ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837"

Transkript

1 ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na stavební práce vymezená v 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách ), tj. mimo režim zákona o veřejných zakázkách zadávaná podle Směrnice MŽP č. 12/2012, Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, verze ke dni , účinná od a Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v programovém období MMR z května Zadavatel: JURTA, o.p.s., Pěší 9, Děčín 33, 40711, IČ: , DIČ: CZ Zastoupení: Ing. David Landsperský, Ph.D., ředitel Název VZ: Zázemí pro lesní klub Jurta Druh VZ: stavební práce CPV: Rozsah VZ: Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie mimo rámec zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, zadávací řízení v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP v platné verzi. ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 1 (celkem 36)

2 Obsah Obsah... 2 Pokyny pro uchazeče... 3 Zadávací dokumentace... 5 Zpracování nabídky... 6 Podání nabídek... 8 Otevírání obálek a hodnocení předložených nabídek... 9 Přidělení zakázky Technické specifikace, výkresy a výkaz výměr Všeobecná část Technické specifikace a výkresy Výkaz výměr Podrobný popis stavebních objektů SO1 Zázemí lesní mateřské školy s jurtou SO2 Konstrukce pro FVE SO3 Biotop, montované přístřešky pro zvířata, kutilský koutek (Pomůcky A,C,D) ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 2 (celkem 36)

3 Pokyny pro uchazeče Podáním nabídky uchazeč v plném rozsahu a bez omezení akceptuje dále uvedené jako jediný základ pro toto zadávacího řízení, a to bez ohledu na své vlastní prodejní podmínky, jichž se tímto vzdává. Očekává se, že si uchazeči pečlivě prostudují a budou dodržovat veškeré pokyny, formuláře, smluvní ustanovení a specifikace, které jsou součástí této zadávací dokumentace. Pokud nabídka nebude obsahovat všechny požadované informace a dokumentaci a nebude podána ve stanoveném termínu, bude odmítnuta. Na jakékoli výhrady k zadávací dokumentaci obsažené v nabídce nebude brán zřetel; jakékoli výhrady v nabídce k zadávacímu řízení budou mít za následek okamžité odmítnutí nabídky, bez dalšího hodnocení. OBECNÉ POKYNY FINANCOVÁNÍ 1. Uchazeči musí předložit nabídku na celý rozsah stavebních prací, které jsou požadovány v zadávací dokumentaci. Neúplné nabídky nebudou přijaty. 2. V souladu s pravidly Evropské komise pro mezinárodní výzvy k účasti v zadávacím řízení nebudou mít místní uchazeči přednost před zahraničními. 3. Uchazeč nese veškeré náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky. Zadavatel v žádném případě neponese za takové náklady zodpovědnost, bez ohledu na způsob vedení nebo výsledek zadávacího řízení. 4. Projekt spolufinancuje Evropská unie a český státní rozpočet v souladu s pravidly programu OPŽP. 5. Příjemcem financování je JURTA, o.p.s. a v tomto zadávacím řízení vystupuje příjemce jako zadavatel. ÚČAST 6. Účast v zadávacím řízení je za stejných podmínek otevřena fyzickým i právnickým osobám. 7. Tyto podmínky se vztahují na všechny státní příslušníky a na všechny právnické subjekty ustavené na základě občanského, obchodního nebo veřejného práva. Uchazeči musí předložit doklady o svém právním postavení. 8. Uchazeči musí prokázat, že splňují výše uvedené podmínky a dosvědčit svou oprávněnost na základě písemného dokumentu vyhotoveného v souladu s národními zákony nebo zvyklostmi, případně na základě kopií originálních dokumentů prokazujících založení a/nebo právní postavení, v nichž bude uvedeno místo registrace a/nebo statutární sídlo, případně centrální správní kancelář, nachází li se jinde. Zadavatel může přijmout i jiné vyhovující doklady dosvědčující splnění výše uvedených podmínek. 9. Fyzické osoby, společnosti nebo podniky, které nesplňují základní kvalifikační předpoklady uvedené v 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sbírky o veřejných zakázkách (dále jen zákon) jsou vyloučeny z účasti v zadávacích řízeních a přidělování zakázek. Shora uvedené podmínky se vztahují také na všechny partnery ve společném podniku/konsorciu, všechny subdodavatele uchazečů zadávacího řízení. Kromě svých vlastních dokumentů a dále uvedených potvrzení musí uchazeči předložit dokumenty a potvrzení za každého partnera ve společném podniku/konsorciu a za každého subdodavatele, který bude zajišťovat více než 10 % z celkového objemu stavebních prací. 10. Veškeré materiály, zařízení a služby, které mají být dodány na základě smlouvy, musí pocházet z oprávněné země. Uchazeči musí na vyžádání zadavatelem prohlásit, že tuto podmínku splňují. V kontextu tohoto ustanovení znamená původ místo, kde se suroviny těží či pěstují a/nebo zařízení vyrábí, případně odkud se poskytují služby. 11. Uchazeč smí zajišťovat subdodavatelským způsobem maximálně 30 % z celkové hodnoty nabídky. ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 3 (celkem 36)

4 INFORMACE / DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ UCHAZEČEM 12. Všichni uchazeči musí předložit kopie nejaktuálnějších dokumentů uvádějících právní postavení, místo registrace a sídlo ustředí uchazeče, plnou moc opravňující zmocněnce k podepsání nabídky a veškerou související dokumentaci. 13. Všichni uchazeči musí společně se svou nabídkou předložit také tyto informace a dokumenty: 14. Čestným prohlášením doložit, že uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v 53 odst. 1 zákona. 15. Přiměřeně prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 odst. a) a b) zákona. 16. Čestným prohlášením doložit, že uchazeč splňuje kvalifikační předpoklady dle 50 odst. 1 zákona. 17. Přiměřeně prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů seznamem nejméně 3 plnění nebo staveb obdobného charakteru realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a termínu realizace, uvést celkový aktuální počet zaměstnanců ke dni podpisu nabídky a uvést údaje o předpokládaných subdodavatelích v rámci této zakázky, druhu plnění řešeného těmito subdodavateli a procentuální poměr plnění řešených subdodavatelsky. 18. Uchazeči musí prokázat svou oprávněnost k přidělení zakázky předložením důkazů, že splňují, případně překračují stanovená minimální kritéria pro výběr. Důkazy musí uchazeči předložit ve formě informací a dokumentů shora popsaných, případně jakoukoli další formou na základě vlastního uvážení. 19. Minimální kritéria pro výběr každého uchazeče jsou tato: - Uchazeč musí být firma zapsaná v obchodním rejstříku nebo fyzická osoba schopná provést stanovené plnění. V případě společného podniku musí všichni členové dohromady dosahovat takové minimální kvalifikace, jak je požadována níže. - Musí být schopen zajistit nejméně 70 % všech smluvních plnění z vlastních zdrojů, což znamená, že musí disponovat potřebným zařízením, materiály, lidskými a finančními zdroji pro realizaci výše uvedené procentuální části smlouvy. - V případě, že je vedoucím partnerem ve společném podniku / konsorciu, musí být schopen zajistit nejméně 50 % smluvního plnění z vlastních zdrojů. - V případě, že je řadovým partnerem ve společném podniku / konsorciu (tedy není vedoucím partnerem), musí být schopen zajistit nejméně 10 % smluvního plnění z vlastních zdrojů. - V posledních 3 letech realizoval nejméně 1 plnění srovnatelné povahy / hodnoty / náročnosti jako plnění, která jsou obsahem nabídky. 20. Nabídky předložené společnostmi ve společném podniku / konsorciu musí také splňovat následující podmínky: - Nabídka musí obsahovat všechny požadované informace a to o každém partnerovi ve společném podniku / konsorciu, jakož i souhrnné údaje pro zajištění plnění uchazečem. - Nabídka musí být podepsána způsobem, který právně zavazuje všechny partnery. - Jeden partner musí být jmenován vedoucím partnerem a jeho jmenování musí být potvrzeno předložením plných mocí podepsaných právně oprávněnými signatáři zastupujícími každého jednotlivého partnera. - Nabídka musí obsahovat také dohodu o vytvoření společného podniku/konsorcia nebo smlouvu, v níž bude uvedeno, že všichni partneři ponesou společně a nerozdílně odpovědnost za realizaci smlouvy, že vedoucí partner je oprávněn se zavazovat a přebírat pokyny za a jménem všech partnerů, jednotlivě i společně, a že vedoucí partner odpovídá za realizaci smlouvy včetně veškerých plateb. ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 4 (celkem 36)

