GCP Limited 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HL, Channel Islands, Managing General Partner investičního fondu / of

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GCP Limited 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HL, Channel Islands, Managing General Partner investičního fondu / of"

Transkript

1 GCP Limited 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HL, Channel Islands, Managing General Partner investičního fondu / of Genesis Private Equity Fund II L.P 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HL, Channel Islands POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING Představenstvo společnosti Roltechnik a.s., se sídlem Třebařov 160, okres Svitavy, PSČ , IČO: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 2775 ( Společnost ) The Board of Directors of Roltechnik a.s., with its registered office at Třebařov 160, okres Svitavy, Postal Code , ID No.: , registered with the Commercial Register kept by the Regional Court in Hradec Králové, file No. B 2775 (the Company ) tímto svolává hereby convenes ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI která se bude konat dne 17. června 2014, v 10 hod. v prostorách společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Praha 1 - Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ (budova Florentinum, recepce A, sedmé patro). THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY to be held on 17 June 2014 at 10 a.m. in the offices of Havel, Holásek & Partners s.r.o., Attorneys-at-Law, at Prague 1 - Nové Město, Na Florenci 2116/15, Postal Code (Florentinum building, reception A, seventh floor). Pořad jednání valné hromady: 1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu; 2. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. prosince 2013, vzetí na vědomí dosažení zisku a vzetí na vědomí zprávy auditora, zprávy o vztazích, zprávy představenstva a zprávy dozorčí rady Agenda of the General Meeting: 1. Opening, election of the Chairman, minutes-taker, tellers, and minuteverifiers; 2. Approval of the Company s annual financial statements drawn up as of 31 December 2013, acknowledgement of the achievement of profit and acknowledgement of the auditor s report, the related party report, the report of the 1

2 Společnosti; 3. Projednání a schválení konsolidované roční účetní závěrky za rok 2013; 4. Rozhodnutí o převodu zisku na účet nerozděleného zisku z minulých let; 5. Rozhodnutí o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku; 6. Rozhodnutí o přijetí úplného nového znění stanov Společnosti; 7. Rozhodnutí o volbě paní Ivany Popelkové do funkce člena dozorčí rady Společnosti; 8. Rozhodnutí o určení auditora společnosti, který provede povinný audit účetních závěrek společnosti vyhotovených za účetní období roku 2015; 9. Rozhodnutí o převodu prostředků ze zrušeného rezervního fondu na účet nerozděleného zisku z minulých let; Board of Directors and the report of the Supervisory Board of the Company; 3. Approval of the Company s consolidated financial statements for the accounting period 2013; 4. Resolution regarding the transfer of the Company s profit to the retained earnings account; 5. Resolution on opting into the Companies Act as in its entirety; 6. Resolution regarding the adoption of the full new wording of the Company s Articles of Association; 7. Resolution on the appointment of Ms. Ivana Popelková to the position of member of the Supervisory Board of the Company; 8. Resolution regarding the appointment of the Company s auditor that will audit the Company s financial statements prepared for the period of 2015; 9. Resolution on the transfer of balance of the cancelled reserve fund to the retained earnings account; 10. Závěr valné hromady. 10. Closing. Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění 2. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. prosince 2013, vzetí na vědomí dosažení zisku a vzetí na vědomí zprávy auditora, zprávy o vztazích, zprávy představenstva a zprávy dozorčí rady Společnosti hromadě následující návrh na přijetí s of the General Meeting and justifications 2. Approval of the Company s annual financial statements drawn up as of 31 December 2013, acknowledgement of the achievement of profit and acknowledgement of the auditor s report, the related party report, the report of the Board of Directors and the report of the Supervisory Board of the Company 2

