Rozhodnuti. ~fj~ MINISTERSTVO PRO MisTNi ROZVOJ ~~ Staromestske nam. 6. ~:t1.y Praha 1. Adresati: die rozdihovniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhodnuti. ~fj~ MINISTERSTVO PRO MisTNi ROZVOJ ~~ Staromestske nam. 6. ~:t1.y 11015 Praha 1. Adresati: die rozdihovniku"

Transkript

1 ~fj~ MNSTERSTVO PRO MisTNi ROZVOJ ~~ Staromestske nam. 6 ~:t1.y Praha 1 Adresati: die rozdihovniku V Praze dne 2. cervna 2015 C.j. MMR-18700/ /1329 Rozhodnuti Ministerstvo pro mistni rozvoj, jako spravni organ pfislusny podle 14 odst. 1 zakona c Sb., 0 zfizeni ministerstev a jinyeh ustfednich organu statni spravy Ceske republiky, ve zneni pozdejsieh pfedpisu, a podle 89 odst. 1 mona c. 500/2004 Sb., spravni fad, v platnem zneni (dale jen "spravni fad"), ve spojeni s 118 odst. 3 pismo b) mona c Sb., 0 hlavnim meste Praze, ve zneni pozdejsieh pfedpisu, ve veci odvolani obcanskeho sdruzeni "KARLiN SORE obcanske sdruzeni za lepif zivot v prabkem Karline'" C , se sidlem Sokolovska 428/130, Praha 8 - Karlin, zastoupeneho JUDr. Jifim Matznerem, PhD., LL.M., advoklitem, se sidlem Anny Letenske 3417, Praha 2, proti usneseni Magistratu hlavnmo mesta Prahy, odboru stavebniho a uzemniho planu, c.j. MHMP /2015 (sp.zn. S-MHMP /2014/SUPlKu) ze dne , kterym bylo de 36 odst. 1 spravniho radu prohaseno, ze se ucastnici fizeni 0 odvolani obcanskeho sdruzeni "KARLN SOBE obcanske sdruzeni za lepsi zivot v prazskem Karline", zastoupeneho JUDr. Jifim Matznerem, PhD., LL.M., proti rozhodnuti Ufadu mestske casti Praha 8, odboru vystavby, c.j. MCP /2014 (sp.zn. MCP /2013/0V.Be) ze dne , kterym byla k zadosti spolecnosti Balabenka S.r.O., C , se sidlem Jankoveova 1037/49, Praha 7 - Holesoviee, zastoupene ng. Aidou Padysakovou, naroz , bytem Kfivenieka 20/415, Praha 8, povolena zmena stavby oznacene jako "Administrativni budova Pemerova-Korybutova CRYSTAL (dnes AF Karlin Business Centre) Praha, Karlin, Pemerova, Korybutova" na pozemcieh pare.c. 4428/1 v k.u. ZiZkov, pare.c , 40114, 40115, 40117, 663/1, 66312, 664/1, 664/2, 665/1, 665/2, 665/3, 665/4, 678/1,826/1,83111,83112,831/3,83114 a vk.u. Karlin pred jejim dokoncenim, mohou seznamit s doplnenymi podklady pro vydani rozhodnuti a vyjadfit se kjejieh obsahu ve lhute do 15 dnu od doruceni daneho usneseni, rozhodlo takto: Usneseni Magistratu hlavniho mesta Prahy, odboru stavebniho a uzemniho planu, i!.j. MHMP /2015 (sp.zn. S-MHMP /2014/SUPlKu) ze dne se de 90 odst. 1 pismo e) spravniho radu meni tak, ze se do jeho vyrokove casti za text: :;vydal Urad mestske casti Praha 8, odbor vystavby (dale jen,stavebni urad,)" vklada text: "k iddosti spolecnosti Balabenka s.r.o., e , se sidlem Jankovcova , Praha 7 Holesovice" a vypousti se text v predposlednim odstavci jeho oduvodneni (str. 2) " 10 H a nahrazuje se textem " 15 dnu". Ve zbytku se usneseni Magistratu hlavniho mesta Prahy, odboru stavebniho a uzemniho planu, c.j. MHMP /2015 (sp~n. S-MHMP /2014/SUPlKu) ze dne de 90 odst. 5 spravniho fadu potvrzuje a proti nemu smefujicf odvolani obcanskeho sdruieni "KARLN SOBE obcanske sdruieni za epsi zivot v prazskem Karline", zastoupeneho JUDr. Jifim Matznerem, PhD., LL.M., se zamita. 115

