JEDNA SPRÁVNÁ MOŽNOST. Zkratka ESF znamená. Evropský sociální fond Evropský strukturální fond Evropský společný fond Evropský společenský fond

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEDNA SPRÁVNÁ MOŽNOST. Zkratka ESF znamená. Evropský sociální fond Evropský strukturální fond Evropský společný fond Evropský společenský fond"

Transkript

1 JEDNA SPRÁVNÁ MOŽNOST Zkratka ESF znamená Evropský sociální fond Evropský strukturální fond Evropský společný fond Evropský společenský fond V popisu postupu realizace projektu je uveden text "V rámci etapy Nábor žen do projektu bude provedena prezentace programu pomoci ženám. V průběhu prezentace bude připraven seznam účastnic prezentace, který zpracuje asistentka projektu na počítačovém pracovišti". Informaci "seznam účastnic" nazveme: dílčí výstup dílčí aktivita zdroj pracovník V popisu postupu realizace projektu je uveden text "V rámci etapy Nábor žen do projektu bude provedena prezentace programu pomoci ženám. V průběhu prezentace bude připraven seznam účastnic prezentace, který zpracuje asistentka projektu na počítačovém pracovišti". Informaci "provedení prezentace programu pomoci" nazveme: dílčí aktivita dílčí výstup zdroj pracovník V logickém rámci vyplývají výstupy projektu z cílů projektu. Jaký typ logiky to charakterizuje? vertikální logika horizontální logika horizontálně vertikální logika celková logika V logickém rámci naplnění počátečních podmínek umožní realizovat plánované činnosti projektu. Jaký typ logiky to charakterizuje? horizontálně vertikální logika vertikální logika horizontální logika Území ČR je rozděleno na tzv. NUTS II. Územní celek NUTS II lze charakterizovat jako: území, na kterém žije přibližně 1,8 miliónů obyvatel území každého kraje ČR území celé ČR území bývalých okresů

2 Uznatelný náklad je: druh nákladu, který může úspěšný žadatel hradit z dotace schválené na realizaci projektu jakýkoli náklad, u nějž žadatel prokáže, že souvisí s projektem náklady, které souvisí s projektem, včetně nákladů na přípravu žádosti jakýkoli náklad, který žadatel vynaložil během doby realizace projektu Udržitelnost vyjadřuje, jak bude projektová myšlenka realizována po ukončení dotace vyjadřuje, v čem je řešení projektové myšlenky nové oproti tradičním způsobům realizace obdobných aktivit vyjadřuje, zda lze projektovou myšlenku přenést na jiné cílové skupiny vyjadřuje, jaké změny přinese projekt cílové skupině v porovnání se stavem na začátku projektu U kterého týmu je vhodné uvádět zapojení člena do projektu částí pracovního úvazku? u řídícího týmu u realizačního týmu u projektového týmu u žádného týmu Řízení vyučovacího procesu zahrnuje: řízení činnosti účastníků vzdělávání přípravu učebny na kurz volbu didaktických pomůcek morální odpovědnost lektora Publicita projektu: je povinná; je nutno používat logo ESF; je hrazena z rozpočtu je povinná; není nutné používat logo ESF; je hrazena z rozpočtu není povinná; je nutno používat logo ESF; je hrazena z rozpočtu není povinná; je nutno používat logo ESF; není hrazena z rozpočtu Projekt na operativní úrovni v činnosti organizace je: realizace kurzu "Práce s excelem" podle zadání zákazníka vývoj nového kurzu "Marketing pro mistry" stavba nové výrobní haly zpracování přijaté pošty Pro programovací období byly stanoveny tři cíle. Pouze pro Prahu platí cíle: regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost konvergence evropská územní spolupráce rozvoj lidských zdrojů

3 Kvantifikace je: číselné vyjádření relevantních prvků projektu jiný název pro rozpočet speciální příloha projektové žádosti zdůvodnění potřebnosti projektu Lektorská způsobilost zahrnuje: andragogické vybavení určení obsahu kurzu výběr metod pro kurz průběžné vyhodnocování vzdělávání Který zdroj informací je sekundární: odborný článek pozorování rozhovor dotazník Která část rámcového plánu projektu "odhaluje" problém, který chce projekt řešit? východiska cíle projektu hlavní výstupy přínos projektu Inovativnost vyjadřuje, v čem je řešení projektové myšlenky nové oproti tradičním způsobům realizace obdobných aktivit vyjadřuje, jak bude projektová myšlenka realizována po ukončení dotace vyjadřuje, zda lze projektovou myšlenku přenést na jiné cílové skupiny vyjadřuje, jaké změny přinese projekt cílové skupině v porovnání se stavem na začátku projektu Chcete-li specifikovat vhodnou oblast pro projekt, použijete následující dokument: popis operačního programu metodickou příručku pro příjemce národní plán zaměstnanosti finanční příručku pro realizaci projektů Do které skupiny dokumentů zařadíme "Popis operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost" informační dokumenty strategické dokumenty EU strategické dokumenty ČR metodické dokumenty

