Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné"

Transkript

1 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, Zelená linka pro zájemce o doace: Praha/březen 2008

2

3 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví OBSAH ÚVOD...4 Poznámka k verzi Pravidel...4 Obecné zásady OBECNÁ USTANOVENÍ Definice Maemaické symboly Obecná usanovení vzahující se k nasavení arifu Konvence hoovosního oku POVOLENÝ ROČNÍ PŘÍJEM Požadovaný příjem Zarovnání a smluvně povolený roční příjem Indexace arifu během období cenové fixace VYROVNÁNÍ EX POST Celkový přísup k vyrovnání ex pos Vyrovnání dle skuečnosi Vyrovnání dle odhadu Prvky vyrovnání PROVOZNÍ NÁKLADY Úvod Fixní provozní náklady Fixní provozní náklady během počáeční fáze Provozní náklady závislé na poču zákazníků Provozní náklady závislé na objemu Provozní náklady závislé na objemu během prvního období cenové fixace INVESTIČNÍ NÁKLADY Maemaické symboly a definice Určení invesičního programu pro nasávající období cenové fixace Pozdější úpravy ReHoK DĚLENÍ UŽITKŮ Z ÚSPOR V NÁKLADECH Rozsah a definice úspor v nákladech, keré mají bý děleny Progresivní dělení úspor v nákladech Plaba užiků z úspor v nákladech Vlasníkovi VYROVNÁVACÍ PLATBY

4 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví 7.1 Definice a výpoče vyrovnávací plaby Plaba Úrok z dlužné čásky a Záloha na vyrovnávací plabu PLATBA SMLUVNÍCH POKUT Definice Indexace smluvních poku Plaba smluvních poku Omezení smluvních poku PERIODOCKÉ PŘEZKOUMÁNÍ Definice Plánovací proces na další období cenové fixace Zásady při periodickém přezkoumání FINANČNÍ VYROVNÁNÍ NA KONCI SMLUVNÍHO VZTAHU Definice Vyrovnání během posledního roku rvání smlouvy Konečné vyrovnání po konci smluvního vzahu CÍLE NÁSTROJE STRUKTURA NÁSTROJE POUŽÍVÁNÍ NÁSTROJE PRŮVODCE JEDNOTLIVÝMI LISTY Lis Vsupy Lisy Souhrn exa VODNÉ a Souhrn exa STOČNÉ Lisy PN exa VODNÉ a PN exa STOČNÉ Lisy Souhrn exp VODNÉ a Souhrn exp STOČNÉ Lisy PN exp VODNÉ a PN exp STOČNÉ Lis Souhrn

5 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví ÚVOD Násroj pro vorbu cen pro vodné a sočné (dále jen Vyrovnávací násroj nebo Násroj ) byl zpracován společnosí Mo MacDonald Praha, spol. s r.o. (dále jen Konzulan ) na základě požadavku Minisersva živoního prosředí České republiky (dále jen MŽP ) v rámci projeku Vypracování finančního modelu a finanční poradensví. Odráží podmínky popsané v dokumenu Podmínky přijaelnosi vodohospodářských projeků pro Operační program Živoní prosředí v programovacím období (dále jen Podmínky přijaelnosi ). Očekává se, že Vyrovnávací násroj bude používán pro akzvaný "oddílný" model provozování, kde vlasníci majeku vodohospodářské infrasrukury ( dále jen Vlasníci, a v jednoném čísle Vlasník ) očekávají čerpání doací z Operačního programu Živoní prosředí (dále jen OP ŽP ) v leech Teno manuál k Vyrovnávacímu násroji (dále jen Manuál ) poskyuje (i) soubor pravidel k použií jako východisko nasavení arifů, přizpůsobený primárně pro exisující smlouvy (dále jen Pravidla ); a (ii) návod jak používa samoný Vyrovnávací násroj, vyvořený v aplikaci MS Excel, kerý zělesňuje ao pravidla. Vyrovnávací násroj je násrojem pro následnou (ex-pos) úpravu arifů na základě původního plánu (ex-ane), kerý je vyvořen ve Finančním modelu pro vlasníky a provozovaele vodohospodářské infrasrukury (dále jen Model ex ane ), kerý byl prvním klíčovým výsupem podle shora uvedeného požadavku MŽP. Oba modely se ak vzájemně doplňují a měly by bý používány společně. Oba prvky jsou nuné ke splnění všech požadavků A.1.1.b Podmínek přijaelnosi. Pravidla popsaná v omo Manuálu k Vyrovnávacímu násroji jsou vyjádřena ve formě, kerá umožňuje snadnou ransformaci 1 na relevanní čás smlouvy mezi Vlasníkem a provozovaelem příslušné infrasrukury ( Provozovael ), nebo jejího dodaku. Tomu odpovídá i názvosloví Pravidel ( článek, odsavec ). Pravidla byla vyvořena na základě dokumenů Svěové banky z roku 2008, keré ješě nebyly publikovány. 2 Konzulan navrhuje, aby po konzulaci s relevanními sáními orgány byla Pravidla aplikována jako sandardní přísup. Smlouvy vzniklé na základě aplikace ohoo přísupu by měly bý předměem konroly pouze formální shody s Pravidly. V případě výskyu jakýchkoli podsaných odchylek od Pravidel by byla povinnos konzulova yo odchylky případ od případu se Sáním fondem živoního prosředí (dále jen SFŽP ). Poznámka k verzi Pravidel Úplné echnické fungování ěcho Pravidel ješě nebylo ověřeno rozsáhlejším esováním funkční verze Vyrovnávacího násroje, kerý se k dau zveřejnění ohoo dokumenu. Konzulan očekává, že může dojí k někerým drobným úpravám navrženého posupu na základě výsledků ohoo procesu. 1 2 Nelze ovšem auomaicky přebíra Pravidla do příslušné smlouvy nebo jejího dodaku bez přizpůsobení erminologie a přezkoumání jejich relevance pro daný smluvní vzah. Přebírání Pravidel bez přizpůsobení může způsobi poíže při jejich výkladu. Reduced Discreion Tariff Adjusmen Rules, Final Repor ( Pravidla cenovorby s omezenou volnosí výkladu, Závěrečná zpráva), Chris Shugar a Ian Alexander,

