ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837"

Transkript

1 ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na stavební práce vymezená v 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách ), tj. mimo režim zákona o veřejných zakázkách zadávaná podle Směrnice MŽP č. 12/2012, Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, verze ke dni , účinná od a Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v programovém období MMR z května Zadavatel: JURTA, o.p.s., Pěší 9, Děčín 33, 40711, IČ: , DIČ: CZ Zastoupení: Ing. David Landsperský, Ph.D., ředitel Název VZ: Zázemí pro lesní klub Jurta Druh VZ: stavební práce CPV: Rozsah VZ: Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie mimo rámec zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, zadávací řízení v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP v platné verzi. ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 1 (celkem 36)

2 Obsah Obsah... 2 Pokyny pro uchazeče... 3 Zadávací dokumentace... 5 Zpracování nabídky... 6 Podání nabídek... 8 Otevírání obálek a hodnocení předložených nabídek... 9 Přidělení zakázky Technické specifikace, výkresy a výkaz výměr Všeobecná část Technické specifikace a výkresy Výkaz výměr Podrobný popis stavebních objektů SO1 Zázemí lesní mateřské školy s jurtou SO2 Konstrukce pro FVE SO3 Biotop, montované přístřešky pro zvířata, kutilský koutek (Pomůcky A,C,D) ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 2 (celkem 36)

3 Pokyny pro uchazeče Podáním nabídky uchazeč v plném rozsahu a bez omezení akceptuje dále uvedené jako jediný základ pro toto zadávacího řízení, a to bez ohledu na své vlastní prodejní podmínky, jichž se tímto vzdává. Očekává se, že si uchazeči pečlivě prostudují a budou dodržovat veškeré pokyny, formuláře, smluvní ustanovení a specifikace, které jsou součástí této zadávací dokumentace. Pokud nabídka nebude obsahovat všechny požadované informace a dokumentaci a nebude podána ve stanoveném termínu, bude odmítnuta. Na jakékoli výhrady k zadávací dokumentaci obsažené v nabídce nebude brán zřetel; jakékoli výhrady v nabídce k zadávacímu řízení budou mít za následek okamžité odmítnutí nabídky, bez dalšího hodnocení. OBECNÉ POKYNY FINANCOVÁNÍ 1. Uchazeči musí předložit nabídku na celý rozsah stavebních prací, které jsou požadovány v zadávací dokumentaci. Neúplné nabídky nebudou přijaty. 2. V souladu s pravidly Evropské komise pro mezinárodní výzvy k účasti v zadávacím řízení nebudou mít místní uchazeči přednost před zahraničními. 3. Uchazeč nese veškeré náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky. Zadavatel v žádném případě neponese za takové náklady zodpovědnost, bez ohledu na způsob vedení nebo výsledek zadávacího řízení. 4. Projekt spolufinancuje Evropská unie a český státní rozpočet v souladu s pravidly programu OPŽP. 5. Příjemcem financování je JURTA, o.p.s. a v tomto zadávacím řízení vystupuje příjemce jako zadavatel. ÚČAST 6. Účast v zadávacím řízení je za stejných podmínek otevřena fyzickým i právnickým osobám. 7. Tyto podmínky se vztahují na všechny státní příslušníky a na všechny právnické subjekty ustavené na základě občanského, obchodního nebo veřejného práva. Uchazeči musí předložit doklady o svém právním postavení. 8. Uchazeči musí prokázat, že splňují výše uvedené podmínky a dosvědčit svou oprávněnost na základě písemného dokumentu vyhotoveného v souladu s národními zákony nebo zvyklostmi, případně na základě kopií originálních dokumentů prokazujících založení a/nebo právní postavení, v nichž bude uvedeno místo registrace a/nebo statutární sídlo, případně centrální správní kancelář, nachází li se jinde. Zadavatel může přijmout i jiné vyhovující doklady dosvědčující splnění výše uvedených podmínek. 9. Fyzické osoby, společnosti nebo podniky, které nesplňují základní kvalifikační předpoklady uvedené v 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sbírky o veřejných zakázkách (dále jen zákon) jsou vyloučeny z účasti v zadávacích řízeních a přidělování zakázek. Shora uvedené podmínky se vztahují také na všechny partnery ve společném podniku/konsorciu, všechny subdodavatele uchazečů zadávacího řízení. Kromě svých vlastních dokumentů a dále uvedených potvrzení musí uchazeči předložit dokumenty a potvrzení za každého partnera ve společném podniku/konsorciu a za každého subdodavatele, který bude zajišťovat více než 10 % z celkového objemu stavebních prací. 10. Veškeré materiály, zařízení a služby, které mají být dodány na základě smlouvy, musí pocházet z oprávněné země. Uchazeči musí na vyžádání zadavatelem prohlásit, že tuto podmínku splňují. V kontextu tohoto ustanovení znamená původ místo, kde se suroviny těží či pěstují a/nebo zařízení vyrábí, případně odkud se poskytují služby. 11. Uchazeč smí zajišťovat subdodavatelským způsobem maximálně 30 % z celkové hodnoty nabídky. ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 3 (celkem 36)

