Podrobný prů vodce na te ma:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podrobný prů vodce na te ma:"

Transkript

1 Podrobný prů vodce na te ma: Jak realizovat výběrové řízení nejen na e-aukční software 11 typů, které vám pomohou odvrátit nebezpečí realizace nesprávného rozhodnutí

2 Jak realizovat výběrové řízení nejen na e-aukční software napsal Jaroslav Cirkovský Prohlášení Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Děkuji za respektování tohoto sdělení. Stažením tohoto materiálu rozumíte, že jakékoli použití informací z jeho obsahu, případné úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze ve vašich rukách. Autor za ně nenese žádnou zodpovědnost. V tomto materiálu najdete informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením mého názoru k této problematice či popisem mých osobních zkušeností Jaroslav Cirkovský I I Jaroslav Cirkovský 1 / 21

3 Obsah 1. Úvod - Je nákupní cena opravdu to jediné správné kritérium Zadání VŘ Realizace VŘ Kritéria dle TCO Porovnávaná kritéria a jejich váha v % Způsob hodnocení/porovnávání nabídek Podrobný popis kritérií Nabízená cena Uživatelská přívětivost a práce se softwarem: Úroveň služby hotline (základní technické uživatelské podpory) Úroveň služby asistenčního programu Počet pracovníků poskytujících podporu uživatelům: Počet realizovaných otevřených vzdělávacích akcí: Seznam funkcionalit, které hodnocený software musí minimálně splňovat Globální informace: Typy výběrových řízení: Určování pořadí účastníků podle: Možnost nastavení vyhlašovatele: Možnost základních nastavení: Možnost nastavení kol (průběhu): Možnosti účastníků: Možnosti pozorovatelů: Definice možností položek: Jaroslav Cirkovský 2 / 21

4 9. Minimální požadavky na službu hotline Minimální požadavky na službu asistenčního programu Možný obsah ZD výzvy k podání nabídky Bonusy k ebooku: Jaroslav Cirkovský 3 / 21

5 1. Úvod - Je nákupní cena opravdu to jediné správné kritérium Realizace výběrových řízení (dále jen VŘ) je jedna z klíčových činností oddělení nákupu a zvládnutí správného postupu má zásadní dopad na fungování organizace. Proč je realizace výběrových řízení a následné řízení vybraných dodavatelů tak důležité? Dodavatelé a jim dodávané zboží či služby rozhodují o úspěšnosti organizace kvalitou dodávaného zboží, kvalitou poskytovaných služeb a svou cenovou úrovní. Dalším důvodem je vytvoření účinné prevence a získání jistoty, že organizace bude nakupovat od dodavatelů, kteří jsou schopni dlouhodobě plnit domluvené podmínky spolupráce. Při realizaci VŘ by hlavním kritériem neměla být jenom cena a termín dodání + případně platební podmínky. Je nutné/nezbytné, kromě kvality, zohlednit celkové náklady životního cyklu sledovaného období, tzv. uplatnit koncept TCO (Total cost of ownership). Aplikace této metodiky (analýzy) znamená porovnávání přímých i nepřímých nákladů, dále nákladů na provoz, údržbu a v neposlední řadě likvidaci. Porovnávání se provádí na dobu životnosti či na nějaké sledované období. Zkušenosti ukazují, že jedním z rozdílů mezi nepříliš úspěšnou a úspěšnou organizací je přístup k nákupu a právě aplikace principu TCO v něm. Pro úspěšné firmy již dávno není jedinou prioritou nakupovat především za nejnižší ceny a mít krátké dodací lhůty. Tato kritéria jsou ve velké většině případů nedostatečná a navíc stoupá riziko, že vybraný dodavatel nebude dlouhodobě schopen plnit požadavky odběratele. Oblasti nákupu a prodeje se věnuji od roku Během té doby jsem realizoval nespočetné množství různých výběrových řízení (dále VŘ). Pro mě osobně byla nejsložitější VŘ na výběr software a výběr implementační firmy. Zkušenost, kterou jsem během realizace VŘ na ERP získal, mi říká, že to rozhodně není jen o ceně. Je to především o kvalitě vlastního software a schopnostech lidí provázejících vás v úvodních fázích implementace a práce se softwarem. Abych vám pomohl orientovat se v oblasti výběru e-aukčního software, rozhodl jsem se napsat tento ebook. Rozhodnete-li se přes má doporučení uvedená v textu realizovat VŘ jehož jediným kritériem bude cena, tak je nezbytně nutné mít precizně zpracovanou zadávací dokumentaci jasně definující požadavky vyhlašovatele, smlouvu a v ní sankce za neplnění. Toto samozřejmě nelze podcenit ani v případě aplikace metody TCO. Jaroslav Cirkovský 4 / 21

6 2. Zadání VŘ Vybrat dodavatele softwaru umožňujícího realizovat elektronické nákupní a prodejní aukce, poptávky, podpůrné technické a uživatelské služby. Software bude umístěn na serverech poskytovatele a přístup bude řešen přes webové rozhraní prostřednictvím internetu. Porovnávány budou varianty nákupu licence na období 1 roku a časově neomezené licence. Realizace a nastavení e-aukcí či poptávek bude prováděna vlastními pracovníky. 3. Realizace VŘ Neexistuje jednotný návod jak realizovat VŘ. Je možné vycházet jen z nejlepší praxe. Možný postup je popsán v následující tabulce. Předpokladem úspěšné realizace tohoto VŘ je otestování porovnávaných programů během časově omezeného ostrého zkušebního provozu. Pro nepříliš zkušené vyhlašovatele je tvorba požadavků na funkcionality softwaru, podporu uživatelů či následné vyhodnocení vlastního VŘ bez realizace zkušebního/testovacího období velmi velmi obtížná. Věnujte mu proto patřičnou pozornost. Fáze Popis Komentář Identifikace požadavku + přípravná fáze Analýza trhu Oslovení dodavatelů a I. kolo jednání Formou řízeného rozhovoru s interním klientem či brainstormingem uvnitř oddělení stanovit vlastní potřebu, specifikovat produkt a kritéria VŘ. Vytvoření zadávací dokumentace (dále ZD) pouze v případě dostatečného množství informací. V opačném případě bude ZD vytvořena ve 4. fázi. Zjištění informací o daném trhu a produktech, identifikace potencionálních dodavatelů, jejich pozice na trhu, analýza cen. (Případná modifikace ZD.) Oslovení reálných dodavatelů a I. kolo jednání. Cílem je upřesnění si informací o trhu a firmách na něm působících, dále vybrat software pro následující fázi - testování. Zjišťované informace o trhu a firmách: jaká jsou specifika trhu, jaké společnosti na něm působí, jaké produkty nabízí + požadavky na certifikace, jaká je Jaroslav Cirkovský 5 / 21

