Výroční zpráva. o činnosti, realizaci a výsledcích projektů za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti, realizaci a výsledcích projektů za rok"

Transkript

1 Výroční zpráva G a l e r i e m ě s t a P l z n ě o činnosti, realizaci a výsledcích projektů za rok 2011 Galerie města Plzně, o.p.s., Dominikánská 289/2, Plzeň; IČ: , č.ú.: ČSOB: / 0300 tel./fax: , 1

2 Obsah: Slovo ředitele ) Údaje o organizaci ) Úvodní zpráva ) Přehled výstavní činnosti v roce Výstavy realizované v prostorách GmP... 7 Vývozní projekty ) Publikační činnost katalogy k výstavám Z dalších publikací edice Imago et verbum ) Doprovodné pořady ) Charakteristika galerie a její aktivity v obecném pohledu, hodnocení programové náplně ) Odborná a publicistická činnost pracovníků GmP ) Zpráva o hospodaření Účetní závěrka k ) Celkové hodnocení

3 Slovo ředitele Galerie města Plzně v roce 2011 úspěšně završila deset let své existence a vstupuje do druhé dekády činnosti. Jsem rád, že se s pomocí zakladatele Města Plzně - i dalších přispěvatelů podařilo zajistit beze zbytku plánovaný program a plnit tak základní poslání organizace podílet se na kulturním životě města a přispívat k jeho propagaci prostřednictvím výstav na domácí půdě i realizací vývozních projektů mimo Plzeň. GmP si i nadále buduje dobré renomé v rámci města, regionu i celé České republiky a v zahraničí. Chci poděkovat všem, kteří se na této činnosti podíleli, pracovníkům galerie i externím spolupracovníkům, správní a dozorčí radě i všem příznivcům a návštěvníkům naší galerie a popřát jí do dalšího desetiletí hodně úspěchů na kulturním poli. 3

4 1) Údaje o organizaci Název: Galerie města Plzně Adresa: Dominikánská 2, Plzeň, PSČ Zřizovatel: Město Plzeň Ekonomické uspořádání: obecně prospěšná společnost IČO: Statutární zástupce: Václav Malina, ředitel GmP Složení správní rady v roce 2011 Mgr. et MgA. Roman Černík (předseda) Ing. Vladimír Gardavský PhDr. Helena Knížová Mgr. Petr Jindra PhDr. Jan Mergl Květoslava Monhartová Ves Touškov 16, Stod sokolovská 113, Plzeň K Myslivně 340, Vejprnice Božkovská 36, Plzeň máchova 3, Plzeň rabštejnská 22, Plzeň Dozorčí rada Ing. Vladimír Duchek, Ph.D Jaroslav Holler Mgr. et MgA. Stanislav Poláček na Mazinách 16, Plzeň - Radčice Habrmannovo náměstí 9, Plzeň Rubešova 18, Plzeň Personální obsazení V roce 2011 pracovalo v Galerii města Plzně 5 zaměstnanců ředitel Mgr. Václav Malina (celý úvazek), ekonomka Ing. Martina Fryčová (celý úvazek), odborná asistentka Mgr. Zuzana Motlová (celý úvazek), technický asistent Michal Darebný (poloviční úvazek), dozor na výstavách a další pomocné práce zajišťovala pracovnice Lada Heroutová (celý úvazek). Podvojné účetnictví bylo zpracováváno externí účetní Renatou Oplovou a Ing. Kamilem Havlíčkem. 4

