Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné"

Transkript

1 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, Zelená linka pro zájemce o doace: Praha/březen 2008

2

3 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví OBSAH ÚVOD...4 Poznámka k verzi Pravidel...4 Obecné zásady OBECNÁ USTANOVENÍ Definice Maemaické symboly Obecná usanovení vzahující se k nasavení arifu Konvence hoovosního oku POVOLENÝ ROČNÍ PŘÍJEM Požadovaný příjem Zarovnání a smluvně povolený roční příjem Indexace arifu během období cenové fixace VYROVNÁNÍ EX POST Celkový přísup k vyrovnání ex pos Vyrovnání dle skuečnosi Vyrovnání dle odhadu Prvky vyrovnání PROVOZNÍ NÁKLADY Úvod Fixní provozní náklady Fixní provozní náklady během počáeční fáze Provozní náklady závislé na poču zákazníků Provozní náklady závislé na objemu Provozní náklady závislé na objemu během prvního období cenové fixace INVESTIČNÍ NÁKLADY Maemaické symboly a definice Určení invesičního programu pro nasávající období cenové fixace Pozdější úpravy ReHoK DĚLENÍ UŽITKŮ Z ÚSPOR V NÁKLADECH Rozsah a definice úspor v nákladech, keré mají bý děleny Progresivní dělení úspor v nákladech Plaba užiků z úspor v nákladech Vlasníkovi VYROVNÁVACÍ PLATBY

4 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví 7.1 Definice a výpoče vyrovnávací plaby Plaba Úrok z dlužné čásky a Záloha na vyrovnávací plabu PLATBA SMLUVNÍCH POKUT Definice Indexace smluvních poku Plaba smluvních poku Omezení smluvních poku PERIODOCKÉ PŘEZKOUMÁNÍ Definice Plánovací proces na další období cenové fixace Zásady při periodickém přezkoumání FINANČNÍ VYROVNÁNÍ NA KONCI SMLUVNÍHO VZTAHU Definice Vyrovnání během posledního roku rvání smlouvy Konečné vyrovnání po konci smluvního vzahu CÍLE NÁSTROJE STRUKTURA NÁSTROJE POUŽÍVÁNÍ NÁSTROJE PRŮVODCE JEDNOTLIVÝMI LISTY Lis Vsupy Lisy Souhrn exa VODNÉ a Souhrn exa STOČNÉ Lisy PN exa VODNÉ a PN exa STOČNÉ Lisy Souhrn exp VODNÉ a Souhrn exp STOČNÉ Lisy PN exp VODNÉ a PN exp STOČNÉ Lis Souhrn

5 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví ÚVOD Násroj pro vorbu cen pro vodné a sočné (dále jen Vyrovnávací násroj nebo Násroj ) byl zpracován společnosí Mo MacDonald Praha, spol. s r.o. (dále jen Konzulan ) na základě požadavku Minisersva živoního prosředí České republiky (dále jen MŽP ) v rámci projeku Vypracování finančního modelu a finanční poradensví. Odráží podmínky popsané v dokumenu Podmínky přijaelnosi vodohospodářských projeků pro Operační program Živoní prosředí v programovacím období (dále jen Podmínky přijaelnosi ). Očekává se, že Vyrovnávací násroj bude používán pro akzvaný "oddílný" model provozování, kde vlasníci majeku vodohospodářské infrasrukury ( dále jen Vlasníci, a v jednoném čísle Vlasník ) očekávají čerpání doací z Operačního programu Živoní prosředí (dále jen OP ŽP ) v leech Teno manuál k Vyrovnávacímu násroji (dále jen Manuál ) poskyuje (i) soubor pravidel k použií jako východisko nasavení arifů, přizpůsobený primárně pro exisující smlouvy (dále jen Pravidla ); a (ii) návod jak používa samoný Vyrovnávací násroj, vyvořený v aplikaci MS Excel, kerý zělesňuje ao pravidla. Vyrovnávací násroj je násrojem pro následnou (ex-pos) úpravu arifů na základě původního plánu (ex-ane), kerý je vyvořen ve Finančním modelu pro vlasníky a provozovaele vodohospodářské infrasrukury (dále jen Model ex ane ), kerý byl prvním klíčovým výsupem podle shora uvedeného požadavku MŽP. Oba modely se ak vzájemně doplňují a měly by bý používány společně. Oba prvky jsou nuné ke splnění všech požadavků A.1.1.b Podmínek přijaelnosi. Pravidla popsaná v omo Manuálu k Vyrovnávacímu násroji jsou vyjádřena ve formě, kerá umožňuje snadnou ransformaci 1 na relevanní čás smlouvy mezi Vlasníkem a provozovaelem příslušné infrasrukury ( Provozovael ), nebo jejího dodaku. Tomu odpovídá i názvosloví Pravidel ( článek, odsavec ). Pravidla byla vyvořena na základě dokumenů Svěové banky z roku 2008, keré ješě nebyly publikovány. 2 Konzulan navrhuje, aby po konzulaci s relevanními sáními orgány byla Pravidla aplikována jako sandardní přísup. Smlouvy vzniklé na základě aplikace ohoo přísupu by měly bý předměem konroly pouze formální shody s Pravidly. V případě výskyu jakýchkoli podsaných odchylek od Pravidel by byla povinnos konzulova yo odchylky případ od případu se Sáním fondem živoního prosředí (dále jen SFŽP ). Poznámka k verzi Pravidel Úplné echnické fungování ěcho Pravidel ješě nebylo ověřeno rozsáhlejším esováním funkční verze Vyrovnávacího násroje, kerý se k dau zveřejnění ohoo dokumenu. Konzulan očekává, že může dojí k někerým drobným úpravám navrženého posupu na základě výsledků ohoo procesu. 1 2 Nelze ovšem auomaicky přebíra Pravidla do příslušné smlouvy nebo jejího dodaku bez přizpůsobení erminologie a přezkoumání jejich relevance pro daný smluvní vzah. Přebírání Pravidel bez přizpůsobení může způsobi poíže při jejich výkladu. Reduced Discreion Tariff Adjusmen Rules, Final Repor ( Pravidla cenovorby s omezenou volnosí výkladu, Závěrečná zpráva), Chris Shugar a Ian Alexander,

