PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ. Zpráva k odborným workshopům. Ing. Martin Pavlas, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ. Zpráva k odborným workshopům. Ing. Martin Pavlas, Ph.D."

Transkript

1 PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ Zpráva k odborným workshopům Pracovní skupina VUT v Brně: studenti Fakulty strojního inženýrství Odborný garanti: Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. Ing. Martin Pavlas, Ph.D.

2 Partnerství v oblasti energetiky Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/ Pavel KUBA 1, Jiří KROPÁČ 2 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z WORKSHOPŮ PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ ÚVOD V rámci projektu Partnerství v oblasti energetiky (č. p. CZ.1.07/2.4.00/ ) byly pod vedením Ing. Martina Pavlase, Ph.D. a Ing. Vítězslava Máši, Ph.D. vedeny odborné stáže a workshopy na souhrnné téma Projekty v oblasti energetiky a strojírenství. Stáží se účastnili studenti Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Workshopy a semináře sloužily jako podpora pro úspěšné absolvování stáží ve firmách a pro následné zpracování závěrečných zpráv ze studentských stáží. Spojovacím tématem bylo snižování energetické náročnosti provozů a zařízení. S tím souvisí řada činností, kterým se studenti mohli během svých stáží věnovat. Podle známého modelu se k problematice snižování energetické náročnosti přistupuje takto: rešerše daného tématu, simulace (modelování) provozu nebo zařízení, realizace měření, zpracování a analýza naměřených dat, návrh a realizace úsporného opatření, dokumentace procesu. Všemi tématy se doktoři Pavlas a Máša, spolu se svými kolegy, během workshopů zabývali. Potřebné technické know-how pak bylo především otázkou zapojených firem. Výstupy z workshopů, společně s odpovídající aplikací ve formě studentské stáže jsou sdruženy do tří hlavních oblastí: počítačová podpora projektů, měření v průmyslových provozech a technická dokumentace. 1 Ing. Pavel Kuba, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, Brno, tel.: (+420) , e- mail: 2 Ing. Jiří Kropáč, Ph.D., Ústav procesního a ekologického inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, Brno, tel.: (+420) , 1

3 MODELOVÁNÍ, SIMULACE A ANALÝZA PROCESŮ Tímto tématem se ve svých seminářích zabýval především doktor Pavlas. Workshopy Aplikace matematiky v procesním inženýrství a Bilance toku hmoty a energie jako základ projektování energetických systémů - software W2E poskytly odpověď na základní otázky v oblasti modelování energetických systémů a matematické analýzy. Předmětem analýz a modelování bylo zařízení pro energetické využití odpadu, což souvisí s následným absolvováním stáží na jednom z těchto zařízení ZEVO Praha Malešice. Spalování odpadů v současných zařízeních v sobě spojuje řadu energetických (produkce elektřiny a tepla), chemických (spalování, čištění spalin) a termodynamických dějů (produkce přehřáté páry a její expanze na turbíně). To je znázorněno i na obrázku č. 1. Obrázek 1 Zjednodušené schéma zařízení pro energetické využití odpadů s vyznačenými hlavními procesními proudy Znalosti o modelování procesů pomocí softwaru W2E při své stáži ve spalovně ZEVO Malešice využil Jiří Gregor. Vytvořil schéma s hlavními technologickými celky procesu, což dalším studentům usnadnilo činnost v rámci jejich stáží. W2E je software, který vznikl na Fakultě strojního inženýrství jako přímá podpora projektantům a výzkumníkům. Jedná se o nástroj grafického programování. Ukázka uživatelského rozhraní je na obrázku č. 2. 2

4 Obrázek 2 software W2E grafické uživatelské prostředí a ukázka modelu spalování odpadu a využití uvolněného tepla Není to ovšem jediný software, který studenti během svých stáží používali. Kromě výpočtových softwarů využili i softwary statistické a modelářské. Nedílnou součástí jejich práce bylo i používání tabulkových procesorů, které mají široké uplatnění díky jejich univerzálnosti. J. Gregor během své stáže pracoval na analýze ekonomické náročnosti několika variant provozu spalovny. Tyto ekonomické modely jsou zpracovány v softwaru Excel. Výstupy z jeho analýzy jsou ilustrovány příkladem na obrázku 3. Pomocí těchto modelů je možné soudit, která technologie je ekonomicky nejvýhodnější vzhledem ke vzdálenosti zdroje odpadu od spalovny. 3

5 Obrázek 3 ukázka výstupu ekonomické analýzy Mimo použití Excelu jako nástroje ekonomické analýzy, se doktor Pavlas zabýval také použitím statistického softwaru Statistica. Ten během své stáže využívali František Janošťák a Iva Pařízková. Oba vyhodnocovali data naměřená ve spalovně ZEVO Malešice a navazovali tak na práci Jiřího Gregora v oblasti modelování procesů ve spalovně. F. Janošťák se zabýval modelováním některých zařízení spalovny pomocí metod regresní analýzy. Během stáže se snažil o zpřesnění již vypracovaných modelů a jejich zakomponování do celku. Celkový model spalovny se skládá z jednotlivých dílčích modelů, což je názorně předvedeno na obrázku 4. 4