5 2) Úvodní zpráva Galerie města Plzně vstoupila rokem 2011 do jedenáctého roku své existence. V průběhu roku 2011 došlo ke změnám ve složení správní rady. V průběhu roku 2011 GmP plnila svoje základní poslání tj. výstavní a publikační činnost s dalšími doprovodnými programy dle výstavního a edičního plánu ve ztížených (krizových) podmínkách. Přesto se podařilo realizovat plán výstav a doprovodných akcí na rok 2011 v plném rozsahu a stanoveném časovém harmonogramu (s výjimkou výstavy Pod Ještědem, která byla přesunuta po dohodě s partnerskou organizací GVU v Liberci na začátek roku 2013) a naplňovat tak dlouhodobou koncepci zaměření galerie na prezentaci moderního a současného umění českého i zahraničního s důrazem na mapování umění plzeňského regionu a jeho zařazení do širšího českého a evropského kontextu prostřednictvím výstav ve výstavních prostorách GmP, ale i pomocí vývozních projektů a repríz výstav připravených GmP v jiných institucích. V tomto duchu se odvíjela i publikační činnost GmP, ediční plán publikací Imago et verbum (který byl redukován na dva svazky), byl naplněn i plánovaný počet vydaných katalogů. Z finančních důvodů se nepodařilo vydat výroční publikaci 10 let Galerie města Plzně, jejíž vydání bylo přesunuto na jaro Dramaturgie výstav byla vyvážená a při zachování žánrové a druhové pestrosti usilovala i o začlenění projektů do celkové koncepce kultury města Plzně a spolupracovala s dalšími plzeňskými institucemi. V rámci mezinárodních projektů se podařilo realizovat vývozní projekt výstavu Plzeňská pěna v německé Weidenu, v GmP se na počátku roku uskutečnil i druhý díl náročného projektu Současná slovenská geometrie (s katalogem), mapující aktuální stav těchto tendencí na Slovensku. V rámci výstavy Měkce byl větším souborem představen i jeden z nejvýznamnějších žijících slovenských umělců monografista T.D (Dezider Tóth), profesor VŠVU v Bratislavě, reciproční akcí byla účast dvou plzeňských umělců na mezinárodním projektu - výstavě Geomathart v Galérii Z v Bratislavě. Uskutečnila se i výstava umělců z partnerského Řezenského regionu Toni Scheubecka, Heinera Riedla a Gisely Denninghof. GmP vyvezla další úspěšnou výstavu Měkkohlavých, tentokrát do Domu pánů z Kunštátu Domu umění v Brně. Z významných žijících českých umělců byl v GmP představen František Skála z Prahy a dva umělci střední generace Martin Klimeš z Opavy a Milan Magni z Brna. Velkou událostí rovněž byla výstava Plzeňské Pěny, která zahrnovala 44 plzeňských umělců a vyšel k ní druhý díl katalogu. Z doprovodných akcí mimo galerii to byl např. již třetí ročník prezentace autorů knih edice Imago et verbum v kapli zámku v Červeném Poříčí formou autorských čtení a výstavy ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Plzni. Kromě těchto akcí se v GmP uskutečnily další kulturní pořady, zejména prezentace (křty) nových knih edice Imago et verbum, hudební a literární večery, přehrávky žáků hudebních oddělení ZUŠ a podobně. I v roce 2011 byl výstavní program GmP podporován dotacemi Ministerstva kultury ČR, městskými granty a nadací 700 let města Plzně, které však vzhledem k omezování finančních příspěvků zdaleka nedosahovaly potřebné výše zejména pro vydávání knih a katalogů. Z tohoto důvodu dosud nebyl realizován souborný katalog výstav 10 let Galerie města Plzně, katalog Plzeňská pěna mohl být realizován jen díky mimořádné dotaci Krajského úřadu ve Zlíně ve výši ,- Kč. Bylo nutné přistoupit k úsporným opatřením a získávat peníze i z dalších zdrojů smlouvami o reklamě (Plzeňská teplárenská), prodejem uměleckých děl z výstav a především příjmy z prodeje vlastních publikací. Galerie města Plzně v roce 2011 dbala ve své dramaturgii na vyváženost zastoupení jednotlivých uměleckých druhů a žánrů, kromě tradičních sochařských a malířských výstav byla díky svým prostorovým dispozicím hojně zastoupena instalace a videoprojekce i další nová média, zejména fotografie a počítačová animace. Prezentace galerie se šíří i kvalitně zpracovanými internetovými stránkami, které jsou neustále a včas aktualizovány, pozvánky jsou posílány poštou i v digitalizované podobě a adresář GmP se rozšířil o další, zejména ové adresy. Od počátku roku 2011 se staly zásadou i dvojjazyčné texty na pozvánkách (česko-anglické, pokud nejde o výstavu jiné národní provenience), anglická verze webových stránek galerie je samozřejmostí již od počátku internetové prezentace. Zlepšila se i kvalita grafické úpravy tiskovin, které získaly jednotný styl díky nové pracovnici GmP Zuzaně Motlové, která připravuje do tisku veškeré materiály GmP. Rozšířila se rovněž fotodokumentace výstav a akcí, která je nově prezentována i na internetových stránkách. 5

