Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomické a fi nanční vzdělávání"

Transkript

1 V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1,

2 OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 3 27 SOFT SKILLS Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku vzdělávacích kurzů a seminářů na první čtyři měsíce roku Rozhodli jsme se, že vás o produktové nabídce budeme informovat častěji tj. 3x v roce tzv. čtyřměsíčníkem. Tuto formu jsme zvolili z důvodu větší pružnosti naší i vaší a možnosti zachytit co možná nejvíce poznatků, ale i zákonů, vyhlášek, různých podmínek a změn. V první části brožury najdete odborné kurzy a semináře, které se týkají nejen ekonomických a fi nančních záležitostí, ale také kurzy daňové a nezbytné právní minimum. Ve druhé části si vám dovolujeme nabídnout spektrum seminářů a tréninků z oblasti soft skills, o kterých si myslíme, že se vám budou hodit. Dovolte nám, abychom vám v novém roce 2014 popřáli hodně štěstí v pracovním i soukromém životě. Váš VOX 1. VOX a.s. Vzdělávací a poradenská společnost Senovážné náměstí 23, Praha 1 Tel.: M:

3 LEDEN 2014 PŘEHLED DAŇOVÝCH ZMĚN OD ROKU 2014 V NÁVAZNOSTI NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKO- NÍK A ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH (sobota) 09:00 13:00 Pro fi nanční ředitele, manažery, auditory, pracovníky účtáren, podnikatele a všechny zájemce, kteří chtějí a potřebují získat informace o daňových novinkách účinných od Seznámit posluchače s daňovými novinkami pro rok 2014, zejména v návaznosti na novou legislativu. Ing. Boris Gnoth, LL.M. (daňový poradce, jednatel společnosti GNOTH CONSULTING, s.r.o.) R EKODIFIKACE Předmětem semináře budou například: Novinky ve zdanění fyzických a právnických osob výplaty dividend změny u nemovitostí, atd. EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRO NEPRÁVNICKÉ PROFESE REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA PŘEHLEDNĚ A SROZUMITELNĚ Srozumitelnou formou seznámit s podstatnými změnami, které přináší nový občanský zákoník a to jak terminologickými, tak zejména věcnými. Prostor bude věnován také změnám v obchodním právu v souvislosti se zákonem o obchodních korporacích. Ing. Mgr. Tereza Krupová (Právnická fakulta UK, advokátní koncipientka) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNĚ: Východiska nové úpravy, vznik a dopady na jiné předpisy. Rodinné právo dědické právo vlastnictví a jiná věcná práva závazkové právo náhrada škody. R EKODIFIKACE Účastníci semináře obdrží ÚZ 900 Nový občanský zákoník. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 3

4 EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LEDEN 2014 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ KLÍČOVÝ ZDROJ PRO STRATEGICKÉ MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ INTERAKTIVNÍ VÝKLAD, PRAKTICKÁ CVIČENÍ A VÝPOČTY Pro začínající a mírně pokročilé manažery neekonomy. Finanční rozhodování se může opřít o tak kvalitní informace, jak kvalitní je fi nanční řízení. Data z účetních výkazů mohou přinést informace o fi - nanční pozici, výkonnosti podniku, či schopnosti zhodnocovat fi nanční prostředky jen tomu, kdo v účetních výkazech umí správným způsobem číst. Bez pochopení podstaty účetních výkazů není možné hovořit o kvalitě fi nančního řízení, na kterém je závislý úspěch každé fi rmy. Absolventi kurzu mohou: Získat všeobecný přehled o fi nančním řízení podniku a jeho ekonomice, porozumět postavení účetních dat v řízení podniku, zvládnout aplikaci účetních informací v manažerském rozhodování, seznámit se se základy fi nanční analýzy, ovládnout aplikace fi nančního řízení na konkrétních řešených příkladech. Hlavním cílem a přínosem pro praxi účastníků je: Porozumění fi nančním výkazům fi rmy coby dokumentům zobrazujícím fi nanční situaci podniku a vazbám mezi nimi, zvládnutí fi nanční analýzy a využití informací z účetní závěrky pro ekonomické rozhodování, získání praktických dovedností v oblasti vyhodnocení rentability, zadluženosti, likvidity a aktivity fi r my. OBECNÉ PŘEDPOKLADY A PRINCIPY FI- NANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ: Rozvaha výkaz zisků a ztrát výkaz o peněžních tocích (cash fl ow) účetní závěrka. FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ: Rozdíly mezi účetnictvím fi nančním a manažerským struktura manažerského účetnictví a jeho využití pro management manažerské přehledy z fi nančního i manažerského účetnictví pro potřeby řídících pracovníků využití informací z účetních výkazů pro manažerské rozhodování. ZÁKLADY FINANČNÍ ANALÝZY: Základní principy fi nanční analýzy fi nanční ukazatele hodnocení podniku či projektu. FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ: Základní pojmy fi nančního řízení základy fi nančního řízení a plánování. Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. (fi nanční ředitelka, spolumajitelka společnosti PADIA, s.r.o. svět podnikových fi nancí, lektorka ekonomických témat) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 4