6 Obrázek 4 schéma a provázanost modelů jednotlivých technologických uzlů spalovny Příkladem práce F. Janošťáka je model parní turbíny, která je jedním z klíčových zařízení spalovny. Na obrázku 5 je znázorněn graf, podle kterého je možné určit, které vstupní parametry mají největší vliv na parametry výstupní. Podle těchto údajů se stážista Janošťák orientoval u všech modelů, které během stáže vytvářel. Jedná se o základní nástroj softwaru Statistica. Obrázek 5 Paretův graf pro model parní turbíny faktory ovlivňující výkon parní turbíny 5

7 Některé modely nebylo možné vytvořit pomocí standardní metody lineární regrese a bylo nutné přistoupit k jiným metodám. Metodu neuronových sítí použila stážistka Iva Pařízková k modelování parního výkonu kotlů a modelování odběru páry druhou společností. Základním prvkem matematického modelu neuronové sítě je tzv. formální neuron (obrázek 6), který je velmi podobný biologickému neuronu. Metoda neuronových sítí je na rozdíl od standardní lineární regrese schopna pracovat s kategoriálními vstupy (zde například den v týdnu či denní doba) a je možné ji aplikovat na procesy, kde modely běžné regrese dosahují pouze nedostačujících výsledků. Obrázek 6 struktura formálního neuronu vstupuje n obecně reálných vstupů x 1 x n (modelují dendrity), které jsou ohodnoceny reálnými synaptickými váhami w i w n V případech, kdy dochází k výraznému kolísání měřené veličiny v čase, dosahují modely tvořené pomocí neuronových sítí větší přesnosti predikce. Porovnání naměřených dat s výsledky modelu je vidět na obrázku 7. 6

8 Obrázek 7 Srovnání naměřených dat a predikce modelu Všechny popisované modely mohou sloužit při plánování výroby tepla a elektrické energie. Ve výsledku tak může být celý provoz efektivnější a ekonomičtější, což zvyšuje zisk provozovateli a snižuje zátěž na životní prostředí. 7

9 SYSTÉM MĚŘENÍ, MĚŘICÍ INSTRUMENTACE Následující semináře vedli doktor Máša a inženýr Kuba. Zabývali se možnostmi praktického měření v průmyslových provozech s názornou ukázkou měření na plynové mikroturbíně, která slouží jako kogenerační jednotka. Měření v průmyslových provozech Měření v průmyslových provozech instrumentace Kogenerace pomocí plynových mikroturbín Měřicí technika pro analýzu provozních parametrů plynových mikroturbín Provoz plynových mikroturbín - praktický sběr dat Inženýr Kuba se v prvních dvou seminářích zabýval stavem měřicí techniky v průmyslových provozech a nejčastějšími problémy, na které by mohli studenti v praxi narazit. Ze seminářů vyplynula nutnost kvalitního měření veličin (faktorů), které ovlivňují proces. Kvalitní měření je základním předpokladem k úspěšnému pochopení a řízení procesu. Absence kvalitního měření ve většině provozů vede ke zbytečným energetickým ztrátám a nízkému povědomí o stavu strojního vybavení. Kromě obecných otázek se semináře věnovaly i možnostem konkrétní aplikace: jaké jsou možnosti v oblasti mařicích karet a datalogerů, jak lze jednoduše naprogramovat univerzální vývojové platformy tak, aby plnily funkce měřicí karty. Samozřejmostí byla i rozprava o nejčastěji používaných měřidlech pro různé veličiny, o jejich přednostech a omezeních. Ve třech následujících workshopech se doktor Máša a inženýr Kuba zabývali využitím plynové mikroturbíny jako kogenerační jednotky. Semináře probíhaly v Laboratoři energeticky náročných procesů, která disponuje vlastní mikroturbínou. Nejprve proběhly semináře, které se zaměřovaly na teoretické základy kogenerace a jejího využití v provozech. Součástí seminářů byl detailní popis měřicího systému, který se využívá k měření účinnosti kogenerační jednotky. V posledním semináři se měli účastníci stáží možnost zapojit do praktického měření na plynové mikroturbíně. Využili k tomu i nově nabyté znalosti z předchozích seminářů a workshopů. Z počtu takto zaměřených workshopů je zřejmé, jak důležité je správně navrhnout systém měření a korektně měření provést. S tímto problém se museli během svých stáží potýkat všichni studenti. V případě Jiřího Gregora se jednalo o měření tepelného toku v kritických místech spalovny. Pomocí korektního měření je možné dosáhnout vyšší účinnosti kotlů, zlepšení kvality popela, snížení koroze kotlů aj. Podle informací z měření je pak provozovatel schopný pracovat efektivněji s výhřevností kotle například čištěním usazenin na stěnách. Pro měření tepelného toku se využilo bodově přivařených drátů ze slitiny CuNi. Ukázka měřicí soustavy je znázorněna na obrázku 8. 8

10 Obrázek 8 ukázka měřicí soustavy Další měření v ZEVO Malešice probíhalo dle potřeb analýz. V případě I. Pařízkové a F. Janošťáka se například jedná o produkci páry v tunách za hodinu. Na obrázku 9 je jasně patrný i výpadek zařízení, se kterým se musí řádným způsobem naložit. Obrázek 9 ukázka měřených dat (červeně označen výpadek měření) 9

