PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)"

Transkript

1 Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím zadáí vyberte správou odpověď zakroužkováím příslušé variaty [ a), b), c), d) ebo e) ]. Správě je vždy pouze jeda z abízeých odpovědí. V případě, že ebude jedozačě zřejmé, která z variat je zakroužkováa, či pokud ebude zakroužkováa žádá ebo aopak více variat odpovědí, bude otázka hodocea jako esprávě zodpovězeá. ) (b) Účetí jedotky (podikatelé) vedoucí účetictví v České republice se pro účely účetictví řídí: a) Zákoem o účetictví, Prováděcí vyhláškou č. 500 k tomuto zákou a Českými účetími stadardy b) Zákoem o účetictví, Prováděcí vyhláškou č. 500 k tomuto zákou a Postupy účtováí pro podikatele c) Zákoem o účetictví, Zákoem o daích z příjmů a Zákoem o dai z přidaé hodoty d) Zákoem o účetictví, Českými účetími stadardy a Postupy účtováí pro podikatele e) Zákoem o účetictví a všemi daňovými zákoy 2) (b) Výsledek hospodařeí (VH) z běžé čiosti je výsledkem: a) VH z provozí + VH z ivestičí čiosti b) VH z provozí + VH z fiačí čiosti c) VH z provozí +VH z mimořádé čiosti d) VH z provozí + VH z fiačí + VH z mimořádé čiosti 3) (b) Zásoby vlastí výroby jsou oceňováy: a) reprodukčí pořizovací ceou b) reálou hodotou c) oceěím zalce d) vyaložeými vlastími áklady e) současou hodotou budoucích peěžích toků 4) (b) Směrá účtová osova se od účtového rozvrhu liší: a) účtový rozvrh obsahuje pouze účtové třídy a skupiy b) směrá účtová osova obsahuje pouze sytetické účty, které účetí jedotka používá c) účtový rozvrh obsahuje pouze aalytické účty d) směrá účtová osova obsahuje všechy sytetické účty e) účtový rozvrh obsahuje pouze sytetické účty, které účetí jedotka používá 5) (b) Účetí závěrka je: a) uzavíráí účtů a zjišťováí koečých stavů a účtech b) výpočet ukazatelů fiačí aalýzy c) výpočet daňového základu a splaté daňové poviosti d) sestaveí daňového přizáí a výročí zprávy e) sestaveí výkazů fiačího účetictví

2 6) (b) Vyskladěí materiálu ke spotřebě je účetí jedotkou účtováo (dle skladové výdejky) a účet: a) změa stavu výrobků b) změa stavu materiálu c) spotřeba materiálu d) spotřeba výrobků e) prodaý materiál 7) (b) Daň z příjmu právických osob je pro tuto právickou osobu daí: a) přímou, mající vliv a výsledek hospodařeí b) epřímou, emající vliv a výsledek hospodařeí c) epřímou, mající vliv a výsledek hospodařeí d) přímou, emající vliv a výsledek hospodařeí 8) (b) Účetí kihy v soustavě (podvojého) účetictví jsou: a) deík, hlaví kiha, kihy aalytických účtů a kihy podrozvahových účtů b) deík, hlaví kiha, kihy aalytické evidece a předvaha c) deík, hlaví kiha, kiha pohledávek a závazků, předvaha d) deík, hlaví kiha a předvaha e) deík, rozvaha, výkaz zisku a ztráty (případě výkaz Cash flow a výkaz o změách vlastího kapitálu) 9) (b) Před sestaveím účetí závěrky je uté provést: a) ivetarizaci majetku b) přepočet majetku v cizí měě aktuálím kurzem c) zúčtováí opravých položek a odpisů d) zúčtováí rezerv e) všechy odpovědi jsou správé 0) (b) Příspěvek zaměstavatele a zdravotí pojištěí a sociálí zabezpečeí zaměstaců je : a) pro zaměstavatele zákoým sociálím ákladem b) pro zaměstavatele pohledávkou c) pro zaměstavatele zákoým sociálím výosem d) pro zaměstace závazkem ) (b) Náklady příštích období a Výosy příštích období jsou: a) oba aktiví účty b) oba výsledkové účty c) jede aktiví účet a jede pasiví účet d) jede výosový účet a jede ákladový účet e) jede aktiví účet a jede výosový účet 2) (b) Běžá splátka fiačího leasigu je pro proajímatele: a) ákladem za služby b) závazkem z obchodího styku c) výdajem d) fiačím výosem e) výosem za služby