6 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví ČÁST I PRAVIDLA Obecné zásady 1. Za účelem zachování jednoduchosi Pravidel, byla použia konvence konce roku pro všechny peněžní oky. V určiých siuacích, kdy jsou hodnoy na začáku a na konci roku výrazně odlišné, může eno přísup způsobi určiá zkreslení. Tao skuečnos je považována za přijaelné řešení s ohledem na cíl zachování jednoduchosi a konzisennosi. Teno přísup je nuný i pro sávající Model ex ane, kerý musí bý upraven ak, aby by v souladu s ouo zásadou. 2. Pravidla pracují s předpokladem každoročně sanovovaných cen a o od 1. ledna. Expos úprava cen je dvousupňovým přísupem. Nejdříve musí provozovael připravi odhad skuečných hodno pro daný rok (), a o na začáku posledního čvrleí daného roku. Teno odhad se používá k nasavení cen nadcházejícího roku ( +1) (od 1. ledna). Audiované konečné údaje jsou dosupné nejpozději do 30. června v souladu s právními požadavky. Tyo konečné údaje jsou poé použiy k úpravě cen v následujícím roce (+2) při závěrečné úpravě, kerá opraví jakékoliv rozdíly mezi provozovaelem sanoveným odhadem (prognózou) skuečných hodno a konečnými hodnoami ex pos. 3. Tex uvedený ypem písma kurzíva (s hranaými závorkami nebo bez nich) uvádí kráké poznámky nebo naznačuje chybějící informace nebo dodaečná smluvní usanovení, kerá mohou bý pořebná. Čási exu v kurzívě by neměly bý zahrnuy v konečné smlouvě. 4. Hranaé závorky [ ] jsou používány pro označení hodno nebo informací, keré musí bý upřesněné (nebo alespoň ověřené) pro konkréní smlouvu. Jesliže je hodnoa nebo informace uvedena uvniř hranaé závorky, měla by bý vzaa jako výchozí, kerá ovšem může bý změněna. 5. Poznámky pod čárou slouží jako upřesnění, převážně echnické povahy. Obecně mohou bý vypušěny bez zráy souvislosi. Poznámky pod čárou by neměly bý zahrnuy v konečné smlouvě. 6. Vysvělivky, keré obsahují delší komenář, by neměly bý zahrnuy v konečné smlouvě. Přeso si někeří uživaelé mohou přá ediova a zkrái někeré z exisujících vysvělivek, sejně jako někeré čásí exu v kurzívě (s odsraněním odkazů na variany, keré byly vyřazeny), a zahrnou je do smlouvy jako upřesnění výkladu. 5

7 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví 1 OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Definice Níže uvedené definice mají následující významy, pokud není vysloveně uvedeno jinak: akuální, bez kvalifikujících slov, znamená akuální v době aplikace Pravidel např. v době, kdy jsou nasavené ceny pro vodné a sočné podle Pravidel. capex znamená invesiční náklad nebo náklady. ČSH znamená čisou současnou hodnou dle běžně chápaného významu ohoo pojmu ve finančních profesích. fakurovaný objem/čáska znamená pro účely ohoo dokumenu objem/čásku prodané vody v roce. Problemaika zjišťování ěcho veličin je známá, ve skuečnosi se musí vždy jedna o ne zcela přesný odhad. 3 Finanční model znamená Finanční model pro vlasníky a provozovaele vodohospodářské infrasrukury použiý ve Smlouvě. Fisherova rovnice znamená následující rovnici, popisující vzah mezi nominální a reálnou úrokovou mírou: (1 + nominální úroková míra) = (1 + reálná úroková míra) (1 + očekávaná inflace) ISC znamená index spořebielských cen, vydávaný a zveřejňovaný Českým saisickým úřadem. Jmenovaný echnický exper znamená řeí osobu jmenovanou smluvními Sranami, pro pomoc při řešení určiých sporů, ak jak vyplývá ze smlouvy. Určié úlohy Jmenovaného echnického expera jsou uvedeny v rámci ěcho Pravidel. Je řeba poznamena, že Jmenovaný echnický exper může ale nemusí bý echnickým audiorem ve smyslu 38 ods. 5 ZoVaK. Manuál provozu a údržby znamená popis deailních činnosí a posupů pro provoz a údržbu vodohospodářské infrasrukury, kerý voří přílohu [ ] Smlouvy [nebo dalších Provozních dokumenů nahrazujících a/nebo rozšiřujících a/nebo upřesňujících posupy, ke kerým Provozovael získal přísup před uzavřením Smlouvy nebo způsobem, kerý je dán Smlouvou] Model ex ane znamená verzi Finančního modelu pro vlasníky a provozovaele vodohospodářské infrasrukury, kerý byl dohodnu mezi oběma smluvními sranami v době posledního periodického přezkoumání. nájemné znamená nájemné placené Provozovaelem Vlasníkovi dle příslušných usanovení Smlouvy. neindexovaný, vzahující se na hodnou, znamená hodnou vyjádřenou v cenách výchozího roku před cenovou indexací. 3 Do budoucna by bylo žádoucí zahrnou do Vyrovnávacího násroje další vyrovnání ak, aby nepřesnos v ěcho odhadech byla odsraněna. 6