7 4. Realizace zkušebního provozu ověření referencí, finální tvorba ZD jejich úroveň nejenom cenová, jaký je jejich tržní podíl, jich velikost a finanční zdraví, jaká je naše vyjednávací síla. (Případná modifikace ZD.) Realizace zkušebního/testovacího provozu, jehož cílem je porovnat software jednotlivých dodavatelů a případné vyřazení nevyhovujících, získat informace pro následné vytvoření či modifikování ZD. Ta musí mimo jiné obsahovat minimální požadavky na funkcionality softwaru a službu hotline. Případně dále seznam požadavků na službu rozšířené asistenční podpory / programu. Jednotlivé seznamy a porovnávaná kritéria jsou uvedena dále v textu. Další možností ověření kvality softwaru a jeho funkcionalit, neporovnatelnou s ostrým zkušebním provozem, je přehrání nasimulovaných e-aukcí z CD. Ta musí obsahovat seznam deklarovaných funkcionalit. Součástí tohoto kola může být i telefonické ověření kvality nabízeného produktu a služeb u konkrétních klientů účastníků VŘ. 5. II. kolo jednání Realizace VŘ výběr dodavatele. Součástí podmínek výběr dodavatele vyhlašovatele může být požadavek na předložení smlouvy. 6. Finální výběr Projednání smluvních podmínek a podpis smlouvy s vybraným dodavatele a dodavatelem. uzavření smlouvy 7. Realizace nákupu Spuštění ostrého provozu. Monitoring a hodnocení plnění smluvních podmínek dodavatelem. 8. Okamžité jednání v případě výskytu problému, cca po půl roce Hodnocení jednání za účelem hodnocení spolupráce, případné roční jednání spolupráce za účelem prodloužení spolupráce. Pokud bude smlouva na 1 rok či dojde k ukončení spolupráce, tak postupovat znovu od 1. fáze. Jaroslav Cirkovský 6 / 21

8 Příklad z praxe Zkušenosti z úspěšné implementace e-aukčního software do nákupní praxe ukazují, že klíčovou roli zde sehrávají následující faktory: podpora vedení a jeho zájem na zavedení elektronizace nákupu, úroveň řízení projektu implementace/výběru software a testovacího provozu, jeho představení projektu/představení záměru vyzkoušení software uvnitř organizace osobám pověřeným realizací vlastních nákupů, naplánování či vybrání komodit zboží či služeb, na kterých se vyzkouší elektronické výběrové řízení (nesmí se jednat o nahodilou činnost), aktivní zapojení nákupčích a jejich motivace, naplánování zkušebního provozu na vhodné období (odpovědní lidé musí mít časový prostor na vyzkoušení, plán realizace zkušebních e-aukcí musí být v souladu s plánem nákupu musí existovat potřeba organizace nakoupit). Pokud dojde k zanedbání některého z výše vedených bodů, je nanejvýše pravděpodobné, že projekt vyzkoušení a implementace e-aukcí ve společnosti bude neúspěšný. 4. Kritéria dle TCO Jak jsem se zmiňoval v úvodní kapitole tohoto ebooku. e-aukční software by neměl být posuzován jen na základě jediného kritéria na základě jeho ceny. Různé software budou mít různou úroveň a odlišné náklady na provoz ve sledovaném období. Lišit se od sebe bude i úroveň podpory, kterou s největší pravděpodobností budete potřebovat. Na základě zkušeností mohu doporučit porovnávat následující kritéria: cena licence softwaru na období, poplatky za hosting, hotline, údržbu softwaru a správu dat, poplatky za upgrade, poplatky za nadstandardní podporu uživatelů cena za konzultace, školení a doškolování v případě potřeby, platební podmínky, dále např. můžete zohlednit náklady na vytvoření ZD, shromáždění dat, analýz trhu či vyhodnocení nabídek v případě tohoto VŘ nebude bráno v potaz. Jaroslav Cirkovský 7 / 21

9 5. Porovnávaná kritéria a jejich váha v % Porovnávaným kritérium je nutné přidělit nějakou váhu v %. U kritérií, kde nejde matematicky spočítat jejich podíl na celkové hodnotě, a jsou subjektivní, je nutné uvést přesný popis jejich hodnocení (viz 7. kapitola). Pokud si nejste jisti, jakou váhu jednotlivým kritériím máte přidělit, tak vám doporučuji vypracovat si funkční model v MS Excel a nasimulovat si různé varianty poslouživší vám pro rozhodování. Pro tento případ jsem zvolil následující rozdělení bodů: 1. Cena licence softwaru, úvodního školení, poplatků za údržbu a hotline 50%. 2. Uživatelská přívětivost a práce se softwarem 20 %. 3. Úroveň služby hotline (základní technické uživatelské podpory) 10 %. 4. Úroveň služby asistenčního programu 10%. 5. Počet pracovníků poskytujících podporu uživatelům 5 %. 6. Počet realizovaných otevřených vzdělávacích akcí v roce (např. 2012) 5 %. 6. Způsob hodnocení/porovnávání nabídek Nabídky jednotlivých účastníků VŘ budou hodnoceny/porovnávány tímto způsobem: nabídky hodnocené na základě předložené ceny budou posuzovány dle vzorce: (nejlepší nabízená cena/nabídka hodnoceného účastníka x 100) x váha v %, nabídky hodnocené na základě počtu obdržených bodů budou hodnoceny dle vzorce: (nabídka hodnoceného účastníka / nejlepší nabízená hodnota x 100) x váha v %, úroveň služby hotline hodnotí komise na základě zkušebního provozu, úroveň služby asistenčního programu hodnotí komise na základě zkušebního provozu, počet pracovníků poskytujících podporu uživatelům a počet otevřených vzdělávacích akcí je hodnocen na základě čestného prohlášení, k plnění bude vyzvána organizace s nejvyšším počtem bodů. Jaroslav Cirkovský 8 / 21