4 INFORMACE / DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ UCHAZEČEM 12. Všichni uchazeči musí předložit kopie nejaktuálnějších dokumentů uvádějících právní postavení, místo registrace a sídlo ustředí uchazeče, plnou moc opravňující zmocněnce k podepsání nabídky a veškerou související dokumentaci. 13. Všichni uchazeči musí společně se svou nabídkou předložit také tyto informace a dokumenty: 14. Čestným prohlášením doložit, že uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v 53 odst. 1 zákona. 15. Přiměřeně prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 odst. a) a b) zákona. 16. Čestným prohlášením doložit, že uchazeč splňuje kvalifikační předpoklady dle 50 odst. 1 zákona. 17. Přiměřeně prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů seznamem nejméně 3 plnění nebo staveb obdobného charakteru realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a termínu realizace, uvést celkový aktuální počet zaměstnanců ke dni podpisu nabídky a uvést údaje o předpokládaných subdodavatelích v rámci této zakázky, druhu plnění řešeného těmito subdodavateli a procentuální poměr plnění řešených subdodavatelsky. 18. Uchazeči musí prokázat svou oprávněnost k přidělení zakázky předložením důkazů, že splňují, případně překračují stanovená minimální kritéria pro výběr. Důkazy musí uchazeči předložit ve formě informací a dokumentů shora popsaných, případně jakoukoli další formou na základě vlastního uvážení. 19. Minimální kritéria pro výběr každého uchazeče jsou tato: - Uchazeč musí být firma zapsaná v obchodním rejstříku nebo fyzická osoba schopná provést stanovené plnění. V případě společného podniku musí všichni členové dohromady dosahovat takové minimální kvalifikace, jak je požadována níže. - Musí být schopen zajistit nejméně 70 % všech smluvních plnění z vlastních zdrojů, což znamená, že musí disponovat potřebným zařízením, materiály, lidskými a finančními zdroji pro realizaci výše uvedené procentuální části smlouvy. - V případě, že je vedoucím partnerem ve společném podniku / konsorciu, musí být schopen zajistit nejméně 50 % smluvního plnění z vlastních zdrojů. - V případě, že je řadovým partnerem ve společném podniku / konsorciu (tedy není vedoucím partnerem), musí být schopen zajistit nejméně 10 % smluvního plnění z vlastních zdrojů. - V posledních 3 letech realizoval nejméně 1 plnění srovnatelné povahy / hodnoty / náročnosti jako plnění, která jsou obsahem nabídky. 20. Nabídky předložené společnostmi ve společném podniku / konsorciu musí také splňovat následující podmínky: - Nabídka musí obsahovat všechny požadované informace a to o každém partnerovi ve společném podniku / konsorciu, jakož i souhrnné údaje pro zajištění plnění uchazečem. - Nabídka musí být podepsána způsobem, který právně zavazuje všechny partnery. - Jeden partner musí být jmenován vedoucím partnerem a jeho jmenování musí být potvrzeno předložením plných mocí podepsaných právně oprávněnými signatáři zastupujícími každého jednotlivého partnera. - Nabídka musí obsahovat také dohodu o vytvoření společného podniku/konsorcia nebo smlouvu, v níž bude uvedeno, že všichni partneři ponesou společně a nerozdílně odpovědnost za realizaci smlouvy, že vedoucí partner je oprávněn se zavazovat a přebírat pokyny za a jménem všech partnerů, jednotlivě i společně, a že vedoucí partner odpovídá za realizaci smlouvy včetně veškerých plateb. ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 4 (celkem 36)

5 - Všichni partneři ve společném podniku / konsorciu jsou povinni setrvat ve společném podniku / konsorciu po celou dobu plnění smlouvy. JEDEN UCHAZEČ JEDNA NABÍDKA 21. Společnost nesmí předložit nabídku na danou zakázku jak jednotlivě, tak zároveň jako partner ve společném podniku / konsorciu. Podání nebo účast uchazeče ve více než jedné nabídce v jednom zadávacím řízení povede k vyloučení všech nabídek, ve kterých je taková strana zapojena. Jedna společnost se může jako podzhotovitel zúčastnit více zadávacích řízení pouze v případě, že to ospravedlňuje situace na konkrétním trhu. VÝDAJE SPOJENÉ S PODÁNÍM NABÍDKY 22. Uchazeč ponese veškeré náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky. 23. Zadavatel nenese žádnou odpovědnost ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které uchazeči vzniknou v souvislosti s prohlídkami staveniště, inspekcemi či jakoukoli další činností související s podáním nabídky. PROHLÍDKA STAVENIŠTĚ 24. Uchazeči se velmi doporučuje navštívit a důkladně si prohlédnout místo stavebních prací a okolí, aby mohl na vlastní odpovědnost posoudit náklady, míru rizika, faktory nezbytné pro vypracování nabídky a podepsání smlouvy na stavební práce. 25. Zadavatel neuspořádá prohlídku na místě realizace zakázky. Zadávací dokumentace OBSAH 26. Soubor zadávací dokumentace se skládá z následujících dokumentů, které je třeba prostudovat společně s veškerými úpravami: - Pokyny pro uchazeče - Technické specifikace a výkaz výměr - Výkresy - Formuláře k podání nabídky 27. Uchazeči nesou výhradní zodpovědnost za náležitou kontrolu veškeré zadávací dokumentace včetně té technické dokumentace, která je k dispozici k prohlídce, jakož i veškerých úprav v zadávací dokumentaci provedených v průběhu trvání zadávacího řízení. Dále jsou uchazeči zodpovědní za získání spolehlivých informací ohledně veškerých podmínek a povinností, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit hodnotu či povahu nabídky nebo provádění stavebních prací. V případě, že uchazeč bude úspěšný, nebudou zvažovány žádné požadavky na změnu částky uvedené v nabídce z důvodu jeho chyb nebo opomenutí výše uvedených povinností. 28. Uchazeč je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v ustanoveních zadávací dokumentace. Veškeré takové dokumenty musí bez výjimky splňovat tyto podmínky a dodržovat tato ustanovení, přičemž v nich uchazeč nesmí sám provádět žádné změny. Nabídky, které nesplňují požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, budou odmítnuty. VYSVĚTLENÍ TÝKAJÍCÍ SE 29. Uchazeči mají možnost písemně předložit dotazy nejpozději do 5 dnů před termínem stanoveným pro podání nabídek. Zadavatel musí odpovědět na dotazy uchazečů zadávacího řízení nejpozději do 3 dnů před termínem stanoveným pro přijetí nabídek. ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 5 (celkem 36)

6 30. Kopie písemných odpovědí budou rozeslány všem známým uchazečům zadávacího řízení (včetně dotazu; totožnost tazatele však nebude uvedena). Uchazeči obratem písemně potvrdí přijetí těchto odpovědí. ÚPRAVY ZÁKONY 31. Zadavatel může pozměnit zadávací dokumentaci tak, že ne později než 5 dnů před termínem pro podání nabídek zveřejní příslušné úpravy. 32. Každá zveřejněná úprava se stává součástí zadávací dokumentace a bude písemně rozeslána všem známým uchazečům. Uchazeči musí obratem písemně potvrdit přijetí těchto úprav, podepsat každý list a přiložit ji k zadávací dokumentaci. 33. V případě potřeby může zadavatel prodloužit termín pro podání nabídek, aby poskytl uchazečům dostatek času na to, aby tyto změny vzali v úvahu při přípravě svých nabídek. 34. Při podání nabídek se má za to, že uchazeči znají veškeré příslušné zákony, právní nařízení a vyhlášky v České republice, které by mohly jakkoli ovlivnit či se jimi mají řídit činnosti a operace zahrnuté v nabídce a následné smlouvě. 35. Zadávací řízení není organizováno dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sbírky v planém znění, nýbrž mimo režim zákona o veřejných zakázkách podle Směrnice MŽP č. 12/2012, Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, verze ke dni , účinné od a Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v programovém období MMR z května České právo bude rozhodovat při realizaci díla. Zejména pak musí být dodrženy ustanovení těchto zákonů ČR: - Stavební zákon (183/2006 Sb. v platném znění), - Občanský zákoník (89/2012 Sb. v platném znění) a - Zákon o obchodních korporacích (90/012 Sb. v platném znění). Zpracování nabídky JAZYK NABÍDKY 37. Nabídka, veškerá korespondence a další dokumenty související s nabídkou, které si vzájemně vymění uchazeč a zadavatel, musí být psány v jazyce příslušného zadávacího řízení, což je jazyk český. 38. Pomocná dokumentace a ostatní tiskoviny, jako katalogy, prospekty apod. poskytnuté uchazečem, může být psána v jiném jazyce, avšak pod podmínkou, že budou doplněny přesným překladem do jazyka zadávacího řízení. V případě nejasností ohledně výkladu nabídky je rozhodující jazyk, v němž je vedeno zadávací řízení. OBSAH A PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY 39. Nabídky musí splňovat následující podmínky: - Všechny nabídky musí být předloženy v jednom originále v českém jazyce a v libovolném počtu kopií, přičemž verze musí být zřetelně označeny jako originál nebo kopie. V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi jednotlivými verzemi bude mít přednost verze originální. ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 6 (celkem 36)