3 3) (b) Dočasé sížeí hodoty majetku vyjadřují: a) oprávky b) opravé položky c) opravé položky a odpisy d) opravé položky a oprávky e) odpisy 4) (b) Kritérium věrého a poctivého zobrazeí v účetictví zameá: a) poskytout fiačím úřadům podklady pro fiačí kotrolu b) poskytout uživatelům iformací pravdivý obraz o hospodařeí a fiačí situaci účetí jedotky c) eadhodocovat aktiva a pasiva, epodhodocovat výosy a áklady d) eadhodocovat aktiva a výosy, epodhodocovat pasiva a áklady e) respektovat daňové zákoy 5) (b) Pro výpočet ukazatelů retability je stěžejím údajem : a) kapitál vlastí ebo cizí b) zisk hrubý, čistý ebo upraveý (apř. EBIT) c) stav zásob a deí spotřeba zásob d) tržby účetí jedotky stav k určitému datu a průměrá výše tržeb e) poměr vlastího a cizího kapitálu 6 (b). Mezi krátkodobé bakoví úvěry epatří a) lombardí úvěr, b) egociačí úvěr, c) hypotečí úvěr, d) eskotí úvěr, e) ramboursí úvěr. 7) (b) Fiačí struktura podiku eobsahuje: a) příjmy příštích období, b) výosy příštích období,, c) rezerví fod vytvořeý ze zisku, d) rezervy, e) bakoví úvěry. 8 (2b) V případě, že oběžý majetek čií ,- Kč, zásoby ,- Kč a krátkodobé závazky ,- Kč, bude běžá likvidita čiit : a) 4 b) 3 c) 2 d) 0,25 e) 0,33 9) (3b) Kolik bude čiit velikost pravidelé pololetí splátky leasigu, jestliže pořizovací cea majetku čiila mil. Kč, leasigový koeficiet,2 a doba leasigu 4 roky. a) ,-Kč, b) ,-Kč, c) ,-Kč, d) ,-Kč, e) ,-Kč.

4 20 (3b)Kolik čií doba ávratosti ivestice, jestliže kapitálový výdaj čií mil. Kč, ročí čistý zisk z ivestice čií , odpisy lieárí, doba životosti ivestice 4 roky? a) 4 roky b) 3 roky c) 2 roky d) rok e) 2,5 roku 2) (b) Neomezeě ručí: a) živostík, komplemetář, akciová společost, společost s ručeím omezeým b) živostík, komaditista, akciová společost, společík v. o. s., c) společík v. o. s., komplemetář, společost s ručeím omezeým, akcioář d) společík v. o. s., akciová společost, družstvo, společost s ručeím omezeým e) komplemetář, družstevík, akcioář, společík v. o. s., živostík 22) (b) Ve společosti s ručeím omezeým společíci: a) ručí každý do výše svého zatím esplaceého vkladu b) ručí eomezeě, tj. veškerým svým majetkem c) ručí společě a erozdílě do souhru esplaceých částí vkladů všech společíků d) eručí omezeě ai eomezeě e) ručí eomezeě je v případě, že jejich majetek přesahuje hodotu milio koru. 23) (b) Určete, jaký maximálí počet společíků může založit s. r. o. a) FO ebo PO b) 2FO ebo PO c) 5FO ebo 2PO d) 50 osob e) počet eí urče 24) (b) Nejvyšším orgáem družstva je a) valá hromada b) čleská schůze c) představestvo d) dozorčí rada e) kotrolí komise 25) (b) Tržbami rozumíme a) čistý zisk společosti po zdaěí b) počet prodaých jedotek zboží za daé období c) rozdíl celkových a fixích ákladů společosti d) souhrou částku za prodaé zboží v podiku za daé období e) rozdíl podikových výosů a ákladů 26) (b) Dobrovolé spojeí 2 ebo více podiků produkující stejé výrobky do jediého podiku je azýváo: a) erozlišeá fúze b) horizotálí fúze c) vertikálí fúze d) koglomerátí fúze e) frachisa