11 Stážisti Jakub Lokaj a Jakub Petruška spolu spolupracovali na několika energetických auditech, které probíhaly v prádelenských provozech na různých místech České republiky. Hlavním důvodem těchto auditů bylo zjistit, kde se dají v provozech ušetřit zdroje, zda by nebylo vhodné vyměnit nebo renovovat stávající zařízení nebo navrhnout jiná opatření, která by zvýšila efektivitu provozu. Pokud probíhala měření spotřeb jednotlivých strojů v provozu, musely být tyto stroje spuštěny samostatně, protože drtivá většina provozů nedisponuje žádným systémem měření spotřeb. K měření spotřeb se tak používají fakturační měřidla a energetický audit zbytečně zdržuje provoz. Na obrázku 10 jsou zobrazeny tři měřidla, která se nejčastěji vyskytují v provozech. Jedná se ve většině případů o jediná měřidla v provozu. Obrázek 10 používaná měřidla, plynoměr, elektroměr, vodoměr Návrhy na zlepšení stávajících systémů přináší stážisti Lokaj a Petruška ve formě měřidel podle vlastního návrhu a měřidel neinvazivních. J. Petruška reaguje na nedostatečné systémy měření návrhem přenosné sestavy měřidel, která by umožnila měřit důležité veličiny bez nutnosti velkých zásahů do infrastruktury. Dochází však k závěru, že pokud hrají roli pořizovací náklady, je nutné použít i invazivních měřidel. Prezentovaná soustava měřidel je zobrazena na obrázku 11. Obrázek 11 navržená soustava měřidel J. Lokaj se během své stáže zabýval mimo jiné i návrhem levného měřicího zařízení, které by bylo možné zpracovat v podmínkách bez specializovaného 10

12 vybavení. Podle jeho návrhu se jedná o sestavu open-source vývojové platformy Arduino Uno se soustavou vysílačů a čidel, pomocí kterých je možné neinvazivně odečítat spotřebu média z fakturačního měřidla. Výhodou použití tohoto konceptu je možnost libovolně měnit dispozice sestavy a přizpůsobovat ho konkrétním potřebám. Na obrázku 12 je znázorněna vývojová platforma Arduino. Obrázek 12 platforma Arduino Uno V prádelenských provozech je stále dominantním a v mnoha ohledech nezastupitelným provozním médiem sytá pára. Měření spotřeby syté páry a s ním související účinnost prádelenské techniky je technicky a finančně náročné. Z těchto důvodů se systémy měření syté páry zabýval J. Petruška během své stáže. Jedním ze způsobů měření páry je použití tzv. clonové tratě. Clonové tratě jsou přístroje na měření několika parametrů média současně. Konkrétně se jedná o diferenciální tlak před a za měřicí clonou, teplotu média a absolutní tlak média. Z těchto veličin lze dopočítat nejen objemový průtok ale i množství energie, které bylo parou dodáno. Výhody takového měření jsou zřejmé, porovnáním spotřeby zemního plynu na výrobu syté páry se skutečnou spotřebou páry, je možné určit účinnost parního systému a zařízení, které tento systém využívá. Velkou nevýhodou je však cena takového zařízení, která se odvíjí od vysoké přesnosti zpracování i jednotlivých prvků. Navíc taková sestava může lehce dosáhnout hmotností několika desítek kilogramů. Navržená clonová trať je na obrázku 13. Obrázek 13 navržená clonová trať 11

13 PROJEKCE, DOKUMENTACE Nedílnou součástí práce stážistů byla projekční a dokumentační činnost. Potřebu promyšlené projekce a precizní dokumentace zdůrazňoval během workshopů inženýr Bobák. Zaměřil se především na schopnost číst ve výkresové dokumentaci a její tvorbu podle norem. Během semináře se věnoval jak jednoduchým blokovým schématům, tak i PID schémat, které představují detailní zobrazení technologie včetně rozmístění měřicích prvků a jejich spojení do větších systémových celků. Ukázka je na obrázku 14. Obrázek 14 navržená clonová trať PID diagram Na základě tohoto semináře vypracoval J. Petruška vlastní zjednodušený návod jak katalogizovat pracovní stroje, měřidla a další přístroje. Jím navržený systém pracuje se souborovou databází založenou na formátu XML. Jedná se o standardní formát výměn elektronických informací, který se blíží například jazyku HTML. Možnost vytvářet vlastní struktury a definovat jejich vlastnosti dává programátorovi velké možnosti použití. Petruškův katalog měřicí instrumentace sloužil jako základ pro hlavní náplň stáže Michala Závodníka. Ten během svého působení vytvořil funkční databázi měřidel v databázovém systému MySQL. Uživatelsky je databáze přístupná přes webovou aplikaci naprogramovanou v jazyce PhP. Hlavním cílem bylo vytvořit nástroj k usnadnění práce s rozsáhlým množstvím měřidel. Databáze tak obsahuje veškeré informace o rozsazích měřených veličin, třídách přesnosti a kalibracích. Usnadnit by tak měla především tvorbu protokolů z měření a měla by vytvořit větší přehled o vybavení laboratoře nebo provozu. Díky variabilitě a otevřenosti databáze je možné do systému zadávat libovolné měřicí zařízení a identifikovat ho. Na obrázku 14 je ukázka formuláře z uživatelského rozhraní. 12