3 rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. prosince 2013 a vzetí na vědomí dosažení zisku: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. prosince 2013 a výroční zprávu za rok 2013, která byla ověřena auditorem EKI AUDIT s.r.o. a bere na vědomí dosažení zisku ve výši ,- Kč (částka po zdanění, zaokrouhleno na celé tisíce). Valná hromada se dále seznámila s obsahem zprávy auditora, zprávy o vztazích, zprávy představenstva a zprávy dozorčí rady Společnosti a jejich obsah vzala na vědomí bez výhrad. Účetní závěrku schvaluje valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a článku 11.2 písm. f) stanov Společnosti. 3. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2013 hromadě následující návrh na schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2013: Valná hromada rozhoduje o schválení konsolidované účetní závěrky za rok Valná hromada dále bere na vědomí, že neuhrazená ztráta z minulých let přesáhla polovinu základního kapitálu Společnosti. Vhledem k tomu, že podstatná část ztráty byla vytvořena oceňovacím rozdílem k nabytému majetku vzniklým fúzí ( tis. Kč), kdy tento oceňovací rozdíl nemá žádný vliv na hospodaření resolution on approval of the Company s annual financial statements drawn up as of 31 December 2013, and acknowledgement of the achievement of profit: The General Meeting approves the Company s annual financial statements drawn up as of 31 December 2013 and the annual report for 2013 which was audited by EKI AUDIT s.r.o. and acknowledges the achievement of profit in the amount of CZK 557,000 (tax deducted, rounded to thousands). The General Meeting further gets acquainted with the content of the auditor s report, the related party report, the report of the Board of Directors and the report of the Supervisory Board of the Company and it acknowledges their content without any comments. In accordance with Section 421/2 of the Companies Act and article 11/2/f of the Company s Articles of Association the annual financial statements are to be approved by the General Meeting of the Company. 3. Approval of the Company s consolidated financial statements for the accounting period 2013 resolution on approval of the consolidated financial statements for the accounting period 2013: The General Meeting resolves on approving the consolidated financial statements for the accounting period The General Meeting further acknowledges that the unsettled loss of previous years exceeded half of the Company s registered capital. With respect to the fact that the substantial part of the loss was created by valuation difference to the assets acquired as the 3

4 Společnosti a dodržení jejích závazků vůči věřitelům a vzhledem k tomu, že podstatná část této ztráty ( tis. Kč) byla vytvořena jednorázovým odpisem aktiv spojených s maďarskou dceřinou společností (viz. Výroční zpráva společnosti za rok 2011) nedochází ke stavu, kdy by Společnost nebyla schopna splácet své závazky vůči věřitelům. Valná hromada schvaluje návrh představenstva pro narovnání tohoto stavu (tj. aby neuhrazená ztráta z minulých let byla nižší než polovina základního kapitálu Společnosti) využít zisky příštích období. Konsolidovanou účetní závěrku schvaluje valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a článku 11.2 písm. f) stanov Společnosti. consequence of the merger (CZK 82,368 thousand) and such valuation difference does not have any influence on business of the Company and fulfilment of its obligations towards its creditors and with respect to the fact that the substantial part of this loss (CZK 14,616 thousand) was created by one-off write-off assets connected with Hungarian subsidiary (see the Annual Report for 2011) the Company is not in a situation when it would not be able to pay its debts to its creditors. The General Meeting approves the proposal of the Board of Directors for improvement of this situation (i.e. the unsettled loss of previous years is lower than half of the Company s registered capital) by using the profit of the previous years. In accordance with Section 421/2 of the Companies Act and article 11/2/f of the Company s Articles of Association the consolidated financial statements are to be approved by the General Meeting of the Company. 4. Rozhodnutí o převodu zisku na účet nerozděleného zisku z minulých let hromadě následující návrh na přijetí rozhodnutí o převodu zisku na účet nerozděleného zisku z minulých let: Valná hromada rozhoduje o provedení přídělu do rezervního fondu ve výši ,- Kč z části zisku za účetní období roku 2013 a o převodu zbylé části zisku za účetní období roku 2013 ve výši ,- Kč na účet nerozděleného zisku z minulých let. 4. Resolution regarding the transfer of the Company s profit to the retained earnings account resolution on decision on the transfer of the Company s profit to the retained earnings account: The General Meeting takes decision on the transfer of the part of the Company s profit for the accounting period of 2013 in the amount of CZK 28,000 to the reserve fund and the transfer of the remaining part of the Company s profit for the accounting period of 2013 in the amount of CZK 529,000 to the retained earnings account. 4