10 7. Podrobný popis kritérií Tato kapitola se podrobně popisuje způsob hodnocení předložených nabídek, respektive porovnávaných softwarů a úroveň dalších sledovaných služeb Nabízená cena Nabízená cena musí být v Kč bez DPH. Porovnávány/hodnoceny budou jen softwary, které splní požadavky na minimální seznam funkcionalit viz seznam funkcionalit. Varianta I. cena licence na období 1 roku. Cena musí být konečná a zahrnovat veškeré poplatky za hosting, hotline, údržbu softwaru a správu dat, dále upgrade a úvodní zaškolení účastníků. Varianta II. cena neomezené licence. Cena musí zahrnovat poplatky za úvodní zaškolení uživatelů a je složená z: ceny časově neomezené licence nejlepší nabízená cena obdrží 90% z celkové váhy tohoto kritéria, roční ceny za hosting, hotline, údržbu softwaru a správu dat nejlepší nabízená cena obdrží 10% z celkové váhy tohoto kritéria Uživatelská přívětivost a práce se softwarem: 100 bodů obdrží software hodnocený jako velmi dobrý: práce se softwarem je jednoduchá a intuitivní, software překračuje minimální požadavky vyhlašovatele na funkčnost nabízí různé funkce pokročilého nastavení, uživatelé mají k dispozici elektronický a tištěný manuál. 50 bodů obdrží software hodnocený jako dobrý: práce se softwarem není jednoduchá a intuitivní vyžaduje značnou odbornost administrátora, software splňuje minimální požadavky vyhlašovatele na funkčnost, ale nenabízí další funkcionality rozšířeného nastavení, uživatelé mají k dispozici pouze elektronický manuál. 0 bodů obdrží software hodnocený jako špatný: software splňuje minimální požadavky vyhlašovatele na funkčnost, práce s ním vyžaduje důkladné zaškolení a zkušeného administrátora, popřípadě se jedná o příliš jednoduchý software nenabízející možnosti funkcí pokročilého nastavení. Jaroslav Cirkovský 9 / 21

11 7.3. Úroveň služby hotline (základní technické uživatelské podpory) Jedná se o služby technického charakteru pro práci s aukčním portálem a odpovědi na dotazy k základnímu ovládání systému: 100 bodů obdrží služba hodnocená jako velmi dobrá (dlouhodobě je hodnocena na vysoké úrovni): dostupnost pro zadavatele i všechny jeho dodavatele, znalost softwaru je na vysoké úrovní, telefonické či ové dotazy jsou zodpovídány přívětivým způsobem, služba je vždy dostupná, např. telefonáty není nutné několikrát opakovat z důvodu nezvedání telefonu, y jsou zodpovězeny maximálně do druhého dne, zaškolení účastníků (dodavatelů) v obsluze softwaru, konzultace technického charakteru k práci a nastavování softwaru řešení potíží s přihlášením, prohlížeči, nemožnosti zadat údaje, exportem a importem dat, konzultace k funkcionalitám aplikace jak nastavit kola, jak vložit položky, jak vytvořit pozvánku, nastavení průběhu kol. 50 bodů obdrží služba hodnocená jako dobrá: telefonické dotazy jsou zodpovězeny srozumitelným a dostatečným způsobem, y jsou zodpovězeny srozumitelným a dostatečným způsobem, na y je reagováno s mírným zpožděním během 2 až 4 pracovních dnů, telefonáty je nutné opakovat např. z důvodu nezvedání telefonu, zaškolení účastníků (dodavatelů) v obsluze softwaru, konzultace technického charakteru k práci a nastavování softwaru řešení potíží s přihlášením, prohlížeči, nemožnosti zadat údaje, exportem a importem dat, konzultace k funkcionalitám aplikace jak nastavit kola, jak vložit položky, jak vytvořit pozvánku, nastavení průběhu kol. 0 bodů obdrží služba hodnocená jako špatná nebo není-li předmětem nabídky: konzultace technického charakteru a k funkcionalitám softwaru je na nedostačující úrovni, telefonické dotazy jsou zodpovězeny nepříliš srozumitelným a dostatečným způsobem a dotazy je nutné opakovat, y jsou zodpovězeny nepříliš srozumitelným a dostatečným způsoben s několika denní prodlevou a dotazy je nutné opakovat Úroveň služby asistenčního programu Jedná se o služby vysoce odborného charakteru, obvykle odpovědi na dotazy týkající se nejefektivnějšího využití systému a znalostních požadavků při práci s ním, dále odbornou podporu při přípravě, zadání a realizaci e-aukcí, při volbě optimálních strategie: Jaroslav Cirkovský 10 / 21

12 100 bodů obdrží služba hodnocená jako velmi dobrá (dlouhodobě je hodnocena na vysoké úrovni): znalost softwaru je na vysoké úrovní, služba je vždy dostupná, např. telefonáty není nutné několikrát opakovat z důvodu nezvedání telefonu, y jsou zodpovězeny maximálně do druhého dne, poskytuje konzultace k vhodnosti položek, přípravě zadání e-aukce či vhodné strategii, v případě potřeby zabezpečí komunikaci s účastníky, poskytne šablony k nastavení e-aukce, doplní účastníky z databáze či vyhledá nové účastníky, dohled nad probíhající e-aukcí, konzultace probíhá telefonicky, em a osobní návštěvou v místě klienta, telefonické či ové dotazy jsou zodpovídány přívětivým způsobem. 50 bodů obdrží služba hodnocená jako dobrá: znalost softwaru je na dobré úrovni, dokáže doporučit vhodné nastavení, na y je reagováno s mírným zpožděním během 2 až 4 pracovních dnů, telefonáty je nutné opakovat např. z důvodu nezvedání telefonu, poskytuje konzultace k vhodnosti položek, přípravě zadání e-aukce či vhodné strategii, v případě potřeby zabezpečí komunikaci s účastníky, poskytne šablony k nastavení e-aukce, doplní účastníky z databáze či vyhledá nové účastníky, dohled nad probíhající e-aukcí, telefonické dotazy jsou zodpovězeny srozumitelným a dostatečným způsobem, y jsou zodpovězeny srozumitelným a dostatečným způsobem. 0 bodů obdrží služba hodnocená jako špatná nebo není-li předmětem nabídky: konzultace je na nedostačující úrovni, telefonické dotazy jsou zodpovězeny nepříliš srozumitelným a dostatečným způsobem a dotazy je nutné opakovat, y jsou zodpovězeny nepříliš srozumitelným a dostatečným způsoben s několika denní prodlevou a dotazy je nutné opakovat Počet pracovníků poskytujících podporu uživatelům: nad 10 pracovníků 100 bodů, Jaroslav Cirkovský 11 / 21