8 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví Jesliže jsou arify indexovány pomocí ISC, pak reálné a neindexované ceny jsou sejné. Někeré rovnice pro indexaci arifů jsou na základě složeného indexu a nepohybují se přesně v souladu s ISC. Rozlišení pojmů reálný od neindexovaného v omo případě může pomoci odsrani možnou nejasnos. nominální, v případě odkazu na hodnou, znamená hodnou vyjádřenou za použií skuečných (běžných) cen odpovídajících době, ke keré se hodnoa vzahuje. období cenové fixace znamená období mezi dvěma navazujícími periodickými přezkoumání cen (cenové přezkoumání). 4 opex znamená provozní náklad nebo náklady. periodické přezkoumání nebo cenové přezkoumání znamená komplexní přezkoumání arifů, prováděné každých [pě] le. [ Provozní dokumen znamená jakýkoliv dokumen (závazný nebo nezávazný) poskynuý Vlasníkem Provozovaeli před ím, než byla Smlouva uzavřena, obsahující pravidla o provozování, konrole, esování a údržbě infrasrukury včeně dalších akivi souvisejících s danou infrasrukurou (např. garance a záruky ýkajících se odpovědnosí za vady infrasrukury) v rámci Smlouvy).] V praxi se může sá, že žádné Manuály provozu a údržby neexisují. Nejlepším řešením v akové siuaci je vyvoři konsolidovaný Manuál provozu a údržby. Jesliže oo přeso není možné (například díky nedosaku času), výše uvedená formulace založená na obecné formulaci Provozních dokumenů může poslouži jako dočasné řešení. Provozovael je osoba, keré krajský úřad vydal povolení podle 6 Zákona VAK, kerý pro Vlasníka jakožo smluvní srana provozuje majeek vodohospodářské infrasrukury, zajišťuje zásobování vodou a odvod a čišění odpadních vod. reálný, když se vzahuje k hodnoě, znamená: (i) když je sanovena ex-pos, nominální hodnou redukovanou ISC příslušným pro daný rok (relaivní k výchozímu roku), a (ii) když je sanovena ex ane, hodnou, kerá se očekává, že po navýšení předpovídaným ISC oproi výchozímu roku, dává výslednou nominální.hodnou. CKO znamená příslušný cenový konrolní orgán, odpovědný za zjišťování shody se Zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., v planém znění, dle 14 ods. 2. V případě zjišění pochybení ukládá CKO sankce. ReHoK znamená Regulaorní hodnou kapiálu Provozovaele spojenou s danou smlouvou. Smlouva znamená smlouvu mezi Vlasníkem a Provozovaelem o provozování vodovodu nebo kanalizace ve smyslu 8 ods. 2 ZoVaK. Může aké odkazova na dodaky éo smlouvy. Srany znamená smluvní srany, j. Vlasníka a Provozovaele. arify znamenají průměrnou cenu pro vodné a průměrnou cenu pro sočné (ve smyslu ZoVaK), nasavené dle dané Smlouvy. 5 4 Tao pravidla mohou bý používána pro různé délky období cenové fixace. Je ale řeba poznamena, že ao konkréní pravidla byla sesavena za předpokladu, že periodické přezkoumání bude provedeno každých pě le. V někerých čásech pravidel by bylo nuné provés změny, pokud by docházelo k periodickému přezkoumání mimo rozsah 5 6 le. 7

9 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví VaPNaK (vážené průměrné náklady kapiálu) znamená výnosnos povolenou Provozovaeli, jak je sanovena v Manuálu pro Model ex ane. Vlasník předsavuje vlasníka vodohospodářské infrasrukury, jehož infrasrukura je na základě smlouvy s Provozovaelem používána k zásobování pinou vodou nebo odvádění a čišění odpadních vod. výchozí rok znamená rok uvedený v Modelu ex-ane, jehož konec definuje cenovou úroveň, ke keré jsou budoucí reálné (viz níže) náklady a ceny vyjádřeny. Zákon o vodovodech a kanalizacích nebo ZoVaK znamená Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v planém znění. 1.2 Maemaické symboly Čísla v dolních indexech členů vzorce mají následující význam, pokud není uvedeno jinak: (a) (b) (c) (d) Jediné číslo v indexu členu vzorce odkazuje na rok období cenové fixace, kde index "1" odkazuje na první rok období cenové fixace. Např. "X 2 " znamená hodnou X ve druhém roce období cenové fixace. Když v indexu jsou dvě čísla oddělená čárkou, první číslo určuje období cenové fixace a druhé číslo odkazuje na rok v rámci ohoo období cenové fixace. Např. "X 1,3 " znamená hodnou X ve řeím roce prvního období cenové fixace. Když je index "" použi pro indexaci hodnoy, odkazuje jak na období cenové fixace ak na rok uvniř období cenové fixace. Např.: Jesliže X znamená X 2,1, pak X -2 znamená X 1,4 (za předpokladu pěileého období cenové fixace). Dolní index 0 označuje výchozí rok Symbol sříšky ("^") nad písmenem v členu rovnice ukazuje hodnou, kerá byla pro regulační účely předpovězena nebo jinak sanovena v příslušném minulém cenovém přezkoumání. Např.: Vˆ al odkazuje na prognózovanou nebo jinak sanovenou hodnou pro regulační účely v příslušném cenovém přezkoumání, a Val odkazuje na akuální hodnou Pruh nad písmenem ( Val ) označuje hodnou ýkající se roku, kerý byl audiován v roce Obecná usanovení vzahující se k nasavení arifu Pokud není uvedeno jinak, jakákoli prognózovaná hodnoa pro sanovení arifů musí, v době provedení akovéo prognózy, předsavova nejlepší odhad, ke kerému se dospělo na odůvodnielném základě a nesmí bý odhadován se záměrnými odchylkami směrem nahoru nebo dolu. 5 Pravidla předpokládají jednosložkovou cenu pro vodné a sočné. Pokud se účuje dvousložková cena (s pevnou a variabilní složkou), pak pojem arif znamená výslednou průměrnou jednosložkovou cenu. Bude nuné upravi ao Pravidla pro smlouvy s dvousložkovou cenou. 8