5 O převodu zisku na účet nerozděleného zisku z minulých let rozhoduje valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a článku 11.2 písm. f) stanov Společnosti. In accordance with Section 421/2 of the Companies Act and article 11/2/f of the Company s Articles of Association decision on transfer of the Company s profit to the retained earnings account is to be taken by the General Meeting of the Company. 5. Rozhodnutí o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku hromadě následující návrh na přijetí rozhodnutí o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku: Valná hromada rozhoduje o tom, že Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. V souvislosti s rekodifikací soukromého práva a účinností nového zákona o obchodních korporacích, se společnosti vzniklé před 1. lednem 2014 mohou podřídit zákonu o obchodních korporacích jako celku do dvou let od účinnosti zákona o obchodních korporacích. 5. Resolution on opting into the Companies Act as in its entirety resolution on opting into the Companies Act in its entirety: The General Meeting resolves on opting the Company into Act No. 90/2012 Coll., on Companies and Cooperatives (the Companies Act) in its entirety in accordance with Section 777/5 of the Companies Act. With respect to the recodification of civil law and entry into effect of the new Companies Act, the companies established before 1 January 2014 can opt into the Companies Act (in its entirety) until two years from the effectiveness of the Companies Act. 6. Rozhodnutí o přijetí úplného nového znění stanov Společnosti hromadě návrh na rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti: Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti a přijímá následující 6. Resolution on adoption of the full new wording of the Company s Articles of Association General Meeting the proposal for a resolution on adopting the full new wording of the Company s Articles of Association: The General Meeting decides on changing the Company s Articles of Association and adopting the 5

6 nové úplné znění stanov. Nové úplné znění stanov Společnosti tvoří přílohu č. 1 této pozvánky. Důvodem přijetí tohoto usnesení jsou zamýšlené změny stanov Společnosti a dále vyhovění zákonnému požadavku na přizpůsobení stanov Společnosti novému zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). following full new wording of the Company s Articles of Association. Full new wording of the Company s Articles of Association is attached hereto as Annex No. 1. The reason for adopting this decision is to realize the contemplated changes of the Company s Articles of Association and to comply with the legal requirement to subject the Company s Articles of Association to new Act No. 90/2012 Coll., on Companies and Cooperatives (the Companies Act). 7. Rozhodnutí o volbě paní Ivany Popelkové do funkce člena dozorčí rady Společnosti hromadě následující návrh na rozhodnutí o volbě paní Ivany Popelkové do funkce člena dozorčí rady Společnosti: Valná hromada tímto volí paní Ivanu Popelkovou, dat. nar. 17. března 1962, bytem Chornice, Krátká 242, PSČ , do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni. V souladu s ustanovením 421 Zákona o obchodních korporacích a příslušnými ustanoveními stanov Společnosti, valná hromada volí a odvolává členy dozorčí rady Společnosti. Jelikož funkční období paní Ivany Popelkové, dat. nar. 17. března 1962, bytem Chornice, Krátká 242, PSČ , skončilo dnem 11. května 2014, je nutné zvolit nového člena dozorčí rady. 7. Resolution on appointment of Ms. Ivana Popelková to the position of the member of the Company s Supervisory Board resolution on appointment of Ms. Ivana Popelková to the position of member of the Supervisory Board of the Company: The General Meeting appoints Ms. Ivana Popelková, date of birth 17 March 1962, residing at Chronice, Krátká 242, Postal Code , to the position of member of the Supervisory Board of the Company, effective as of today. Under Section 421 of the Companies Act and the respective Articles of the Company s Articles of Association, members of the Company s Supervisory Board are elected and removed by the General Meeting. As the term of office of Ms. Ivana Popelková, date of birth 17 March 1962, residing at Chronice, Krátká 242, Postal Code , has lapsed on 11 May 2014 it is necessary to elect a new member of the Supervisory Board. 6