5 - Všichni partneři ve společném podniku / konsorciu jsou povinni setrvat ve společném podniku / konsorciu po celou dobu plnění smlouvy. JEDEN UCHAZEČ JEDNA NABÍDKA 21. Společnost nesmí předložit nabídku na danou zakázku jak jednotlivě, tak zároveň jako partner ve společném podniku / konsorciu. Podání nebo účast uchazeče ve více než jedné nabídce v jednom zadávacím řízení povede k vyloučení všech nabídek, ve kterých je taková strana zapojena. Jedna společnost se může jako podzhotovitel zúčastnit více zadávacích řízení pouze v případě, že to ospravedlňuje situace na konkrétním trhu. VÝDAJE SPOJENÉ S PODÁNÍM NABÍDKY 22. Uchazeč ponese veškeré náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky. 23. Zadavatel nenese žádnou odpovědnost ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které uchazeči vzniknou v souvislosti s prohlídkami staveniště, inspekcemi či jakoukoli další činností související s podáním nabídky. PROHLÍDKA STAVENIŠTĚ 24. Uchazeči se velmi doporučuje navštívit a důkladně si prohlédnout místo stavebních prací a okolí, aby mohl na vlastní odpovědnost posoudit náklady, míru rizika, faktory nezbytné pro vypracování nabídky a podepsání smlouvy na stavební práce. 25. Zadavatel neuspořádá prohlídku na místě realizace zakázky. Zadávací dokumentace OBSAH 26. Soubor zadávací dokumentace se skládá z následujících dokumentů, které je třeba prostudovat společně s veškerými úpravami: - Pokyny pro uchazeče - Technické specifikace a výkaz výměr - Výkresy - Formuláře k podání nabídky 27. Uchazeči nesou výhradní zodpovědnost za náležitou kontrolu veškeré zadávací dokumentace včetně té technické dokumentace, která je k dispozici k prohlídce, jakož i veškerých úprav v zadávací dokumentaci provedených v průběhu trvání zadávacího řízení. Dále jsou uchazeči zodpovědní za získání spolehlivých informací ohledně veškerých podmínek a povinností, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit hodnotu či povahu nabídky nebo provádění stavebních prací. V případě, že uchazeč bude úspěšný, nebudou zvažovány žádné požadavky na změnu částky uvedené v nabídce z důvodu jeho chyb nebo opomenutí výše uvedených povinností. 28. Uchazeč je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v ustanoveních zadávací dokumentace. Veškeré takové dokumenty musí bez výjimky splňovat tyto podmínky a dodržovat tato ustanovení, přičemž v nich uchazeč nesmí sám provádět žádné změny. Nabídky, které nesplňují požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, budou odmítnuty. VYSVĚTLENÍ TÝKAJÍCÍ SE 29. Uchazeči mají možnost písemně předložit dotazy nejpozději do 5 dnů před termínem stanoveným pro podání nabídek. Zadavatel musí odpovědět na dotazy uchazečů zadávacího řízení nejpozději do 3 dnů před termínem stanoveným pro přijetí nabídek. ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 5 (celkem 36)

6 30. Kopie písemných odpovědí budou rozeslány všem známým uchazečům zadávacího řízení (včetně dotazu; totožnost tazatele však nebude uvedena). Uchazeči obratem písemně potvrdí přijetí těchto odpovědí. ÚPRAVY ZÁKONY 31. Zadavatel může pozměnit zadávací dokumentaci tak, že ne později než 5 dnů před termínem pro podání nabídek zveřejní příslušné úpravy. 32. Každá zveřejněná úprava se stává součástí zadávací dokumentace a bude písemně rozeslána všem známým uchazečům. Uchazeči musí obratem písemně potvrdit přijetí těchto úprav, podepsat každý list a přiložit ji k zadávací dokumentaci. 33. V případě potřeby může zadavatel prodloužit termín pro podání nabídek, aby poskytl uchazečům dostatek času na to, aby tyto změny vzali v úvahu při přípravě svých nabídek. 34. Při podání nabídek se má za to, že uchazeči znají veškeré příslušné zákony, právní nařízení a vyhlášky v České republice, které by mohly jakkoli ovlivnit či se jimi mají řídit činnosti a operace zahrnuté v nabídce a následné smlouvě. 35. Zadávací řízení není organizováno dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sbírky v planém znění, nýbrž mimo režim zákona o veřejných zakázkách podle Směrnice MŽP č. 12/2012, Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, verze ke dni , účinné od a Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v programovém období MMR z května České právo bude rozhodovat při realizaci díla. Zejména pak musí být dodrženy ustanovení těchto zákonů ČR: - Stavební zákon (183/2006 Sb. v platném znění), - Občanský zákoník (89/2012 Sb. v platném znění) a - Zákon o obchodních korporacích (90/012 Sb. v platném znění). Zpracování nabídky JAZYK NABÍDKY 37. Nabídka, veškerá korespondence a další dokumenty související s nabídkou, které si vzájemně vymění uchazeč a zadavatel, musí být psány v jazyce příslušného zadávacího řízení, což je jazyk český. 38. Pomocná dokumentace a ostatní tiskoviny, jako katalogy, prospekty apod. poskytnuté uchazečem, může být psána v jiném jazyce, avšak pod podmínkou, že budou doplněny přesným překladem do jazyka zadávacího řízení. V případě nejasností ohledně výkladu nabídky je rozhodující jazyk, v němž je vedeno zadávací řízení. OBSAH A PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY 39. Nabídky musí splňovat následující podmínky: - Všechny nabídky musí být předloženy v jednom originále v českém jazyce a v libovolném počtu kopií, přičemž verze musí být zřetelně označeny jako originál nebo kopie. V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi jednotlivými verzemi bude mít přednost verze originální. ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 6 (celkem 36)

7 CENA NABÍDKY - Všechny nabídky musí být přijaty na adrese JURTA, o.p.s., Pěší 9, Děčín 33 Nebočady, do 24. března 2014 do 12:00 hodin a to buď doporučeným dopisem s potvrzenou doručenkou, nebo osobně s potvrzením přijetí, které podepíše statutární zástupce společnosti nebo jím písemně zmocněná osoba. - Všechny nabídky včetně příloh a doprovodných dokumentů musí být předloženy v zapečetěné obálce / balíčku, na němž budou uvedeny pouze tyto údaje: o výše uvedená adresa; o referenční číslo výzvy k účasti v příslušném zadávacím řízení CZ.1.02/7.1.00/ ; o věta Neotvírat před termínem otevírání obálek ; o název uchazeče. 40. Cenová nabídka musí být vložena v obálce společně se všemi doprovodnými dokumenty. 41. Stavební práce se nedělí na dílčí dodávky a musí je zajišťovat jediný uchazeč. 42. Nabídka musí obsahovat všechny shora uvedené dokumenty prokazující splnění základních, profesních ekonomických, finančních a technických kvalifikačních předpokladů a dále výkaz výměr na formuláři. 43. Příslušné stránky dokumentů musí být náležitým způsobem podepsány. 44. Cena nabídky musí pokrývat všechna plnění popsané v Zadávací dokumentaci. 45. Uchazeč musí předložit oceněný Výkaz výměr, uvedený v CZK. 46. Uchazeči musí uvádět všechny položky z celkové ceny ve Výkazu výměr bez daní, celních poplatků a dovozních přirážek. Za položky, u nichž uchazeč neuvedl cenový odhad, nebude poskytnuta žádná úhrada, neboť se bude předpokládat, že takové položky jsou zahrnuté v jiných položkách Výkazu výměr. 47. Uchazeči musí zvlášť uvést daně, celní poplatky a dovozní přirážky, které se vztahují na ceny v době podání nabídky, a to v CZK. 48. V případě, že uchazeč nabízí slevu, musí to jasně uvést. Sleva musí být stanovena z ceny bez daní a na celý rozsah stavebních prací. V případě, že uchazeč nabízí slevu, musí být tato sleva uvedena na každém průběžném potvrzení o zaplacení, a vypočítaná stejným způsobem jako v nabídce. MĚNA NABÍDKY A PLATEB 49. Měnou nabídky je CZK. Všechny finanční částky uvedené ve Výkazu výměr a v dalších dokumentech musí být uvedeny v CZK. 50. Platby budou prováděny na žádost zhotovitele po jejich schválení zadavatelem. 51. Veškerá korespondence vztahující se k platbám včetně faktur, průběžných a závěrečných potvrzení o úhradě musí být zasílána zadavateli v českém jazyce. DOBA PLATNOSTI NABÍDKY 52. Nabídka zůstává v platnosti po dobu 90 dnů po termínu stanoveném pro podání nabídek. 53. Ve výjimečných případech může zadavatel požádat uchazeče zadávacího řízení o prodloužení platnosti nabídek na určité konkrétní období, které však nesmí být delší než 40 dnů. Veškeré takové žádosti a odpovědi na ně musí být učiněny písemně. Uchazeč může odmítnout takové žádosti vyhovět. V případě, že se uchazeč rozhodne žádosti vyhovět, nesmí svou nabídku změnit. ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 7 (celkem 36)