5 27) (b) Správcem kokurzí podstaty může být: a) jakákoli důvěryhodá osoba zvoleá maagemetem ze zaměstaců podiku b) osoba zvoleá pouze z maagemetu podiku c) osoba zapsaá v sezamu správců kokurzí podstaty u příslušého krajského soudu d) osoba zapsaá v sezamu správců kokurzí podstaty vedeém v příslušém rejstříku a krajském úřadě e) kdokoliv (eí uté žádé oprávěí) 28) (b) Nejvyšší zisk obvykle podiky dosahují ve fázi: a) založeí podiku b) růstu podiku c) stabilizace podiku d) krize podiku e) záiku podiku 29) (b) Mezi přímé daě patří: a) daň z příjmů FO a PO, daň z emovitostí, b) spotřebí daň, daň z převodu emovitostí c) daň z přidaé hodoty, daň z příjmů FO a PO d) siličí daň, spotřebí daň e) spotřebí daň, daň z přidaé hodoty 30) (b) Retabilita tržeb se vypočítá jako: a) tržby / čistý zisk b) čistý zisk / tržby c) čistý zisk / vlastí kapitál d) vlastí kapitál / čistý zisk e) vlastí kapitál / tržby 3) (b) Miimálí výše základího kapitálu u akciové společosti bez veřejé výzvy k upisováí akcií čií a) mil. Kč b) 0 mil. Kč c) 5 mil. Kč d) 2 mil. Kč e) 20 mil. Kč 32)(2b) Poplatek za vystaveí živosteského listu pro živost volou čií : a) 500,- Kč b) 000,- Kč c) 2000,- Kč d) živosteský list se vystavuje zdarma, aby se sížila ezaměstaost 33) (2b) Hrubé rozpětí je a) rozdíl mezi miimálími a maximálími áklady b) přibližá kalkulace cey c) rozdíl mezi fixími a variabilími áklady d) rozdíl mezi ceou a přímými áklady e) rozdíl mezi ziskem a ceou

6 34) (2b) Isolvece zameá, že: a) část dlouhodobých aktiv je kryta dlouhodobými cizími zdroji b) hodota oběžých aktiv je vyšší ež hodota dlouhodobých aktiv c) část dlouhodobých aktiv je kryta dlouhodobými vlastími zdroji d) eschopost firmy dostát svým závazkům; platebí eschopost; e) stav fiačích prostředků a běžém účtu je ižší ež jejich stav v pokladě 35) (3b) NOPAT je: a) provozí zisk před úroky a zdaěím b) čistý provozí zisk po zdaěí c) ukazatel aktiv d) ekoomická přidaá hodota e) Národí orgaizace pro hodoceí hospodářských výsledků v zemědělství 36) (b) Je-li ceová elasticita trží poptávky (v absolutí hodotě) meší ež jeda, povede sížeí cey tohoto statku ke a) zvýšeí výdajů spotřebitelů a teto statek b) sížeí výdajů spotřebitelů a teto statek c) výdaje spotřebitelů a teto statek se ezměí d) možé je zvýšeí i sížeí výdajů podle reakce výrobce 37) (b) Spotřebitel je v rovováze, když se a) rová poměr mezích užitků všech jedotlivých zboží a jejich ce b) rovají mezí užitky pro všecha jedotlivá zboží c) rovají cey všech jedotlivých zboží d) rovají cey a mezí áklady 38) (b) Moopol, pokud chce maximalizovat zisk, staoví ceu a) vždy libovolě b) libovolě, ale je při eexisteci státích zásahů c) vždy musí zohledňovat poptávku d) a úrovi MR 39) (b) Normativí ekoomie a) používá hodotové soudy b) hledá "ideálí" model ekoomiky c) saží se hrát aktiví úlohu v ek. systému d) popisuje a hodotí ekoomickou realitu e) všechy odpovědi jsou správé 40) (b) Mikroekoomie aalyzuje a) chováí dílčích ekoomických subjektů b) faktory vyvolávající poruchy celé ekoomiky c) procesy stabilizačí hospodářské politiky d) fugováí agregátích trhů