6 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví ČÁST I PRAVIDLA Obecné zásady 1. Za účelem zachování jednoduchosi Pravidel, byla použia konvence konce roku pro všechny peněžní oky. V určiých siuacích, kdy jsou hodnoy na začáku a na konci roku výrazně odlišné, může eno přísup způsobi určiá zkreslení. Tao skuečnos je považována za přijaelné řešení s ohledem na cíl zachování jednoduchosi a konzisennosi. Teno přísup je nuný i pro sávající Model ex ane, kerý musí bý upraven ak, aby by v souladu s ouo zásadou. 2. Pravidla pracují s předpokladem každoročně sanovovaných cen a o od 1. ledna. Expos úprava cen je dvousupňovým přísupem. Nejdříve musí provozovael připravi odhad skuečných hodno pro daný rok (), a o na začáku posledního čvrleí daného roku. Teno odhad se používá k nasavení cen nadcházejícího roku ( +1) (od 1. ledna). Audiované konečné údaje jsou dosupné nejpozději do 30. června v souladu s právními požadavky. Tyo konečné údaje jsou poé použiy k úpravě cen v následujícím roce (+2) při závěrečné úpravě, kerá opraví jakékoliv rozdíly mezi provozovaelem sanoveným odhadem (prognózou) skuečných hodno a konečnými hodnoami ex pos. 3. Tex uvedený ypem písma kurzíva (s hranaými závorkami nebo bez nich) uvádí kráké poznámky nebo naznačuje chybějící informace nebo dodaečná smluvní usanovení, kerá mohou bý pořebná. Čási exu v kurzívě by neměly bý zahrnuy v konečné smlouvě. 4. Hranaé závorky [ ] jsou používány pro označení hodno nebo informací, keré musí bý upřesněné (nebo alespoň ověřené) pro konkréní smlouvu. Jesliže je hodnoa nebo informace uvedena uvniř hranaé závorky, měla by bý vzaa jako výchozí, kerá ovšem může bý změněna. 5. Poznámky pod čárou slouží jako upřesnění, převážně echnické povahy. Obecně mohou bý vypušěny bez zráy souvislosi. Poznámky pod čárou by neměly bý zahrnuy v konečné smlouvě. 6. Vysvělivky, keré obsahují delší komenář, by neměly bý zahrnuy v konečné smlouvě. Přeso si někeří uživaelé mohou přá ediova a zkrái někeré z exisujících vysvělivek, sejně jako někeré čásí exu v kurzívě (s odsraněním odkazů na variany, keré byly vyřazeny), a zahrnou je do smlouvy jako upřesnění výkladu. 5

7 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví 1 OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Definice Níže uvedené definice mají následující významy, pokud není vysloveně uvedeno jinak: akuální, bez kvalifikujících slov, znamená akuální v době aplikace Pravidel např. v době, kdy jsou nasavené ceny pro vodné a sočné podle Pravidel. capex znamená invesiční náklad nebo náklady. ČSH znamená čisou současnou hodnou dle běžně chápaného významu ohoo pojmu ve finančních profesích. fakurovaný objem/čáska znamená pro účely ohoo dokumenu objem/čásku prodané vody v roce. Problemaika zjišťování ěcho veličin je známá, ve skuečnosi se musí vždy jedna o ne zcela přesný odhad. 3 Finanční model znamená Finanční model pro vlasníky a provozovaele vodohospodářské infrasrukury použiý ve Smlouvě. Fisherova rovnice znamená následující rovnici, popisující vzah mezi nominální a reálnou úrokovou mírou: (1 + nominální úroková míra) = (1 + reálná úroková míra) (1 + očekávaná inflace) ISC znamená index spořebielských cen, vydávaný a zveřejňovaný Českým saisickým úřadem. Jmenovaný echnický exper znamená řeí osobu jmenovanou smluvními Sranami, pro pomoc při řešení určiých sporů, ak jak vyplývá ze smlouvy. Určié úlohy Jmenovaného echnického expera jsou uvedeny v rámci ěcho Pravidel. Je řeba poznamena, že Jmenovaný echnický exper může ale nemusí bý echnickým audiorem ve smyslu 38 ods. 5 ZoVaK. Manuál provozu a údržby znamená popis deailních činnosí a posupů pro provoz a údržbu vodohospodářské infrasrukury, kerý voří přílohu [ ] Smlouvy [nebo dalších Provozních dokumenů nahrazujících a/nebo rozšiřujících a/nebo upřesňujících posupy, ke kerým Provozovael získal přísup před uzavřením Smlouvy nebo způsobem, kerý je dán Smlouvou] Model ex ane znamená verzi Finančního modelu pro vlasníky a provozovaele vodohospodářské infrasrukury, kerý byl dohodnu mezi oběma smluvními sranami v době posledního periodického přezkoumání. nájemné znamená nájemné placené Provozovaelem Vlasníkovi dle příslušných usanovení Smlouvy. neindexovaný, vzahující se na hodnou, znamená hodnou vyjádřenou v cenách výchozího roku před cenovou indexací. 3 Do budoucna by bylo žádoucí zahrnou do Vyrovnávacího násroje další vyrovnání ak, aby nepřesnos v ěcho odhadech byla odsraněna. 6

8 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví Jesliže jsou arify indexovány pomocí ISC, pak reálné a neindexované ceny jsou sejné. Někeré rovnice pro indexaci arifů jsou na základě složeného indexu a nepohybují se přesně v souladu s ISC. Rozlišení pojmů reálný od neindexovaného v omo případě může pomoci odsrani možnou nejasnos. nominální, v případě odkazu na hodnou, znamená hodnou vyjádřenou za použií skuečných (běžných) cen odpovídajících době, ke keré se hodnoa vzahuje. období cenové fixace znamená období mezi dvěma navazujícími periodickými přezkoumání cen (cenové přezkoumání). 4 opex znamená provozní náklad nebo náklady. periodické přezkoumání nebo cenové přezkoumání znamená komplexní přezkoumání arifů, prováděné každých [pě] le. [ Provozní dokumen znamená jakýkoliv dokumen (závazný nebo nezávazný) poskynuý Vlasníkem Provozovaeli před ím, než byla Smlouva uzavřena, obsahující pravidla o provozování, konrole, esování a údržbě infrasrukury včeně dalších akivi souvisejících s danou infrasrukurou (např. garance a záruky ýkajících se odpovědnosí za vady infrasrukury) v rámci Smlouvy).] V praxi se může sá, že žádné Manuály provozu a údržby neexisují. Nejlepším řešením v akové siuaci je vyvoři konsolidovaný Manuál provozu a údržby. Jesliže oo přeso není možné (například díky nedosaku času), výše uvedená formulace založená na obecné formulaci Provozních dokumenů může poslouži jako dočasné řešení. Provozovael je osoba, keré krajský úřad vydal povolení podle 6 Zákona VAK, kerý pro Vlasníka jakožo smluvní srana provozuje majeek vodohospodářské infrasrukury, zajišťuje zásobování vodou a odvod a čišění odpadních vod. reálný, když se vzahuje k hodnoě, znamená: (i) když je sanovena ex-pos, nominální hodnou redukovanou ISC příslušným pro daný rok (relaivní k výchozímu roku), a (ii) když je sanovena ex ane, hodnou, kerá se očekává, že po navýšení předpovídaným ISC oproi výchozímu roku, dává výslednou nominální.hodnou. CKO znamená příslušný cenový konrolní orgán, odpovědný za zjišťování shody se Zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., v planém znění, dle 14 ods. 2. V případě zjišění pochybení ukládá CKO sankce. ReHoK znamená Regulaorní hodnou kapiálu Provozovaele spojenou s danou smlouvou. Smlouva znamená smlouvu mezi Vlasníkem a Provozovaelem o provozování vodovodu nebo kanalizace ve smyslu 8 ods. 2 ZoVaK. Může aké odkazova na dodaky éo smlouvy. Srany znamená smluvní srany, j. Vlasníka a Provozovaele. arify znamenají průměrnou cenu pro vodné a průměrnou cenu pro sočné (ve smyslu ZoVaK), nasavené dle dané Smlouvy. 5 4 Tao pravidla mohou bý používána pro různé délky období cenové fixace. Je ale řeba poznamena, že ao konkréní pravidla byla sesavena za předpokladu, že periodické přezkoumání bude provedeno každých pě le. V někerých čásech pravidel by bylo nuné provés změny, pokud by docházelo k periodickému přezkoumání mimo rozsah 5 6 le. 7