8 54. Úspěšný uchazeč musí zachovat svou nabídku v platnosti po dobu dalších 60 dnů od data oznámení o přidělení zakázky. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ 55. Uchazeči musí předložit nabídku v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Variantní návrhy nabídky nejsou povoleny. VYPRACOVÁNÍ A PODEPSÁNÍ NABÍDKY 56. Nabídka musí obsahovat veškeré shora uvedené dokumenty. Každá úplná nabídka musí být předložena v jedné originální verzi v jazyce zadávacího řízení, což je český jazyk, a v libovolném počtu kopií. Pokud jsou přiloženy kopie, jednotlivé verze musí být zřetelně označeny jako originál nebo kopie. V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi jednotlivými verzemi bude mít přednost verze originální. 57. Originál nabídky musí být napsán na stroji/počítači, případně napsán nesmazatelným inkoustem a podepsán osobou (osobami) oprávněnou (oprávněnými) nebo osobou k tomu zmocněnou plnou mocí. Stránky, na nichž byla provedena doplnění nebo úpravy, musí být parafovány osobou nebo osobami, které podepsaly nabídku. Všechny listy nabídky musí být číslovány buď ručně nebo strojově vzestupnou řadou. 58. Nabídka nesmí obsahovat žádné změny ani úpravy s výjimkou změn a úprav provedených v souladu s pokyny vydanými zadavatelem, případně vynucených chybami ze strany uchazeče. V takovém případě musí osoba, která podepsala nabídku, úpravy parafovat. 59. Nabídka bude odmítnuta, pokud bude zadávací dokumentace obsahovat jakékoli úpravy, dodatky nebo vyškrtnutí v zadávací dokumentaci, které nebyly uvedeny v úpravách/změnách vydaných zadavatelem, nebo pokud nebude zadávací dokumentace řádně vyplněna. Podání nabídek ZAPEČETĚNÍ A OZNAČENÍ NABÍDEK 60. Nabídku je nutné buď zaslat doporučeným dopisem s doručenkou, anebo doručit osobně proti potvrzení o převzetí, které podepíše zadavatel či jeho oprávněný zástupce. 61. Uchazeči musí předkládat originál a kopie svých nabídek v zapečetěné obálce či balíčku. 62. Obálka musí být doručena na adresu zadavatele, jak je uvedeno v Zadávací dokumentaci. 63. V případě, že bude obálka odevzdána nezapečetěná a nebude označena v souladu s uvedenými požadavky, zadavatel neponese žádnou zodpovědnost za případnou ztrátu či předčasné otevření nabídky. PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁNÍ NABÍDEK 64. Zadavatel může podle svého uvážení prodloužit termín pro podání nabídek tím, že oznámí změnu v souladu se shora uvedenými ustanoveními. V takovém případě podléhají veškerá práva a povinnosti zadavatele a uchazeče ohledně původního data podání uvedeného v Zadávací dokumentaci nově vyhlášenému datu. POZDĚ PODANÉ NABÍDKY 65. Nabídky předložené po termínu pro podání, který je uveden v těchto pokynech, si ponechá zadavatel. 66. Zadavatel nenese žádnou odpovědnost za případné pozdní doručení nabídky. Pozdě dodané nabídky budou odmítnuty a nebudou hodnoceny. ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 8 (celkem 36)

9 ZMĚNY A STAŽENÍ NABÍDEK 67. Uchazeči mohou měnit nebo stáhnout svou nabídku na základě písemného oznámení učiněného před výše uvedeným termínem. Po termínu pro podání nabídek již nelze žádnou nabídku měnit. 68. Každé oznámení o změnách nebo stažení nabídky musí být vypracováno, zapečetěno, označeno a příslušná obálka musí být při předložení zřetelně označena slovem změna nebo stažení. Otevírání obálek a hodnocení předložených nabídek OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 69. Obálky budou otevírány na veřejném jednání, konaném v zařízení zadavatele JURTA, o.p.s., Pěší 9, Děčín 33 dne 24. března 2014 v 13:00 hodin místního času, a to komisí jmenovanou za tímto účelem. Komise z tohoto jednání vypracuje zápis, který bude uchazečům na vyžádání k dispozici. 70. Při otevírání obálek zadavatel oznámí jména uchazečů, ceny nabídek, nabízené slevy, písemně zaslaná oznámení o stažení nebo změnách nabídek a veškeré další informace, které bude považovat za vhodné. 71. Nejprve budou otevřeny a přečteny obálky označené slovem stažení. Nabídky, ke kterým bylo přijatelným způsobem podáno oznámení o stažení, nebudou otevřeny, nýbrž vráceny uchazeči. 72. Předseda hodnotící komise musí na veřejném otevírání nabídek oznámit ceny nabídek, celkovou hodnotu každé nabídky, veškeré slevy či stažení nabídek a veškeré další náležitosti, které hodnotící komise považuje za důležité. 73. Na snížení nebo úpravy cen nabídky, provedené uchazeči po podání nabídky, nebude při analýze a hodnocení nabídek brán zřetel. 74. Po veřejném otevírání obálek žádné informace ohledně zkoumání, objasňování, hodnocení nebo porovnávání nabídek nebo ohledně rozhodnutí o přidělení zakázky nesmí být zveřejněny před podpisem smlouvy mezi zadavatelem a úspěšným uchazečem. DŮVĚRNOST ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 75. Informace týkající se kontroly, vysvětlení, posudků a porovnání nabídek, jakož i doporučení pro přidělení zakázky, nesmí být sdělovány uchazečům ani žádné další osobě, která není oficiálním účastníkem v procesu hodnocení, a to až do okamžiku oznámení jména úspěšného uchazeče. 76. V případě, že se uchazeč pokusí přímo oslovit kteréhokoli člena hodnotící komise / pracovníka zadavatele v průběhu období hodnocení, bude to považováno za oprávněný důvod k vyloučení jeho nabídky ze zadávacího řízení. VYJASNĚNÍ NABÍDEK 77. Nabídky, které jsou neúplné, podmíněné, nečitelné, nejasné, nebo které obsahují nevyžádaná doplnění či jiné nesrovnalosti, mohou být odmítnuty. 78. Při kontrole a porovnávání nabídek může komise dle vlastního uvážení požádat uchazeče, aby objasnil kteroukoli část své nabídky. 79. Žádost o vyjasnění a odpovědi na tuto žádost musí být zaslány dopisem nebo faxem. Za žádných okolností nelze měnit cenu nebo obsah nabídky či se o tuto změnu snažit, s výjimkou opravy aritmetických chyb, které hodnotící komise zjistí při analýze nabídek. KONTROLA NABÍDEK A SPLNĚNÍ PODMÍNEK 80. Před zahájením podrobné analýzy nabídek musí hodnotící komise zkontrolovat, zda každá nabídka: ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 9 (celkem 36)

10 - byla řádně podepsána; - v podstatných záležitostech vyhovuje požadavkům obsaženým v zadávací dokumentaci. 81. Přijatelná nabídka je taková, která odpovídá požadavkům a specifikacím uvedeným v zadávací dokumentaci, přičemž neobsahuje žádné podstatné odchylky ani výhrady. Odchylky a výhrady se považují za podstatné, pokud: - jakkoli ovlivňují rozsah, kvalitu nebo provedení plnění; - omezují práva zadavatele nebo povinnosti uchazeče stanovené smlouvou, způsobem, který neodpovídá podmínkám zadávací dokumentace; - by úpravy v zadání nespravedlivě ovlivnily konkurenceschopnost dalších uchazečů, kteří předložili přijatelné nabídky. 82. V případě, že nabídka nevyhoví požadavkům uvedeným v hodnotící tabulce, bude hodnotící komisí při kontrole přijatelnosti zamítnuta. HODNOCENÍ A POROVNÁVÁNÍ NABÍDEK OPRAVA CHYB 83. Hodnotící komise smí hodnotit a porovnávat pouze ty nabídky, které jsou podle shora uvedených ustanovení považovány za přijatelné, neboli splňující základní požadavky zadávací dokumentace. 84. Účelem procesu hodnocení je určit, který uchazeč s největší pravděpodobností umožní zadavateli dosáhnout vytyčených cílů tedy bude schopen dokončit stavební práce včas, bude splňovat předepsaná kritéria kvality a jeho cena bude v mezích dostupného rozpočtu. Nabídka, která nejlépe splňuje očekávání zadavatele, musí splňovat všechny výše uvedené body (byla li taková nabídka předložena). 85. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat uchazeče, aby objasnil jakoukoli část nabídky, jestliže to hodnotící komise považuje za nezbytné pro ohodnocení jeho návrhu. 86. Zadavatel si vyhrazuje právo prověřit informace poskytnuté uchazečem, považuje li to hodnotící komise za nezbytné. 87. U přijatelných nabídek provede hodnotící komise kontrolu případných aritmetických chyb. Takové chyby pak hodnotící komise opraví následujícím způsobem: - vyskytne li se nesrovnalost mezi částkami uvedenými čísly a slovy, pak má přednost částka uvedená slovy; - vyskytne li se nesrovnalost mezi jednotkovou cenou a celkovou částkou získanou vynásobením jednotkové ceny a množstvím, má přednost a platí uvedená jednotková cena s výjimkou smluv založených na paušální ceně. 88. V případě chybné částky uvedené v nabídce hodnotící komise výši částky upraví a uchazeč je vázán touto upravenou částkou. V případě, že uchazeč takto upravenou částku nepřijme, bude jeho nabídka odmítnuta. 89. Při analýze nabídky hodnotící komise stanoví konečnou cenu nabídky po její úpravě. Přidělení zakázky KRITÉRIA PRO PŘIDĚLENÍ ZAKÁZKY 90. Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. Hodnotící komise vybere nabídku uchazeče, který předložil nejnižší cenovou nabídku, jež zároveň splňuje veškerá administrativní a technická kritéria. ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 10 (celkem 36)

