OPEL GT. Pøíruèka pro obsluhu, bezpeènost, údržbu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPEL GT. Pøíruèka pro obsluhu, bezpeènost, údržbu"

Transkript

1 OPEL GT Pøíruèka pro obsluhu, bezpeènost, údržbu

2 2 Údaje o Vašem vozidle Zapište sem prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním štítku vozidla. Palivo Oznaèení Motorový olej Druh Viskozita Tlak vzduchu v pneumatikách Rozmìr Maximální zatížení pneumatiky Letní pneumatiky Vpøedu Vzadu Zimní pneumatiky Vpøedu Vzadu Hmotnosti Celková povolená hmotnost vozidla Pohotovostní hmotnost = Nakládání

3 3 Váš Opel GT Vaše Combo je inteligentním spojením techniky budoucnosti, pøesvìdèivé bezpeènosti, ohleduplnosti k životnímu prostøedí a hospodárnosti. Nyní záleží už jen na Vás, zda budete se svým vozidlem jezdit bezpeènì a zachováte tak jeho bezvadné fungování. Tato uživatelská pøíruèka Vám poskytne veškeré potøebné informace. Upozornìte své spolucestující na nebezpeèí nehody a zranìní následkem nesprávného používání vozidla. Za jízdy vždy dodržujte platné národní pøedpisy. Ty se mohou lišit od informací v této uživatelské pøíruèce. Uživatelská pøíruèka by mìla být vždy ve vozidle po ruce ve schránce v palubní desce. Využívejte tento návod k obsluze: z V èásti V krátkosti najdete úvodní pøehled. z Obsah na zaèátku uživatelské pøíruèky a v každé jednotlivé kapitole Vám pomùže najít to, co potøebujete. z S pomocí rejstøíku najdete vše, co potøebujete. z Seznámíte se se všemi detaily technického provedení. z Zvýší se Vaše pohoda ve vozidle. z Pomùže Vám suverénnì ovládat Vaše vozidlo. Pøíruèka je uspoøádaná pøehlednì a informace jsou uvádìny v co nejsrozumitelnìjší formì. Tento symbol znamená: 6 Pokraèujte ve ètení na následující stranì. 3 Hvìzdièka oznaèuje vybavení, které není instalované na všech vozidlech (modelové varianty, druhy motorù, modely specifické pro jednu zemi, vybavení za pøíplatek, originální náhradní díly a pøíslušenství Opel). Žluté šipky na obrázcích Vás upozoròují na odkazy nebo akce, které byste mìli vykonat. Èerné šipky na obrázcích Vás upozoròují na další akci, kterou byste mìli vykonat nebo znázoròují reakci. Pøejeme Vám mnoho hodin potìšení z jízdy. Váš tým Opel 9 Výstraha 9 Výstraha je použita k oznaèení textu pojednávajícím o možném riziku nehody nebo zranìní. Pokud nebudete dbát tìchto pokynù, mùže dojít ke zranìní nebo usmrcení. Pøíslušným zpùsobem o tom informujte cestující ve vozidle.

4 4

5 Obsah V krátkosti... 6 Zámky, dveøe, okna Sedadla, interiér Pøístroje, ovládací prvky Osvìtlení Informaèní systém Klimatizace Øízení vozidla a jeho provoz Svépomoc, péèe o vozidlo Technické údaje Opel Servis, údržba Rejstík

6 6 V krátkosti V krátkosti Obrázek è.: s tif Odemknutí a otevøení dveøí: Stisknutím tlaèítka c na dálkovém ovladaèi odemknìte dveøe øidièe, zatáhnìte za kliku dveøí Do 5 sekund znovu stisknìte tlaèítko c, èímž odemknete dveøe spolujezdce. Zavazadlový prostor zùstane zavøený. 6 Zámky dveøí viz strana 21, Klíèe viz strana 21, Elektronický imobilizér viz strana 21, Dálkový ovladaè viz strana 22, Centrální zamykání viz strana 24, Alarm viz strana 29. Obrázek è.: s tif Otevøení zavazadlového prostoru: Stisknìte a podržte tlaèítko s na dálkovém ovladaèi, zvednìte víko zavazadlového prostoru smìrem k zádi vozidla 6 Dálkový ovladaè viz strana 22, Centrální zamykání viz strana 24, Zavazadlový prostor viz strana 26, Uvolòovací tlaèítko zavazadlového prostoru viz strana 27, Nouzová uvolòovací páèka zavazadlového prostoru viz strana 27, Alarm viz strana 29, Skládací støecha viz strana 33.

7 V krátkosti 7 Obrázek è.: s tif. Nastavení sedadel: Zatáhnìte rukojet, posuòte sedadlo, uvolnìte rukojet Pøed rozjezdem se ujistìte, že je sedadlo zajištìno v jeho poloze. Nikdy nenastavujte sedadla bìhem jízdy, jelikož by se jejich pohyb mohl stát nekontrolovatelným. 6 Sedadla viz strana 38, Poloha sedadla viz strana 39. Obrázek è.: s tif Nastavení opìradel sedadel: Otáèejte koleèkem Sklon opìradla pøizpùsobte poloze sedu. Pøi nastavování opìradla sedadla se o nìj neopírejte. 6 Sedadla viz strana 38, Poloha sedadla viz strana 39. Obrázek è.: s tif Nastavení výšky sedadla øidièe: Zatlaète spínaè nahoru nebo dolù a podržte jej až do dosažení požadované polohy 6 Sedadla viz strana 38, Poloha sedadla viz strana 39.

8 8 V krátkosti Obrázek è.: s tif Umístìní bezpeènostního pásu: Vytáhnìte bezpeènostní pás plynule z navíjeèe, veïte jej pøes rameno, zasuòte jej do pøezky Pás nesmí být v žádném bodì pøekroucený. Dolní èást pásu musí tìsnì pøiléhat na tìlo. Chcete-li pás rozepnout, stisknìte èervené tlaèítko na zámku pásu. 6 Nastavení sedadla viz strana 39, Tøíbodové bezpeènostní pásy viz strana 41, Systém airbagù Opel Full Size viz strana 46. Obrázek è.: s tif Nastavení elektricky ovládaných vnìjších zpìtných zrcátek: Ètyøpolohový spínaè na madle ve dveøích øidièe Posuòte spínaè pod ètyøpolohovým spínaèem doleva nebo doprava ze støední polohy: ètyøpolohový spínaè ovládá odpovídající zrcátko. 6 Zrcátka viz strana 30. Obrázek è.: s tif Nastavení vnitøního zpìtného zrcátka: Natoète zrcátko do požadované polohy Pøeklopením páèky na spodní stranì zrcátka mùžete v noci omezit možnost oslnìní. 6 Zrcátka viz strana 31.

9 V krátkosti 9 Obrázek è.: s tif Zámek øízení a zapalování: Mírnì otoète volantem, otoète klíè do polohy ACC Polohy: J = Zapalování vypnuto ACC = Zamknuté øízení, vypnuté zapalování I = Zapnuté zapalování Y = Start Pro zamknutí volantu vypnìte zapalování, vyjmìte klíè a mírnì otoète volantem tak, aby se zámek zajistil. 6 Startování viz strana 16, Parkování vozidla viz strana 17, Elektronický imobilizér viz strana 21. Obrázek è.: s tif Nastavení polohy volantu: Zatlaète páèku dolù, nastavte výšku dle potøeby, páèku zaklapnìte nahoru, zajistìte Volant nastavujte pouze pøi stojícím vozidle a po odjištìní zámku øízení. 6 Systém airbagù Opel Full Size viz strana 46.

10 10 V krátkosti s tif

11 V krátkosti 11 Strana 1 Boèní vìtrací otvory Vìtrací otvory pro odstranìní námrazy z boèních oken Páèka pro ukazatele smìru,...14 potkávací, dálková svìtla, svìtelná houkaèka,...13, 75 obrysová svìtla,...13, 74 automatická aktivace potkávacích svìtel aktivace Dálkové ovládání tempomatu na volantu Informaèní centrála øidièe dálkové ovládání na volantu Pøístroje Airbag øidièe...46 Houkaèka Informaèní centrála øidièe...60 Strana 9 Rádio 3, Informaèní systém 3 dálkové ovládání na volantu Pákový pøepínaè pro stìraèe èelního okna, ostøikovaèe èelního okna...15, Støední vìtrací otvory Výstražná svìtla...14, Klimatizace Rádio 3, Informaèní systém , Airbag spolujezdce Schránka v palubní desce Pojistková skøíòka (pod pøístrojovou deskou) Uvolòovací prvek zavazadlového prostoru (ve schránce v palubní desce) Zásuvka pro pøíslušenství Strana 20 ESP/øízení trakce Øadicí páka Výstražné zaøízení bezpeènostního pásu spolujezdce Detekce obsazení sedadla spolujezdce Spínaè zapalování Páka pro nastavení polohy volantu Osvìtlení pøístrojové desky, informaèního displeje Pøední svìtla do mlhy, Zadní svìtlo do mlhy Páka uvolnìní kapoty (pod pøístrojovou deskou)

12 12 V krátkosti Kontrolky u Protiblokovací systém brzd (ABS): viz strany 56, 106. s Otevøený zavazadlový prostor: viz strana 56. r O P Zadní svìtlo do mlhy: viz strany 56, 76. Ukazatele smìru: viz strany 14, 57, 76. Dálková svìtla: viz strany 13, 57, 75. R I W v X Brzdový systém, systém spojky: viz strany 57, 106, 156. Tlak motorového oleje: viz strana 58. Teplota chladicí kapaliny: viz strana 58. Systém airbagù, pøedpínaèe bezpeènostních pásù: viz strany 42, 46, 58. Bezpeènostní pás øidièe: viz strany 41, 45, 58. v Systém elektronické stabilizace vozidla (ESP): viz strany 59, 98. > Pøední svìtla do mlhy: viz strany 59, 76. o W Alarm, elektronický imobilizér: viz strany 21, 29, 59. Detekce obsazení sedadla spolujezdce: deaktivovaný airbag spolujezdce viz strana 50. Z Emise výfukových plynù: viz strany 57, 95. p Alternátor: viz strana 59. V Detekce obsazení sedadla spolujezdce: aktivovaný airbag spolujezdce viz strana 50. k Bezpeènostní pás spolujezdce: viz strany 41, 45.