13 od 6 do 10 pracovníků 75 bodů, do 5 pracovníků 50 bodů Počet realizovaných otevřených vzdělávacích akcí: nad 8 akcí 100 bodů, od 5 do 8 akcí 50 bodů, do 4 akcí 0 bodů. 8. Seznam funkcionalit, které hodnocený software musí minimálně splňovat Porovnávány/hodnoceny budou jen softwary, které splní požadavky na minimální seznam funkcionalit uvedených v kapitolách Nesplnění těchto kritérií je důvodem k vyřazení z VŘ. Účastník VŘ bude deklarovat splnění česným prohlášením. Další variantou je převedení seznamu do tabulky ve formátu MS Excel. Účastní VŘ vyjadřuje splnění či nesplnění kritéria volbou ANO či NE a popisem řešení dané funkcionality Globální informace: musí mít plnou podporu v ČJ, neomezený počet e-aukcí, neomezený počet účastníků v databázi účastníků, neomezený počet účastníků v e-aukci, neomezený počet položek v databázi položek, neomezený počet položek v e-aukci, neomezený počet administrátorů (připravující e-aukce), neomezený počet pozorovatelů (dohlížejících na průběh e-aukce), neomezený počet kol (etap) u e-aukčního případu, Jaroslav Cirkovský 12 / 21

14 neomezený počet vzorových pozvánek k jednotlivým typům e-aukcí, možnost zadávání nabídek (na straně účastníků) ve více měnách (každý účastník má možnost vybrat si měnu, ve které bude jednotně ceny k položkám zadávat), 4 jazykové mutace (CZ, SK, EN, DE), management práv uživatelů, o každý vidí jen své e-aukce, o všichni vidí všechny e-aukce, vynulování e-aukce resp. vymazání všech zadaných údajů v e-aukční síni, možnost komentování položek, podmínek apod., možnost přikládat libovolné množství příloh, možnost použití elektronický podpis, možnost tvorby šablon, možnost chatovat s účastníky e-aukce a pozorovateli, možnost exportovat seznam připravovaných e-aukcí na www stránkách vyhlašovatele, správa databáze účastníků, možnost dynamického sestavování výzvy k účasti, export a import dat do a z MS OFFICE, možnost vkládání příloh k VŘ i po jeho ukončení (archív celého obchodního případu) Typy výběrových řízení: nákupní e-aukce, prodejní e-aukce, poptávkové řízení, zapečetěné obálky Určování pořadí účastníků podle: % nejnižších cen vzhledem k jejich celkovému finančnímu objemu, celkové sumy nabídky účastníka, kriteriálních hodnocení (možno nastavit ke každému případu libovolně), Jaroslav Cirkovský 13 / 21

15 jakéhokoliv výpočtu, který se v sw vytvoří (podobně jako např. v MS Office Excel) Možnost nastavení vyhlašovatele: zadání základních údajů (adresa, logo atd.), správa a definice šablon, správa a definice kol, správa a definice šablon pozvánek, správa a definice frází chat komunikace, správa a definice vzorů volitelných podmínek správa a definice vzorových pozorovatelů, možnost vložit kontakty na svůj hotline, možnost vložit svůj text o nepodjatosti (pro členy komise), možnost nastavit finanční hranici pro poptávku a e-aukci, správa a definice zpráv a notifikaci pro členy komise, správa a definice notifikace o ukončení e-aukce pro členy komise a účastníky, možnost nastavit IČ účastníka (při vkládání nových) jako povinný údaj, správa a definice práv pro členy komise (při aktivním modulu členů komise), správa a definice kontaktních osob, správa a definice práv pro administrátory Možnost základních nastavení: zobrazování připravovaných e-aukcí na vstupním portále (www stránkách), o ihned, o po odeslání pozvánek, o po začátku prvního kola, ové doručenky, ne/zobrazení vyčíslení úspory na obrazovce administrátora, ne/zobrazení určení pořadí účastníka na obrazovce administrátora, ne/zobrazení účastníkům protokoly po ukončení e-aukce, Jaroslav Cirkovský 14 / 21

16 ne/zobrazení účastníkům protokoly v průběhu e-aukce, ne/zobrazení v protokolů účastníků IČ (jako samostatný údaj), možnost účastníků vstupovat do e-aukční síně bez klíče (pouze jméno, heslo -> pak je jim zobrazen seznam e-aukcí, do kterých jsou zařazeni a oni mohou do dané e-aukce vstoupit), automatické/ruční posílání přístupových klíčů, informace o online/offline stavu účastníka v e-aukční síni, minimální krok snížení pro položku/pro celou e-aukci, minimální krok zvýšení pro položku/pro celou e-aukci, možnost zamezit členům výběrové komise vstup do síně před ukončením, možnost definice délky (ve dnech) pro uložení e-aukce do archivu (po ukončení), definice minimálního/maximální kroku v měně či %, definice měnových kurzů pro zadávání nabídek ve více měnách, definice délky zvýrazněné (změněné) ceny položky v síni administrátora v průběhu e-aukce, definice platnosti klíčů účastníků po ukončení e-aukce, definice délky, za kterou se aukce přesune do archivu, definice členů výběrové komise (načítá se automaticky do protokolů), definice kontaktů na toho kdo řídí e-aukci tzv. administrátor (již obvykle předvyplněno systémem), definice kontaktů na toho kdo zodpovídá za předmět (již obvykle předvyplněno systémem), definice zobrazeného textu účastníkům po ukončení e-aukce, definice notifikačních zprávy pro účastníky (po ukončení) a pro členy výběrové komise, elektronický podpis pro podpis každé změny nebo závěrečného protokolu Možnost nastavení kol (průběhu): definice neomezeného počtu kol, přednastavená kola: o zadávací, o mezikolo, o soutěžní, o poptávkové, o zapečetěné obálky (není možnost vidět zadané hodnoty nabídek účastníků), Jaroslav Cirkovský 15 / 21