11 PRÁVO ZADAVATELE PŘIJMOUT NEBO ZAMÍTNOUT JAKOUKOLI NABÍDKU 91. Zadavatel si vyhrazuje právo přijmout nebo odmítnout jakoukoli nabídku, případně zrušit celé zadávací řízení a odmítnout všechny nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo vyhlásit novou výzvu k účasti v zadávacím řízení. 92. Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít s úspěšným uchazečem smlouvu na částku v mezích dostupných finančních prostředků. V případě, že nejnižší technicky přijatelná nabídka překračuje dostupný rozpočet, vyhrazuje si zadavatel právo jednat s příslušným uchazečem s cílem redukovat rozsah prací, případně upravit jiné smluvní podmínky tak, aby snížil cenu nabídky na takovou úroveň, která by se stala pro zadavatele přijatelnou. Tato jednání je třeba ukončit do 21 dnů od data, kdy uchazeč obdrží pozvánku na jednání o snížení rozsahu stavebních prací. 93. V případě, že dojde ke zrušení zadávacího řízení, musí o tom zadavatel uvědomit uchazeče zadávacího řízení. V případě, že zadavatel zruší zadávací řízení ještě před otevřením vnější obálky kterékoli nabídky, budou zapečetěné a neotevřené obálky vráceny uchazečům. 94. Ke zrušení zadávacího řízení může dojít v těchto případech: - (a) zadávací řízení bylo neúspěšné, tj. nebyla obdržena žádná kvalitativně ani finančně vhodná nabídka anebo nebyla obdržena nabídka vůbec žádná; - (b) došlo k zásadní změně ekonomických nebo technických parametrů projektu; - (c) řádná realizace projektu je znemožněna v důsledku výjimečných okolností či zásahu vyšší moci; - (d) hodnota všech nabídek, které splňují technické podmínky, překračuje dostupné finanční zdroje; - (e) v zadávacím řízení došlo k nesrovnalostem, zejména takovým, které zabránily regulérnímu průběhu veřejné soutěže. 95. Zadavatel v žádném případě nenese odpovědnost za žádné škody jakékoli povahy (zejména pak škody způsobené ztrátou zisku), nebo škody vzniklé v souvislosti se zrušením zadávacího řízení, a to i v případě, že byl zadavatel na možnost vzniku takových škod upozorněn. Výzva k soutěži nezavazuje zadavatele realizovat oznámený projekt. OZNÁMENÍ O PŘIDĚLENÍ ZAKÁZKY, VYJASNĚNÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK 96. Před skončením doby platnosti nabídek uvědomí zadavatel úspěšného uchazeče písemně o tom, že jeho nabídka byla vybrána, a upozorní ho na jakékoli aritmetické chyby, které byly v průběhu hodnocení opraveny. 97. Výše uvedené oznámení může mít i formu výzvy k vyjasnění určitých smluvních problémů uvedených v nabídce, na něž si uchazeč musí připravit odpověď. Toto vyjasnění se může týkat pouze problémů, které neměly přímý vliv na výběr úspěšné nabídky. Výsledek jednání o vyjasnění bude zaznamenán v zápisu o vyjasnění, který bude podepsán oběma stranami a začleněn do smlouvy. Toto oznámení může být učiněno i formou pozvánky k jednání. 98. Oficiální závazek ze strany zadavatele představuje pouze podepsaná smlouva. Veškeré stavební práce lze zahájit pouze po podepsání smlouvy mezi zadavatelem a úspěšným uchazečem. 99. Poté, co dojde k podpisu smlouvy, uvědomí zadavatel neprodleně další uchazeče, že v zadávacím řízení neuspěli. PODPIS SMLOUVY A ZÁRUKA NA PLNĚNÍ SMLOUVY 100. Úspěšný uchazeč do 28 dnů od obdržení smlouvy podepsané zadavatelem podepíše a datuje smlouvu a vrátí ji zadavateli. Podpisem smlouvy se úspěšný uchazeč stává zhotovitelem a smlouva vstupuje v platnost. ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 11 (celkem 36)

12 101. V případě, že úspěšný uchazeč smlouvu nepodepíše, neposkytne požadovanou záruku a nevrátí smlouvu do 28 dnů od doručení oznámení, může zadavatel zvážit zrušení souhlasu s výběrem nabídky, aniž by tím bylo dotčeno jeho právo zadržet záruku na nabídku, požadovat odškodnění nebo se domáhat jakéhokoli opravného prostředku v souvislosti s tímto nedodržením závazku. Úspěšný uchazeč v tomto případě nebude mít žádné právo uplatňovat vůči zadavateli jakékoli nároky Před podpisem smlouvy může zadavatel požadovat, aby úspěšný uchazeč potvrdil prohlášení o účetní uzávěrce. V uzávěrce musí být doložen přístup k úvěrovým nástrojům, které mu zajistí likviditu v době realizace zakázky. V případě, že úspěšný uchazeč prohlášení o účetní uzávěrce nepředloží, bude jeho nabídka zamítnuta a k podpisu smlouvy bude vyzván uchazeč, jehož nabídka byla vyhodnocena jako druhá nejvýhodnější. Dojde li ke stejnému případu i u něj, postup se opakuje Záruka za provedení díla nebyla stanovena. ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ ODVOLÁNÍ 104. Po podepsání smlouvy oběma smluvními stranami vydá zástupce zadavatele písemné oznámení o zahájení stavebních prací. Zhotovitel musí o doručení oznámení obratem informovat zástupce zadavatele Uchazeči zadávacího řízení, kteří se domnívají, že byli v průběhu zadávacího procesu poškozeni jakoukoli chybou nebo neregulérností, mohou vznést přímý protest vůči zadavateli. Zadavatel je povinen odpovědět do 90 dnů od obdržení stížnosti Jestliže výše uvedený postup nebude úspěšný, může uchazeč použít právní prostředky uplatňované v rámci národní legislativy v zemi zadavatele. Technické specifikace, výkresy a výkaz výměr Všeobecná část NÁZEV STAVBY: DÍLNY JURTA ŠKOLÍCÍ A TRÉNINKOVÉ CENTRUM DĚČÍN MÍSTO STAVBY: NEBOČADY U DĚČÍNA, KRAJ ÚSTECKÝ INVESTOR: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ JURTA, PĚŠÍ 9, DĚČÍN 33 NEBOČADY PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 107. Výchozími podklady je dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou RemarK projekční kancelář, ČKA 00402, Vlašimská 1489/4, Praha 10 Vinohrady, autor projektu Ing.arch.Klára Marková Soubor stavebních objektů tvoří zázemí lesní mateřské školy a pomůcek pro vzdělávání předškolních dětí v této škole. Soubor je tvořen třemi stavebními objekty: zateplenou vybavenou jurtou na dřevěné podestě (SO1), funkční FVE na dřevěné konstrukci pro zásobování zázemí elektřinou a pro demonstrační účely (SO2 kce pro panely FVE) a pomůckami pro výuku EVVO šetrné hospodaření s vodou, dětská farma a kutilský koutek (SO3). Nosné konstrukce jsou z dřevěných profilů založené na betonových patkách, přednostně jsou používané přírodní materiály ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 12 (celkem 36)

