Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy"

Transkript

1 Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 30/39 ze dne ke schválení projektů z 6. výzvy v rámci prioritní osy 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Operačního programu Praha - Adaptabilita Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje 1. podporu z Operačního programu Praha - Adaptabilita v celkové výši ,30 Kč pro individuální grantové projekty uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení v maximální výši a za podmínek uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení 2. vytvoření zásobníku individuálních grantových projektů uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení s maximální výší podpory a podmínkami uvedenými v příloze č. 2 tohoto usnesení II. ukládá 1. Radě HMP 1. zajistit realizaci tohoto usnesení Termín: Předkladatel: Rada HMP Tisk: Z-1802 Provede: Rada HMP Na vědomí: odborům MHMP

2 Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 30/39 ze dne Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36001 Vzdělávání zaměstnanců Santé Network Maximální výše podpory v Kč Santé Network s.r.o ,36 Podmínky realizace projektu Krácení položky Koordinátor vzdělávání o ,60 Kč, pracovní úvazek vzhledem k náplni práce nadhodnocen, snížení z 50 na 25 %. Krácení položky Manažer projektu o ,80 Kč, pracovní úvazek vzhledem k náplni práce nadhodnocen, snížení z 300 na 180 hodin. Krácení položky Finanční manažer projektu o Kč. Pracovní úvazek vzhledem k náplni práce nadhodnocen, snížení z 300 na 150 hodin. Vypuštění všech položek v kapitole 3 rozpočtu ( Kč). V projektové žádosti není využití těchto položek zdůvodněno. Vypuštění položky Školení k novelám zákoníku práce (3 600 Kč) a položky Účetní příklady v praxi ( Kč). Potřebnost školení není v projektové žádosti dostatečně doložena. Krácení položky Akademie pro operátory o Kč. Cena kurzů je nadhodnocena, kráceno o polovinu. Vypuštění všech položek v kapitole 6 rozpočtu ( Kč). V projektové žádosti není využití těchto položek zdůvodněno. Vypuštění položky Vzdělávání zdravotně znevýhodněných zaměstnanců ( ,10) a položky Vzdělávání pracovníků Call Centra ( ,70 Kč), v rámci prioritní osy 1 nejsou mzdové příspěvky považovány za odůvodněný náklad. Snížení ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů z hodnoty 1 na hodnotu 0. Vytvoření multimediální počítačové učebny není z hlediska metodiky pro monitorovací ukazatele v rámci OPPA nově vytvořeným/inovovaným produktem. Žadatel objasní počet osob zapojených do projektu. V popisu cílové skupiny na str. 3 projektové žádosti uvádí 66 zapojených osob, v monitorovacích ukazatelích na str. 20 uvádí 38 podpořených osob. Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,20 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36002 Vzdělávání zaměstnanců společnosti Cocoon s.r.o. a jejích partnerů Maximální výše podpory v Kč Cocoon, s.r.o ,44 Podmínky realizace projektu Krácení položky Administrativní asistent o Kč. Pracovní úvazek je vzhledem k náplni práce nadhodnocen, snížení ze 40 % na 20 %. Vypuštění klíčové aktivity č. 7 Vybavení výukového centra, a s tím spojené vypuštění položek Multifunkční zařízení pro standardní využití ( Kč), Notebook ( Kč), Kompaktní přenosný dataproje ktor ( Kč) a Kancelářský balík (7 400 Kč). V projektové žádosti není nezbytnost nákupu zařízení a vybavení dostatečně zdůvodněna, nákup daného zařízení a vybavení je nehospodárný a neodpovídá potřebám spojeným s realizací projektu. Celkové krácení v kapitole 03 činí Kč. Žadatel před podpisem grantové smlouvy předloží podrobný rozpis školení v rámci klíčových aktivit č. 2, 3, 4, 5 a 6, vč. rozpisu nákladů na jednotlivá školení. V případě nadhodnocených časových nebo finančních OPPA PO1 Příloha 1 strana 1 (celkem 41)

3 nároků mohou být náklady na aktivity kráceny. Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/1.1.00/36003 Vzdělávání zaměstnanců Santé Santé s.r.o ,72 Podmínky realizace projektu Krácení položky Koordinátor vzdělávání o Kč, pracovní úvazek vzhledem k náplni práce nadhodnocen, snížení z 80 na 40 %. Krácení položky Finanční manažer projektu o ,92 Kč. Pracovní úvazek vzhledem k náplni práce nadhodnocen, snížení z 300 na 192 hodin. Vypuštění všech položek v kapitole 3 rozpočtu ( Kč). V projektové žádosti není využití těchto položek zdůvodněno. Vypuštění všech položek v kapitole 5 rozpočtu ( ,10), v rámci prioritní osy 1 nejsou mzdové příspěvky považovány za odůvodněný náklad. Vypuštění všech položek v kapitole 6 rozpočtu ( Kč). V projektové žádosti není využití těchto položek zdůvodněno. Snížení ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů z hodnoty 1 na hodnotu 0. Vytvoření multimediální počítačové učebny není z hlediska metodiky pro monitorovací ukazatele v rámci OPPA nově vytvořeným/inovovaným produktem. Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,02 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36004 Rozvoj zaměstnanců společnosti AAA BYTY prostřednictvím odborného vzdělávání AAA BYTY.CZ akciová společnost Podmínky realizace projektu Vypuštění položky Personalista ( Kč), náplň práce se překrývá s ostatními členy realizačního týmu, pozice není pro realizaci projektu potřebná. Maximální výše podpory v Kč ,48 Vypuštění veškerých nákladů v kapitole 03 Zařízení a vybavení ( Kč). V projektové žádosti není nezbytnost nákupu zařízení a vybavení dostatečně zdůvodněna, nákup daného zařízení a vybavení je nehospodárný a neodpovídá potřebám spojeným s realizací projektu. Vypuštění položky Pronájem školicích prostor - aktivita č. 3 ( Kč) a krácení položky Stravné, cestovné a ubytování cílové skupiny o Kč, v projektové žádosti není dostatečně zdůvodněna nutnost konat školení pro střední a top management mimo prostory žadatele. Vypuštění položky Mzdové příspěvky cílové skupině ( Kč), v rámci prioritní osy 1 nejsou mzdové příspěvky považovány za odůvodněný náklad. Celkové krácení v kapitole 05 činí Kč. Snížení procenta nepřímých nákladů z 18 % na 9 % s ohledem na pravidla nepřímých nákladů (úprava v souvislosti se změnou objemu přímých nákladů bez křížového financování). Žadatel definuje kritérium úspěšnosti, tzn. podmínky, za kterých bude podpořená osoba považována za úspěšně podpořenou. Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč OPPA PO1 Příloha 1 strana 2 (celkem 41)