4 Evropská unie vyhlašuje priority na období, které se nazývá programovací období. Současné programovací období má délku: 7 let 5 let 6 let 8 let Do které skupiny projektů lze zařadit projekt s názvem "Zpracování sady modulů s environmentální tematikou" vývoj nových kurzů realizace vzdělávacích aktivit analýza vzdělávacích potřeba prohlubování lektorských dovedností Do které skupiny projektů lze zařadit projekt s názvem "Workshopy pro učitele ZŠ k efektivnějšímu využití interaktivní stěny ve výuce" prohlubování lektorských dovedností analýza vzdělávacích potřeb vývoj nových kurzů aktivity zaměřené na exkludované skupiny Co je výzva? Dokument, který obsahuje konkrétní rámec pro čerpání financí včetně termínu pro podání žádostí. Základní dokument popisující možnosti čerpání dotací. Metodický návod pro žadatele, jak vyplnit žádost. Dokument popisující všechny prioritní osy platné pro dané programovací období. Rovné příležitosti patří mezi horizontální témata jsou částí logického rámce vyjadřují požadavek rovnoměrného zastoupení žen i mužů v realizačním týmu vyjadřují možnost všech subjektů podat projektovou žádost Ganttův diagram je název pro: úsečkový graf síťový graf časový graf projektový graf

5 Analýza potřebnosti slouží: k potvrzení hypotézy, že existuje problém, který chceme v projektu řešit k potvrzení, že technika, kterou plánujeme zakoupit v projektu, je potřebná k potvrzení, že všichni členové realizačního týmu jsou pro projekt potřební k potvrzení, že nemá žadatel dostatek financí, a proto potřebuje dotaci Gantův diagram jiný název pro: úsečkový graf síťový graf sloupcový graf koláčový graf Přidaná hodnota vyjadřuje, jaké změny přinese projekt cílové skupině v porovnání se stavem na začátku projektu vyjadřuje, v čem je řešení projektové myšlenky nové oproti tradičním způsobům realizace obdobných aktivit vyjadřuje, jak bude projektová myšlenka realizována po ukončení dotace vyjadřuje, zda lze projektovou myšlenku přenést na jiné cílové skupiny Která trojice je tvořena výhradně členy realizačního týmu? lektor manažerských dovedností; správce učebny; tvůrce učebních textů asistentka; konzultant; ekonom manažer projektu; lektor VT; karierový poradce hlavní metodik; asistentka; lektor ekonomie Který prvek operačního programu je klíčový pro formulaci názvu projektu? podporovaná činnost oblast podpory prioritní osa specifické cíle Dopadem projektu může být: Celkový počet osob, které si udržely zaměstnání i po 12 měsících od ukončení podpory. Počet podpořených organizací. Počet podpořených osob. Počet vyvinutých vzdělávacích programů. Který zdroj informací je primární dotazník internet výroční zpráva statistický přehled

6 Co jsou materiální zdroje pro projekt? vybavení nebo zařízení nutné pro realizaci projektových aktivit seznam zařízení, které má žadatel před zahájením projektu spotřební materiál nutný pro projekt zdroje, z nichž čerpáme informace pro projekt Do které skupiny dokumentů zařadíme "Národní akční plán zaměstnanosti" strategické dokumenty ČR strategické dokumenty EU informační dokumenty metodické dokumenty Která trojice je tvořena výhradně členy řídícího týmu? manažer projektu; asistentka; ekonom projektu manažer projektu; konzultant; lektor komunikace asistentka; poradce; hodnotitel učebních textů ekonom projektu; designer; překladatel pro výjezd studentů Horizontální téma lze jinak nazvat: průřezové téma horizontální logika rovnost příležitostí multiplikace Fiše je jiný název pro: rámcový plán projektu logický rámec projektu identifikaci projektu popis projektu Projekt na operační úrovni plánování organizace je: vybavení učebny interaktivní stěnou a uvedení do provozu nakopírování sady informačních materiálů pro zaměstnance postavení nového sídla firmy prezentace firmy na konferenci Které tvrzení je správné? Oblast podpory obsahuje řadu podporovaných činností. Prioritní osa je část oblasti podpory. Podporovaná činnost je členěna do prioritních os. Oblast podpory je totéž co podporovaná činnost.