13 místně dostupné, fasáda dřevěná modřín, střecha plastová šablona, pomůcky jsou propojené zpevněnou pochůzí štěrkomlatovou cestou pro pěší a vozíčkáře, stejný povrch i ve stavbách.. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLNÍ VÝSTAVBU 109. Komplex dotčených staveb se nachází v uzavřeném areálu a nemá žádné podstatné věcné ani časové vazby na okolní výstavbu. Harmonogram vedení stavebních prací je nutné přizpůsobit podmínkám na otevřených staveništích, která se v areálu budou nacházet Souběžně se stavbou bude probíhat výstavba objektu pro zemědělské účely zajišťovaná třetí stranou. Dodavatel je povinen zajistit bezkolizní průběh a plynulost stavebních prací. Požadavky na bezkolizní průběh budou řešené při zahájení stavebních prací V blízkosti stavby se nachází podzemní dálkové vedení v majetku Českých Radiokomunikací, a.s. Dodavatel je povinen toto vedení před započetím vytyčit, označit a důsledně dodržovat pravidla pro práci v blízkosti vedení. Dodavateli budou předány podklady pro vytyčení a podmínky majitele a správce vedení o čemž bude sepsán předávací protokol ZBOŽÍ A MATERIÁLY EKOLOGIE 112. Veškeré zboží a materiály, které budou nově zabudovány do projektového díla, budou nové a nepoužité. Všechny dodávky a vybavení zakoupené dodavatelem budou vyhovovat svými parametry a použitím příslušným technickým normám a předpisům Samostatná stavba nemá negativní vliv na životní prostředí za dodržování následujících opatření Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Zhotovitel bude důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu Navržená opatření k ochraně životního prostředí 117. Ochrana proti hluku a vibracím: Zhotovitel zajistí nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace, stavba bude probíhat mimo hlavní zástavbu a proto se nemusí provádět jiná opatření. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zákonem Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem: Nebude připuštěn provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než připouští příslušná vyhláška. Nakládka zeminy na dopravní prostředky bude nejvýše 10 cm pod horní hranu postranic vozidla Ochrana proti znečištění komunikací: Zhotovitel zajistí omezené pojíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy. Zařídí u výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci očišťování kol a podvozků dopravních prostředků a stavebních strojů od bláta. Bude odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních a odstavných plochách a ostatních komunikacích. Zábor ploch pro zařízení staveniště, jeho provoz a vizuální rušení okolí. Velikost plochy záboru bude co nejmenší a doba trvání co nejkratší v souladu s časovým harmonogramem stavby. Pro provoz zařízení staveniště zhotovitel vypracuje takový provozní a manipulační řád, aby ani vizuálně nebylo narušováno životní prostředí Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod: Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením látkami, které nejsou odpadními ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 13 (celkem 36)

14 vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.). Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů. Pod mechanismy odstavené, parkující a dlouhodobě pracující na jednom místě budou pro zachycení havarijního úniku pohonných nebo provozních hmot vkládány záchytné vany Ochrana zeleně před poškozením: Stavba nemá nároky na ochranu zeleně. BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 122. Při provádění stavebních prací musí zhotovitel věnovat pozornost zejména těmto ustanovením příslušných vyhlášek v platném znění: - Vyhláška ČÚBP č. 48/82 a vyhláška ČÚBP a Českého báňského úřadu (ČBÚ) č. 324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a to zejména tato ustanovení: - část první 3 a násl. Základní povinnosti zhotovitele stavebních prací - část druhá 7 a násl. Stavební práce v mimořádných podmínkách - část třetí 9 a násl. Způsobilost pracovníků a jejich vybavení - část čtvrtá 11 a násl. Staveniště (pracoviště) - část pátá 17 a násl. Zemní práce - část šestá 29 a násl. Betonářské práce a práce související - část sedmá 37 a násl. Zednické práce - část osmá 40 a násl. Montážní práce - část devátá 47 a násl. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou - část desátá 62 a násl. Bourací a rekonstrukční práce - část jedenáctá 71 a násl. Stroje a strojní zařízení - část dvanáctá 92 až 99 Práce související se stavební činností - Vyhlášku 324/90 Sb. je nutné kombinovat s některými souvisejícími předpisy a ČSN v příslušném rozsahu: - Zákon č. 11/90 Sb. o státním podniku - Zákon č. 105/90 Sb. o soukromém podnikání občanů - Nařízení vlády č. 121/90 Sb. o pracovně právních vztazích - Nařízení vlády č. 523/02 Sb. o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců - Zákoník práce - Směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 8/86 a č. 49/67 o zdravotní způsobilosti - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 77/65 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů - Zákon č. 580/90 Sb. o zdravotním pojištění - ČSN Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými - ČSN Bezpečnostní barva a značky - ČSN Provádění a kontrola betonových konstrukcí - ČSN Provádění zděných konstrukcí - ČSN Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 14 (celkem 36)

15 - ČSN a ČSN Lešení, Ochranné a záchytné konstrukce - ČSN Ochranná zábradlí - ČSN Bezpečnostní postroje a pásy - ČSN Bezpečnostní lana - ČSN Stavební plošinové výtahy a další související předpisy 123. Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhl. ČÚBP č. 213/90 Sb. o bezpečnosti při práci a provozu silničních motorových vozidel. - Zhotovitel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z prováděných prací vyplývá. - Zhotovitel stavebních prací musí v rámci zhotovitelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Součástí zhotovitelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací na stavbě k dispozici. Pracovníci musí být seznámeni se zhotovitelskou dokumentací v rozsahu, který se jich týká. - Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo způsobit provozní nehodu, případně i příznaky takového nebezpečí je povinen pokud nemůže nebezpečí odstranit sám přerušit práci a oznámit to odpovědnému pracovníkovi a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce v daném úseku rozhodne odpovědný pracovník zhotovitele po posouzení důvodů. - Pro provádění stavebních prací za mimořádných podmínek musí být v projektu stavby stanoveny zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce. Potřebná opatření určí zhotovitel stavebních prací případně ve spolupráci s projektantem. - Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. Jakékoliv poškození musí být hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí nesmí pracovník pracovat osaměle, kde není v dohledu nebo doslechu další pracovník. - Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny. Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeni, dodržovat bezpečnostní označení a signály pověřených pracovníků dozorem na pracovišti. - Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zakryty nebo ohrazeny. - Před započetím zemních prací musí být zajištěn ze strany zhotovitele v prostoru těchto prací průzkum všech překážek a odpovědným pracovníkem jejich vyznačení na terénu zejména tras podzemních vedení inženýrských sítí, které písemně odevzdal zadavatel při předání staveniště. - Výkopy musí být ohrazeny nebo zakryty. Okraje výkopů se nesmějí zatěžovat. Přes výkopy v zastavěném území musí být položeny lávky pro chodce šířky 1,50 m s oboustranným zábradlím pro každý vstup do objektu nebo max. po 50 m. Případné vjezdy do objektů musí být opatřeny přejezdy se zábradlím a označením dovolené únosnosti a rychlosti. Do výkopů musí být zajištěn bezpečný sestup po žebříku apod. - Zavěšování břemen na jeřáb provádí pověřený pracovník (vazač). Před vlastním zdvihem musí být provedena kontrola bezpečnosti nadzvednutím břemene. Pod dopravovanými břemeny ani v jejich blízkosti se do ustálení břemene nesmí nikdo zdržovat. - Do pracovního prostoru stroje a zařízení se nesmí vstupovat po dobu činnosti stroje. - Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob. ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 15 (celkem 36)