13 V krátkosti 13 Obrázek è.: s tif Otoèný pákový spínaè svìtel: 9 = Potkávací nebo dálková svìtla 8 = Obrysová svìtla AUTO = Automatická potkávací svìtla X = Automatické vypnutí/ zapnutí potkávacích svìtel 6 Kontrolka dálkových svìtel viz strana 57, Osvìtlení viz strana 74. Obrázek è.: s tif Svìtla do mlhy: Stisknìte tlaèítko. > = Pøední svìtla do mlhy r = Zadní svìtlo do mlhy 6 Pøední svìtla do mlhy viz strana 76, Zadní svìtlo do mlhy viz strana 76. Obrázek è.: s tif Svìtelná houkaèka, dálková svìtla a potkávací svìtla: Svìtelná houkaèka = Pøitáhnìte pákový pøepínaè smìrem k volantu a uvolnìte jej Dálková svìtla = Zatlaète páèku dopøedu Tlumená svìtla = Pøitáhnìte pákový pøepínaè k volantu 6 Dálková svìtla, svìtelná houkaèka viz strana 75.

14 14 V krátkosti Obrázek è.: s tif Aktivace ukazatelù smìru: Pravé = Posuòte pákový pøepínaè nahoru Levé = Posuòte pákový pøepínaè dolù 6 Ukazatele smìru viz strana 76. Obrázek è.: s tif Výstražná svìtla: Zapnuto = Stisknìte Svìtla zhasnutá = Stisknìte opìtovnì 6 Výstražná svìtla viz strana 77. Obrázek è.: s tif Aktivace houkaèky: Stisknìte j na volantu 6 Systém airbagù Opel Full Size viz strana 46, Dálkové ovládání na volantu viz strana 79.

15 V krátkosti 15 Obrázek è.: s tif Stìraèe èelního okna: Posuòte páèku Q = Funkce pro mírné zamlžení O = Svìtla zhasnutá P = Stìraèe pracují v režimu cyklovaèe ] = Stìraèe pracují pomalu z = Stìraèe pracují rychle 6 Stìraèe èelního okna viz strana 72, Nastavitelný interval stìraèù viz strana 72, Další informace viz strany 136, 157. Obrázek è.: s tif Ostøikovaèe èelního okna: Stisknìte tlaèítko na konci páèky Kapalina ostøikovaèe vystøíkne na èelní okno a souèasnì vykonají stìraèe ètyøi cykly. 6 Ostøikovaèe èelního okna viz strana 15, Další informace viz strany 136, 158. Obrázek è.: s tif Vyhøívání zadního okna: Stisknìte Ü = Zapnuto Stisknìte Ü znovu = Svìtla zhasnutá Pøi zapnutém vyhøívání zadního okna svítí kontrolka v tlaèítku. Nezapínejte vyhøívání zadního okna, když je skládací støecha uložená v zavazadlovém prostoru. 6 Klimatizace viz strana 81, Vyhøívání zadního okna viz strana 82.

16 16 V krátkosti Obrázek è.: s tif Odstranìní zamlžení oken: Distribuce vzduchu na J, Otoèný spínaè teploty a ventilátoru doprava; Stisknìte tlaèítka n a Ü Boèní vìtrací otvory otevøete a nastavte na okna dveøí. 6 Klimatizace viz strana 81. Pøed odjezdem zkontrolujte: z Tlak vzduchu v pneumatikách a jejich stav viz strany 108, 145. z Hladinu motorového oleje a hladinu provozních kapalin v motorovém prostoru viz strany 152 až 157. z Všechna okna, zrcátka, vnìjší osvìtlení a registraèní znaèky, zda jsou èisté, není na nich sníh nebo námraza a jsou funkèní. z Pøedmìty jsou bezpeènì umístìny a nebudou pøi prudkém bzrdìní vrženy dopøedu. z Na palubní desku ani do oblasti naplnìní airbagù neumíst ujte žádné pøedmìty. z Správné nastavení sedadel, bezpeènostních pásù a zrcátek. z Funkènost brzd. Obrázek è.: s tif Startování motoru: Pøevodovka v neutrálu, sešlápnìte pedál spojky, nesešlapujte pedál plynu, otoète klíè do Y Pøed opìtovným startováním nebo vypnutím motoru otoète klíèem zpìt do J. Pro zapnutí zapalování otoète klíèem jen do I. 6 Elektronický imobilizér viz strana 21.

17 V krátkosti 17 Obrázek è.: s tif Mechanická pøevodovka: Zpáteèka: pøi stojícím vozidle zaøaïte pøevodový stupeò. Pokud se Vám zpáteèku nepodaøí zaøadit, zaøaïte neutrál, uvolnìte pedál spojky a znovu ji sešlápnìte; potom zkuste zpáteèku zaøadit znovu. Obrázek è.: s tif Odbrzdìní parkovací brzdy: Mírnì nadzvednìte páku, stisknìte uvolòovací tlaèítko, páku vrat te do vodorovné polohy 6 Parkovací brzda viz strana 105. Obrázek è.: s tif Parkování vozidla: Pevnì zatáhnìte parkovací brzdu, vypnìte zapalování, zamknìte øízení, zamknìte vozidlo Pro zamknutí vozidla a aktivování alarmu stisknìte tlaèítko e. 6 Další informace viz strana 21, Dálkový ovladaè viz strana 22, Centrální zamykání viz strana 24, Alarm viz strana 29, Dlouhodobé odstavení vozidla z provozu viz strana 161.

18 18 V krátkosti Pokyny pro parkování: z Neparkujte vozidlo na povrchu, který se mùže snadno vznítit. Vysoká teplota výfukového systému mùže zpùsobit vzplanutí povrchu. z Vždy øádnì zabrzdìte parkovací brzdu. Pøi parkování do svahu nebo ze svahu zabrzdìte parkovací brzdu co nejpevnìji. Abyste snížili potøebnou obslužnou sílu, sešlápnìte souèasnì pedál brzdy. z Zavøete okna. z Pøed vypnutím zapalování zaøaïte první pøevodový stupeò nebo zpáteèku. z Nejprve vyjmìte klíè ze zapalování a potom otoète volantem doprava, až se zamkne (ochrana proti odcizení). z Vypnìte vnìjší osvìtlení vozidla, jinak bude pøi otevøení dveøí øidièe znít varovný bzuèák. z I když je vypnutý motor, mùže zaèít pracovat ventilátor chladièe viz strana Další informace viz strany 159 až 161. To byly nejdùležitìjší informace pro Vaši první jízdu s vozidlem Opel GT. Ostatní strany této kapitoly obsahují popis nejdùležitìjších funkcí Vašeho vozidla. Zbývající kapitoly uživatelské pøíruèky obsahují dùležité informace o provozu, bezpeènosti a údržbì a úplný rejstøík pojmù.

19 V krátkosti 19 Obrázek è.: 17375T.tif Systém airbagù (Open Full Size) Systém airbagù se bude aktivovat v pøípadì vážné dopravní nehody, pøi níž došlo k nárazu do vozidla zepøedu. Dojde k naplnìní airbagu v místì øidièe a spolujezdce. Je tak omezen dopøedný pohyb tìla øidièe a spolujezdce a znaènì sníženo riziko zranìní horní èásti tìla a hlavy. 6 Systém airbagù Opel Full Size viz strana 46. Obrázek è.: s tif Dálkové ovládání na volantu Funkce informaèního systému 3 a informaèní centrály øidièe mohou být ovládány tlaèítky na volantu. 6 Informaèní centrála øidièe viz strana 60, Dálkové ovládání na volantu viz strana 79, Informaèní systém 3 viz strana 80. Obrázek è.: s tif Informaèní centrála øidièe Informaèní displej Informaèní displej poskytuje informace o cestovních údajích, které stále zaznamenává a elektronicky vyhodnocuje. Funkce: z Teplota venkovního vzduchu a celkové poèítadlo kilometrù, z denní poèítadlo kilometrù A, z denní poèítadlo kilometrù B, z dojezd na palivo, z prùmìrná spotøeba paliva, z prùmìrná rychlost, z monitorování životnosti motorového oleje, z teplota chladicí kapaliny, z pøeplòování motoru turbodmychadlem. 6 Informaèní displej viz strana 61.

