Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné"

Transkript

1 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, Zelená linka pro zájemce o doace: Praha/březen 2008

2

3 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví OBSAH ÚVOD...4 Poznámka k verzi Pravidel...4 Obecné zásady OBECNÁ USTANOVENÍ Definice Maemaické symboly Obecná usanovení vzahující se k nasavení arifu Konvence hoovosního oku POVOLENÝ ROČNÍ PŘÍJEM Požadovaný příjem Zarovnání a smluvně povolený roční příjem Indexace arifu během období cenové fixace VYROVNÁNÍ EX POST Celkový přísup k vyrovnání ex pos Vyrovnání dle skuečnosi Vyrovnání dle odhadu Prvky vyrovnání PROVOZNÍ NÁKLADY Úvod Fixní provozní náklady Fixní provozní náklady během počáeční fáze Provozní náklady závislé na poču zákazníků Provozní náklady závislé na objemu Provozní náklady závislé na objemu během prvního období cenové fixace INVESTIČNÍ NÁKLADY Maemaické symboly a definice Určení invesičního programu pro nasávající období cenové fixace Pozdější úpravy ReHoK DĚLENÍ UŽITKŮ Z ÚSPOR V NÁKLADECH Rozsah a definice úspor v nákladech, keré mají bý děleny Progresivní dělení úspor v nákladech Plaba užiků z úspor v nákladech Vlasníkovi VYROVNÁVACÍ PLATBY

4 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví 7.1 Definice a výpoče vyrovnávací plaby Plaba Úrok z dlužné čásky a Záloha na vyrovnávací plabu PLATBA SMLUVNÍCH POKUT Definice Indexace smluvních poku Plaba smluvních poku Omezení smluvních poku PERIODOCKÉ PŘEZKOUMÁNÍ Definice Plánovací proces na další období cenové fixace Zásady při periodickém přezkoumání FINANČNÍ VYROVNÁNÍ NA KONCI SMLUVNÍHO VZTAHU Definice Vyrovnání během posledního roku rvání smlouvy Konečné vyrovnání po konci smluvního vzahu CÍLE NÁSTROJE STRUKTURA NÁSTROJE POUŽÍVÁNÍ NÁSTROJE PRŮVODCE JEDNOTLIVÝMI LISTY Lis Vsupy Lisy Souhrn exa VODNÉ a Souhrn exa STOČNÉ Lisy PN exa VODNÉ a PN exa STOČNÉ Lisy Souhrn exp VODNÉ a Souhrn exp STOČNÉ Lisy PN exp VODNÉ a PN exp STOČNÉ Lis Souhrn

5 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví ÚVOD Násroj pro vorbu cen pro vodné a sočné (dále jen Vyrovnávací násroj nebo Násroj ) byl zpracován společnosí Mo MacDonald Praha, spol. s r.o. (dále jen Konzulan ) na základě požadavku Minisersva živoního prosředí České republiky (dále jen MŽP ) v rámci projeku Vypracování finančního modelu a finanční poradensví. Odráží podmínky popsané v dokumenu Podmínky přijaelnosi vodohospodářských projeků pro Operační program Živoní prosředí v programovacím období (dále jen Podmínky přijaelnosi ). Očekává se, že Vyrovnávací násroj bude používán pro akzvaný "oddílný" model provozování, kde vlasníci majeku vodohospodářské infrasrukury ( dále jen Vlasníci, a v jednoném čísle Vlasník ) očekávají čerpání doací z Operačního programu Živoní prosředí (dále jen OP ŽP ) v leech Teno manuál k Vyrovnávacímu násroji (dále jen Manuál ) poskyuje (i) soubor pravidel k použií jako východisko nasavení arifů, přizpůsobený primárně pro exisující smlouvy (dále jen Pravidla ); a (ii) návod jak používa samoný Vyrovnávací násroj, vyvořený v aplikaci MS Excel, kerý zělesňuje ao pravidla. Vyrovnávací násroj je násrojem pro následnou (ex-pos) úpravu arifů na základě původního plánu (ex-ane), kerý je vyvořen ve Finančním modelu pro vlasníky a provozovaele vodohospodářské infrasrukury (dále jen Model ex ane ), kerý byl prvním klíčovým výsupem podle shora uvedeného požadavku MŽP. Oba modely se ak vzájemně doplňují a měly by bý používány společně. Oba prvky jsou nuné ke splnění všech požadavků A.1.1.b Podmínek přijaelnosi. Pravidla popsaná v omo Manuálu k Vyrovnávacímu násroji jsou vyjádřena ve formě, kerá umožňuje snadnou ransformaci 1 na relevanní čás smlouvy mezi Vlasníkem a provozovaelem příslušné infrasrukury ( Provozovael ), nebo jejího dodaku. Tomu odpovídá i názvosloví Pravidel ( článek, odsavec ). Pravidla byla vyvořena na základě dokumenů Svěové banky z roku 2008, keré ješě nebyly publikovány. 2 Konzulan navrhuje, aby po konzulaci s relevanními sáními orgány byla Pravidla aplikována jako sandardní přísup. Smlouvy vzniklé na základě aplikace ohoo přísupu by měly bý předměem konroly pouze formální shody s Pravidly. V případě výskyu jakýchkoli podsaných odchylek od Pravidel by byla povinnos konzulova yo odchylky případ od případu se Sáním fondem živoního prosředí (dále jen SFŽP ). Poznámka k verzi Pravidel Úplné echnické fungování ěcho Pravidel ješě nebylo ověřeno rozsáhlejším esováním funkční verze Vyrovnávacího násroje, kerý se k dau zveřejnění ohoo dokumenu. Konzulan očekává, že může dojí k někerým drobným úpravám navrženého posupu na základě výsledků ohoo procesu. 1 2 Nelze ovšem auomaicky přebíra Pravidla do příslušné smlouvy nebo jejího dodaku bez přizpůsobení erminologie a přezkoumání jejich relevance pro daný smluvní vzah. Přebírání Pravidel bez přizpůsobení může způsobi poíže při jejich výkladu. Reduced Discreion Tariff Adjusmen Rules, Final Repor ( Pravidla cenovorby s omezenou volnosí výkladu, Závěrečná zpráva), Chris Shugar a Ian Alexander,

6 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví ČÁST I PRAVIDLA Obecné zásady 1. Za účelem zachování jednoduchosi Pravidel, byla použia konvence konce roku pro všechny peněžní oky. V určiých siuacích, kdy jsou hodnoy na začáku a na konci roku výrazně odlišné, může eno přísup způsobi určiá zkreslení. Tao skuečnos je považována za přijaelné řešení s ohledem na cíl zachování jednoduchosi a konzisennosi. Teno přísup je nuný i pro sávající Model ex ane, kerý musí bý upraven ak, aby by v souladu s ouo zásadou. 2. Pravidla pracují s předpokladem každoročně sanovovaných cen a o od 1. ledna. Expos úprava cen je dvousupňovým přísupem. Nejdříve musí provozovael připravi odhad skuečných hodno pro daný rok (), a o na začáku posledního čvrleí daného roku. Teno odhad se používá k nasavení cen nadcházejícího roku ( +1) (od 1. ledna). Audiované konečné údaje jsou dosupné nejpozději do 30. června v souladu s právními požadavky. Tyo konečné údaje jsou poé použiy k úpravě cen v následujícím roce (+2) při závěrečné úpravě, kerá opraví jakékoliv rozdíly mezi provozovaelem sanoveným odhadem (prognózou) skuečných hodno a konečnými hodnoami ex pos. 3. Tex uvedený ypem písma kurzíva (s hranaými závorkami nebo bez nich) uvádí kráké poznámky nebo naznačuje chybějící informace nebo dodaečná smluvní usanovení, kerá mohou bý pořebná. Čási exu v kurzívě by neměly bý zahrnuy v konečné smlouvě. 4. Hranaé závorky [ ] jsou používány pro označení hodno nebo informací, keré musí bý upřesněné (nebo alespoň ověřené) pro konkréní smlouvu. Jesliže je hodnoa nebo informace uvedena uvniř hranaé závorky, měla by bý vzaa jako výchozí, kerá ovšem může bý změněna. 5. Poznámky pod čárou slouží jako upřesnění, převážně echnické povahy. Obecně mohou bý vypušěny bez zráy souvislosi. Poznámky pod čárou by neměly bý zahrnuy v konečné smlouvě. 6. Vysvělivky, keré obsahují delší komenář, by neměly bý zahrnuy v konečné smlouvě. Přeso si někeří uživaelé mohou přá ediova a zkrái někeré z exisujících vysvělivek, sejně jako někeré čásí exu v kurzívě (s odsraněním odkazů na variany, keré byly vyřazeny), a zahrnou je do smlouvy jako upřesnění výkladu. 5