14 Obrázek 14 Formulář úpravy měřidla Projekční činností se výrazně zabýval student Marek Ciklamini, který ve společnosti Alkion pracoval na rozšíření funkcionality několika tryskacích zařízení na suchý led. Tryskání suchým ledem je moderní, účinná metoda čištění těžko přístupných a silně znečištěných míst, jako jsou vzduchotechnické šachty. Je však ve většině případů velmi energeticky náročná, protože hlavním provozním médiem je stlačený vzduch, který se musí centrálně vyrábět pomocí kompresorů. Stlačený vzduch je tak velmi drahý, zvlášť když se vezmou v potaz ztráty vzniklé únikem do okolí. M. Ciklamini proto navrhnul výměnu starého pneumatického motoru asynchronním elektromotorem o stejném výkonu. Tato náhrada s sebou však přinesla spoustu nutných změn v ovládacích prvcích, které jsou nyní oproti původním čistě pneumatickým, elektropneumatické. Projekční činnost tak zahrnovala i návrh vhodného frekvenčního měniče, pomocí kterého je možné měnit otáčky motoru bez ztráty výkonu, navíc umožňuje po vložení programu nastavit odezvy na vnější impulzy, dokáže tedy pracovat jako programovatelný automat. Stejným způsobem navrhoval regulaci otáček pro kartáčové čisticí zařízení. Na obrázku 15 je znázorněno zapojení frekvenčního měniče s elektromotorem. 13

15 Obrázek 15 zapojení frekvenčního měniče k elektromotoru s převodovkou Nejdůležitějším úkolem z hlediska projekce však byl návrh a vyhotovení desky plošných spojů, která by sloužila jako řídicí automat k lisu na suchý led. Jednalo se o dlouhý iterační proces, který ve výsledku vedl k použití softwaru EAGLE, pro vytvoření kompletního návrhu desky plošných spojů. Druhou neméně důležitou částí však bylo naprogramování řídicího mikrokontroléru ATmega 328p-PU, který je hlavní jednotkou již zmiňované vývojové platformy Arduino UNO. Před finálním naprogramováním čipu a osazení desky byla provedena simulace celku v softwaru Protheus, který umožňuje modelovat elektrické obvody včetně mikrokontrolerů. Práce Marka Ciklaminiho tedy shrnuje celý proces návrhu, simulace, tvorby, měření a analýzy. Na obrázku 16 je ukázka finální desky plošných spojů před osazením. Obrázek 16 Návrh finální podoby desky plošného spoje 14

16 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Posledním workshopem, který stážisté navštívili, byl seminář inženýra Vondry na téma Ochrana duševního vlastnictví pro studenty technických oborů. Během této přednášky se studenti mohli přesvědčit o složitosti procesu ochrany duševního vlastnictví, o různých možnostech ochrany a o nejběžnějších problémech, které se v oblasti duševního vlastnictví musí řešit. Tímto tématem se nikdo ze studentů přímo nezabýval, ale téma ochrany duševního vlastnictví je natolik důležitým, že bylo mezi semináře zařazeno jednak pro svoji zajímavost a jednak proto, že v budoucnosti by studenti s touto problematikou mohli přijít do styku. V tabulce na obrázku 17 je ukázán přehled možností ochrany různých druhů tzv. duševních statků. Obrázek 17 Možnosti ochrany různých forem duševního vlastnictví 15

17 ZÁVĚR Témata workshopů korespondovala se zaměřením studentských stáží a prací studentů v zapojených firmách. Bylo zohledněno rozdílné zaměření zapojených stážistů (matematici vs. procesní inženýři). Workshopy značně přispěly k rozvoji odborné připravenosti studentů a plnohodnotně posloužily jako praktická příprava pro spolupráci se zapojenými firmami. Ve výsledku tak výrazně napomohly nejen k přenosu poznatků z výzkumu do praxe, ale i k následnému získání konkrétních poznatků a výsledků z absolvovaných stáží. Poděkování Příspěvek byl realizován za finančního přispění Evropské unie v rámci projektu Partnerství v oblasti energetiky, č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/

Virtuální instrumentace I. Měřicí technika jako součást automatizační techniky. Virtuální instrumentace. LabVIEW. měření je zdrojem informací:

Virtuální instrumentace I. Měřicí technika jako součást automatizační techniky. Virtuální instrumentace. LabVIEW. měření je zdrojem informací: Měřicí technika jako součást automatizační techniky měření je zdrojem informací: o stavu technologického zařízení a o průběhu výrobního procesu, tj. měření pro primární zpracování informací o bezpečnostních

Více

Matematické modely v procesním inženýrství

Matematické modely v procesním inženýrství Matematické modely v procesním inženýrství Věda pro praxi OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0020 Michal Touš AMathNet, Pavlov, 6. - 8. 6. 2011 Osnova 1. Procesní inženýrství co si pod tím představit? 2. Matematické

Více

PROTOKOL O PROVEDENÉM MĚŘENÍ

PROTOKOL O PROVEDENÉM MĚŘENÍ Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Procter & Gamble Professional Určení efektivity žehlení PROTOKOL O PROVEDENÉM MĚŘENÍ Vypracovali: Ing. Martin Pavlas, ÚPEI FSI

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru. 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud)

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru. 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud) Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud) 1. Obecný cíl předmětu: Předmět Elektrická měření je profilujícím předmětem studijního oboru Elektrotechnika.