20 20 V krátkosti Obrázek è.: s tif Funkèní test Software funkèního testu monitoruje: z Hladiny kapalin z Motorový z Víèko palivové nádrže z Baterii dálkového ovládání z Systémy airbagù z Funkce vozidla zahrnující tempomat, øízení trakce a systém elektronické stabilizace vozidla (ESP). 6 Funkèní test viz strana 69. Obrázek è.: s tif Závodní režim Aktivace: Do 5 sekund dvakrát stisknìte tlaèítko R; v informaèní centrále øidièe se objeví COMPETITIVE MODE. Závodní režim umožòuje øidièi mít plnou kontrolu nad zadními koly. Aspekt øízení trakce systému elektronické stabilizace vozidla (ESP) je deaktivován za úèelem vysokého jízdního výkonu, zatímco ESP nadále pomáhá udržovat jízdní stabilitu. 6 Informaèní centrála øidièe viz strana 60, Výstražná zpráva funkèního testu viz strana 70, Systém elektronické stabilizace vozidla (ESP) viz strana 98, Závodní režim viz strana 100.

21 Zámky, dveøe, okna 21 Zámky, dveøe, okna Elektronický imobilizér Dálkové ovládání Centrální zamykání Manuální zamknutí nebo odemknutí Zavazadlový prostor Lokátor vozidla a poplašný alarm Alarm Vnìjší zrcátka Vnitøní zpìtné zrcátko Elektricky ovládaná okna Skládací støecha Výmìna klíèù Èíslo klíèe je uvedeno v dokladech k vozidlu a v kartì vozidla (Car Pass) 3. Klíè v sobì obsahuje elektronický imobilizér. Jen náhradní klíèe objednané u Opel partnera zaruèují bezporuchovou funkci elektronického imobilizéru. Náhradní klíèe uložte na bezpeèném místì. Zámky viz strana 137. Car Pass 3 Karta vozidla (Car Pass) obsahuje všechny údaje o vozidle, proto ji nesmíte nechat ve vozidle. Kartu vozidla (Car Pass) vezmìte s sebou na každou konzultaci k Vašemu Opel partnerovi. Obrázek è.: s tif Elektronický imobilizér Systém kontroluje, zda-li je vloženým klíèem povoleno startovat motor. Motor lze nastartovat pouze v pøípadì, že je klíè rozpoznán. Kontrola je provádìna pøes transponder v klíèi. Elektronický imobilizér se aktivuje automaticky po vyjmutí klíèe ze spínaèe zapalování. Èíslo kódu elektronického imobilizéru je uvedeno v kartì vozidla (Car Pass) 3.

22 22 Zámky, dveøe, okna Obrázek è.: s tif Kontrolka imobilizéru o Krátce se rozsvítí pøi zapnutí zapalování. Pokud se po zapnutí zapalování kontrolka rozsvítí, došlo k poruše v systému; motor nemùžete nastartovat. Vypnìte zapalování, vyjmìte klíè a pokuste se opìtovnì nastartovat. Jestliže kontrolka zùstane rozsvícená, pokuste se nastartovat motor náhradním klíèem a obrat te se na servis. Doporuèujeme autorizovaný servis Opel. Poznámka Imobilizér nezamyká dveøe. Po opuštìní vozidla proto vždy zamknìte dveøe. Viz strana 24. Obrázek è.: s tif Dálkové ovládání Ovládá: z Centrální zamykání, z uvolòovací prvek zavazadlového prostoru, z lokátor vozidla a poplašný alarm, z alarm. Dálkový ovladaè má dosah pøibližnì 3 metry. Tento dosah mùže být zkrácen vnìjšími vlivy. O dálkové ovládání se musíte starat; chraòte jej pøed vlhkostí a vysokými teplotami a nepoužívejte jej zbyteènì. Pøi aktivování prostøednictvím personifikovaného režimu informaèní centrály øidièe signalizuje rozsvícení výstražných svìtel èinnost dálkového ovládání. Informaèní centrála øidièe viz strana 60. Centrální zamykání, viz strana 24. Zamykání s prodlevou, viz strana 24. Automatické zamknutí, viz strana 25. Automatické odemknutí, viz strana 25. Uvolòovací prvek zavazadlového prostoru, viz strana 26. Lokátor vozidla a poplašný alarm, viz strana 28. Alarm, viz strana 29.

23 Zámky, dveøe, okna 23 Porucha Jestliže dálkové ovládání nefunguje správnì, mùže být pøíèinou následující: z Jste pøíliš daleko od vozidla. z Je témìø vybitá baterie dálkového ovladaèe. Viz Výmìna baterie dálkového ovládání. z Èasté, opakované používání dálkového ovladaèe mimo dosah (napø. pøíliš daleko od vozidla, dálkový ovladaè již není rozpoznán). Viz Synchronizace rádiového dálkového ovladaèe. z Pøetížení systému centrálního zamykání v dùsledku jeho používání v pøíliš èastých intervalech. Na krátkou dobu mùže dojít k pøerušení napájení. Systém je chránìn pojistkou v pojistkové skøíòce viz strana 124. z Rádiové vlny dálkového ovladaèe jsou rušeny jiným zdrojem. Obrat te se na svého Opel partnera, kde pøíèinu poruchy odstraní. Otevøete dveøe øidièe klíèem viz strana 26. Obrázek è.: s tif Výmìna baterie dálkového ovládání Vymìòte baterii v souladu s pokyny v servisní knížce, nebo když se zaène snížovat dosah dálkového ovladaèe. Otevøete dálkový ovladaè tím, že zasuòte vhodný šroubovák do výøezu pod tlaèítkem U a odpáèete od sebe poloviny dálkového ovladaèe. Obrázek è.: s tif Vyjmìte použitou baterie, pøièemž buïte opatrní, abyste se nedotkli elektrických obvodù. Vymìòte baterii - typ baterie, viz strana a dbejte na to, aby nová baterie byla nainstalovaná správnì, tj. kladnou (+) stranou obrácenou nahoru. Zavøete dálkový ovladaè. Ujistìte se, že staré baterie jsou zlikvidovány v souladu s pøedpisy na ochranu životního prostøedí. Synchronizace rádiového dálkového ovladaèe Po výmìnì baterie odemknìte dveøe klíèem v zámku. Zasuòte klíè do spínací skøíòky, abyste synchronizovali dálkové ovládání.

24 24 Zámky, dveøe, okna Obrázek è.: s tif Centrální zamykání Pouze pro dveøe. Odemknutí: Stisknìte tlaèítko c na dálkovém ovladaèi. z Dveøe øidièe se odemknou. Do 5 sekund dvakrát stisknìte tlaèítko c na dálkovém ovladaèi: z Dveøe spolujezdce se odemknou. Pøi aktivování prostøednictvím personifikovaného režimu informaèní centrály øidièe: z Výstražná svìtla dvakrát bliknou. z Dvakrát se aktivuje houkaèka. Pokud je po odemknutí dveøí znovu stisknuto tlaèítko c, budou výstražná svìtla dvojím bliknutím signalizovat, že jsou dveøe již odemèené. Obrázek è.: s tif Zamknutí: Pøed uzamèením zavøete dveøe a okna. Stisknìte tlaèítko e na dálkovém ovladaèi. z Oboje dveøe se zamknou. Pøi aktivování prostøednictvím personifikovaného režimu informaèní centrály øidièe: z Výstražná svìtla jednou bliknou. z Jednou se aktivuje houkaèka. Pokud je po zamknutí dveøí znovu stisknuto tlaèítko e, bude houkaèka jedním aktivováním a výstražná svìtla jedním bliknutím signalizovat, že jsou dveøe již zamèené. Zamykání s prodlevou: Pøi aktivování prostøednictvím personifikovaného režimu informaèní centrály øidièe bude uzamèení dveøí zpoždìno po zavøení posledních dveøí o 5 sekund, pokud je stisknuto tlaèítko e na dálkovém ovladaèi. Pokud jsou pøi stisknutí tlaèítka e otevøené dveøe, budou blikat výstražná svìtla, když jsou dveøe uzamèeny po prodlevì. Pro potlaèení této prodlevy stisknìte tlaèítko e znovu. Dveøe se zamknou okamžitì. 9 Výstraha Z bezpeènostních dùvodù vyjmìte pøed uzamèením vozidla klíè ze spínaèe zapalování. Informaèní centrála øidièe viz strana 60.

25 Zámky, dveøe, okna 25 Obrázek è.: s tif Spínaè centrálního zamykání pro zamknutí a odemknutí dveøí zevnitø vozidla Posuòte spínaè ve dveøích øidièe nebo dveøích spolujezdce do polohy e: dveøe se zamknou. Posuòte spínaè ve dveøích øidièe nebo dveøích spolujezdce do polohy c: dveøe se odemknou. Poznámka z Pokud je centrální zamykání zamknuté, není možné dveøe odemknout zatažením za vnitøní kliku. z Zamèené dveøe se automaticky odemknou, pokud dojde k dopravní nehodì urèité závažnosti (pro pomoc zvenku), a rozsvítí se výstražná svìtla. Klíè musí také být v zapalování. Automatické zamknutí Systém centrálního zamykání automaticky zamkne dveøe ihned pøi dosažení rychlosti cca 8km/h. Porucha V pøípadì abnormality, napø. když nedojde k automatickému zamknutí dveøí, zajistìte, aby byly všechny dveøe správnì zavøeny. Jestliže funkce automatického zamknutí stále nefunguje, doporuèujeme Vám obrátit se na Vašeho Opel partnera. Automatické odemknutí Pøi aktivování prostøednictvím personifikovaného režimu informaèní centrály øidièe odemkne systém centrálního zamykání buï dveøe øidièe nebo oboje dveøe, pokud je klíè v zapalování otoèen do polohy J. Tuto funkci je také možno deaktivovat prostøednictvím personifikovaného režimu informaèní centrály øidièe. Informaèní centrála øidièe viz strana 60.

