Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomické a fi nanční vzdělávání"

Transkript

1 V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1,

2 OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 3 27 SOFT SKILLS Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku vzdělávacích kurzů a seminářů na první čtyři měsíce roku Rozhodli jsme se, že vás o produktové nabídce budeme informovat častěji tj. 3x v roce tzv. čtyřměsíčníkem. Tuto formu jsme zvolili z důvodu větší pružnosti naší i vaší a možnosti zachytit co možná nejvíce poznatků, ale i zákonů, vyhlášek, různých podmínek a změn. V první části brožury najdete odborné kurzy a semináře, které se týkají nejen ekonomických a fi nančních záležitostí, ale také kurzy daňové a nezbytné právní minimum. Ve druhé části si vám dovolujeme nabídnout spektrum seminářů a tréninků z oblasti soft skills, o kterých si myslíme, že se vám budou hodit. Dovolte nám, abychom vám v novém roce 2014 popřáli hodně štěstí v pracovním i soukromém životě. Váš VOX 1. VOX a.s. Vzdělávací a poradenská společnost Senovážné náměstí 23, Praha 1 Tel.: M:

3 LEDEN 2014 PŘEHLED DAŇOVÝCH ZMĚN OD ROKU 2014 V NÁVAZNOSTI NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKO- NÍK A ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH (sobota) 09:00 13:00 Pro fi nanční ředitele, manažery, auditory, pracovníky účtáren, podnikatele a všechny zájemce, kteří chtějí a potřebují získat informace o daňových novinkách účinných od Seznámit posluchače s daňovými novinkami pro rok 2014, zejména v návaznosti na novou legislativu. Ing. Boris Gnoth, LL.M. (daňový poradce, jednatel společnosti GNOTH CONSULTING, s.r.o.) R EKODIFIKACE Předmětem semináře budou například: Novinky ve zdanění fyzických a právnických osob výplaty dividend změny u nemovitostí, atd. EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRO NEPRÁVNICKÉ PROFESE REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA PŘEHLEDNĚ A SROZUMITELNĚ Srozumitelnou formou seznámit s podstatnými změnami, které přináší nový občanský zákoník a to jak terminologickými, tak zejména věcnými. Prostor bude věnován také změnám v obchodním právu v souvislosti se zákonem o obchodních korporacích. Ing. Mgr. Tereza Krupová (Právnická fakulta UK, advokátní koncipientka) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNĚ: Východiska nové úpravy, vznik a dopady na jiné předpisy. Rodinné právo dědické právo vlastnictví a jiná věcná práva závazkové právo náhrada škody. R EKODIFIKACE Účastníci semináře obdrží ÚZ 900 Nový občanský zákoník. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 3

4 EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LEDEN 2014 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ KLÍČOVÝ ZDROJ PRO STRATEGICKÉ MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ INTERAKTIVNÍ VÝKLAD, PRAKTICKÁ CVIČENÍ A VÝPOČTY Pro začínající a mírně pokročilé manažery neekonomy. Finanční rozhodování se může opřít o tak kvalitní informace, jak kvalitní je fi nanční řízení. Data z účetních výkazů mohou přinést informace o fi - nanční pozici, výkonnosti podniku, či schopnosti zhodnocovat fi nanční prostředky jen tomu, kdo v účetních výkazech umí správným způsobem číst. Bez pochopení podstaty účetních výkazů není možné hovořit o kvalitě fi nančního řízení, na kterém je závislý úspěch každé fi rmy. Absolventi kurzu mohou: Získat všeobecný přehled o fi nančním řízení podniku a jeho ekonomice, porozumět postavení účetních dat v řízení podniku, zvládnout aplikaci účetních informací v manažerském rozhodování, seznámit se se základy fi nanční analýzy, ovládnout aplikace fi nančního řízení na konkrétních řešených příkladech. Hlavním cílem a přínosem pro praxi účastníků je: Porozumění fi nančním výkazům fi rmy coby dokumentům zobrazujícím fi nanční situaci podniku a vazbám mezi nimi, zvládnutí fi nanční analýzy a využití informací z účetní závěrky pro ekonomické rozhodování, získání praktických dovedností v oblasti vyhodnocení rentability, zadluženosti, likvidity a aktivity fi r my. OBECNÉ PŘEDPOKLADY A PRINCIPY FI- NANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ: Rozvaha výkaz zisků a ztrát výkaz o peněžních tocích (cash fl ow) účetní závěrka. FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ: Rozdíly mezi účetnictvím fi nančním a manažerským struktura manažerského účetnictví a jeho využití pro management manažerské přehledy z fi nančního i manažerského účetnictví pro potřeby řídících pracovníků využití informací z účetních výkazů pro manažerské rozhodování. ZÁKLADY FINANČNÍ ANALÝZY: Základní principy fi nanční analýzy fi nanční ukazatele hodnocení podniku či projektu. FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ: Základní pojmy fi nančního řízení základy fi nančního řízení a plánování. Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. (fi nanční ředitelka, spolumajitelka společnosti PADIA, s.r.o. svět podnikových fi nancí, lektorka ekonomických témat) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 4