9 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví VaPNaK (vážené průměrné náklady kapiálu) znamená výnosnos povolenou Provozovaeli, jak je sanovena v Manuálu pro Model ex ane. Vlasník předsavuje vlasníka vodohospodářské infrasrukury, jehož infrasrukura je na základě smlouvy s Provozovaelem používána k zásobování pinou vodou nebo odvádění a čišění odpadních vod. výchozí rok znamená rok uvedený v Modelu ex-ane, jehož konec definuje cenovou úroveň, ke keré jsou budoucí reálné (viz níže) náklady a ceny vyjádřeny. Zákon o vodovodech a kanalizacích nebo ZoVaK znamená Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v planém znění. 1.2 Maemaické symboly Čísla v dolních indexech členů vzorce mají následující význam, pokud není uvedeno jinak: (a) (b) (c) (d) Jediné číslo v indexu členu vzorce odkazuje na rok období cenové fixace, kde index "1" odkazuje na první rok období cenové fixace. Např. "X 2 " znamená hodnou X ve druhém roce období cenové fixace. Když v indexu jsou dvě čísla oddělená čárkou, první číslo určuje období cenové fixace a druhé číslo odkazuje na rok v rámci ohoo období cenové fixace. Např. "X 1,3 " znamená hodnou X ve řeím roce prvního období cenové fixace. Když je index "" použi pro indexaci hodnoy, odkazuje jak na období cenové fixace ak na rok uvniř období cenové fixace. Např.: Jesliže X znamená X 2,1, pak X -2 znamená X 1,4 (za předpokladu pěileého období cenové fixace). Dolní index 0 označuje výchozí rok Symbol sříšky ("^") nad písmenem v členu rovnice ukazuje hodnou, kerá byla pro regulační účely předpovězena nebo jinak sanovena v příslušném minulém cenovém přezkoumání. Např.: Vˆ al odkazuje na prognózovanou nebo jinak sanovenou hodnou pro regulační účely v příslušném cenovém přezkoumání, a Val odkazuje na akuální hodnou Pruh nad písmenem ( Val ) označuje hodnou ýkající se roku, kerý byl audiován v roce Obecná usanovení vzahující se k nasavení arifu Pokud není uvedeno jinak, jakákoli prognózovaná hodnoa pro sanovení arifů musí, v době provedení akovéo prognózy, předsavova nejlepší odhad, ke kerému se dospělo na odůvodnielném základě a nesmí bý odhadován se záměrnými odchylkami směrem nahoru nebo dolu. 5 Pravidla předpokládají jednosložkovou cenu pro vodné a sočné. Pokud se účuje dvousložková cena (s pevnou a variabilní složkou), pak pojem arif znamená výslednou průměrnou jednosložkovou cenu. Bude nuné upravi ao Pravidla pro smlouvy s dvousložkovou cenou. 8

10 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví 1.4 Konvence hoovosního oku Pokud není uvedeno jinak, následující konvence plaí pro účely diskonovaných peněžních oků: u peněžních oků realizovaných během určiého roku se předpokládá jejich výsky na konci akového roku. 6 6 Lze uplani buď konvenci konce roku nebo poloviny roku. Může bý jednodušší dosáhnou shody s obecnými zákonnými účeními prakikami, pokud se použije konvence peněžního oku konce roku. Je zřejmé, že aké MS Excel předpokládá konvenci konce roku ve svých výpočech ČSH a vniřní míry výnosnosi. 9

11 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví 2 POVOLENÝ ROČNÍ PŘÍJEM 2.1 Požadovaný příjem Maemaické symboly pro odsavce 2.1, 2.2 a 3 jsou následující: AR CE ISC P Smluvně povolený příjem za rok (před meziročními úpravami během období cenové fixace) Úspěšnos výběru pohledávek za rok, rovnající se: čásky inkasované čásky fakurované a sanovená v Modelu ex ane Index spořebielských cen Průměrný prognózovaný arif pro rok, před meziročními úpravami pro daný rok a před indexací arifu. P = AR / Qˆ ΔP Přírůsková změna v P z roku na rok. P +1 = P + ΔP. ΔP je konsanní proceno P pro každé období cenové fixace, pokud Provozovael nedohodne jinak PV(RR) Současná hodnoa na konci roku 0 (začáek roku 1) pěi ročních hodno RR, za použií VaPNaK jako diskonní sazby PV(AR) Současná hodnoa na konci roku 0 (začáek roku 1) pěi ročních hodno AR (roční příjem, za použií VaPNaK jako diskonní sazby) Qˆ RR V C W Prognózované množsví vody, keré má bý fakurováno v roce (prognóza je provedena při přezkoumání cen) Požadovaný roční příjem (před diskonováním) pro rok, včeně všech úprav, keré jsou přenášeny z předchozího období cenové fixace Rozdíl mezi AR a RR je následující: roční RR je založen na prvcích požadovaného příjmu Provozovaele (viz Manuálu k ex ane Modelu); zaímco roční AR je výsledek ČSH-neurálního zarovnání (pokud nějaké bylo) a je o hodnoa používaná pro určení arifů, keré mají bý skuečně účovány v om roce. Variabilní náklady na krychlový mer fakurované vody, sanovené pro rok pro účely požadovaného a povoleného příjmu pro rok Celkové vyrovnání prováděné jako výsledek opakovaného odhadu všech relevanních hodno ke konci [října] roku Celkové vyrovnání prováděné jako výsledek audiovaných hodno pro rok na konci [dubna] roku +1 opex C Vyrovnání prováděné pro provozní náklady na základě opakovaného odhadu všech relevanních hodno na konci října roku (podobné symboly se používají i pro osaní komponeny) opex W Celkové vyrovnání provozních nákladů jako výsledek audiovaných hodno pro rok na konci března roku +1 (podobné symboly se používají i pro osaní komponeny) 10