26 26 Zámky, dveøe, okna Obrázek è.: s tif Manuální zamknutí nebo odemknutí Odemknutí: Otoète klíèkem v zámku dopøedu, za bod odporu, až nadoraz. Otoète klíè zpìt do vertikální polohy a vytáhnìte jej. Oboje dveøe se odemknou. Obrázek è.: s tif Zamknutí: Otoète klíèkem v zámku dveøí øidièe smìrem k zádi vozidla až nadoraz. Otoète klíè zpìt do vertikální polohy a vytáhnìte jej. Oboje dveøe se zamknou. Obrázek è.: s tif Zavazadlový prostor Otevøení pomocí dálkového ovladaèe: Stisknìte a podržte tlaèítko s na dálkovém ovladaèi.

27 Zámky, dveøe, okna 27 Obrázek è.: s tif Otevøení pomocí uvolòovacího tlaèítka ve schránce v palubní desce: Klíè v poloze spínaèe zapalování O nebo ACC, nebo se zabrzdìnou parkovací brzdou: Stisknìte uvolòovací tlaèítko zavazadlového prostoru ve schránce v palubní desce. Obrázek è.: s tif Se skládací støechou ve zvednuté poloze se opìry automaticky odjistí pøed otevøením zavazadlového prostoru. Zvednìte víko zavazadlového prostoru smìrem k zádi vozidla a zcela jej otevøete. Skládací støecha viz strana 33. Obrázek è.: s tif Otevøení ze zavazadlového prostoru: Zatáhnìte za nouzovou uvolòovací páèku zavazadlového prostoru. Zatlaèením na víko zavazadlového prostoru zevnitø jej otevøete. Nouzová uvolòovací páèka zavazadlového prostoru ve tmì záøí, aby byla lépe vidìt v pøípadì uvíznutí osob v zavazadlovém prostoru. 9 Výstraha Aby se zabránilo poškození vozidla, nepoužívejte nouzovou uvolòovací páèku zavazadlového prostoru pro upevòování pøedmìtù v zavazadlovém prostoru.

28 28 Zámky, dveøe, okna 9 Výstraha Aby se zabránilo poškození vozidla, nejezdìte s otevøeným nebo nedovøeným zavazadlovým prostorem, napø. pøi pøepravování objemných pøedmìtù. Obrázek è.: s tif Zavøení Zavøete víko zavazadlového prostoru tím, že jej ze støedu zatlaète dolù svižným, pevným pohybem. Pokud je pøi zapnutém zapalování víko zavazadlového prostoru otevøené nebo nesprávnì zavøené, objeví se v informaèní centrále øidièe TRUNK AJAR. Také se rozsvítí kontrolka s na pøístrojové desce. Znovu zavøete víko zavazadlového prostoru. Informaèní centrála øidièe viz strana 60. Obrázek è.: s tif Lokátor vozidla a poplašný alarm Dálkový ovladaè je opatøený funkcí lokátoru vozidla i poplašného alarmu, které se aktivují prostøednictvím tlaèítka U. Za úèelem usnadnìní lokalizování vozidla, napø. když je vozidlo zaparkováno na parkovišti osobních automobilù, stisknìte a uvolnìte tlaèítko U; tøikrát zazní houkaèka a tøikrát bliknou výstražná svìtla a osvìtlení interiéru. Pro aktivování poplašného alarmu stisknìte a podržte toto tlaèítko 3 sekundy; po dobu 30 sekund bude znít houkaèka a budou blikat výstražná svìtla a osvìtlení interiéru. Pro vypnutí poplašného alarmu znovu stisknìte tlaèítko U, nebo otoète klíè ve spínaèi zapalování do polohy ACC nebo I. Funkce lokátoru vozidla a poplašného alarmu fungují pouze pøi vypnutém zapalování.

29 Zámky, dveøe, okna 29 Alarm Systém monitoruje z dveøe, z zavazadlový prostor, z kapotu, z náklon vozidla, napø. pokud je zvedáno, z zapalování. Obrázek è.: s tif Aktivace Zavøete dveøe, okna, zavazadlový prostor a kapotu. Pøi vypnutém zapalování stisknìte tlaèítko e na dálkovém ovladaèi: Alarm je inicializován. Po zavøení všech dveøí se alarm zapne po prodlevì 30 sekund, nebo po prodlevì 60 sekund v pøípadì, že byly nìkteré dveøe ponechány otevøené. Pro potlaèení této prodlevy stisknìte znovu tlaèítko e, když jsou oboje dveøe zavøené. Systém se bude aktivovat okamžitì. Obrázek è.: s tif Pokud jsou dveøe uzamèeny pomocí dálkového ovladaèe, na pøístrojové desce se rozsvítí kontrolka o. Po prodlevì, bìhem které se systém inicializuje, kontrolka jednou blikne každé 3 sekundy, èímž signalizuje, že je alarm aktivován. Pokud jsou dveøe stále otevøené, bliká o dvakrát za sekundu.

30 30 Zámky, dveøe, okna Obrázek è.: s tif Deaktivace Stisknìte tlaèítko c na dálkovém ovladaèi nebo zapnìte zapalování. Jestliže se spustí poplach, když otevøete dveøe øidièe, ukonèete poplach zapnutím zapalování. Poznámka Alarm nemùže být deaktivován jinak, proto uložte rezervní klíè na bezpeèném místì. Poplach Když je alarm aktivovaný, mùže být spuštìn poplach, který je signalizován: z akusticky (houkaèka) a z vizuálnì (výstražná svìtla). Poèet a doba trvání poplachu jsou urèeny zákonem. Po skonèení poplachu se systém sám znovu aktivuje. Poplach mùže být deaktivován stisknutím tlaèítka c na dálkovém ovladaèi nebo zapnutím zapalování. Tím se také deaktivuje alarm. Alternativnì stisknìte tlaèítko e na dálkovém ovladaèi. Poplach se vypne a systém se bude sám znovu aktivovat. Obrázek è.: s tif Vnìjší zrcátka Nastavte pomocí ètyøpolohového spínaèe ve dveøích øidièe. Posuòte spínaè pod ètyøpolohovým spínaèem doleva nebo doprava ze støední polohy. Ètyøpolohový spínaè ovládá odpovídající zrcátko.

31 Zámky, dveøe, okna 31 Obrázek è.: s tif S ohledem na bezpeènost chodcù je uchycení vnìjších zpìtných zrcátek konstruováno tak, že se pøi nárazu dostateènou silou vyklopí ze své polohy. Lehkým tlakem je možno zrcátko opìt vrátit do jeho pùvodní polohy. Obrázek è.: s tif Vnitøní zpìtné zrcátko Pro nastavení natoète tìleso zrcátka. Pøeklopením páèky na spodní stranì zrcátka mùžete v noci omezit možnost oslnìní. Elektricky ovládaná okna 9 Výstraha Pøi obsluze elektricky ovládaných oken buïte opatrní. Hrozí nebezpeèí zranìní, zejména jsou-li ve vozidle dìti. Všichni cestující ve vozidle by mìli být v tomto smyslu informováni. Pøi zavírání oken a støešního okna dávejte pozor. Vždy se pøesvìdète, že jejich pohybu nic nebrání. Elektricky ovládaná okna lze používat: z s klíèem v polohách spínaèe zapalování ACC, I nebo Y. z do cca 5 minut od pøepnutí klíèe do polohy J. Pohotovostní režim po vypnutí zapalování se ukonèí, pokud jsou otevøeny dveøe øidièe.

32 32 Zámky, dveøe, okna Pøetížení Pøi opakovaném otvírání a zavírání oken v rychlém sledu dojde ke krátkému pøerušení napájení. Systém je chránìn pojistkou v pojistkové skøíòce viz strana 124. Obrázek è.: s tif Okno dveøí øidièe a spolujezdce se ovládá pomocí spínaèù na madle dveøí øidièe. Chcete-li otevøít nebo zavøít okno èásteènì, stisknìte nebo zatáhnìte za spínaè. Chcete-li otevøít nebo zavøít okno èásteènì, zatáhnìte za spínaè nebo jej tisknìte déle. Pro automatické otevírání zatlaète spínaè zcela dolù. Pohyb zastavíte tahem za spínaè. Když se okna nepohybují lehce, napøíklad když jsou pokryta námrazou, stisknìte pøíslušný spínaè nìkolikrát, až se okno postupnì zavøe. Obrázek è.: s tif Okno spolujezdce se ovládá spínaèem v madle dveøí. Chcete-li otevøít nebo zavøít okno èásteènì, stisknìte nebo zatáhnìte za spínaè. Chcete-li otevøít nebo zavøít okno èásteènì, zatáhnìte za spínaè nebo jej tisknìte déle. 9 Výstraha Pøed opuštìním vozidla vytáhnìte klíè ze spínací skøíòky, abyste pøedešli neodbornému zacházení s okny - nebezpeèí zranìní.