7 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví 1 OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Definice Níže uvedené definice mají následující významy, pokud není vysloveně uvedeno jinak: akuální, bez kvalifikujících slov, znamená akuální v době aplikace Pravidel např. v době, kdy jsou nasavené ceny pro vodné a sočné podle Pravidel. capex znamená invesiční náklad nebo náklady. ČSH znamená čisou současnou hodnou dle běžně chápaného významu ohoo pojmu ve finančních profesích. fakurovaný objem/čáska znamená pro účely ohoo dokumenu objem/čásku prodané vody v roce. Problemaika zjišťování ěcho veličin je známá, ve skuečnosi se musí vždy jedna o ne zcela přesný odhad. 3 Finanční model znamená Finanční model pro vlasníky a provozovaele vodohospodářské infrasrukury použiý ve Smlouvě. Fisherova rovnice znamená následující rovnici, popisující vzah mezi nominální a reálnou úrokovou mírou: (1 + nominální úroková míra) = (1 + reálná úroková míra) (1 + očekávaná inflace) ISC znamená index spořebielských cen, vydávaný a zveřejňovaný Českým saisickým úřadem. Jmenovaný echnický exper znamená řeí osobu jmenovanou smluvními Sranami, pro pomoc při řešení určiých sporů, ak jak vyplývá ze smlouvy. Určié úlohy Jmenovaného echnického expera jsou uvedeny v rámci ěcho Pravidel. Je řeba poznamena, že Jmenovaný echnický exper může ale nemusí bý echnickým audiorem ve smyslu 38 ods. 5 ZoVaK. Manuál provozu a údržby znamená popis deailních činnosí a posupů pro provoz a údržbu vodohospodářské infrasrukury, kerý voří přílohu [ ] Smlouvy [nebo dalších Provozních dokumenů nahrazujících a/nebo rozšiřujících a/nebo upřesňujících posupy, ke kerým Provozovael získal přísup před uzavřením Smlouvy nebo způsobem, kerý je dán Smlouvou] Model ex ane znamená verzi Finančního modelu pro vlasníky a provozovaele vodohospodářské infrasrukury, kerý byl dohodnu mezi oběma smluvními sranami v době posledního periodického přezkoumání. nájemné znamená nájemné placené Provozovaelem Vlasníkovi dle příslušných usanovení Smlouvy. neindexovaný, vzahující se na hodnou, znamená hodnou vyjádřenou v cenách výchozího roku před cenovou indexací. 3 Do budoucna by bylo žádoucí zahrnou do Vyrovnávacího násroje další vyrovnání ak, aby nepřesnos v ěcho odhadech byla odsraněna. 6

8 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví Jesliže jsou arify indexovány pomocí ISC, pak reálné a neindexované ceny jsou sejné. Někeré rovnice pro indexaci arifů jsou na základě složeného indexu a nepohybují se přesně v souladu s ISC. Rozlišení pojmů reálný od neindexovaného v omo případě může pomoci odsrani možnou nejasnos. nominální, v případě odkazu na hodnou, znamená hodnou vyjádřenou za použií skuečných (běžných) cen odpovídajících době, ke keré se hodnoa vzahuje. období cenové fixace znamená období mezi dvěma navazujícími periodickými přezkoumání cen (cenové přezkoumání). 4 opex znamená provozní náklad nebo náklady. periodické přezkoumání nebo cenové přezkoumání znamená komplexní přezkoumání arifů, prováděné každých [pě] le. [ Provozní dokumen znamená jakýkoliv dokumen (závazný nebo nezávazný) poskynuý Vlasníkem Provozovaeli před ím, než byla Smlouva uzavřena, obsahující pravidla o provozování, konrole, esování a údržbě infrasrukury včeně dalších akivi souvisejících s danou infrasrukurou (např. garance a záruky ýkajících se odpovědnosí za vady infrasrukury) v rámci Smlouvy).] V praxi se může sá, že žádné Manuály provozu a údržby neexisují. Nejlepším řešením v akové siuaci je vyvoři konsolidovaný Manuál provozu a údržby. Jesliže oo přeso není možné (například díky nedosaku času), výše uvedená formulace založená na obecné formulaci Provozních dokumenů může poslouži jako dočasné řešení. Provozovael je osoba, keré krajský úřad vydal povolení podle 6 Zákona VAK, kerý pro Vlasníka jakožo smluvní srana provozuje majeek vodohospodářské infrasrukury, zajišťuje zásobování vodou a odvod a čišění odpadních vod. reálný, když se vzahuje k hodnoě, znamená: (i) když je sanovena ex-pos, nominální hodnou redukovanou ISC příslušným pro daný rok (relaivní k výchozímu roku), a (ii) když je sanovena ex ane, hodnou, kerá se očekává, že po navýšení předpovídaným ISC oproi výchozímu roku, dává výslednou nominální.hodnou. CKO znamená příslušný cenový konrolní orgán, odpovědný za zjišťování shody se Zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., v planém znění, dle 14 ods. 2. V případě zjišění pochybení ukládá CKO sankce. ReHoK znamená Regulaorní hodnou kapiálu Provozovaele spojenou s danou smlouvou. Smlouva znamená smlouvu mezi Vlasníkem a Provozovaelem o provozování vodovodu nebo kanalizace ve smyslu 8 ods. 2 ZoVaK. Může aké odkazova na dodaky éo smlouvy. Srany znamená smluvní srany, j. Vlasníka a Provozovaele. arify znamenají průměrnou cenu pro vodné a průměrnou cenu pro sočné (ve smyslu ZoVaK), nasavené dle dané Smlouvy. 5 4 Tao pravidla mohou bý používána pro různé délky období cenové fixace. Je ale řeba poznamena, že ao konkréní pravidla byla sesavena za předpokladu, že periodické přezkoumání bude provedeno každých pě le. V někerých čásech pravidel by bylo nuné provés změny, pokud by docházelo k periodickému přezkoumání mimo rozsah 5 6 le. 7