5 LEDEN 2014 EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA DPH PO NOVELE 2014 CHCETE SE DOZVĚDĚT, JAKÝM ZPŮSOBEM JE MOŽNÉ OD PODÁVAT DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ ČI JINÁ PODÁNÍ VŮČI SPRÁVCI DANĚ? N OVELA N OVINKA :00 14:00 Seminář je určen pracovníkům účtáren, externím účetním, daňovým odborníkům a dalším ekonomickým pracovníkům a fi nančním ředitelům. Účastníci semináře budou informováni o nových povinnostech v oblasti podávání daňových přiznání a jiných hlášení k DPH, a o novele zákona o DPH. Blíže se seznámí s Daňovým portálem fi - nanční správy ČR. Získané poznatky si vyzkouší na praktických příkladech. Ing. Veronika Tomanová (Generální fi nanční ředitelství metodik se specializací na DPH ) JUDr. Jana Volková (Generální fi nanční ředitelství právník se specializací na mezinárodní vymáhání a DPH) SEZNÁMENÍ: Se způsoby podávání dle daňového řádu a zákona o DPH novelou zákona o DPH novými možnostmi podání Daňovým portálem fi nanční správy ČR daňovou informační schránkou. INSTRUKCE: Jak vyplňovat podání v Daňovém portálu fi nanční správy ČR. Odpovědi na dotazy. Výhodou (nikoli podmínkou) aktivní účasti je praktická znalost práce s počítačem a notebook, který si účastníci přinesou s sebou. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 5

6 EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚNOR 2014 ZMĚNY V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU: KONCEPCE, SYSTEMATIKA A HLAVNÍ ZÁSADY Seminář bude veden pro nejširší okruh zájemců bez nutnosti znalosti konkrétní právní regulace a je určen především pro zájemce z řad široké podnikatelské veřejnosti, a to pro majitele fi rem, živnostníky, střední a vrcholový management apod. Seznámit účastníky s nejdůležitějšími změnami, které nový občanský zákoník (NOZ) přináší nejen ve vztahu k podnikání. Upozornit na rozdíly mezi podobou občanského zákoníku do konce roku 2013 a úpravou účinnou od vycházející z dlouhodobých bohatých praktických zkušeností na poli občanského a obchodního práva. Seminář upozorní na zásady NOZ, ze kterých vychází koncepce NOZ a jeho systematika. Upozorní na specifi cké vlastnosti a charakter soukromoprávní úpravy ve vztahu k úpravě veřejnoprávní. Účastníci budou upozorněni zejména na odlišnosti jak v obecném pojetí NOZ oproti stávající úpravě, tak i v konkrétních částech jednotlivých hlav NOZ. JUDr. Ing. Ivan Rott (advokát AK ROTT s.r.o., insolvenční správce, člen Asociace insolvenčních správců) R EKODIFIKACE Obecný úvod do problematiky změn nového občanského zákoníku systematika NOZ zásady nového občanského zákoníku občanskoprávní vztahy a jejich ochrana účastníci občanskoprávních vztahů fyzické osoby právnické osoby korporace, fundace spotřebitel podnikatel zastoupení právní úkony (právní jednání) smlouvy všeobecná ustanovení o závazcích spotřebitelské smlouvy promlčení, vymezení některých pojmů nové instituty obecné části. Není-li uvedeno jinak, školit Vás budeme v sídle společnosti 1. VOX a.s. K CENTRUM Senovážné nám. 23 Praha 1 Tel: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 6

7 ÚNOR 2014 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÁ SPOLEČNOST PO REKODIFIKACI PRO NEPRÁVNÍKY EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH NOVINEK U S.R.O. A A.S. ZMĚNY U ČLENŮ ORGÁNŮ TĚCHTO KORPORACÍ, MOŽNÉ ZMĚNY VE STRUKTUŘE KORPORACÍ A JEJICH FUNGOVÁNÍ R EKODIFIKACE :00 14:00 Seminář je určen pro pracovníky ekonomických, účetních, fi nančních a právních úseků společností, auditory, daňové poradce, účetní, členy středního managementu, jednatele, členy představenstva a dozorčích rad, kteří se chtějí blíže seznámit s novou právní úpravou jejich práv a povinností. Seznámit účastníky semináře s nejdůležitějšími změnami, které přináší zejména zákon o obchodních korporacích a nový občanský zákoník se zaměřením na fungování s.r.o. a a.s., valné hromady, činnost jednatelů, představenstva a dozorčí rady, a upozornit na významné novinky a nezbytné změny u společenských smluv, stanov a smluv o výkonu funkce, které je nutno provést do konce června V rámci semináře bude srovnávána současná a nová právní úprava a budou vysvětleny stěžejní pojmy, rozsah a defi nice povinností orgánů obchodních korporací včetně nejvýznamnějších změn u s.r.o. a a.s. Mgr. Jiří Lehečka (advokát) Povinnost přizpůsobit zakladatelské dokumenty a smlouvy o výkonu funkce podřízení se režimu ZOK u společností stanovy a.s., společenská smlouva u s.r.o. a jejich změny akcie, samostatně převoditelná práva spojená s akcií, zatímní list členění orgánů obchodních korporací a jejich rozhodování požadavky pro výkon funkce monistický systém u a.s. správní rada a statutární ředitel zastupování smlouva o výkonu funkce člena orgánu v kapitálové společnosti nové požadavky a náležitosti nové povinnosti člena statutárního orgánu a důsledky jejich porušení (ručení za dluhy, úpadek, schválení neoprávněného jednání atd.) statutární orgán, resp. jeho člen jako zaměstnanec souběh funkcí výplata zisku a záloh na podíl na zisku test solventnosti vlivná (ovládající) osoba valná hromada a.s. a s.r.o. (působnost, svolávání, rozhodování, neplatnost usnesení valné hromady), rozhodování per rollam neplatnost usnesení valné hromady dozorčí rada v a.s. a s.r.o. právní jednání při střetu zájmů a transakce mezi spřízněnými osobami uzavírání smluv mezi společností a jediným společníkem novinky u zprávy o vztazích (mezi ovládající a ovládanou osobou) zánik funkce člena voleného orgánu, rozhodnutí o vyloučení zrušení a likvidace a.s. a s.r.o. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 7