10 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví 1.4 Konvence hoovosního oku Pokud není uvedeno jinak, následující konvence plaí pro účely diskonovaných peněžních oků: u peněžních oků realizovaných během určiého roku se předpokládá jejich výsky na konci akového roku. 6 6 Lze uplani buď konvenci konce roku nebo poloviny roku. Může bý jednodušší dosáhnou shody s obecnými zákonnými účeními prakikami, pokud se použije konvence peněžního oku konce roku. Je zřejmé, že aké MS Excel předpokládá konvenci konce roku ve svých výpočech ČSH a vniřní míry výnosnosi. 9

11 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví 2 POVOLENÝ ROČNÍ PŘÍJEM 2.1 Požadovaný příjem Maemaické symboly pro odsavce 2.1, 2.2 a 3 jsou následující: AR CE ISC P Smluvně povolený příjem za rok (před meziročními úpravami během období cenové fixace) Úspěšnos výběru pohledávek za rok, rovnající se: čásky inkasované čásky fakurované a sanovená v Modelu ex ane Index spořebielských cen Průměrný prognózovaný arif pro rok, před meziročními úpravami pro daný rok a před indexací arifu. P = AR / Qˆ ΔP Přírůsková změna v P z roku na rok. P +1 = P + ΔP. ΔP je konsanní proceno P pro každé období cenové fixace, pokud Provozovael nedohodne jinak PV(RR) Současná hodnoa na konci roku 0 (začáek roku 1) pěi ročních hodno RR, za použií VaPNaK jako diskonní sazby PV(AR) Současná hodnoa na konci roku 0 (začáek roku 1) pěi ročních hodno AR (roční příjem, za použií VaPNaK jako diskonní sazby) Qˆ RR V C W Prognózované množsví vody, keré má bý fakurováno v roce (prognóza je provedena při přezkoumání cen) Požadovaný roční příjem (před diskonováním) pro rok, včeně všech úprav, keré jsou přenášeny z předchozího období cenové fixace Rozdíl mezi AR a RR je následující: roční RR je založen na prvcích požadovaného příjmu Provozovaele (viz Manuálu k ex ane Modelu); zaímco roční AR je výsledek ČSH-neurálního zarovnání (pokud nějaké bylo) a je o hodnoa používaná pro určení arifů, keré mají bý skuečně účovány v om roce. Variabilní náklady na krychlový mer fakurované vody, sanovené pro rok pro účely požadovaného a povoleného příjmu pro rok Celkové vyrovnání prováděné jako výsledek opakovaného odhadu všech relevanních hodno ke konci [října] roku Celkové vyrovnání prováděné jako výsledek audiovaných hodno pro rok na konci [dubna] roku +1 opex C Vyrovnání prováděné pro provozní náklady na základě opakovaného odhadu všech relevanních hodno na konci října roku (podobné symboly se používají i pro osaní komponeny) opex W Celkové vyrovnání provozních nákladů jako výsledek audiovaných hodno pro rok na konci března roku +1 (podobné symboly se používají i pro osaní komponeny) 10