6 Vydavatelská činnost GmP v roce zahrnuje nejen katalogy, ale již pátým rokem i literárně-výtvarnou edici Imago et verbum, která se zaměřuje na vztahy mezi výtvarným uměním a literaturou a představuje autory z plzeňského regionu. V roce 2010 se podařilo vydat z grantových příspěvků a příspěvku autora jedné z nich další dva tituly, které distribuuje firma Kosmas. Tento způsob distribuce se plně se osvědčil, zanedbatelný není ani pravidelný měsíční příjem z prodaných publikací, které se touto formou dostávají k nejširšímu okruhu čtenářů a zájemců o umění v celé České republice i v zahraničí. Příjem z prodeje publikací překročil v loňském roce částku ,- Kč. Kromě vázaných tiskovin (katalogů a knih) vydává GmP i minikatalogy (zpravidla v nákladu 800 výtisků) spojené s pozvánkami, které jsou rozesílány poštou i mailem nebo jsou volně k dispozici návštěvníkům galerie zdarma. Tato forma propagace umění i galerie jako instituce se velmi osvědčila a plně nahrazuje propagační skládačky a letáčky, dobře slouží i novinářům a dalším publicistům, protože obsahuje základní informace o autorech i projektech. Publikační činnost pracovníků galerie se neomezuje pouze na vlastní projekty (převážná část z nich je kurátorsky zajištěna přímo pracovníky Galerie, popř. externími kurátory), ale zahrnuje širší působnost zejména v rámci regionu i účast na mezinárodních projektech. Významným přínosem pro plzeňskou kulturu byla i prezentace aktuálního plzeňského umění v německém Weidenu. Tyto i další projekty přispěly významným podílem k propagaci plzeňské kultury v rámci prezentace města Plzně jako Evropského hlavního města kultury, jejíž logo používá GmP na všech svých tiskovinách. Jedním z největších úspěchů celé plzeňské kultury bylo získání prestižní ceny Nejlepší kniha poezie za rok 2010 Magnesia Litera pro plzeňského básníka Josefa Hrubého za knihu Otylé ach vydanou GmP v rámci edice Imago et verbum a rovněž získání první ceny Report 2011 pro Miroslava Buriánka za rozhlasový dokument Otylé ach, natočený v prostorách galerie s Josefem Hrubým a Václavem Malinou. Ohlasy činnosti GmP v tisku a dalších médiích v minulém roce byly vesměs velmi pozitivní. Všechny realizované projekty se setkaly vysokým hodnocením u odborné kritiky na stránkách celostátních uměleckých časopisů (Ateliér, Art & Antik) i v dalších médiích Českém rozhlasu, České televizi, regionálních i celostátně distribuovaných novinách a časopisech, v zahraničních časopisech a na internetových stránkách. Příkladem může být např. obsáhlý celostránkový článek mnoha reprodukcemi k výstavě Slovenská geometrie II. Rostou i ohlasy na vydavatelskou činnost GmP a rovněž počet prodaných publikací vydaných GmP se výrazně zvětšil a zahrnuje několik stovek publikací ročně. Vernisáže i další doprovodné akce zejména prezentace vydávaných knih s autorským čtením a hudebním programem byly v prošlém roce hojně navštíveny, uskutečňovaly se komentované prohlídky zejména pro žáky a studenty všech typů škol, kapacita GmP nestačila při komentované prohlídce Františka Skály. Návštěvnost výstav je z hlediska celostátního průměru velmi dobrá, propagace a placená reklama (např. v časopisu Ateliér) by mohla být větší, GmP ale nedisponuje prostředky na placenou reklamu, billboardy, potisky tramvají, tisk plakátů a jejich výlep, letáků do dopravních prostředků, atd., musí se spoléhat především na kvalitu výstavního programu a poskytovaných služeb. Očekává se zlepšení v souvislosti s přechodem na nový čtyřletý grant a navýšení financí. Finanční zajištění chodu galerie probíhalo s menšími problémy, čtyřletý grant města Plzně nestačil na pokrytí základních provozních nákladů, takže GmP musela doplácet např. na energii z vlastních prostředků získaných doplňkovou činností. Naštěstí se dařilo získávat finanční prostředky vlastní činností. Roční dotace zakladatele o.p.s. Města Plzně na celoroční provoz galerie byl navýšen jen minimálně, přestože inflace přesáhla plánovaný předpoklad a náklady rok od roku stoupají, rostou i ceny energií, náklady na dopravu atd. Celková částka 9 miliónů korun udělené dotací Městem Plzní na 4 roky se ukazuje být nedostatečná a GmP byla nucena opětovně žádat o mimořádné dotace v souvislosti s navýšením cen za energie, část schodku zhruba ve výši ,- Kč, byla GmP nucena uhradit z vlastních příjmů. Neuspokojivá je i situace ve finančním ohodnocení pracovníků GmP, průměrné mzdy zaměstnanců jsou nadále pod celostátním průměrem a hluboko pod průměrem mezd zaměstnanců příspěvkových organizací, přestože odborná kvalifikace zaměstnanců GmP je na podstatně vyšší úrovni. Tato situace by se měla zlepšit díky navýšení financí z nového čtyřletého grantu, bude ale představovat i větší nároky pro získávání dalších peněz s navýšením podílu na financování činnosti galerie na 30%. 6

7 3) Přehled výstavní činnosti v roce 2011 Galerie města Plzně realizovala v roce 2011 na celkem 12 výstav (z toho 3 vývozní projekty ve spolupráci s jinými subjekty) pečlivě připravených v duchu dlouhodobé dramaturgie. Výstavy realizované v prostorách GmP: Galerie města Plzně realizovala v roce 2011 na celkem 12 výstav (z toho 3 vývozní projekty ve spolupráci s jinými subjekty) pečlivě připravených v duchu dlouhodobé dramaturgie. 4. listopad leden 2011 Nadzemí Krajina zahrada (Malířské reflexe přírodního řádu a harmonie) František Hodonský Jiří Ptáček, Pavel Mühlbauer, Vladimír Gebauer, Václav Malina, Igor Müller Tematická výstava navazovala na úspěšné projekty tohoto typu v minulosti (Les). V kurátorském výběru Václava Maliny představila šest autorů střední generace, kteří se zabývají krajinomalbou v plošném koloristickém pojetí malby na pomezí zobrazení a abstrakce. Hledání řádu a harmonie odvozené z přírody kultivované člověkem, hledání rovnováhy v sobě samých a ztraceného ráje zahrady, byla společným tématem malířů, kteří mají domovský vztah ke krajině od středních Čech přes český západ až k jižním Čechám a Moravě. K výstavě vyšel obsáhlý katalog s texty Václava Cílka, Karla Drhovského a Václava Maliny. Kurátor Václav Malina (GmP) Souběžnou, tematicky provázanou výstavou v podzemí GmP byla výstava Jiřího Němce Ornagramy, která probíhala v prostorách podzemí GmP. 7