2 C.j.: MMR / /1 329 Za ucastnika fizeni de 27 odst. 1 spravniho fadu se oznacuje spolecnost Balabenka s.r.o., C , se sidlem Jankoveova 1037/49, Praha 7 - Holesoviee. Oduvodneni Magistrat h. m. Prahy, odbor stavebni a lizemniho planu (pozn. ministerstva: nyni odbor stavebniho radu, dale jen "magistrat"), vyse uvedenym usnesenim ze dne podle 36 odst. 1 spravniho radu prohlasil, ~e se ucastnici fizeni 0 odvolanf obcanskeho sdru~eni "KARLN SOBE obcanske sdru~eni za lepsi ~ivot v pr~skem Karline", zastoupeneho JUDr. Jifim Matznerem, PhD., LL.M., proti rozhodnuti Ufadu mestske casti Praha 8, odboru vystavby (dale jen "stavebni ufad"), c.j. MCP /2014 (sp.zn. MCP /2013/0V.Be) ze dne , jim~ k ~adosti spolecnosti Balabenka s.r.o., C , se sidlem Jankoveova 1037/49, Praha 7 Holesoviee, zastoupene ng. Aidou Padysakovou, naroz , bytem Knvenieka 20/415, Praha 8 (dale jen "fudatel"), povolil zmenu stavby oznacene jako "Administrativni budova Pemerova-Korybutova CRYSTAL (dnes AF Karlin Business Centre) Praha, Karlin, Pemerova, Korybutova" na pozemcieh pare.c. 4428/1 v k.u. Zi~kov, pare.c , 40114, 401/5, 40117, 663/1, 663/2, 664/1, 66412, 665/1, 665/2, 665/3, 665/4, 678/1, 826/1, 83111, 831/2, 83113, 831/4 a v k.u. Karlin pfed jejim dokoncenim, mohou seznamit s doplnen)'mi podklady pro vydani rozhodnuti a vyjadrit se k jejieh obsahu ve hute do 15 dnu od doruceni daneho usneseni. Proti uneseni magistratu ze dne podalo obcanske sdruzeni "KARLN SOBE obcanske sdru~eni za lepsi ~ivot v pr~skem Karline", zastoupene JUDr. Jifim Matznerem, PhD., LL.M. (dale te~ jen "odvolatel"), odvolani. V odvolani namita, ~e nebyly spolu s dan)'m usnesenim magistratu zaslany pftlohy, tj. podklady, s nimi~ jsou ucastniei fizeni seznamovani, a ze vyrok daneho usneseni neomezuje jen dobu, po kterou lze uplatnovat navrhy, ale omezuje i mofuost nahlizet do spisu, v cemf spatfuje poruseni 36 odst. 1 spravniho tadu a c1. 2 odst. 2 Listiny zakladnich pray a svobod. Dale odvolatel uvadi: "Napadene usneseni je vadne jeste i z toho duvodu, ie vyrok usneseni nedopovidd jeho odvodneni. Die vyroku usneseni je totii huta stanovena na 15 dni, avsak oduvodneni usneseni, v odstavci (5 shora) uvddi, ie huta byla stano vena na 10 dni. " Magistrat ve smyslu 86 odst. 2 spravnfho radu vyrozumel 0 podanem odvoani ostatni ucastniky tizeni, ktefi se mohli proti predmetnemu usneseni magistratu ze dne odvolat, a soucasne je vyzval, aby se kjeho obsahu ve stanovene lhute vyjadrili. Teto mofuosti vyuzil zadatel, ktery zejmena uvedl, ze odvolani neobsahuje zadne relevantni skutecnosti, ktere by mohly byt duvodem pro zruseni daneho usneseni magistratu. Magistrat nasledne predal dane odvolani, vcetne spravniho spisu, Ministerstvu pro mistni rozvoj (dale jen "ministerstvo"), jako pfislusnemu odvolacimu spravnimu organu, a to dne Ministerstvo nejprve posoudilo podane odvolani z hlediska jeho pfipttstnosti a vcasnosti. Zjistilo, ze odvolani je pfipustne, nebot' bylo podano ucastnikem fizeni, proti usneseni, proti nemuf pravni ptedpisy umomuji uplatnit odvolanf. Dale ministerstvo zjistilo, ze predmetne usneseni magistratu bylo oznameno, resp. doruceno odvolateli, resp. jeho zastupei dne a jeho odvolani proti tomuto usneseni bylo uplatneno prosrrednictvim systemu datovyeh schranek dne , proto se jedna 0 odvolani vcasne, ~. podane v zakonem stanovene patnactidenni lhute.. Ministerstvo na zaklade pfipustneho a vcasneho odvolani prezkoumalo jim napadene usneseni magistratu c.j. MHMP /2015 (sp.zn. S-MHMP /2014/SUPlKu) ze dne z hledisek uvedenych v 89 odst. 2 spravniho tadu, tj. jeho soulad s pravnimi pfedpisy a jeho 2/5