33 Zámky, dveøe, okna 33 Skládací støecha 9 Výstraha Pøi spouštìní a zvedání skládací støechy buïte opatrní. Riziko poranìní. Informujte pøíslušnì své spolucestující. Pøi spouštìní a zvedání skládací støechy pozornì sledujte pohyblivé souèásti. Vždy se pøesvìdète, že pohybu skládací støechy nic nebrání. Spouštìní skládací støechy Pouze ve stojícím vozidle. S vozidlem zaparkovaným na vodorovném povrchu zaøaïte první pøevodový stupeò nebo zpáteèku, vypnìte zapalování a zabrzdìte parkovací brzdu. Neumíst ujte pøedmìty do oblasti v zavazadlovém prostoru, do které se ukládá skládací støecha. Pøed spouštìním skládací støechy se ujistìte, že je látka skládací støechy suchá. Otevøete zavazadlový prostor. Zavazadlový prostor viz strana 26. Obrázek è.: s tif Tahem smìrem dolù a otoèením proti smìru hodinových ruèièek uvolnìte zajišt ovací páèku, která se nachází uprostøed konzole èalounìní stropu. Zajišt ovací hák se odjistí.

34 34 Zámky, dveøe, okna Obrázek è.: s tif Aby se zabránilo poškození skládací støechy nebo mechanismu støechy, musí bìhem procedury spouštìní zùstat páèka v otevøené poloze. Obrázek è.: s tif Pracujte z boku vozidla a odtáhnìte skládací støechu od rámu okna a složte jí do zavazadlového prostoru. Obrázek è.: s tif Aby bylo možné správnì zavøít víko zavazadlového prostoru, zajistìte správné uložení skládací støechy tím, že pevnì a rovnomernì tlaète do støedu skládací støechy. Zavøete víko zavazadlového prostoru tím, že jej ze støedu zatlaète dolù svižným, pevným pohybem. 9 Výstraha Nezapínejte vyhøívání zadního okna, když je skládací støecha uložená v zavazadlovém prostoru.

35 Zámky, dveøe, okna 35 Obrázek è.: s tif Zvedání skládací støechy Pouze ve stojícím vozidle. S vozidlem zaparkovaným na vodorovném povrchu zaøaïte první pøevodový stupeò nebo zpáteèku, vypnìte zapalování, zabrzdìte parkovací brzdu a otevøete okna. Otevøete zavazadlový prostor. Pracujte z boku vozidla a táhnìte skládací støechu nahoru a dopøedu, smìrem k rámu okna. Obrázek è.: s tif Zatáhnìte nebo zatlaète skládací støechu do zcela zvednuté polohy, pøièemž dbejte na to, aby se pøední kování zajistila do pøíslušných otvorù na obou stranách rámu okna. Obrázek è.: s tif Døíve než se pokusíte zajistit zajišt ovací páèku, ujistìte se, že je zajišt ovací hák správnì vystøedìný v jeho otvoru.

36 36 Zámky, dveøe, okna Obrázek è.: s tif Zajistìte zajišt ovací páèku tím, že jí otoète ve smìru hodinových ruèièek a zatlaète nahoru. Zajišt ovací hák se zajistí v jeho poloze. Obrázek è.: s tif Pøi zvedání skládací støechy musí páèka zùstat v zavøené poloze. Obrázek è.: s tif Zavøete víko zavazadlového prostoru tím, že jej ze støedu zatlaète dolù svižným, pevným pohybem. Smìrem dolù zatlaète na dvì podpìry, umístìné v zadní èásti skládací støechy.

37 Zámky, dveøe, okna 37 9 Výstraha Na horní plochu víka zavazadlového prostoru, pod podpìrami, je nainstalována prùhledná ochranná fólie. Aby se pøedešlo poškození laku, neodstraòujte tuto ochrannou fólii. Péèe o skládací støechu viz strana 135. Obrázek è.: s tif Svižným, pevným pohybem zatlaète podpìry do pøíslušných otvorù na obou stranách vozidla a dbejte na to, aby se správnì zajistily do vrchní strany víka zavazadlového prostoru.

38 38 Sedadla, interiér Sedadla, interiér Sedadla Poloha sedadla Opìrky hlavy Sklopení opìradel sedadel Poznámky o nakládání vozidla Tøístupòový zádržný systém Tøíbodových bezpeènostních pásù, Pøedpínaèe bezpeènostních pásù Používání bezpeènostních pásù Dìtské zádržné systémy Systém airbagù (Open Full Size) Zapalovaè cigaret ) Zásuvka pro pøíslušenství Popelníky Úložné prostory Sluneèní clony Obrázek è.: s tif Sedadla 9 Výstraha Nikdy nenastavujte sedadla bìhem jízdy, jelikož by se jejich pohyb mohl stát nekontrolovatelným. Nastavení sedadla v podélném smìru Pro nastavení zatáhnìte za rukojet pod sedadlem, posuòte sedadlo a potom uvolnìte rukojet. Pøed rozjezdem se ujistìte, že je sedadlo zajištìno v jeho poloze. Obrázek è.: s tif Nastavení opìradla sedadla Pro nastavení otáèejte koleèkem na vnìjší stranì sedadla, pøièemž se neopírejte o opìradlo. Sklon opìradla pøizpùsobte poloze sedu.

39 Sedadla, interiér 39 Obrázek è.: s tif Nastavení výšky sedadla øidièe Zatlaète spínaè nahoru nebo dolù a podržte jej až do dosažení požadované polohy. Obrázek è.: s tif Poloha sedadla Sedadlo øidièe nastavte tak, aby øidiè sedìl vzpøímenì, s mírnì pokrèenýma rukama na volantu. Sedadlo spolujezdce musí být posunuto co nejdále. 9 Výstraha Nedodržování tìchto popisù mùže vést ke zranìním, která mohou být i smrtelná. Všichni cestující ve vozidle by mìli být pøed jízdou v tomto smyslu informováni. Obrázek è.: s tif Opìrky hlavy Opìrky hlavy jsou nedílnou souèástí opìradla sedadla a jsou konstruované tak, aby poskytovaly ochranu v pøípadì nárazu zezadu, a tím snižovaly riziko zranìní krku aramen.

40 40 Sedadla, interiér Obrázek è.: s tif Sklopení opìradel sedadel Zvednìte uvolòovací páèku na vnìjší stranì opìradla a sklopte opìradlo sedadla dopøedu. Pro uvedení do vztyèené polohy zvednìte uvolòovací páèku a posuòte opìradlo sedadla dozadu, až se slyšitelnì zajistí. Poznámky o nakládání vozidla z Tìžké pøedmìty v zavazadlovém prostoru upevnìte. Musíte-li pøedmìty vrstvit, tìžší pøedmìty umístìte dolù. Nezajištìné objekty mohou být ze zavazadlového prostoru vymrštìny do prostoru pro cestující, napø. pøi prudkém brzdìní. z Pokud tìžké pøedmìty kloužou pøi brzdìní nebo pøi zatáèení, mùže se zmìnit chování vozidla. z Výstražný trojúhelník 3 a lékárnièka (polštáøek) 3 musejí být stále dobøe pøístupné. z Na palubní desku nepokládejte žádné pøedmìty. Odrážely by se ve skle, bránily by øidièi ve výhledu a byly by vrženy dovnitø vozidla, napø. pøi prudkém brzdìní. z Pøedmìty nesmíte ukládat do prostoru airbagù, protože by mohly cestujícím v pøípadì naplnìní airbagù zpùsobit zranìní. z Náklad nesmí bránit používání pedálù, parkovací brzdy a øazení pøevodových stupòù nebo omezovat volný pohyb øidièe. Do interiéru neumíst ujte volnì ložené, nezajištìné pøedmìty. z Aby se zabránilo poškození vozidla, nejezdìte s otevøeným zavazadlovým prostorem, napøíklad pøi pøepravování objemných pøedmìtù. 9 Výstraha Nedodržování tìchto pokynù mùže vést ke zranìním, která mohou být i smrtelná. Všichni cestující ve vozidle by mìli být v tomto smyslu informováni.

41 Tøístupòový zádržný systém Skládá se z tìchto èástí: z z tøíbodových bezpeènostních pásù, z pøedpínaèe bezpeènostních pásù, z systému airbagù øidièe a spolujezdce. Tyto tøi stupnì se aktivují postupnì v závislosti na závažnosti dopravní nehody: z Automatické blokovací zaøízení bezpeènostních pásù brání vytažení pásu a tak zajišt uje, že všichni cestující ve vozidle zùstanou na svých sedadlech. z Bezpeènostní pásy se zatáhnou v pøezkách pásù. To znamená, že pásy tìsnì pøiléhají, cestující jsou s pøedstihem zpomaleni spolu s vozidlem, èímž se snižuje zátìž pùsobící na tìlo. z Systém airbagù se zapojí v pøípadì vážné nehody a vytvoøí bezpeènostní polštáø pro cestující. Airbagy se aktivují ve dvou fázích v závislosti na závažnosti dopravní nehody. 9 Výstraha Systémy airbagù doplòují tøíbodové bezpeènostní pásy a pøedpínaèe pásù, a proto je vždy nutné se pøipoutat bezpeènostními pásy. Pokud nebudete dbát tohoto doporuèení, mùže dojít ke zranìní nebo ohrožení života. Všichni cestující ve vozidle by mìli být v tomto smyslu informováni. Sedadla, interiér 41 Obrázek è.: s tif Tøíbodových bezpeènostních pásù, Vozidlo je vybaveno tøíbodovými samonavíjecími pásy s blokovací automatikou, které poskytují naprostou volnost pohybu, aèkoliv pás vždy pevnì pøiléhá k tìlu. Správné nastavení sedadla viz strany 39, 44, 48. Pásy se zablokují pøi prudkém zrychlení nebo zpomalení vozidla.