9 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví VaPNaK (vážené průměrné náklady kapiálu) znamená výnosnos povolenou Provozovaeli, jak je sanovena v Manuálu pro Model ex ane. Vlasník předsavuje vlasníka vodohospodářské infrasrukury, jehož infrasrukura je na základě smlouvy s Provozovaelem používána k zásobování pinou vodou nebo odvádění a čišění odpadních vod. výchozí rok znamená rok uvedený v Modelu ex-ane, jehož konec definuje cenovou úroveň, ke keré jsou budoucí reálné (viz níže) náklady a ceny vyjádřeny. Zákon o vodovodech a kanalizacích nebo ZoVaK znamená Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v planém znění. 1.2 Maemaické symboly Čísla v dolních indexech členů vzorce mají následující význam, pokud není uvedeno jinak: (a) (b) (c) (d) Jediné číslo v indexu členu vzorce odkazuje na rok období cenové fixace, kde index "1" odkazuje na první rok období cenové fixace. Např. "X 2 " znamená hodnou X ve druhém roce období cenové fixace. Když v indexu jsou dvě čísla oddělená čárkou, první číslo určuje období cenové fixace a druhé číslo odkazuje na rok v rámci ohoo období cenové fixace. Např. "X 1,3 " znamená hodnou X ve řeím roce prvního období cenové fixace. Když je index "" použi pro indexaci hodnoy, odkazuje jak na období cenové fixace ak na rok uvniř období cenové fixace. Např.: Jesliže X znamená X 2,1, pak X -2 znamená X 1,4 (za předpokladu pěileého období cenové fixace). Dolní index 0 označuje výchozí rok Symbol sříšky ("^") nad písmenem v členu rovnice ukazuje hodnou, kerá byla pro regulační účely předpovězena nebo jinak sanovena v příslušném minulém cenovém přezkoumání. Např.: Vˆ al odkazuje na prognózovanou nebo jinak sanovenou hodnou pro regulační účely v příslušném cenovém přezkoumání, a Val odkazuje na akuální hodnou Pruh nad písmenem ( Val ) označuje hodnou ýkající se roku, kerý byl audiován v roce Obecná usanovení vzahující se k nasavení arifu Pokud není uvedeno jinak, jakákoli prognózovaná hodnoa pro sanovení arifů musí, v době provedení akovéo prognózy, předsavova nejlepší odhad, ke kerému se dospělo na odůvodnielném základě a nesmí bý odhadován se záměrnými odchylkami směrem nahoru nebo dolu. 5 Pravidla předpokládají jednosložkovou cenu pro vodné a sočné. Pokud se účuje dvousložková cena (s pevnou a variabilní složkou), pak pojem arif znamená výslednou průměrnou jednosložkovou cenu. Bude nuné upravi ao Pravidla pro smlouvy s dvousložkovou cenou. 8

10 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví 1.4 Konvence hoovosního oku Pokud není uvedeno jinak, následující konvence plaí pro účely diskonovaných peněžních oků: u peněžních oků realizovaných během určiého roku se předpokládá jejich výsky na konci akového roku. 6 6 Lze uplani buď konvenci konce roku nebo poloviny roku. Může bý jednodušší dosáhnou shody s obecnými zákonnými účeními prakikami, pokud se použije konvence peněžního oku konce roku. Je zřejmé, že aké MS Excel předpokládá konvenci konce roku ve svých výpočech ČSH a vniřní míry výnosnosi. 9

11 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví 2 POVOLENÝ ROČNÍ PŘÍJEM 2.1 Požadovaný příjem Maemaické symboly pro odsavce 2.1, 2.2 a 3 jsou následující: AR CE ISC P Smluvně povolený příjem za rok (před meziročními úpravami během období cenové fixace) Úspěšnos výběru pohledávek za rok, rovnající se: čásky inkasované čásky fakurované a sanovená v Modelu ex ane Index spořebielských cen Průměrný prognózovaný arif pro rok, před meziročními úpravami pro daný rok a před indexací arifu. P = AR / Qˆ ΔP Přírůsková změna v P z roku na rok. P +1 = P + ΔP. ΔP je konsanní proceno P pro každé období cenové fixace, pokud Provozovael nedohodne jinak PV(RR) Současná hodnoa na konci roku 0 (začáek roku 1) pěi ročních hodno RR, za použií VaPNaK jako diskonní sazby PV(AR) Současná hodnoa na konci roku 0 (začáek roku 1) pěi ročních hodno AR (roční příjem, za použií VaPNaK jako diskonní sazby) Qˆ RR V C W Prognózované množsví vody, keré má bý fakurováno v roce (prognóza je provedena při přezkoumání cen) Požadovaný roční příjem (před diskonováním) pro rok, včeně všech úprav, keré jsou přenášeny z předchozího období cenové fixace Rozdíl mezi AR a RR je následující: roční RR je založen na prvcích požadovaného příjmu Provozovaele (viz Manuálu k ex ane Modelu); zaímco roční AR je výsledek ČSH-neurálního zarovnání (pokud nějaké bylo) a je o hodnoa používaná pro určení arifů, keré mají bý skuečně účovány v om roce. Variabilní náklady na krychlový mer fakurované vody, sanovené pro rok pro účely požadovaného a povoleného příjmu pro rok Celkové vyrovnání prováděné jako výsledek opakovaného odhadu všech relevanních hodno ke konci [října] roku Celkové vyrovnání prováděné jako výsledek audiovaných hodno pro rok na konci [dubna] roku +1 opex C Vyrovnání prováděné pro provozní náklady na základě opakovaného odhadu všech relevanních hodno na konci října roku (podobné symboly se používají i pro osaní komponeny) opex W Celkové vyrovnání provozních nákladů jako výsledek audiovaných hodno pro rok na konci března roku +1 (podobné symboly se používají i pro osaní komponeny) 10

12 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví Požadovaný příjem (RR ) vzažený k roku nasávajícího období cenové fixace je počíán následovně: (a) Sečěe následující (vše vzaženo k roku ): (i) nájemné Vlasníkovi určené Modelem ex ane ( Nájemné ) (ii) provozní náklady (dle posupu uvedeným v článku 3) (iii) daně (bude zahrnuo na základě principu promínuí nákladů, viz ods ) (iv) odpisy (dle posupu uvedeného v článku 5) (v) (vi) ReHoK x VaPNaK [plus Očekávání, pokud exisují, kerá mají bý vrácena majielům Provozovaele během období cenové fixace] [mínus jakékoliv plaby úroků z úvěrů poskynuých Provozovaelem Vlasníkovi] (jak je určeno na základě Modelu ex ane) Výrazy v závorkách jsou pořebné pouze pokud jsou relevanní v konexu dané smlouvy následující úpravy, keré mají bý aplikovány z předchozích období cenové fixace v případě, že je jejich souče kladný 7 (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) na provozní náklady ak, jak sanoví článku 4, zn. na daň ak, jak sanoví ods , zn. dan dan C 1 + W 2 na výnos z ReHoK ak, jak sanoví ods , zn. na odpisy ak, jak sanoví ods , zn. na objem ak, jak sanoví ods , zn. opex opex C 1 + W 2 odpisy odpisy C 1 + W 2 objem objem C 1 + W 2 vynos vynos C 1 + W 2 [na úrokovou sazbu z úvěrů ak, jak sanoví ods , zn. urok urok C 1 + W 2 je-li relevanní] Pokud je souče výše uvedených komponenů kladný, poom aké úroky z dlužné čásky spojené s W -2 ak, jak uvádí ods , ods a (b) Děle souče získaný v (a) hodnoou CE. Všimněe si, že jesliže jsou nedobyné pohledávky vzay v úvahu ímo způsobem, pak nesmějí bý zahrnuy do provozních nákladů podle odsavce (ii); jinak by došlo k dvojímu započíání. 7 V případě záporného vyrovnání bude výsledkem zvýšení nájemného, ne snížení cen viz čás 3 11

