Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/1647. Smlouva o Dílo na realizaci akce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/1647. Smlouva o Dílo na realizaci akce"

Transkript

1 Zadavatel: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/1647 Část A Příloha č. 4 Smlouva o Dílo na realizaci akce DOKUMENTACE D:\USERS\KOSCIELNIK-A\DOCUMENTS\OGŁOSZENIA\2013\VI.2013\ _TAMERO\A4 - DOKUMENTACE.DOCXStrana 1 Z 11

2 1. OBECNÉ POŽADAVKY ROZSAH DOKUMENTACE DODANÉ ZHOTOVITELEM POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ A PRŮVODNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTACE, MANUÁLY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY DLE PROFESÍ 5 2. HARMONOGRAM PŘEDÁVÁNÍ DOKUMENTACE 9 3. ROZSAH PRŮVODNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTACE STAVEBNÍ ELEKTRO MAR INSTRUMENTACE A PRVKY 11 Strana 2 z 11

3 1. OBECNÉ POŽADAVKY 1.1. ROZSAH DOKUMENTACE DODANÉ ZHOTOVITELEM ZHOTOVITEL je zodpovědný za dodání DOKUMENTACE, požadované a popsané v této příloze. Jedná se části: Projektová realizační dokumentace Dokumentace skutečného stavu Průvodně technická dokumentace dodavatelská dokumentace Výsledky zkoušek a testů Manuály 1.2. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ A PRŮVODNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTACE, MANUÁLY Dokumentace bude zpracována v souladu s platnými zákony a ČSN (které jsou pro SYNTHOS Kralupy a.s. závazné) a dle zvyklostí Objednavatele. Tyto zvyklosti nebudou respektovány pouze v případě, že tyto budou v rozporu s ČSN, zákony a vyhláškami ČR. Navržené řešení bude patentově čisté tj. jeho využití nebudou bránit práva z patentů či průmyslových vzorů. Projektová realizační dokumentace bude vypracována dle vyhlášky č.62/2013 Sb. včetně dalších částí, které jsou uvedeny v přílohách této poptávky. Projektová realizační dokumentace ve finální podobě bude předána v tištěné formě v šesti (6) vyhotoveních v papírové podobě a ve dvojím (2) vyhotovení v elektronické podobě na CD. Dokumentace skutečného stavu - Opravená dokumentace dle skutečného stavu bude dodána ve čtyřech (4) vyhotovení v papírové podobě a v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě na CD. Průvodně technická dokumentace a manuály budou předány ve dvojím (2) vyhotovení v papírové podobě a v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě na CD. Manuály pro obsluhu a údržbu budou předány v českém jazyce. Paré č. 1 až 2 zpracované Projektová realizační dokumentace ve finální podobě budou orazítkována autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. Objednatel si vyhrazuje právo provádět kontrolu zajištěnosti a rozpracovanosti dokumentace. K zajištění tohoto předpokladu je Objednatelem požadováno. Během zpracovávání dokumentace je povinností Zhotovitele organizovat pravidelná projekční setkání, z kterých vypracuje zápisy do dvou Strana 3 z 11