7 8. Rozhodnutí o určení auditora společnosti, který provede povinný audit účetních závěrek společnosti vyhotovených za účetní období roku 2015 hromadě následující návrh na rozhodnutí o určení auditora Společnosti, který provede povinný audit účetních závěrek Společnosti vyhotovených za účetní období roku 2015: Valná hromada rozhoduje o určení společnosti EKI AUDIT s.r.o., se sídlem Blansko, Fügnerova 6, PSČ , IČO: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 21859, auditorem Společnosti, který provede povinný audit účetních závěrek Společnosti vyhotovených za účetní období roku Právní předpisy ukládají Společnosti povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem. 8. Resolution regarding the appointment of the Company s auditor that will audit the Company s financial statements prepared for the period of 2015 resolution regarding the appointment of the Company s auditor that will audit the Company s financial statements prepared for the period of 2015: The General Meeting resolves on the appointment of EKI AUDIT s.r.o., with its registered office at Blansko, Fügnerova 6, Postal Code , ID No.: , registered with the Commercial Register kept by the Regional Court in Brno, file No. C 21859, the Company s auditor that will audit the Company s financial statements prepared for the period of Under law the Company has an obligation to have its financial statements audited. 9. Rozhodnutí o převodu prostředků ze zrušeného rezervního fondu na účet nerozděleného zisku z minulých let hromadě následující návrh na rozhodnutí o převodu prostředků ze zrušeného rezervního fondu na účet nerozděleného zisku z minulých let: Valná hromada rozhoduje o převodu prostředků ze zrušeného rezervního fondu na účet nerozděleného zisku z minulých let. 9. Resolution on the transfer of balance of the cancelled reserve fund to the retained earnings account resolution regarding the transfer of balance of the cancelled reserve fund to the retained earnings account: The General Meeting resolves on the transfer of balance of the cancelled reserve fund to the retained earnings account. 7

8 Zákon o obchodních korporacích neukládá povinnost tvořit rezervní fond a nové stanovy tuto povinnost neukládají. Upozornění pro akcionáře Akcionáři jsou ode dne vyhotovení této pozvánky do dne konání valné hromady (včetně) oprávněni zdarma v sídle Společnosti nahlédnout v pracovních dnech v době od hod do hod. do návrhu změny stanov. The Companies Act does not require companies to create a reserve fund and the new Articles of Association do not stipulate such obligation. Notice for shareholders Shareholders are entitled, with effect from the date of execution of this Invitation until the date of the General Meeting (inclusive), free of charge inspect proposed changes of the Company s Articles of Association on business days (Monday to Friday) from 10 a.m. to 3 p.m. at the registered office of the Company. Prezence akcionářů Attendance records of the Company s shareholders Prezence akcionářů bude zahájena v 9.30 v den a v místě konání valné hromady. Registration of the shareholders will begin at 9.30 a.m. on the day and at the venue of the General Meeting. Akcionář - fyzická osoba se při prezenci akcionářů prokáže platným průkazem totožnosti. Pokud je akcionář zahraniční fyzickou osobou, prokazuje se cestovním dokladem či obdobným průkazem totožnosti. Akcionář - fyzická osoba vykonává svá práva osobně nebo v zastoupení. Zmocněnci jsou povinni předložit originál či úředně ověřenou kopii písemné plné moci k zastupování akcionáře - fyzické osoby na valné hromadě. Zmocněnec - fyzická osoba jednající za akcionáře - fyzickou osobu, se dále prokáže platným průkazem totožnosti. Pro zmocněnce právnickou osobu platí ustanovení níže. A shareholder who is an individual must produce a valid identity document. A shareholder who is a foreign individual must produce a travel document or a similar proof of identity. A shareholder who is an individual may exercise their rights in person or by proxy. The proxy must present the original or an authenticated copy of a written power of attorney to represent the shareholder individual at the General Meeting. A proxy who is an individual acting on behalf of a shareholder who is an individual must produce a valid identity document. A proxy which is a legal entity is subject to the rules below. Akcionář - právnická osoba vykonává svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení. Osoby jednající za právnickou osobu se prokazují kromě svého platného průkazu totožnosti také originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, popř. jinou listinou, z níž bude vyplývat existence právnické osoby a oprávnění a způsob jednání statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby. A shareholder who is a legal entity will exercise its rights through its authorised representative or a proxy. Besides presenting a valid identity document, the person acting on behalf of the legal entity must also produce the original or an authenticated copy of an up-to-date extract from the Commercial Register or any other document substantiating the existence of the legal entity and the authorisation to act and the method 8