17 o jiné (každé se upravuje dle daných potřeb), každé kolo lze libovolně přejmenovat, definice délky kola ve dnech/hodinách/minutách, ne/zobrazení v daném kole: o pořadí položky (ve smyslu pořadové číslo), o kód, o klasifikaci (v případě aktivního modulu Katalog), o jednotky, o množství, o minimální ceny, o hodnoty volitelných podmínek, o hodnoty pomocných výpočtů, libovolně měnit cenové nabídky, variabilita zobrazování soutěžních hodnot (ceny, pořadí, kritéria, apod.), ne/zobrazení min / max nabídek účastníkům, ne/možnost účastníků libovolně měnit hodnoty volitelných podmínek, zobrazení účastníkům jejich pořadí, zobrazení účastníkům jejich pořadí do X pozice (např. první 3 vidí své pořadí, ostatní ne), zobrazení účastníkům místo jejich pořadí postupujete / nepostupujete, zobrazení pořadí jednotlivých položek, zobrazení pořadí jednotlivých položek do X pozice (např. první 3 vidí pořadí, ostatní ne), zobrazení pořadí pomocných výpočtů, zobrazení pořadí pomocných výpočtů do X pozice (např. první 3 vidí pořadí, ostatní ne), zobrazení účastníkům místo pořadí pomocného výpočtu postupujete/nepostupujete, ne/zobrazení pořadí účastníka pouze při vyplnění (nacenění) všech položek, zobrazení účastníkům jejich počet, zobrazení přepočítaných cen (dle ratingu), zobrazovat % minimálních cen účastníků na obrazovce administrátora, zobrazovat počet oceněných položek účastníka na obrazovce administrátora, zobrazení vyvolávacích cen, o znemožnit zadání vyšší ceny než vyvolávací, Jaroslav Cirkovský 16 / 21

18 ne/zobrazení sloupce minimální nabídky (je možné jej úplně zrušit), zobrazení celkové nabídky účastníka, zobrazení celkové minimální nabídky účastníkovi, znemožnit dorovnat nejlepší nabídku účastníka, který je na 1. místě, znemožnit zadání stejné nabídky u jedné položky u druhých, třetích a další cen (ve vztahu k ostatním účastníkům), zamezení zadávání shodných nabídek při multikriteriálních e-aukcích, komentování zadání účastníky (doplňování přílohami, obrázky, informacemi), o možnost vepisovat komentáře, o zasílat informace o nových komentářích em, o povolit administrátorovi výmaz příloh (v rámci komentářů), o povolit účastníkovi výmaz příloh (v rámci komentářů), možnost vkládání příloh účastníky, o povolit administrátorovi výmaz příloh, zamezení úprav cenových nabídek administrátorem, zakrýt vložené nabídky účastníka, možnost zadávat kladné i záporné hodnoty, možnost souhrnného přepočítávání cen, zobrazení informace při změně ceny o více než X % nebo peněz v dané měně, upozornit při změně zvukových signálem, trvalé zvýraznění ceny položky při její změně, nastavení minimálního kroku snížení vůči: o ceně účastníka, o minimální ceně, zobrazení ve sloupci nejlepší nabídky (hodnoty), o minimální (maximální) cena, o modus, o medián, o geometrický průměr, o aritmetický průměr, prodlužování kola při: o změně jakékoliv ceny, Jaroslav Cirkovský 17 / 21

19 o změně hodnoty volitelné podmínky, o změně minimální ceny, o změně minimální nabídky, o změně pořadí položky, prodlužování v posledních X hodinách, minutách o dalších X hodin, minut (kdy X = časový údaj, který libovolně vepisuje administrátor), možnost nastavení vyvolávacích cen, které nelze překročit Možnosti účastníků: neomezený počet dat v databázi, každý účastník může mít 4 osoby + osobu pro e-aukční případ, definice klíčových slov pro vyhledávání, definice jazyka účastníka, vyhledávání účastníků dle: o IČ, o jména, o klíčového slova, o abecedy, export vybraných účastníků, export všech účastníků, import účastníků, nemožnost zrušení účastníka ze soutěže v případě, že zadal nabídku nebo se přihlásil k danému výběrovému řízení, možnost hromadného přepočtu všech cenových nabídek o %, funkce tzv. hromadného přepočítávání cen, notifikace o chybějící ové adrese, možnost náhledu dodavatele do aukční síně kdykoliv v průběhu soutěže Možnosti pozorovatelů: neomezený počet pro vyhlašovatele, omezený počet pro uchazeče, může být členem výběrové komise/odsouhlasuje výsledky a má možnost komentovat je, Jaroslav Cirkovský 18 / 21

20 každý pozorovatel si může zvolit své heslo, ová notifikace o zřízení pozorovatelského přístupu, definice jazyku pozorovatele, definice práv pozorovatele: o zobrazit jména účastníků, o zobrazit chat (komunikaci) účastníků, o zobrazit chat (komunikaci) administrátora, o zobrazit údaje o vyhlašovateli (název, logo, ), o zobrazit u účastníka kontakty z přihlášky, o zobrazit náhled pozvánky k výběrovému řízení, o zobrazit ceny minulého období vyhlašovatele, o zobrazit ikony ostatních pozorovatelů, o zobrazit protokoly účastníků, o zobrazit historii účastníků, o zobrazit obrazovku účastníků, o zobrazit komentáře, o psát zprávy do chatu (komunikace) účastníkům, o psát zprávy do chatu (komunikace) administrátorovi, o psát zprávy do chatu (komunikace) ostatním pozorovatelům, o psát do komentářů, o odesílat hromadné y, o zasílat informace o nových komentářích, o přehrávání aukce z archívu Definice možností položek: neomezený počet, název, jednotky, možností, bližší specifikace (popis položky), položku možno rozšířit o obrázky či přílohy (neomezený počet), hromadný upload příloh/obrázků, vytváření skupin položek, komentování a doplňování informací/příloh/obrázků ze strany účastníka, Jaroslav Cirkovský 19 / 21