7 4) (b) Naturálí výroba je a) výroba zemědělských produktů b) výroba z přírodích zdrojů c) výroba pro samotého výrobce d) výroba pro trh 42) (b) Nejdůležitějším výrobím faktorem v ekoomické teorii je a) kapitál b) práce c) iformace a kapitál d) půda e) elze určit 43) (b) Komplemetárí zboží je zboží, které a) má stejé užité vlastosti jako jié zboží b) ahrazuje jié zboží c) doplňuje užité vlastosti jiého zboží d) kokuruje si s jiým zbožím 44) (b) Co epovede k posuu poptávkové křivky po peumatikách: a) cea automobilů b) cea bezíu c) rozhodutí jezdit méě d) cea peumatik 45) (b) Cílem spotřebitele je a) akoupit co ejvíce zboží b) při daém důchodu maximalizovat užitek c) rozdělit celý svůj důchod a ákup zboží d) akoupit co eméě zboží 46) (b) Substitučí zboží je zboží, které a) má stejé užité vlastosti jako jié zboží b) je vzácější ež jié zboží c) doplňuje užité vlastosti jiého zboží d) vyrábí státí firmy 47) (b) Nomiálí mzda je a) mzda vyjádřeá v peěžích jedotkách b) mzda před odečteím daí c) mzda vyjádřeá v zboží, které je možo za i koupit d) mzda po odečteí daí

8 48 (b) Idiferečí křivka představuje kombiace statků, při kterých je stejý: a) rozpočet spotřebitele b) mezí užitek c) celkový užitek d) mezí příjem firmy 49) (b) Který z ceových idexů postihuje změy všech ce a) idex spotřebitelských ce b) idex ce výrobců c) idex ce ve stavebictví d) deflátor HDP e) všechy odpovědi jsou správé 50) (b) Růst čistého exportu za jiak stejých okolostí a) zvyšuje agregátí poptávku a sižuje HDP b) sižuje agregátí poptávku a sižuje HDP c) zvyšuje agregátí poptávku a zvyšuje HDP d) sižuje agregátí poptávku a zvyšuje HDP 5) (b) Mezi keyesiáské předpoklady krátkého období epatří a) produkčí mezera b) flexibilita mezd c) dostatečá zásoba práce d) dostatečá zásoba kapitálu 52) (b) Při použití expaziví fiskálí politiky jsou daňové sazby a) mírě zvyšováy b) průměrě zvyšováy c) velmi zvyšováy d) sižováy e) kostatí 53) (b) Moetárí politiku provádí: a) miisterstvo fiací b) vláda c) cetrálí baka d) parlamet 54) (b) Cílem expaziví hospodářské politiky je: a) zvyšováí HDP b) zvyšováí ezaměstaosti c) boj s iflací d) boj s deficity veřejých rozpočtů

9 55) (b) Mezi základí makroekoomické veličiy epatří: a) míra ezaměstaosti b) tempo růstu HDP c) míra iflace d) saldo platebí bilace 56) (b) Jako exteziví faktory růstu ozačujeme: a) přírůstek možství výrobích faktorů b) lepší využití výrobích faktorů c) ové techologické pozatky d) lepší metody maagemetu 57) (b) Růst omiálích mezd způsobuje: a) je růst AD b) je růst AS c) růst AS a pokles AD d) pokles AS a růst AD 58) (b) Na velikost multiplikace depozitích peěz má vliv: a) úik peěz mimo bakoví sektor b) míra poviých miimálí rezerv c) dobrovolé rezervy komerčích bak d) všechy odpovědi jsou správé 59) (b) Jestliže reálý HDP roste, poptávka po reálých peěžích zůstatcích se posue: a) doleva a úrokové míry stoupou b) doleva a úrokové míry klesou c) doprava a úrokové míry stoupou d) doprava a úrokové míry klesou 60) (b) Potlačeá iflace způsobuje: a) pokles úspor b) přebytek zboží v obchodech c) přerozdělováí od věřitelů k dlužíkům d) přerozdělováí od chudých k bohatým 6) (2b) Mějme zadáy ásledující pravděpodobosti: P(A)0.6, P ( A B) 0.2, P ( A B) P(B) je rova: a) 0.2 b) 0.4 c) 0.6 d) 0.8 e) žádá z možostí a) až d) eí správá 0.8. Pak