7 CENA NABÍDKY - Všechny nabídky musí být přijaty na adrese JURTA, o.p.s., Pěší 9, Děčín 33 Nebočady, do 24. března 2014 do 12:00 hodin a to buď doporučeným dopisem s potvrzenou doručenkou, nebo osobně s potvrzením přijetí, které podepíše statutární zástupce společnosti nebo jím písemně zmocněná osoba. - Všechny nabídky včetně příloh a doprovodných dokumentů musí být předloženy v zapečetěné obálce / balíčku, na němž budou uvedeny pouze tyto údaje: o výše uvedená adresa; o referenční číslo výzvy k účasti v příslušném zadávacím řízení CZ.1.02/7.1.00/ ; o věta Neotvírat před termínem otevírání obálek ; o název uchazeče. 40. Cenová nabídka musí být vložena v obálce společně se všemi doprovodnými dokumenty. 41. Stavební práce se nedělí na dílčí dodávky a musí je zajišťovat jediný uchazeč. 42. Nabídka musí obsahovat všechny shora uvedené dokumenty prokazující splnění základních, profesních ekonomických, finančních a technických kvalifikačních předpokladů a dále výkaz výměr na formuláři. 43. Příslušné stránky dokumentů musí být náležitým způsobem podepsány. 44. Cena nabídky musí pokrývat všechna plnění popsané v Zadávací dokumentaci. 45. Uchazeč musí předložit oceněný Výkaz výměr, uvedený v CZK. 46. Uchazeči musí uvádět všechny položky z celkové ceny ve Výkazu výměr bez daní, celních poplatků a dovozních přirážek. Za položky, u nichž uchazeč neuvedl cenový odhad, nebude poskytnuta žádná úhrada, neboť se bude předpokládat, že takové položky jsou zahrnuté v jiných položkách Výkazu výměr. 47. Uchazeči musí zvlášť uvést daně, celní poplatky a dovozní přirážky, které se vztahují na ceny v době podání nabídky, a to v CZK. 48. V případě, že uchazeč nabízí slevu, musí to jasně uvést. Sleva musí být stanovena z ceny bez daní a na celý rozsah stavebních prací. V případě, že uchazeč nabízí slevu, musí být tato sleva uvedena na každém průběžném potvrzení o zaplacení, a vypočítaná stejným způsobem jako v nabídce. MĚNA NABÍDKY A PLATEB 49. Měnou nabídky je CZK. Všechny finanční částky uvedené ve Výkazu výměr a v dalších dokumentech musí být uvedeny v CZK. 50. Platby budou prováděny na žádost zhotovitele po jejich schválení zadavatelem. 51. Veškerá korespondence vztahující se k platbám včetně faktur, průběžných a závěrečných potvrzení o úhradě musí být zasílána zadavateli v českém jazyce. DOBA PLATNOSTI NABÍDKY 52. Nabídka zůstává v platnosti po dobu 90 dnů po termínu stanoveném pro podání nabídek. 53. Ve výjimečných případech může zadavatel požádat uchazeče zadávacího řízení o prodloužení platnosti nabídek na určité konkrétní období, které však nesmí být delší než 40 dnů. Veškeré takové žádosti a odpovědi na ně musí být učiněny písemně. Uchazeč může odmítnout takové žádosti vyhovět. V případě, že se uchazeč rozhodne žádosti vyhovět, nesmí svou nabídku změnit. ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 7 (celkem 36)

8 54. Úspěšný uchazeč musí zachovat svou nabídku v platnosti po dobu dalších 60 dnů od data oznámení o přidělení zakázky. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ 55. Uchazeči musí předložit nabídku v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Variantní návrhy nabídky nejsou povoleny. VYPRACOVÁNÍ A PODEPSÁNÍ NABÍDKY 56. Nabídka musí obsahovat veškeré shora uvedené dokumenty. Každá úplná nabídka musí být předložena v jedné originální verzi v jazyce zadávacího řízení, což je český jazyk, a v libovolném počtu kopií. Pokud jsou přiloženy kopie, jednotlivé verze musí být zřetelně označeny jako originál nebo kopie. V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi jednotlivými verzemi bude mít přednost verze originální. 57. Originál nabídky musí být napsán na stroji/počítači, případně napsán nesmazatelným inkoustem a podepsán osobou (osobami) oprávněnou (oprávněnými) nebo osobou k tomu zmocněnou plnou mocí. Stránky, na nichž byla provedena doplnění nebo úpravy, musí být parafovány osobou nebo osobami, které podepsaly nabídku. Všechny listy nabídky musí být číslovány buď ručně nebo strojově vzestupnou řadou. 58. Nabídka nesmí obsahovat žádné změny ani úpravy s výjimkou změn a úprav provedených v souladu s pokyny vydanými zadavatelem, případně vynucených chybami ze strany uchazeče. V takovém případě musí osoba, která podepsala nabídku, úpravy parafovat. 59. Nabídka bude odmítnuta, pokud bude zadávací dokumentace obsahovat jakékoli úpravy, dodatky nebo vyškrtnutí v zadávací dokumentaci, které nebyly uvedeny v úpravách/změnách vydaných zadavatelem, nebo pokud nebude zadávací dokumentace řádně vyplněna. Podání nabídek ZAPEČETĚNÍ A OZNAČENÍ NABÍDEK 60. Nabídku je nutné buď zaslat doporučeným dopisem s doručenkou, anebo doručit osobně proti potvrzení o převzetí, které podepíše zadavatel či jeho oprávněný zástupce. 61. Uchazeči musí předkládat originál a kopie svých nabídek v zapečetěné obálce či balíčku. 62. Obálka musí být doručena na adresu zadavatele, jak je uvedeno v Zadávací dokumentaci. 63. V případě, že bude obálka odevzdána nezapečetěná a nebude označena v souladu s uvedenými požadavky, zadavatel neponese žádnou zodpovědnost za případnou ztrátu či předčasné otevření nabídky. PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁNÍ NABÍDEK 64. Zadavatel může podle svého uvážení prodloužit termín pro podání nabídek tím, že oznámí změnu v souladu se shora uvedenými ustanoveními. V takovém případě podléhají veškerá práva a povinnosti zadavatele a uchazeče ohledně původního data podání uvedeného v Zadávací dokumentaci nově vyhlášenému datu. POZDĚ PODANÉ NABÍDKY 65. Nabídky předložené po termínu pro podání, který je uveden v těchto pokynech, si ponechá zadavatel. 66. Zadavatel nenese žádnou odpovědnost za případné pozdní doručení nabídky. Pozdě dodané nabídky budou odmítnuty a nebudou hodnoceny. ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 8 (celkem 36)