21 import položek, export položek, vyhledávání položek, označení položky jako neaktivní (nelze vepsat cenu). 9. Minimální požadavky na službu hotline bude poskytována a doporučení změn bude realizováno prostřednictvím telefonu či u, konzultace k základnímu ovládání a nastavování jednotlivým funkcionalit software, konzultace k volbě optimální strategie nastavení software, komunikace a poskytnutí nezbytné pomoci při řešení problémů všem účastníkům. Nesplnění těchto kritérií je důvodem k vyřazení z VŘ. 10. Minimální požadavky na službu asistenčního programu bude poskytována a doporučení změn bude realizováno prostřednictvím telefonu či u, konzultace k využití nestandartního / rozšířeného nastavení software a vhodnosti užití na konkrétní výběrové řízení, konzultace v době přípravy, ke strategii, revize nastavení, zadání a následné doporučení změn, dohled nad průběhem e-aukce během soutěžního kola a pomoc v případě potíží, komunikace s účastníky a řešení technických problémů, obvolání nepřihlášených účastníků, poskytnutí šablon zadávacích podmínek k e-aukci, doplnění účastníků z databáze, vyhledávání nových účastníků na internetu, realizace aukce na klíč - formou outsourcingu, zaškolení účastníků v obsluze a práci s elektronickým podpisem + kontrola jejich vybavení (u veřejných zadavatelů), osobní účast konzultanta v sídle vyhlašovatele. Jaroslav Cirkovský 20 / 21

Tonery - nákup a renovace

Tonery - nákup a renovace Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení Tonery - nákup a renovace Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese http://pilot.proe.biz

Více

Úprava kuchyně ZŠ Počátky

Úprava kuchyně ZŠ Počátky Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 27. 04. 2015 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu č.p. 186 v Počátkách

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu č.p. 186 v Počátkách Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 04. 06. 2015 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Oprava střechy na přístavbě sportovní haly v Počátkách

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Oprava střechy na přístavbě sportovní haly v Počátkách Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 02. 07. 2015 v 13:00. V případě Vašeho

Více

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker Příloha č. 4: Systémový dokument pravidla pro elektronickou aukci Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker (dále jen Pravidla) I. Pojmy - výklad 1. Pravidla jejich účelem

Více

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Zkrácený návod vás provede vyplněním (odesláním) přihlášky, přihlášením se a vložením nabídky do eaukční síně. V případě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Oprava fasády domu č.p. 32 Počátky. Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou "ERMMA" dne 06. 03. 2014 v 13:00.

Oprava fasády domu č.p. 32 Počátky. Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou ERMMA dne 06. 03. 2014 v 13:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou "ERMMA" dne 06. 03. 2014 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou

Více

Rekonstrukce plynové kotelny v ZŠ Počátky

Rekonstrukce plynové kotelny v ZŠ Počátky Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou "ERMMA" dne 12. 05. 2014 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou

Více

Dynamické ověřování nákupních podmínek v systému PROe.biz

Dynamické ověřování nákupních podmínek v systému PROe.biz Dynamické ověřování nákupních podmínek v systému PROe.biz Ing. Zbyněk Dohnal DONASY s.r.o. Sídlo: 787 01 Šumperk, Nezvalova20 Poštovní adresa: 623 00 Brno, Chopinova 13 GSM: +420 602 730 976 email: dohnal@donasy.cz

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 21. 08. 2015 v 09:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 21. 08. 2015 v 09:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 21. 08. 2015 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 05. 03. 2015 v 09:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 05. 03. 2015 v 09:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 05. 03. 2015 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci pro Řízení letového provozu České republiky, s.p. IATCC - Roční kontrola systému CCTV

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci pro Řízení letového provozu České republiky, s.p. IATCC - Roční kontrola systému CCTV Výzva k účasti Obecné Společnost ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na, k jejíž účasti si Vás dovolujeme vyzvat. Tato veřejná zakázka malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 8148 Pořízení elearningového prostředí Statutárního města

Více

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci pro Řízení letového provozu České republiky, s.p. IATCC - roční kontrola SHZ

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci pro Řízení letového provozu České republiky, s.p. IATCC - roční kontrola SHZ Obecné Společnost ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na roční kontrolu a s ní související servis na systému SHZ (plynové) v objektu IATCC Praha - Jeneč,

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti v poptávkovému řízení, které se uskuteční elektronickou formou.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti v poptávkovému řízení, které se uskuteční elektronickou formou. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti v poptávkovému řízení, které se uskuteční elektronickou formou. Od 03. 06. 2015 v 15:00 bude zpřístupněn internetový portál pro zadání Vaší nabídky. Vaši nabídku

Více

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Počátky Volnočasové centrum na pozemku p.č. st. 807 a p.č. 95/1 v k.ú. Počátky

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Počátky Volnočasové centrum na pozemku p.č. st. 807 a p.č. 95/1 v k.ú. Počátky Obecné Výzva k účasti Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 14. 04. 2016 v 13:00. V případě Vašeho

Více

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Strojky holicí jednorázové, kartáčky na zuby jednorázové

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Strojky holicí jednorázové, kartáčky na zuby jednorázové Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 15. 08. 2016 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Zateplení sportovní haly v Počátkách

Zateplení sportovní haly v Počátkách Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://pocatky.proe.biz dne 15. 08. 2014 v 10:00. V případě Vašeho

Více

Dodávky stejnokrojových košil SŽDC 2017

Dodávky stejnokrojových košil SŽDC 2017 Č.j. S60/2017-SŽDC-O8/5 Dodatečné informace č. 2 Dodávky stejnokrojových košil SŽDC 2017 Zadavatel nahrazuje článek 12. Výzvy k podání nabídek č.j. S60/2017-SŽDC-O8/1 na výše uvedené Zadávací řízení. Článek

Více

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Počátky Oprava fasády - dům č.p. 31 a č.p. 32 v Počátkách

Výzva k účasti v elektronické aukci pro Město Počátky Oprava fasády - dům č.p. 31 a č.p. 32 v Počátkách Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 15. 03. 2017 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne v 09:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne v 09:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 15. 03. 2016 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Dodávka mléka a mléčných výrobků