5 LEDEN 2014 EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA DPH PO NOVELE 2014 CHCETE SE DOZVĚDĚT, JAKÝM ZPŮSOBEM JE MOŽNÉ OD PODÁVAT DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ ČI JINÁ PODÁNÍ VŮČI SPRÁVCI DANĚ? N OVELA N OVINKA :00 14:00 Seminář je určen pracovníkům účtáren, externím účetním, daňovým odborníkům a dalším ekonomickým pracovníkům a fi nančním ředitelům. Účastníci semináře budou informováni o nových povinnostech v oblasti podávání daňových přiznání a jiných hlášení k DPH, a o novele zákona o DPH. Blíže se seznámí s Daňovým portálem fi - nanční správy ČR. Získané poznatky si vyzkouší na praktických příkladech. Ing. Veronika Tomanová (Generální fi nanční ředitelství metodik se specializací na DPH ) JUDr. Jana Volková (Generální fi nanční ředitelství právník se specializací na mezinárodní vymáhání a DPH) SEZNÁMENÍ: Se způsoby podávání dle daňového řádu a zákona o DPH novelou zákona o DPH novými možnostmi podání Daňovým portálem fi nanční správy ČR daňovou informační schránkou. INSTRUKCE: Jak vyplňovat podání v Daňovém portálu fi nanční správy ČR. Odpovědi na dotazy. Výhodou (nikoli podmínkou) aktivní účasti je praktická znalost práce s počítačem a notebook, který si účastníci přinesou s sebou. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 5

6 EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚNOR 2014 ZMĚNY V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU: KONCEPCE, SYSTEMATIKA A HLAVNÍ ZÁSADY Seminář bude veden pro nejširší okruh zájemců bez nutnosti znalosti konkrétní právní regulace a je určen především pro zájemce z řad široké podnikatelské veřejnosti, a to pro majitele fi rem, živnostníky, střední a vrcholový management apod. Seznámit účastníky s nejdůležitějšími změnami, které nový občanský zákoník (NOZ) přináší nejen ve vztahu k podnikání. Upozornit na rozdíly mezi podobou občanského zákoníku do konce roku 2013 a úpravou účinnou od vycházející z dlouhodobých bohatých praktických zkušeností na poli občanského a obchodního práva. Seminář upozorní na zásady NOZ, ze kterých vychází koncepce NOZ a jeho systematika. Upozorní na specifi cké vlastnosti a charakter soukromoprávní úpravy ve vztahu k úpravě veřejnoprávní. Účastníci budou upozorněni zejména na odlišnosti jak v obecném pojetí NOZ oproti stávající úpravě, tak i v konkrétních částech jednotlivých hlav NOZ. JUDr. Ing. Ivan Rott (advokát AK ROTT s.r.o., insolvenční správce, člen Asociace insolvenčních správců) R EKODIFIKACE Obecný úvod do problematiky změn nového občanského zákoníku systematika NOZ zásady nového občanského zákoníku občanskoprávní vztahy a jejich ochrana účastníci občanskoprávních vztahů fyzické osoby právnické osoby korporace, fundace spotřebitel podnikatel zastoupení právní úkony (právní jednání) smlouvy všeobecná ustanovení o závazcích spotřebitelské smlouvy promlčení, vymezení některých pojmů nové instituty obecné části. Není-li uvedeno jinak, školit Vás budeme v sídle společnosti 1. VOX a.s. K CENTRUM Senovážné nám. 23 Praha 1 Tel: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 6

7 ÚNOR 2014 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÁ SPOLEČNOST PO REKODIFIKACI PRO NEPRÁVNÍKY EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH NOVINEK U S.R.O. A A.S. ZMĚNY U ČLENŮ ORGÁNŮ TĚCHTO KORPORACÍ, MOŽNÉ ZMĚNY VE STRUKTUŘE KORPORACÍ A JEJICH FUNGOVÁNÍ R EKODIFIKACE :00 14:00 Seminář je určen pro pracovníky ekonomických, účetních, fi nančních a právních úseků společností, auditory, daňové poradce, účetní, členy středního managementu, jednatele, členy představenstva a dozorčích rad, kteří se chtějí blíže seznámit s novou právní úpravou jejich práv a povinností. Seznámit účastníky semináře s nejdůležitějšími změnami, které přináší zejména zákon o obchodních korporacích a nový občanský zákoník se zaměřením na fungování s.r.o. a a.s., valné hromady, činnost jednatelů, představenstva a dozorčí rady, a upozornit na významné novinky a nezbytné změny u společenských smluv, stanov a smluv o výkonu funkce, které je nutno provést do konce června V rámci semináře bude srovnávána současná a nová právní úprava a budou vysvětleny stěžejní pojmy, rozsah a defi nice povinností orgánů obchodních korporací včetně nejvýznamnějších změn u s.r.o. a a.s. Mgr. Jiří Lehečka (advokát) Povinnost přizpůsobit zakladatelské dokumenty a smlouvy o výkonu funkce podřízení se režimu ZOK u společností stanovy a.s., společenská smlouva u s.r.o. a jejich změny akcie, samostatně převoditelná práva spojená s akcií, zatímní list členění orgánů obchodních korporací a jejich rozhodování požadavky pro výkon funkce monistický systém u a.s. správní rada a statutární ředitel zastupování smlouva o výkonu funkce člena orgánu v kapitálové společnosti nové požadavky a náležitosti nové povinnosti člena statutárního orgánu a důsledky jejich porušení (ručení za dluhy, úpadek, schválení neoprávněného jednání atd.) statutární orgán, resp. jeho člen jako zaměstnanec souběh funkcí výplata zisku a záloh na podíl na zisku test solventnosti vlivná (ovládající) osoba valná hromada a.s. a s.r.o. (působnost, svolávání, rozhodování, neplatnost usnesení valné hromady), rozhodování per rollam neplatnost usnesení valné hromady dozorčí rada v a.s. a s.r.o. právní jednání při střetu zájmů a transakce mezi spřízněnými osobami uzavírání smluv mezi společností a jediným společníkem novinky u zprávy o vztazích (mezi ovládající a ovládanou osobou) zánik funkce člena voleného orgánu, rozhodnutí o vyloučení zrušení a likvidace a.s. a s.r.o. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 7