9 ZMĚNY A STAŽENÍ NABÍDEK 67. Uchazeči mohou měnit nebo stáhnout svou nabídku na základě písemného oznámení učiněného před výše uvedeným termínem. Po termínu pro podání nabídek již nelze žádnou nabídku měnit. 68. Každé oznámení o změnách nebo stažení nabídky musí být vypracováno, zapečetěno, označeno a příslušná obálka musí být při předložení zřetelně označena slovem změna nebo stažení. Otevírání obálek a hodnocení předložených nabídek OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 69. Obálky budou otevírány na veřejném jednání, konaném v zařízení zadavatele JURTA, o.p.s., Pěší 9, Děčín 33 dne 24. března 2014 v 13:00 hodin místního času, a to komisí jmenovanou za tímto účelem. Komise z tohoto jednání vypracuje zápis, který bude uchazečům na vyžádání k dispozici. 70. Při otevírání obálek zadavatel oznámí jména uchazečů, ceny nabídek, nabízené slevy, písemně zaslaná oznámení o stažení nebo změnách nabídek a veškeré další informace, které bude považovat za vhodné. 71. Nejprve budou otevřeny a přečteny obálky označené slovem stažení. Nabídky, ke kterým bylo přijatelným způsobem podáno oznámení o stažení, nebudou otevřeny, nýbrž vráceny uchazeči. 72. Předseda hodnotící komise musí na veřejném otevírání nabídek oznámit ceny nabídek, celkovou hodnotu každé nabídky, veškeré slevy či stažení nabídek a veškeré další náležitosti, které hodnotící komise považuje za důležité. 73. Na snížení nebo úpravy cen nabídky, provedené uchazeči po podání nabídky, nebude při analýze a hodnocení nabídek brán zřetel. 74. Po veřejném otevírání obálek žádné informace ohledně zkoumání, objasňování, hodnocení nebo porovnávání nabídek nebo ohledně rozhodnutí o přidělení zakázky nesmí být zveřejněny před podpisem smlouvy mezi zadavatelem a úspěšným uchazečem. DŮVĚRNOST ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 75. Informace týkající se kontroly, vysvětlení, posudků a porovnání nabídek, jakož i doporučení pro přidělení zakázky, nesmí být sdělovány uchazečům ani žádné další osobě, která není oficiálním účastníkem v procesu hodnocení, a to až do okamžiku oznámení jména úspěšného uchazeče. 76. V případě, že se uchazeč pokusí přímo oslovit kteréhokoli člena hodnotící komise / pracovníka zadavatele v průběhu období hodnocení, bude to považováno za oprávněný důvod k vyloučení jeho nabídky ze zadávacího řízení. VYJASNĚNÍ NABÍDEK 77. Nabídky, které jsou neúplné, podmíněné, nečitelné, nejasné, nebo které obsahují nevyžádaná doplnění či jiné nesrovnalosti, mohou být odmítnuty. 78. Při kontrole a porovnávání nabídek může komise dle vlastního uvážení požádat uchazeče, aby objasnil kteroukoli část své nabídky. 79. Žádost o vyjasnění a odpovědi na tuto žádost musí být zaslány dopisem nebo faxem. Za žádných okolností nelze měnit cenu nebo obsah nabídky či se o tuto změnu snažit, s výjimkou opravy aritmetických chyb, které hodnotící komise zjistí při analýze nabídek. KONTROLA NABÍDEK A SPLNĚNÍ PODMÍNEK 80. Před zahájením podrobné analýzy nabídek musí hodnotící komise zkontrolovat, zda každá nabídka: ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 9 (celkem 36)

10 - byla řádně podepsána; - v podstatných záležitostech vyhovuje požadavkům obsaženým v zadávací dokumentaci. 81. Přijatelná nabídka je taková, která odpovídá požadavkům a specifikacím uvedeným v zadávací dokumentaci, přičemž neobsahuje žádné podstatné odchylky ani výhrady. Odchylky a výhrady se považují za podstatné, pokud: - jakkoli ovlivňují rozsah, kvalitu nebo provedení plnění; - omezují práva zadavatele nebo povinnosti uchazeče stanovené smlouvou, způsobem, který neodpovídá podmínkám zadávací dokumentace; - by úpravy v zadání nespravedlivě ovlivnily konkurenceschopnost dalších uchazečů, kteří předložili přijatelné nabídky. 82. V případě, že nabídka nevyhoví požadavkům uvedeným v hodnotící tabulce, bude hodnotící komisí při kontrole přijatelnosti zamítnuta. HODNOCENÍ A POROVNÁVÁNÍ NABÍDEK OPRAVA CHYB 83. Hodnotící komise smí hodnotit a porovnávat pouze ty nabídky, které jsou podle shora uvedených ustanovení považovány za přijatelné, neboli splňující základní požadavky zadávací dokumentace. 84. Účelem procesu hodnocení je určit, který uchazeč s největší pravděpodobností umožní zadavateli dosáhnout vytyčených cílů tedy bude schopen dokončit stavební práce včas, bude splňovat předepsaná kritéria kvality a jeho cena bude v mezích dostupného rozpočtu. Nabídka, která nejlépe splňuje očekávání zadavatele, musí splňovat všechny výše uvedené body (byla li taková nabídka předložena). 85. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat uchazeče, aby objasnil jakoukoli část nabídky, jestliže to hodnotící komise považuje za nezbytné pro ohodnocení jeho návrhu. 86. Zadavatel si vyhrazuje právo prověřit informace poskytnuté uchazečem, považuje li to hodnotící komise za nezbytné. 87. U přijatelných nabídek provede hodnotící komise kontrolu případných aritmetických chyb. Takové chyby pak hodnotící komise opraví následujícím způsobem: - vyskytne li se nesrovnalost mezi částkami uvedenými čísly a slovy, pak má přednost částka uvedená slovy; - vyskytne li se nesrovnalost mezi jednotkovou cenou a celkovou částkou získanou vynásobením jednotkové ceny a množstvím, má přednost a platí uvedená jednotková cena s výjimkou smluv založených na paušální ceně. 88. V případě chybné částky uvedené v nabídce hodnotící komise výši částky upraví a uchazeč je vázán touto upravenou částkou. V případě, že uchazeč takto upravenou částku nepřijme, bude jeho nabídka odmítnuta. 89. Při analýze nabídky hodnotící komise stanoví konečnou cenu nabídky po její úpravě. Přidělení zakázky KRITÉRIA PRO PŘIDĚLENÍ ZAKÁZKY 90. Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. Hodnotící komise vybere nabídku uchazeče, který předložil nejnižší cenovou nabídku, jež zároveň splňuje veškerá administrativní a technická kritéria. ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 10 (celkem 36)