3 C.j.: MMR-\ \5-83/\329 spnivnost v rozsahu mimitek uvedenych v odvohini. Po tomto pfezkoumani ministerstvo neshledalo duvody pro zruseni usneseni magistratu ze dne Ministerstvo povazuje za nutne upozomit, ze se mohlo v ramci tohoto odvolaciho fizeni zabyvat pouze zakonnosti a ve vyse zminenem rozsahu vecnou spravnosti odvolanim napadeneho usneseni magistratu ze dne , kterym bylo de 36 odst. 1 spravniho fadu prohlaseno, ze se ucastnici predmetneho odvolaciho fizeni mohou seznamit s doplnenim spisu, resp. doplnenym spisem a k jeho obsahu se vyjadfit ve stanovene hute. Ministerstvo tedy nemohlo v ramci tohoto odvolaciho fizeni posuzovat Ci hodnotit podklady, ktere byly v prubehu daneho odvolaciho fizeni doplneny, nebot' tim by pfesahlo pfedmet tohoto odvolaciho rizeni a nepripustne zasahlo do rozhodovaci cinnosti magistratu. Ministerstvo po posouzeni predmetneho usneseni magistratu ze dne dospelo k zaveru, ze magistrat v danem pfipade postupoval v souladu s pravnimi pfedpisy a spravne, kdyz za situace, kdy byly doplneny nove podklady pro rozhodnuti, zvolil postup die 36 odst. 1 ve spojeni s 93 odst. 1 spravniho fadu (de ktereho jestlize v teto hiave neni stanoveno jinak, pro fizeni 0 odvolani se obdobne pouziji ustanoveni hlav az V, V a V teto casti) a umoznil tak vsem ucastnikum daneho odvolaciho rizeni vyjadrit se pred vydanim rozhodnuti k temto podkladum, resp. k obsahu daneho spisu doplneneho 0 tyto podklady. Zminenjm postupem magistratu nedoslo k ohrozeni ucelu daneho fizeni, ani jim nebyla porusena rovnost ucastniku tohoto fizenl S nazorem odvolatele, ze danym usnesenim magistratu, resp. jeho vyrokem byla omezena i momost nahlizet do spravniho spisu, se nelze ztotoznit, nebot' ucastnici rizeni Ci jejich zastupci, popr. i das{ subjekty, maji moznost nahlizet do spravniho spisu v urcite veci nejen v dobe po vydani rozhodnuti, jak odvolatel vyslovne ve svem odvolani uvadi (pricemz teto momosti take vyuzil,jakje zrejme z protokolu magistratu 0 nahlizeni do spisu v dane vcci ze dne ), ale tez kdykoliv pred vydanim rozhodnuti ve veci, pricemz tato momost neni omezena vydanim usneseni die 36 odst. spravniho radu, nebot' tim je pouze prohlaseno, do kdy mohou ucastnici cinit sve navrhy, resp. je urcena mezni lhuta, do kdy tak mohou ucinit. K namitce, ze spolu s usnesenim magistratu nebyly zaslany pfilohy, resp. podklady, s nimiz jsou ucastnici nzeni seznamovani, a s ni souvisejicimu tvrzeni odvolatele: "Ministerstvo vnitra Ceske republiky vsak v poslednim obdobi, zastawi pravni nazar, ie v pfipadech, kdy je ucastnikum fizeni dawina moinost seznamit se se spisem, mely by podklady, s nimii jsou ucastnici fizeni seznamovani byt temto ucastnikum fizeni, zasjany k nahlednuti. MVCR tak v fade pfipadu sam Cini. SUP MHMP tak vsak neucinil, a nezduvodnil ani, proc tak neucinil. ", uvadi, ze ministerstvu neni znam pravni pfedpis, ktery by takovou povinnost spravnimu organu, v danem pripade magistratu, jako odvolacimu spravnimu organu v dane veci, ukladal. Zminovany "pravni" mizor Ministerstva vnitra Ceske republiky, ktery tento ustredni spravni organ na svem useku statni spravy v "poslednim obdobi" zastava a v "fade pfipadu" (pozn. ministerstva: tedy zjevne nikoliv ve vsech pfipadech) aplikuje, neodpovida dlouhodobe a konstantni spravni, resp. stavebne spravni praxi a odklonem od teto praxe by doslo k poruseni ustanoveni 2 odst. 4 spravniho fadu, die ktereho spravni organ mj. dba, aby pn rozhodovani shodnych nebo podobnych pfipadu nevznikly neduvodne rozdily..? Ministerstvo vsak shledalo pochybeni magistratu v tom, ze v rozporu s 68 odst. 2 spravniho fadu ve vyrokove casti usnesenf ze dne neuvedl oznaceni ucastnika daneho fizeni die 27 odst. spravniho radu, tj. spolecnosti Balabenka S.LO., C , se sidiem Jankovcova 1037/49, Praha 7 Holesovice. V danem pfipade se vsak jedna 0 formalni pochybeni, ktere je mozno ze strany ministerstva napravit na zaklade predlozeneho spravniho spisu postupem die 90 odst. 1 pismo c) spravniho radu, tj. zmenou pfedmetneho usneseni magistratu ze dne , stejne jako v pripade zrejme nespravnosti v pisemnem vyhotoveni tohoto usneseni, spocivajici v tom, ze magistrat v jeho oduvodneni, resp. v predposlednim odstavci oduvodneni (str. 2 daneho usneseni) nespravne uvedl casove vymezeni, dokdy se mohou ucastnici r{zeni seznamit s celym, 3/5