12 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví Požadovaný příjem (RR ) vzažený k roku nasávajícího období cenové fixace je počíán následovně: (a) Sečěe následující (vše vzaženo k roku ): (i) nájemné Vlasníkovi určené Modelem ex ane ( Nájemné ) (ii) provozní náklady (dle posupu uvedeným v článku 3) (iii) daně (bude zahrnuo na základě principu promínuí nákladů, viz ods ) (iv) odpisy (dle posupu uvedeného v článku 5) (v) (vi) ReHoK x VaPNaK [plus Očekávání, pokud exisují, kerá mají bý vrácena majielům Provozovaele během období cenové fixace] [mínus jakékoliv plaby úroků z úvěrů poskynuých Provozovaelem Vlasníkovi] (jak je určeno na základě Modelu ex ane) Výrazy v závorkách jsou pořebné pouze pokud jsou relevanní v konexu dané smlouvy následující úpravy, keré mají bý aplikovány z předchozích období cenové fixace v případě, že je jejich souče kladný 7 (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) na provozní náklady ak, jak sanoví článku 4, zn. na daň ak, jak sanoví ods , zn. dan dan C 1 + W 2 na výnos z ReHoK ak, jak sanoví ods , zn. na odpisy ak, jak sanoví ods , zn. na objem ak, jak sanoví ods , zn. opex opex C 1 + W 2 odpisy odpisy C 1 + W 2 objem objem C 1 + W 2 vynos vynos C 1 + W 2 [na úrokovou sazbu z úvěrů ak, jak sanoví ods , zn. urok urok C 1 + W 2 je-li relevanní] Pokud je souče výše uvedených komponenů kladný, poom aké úroky z dlužné čásky spojené s W -2 ak, jak uvádí ods , ods a (b) Děle souče získaný v (a) hodnoou CE. Všimněe si, že jesliže jsou nedobyné pohledávky vzay v úvahu ímo způsobem, pak nesmějí bý zahrnuy do provozních nákladů podle odsavce (ii); jinak by došlo k dvojímu započíání. 7 V případě záporného vyrovnání bude výsledkem zvýšení nájemného, ne snížení cen viz čás 3 11

13 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví Diskonovaný požadovaný příjem je PV(RR). 2.2 Zarovnání a smluvně povolený roční příjem Zarovnání arifů dle posupu v omo ods. předsavuje možnos, nikoliv požadavek Smluvní srany jsou povinny si pro každý rok dohodnou smluvně povolený příjem sanovením hodno P 1 a ΔP ak, aby PV(AR) = PV(RR), podle následujících podmínek: (a) Vzaženo k průměrnému arifu v minulém roce akuálního období cenové fixace (P 0,5 ): (i) (ii) (iii) jesliže konsanní průměrný arif (P) byl sjednán pro všechny roky nasávajícího období cenové fixace a jesliže eno průměrný arif bude věší než P 0,5, pak ΔP 0; jesliže konsanní průměrný arif (P) byl sjednán pro všechny roky nasávajícího období cenové fixace a jesliže eno průměrný arif bude menší než P 0,5, pak ΔP 0; jesliže konsanní průměrný arif (P) byl sjednán pro všechny roky nasávajícího období cenové fixace a jesliže eno průměrný arif bude roven P 0,5, pak ΔP = 0; (b) AR nesmí bý menší než souče prognózovaných provozních nákladů a nájemného za příslušný rok (včeně fixních a variabilních provozních nákladů) Průměrný smluvně povolený arif v roce (předím, než se vezmou v úvahu meziroční úpravy a indexace arifů) je P. 2.3 Indexace arifu během období cenové fixace Tabulka níže popisuje přísup k indexaci jednolivých složek provozních nákladů pro sávající infrasrukuru. Přísup pro novou infrasrukuru se může liši (viz ods ). Změna v reálných cenách v případě položek, keré mají bý indexovány indexy jinými než ISC, je vypočena následovně: (změna v reálné ceně od počáku období cenové fixace) = (změna v daném indexu ceny od počáku období cenové fixace) (změna v ISC od počáku období cenové fixace) kde změna v každém případě je vypočíána jako I -1 / I 0 kde I určuje hodnou daného indexu. Hodnoa indexu použia v jednolivých leech, je vždy nejakuálnější hodnoa [ke konci února], kerá se vzahuje k ISC [ke konci předchozího roku]. 12

14 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví Tabulka 1: Navrhované obecné zacházení položek provozních nákladů a přísup k indexaci Položka z povinného formuláře výpoču nákladů 1. Maeriál 1.1 surová voda podzemní a povrchová 1.2 piná voda převzaá a odpadní voda předaná k čišění Zacházení Přísup dle ods. 4.5, Provozní náklady závislé na objemu Přísup dle ods. 4.5, Provozní náklady závislé na objemu pokud jde o surovou vodu Index, kerý má bý používán Žádný cena s plným promínuím nákladů Žádný cena s plným promínuím nákladů 1.3 chemikálie Přísup dle ods. 4.5, Provozní náklady závislé na objemu 1.4 osaní maeriál Považova za ovlivnielnou, fixní a pevnou položku pokud nesouvisí s objemy nebo počy zákazníků, např. vodoměry Žádný cena s plným promínuím nákladů Index cen průmyslových výrobců (index index cen průmyslových výrobců podle sekce a subsekce SKP, kód C,D,E = ÚHRN určovaný ČSÚ) 2. Energie 2.1 elekrická energie Přísup dle ods. 4.5, Provozní náklady závislé na objemu Index cen elekřiny (index cen Elekřiny včeně rozvodů (součásí indexu cen průmyslových výrobců 7003) podle sekce, subsekce, ods. a skupiny SKP, kód E 401 určován ČSÚ) 2.2 osaní energie (plyn, pevná a kapalná paliva) 3. Mzdy Závisí na povaze ohoo druhu ceny energie. Navrhuje se jako výchozí posup přísup ex ane (pevný) se složeným indexem cen energie. Složený cenový index energie (index cen Elekřina, Plyn, Teplo podle sekce, subsekce, ods. a skupiny SKP, (součásí indexu cen průmyslových výrobců 7003), kód E 40 určován ČSÚ) 3.1 přímé mzdy Pevné (nebo dle poču zákazníků), v obou případech podléhají indexaci ISC. Index spořebielských cen (zn. reálný růs mezd má bý hrazen z nárůsů efekiviy; ale není žádné další očekávání zvyšování efekivi v sávajících smlouvách) osaní osobní náklady Sejné jako pro přímé mzdy Index spořebielských cen 8 Záleží na dohodě Vlasníka s Provozovaelem, zda využijí eno přísup nebo zvolí mírnější formu. Nabízí se možnos ležící mezi ISC a indexem nárůsu nominálních mezd (např. složený index na základě prosého průměru růsu ěcho dvou indexů). Úplné uvolnění indexace mezd (dle nárůsu nominálních mezd) se nedoporučuje, přesane oiž vyvíje lak na Provozovaele směrem k efekivnosi. 13