8 EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚNOR 2014 ZMĚNY V IFRS OD A DALŠÍ S POZDĚJŠÍ ÚČINNOSTÍ VÝKON FUNKCE STATUTÁRA V ROCE 2014 K CÚ N OVELA :00 12:30 Představení novelizací s účinností od a vytyčení hlavních změn pro účetní jednotky, které dle IFRS sestavují své účetní závěrky, případně připravují podklady pro konsolidaci. Upozornění na další změny, které byly před konáním semináře již přijaty, ale mají počátek účinnosti později. Ing. Libor Vašek, Ph.D. (VŠE Praha katedra fi nančního účetnictví a auditingu) Nové IFRS 10, IFRS 11 a IFRS 12 (účinnost těchto standardů je pro evropské společnosti od ) novelizace IFRS 10 pro investiční společnosti s účinností od novelizace očekávané z výročních projektů (zveřejnění očekáváno do konce 4/Q 2013) novelizace pravidel pro výnosy další úzce zaměřené novelizace (zveřejnění očekáváno do konce 4/Q 2013). Konkrétní obsah semináře bude odvozen od aktivit IASB, jakožto tvůrce IFRS :00 14:00 Seminář je určen pracovníkům HR oddělení, manažerům na střední a vyšší úrovni řízení, členům statutárních orgánů právnických osob, tj. zejména členům představenstva akciových společností a jednatelům společností s ručením omezeným a dále členům dozorčích rad. Účastníci semináře se seznámí s aktuálními problémy vyplývajícími z právní úpravy a současné judikatury NS ČR, které mohou postihnout manažery při výkonu jejich funkce. Seminář se zaměří také na změny, které přináší účinnost nové právní úpravy soukromého práva. JUDr. Jaroslav Škubal (advokát, partner advokátní kanceláře PRK Partners) ZÁKLADNÍ ROZDÍLY MEZI FUNKCÍ STATU- TÁRNÍHO ORGÁNU A MANAŽERA/VEDOUCÍ- HO ZAMĚSTNANCE: Vznik, obsah a ukončení funkcí odpovědnost statutárních orgánů a manažerů konkurenční jednání obou funkcí odměňování obou funkcí. SOUBĚH FUNKCÍ: Paralelní výkon funkce statutárního orgánu a manažerské funkce (typicky generálního ředitele) vysvětlení rizik souběhu možnosti překlopení stávajících souběhů do jediné smlouvy o výkonu funkce, a to při maximálním zachování ochrany pro manažery. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena pro členy Komory certifi kovaných účetních a Svazu účetních) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 8

9 ÚNOR 2014 EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A JEHO DAŇOVÉ SOUVISLOSTI R EKODIFIKACE K CÚ K DP ČR MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1 Seminář je vhodný pro ekonomy, podnikatele, účetní, daňové poradce, auditory apod. Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou rekodifi kace soukromého práva potřebnou pro běžnou podnikatelskou praxi s důrazem na její daňové souvislosti. Ing. Pavel Běhounek (daňový poradce) ZÁKLADNÍ PŘEDPISY REKODIFIKACE SOU- KROMÉHO PRÁVA: Nový občanský zákoník zákon o obchodních korporacích. PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S REKODIFIKACÍ SOUKROMÉHO PRÁVA: Nový katastrální zákon rejstříkový zákon doprovodný zákon k rekodifi kaci soukromého práva (mění cca 70 předpisů např. živnostenský zákon, zákoník práce), daňové souvislosti zákona o statusu veřejné prospěšnosti. HLAVNÍ NOVINKY NOVÉHO SOUKROMÉHO PRÁVA: Změny v právu právnických osob (korporace fundace ústavy) změny v absolutních právech (např. vlastnictví, právo stavby, věcná břemena rozdělená na služebnosti a reálná břemena) změny ve smluvních vztazích (např. půjčka nahrazena zápůjčkou, pacht jako nový právní institut). DAŇOVÉ ZMĚNY SOUVISEJÍCÍ S REKODIFI- KACÍ SOUKROMÉHO PRÁVA: Reakce na nové principy, nové pojmy a nové instituty soukromého práva od , začleněné do zákona o daních z příjmů, zákona o dani z nemovitostí, zákona o DPH, do účetních předpisů, nová úprava daně z převodu nemovitostí atd. nové vymezení a rozdělení věcí (např. obchodní podíl jako movitá věc nehmotná) stavba jako součást pozemku svěřenský fond náhrada pojmu závazek pojmem dluh pojem podíl na zisku zahrnující i dividendu bytové jednotky dle stávajícího režimu nezahrnující podíl na pozemku a bytové jednotky podle NOZ zahrnující i podíl na pozemku. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena pro členy Komory daňových poradců ČR) KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena pro členy Komory certifi kovaných účetních a Svazu účetních) 9