13 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví Diskonovaný požadovaný příjem je PV(RR). 2.2 Zarovnání a smluvně povolený roční příjem Zarovnání arifů dle posupu v omo ods. předsavuje možnos, nikoliv požadavek Smluvní srany jsou povinny si pro každý rok dohodnou smluvně povolený příjem sanovením hodno P 1 a ΔP ak, aby PV(AR) = PV(RR), podle následujících podmínek: (a) Vzaženo k průměrnému arifu v minulém roce akuálního období cenové fixace (P 0,5 ): (i) (ii) (iii) jesliže konsanní průměrný arif (P) byl sjednán pro všechny roky nasávajícího období cenové fixace a jesliže eno průměrný arif bude věší než P 0,5, pak ΔP 0; jesliže konsanní průměrný arif (P) byl sjednán pro všechny roky nasávajícího období cenové fixace a jesliže eno průměrný arif bude menší než P 0,5, pak ΔP 0; jesliže konsanní průměrný arif (P) byl sjednán pro všechny roky nasávajícího období cenové fixace a jesliže eno průměrný arif bude roven P 0,5, pak ΔP = 0; (b) AR nesmí bý menší než souče prognózovaných provozních nákladů a nájemného za příslušný rok (včeně fixních a variabilních provozních nákladů) Průměrný smluvně povolený arif v roce (předím, než se vezmou v úvahu meziroční úpravy a indexace arifů) je P. 2.3 Indexace arifu během období cenové fixace Tabulka níže popisuje přísup k indexaci jednolivých složek provozních nákladů pro sávající infrasrukuru. Přísup pro novou infrasrukuru se může liši (viz ods ). Změna v reálných cenách v případě položek, keré mají bý indexovány indexy jinými než ISC, je vypočena následovně: (změna v reálné ceně od počáku období cenové fixace) = (změna v daném indexu ceny od počáku období cenové fixace) (změna v ISC od počáku období cenové fixace) kde změna v každém případě je vypočíána jako I -1 / I 0 kde I určuje hodnou daného indexu. Hodnoa indexu použia v jednolivých leech, je vždy nejakuálnější hodnoa [ke konci února], kerá se vzahuje k ISC [ke konci předchozího roku]. 12

14 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví Tabulka 1: Navrhované obecné zacházení položek provozních nákladů a přísup k indexaci Položka z povinného formuláře výpoču nákladů 1. Maeriál 1.1 surová voda podzemní a povrchová 1.2 piná voda převzaá a odpadní voda předaná k čišění Zacházení Přísup dle ods. 4.5, Provozní náklady závislé na objemu Přísup dle ods. 4.5, Provozní náklady závislé na objemu pokud jde o surovou vodu Index, kerý má bý používán Žádný cena s plným promínuím nákladů Žádný cena s plným promínuím nákladů 1.3 chemikálie Přísup dle ods. 4.5, Provozní náklady závislé na objemu 1.4 osaní maeriál Považova za ovlivnielnou, fixní a pevnou položku pokud nesouvisí s objemy nebo počy zákazníků, např. vodoměry Žádný cena s plným promínuím nákladů Index cen průmyslových výrobců (index index cen průmyslových výrobců podle sekce a subsekce SKP, kód C,D,E = ÚHRN určovaný ČSÚ) 2. Energie 2.1 elekrická energie Přísup dle ods. 4.5, Provozní náklady závislé na objemu Index cen elekřiny (index cen Elekřiny včeně rozvodů (součásí indexu cen průmyslových výrobců 7003) podle sekce, subsekce, ods. a skupiny SKP, kód E 401 určován ČSÚ) 2.2 osaní energie (plyn, pevná a kapalná paliva) 3. Mzdy Závisí na povaze ohoo druhu ceny energie. Navrhuje se jako výchozí posup přísup ex ane (pevný) se složeným indexem cen energie. Složený cenový index energie (index cen Elekřina, Plyn, Teplo podle sekce, subsekce, ods. a skupiny SKP, (součásí indexu cen průmyslových výrobců 7003), kód E 40 určován ČSÚ) 3.1 přímé mzdy Pevné (nebo dle poču zákazníků), v obou případech podléhají indexaci ISC. Index spořebielských cen (zn. reálný růs mezd má bý hrazen z nárůsů efekiviy; ale není žádné další očekávání zvyšování efekivi v sávajících smlouvách) osaní osobní náklady Sejné jako pro přímé mzdy Index spořebielských cen 8 Záleží na dohodě Vlasníka s Provozovaelem, zda využijí eno přísup nebo zvolí mírnější formu. Nabízí se možnos ležící mezi ISC a indexem nárůsu nominálních mezd (např. složený index na základě prosého průměru růsu ěcho dvou indexů). Úplné uvolnění indexace mezd (dle nárůsu nominálních mezd) se nedoporučuje, přesane oiž vyvíje lak na Provozovaele směrem k efekivnosi. 13

15 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví Položka z povinného formuláře výpoču nákladů 4. Osaní přímé náklady Zacházení Index, kerý má bý používán 4.1 odpisy a prosředky obnovy infrasrukurního majeku Nejsou provozními náklady opravy infrasrukurního majeku Fixní přísup ex ane, pro opravy havarijního ypu nemusí bý eno přísup vhodný. Lze např. využí uživaelem definované položky pro zvlášní vyjádření akovýcho oprav a voli např. přísup s čásečným promínuím. Indexy cen savebních děl v oboru vodohospodářsví (za předpokladu, že opravy se ýkají primárně prací na podzemní infrasrukuře) (Použiy indexy cen savebních děl kód CZ- CC 2223 pro kanalizaci, kód CZ-CC 2222 pro vodovod určovány ČSÚ) 4.3 nájem infrasrukurního majeku Nejsou provozními náklady poplaky za vypoušění odpadních vod 4.5 osaní provozní náklady exerní 4.6 osaní provozní náklady ve vlasní režii Pro exisující infrasrukuru: umožňova promínuí cenových změn z důvodu změny předpisů. Jinak fixní ex ane (NEBO přísup dle ods. 4.5, Provozní náklady závislé na objemu ). Fixní přísup ex ane Fixní přísup ex ane Žádný plné promínuí ceny Index cen průmyslových výrobců (použi index viz výše u položky 1.4) Index cen průmyslových výrobců (použi index viz výše u položky 1.4) 5. Finanční náklady Nejsou provozními náklady 6. Výrobní režie bez odpisů 7. Správní režie bez odpisů Fixní přísup ex ane Fixní přísup ex ane Složený vážený index indexu spořebielských cen a indexu cen průmyslových výrobců, s váhou ISC danou podílem personálních nákladů v celku (ex ane). viz předchozí položka. Poznámka: přísup se může liši pro vybudování nové infrasrukury. 14

16 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví Skuečný průměrný arif 9 na rok je určen následovně: (a) Násobí se neindexovaný povolený příjem (popřípadě po indexaci reálné ceny podle ods ) hodnoou ISC -1 /ISC 0, kde použiá hodnoa ISC v jednolivých leech je vždy nejakuálnější a o hodnoa sanovena ke konci ledna, kerá se vzahuje k ISC ke konci předchozího roku. S výjimkou indexu cen ve savebnicví, pro keré jsou konečné hodnoy zveřejňovány během dvou měsíců od konce příslušného roku, oficiální cenové Indexy v České republice obecně nepodléhají revizi a jsou publikovány během měsíce od období, na kerému se vzahují. Tao kráká prodleva se příznivě porovnává se siuací v jiných zemích a pokud je ao prodleva udržována konsanní, Provozovael by byl znevýhodněn jen do é míry, že poslední měsíc inflace se liší od prvního měsíce. (b) Děle výsledek z (a) hodnoou Qˆ. Upozorňujeme, že oo není nový odhad Q; je o sejný odhad roku provedený při přezkoumání ceny. 9 Pokud se předpokládá využií vyrovnávací plaby, pojem skuečný průměrný arif by měl bý nahrazen pojmem skuečný Neupravený arif. 15