11 PRÁVO ZADAVATELE PŘIJMOUT NEBO ZAMÍTNOUT JAKOUKOLI NABÍDKU 91. Zadavatel si vyhrazuje právo přijmout nebo odmítnout jakoukoli nabídku, případně zrušit celé zadávací řízení a odmítnout všechny nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo vyhlásit novou výzvu k účasti v zadávacím řízení. 92. Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít s úspěšným uchazečem smlouvu na částku v mezích dostupných finančních prostředků. V případě, že nejnižší technicky přijatelná nabídka překračuje dostupný rozpočet, vyhrazuje si zadavatel právo jednat s příslušným uchazečem s cílem redukovat rozsah prací, případně upravit jiné smluvní podmínky tak, aby snížil cenu nabídky na takovou úroveň, která by se stala pro zadavatele přijatelnou. Tato jednání je třeba ukončit do 21 dnů od data, kdy uchazeč obdrží pozvánku na jednání o snížení rozsahu stavebních prací. 93. V případě, že dojde ke zrušení zadávacího řízení, musí o tom zadavatel uvědomit uchazeče zadávacího řízení. V případě, že zadavatel zruší zadávací řízení ještě před otevřením vnější obálky kterékoli nabídky, budou zapečetěné a neotevřené obálky vráceny uchazečům. 94. Ke zrušení zadávacího řízení může dojít v těchto případech: - (a) zadávací řízení bylo neúspěšné, tj. nebyla obdržena žádná kvalitativně ani finančně vhodná nabídka anebo nebyla obdržena nabídka vůbec žádná; - (b) došlo k zásadní změně ekonomických nebo technických parametrů projektu; - (c) řádná realizace projektu je znemožněna v důsledku výjimečných okolností či zásahu vyšší moci; - (d) hodnota všech nabídek, které splňují technické podmínky, překračuje dostupné finanční zdroje; - (e) v zadávacím řízení došlo k nesrovnalostem, zejména takovým, které zabránily regulérnímu průběhu veřejné soutěže. 95. Zadavatel v žádném případě nenese odpovědnost za žádné škody jakékoli povahy (zejména pak škody způsobené ztrátou zisku), nebo škody vzniklé v souvislosti se zrušením zadávacího řízení, a to i v případě, že byl zadavatel na možnost vzniku takových škod upozorněn. Výzva k soutěži nezavazuje zadavatele realizovat oznámený projekt. OZNÁMENÍ O PŘIDĚLENÍ ZAKÁZKY, VYJASNĚNÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK 96. Před skončením doby platnosti nabídek uvědomí zadavatel úspěšného uchazeče písemně o tom, že jeho nabídka byla vybrána, a upozorní ho na jakékoli aritmetické chyby, které byly v průběhu hodnocení opraveny. 97. Výše uvedené oznámení může mít i formu výzvy k vyjasnění určitých smluvních problémů uvedených v nabídce, na něž si uchazeč musí připravit odpověď. Toto vyjasnění se může týkat pouze problémů, které neměly přímý vliv na výběr úspěšné nabídky. Výsledek jednání o vyjasnění bude zaznamenán v zápisu o vyjasnění, který bude podepsán oběma stranami a začleněn do smlouvy. Toto oznámení může být učiněno i formou pozvánky k jednání. 98. Oficiální závazek ze strany zadavatele představuje pouze podepsaná smlouva. Veškeré stavební práce lze zahájit pouze po podepsání smlouvy mezi zadavatelem a úspěšným uchazečem. 99. Poté, co dojde k podpisu smlouvy, uvědomí zadavatel neprodleně další uchazeče, že v zadávacím řízení neuspěli. PODPIS SMLOUVY A ZÁRUKA NA PLNĚNÍ SMLOUVY 100. Úspěšný uchazeč do 28 dnů od obdržení smlouvy podepsané zadavatelem podepíše a datuje smlouvu a vrátí ji zadavateli. Podpisem smlouvy se úspěšný uchazeč stává zhotovitelem a smlouva vstupuje v platnost. ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 11 (celkem 36)