7 Organizování vzdělávací akce zahrnuje: přípravu materiálů pro účastníky kurzu aktivaci účastníků kontrolní ověřování úrovně znalostí životní znalost lektora Které tvrzení je správné? Projektový tým lze rozdělit na řídící a realizační tým. Realizační tým lze rozdělit na projektový a řídící tým. Řídící tým lze rozdělit na projektový a realizační tým. Projektový tým je jiný název pro realizační tým. Pro jednotlivá území NUTS II jsou vyhlášeny výzvy v rámci následujícího programu: ROP OP VK OP LZZ OP PI Který sloupec se vyplňuje v logickém rámci jako první a v jakém směru: první sloupec shora dolů první sloupec zdola nahoru čtvrtý sloupec shora dolů čtvrtý sloupec zdola nahoru Výstupem projektu může být: počet kurzů realizovaných v projektu počet osob, které splnili testy počet lektorů, u nichž podpora splnila účel počet osob, které získali zaměstnání do 12 měsíců po ukončení podpory Co je výzva? Dokument, který obsahuje konkrétní rámec pro čerpání financí včetně termínu pro podání žádostí. Základní dokument popisující možnosti čerpání dotací. Metodický návod pro žadatele, jak vyplnit žádost. Dokument popisující všechny prioritní osy platné pro dané programovací období. Plánování vzdělávací akce zahrnuje: vytyčení cílů vzdělávací akce zpracování rozvrhu výuky prezentaci učiva odbornou znalost lektora

8 Do které skupiny dokumentů zařadíme "Lisabonskou úmluvu" strategické dokumenty EU strategické dokumenty ČR informační dokumenty metodické dokumenty Pro současné programovací období jsou stanoveny principy. Jedním z nich je adicionalita. Tento princip znamená: dotace EU nemohou být čerpány na aktivity, které stát je povinen zajišťovat dotace EU mají být rozděleny mezi co největší počet příjemců dotace EU musí podporovat pouze inovativní projekty dotace EU může být čerpána pouze na základě schváleného rozpočtu Zapojení cílových skupin popisuje: jak zapojíme v probíhajícím projektu cílové skupiny do projektových aktivit způsob oslovení cílových skupin před zahájením projektu metody práce s členy cílové skupiny v průběhu projektu způsob komunikace s členy cílových skupin v průběhu projektu Indikátor je prvek, který slouží k poměřování naplňování cílů příslušného operačního programu. Pro indikátory platí: Seznam indikátorů je pevně daný a žadatel se zavazuje k tomu, které indikátory a v jaké výši v projektu splní. Seznam indikátorů je pevně daný a žadatel musí splnit indikátory ve výši dané výzvou. Indikátory si každý žadatel libovolně volí a pojmenovává podle potřeb svého projektu. Indikátory žadatel ve svém projektu stanoví až po případném schválení projektu. Pro hodnocení projektové žádosti platí: hodnotí ji minimálně dva hodnotitelé a žádost je úspěšná, získá-li 65 bodů hodnotí ji jeden hodnotitel a žádost je úspěšná, získá-li 65 bodů popis hodnotí jeden hodnotitel, rozpočet hodnotí druhý hodnotitel a úspěšná žádost musí od obou hodnotitelů získat dohromady nejméně 65 bodů hodnotí ji minimálně dva hodnotitelé a podpořeny jsou projekty postupně od nejlépe hodnocené žádosti vždy do úplného vyčerpání alokované částky Jaké jsou základní skupiny zdrojů informací? primární a sekundární písemné a elektronické rozhovory a dotazníky interní a externí

9 Která trojice obsahuje pouze sekundární zdroje informací? výzkumná zpráva; časopisy; veškerá legislativa osobní dotazování; databáze dodavatelů; zpráva z veletrhu internet, přehled výroby; telefonické dotazování inzerce; dotazník; pozorování Při hodnocení projektu je 15 bodů přiřazeno tzv. specifickým kritériím. Specifická kritéria: zadává vyhlašovatel výzvy jsou uvedena v operačním programu určuje pro všechny výzvy příslušné ministerstvo jsou uvedena v příručce pro žadatele Při nákupu vybavení v celkové ceně ,- Kč příjemce: nemusí dělat výběrové řízení musí prokazatelně oslovit nejméně tři potenciální dodavatele musí vyhlásit výběrové řízení, jehož pravidla stanoví sám musí vyhlásit výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách V logickém rámci naplnění stanovených cílů projektu prokážeme vyhodnocením sledovaných indikátorů. Jaký typ logiky to charakterizuje? horizontální logika vertikální logika horizontálně vertikální logika celková logika