10 EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚNOR 2014 DAŇOVÝ PROFESIONÁL KOMPLETNĚ R EKODIFIKACE K DP ČR Volný cyklus DAŇOVÝ PROFESIONÁL průvodce daňovou soustavou pro běžnou praxi, nabízí společnost 1. VOX a.s. každoročně. Cyklus je rozdělen do šesti základních modulů, které na sebe volně navazují a je na vás, zda si vyberete pro svoji profesní potřebu pouze jednotlivé semináře či moduly, nebo zda budete absolvovat celý vzdělávací program jako cerfitikovaný a za výhodnější cenu. DAŇOVÝ PROFESIONÁL je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi. Cyklus je rovněž vhodný pro efektivní přípravu na zkoušku u KDP ČR. Nejste daňovým poradcem? Zvyšte svou kvalifikaci v oblasti zdaňování a usnadněte si zpracovávání účetních závěrek a přípravu daňových přiznání. Chcete se stát daňovým poradcem? Připravte se na kvalifikační zkoušku s námi podle zákona č. 523/1992 Sb. Jste již daňovým poradcem? Aktualizujte a doplňte si své znalosti. : 1. modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL VÝKLAD ZÁKONŮ modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL MALÉ DANĚ modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL PŘÍKLADY DAŇOVÉ modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL VÝKLAD ÚČETNICTVÍ modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL DAŇOVÝ ŘÁD modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL PŘÍKLADY ÚČETNÍ Termíny kvalifikačních zkoušek u KDP ČR na I. pololetí roku 2014: Přijímání přihlášek 1. písemná část zkoušky 2. písemná část zkoušky Ústní část zkoušky KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši Kč při účasti na celém cyklu) / Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena pro členy Komory daňových poradců ČR) / Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena za mezinárodní certifi kát IES) /3 630 Kč vč. 21% DPH DAŇOVÝ PROFESIONÁL povinný cyklus k získání mezinárodního certifikátu IES : 1. modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL VÝKLAD ZÁKONŮ modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL MALÉ DANĚ modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL PŘÍKLADY DAŇOVÉ modul DAŇOVÝ PROFESIONÁL DAŇOVÝ ŘÁD Podmínkou k získání mezinárodního certifi kátu IES je absolvování modulů 1, 2, 3 a 5. Test IES bude probíhat návazně po poslední přednášce 5. modulu, tzn ; 17:15 18:30. KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši Kč při účasti na celém cyklu) / Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena pro členy Komory daňových poradců ČR) / Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena za mezinárodní certifi kát IES) /3 630 Kč vč. 21% DPH 10

11 ÚNOR 2014 NOVÁ ÚPRAVA POSTAVENÍ ČLENŮ ORGÁNŮ OBCHODNÍ KORPORACE VE SVĚTLE NOVÉHO ZÁKONA O OB- CHODNÍCH KORPORACÍCH :00 13:00 Seminář je určen zejména členům statutárních orgánů společností a manažerům. Seznámení účastníků s nejdůležitějšími změnami v oblasti corporate governance představenými novým zákonem o obchodních korporacích (NOZ) a upozornění na praktické dopady těchto změn. Seminář se bude věnovat především změnám v právní úpravě postavení, výkonu funkce, odpovědnosti a (dis-) kvalifi kačních předpokladů členů (statutárních) orgánů obchodních korporací. JUDr. Vladimír Čížek (advokát, spolupracující s AK Schönherr s.r.o) R EKODIFIKACE Koncepce struktury orgánu obchodní korporace vnitřní rozdělení působnosti, pověření, udělování plných mocí apod. základní principy korporačního práva z NOZ (refl exní škoda, korporátní loajalita apod.) kvalifi kační předpoklady/diskvalifi kace statutárního orgánu obchodní korporace péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku smlouva o výkonu funkce upozornění na nutnost revize/změny a nové požadavky. EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zakázkové vzdělávání skutečně podle Vašich představ...na nás se můžete spolehnout KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH ZAKÁZKOVÉ ODDĚLENÍ 11

12 EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚNOR 2014 ZMĚNY V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU: INSTITUT VĚCNÝCH PRÁV A ZÁVAZKOVÝCH VZTAHŮ SEMINÁŘ BUDE VEDEN PRO NEJŠIRŠÍ OKRUH ZÁJEMCŮ BEZ NUTNOSTI ZNALOSTI KONKRÉTNÍ PRÁVNÍ REGULACE R EKODIFIKACE Seminář je určen především pro zájemce z řad široké podnikatelské veřejnosti, a to pro majitele fi rem, živnostníky, střední a vrcholový management apod. Seznámit účastníky s nejdůležitějšími změnami, které nový občanský zákoník (NOZ) přináší a upozornit na rozdíly mezi podobou občanského zákoníku do konce roku 2013 a úpravou účinnou od vycházející přitom z dlouhodobých bohatých praktických zkušeností na poli občanského a obchodního práva. Seminář rovněž upozorní na rozdíly ve stávající úpravě věcných práv, tedy držby, vlastnictví, spoluvlastnictví a věcných práv k cizím věcem ve vztahu k úpravě v NOZ absolutní majetková práva, a to včetně úpravy nových institutů rozhrady, nezbytná cesta, uchování držby, mimořádné vydržení atd. Účastníci budou dále seznámeni i se změnami v úpravě závazkových vztahů relativní majetková práva a nově upravenými instituty jako je výprosa, pacht, licence, pracovní poměr, výměnek, tichá společnost aj. JUDr. Ing. Ivan Rott (advokát AK ROTT s.r.o., insolvenční správce, člen Asociace insolvenčních správců) Mgr. René Zgažar (AK Rott s.r.o., specializace na obchodní a občanské právo) ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA VĚCNÁ PRÁVA: Držba vlastnictví spoluvlastnictví věcná práva k cizím věcem zástavní právo zadržovací právo správa cizího majetku. RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA ZÁVAZKY: Všeobecná ustanovení o závazcích závazky z právních jednání vybrané smluvní tipy nové instituty bezúplatné smlouvy, lichva, závdavek, výprosa, pacht, licence, výměnek. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 12