8 EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚNOR 2014 ZMĚNY V IFRS OD A DALŠÍ S POZDĚJŠÍ ÚČINNOSTÍ VÝKON FUNKCE STATUTÁRA V ROCE 2014 K CÚ N OVELA :00 12:30 Představení novelizací s účinností od a vytyčení hlavních změn pro účetní jednotky, které dle IFRS sestavují své účetní závěrky, případně připravují podklady pro konsolidaci. Upozornění na další změny, které byly před konáním semináře již přijaty, ale mají počátek účinnosti později. Ing. Libor Vašek, Ph.D. (VŠE Praha katedra fi nančního účetnictví a auditingu) Nové IFRS 10, IFRS 11 a IFRS 12 (účinnost těchto standardů je pro evropské společnosti od ) novelizace IFRS 10 pro investiční společnosti s účinností od novelizace očekávané z výročních projektů (zveřejnění očekáváno do konce 4/Q 2013) novelizace pravidel pro výnosy další úzce zaměřené novelizace (zveřejnění očekáváno do konce 4/Q 2013). Konkrétní obsah semináře bude odvozen od aktivit IASB, jakožto tvůrce IFRS :00 14:00 Seminář je určen pracovníkům HR oddělení, manažerům na střední a vyšší úrovni řízení, členům statutárních orgánů právnických osob, tj. zejména členům představenstva akciových společností a jednatelům společností s ručením omezeným a dále členům dozorčích rad. Účastníci semináře se seznámí s aktuálními problémy vyplývajícími z právní úpravy a současné judikatury NS ČR, které mohou postihnout manažery při výkonu jejich funkce. Seminář se zaměří také na změny, které přináší účinnost nové právní úpravy soukromého práva. JUDr. Jaroslav Škubal (advokát, partner advokátní kanceláře PRK Partners) ZÁKLADNÍ ROZDÍLY MEZI FUNKCÍ STATU- TÁRNÍHO ORGÁNU A MANAŽERA/VEDOUCÍ- HO ZAMĚSTNANCE: Vznik, obsah a ukončení funkcí odpovědnost statutárních orgánů a manažerů konkurenční jednání obou funkcí odměňování obou funkcí. SOUBĚH FUNKCÍ: Paralelní výkon funkce statutárního orgánu a manažerské funkce (typicky generálního ředitele) vysvětlení rizik souběhu možnosti překlopení stávajících souběhů do jediné smlouvy o výkonu funkce, a to při maximálním zachování ochrany pro manažery. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena pro členy Komory certifi kovaných účetních a Svazu účetních) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 8

9 ÚNOR 2014 EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A JEHO DAŇOVÉ SOUVISLOSTI R EKODIFIKACE K CÚ K DP ČR MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1 Seminář je vhodný pro ekonomy, podnikatele, účetní, daňové poradce, auditory apod. Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou rekodifi kace soukromého práva potřebnou pro běžnou podnikatelskou praxi s důrazem na její daňové souvislosti. Ing. Pavel Běhounek (daňový poradce) ZÁKLADNÍ PŘEDPISY REKODIFIKACE SOU- KROMÉHO PRÁVA: Nový občanský zákoník zákon o obchodních korporacích. PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S REKODIFIKACÍ SOUKROMÉHO PRÁVA: Nový katastrální zákon rejstříkový zákon doprovodný zákon k rekodifi kaci soukromého práva (mění cca 70 předpisů např. živnostenský zákon, zákoník práce), daňové souvislosti zákona o statusu veřejné prospěšnosti. HLAVNÍ NOVINKY NOVÉHO SOUKROMÉHO PRÁVA: Změny v právu právnických osob (korporace fundace ústavy) změny v absolutních právech (např. vlastnictví, právo stavby, věcná břemena rozdělená na služebnosti a reálná břemena) změny ve smluvních vztazích (např. půjčka nahrazena zápůjčkou, pacht jako nový právní institut). DAŇOVÉ ZMĚNY SOUVISEJÍCÍ S REKODIFI- KACÍ SOUKROMÉHO PRÁVA: Reakce na nové principy, nové pojmy a nové instituty soukromého práva od , začleněné do zákona o daních z příjmů, zákona o dani z nemovitostí, zákona o DPH, do účetních předpisů, nová úprava daně z převodu nemovitostí atd. nové vymezení a rozdělení věcí (např. obchodní podíl jako movitá věc nehmotná) stavba jako součást pozemku svěřenský fond náhrada pojmu závazek pojmem dluh pojem podíl na zisku zahrnující i dividendu bytové jednotky dle stávajícího režimu nezahrnující podíl na pozemku a bytové jednotky podle NOZ zahrnující i podíl na pozemku. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena pro členy Komory daňových poradců ČR) KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena pro členy Komory certifi kovaných účetních a Svazu účetních) 9