8 4. listopad leden 2011 Podzemí Jiří Němec: Ornagramy Pozemská kosmologie Mladý pražský autor, který se soustavně zabývá temporálními záznamy dějů v přírodě i v lidském konání a převádí je do lineární ornamentální podoby za pomoci klasických výtvarných prostředků (kresba, malba) i nových médií (fotografie, video, počítačová animace), se představil v kurátorském projektu Jiřího Zemánka. Součástí interaktivní instalace byly i mandaly vysypávané na podlaze podzemí bílými křemennými kamínky, na jejichž vzniku se podíleli i návštěvníci galerie. Výstava tím byla atraktivní i pro děti a studenty, kteří tu mohli uplatnit i vlastní tvořivost. Kurátor a úvodní slovo PhDr. Jiří Zemánek 8

9 3. únor 7. duben Nadzemí Heiner Riepl: Malby a kresby Malerei und zeichnen Kolekce obrazů a kreseb Heinera Riepla byla průřezem jeho tvorby z posledních dvou desetiletí, kdy autorova tvorba dozrála do podoby čistých barevných forem v lapidárních kompozicích. Inspirace přírodou a krajinou v nich ustupuje logice vnitřního obrazového řádu, daného vzájemnými proporčními vztahy a barevnými relacemi vzájemně provázaných ploch a kompozice z plošných prvků přerůstá v organizovanou strukturu s univerzální platností. Kurátor Václav Malina Mázhaus Gisela Denninghoff: Vidět zvuky slyšet barvy Klängen sehen Farben hören Na výstavě byly zastoupeny poslední práce, které jsou záznamem interakcí zpěvu a malby společně realizovaných od roku Každý obraz je volnou improvizací, ve které se dva umělecké druhy setkávají v jednom díle. Rozdíly mezi individuálním a společným jsou setřeny a výstedný artefakt získává nový obsah. Před očima publika vznikl při nonverbální komunikaci obou autorů zpěvu, tanci a malování nový obraz, který byl součástí expozice. Kurátor Václav Malina Podzemí, mázhaus, dvorek Toni Scheubeck: Sculptura Natura Sochařské a kreslířské dílo Toniho Scheubecka vychází z tvarosloví přírodních forem a využívá široké škály výrazových prostředků od čisté geometrie až k biomorfním tvarům, jejichž prostřednictvím vytváří nepopisnou paralelu přírody. V trojrozměrných dílech respektuje jedinečný charakter a zvláštnosti použitých přírodních materiálů (především kamene a dřeva) v jejich čisté podobě i v hybridním spojování. Kurátor Jiří Valoch 9

10 14. duben 16. červen Nadzemí, mázhaus, podzemí Současná slovensk á geometrie II Druhý díl projektu mapujícího geometrické tedence v současném slovenském umění byl zaměřen na tři generace žijících umělců od největších klasiků tohoto žánru (Milan Dobeš, Štefan Belohradský, Juraj Bartusz, Štěpán Pala, Rudolf Sikora atd.) přes střední generaci (Dezider Tóth Monogramista T.D, Marian Drugda, Peter Roller, Gabriela Medveďová, Adam Szentpétery, Peter Kalmus a další) až po představitele mladé generace (Ingrid Višňovská, Ašot Haas, Ján Vasilko a další). Projekt tohoto typu byl představován v Česku poprvé. K výstavě vyšel druhý díl katalogu s textem J. Valocha. Kurátor Jiří Valoch a Václav Malina 10

11 23. červen září Nadzemí, mázhaus, podzemí František Skála Výstava jednoho z nejosobitějších českých umělců současnosti představila všechny obory autorovy činnosti od sochařských instalací v podzemí přes objektovou a obrazovou tvorbu až k ilustracím, autorským knihám a komiksům v nadzemním podlaží GmP a stala se nejnavštěvovanější výstavou roku. Vrámci derniéry proběhla komentovaná prohlídka s autorem Františkem Skálou. Kurátor Václav Malina 11

12 22. září 20. listopad Nadzemí, mázhaus, podzemí Plzeňská pěna současná výtvarná scéna Plzně a okolí Vývozní projekt GmP mapující současnou výtvarnou scénu Plzeňska byl dosud představen v maďarské Pécsi a rakouském Steyru a v redukované podobě take v galerii Caesar v Olomouci. Po pěti letech byl projekt v nové podobě uveden i na domácí půdě Galerie města Plzně a odtud putoval do Domu umění KGVU ve Zlíně. Počet umělců byl rozšířen zejména o mladé autory, kteří v Plzni postupně vytvářejí silnou základnu. Z autorů starší a střední generace byli zastoupeni sochaři Miroslava Nová, Jaroslav Šindelář, František Bálek a Stanislav Poláček, malíři Vladivoj Kotyza, Jan Jelínek, Květa Monhartová, Naděžda Škardová, Václav Malina, Dana Raunerová a Kateřina Slípková, fotografové a konceptuální umělci Anna Kocourková, Milan Maur, Pavel Falátek a Pavel Štýbr, z mladých umělců byli do projektu zařazeni sochaři Luděk Míšek, Benedikt Tolar a Helena Seqensová, kreslíři Ivan Vala, Helena Vendová, David Šlajs, Petr Jindra, Lukáš Vetengl, Marek Škubal, malíři a malířky Vladimír Blažek, Barbora Motlová, Hana Kršňáková, Štěpánka Bláhovcová a další. K výstavě vyšel 2. díl obsáhlého katalogu, který navazoval formátem, grafikou a rozsahem na první díl a zahrnul dalších 15 umělců. Celkově na výstavě vystavovalo 34 umělců. Kurátor Václav Malina 12