9 Zmocněnci jsou povinni kromě svého platného průkazu totožnosti navíc předložit originál či úředně ověřenou kopii písemné plné moci k zastupování akcionáře - právnické osoby na valné hromadě, popř. závazného dokladu (jenž má charakter veřejné listiny), z něhož bude zákonné zastoupení vyplývat. Doklady, kterými se zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec prokazuje, musí být opatřeny Apostillou nebo vyšším ověřením (superlegalizací), pokud země, v níž má akcionář své trvalé bydliště nebo sídlo není smluvní stranou Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin ze dne 5. října 1961 a Česká republika nemá se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo uzavřenu dohodu o právní pomoci. of acting by the authorised representative of the shareholder legal entity. In addition to the valid identity document, the proxy is required to produce the original or an authenticated copy of a written power of attorney to represent the shareholder legal entity at the General Meeting, or produce any other binding document (which has the status of a public document) proving the authorisation. Documents used by a foreign shareholder or its proxy to prove their identity must be apostilled or legalised if the country of the shareholder s permanent residence or registered office is not a party to the Hague Convention Abolishing the Requirement for Legalisation for Foreign Public Documents of 5 October 1961 and the Czech Republic and the country of the shareholder s permanent residence or registered office have not signed a treaty on mutual legal assistance. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis na plné moci k zastupování akcionáře musí být úředně ověřen. The power of attorney must be executed in writing and must state whether it is granted for representation at one or more general meetings within a certain period. The signature on the power of attorney for representing the shareholder must be authenticated. Přítomní akcionáři a jejich zmocněnci se zapisují do listiny přítomných. The shareholders present and their proxies will register in the attendance list. Tato pozvánka je vyhotovena v anglickém jazyce a českém jazyce. V případě rozporu mezi anglickým a českým zněním bude rozhodným české znění. Datum / Date: Místo / Place: This invitation is executed in English and Czech. In case of any conflict between Czech and English version the Czech version shall prevail. Představenstvo společnosti Roltechnik a.s. Board of Directors of Roltechnik a.s. Jiří Šejnoha, předseda představenstva / Chairman of the Board of Directors 9

10 PŘÍLOHA Č. 1 / ANNEX NO. 1 Navrhované znění stanov Společnosti / Proposed wording of the Articles of Association of the Company 10

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem Teplice nad Bečvou, č. p. 63, PSČ 753 51, IČO: 451 92 570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

P Ř E D S T A V E N S T V O

P Ř E D S T A V E N S T V O P Ř E D S T A V E N S T V O Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ: 49788221, K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov zaps. v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 371 (dále jen Společnost ) s v o l á v

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., se sídlem Radošovice č.p. 83, PSČ 386 46, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s.,

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s., POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti PRAGMET, a.s., IČ: 257 89 449 se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1043/11, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu.