10 EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚNOR 2014 DAŇOVÝ PROFESIONÁL KOMPLETNĚ R EKODIFIKACE K DP ČR Volný cyklus DAŇOVÝ PROFESIONÁL průvodce daňovou soustavou pro běžnou praxi, nabízí společnost 1. VOX a.s. každoročně. Cyklus je rozdělen do šesti základních modulů, které na sebe volně navazují a je na vás, zda si vyberete pro svoji profesní potřebu pouze jednotlivé semináře či moduly, nebo zda budete absolvovat celý vzdělávací program jako cerfitikovaný a za výhodnější cenu. DAŇOVÝ PROFESIONÁL je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi. Cyklus je rovněž vhodný pro efektivní přípravu na zkoušku u KDP ČR. Nejste daňovým poradcem? Zvyšte svou kvalifikaci v oblasti zdaňování a usnadněte si zpracovávání účetních závěrek a přípravu daňových přiznání. Chcete se stát daňovým poradcem? Připravte se na kvalifikační zkoušku s námi podle zákona č. 523/1992 Sb. Jste již daňovým poradcem? Aktualizujte a doplňte si své znalosti. : 1. modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL VÝKLAD ZÁKONŮ modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL MALÉ DANĚ modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL PŘÍKLADY DAŇOVÉ modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL VÝKLAD ÚČETNICTVÍ modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL DAŇOVÝ ŘÁD modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL PŘÍKLADY ÚČETNÍ Termíny kvalifikačních zkoušek u KDP ČR na I. pololetí roku 2014: Přijímání přihlášek 1. písemná část zkoušky 2. písemná část zkoušky Ústní část zkoušky KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši Kč při účasti na celém cyklu) / Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena pro členy Komory daňových poradců ČR) / Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena za mezinárodní certifi kát IES) /3 630 Kč vč. 21% DPH DAŇOVÝ PROFESIONÁL povinný cyklus k získání mezinárodního certifikátu IES : 1. modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL VÝKLAD ZÁKONŮ modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL MALÉ DANĚ modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL PŘÍKLADY DAŇOVÉ modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL DAŇOVÝ ŘÁD Podmínkou k získání mezinárodního certifi kátu IES je absolvování modulů 1, 2, 3 a 5. Test IES bude probíhat návazně po poslední přednášce 5. modulu, tzn ; 17:15 18:30. KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši Kč při účasti na celém cyklu) / Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena pro členy Komory daňových poradců ČR) / Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena za mezinárodní certifi kát IES) /3 630 Kč vč. 21% DPH 10

11 ÚNOR 2014 NOVÁ ÚPRAVA POSTAVENÍ ČLENŮ ORGÁNŮ OBCHODNÍ KORPORACE VE SVĚTLE NOVÉHO ZÁKONA O OB- CHODNÍCH KORPORACÍCH :00 13:00 Seminář je určen zejména členům statutárních orgánů společností a manažerům. Seznámení účastníků s nejdůležitějšími změnami v oblasti corporate governance představenými novým zákonem o obchodních korporacích (NOZ) a upozornění na praktické dopady těchto změn. Seminář se bude věnovat především změnám v právní úpravě postavení, výkonu funkce, odpovědnosti a (dis-) kvalifi kačních předpokladů členů (statutárních) orgánů obchodních korporací. JUDr. Vladimír Čížek (advokát, spolupracující s AK Schönherr s.r.o) R EKODIFIKACE Koncepce struktury orgánu obchodní korporace vnitřní rozdělení působnosti, pověření, udělování plných mocí apod. základní principy korporačního práva z NOZ (refl exní škoda, korporátní loajalita apod.) kvalifi kační předpoklady/diskvalifi kace statutárního orgánu obchodní korporace péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku smlouva o výkonu funkce upozornění na nutnost revize/změny a nové požadavky. EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zakázkové vzdělávání skutečně podle Vašich představ...na nás se můžete spolehnout KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH ZAKÁZKOVÉ ODDĚLENÍ 11

12 EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚNOR 2014 ZMĚNY V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU: INSTITUT VĚCNÝCH PRÁV A ZÁVAZKOVÝCH VZTAHŮ SEMINÁŘ BUDE VEDEN PRO NEJŠIRŠÍ OKRUH ZÁJEMCŮ BEZ NUTNOSTI ZNALOSTI KONKRÉTNÍ PRÁVNÍ REGULACE R EKODIFIKACE Seminář je určen především pro zájemce z řad široké podnikatelské veřejnosti, a to pro majitele fi rem, živnostníky, střední a vrcholový management apod. Seznámit účastníky s nejdůležitějšími změnami, které nový občanský zákoník (NOZ) přináší a upozornit na rozdíly mezi podobou občanského zákoníku do konce roku 2013 a úpravou účinnou od vycházející přitom z dlouhodobých bohatých praktických zkušeností na poli občanského a obchodního práva. Seminář rovněž upozorní na rozdíly ve stávající úpravě věcných práv, tedy držby, vlastnictví, spoluvlastnictví a věcných práv k cizím věcem ve vztahu k úpravě v NOZ absolutní majetková práva, a to včetně úpravy nových institutů rozhrady, nezbytná cesta, uchování držby, mimořádné vydržení atd. Účastníci budou dále seznámeni i se změnami v úpravě závazkových vztahů relativní majetková práva a nově upravenými instituty jako je výprosa, pacht, licence, pracovní poměr, výměnek, tichá společnost aj. JUDr. Ing. Ivan Rott (advokát AK ROTT s.r.o., insolvenční správce, člen Asociace insolvenčních správců) Mgr. René Zgažar (AK Rott s.r.o., specializace na obchodní a občanské právo) ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA VĚCNÁ PRÁVA: Držba vlastnictví spoluvlastnictví věcná práva k cizím věcem zástavní právo zadržovací právo správa cizího majetku. RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA ZÁVAZKY: Všeobecná ustanovení o závazcích závazky z právních jednání vybrané smluvní tipy nové instituty bezúplatné smlouvy, lichva, závdavek, výprosa, pacht, licence, výměnek. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 12