10 62) (2b) Pro jevy A a B s pravděpodobostmi z předchozího příkladu 6) platí, že a) jsou eslučitelé a zároveň ezávislé b) ejsou eslučitelé ai ezávislé c) jsou eslučitelé, leč ikoli ezávislé d) jsou ezávislé, leč ikoli eslučitelé e) žádá z možostí a) až d) eí správá 63) (2b) Má-li áhodá veličia X ormálí rozděleí se středí hodotou 30 a rozptylem 9, pak áhodá veličia Z (X 30) / 9 bude mít rozděleí a) ormálí se středí hodotou 0 a směrodatou odchylkou b) ormálí se středí hodotou a směrodatou odchylkou 3 c) ormálí se středí hodotou 0 a směrodatou odchylkou /3 d) ormálí se středí hodotou 0 a směrodatou odchylkou 3 e) žádá z možostí a) až d) eí správá 64) (2b) Uvažujme spojitou áhodou veličiu s rovoměrým rozděleím a itervalu (, 5). Pravděpodobost, že tato áhodá veličia abude hodoty z itervalu (0, 2) je rova a) 25% b) 50% c) 75% d) 00% e) žádá z možostí a) až d) eí správá 65) (b) Pro asymptoticky estraý odhad platí, že a) má ze všech odhadů ejmeší rozptyl b) jeho rozptyl pro rozsah výběru jdoucí k ekoeču vždy koverguje k ule c) jeho středí hodota je rova odhadovaému parametru pro jakýkoli rozsah výběru d) je vždy kozistetí e) žádá z možostí a) až d) eí správá 66) (2b) Testujeme hypotézu o středí hodotě základího souboru H 0 : µ 00 oproti hypotéze alterativí H : µ 00. Víme, že testové kritérium má za předpokladu platosti ulové hypotézy ormovaé ormálí rozděleí a záme ásledující kvatily tohoto rozděleí: p z p 0,95,645 0,975,96 0,99 2,326 0,995 2,576 Vyjde-li ám hodota testového kritéria z , pak můžeme učiit ásledující závěr: a) H 0 zamítáme jak a hladiě výzamosti α 5%, tak i a hladiě výzamosti α % b) H 0 ezamítáme a hladiě výzamosti α 5%, ai a hladiě výzamosti α % c) H 0 zamítáme a hladiě výzamosti α 5%, leč ikoli a hladiě výzamosti α % H zamítáme a hladiě výzamosti α %, leč ikoli a hladiě výzamosti α 5% d) 0 e) žádá z možostí a) až d) eí správá

11 67) (2b) Pro středí hodotu µ základího souboru jsme určili 95%-í iterval spolehlivosti (99.63, 00.37) a 99%-í iterval spolehlivosti (99.49, 00.5). Pokud bychom testovali hypotézu µ oproti alterativě µ 00.45, došli bychom k ásledujícímu závěru: a) zamítáme hypotézu µ a hladiě výzamosti %, leč ikoli 5% b) hypotézu µ ezamítáme ai a 5%-í, ai a %-í hladiě výzamosti c) zamítáme hypotézu µ a hladiě výzamosti 5%, leč ikoli % d) hypotézu µ zamítáme jak a 5%-í, tak i a %-í hladiě výzamosti e) žádá z možostí a) až d) eí správá 68) (2b) Víme, že koeficiet korelace dvou áhodých veliči je rove 0. Z toho plye, že a) kovariace je rova ule, obě áhodé veličiy jsou ezkorelovaé a ezávislé b) kovariace je rova ule, obě áhodé veličiy jsou ezkorelovaé, ale závislé c) kovariace je kladá, obě áhodé veličiy jsou zkorelovaé a závislé d) kovariace je kladá, obě áhodé veličiy jsou zkorelovaé, ale ezávislé e) ai jeda z možostí a) až d) eí správá 69) Defiujme proměé y i 0, i,2,,, které vyjadřují objem prostředků (v tis. Kč) které daá firma vkládá v rámci reklamí kampaě do i-tého druhu médií (apř. TV, rozhlas, časopisy, apod.). Nechť hodota c i udává účiost reklamy v daém médiu (počet "osloveých" osob a 000 Kč ivestovaých do daého média). Firma může ve sledovaém období ivestovat do reklamí kampaě maximálě 350 tis. Kč. a.(3b) V lieárím matematickém modelu této optimalizačí úlohy bude mít podmíka omezující maximálí celkovou výši ivestic této firmy do reklamy tvar: 5 a) i d) i y i 350 b) c i y i 350 e) j i y j 350 c) c i i y i 350 j y j 350 b.(3b) c.(3b) V lieárím matematickém modelu optimalizačí úlohy z předchozí otázky může mít účelová fukce pro maximalizaci celkového účiku ivestic daé firmy do reklamy tvar: a) max z c i i d) max z i y i b) max z i c ij y ij e) max z i c j y j c i y i c) mi z c i V lieárím matematickém modelu výše uvedeé optimalizačí úlohy bude mít podmíka zabezpečující požadavek, aby do prvích 3 médií bylo ivestováo ejvýše 30 % všech prostředků vkládaých do reklamí kampaě tvar: p i y i y i a) i y i 05 b) i y i 05 c) i y i 0,3 i 3 d) i p y i 0,3 i c i e) i 3 y i 350