10 VÍCE SPRÁVNÝCH MOŽNOSTÍ Mezi nepovinné přílohy patří (označte všechny správné možnosti): Doporučující dopis Kopie certifikátů Rozpracovaná analýza potřebnosti Přehled ekonomické a finanční situace Prohlášení o velikosti podniku Doklad o právní subjektivitě Které náklady patří do skupiny nákladů "Zařízení a vybavení"? nákup výpočetní techniky nákup DHM nákup na opravu a údržbu nájem kanceláře náklady vyplývající přímo ze smlouvy cestovné, ubytování a stravné Které přílohy patří mezi povinné (označte všechny správné možnosti): Doklad o právní subjektivitě Prohlášení o bezdlužnosti Prohlášení o partnerství Životopis Reference Nájemní smlouva Charakteristické znaky systematického vzdělávání jsou: trvá jeden den až týden je realizován k doplnění mezer ve znalostech a dovednostech obsahuje učivo z různých oblastí kompetencí cílové skupiny je rozložen do několika měsíců nebo let zajišťuje vzdělávání více skupin zaměstnanců využívá společné moduly, kde se setkávají členové různých cílových skupin Charakteristické znaky krátkodobého kurzu jsou: trvá jeden den až týden je realizován k doplnění mezer ve znalostech a dovednostech obsahuje učivo z různých oblastí kompetencí cílové skupiny je rozložen do několika měsíců nebo let zajišťuje vzdělávání více skupin zaměstnanců využívá společné moduly, kde se setkávají členové různých cílových skupin

11 Identifikační údaje projektu (identifikace projektu) jsou: název operačního programu název prioritní osy název oblasti podpory název podporované činnosti název projektu rozpočet výčet etap projektu název žadatele jméno statutárního zástupce Které náklady patří do skupiny nákladů "Nákup služeb"? náklady na konference / kurzy odborné služby / studie a výzkum provoz vozidla mzdové příspěvky nákup jiného zařízení mezinárodní cestovné

12 PŘIŘAZOVÁNÍ MOŽNOSTÍ Vytvořte logické dvojice pojmů, které spolu souvisí: výstup výsledek prioritní osa - oblast podpory realizační tým - lektor horizontální téma - udržitelný rozvoj Vytvořte logické dvojice pojmů, které spolu souvisí: indikátor - výstup výzva - projektová žádost rozpočet - uznatelné náklady OP VK - počáteční vzdělávání Přiřaďte jednotlivé podskupiny nákladů ke správné skupině nákladů rozpočtu. Zařízení a vybavení - nákup výpočetní techniky Místní kancelář / náklady projektu - provoz vozidla Nákup služeb - publikace školící materiály Přímá podpora - příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby Přiřaďte ke každé etapě plánování odpovídající prvek: lektorská způsobilost - odborná zdatnost lektora plánování vzdělávací aktivity - volba didaktických pomůcek organizování vzdělávací aktivity - příprava techniky pro výuku řízení vzdělávací aktivity - prezentace učiva Přiřaďte náměty projektu podle vhodnosti k operačnímu programu ROP - vybudování cyklostezky OP VK - vzdělávání žáků SŠ OP LZZ - kurz pro manažery OP PI - nákup nové technologie do firmy Přiřaďte dokumenty k příslušné skupině: strategický dokument EU - Agenda 21 strategický dokument ČR - Bílá kniha informační dokument - Výzva k předkládání projektů metodický dokument - Příručka pro příjemce Vytvořte logické dvojice pojmů, které spolu souvisí: logický rámec - vertikální logika strukturální fondy - ESF ROP - investiční projekty Programovací období

13 V projektové žádosti je třeba detailně popsat postup realizace projektu. Komplexní postup zpracujeme v sedmi krocích. Přiřaďte názvy k prvním čtyřem krokům: Krok 1 - Specifikovat etapy projektu Krok 2 - Rozdělit etapy na dílčí aktivity Krok 3 - U každé dílčí aktivity určit dílčí výstup Krok 4 - U každé dílčí aktivity určit zdroje na její zajištění Vytvořte logické dvojice pojmů, které spolu souvisí: OP VK - vzdělávací projekty cíl konvergence - Praha výstup výsledek materiální zdroj počítač V jakém pořadí probíhá hodnocení projektů: Krok 1 - formální hodnocení Krok 2 - věcné hodnocení Krok 3 - výběrové řízení Krok 4 - podpis smlouvy

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY ZÁKLADNÍ INFORMACE O TVORBĚ PROJEKTŮ PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO3 Individuální projekty systémové VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídící

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY APLIKACE BENEFIT7 Bezproblémové fungování aplikace Benefit7 je garantované

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více