15 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví Položka z povinného formuláře výpoču nákladů 4. Osaní přímé náklady Zacházení Index, kerý má bý používán 4.1 odpisy a prosředky obnovy infrasrukurního majeku Nejsou provozními náklady opravy infrasrukurního majeku Fixní přísup ex ane, pro opravy havarijního ypu nemusí bý eno přísup vhodný. Lze např. využí uživaelem definované položky pro zvlášní vyjádření akovýcho oprav a voli např. přísup s čásečným promínuím. Indexy cen savebních děl v oboru vodohospodářsví (za předpokladu, že opravy se ýkají primárně prací na podzemní infrasrukuře) (Použiy indexy cen savebních děl kód CZ- CC 2223 pro kanalizaci, kód CZ-CC 2222 pro vodovod určovány ČSÚ) 4.3 nájem infrasrukurního majeku Nejsou provozními náklady poplaky za vypoušění odpadních vod 4.5 osaní provozní náklady exerní 4.6 osaní provozní náklady ve vlasní režii Pro exisující infrasrukuru: umožňova promínuí cenových změn z důvodu změny předpisů. Jinak fixní ex ane (NEBO přísup dle ods. 4.5, Provozní náklady závislé na objemu ). Fixní přísup ex ane Fixní přísup ex ane Žádný plné promínuí ceny Index cen průmyslových výrobců (použi index viz výše u položky 1.4) Index cen průmyslových výrobců (použi index viz výše u položky 1.4) 5. Finanční náklady Nejsou provozními náklady 6. Výrobní režie bez odpisů 7. Správní režie bez odpisů Fixní přísup ex ane Fixní přísup ex ane Složený vážený index indexu spořebielských cen a indexu cen průmyslových výrobců, s váhou ISC danou podílem personálních nákladů v celku (ex ane). viz předchozí položka. Poznámka: přísup se může liši pro vybudování nové infrasrukury. 14

16 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví Skuečný průměrný arif 9 na rok je určen následovně: (a) Násobí se neindexovaný povolený příjem (popřípadě po indexaci reálné ceny podle ods ) hodnoou ISC -1 /ISC 0, kde použiá hodnoa ISC v jednolivých leech je vždy nejakuálnější a o hodnoa sanovena ke konci ledna, kerá se vzahuje k ISC ke konci předchozího roku. S výjimkou indexu cen ve savebnicví, pro keré jsou konečné hodnoy zveřejňovány během dvou měsíců od konce příslušného roku, oficiální cenové Indexy v České republice obecně nepodléhají revizi a jsou publikovány během měsíce od období, na kerému se vzahují. Tao kráká prodleva se příznivě porovnává se siuací v jiných zemích a pokud je ao prodleva udržována konsanní, Provozovael by byl znevýhodněn jen do é míry, že poslední měsíc inflace se liší od prvního měsíce. (b) Děle výsledek z (a) hodnoou Qˆ. Upozorňujeme, že oo není nový odhad Q; je o sejný odhad roku provedený při přezkoumání ceny. 9 Pokud se předpokládá využií vyrovnávací plaby, pojem skuečný průměrný arif by měl bý nahrazen pojmem skuečný Neupravený arif. 15