4 pracovních dní. Výsledky z těchto projekčních setkání budou průběžně zapracovávány do dokumentace. Při zpracování dokumentace budou dodrženy následující zásady: Elektronická verze dokumentace bude zpracována dle pracovního pokynu PP-33 Zpracování a správa dokumentace provozních souborů a stavebních objektů a jeho příloh (celkem 7). Z výše uvedeného pracovního pokynu PP-33 zdůrazňujeme tyto základní údaje: Dokumentace bude předána Objednateli v následujících formátech : Texty Tabulky MS WORD 2003(doc) MS EXCEL 2003 (xls) Výkresy (např. PFD, PID, dispozice atd.) AUTOCAD 2006 Generelní výkresy MICROSTATION J (dgn) Harmonogramy MS Project 2003 K dokumentaci v elektronické formě bude předána vyplněná tabulka EXCEL o informacích o každém výkresu a zprávě - Předávací protokol (příloha č.3 k pracovnímu pokynu). Při předání dokumentace v elektronické formě, budou všechny soubory předány na CD nosiči ve stromové struktuře adresářů daných Objednatelem. Požadavky na členění budou předány na prvním projekčním setkání. Dokumentace bude zpracována na nemodifikované šablony výkresů standardizované v SYNTHOS Kralupy a.s. (příloha č.1 k pracovnímu pokynu). Jediná povolená modifikace šablony je doplnění loga a údajů o Dodavateli atd. v popisovém poli šablony, místě určeném pro Dodavatele. Systém číslování výkresů a souborů: bude respektovat systém Objednatele (příloha č.2 k pracovnímu pokynu). Obvyklé číslování výkresů v rámci částí a složek dokumentace bude uvedeno v popisovém poli, v místě určeném pro Dodavatele. Číslo výkresu a název souboru budou shodné. Každý dokument v elektronické verzi (výkres, zpráva) musí být předán jako jeden soubor, bez připojených referencí, kombinací půdorysů s řezy apod. a musí být čitelný, tj. případně použité fonty, bloky aj., dodat spolu s dokumentací. Systém značení a číslování aparátů dle KKS kódů. V případě, že se dokumentace bude dotýkat výkresů a zařízení, které jsou stávající, bude dokumentace těchto výkresů zpracována jako revize stávajícího výkresu a nebude vydáván nový výkres. Způsob zakreslení změn bude dohodnut na prvním projekčním setkání dle formy předané dokumentace (papírová, elektronická forma). Strana 4 z 11

5 Dokumentace bude zpracována v celém rozsahu v českém jazyce. Zhotovitel zapracuje do čistopisu realizační dokumentace požadavky z vnitropodnikového a veřejnoprávního projednání projektové dokumentace pro stavební povolení. Stanoviska předá Objednatel před zahájením projekčních prací popřípadě v jejím průběhu, pokud se smluvní strany nedomluví na jiné době zapracování. V případě požadavku veřejnoprávního orgánu na předložení částí realizačního projektu bude toto zpracováno včas před zahájením montážních prací (platí zejména pro požárně bezpečnostní zařízení). Projednání zajistí Objednatel za účasti Zhotovitele (na vyzvání). Během zpracování Dokumentace budou probíhat pravidelná projekční setkání předběžně každé dva (2) týdny. Konkrétní termíny budou dohodnuty mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Připomínky z těchto projekčních schůzek budou zapracovávány do Dokumentace průběžně a to jak v papírové, tak v elektronické verzi. Před vydáním konečné verze Dokumentace bude Dokumentace projednávána se zástupci Objednatele. Zhotovitel předá Objednateli deset (10) pracovních dnů před tímto projednáváním tři (3) kopie návrhu jednotlivých kapitol a výkresů v papírové a jednou v elektronické formě (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak). Vzniklé změny ve všech profesích budou zakresleny do souvisejících výkresů stávající Dokumentace (t.j. Dokumentace, předané Zhotovitelem jako podklad pro projednání). Připomínky Objednatele budou zapracovány do konečné verze Dokumentace VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA REALIZAČNÍ DOKUMENTACI DLE PROFESÍ Stavební Stavební část bude plně respektovat vyhlášku č. 62/2013 Sb. Strojní Strojní část dokumentace musí být rozšířena o data sheety každého zařízení, izometrické výkresy potrubních tras, celkové soupisy požadovaného materiálového zabezpečení rozdělené na jednotlivé typy zařízení (trubky, příruby,armatury, potrubní uložení atd.) a potrubní dispozice. Součástí realizační dokumentace bude vypracovaný seznam napojovacích bodů. Budou rozlišeny napojovací body, které budou realizovány v zarážce a mimo zarážku. Strana 5 z 11