4 CZ.2.17/1.1.00/36005 Rozšiřování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Gastro Int. Corporation s.r.o ,53 Podmínky realizace projektu Krácení položky Specializované kurzy měkkých dovedností o Kč. Náklady jsou vzhledem k obsahům kurzů popsaných v projektové žádosti nadhodnocené, cena snížena na ekvivalent 6 vzdělávacích dnů za jednotkovou cenu Kč. Krácení položky Profesní kuchařské kurzy o Kč. Náklady jsou vzhledem k obsahům kurzů popsaných v projektové žádosti nadhodnocené, cena snížena na částku Kč/osoba/kurz. Krácení položky Profesní barmanské kurzy o Kč. Náklady jsou vzhledem k obsahům kurzů popsaných v projektové žádosti nadhodnocené, cena snížena na částku Kč/osoba/kurz. Krácení položky Profesní číšnické kurzy o Kč. Náklady jsou vzhledem k obsahům kurzů popsaných v projektové žádosti nadhodnocené, cena snížena na částku Kč/osoba/kurz. Snížení ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů z hodnoty 1 na hodnotu 0. Z informací v projektové žádosti je zřejmé, že žadatel bude realizovat pouze jednorázové vzdělávací kurzy, vzdělávací program není v projektové žádosti blíže popsán. Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36008 Další profesní vzdělávání pro skupiny zaměstnanců ohrožené na trhu práce - Aceana Triandra s.r.o. Maximální výše podpory v Kč Aceana Triandra s.r.o ,00 Podmínky realizace projektu Vypuštění položky Koordinátor ( Kč), pozice není pro realizaci projektu nezbytná. Krácení položky Projektový a dotační management o z důvodu nehospodárnosti. Krácení položek rozpočtu a položek rozpočtu o 50 % při zachování počtu jednotek. Výše nákladů je vzhledem k popisu obsahu školení v projektové žádosti nadhodnocena. Vypuštění položky Vzdělávací modul - Závěrečná certifikace ( Kč) z důvodu nedostatečného odůvodnění. Celkové krácení v kapitole 04 činí Kč. Před podpisem grantové smlouvy bude provedena ex-ante kontrola na místě za účelem ověření způsobilosti cílové skupiny. Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36012 Vzdělaní zaměstnanci jako základ profesionality a kvality služeb společnosti ROTWYG spol. s r. o. Maximální výše podpory v Kč ROTWYG spol. s r. o ,83 Podmínky realizace projektu Krácení položky Manažer projektu o Kč z důvodu snížení úvazku v projektu na 0,2 a položky Koordinátor projektu o Kč z důvodu snížení úvazku v projektu na 0,3. Pracovní úvazky jsou vzhledem k náplni práce nadhodnoceny. Celkové krácení v kapitole 01 činí Kč. Vypuštění nákladů v položkách KA1 - Notebook ( Kč vč. DPH), KA1 - Kancelářský balík (4 440 Kč vč. DPH), KA1 - Multifunkční zařízení pro standardní využití (7 200 Kč vč. DPH), KA1 - Flipchart (1 920 Kč vč. DPH), KA1 - Kompaktní přenosný dataprojektor ( Kč vč. DPH) a KA2 - Mininotebook včetně základního software ( Kč vč. DPH). V projektové žádosti není nezbytnost nákupu zařízení a vybavení dostatečně zdůvodněna. OPPA PO1 Příloha 1 strana 3 (celkem 41)

5 Celkové krácení v kapitole 03 činí Kč. Vypuštění položky KA1 - Nezávislý finanční audit projektu ( Kč vč. DPH), jedná se o nepřímý náklad, který nemůže být zahrnut v přímých nákladech projektu. Krácení jednotkové ceny na Kč bez DPH (při zachování naplánovaných aktivit) v položkách KA2 - Kurz 1: Základy sebeobrany a zdravovědy; KA2 - Kurz 2: Právní a finanční minimum; KA2 - Kurz 3: Komunikace a vystupování pro BP - recepční a KA2 - Kurz 4: Základy počítačové gramotnosti. Celkové krácení v kapitole 04 činí Kč. Vypuštění položek KA2 - Mzdové příspěvky: BP - recepční ( Kč) a KA2 - Mzdové příspěvky: strážní ( ,60 Kč), v rámci prioritní osy 1 nejsou mzdové příspěvky považovány za odůvodněný náklad. Celkové krácení v kapitole 05 činí ,60 Kč. Snížení procenta nepřímých nákladů z 18 % na 9 % s ohledem na pravidla nepřímých nákladů (úprava v souvislosti se změnou objemu přímých nákladů bez křížového financování). Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,60 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36013 Uplatnění pracovníků ČSJ v měnících se požadavcích trhu Česká společnost pro jakost, o. s. Maximální výše podpory v Kč ,66 Podmínky realizace projektu Krácení položky Zpáteční letenky Praha Brusel Praha na částku Kč (jednotková cena za položku je snížena na Kč). Krácení položky Ubytování v Bruselu na Kč (jednotková cena za položku je snížena na Kč). Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/1.1.00/36015 SUMA Profesional profesní rozvoj SUMA s.r.o ,92 zaměstnanců ohrožených na trhu práce Podmínky realizace projektu Krácení položky Koordinátor vzdělávání o ,60 Kč, pracovní úvazek vzhledem k náplni práce nadhodnocen, snížení z 20 na 15 %. Vypuštění položek Ozvučení (5 000 Kč), LCD projekce ( Kč). V projektové žádosti není využití těchto položek zdůvodněno. Vypuštění položek Daňové a účetní změny (3 000 Kč), Změny v zákoníku práce, benefity, mzdová politika (6 000 Kč). Potřebnost školení není v projektové žádosti dostatečně doložena. Krácení položky Anglický jazyk o Kč, náklady jsou nadhodnocené, cena krácena z na Kč. Vypuštění položek Stůl - učebna ( Kč), Židle - učebna ( Kč). V projektové žádosti není využití těchto položek zdůvodněno. Vypuštění položky Náhrada mzdy účastníků školení ( ,80), v rámci prioritní osy 1 nejsou mzdové příspěvky považovány za odůvodněný náklad. Snížení procenta nepřímých nákladů z 9 % na 0 % s ohledem na pravidla nepřímých nákladů (úprava v souvislosti se změnou objemu přímých nákladů bez křížového financování). OPPA PO1 Příloha 1 strana 4 (celkem 41)

6 Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,40 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/1.1.00/36018 Vzdělávání v T&G STAFFORD s.r.o ,41 Podmínky realizace projektu Snížení počtu jednotek na 288 v položkách Koordinátorka projektu (snížení o Kč) a Manažer projektu (snížení o Kč). Snížení počtu jednotek na 160 v položce Lektor jazykové výuky při zachování plánovaného počtu hodin vzdělávání (snížení o Kč). Celkové krácení v kapitole 01 činí Kč. Vypuštění všech položek v podkapitole rozpočtu Neodpisovaný hmotný majetek ( Kč) a všech položek v podkapitole rozpočtu Neodpisovaný nehmotný majetek (7 425 Kč). V projektové žádosti není nezbytnost nákupu zařízení a vybavení dostatečně zdůvodněna, nákup daného zařízení a vybavení je nehospodárný a neodpovídá potřebám spojeným s realizací projektu. Celkové krácení v kapitole 03 činí Kč. Žadatel před podpisem grantové smlouvy doloží, jakým způsobem budou zohledněny pracovní povinnosti cílové skupiny s ohledem na časově náročná školení během realizace projektu. V případě nedostatečně podloženého zdůvodnění mohou být náklady kráceny. Žadatel definuje kritérium úspěšnosti, tzn. podmínky, za kterých bude podpořená osoba považována za úspěšně podpořenou. Snížení procenta nepřímých nákladů z 18 % na 9 % s ohledem na pravidla nepřímých nákladů (úprava v souvislosti se změnou objemu přímých nákladů bez křížového financování). Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36025 Vzdělávání je cesta k úspěchu zaměstnanců i firmy - vzdělávání vybraných cílových skupin Maximální výše podpory v Kč Servodata a.s ,41 Podmínky realizace projektu Snížení nákladů v položce Projektový manažer o 3 Kč z důvodu chybně vypočítané částky za povinné odvody za zaměstnance. Vypuštění položky Notebook ( Kč), v projektové žádosti není nezbytnost nákupu zařízení a vybavení pro realizační tým dostatečně zdůvodněna. Vzhledem k celkové velikosti úvazku realizačního týmu v projektových aktivitách je nákup daného zařízení a vybavení nehospodárný a neodpovídá potřebám spojeným s realizací projektu. Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36029 Odborný rozvoj zaměstnanců ohrožených na trhu práce společnosti Elektroštika s.r.o. Maximální výše podpory v Kč ELEKTROŠTIKA, s.r.o ,03 Podmínky realizace projektu Krácení položky Odborné kurzy o Kč vzhledem ke snížení sazby za kurzy Realizace velkých stavebních celků a Nový zákon o veřejných zakázkách na Kč/den/skupina, položky Management o Kč, náklady jsou vzhledem k obsahům kurzů popsaných v projektové žádosti nadhodnocené, cena snížena na částku Kč/den/skupina. Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. OPPA PO1 Příloha 1 strana 5 (celkem 41)