13 ÚNOR BŘEZEN 2014 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MINIMUM Z FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ PRO NEEKONOMY Seminář je určen pracovníkům (dříve investiční) účtárny, ekonomům, technikům, kteří chtějí dobře spolupracovat s účetními a jsou si vědomi odpovědnosti před fi nančním úřadem. Seznámit posluchače semináře s problematikou týkající se stálých aktiv účetní jednotky. Ing. Petr Kout, CSc. (daňový poradce) Tomáš Líbal (účetní a ekonomický poradce) Kompletní problémy účetní a daňové legislativy týkající se hmotného a nehmotného majetku, zejména ve vazbě na praktické problémy, které mohou účetní jednotku potkat. AKTUÁLNÍ ZMĚNY: Informace o interpretacích Národní účetní rady (stanovení okamžiku zahájení účtování nákladů spojených s pořízením dlouhodobého hmotného majetku, okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace, účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene, pobídky v nájemních vztazích, účetní zachycení podmíněných investičních výdajů) DPH z hlediska 92e poskytnutí stavebních nebo montážních prací pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (software, nehmotné výsledky výzkumu, licence, předměty průmyslového vlastnictví, know-how atd.) pořízení dlouhodobého hmotného majetku (protokoly o zařazení do užívání, karta majetku) náklady související s pořízením účetní pohled na dlouhodobý majetek (specifi ka nemovitostí) účetní odpisy odpisy daňové (přerušení, neuplatnění, snížení odpisu) vyřazení majetku (protokol o vyřazení) opravy a údržba a rezerva na opravy a další. KÓD: Na tomto semináři se účastníci seznámí se základní fi nanční a účetní terminologií v aktuálních právních úpravách. Ing. Ilona Heligrová (auditorka, daňová poradkyně) Účetnictví: Základní principy účetnictví vznik, význam, funkce cíle fi nančního, nákladového a manažerského účetnictví základní prvky účetní metody obecně uznávané účetní zásady, právní úprava účetnictví ČR účtování jednotlivých položek aktiv a pasiv účetní závěrka a výroční zpráva audit. Finance: Základy fi nančního řízení fi nanční výkazy, dlouhodobá fi nanční stabilita, rozvaha, výsledovka, řízení tvorby hospodářského výsledku výkaz cash fl ow a řízení toků hotovosti trh, nabídka, poptávka a vliv na fi nancování řízení nákladů peníze, cena a časová hodnota peněz. Každý účastník obdrží na konci semináře OSVĚDČENÍ o jeho absolvování. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 13

14 EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BŘEZEN 2014 ANALÝZA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2013 MS EXCEL MAKRA ZAUTOMATIZUJTE SI KAŽDODENNÍ PRÁCI V EXCELU A ZVYŠTE TAK EFEKTIVITU SVÉ PRÁCE N OVINKA Seminář je určen účetním a pracovníkům fi nančních útvarů. Po absolvování tohoto semináře účastníci zvládnou: Sestavit účetní závěrku za účetní období 2013 a vyhodnotit dopady nové účetní legislativy platné pro rok 2014 pro vlastní podnik. Vyhodnotit údaje získané z účetní závěrky pro potřeby vlastníků podniku, a to na základě metod fi nanční analýzy. Varovat management před případnými hrozbami pro podnik díky správné interpretaci účetních dat. doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. (přednáší na VŠE katedra podnikové ekonomiky, účetní expert, prezident KCÚ ČR) SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2013: Rozvaha výkaz zisku a ztráty příloha výkaz cash fl ow přehled o změnách vlastního kapitálu. SOUHRN NOVINEK V ÚČETNÍCH PRAVI- DLECH PRO ROK FINANČNÍ ANALÝZA NA BÁZI ÚČETNÍCH VÝ- KAZŮ: Horizontální a vertikální analýza účetních výkazů poměrové ukazatele pyramidové rozklady bankrotní a bonitní modely. Seminář sestává z řešení celé řady aplikačních příkladů, proto je vhodné, abyste si s sebou donesli kalkulačky (s funkcemi). KÓD: Pro pokročilé uživatele programu MS Excel. Naučíte se zaznamenávat své postupy v Excelu a zamezíte tak provádění posloupností několika operací stále dokola. Např. pokud zpracováváte stejné druhy dat stejným způsobem, lze vše po absolvování tohoto kurzu provést kliknuním na jedno jediné tlačítko, popř. stiskem jedné klávesové zkratky a ušetřit tak významně svůj čas strávený nad zpracováváním dat. Jaroslav Nedoma (lektor kancelářských aplikací MS Offi ce) Zopakování základních pojmů MS Excel nutných pro tvorbu maker problematika maker v MS Excel zabezpečení maker ukládání sešitů s makry relativní a absolutní záznam makra vlastní klávesová zkratka přiřazená k makru makro pod ikonou v panelu nástrojů tvorba jednoduchých maker s pomocí záznamníku tvorba vlastních funkcí pro MS Excel přiřazení akcí tlačítkům a formulářovým prvkům práce ve VBA (Visual Basic for Application) úprava kódu nahraného makra práce v modulech procedury Sub psaní vlastních programů ve VBA funkce MsgBox a InputBox deklarace proměnných použití podmínek If Else použití cyklů For Each, For-Next, Do-Loop ošetření chyb v programu (On Error GoTo,...) tvorba vlastních funkcí (Function) tvorba vlastních formulářů s aktivními prvky. Přineste si s sebou notebook. Každý účastník obdrží na konci semináře OSVĚDČENÍ o jeho absolvování. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 14