4 C.j.: MMR-J8700/ /l329 resp. doplnenym spnivnim spisem v dane veci a k jeho obsahu se vyjadi'it, kdyz misto hiity "do 15 dnii ode dne doruceni tohoto usneseni", stanovene ve vyroku usneseni ze dne , uvedl "do 10 ode dne doruceni tohoto usneseni". Proto ministerstvo rozhodlo tak, jak je uvedeno ve ryroku tohoto rozhodnuti, tj. ve vyse uvedenem smyslu zmenilo usneseni magistratu c.j. MHMP /2015 (sp.zn. S-MHMP /2014/SUP/Ku) ze dne ave zbytkujej potvrdil0. Poueeni ueastniku Proti tomuto rozhodnuti se podle 91 odst. 1 spravniho [adu nelze dale odvolat (podat rozklad). Rozdelovnik:. Ueastnikum rizen. do vlastnich rukou: 1. Balabenka s.r.o., Jankovcova 1037/49, Praha 7 - Holesovice 2. Ceske drahy, a.s., nabi'ezi Ludvika Svobody 1222/12, Praha 1 - Nove Mesto 3. JUDr. Jifl Matzner, Ph.D., LL.M., Anny Letenske 3417, Praha 2 - Vinohrady (jako pravni zastupce obcanskeho sdruzeni "KARLN SOBE obcanske sdruzeni za lepsi zivot v prazskem Karline") 4. Hlavni mesto Praha, odbor evidence, spravy a vyuziti majetku, nam. Franze Kafky 1, Praha 1 - Stare Mesto (jako zastupce h. m. Prahy). Ostatnim ucastnikum rizen. verejnou vyhlaskou:,? - zvefejnenim na ufedni desce ministerstva, jako sprtivniho orgtinu, ktery toto rozhodnuti dorucuje, po dobu 15 dnu (15. dnem po tomto vyvejeni se pisemnost povaiuje za dorucenou) 5. Ministerstvo pro mistni rozvoj Ufedni deska - s interni itidosti 0 vyvejeni na ufedni desce Ministerstva pro mistni rozvoj po dobu 15 dnu, vcetne zvefejneni umoinujiciho dtilkovy pfistup, vyznaceni data vyveseni a sejmuti a 0 vrticeni rozhodnuti odboru uzemne a stavebne spravnimu Ministerstva pro mistni rozvoj 4/5