7 Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36030 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti Prostor a.s. Maximální výše podpory v Kč PROSTOR a.s ,64 Podmínky realizace projektu Vypuštění položek Notebook ( Kč), Plátno (3 800 Kč), Dataprojektor ( Kč), MS Office (3 700 Kč). V projektové žádosti není využití těchto položek zdůvodněno. Krácení klíčové aktivity č. 2 Top management, položka rozpočtu o ,- Kč na Kč, klíčové aktivity č. 4 Ekonomické a personální oddělení, položka rozpočtu o ,- Kč na Kč, klíčové aktivity č. 5 Dělnické profese, položka rozpočtu o ,- Kč na Kč, klíčové aktivity č. 6 IT dovednosti, položka rozpočtu o ,- Kč na Kč z důvodu nehospodárnosti. Žadatel definuje kritérium úspěšnosti, tzn. podmínky, za kterých bude podpořená osoba považována za úspěšně podpořenou. Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36041 Profesní vzdělávání zaměstnanců ČVUT ohrožených na trhu práce České vysoké učení technické v Praze Podmínky realizace projektu Vypuštění položky Administrátor projektu ( ,96 Kč), položky Asistentka ( ,17 Kč), Grafik ( Kč) pozice nejsou pro realizaci projektu potřebné. Maximální výše podpory v Kč ,00 Krácení položky Expert technické kurzy o ,80 Kč vzhledem ke snížení úvazku z 900 hodin na 300 hodin a položky Lektor jazykový - příprava o ,40 Kč vzhledem ke snížení úvazku z 540 na 270 hodin. Krácení položky Stravné, cestovné a ubytování cílové skupiny o Kč. Náklady jsou vzhledem k obvyklým cenám nadhodnocené, cena snížena na částku Kč/osoba. Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,33 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/1.1.00/36046 Kosmas II profesní vzdělávání a BSC PRAHA s.r.o ,80 rozvoj zaměstnanců ohrožených na trhu práce Podmínky realizace projektu Krácení položky Manažer projektu o Kč a položky Odborný asistent o Kč. Pracovní úvazek u obou pozic vzhledem k náplni práce nadhodnocen, snížení z 15 % na 10 %. Vypuštění položky Konference platební styk ( Kč). Položka není v projektové žádosti dostatečně zdůvodněna. Vypuštění položek IFRS Specialista - přípravný kurz a zkouška ( Kč), Novinky v oblasti DPH (4 490 Kč), Certifikovaný účetní Přípravný kurz: daně (9 534 Kč), Daňové pasti a rizika (2 208 Kč), Kurz IFRS (8 275 Kč), Problematika Cash flow (3 534 Kč). Potřebnost školení není v projektové žádosti dostatečně zdůvodněna. Vypuštění položky Náhrada mzdy ( ,80 Kč), v rámci prioritní osy 1 nejsou mzdové příspěvky považovány za odůvodněný náklad. Snížení ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů z hodnoty 1 na hodnotu 0. V rámci projektu se jedná pouze o soubor školení zajišťovaný externí dodávkou, nevznikne žádný komplexní OPPA PO1 Příloha 1 strana 6 (celkem 41)

8 vzdělávací program, který by mohl být považován za nový/inovovaný produkt. Snížení procenta nepřímých nákladů z 9 % na 0 % s ohledem na pravidla nepřímých nákladů (úprava v souvislosti se změnou objemu přímých nákladů bez křížového financování). Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,80 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/1.1.00/36049 Vzdělávání v IG II etapa InterGast ,83 Podmínky realizace projektu Vypuštění položek Notebook ( Kč), USB Flash (300 Kč), Kancelářský balík (3 700 Kč) a Antivir (1 250 Kč) V projektové žádosti není nezbytnost nákupu zařízení a vybavení pro realizační tým dostatečně zdůvodněna. Vzhledem k celkové velikosti úvazku realizačního týmu v projektových aktivitách je nákup daného zařízení a vybavení nehospodárný a neodpovídá potřebám spojeným s realizací projektu. Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36050 Vzdělávání zaměstnanců ze skupiny 50+ společnosti Pontech Maximální výše podpory v Kč Pontech s.r.o ,92 Podmínky realizace projektu Krácení položek rozpočtu Angličtina o Kč, v souvislosti se snížením hodinové sazby na jednotkovou cenu 400 Kč/hodina výuky a se snížením počtu skupin ze 3 na 2. Krácení položek Obchodní dovednosti, Komunikační dovednosti, Prezentační dovednosti o Kč, tj. na 24 tis./školící den. Výše nákladů je vzhledem k popisu obsahu školení v projektové žádosti nadhodnocena. Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36060 Vzdělávání školitelů Správy železniční dopravní cesty Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Maximální výše podpory v Kč ,93 Podmínky realizace projektu Vypuštění kapitoly 03 Zařízení a vybavení s celkovým krácením Kč z důvodu nedostatečného popsání potřebnosti pořízení uvedených položek. Žadatel zrealizuje školení uvedená v kapitole 4 Služby pro dvojnásobný počet skupin s polovičním počtem účastníků při zachování současného rozpočtu, tj. sazby za jednotlivá školení jsou sníženy na polovinu. V opačném případě budou náklady kráceny. Žadatel definuje kritérium úspěšnosti, tzn. podmínky, za kterých bude podpořená osoba považována za úspěšně podpořenou (za jakých podmínek splní požadované aktivity). Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36062 Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti ALBI Česká republika a.s. Maximální výše podpory v Kč ALBI Česká republika a.s ,90 Podmínky realizace projektu Krácení položky Finanční manažer o Kč při snížení počtu jednotek na 150 hodin, úvazek je OPPA PO1 Příloha 1 strana 7 (celkem 41)