13 ÚNOR BŘEZEN 2014 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MINIMUM Z FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ PRO NEEKONOMY Seminář je určen pracovníkům (dříve investiční) účtárny, ekonomům, technikům, kteří chtějí dobře spolupracovat s účetními a jsou si vědomi odpovědnosti před fi nančním úřadem. Seznámit posluchače semináře s problematikou týkající se stálých aktiv účetní jednotky. Ing. Petr Kout, CSc. (daňový poradce) Tomáš Líbal (účetní a ekonomický poradce) Kompletní problémy účetní a daňové legislativy týkající se hmotného a nehmotného majetku, zejména ve vazbě na praktické problémy, které mohou účetní jednotku potkat. AKTUÁLNÍ ZMĚNY: Informace o interpretacích Národní účetní rady (stanovení okamžiku zahájení účtování nákladů spojených s pořízením dlouhodobého hmotného majetku, okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace, účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene, pobídky v nájemních vztazích, účetní zachycení podmíněných investičních výdajů) DPH z hlediska 92e poskytnutí stavebních nebo montážních prací pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (software, nehmotné výsledky výzkumu, licence, předměty průmyslového vlastnictví, know-how atd.) pořízení dlouhodobého hmotného majetku (protokoly o zařazení do užívání, karta majetku) náklady související s pořízením účetní pohled na dlouhodobý majetek (specifi ka nemovitostí) účetní odpisy odpisy daňové (přerušení, neuplatnění, snížení odpisu) vyřazení majetku (protokol o vyřazení) opravy a údržba a rezerva na opravy a další. KÓD: Na tomto semináři se účastníci seznámí se základní fi nanční a účetní terminologií v aktuálních právních úpravách. Ing. Ilona Heligrová (auditorka, daňová poradkyně) Účetnictví: Základní principy účetnictví vznik, význam, funkce cíle fi nančního, nákladového a manažerského účetnictví základní prvky účetní metody obecně uznávané účetní zásady, právní úprava účetnictví ČR účtování jednotlivých položek aktiv a pasiv účetní závěrka a výroční zpráva audit. Finance: Základy fi nančního řízení fi nanční výkazy, dlouhodobá fi nanční stabilita, rozvaha, výsledovka, řízení tvorby hospodářského výsledku výkaz cash fl ow a řízení toků hotovosti trh, nabídka, poptávka a vliv na fi nancování řízení nákladů peníze, cena a časová hodnota peněz. Každý účastník obdrží na konci semináře OSVĚDČENÍ o jeho absolvování. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 13

14 EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BŘEZEN 2014 ANALÝZA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2013 MS EXCEL MAKRA ZAUTOMATIZUJTE SI KAŽDODENNÍ PRÁCI V EXCELU A ZVYŠTE TAK EFEKTIVITU SVÉ PRÁCE N OVINKA Seminář je určen účetním a pracovníkům fi nančních útvarů. Po absolvování tohoto semináře účastníci zvládnou: Sestavit účetní závěrku za účetní období 2013 a vyhodnotit dopady nové účetní legislativy platné pro rok 2014 pro vlastní podnik. Vyhodnotit údaje získané z účetní závěrky pro potřeby vlastníků podniku, a to na základě metod fi nanční analýzy. Varovat management před případnými hrozbami pro podnik díky správné interpretaci účetních dat. doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. (přednáší na VŠE katedra podnikové ekonomiky, účetní expert, prezident KCÚ ČR) SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2013: Rozvaha výkaz zisku a ztráty příloha výkaz cash fl ow přehled o změnách vlastního kapitálu. SOUHRN NOVINEK V ÚČETNÍCH PRAVI- DLECH PRO ROK FINANČNÍ ANALÝZA NA BÁZI ÚČETNÍCH VÝ- KAZŮ: Horizontální a vertikální analýza účetních výkazů poměrové ukazatele pyramidové rozklady bankrotní a bonitní modely. Seminář sestává z řešení celé řady aplikačních příkladů, proto je vhodné, abyste si s sebou donesli kalkulačky (s funkcemi). KÓD: Pro pokročilé uživatele programu MS Excel. Naučíte se zaznamenávat své postupy v Excelu a zamezíte tak provádění posloupností několika operací stále dokola. Např. pokud zpracováváte stejné druhy dat stejným způsobem, lze vše po absolvování tohoto kurzu provést kliknuním na jedno jediné tlačítko, popř. stiskem jedné klávesové zkratky a ušetřit tak významně svůj čas strávený nad zpracováváním dat. Jaroslav Nedoma (lektor kancelářských aplikací MS Offi ce) Zopakování základních pojmů MS Excel nutných pro tvorbu maker problematika maker v MS Excel zabezpečení maker ukládání sešitů s makry relativní a absolutní záznam makra vlastní klávesová zkratka přiřazená k makru makro pod ikonou v panelu nástrojů tvorba jednoduchých maker s pomocí záznamníku tvorba vlastních funkcí pro MS Excel přiřazení akcí tlačítkům a formulářovým prvkům práce ve VBA (Visual Basic for Application) úprava kódu nahraného makra práce v modulech procedury Sub psaní vlastních programů ve VBA funkce MsgBox a InputBox deklarace proměnných použití podmínek If Else použití cyklů For Each, For-Next, Do-Loop ošetření chyb v programu (On Error GoTo,...) tvorba vlastních funkcí (Function) tvorba vlastních formulářů s aktivními prvky. Přineste si s sebou notebook. Každý účastník obdrží na konci semináře OSVĚDČENÍ o jeho absolvování. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 14