12 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví Požadovaný příjem (RR ) vzažený k roku nasávajícího období cenové fixace je počíán následovně: (a) Sečěe následující (vše vzaženo k roku ): (i) nájemné Vlasníkovi určené Modelem ex ane ( Nájemné ) (ii) provozní náklady (dle posupu uvedeným v článku 3) (iii) daně (bude zahrnuo na základě principu promínuí nákladů, viz ods ) (iv) odpisy (dle posupu uvedeného v článku 5) (v) (vi) ReHoK x VaPNaK [plus Očekávání, pokud exisují, kerá mají bý vrácena majielům Provozovaele během období cenové fixace] [mínus jakékoliv plaby úroků z úvěrů poskynuých Provozovaelem Vlasníkovi] (jak je určeno na základě Modelu ex ane) Výrazy v závorkách jsou pořebné pouze pokud jsou relevanní v konexu dané smlouvy následující úpravy, keré mají bý aplikovány z předchozích období cenové fixace v případě, že je jejich souče kladný 7 (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) na provozní náklady ak, jak sanoví článku 4, zn. na daň ak, jak sanoví ods , zn. dan dan C 1 + W 2 na výnos z ReHoK ak, jak sanoví ods , zn. na odpisy ak, jak sanoví ods , zn. na objem ak, jak sanoví ods , zn. opex opex C 1 + W 2 odpisy odpisy C 1 + W 2 objem objem C 1 + W 2 vynos vynos C 1 + W 2 [na úrokovou sazbu z úvěrů ak, jak sanoví ods , zn. urok urok C 1 + W 2 je-li relevanní] Pokud je souče výše uvedených komponenů kladný, poom aké úroky z dlužné čásky spojené s W -2 ak, jak uvádí ods , ods a (b) Děle souče získaný v (a) hodnoou CE. Všimněe si, že jesliže jsou nedobyné pohledávky vzay v úvahu ímo způsobem, pak nesmějí bý zahrnuy do provozních nákladů podle odsavce (ii); jinak by došlo k dvojímu započíání. 7 V případě záporného vyrovnání bude výsledkem zvýšení nájemného, ne snížení cen viz čás 3 11

13 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví Diskonovaný požadovaný příjem je PV(RR). 2.2 Zarovnání a smluvně povolený roční příjem Zarovnání arifů dle posupu v omo ods. předsavuje možnos, nikoliv požadavek Smluvní srany jsou povinny si pro každý rok dohodnou smluvně povolený příjem sanovením hodno P 1 a ΔP ak, aby PV(AR) = PV(RR), podle následujících podmínek: (a) Vzaženo k průměrnému arifu v minulém roce akuálního období cenové fixace (P 0,5 ): (i) (ii) (iii) jesliže konsanní průměrný arif (P) byl sjednán pro všechny roky nasávajícího období cenové fixace a jesliže eno průměrný arif bude věší než P 0,5, pak ΔP 0; jesliže konsanní průměrný arif (P) byl sjednán pro všechny roky nasávajícího období cenové fixace a jesliže eno průměrný arif bude menší než P 0,5, pak ΔP 0; jesliže konsanní průměrný arif (P) byl sjednán pro všechny roky nasávajícího období cenové fixace a jesliže eno průměrný arif bude roven P 0,5, pak ΔP = 0; (b) AR nesmí bý menší než souče prognózovaných provozních nákladů a nájemného za příslušný rok (včeně fixních a variabilních provozních nákladů) Průměrný smluvně povolený arif v roce (předím, než se vezmou v úvahu meziroční úpravy a indexace arifů) je P. 2.3 Indexace arifu během období cenové fixace Tabulka níže popisuje přísup k indexaci jednolivých složek provozních nákladů pro sávající infrasrukuru. Přísup pro novou infrasrukuru se může liši (viz ods ). Změna v reálných cenách v případě položek, keré mají bý indexovány indexy jinými než ISC, je vypočena následovně: (změna v reálné ceně od počáku období cenové fixace) = (změna v daném indexu ceny od počáku období cenové fixace) (změna v ISC od počáku období cenové fixace) kde změna v každém případě je vypočíána jako I -1 / I 0 kde I určuje hodnou daného indexu. Hodnoa indexu použia v jednolivých leech, je vždy nejakuálnější hodnoa [ke konci února], kerá se vzahuje k ISC [ke konci předchozího roku]. 12

14 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví Tabulka 1: Navrhované obecné zacházení položek provozních nákladů a přísup k indexaci Položka z povinného formuláře výpoču nákladů 1. Maeriál 1.1 surová voda podzemní a povrchová 1.2 piná voda převzaá a odpadní voda předaná k čišění Zacházení Přísup dle ods. 4.5, Provozní náklady závislé na objemu Přísup dle ods. 4.5, Provozní náklady závislé na objemu pokud jde o surovou vodu Index, kerý má bý používán Žádný cena s plným promínuím nákladů Žádný cena s plným promínuím nákladů 1.3 chemikálie Přísup dle ods. 4.5, Provozní náklady závislé na objemu 1.4 osaní maeriál Považova za ovlivnielnou, fixní a pevnou položku pokud nesouvisí s objemy nebo počy zákazníků, např. vodoměry Žádný cena s plným promínuím nákladů Index cen průmyslových výrobců (index index cen průmyslových výrobců podle sekce a subsekce SKP, kód C,D,E = ÚHRN určovaný ČSÚ) 2. Energie 2.1 elekrická energie Přísup dle ods. 4.5, Provozní náklady závislé na objemu Index cen elekřiny (index cen Elekřiny včeně rozvodů (součásí indexu cen průmyslových výrobců 7003) podle sekce, subsekce, ods. a skupiny SKP, kód E 401 určován ČSÚ) 2.2 osaní energie (plyn, pevná a kapalná paliva) 3. Mzdy Závisí na povaze ohoo druhu ceny energie. Navrhuje se jako výchozí posup přísup ex ane (pevný) se složeným indexem cen energie. Složený cenový index energie (index cen Elekřina, Plyn, Teplo podle sekce, subsekce, ods. a skupiny SKP, (součásí indexu cen průmyslových výrobců 7003), kód E 40 určován ČSÚ) 3.1 přímé mzdy Pevné (nebo dle poču zákazníků), v obou případech podléhají indexaci ISC. Index spořebielských cen (zn. reálný růs mezd má bý hrazen z nárůsů efekiviy; ale není žádné další očekávání zvyšování efekivi v sávajících smlouvách) osaní osobní náklady Sejné jako pro přímé mzdy Index spořebielských cen 8 Záleží na dohodě Vlasníka s Provozovaelem, zda využijí eno přísup nebo zvolí mírnější formu. Nabízí se možnos ležící mezi ISC a indexem nárůsu nominálních mezd (např. složený index na základě prosého průměru růsu ěcho dvou indexů). Úplné uvolnění indexace mezd (dle nárůsu nominálních mezd) se nedoporučuje, přesane oiž vyvíje lak na Provozovaele směrem k efekivnosi. 13