5 C.j.: MMR-18700/ /1329. Dale obdrii: 6. Magistnit hlavniho mesta Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1 - s iadosti 0 vyveseni na ufedni desce po dobu 15 dnu, vcetne zvefejneni umoinujiciho dalkovy odboru uzemne a stavebne spravnimu (zvefejneni na ufedni desce magistratu nema ucinky 7. Urad mestsk6 casti Praha 8, Zenklova 1135, Praha 8 - Liben - s iadosti 0 vyveseni na ufedni desce po dobu 15 dnu, vcetne zvefejneni umoinujiciho dalkory odboru uzemne a stavebne spravnimu (zvefejneni na ufedni desce ufadu mestske casti nema ucinky 8. Urad mestsk6 casti Praha 3, Havlickovo namesti 91700, Praha 3 - s iadosti 0 vyveseni na ufedni desce po dobu 15 dnu, vcetne zvefejneni umoinujiciho dalkovy odboru uzemne a stavebne spravnimu (zvefejneni na ufedni desce ufadu mestske casti nema ucinky 9. Magistrat hlavniho mesta Prahy, odbor stavebniho fiidu, Jungmanova 35/29, Praha 1 - s tim, ze spravni spis bude vracen po pravni moci rozhodnuti. Na vedomi: 10. Urad mestsk6 casti Praha 8, odbor izemniho rozvoje a vystavby, Zenklova 1135, Pra Praha 8 - Liben 11. Aida Padysakova, Krivenicka 415/20, Praha 81 - Cimice 5/5

PRAHA l;~~~~~:~j~~~~ne:~ ~.