Více

2302R007 Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení Specializace: - Rok obhajoby: 2008. Anotace

2302R007 Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení Specializace: - Rok obhajoby: 2008. Anotace VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení Název práce: Měření místních ztrát vložených prvků na vzduchové trati, měření teploty vzduchu, regulace

Více

Fyzikální laboratoř. Kamil Mudruňka. Gymnázium, Pardubice, Dašická /8

Fyzikální laboratoř. Kamil Mudruňka. Gymnázium, Pardubice, Dašická /8 Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Fyzikální laboratoř Kamil Mudruňka Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1/8 O projektu Cílem projektu bylo vytvořit

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008 Energetická statistika Kombinovaná výroba a tepla v roce 2008 Výsledky statistického zjišťování duben 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Magisterský studijní program, obor

Magisterský studijní program, obor Ústav Automatizace a Informatiky Fakulta Strojního Inženýrství VUT v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno, Česká republika Tel.: +420 5 4114 3332 Fax: +420 5 4114 2330 E-mail: seda@fme.vutbr.cz WWW: uai.fme.vutbr.cz

Více

Software pro analýzu energetických dat W1000

Software pro analýzu energetických dat W1000 Software pro analýzu energetických dat W1000 Data pro snadný život vašich zákazníků Manage energy better Mít správné informace ve správný čas je základem úspěchu každého snažení, tedy i řízení spotřeby

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace měření hladiny 2 P-10b-hl ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Hladinoměry Principy, vlastnosti, použití Jedním ze základních

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí EXPERIMENTÁLNÍ METODY I Pro studenty 4. ročníku Energetického ústavu prof. Ing.

Více

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu. Elektrotechnika. (platné znění k )

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu. Elektrotechnika. (platné znění k ) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Elektrotechnika (platné znění k 1. 9. 2009) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 2011 počínaje

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013 Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I OSNOVA 1. KAPITOLY 1. Základy měření Úvod do problematiky experimentální

Více

Zkušenosti s provozem kalibračních tratí. Ing. Vladislav Šmarda ENBRA, a. s.

Zkušenosti s provozem kalibračních tratí. Ing. Vladislav Šmarda ENBRA, a. s. Zkušenosti s provozem kalibračních tratí Ing. Vladislav Šmarda ENBRA, a. s. Zkušební zařízení v AMS a kalibračních laboratořích zkušební zařízení pro zkoušky a ověřování měřidel proteklého množství vody

Více

Práce s PID regulátorem regulace výšky hladiny v nádrži

Práce s PID regulátorem regulace výšky hladiny v nádrži Práce s PID regulátorem regulace výšky hladiny v nádrži Cíl úlohy Zopakování základní teorie regulačního obvodu a PID regulátoru Ukázka praktické aplikace regulačního obvodu na regulaci výšky hladiny v

Více

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu:

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu: Elektroenergetika 1 (A1B15EN1) 3. cvičení Příklad 1: Rankin-Clausiův cyklus Vypočtěte tepelnou účinnost teoretického Clausius-Rankinova parního oběhu, jsou-li admisní parametry páry tlak p a = 80.10 5

Více

pro bioplynové stanice

pro bioplynové stanice Progresivní možnosti zvyšov ování účinnosti mikroturbín n jako kogeneračních jednotek pro bioplynové stanice MŽP VaV SPII2f1/27/07 Minimalizace emisní zátěže kogenerační jednotky výzkumem nových technologických

Více

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky KLÍČOVÉ VLASTNOSTI SYSTÉMU POPIS SOUČASNÉHO STAVU 1. Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky 2. Jednotlivé panely interaktivního

Více

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část.

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. V předchozích dvou dílech této série článků jste se dozvěděli mnohé o snižování spotřeby vody a energie na

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Protokol. Vzdáleně měřený experiment charakteristiky šesti různých zdrojů světla

Protokol. Vzdáleně měřený experiment charakteristiky šesti různých zdrojů světla Protokol Vzdáleně měřený experiment charakteristiky šesti různých zdrojů světla Datum měření: Začátek měření: Vypracoval: Celková doba měření: Místo měření: Umístění měřeného experimentu: Katedra experimentální

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů

Více

28.z-8.pc ZS 2015/2016

28.z-8.pc ZS 2015/2016 Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace počítačové řízení 5 28.z-8.pc ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Další hlavní téma předmětu se dotýká obsáhlé oblasti logického

Více

Energetický management na Vašem objektu

Energetický management na Vašem objektu Energetický management na Vašem objektu Úkolem Energetického managementu je dosažení optimalizace provozu budov a areálu s dosažením co nejnižších nákladů na energie v souladu s platným energetickým zákonem