17 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví 3 VYROVNÁNÍ EX POST Přísup k vyrovnání ex pos je založen na dvoufázovém procesu, kerý odráží sávající oborové zvyklosi. Vyrovnání dle skuečnosi v daném kalendářním roce je výsledkem audiu hodno předchozího roku (předpokládá se, že bude provedena do konce dubna); vyrovnání dle odhadu je výsledkem opakované prognózy hodno na konci roku a předpokládá se, že bude provedeno ke konci října. Prosředky, jakými je oo vyrovnání prováděno, závisejí na om, zda se jedná o vyrovnání kladné (zn. Provozovael pořebuje vyšší příjmy) nebo vyrovnání záporné (zn. Provozovael musí čás příjmů vrái). Pokud se jedná o vyrovnání kladné, vede oo vyrovnání k zvýšením arifů na začáku dalšího kalendářního roku. Pokud se jedná o vyrovnání záporné, poé dochází k jednorázovému navýšení nájemného, a o co nejdříve. Teno přísup je navržen s ohledem na pořebu zvyšování arifů směrem k úrovni plného pokryí nákladů. U kladných vyrovnání je použi následující přísup, kerý zohledňuje časovou hodnou peněz. Vyrovnání provedené v říjnu nejsou spojeny s žádnými úroky z dlužné čásky, proože uplynulá doba je relaivně kráká. U vyrovnání provedených v dubnu je uplynulá doba důležiější a použiý úrok z dlužné čásky edy odpovídá ekvivalenu 18 měsíční půjčky. Sazba používaná pro eno účel je založena na PRIBOR, nikoli na VaPNaK, a o za předpokladu, že bankovní úvěr je nejpravděpodobnějším zdrojem financí Provozovaele v éo siuaci. U záporných vyrovnání je použi následující přísup. Časová hodnoa peněz se používá k moivování Provozovaele aby provedl co nejpřesnější prognózy, a o s použiím zvýšené časové hodnoy peněz v případě zásadního rozporu. Upozorňujeme, že přísup ke korekci ReHoK je řešen v článku 5 a výpoče provozních nákladů vzažených k objemu je uveden v ods Viz aké definice uvedené v ods. 1.2 a ods zejména ve vzahu k významu C a W. 3.1 Celkový přísup k vyrovnání ex pos Během každého kalendářního roku doby provozování dle Smlouvy budou prováděny dvě vyrovnání: (a) Vyrovnání dle skuečnosi v roce je prováděno [nejpozději ke konci dubna] na základě nejnovějších audiovaných hodno roku -1 poskynuých Provozovaelem ( Vyrovnání dle skuečnosi ). Hodnoy používané k výpoču ohoo vyrovnání jsou nazývány skuečnými hodnoami. (b) Vyrovnání dle odhadu v roce je prováděno [nejpozději ke konci října] na základě nejnovější prognózy Provozovaele hodno příjmů za rok ( Vyrovnání dle odhadu ). Hodnoy používané k výpoču ohoo vyrovnání jsou nazývány znovuprognózované hodnoy. Je řeba poznamena, že první vyrovnání prováděné po zahájení nové smlouvy je Vyrovnání dle odhadu, keré se uskueční v říjnu prvního roku smlouvy (s ím, že zde není žádný předchozí rok pro jakékoliv Vyrovnání dle skuečnosi v dubnu ) Placené úroky z dlužné čásky budou vypočeny na základě Urok daum definovaného jako průměr jednoroční pražské mezibankovní nabídkové sazby (PRIBOR) během roku vedoucího k dau specifikovaného v dolním indexu plus 1%, vyjádřeno jako deseinné číslo. 16

18 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví Použiá referenční sazba má předsavova ypickou krákodobou výpůjční sazbu Provozovaele a o proo, že pro něho předsavuje nejvíce pravděpodobný zdroj dodaečného pracovního kapiálu. 3.2 Vyrovnání dle skuečnosi Pokud W -1 > 0, poom bude hodnoa W -1 převedena do vyrovnání dle odhadu Pokud W -1 < 0, poom: (a) pokud AR 1 ( W ) 1 Nájemné 1 [0.05], W -1 bude placena Vlasníkovi ke konci [června] roku spolu s úroky, vypočenými jako W -1 x Urok 30. června (b) pokud AR 1 ( W ) 1 Nájemné 1 > [0.05], W -1 bude placena Vlasníkovi ke konci [června] roku spolu s úroky, vypočenými jako W -1 x (Urok 30. června ) Výše uvedená meoda zahrnuje prémii 4 procenních bodů nad referenční úrokovou sazbu, pokud Provozovael získal příliš vysoký příjem a má povinnos eno příjem vrái Vlasníkovi příší rok. V omo případě má Provozovael ve skuečnosi peníze vypůjčené od odběraelů (zákazníků). Důvod pro zahrnuí prémie je moivova Provozovaele, aby své prognózy provozních nákladů odhadoval co možná nejpřesněji. Bez zahrnuí éo dodaečné prémie by mohl Provozovael záměrně navyšova odhad provozních nákladů a ím by mohl získa prospěch v podobě levné půjčky pracovního kapiálu. 3.3 Vyrovnání dle odhadu Pokud C > 0 a W -1 > 0, poom bude souče ěcho položek použi ak, jak uvádí oddíl ke zvýšení arifu nasaveného pro rok +1. Úrok z dlužné čásky se bude v omo 2 { 1} 3 / případě rovna ( + ) W Urok Pokud C < 0 a W -1 > 0, poom: 1 1 pro sin ce. (a) (b) 2 { 1} 3 / Pokud je C + W -1 > 0, poom bude souče ěcho položek použi ak, jak uvádí oddíl ke zvýšení arifu nasaveného pro rok +1. Úrok z dlužné čásky se bude v omo případě rovna ( + ) W Urok 31 pro 1 1 sin ce Pokud je C + W -1 < 0, poom bude souče ěcho položek placen Vlasníkovi ke konci [prosince] roku (a není povinnos plai úroky z dlužné čásky). ; Pokud C > 0 a W -1 < 0, poom bude hodnoa C použia ak, jak uvádí oddíl ke zvýšení arifu nasaveného pro rok +1. Není v omo případě povinnos plai úroky z dlužné čásky Pokud C < 0 a W -1 < 0, poom bude hodnoa C placena Vlasníkovi ke konci [prosince] roku (a není povinnos plai úroky z dlužné čásky). 17

19 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví 3.4 Prvky vyrovnání Vyrovnání dle odhadu C je definována jako: opex dan vynos odpisy objem C = C + C + C + C + C + C urok Vyrovnání dle skuečnosi W -1 je definována jako: urok opexl dan vynos odpisy objem W = W + W + W + W + W + W urok Výrazy C a W jsou relevanní pouze am, kde Provozovael poskyl Vlasníkovi úvěr s úrokem Prvky vyrovnání provozních nákladů jsou následující: kde opex fixni variabilni opex fixni C = C + C, W = W + W fixni ex ane promi. casecne promi. C = C + C + C + C fixni ex ane promi. casecne promi. W = W + W + W + W urok variabilni opex poce zakazniku opex poce zakazniku Jednolivé položky jsou definovány v článku Vyrovnání ex pos pro daně jsou definovány na základě sandardních symbolů: C dan dan ( dan dan ˆ ) W = ( dan dan ) =, Kde dan je reálnou (nikoliv nominální) daní z příjmů právnických osob odhadovanou k plabě nebo skuečně placenou Provozovaelem (podle konexu) v roce Vyrovnání ex pos pro plaby úroků z úvěrů poskyovaných Provozovaelem Vlasníkovi jsou definovány na základě sandardních symbolů: C urok urok ( urok urok ˆ ) W = ( urok urok ) =, Vyrovnání ex pos pro výnos z ReHoK jsou definovány na základě sandardních symbolů: C vynos ( ReHoK ReHoK ˆ ) VaPNaK W = ( ReHoK ReHoK ) VaPNaK vynos =, Vyrovnání ex pos pro odpisy jsou definovány na základě sandardních symbolů: C odpisy odpisy ( odpisy odpisy ˆ ) W = ( odpisy odpisy ) =, 18