12 70) (3b) Jaké je optimálí řešeí úlohy lieárího programováí daé ásledujícím modelem? Použijte grafickou metodu s využitím obrázku. miimalizujte z x + x 2 za podmíek: 3x +2x 2 60 x 30 x 2 30 x, x 2 0 a) [0, 30] b) [30, 30] c) [20, 0] d) [30, 0] e) emá optimálí řešeí x 2 3x +2x 2 60 x 2 30 x 30 x 7) (3b) Při řešeí časové aalýzy jistého projektu bylo zjištěo, že ejpozději utý koec čiosti (5,7) je v čase 22 a čiost trvá právě 8 čas. jedotek. Kdy je ejdříve možý začátek této čiosti? (Poz.: Jde o ekritickou čiost s celkovou časovou rezervou 2 jedotky.) a) 8 b) 0 c) 2 d) 4 e) elze ze zadaých údajů určit

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Statstka I dstačí studjí opora Mla Křápek Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo Dube 3 Statstka I Vydala Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo. vydáí Zojmo, 3 ISBN

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I JIŘÍ ENGLICH ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ Jede z epermetů, které změly vývoj fyzky v mulém století. V roce 9 prof. H. Kamerlgh Oes ve své laboratoř v Leydeu měřl teplotí závslost

Více

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY Určováí věku a staoveí růstu ryb Ryby jsou poikilotermí obratlovci, u ichž jsou všechy biologické fukce zásadím způsobem ovlivňováy teplotou vody. To platí v plém rozsahu

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Katedra softwarového ižeýrství MFF UK Malostraské áměstí 25, 8 00 Praha - Malá Straa, v. 3.5 co jsou "techiky přeosu dat"? Katedra softwarového ižeýrství, Matematicko-fyzikálí fakulta, Uiverzita Karlova,

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT (OPRAVENÁ VERZE 006) Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 Obsah: Úvod... 3 Programové prostředky pro statstcké výpočty... 4. Tabulkový

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

Úvod do financí I. Základní pojmy II. Cenné papíry III. Finanční deriváty (financial derivatives) IV. Základy finanční matematiky

Úvod do financí I. Základní pojmy II. Cenné papíry III. Finanční deriváty (financial derivatives) IV. Základy finanční matematiky Úvod do fiací I. Základí ojmy.... Peíze a kaiál.... Iflace... 3 3. Kvaiaiví eorie eěz... 4 4. Ivesice... 4 5. Fiačí sysém... 5 II. Ceé aíry... 6. Charakerisiky CP... 6. CP s evým výosem (fixed icome/yield

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 4 MANAŽERSKÁ EKONOMIKA PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Právní úprava účetnictví

Právní úprava účetnictví Zákon o účetnictví Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Konsolidace ekonomiky. Jakub Steinfeld

Konsolidace ekonomiky. Jakub Steinfeld Konsolidace ekonomiky Jakub Steinfeld OBSAH 1. Konsolidace ekonomiky... 3 2. Struktura položek výsledovky... 11 3. Vzájemné vztahy a jejich eliminace... 14 4. Rovnováha v ekonomice... 18 5. Výsledek konsolidace...

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

pro systémy POCT analytických dat a tedy jejich vzájemn jemné kompatibility rodním Osnova sdělení Zásadní důvody provádění EHK

pro systémy POCT analytických dat a tedy jejich vzájemn jemné kompatibility rodním Osnova sdělení Zásadní důvody provádění EHK Exterí hodoceí kvality pro systémy POCT (apř. staoveí CRP, HbA 1c...) Josef Kratochvíla, Marek Budia SEKK Pardubice Iteret: http://www.sekk.cz e-mail: sekk@sekk.cz Telefo: 466 530 230 Fax: 466 530 824

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb Agregátní nabídka Agregátní poptávka Akcept Akcie Akcionář Akciová společnost Aktiva Audit Auditor Banka centrální Banky obchodní Bezhotovostní platba Bonita je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více