16 - Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, které má pro tuto činnost příslušnou odbornou způsobilost. Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do provozu jen odpovídají li příslušným předpisům technického stavu. - Práce v ochranném pásmu elektrického vedení mohou být zahájeny až po provedeném opatření k zajištění bezpečnosti práce. (Např. dozor pracovníka energ. závodu) - Elektrická vedení musí být uložena tak, aby byla přehledná a co nejkratší. Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena. - Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny bezpečnostním označením. - Lešení nebo jiné konstrukce pro práce ve výšce zasahující do veřejné komunikace musí být zřetelně označeny a za snížené viditelnosti a v noci osvětleny výstražným červeným světlem. ZAJIŠTĚNÍ A KONTROLA KVALITY 124. Dodavatel ručí plném rozsahu za bezvadné provedení díla a zajištění kvality provedení. Stavební dozor bude v plném rozsahu zajištěn dodavatelem stavby, autorský dozor bude provádět pověřený pracovník zpracovatele projektu nebo investora. Průběh stavebních prací bude dokumentován ve stavebním deníku, který umožní věcnou kontrolu použitých materiálů a stavebních řešení. Dodavatel umožní kontrolu stavebního deníku pověřenému pracovníkovi investora. Pravidelné kontrolní dny budou organizovány za účasti investora a manažera projektu 1x měsíčně nebo dle potřeby. Z každého kontrolního dne bude proveden zápis Zhotovitel bude provádět z průběhu výstavby fotodokumentaci v celkovém počtu 10 ks měsíčně. Fotodokumentaci předá každý měsíc v papírové nebo elektronické podobě správci stavby. DOKLADY PRO PŘEDÁNÍ DÍLA 126. Po dokončení stavebních prací bude dílo předáno investorovi. Pověřený pracovník investora provede věcnou kontrolu provedených prací. O předání díla bude sepsán předávací protokol. Součástí předávacího protokolu budou doklady o provedených provozních a výrobních zkouškách, měření a kolaudaci. Předání stavebních objektů a celého provozního souboru bude předáno investorovi najednou Průběh stavebních prací bude dokumentován ve stavebním deníku. Při předání díla budou předány veškeré podklady pro řádné a správné používání a obsluhu instalovaných zařízení. Investor stanoví pověřené pracovníky, kteří budou dodavatelem zaškoleni k obsluze instalovaných zařízení. O provedení školení bude sepsán protokol K řádnému předání díla budou požadovány následující dokumenty, jejichž převzetí bude potvrzené Investorem v předávacím protokolu: - a) kopie stavebního deníku - b) úplná technická dokumentace, opravená dle skutečného provedení stavby (díla) a změny oproti schválené dokumentaci předem odsouhlasené správcem stavby - c) doklady o provedených provozních a výrobních zkouškách, měření a kolaudaci, protokoly z provedení testů těsnosti potrubí - d) certifikáty zabudovaného materiálu a dodávek včetně zařízení v českém jazyce - e) fotodokumentace nebo protokoly o inspekci při pracích zakrytých během stavby - f) podklady po řádné a správné používání a obsluhu instalovaných zařízení a protokoly o provedení školení pověřených pracovníků k obsluze instalovaných zařízení - g) další doklady dle požadavku technického dozoru nebo budoucího správce díla - h) doklady dle zákona o odpadech č. 125/97 Sb. ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 16 (celkem 36)

17 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ A PŘEDPIS PRO PROVOZ A ÚDRŽBU 129. Dokumentace skutečného provedení a předpis pro provoz a údržbu bude obsahovat minimálně kompletní výkresy skutečného provedení stavby, kopie stavebního deníku, atesty použitých materiálů a příručku pro údržbu výrobků s projektovanou životností kratší než je celková projektovaná životnost stavby. Vše ve dvou kopiích na papíře Příručka pro provádění údržby bude udávat plánované intervaly mezi opakováním úprav povrchů a výměnou prvků a bude obsahovat seznam všech kontrolních postupů, které jsou nutné jako nedílná součást dobře připraveného plánu údržby. NORMY A HLAVNÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 131. Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci a ve výkresové dokumentaci Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objekt, budou platit ustanovení posledního současného vydání nebo revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podání nabídky, pokud není výslovně uvedeno jinak Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být Zhotovitelem písemně popsány a předloženy správci stavby přinejmenším 28 dnů před datem, kdy Zhotovitel požaduje souhlas správce stavby V případě, že správce stavby určí, že takto navrhované odchylky nezajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, zhotovitel splní původně vyžadované normy Normy návrhové ČSN Stanovení základních charakteristik ČSN Dovolené proudy ČSN Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení ČSN Kompenzace indukčního výkonu statickými kondenzátory ČSN Dimenzování el. zařízení podle účinků zkratových proudů ČSN Navrhování ocelových konstrukcí ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí ČSN Provádění ocelových konstrukcí ČSN EN ISO Nátěrové hmoty Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy ČSN Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením ČSN Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů ČSN Navrhování větracích a klimatizačních zařízení ČSN Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění ČSN Tepelná ochrana budov ČSN Ústřední vytápění Projektování a montáž ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 17 (celkem 36)

18 ČSN Ohřívání užitkové vody Navrhování a projektování ČSN EN Regulace otopných soustav ČSN Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody ČSN Otopná tělesa pro ústřední vytápění. Základní ustanovení ČSN Otopná tělesa pro ústřední vytápění. Výpočet velikosti ČSN Plynové kotelny ČSN Potrubí a armatury. Jmenovité světlosti ČSN Betonové konstrukce ČSN Zemní práce ČSN Podlahy ČSN Požární bezpečnost staveb ČSN Zakládání stavebních objektů ČSN Navrhování zděných konstrukcí ČSN Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí ČSN Navrhování střech ČSN Obklady keramické a skleněné ČSN Spolehlivost st. konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet ČSN Spolehlivost st. konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro zatížení a účinky. ČSN Zatížení stavebních konstrukcí ČSN Základová půda pod plošnými základy ČSN Pilotové základy ČSN Provádění zděných konstrukcí ČSN Injekčné práce v stavebníctve ČSN Provádění a kontrola konstrukcí ze stříkaného betonu ČSN Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií ČSN Provádění dřevěných konstrukcí ČSN Tesařské spoje dřevěných konstrukcí ČSN Dřevo na stavební konstrukce Část 1: Vizuální třídění podle pevnosti ČSN Navrhování betonových konstrukcí ČSN Provádění a kontrola betonových konstrukcí ČSN Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky ČSN Potrubí. Technické předpisy ČSN Plasty. Trouby a tvarovky z PVC. Technické požadavky ČSN Jímání podzemní vody ČSN Vodárenství studny individ. zásob. vodou ČSN Vodárenské čerpací stanice ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 18 (celkem 36)

19 ČSN Vodárenství. Navrhování vodovodního potrubí TNV Výstavba vodovodního potrubí ČSN Vodovodní přípojky ČSN Podchody vodovodního potrubí pod železnicí a silniční komunikací ČSN Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí ČSN Jakost vod klasifikace jakosti povrchových vod ČSN EN 752 1, 2, 3, 4 ( ) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek ČSN Čištění odpadních vod s obsahem ropných látek ČSN Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací ČSN Stokové sítě a kanalizační přípojky ČSN Výkresy cestných komunikací ČSN Klasifikace zemin pro dopravní stavby ČSN Zkoušení míry namrzavosti zemin ČSN Názvosloví silničních komunikací ČSN Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanoven pro navrhování ČSN Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy ČSN Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 1 Kryty z dlažeb ČSN Navrhování a provádění zemního tělesa pozemích komunikací ČSN Projektování silnic a dálnic ČSN Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel TP 76 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace, 1995 TP 77 Navrhování vozovek pozemních komunikací, 1995 TP 78 Katalog vozovek pozemních komunikací Normy prováděcí ČSN Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN Všeobecné předpisy ČSN Uzemnění a ochranné vodiče ČSN Zásady dimenzování podle elektrodyn. a tepelné odolnosti při zkratech ČSN Rozvodná zařízení. Společná ustanovení ČSN Trojfázové rozvody pro napětí do 52 kv ČSN Stanoviště výkonových transformátorů ČSN Měření elektrických veličin v dozornách výroben a rozvodu elektřiny ČSN Předpisy pro ochranu před bleskem ČSN Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách ČSN Předpisy pro zacházení s el. zařízením při požárech a zátopách ČSN Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 19 (celkem 36)

20 ČSN Veřejné osvětlení ČSN Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN Provádění zděných konstrukcí ČSN Provádění a kontrola betonových konstrukcí ČSN Truhlářské práce stavební ČSN Tesařské práce stavební ČSN Obklady keramické a skleněné ČSN Klempířské práce stavební ČSN Podlahy. Základní ustanovení ČSN Vnitřní vodovody ČSN Vnitřní kanalizace ČSN Dřevěná okna. Základní ustanovení ČSN Dřevěné dveře. Základní ustanovení ČSN Drevo na stavebné konštrukcie ČSN Injekčné práce v stavebníctve ČSN Provádění ocelových konstrukcí ČSN Provádění dřevěných konstrukcí ČSN Jímání podzemní vody ČSN El zařízenní ve zvláštních objektech prostory s vanou nebo sprchou ČSN Elektrické instalace budov ČSN Vnitřní elektrické rozvody ČSN Výběr a stavba el. zařízení výběr soustav a stavba vedení ČSN Umělé osvětlení obytných budov ČSN EN Světlo a osvětlení Osvětlení pracovních prostorů ČSN Schodiště a šikmé rampy ČSN EN 1610 Provádění stok kanalizačních přípojek a jejich zkoušení ČSN Kontrola zhutnění zemina sypanin ČSN Laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin (CBR) ČSN Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací ČSN Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev ČSN Rázová zatěžovací zkouška netuhých vozovek a podloží ČSN Zkoušení silničních živičných směsí ČSN Měření nerovností povrchů vozovek ČSN Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek ČSN Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratu ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 20 (celkem 36)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obec Osík Osík 240, 569 67 Osík, IČ: 00277100, tel: 461 612 573, e-mail: osik@lit.cz, www.osik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku spojenou se zajištěním technického dozoru investora na akci:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel Město Osečná tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zateplení obvodového pláště Mateřské školy Osečná Zadávací řízení je organizováno formou výzvy