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Dodávka mléka a mléčných výrobků Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:, Široká 16, 664 95 Ivančice zastoupená Ing. Jaromírem Hrubešem, ředitelem IČ: 00225827 DIČ: CZ00225827, dále jen zadavatel vyhlašuje výběrové

Více

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker Příloha č. 3: Systémový dokument pravidla pro e-aukci Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker (dále jen Pravidla) I. Výklad pojmů 1. Tato pravidla definují základní

Více

CZ /0.0/0.0/15_014/

CZ /0.0/0.0/15_014/ 1) Identifikace zadavatele Název: ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o. Sídlo: náměstí Svobody 87/18, 602 00 Brno IČ: 26258412 DIČ: CZ26258412 Zástupce: Petr Čermák, Finanční ředitel (CFO) adresa profilu

Více

MĚSTO LOVOSICE ul. Školní 407/2, Lovosice, fax ,

MĚSTO LOVOSICE ul. Školní 407/2, Lovosice, fax , VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel město Lovosice, vyzývá, v souladu se směrnicí rady města č. 1/2015, uchazeče k podání nabídky na topenářské práce na akci s názvem: Gymnázium Lovosice

Více

Rekonstrukce povrchu podlahy sportovní haly

Rekonstrukce povrchu podlahy sportovní haly Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 24. 04. 2015 v 11:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

Software pro zadávání a realizaci elektronických aukcí

Software pro zadávání a realizaci elektronických aukcí Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou v poptávkovém řízení dle směrnice č. III/2 FN HK a podle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název poptávkového

Více

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Oprava parkoviště u hřbitova a komunikace " Valchovská alej "

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Oprava parkoviště u hřbitova a komunikace  Valchovská alej Obecné Výzva k účasti Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 23. 03. 2015 v 13:00. V případě Vašeho

Více

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro Nemocnice Vyškov, p.o. Dodávky medicinálních plynů v lahvích

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro Nemocnice Vyškov, p.o. Dodávky medicinálních plynů v lahvích Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese http://nemvy.proebiz.com dne 14. 12. 2016 v 10:00. V případě Vašeho

Více

Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 PC4 Část A Dodávka transformátoru Smlouva na Dodávku Transformátoru Příloha č.d Základní informace k elektronické

Více

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem E-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje.

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem E-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje. PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: IT/1127/13 VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Sloup TEL.: +420 377195194 FAX: +420 377195208 E-MAIL: pavel.sloup@plzensky-kraj.cz DATUM:

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 20. 03. 2015 v 09:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 20. 03. 2015 v 09:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 20. 03. 2015 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců v oblasti financí a PC 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WIC Prague s.r.o. Sídlo náměstí

Více

NÁZEV ZAKÁZKY. Dodávka software k realizaci elektronických aukcí

NÁZEV ZAKÁZKY. Dodávka software k realizaci elektronických aukcí Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na střední zakázku V souladu se Směrnicí rady města č.2/2011 O zadávání zakázek platné od 28.3.2011 ZADAVATEL Název zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části prihlaska_menu této Pozvánky.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části prihlaska_menu této Pozvánky. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 06. 03. 2013 v 13:00. Vaše nabídky vkládejte již od 15. 02. 2013 v 07:00 V

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické poptávky (nikoliv e-aukce).

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické poptávky (nikoliv e-aukce). Výzva k účasti Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické poptávky (nikoliv e-aukce). V případě Vašeho zájmu si prostudujte předmět, zadávací

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

V případě Vašeho zájmu si prostudujte zadávací podmínky, předmět, harmonogram a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte zadávací podmínky, předmět, harmonogram a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vfn.proe.biz dne 10. 10. 2012 v 13:30. V případě Vašeho zájmu

Více

V případě Vašeho zájmu si prostudujte zadávací podmínky, předmět, harmonogram a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte zadávací podmínky, předmět, harmonogram a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vfn.proe.biz dne 29. 11. 2012 v 09:00. V případě Vašeho zájmu

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 17. 08. 2015 v 09:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 17. 08. 2015 v 09:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 17. 08. 2015 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Popis aukčního prostředí PROEBIZ v 3.4g (dále jen Popis )

Popis aukčního prostředí PROEBIZ v 3.4g (dále jen Popis ) Popis aukčního prostředí PROEBIZ v 3.4g (dále jen Popis ) I. Výklad pojmů 1. Tento Popis definuje základní vztahy a procesy vznikající při přípravě a realizaci elektronické aukce dle zákona 134/2016 Sb.

Více

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro Nemocnice Vyškov, p.o. Dodávky masa

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro Nemocnice Vyškov, p.o. Dodávky masa Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese http://nemvy.proebiz.com dne 25. 09. 2015 v 10:30. V případě Vašeho

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 1) Identifikace zadavatele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 1) Identifikace zadavatele 1) Identifikace zadavatele Firma: Dura Automotive Systems CZ s.r.o., Sídlo: Průmyslový park 300, Kopřivnice 742 21 IČ: 26031531 / DIČ: CZ26031531 Osoba zastupující zadavatele: Ing. Tomáš Hurta E-mail:

Více

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Ostraha deponie P7-Holešovice

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Ostraha deponie P7-Holešovice Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 28. 03. 2014 v 14:00. V případě vašeho zájmu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

Výzva k účasti v e-aukci pro Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Diagnostická souprava pro určování krevních skupin AB0

Výzva k účasti v e-aukci pro Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Diagnostická souprava pro určování krevních skupin AB0 Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 03. 12. 2014 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/ Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/ Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace a výzva k účasti v elektronické aukci

Zadávací dokumentace a výzva k účasti v elektronické aukci a výzva k účasti v elektronické aukci veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 29. 10. 2014 v 09:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 29. 10. 2014 v 09:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 29. 10. 2014 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne v 09:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne v 09:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 30. 01. 2015 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro Nemocnice Vyškov, p.o. Dodávky vyšetřovacích rukavic

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro Nemocnice Vyškov, p.o. Dodávky vyšetřovacích rukavic Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese http://nemvy.proebiz.com dne 31. 03. 2015 v 13:30. V případě Vašeho

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Počítačky bankovek s kontrolou

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Počítačky bankovek s kontrolou NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. listopadu 2013 Č.j.: 2013/3758/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Počítačky bankovek s kontrolou Česká národní banka (dále jen

Více

Výzva k podání nabídek. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, Brno - Líšeň

Výzva k podání nabídek. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, Brno - Líšeň Výzva k podání nabídek Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň Vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VŘ Informační a ekonomický software 1 Identifikační

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Příloha č.2 k ZD. Plavecký areál Klíše. Specifikace e-aukce. Mandát & partneři s.r.o. poradenská kancelář

Příloha č.2 k ZD. Plavecký areál Klíše. Specifikace e-aukce. Mandát & partneři s.r.o. poradenská kancelář Příloha č.2 k ZD Plavecký areál Klíše Specifikace e-aukce Mandát & partneři s.r.o. poradenská kancelář OBSAH 1. Poskytovatel elektronického nástroje... 3 2. Organizátor e-aukce... 3 3. Kontaktní osoby

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno 1 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591113 Fax : 542591142 E-mail: vinkler@jamu.cz Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno R464/11 Ing.