12 101. V případě, že úspěšný uchazeč smlouvu nepodepíše, neposkytne požadovanou záruku a nevrátí smlouvu do 28 dnů od doručení oznámení, může zadavatel zvážit zrušení souhlasu s výběrem nabídky, aniž by tím bylo dotčeno jeho právo zadržet záruku na nabídku, požadovat odškodnění nebo se domáhat jakéhokoli opravného prostředku v souvislosti s tímto nedodržením závazku. Úspěšný uchazeč v tomto případě nebude mít žádné právo uplatňovat vůči zadavateli jakékoli nároky Před podpisem smlouvy může zadavatel požadovat, aby úspěšný uchazeč potvrdil prohlášení o účetní uzávěrce. V uzávěrce musí být doložen přístup k úvěrovým nástrojům, které mu zajistí likviditu v době realizace zakázky. V případě, že úspěšný uchazeč prohlášení o účetní uzávěrce nepředloží, bude jeho nabídka zamítnuta a k podpisu smlouvy bude vyzván uchazeč, jehož nabídka byla vyhodnocena jako druhá nejvýhodnější. Dojde li ke stejnému případu i u něj, postup se opakuje Záruka za provedení díla nebyla stanovena. ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ ODVOLÁNÍ 104. Po podepsání smlouvy oběma smluvními stranami vydá zástupce zadavatele písemné oznámení o zahájení stavebních prací. Zhotovitel musí o doručení oznámení obratem informovat zástupce zadavatele Uchazeči zadávacího řízení, kteří se domnívají, že byli v průběhu zadávacího procesu poškozeni jakoukoli chybou nebo neregulérností, mohou vznést přímý protest vůči zadavateli. Zadavatel je povinen odpovědět do 90 dnů od obdržení stížnosti Jestliže výše uvedený postup nebude úspěšný, může uchazeč použít právní prostředky uplatňované v rámci národní legislativy v zemi zadavatele. Technické specifikace, výkresy a výkaz výměr Všeobecná část NÁZEV STAVBY: DÍLNY JURTA ŠKOLÍCÍ A TRÉNINKOVÉ CENTRUM DĚČÍN MÍSTO STAVBY: NEBOČADY U DĚČÍNA, KRAJ ÚSTECKÝ INVESTOR: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ JURTA, PĚŠÍ 9, DĚČÍN 33 NEBOČADY PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 107. Výchozími podklady je dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou RemarK projekční kancelář, ČKA 00402, Vlašimská 1489/4, Praha 10 Vinohrady, autor projektu Ing.arch.Klára Marková Soubor stavebních objektů tvoří zázemí lesní mateřské školy a pomůcek pro vzdělávání předškolních dětí v této škole. Soubor je tvořen třemi stavebními objekty: zateplenou vybavenou jurtou na dřevěné podestě (SO1), funkční FVE na dřevěné konstrukci pro zásobování zázemí elektřinou a pro demonstrační účely (SO2 kce pro panely FVE) a pomůckami pro výuku EVVO šetrné hospodaření s vodou, dětská farma a kutilský koutek (SO3). Nosné konstrukce jsou z dřevěných profilů založené na betonových patkách, přednostně jsou používané přírodní materiály ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 12 (celkem 36)

13 místně dostupné, fasáda dřevěná modřín, střecha plastová šablona, pomůcky jsou propojené zpevněnou pochůzí štěrkomlatovou cestou pro pěší a vozíčkáře, stejný povrch i ve stavbách.. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLNÍ VÝSTAVBU 109. Komplex dotčených staveb se nachází v uzavřeném areálu a nemá žádné podstatné věcné ani časové vazby na okolní výstavbu. Harmonogram vedení stavebních prací je nutné přizpůsobit podmínkám na otevřených staveništích, která se v areálu budou nacházet Souběžně se stavbou bude probíhat výstavba objektu pro zemědělské účely zajišťovaná třetí stranou. Dodavatel je povinen zajistit bezkolizní průběh a plynulost stavebních prací. Požadavky na bezkolizní průběh budou řešené při zahájení stavebních prací V blízkosti stavby se nachází podzemní dálkové vedení v majetku Českých Radiokomunikací, a.s. Dodavatel je povinen toto vedení před započetím vytyčit, označit a důsledně dodržovat pravidla pro práci v blízkosti vedení. Dodavateli budou předány podklady pro vytyčení a podmínky majitele a správce vedení o čemž bude sepsán předávací protokol ZBOŽÍ A MATERIÁLY EKOLOGIE 112. Veškeré zboží a materiály, které budou nově zabudovány do projektového díla, budou nové a nepoužité. Všechny dodávky a vybavení zakoupené dodavatelem budou vyhovovat svými parametry a použitím příslušným technickým normám a předpisům Samostatná stavba nemá negativní vliv na životní prostředí za dodržování následujících opatření Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Zhotovitel bude důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu Navržená opatření k ochraně životního prostředí 117. Ochrana proti hluku a vibracím: Zhotovitel zajistí nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace, stavba bude probíhat mimo hlavní zástavbu a proto se nemusí provádět jiná opatření. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zákonem Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem: Nebude připuštěn provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než připouští příslušná vyhláška. Nakládka zeminy na dopravní prostředky bude nejvýše 10 cm pod horní hranu postranic vozidla Ochrana proti znečištění komunikací: Zhotovitel zajistí omezené pojíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy. Zařídí u výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci očišťování kol a podvozků dopravních prostředků a stavebních strojů od bláta. Bude odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních a odstavných plochách a ostatních komunikacích. Zábor ploch pro zařízení staveniště, jeho provoz a vizuální rušení okolí. Velikost plochy záboru bude co nejmenší a doba trvání co nejkratší v souladu s časovým harmonogramem stavby. Pro provoz zařízení staveniště zhotovitel vypracuje takový provozní a manipulační řád, aby ani vizuálně nebylo narušováno životní prostředí Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod: Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením látkami, které nejsou odpadními ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 13 (celkem 36)

14 vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.). Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů. Pod mechanismy odstavené, parkující a dlouhodobě pracující na jednom místě budou pro zachycení havarijního úniku pohonných nebo provozních hmot vkládány záchytné vany Ochrana zeleně před poškozením: Stavba nemá nároky na ochranu zeleně. BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 122. Při provádění stavebních prací musí zhotovitel věnovat pozornost zejména těmto ustanovením příslušných vyhlášek v platném znění: - Vyhláška ČÚBP č. 48/82 a vyhláška ČÚBP a Českého báňského úřadu (ČBÚ) č. 324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a to zejména tato ustanovení: - část první 3 a násl. Základní povinnosti zhotovitele stavebních prací - část druhá 7 a násl. Stavební práce v mimořádných podmínkách - část třetí 9 a násl. Způsobilost pracovníků a jejich vybavení - část čtvrtá 11 a násl. Staveniště (pracoviště) - část pátá 17 a násl. Zemní práce - část šestá 29 a násl. Betonářské práce a práce související - část sedmá 37 a násl. Zednické práce - část osmá 40 a násl. Montážní práce - část devátá 47 a násl. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou - část desátá 62 a násl. Bourací a rekonstrukční práce - část jedenáctá 71 a násl. Stroje a strojní zařízení - část dvanáctá 92 až 99 Práce související se stavební činností - Vyhlášku 324/90 Sb. je nutné kombinovat s některými souvisejícími předpisy a ČSN v příslušném rozsahu: - Zákon č. 11/90 Sb. o státním podniku - Zákon č. 105/90 Sb. o soukromém podnikání občanů - Nařízení vlády č. 121/90 Sb. o pracovně právních vztazích - Nařízení vlády č. 523/02 Sb. o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců - Zákoník práce - Směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 8/86 a č. 49/67 o zdravotní způsobilosti - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 77/65 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů - Zákon č. 580/90 Sb. o zdravotním pojištění - ČSN Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými - ČSN Bezpečnostní barva a značky - ČSN Provádění a kontrola betonových konstrukcí - ČSN Provádění zděných konstrukcí - ČSN Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 14 (celkem 36)