9 vzhledem k náplni práce nadhodnocen. Krácení položky Kreativní přístup při zpracování designu o Kč, položky Projektový specialista o Kč, položky Manažerské dovednosti o Kč a položky Přesvědčivá argumentace osob o Kč, a to při zachování časové dotace kurzů. Náklady jsou vzhledem k obsahům kurzů popsaných v projektové žádosti nadhodnocené. Snížení ukazatele Počet úspěšně podpořených osob z hodnoty 26 na hodnotu 21. Není vhodné nastavovat úspěšnost na 100%. Žadatel dále definuje kritérium úspěšnosti, tzn. podmínky, za kterých bude podpořená osoba považována za úspěšně podpořenou. Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36063 Komplexní systém vzdělávání zaměstnanců společnosti AB plus CZ s.r.o. Maximální výše podpory v Kč AB plus CZ s.r.o ,34 Podmínky realizace projektu Krácení položky Asistent projektu o Kč a položky Manažer projektu o Kč. Pracovní úvazek vzhledem k náplni práce nadhodnocen, snížení z 50 % na 30 %. Vypuštění položek Stůl pracovní kancelářský (5 500 Kč), Židle kancelářská (2 600 Kč). Rozpočtové položky byly zařazeny do nesprávné kapitoly. Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36067 Další profesní vzdělávání zaměstnanců Nemocnice Na Františku Maximální výše podpory v Kč Nemocnice Na Františku ,12 Podmínky realizace projektu Krácení položky Dataprojektor o Kč na Kč, nákup stacionárního projektoru není v žádosti zdůvodněn. Vypuštění položky Stolní vlaječky logo EU a ČR (1 440 Kč), tato položka je hrazena z nepřímých nákladů. Vypuštění položek Občerstvení závěrečný seminář (8 400 Kč s DPH). V projektové žádosti není uvedení této položky zdůvodněno. Žadatel upřesní metodiku výpočtu indikátoru Počet úspěšně podpořených osob, uvedená hodnota 400, ani hodnota indikátoru Počet podpořených osob celkem, kde žadatel uvádí hodnotu 460, není nastavena správně vzhledem k informaci v komentáři k indikátoru, kde pak uvádí hodnotu 50. Každá podpořená osoba se v rámci monitorovacích indikátorů započítává pouze jednou, bez ohledu na počet absolvovaných školení. Zároveň žadatel definuje kritérium úspěšnosti, tzn. podmínky, za kterých bude podpořená osoba považována za úspěšně podpořenou. Snížení ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů z hodnoty 1 na hodnotu 0. supervize jednotlivých vedoucích zaměstnanců není z hlediska hodnotitele nově vytvořeným/inovovaným produktem. Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36071 Vzdělávání ohrožených skupin zaměstnanců CMC cestou individuálního rozvoje Canadian Medical Centre, Česká republika spol. s.r.o. Maximální výše podpory v Kč ,98 OPPA PO1 Příloha 1 strana 8 (celkem 41)

10 Podmínky realizace projektu Krácení položky Supervizor projektu o Kč z důvodu překročení obvyklých cen pro pozici, odpovídající svým popisem odbornosti manažera projektu. Z důvodu kalkulace DPH ve výši 21 % jsou v kapitole 03 Zařízení a vybavení kráceny položky , , , a na cenu vč. DPH ve výši 20 %. Položky KA 1 dataprojektor a KA1 multifunkční zařízení pro intenzivní využití jsou zároveň sníženy na úroveň cen techniky pro standardní využití. Celkové krácení činí Kč. Z důvodu kalkulace DPH ve výši 21 % jsou v kapitole 06 Křížové financování kráceny položky a na cenu vč. DPH ve výši 20 %, celkové krácení činí 376 Kč. Žadatel před podpisem grantové smlouvy předloží rozpis využití učebny (nábytku) a veškerého zařízení a vybavení, uvedeného v rozpočtu projektu. Žadatel dále odůvodní náklady na hlídání dětí, zapojení rodičů na MD/RD a počet zakupovaných licencí e-kurzů, s ohledem na prezenční kurzy, využití počítačů a zajištění hlídání dětí. V případě nedostatečně prokázané potřebnosti nákladů mohou být náklady kráceny. Žadatel doloží sazbu DPH u položek rozpočtu v kapitole 03, 04, 05 a 06. Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36072 Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti PROMSAT CZ s.r.o. Maximální výše podpory v Kč PROMSAT CZ s.r.o ,70 Podmínky realizace projektu Krácení položky Kurzy vláknové optiky o ,- Kč. Cena za školení krácena z 35 tis. na 25 tis./den z důvodu nehospodárnosti. Vypuštění položky Kurz defenzivní jízdy ( Kč), v projektové žádosti není potřebnost realizace této aktivity dostatečně zdůvodněna. Žadatel specifikuje kritérium úspěšnosti, tzn. podmínku, za které budou podpořené osoby považovány za úspěšně podpořené. Pouhá účast na odborných kurzech není dostatečně průkazným kritériem. Snížení ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů z hodnoty 2 na hodnotu 0. Interní lektoři nejsou z hlediska metodiky pro monitorovací ukazatele v rámci OPPA nově vytvořeným/inovovaným produktem. Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36078 Zvyšování profesní kvalifikace zaměstnanců Stavební firmy HOBST a.s. Stavební firma HOBST a.s. Maximální výše podpory v Kč ,08 Podmínky realizace projektu Vypuštění položky Zástupce věk. skupiny do 30 let ( Kč) a položky Zástupce věk. skupiny nad 50 let ( Kč) z důvodu nedostatečného zdůvodnění pro potřeby projektu. Krácení položky Interní lektor pro bednění, položky Interní lektor pro zámečnické práce a položky Interní lektor pro výrobu nerez konstrukcí, položky jsou shodně sníženy na 30 hodin. Pracovní úvazky jsou vzhledem k náplni práce nadhodnoceny, interní lektoři v rámci své činnosti vykonávají pouze tvorbu Programu dalšího vzdělávání cílové skupiny. Celkové krácení v kapitole 01 činí Kč. Vypuštění položek Notebook ( Kč), Multifunkční tiskárna pro standardní využití (6 000 Kč), Plátno (3 800 Kč), Kompaktní přenosný dataprojektor ( Kč), Flipchart (1 550 Kč), Digitální videokamera (7 000 Kč) a Kancelářský balík MS Office OPPA PO1 Příloha 1 strana 9 (celkem 41)

11 2010 (3 700 Kč). V projektové žádosti není nezbytnost nákupu zařízení a vybavení pro realizační tým dostatečně zdůvodněna. Vzhledem k celkové velikosti úvazku realizačního týmu v projektových aktivitách je nákup daného zařízení a vybavení nehospodárný a neodpovídá potřebám spojeným s realizací projektu. Celkové krácení v kapitole 03 činí Kč. Vypuštění položky Poradenství při tvorbě programu dalšího vzdělávání cílové skupiny, náklad není s ohledem na aktivity projektu odůvodněný. Celkové krácení v kapitole 04 činí Kč. Vypuštění položek , mzdové příspěvky cílové skupině nejsou v rámci prioritní osy 1 považovány za odůvodněný náklad. Celkové krácení v kapitole 05 činí Kč. Snížení procenta nepřímých nákladů z 18 % na 9 % s ohledem na pravidla nepřímých nákladů (úprava v souvislosti se změnou objemu přímých nákladů bez křížového financování). Žadatel předloží časovou kalkulaci vzdělávacích kurzů v rámci klíčové aktivity č. 3 Manažerské dovednosti. V případě nadhodnocených časových nebo finančních nároků mohou být náklady na aktivity kráceny. Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36083 Podpora adaptability a rozvoj dalšího vzdělávání zaměstnanců společnosti VGD, s.r.o. Maximální výše podpory v Kč VGD, s.r.o ,62 Podmínky realizace projektu Krácení kapitoly 04 Služby paušálně o Kč, žadatel navrhne úpravu rozpočtu při zachování naplánovaných aktivit. Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36093 Úspěch přeje připraveným II Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby Maximální výše podpory v Kč ,23 Podmínky realizace projektu Krácení položky Interní lektor IT o Kč. Sazba snížena z 300 Kč/hod na 250 Kč/hod. Vypuštění položek KA1, notebooky pro CS ( Kč), KA1, licence Office365 (3 600 Kč). V projektové žádosti není využití těchto položek zdůvodněno. Krácení položky KA7, odborné vzdělávání CS o Kč vzhledem k vypuštění kurzů: Masérské kurzy, Rehabilitační kurz, Zdravá výživa, Diplomovaný controller, jejichž realizace není potřebná k dosažení cílů projektu, jedná se spíše o zájmová školení. Vypuštění položky KA5, školení soft skills ( Kč) vzhledem k nedostatečnému prokázání potřebnosti. Žadatel definuje kritérium úspěšnosti, tzn. podmínky, za kterých bude podpořená osoba považována za úspěšně podpořenou. Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/1.1.00/36096 Podpora profesního vzdělávání Sign panels CZ s.r.o ,48 OPPA PO1 Příloha 1 strana 10 (celkem 41)