6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky Technická zpráva Základní technické údaje, napěťová soustava, způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem, určení vnějších vlivů. Energetické bilance instalovaného a maximálního soudobého příkonu. Způsob měření spotřeby elektrické energie, kompenzace. Způsob technického řešení napájecích rozvodů od napojení na rozvodnou síť k hlavnímu a podružným rozvaděčům, zařízením a spotřebičům. Způsob řešení náhradních zdrojů. Popis technického řešení osvětlovací soustavy včetně ovládání. Popis technického řešení zásuvkových okruhů. Popis technického řešení napojení vzduchotechniky, chlazení, otopných systémů, zdravotní techniky, požárních systémů na elektrickou energii včetně ovládání MaR. Popis technického řešení připojení požárních systémů, EPS, EZS, kamerového systému, MaR a jejich koordinace se silnoproudými zařízeními. Popis technického řešení napojení technologických celků (systémy slaboproudé, výtahy, eskalátory). Způsob uložení kabelového nebo jiného vedení vůči stavebním konstrukcím. Popis způsobu a provedení uzemnění a bleskosvodu včetně uzemňovací soustavy. Výkresová část Jednopólová schémata vyjadřující elektrický rozvod v řešeném objektu. Jednopólová, popřípadě vícepólová schémata s označením typu a druhu zařízení vystihující způsob napájení. Schéma vystihující způsob řízení, obsluhy, řešení vazby blokování a dalších speciálních požadavků. Silnoproudé rozvody a zařízení zakreslené do půdorysů. Výkresová dokumentace půdorysů (rozdělit na část světelných, napájecích a zásuvkových rozvodů). Podrobná instalační schémata (půdorys), výkresy tras rozvodů s udáním rozměrů profilů kanálů, lávek apod. Výkresy uzemňovací soustavy. Seznam strojů a zařízení včetně soupisu kabelů a vodičů. MaR; SŘTP Strana 6 z 11

7 Rozsah a číslování realizační dokumentace dle Směrnice PP-33 vč. příloh. Průvodní zpráva Identifikační údaje stavby a investora, vymezení rozsahu projektu Základní údaje charakterizující stavbu, popis z hlediska účelové funkce Přehled výchozích podkladů, podle kterých byl projekt zpracován Členění na provozní soubory a stavební objekty Technická zpráva Popis elektrických parametrů a rozvodu elektrické energie o Popis prostředí o Napěťová soustava o Způsob ochrany o Způsob zemnění a stínění o Stručný technologický popis o Popis měření a zásady výběru a umístění přístrojů o Popis kabelových tras o Popis systému značení okruhů o Popis systému značení kabelů a vodičů o Použité symboly a zkratky o Rozvaděče o Požadavky na ostatní profese o Specifikace protipožárních ucpávek Řídící systém o Popis řídícího systému a schéma procesního řízení o Podrobná HW specifikace o Seznam vstupů a výstupů řídícího systému o Seznam vstupů pro oddělený signalizační a interlocking systém o Popisy regulačních smyček případně vývojový diagram vazeb logická schémata o Seznam a nastavení alarmů Protokol o stanovení prostředí Seznamy o Seznam měřících obvodů o Seznam místních měření o Seznam přístrojů o Specifikační listy přístrojů (data sheets) o Seznam kabelů o Seznam a spec.montážního materiálu, seznam trubek atd. Výpočty o Regulačních ventilů o Hladinoměrů o Průtokoměrů Strana 7 z 11

8 o Jiskrově bezpečné obvody výpočet úbytků napětí Výkresy dispozic a instalací o Dispozice instrumentace o Dispozice skříní MaR v provozu o Dispozice zařízení v technické místnosti o Kabelové trasy v provozu o Rozvody vzduchu o Instalační výkresy-detaily (hook up) o Dispozice zařízení MaR v provozu o Dispozice zařízení MaR ve velínu o Dispozice zařízení MaR v technické místnosti o Kabelové trasy v technické místnosti o Kabelové trasy ve velínu o Uzemnění technické místnosti a velínu o Kabelové prostupy se značením protipožárních prostupů Schémata elektrických zapojení o Schéma obvodů Svorková schémat v poli sdružovací krabice o Svorková schémata velín o Schémata napájení z UPS PID schémata Katalogové listy použitých měřidel a zařízení. Bez čísla vložené kopie Elektrické požární signalizace (EPS) Technická zpráva Návod na kontrolu provozuschopnosti vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení, údržby a oprav. Protokol o stanovení prostředí Seznam a specifikace zařízení EPS Seznam a specifikace montážního materiálu, seznam trubek Seznam kabelů EPS Blokové schéma EPS Dispoziční schémata čidel EPS v provozu (budově) Dispoziční schémata zařízení EPS v provozu (budově) Dispoziční schémata zařízení EPS ve velínu (technické místnosti) Schémata kabelových tras EPS Svorková schémata EPS Schémata zapojení EPS Schémata napájení EPS Kabelové prostupy EPS se značením protipožárních prostupů Plynová detekce (GDS) Strana 8 z 11