15 BŘEZEN 2014 DERIVÁTY V ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ SEMINÁŘ SE SKLÁDÁ Z ŘEŠENÍ CELÉ ŘADY PŘÍKLADŮ EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ REKODIFIKACE OBČANSKÉHO PRÁVA V ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH SOUVISLOSTECH R EKODIFIKACE N OVELA :00 13:30 Seminář je určen pro ekonomy, účetní, fi nanční manažery, kteří se zabývají danou problematikou. Rozvinout a prohloubit znalosti účastníků v oblasti účetního výkaznictví derivátových kontraktů, které podnik sjednává jak za účelem zajištění, tak i za účelem spekulace. doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. (přednáší na VŠE katedra podnikové ekonomiky, účetní expert, prezident KCÚ ČR) Klasifi kace derivátových kontraktů pevné termínované operace (účtování a oceňování FX forwardů a úrokových swapů) opce (na příkladu FX opcí) úvod do zajišťovacího účetnictví (principy sestavení zajišťovací dokumentace, testování efektivity zajišťovacího vztahu, rozdíl mezi fair value hedge a cash fl ow hedge) Seminář je určen fi nančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. Promítnout změny vyvolané novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích do účetnictví a daní. Ing. Petr Kout, CSc. (daňový poradce) Tomáš Líbal (účetní a ekonomický poradce) Stavba jako součást pozemku podle NOZ dopady na účetnictví, daň z příjmů, daň z nemovitých věcí, daň z přidané hodnoty a daň z nabytí nemovité věci odlišné vymezení technického zhodnocení v účetnictví a daních z příjmů změny od roku 2014 daňová rizika související s odměnami statutárních orgánů korporace a jim osob blízkých nové povinnosti ve vztahu ke smlouvám o výkonu funkce ZOK a jeho dopady na vlastní kapitál korporace změny v základním kapitálu a fondech tvořených ze zisku, kmenový list v s.r.o. podíly na zisku v s.r.o. a a.s. podmínky a způsob jejich výplaty termíny a podmínky pro svolání valné hromady obchodní korporace ve vazbě na zveřejnění účetní závěrky, resp. výroční zprávy bezúplatná plnění způsob jejich zaúčtování a dopad na daň z příjmů úvěry a zápůjčky mezi spojenými osobami ve vztahu k dani z příjmů pohledávky jejich promlčecí doba, splatnost podle NOZ ZOK a jeho dopady na účtový rozvrh obchodní korporace ZOK promítnutí změn do účetních závěrek obchodních korporací. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 15

16 EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BŘEZEN 2014 TRANSFEROVÉ CENY V KONCERNOVÝCH STRUKTURÁCH PRAKTICKÁ APLIKACE Seminář je určen pro fi nanční ředitele, jednatele, hlavní účetní, vedoucí controllingu, kteří se v oblasti fi remních fi nancí a daní orientují. Poskytnout účastníkům rozšiřující praktické znalosti problematiky transferových cen, které jim pomohou s minimálními náklady efektivně nastavit transakce se spřízněnými společnostmi a zároveň průběžně dokumentovat tyto transakce pro případ daňové kontroly. Teoretickým východiskům bude věnována jen krátká pozornost, seminář bude zaměřen na praktické otázky aplikace transferových cen na oblast zboží, služeb, nehmotného majetku a fi nančních transakcí. Výklad bude doplněn o praktické příklady, aktuální legislativu a nadnárodní trendy EU a OECD. Ing. Jiří Jakoubek (Transfer Pricing Manager společnosti BDO Tax) LEGISLATIVNÍ RÁMEC PŘEVODNÍCH CEN V ROCE 2014: Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (OECD) EU Code of Conduct zákon o daních z příjmů pokyny MF ČR arbitrážní konvence defi nice kapitálově a jinak spojených osob. VYUŽITÍ TRANSFER PRICINGOVÝCH METOD PŘI KALKULACI CEN A ZPRACOVÁNÍ DOKU- MENTACE K DAŇOVÉ KONTROLE: Praktická aplikace metod vztah a aplikace kalkulací vnitroskupinových cen v manažerském účetnictví a provázání s daňovými úpravami hodnocení rizika náležitosti dokumentace k převodním cenám pro účely českého správce daně a EU. TRANSFEROVÉ CENY V KORPORÁTNÍ PRA- XI: Specifi ka dokumentace při poskytování zboží a služeb (substance, benefi t a arm s length test) specifi ka zdokumentování licenčních a úrokových plateb vztah metod transferových cen s daňově efektivními strukturami (právní a ekonomický pohled) problematika prokázání ceny obvyklé v případě provázaných a specifi ckých transakcí případová studie. VYBRANÁ JUDIKATURA, NÁLEZY Z DAŇO- VÝCH KONTROL: Judikatura krajských soudů a NSS v oblasti převodních cen vybrané nálezy českého správce daně v oblasti převodních cen. NOVINKY A OČEKÁVANÁ PODOBA REGULA- CE: Akční plán a BEPS principy problematika tzv. daňově agresivních struktur budoucnost úpravy transakcí s nehmotným majetkem daňově efektivní value chain management. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 16