12 mladých zaměstnanců v Sign panels CZ s.r.o. Podmínky realizace projektu Krácení položky Manažer projektu o Kč z důvodu snížení úvazku v projektu na 0,15, pracovní úvazek je vzhledem k náplni práce nadhodnocen. Krácení jednotek/dní v kapitole 04 Služby, položky jsou sníženy následovně: položka Prezentační dovednosti na 3 dny celkem; položka Přesvědčivá komunikace na 3 dny celkem; položka Marketingová komunikace - propagace na 3 dny celkem; položka Obchodní a vyjednávací dovednosti na 2 dny celkem; položka Pan obchodník je profesionál na 2 dny celkem; položka Efektivita vyjednávání v senergogické laboratoři na 2 dny celkem; položka Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací na 3 dny celkem; položka Telefonická komunikace - základ firemní a osobní image na 1 den celkem; položka Specifika prodeje po telefonu - telesales na 1 den celkem; položka Negociace po telefonu na 1 den celkem; položka Telefonické dotazování s využitím počítače na 6 dní celkem; položka Mystery shopping na 3 dny celkem; položka Vedení lidí - moji lidé, moje vizitka II. na 1 den celkem; položka Firemní kultura na 3 dny celkem; položka Vztahy na pracovišti na 3 dny celkem; položka Ovládání IS Equis na 3 dny celkem; položka MS Word - pro pokročilé na 2 dny celkem; položka MS Excel - základy na 1 den celkem a položka MS Excel - pro pokročilé na 3 dny celkem. Časová dotace je vzhledem k popisu obsahu školení v projektové žádosti nadhodnocena. Celkové krácení v kapitole 04 činí Kč. Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36098 Podpora vzdělávání ohrožených skupin zaměstnanců v CR-MEX s.r.o. CR-MEX s.r.o. - nově Pohoda FINANCE s.r.o. Maximální výše podpory v Kč ,70 Podmínky realizace projektu Krácení položky Projektový manažer o Kč z důvodu snížení úvazku na 0,25. Pracovní úvazek je vzhledem k náplni práce nadhodnocený. Krácení kapitoly 04 Služby paušálně o 20 %, celkové krácení činí Kč. Potřebnost jednotlivých kurzů pro cílovou skupinu není v projektové žádosti dostatečně popsána, uvedený rozsah vzdělávacích aktivit se jeví jako neefektivní. Žadatel navrhne zachování aktivit, které jsou klíčové pro vzdělávání zaměstnanců a předloží návrh na úpravu rozpočtu v kapitole 04 (v souladu s uvedeným krácením o 20 %). Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36109 Zvýšení kvalifikace a konkurenceschopnosti zaměstnanců z ohrožených skupin v InterContinetalu Prague Maximální výše podpory v Kč WIC Prague s.r.o ,80 Podmínky realizace projektu Krácení položky Manažerské dovednosti o Kč. Náklady jsou vzhledem k obsahům kurzů popsaných v projektové žádosti nadhodnocené. Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36110 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v TOTAL SERVICE a Power Tech Maximální výše podpory v Kč TOTAL SERVICE s.r.o ,00 Podmínky realizace projektu Vypuštění položky Koordinátor/-ka ( Kč) z důvodu nedostatečného zdůvodnění pro potřeby projektu. OPPA PO1 Příloha 1 strana 11 (celkem 41)

13 Vypuštění položek Notebook ( Kč) a Kancelářský balík (3 700 Kč). V projektové žádosti není nezbytnost nákupu zařízení a vybavení pro realizační tým dostatečně zdůvodněna. Vzhledem k celkové velikosti úvazku realizačního týmu v projektových aktivitách je nákup daného zařízení a vybavení nehospodárný a neodpovídá potřebám spojeným s realizací projektu. Celkové krácení v kapitole 03 činí Kč. Krácení položek paušálně o 50 %, celkové krácení v těchto položkách činí Kč. Potřebnost jednotlivých kurzů pro cílovou skupinu není v projektové žádosti dostatečně popsána, uvedený rozsah vzdělávacích aktivit se jeví jako neefektivní. Žadatel navrhne zachování aktivit, které jsou klíčové pro vzdělávání zaměstnanců a předloží návrh na úpravu rozpočtu v kapitole 04 (v souladu s uvedeným krácením o 50 %). Snížení procenta nepřímých nákladů z 9 % na 0 % s ohledem na pravidla nepřímých nákladů (úprava v souvislosti se změnou objemu přímých nákladů bez křížového financování). Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36112 Rozšíření systému vzdělávání v ADASTRA Maximální výše podpory v Kč ADASTRA, s.r.o ,00 Podmínky realizace projektu Krácení položky Koordinátor/-ka o Kč. Pracovní úvazek vzhledem k náplni práce nadhodnocen, snížení z 480 hodin na 240 hodin. Vypuštění položek Notebook pro koordinátora ( Kč), Kancelářský balík (3 700 Kč). V projektové žádosti není využití těchto položek dostatečně zdůvodněno. Krácení položky Technická a analytická školení o Kč a položky Odborná školení Back Office otevřené kurzy o Kč. Náklady jsou vzhledem k obsahům kurzů popsaných v projektové žádosti nadhodnocené, cena snížena paušálně na polovinu. Snížení procenta nepřímých nákladů z 9 % na 0 % s ohledem na pravidla nepřímých nákladů (úprava v souvislosti se změnou objemu přímých nákladů bez křížového financování). Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/1.1.00/36115 Inovací systému vzdělávání SPRINT spol. s r.o ,07 zaměstnanců společnosti SPRINT spol. s r.o. k růstu jejich adaptability na trhu práce Podmínky realizace projektu Krácení položky Interní lektor - produktová školení (KA 5) o Kč při stanovení jednotky ve výši 120 hodin (40 hodin přípravy, 80 hodin výuky). Krácení položky KA5: Odborné produktové školení - stravné o Kč (ponecháno 9 jednotek á Kč), položky KA5: Odborné produktové školení - ubytování o Kč (ponecháno 6 jednotek á Kč) a položky KA5: Odborné produktové školení - cestovné o Kč (ponechány 3 jednotky á Kč). V rámci klíčové aktivity č. 5 se Odborného produktového školení v zahraničí zúčastní vždy 1 osoba. Celkové krácení v kapitole 2 činí Kč. Vypuštění všech nákladů v kapitole 03 Zařízení a vybavení ( Kč). V projektové žádosti není nezbytnost nákupu zařízení a vybavení pro cílovou skupinu dostatečně zdůvodněna. Krácení položky KA3: Rozvoj IT dovedností o Kč z důvodu stanovení počtu jednotek na 80 OPPA PO1 Příloha 1 strana 12 (celkem 41)