42 42 Sedadla, interiér 9 Výstraha Vždy používejte bezpeènostní pás, to znamená také v mìstském dopravním provozu. Mùžete si tak zachránit život! Tìhotné ženy se také musejí vždy pøipoutat bezpeènostním pásem viz strana 44. V pøípadì nehody nepøipoutané osoby ohrožují spolucestující i sami sebe. Kontrolka k bezpeènostního pásu spolujezdce viz strana 45. Kontrolka X bezpeènostního pásu øidièe viz strany 45, 58. Bezpeènostní pásy jsou urèeny pouze pro jednu osobu. Nejsou vhodné pro osoby mladší než 12 let nebo menší než 150 cm. Omezovaèe tahu bezpeènostních pásù Omezovaèe tahu bezpeènostních pásù na sedadlech snižují bìhem kolize zátìž pùsobící na tìlo, a to z dùvodu kontrolovaného uvolnìní pásu. To znamená, že cestující se pohybují dopøedu kontrolovaným zpùsobem. Kontrola bezpeènostních pásù Pravidelnì kontrolujte všechny èásti systému bezpeènostních pásù z hlediska poškození a správné funkce. Poškozené díly nechte vymìnit. Po nehodì vymìòte prosím bezpeènostní pásy a aktivované pøedpínaèe bezpeènostních pásù. Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili na dealera vozidel Opel nebo autorizovaný servis Opel. Neprovádìjte žádné zmìny na bezpeènostních pásech, jejich úchytech, samonavíjecím mechanismu a zámcích bezpeènostních pásù. Ujistìte se, že bezpeènostní pásy nejsou poškozeny nebo roztøepeny ostrými pøedmìty. Obrázek è.: s tif Pøedpínaèe bezpeènostních pásù Bezpeènostní pásy jsou opatøené pøedpínaèi pásù. Pøi èelním nárazu, pøevyšujícím urèitou míru závažnosti, se bezpeènostní pásy zatáhnou v pøezkách pásù. Tímto se pásy pøitáhnou. Aktivace pøedpínaèù bezpeènostních pásù Je signalizováno nepøetržitým svícením kontrolky v na pøístrojové desce. Pokud byl systém pøedpínaèù aktivován, musíte jej nechat vymìnit. Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili na dealera vozidel Opel nebo autorizovaný servis Opel. Další informace viz strana 44.

43 Sedadla, interiér 43 9 Výstraha Poruchu nechte odstranit. Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili na dealera vozidel Opel nebo autorizovaný servis Opel. Integrovaná autodiagnostika umožní rychlé odstranìní poruchy. Obrat te se na servis. Doporuèujeme autorizovaný servis Opel. Dùležité z Pøíslušenství ani jiné pøedmìty nesmíte umístit nebo upevnit v akèní zónì pøedpínaèù bezpeènostních pásù (v blízkosti navíjeèe), protože by pøi aktivaci pøedpínaèù bezpeènostních pásù mohlo dojít ke zranìní osob. z Neprovádìjte žádné zmìny na souèástech pøedpínaèù bezpeènostních pásù, jinak nebude Vaše vozidlo zpùsobilé k jízdì. 9 Výstraha Obrázek è.: s tif Kontrolka pøedpínaèù v bezpeènostních pásù Funkènost pøedpínaèù bezpeènostních pásù je elektronicky monitorována spoleènì se systémy detekce obsazení sedadla a airbagù a zobrazena prostøednictvím kontrolky v. Pøi zapnutí zapalování kontrolka bliká po dobu pøibližnì 5 sekund. Pokud nebliká, po uplynutí 5 sekund nezhasne nebo se rozsvítí za jízdy, došlo v systému pøedpínaèù bezpeènostních pásù, systému detekce obsazení sedadla nebo airbagù k poruše. V tom pøípadì nemusejí být systémy pøi nehodì funkèní. Aktivace pøedpínaèù bezpeènostních pásù je indikována trvalým svícením v. Nesprávná manipulace (napø. demontáž nebo montáž pásù nebo zámkù pásù) mùže aktivovat pøedpínaèe pásù s následkem zranìní. z Øídicí elektronika pøedpínaèù bezpeènostních pásù a systému airbagù je umístìna ve støedové konzole. Z dùvodu vylouèení funkèních poruch zde nesmí být odkládány žádné magnetické pøedmìty.

44 44 Sedadla, interiér z Doporuèujeme Vám, abyste se s výmìnou sedadel obrátili na Opel partnera. z Pøedpínaèe bezpeènostních pásù jsou urèené pouze na jedno použití, které je signalizováno trvalým rozsvícením kontrolky v. Vymìòte aktivované pøedpínaèe bezpeènostních pásù. Doporuèujeme autorizovaný servis Opel. z Pøi likvidaci vozidla musejí být vždy dodržovány bezpeènostní pøedpisy. Proto musí likvidaci provádìt pouze autorizované likvidaèní støedisko. Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili na dealera vozidel Opel nebo autorizovaný servis Opel. Obrázek è.: 17106T.tif Používání bezpeènostních pásù Zapnutí pásu Vytáhnìte pás z navíjeèe a veïte jej pøes tìlo tak, aby nebyl pøekroucený. Jazýèek zaklapnìte do zámku bezpeènostního pásu. Zkontrolujte, zda není bezpeènostní pás pøekroucený a zda vede pevnì pøes tìlo. Spodní èást pásu pøi jízdì obèas dotáhnìte zatažením za diagonální èást pásu. Obrázek è.: 17107T.tif 9 Výstraha U tìhotných žen musí vést spodní èást bezpeènostního pásu co nejníže pøes pánev, aby nebylo bøicho pod tlakem. Objemný odìv brání správnému pøilehnutí pásu na tìlo. Pás nesmí vést pøes tvrdé nebo køehké pøedmìty v kapsách odìvu (napø. kulièková pera, klíèe, brýle), protože by mohlo dojít ke zranìní. Mezi pás a tìlo neumist ujte žádné pøedmìty (napø. aktovku, mobilní telefon apod.).

45 Sedadla, interiér 45 Obrázek è.: s tif Výstražné zaøízení bezpeènostního pásu øidièe X Kontrolka X na pøístrojové desce se rozsvítí na cca 20 sekund pøi zapnutí zapalování, nebo až do zapnutí bezpeènostního pásu øidièe. Pokud zùstane bezpeènostní pás rozepnutý, bude blikat dalších 60 sekund. Pokud pøi jízdì s vozidlem zùstane bezpeènostní pás øidièe rozepnutý, bude kontrolka svítit asi 20 sekund a blikat dalších 60 sekund nebo až do zapnutí pásu. Zapnìte bezpeènostní pás viz strana 41. Kontrolka okamžitì zhasne. Kontrolka X bezpeènostního pásu øidièe viz strana 58. Obrázek è.: s tif Výstražné zaøízení bezpeènostního pásu spolujezdce k Kontrolka k ve støedové konzole se rozsvítí na cca 20 sekund pøi zapnutí zapalování, pokud je bezpeènostní pás spolujezdce rozepnutý a systém detekce obsazeného sedadla detekuje, že je sedadlo spolujezdce obsazené. Zùstane rozsvícená dalších 20 sekund a potom bude blikat dalších 60 sekund, pokud zùstane bezpeènostní pás rozepnutý. Pokud je pøi jízdì s vozidlem obsazené sedadlo spolujezdce a bezpeènostní pás spolujezdce zùstane rozepnutý, bude kontrolka svítit asi 20 sekund a potom blikat dalších 60 sekund nebo až do zapnutí pásu. Zapnìte bezpeènostní pás viz strana 41. Kontrolka okamžitì zhasne. Systém detekce obsazení sedadla viz strana 49. Obrázek è.: 17109T.tif Rozepnutí pásu Bezpeènostní pás rozepnete stisknutím èerveného tlaèítka na zámku; pás se automaticky navine.

46 46 Sedadla, interiér Obrázek è.: s tif Dìtské zádržné systémy 9 Výstraha Ve Vašem voze Opel GT se nedoporuèuje používat dìtské zádržné systémy. Obrázek è.: s tif Výstražná nálepka na sluneèních clonách pøipomíná, že používání dìtských zádržných systémù pøedstavuje riziko smrtelného zranìní viz obrázek. Obrázek è.: s tif Systém airbagù (Open Full Size) Systém airbagù je oznaèen nápisem AIRBAG na volantu a nad schránkou v palubní desce. Systém airbagù se skládá z: z airbagu a generátoru plynu ve volantu a druhé jednotky v pøístrojové desce, z øídicí elektroniky s èidly nárazu, z kontrolky systému airbagù v na pøístrojové desce, z detekce obsazení sedadla spolujezdce.