9 Technická zpráva Návod na kontrolu provozuschopnosti vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení, údržby a oprav. Protokol o stanovení prostředí Seznam a specifikace zařízení GDS Seznam a specifikace montážního materiálu, seznam trubek Seznam kabelů GDS Blokové schéma GDS Dispoziční schémata čidel GDS v provozu (budově) Dispoziční schémata zařízení GDS v provozu (budově) Dispoziční schémata zařízení GDS ve velínu (technické místnosti) Schémata kabelových tras GDS Svorková schémata GDS Schémata zapojení GDS Schémata napájení GDS Kabelové prostupy GDS se značením protipožárních prostupů Rozvody slaboproudu Technická zpráva Protokol o stanovení prostředí Seznam a specifikace zařízení slaboproudu Seznam a specifikace montážního materiálu, seznam trubek Seznam slaboproudých kabelů Dispoziční schémata zařízení slaboproudu v provozu (budově) Schémata slaboproudých kabelových tras Svorková schémata slaboproudu Schémata zapojení slaboproudu Schémata napájení slaboproudu Kabelové prostupy slaboproudých sítí se značením protipožárních prostupů 2. HARMONOGRAM PŘEDÁVÁNÍ DOKUMENTACE DOKUMENTACI je požadováno předat v následujících termínech: Realizační dokumentace k připomínkám 1měsíc před vydáním finální verze Finální verze realizační dokumentace termín uveden v tabulce B4A, Přílohy B Dokumentace skutečného provedení- 1 měsíc po PAC Průvodně technická dokumentace- při PAC Protokoly o komplexních zkouškách při PAC Strana 9 z 11

10 Návody na obsluhu, údržbu (vyžadovány v českém jazyce) Výchozí revizní zpráva o provedení montáže Prohlášení o shodě při PAC při PAC při PAC 3. ROZSAH PRŮVODNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTACE Průvodně technická dokumentace bude obsahovat minimálně: 3.1. STAVEBNÍ Vytyčení a závěrečné zaměření (odb.geodetem) dokončeného díla vč. el. verze a jeho projednání s odbornými pracovníky Objednatele. Obojí bude předáno v papírové i elektronické formě (na CD) Zápis o prohlídce stavebních částí, které budou následně zakryty či znepřístupněny (zejména kontrola ocel. Výztuží ŽB konstrukcí apod.) Atesty a prohlášení o shodě na použité materiály ve smyslu zákona 22/1997 Sb., osvědčení o vhodnosti izolací a nátěrů. Protokol o provedeném hutnění zásypů,míra hutnění dle projektu. Seznam svářečů vč. čísel svař. průkazů a rozsahu oprávnění. Doklad o místě a způsobu zneškodnění odpadů souvisejících s akcí (výkopová zemina, stavební odpad z demolice,zbytkové materiály po montáži a stavebních pracích atd.). Další nezbytné protokoly a atesty vyplývající z dokumentace a realizace. Ostatní výše neuvedené revize a doklady vycházející s prováděných prací a daných platnými zákony a vyhláškami 3.2. ELEKTRO Technická data dodaného zařízení Katalogové listy s úplným objednacím číslem Testovací a kalibrační protokoly Protokoly o nastavení frekvenčních měničů Revizní zpráva (protokol) od elektrozařízení dle ČSN Protokoly o kvalitě a kompletnosti (ISO ) Návody pro montáž a obsluhu, včetně výkresové dokumentace Předpis pro údržbu Seznam náhradních dílů pro 2-letý a 5-tiletý provoz Zápisy o provedení zkoušek Prohlášení o shodě na použité materiály ve smyslu zákona 22/1997 Sb. a jeho novelizací Strana 10 z 11