PRAHA l;~~~~~:~j~~~~ne:~ ~. Spis. zn.: C.jedn.: Vyrizuje: v, v, MESTSKA CAST ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MCP8 036361/200910V.Fi MCP8 120774/2009 Fišmistrová Zdenka MESTSKÁ CÁST""PRAHA 8 Úrad mestské

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 15. října 2012 Sp. zn.: 5819/2011/VOP/JSV Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci záměru demolice nároží Václavského nám. a Opletalovy ul. v Praze A Obsah podnětu Dne 3. 11. 2011 se

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Používání slov

Více

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 ov /P8/2006/0792/Ce/5 C.j.: Vyrizuje: Cekotová Libuše, Ing.arch. V T V T MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 rm"e"štskácást PRAHA 8 I Úrad mestské cásti (2)

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004 správní řád Změna: 413/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

Mestsky urad Caslav. cast

Mestsky urad Caslav. cast v Mestsky urad Caslav odbor vystavby a regionalniho rozvoje Nam, Jana Zizky z Trocnova 1,28601 Caslav ", -OJ-lu'~ ) Lf~1 c.j. SU 18927/14, sp. zn.: 135/2015-kru Vyfizuje: Ludmila Krupafova, opravnena ufedni

Více

Jak se zapojit do územního plánování

Jak se zapojit do územního plánování Jak se zapojit do územního plánování 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1.1. Politika územního rozvoje, zásady a územní plány - co je co... 4 1.2. Proč se zapojit?... 6 2. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE... 7 2.1. Co je

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. takto:

ČESKÁ REPUBLIKA. takto: 1 6-06- 2009 6 Ca 1/2009-44 ÚŘAD RADY.. 1 pro rozhlasové a televizní vysílání g^ L0 3 0-06- 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Počet listů: Číslo jednací: R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Městský soud v

Více

MESTSKYURAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE A STAVEBNI URAD Namdstl cp. 3. UZEMNI ROZHODNUTI Verejna vyhlaska

MESTSKYURAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE A STAVEBNI URAD Namdstl cp. 3. UZEMNI ROZHODNUTI Verejna vyhlaska MESTSKYURAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE A STAVEBNI URAD Namdstl cp. 3 VAS DOPIS ZN.: ZE DNE: NASE ZN.: MUFO 3753/2011 Sp.Zn: MUFOS 49/2011 VYRIZUJE: Radmila Kubalova TEL.: 558 604

Více

,p ní den/ zverejnení:.

,p ní den/ zverejnení:. C.j.: OV/P8/2007/1176/Ad/3 Vyrizuje: Ing. Adámek Petr v, v, MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MESTSKÁ CÁST PRAHA 8 Úrad mestské cásti (2) Prvnídenzverejnení:

Více

STĚŽUJTE SI V PRAVÝ ČAS! Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil návod pro podnikatele, jimž bylo kvůli diskriminačním praktikám ve veřejných zakázkách zabráněno v účasti ve veřejné soutěži na zahraničních

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE ČÁST PRVNÍ DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ A TRESTY 1. článek Působnost disciplinárního řádu 1.1. Disciplinární řád ČJF stanovuje pravomoc disciplinárních orgánů a upravuje

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův dům) Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE ŠKOLSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti

Více

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky vydává, jako stálý rozhodčí

Více

Trestně právní a správní zodpovědnost

Trestně právní a správní zodpovědnost Trestně právní a správní zodpovědnost Trestní právo je jedním z odvětví veřejného práva. Rozlišujeme - trestní právo hmotné (materiální), které stanoví, co je trestným činem a jaký trest lze za něj uložit

Více

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky Česká republika Ústavní soud NÁLEZ Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), soudkyně Ivany Janů a soudce Ludvíka Davida o ústavní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky III.ÚS 3725/13 ze dne 10. 4. 2014 Bankovní poplatky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Tř.kpt.Jaroše 7, 604 55 Brno *uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Usnesení Č. j. ÚOHS-S5/2009/VZ-967/2009/540/MAL V Brně dne 2. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Při řízení ve věcech důchodového pojištění je základním důkazem listinný doklad. Po obsahové stránce by měla obstát jakákoliv blíže nekonkretizovaná listina, jež by mohla věrohodným způsobem prokázat tvrzené

Více