20 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví Vyrovnání ex pos pro objem jsou definovány na základě sandardních symbolů: C objem Q = RR objem 1, W RR 1 Qˆ = Q Q Q Qˆ kde RR je požadovaný příjem za rok ak, jak definuje oddíl a jak se používá pro nasavení arifů v roce. Vysvělivka. V případě, kdy je odměna Provozovaele sanovena cenou za mer krychlový fakurované vody, se může Provozovael dosa do problémů v siuacích, kdy velká čási nákladů Provozovaele jsou náklady fixní a popávka (spořeba) klesá. Změny v objemu fakurované vody mohou v éo siuaci vés k velkým výkyvům v čisých peněžních ocích Provozovaele, což může v krajním případě způsobi Provozovaeli finanční problémy. Koncesní smlouvy časo obsahují usanovení umožňující mimořádnou úpravu ceny a o v případě, pokud se objem fakurované vody výrazně změní, nebo (lépe) se podsaně změní vzhledem k prognózovaným meziročním objemům, na kerých byla založena současná cena. Navržený mechanismus pracuje během období cenové fixace auomaicky a ím minimalizuje riziko popávky nesené Provozovaelem, kerou v konexu České republiky (a obzvlášě "oddílného" modelu) může Provozovael ovlivňova jen velmi omezeně. 19

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

Koncesní smlouva Příloha 1 Definice pojmů

Koncesní smlouva Příloha 1 Definice pojmů Koncesní smlouva Příloha 1 Definice pojmů Kanalizace Technické zhodnocení Obnova Oprava Invesice Plán prevenivní Údržby Údržba Havárie Porucha znamená kanalizace ve smyslu usanovení 2 ods. 2 ZVaK v rozsahu

Více

PLATEBNÍ MECHANISMUS Část A

PLATEBNÍ MECHANISMUS Část A Příloha č. 5 PLATEBNÍ MECHANISMUS Čás A 1. POVAHA A ÚČEL PŘÍLOHY Č. 5 1.1 Tao Příloha č. 5 k éo Smlouvě obsahuje závazná pravidla Plaebního Mechanismu (dále jen Pravidla ). Po formální sránce voří Přílohu

Více

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007 Třídící znak 1 0 7 0 7 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY VYHLAŠUJE ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH

Více

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ Čáska 7 Ročník 2013 Vydáno dne 4. září 2013 O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ 1. Opaření České národní banky č. 1 ze dne 29. července 2013, kerým se zrušuje opaření České národní banky č. 3 ze dne 5. prosince

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Invesujeme do vaší budoucnosi Ekonomika podniku Kaedra ekonomiky, manažersví a humaniních věd Fakula elekroechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Kriéria efekivnosi

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Tiul předpisu: Nařízení vlády o sanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odby vybraných zemědělských komodi, do

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Indexy základní, řeězové a empo přírůsku Aleš Drobník srana 1 7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU V kapiole Indexy při časovém srovnání jsme si řekli: Časové srovnání vzniká, srovnáme-li jednu

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE. nahrazující sdělení Komise

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE. nahrazující sdělení Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.10.2014 COM(2014) 675 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE nahrazující sdělení Komise o harmonizovaném rámci návrhů rozpočových plánů a zpráv o emisích dluhových násrojů

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 11-12 září 2008 Analýza rizikových fakorů při hodnocení invesičních projeků dle kriéria

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz ransforovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preabule Penzijní plán Allianz ransforovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransforovaný fond, obsahuje

Více

Zhodnocení historie predikcí MF ČR

Zhodnocení historie predikcí MF ČR E Zhodnocení hisorie predikcí MF ČR První experimenální publikaci, kerá shrnovala minulý i očekávaný budoucí vývoj základních ekonomických indikáorů, vydalo MF ČR v lisopadu 1995. Tímo byl položen základ

Více

Věstník ČNB částka 15/2003 ze dne 1. října 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV

Věstník ČNB částka 15/2003 ze dne 1. října 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Třídící znak 1 0 2 0 3 6 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ZE DNE 23. ZÁŘÍ 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Česká národní banka

Více

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK Vzhledem ke skuečnosi, že způsob modelování elasomerových ložisek přímo ovlivňuje průběh vniřních sil v oblasi uložení, rozebereme v éo kapiole jednolivé možné

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

Pasivní tvarovací obvody RC

Pasivní tvarovací obvody RC Sřední průmyslová škola elekroechnická Pardubice CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY Pasivní varovací obvody RC Příjmení : Česák Číslo úlohy : 3 Jméno : Per Daum zadání : 7.0.97 Školní rok : 997/98 Daum odevzdání :

Více

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově Skupinová obnova Při skupinové obnově se obnovují všechny prvky základního souboru nebo určiá skupina akových prvků najednou. Posup při skupinové obnově prvky, jež selžou v určiém období, je nuno obnovi

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 Vniřní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1

Více

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004 Třídící znak 1 0 6 0 4 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ VYHLAŠUJE Ú P L N É Z N Ě N Í OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY

Více

Energetický audit. Energetický audit

Energetický audit. Energetický audit ČVUT v Praze Fakula savební Kaedra echnických zařízení budov Energeický audi VYHLÁŠ ÁŠKA č.. 213/2001 Sb. Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávaj vají podrobnosi náležiosí

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

( ) Základní transformace časových řad. C t. C t t = Μ. Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1

( ) Základní transformace časových řad. C t. C t t = Μ. Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1 Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1 Základní ransformace časových řad Veškeré násroje základní korelační analýzy, kam paří i lineární regresní (ekonomerické) modely

Více

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených

Více

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 2006 Analýza cilivosi NPV projeku na bázi ukazaele EVA Dagmar Richarová

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočových pravidlech územních rozpočů, ve znění planých předpisů) Zasupielsvo měsyse Nový Hrozenkov svým usnesením č.

Více

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakula informaiky a saisiky Kaedra ekonomické saisiky Meodika ransformace ukazaelů Bilancí národního hospodářsví do Sysému národního účenicví Ing. Jaroslav Sixa, Ph.D. Doc.

Více

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jana Soukopová Anoace Příspěvek obsahuje dílčí výsledky provedené analýzy výdajů na ochranu živoního prosředí z

Více

Věstník ČNB částka 3/2003 ze dne 4. února 2003

Věstník ČNB částka 3/2003 ze dne 4. února 2003 Třídící znak 2 0 4 0 3 6 1 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. ledna 2003 o podmínkách vorby povinných minimálních rezerv Česká národní banka (dále jen "ČNB") podle 25 a 26 zákona č. 6/1993

Více

Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je.

Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je. Pravděpodobnos a saisika 0. ČASOVÉ ŘADY Průvodce sudiem Využijeme znalosí z předchozích kapiol, především z 9. kapioly, kerá pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je. Předpokládané znalosi Pojmy

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE VYTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ Ing. Michal Malý Školiel: Prof. Ing. Jiří

Více

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat.