15 - ČSN a ČSN Lešení, Ochranné a záchytné konstrukce - ČSN Ochranná zábradlí - ČSN Bezpečnostní postroje a pásy - ČSN Bezpečnostní lana - ČSN Stavební plošinové výtahy a další související předpisy 123. Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhl. ČÚBP č. 213/90 Sb. o bezpečnosti při práci a provozu silničních motorových vozidel. - Zhotovitel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z prováděných prací vyplývá. - Zhotovitel stavebních prací musí v rámci zhotovitelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Součástí zhotovitelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací na stavbě k dispozici. Pracovníci musí být seznámeni se zhotovitelskou dokumentací v rozsahu, který se jich týká. - Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo způsobit provozní nehodu, případně i příznaky takového nebezpečí je povinen pokud nemůže nebezpečí odstranit sám přerušit práci a oznámit to odpovědnému pracovníkovi a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce v daném úseku rozhodne odpovědný pracovník zhotovitele po posouzení důvodů. - Pro provádění stavebních prací za mimořádných podmínek musí být v projektu stavby stanoveny zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce. Potřebná opatření určí zhotovitel stavebních prací případně ve spolupráci s projektantem. - Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. Jakékoliv poškození musí být hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí nesmí pracovník pracovat osaměle, kde není v dohledu nebo doslechu další pracovník. - Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny. Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeni, dodržovat bezpečnostní označení a signály pověřených pracovníků dozorem na pracovišti. - Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zakryty nebo ohrazeny. - Před započetím zemních prací musí být zajištěn ze strany zhotovitele v prostoru těchto prací průzkum všech překážek a odpovědným pracovníkem jejich vyznačení na terénu zejména tras podzemních vedení inženýrských sítí, které písemně odevzdal zadavatel při předání staveniště. - Výkopy musí být ohrazeny nebo zakryty. Okraje výkopů se nesmějí zatěžovat. Přes výkopy v zastavěném území musí být položeny lávky pro chodce šířky 1,50 m s oboustranným zábradlím pro každý vstup do objektu nebo max. po 50 m. Případné vjezdy do objektů musí být opatřeny přejezdy se zábradlím a označením dovolené únosnosti a rychlosti. Do výkopů musí být zajištěn bezpečný sestup po žebříku apod. - Zavěšování břemen na jeřáb provádí pověřený pracovník (vazač). Před vlastním zdvihem musí být provedena kontrola bezpečnosti nadzvednutím břemene. Pod dopravovanými břemeny ani v jejich blízkosti se do ustálení břemene nesmí nikdo zdržovat. - Do pracovního prostoru stroje a zařízení se nesmí vstupovat po dobu činnosti stroje. - Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob. ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 15 (celkem 36)

16 - Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, které má pro tuto činnost příslušnou odbornou způsobilost. Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do provozu jen odpovídají li příslušným předpisům technického stavu. - Práce v ochranném pásmu elektrického vedení mohou být zahájeny až po provedeném opatření k zajištění bezpečnosti práce. (Např. dozor pracovníka energ. závodu) - Elektrická vedení musí být uložena tak, aby byla přehledná a co nejkratší. Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena. - Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny bezpečnostním označením. - Lešení nebo jiné konstrukce pro práce ve výšce zasahující do veřejné komunikace musí být zřetelně označeny a za snížené viditelnosti a v noci osvětleny výstražným červeným světlem. ZAJIŠTĚNÍ A KONTROLA KVALITY 124. Dodavatel ručí plném rozsahu za bezvadné provedení díla a zajištění kvality provedení. Stavební dozor bude v plném rozsahu zajištěn dodavatelem stavby, autorský dozor bude provádět pověřený pracovník zpracovatele projektu nebo investora. Průběh stavebních prací bude dokumentován ve stavebním deníku, který umožní věcnou kontrolu použitých materiálů a stavebních řešení. Dodavatel umožní kontrolu stavebního deníku pověřenému pracovníkovi investora. Pravidelné kontrolní dny budou organizovány za účasti investora a manažera projektu 1x měsíčně nebo dle potřeby. Z každého kontrolního dne bude proveden zápis Zhotovitel bude provádět z průběhu výstavby fotodokumentaci v celkovém počtu 10 ks měsíčně. Fotodokumentaci předá každý měsíc v papírové nebo elektronické podobě správci stavby. DOKLADY PRO PŘEDÁNÍ DÍLA 126. Po dokončení stavebních prací bude dílo předáno investorovi. Pověřený pracovník investora provede věcnou kontrolu provedených prací. O předání díla bude sepsán předávací protokol. Součástí předávacího protokolu budou doklady o provedených provozních a výrobních zkouškách, měření a kolaudaci. Předání stavebních objektů a celého provozního souboru bude předáno investorovi najednou Průběh stavebních prací bude dokumentován ve stavebním deníku. Při předání díla budou předány veškeré podklady pro řádné a správné používání a obsluhu instalovaných zařízení. Investor stanoví pověřené pracovníky, kteří budou dodavatelem zaškoleni k obsluze instalovaných zařízení. O provedení školení bude sepsán protokol K řádnému předání díla budou požadovány následující dokumenty, jejichž převzetí bude potvrzené Investorem v předávacím protokolu: - a) kopie stavebního deníku - b) úplná technická dokumentace, opravená dle skutečného provedení stavby (díla) a změny oproti schválené dokumentaci předem odsouhlasené správcem stavby - c) doklady o provedených provozních a výrobních zkouškách, měření a kolaudaci, protokoly z provedení testů těsnosti potrubí - d) certifikáty zabudovaného materiálu a dodávek včetně zařízení v českém jazyce - e) fotodokumentace nebo protokoly o inspekci při pracích zakrytých během stavby - f) podklady po řádné a správné používání a obsluhu instalovaných zařízení a protokoly o provedení školení pověřených pracovníků k obsluze instalovaných zařízení - g) další doklady dle požadavku technického dozoru nebo budoucího správce díla - h) doklady dle zákona o odpadech č. 125/97 Sb. ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 16 (celkem 36)