15 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví Položka z povinného formuláře výpoču nákladů 4. Osaní přímé náklady Zacházení Index, kerý má bý používán 4.1 odpisy a prosředky obnovy infrasrukurního majeku Nejsou provozními náklady opravy infrasrukurního majeku Fixní přísup ex ane, pro opravy havarijního ypu nemusí bý eno přísup vhodný. Lze např. využí uživaelem definované položky pro zvlášní vyjádření akovýcho oprav a voli např. přísup s čásečným promínuím. Indexy cen savebních děl v oboru vodohospodářsví (za předpokladu, že opravy se ýkají primárně prací na podzemní infrasrukuře) (Použiy indexy cen savebních děl kód CZ- CC 2223 pro kanalizaci, kód CZ-CC 2222 pro vodovod určovány ČSÚ) 4.3 nájem infrasrukurního majeku Nejsou provozními náklady poplaky za vypoušění odpadních vod 4.5 osaní provozní náklady exerní 4.6 osaní provozní náklady ve vlasní režii Pro exisující infrasrukuru: umožňova promínuí cenových změn z důvodu změny předpisů. Jinak fixní ex ane (NEBO přísup dle ods. 4.5, Provozní náklady závislé na objemu ). Fixní přísup ex ane Fixní přísup ex ane Žádný plné promínuí ceny Index cen průmyslových výrobců (použi index viz výše u položky 1.4) Index cen průmyslových výrobců (použi index viz výše u položky 1.4) 5. Finanční náklady Nejsou provozními náklady 6. Výrobní režie bez odpisů 7. Správní režie bez odpisů Fixní přísup ex ane Fixní přísup ex ane Složený vážený index indexu spořebielských cen a indexu cen průmyslových výrobců, s váhou ISC danou podílem personálních nákladů v celku (ex ane). viz předchozí položka. Poznámka: přísup se může liši pro vybudování nové infrasrukury. 14

16 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví Skuečný průměrný arif 9 na rok je určen následovně: (a) Násobí se neindexovaný povolený příjem (popřípadě po indexaci reálné ceny podle ods ) hodnoou ISC -1 /ISC 0, kde použiá hodnoa ISC v jednolivých leech je vždy nejakuálnější a o hodnoa sanovena ke konci ledna, kerá se vzahuje k ISC ke konci předchozího roku. S výjimkou indexu cen ve savebnicví, pro keré jsou konečné hodnoy zveřejňovány během dvou měsíců od konce příslušného roku, oficiální cenové Indexy v České republice obecně nepodléhají revizi a jsou publikovány během měsíce od období, na kerému se vzahují. Tao kráká prodleva se příznivě porovnává se siuací v jiných zemích a pokud je ao prodleva udržována konsanní, Provozovael by byl znevýhodněn jen do é míry, že poslední měsíc inflace se liší od prvního měsíce. (b) Děle výsledek z (a) hodnoou Qˆ. Upozorňujeme, že oo není nový odhad Q; je o sejný odhad roku provedený při přezkoumání ceny. 9 Pokud se předpokládá využií vyrovnávací plaby, pojem skuečný průměrný arif by měl bý nahrazen pojmem skuečný Neupravený arif. 15

17 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví 3 VYROVNÁNÍ EX POST Přísup k vyrovnání ex pos je založen na dvoufázovém procesu, kerý odráží sávající oborové zvyklosi. Vyrovnání dle skuečnosi v daném kalendářním roce je výsledkem audiu hodno předchozího roku (předpokládá se, že bude provedena do konce dubna); vyrovnání dle odhadu je výsledkem opakované prognózy hodno na konci roku a předpokládá se, že bude provedeno ke konci října. Prosředky, jakými je oo vyrovnání prováděno, závisejí na om, zda se jedná o vyrovnání kladné (zn. Provozovael pořebuje vyšší příjmy) nebo vyrovnání záporné (zn. Provozovael musí čás příjmů vrái). Pokud se jedná o vyrovnání kladné, vede oo vyrovnání k zvýšením arifů na začáku dalšího kalendářního roku. Pokud se jedná o vyrovnání záporné, poé dochází k jednorázovému navýšení nájemného, a o co nejdříve. Teno přísup je navržen s ohledem na pořebu zvyšování arifů směrem k úrovni plného pokryí nákladů. U kladných vyrovnání je použi následující přísup, kerý zohledňuje časovou hodnou peněz. Vyrovnání provedené v říjnu nejsou spojeny s žádnými úroky z dlužné čásky, proože uplynulá doba je relaivně kráká. U vyrovnání provedených v dubnu je uplynulá doba důležiější a použiý úrok z dlužné čásky edy odpovídá ekvivalenu 18 měsíční půjčky. Sazba používaná pro eno účel je založena na PRIBOR, nikoli na VaPNaK, a o za předpokladu, že bankovní úvěr je nejpravděpodobnějším zdrojem financí Provozovaele v éo siuaci. U záporných vyrovnání je použi následující přísup. Časová hodnoa peněz se používá k moivování Provozovaele aby provedl co nejpřesnější prognózy, a o s použiím zvýšené časové hodnoy peněz v případě zásadního rozporu. Upozorňujeme, že přísup ke korekci ReHoK je řešen v článku 5 a výpoče provozních nákladů vzažených k objemu je uveden v ods Viz aké definice uvedené v ods. 1.2 a ods zejména ve vzahu k významu C a W. 3.1 Celkový přísup k vyrovnání ex pos Během každého kalendářního roku doby provozování dle Smlouvy budou prováděny dvě vyrovnání: (a) Vyrovnání dle skuečnosi v roce je prováděno [nejpozději ke konci dubna] na základě nejnovějších audiovaných hodno roku -1 poskynuých Provozovaelem ( Vyrovnání dle skuečnosi ). Hodnoy používané k výpoču ohoo vyrovnání jsou nazývány skuečnými hodnoami. (b) Vyrovnání dle odhadu v roce je prováděno [nejpozději ke konci října] na základě nejnovější prognózy Provozovaele hodno příjmů za rok ( Vyrovnání dle odhadu ). Hodnoy používané k výpoču ohoo vyrovnání jsou nazývány znovuprognózované hodnoy. Je řeba poznamena, že první vyrovnání prováděné po zahájení nové smlouvy je Vyrovnání dle odhadu, keré se uskueční v říjnu prvního roku smlouvy (s ím, že zde není žádný předchozí rok pro jakékoliv Vyrovnání dle skuečnosi v dubnu ) Placené úroky z dlužné čásky budou vypočeny na základě Urok daum definovaného jako průměr jednoroční pražské mezibankovní nabídkové sazby (PRIBOR) během roku vedoucího k dau specifikovaného v dolním indexu plus 1%, vyjádřeno jako deseinné číslo. 16