14 při jednotkové ceně 600 Kč/hodinu. Krácení položky KA6: Manažerské dovednosti o Kč z důvodu stanovení jednotkové ceny Kč/den. Celkové krácení v kapitole 04 činí Kč. Vypuštění všech nákladů v kapitole 06 Křížové financování ( Kč). V projektové žádosti není nezbytnost nákupu zařízení a vybavení pro cílovou skupinu dostatečně zdůvodněna. Žadatel definuje kritérium úspěšnosti, tzn. podmínky, za kterých bude podpořená osoba považována za úspěšně podpořenou. Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36119 Další profesní rozvoj pracovníků v oblasti bezpečnosti Pořádková a zásahová služba s.r.o. Podmínky realizace projektu Krácení položky Projektový manažer o Kč, snížení úvazku z 840 na 210 hodin. Krácení položky Finanční manažer o Kč, snížení úvazku ze 180 na 100 hodin. Krácení položky Koordinátor aktivit o Kč, snížení úvazku ze 600 na 530 hodin. Pracovní úvazky vzhledem k náplni práce nadhodnoceny. Maximální výše podpory v Kč ,05 Vypuštění položky Notebook standardní ( Kč) a položky MS Office 2010 (3 700 Kč). V projektové žádosti není nezbytnost nákupu zařízení a vybavení pro realizační tým dostatečně zdůvodněna. Vzhledem k celkové velikosti úvazku realizačního týmu v projektových aktivitách je nákup daného zařízení a vybavení nehospodárný a neodpovídá potřebám spojeným s realizací projektu. Vypuštění položky Mzdové příspěvky cílové skupině ( ,36 Kč), v rámci prioritní osy 1 nejsou mzdové příspěvky považovány za odůvodněný náklad. Žadatel upřesní metodiku výpočtu indikátoru Počet úspěšně podpořených osob, uvedená hodnota 313 není nastavena správně vzhledem k hodnotě indikátoru Počet podpořených osob celkem, kde žadatel uvádí hodnotu 46. Každá podpořená osoba se v rámci monitorovacích indikátorů započítává pouze jednou, bez ohledu na počet absolvovaných školení. Snížení procenta nepřímých nákladů z 18 % na 9 % s ohledem na pravidla nepřímých nákladů (úprava v souvislosti se změnou objemu přímých nákladů bez křížového financování). Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,36 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/1.1.00/36121 Trénink SoLoMo Nová komunikace Hotel Luník s.r.o ,51 Podmínky realizace projektu Vypuštění položek Flipchart (1 600 Kč), Plátno (3 800 Kč), Notebook RT (5 200 Kč) a Notebook cílová skupina ( Kč), Flash disk (700 Kč), Dataprojektor přenosný ( Kč), Tablet pro CS (5 000), Kancelářský balík RT (1 480 Kč), Kancelářský balík CS (18 500). V projektové žádosti není nezbytnost nákupu zařízení a vybavení dostatečně zdůvodněna. Žadatel pravděpodobně uvedeným zařízením a vybavením již disponuje. Vypuštění položky Nákup expertů-tvorba Manuálu KA 5 ( Kč). V projektové žádosti není využití této položky zdůvodněno. Manuál vytvoří interní lektor projektu. Vypuštění položek Židle pro cílovou skupinu ( Kč) a Stůl pro cílovou skupinu ( Kč). V projektové žádosti není nezbytnost nákupu nábytku dostatečně zdůvodněna. Žadatel pravděpodobně uvedeným nábytkem již disponuje. Snížení procenta nepřímých nákladů z 18 % na 9 % s ohledem na pravidla nepřímých nákladů (úprava OPPA PO1 Příloha 1 strana 13 (celkem 41)

15 v souvislosti se změnou objemu přímých nákladů bez křížového financování). Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36124 Vzdělávání zaměstnanců společnosti ZEKO trade s.r.o. Maximální výše podpory v Kč ZEKO trade s.r.o ,50 Podmínky realizace projektu Vypuštění položky Reprezentant věkové skupiny nad 50 let ( Kč) a položky Interní lektor pro skladové hospodářství ( Kč) z důvodu nedostatečného zdůvodnění pro potřeby projektu. Celkové krácení v kapitole 01 činí Kč. Vypuštění položek Notebook ( Kč), Multifunkční tiskárna pro standardní využití (6 000 Kč), Plátno (3 800 Kč), Kompaktní přenosný dataprojektor ( Kč), Flipchart (1 550 Kč), Digitální videokamera (7 000 Kč) a Kancelářský balík MS Office 2010 (3 700 Kč). V projektové žádosti není nezbytnost nákupu zařízení a vybavení pro realizační tým dostatečně zdůvodněna. Vzhledem k celkové velikosti úvazku realizačního týmu v projektových aktivitách je nákup daného zařízení a vybavení nehospodárný a neodpovídá potřebám spojeným s realizací projektu. Celkové krácení v kapitole 03 činí Kč. Krácení položky Kurz Manažerské dovednosti o Kč, položky Kurz Obchodní dovednosti o Kč a položky Kurz Marketing o Kč, v rámci těchto kurzů bude pro všechny zapojené členy cílové skupiny realizováno celkem 24 hodin výuky (3 výukové dny á Kč. Krácení položky Kurz sociální komunikace a základů asertivity o z důvodu stanovení jednotkové ceny ve výši Kč. Celkové krácení v kapitole 04 činí Kč. Vypuštění položek , mzdové příspěvky cílové skupině nejsou v rámci prioritní osy 1 považovány za odůvodněný náklad. Celkové krácení v kapitole 05 činí ,40 Kč. Snížení procenta nepřímých nákladů z 18 % na 9 % s ohledem na pravidla nepřímých nákladů (úprava v souvislosti se změnou objemu přímých nákladů bez křížového financování). Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,40 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36125 Vzdělávání a zvyšovaní odborné kvalifikace zaměstnanců firmy ProPrim Group s.r.o. Maximální výše podpory v Kč ProPrim Group s.r.o ,18 Podmínky realizace projektu Krácení položky Manažer projektu o ,36 Kč, položky Asistentka manažera projektu o ,78 Kč a položky Interní lektor pro obsluhu elektronických bezpečnostních systémů o ,55 Kč. Pracovní úvazky vzhledem k náplni práce nadhodnoceny, snížení u prvních dvou pozic z 400 hodin na 200 a 100 hodin, u lektora pak ze 160 na 56 hodin. Vypuštění kapitoly 3 Zařízení a vybavení s krácením celkem o Kč. V projektové žádosti není využití položek Notebook, Multifunkční tiskárna pro standardní využití, Plátno, Kompaktní přenosný dataprojektor, Flipchart, Digitální videokamera, Kancelářský balík MS Office a Učebnice, manuály, skripta, odborné publikace zdůvodněno. Vypuštění položky Poradenství při tvorbě programu dalšího vzdělávání cílové skupiny ( Kč), činnost spadá do pracovní náplně manažera projektu. Krácení položky Kurz sociální komunikace a základů asertivity o Kč, položky Kurz Telefonická komunikace základ firemní a osobní image o Kč. Náklady jsou vzhledem k obsahům kurzů popsaných v projektové žádosti nadhodnocené, cena za osobu (4 000 Kč/den) změněna na cenu za OPPA PO1 Příloha 1 strana 14 (celkem 41)