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat. 4 Inegrace subsiucí 4 Inegrace subsiucí Průvodce sudiem Inegrály, keré nelze řeši pomocí základních vzorců, lze velmi časo řeši subsiuční meodou Vzorce pro derivace elemenárních funkcí a věy o derivaci

Více

Úloha V.E... Vypař se!

Úloha V.E... Vypař se! Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee

Více

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVIT V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIK Ramanová Ivea ABSTRAKT Příspěvek je věnován problemaice měření míry progresiviy zdanění pomocí indexu daňové progresiviy, kerý vychází z makroekonomických

Více

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data XXVIII. ASR '2003 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, May 6, 2003 239 Vybrané meody saisické regulace procesu pro auokorelovaná daa NOSKIEVIČOVÁ, Darja Doc., Ing., CSc. Kaedra konroly a řízení jakosi,

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY 5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko správní Univerzia Pardubice Fakula ekonomicko správní Tesování zisku živoních pojišťoven Bc. Marina Černíková Diplomová práce 2008 SOUHRN V diplomové práci se zabývám problemaikou esování zisku živoních pojišťoven.

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Mikulovsko

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Mikulovsko ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o audiorech a o změně někerých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, audiorského sandardu č. 52, dalších relevanních přepisů vydaných

Více

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP Doazníkové šeření 1 - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Polička Poče odpovědí 21 Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 1. V jakých oblasech výborně či velmi dobře spolupracujee

Více

Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena

Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena Ploché výrobky válcované za epla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro váření za sudena ČSN EN 10149-1 Obecné echnické dodací podmínky Dodací podmínky pro ermomechanicky válcované Podle ČSN EN 10149-12-2013 ČSN

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. 239 043 478, Fax: 241 492 691, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Oba dva obvody

Více

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA, IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA, STABILITA. Jednokový impuls (Diracův impuls, Diracova funkce, funkce dela) někdy éž disribuce dela z maemaického hlediska nejde o pravou funkci (přesný popis eorie

Více

2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI

2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI 2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI Po úspěšném a akivním absolvování éo KAPITOLY Budee umě: orienova se v základním maemaickém aparáu pro eorii spolehlivosi, j. v poču pravděpodobnosi a maemaické saisice,

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

Úrokové daňové štíty nemusí být jisté

Úrokové daňové štíty nemusí být jisté Mařík, M. - Maříková, P.: Úrokové daňové šíy nemusí bý jisé. Odhadce a oceňování podniku č. 3/2012, ročník XVIII, sr. 4-17, ISSN 1213-8223 Úrokové daňové šíy nemusí bý jisé prof. Miloš Mařík, doc. Pavla

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Ústí nad Labem. Příloha č.1. K SMĚRNICI č. 1/2015 - ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Ústí nad Labem. Příloha č.1. K SMĚRNICI č. 1/2015 - ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Úsí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Úsí nad Labem GSM úsředna: +420 725 596 898, mob.: +420 739 454 971, hp://www.zsrabasova.cz IČ 44553145, BANKOVNÍ SPOJENÍ -

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Petr Sotona Rizikové přirážky v testu postačitelnosti rezerv

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Petr Sotona Rizikové přirážky v testu postačitelnosti rezerv Univerzia Karlova v Praze Maemaicko-fyzikální fakula DIPLOMOVÁ PRÁCE Per Soona Rizikové přirážky v esu posačielnosi rezerv živoního pojišění Kaedra pravděpodobnosi a maemaické saisiky Vedoucí diplomové

Více

Předmět normy. Obsah normy ČSN EN 10083-1. Použití ocelí uvedených v normě. Klasifikace ocelí

Předmět normy. Obsah normy ČSN EN 10083-1. Použití ocelí uvedených v normě. Klasifikace ocelí Předmě normy Obsah normy ČSN EN 100831 Použií ocelí uvedených v normě Klasifikace ocelí Způsob výroby oceli Způsob dodávání Vlasnosi charakerizující značku oceli Technologické vlasnosi Srukura Vniřní jakos

Více

Studie proveditelnosti (Osnova)

Studie proveditelnosti (Osnova) Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele

Více

Výpočet přiměřeného zisku

Výpočet přiměřeného zisku Výpočet přiměřeného zisku OPŽP vs. cenový výměr 21.2.2012 Přehled prezentace Úvod původ a působnost postupů OPŽP a MF ČR Co není v cenovém výměru strop pro náklady a vyrovnání Základní přístup: Výnos =

Více

Ocenění podniku s přihlédnutím k možné insolvenci postup pro metodu DCF entity a equity

Ocenění podniku s přihlédnutím k možné insolvenci postup pro metodu DCF entity a equity Mařík, M. - Maříková, P.: Ocenění podniku s přihlédnuím k možné insolvenci posup pro meodu DCF eniy a equiy. Odhadce a oceňování podniku č. 3-4/2013, ročník XIX, sr. 4-15, ISSN 1213-8223 Ocenění podniku

Více

Úloha II.E... je mi to šumák

Úloha II.E... je mi to šumák Úloha II.E... je mi o šumák 8 bodů; (chybí saisiky) Kupe si v lékárně šumivý celaskon nebo cokoliv, co se podává v ableách určených k rozpušění ve vodě. Změře, jak dlouho rvá rozpušění jedné abley v závislosi

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

Úloha VI.3... pracovní pohovor

Úloha VI.3... pracovní pohovor Úloha VI.3... pracovní pohovor 4 body; průměr,39; řešilo 36 sudenů Jedna z pracoven lorda Veinariho má kruhový půdorys o poloměru R a je umísěna na ložiscích, díky nimž se může oáče kolem své osy. Pro

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 10/2003 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

r/ol~/oig'ljol!i.jjt{'/3

r/ol~/oig'ljol!i.jjt{'/3 18000 I!/ O'f.-!GI/J/1 < /(lt r/ol~/oig'ljol!i.jj{'/3 n~ SMLOUVA O DÍLO Komplexní dodávka sysému pro disribuci informací MČ Praha 8" název: IČ: sídlo: Úřad měsské čási Praha 8 00063797 Zenklova 1/35 Praha

Více

Manuál pro textilní průmysl

Manuál pro textilní průmysl Manuál pro exilní průmysl 2 Manuál je jedním z výsupů granového projeku VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zasřešeného Minisersvem živoního prosředí. Auorský ým:

Více

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace XXVI. ASR '2 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, April 26-27, 2 Paper 2 Vliv funkce příslušnosi na průběh fuzzy regulace DAVIDOVÁ, Olga Ing., Vysoké učení Technické v Brně, Fakula srojního inženýrsví,

Více

ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU

ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU Obsah Co je o dnamika? 1 Základní veličin dnamik 1 Hmonos 1 Hbnos 1 Síla Newonov pohbové zákon První Newonův zákon - zákon servačnosi Druhý Newonův zákon - zákon síl Třeí

Více

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic?