47 Sedadla, interiér 47 Obrázek è.: s tif Systém airbagù se uvede do èinnosti: z v závislosti na síle nárazu, z v závislosti na typu nárazu, z dle úhlu nárazu, viz obrázek. Výjimka: Sedadlo spolujezdce se systémem detekce obsazení sedadla. Systém detekce obsazení sedadla deaktivuje airbag na stranì spolujezdce v pøípadì, že je sedadlo spolujezdce neobsazené. Systém detekce obsazení sedadla viz strana 49. Pøíklady událostí aktivujících systém airbagù: z Náraz do nepohyblivé pøekážky: airbagy se naplní pøi nižší rychlosti vozidla. z Náraz do pohyblivé pøekážky (napø. do jiného vozidla): airbagy se naplní pouze pøi vyšší rychlosti vozidla. Obrázek è.: 17375T.tif Naplnìní airbagù trvá nìkolik tisícin sekundy. Airbagy vytvoøí bezpeènostní vzduchový polštáø pro øidièe a spolujezdce. Je tak omezen dopøedný pohyb cestujících na sedadlech a znaènì sníženo riziko zranìní horní èásti tìla a hlavy. Airbag se naplní i vyfoukne bìhem velmi krátké doby, takže nebrání ve výhledu a pøi nehodì není jeho naplnìní èasto vùbec zaznamenáno.

48 48 Sedadla, interiér Obrázek è.: s tif 9 Výstraha Systém airbagù poskytuje optimální ochranu, jsou-li správnì nastavena sedadla a opìradla. Nastavte sedadlo øidièe v souladu s výškou øidièe tak, aby øidiè sedìl vzpøímenì, pokrèenýma rukama držel volant v oblasti horních ramen volantu. Sedadlo spolujezdce musí být posunuto co nejdále, s opìradlem ve vzpøímené poloze viz strany 7, 38, 39. Hlavu, tìlo, ruce ani nohy nepokládejte na kryty airbagù. Do oblasti naplnìní airbagù neumíst ujte žádné pøedmìty. Dùležité informace viz strana 51. Obrázek è.: s tif 9 Výstraha Tøíbodové bezpeènostní pásy musí být vždy správnì zapnuty (viz strana 44). Pøední airbagy se nenaplní, když: z je vypnuté zapalování, z èelní srážka je mírná, z dojde k pøevrácení vozidla, z se jedná o kolize z boku nebo zezadu, kde by to pro cestující nemìlo žádný prospìch. 9 Výstraha Každý cestující ve vozidle musí být pøipoután bezpeènostním pásem. Systém pøedních airbagù doplòují tøíbodové bezpeènostní pásy. Pokud se nepøipoutáte, riskujete v pøípadì nehody vážné zranìní nebo vymrštìní z vozidla. Bezpeènostní pásy pomáhají udržet správnou polohu tìla, ve které airbag poskytne pøi nehodì nejúèinnìjší ochranu. Navíc se airbag spolujezdce nenaplní ve verzích se systémem detekce obsazení sedadla spolujezdce, pokud: z sedadlo spolujezdce není obsazeno. Systém detekce obsazení sedadla viz strana 49.

49 Sedadla, interiér 49 Obrázek è.: s tif Kontrolka v systému airbagù Funkènost systému airbagù je elektronicky monitorována spoleènì se systémy detekce obsazení sedadla a pøedpínaèù bezpeènostních pásù a zobrazena prostøednictvím kontrolky v. Pøi zapnutí zapalování kontrolka bliká po dobu pøibližnì 5 sekund. Pokud nebliká, po uplynutí 5 sekund nezhasne nebo se rozsvítí za jízdy, došlo v systému airbagù, systému detekce obsazení sedadla spolujezdce nebo pøedpínaèù bezpeènostních pásù k poruše viz strany 42, 49. V tom pøípadì nemusejí být systémy pøi nehodì funkèní. Aktivace airbagù je signalizována trvalým svícením v. 9 Výstraha Poruchu nechte odstranit. Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili na dealera vozidel Opel nebo autorizovaný servis Opel. Integrovaná autodiagnostika umožní rychlé odstranìní poruchy. Obrat te se na servis. Doporuèujeme autorizovaný servis Opel. Detekce obsazení sedadla spolujezdce Systém detekce obsazení sedadla deaktivuje airbag spolujezdce v pøípadì, že je sedadlo spolujezdce neobsazené. Kontrolky W a V pro systém detekce obsazení sedadla jsou umístìné na støedové konzole. Obì kontrolky se po zapnutí zapalování rozsvítí na cca 5 sekund, a potom trvale svítí buï W nebo V. Jestliže obì kontrolky svítí trvale, nebo se nìkterá rozsvítí po zapnutí zapalování, je porucha v systému detekce obsazení sedadla. Systém airbagù a pøedpínaèù bezpeènostních pásù se nemusí aktivovat v pøípadì nehody nebo se mùže aktivovat v dobì, kdy to není nutné. Poruchu nechte okamžitì odstranit. Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili na dealera vozidel Opel nebo autorizovaný servis Opel. Pøedpínaèe bezpeènostních pásù viz strana 42, Systém airbagù viz strana 46.

50 50 Sedadla, interiér Obrázek è.: s tif Kontrolka W se rozsvítí trvale v okamžiku, kdy systém detekuje, že sedadlo spolujezdce není obsazené. Airbag sedadla spolujezdce je deaktivován. Vìnujte pozornost kontrolkám pro systém detekce obsazení sedadla. 9 Výstraha Pokud je sedadlo spolujezdce neobsazené, musí po zapnutí zapalování trvale svítit kontrolka W ve støedové konzole. Pokud kontrolka W za jízdy nesvítí, systém airbagù na stranì spolujezdce není deaktivován a v pøípadì nehody mùže dojít k jeho zbyteènému aktivování. V takovém pøípadì zkontrolujte, zda opìradlo sedadla netlaèí dolù na sedák sedadla. Pokud je tøeba, nakloòte opìradlo. Pokud kontrolka W nesvítí po nastavení opìradla, nechte pøíèinu poruchy odstranit. Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili na dealera vozidel Opel nebo autorizovaný servis Opel. Obrázek è.: s tif Kontrolka V se rozsvítí trvale v okamžiku, kdy systém detekuje, že je sedadlo spolujezdce obsazené a cestující je správnì usazený. Pokud na sedadle spolujezdce sedí cestující, je airbag pro sedadlo spolujezdce aktivován a v pøípadì nehody se mùže naplnit. Vìnujte pozornost kontrolkám pro systém detekce obsazení sedadla.

51 Sedadla, interiér 51 9 Výstraha Pokud je sedadlo spolujezdce obsazené, musí po zapnutí zapalování trvale svítit kontrolka V ve støedové konzole. Pokud kontrolka V za jízdy nesvítí, není systém airbagù pøedního spolujezdce aktivován; riziko smrtelného zranìní. V takovém pøípadì vypnìte zapalování a zajistìte, aby opìradlo sedadla spolujezdce bylo ve vzpøímené poloze a aby cestující sedìl na sedadle vzpøímenì. Znovu nastartujte vozidlo. Pokud se kontrolka nerozsvítí za jízdy, nechte pøíèinu poruchy odstranit. Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili na dealera vozidel Opel nebo autorizovaný servis Opel. Pokud pøi obsazeném sedadle spolujezdce svítí kontrolka v systému airbagù a pøedpínaèù bezpeènostních pásù na pøístrojové desce a svítí W ve støedové konzole, neprodlenì se obrat te na servis. Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili na dealera vozidel Opel nebo autorizovaný servis Opel. Dùležité z Do oblasti, ve které se naplní airbag, nesmíte umístit žádné pøedmìty ani pøíslušenství, protože by pøi naplnìní airbagu mohlo dojít ke zranìní. z Do prostoru mezi airbagy a cestující nevkládejte žádné pøedmìty; riziko zranìní. 9 Výstraha Nikdy nepøepravujte dìtské zádržné systémy nebo jiné pøedmìty na klínì; riziko smrtelného zranìní. z Øídicí elektronika pøedpínaèù bezpeènostních pásù a systému airbagù je umístìna ve støedové konzole. Z dùvodu vylouèení funkèních poruch zde nesmí být odkládány žádné magnetické pøedmìty. z Nenalepujte nic na volant ani palubní desku, ani tyto oblasti nezakrývejte žádnými jinými materiály. z Volant a palubní desku èistìte pouze suchou tkaninou nebo èisticím prostøedkem na interiéry. Nepoužívejte žádné agresivní èisticí prostøedky. z Systémy airbagù se plní se v závislosti na síle a typu nárazu. z Každý airbag je urèený pouze na jedno použití, které je signalizováno trvalým rozsvícením kontrolky v. Použité airbagy nechte neprodlenì vymìnit. Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili na dealera vozidel Opel nebo autorizovaný servis Opel. z Rychlost, smìr pohybu a deformaèní zóny vozidla a vlastnosti pøekážky rozhodují o síle nárazu a naplnìní airbagù. Stupeò poškození vozidla a následné náklady na opravy nejsou ukazatelem pro rozhodování øídicí jednotky pro naplnìní airbagù. z Neprovádìjte žádné úpravy prvkù systému airbagù, vozidlo by mohlo být nepojízdné. 9 Výstraha Pøi nesprávné manipulaci se systémy airbagù mùže dojít k náhlé aktivaci airbagù; riziko poranìní!

CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Pevné partnerství v inovaci. Referenční olej. TOTAL partner CITROËNu je i Vaším partnerem. CITROËN doporuèuje TOTAL

Pevné partnerství v inovaci. Referenční olej. TOTAL partner CITROËNu je i Vaším partnerem. CITROËN doporuèuje TOTAL NÁVOD K OBSLUZE CITROËN doporuèuje TOTAL Pevné partnerství v inovaci CITROËN a TOTAL jsou partnery 35 let, spoleènì vyvíjejí motory a maziva v duchu nejmodernìjších technologií. Referenční olej Výsledky

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

NÁVOD K OBSLUZE M59 - CS - 7002 ed. 09/2002

NÁVOD K OBSLUZE M59 - CS - 7002 ed. 09/2002 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN doporuèuje TOTAL Pevné partnerství v inovaci CITROËN a TOTAL jsou partnery 35 let, spoleènì vyvíjejí motory a maziva v duchu nejmodernìjších technologií. Referenční olej Výsledky

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek.

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek. FABIA Montážní místa È 1/1 I Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek Obsah P k ' - Jlst ovy ox 1/2 b -Pojistkový box na akumulátoru "' " " " "' " "' 1/4 -Reléový

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

290-24v. NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 CAR ALARM SYSTEMS 230U KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM. Pouze pro vozidla 24 V

290-24v. NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 CAR ALARM SYSTEMS 230U KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM. Pouze pro vozidla 24 V CAR ALARM SYSTEMS CZ NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM 290 289 274 230U 290-24v Pouze pro vozidla 24 V Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Citigo Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Poznámka Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

OPEL INSIGNIA. Uživatelská příručka

OPEL INSIGNIA. Uživatelská příručka OPEL INSIGNIA Uživatelská příručka Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 20 Sedadla, zádržné prvky... 43 Úložná schránka... 63 Přístroje a ovládací prvky... 78 Osvětlení... 117 Klimatizace...

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

Používání této příručky

Používání této příručky Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 21 Sedadla, zádržné prvky... 39 Úložné prostory... 57 Přístroje a ovládací prvky... 68 Osvětlení... 100 Informační systém... 107 Klimatizace... 211

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠKODA Citigo NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem ŠKODA získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

2 Úvod Úvod Zpět na přehled

2 Úvod Úvod Zpět na přehled Opel Zafira 08/2011 Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 26 Sedadla, zádržné prvky... 43 Úložná schránka... 67 Přístroje a ovládací prvky... 78 Osvětlení... 111 Klimatizace... 119 Řízení

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 Úvod! Před instalací si prosím zkontrolujte kompatibilitu alarmu T CAN podle přiloženého seznamu podporovaných vozidel.!

Více

Obsah POUZE MOTOROVÁ NAFTA EURO DIESEL EN 590!*

Obsah POUZE MOTOROVÁ NAFTA EURO DIESEL EN 590!* Obsah Úvod... 0-1 V krátkosti... 1-1 Klíče, dveře a okna... 2-1 Sedadla, zádržné prvky... 3-1 Úložná schránka... 4-1 Přístroje a ovládací prvky... 5-1 Osvětlení... 6-1 Informační systém... 7-1 Klimatizace...

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1030

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1030 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

Opel Omega. Příručka pro majitele

Opel Omega. Příručka pro majitele Opel Omega Příručka pro majitele Váš vůz Omega Byl vyvinut s použitím nejnovějších výsledků výzkumu a nabízí technickou dokonalost a vynikající komfort. Váš vůz Omega reprezentuje ideální spojení pokrokové

Více

OPEL MERIVA. Uživatelská příručka

OPEL MERIVA. Uživatelská příručka OPEL MERIVA Uživatelská příručka Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 20 Sedadla, zádržné prvky... 35 Úložné prostory... 59 Přístroje a ovládací prvky... 81 Osvětlení... 114 Klimatizace...

Více

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ!

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ! NOVÉ TWINGO Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky AKTUÁLNÍ AKCE S Novým Twingem vám bude město ležet u nohou! Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Citigo Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Poznámka Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento

Více

OPEL AMPERA. Uživatelská příručka

OPEL AMPERA. Uživatelská příručka OPEL AMPERA Uživatelská příručka Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 20 Sedadla, zádržné prvky... 36 Úložná schránka... 54 Přístroje a ovládací prvky... 62 Osvětlení... 93 Klimatizace...

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

2 Úvod Úvod Zpět na přehled

2 Úvod Úvod Zpět na přehled Opel Meriva 08/2011 Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 20 Sedadla, zádržné prvky... 35 Úložná schránka... 58 Přístroje a ovládací prvky... 79 Osvětlení... 111 Klimatizace... 120 Řízení

Více

Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF

Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 310 TS jsou urèeny do støednì

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1170

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1170 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky: Místo prohlídky: Místo konečného stanoviště:

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze

Více

2014 Příručka uživatele Chevrolet Captiva M

2014 Příručka uživatele Chevrolet Captiva M Příručka uživatele Chevrolet Captiva - 2014 - Black plate (1,1) 2014 Příručka uživatele Chevrolet Captiva M Krátce......................... 1-1 Informace pro první jízdu...... 1-1 Klíče..........................

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012 1/20 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 Slavia pojišťovna a.s. Revoluční 1 110 00 Praha 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Datum objednávky:

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1002

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1002 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 273 900 Kč Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce Sluneční

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

POHODLNÝ A PŘIZPŮSOBITELNÝ

POHODLNÝ A PŘIZPŮSOBITELNÝ PŘIZPŮSOBÍ SE VAŠEMU PODNIKÁNÍ Sleva 17% již od 395 900 Kč 22% Fleetové slevy již při nákupu 1 vozu POHODLNÝ A PŘIZPŮSOBITELNÝ Nissan NV200 Combi poskytuje více prostoru, je flexibilní a nabízí širokou

Více

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 ÚDAJE O PROHLÍDCE Dokumenty od

Více

1/8 Číslo protokolu: csob cr 1893

1/8 Číslo protokolu: csob cr 1893 1/8 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE Vozidlo při

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1669

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1669 1/12 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Rapid Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Bateriová strunová sekaèka 18V Li-Ion. Návod k obsluze. C Enterprise Ltd

Bateriová strunová sekaèka 18V Li-Ion. Návod k obsluze. C Enterprise Ltd Bateriová strunová sekaèka 18V Li-Ion Návod k obsluze C Enterprise Ltd Dìkujeme za zakoupení produktu firmy CEL 18V bateriová strunová sekaèka byla vyvinuta a vyrobena s dùrazem na splnìní vysokých norem

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178 1/9 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O VOZIDLE

Více

Servisní knížka. Verze 1.0. Rover 75 Rover 75 Tourer

Servisní knížka. Verze 1.0. Rover 75 Rover 75 Tourer Servisní knížka Verze 1.0 Rover 75 Rover 75 Tourer Vaše motorizace Výkon (PS) Točivý moment (N/m) 0-100 km (s) Maximální rychlost (km/h) Spotřeba (l/100 km) Výroba v letech Benzín 1.8 120 160 10.9 195

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

1/13 Číslo protokolu: csob cr 1316

1/13 Číslo protokolu: csob cr 1316 1/13 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky: Místo prohlídky: Místo konečného stanoviště:

Více

1/26 Číslo protokolu: demo ls 116 Datum prohlídky: PROTOKOL K VOZIDLU

1/26 Číslo protokolu: demo ls 116 Datum prohlídky: PROTOKOL K VOZIDLU 1/26 PROTOKOL K VOZIDLU DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 RZ: 4M00145 Tovární značka (výrobce): Citroen Obchodní označení:

Více

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia 1. centrální řídící jednotka BSG (adresa 9) kódování (funkce 7) výbava aktivace funkce EKP (od 7/1) předčerpání paliva po otevření dveří hodnota 16384 zadní stěrač

Více

Příslušenství Alfa GT

Příslušenství Alfa GT Příslušenství Alfa GT Alfa GT Tuning & Performance SPORTOVNÍ PŘEDNÍ NÁRAZNÍK** Kód: 50903038 S širokým otvorem sání vzduchu a přídavnými štěrbinami pro optimalizaci chlazení motoru. Nevídaný směrový ukazatel

Více

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Úvod. Zvolíte-li PC Camera Mode (Režim PC-fotoaparátu), systém provede automatickou konfiguraci následujících zaøízení.

Úvod. Zvolíte-li PC Camera Mode (Režim PC-fotoaparátu), systém provede automatickou konfiguraci následujících zaøízení. Obsah Úvod Správná péèe 1 Karta SmartMedia 1 Baterie 1 Obsah balení 1 Seznámení se s fotoaparátem Pøední strana 1 Zadní strana 2 Pøíprava fotoaparátu k použití Pøipevnìní øemene 2 Vložení baterií 2 Vložení

Více

1/15 Číslo protokolu: csob cr 2203

1/15 Číslo protokolu: csob cr 2203 1/15 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1270

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1270 1/12 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky: Místo prohlídky: Místo konečného stanoviště:

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

Používání této příručky

Používání této příručky Obsah Úvod...1 V krátkosti...3 Klíče, dveře a okna...17 Sedadla, zádržné prvky...35 Úložná schránka...59 Přístroje a ovládací prvky...71 Osvětlení...107 Informační a zábavný systém...115 Klimatizace...185

Více