16 skupinu ( Kč/den/skupina). Upravení názvu položky na Kurz obsluhy kamerových systémů, omylem byl uveden stejný název jako u položky Vypuštění položky Mzdové příspěvky cílové skupině ( ,20 Kč), v prioritní ose č. 1 nejsou mzdové příspěvky považovány za přímý náklad projektu. Snížení procenta nepřímých nákladů ze 18 % na 0 % s ohledem na pravidla nepřímých nákladů (úprava v souvislosti se změnou objemu přímých nákladů bez křížového financování). Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,89 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36127 Další vzdělávání zaměstnanců CSSP2 ohrožených na trhu práce zaměřené na nové koncepty a modely péče o zaměstnance Centrum sociálních služeb Praha 2 Maximální výše podpory v Kč ,74 Podmínky realizace projektu Vypuštění položky Koordinátor ( Kč), náplň práce se překrývá s ostatními členy realizačního týmu, pozice není pro realizaci projektu potřebná. Vypuštění položek Notebook ( Kč), Flipchart (1 920 Kč), Tiskárna (3 000 Kč) a Scener (2 040 Kč) V projektové žádosti není nezbytnost nákupu zařízení a vybavení pro realizační tým dostatečně zdůvodněna. Vzhledem k celkové velikosti úvazku realizačního týmu v projektových aktivitách je nákup daného zařízení a vybavení nehospodárný a neodpovídá potřebám spojeným s realizací projektu. Vypuštění položky Koučování ( Kč). Položka není v projektové žádosti zdůvodněna. Krácení položky Školení IT o Kč. Náklady jsou vzhledem k obsahům kurzů popsaných v projektové žádosti nadhodnocené. Cena snížena o polovinu, 50 osob bude rozděleno do 4 skupin, kdy každá skupin absolvuje 2 školící dny. Krácení položky Jazyková výuka o Kč. Náklady jsou nadhodnocené, hodinová sazba krácena na jednotkovou cenu 400 Kč/hodina výuky. Krácení položky Hlídání dětí o Kč. Náklady jsou nadhodnocené, hodinová sazba krácena na jednotkovou cenu 100 Kč/hodina výuky. Žadatel zabezpečí, aby vybraní interní lektoři měli dostatečné prezentační a lektorské dovednosti, případně zajistí jejich proškolení v těchto oblastech. Ukazatel Počet úspěšně podpořených osob bude z hodnoty 49 osob zvýšen na hodnotu 56 osob, což odpovídá 80% úspěšnosti podpořených osob. Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36128 ČKV Praha - Vzdělávání skupin pracovníků firmy ohrožených na trhu práce Maximální výše podpory v Kč ČKV Praha s.r.o ,66 Podmínky realizace projektu Vypuštění položek KA 02 b. - Flipchart (1 600 Kč), KA 02 c. - Digitální videokamera (7 000 Kč), KA 02 d. - Plátno (3 800 Kč), KA 02 e. - Stacionární dataprojektor ( Kč), KA - 02 f. - Multifunkční zařízení pro intenzivní použití ( Kč) a KA 02 g. - Notebook ( Kč). V projektové žádosti není nezbytnost nákupu zařízení a vybavení pro cílovou OPPA PO1 Příloha 1 strana 15 (celkem 41)

17 skupinu dostatečně zdůvodněna. Celkové krácení v kapitole 03 činí Kč. Krácení položky KA 02 KA 03 - Prodejní dovednosti pro neobchodníky o Kč z důvodu snížení jednotkové ceny za den na cenu Kč při zachování naplánovaných témat a aktivit. Krácení položky KA 04 - Vedení lidí o Kč z důvodu snížení jednotkové ceny za den na cenu Kč při zachování naplánovaných témat a aktivit. Krácení položky KA 05 - Prodejní dovednosti pro obchodníky o Kč z důvodu snížení jednotkové ceny za den na cenu Kč při zachování naplánovaných témat a aktivit. Krácení položky KA 06 - Manažerské dovednosti o Kč z důvodu snížení jednotkové ceny za den na cenu Kč při zachování naplánovaných témat a aktivit. Krácení položky KA 07 - Řízení firmy o Kč z důvodu snížení jednotkové ceny za den na cenu Kč při zachování naplánovaných témat a aktivit. Celkové krácení v kapitole 04 činí Kč. Žadatel před podpisem grantové smlouvy odůvodní pořízení Software pro e-kurzy a e-rlz (položka ), a to s ohledem na potřeby projektu. V případě nedostatečného odůvodnění mohou být náklady kráceny. Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36133 Podpora vzdělávání ohrožených skupin zaměstnanců v CF FINANCE s.r.o. Maximální výše podpory v Kč CF FINANCE s.r.o ,00 Podmínky realizace projektu Krácení položky Projektový manažer o Kč. Pracovní úvazek vzhledem k náplni práce nadhodnocen, snížení ze 40 na 25 %. Vypuštění položky Multifunkční zařízení pro standardní využití (5 500 Kč). V projektové žádosti není využití položky dostatečně zdůvodněno. Snížení procenta nepřímých nákladů z 9 % na 0 % s ohledem na pravidla nepřímých nákladů (úprava v souvislosti se změnou objemu přímých nákladů bez křížového financování). Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36137 Další profesní vzdělávání zdravotnických zaměstnanců Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Maximální výše podpory v Kč ,29 Podmínky realizace projektu Krácení položky KA2 Manažerské dovednosti pro vedoucí sestry (interní kurz, 8 školících dnů) o Kč, položky Komunikační dovednosti pro pracovníky v přímém kontaktu s pacienty (interní kurz, 2 školící dny) o Kč a položky Komunikační dovednosti pro sanitáře (interní školení, 1 školící den) o Kč. Ve všech položkách je jednotková cena za den školení snížena na Kč bez DPH, náklady jsou vzhledem k obsahům kurzů popsaných v projektové žádosti nadhodnocené. Žadatel před podpisem grantové smlouvy doloží potřebnost nákladů na aktivity v položkách a položek v kapitole 05 Přímá podpora. V případě nadhodnocených časových nebo finančních nároků nebo nedostatečného odůvodnění mohou být náklady na aktivity kráceny. Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč OPPA PO1 Příloha 1 strana 16 (celkem 41)

18 CZ.2.17/1.1.00/36138 Další profesní vzdělávání - investice pro Fakultní nemocnice v budoucnost Motole ,08 Podmínky realizace projektu Žadatel zdůvodní výši odvodů u položky Manažer projektu, tyto náklady nejsou v projektové žádosti dostatečně popsány. V případě nedostatečného zdůvodnění budou náklady kráceny. Vypuštění kapitoly 03 Zařízení a vybavení s celkovým krácením Kč z důvodu nedostatečného popsání potřebnosti pořízení uvedených položek. Krácení položky Vzdělávání lékařů v oblasti proklientské komunikace s uplatněním systemického přístupu v praxi o Kč a položky Vzdělávání nelékařských pracovníků v oblasti mangementu o Kč. Náklady jsou vzhledem k obsahům kurzů popsaných v projektové žádosti nadhodnocené, cena snížena na částku Kč/osoba, resp. na Kč/den/skupina při zapojení 2 skupin po 15 účastnících. Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje cílovou skupinu dle pracovních pozic a konkrétních pracovišť. Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36139 Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Triangl, a.s. Maximální výše podpory v Kč Triangl, a.s ,64 Podmínky realizace projektu Krácení položky Manažer projektu o Kč z důvodu snížení úvazku v projektu na 624 hodin se sazbou 200 Kč/ hod. (bez zákonných odvodů). Krácení položky Asistent/ka projektu o ,20 Kč z důvodu snížení úvazku v projektu na 624 hodin se sazbou 130 Kč/ hod. (bez zákonných odvodů). Pracovní úvazky jsou vzhledem k náplni práce nadhodnoceny. Celkové krácení v kapitole 01 činí ,20 Kč. Krácení v položkách z důvodu snížení jednotkové ceny na Kč. Celkové krácení v kapitole 04 činí Kč. Vypuštění všech nákladů v kapitole 05 Přímá podpora ( Kč), v rámci prioritní osy 1 nejsou mzdové příspěvky považovány za odůvodněný náklad. Žadatel definuje kritérium úspěšnosti, tzn. podmínky, za kterých bude podpořená osoba považována za úspěšně podpořenou. Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,20 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36140 Rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců výrobního družstva Drutěva Praha DRUTĚVA, výrobní družstvo Maximální výše podpory v Kč ,61 Podmínky realizace projektu Krácení položky Projektový manažer o Kč, položky Koordinátor projektových aktivit o Kč, položky Speciální andragog o Kč. Pracovní úvazek vzhledem k náplni práce nadhodnocen, snížení ze 40 % na 30 % u manažera a ze 30 % na 20 % u ostatních pozic. Vypuštění položek Kurz KI 1 Blok 1: Motivace ( Kč), Kurz KI 1 Blok 4: Finanční gramotnost ( Kč), Kurz KI 2 Blok 2: Etická výchova ( Kč), Kurz KI 2 Blok 3: Metody sociální práce ( Kč), Nezávislý finanční audit ( Kč). Využití těchto položek neodpovídá potřebám spojeným s realizací projektu. OPPA PO1 Příloha 1 strana 17 (celkem 41)