18 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví Použiá referenční sazba má předsavova ypickou krákodobou výpůjční sazbu Provozovaele a o proo, že pro něho předsavuje nejvíce pravděpodobný zdroj dodaečného pracovního kapiálu. 3.2 Vyrovnání dle skuečnosi Pokud W -1 > 0, poom bude hodnoa W -1 převedena do vyrovnání dle odhadu Pokud W -1 < 0, poom: (a) pokud AR 1 ( W ) 1 Nájemné 1 [0.05], W -1 bude placena Vlasníkovi ke konci [června] roku spolu s úroky, vypočenými jako W -1 x Urok 30. června (b) pokud AR 1 ( W ) 1 Nájemné 1 > [0.05], W -1 bude placena Vlasníkovi ke konci [června] roku spolu s úroky, vypočenými jako W -1 x (Urok 30. června ) Výše uvedená meoda zahrnuje prémii 4 procenních bodů nad referenční úrokovou sazbu, pokud Provozovael získal příliš vysoký příjem a má povinnos eno příjem vrái Vlasníkovi příší rok. V omo případě má Provozovael ve skuečnosi peníze vypůjčené od odběraelů (zákazníků). Důvod pro zahrnuí prémie je moivova Provozovaele, aby své prognózy provozních nákladů odhadoval co možná nejpřesněji. Bez zahrnuí éo dodaečné prémie by mohl Provozovael záměrně navyšova odhad provozních nákladů a ím by mohl získa prospěch v podobě levné půjčky pracovního kapiálu. 3.3 Vyrovnání dle odhadu Pokud C > 0 a W -1 > 0, poom bude souče ěcho položek použi ak, jak uvádí oddíl ke zvýšení arifu nasaveného pro rok +1. Úrok z dlužné čásky se bude v omo 2 { 1} 3 / případě rovna ( + ) W Urok Pokud C < 0 a W -1 > 0, poom: 1 1 pro sin ce. (a) (b) 2 { 1} 3 / Pokud je C + W -1 > 0, poom bude souče ěcho položek použi ak, jak uvádí oddíl ke zvýšení arifu nasaveného pro rok +1. Úrok z dlužné čásky se bude v omo případě rovna ( + ) W Urok 31 pro 1 1 sin ce Pokud je C + W -1 < 0, poom bude souče ěcho položek placen Vlasníkovi ke konci [prosince] roku (a není povinnos plai úroky z dlužné čásky). ; Pokud C > 0 a W -1 < 0, poom bude hodnoa C použia ak, jak uvádí oddíl ke zvýšení arifu nasaveného pro rok +1. Není v omo případě povinnos plai úroky z dlužné čásky Pokud C < 0 a W -1 < 0, poom bude hodnoa C placena Vlasníkovi ke konci [prosince] roku (a není povinnos plai úroky z dlužné čásky). 17

19 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví 3.4 Prvky vyrovnání Vyrovnání dle odhadu C je definována jako: opex dan vynos odpisy objem C = C + C + C + C + C + C urok Vyrovnání dle skuečnosi W -1 je definována jako: urok opexl dan vynos odpisy objem W = W + W + W + W + W + W urok Výrazy C a W jsou relevanní pouze am, kde Provozovael poskyl Vlasníkovi úvěr s úrokem Prvky vyrovnání provozních nákladů jsou následující: kde opex fixni variabilni opex fixni C = C + C, W = W + W fixni ex ane promi. casecne promi. C = C + C + C + C fixni ex ane promi. casecne promi. W = W + W + W + W urok variabilni opex poce zakazniku opex poce zakazniku Jednolivé položky jsou definovány v článku Vyrovnání ex pos pro daně jsou definovány na základě sandardních symbolů: C dan dan ( dan dan ˆ ) W = ( dan dan ) =, Kde dan je reálnou (nikoliv nominální) daní z příjmů právnických osob odhadovanou k plabě nebo skuečně placenou Provozovaelem (podle konexu) v roce Vyrovnání ex pos pro plaby úroků z úvěrů poskyovaných Provozovaelem Vlasníkovi jsou definovány na základě sandardních symbolů: C urok urok ( urok urok ˆ ) W = ( urok urok ) =, Vyrovnání ex pos pro výnos z ReHoK jsou definovány na základě sandardních symbolů: C vynos ( ReHoK ReHoK ˆ ) VaPNaK W = ( ReHoK ReHoK ) VaPNaK vynos =, Vyrovnání ex pos pro odpisy jsou definovány na základě sandardních symbolů: C odpisy odpisy ( odpisy odpisy ˆ ) W = ( odpisy odpisy ) =, 18

20 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví Vyrovnání ex pos pro objem jsou definovány na základě sandardních symbolů: C objem Q = RR objem 1, W RR 1 Qˆ = Q Q Q Qˆ kde RR je požadovaný příjem za rok ak, jak definuje oddíl a jak se používá pro nasavení arifů v roce. Vysvělivka. V případě, kdy je odměna Provozovaele sanovena cenou za mer krychlový fakurované vody, se může Provozovael dosa do problémů v siuacích, kdy velká čási nákladů Provozovaele jsou náklady fixní a popávka (spořeba) klesá. Změny v objemu fakurované vody mohou v éo siuaci vés k velkým výkyvům v čisých peněžních ocích Provozovaele, což může v krajním případě způsobi Provozovaeli finanční problémy. Koncesní smlouvy časo obsahují usanovení umožňující mimořádnou úpravu ceny a o v případě, pokud se objem fakurované vody výrazně změní, nebo (lépe) se podsaně změní vzhledem k prognózovaným meziročním objemům, na kerých byla založena současná cena. Navržený mechanismus pracuje během období cenové fixace auomaicky a ím minimalizuje riziko popávky nesené Provozovaelem, kerou v konexu České republiky (a obzvlášě "oddílného" modelu) může Provozovael ovlivňova jen velmi omezeně. 19

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočových pravidlech územních rozpočů, ve znění planých předpisů) Zasupielsvo měsyse Nový Hrozenkov svým usnesením č.

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 10/2003 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

Manuál pro textilní průmysl

Manuál pro textilní průmysl Manuál pro exilní průmysl 2 Manuál je jedním z výsupů granového projeku VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zasřešeného Minisersvem živoního prosředí. Auorský ým:

Více

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic?

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Podzim 24 Výzkumná práce 2 Sekorové produkiviy a relaivní cena neobchodovaelných saků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Makroekonomický vývoj 15 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 32 Prognóza

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Pavloková, Kaeřina

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/../.98 IV- Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- SLOŽENÉ ÚROOVÁNÍ

Více

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 43. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivos k problemaice Ekonomické aspeky spolehlivosi sysémů

Více

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOL BÁNSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZIT OSTRV EKONOMICKÁ FKULT MODELOVÁNÍ KLSIFIKCE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE Jana Hančlová Ivan Křivý Jaromír Govald Miroslav Liška Milan Šimek Josef Tvrdík Lubor Tvrdý

Více

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-TU Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 2011 Specific Combined Approach o Valuaion

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice Miroslav Baručák ENERGOS Sídlišě Beskydské 1199 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ENERGETICKÝ AUDIT Realizace úspor energie, Nemocniční 11, název předměu EA daum vypracování 24. srpna 2013 energeický specialisa

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 2/23 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy Jan Kubíček INSIU PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU A KAERA HOSPOÁŘSKÉ POLIIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

Stochastické modelování úrokových sazeb

Stochastické modelování úrokových sazeb Sochasické modelování úrokových sazeb Michal Papež odbor řízení rizik 1 Sochasické modelování úrokových sazeb OBSAH PŘEDNÁŠKY Úvod do problemaiky sochasických procesů Brownův pohyb, Wienerův proces Ioovo

Více

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovin v ČR. Sklizeň z několika posledních le jsme vložili do abulky 7.1. a) Jaké plodiny paří mezi obiloviny?