13 1. prosinec únor 2012 Nadzemí, mázhaus, podzemí Měkce Milan Magni, Milan Maur, Martin Klimeš, Monogramista T.D Česko-moravsko-slezsko-slovenský projekt výstavy autorů, jejichž tvorba pracuje s odlišnými prostředky a materiály (malba, objekt, papír, fotografie), ale spojuje je zkušenost konceptuálního myšlení a příslušnost k okruhu skupiny Měkkohlaví. Plzeňské umění na této výstavě reprezentoval nejvýznamnější konceptuální umělec minulých desetiletí Milan Maur, který se poprvé představil obsáhlejším souborem svých fotografií. 13

14 Vývozní projekty: 22. únor 30. březen Brno, Dům umění Dům pánů z Kunštátu Měkkohlaví Další díl putovní výstavy Měkkohlavých v produkci Galerie města Plzně se představil ve specifické podobě pro Dům pánů z Kunštátu Domu umění v Brn, odkud pochází největší počet členů této skupiny, která po dvacetiletém utajení vystupuje se svojí tvorbou z konce 80. let i ze současnosti na veřejnost v domovských místech Měkkohlavých. Kurátor Václav Malina (GmP), Rostislav Koryčánek (DÚ Brno) červenec Kunstverein Weiden Plzeňsk á pěna Pilsner Schaum Výběr z vývozního projektu Plzeňská pěna představil 10 umělců z Plzně ve známé weidenské instituci. Vystavující: Miroslava Nová, Květoslava Monhartová, Vladivoj Kotyza, Anna Kocourková, Václav Malina, Pavel Štýbr, Luděk Míšek, Benedikt Tolar, Barbora Motlová, Lukáš Kudrna Kurátoři: Václav Malina (GmP) a Helmut Herzer (Kunstverein Weiden) 29. listopad 26. únor Dům umění KGVU ve Zlíně Plzeňská pěna Po plzeňské premiéře nové verze tohoto především vývozního projektu GmP se představí Plzeňská pěna ve Zlíně. Kurátor Václav Malina a Jiří Valoch 14

15 4) Publikační činnost katalogy k výstavám: Minikatalogy pozvánky k výstavám Gmp v roce 2011 vydala 7 pozvánek k výstavám v prostorách GmP formátu A5, z toho bylo 5 pozvánek (skládaček) minikatalogů, na počátku roku vydala tradičně PF s odkazem k nejvýznamnější akci v uplynulém roce (v roce 2011 k výstavě Františka Skály). Pozvánky jsou tištěny v nákladu 900 ks, jsou rozesílány poštou a v elektronické podobě (dalších 1400 pozvánek). Pozvánky a minikatalogy jsou vizitkou galerie (obsahují odkazy na internetové stránky, kontaktní adresy) a jsou vydávány dvojjazyčně. Důraz je kladen i na jejich grafickou podobu a kvalitu tisku, zpravidla strany s barevnými reprodukcemi jsou laminovány. Představují jednu z nejvýznamnějších položek celoročního rozpočtu. Katalogy Současná slovenská geometrie II Úvodní text J. Valoch, kurátor, redakce a zpracování medailonů jednotlivých umělců Václav Malina a Zuzana Motlová, grafická úprava Zuzana Motlová formát A5, poč. stran 50, náklad 500 ks Publikace s obsáhlým úvodem přibližuje aktuální tvorbu geometrických tendencí na Slovensku, obsahuje kvalitní barevné reprodukce a aktualizované biografie umělců. Byla vydána ve stejné grafické úpravě jako 1. díl, vzhledem k většímu počtu zúčastněných umělců byl adekvátně navýšen i počet stran. Plzeňská pěna II Editor Václav Malina, texty: Václav Malina a Jiří Valoch, zpracování biografií umělců Václav Malina, grafická úprava Zuzana Motlová, obsáhlá obrazová příloha Formát A4, stran 70, náklad 1000 ks Publikace obsahuje obsáhlejší úvodní, aktualizované redakčně zpracované biografie 15 vybraných autorů a celostránkové obrazové přílohy ke každému autorovi. Je kvalitní odbornou příručkou i publikací určenou širokému publiku. Katalog je trojjazyčný (čeština, angličtina, němčina) vzhledem k určení vývozního projektu. Počítá se s vydáním 3. dílu v roce