19 Žadatel definuje kritérium úspěšnosti, tzn. podmínky, za kterých bude podpořená osoba považována za úspěšně podpořenou. Zvýšení procenta nepřímých nákladů z 9 % na 18 % s ohledem na pravidla nepřímých nákladů (úprava v souvislosti se změnou objemu přímých nákladů bez křížového financování). Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/1.1.00/36145 Skylab Aristoteles 2012 SKYLAB s.r.o ,39 Podmínky realizace projektu Žadatel zdůvodní položku Výukový a výrobní materiál/pomůcky, náklady na tuto položku nejsou v projektové žádosti dostatečně popsány. V případě nedostatečného zdůvodnění budou náklady ve výši Kč kráceny. Žadatel přesněji definuje kritérium úspěšnosti, tzn. podmínky, za kterých bude podpořená osoba považována za úspěšně podpořenou. V projektové žádosti je uvedeno, že úspěšnost bude posuzována na základě získání dokladu o absolvování kurzu, chybí však informace, za jakých podmínek bude takový doklad vystaven (% docházky, závěrečný test, apod.) Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/1.1.00/36155 Rozvoj klíčových znalostí "junior" NAVIGA 4, s.r.o ,88 zaměstnanců Podmínky realizace projektu Krácení položky Lean Six Sigma Green belt o Kč na Kč, v žádosti není zdůvodněn rozsah školení. Krácení položky Statistická analýza dat v praxi o Kč na Kč. Náklady jsou vzhledem k obsahům kurzů popsaných v projektové žádosti nadhodnocené, cena snížena na částku Kč/den/skupina. Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36160 COMTESYS Akademie - rozvoj talentů pro zlepšení jejich postavení na trhu práce Maximální výše podpory v Kč COMTESYS, spol. s r.o ,00 Podmínky realizace projektu Krácení položky Interní lektor anglického jazyka o Kč při stanovení jednotky ve výši 400 hodin (nebude započítána příprava na výuku) a jednotkové ceny 340 Kč/hod. Vypuštění všech nákladů v kapitole 03 Zařízení a vybavení ( Kč). V projektové žádosti není nezbytnost nákupu zařízení a vybavení dostatečně zdůvodněna. Krácení položky Školení pro vývojáře II. o Kč z důvodu vypuštění kurzu Koučink a projektový management v rámci aktivity č. 04. Zvýšení ukazatele Počet podpořených osob z hodnoty 30 na hodnotu 31, do projektu bude zapojeno 31 zaměstnanců žadatele. Snížení ukazatele Počet úspěšně podpořených osob z hodnoty 69 na hodnotu 26, ukazatel je v projektové žádosti chybně metodicky vyčíslen. Žadatel definuje kritérium úspěšnosti, tzn. podmínky, za kterých bude podpořená osoba považována za úspěšně podpořenou. Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. OPPA PO1 Příloha 1 strana 18 (celkem 41)

20 Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč CZ.2.17/1.1.00/36163 Program rozvoje zaměstnanců Image Image Lab s.r.o ,65 Lab se zaměřením na skupinu Juniorů a zaměstnanců na rodičovské dovolené Podmínky realizace projektu Vypuštění položky Interní lektor ( Kč) vzhledem k vypuštění klíčové aktivity č. 5 Program produktových školení. Krácení položky Metodik interního vzdělávání o Kč. Pracovní úvazek vzhledem k náplni práce nadhodnocen, snížení z 15 na 10 %. Vypuštění klíčové aktivity č. 5 Program produktových školení a s tím související vypuštění položek Kurz Business LARP ( Kč), Ubytování účastníků kurzu Business LARP ( Kč), Stravování účastníků kurzu Business LARP ( Kč), Občerstvení účastníků interních kurzů ( Kč) z důvodu jejich nedostatečného zdůvodnění. Krácení položky Koučovací výcvik o Kč na Kč, položky Mediační výcvik o Kč na Kč. Náklady jsou vzhledem k obsahům kurzů popsaných v projektové žádosti nadhodnocené, cena snížena na 75% ceny uvedené v projektové žádosti. Snížení procenta nepřímých nákladů z 18 % na 9% s ohledem na pravidla nepřímých nákladů (úprava v souvislosti se změnou objemu přímých nákladů bez křížového financování). Celkové krácení přímých nákladů projektu o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/1.1.00/36166 Certifikovaný kurz péče o donošeného novorozence pro porodní asistentky, všeobecné sestry a zdravotnické asistenty v pražských porodnicích ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ Maximální výše podpory v Kč ,87 Podmínky realizace projektu Krácení položky Koordinátor vzdělávání o Kč. Pracovní úvazek je vzhledem k náplni práce nadhodnocen, snížení z 35 % na 20 %. Krácení položky Finanční administrátor o Kč. Pracovní úvazek je vzhledem k náplni práce nadhodnocen, snížení z 20 % na 10 %. Snížení počtu jednotek z 12 na 8 v položce Odborný garant teoretické části (snížení o Kč). Snížení počtu jednotek z 12 na 10 v položkách Odborný garant praktické části (snížení o Kč) a Mentoři praktické části (snížení o Kč). Snížení počtu jednotek v položce Manažer projektu na počet 576 hodin (48 hodin měsíčně), snížení o ,80 Kč. Celkové krácení v kapitole 01 činí ,80 Kč. Vypuštění položek Notebook ( Kč), Digitální fotoaparát (4 800 Kč), Videokamera (8 400 Kč), Prezentační software (zpracování výukového materiálu) - Pinacle (9 999,60 Kč) a Kancelářské potřeby (6 000 Kč, jedná se o nepřímé náklady). V projektové žádosti není nezbytnost nákupu zařízení a vybavení dostatečně zdůvodněna, nákup daného zařízení a vybavení je nehospodárný a neodpovídá potřebám spojeným s realizací projektu. Celkové krácení v kapitole 03 činí Kč. Žadatel před podpisem grantové smlouvy předloží rozpis časové dotace přednášek v rámci aktivity č. 2 Kurz - teoretická část. Celkové krácení přímých nákladů projektu o ,40 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální výše podpory v Kč OPPA PO1 Příloha 1 strana 19 (celkem 41)

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 3/4 ze dne 22.1.2015 ke schválení projektů z 7. výzvy v rámci prioritní osy 2 Podpora vstupu na

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO3 Individuální projekty systémové VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídící

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY APLIKACE BENEFIT7 Bezproblémové fungování aplikace Benefit7 je garantované

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Příručka způsobilých výdajů

Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání projektů v rámci

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.0 Verze 1.0 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 12. 9. 2012 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji Vypracoval: Nadace Partnerství

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o.

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o. Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 10.9. 2009

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/32224 1. Identifikační

Více

Rozpočet Způsobilé výdaje

Rozpočet Způsobilé výdaje Rozpočet Způsobilé výdaje Přiměřené, hospodárné, účelné, efektivní Související s činnostmi projektu Doložitelné účetními doklady Datum uskutečnění výdaje v době trvání projektu datum podpisu akceptace

Více

Roční zpráva rok 2005

Roční zpráva rok 2005 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 Roční zpráva rok 2005 Předkládá: Ing. Jiří Pěkný ústřední ředitel 1 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 IČO: 00020869 Telefonní

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE KROK Č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Vaším prvním úkolem bude určit, co přesně má být v rámci projektu nakoupeno. K tomu vám poslouží schválený rozpočet projektu,

Více