17 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví 3 VYROVNÁNÍ EX POST Přísup k vyrovnání ex pos je založen na dvoufázovém procesu, kerý odráží sávající oborové zvyklosi. Vyrovnání dle skuečnosi v daném kalendářním roce je výsledkem audiu hodno předchozího roku (předpokládá se, že bude provedena do konce dubna); vyrovnání dle odhadu je výsledkem opakované prognózy hodno na konci roku a předpokládá se, že bude provedeno ke konci října. Prosředky, jakými je oo vyrovnání prováděno, závisejí na om, zda se jedná o vyrovnání kladné (zn. Provozovael pořebuje vyšší příjmy) nebo vyrovnání záporné (zn. Provozovael musí čás příjmů vrái). Pokud se jedná o vyrovnání kladné, vede oo vyrovnání k zvýšením arifů na začáku dalšího kalendářního roku. Pokud se jedná o vyrovnání záporné, poé dochází k jednorázovému navýšení nájemného, a o co nejdříve. Teno přísup je navržen s ohledem na pořebu zvyšování arifů směrem k úrovni plného pokryí nákladů. U kladných vyrovnání je použi následující přísup, kerý zohledňuje časovou hodnou peněz. Vyrovnání provedené v říjnu nejsou spojeny s žádnými úroky z dlužné čásky, proože uplynulá doba je relaivně kráká. U vyrovnání provedených v dubnu je uplynulá doba důležiější a použiý úrok z dlužné čásky edy odpovídá ekvivalenu 18 měsíční půjčky. Sazba používaná pro eno účel je založena na PRIBOR, nikoli na VaPNaK, a o za předpokladu, že bankovní úvěr je nejpravděpodobnějším zdrojem financí Provozovaele v éo siuaci. U záporných vyrovnání je použi následující přísup. Časová hodnoa peněz se používá k moivování Provozovaele aby provedl co nejpřesnější prognózy, a o s použiím zvýšené časové hodnoy peněz v případě zásadního rozporu. Upozorňujeme, že přísup ke korekci ReHoK je řešen v článku 5 a výpoče provozních nákladů vzažených k objemu je uveden v ods Viz aké definice uvedené v ods. 1.2 a ods zejména ve vzahu k významu C a W. 3.1 Celkový přísup k vyrovnání ex pos Během každého kalendářního roku doby provozování dle Smlouvy budou prováděny dvě vyrovnání: (a) Vyrovnání dle skuečnosi v roce je prováděno [nejpozději ke konci dubna] na základě nejnovějších audiovaných hodno roku -1 poskynuých Provozovaelem ( Vyrovnání dle skuečnosi ). Hodnoy používané k výpoču ohoo vyrovnání jsou nazývány skuečnými hodnoami. (b) Vyrovnání dle odhadu v roce je prováděno [nejpozději ke konci října] na základě nejnovější prognózy Provozovaele hodno příjmů za rok ( Vyrovnání dle odhadu ). Hodnoy používané k výpoču ohoo vyrovnání jsou nazývány znovuprognózované hodnoy. Je řeba poznamena, že první vyrovnání prováděné po zahájení nové smlouvy je Vyrovnání dle odhadu, keré se uskueční v říjnu prvního roku smlouvy (s ím, že zde není žádný předchozí rok pro jakékoliv Vyrovnání dle skuečnosi v dubnu ) Placené úroky z dlužné čásky budou vypočeny na základě Urok daum definovaného jako průměr jednoroční pražské mezibankovní nabídkové sazby (PRIBOR) během roku vedoucího k dau specifikovaného v dolním indexu plus 1%, vyjádřeno jako deseinné číslo. 16

18 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví Použiá referenční sazba má předsavova ypickou krákodobou výpůjční sazbu Provozovaele a o proo, že pro něho předsavuje nejvíce pravděpodobný zdroj dodaečného pracovního kapiálu. 3.2 Vyrovnání dle skuečnosi Pokud W -1 > 0, poom bude hodnoa W -1 převedena do vyrovnání dle odhadu Pokud W -1 < 0, poom: (a) pokud AR 1 ( W ) 1 Nájemné 1 [0.05], W -1 bude placena Vlasníkovi ke konci [června] roku spolu s úroky, vypočenými jako W -1 x Urok 30. června (b) pokud AR 1 ( W ) 1 Nájemné 1 > [0.05], W -1 bude placena Vlasníkovi ke konci [června] roku spolu s úroky, vypočenými jako W -1 x (Urok 30. června ) Výše uvedená meoda zahrnuje prémii 4 procenních bodů nad referenční úrokovou sazbu, pokud Provozovael získal příliš vysoký příjem a má povinnos eno příjem vrái Vlasníkovi příší rok. V omo případě má Provozovael ve skuečnosi peníze vypůjčené od odběraelů (zákazníků). Důvod pro zahrnuí prémie je moivova Provozovaele, aby své prognózy provozních nákladů odhadoval co možná nejpřesněji. Bez zahrnuí éo dodaečné prémie by mohl Provozovael záměrně navyšova odhad provozních nákladů a ím by mohl získa prospěch v podobě levné půjčky pracovního kapiálu. 3.3 Vyrovnání dle odhadu Pokud C > 0 a W -1 > 0, poom bude souče ěcho položek použi ak, jak uvádí oddíl ke zvýšení arifu nasaveného pro rok +1. Úrok z dlužné čásky se bude v omo 2 { 1} 3 / případě rovna ( + ) W Urok Pokud C < 0 a W -1 > 0, poom: 1 1 pro sin ce. (a) (b) 2 { 1} 3 / Pokud je C + W -1 > 0, poom bude souče ěcho položek použi ak, jak uvádí oddíl ke zvýšení arifu nasaveného pro rok +1. Úrok z dlužné čásky se bude v omo případě rovna ( + ) W Urok 31 pro 1 1 sin ce Pokud je C + W -1 < 0, poom bude souče ěcho položek placen Vlasníkovi ke konci [prosince] roku (a není povinnos plai úroky z dlužné čásky). ; Pokud C > 0 a W -1 < 0, poom bude hodnoa C použia ak, jak uvádí oddíl ke zvýšení arifu nasaveného pro rok +1. Není v omo případě povinnos plai úroky z dlužné čásky Pokud C < 0 a W -1 < 0, poom bude hodnoa C placena Vlasníkovi ke konci [prosince] roku (a není povinnos plai úroky z dlužné čásky). 17