16 Z dalších publikací edice Imago et verbum Galerie města Plzně již pátým rokem vydává knihy edice Imago et verbum. Každým rokem vycházely 3 svazky této edice zaměřené na vztahy výtvarného umění a literatury. Literární autoři i výtvarní umělci publikující v této edici jsou z Plzně nebo z Plzeňského kraje, edici finančně podpořily granty Města Plzně, Nadace 700 let města Plzně a nadační fond pro podporu kulturních aktivity občanů města Plzně. V roce 2011 se podařilo získat finance na vydání dvou svazků. Knihy mají formát A6, měkkou lepenou vazbu, rozsah stran je od 60 do 200 stran, textová složka se střídá s obrazovou složkou. Edici řídí Václav Malina s ediční radou složenou z těchto členů: Vladimír Gardavský (redaktor literárního časopisu PLŽ) Květa Monhartová (plzeňská malířka a literátka), Václav Malina (ředitel Galerie města Plzně), Josef Hrubý (plzeňský básník), Viktor Viktora (profesor a vedoucí katedry českého jazyka a literatury na PF ZČU v Plzni). Knížky této edice jsou vnímány odbornou kritikou i čtenáři jako zcela ojedinělý a originální vydavatelský počin propagující výtvarné umění a literature z regionu s přesahy do celostátního kontextu, o čemž svědčí i četné kritické ohlasy na stránkách nejvýznamnějších periodik výtvarných i literárních a ocenění. Již dvakrát knihy této edice se prosadily v rámci Polanovy ceny (Polanova cena pro Romana Knížete za sbírku básní Insomnia, čestné uznání Polanovy ceny pro Karla Trinkewitze za sbírku haiku a koláží Tristium Rabí), nejnověji je to nominace a udělení ceny Magnesia Litera 2011 za nejlepší knihu poezie za rok 2010 sbírce Josefa Hrubého Otylé ach. V roce 2011 vyšly další dva svazky: Jiří Pejla, Pavel Falátek: Žalmúzie Dva autoři, které sbližuje společný světonázor, se sešli na stránkách jedné knížky. Překlady a parafráze biblických žalmů (Jiří Pejla je laický evangelický kazatel) doplňují Pejlovy básně inspirované žalmy, které v některých případech nabývají podobu vizuální pezie, a doprovázejí je monotematické fotografie výtvarníka Pavla Falátka, které jsou fascinujícím deníkovým záznamem proměn světla a barev na částečně transparentním rastru okenních žaluzií. Kontemplativní kniha slov a obrazů dokonale naplňuje ideu edice Imago et verbum. Rozsah 100 stran. Karel Trinkewitz: Jak jsem potkal básníky Sbírka básní o osobnostech české i světové slovesné kultury od významného autora, především literáta a výtvarného umělce, žijícího v ústraní městečka Rabí u Sušice, kam se uchýlil po pohnutých životních peripetiích (dlouhá léta žil v exilu v Hamburku, byl celoněmeckým předsedou sociálně demokratické strany českých exulantů). Kniha většího rozsahu (320 stran) vyšla k autorovým osmdesátinám (nar v Mečeříži) a je doprovázena autorovými kolážemi. Autor přispěl na vydání knihy darem ,- Kč. Bohužel se z finančních důvodů nepodařilo vydat další dva plánované svazky edice, jejich vydání bylo převedeno na rok

17 5) Doprovodné pořady Minikatalogy pozvánky k výstavám se konají v rámci jednotlivých projektů, pravidelně při vernisážích výstav jsou na programu hudební vystoupení, performance či literární pořady. Tradicí se stalo autorské čtení s hudbou při prezentaci knih edice Imago et verbum, uskutečnila se i prezentace této edice v letních měsících na zámku v Červeném Poříčí ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Plzni spojená s hudbou a výstavou Prezentace 13. svazku edice Imago et verbum (mázhaus GmP) Jiří Pejla, Pavel Falátek: Žalmúzie Moderování Václav Malina, četba Jiří Pejla, hudba a sborový zpěv De profoundis Prezentace edice Imago et verbum na zámku v Červeném Poříčí Imago et verbum Čtení a moderování Václav Malina a hosté, hudba Anna Malinová Prezentace 14. svazku edice Imago et verbum (mázhaus GmP) Karel Trinkewitz: Jak jsem potkal básníky Autorské čtení Karel Trinkewitz, přednes Jan Anderle, moderování Václav Malina 17