Více

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Centrum Digitální Optiky Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Výzkumná zpráva projektu Identifikační čí slo výstupu: TE01020229DV003 Pracovní balíček: Zpracování dat S-H senzoru

Více

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad Zjednodušená měsíční bilance solární tepelné soustavy BILANCE 2015/v2 Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad Úvod Pro návrh

Více

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, 612 00 Brno Popis Prototyp automatického kotle o výkonu 100 kw

Více

Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu. Elektrotechnika. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu. Elektrotechnika. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu Elektrotechnika (platné znění k 1. 9. 2009) Tento dodatek ruší a plně nahrazuje předchozí Dodatek

Více

Nástroje pro tvorbu wireframes

Nástroje pro tvorbu wireframes Nástroje pro tvorbu wireframes Tento dokument stručně popisuje dostupné nástroje, které slouží pro tvorbu modelů stránek, tzv. wireframes. Michal Pařízek v červnu 2009 vyzkoušel celkem sedm nástrojů, z

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více

Energeticky úsporný projekt

Energeticky úsporný projekt Energeticky úsporný projekt Závěrečné vyhodnocení akce v, v, MATERSKA SKOLA RUDNA U PRAHY v v, KE SKOLCE 922, MESTO RUDNA Vypracoval: Ing. Jan Kárník, energetický auditor č. 0262 1 Obsah ( Obsah... 2 2

Více

Modelování a simulace Lukáš Otte

Modelování a simulace Lukáš Otte Modelování a simulace 2013 Lukáš Otte Význam, účel a výhody MaS Simulační modely jsou nezbytné pro: oblast vědy a výzkumu (základní i aplikovaný výzkum) analýzy složitých dyn. systémů a tech. procesů oblast

Více

Software pro formování dielektrika kondenzátorů

Software pro formování dielektrika kondenzátorů VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV FYZIKY Software pro formování dielektrika kondenzátorů Číslo projektu: TA02020998 Číslo výsledku: 27267 Spolupracující

Více

INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ing. Jan Koloničný, Ph.D. 23.5.2011 VŠB-TU Ostrava - 1 - Projekt Inovace pro efektivitu a ţivotní prostředí regionální výzkumně-vývojové

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI internetové centrum pro energetické řízení Program energetického managementu a monitoringu Úvod Náklady na paliva, energii a vodu se stávají

Více

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha Názvosloví páry Pro správné pochopení funkce parních systémů musíme znát základní pojmy spojené s párou. Entalpie Celková energie, příslušná danému

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém Hierarchická

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_15_OC_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Katalog vzdělávacích programů SMC Industrial Automation CZ s.r.o.

Katalog vzdělávacích programů SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Katalog vzdělávacích programů SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Strana 1 Úvod Katalog vzdělávacích programů společnosti SMC obsahuje témata pokrývající znalosti pneumatických, elektropneumatických prvků

Více

Skalární řízení asynchronních motorů malých výkonů

Skalární řízení asynchronních motorů malých výkonů Skalární řízení asynchronních motorů malých výkonů Vít Řehák TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

Automatické testování netěsností vzduchem. Přístroje JWF na testování netěsností, série 400

Automatické testování netěsností vzduchem. Přístroje JWF na testování netěsností, série 400 Automatické testování netěsností vzduchem Přístroje JWF na testování netěsností, série 400 Nejmodernější technologie testování netěsností: Přístroje JWF pro testování netěsností, série 400 Pro každý postup

Více

Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy

Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy Ing. Petr Wolf, Ph.D. Ing. Jan Včelák, Ph.D. doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Hierarchická struktura řídicího systému

Více

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace...

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace... PROGRAM REKUPERACE Obsah 1 Proč využívat rekuperaci...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektu...3 4 Přínosy...3 4.1. Přínosy energetické...3 4.2. Přínosy environmentální...4 5 Finanční analýza

Více

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku Truss 4.7 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.7 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Změna práce s násobnými vazníky Z důvodu omezení chyb v průběhu návrhu byl upraven způsob

Více

Příloha k průběžné zprávě za rok 2015

Příloha k průběžné zprávě za rok 2015 Příloha k průběžné zprávě za rok 2015 Číslo projektu: TE02000077 Název projektu: Smart Regions Buildings and Settlements Information Modelling, Technology and Infrastructure for Sustainable Development

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení Název práce: Elektrohydraulické pohony tavící a ustalovací pece na hliník Autor práce: Bc. Martin Morávek

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední

Více

Povinnosti a příležitosti v oblasti energetické efektivnosti Projekt SPICE3 Tomáš Chadim

Povinnosti a příležitosti v oblasti energetické efektivnosti Projekt SPICE3 Tomáš Chadim www.tuv-sud.cz Povinnosti a příležitosti v oblasti energetické efektivnosti Projekt SPICE3 Tomáš Chadim Praha, 3. 4. 2015 Obsah prezentace 1. Představení partnera SCHP, společnosti s.r.o. 2. Aktuální povinnosti

Více

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst Závěry Územní energetické koncepce Soubor činností energetického managementu upřesňovat stanovené zásady užití jednotlivých