15 BŘEZEN 2014 DERIVÁTY V ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ SEMINÁŘ SE SKLÁDÁ Z ŘEŠENÍ CELÉ ŘADY PŘÍKLADŮ EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ REKODIFIKACE OBČANSKÉHO PRÁVA V ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH SOUVISLOSTECH R EKODIFIKACE N OVELA :00 13:30 Seminář je určen pro ekonomy, účetní, fi nanční manažery, kteří se zabývají danou problematikou. Rozvinout a prohloubit znalosti účastníků v oblasti účetního výkaznictví derivátových kontraktů, které podnik sjednává jak za účelem zajištění, tak i za účelem spekulace. doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. (přednáší na VŠE katedra podnikové ekonomiky, účetní expert, prezident KCÚ ČR) Klasifi kace derivátových kontraktů pevné termínované operace (účtování a oceňování FX forwardů a úrokových swapů) opce (na příkladu FX opcí) úvod do zajišťovacího účetnictví (principy sestavení zajišťovací dokumentace, testování efektivity zajišťovacího vztahu, rozdíl mezi fair value hedge a cash fl ow hedge) Seminář je určen fi nančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. Promítnout změny vyvolané novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích do účetnictví a daní. Ing. Petr Kout, CSc. (daňový poradce) Tomáš Líbal (účetní a ekonomický poradce) Stavba jako součást pozemku podle NOZ dopady na účetnictví, daň z příjmů, daň z nemovitých věcí, daň z přidané hodnoty a daň z nabytí nemovité věci odlišné vymezení technického zhodnocení v účetnictví a daních z příjmů změny od roku 2014 daňová rizika související s odměnami statutárních orgánů korporace a jim osob blízkých nové povinnosti ve vztahu ke smlouvám o výkonu funkce ZOK a jeho dopady na vlastní kapitál korporace změny v základním kapitálu a fondech tvořených ze zisku, kmenový list v s.r.o. podíly na zisku v s.r.o. a a.s. podmínky a způsob jejich výplaty termíny a podmínky pro svolání valné hromady obchodní korporace ve vazbě na zveřejnění účetní závěrky, resp. výroční zprávy bezúplatná plnění způsob jejich zaúčtování a dopad na daň z příjmů úvěry a zápůjčky mezi spojenými osobami ve vztahu k dani z příjmů pohledávky jejich promlčecí doba, splatnost podle NOZ ZOK a jeho dopady na účtový rozvrh obchodní korporace ZOK promítnutí změn do účetních závěrek obchodních korporací. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 15

16 EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BŘEZEN 2014 TRANSFEROVÉ CENY V KONCERNOVÝCH STRUKTURÁCH PRAKTICKÁ APLIKACE Seminář je určen pro fi nanční ředitele, jednatele, hlavní účetní, vedoucí controllingu, kteří se v oblasti fi remních fi nancí a daní orientují. Poskytnout účastníkům rozšiřující praktické znalosti problematiky transferových cen, které jim pomohou s minimálními náklady efektivně nastavit transakce se spřízněnými společnostmi a zároveň průběžně dokumentovat tyto transakce pro případ daňové kontroly. Teoretickým východiskům bude věnována jen krátká pozornost, seminář bude zaměřen na praktické otázky aplikace transferových cen na oblast zboží, služeb, nehmotného majetku a fi nančních transakcí. Výklad bude doplněn o praktické příklady, aktuální legislativu a nadnárodní trendy EU a OECD. Ing. Jiří Jakoubek (Transfer Pricing Manager společnosti BDO Tax) LEGISLATIVNÍ RÁMEC PŘEVODNÍCH CEN V ROCE 2014: Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (OECD) EU Code of Conduct zákon o daních z příjmů pokyny MF ČR arbitrážní konvence defi nice kapitálově a jinak spojených osob. VYUŽITÍ TRANSFER PRICINGOVÝCH METOD PŘI KALKULACI CEN A ZPRACOVÁNÍ DOKU- MENTACE K DAŇOVÉ KONTROLE: Praktická aplikace metod vztah a aplikace kalkulací vnitroskupinových cen v manažerském účetnictví a provázání s daňovými úpravami hodnocení rizika náležitosti dokumentace k převodním cenám pro účely českého správce daně a EU. TRANSFEROVÉ CENY V KORPORÁTNÍ PRA- XI: Specifi ka dokumentace při poskytování zboží a služeb (substance, benefi t a arm s length test) specifi ka zdokumentování licenčních a úrokových plateb vztah metod transferových cen s daňově efektivními strukturami (právní a ekonomický pohled) problematika prokázání ceny obvyklé v případě provázaných a specifi ckých transakcí případová studie. VYBRANÁ JUDIKATURA, NÁLEZY Z DAŇO- VÝCH KONTROL: Judikatura krajských soudů a NSS v oblasti převodních cen vybrané nálezy českého správce daně v oblasti převodních cen. NOVINKY A OČEKÁVANÁ PODOBA REGULA- CE: Akční plán a BEPS principy problematika tzv. daňově agresivních struktur budoucnost úpravy transakcí s nehmotným majetkem daňově efektivní value chain management. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 16