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper o. 1/24 ondový penzijní sysém v konvergující ekonomice Jan Kubíček ISIU PRO EKOOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU VYSOKÁ ŠKOLA EKOOMICKÁ V PRAZE AKULA ÁROOHOSPOÁŘSKÁ

Více

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110 Seznam paramerů Vydání 04/0 sinamics SINAMICS G110 Dokumenace k výrobku SINAMICS G110 Příručka pro začínající uživaele Příručka pro začínající uživaele si klade za cíl umožni uživaelům rychlý přísup k

Více

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice) ..4 Výpoče epla a zákon zachování energie (kalorimerická rovnice) Teplo je fyzikální veličina, předsavuje aké energii a je udíž možné (i nuné) jej měři. Proč je aké nuné jej měři? Např. je předměem obchodu

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/.5./34.948 IV-2 Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- JEDNODCHÉ

Více

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 verze II.0.8 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 duben

Více

V EKONOMETRICKÉM MODELU

V EKONOMETRICKÉM MODELU J. Arl, Š. Radkovský ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ V EKONOMETRICKÉM MODELU VP č. Praha Auoři: doc. Ing. Josef Arl, CSc. Ing. Šěpán Radkovský Názor a sanoviska v éo sudii jsou názor auorů a nemusí nuně odpovída názorům

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 03 vydání 03/ ročník 2010 /31.3.2010 Bullein CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Příspěvek k insiucionální

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzia Pardubice Dopravní fakula Jana Pernera Fakory ovlivňující popávku po osobních auomobilech v ČR Bc. Tomáš Mikas Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuo práci jsem vypracoval samosaně. Veškeré lierární

Více

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy INTITUT EKONOMICKÝCH TUDIÍ akula sociálních věd Universiy Karlovy UTURITY udijní ex č. k předměu Násroje finančních rhů Doc. Ing. Oldřich Dědek Cc. 2 A. MECHANIKA KONTRAKTŮ TYPU ORWARD A UTURE. Základní

Více

Úhrada za ústřední vytápění bytů II

Úhrada za ústřední vytápění bytů II Úhrada za úsřdní vyápění byů II Anoac Článk j druhým z séri příspěvků, krými jsou prsnovány dlouholé výsldky prác na Tchnické univrziě v Librci v oblasi rozpočíávání nákladů na vyápění pomocí poměrových

Více

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 006 Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Protipožární obklad ocelových konstrukcí Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs

Více

Seznam Vodohospodářského majetku. Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku.

Seznam Vodohospodářského majetku. Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku. Seznam Vodohospodářského majetku Příloha č. 1 Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku. Nájemné Příloha č. 2 Zde bude uvedena konkrétní hodnota nájemného pro příslušný

Více

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci EduCom Teno maeriál vznikl jako součás projeku EduCom, kerý je spolufinancován Evropským sociálním fondem a sáním rozpočem ČR. ŘEZÉ PODMÍKY Jan Jersák Technická univerzia v Liberci Technologie III - OBRÁBĚÍ

Více

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY?

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? Aleš Melecký, Marin Melecký, VŠB Technická univerzia Osrava* 1. Úvod Globální finanční a ekonomická

Více

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ 2 P ÌmoËar pohyb V roce 1977 vyvo ila Kiy OíNeilov rekord v z vodech dragser. Dos hla ehdy rychlosi 628,85 km/h za pouh ch 3,72 s. Jin rekord ohoo ypu zaznamenal v roce 1958 Eli Beeding ml. p i jìzdï na

Více

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojisné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 999 ISSN 0862 662 OBSAH Siuace ve veřejném zdravoním pojišění v ČR... 5 (Ing. Jarmila Fuchsová Soukromé zdravoní pojišění v Německu... (Klaus Michel Zdravoní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované sudie Working Papers Fakuly mezinárodních vzahů 12/2010 Míra nezaměsnanosi neakcelerující inflaci a hospodářský cyklus v prosředí České republiky hisorie a možný

Více

1.5.1 Mechanická práce I

1.5.1 Mechanická práce I .5. Mechanická ráce I Předoklady: Práce je velmi vděčné éma k rozhovoru: někdo se nadře a ráce za ním není žádná, jiný se ani nezaoí a udělá oho sousu, a všichni se cíí nedocenění. Fyzika je řírodní věda

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. /003 Hyperbolické diskonování a jeho význam v ekonomickém modelování Michal Andrle Jan Brůha INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Ivesičí čios Exisují růzá pojeí ivesičí čiosi: Z pohledu ekoomické eorie Podikové pojeí ivesic Klasifikace ivesic v podiku 1) Hmoé (věcé, fyzické, kapiálové) ivesice 2) Nehmoé (emaeriálí) ivesice 3) Fiačí

Více

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala Výpočy populačních projekcí na kaedře demografie Fakuly informaiky a saisiky VŠE TomášFiala 1 Komponenní meoda s migrací Zpravidla zjednodušený model migrace předpokládá se pouze imigrace na úrovni migračního

Více

Ocelové nosné konstrukce

Ocelové nosné konstrukce Proma Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky 6 Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky Ocel je anorganická savební hmoa a lze ji ey bez zvlášních

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovo úvodem 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovo úvodem 3 Fyzikajekolemnás(Polohaajejízměny) Sudijní ex pro řešiele FO a osaní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Obsah Slovo úvodem 3 1 Popis polohy ělesa 4 1.1 Jednorozměrnýprosor.......................