Více

Rekonstrukce části veřejného osvětlení v obci Blšany

Rekonstrukce části veřejného osvětlení v obci Blšany Rekonstrukce části veřejného osvětlení v obci Blšany Tento projekt je spolufinancován z programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2015 Město Blšany vyhlašuje uzavřené poptávkové řízení na akci Rekonstrukce

Více

ZPRÁVA ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZPRÁVA ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA ORGANIZACE VÝSTAVBY Stavba : Měčín ČOV a kanalizace Místo : k.ú. Měčín Obec : Měčín Kraj : Plzeňský Pověř.obec : Stavebník : Stupeň PD : Klatovy Město Měčín, Farní 43, 340 37 Měčín DSP květen 2008

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Název a sídlo zadavatele: Obec Kamenný Přívoz Kamenný Přívoz 285, 252 82 Kamenný Přívoz IČ: 00241351,

Více

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK KE ZJEDNODUŠENÉMU PODLIMITNÍMU ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č. 137/2006 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Název veřejné zakázky Zvýšení energetické úspory budovy MŠ Husova čtvrť Název zadavatele: Sídlo: Město Rosice IČ: 00282481

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PAČEJOV VRT S-3 K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁVAZNÝCH POKYNŮ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY V OPŽP A DLE ZÁVAZNÝCH POSTUPŮ PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/ ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Zadavatel: JURTA, o.p.s., Pěší 9, Děčín 33, 40711, IČ: 63778718, DIČ: CZ63778718 Název VZ: Zázemí pro lesní klub Jurta Druh

Více

Výzva pro předložení nabídek

Výzva pro předložení nabídek Výzva pro předložení nabídek Zadavatel: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Buškovice Sídlo: Buškovice 203, 441 01 Podbořany Právní forma: příspěvková organizace IČ: 49123947 Jednající: Ing.

Více

Název zakázky. Vidov obnova vodovodu, I.etapa u bytových domů. Zadavatel zakázky: Obec Vidov. Adresa: Vidov 51, Č.

Název zakázky. Vidov obnova vodovodu, I.etapa u bytových domů. Zadavatel zakázky: Obec Vidov. Adresa: Vidov 51, Č. Název zakázky Vidov obnova vodovodu, I.etapa u bytových domů Zadavatel zakázky: Adresa: Vidov 51, 370 07 Č. Budějovice 1/6 1. Vyhlášení zadávacího řízení Tato zakázka nespadá pod režim zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MĚSTO SEMILY, ZASTOUPENÉ MĚSTSKOU BYTOVOU SPRÁVOU SEMILY, S.R.O. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU (Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.137/2006sb.) ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P.442,

Více

Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Údaje veřejné zakázky Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Název veřejné zakázky (název projektu) Identifikační číslo EDS Druh veřejné zakázky Druh zadávacího řízení Limit veřejné zakázky

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Název a sídlo zadavatele: Obec Křečovice Křečovice 9 257 56 Neveklov IČ: 00232068 DIČ: CZ00232068

Více

Výzva k podání cenové nabídky

Výzva k podání cenové nabídky Výzva k podání cenové nabídky Město Týniště nad Orlicí vyhlašuje výzvu k podání cenové nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

Oprava lesní svážnice U seníku

Oprava lesní svážnice U seníku Správa lesů města Tábora, s.r.o. U Čápova dvora 2712 Měšice 390 02 Tábor V Táboře dne 6. 11. 2015 Počet stran textu: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. SLMT/261/2015/Ka k veřejné zakázce malého rozsahu podle

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ŠANOV MÍSTNÍ KOMUNIKACE Zadavatel : Obec Šanov, Hlavní 65, 671 68 p. Hrabětice 1. PREAMBULE Tato výzva a textová

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem Výstavba a rekonstrukce chodníků

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

zadávací dokumentace a výzva

zadávací dokumentace a výzva Stavební práce oprava produkčních ploch pro ČZU v Praze ŠLP v Kostelci nad Černými lesy zadávací dokumentace a výzva Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa

Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa Název zakázky Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa Zadavatel zakázky: Adresa: Vidov 51, 370 07 Č. Budějovice 1/6 1. Vyhlášení zadávacího řízení Tato zakázka nespadá pod režim

Více

Výstavba finské a parní sauny CPA Delfín včetně plotu

Výstavba finské a parní sauny CPA Delfín včetně plotu Výstavba finské a parní sauny CPA Delfín včetně plotu TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. IDENTIIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE 1.1. Zadavatel CPA Delfín, příspěvková organizace Slovácké náměstí 2377

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MĚSTSKÁ BYTOVÁ SPRÁVA SEMILY, S.R.O. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY FOTO DOMU ZAŠLEME NA VYŽÁDÁNÍ Bytový dům č. p. 469, Luční ulice v Semilech VÝSTAVBA PLYNOVÉ KOTELNY NA LUČNÍ 469 A ZADAVATEL Městská bytová správa

Více

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

3. Místo plnění : Místem plnění je pozemek parc. č. parc. č. 360, 363/1, 363/2 v k.ú. Dolní Benešov.

3. Místo plnění : Místem plnění je pozemek parc. č. parc. č. 360, 363/1, 363/2 v k.ú. Dolní Benešov. Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na stavební práce Veřejná zakázka bude realizovaná výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006

Více

DODÁVKA ZAHRADNÍCH HERNÍCH PRVKŮ PRO 2. MATEŘSKOU ŠKOLU V KARLOVÝCH VARECH

DODÁVKA ZAHRADNÍCH HERNÍCH PRVKŮ PRO 2. MATEŘSKOU ŠKOLU V KARLOVÝCH VARECH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K podání nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, které není organizováno dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách DODÁVKA ZAHRADNÍCH HERNÍCH

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Obec Cerekvice nad Bystřicí. Zadávací dokumentace veřejné zakázky č. 1/2012/CER

Obec Cerekvice nad Bystřicí. Zadávací dokumentace veřejné zakázky č. 1/2012/CER Obec Cerekvice nad Bystřicí Zadávací dokumentace veřejné zakázky č. 1/2012/CER k veřejné zakázce malého rozsahu podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení zadávaném jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce Rekonstrukce veřejného

Více

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Město Semily Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s interní směrnicí Města Semily č. 3/2007 2011 Úvodní

Více

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk Žampach 1, 564 01 Žamberk VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zastoupený ředitelem PaedDr. Luďkem Grätzem poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: veřejný zadavatel Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným

Více

Rekonstrukce Centra pod střechou

Rekonstrukce Centra pod střechou VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), a v souladu s Pravidly, kterými se

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky MŠ Příčná č. p. 227 Broumov rekonstrukce sociálního zařízení Forma zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu, na stavební práce zadávaná dle směrnice rady města č. 17

Více

ZŠ VELEŠÍN. v y p i s u j e. k podání nabídky na zhotovení díla výměna střešní krytiny na pavilonu č. 3 ZŠ ve Velešíně

ZŠ VELEŠÍN. v y p i s u j e. k podání nabídky na zhotovení díla výměna střešní krytiny na pavilonu č. 3 ZŠ ve Velešíně ZŠ VELEŠÍN Družstevní č.p. 340 PSČ 382 32 tel. fax: 00420380331314 v y p i s u j e VÝZVU k podání nabídky na zhotovení díla výměna střešní krytiny na pavilonu č. 3 ZŠ ve Velešíně Zakázka je veřejnou zakázkou

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Chodník v obci Zašová Luhy Jedná se o zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona). Zadavatel

Více

OBNOVA ZÁMKU VE STRÁŽNICI ČÁST PURKRÁBKA II. ETAPA

OBNOVA ZÁMKU VE STRÁŽNICI ČÁST PURKRÁBKA II. ETAPA NÁRODNÍ ÚSTAV MINISTERSTVO KULTURY LIDOVÉ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY OBNOVA ZÁMKU VE STRÁŽNICI ČÁST PURKRÁBKA II. ETAPA VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zpracoval: Jančálek s.r.o. 08/2006 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE

Více

Město Turnov. se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Město Turnov. se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Město Turnov se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov, zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Ve smyslu 6 a 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném

Více

Sociální služby Semily, Bavlnářská ulice, č. p. 523, Semily

Sociální služby Semily, Bavlnářská ulice, č. p. 523, Semily MĚSTSKÁ BYTOVÁ SPRÁVA SEMILY, S.R.O. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Sociální služby Semily, Bavlnářská ulice, č. p. 523, Semily VÝSTAVBA PLYNOVÉ KOTELNY A B ZADAVATEL Městská bytová správa Semily, s.r.o. Komenského

Více

SŠ,ZŠ a MŠ pro ZP, Brno, úprava projektu na zateplení budov B1,B2,B3,B5

SŠ,ZŠ a MŠ pro ZP, Brno, úprava projektu na zateplení budov B1,B2,B3,B5 Vyzvaný zájemce: Výzva k podání nabídky podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu a podle Směrnice

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Světlík Sídlo: Světlík 27, 381 01 Český Krumlov Zastoupena: Michalem Zahorákem starostou obce Světlík IČ: 00246166 Zadavatel podle 26 odst. 3 písm. b) a 38 zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem Zateplení budovy požární stanice v Duchcově č. 21/2014VŘ Nejedná se o zadávací řízení dle zákona

Více

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

"ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVí, OPRAVA KOMUNIKACE,

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVí, OPRAVA KOMUNIKACE, Textová část ZADÁVACí DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE malého rozsahu. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. K PROJEKTU "ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVí, OPRAVA KOMUNIKACE, ROZHLASU A VEŘEJNÉHO

Více

Mateřská škola tel/fax.: , MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace

Mateřská škola tel/fax.: , MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Mateřská škola tel/fax.: 487872504, 731449176 Pražská 836 e-mail: moudra@msprazskadoksy.cz 472 01 Doksy příspěvková organizace IČO 70695369 MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace VÁŠ DOPIS

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC ZLATÁ KORUNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

OBEC KOLOVÁ. Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Preambule. Identifikační údaje zadavatele.