17 BŘEZEN 2014 CASH FLOW PRAKTICKY EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VNITŘNÍ SMĚRNICE V SOULADU SE ZMĚNAMI PŘEDPISŮ PRO ROK :00 17:00 Pro ekonomické pracovníky, účetní experty, fi - nanční manažery, majitele a ředitele fi rem, kteří si chtějí osvojit dovednost sestavování přehledu o peněžních tocích na základě informací z účetnictví. Na semináři se seznámíte s podstatou cash fl ow, s faktory, které peněžní toky fi rmy ovlivňují a s postupy jeho sestavování. Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. (fi nanční ředitelka, spolumajitelka společnosti PADIA, s.r.o. svět podnikových fi nancí, lektorka ekonomických témat) Podstata a význam cash fl ow v podnikové praxi metody zjišťování cash fl ow. Praktický příklad sestavení přehledu o peněžních tocích: Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní peněžní toky), přímá a nepřímá metoda, úpravy hospodářského výsledku o nepeněžní operace, zobrazení změn stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu peněžní toky z investiční činnosti, brutto a netto způsob zjištění výdajů spojených s pořízením dlouhodobého majetku peněžní toky z fi nančních činností :00 13:00 Pro účetní a ekonomické pracovníky z podnikatelské sféry. Vzhledem k tomu, že se stále častěji pracovníci FÚ při kontrolách zabývají vnitřními směrnicemi, je tento seminář zaměřen na provedení kontroly stávajících směrnic a provedení změn ve vnitřních předpisech účetní jednotky na základě příslušných předpisů platných pro rok Hana Kovalíková (daňová a účetní poradkyně) Na semináři budou posluchači podrobně seznámeni se značným počtem vnitropodnikových směrnic, které by každá účetní jednotka měla mít pro rok 2014 vytvořené. Posluchači budou seznámeni se změnami předpisů a budou informováni o tom, jakým způsobem se změny mají promítnout do vnitřních směrnic. Návod, jak vytvářet směrnice, vychází nejen z předpisů, ale je podepřen i rozsáhlými praktickými poznatky lektorky. Lektorka je autorkou publikace Vnitřní směrnice pro podnikatele. Tato publikace obsahuje CD s vypracovanými návrhy, které lze použít při zpracování směrnice v účetní jednotce. Publikaci je možno na semináři zakoupit. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 17

18 EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BŘEZEN 2014 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK KOMPLEXNÍ POHLED NA OBCHODNĚPRÁVNÍ ZMĚNY PRO NEPRÁVNÍKY SMLUVNÍ PRÁVO V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (NEJEN) PRO EKONOMY Seminář je vhodný pro účetní a ekonomické profese, ale i pro jiná neprávní odvětví. Seminář bude věnován zejména relativním majetkovým právům (čtvrtá část zákona), ale i ostatním částem, které budou mít dopad na ekonomickou problematiku a profese. Dotkneme se také podstatných změn v oblasti práva obchodních společností, především akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, které jsou nově upraveny zákonem o obchodních korporacích. Seminář bude doplněn i o aktuální informace na poli doprovodné legislativy k novému občanskému zákoníku. Ing. Mgr. Tereza Krupová (Právnická fakulta UK, advokátní koncipientka) R EKODIFIKACE Východiska nového občanského zákoníku, systematika, obecná charakteristika problematika podnikatele, obchodní fi rmy právnické osoby se zaměřením na vybrané typy obchodních korporací hlavní změny týkající se akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným odpovědnost orgánů obchodních společností. Relativní majetková práva závazky z právních jednání (smluvní právo) předsmluvní odpovědnost spotřebitelské smlouvy darovací smlouva kupní smlouva smlouva o dílo přenechání věci k užití jinému (výprosa, výpůjčka, nájem) pacht aj. problematika náhrady škody :00 14:00 Seminář je vhodný pro účetní a ekonomické profese, ale i pro jiná neprávní odvětví. Seminář se věnuje problematice uzavírání smluv. Výklad bude zaměřen na novinky, které s sebou nový občanský zákoník přináší v procesu uzavírání smluv (předsmluvní odpovědnost, spotřebitelské smlouvy, obchodní podmínky, adhezní smlouvy atd.), dále také problematice zajištění a utvrzení dluhu. Cílem kurzu je také poukázat na změny v jednotlivých smluvních typech. Ing. Mgr. Tereza Krupová (Právnická fakulta UK, advokátní koncipientka) Relativní majetková práva a jejich charakteristika postup před uzavřením smlouvy platnost/neplatnost právního jednání předsmluvní odpovědnost smlouvy uzavírané se spotřebitelem smlouva o smlouvě budoucí vznik, změna a zánik smlouvy zajištění a utvrzení dluhu. VYBRANÉ SMLUVNÍ TYPY: Darovací smlouva kupní smlouva smlouva o dílo přenechání věci k užití jinému (výprosa, výpůjčka, nájem) pacht výměnek a jiné. DALŠÍ TERMÍN R EKODIFIKACE KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 18