11 Protokoly o uzemnění Doklady o místě a způsobu zneškodnění odpadů Protokoly o provedení protipožárních přepážek včetně certifikátů dle vyhlášky 246/2001 Sb. a podkladů objednatele dle standardů SYNTHOS Kralupy a.s. Osvědčení pro montáž protipožárních přepážek Ostatní výše neuvedené revize, protokoly a doklady vycházející z prováděných prací a daných platnými zákony a vyhláškami 3.3. MAR INSTRUMENTACE A PRVKY Technická data dodaného zařízení. Katalogové listy s úplným objednacím číslem. Manuál s následujícími informacemi. Instalační a provozní instrukce (návod na montáž a obsluhu ) s udáním ND včetně referenčních čísel v českém jazyce. Seznam doporučených náhradních dílů pro dohodnutý n letý provoz. Instrukce pro najíždění a zkoušky. Instrukce pro provádění údržby. Doporučený způsob cejchování, měření, kalibrací. Seznam doporučených testovacích a kalibrovacích pomůcek. Testovací a kalibrační protokoly. Kalibrační protokoly. Ověřovací protokoly a schválení typu pro měřidla v kategorii pracovních měřidel stanovených vyplývající se zákona č.505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozdějších předpisů. Výpisy parametrizace z elektronických zařízení nastavovací parametry. Revizní zpráva (protokol) od elektrozařízení dle ČSN. Prohlášení o shodě dle zákona 22 a příslušné nařízení vlády. Protokoly o kvalitě a kompletnosti (ISO ). Protokoly EMC. Dokumentace pro požárně bezpečnostní zařízení včetně certifikátů dle vyhlášky 246/2001 Sb. a podkladů objednatele dle standardů SYNTHOS Kralupy a.s. Ověřovací výpočty jiskrově bezpečných okruhů (budou-li použity). Strana 11 z 11

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s.

RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s. RFQ 2007 INSTALACE POTRUBÍ ROZSAH A PODMÍNKY DODÁVKY 1 OBECNÉ INFORMACE 1.1 Obecně Předmětem poptávky je dodávka a instalace potrubí z nerezové oceli, uhlíkové oceli a plastu, včetně primárních a sekundárních

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2013 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Pravidla a podmínky poskytování podpory Obsah: Příloha č. II/1...3

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Č E S K Á K O M O R A A R C H I T E K T Ů Č E S K Á K O M O R A A UT O R I Z O V A N Ý CH I N Ž E N Ý R Ů A T E CH N I K Ů STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Metodická pomůcka (manuál)

Více

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Domov pro seniory Elišky Purkyňové Cvičebná 2447/9, Praha 6 F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Zhotovitel: Gruner Czech s.r.o. Objednatel: ANTA, Gymnastivká 2418/2, Praha

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

Datum zpracování: říjen 2014

Datum zpracování: říjen 2014 TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB NA ÚZEMÍ VHS TURNOV Datum zpracování: říjen 2014 Tento předpis ruší následující předpisy: Technický standard vodohospodářských staveb z července 2008 A OBSAH

Více

Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště

Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě 1 Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště Praha 2008 Novostavba Moravskoslezské vědecké

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 25. 3.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1.

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: Objednatel: Obec Dobřejovice se sídlem: Na Návsi

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010 Stran: 1 / 32 Tento dokument a všechny informace v něm obsažené (dále jen dokument ) jsou vlastnictvím VČP Net, s.r.o. Dokument nesmí být bez souhlasu VČP Net, s.r.o. užíván, zejména upravován, reprodukován

Více

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Stavební provoz Ing. Zdeňka Tesaříková Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. 1 OBSAH Hlavní účastníci výstavby...3 Jednotná klasifikace stavebních

Více