17 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ A PŘEDPIS PRO PROVOZ A ÚDRŽBU 129. Dokumentace skutečného provedení a předpis pro provoz a údržbu bude obsahovat minimálně kompletní výkresy skutečného provedení stavby, kopie stavebního deníku, atesty použitých materiálů a příručku pro údržbu výrobků s projektovanou životností kratší než je celková projektovaná životnost stavby. Vše ve dvou kopiích na papíře Příručka pro provádění údržby bude udávat plánované intervaly mezi opakováním úprav povrchů a výměnou prvků a bude obsahovat seznam všech kontrolních postupů, které jsou nutné jako nedílná součást dobře připraveného plánu údržby. NORMY A HLAVNÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 131. Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci a ve výkresové dokumentaci Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objekt, budou platit ustanovení posledního současného vydání nebo revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podání nabídky, pokud není výslovně uvedeno jinak Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být Zhotovitelem písemně popsány a předloženy správci stavby přinejmenším 28 dnů před datem, kdy Zhotovitel požaduje souhlas správce stavby V případě, že správce stavby určí, že takto navrhované odchylky nezajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, zhotovitel splní původně vyžadované normy Normy návrhové ČSN Stanovení základních charakteristik ČSN Dovolené proudy ČSN Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení ČSN Kompenzace indukčního výkonu statickými kondenzátory ČSN Dimenzování el. zařízení podle účinků zkratových proudů ČSN Navrhování ocelových konstrukcí ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí ČSN Provádění ocelových konstrukcí ČSN EN ISO Nátěrové hmoty Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy ČSN Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením ČSN Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů ČSN Navrhování větracích a klimatizačních zařízení ČSN Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění ČSN Tepelná ochrana budov ČSN Ústřední vytápění Projektování a montáž ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 17 (celkem 36)

18 ČSN Ohřívání užitkové vody Navrhování a projektování ČSN EN Regulace otopných soustav ČSN Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody ČSN Otopná tělesa pro ústřední vytápění. Základní ustanovení ČSN Otopná tělesa pro ústřední vytápění. Výpočet velikosti ČSN Plynové kotelny ČSN Potrubí a armatury. Jmenovité světlosti ČSN Betonové konstrukce ČSN Zemní práce ČSN Podlahy ČSN Požární bezpečnost staveb ČSN Zakládání stavebních objektů ČSN Navrhování zděných konstrukcí ČSN Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí ČSN Navrhování střech ČSN Obklady keramické a skleněné ČSN Spolehlivost st. konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet ČSN Spolehlivost st. konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro zatížení a účinky. ČSN Zatížení stavebních konstrukcí ČSN Základová půda pod plošnými základy ČSN Pilotové základy ČSN Provádění zděných konstrukcí ČSN Injekčné práce v stavebníctve ČSN Provádění a kontrola konstrukcí ze stříkaného betonu ČSN Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií ČSN Provádění dřevěných konstrukcí ČSN Tesařské spoje dřevěných konstrukcí ČSN Dřevo na stavební konstrukce Část 1: Vizuální třídění podle pevnosti ČSN Navrhování betonových konstrukcí ČSN Provádění a kontrola betonových konstrukcí ČSN Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky ČSN Potrubí. Technické předpisy ČSN Plasty. Trouby a tvarovky z PVC. Technické požadavky ČSN Jímání podzemní vody ČSN Vodárenství studny individ. zásob. vodou ČSN Vodárenské čerpací stanice ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 18 (celkem 36)

19 ČSN Vodárenství. Navrhování vodovodního potrubí TNV Výstavba vodovodního potrubí ČSN Vodovodní přípojky ČSN Podchody vodovodního potrubí pod železnicí a silniční komunikací ČSN Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí ČSN Jakost vod klasifikace jakosti povrchových vod ČSN EN 752 1, 2, 3, 4 ( ) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek ČSN Čištění odpadních vod s obsahem ropných látek ČSN Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací ČSN Stokové sítě a kanalizační přípojky ČSN Výkresy cestných komunikací ČSN Klasifikace zemin pro dopravní stavby ČSN Zkoušení míry namrzavosti zemin ČSN Názvosloví silničních komunikací ČSN Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanoven pro navrhování ČSN Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy ČSN Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 1 Kryty z dlažeb ČSN Navrhování a provádění zemního tělesa pozemích komunikací ČSN Projektování silnic a dálnic ČSN Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel TP 76 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace, 1995 TP 77 Navrhování vozovek pozemních komunikací, 1995 TP 78 Katalog vozovek pozemních komunikací Normy prováděcí ČSN Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN Všeobecné předpisy ČSN Uzemnění a ochranné vodiče ČSN Zásady dimenzování podle elektrodyn. a tepelné odolnosti při zkratech ČSN Rozvodná zařízení. Společná ustanovení ČSN Trojfázové rozvody pro napětí do 52 kv ČSN Stanoviště výkonových transformátorů ČSN Měření elektrických veličin v dozornách výroben a rozvodu elektřiny ČSN Předpisy pro ochranu před bleskem ČSN Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách ČSN Předpisy pro zacházení s el. zařízením při požárech a zátopách ČSN Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 19 (celkem 36)

20 ČSN Veřejné osvětlení ČSN Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN Provádění zděných konstrukcí ČSN Provádění a kontrola betonových konstrukcí ČSN Truhlářské práce stavební ČSN Tesařské práce stavební ČSN Obklady keramické a skleněné ČSN Klempířské práce stavební ČSN Podlahy. Základní ustanovení ČSN Vnitřní vodovody ČSN Vnitřní kanalizace ČSN Dřevěná okna. Základní ustanovení ČSN Dřevěné dveře. Základní ustanovení ČSN Drevo na stavebné konštrukcie ČSN Injekčné práce v stavebníctve ČSN Provádění ocelových konstrukcí ČSN Provádění dřevěných konstrukcí ČSN Jímání podzemní vody ČSN El zařízenní ve zvláštních objektech prostory s vanou nebo sprchou ČSN Elektrické instalace budov ČSN Vnitřní elektrické rozvody ČSN Výběr a stavba el. zařízení výběr soustav a stavba vedení ČSN Umělé osvětlení obytných budov ČSN EN Světlo a osvětlení Osvětlení pracovních prostorů ČSN Schodiště a šikmé rampy ČSN EN 1610 Provádění stok kanalizačních přípojek a jejich zkoušení ČSN Kontrola zhutnění zemina sypanin ČSN Laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin (CBR) ČSN Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací ČSN Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev ČSN Rázová zatěžovací zkouška netuhých vozovek a podloží ČSN Zkoušení silničních živičných směsí ČSN Měření nerovností povrchů vozovek ČSN Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek ČSN Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratu ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA Strana 20 (celkem 36)

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1.

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: Objednatel: Obec Dobřejovice se sídlem: Na Návsi

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Stavební provoz Ing. Zdeňka Tesaříková Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. 1 OBSAH Hlavní účastníci výstavby...3 Jednotná klasifikace stavebních

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ZAKÁZKU VMVP, JAROŇKOVA GALERIE - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Projektová dokumentace v elektronické

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Tento dokument doporučujeme využít u příprav výběrových řízení na dodavatele realizovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů, závazné metodiky

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více