19 BŘEZEN 2014 VYUŽITÍ EXCELU VE FINANČNÍM MANAGEMENTU EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Finančním manažerům a všem ostatním, kteří provádějí náročnější výpočty a připravují výstupy v MS Excel. Umět využívat pokročilé fi nanční a statistické funkce, efektivně pracovat s daty a seznámit se s možnostmi výpočtů v Microsoft Excel. Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. (Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací, VŠE Praha) Kurz se zaměřuje na pokročilé funkce kancelářského software Microsoft Excel 2013: A to zejména na využití fi nančních a statistických funkcí, použití funkce hledání řešení a řešitel, správu scénářů, vizualizaci dat pomocí podmíněného formátování v tabulkách Excelu, práci s daty fi ltrování dat, řazení dat, vytváření souhrnů, shrnování dat pomocí kontingenční tabulky a kontingenčního grafu. Odpovědi na dotazy. Předpokladem aktivní účasti je praktická znalost práce s Microsoft Excel a notebook (Microsoft Excel 2013, 2010 event. i 2007), který si, prosím, přineste s sebou. ZARUČUJEME INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP V MALÉ SKUPINĚ ÚČASTNÍKŮ. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH Nenašli jste téma, které vás zajímá? NAPIŠTE NÁM 19

20 EKONOMICKÉ A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DUBEN 2014 KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A IFRS MOŽNOST ZÍSKAT MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁT IES VOLNÝ CYKLUS a :30 14:30 Seminář je určen všem, kteří potřebují sestavovat, ověřovat nebo analyzovat konsolidované fi nanční výkazy. První část je vhodná pro začátečníky a mírně pokročilé, druhá část je vhodná pro mírně pokročilé až zkušené. Po absolvování první části by posluchači měli být schopni sestavit konsolidovanou účetní závěrku podle českých předpisů, analyzovat a ověřovat ji. Měli by si být vědomi hlavních rizik při sestavení konsolidace, vazeb mezi jednotlivými výkazy a rozdílů mezi individuální účetní závěrkou. Posluchači by měli umět interpretovat konsolidovaná čísla. Po absolvování druhé části by posluchači měli být schopni sestavit konsolidovanou účetní závěrku podle IFRS a interpretovat rozdíly mezi konsolidací podle českých předpisů a IFRS. Na praktických příkladech si procvičí a ujasní výpočet konsolidačního rozdílu, goodwillu, vliv přecenění na konsolidaci, metody konsolidace a jejich dopady do fi nančních výkazů, vylučování vzájemných vztahů s vazbou na následující období, sestavení konsolidovaného výkazu peněžních toků, konsolidaci zahraničních podniků, změny podílů při konsolidaci, dekonsolidaci atd. : Ing. Radka Loja, FCCA (auditorka, lektorka, terapeutka) SE SKLÁDÁ ZE DVOU SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ 1. seminář KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A ZÁKLADY KONSOLI- DACE PODLE IFRS Základní terminologie česká legislativa defi nice konsolidačního celku konsolidační pravidla, techniky konsolidací, konsolidační rozdíl ekvivalenční, plná a poměrná metoda konsolidace vylučování vzájemných vztahů audit konsolidované ÚZ, diskuze. Plná, ekvivalenční a poměrná metoda konsolidace návaznost na budoucí období a vliv přecenění, vylučování vzájemných vztahů konsolidace zahraničního dceřiného podniku základy konsolidace podle IFRS atd. 2. seminář KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE IFRS Společná pravidla a předpisy pro sestavení KÚZ (české předpisy a IFRS) specifi cké požadavky ČÚL a IFRS, hlavní rozdíly mezi konsolidací ČÚL a IFRS IFRS 3 Podnikové kombinace, IAS 27 Konsolidovaná a nekonsolidovaná ÚZ, IAS 28 Investice do přidružených podniků, IAS 31 Vykazování účasti ve společných podnicích novelizované konsolidační standardy (IAS 27, IAS 28, IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12) plná a ekvivalenční metoda konsolidace návaznost do dalších období a vliv přecenění. Nákupy a prodeje dceřiných společností v průběhu období změny podílů, dekonsolidace přímá a nepřímá konsolidace vylučování vzájemných vztahů konsolidace zahraničních podniků a další. Na konci posledního dne studijního programu účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování. Zájemci, kteří úspěšně zvládnou závěrečný test, mohou získat mezinárodní certifikát IES. KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši 990 Kč při účasti na celém cyklu) Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena za mezinárodní certifi kát IES) 20

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI NAKLADATELSTVÍ ANAG ÚČETNICTVÍ......................................................................................

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009 1/2009 OBSAH Změny v daních a účetnictví str. 1 3 Téma, jež zajímá všechny adepty certifikace Institut otevřel pobočku v Brně str. 3 K certifikaci bude blíž i na Moravě E D I T O R I A L V době, kdy světem

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Certifikovaný IFRS specialista

Certifikovaný IFRS specialista Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný IFRS specialista Aktuální mezinárodní vývoj IFRS Řada praktických příkladů k jednotlivým standardům Interaktivní výuka Zkušený

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup ODBORNÉ SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ 2015 Actill Vnitrofiremní vzdělávání Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup Marketing Daně Six Sigma Management Actill semináře z praxe pro praxi www.actill.cz

Více

Analýza české účetní závěrky a závěrky sestavené podle US GAAP ve společnosti Honeywell s. r. o. Lenka Jurajdová

Analýza české účetní závěrky a závěrky sestavené podle US GAAP ve společnosti Honeywell s. r. o. Lenka Jurajdová Analýza české účetní závěrky a závěrky sestavené podle US GAAP ve společnosti Honeywell s. r. o. Lenka Jurajdová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je srovnání českého a amerického

Více

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ OBSAH PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ................................ 2 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ............................. 7 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ...............................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Zakládání právnických osob. Metodika V

Zakládání právnických osob. Metodika V Zakládání právnických osob Metodika V Zakládání právnických osob Metodika V Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V Lidé a jejich rozvoj V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více