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu. CZ LOKO, a.s. se sídlem Česká Třebová, Semanínská 580, PSČ 560 02, IČ 61672131 akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 2584 Pozvánka

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. zkráceně VRV a. s. se sídlem Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., IČ: 27670279, se sídlem Jihlava, Hosov 39, obchodní

Více

POZVÁNKA. č.j. 001/2014

POZVÁNKA. č.j. 001/2014 č.j. 001/2014 POZVÁNKA Představenstvo akciové společnosti ALLCOMP, a.s. se sídlem Netvořice, Zelená č.p.65, PSČ 257 44, IČO: 27112292, zve na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 22. 5. 2014

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu P O Z V Á N K A N A V A L N O U H R O M A D U Představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s. se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s. se sídlem Masarykova 1041, Kolín II, PSČ 280 02, IČ 27946576 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU která se bude

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1520, IČO:

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Představenstvo společnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti, se sídlem Prosenice č.p. 268, PSČ 751

Více

svolává VALNOU HROMADU (dále jen "valná hromada")

svolává VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada) Představenstvo společnosti Agro bílá, a.s. se sídlem Bílá 33, PSČ 463 43 identifikační číslo: 259 37 154 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1333 (dále

Více

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Dokumenty pro řádnou valnou hromadu a návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Řádná valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. (dále také společnost

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Představenstvo společnosti

Představenstvo společnosti Představenstvo společnosti IČ: 278 75 164, se sídlem: Praha 9, Poděbradská 777, PSČ 190 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 11687 (dále jen společnost )

Více

T +420 266 019 711 Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 00014915 ÚČET Č. 1809071, NUMERICKÝ SMĚR.

T +420 266 019 711 Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 00014915 ÚČET Č. 1809071, NUMERICKÝ SMĚR. Praha, 3. dubna 2015 Vážený akcionáři, představenstvo akciové společnosti Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO 282 98 195, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

P o z v á n k a Dalkia Česká republika, a.s. 19. června 2014 od 9.00 hod. I. Pořad valné hromady II. Prezence akcionářů a rozhodný den k účasti

P o z v á n k a Dalkia Česká republika, a.s. 19. června 2014 od 9.00 hod. I. Pořad valné hromady II. Prezence akcionářů a rozhodný den k účasti P o z v á n k a Představenstvo společnosti Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti AO REAL, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti AO REAL, a.s. Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti AO REAL, a.s. Představenstvo akciové společnosti AO REAL, a.s., IČ 28263278, se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 01766139, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti ČEZ, a. s., se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO: 45274649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

POZVÁNKA. Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

POZVÁNKA. Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění: POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 476 74 521, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo společnosti Komerční banka, a. s., svolává ŘÁDNOU VA L NOU HROMADU Komerční banky, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054,

Více

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490 i;,.--{--- " Signatrii EA MLA Ceskf institut pro akreditaci, o.p.s. Ol5anski 54/3, 130 00 Praha 3 WdAvit v souladu s $ 16 zakona C, 22/1997 Sb., a technickich pozadavcich na vjrobky, ve zlrdui pozddjsich

Více

Úplné znění zákona č. 513/1991 (Obchodní zákoník) v aktuálním znění - výpis 68 až 75b

Úplné znění zákona č. 513/1991 (Obchodní zákoník) v aktuálním znění - výpis 68 až 75b Úplné znění zákona č. 513/1991 (Obchodní zákoník) v aktuálním znění - výpis 68 až 75b 68 Zrušení a zánik společnosti (1) Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Společnost zúčastněná na

Více

http://ov.ihned.cz/index.php?p=302000_print&ov[action]=detail&ov[detail_id]=5958590&ov[hash_...

http://ov.ihned.cz/index.php?p=302000_print&ov[action]=detail&ov[detail_id]=5958590&ov[hash_... Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na http://obchodnivestnik.cz. Stránka č. 1 z 5 Rubrika Obchodní jméno Valná hromada Sídlo Hradec Králové 4, Pražská 702, PSČ 500 04 IČ 60108789 Číslo obch. věstníku

Více

Program valné hromady PTC Praha a.s.