OBEC KOLOVÁ. Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Preambule. Identifikační údaje zadavatele. OBEC KOLOVÁ Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Preambule Obec Kolová (dále jen zadavatel ) vyhlašuje zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3) zákona 137/2006

Více

Obec Bítovčice, splašková kanalizace + ČOV

Obec Bítovčice, splašková kanalizace + ČOV VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6, 12 a 18 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., zadávanou v souladu Operačního programu Životní prostředí fondu soudržnosti EU. Obec

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKA VYŠŠÍ HODNOTY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKA VYŠŠÍ HODNOTY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKA VYŠŠÍ HODNOTY 1. Zadavatel: SRUBMONT s.r.o. se sídlem Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3 IČ: 27972925 Tel.: 608 555 400 E-mail: administrace@srubmont.cz

Více

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY PRAHA 1, KARMELITSKÁ 7

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY PRAHA 1, KARMELITSKÁ 7 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 PRAHA 1, KARMELITSKÁ 7 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE PRAHA čj.:5 662/09-13 Kovrzek/1.412 2.4.2009 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MĚSTO SEMILY, ZASTOUPENÉ MĚSTSKOU BYTOVOU SPRÁVOU SEMILY, S.R.O. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU na stavební práce zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu Správa majetku města Příbor s.r.o. vyhlašuje veřejnou zakázku na stavební práce malého rozsahu na akci Rekonstrukce teplovodu v lokalitě ulic Npor. Loma v Příboře

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, zakázka malého rozsahu Otevřená výzva 1. Zadavatel: Maso Třebovle s.r.o.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Písemná Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace

Písemná Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace Písemná Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace na zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Centrum volného času v obci Kunčice

Centrum volného času v obci Kunčice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY a prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle ustanovení 38 odst. 1 zákona 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Obec Býčkovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Obec Býčkovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Obec Býčkovice Býčkovice 57 Č. j.: 133/2016-1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejné zakázky malého rozsahu Výstavba inženýrských sítí a obslužné komunikace pro 14 rodinných domků v lokalitě 1/6 výběr generálního dodavatele souboru stavebních prací Zadavatel:

Více

Energetické úspory objektu Mateřská školy v Doudlebách nad Orlicí

Energetické úspory objektu Mateřská školy v Doudlebách nad Orlicí Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12, odst.3, zák. č.137/2006 Sb. v platném znění Energetické úspory objektu Mateřská školy v Doudlebách

Více

Horka u Staré Paky dopravní automobil. Výzva k podání nabídky. Horka u Staré Paky dopravní automobil

Horka u Staré Paky dopravní automobil. Výzva k podání nabídky. Horka u Staré Paky dopravní automobil Výzva k podání nabídky Obec Horka u Staré Paky (dále jen zadavatel ) v souladu s ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) tímto vyzývají

Více

zastoupený ředitelem zařízení p. PaedDr. Pavlem Bártíkem, statutárním zástupcem ředitel

zastoupený ředitelem zařízení p. PaedDr. Pavlem Bártíkem, statutárním zástupcem ředitel VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ) a Směrnice MŠMT upravující zadávání veřejných zakázek

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Dle zákona č. 134/2016 sb., o veřejných zakázkách (dále jen "ZVZ") dále jen "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE" k zakázce malého rozsahu Název zakázky: "Dodávka osiva kukuřice" Identifikační údaje

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Zodpovědná osoba: 24.6.2011 do 9.00 hod.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Zodpovědná osoba: 24.6.2011 do 9.00 hod. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 24.6.2011 do 9.00 hod. Zodpovědná osoba: Ing. František Řeřicha +420 377 402 500 rericha@fnplzen.cz V souladu

Více

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE OBEC TRŠICE Zadávací dokumentace na dodávky pro projekt NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE 1. Identifikační údaje zadavatele, základní parametry výběrového řízení 1.1. Identifikační údaje zadavatele Obec

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu podle 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ )

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu podle 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ ) VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Rapotice, oddělení logistiky Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd VÁŠ DOPIS č.j.: ZE DNE: NAŠE č.j.: VS-5772-1/ČJ-2017-800650

Více

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 KRÁLÍKY WWW.KRALIKY.EU Odbor výstavby a technické správy Vyřizuje: Jan Čuma Telefon: +420465670751 E-mail: j.cuma@kraliky.eu Počet listů dokumentů: 3 Počet listů příloh:

Více

VÝZVA. Provedení přezkoumání hospodaření města Třeboně a jeho příspěvkových organizací za rok 2012

VÝZVA. Provedení přezkoumání hospodaření města Třeboně a jeho příspěvkových organizací za rok 2012 ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ Tel.: +420 384 342 185, Fax: +420 384 723 505 e-mail: alena.bastova@mesto-trebon.cz VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu služby v souladu s 18 odst. 5 zákona

Více

MĚSTO HOSTINNÉ Městský úřad Hostinné Odbor investic a majetku města

MĚSTO HOSTINNÉ Městský úřad Hostinné Odbor investic a majetku města MĚSTO HOSTINNÉ Městský úřad Hostinné Odbor investic a majetku města Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908, http://hostinne.info MĚSTO HOSTINNÉ Výzva a zadávací dokumentace k podání

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591111 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. ZŠ Valtická

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. ZŠ Valtická PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26, odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce ZŠ Valtická ZADAVATEL:

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výstavba komína v bytovém domě čp.78

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výstavba komína v bytovém domě čp.78 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V souladu s 18 odst. 5 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Muzeum a Pojizerská galerie Semily Husova 2, 513 01 Semily IČ: 00085839 * tel.: 481 622 528 * email: muzeum@muzeumsemily.eu Č.j.: MZ-01-2011/02 Semily, 20. června 2011 Počet listů: 6 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

Ministerstvo zemědělství Krajská agentura pro zemědělství a venkov Praha a Středočeský kraj. Zadavatel: Název veřejné zakázky:

Ministerstvo zemědělství Krajská agentura pro zemědělství a venkov Praha a Středočeský kraj. Zadavatel: Název veřejné zakázky: Zadavatel: Ministerstvo zemědělství Krajská agentura pro zemědělství a venkov Praha a Středočeský kraj Název veřejné zakázky: Rekonstrukce a zateplení střechy Zateplení budovy 1290121001 Sídlem: Slezská

Více

Obec Načeradec Načeradec 152, 257 08 Načeradec

Obec Načeradec Načeradec 152, 257 08 Načeradec VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel Obec Načeradec vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

Výzva k předložení cenové nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace

Výzva k předložení cenové nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace Č. j.: 01Te/350/2015 Datum: 2. 7. 2015 Výzva k předložení cenové nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace V souladu s ustanovením 6, 17 a

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Ministerstvo obrany Sídlo/místo podnikání: Tychonova 221/1, Praha -Hradčany 16000, CZ IČ: 60162694 Spisová značka zadavatele: 202/11/7/2017-4428 Osoba oprávněná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku na stavební práce pod názvem Stavební úpravy domova se zvláštním režimem Jedná se o zadávací řízení

Více

Město Semily. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Město Semily. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších

Více

MĚSTO HOSTINNÉ Městský úřad Hostinné Odbor investic a majetku města

MĚSTO HOSTINNÉ Městský úřad Hostinné Odbor investic a majetku města MĚSTO HOSTINNÉ Městský úřad Hostinné Odbor investic a majetku města Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908, http://hostinne.info MĚSTO HOSTINNÉ Výzva a zadávací dokumentace k podání

Více