Více

VYUŽITÍ MATLABU PRO VÝUKU NUMERICKÉ MATEMATIKY Josef Daněk Centrum aplikované matematiky, Západočeská univerzita v Plzni. Abstrakt

VYUŽITÍ MATLABU PRO VÝUKU NUMERICKÉ MATEMATIKY Josef Daněk Centrum aplikované matematiky, Západočeská univerzita v Plzni. Abstrakt VYUŽITÍ MATLABU PRO VÝUKU NUMERICKÉ MATEMATIKY Josef Daněk Centrum aplikované matematiky, Západočeská univerzita v Plzni Abstrakt Současný trend snižování počtu kontaktních hodin ve výuce nutí vyučující

Více

Mikropilot pro SmVaK. Cíle mikropilotu. Zadání mikropilotu

Mikropilot pro SmVaK. Cíle mikropilotu. Zadání mikropilotu Mikropilot pro SmVaK Ke konci června 2016 společnost Solidus Tech s.r.o. realizovala pilotní projekt pro vzdálený odečet vodoměrů společnost SMVAK. Pilot byl realizovaný za podpory společnosti OVOD, spol.

Více

Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla. Martin Krajíček

Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla. Martin Krajíček Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla Autor: Vedoucí diplomové práce: Martin Krajíček Prof. Michael Valášek 1 Cíle práce 1. Vytvoření specifikace zařízení 2. Návrh zařízení včetně hydraulického

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Alternativní zdroje energie Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Popis nástroje - Energetický audit

Popis nástroje - Energetický audit Popis nástroje - Energetický audit Energetický audit Název nástroje: o Energetický audit Zákonné regulace nástroje: o č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií o č. 213/2001 Sb podrobnosti a náležitosti

Více

Problémy navrhování a provozu tepelných sítí. Jan Havelka, Jan Švec

Problémy navrhování a provozu tepelných sítí. Jan Havelka, Jan Švec Problémy navrhování a provozu tepelných sítí Jan Havelka, Jan Švec Obsah prezentace Úvod Příklady úloh řešených na parních sítích Příklady úloh řešených na vodních sítích Stručné představení softwaru MOP

Více

Rovinný průtokoměr. Diplomová práce Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky, 2013. Jakub Filipský

Rovinný průtokoměr. Diplomová práce Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky, 2013. Jakub Filipský Rovinný průtokoměr Diplomová práce Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky, 2013 Autor: Vedoucí DP: Jakub Filipský Ing. Jan Čížek, Ph.D. Zadání práce 1. Proveďte rešerši aktuálně používaných způsobů a

Více

Manuál pro uživatele aplikace FUEL 2000 Enterprise

Manuál pro uživatele aplikace FUEL 2000 Enterprise aplikace FUEL 2000 Enterprise Zpracoval: Ondřej Bejšovec JS Petrol s.r.o. Autor programu: UNICODE Systems, s.r.o. Ruská ul.14 674 01 Třebíč IČO: 26224992-1 - Úvod a přihlášení do systému 1) O systému Srdcem

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Software pro vzdálenou laboratoř

Software pro vzdálenou laboratoř Software pro vzdálenou laboratoř Autor: Vladimír Hamada, Petr Sadovský Typ: Software Rok: 2012 Samostatnou část vzdálených laboratoří tvoří programové vybavené, které je oživuje HW část vzdáleného experimentu

Více

Opatření proti nežádoucím tokům tepelné energie a jejich začlenění do systému řízení

Opatření proti nežádoucím tokům tepelné energie a jejich začlenění do systému řízení Opatření proti nežádoucím tokům tepelné energie a jejich začlenění do systému řízení Stínící systémy, ať již interiérové nebo exteriérové významně ovlivňují tepelnou pohodu v interiéru ať se jedná o administrativní

Více

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU Milan Jahoda Zdroj Peter Hamersma, Martin Molzahn, Eric Schaer: Recommendations for Chemical Engineering Education in a Bologna Three Cycle Degree

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ DSŘ. stavby: Vypracoval: Vedoucí útvaru: Datum: Celk. počet A4:

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ DSŘ. stavby: Vypracoval: Vedoucí útvaru: Datum: Celk. počet A4: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Blok: Objekt / PS: Stupeň: Třídící znak: DSŘ Skart. Znak: Pořadové číslo: Stavba: ZEVO Závod na energetické využití odpadu Investor: TEREA CHEB s.r.o., Májová 588/33, Cheb

Více

Energy Strategic Asset Management. D12/15.2 User Manual CZECH REPUBLIC

Energy Strategic Asset Management. D12/15.2 User Manual CZECH REPUBLIC Energy Strategic Asset Management D12/15.2 User Manual CZECH REPUBLIC Projekt ESAM - Energeticky účinné strategické řízení domovního fondu Uživatelský manuál Softwarový nástroj projektu ESAM Dne: 1.12.2008

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku 480/01 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 0. prosince 01 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona

Více

Moderní webová databáze IODA

Moderní webová databáze IODA Jan Tichý 1, Veronika Faifrová 2 Moderní webová databáze IODA Klíčová slova: webová databáze, data o dopravě, statistiky, informace, trendy, grafy Úvod Spolu s rozvojem moderních webových aplikací neustále