Program valné hromady PTC Praha a.s. Program valné hromady PTC Praha a.s. 1. Zahájení 2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady 3. Volba předsedy valné hromady Valná hromada volí za předsedu valné hromady Ing. Miroslav Černý. Orgány valné

Více

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu Pořad jednání: Představenstvo společnosti Iveco Czech Republic, a. s. se sídlem ve Vysokém Mýtě, Pražské Předměstí, Dobrovského 74, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. IČ 25612760, se sídlem Tovární 2009, 686 02 Staré Město, zapsané v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3216 (dále jen Společnost

Více

United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00

United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00 United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00 IČ/Company identification number: 27 38 66 43 DIČ/Tax identification number: CZ27386643 Tel./Phone: +420 221 666 222 Fax/Fax: +420 221

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění, vyjádření představenstva

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění, vyjádření představenstva POZVÁNKA STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Holická č. 568/31, 772 00 Olomouc Tel. 585 531 111 ústředna provolba Fax. 585 531 333 e-mail: info@stavoprojekt.cz www.stavoprojekt.cz Představenstvo akciové společnosti

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Návod k vyplnění evidenčního formuláře

Návod k vyplnění evidenčního formuláře Návod k vyplnění evidenčního formuláře Evidenční formulář slouží pro prvotní evidenci dat v systému slev a pro provádění změn některých evidenčních údajů. Před vlastním vyplněním formuláře si připravte

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 28915399, se sídlem Praha 6 - Břevnov, Pod Marjánkou 1906/12, PSČ 160 00 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů. Zápis z mimořádné valné hromady (dále jen valná hromada) obchodní společnosti KDYNIUM a. s. se sídlem Kdyně. Nádražní 104. IČ 45357293. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Plzni. odd.

Více

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Představenstvo akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost, IČ 27755291, se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01,

Více

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu akciové společnosti DCIT, a.s. Představenstvo společnosti DCIT, a.s., se sídlem Praha 10, Vršovice,

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

COMPANY FORMATION FORM - KYC PROCESS

COMPANY FORMATION FORM - KYC PROCESS COMPANY FORMATION FORM - KYC PROCESS Dotazník k založení společnosti proces Poznej svého klienta Seychelles, British Virgin Islands, Panama, Belize, Nevis, Marshall Islands Please complete and return to

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená na mimořádné valné hromadě konané dne 31. srpna 2006 v salonku Panorama hotelu Amber Hotel Černigov v Hradci Králové Představenstvo

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s.

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. Zpracovali společně: Ing. Jaroslav Hanzal, předseda představenstva spol. UNIVERZÁLNÍ

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

COMPANY FORMATION FORM - KYC PROCESS

COMPANY FORMATION FORM - KYC PROCESS COMPANY FORMATION FORM - KYC PROCESS Dotazník k založení společnosti proces Poznej svého klienta United States of America Please complete and return to us when ordering your offshore company to: Prosíme,

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

Valná hromada společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., konaná dne 19. 4. 2012. Přijatá usnesení

Valná hromada společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., konaná dne 19. 4. 2012. Přijatá usnesení Valná hromada společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., konaná dne 19. 4. 2012 Přijatá usnesení Usnesení k bodu 2) pořadu jednání Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady,

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Dokumenty pro řádnou valnou hromadu a návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Řádná valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. (dále také společnost

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000 COMPETENT AUTHORITY responsible for ensuring compliance with Regulation (EC) No 1760/2000 title I is: Ministry of Agriculture of the Czech Republic Těšnov 17 117 05 Prague 1 Czech Republic Contact person:

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Frýdlantská zemědělská a.s., se sídlem č.p. 593, 739 11 Janovice, Identifikační číslo: 64610047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 21. září 2015 od

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních předpisů 30. března 2011 Peter Čakan Obsah Obsah Strana Změny v zákoně o účetnictví 2 Správní delikty a sankce 3 Změny ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. 4 1

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Struktura akcionářů Východočeské plynárenské, a.s. k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, tj. k 13. říjnu 2006

Struktura akcionářů Východočeské plynárenské, a.s. k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, tj. k 13. říjnu 2006 Struktura akcionářů Východočeské plynárenské, a.s. k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, tj. k 13. říjnu 2006 AKCIONÁŘ POČET AKCIÍ % RWE Gas International B.V., Hoofddorp 611 137 63,62 %

Více