17 BŘEZEN 2014 CASH FLOW PRAKTICKY EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VNITŘNÍ SMĚRNICE V SOULADU SE ZMĚNAMI PŘEDPISŮ PRO ROK :00 17:00 Pro ekonomické pracovníky, účetní experty, fi - nanční manažery, majitele a ředitele fi rem, kteří si chtějí osvojit dovednost sestavování přehledu o peněžních tocích na základě informací z účetnictví. Na semináři se seznámíte s podstatou cash fl ow, s faktory, které peněžní toky fi rmy ovlivňují a s postupy jeho sestavování. Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. (fi nanční ředitelka, spolumajitelka společnosti PADIA, s.r.o. svět podnikových fi nancí, lektorka ekonomických témat) Podstata a význam cash fl ow v podnikové praxi metody zjišťování cash fl ow. Praktický příklad sestavení přehledu o peněžních tocích: Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní peněžní toky), přímá a nepřímá metoda, úpravy hospodářského výsledku o nepeněžní operace, zobrazení změn stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu peněžní toky z investiční činnosti, brutto a netto způsob zjištění výdajů spojených s pořízením dlouhodobého majetku peněžní toky z fi nančních činností :00 13:00 Pro účetní a ekonomické pracovníky z podnikatelské sféry. Vzhledem k tomu, že se stále častěji pracovníci FÚ při kontrolách zabývají vnitřními směrnicemi, je tento seminář zaměřen na provedení kontroly stávajících směrnic a provedení změn ve vnitřních předpisech účetní jednotky na základě příslušných předpisů platných pro rok Hana Kovalíková (daňová a účetní poradkyně) Na semináři budou posluchači podrobně seznámeni se značným počtem vnitropodnikových směrnic, které by každá účetní jednotka měla mít pro rok 2014 vytvořené. Posluchači budou seznámeni se změnami předpisů a budou informováni o tom, jakým způsobem se změny mají promítnout do vnitřních směrnic. Návod, jak vytvářet směrnice, vychází nejen z předpisů, ale je podepřen i rozsáhlými praktickými poznatky lektorky. Lektorka je autorkou publikace Vnitřní směrnice pro podnikatele. Tato publikace obsahuje CD s vypracovanými návrhy, které lze použít při zpracování směrnice v účetní jednotce. Publikaci je možno na semináři zakoupit. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 17

18 EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BŘEZEN 2014 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK KOMPLEXNÍ POHLED NA OBCHODNĚPRÁVNÍ ZMĚNY PRO NEPRÁVNÍKY SMLUVNÍ PRÁVO V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (NEJEN) PRO EKONOMY Seminář je vhodný pro účetní a ekonomické profese, ale i pro jiná neprávní odvětví. Seminář bude věnován zejména relativním majetkovým právům (čtvrtá část zákona), ale i ostatním částem, které budou mít dopad na ekonomickou problematiku a profese. Dotkneme se také podstatných změn v oblasti práva obchodních společností, především akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, které jsou nově upraveny zákonem o obchodních korporacích. Seminář bude doplněn i o aktuální informace na poli doprovodné legislativy k novému občanskému zákoníku. Ing. Mgr. Tereza Krupová (Právnická fakulta UK, advokátní koncipientka) R EKODIFIKACE Východiska nového občanského zákoníku, systematika, obecná charakteristika problematika podnikatele, obchodní fi rmy právnické osoby se zaměřením na vybrané typy obchodních korporací hlavní změny týkající se akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným odpovědnost orgánů obchodních společností. Relativní majetková práva závazky z právních jednání (smluvní právo) předsmluvní odpovědnost spotřebitelské smlouvy darovací smlouva kupní smlouva smlouva o dílo přenechání věci k užití jinému (výprosa, výpůjčka, nájem) pacht aj. problematika náhrady škody :00 14:00 Seminář je vhodný pro účetní a ekonomické profese, ale i pro jiná neprávní odvětví. Seminář se věnuje problematice uzavírání smluv. Výklad bude zaměřen na novinky, které s sebou nový občanský zákoník přináší v procesu uzavírání smluv (předsmluvní odpovědnost, spotřebitelské smlouvy, obchodní podmínky, adhezní smlouvy atd.), dále také problematice zajištění a utvrzení dluhu. Cílem kurzu je také poukázat na změny v jednotlivých smluvních typech. Ing. Mgr. Tereza Krupová (Právnická fakulta UK, advokátní koncipientka) Relativní majetková práva a jejich charakteristika postup před uzavřením smlouvy platnost/neplatnost právního jednání předsmluvní odpovědnost smlouvy uzavírané se spotřebitelem smlouva o smlouvě budoucí vznik, změna a zánik smlouvy zajištění a utvrzení dluhu. VYBRANÉ SMLUVNÍ TYPY: Darovací smlouva kupní smlouva smlouva o dílo přenechání věci k užití jinému (výprosa, výpůjčka, nájem) pacht výměnek a jiné. DALŠÍ TERMÍN R EKODIFIKACE KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 18

19 BŘEZEN 2014 VYUŽITÍ EXCELU VE FINANČNÍM MANAGEMENTU EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Finančním manažerům a všem ostatním, kteří provádějí náročnější výpočty a připravují výstupy v MS Excel. Umět využívat pokročilé fi nanční a statistické funkce, efektivně pracovat s daty a seznámit se s možnostmi výpočtů v Microsoft Excel. Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. (Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací, VŠE Praha) Kurz se zaměřuje na pokročilé funkce kancelářského software Microsoft Excel 2013: A to zejména na využití fi nančních a statistických funkcí, použití funkce hledání řešení a řešitel, správu scénářů, vizualizaci dat pomocí podmíněného formátování v tabulkách Excelu, práci s daty fi ltrování dat, řazení dat, vytváření souhrnů, shrnování dat pomocí kontingenční tabulky a kontingenčního grafu. Odpovědi na dotazy. Předpokladem aktivní účasti je praktická znalost práce s Microsoft Excel a notebook (Microsoft Excel 2013, 2010 event. i 2007), který si, prosím, přineste s sebou. ZARUČUJEME INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP V MALÉ SKUPINĚ ÚČASTNÍKŮ. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH Nenašli jste téma, které vás zajímá? NAPIŠTE NÁM 19