Více

Koncepce penzijní reformy hledání základních parametrů

Koncepce penzijní reformy hledání základních parametrů Analýza říjen 2004 Koncepce penzijní efomy hledání základních paameů Téma penzí neusále nabývá na významu. Takzvaný důchodový úče nespasily ani změny paameů povedené v ámci efomy veřejných ozpočů a hlavní

Více

Fondový penzijní systém v konvergující ekonomice

Fondový penzijní systém v konvergující ekonomice klíčová slova: penzijní sysémy reálná konvergence apreciace - míra výnosu ondový penzijní sysém v konvergující ekonomice Jan KUBÍČEK Úvod Obíže, do kerýc se dosává průběžně financovaný penzijní sysém (PAYG

Více

Ocelové nosné konstrukce

Ocelové nosné konstrukce Proma Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky 56 Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky Ocel je anorganická savební hmoa a lze ji ey bez zvlášních

Více

VOLNOST NA VODÍTKU. Milý obchodníku,

VOLNOST NA VODÍTKU. Milý obchodníku, VOLNOST NA VODÍTKU Milý obchodníku, VOLNOST NA VODÍTKU V základním vybavení majiele psa nesmí v žádném případě chybě: vhodné vodíko. Majielé si pro svého psa přejí konrolu a jisou. Zároveň by rádi svým

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

1/66 Základy tepelných čerpadel

1/66 Základy tepelných čerpadel 1/66 Základy epelných čerpadel princip přečerpávání epla základní oběhy hlavní součási epelných čerpadel 2/66 Tepelná čerpadla zařízení, kerá umožňují: cíleně čerpa epelnou energii z prosředí A o nízké

Více

Měření parametrů a kvality elektrické energie. Systém PowerLogic. Katalog

Měření parametrů a kvality elektrické energie. Systém PowerLogic. Katalog Měření paramerů a kvaliy elekrické energie Sysém PowerLogic Kaalog Komplení nabídka Přísroje pro disribuci elekrické energie Výkonové jisiče a odpínače nízkého napěí Vzduchové jisiče a odpínače Maserpac

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Číslo: / 2012 Uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, mezi následujícími

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava MODULOVANÉ SIGNÁLY. učební text. Zdeněk Macháček, Pavel Nevřiva

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava MODULOVANÉ SIGNÁLY. učební text. Zdeněk Macháček, Pavel Nevřiva Vysoká škola báňská Tehniká univerzia Osrava MODULOVANÉ SIGNÁLY učební ex Zdeněk Maháček, Pavel Nevřiva Osrava Reenze: Ing. Jiří Kozian, Ph.D. RNDr. Miroslav Liška, CS. Název: Modulované signály Auor:

Více

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2010

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2010 CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ Pro kalendářní rok: 2010 1.Vlastník vodovodu nebo kanalizace: Obchodní firma nebo název: Vodovody a kanalizace Hradec

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1- Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Provozování vodohospodářské infrastruktury Ing. Petra Brandejsová, listopad

Více

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Model verze 17.2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách Úvod 1. Věrací jednoky, rekuperace epla kapiola 1. vydání /27 1. VÝZNAM VĚTÁNÍ BUDOV Již od dob sarověku pařilo zajišění dosaečné výměny vzduchu v budovách mezi základní úkoly archieků. Již před dvěma

Více

Frézování - řezné podmínky - výpočet

Frézování - řezné podmínky - výpočet Předmě: Ročník: Vyvořil: Daum: Základy výroby 2 M. Geisová 10. červen 2012 Název zpracovaného celku: Frézování - řezné podmínky - výpoče Posup při určování řezných podmínek, výpoče řezné síly Fř, výkonu

Více

Oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod pro rok 2015

Oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod pro rok 2015 Příloha Oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod pro rok 2015 Mezi statutárním městem Havířov (dále také jen Město ) a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (dále také

Více

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 Spisová zn. 22402/2006-16330S Čj. 22402/2006-16330 Vyřizuje: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad / Ing. Vladimír Chaloupka Telefon: 221 812 249

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Přechodové jevy RC. Řešení přechodového jevu v obvodech 1. řádu RC. a) varianta nabíjení ideálního kondenzátoru u C (t)

Přechodové jevy RC. Řešení přechodového jevu v obvodech 1. řádu RC. a) varianta nabíjení ideálního kondenzátoru u C (t) čbní xy pro Elkrochnik Ing. Kindrá Alxandr Přchodové jvy Účlm éo knihy j nači sdny řši přchodové jvy v obvodch. řád yp a sznámi j s oricko problmaiko přchodových jvů v obvodch. řádů yp. Přchodové jvy v

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky srana 02 svěový kongres srana 04 misr jan hus srana 07 nás baví vás bavi srana 12 misrovsví čr srana 13 nejlepší žáci 07 08 červenec srpen 2010 www.abor.cz informační zpravodaj pro občany měsa Tábora zdarma

Více

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

KIV/PD. Sdělovací prostředí

KIV/PD. Sdělovací prostředí KIV/PD Sdělovací prosředí Přenos da Marin Šime Orienační přehled obsahu předměu 2 principy přenosu da mezi 2 propojenými zařízeními předměem sudia je přímá cesa, ne omuniační síť ja se přenáší signály

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Připraveno pro konferenci Slovak PPP Forum 2009 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho

Více

Důchodová reforma ve Spolkové republice roku 2001

Důchodová reforma ve Spolkové republice roku 2001 Důchodová reforma ve Spolkové repulice roku 2001 Ing. Rudolf F. Heidu, Deparmen of Law and Social Sciences, Mendel Universiy in Brno, rudi.heidu@seznam.cz Asrak Ve Spolkové repulice převažuje názor, že

Více

Audit lokalit problémových pro cyklisty v centru Prahy (zjednodušeným postupem)

Audit lokalit problémových pro cyklisty v centru Prahy (zjednodušeným postupem) Audi lokali problémových pro cyklisy v cenru Prahy (zjednodušeným posupem) Vraislav Filler ve spolupráci s CPS (Tomáš Cach, Tomáš Prousek, Kvěoslav Syrový) verze. Teno dokumen obsahuje popis a výsledky

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Poskytnutí úvěru

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Poskytnutí úvěru ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský socálí fod Praha & EU: Ivesujee do vaší budoucos Ekooka podku aedra ekooky, aažersví a huaích věd Fakula elekroechcká ČVUT v Praze Ig. učerková Blaka, 20 Úrokový poče, základy fačí aeaky (BI-EP)

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Kinematika hmotného bodu

Kinematika hmotného bodu DOPLŇKOVÉ TEXTY BB1 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ Kinemik hmoného bodu Obsh Klsická mechnik... Vzžný sysém... Polohoý ekor... Trjekorie... Prmerické ronice rjekorie... 3 Příkld 1... 3

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ pro účely splnění povinností zadavatele dle ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Analogické využití v koncesním

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Příloha č. 3 k úřednímu sdělení č. 7/2006 ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat

Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat aktualizace: 31.10.2012 Kontaktní osoba Michael Rech Organizace Ministerstvo financí ČR, Letenská 15 118 00 Praha 1, Telefon +420 25704 2683 Fax +420 25704

Více

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl Soukromá sředníí odborná školla, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice ell..:: 57 548 98,, emaiill::ssssoss@edukompllex..cczz Elekronika I Ing.. Olldřiich KATOHVÍL 007 3 Ing. Oldřich Kraochvíl Elekronika

Více

Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové střechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé. Světová novinka SOL-R

Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové střechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé. Světová novinka SOL-R Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové sřechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé Svěová novinka SOL-R SOL-R nejpřizpůsobivější upevňovací sysém pro monáž solárních zařízení na průmyslové sřechy

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více