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Podzim 24 Výzkumná práce 2 Sekorové produkiviy a relaivní cena neobchodovaelných saků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Makroekonomický vývoj 15 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 32 Prognóza

Více

Scenario analysis application in investment post audit

Scenario analysis application in investment post audit 6 h Inernaional Scienific Conference Managing and Modelling of Financial Risks Osrava VŠB-U Osrava, Faculy of Economics,Finance Deparmen 0 h h Sepember 202 Scenario analysis applicaion in invesmen pos

Více

Příjmově typizovaný jedinec (PTJ)

Příjmově typizovaný jedinec (PTJ) Příjmově ypizovaný jeinec (PTJ) V éo čási jsou popsány charakerisiky zv. příjmově ypizovaného jeince (PTJ), j. jeince, kerý je určiým konkréním způsobem efinován. Slouží jako násroj k posouzení opaů ůchoových

Více

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav 5. Využií elekroanalogie při analýze a modelování dynamických vlasnosí mechanických sousav Analogie mezi mechanickými, elekrickými či hydraulickými sysémy je známá a lze ji účelně využíva při analýze dynamických

Více

Několik poznámek k oceňování plynárenských aktiv v prostředí regulace činnosti distribuce zemního plynu v České republice #

Několik poznámek k oceňování plynárenských aktiv v prostředí regulace činnosti distribuce zemního plynu v České republice # Několik poznámek k oceňování plynárenských akiv v prosředí regulace činnosi disribuce zemního plynu v České republice # Jiří Hnilica * Odvěví disribuce zemního plynu paří mezi regulovaná odvěví. Způsoby

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/../.98 IV- Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- SLOŽENÉ ÚROOVÁNÍ

Více

Modelování rizika úmrtnosti

Modelování rizika úmrtnosti 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 200 Modelování rizika úmrnosi Ingrid Perová Absrak V příspěvku je řešena

Více

Nerovnovážné modely trhu úvěrů s aplikací na Českou republiku

Nerovnovážné modely trhu úvěrů s aplikací na Českou republiku VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Nerovnovážné modely rhu úvěrů s aplikací na Českou republiku DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE 2009 Ing. Pavla Vodová VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ

Více

Návod k obsluze. Venkovní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím RKHBRD011AAV1 RKHBRD014AAV1 RKHBRD016AAV1

Návod k obsluze. Venkovní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím RKHBRD011AAV1 RKHBRD014AAV1 RKHBRD016AAV1 Venkovní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda RKHBRD011AAV1 RKHBRD014AAV1 RKHBRD016AAV1 RKHBRD011AAY1 RKHBRD014AAY1 RKHBRD016AAY1 RKHBRD011AAV1 RKHBRD014AAV1 RKHBRD016AAV1 RKHBRD011AAY1 RKHBRD014AAY1

Více

Léto 2005. Výzkumná práce 2 Peníze a ekonomika: Jak se vlastně ovlivňují?

Léto 2005. Výzkumná práce 2 Peníze a ekonomika: Jak se vlastně ovlivňují? NEWTON College, a. s. www.newoncollege.cz Léo 25 Výzkumná práce 2 Peníze a ekonomika: Jak se vlasně ovlivňují? Makroekonomický vývoj 12 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 31 Prognóza ekonomických

Více

Finanční model a Vyrovnávací nástroj Druhý den školení

Finanční model a Vyrovnávací nástroj Druhý den školení Finanční model a Vyrovnávací nástroj Druhý den školení Přehled druhého dne Úvod Požadavky Metodiky pro žadatele v oblasti cenotvorby Proč Finanční Model a Vyrovnávací Nástroj Co vlastně jsou? Finanční

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

Návod k obsluze. Venkovní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1

Návod k obsluze. Venkovní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1 Venkovní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1 EKHBRD011AAY1 EKHBRD014AAY1 EKHBRD016AAY1 EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1 EKHBRD011AAY1 EKHBRD014AAY1

Více

Inflace po vstupu do měnové unie vybrané problémy 1

Inflace po vstupu do měnové unie vybrané problémy 1 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy 1 Jan Kubíček (leden 23, pracovní verze) Úvod Realia evropské měnové unie a edy společné moneární poliiky zalačuje do pozadí oázku inflačního diferenciálu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY TECHNOLOGICKÉ

Více

Tlumené kmity. Obr

Tlumené kmity. Obr 1.7.. Tluené kiy 1. Uě vysvěli podsau lueného kiavého pohybu.. Vysvěli význa luící síly. 3. Zná rovnici okažié výchylky lueného kiavého pohybu. 4. Uě popsa apliudu luených kiů. 5. Zná konsany charakerizující

Více

T t. S t krátkodobé náhodná složka. sezónní. Trend + periodická složka = deterministická složka

T t. S t krátkodobé náhodná složka. sezónní. Trend + periodická složka = deterministická složka Analýza časových řad Klasický přísup k analýze ČŘ dekompozice časové řady - rozklad ČŘ na složky charakerizující různé druhy pohybů v ČŘ, keré umíme popsa a kvanifikova rend periodické kolísání cyklické

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

KONCEPT UDRŽITELNOSTI NEGATIVNÍ ČISTÉ INVESTIČNÍ POZICE A JEHO APLIKACE NA PŘÍKLADU ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH

KONCEPT UDRŽITELNOSTI NEGATIVNÍ ČISTÉ INVESTIČNÍ POZICE A JEHO APLIKACE NA PŘÍKLADU ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH KONCEP UDRŽIELNOSI NEGAIVNÍ ČISÉ INVESIČNÍ POZICE A JEHO APLIKACE NA PŘÍKLADU ČESKÉ REPUBLIKY V LEECH 1999 2011 Karel Brůna, Vysoká škola ekonomická v Praze 1 1. Úvod Pro ranziivní ekonomiky je ypické,

Více

č. VSD00020 uzavřená na základě ustanovení 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

č. VSD00020 uzavřená na základě ustanovení 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění SMLOUVA O DÍLO č. VSD2 uzavřená na základě usanovení 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/212 Sb., v planém znění mezi sranami : 1. Objednael : Měso Napajedla Masarykovo nám.89 763 61 Napajedla zas.

Více

PLL. Filtr smyčky (analogový) Dělič kmitočtu 1:N

PLL. Filtr smyčky (analogový) Dělič kmitočtu 1:N PLL Fázový deekor Filr smyčky (analogový) Napěím řízený osciláor F g Dělič kmioču 1:N Číače s velkým modulem V současné době k návrhu samoného číače přisupujeme jen ve výjimečných případech. Daleko časěni

Více

Úloha IV.E... už to bublá!

Úloha IV.E... už to bublá! Úloha IV.E... už o bublá! 8 bodů; průměr 5,55; řešilo 42 udenů Změře účinno rychlovarné konvice. Údaj o příkonu naleznee obvykle na amolepce zepodu konvice. Výkon určíe ak, že zjiíe, o kolik upňů Celia

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

Řasový test toxicity

Řasový test toxicity Laboraorní návod č. Úsav hemie ohrany prosředí, VŠCHT v Praze Řasový es oxiiy. Účel Řasové esy oxiiy slouží k esování možnýh oxikýh účinků láek a vzorků na vodní produeny. Zelené řasy paří do skupiny neévnaýh

Více

Strana 1 / 80. 361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY ČÁST DRUHÁ

Strana 1 / 80. 361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY ČÁST DRUHÁ 361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007, kerým se sanoví podmínky ochrany zdraví při práci Změna: 68/2010 Sb. Změna: 93/2012 Sb. (čás) Změna: 93/2012 Sb. Změna: 9/2013 Sb. Vláda nařizuje podle

Více

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV Popis reguláoru pro řízení směšovacích venilů a TUV Reguláor je určen pro ekviermní řízení opení jak v rodinných domcích, ak i pro věší koelny. Umožňuje regulaci jednoho směšovacího okruhu, přípravu TUV

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 3/2002 Efek bohasví základní východiska, meody a výsledky Jan Kubíček INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIK VSOKÁ ŠKOLA

Více

Lineární rovnice prvního řádu. Máme řešit nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Funkce h(t) = 2

Lineární rovnice prvního řádu. Máme řešit nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Funkce h(t) = 2 Cvičení 1 Lineární rovnice prvního řádu 1. Najděe řešení Cauchyovy úlohy x + x g = cos, keré vyhovuje podmínce x(π) =. Máme nehomogenní lineární diferenciální ( rovnici prvního řádu. Funkce h() = g a q()

Více