20 EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DUBEN 2014 KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A IFRS MOŽNOST ZÍSKAT MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁT IES VOLNÝ CYKLUS a :30 14:30 Seminář je určen všem, kteří potřebují sestavovat, ověřovat nebo analyzovat konsolidované fi nanční výkazy. První část je vhodná pro začátečníky a mírně pokročilé, druhá část je vhodná pro mírně pokročilé až zkušené. Po absolvování první části by posluchači měli být schopni sestavit konsolidovanou účetní závěrku podle českých předpisů, analyzovat a ověřovat ji. Měli by si být vědomi hlavních rizik při sestavení konsolidace, vazeb mezi jednotlivými výkazy a rozdílů mezi individuální účetní závěrkou. Posluchači by měli umět interpretovat konsolidovaná čísla. Po absolvování druhé části by posluchači měli být schopni sestavit konsolidovanou účetní závěrku podle IFRS a interpretovat rozdíly mezi konsolidací podle českých předpisů a IFRS. Na praktických příkladech si procvičí a ujasní výpočet konsolidačního rozdílu, goodwillu, vliv přecenění na konsolidaci, metody konsolidace a jejich dopady do fi nančních výkazů, vylučování vzájemných vztahů s vazbou na následující období, sestavení konsolidovaného výkazu peněžních toků, konsolidaci zahraničních podniků, změny podílů při konsolidaci, dekonsolidaci atd. : Ing. Radka Loja, FCCA (auditorka, lektorka, terapeutka) SE SKLÁDÁ ZE DVOU SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ 1. seminář KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A ZÁKLADY KONSOLI- DACE PODLE IFRS Základní terminologie česká legislativa defi nice konsolidačního celku konsolidační pravidla, techniky konsolidací, konsolidační rozdíl ekvivalenční, plná a poměrná metoda konsolidace vylučování vzájemných vztahů audit konsolidované ÚZ, diskuze. Plná, ekvivalenční a poměrná metoda konsolidace návaznost na budoucí období a vliv přecenění, vylučování vzájemných vztahů konsolidace zahraničního dceřiného podniku základy konsolidace podle IFRS atd. 2. seminář KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE IFRS Společná pravidla a předpisy pro sestavení KÚZ (české předpisy a IFRS) specifi cké požadavky ČÚL a IFRS, hlavní rozdíly mezi konsolidací ČÚL a IFRS IFRS 3 Podnikové kombinace, IAS 27 Konsolidovaná a nekonsolidovaná ÚZ, IAS 28 Investice do přidružených podniků, IAS 31 Vykazování účasti ve společných podnicích novelizované konsolidační standardy (IAS 27, IAS 28, IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12) plná a ekvivalenční metoda konsolidace návaznost do dalších období a vliv přecenění. Nákupy a prodeje dceřiných společností v průběhu období změny podílů, dekonsolidace přímá a nepřímá konsolidace vylučování vzájemných vztahů konsolidace zahraničních podniků a další. Na konci posledního dne studijního programu účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování. Zájemci, kteří úspěšně zvládnou závěrečný test, mohou získat mezinárodní certifikát IES. KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši 990 Kč při účasti na celém cyklu) Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena za mezinárodní certifi kát IES) 20

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus TERMÍN: 10. 11. 11. a 16. 17. 12. 2009; 08:30 14:30 URČENO: Tento certifikovaný kurz je určen těm, kteří potřebují sestavovat, ověřovat

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Rozumíme účetní závěrce podnikatelů HANA BŘEZINOVÁ Vzor citace: BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 224 s. KATALOGIZACE

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

04 05 06 09 21 25 27 29 31 39 40 LTA je moderní a dynamicky se rozvíjející poradenská kancelář poskytující integrované právní, daňové a účetní poradenství a auditorské služby tuzemským i zahraničním klientům.

Více

Změny v účetních předpisech od leden 2016

Změny v účetních předpisech od leden 2016 Změny v účetních předpisech od 1.1.2016 26. leden 2016 Úvod Příčina Novela zákona o účetnictví transponuje do zákona evropskou směrnici č. 2013/34/EU, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze 7. ročník odborného semináře Národní účetní rady Účetní závěrka koncepční změny ve struktuře jednotlivých částí a souvislosti mezi nimi Ladislav Mejzlík děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

Tematický okruh Daně

Tematický okruh Daně Tematický okruh Daně 1. Příjmy ze závislé činnosti, jejich druh, výpočet záloh a roční zúčtování. Stanovení dílčího základu daně ze závislé činnosti, použití srážkové daně. 2. Příjmy z podnikání a jiné

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Hana Březinová Rozvaha Výsledovka Cash Flow Příloha k účetní závěrce Zpráva o vztazích Výroční zpráva Přehled o změnách vlastního kapitálu ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

Více

Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách?

Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách? Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách? Kateřina Berková Praha, 2013 Příspěvek si klade za cíl nalézt odpovědi na tyto okruhy otázek: Proč se dostává IFRS do sekundárního

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb.,

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. vyhlášky č. 00/00 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Anotace předmětu Obsahem výuky je výklad základní problematiky účtování pojišťoven, které zaujímají významné místo na českém finančním

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

Právo pro právníky i neprávníky

Právo pro právníky i neprávníky V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Právo pro právníky i neprávníky KURZY A SEMINÁŘE LEDEN / DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH PRÁVO PRO PRÁVNÍKY A NEPRÁVNÍKY

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více