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace principu

Více

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování Spalování je fyzikálně chemický pochod, při kterém probíhá organizovaná příprava hořlavé směsi paliva s okysličovadlem a jejich slučování (hoření) za intenzivního uvolňování tepla, což způsobuje prudké

Více

Systémové elektrické instalace EIB/KNX Ing. Josef Kunc

Systémové elektrické instalace EIB/KNX Ing. Josef Kunc Systémové elektrické instalace EIB/KNX Ing. Josef Kunc Úvod S rostoucími nároky na elektrické instalace se klasické ukládání vnitřních elektrických rozvodů stávalo stále komplikovanějším. Při vysokých

Více

ÚLOHA S2 STATICKÁ CHARAKTERISTIKA KONDENZÁTORU BRÝDOVÝCH PAR

ÚLOHA S2 STATICKÁ CHARAKTERISTIKA KONDENZÁTORU BRÝDOVÝCH PAR VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav počítačové a řídicí techniky Ústav fyziky a měřicí techniky LABORATOŘ OBORU IIŘP ÚLOHA S2 STATICKÁ CHARAKTERISTIKA KONDENZÁTORU BRÝDOVÝCH PAR Zpracoval:

Více

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Projektově orientovaná výuka Ústav konstruování Odbor metodiky konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Marek CIKLAMINI 1 NÁVRH POHONNÝCH JEDNOTEK PRO TRYSKACÍ A KARTÁČOVÁ ZAŘÍZENÍ A AUTOMATIZACE LISU PELETEK SUCHÉHO LEDU

Marek CIKLAMINI 1 NÁVRH POHONNÝCH JEDNOTEK PRO TRYSKACÍ A KARTÁČOVÁ ZAŘÍZENÍ A AUTOMATIZACE LISU PELETEK SUCHÉHO LEDU Marek CIKLAMINI 1 NÁVRH POHONNÝCH JEDNOTEK PRO TRYSKACÍ A KARTÁČOVÁ ZAŘÍZENÍ A AUTOMATIZACE LISU PELETEK SUCHÉHO LEDU Abstrakt Obsahem článku je seznámení se s výběrem vhodných pohonných jednotek pro tryskací

Více

VICTRIX Zeus ErP. Závěsné kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem TUV

VICTRIX Zeus ErP. Závěsné kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem TUV VICTRIX Zeus ErP Závěsné kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem TUV MODELOVÁ ŘADA VICTRIX Zeus ErP Závěsné plynové kondenzační kotle Topné s vestavěným nerezovým zásobníkem TUV EKONOMICKÝ PROVOZ, VE

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o.

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o. Profesionální řešení Vaší regulace regulátor Eko-Logix Profesionální řešení Vaší regulace Přemýšlíte nad regulací vašeho topného systému? ( tepelné čerpadlo, solární panely, ohřev TV, vytápění bazénu včetně

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

VYUŽITÍ MATLABU PRO PODPORU VÝUKY A PŘI ŘEŠENÍ VÝZKUMNÝCH ÚKOLŮ NA KATEDŘE KOMUNIKAČNÍCH A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

VYUŽITÍ MATLABU PRO PODPORU VÝUKY A PŘI ŘEŠENÍ VÝZKUMNÝCH ÚKOLŮ NA KATEDŘE KOMUNIKAČNÍCH A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VYUŽITÍ MATLABU PRO PODPORU VÝUKY A PŘI ŘEŠENÍ VÝZKUMNÝCH ÚKOLŮ NA KATEDŘE KOMUNIKAČNÍCH A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Markéta Mazálková Katedra komunikačních a informačních systémů Fakulta vojenských technologií,

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva Výroba monitoring energií a zvyšování efektivity výroby Jan Grossmann Schéma Měření spotřeby energií Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny

Více

Řízení asynchronních motorů

Řízení asynchronních motorů Řízení asynchronních motorů Ing. Jiří Kubín, Ph.D. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

Prezentace programu. Tento dokument obsahuje stručný náhled na systém. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku. Výrobce a distributor

Prezentace programu. Tento dokument obsahuje stručný náhled na systém. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku. Výrobce a distributor Max Communicator 9 prezentace 2014 Prezentace programu Tento dokument obsahuje stručný náhled na systém Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce a distributor Poslední revize 10. dubna

Více

Ekonomické a ekologické efekty kogenerace

Ekonomické a ekologické efekty kogenerace Ekonomické a ekologické efekty kogenerace Kogenerace (KVET) společná výroba elektřiny a dodávka tepla -zvyšuje využití paliva. Velká KVET teplárenství. Malá KVET - parní, plynová, paroplynová, palivové

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o.

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o. PROENERGY ProSun - alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie využíváme v oblasti dodávky a instalace plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel,

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Elektronická technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka

Elektronická technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka 17, 18. hodina Elektronická technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka Téma: závěrečná část dokumentu, dodatky a manuály 1) Závěrečná část dokumentu 2) Dodatky 3) Manuály a návody obsah dokumentu Závěrečná

Více