19 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví 3.4 Prvky vyrovnání Vyrovnání dle odhadu C je definována jako: opex dan vynos odpisy objem C = C + C + C + C + C + C urok Vyrovnání dle skuečnosi W -1 je definována jako: urok opexl dan vynos odpisy objem W = W + W + W + W + W + W urok Výrazy C a W jsou relevanní pouze am, kde Provozovael poskyl Vlasníkovi úvěr s úrokem Prvky vyrovnání provozních nákladů jsou následující: kde opex fixni variabilni opex fixni C = C + C, W = W + W fixni ex ane promi. casecne promi. C = C + C + C + C fixni ex ane promi. casecne promi. W = W + W + W + W urok variabilni opex poce zakazniku opex poce zakazniku Jednolivé položky jsou definovány v článku Vyrovnání ex pos pro daně jsou definovány na základě sandardních symbolů: C dan dan ( dan dan ˆ ) W = ( dan dan ) =, Kde dan je reálnou (nikoliv nominální) daní z příjmů právnických osob odhadovanou k plabě nebo skuečně placenou Provozovaelem (podle konexu) v roce Vyrovnání ex pos pro plaby úroků z úvěrů poskyovaných Provozovaelem Vlasníkovi jsou definovány na základě sandardních symbolů: C urok urok ( urok urok ˆ ) W = ( urok urok ) =, Vyrovnání ex pos pro výnos z ReHoK jsou definovány na základě sandardních symbolů: C vynos ( ReHoK ReHoK ˆ ) VaPNaK W = ( ReHoK ReHoK ) VaPNaK vynos =, Vyrovnání ex pos pro odpisy jsou definovány na základě sandardních symbolů: C odpisy odpisy ( odpisy odpisy ˆ ) W = ( odpisy odpisy ) =, 18

20 Vyrovnávací násroj Vypracování finančního modelu a finanční poradensví Vyrovnání ex pos pro objem jsou definovány na základě sandardních symbolů: C objem Q = RR objem 1, W RR 1 Qˆ = Q Q Q Qˆ kde RR je požadovaný příjem za rok ak, jak definuje oddíl a jak se používá pro nasavení arifů v roce. Vysvělivka. V případě, kdy je odměna Provozovaele sanovena cenou za mer krychlový fakurované vody, se může Provozovael dosa do problémů v siuacích, kdy velká čási nákladů Provozovaele jsou náklady fixní a popávka (spořeba) klesá. Změny v objemu fakurované vody mohou v éo siuaci vés k velkým výkyvům v čisých peněžních ocích Provozovaele, což může v krajním případě způsobi Provozovaeli finanční problémy. Koncesní smlouvy časo obsahují usanovení umožňující mimořádnou úpravu ceny a o v případě, pokud se objem fakurované vody výrazně změní, nebo (lépe) se podsaně změní vzhledem k prognózovaným meziročním objemům, na kerých byla založena současná cena. Navržený mechanismus pracuje během období cenové fixace auomaicky a ím minimalizuje riziko popávky nesené Provozovaelem, kerou v konexu České republiky (a obzvlášě "oddílného" modelu) může Provozovael ovlivňova jen velmi omezeně. 19

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 verze II.0.8 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 duben

Více

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy INTITUT EKONOMICKÝCH TUDIÍ akula sociálních věd Universiy Karlovy UTURITY udijní ex č. k předměu Násroje finančních rhů Doc. Ing. Oldřich Dědek Cc. 2 A. MECHANIKA KONTRAKTŮ TYPU ORWARD A UTURE. Základní

Více

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojisné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 999 ISSN 0862 662 OBSAH Siuace ve veřejném zdravoním pojišění v ČR... 5 (Ing. Jarmila Fuchsová Soukromé zdravoní pojišění v Německu... (Klaus Michel Zdravoní

Více

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY?

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? Aleš Melecký, Marin Melecký, VŠB Technická univerzia Osrava* 1. Úvod Globální finanční a ekonomická

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách Úvod 1. Věrací jednoky, rekuperace epla kapiola 1. vydání /27 1. VÝZNAM VĚTÁNÍ BUDOV Již od dob sarověku pařilo zajišění dosaečné výměny vzduchu v budovách mezi základní úkoly archieků. Již před dvěma

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

Seznam Vodohospodářského majetku. Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku.

Seznam Vodohospodářského majetku. Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku. Seznam Vodohospodářského majetku Příloha č. 1 Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku. Nájemné Příloha č. 2 Zde bude uvedena konkrétní hodnota nájemného pro příslušný

Více

Základní prospekt Dluhopisového programu dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu

Základní prospekt Dluhopisového programu dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu efi Palace, s.r.o. Základní prospekt Dluhopisového programu dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 110.000.000,-Kč

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP

Více

Úřední věstník Evropské unie POKYNY K REGIONÁLNÍ PODPOŘE NA OBDOBÍ 2007 2013 (2006/C 54/08) 1. Úvod

Úřední věstník Evropské unie POKYNY K REGIONÁLNÍ PODPOŘE NA OBDOBÍ 2007 2013 (2006/C 54/08) 1. Úvod 4.3.2006 C 54/13 POKYNY K REGIONÁLNÍ PODPOŘE NA OBDOBÍ 2007 2013 (2006/C 54/08) (Text s významem pro EHP) 1. Úvod 1. Na základě čl. 87 odst. 3 písm. a) a čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy může Komise považovat

Více

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU Densa Vrebová, Markéa Jaroková Klíčová slova: Hedgng, komodní derváy, zemní plyn, sraege zajšění. Keywords: Hedgng, commody dervaves, naural

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 301. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Metodika pro hodnocení cenové dostupnosti základních poštovních služeb

Metodika pro hodnocení cenové dostupnosti základních poštovních služeb Metodika pro hodnocení cenové dostupnosti základních poštovních služeb Obsah 1 ÚVOD... 3 2 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB PRO ÚČELY VYHODNOCOVÁNÍ CENOVÉ DOSTUPNOSTI... 4 2.1 ZÁKLADNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBA...

Více