Více

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Nákup elektrické energie a zemního plynu pro nezávislé sdružení obcí a příspěvkových organizací

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Nákup elektrické energie a zemního plynu pro nezávislé sdružení obcí a příspěvkových organizací ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K ÚČ ASTI V ELEKTRONICKÉ AUKCI Podlimitní veřejnou zakázku realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Kancelář Poslanecké sněmovny IČO: 00006572 Sídlo/místo podnikání: Sněmovní 4 11826

Více

Podmínky pro zpeněžování majetku prostřednictvím internetové aukce

Podmínky pro zpeněžování majetku prostřednictvím internetové aukce Ing. Jiří Hanák, insolvenční správce dlužníka Eiffage Construction Česká republika, s.r.o. zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 454 sídlo společnosti: Francouzská 6167, 708 00 Ostrava-Poruba adresa

Více

Case Parts e-shop. Spuštění registrace

Case Parts e-shop. Spuštění registrace Case Parts e-shop 1. O e-shopu Case Parts: E-shop CaseParts nabízí registrovaným uživatelům možnost nákupu originálních náhradních dílů a příslušenství CASE IH od společnosti Agri CS a.s. a dalších autorizovaných

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne v 09:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne v 09:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 28. 03. 2017 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

Název veřejné zakázky: MODERNIZACE VÝUKY FYZIKY a CHEMIE

Název veřejné zakázky: MODERNIZACE VÝUKY FYZIKY a CHEMIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

HORNICKO GEOLOGICKÁ FAKULTA

HORNICKO GEOLOGICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro zakázku Vytvoření informačního systému znalostní báze v oboru Automatizace úpraven V rámci výuky předmětu Informační systémy oboru Informační a systémový

Více

Elektronická aukce Jak na to? Lesy České republiky, s.p.

Elektronická aukce Jak na to? Lesy České republiky, s.p. Elektronická aukce Jak na to? Lesy České republiky, s.p. 1.5.2013 Účel prezentace Prezentace je určena všem registrovaným subjektům i budoucím zájemcům o obchod formou Elektronické aukce dříví Lesů ČR.

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Výzva k podání nabídky. Hlasovací a kamerový systém pro město Pelhřimov

Výzva k podání nabídky. Hlasovací a kamerový systém pro město Pelhřimov MĚSTO PELHŘIMOV čj. OI/48/2016-1 V Pelhřimově dne 3.2.2016 Výzva k podání nabídky Podle 6 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) město Pelhřimov, jako

Více

Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Tento dokument si klade za cíl stručně a přehledně informovat o základních postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci pro Městská část Praha 9 Klimatizace v Domově pro seniory

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci pro Městská část Praha 9 Klimatizace v Domově pro seniory Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://praha9.proebiz.com dne 18. 05. 2015 v 10:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

Výzva k podání cenové nabídky

Výzva k podání cenové nabídky Výzva k podání cenové nabídky Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.02/05.0063 Název projektu: Inkluzívní principy v dalším vzdělávání

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 05. 05. 2015 v 09:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 05. 05. 2015 v 09:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 05. 05. 2015 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

Popis aukčního prostředí PROe.biz, verze GOV

Popis aukčního prostředí PROe.biz, verze GOV Příloha č. 3 Popis aukčního prostředí PROe.biz, verze GOV (dále jen Popis) I. Výklad pojmů 1. Tento popis definuje základní vztahy a procesy vznikající při přípravě a realizaci elektronické aukce dle Zákona

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu realizované formou e-aukce a zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Dodávka tiskáren čárového kódu

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Dodávka tiskáren čárového kódu NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 4. března 2014 Č.j.: 2014/969/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Dodávka tiskáren čárového kódu Česká národní banka (dále jen

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Výběr poskytovatele SW aplikace umožňující kvantitativní hodnocení výkonnosti procesů integrovaného systému

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list Zboží.cz PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Zboží.cz je služba zaměřená na vyhledávání zboží importovaného z řádně registrovaných internetových obchodů na Zboží.cz.

Více

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Zřízení přístupu do Aplikace SDV K přístupu do Aplikace SDV se využívá dvou sad hesel. Pro jejich získání kontaktujte

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 04. 12. 2014 v 09:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 04. 12. 2014 v 09:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 04. 12. 2014 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro Nemocnice Vyškov, p.o. Dodávky operačních rukavic

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro Nemocnice Vyškov, p.o. Dodávky operačních rukavic Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese http://nemvy.proebiz.com dne 27. 11. 2014 v 13:00. V případě Vašeho

Více

LIBERECKÝ KRAJ: e-aukce na nákup profi myček hodnocení nákladů životního cyklu. Mgr. Martina Šťastná vedoucí oddělení veřejných zakázek

LIBERECKÝ KRAJ: e-aukce na nákup profi myček hodnocení nákladů životního cyklu. Mgr. Martina Šťastná vedoucí oddělení veřejných zakázek LIBERECKÝ KRAJ: e-aukce na nákup profi myček hodnocení nákladů životního cyklu Mgr. Martina Šťastná vedoucí oddělení veřejných zakázek Centrální nákup myček Jak funguje centrální nákup v rámci příspěvkových

Více

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace Zakázka na služby Počítačové kurzy pro servisní techniky 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: IMPROMAT CZ spol. s r. o. Sídlo: U Hellady

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 18. 12. 2014 v 09:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 18. 12. 2014 v 09:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 18. 12. 2014 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více