18 Návštěvnost galerie Cena vstupného v galerii: 20,- Kč pro dospělí 10,- Kč pro studenti, senioři nad 60 let, držitelé průkazů ISIC, ITIC, IYTC zdarma pro novináře, držitele průkazů AMG, ICOM, děti do 6 let, školní skupiny s pedagogem a studenti výtvarných škol Pro rok 2012 je plánováno zvýšení vstupného o 100 %, tj. pro dospělí je cena 40,- Kč a pro ostatní platící je cena 20,- Kč. Dále v galerii probíhají další akce, které se počítají do návštěvnosti výstav, protože účastníci těchto akcí prochází výstavními síněmi a prohlížejí si jednotlivé umělecké díla. Tyto akce jsou však zdarma. Jedná se o: - 5 vernisáží výstav ( návštěvníků na vernisáž, cca návštěvníků/rok) - komentované prohlídky (cca 2 prohlídky za výstavu po 30 návštěvnících) - komentované prohlídky pro školy např. Gymnázium Luďka Pika (3 třídy po 30 studentů) - autorská čtení publikací vydaných v Galerii města Plzně, o. p. s. (vydané 2 publikace, 5 autorských čtení po 30 návštěvnících) - 5 koncertů Základní umělecké školy (1 koncert pro cca 50 návštěvníků) a jejich výtvarné dílny (cca 300 návstěvníků) - křty, prezentace knih různých autorů (5 akcí za rok po 40 návštěvnících) - akce pro děti např. Mikulášská, Vánoční besídka (3 akce pro 50 návštěvníků) - workshop ve spolupráci s Pedagogickou fakultou ZČU (Mgr. Jindřich Lukavský) a Akademií Sztuk Pieknych v Lodzi (Mgr. Beata Marcinkowská) - prohlídky a akce pro pacienty z Psychiatrické léčebny Dobřany a klienty Centra človíček (500 návštěvníků/rok) - akreditovaní návštěvníci (50 návštěvníků/rok) - práce s menšinovými skupinami (500 návštěvníků/rok) Recenze v celostátních médiích a trendy oproti minulému roku Pokračuje spolupráce s redakcí celostátních uměleckých časopisů Ateliér a Art Antique a s regionálními deníky jako je Plzeňský deník, mutace MF Dnes pro plzeňský kraj atd. Také je možné slyšet rozhovory s autory v archivu Českého rozhlasu a také je možné vidět pořady v archivu České televize. Galerie plánuje se zaměřit se na internetová médie v souvislosti se současnými trendy (např. 18

19 6) Charakteristika galerie a její aktivity v obecném pohledu, hodnocení programové náplně Galerie města Plzně hraje v kontextu města nezastupitelnou roli jako instituce typu Kunsthalle, která představuje veřejnosti aktuální výtvarné dění v bohatém spektru jeho podob, obsahů a užívaných médií. Hlavním kritériem výběru je vysoká kvalita projektů, jejich vztah k regionu a doplňování chybějících článků spektra výtvarné kultury v Plzni. Prostřednictvím činnosti galerie poznávají aktuální podoby výtvarného umění rovněž žáci a studenti plzeňských škol (s některými z nich galerie pravidelně spolupracuje), pro školy se pravidelně uskutečňují i galerijní animace ve spolupráci s pedagogickou fakultou ZČZ v Plzni. V kontextu města hraje galerie jako instituce významnou roli i tím, že systematicky mapuje historii a podobu plzeňské výtvarné scény a trvalými produkty z těchto výstav katalogy, přispívá k zapojení plzeňské výtvarné tvorby do teoretického a kritického diskursu v rámci českého umění. Galerie připravuje ke každé výstavě pozvánku ve formě minikatalogu s medailonem autora / autorky, biografií, reprodukcí díla a odborným hodnocením tvorby. V případě, že výstava zahrnuje více autorů, obsahuje minikatalog samostatné listy jednotlivých autorů nebo je vázanou publikací této podobě dává galerie přednost poslední dva roky, kdy vyšly např. minikatalogy k výstavě Vysočinou a Současná slovenská geometrie I a II. Řadě odborníků a zájemců slouží tyto minikatalogy jako důležitý, někdy i jediný zdroj informací o umělci, o uměleckých centrech v regionech apod. Mnozí adresáti tyto pozvánky archivují. Literárně-výtvarné publikace s vysokou knižní kulturou, které Galerie vydává v edici Imago et verbum, představují novou možnost důstojné prezentace kvalitní tvorby regionu. Jedná se jak o aktuální práce, tak o významné texty, které po desetiletí zůstávaly v zapomenutí pozůstalostí či archivů. Edici Imago et verbum považujeme za novou významnou kvalitu v plzeňském literárním životě a kultuře a shledává se s velkým ohlasem. Galerie pořádá doprovodné kulturní akce - performance, koncerty, literární večery apod. jednak v rámci vernisáží jednak v samostatných termínech. Kromě vlastních prostor GmP využívá i možností prezentace své činnosti i mimo Plzeň, např. ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Plzni formou pořadů autorského čtení s hudbou a výstavami v historickém prostředí hradů a zámků (tradičně Červené Poříčí). Galerie spolupracuje s řadou významných institucí i osobností českého uměleckého prostředí a její činnost je odbornou veřejností vysoce oceňována. Výstavy jsou pravidelně publikována recenzovány v celostátním odborném tisku (Ateliér, Art & Antique, A 2, Tvar, Literární noviny, Reflex) a v regionálním tisku (Plzeňský deník, MF Dnes, regionální příloha, Plzeňská kultura aj.) Galerie provozuje webové stránky (www.galerie-plzen.cz) obsahující kromě obvyklých údajů digitalizované plány prostoru galerie s popisy, seznam a popis vydaných publikací a katalogů s možností objednávky on line. Struktura stránek zahrnuje stále inovovaný archiv autorů, který je interaktivní s archivem výstav (autora lze prokliknutím spojit s konkrétní výstavou), od roku 2010 nově i dokumentární fotografie z vernisáží a instalací všech výstav roku. Webové stránky jsou zpracovávány i v anglické jazykové verzi. 19

20 7) Odborná a publicistická činnost pracovníků GmP Odborní pracovníci GmP - Václav Malina a Zuzana Motlová - se podíleli na všech výstavních projektech od počátku jejich zařazování do programu a přípravných fází až po jejich výslednou realizaci. Všechny výstavy GmP v loňském roce byly realizovány jako původní projekty (bez přejímání hotových výstav z jiných galerií). Kurátorem, autorem textů do minikatalogů a úvodních promluv byl u většiny výstav Václav Malina, který spolupracoval s dalšími externími kurátory. Pravidelně publikuje recenze a články o výstavách v odborném tisku - Ateliér, Art & Antik, Plzeňský deník, informativní texty do kulturního časopisu Žurnál i v dalších regionálních novinách, podílí se na přípravě rozhlasových pozvánek, televizních šotů atd. Jeho odborná a publicistická činnost se neomezuje pouze na akce GmP ale na celé spektrum kulturního života v Plzni, regionu i v jiných regionech a v zahraničí. Řídí rovněž edici Imago et verbum, která se zaměřuje na vztahy výtvarného umění a literatury, ve které se podařilo vydat další tři plánované svazky, do kterých píše medailony o výtvarných umělcích, kromě něho se ale na doslovech podílejí i další, zejména literární kritici (např. Jiří Valoch nebo Viktor Viktora). Václav Malina byl rovněž editorem a autorem hlavní úvodní statě katalogu Krajina zahrada. Distribuce knih a katalogů je zajišťována na celorepublikové úrovni distribuční firmou Kosmas. 20

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013 Předkládá: Zpracovali: účetní uzávěrka: Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 OBSAH Poslání organizace Základní informace Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 0 Obsah 1 Poslání organizace 4 2 Základní informace 5 Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti 7 Zaměstnanci

Více

ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012

ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012 ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012 Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté, dámy a pánové, za uplynulých dva

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Občanské sdružení LORM Společnost pro hluchoslepé Skupina hluchoslepých běžkařů se svými traséry - průvodci na 1. zimním pobytu na Vysočině Obsah 1. Úvodní slovo 2. LORM Společnost

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lidé výtvarnému umění výtvarné umění lidem, o. p. s. GALERIE EMILA FILLY v ÚSTÍ NAD LABEM Výroční zpráva za rok 2014 1 A. Úvod Obecně prospěšná společnost Lidé výtvarnému umění výtvarné umění lidem vznikla

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE VÝTVARNÉHO UMÉNÍ V OSTRAVĚ ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE VÝTVARNÉHO UMÉNÍ V OSTRAVĚ ZA ROK 2001 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE VÝTVARNÉHO UMÉNÍ V OSTRAVĚ ZA ROK 2001 ÚVODEM Galerie výtvarného umění v Ostravě předkládá výroční zprávu o činnosti a hospodaření v roce 2001, která bude po projednání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 Úlohou Rady galerií je reprezentovat sbírkotvorné galerie (muzea umění) s cílem napomáhat jejich rozvoji jako speciální části českého

Více

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ 1. Prezentace České republiky a její kultury v zahraničí Ministerstvo zahraničních věcí ČR uskutečňuje své prezentační aktivity v souladu s Koncepcí

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 1 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4, za školní rok 2008/2009 V souladu

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1 Výroční zpráva 2011 českobratrstká církev evangelická českobratrská církev evangelická 1 OBsah Úvodní slovo 7 ČCE a její ústředí 8 kontakty 9 Mapka farních sborů čce 10 Oddělení výchovy a vzdělávání

Více

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010 Srovnání vybraných kapitol národních profilů Kompendia kulturních politik a trendů v Evropě: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Estonsko Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018

KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018 KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018 Olomouc 2013 1 I/ ÚVODEM Z HISTORIE Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace původně Krajská galerie v Olomouci byla založena 5. dubna

Více

6 Nové prostory knihovně pomohly

6 Nové prostory knihovně pomohly Magazín Zlínského kraje březen 2015 ročník XI 6 Nové prostory knihovně pomohly 5 Návštěvnost opět rostla Nejen zoologická zahrada ve Zlíně se může pochlubit nárůstem počtu návštěvníků. Obdobný trend zaznamenali

Více

příspěvková organizace Karlovarského kraje

příspěvková organizace Karlovarského kraje příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH Úvod 5 slovo ředitele základní informace o muzeu Sbírky 9 charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary inventarizace sbírek zápůjčky sbírek

Více

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 1-2 2005 Místní kultura vstoupila do 15. ročníku V Hradci Králové zakládají OPS Knihovna ve Vsetíně jako multikulturní zařízení Malá sonda do kultury Jihomoravského

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje

Více

LITERATURA 1.5. 1.6. VÝTVARNÉ UMĚNÍ DEFINICE UMĚLECKÝCH OBORŮ. Miroslav Balaštík. Vladimír Czumalo

LITERATURA 1.5. 1.6. VÝTVARNÉ UMĚNÍ DEFINICE UMĚLECKÝCH OBORŮ. Miroslav Balaštík. Vladimír Czumalo 12 1.5. DEFINICE UMĚLECKÝCH OBORŮ LITERATURA Miroslav Balaštík Nejobecnější definice tohoto pojmu zní, že jde o souhrn textů tj. všech existujících písemně zaznamenaných jazykových projevů. Otázka, co

Více