Výroční zpráva. o činnosti, realizaci a výsledcích projektů za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti, realizaci a výsledcích projektů za rok"

Transkript

1 Výroční zpráva G a l e r i e m ě s t a P l z n ě o činnosti, realizaci a výsledcích projektů za rok 2011 Galerie města Plzně, o.p.s., Dominikánská 289/2, Plzeň; IČ: , č.ú.: ČSOB: / 0300 tel./fax: , 1

2 Obsah: Slovo ředitele ) Údaje o organizaci ) Úvodní zpráva ) Přehled výstavní činnosti v roce Výstavy realizované v prostorách GmP... 7 Vývozní projekty ) Publikační činnost katalogy k výstavám Z dalších publikací edice Imago et verbum ) Doprovodné pořady ) Charakteristika galerie a její aktivity v obecném pohledu, hodnocení programové náplně ) Odborná a publicistická činnost pracovníků GmP ) Zpráva o hospodaření Účetní závěrka k ) Celkové hodnocení

3 Slovo ředitele Galerie města Plzně v roce 2011 úspěšně završila deset let své existence a vstupuje do druhé dekády činnosti. Jsem rád, že se s pomocí zakladatele Města Plzně - i dalších přispěvatelů podařilo zajistit beze zbytku plánovaný program a plnit tak základní poslání organizace podílet se na kulturním životě města a přispívat k jeho propagaci prostřednictvím výstav na domácí půdě i realizací vývozních projektů mimo Plzeň. GmP si i nadále buduje dobré renomé v rámci města, regionu i celé České republiky a v zahraničí. Chci poděkovat všem, kteří se na této činnosti podíleli, pracovníkům galerie i externím spolupracovníkům, správní a dozorčí radě i všem příznivcům a návštěvníkům naší galerie a popřát jí do dalšího desetiletí hodně úspěchů na kulturním poli. 3

4 1) Údaje o organizaci Název: Galerie města Plzně Adresa: Dominikánská 2, Plzeň, PSČ Zřizovatel: Město Plzeň Ekonomické uspořádání: obecně prospěšná společnost IČO: Statutární zástupce: Václav Malina, ředitel GmP Složení správní rady v roce 2011 Mgr. et MgA. Roman Černík (předseda) Ing. Vladimír Gardavský PhDr. Helena Knížová Mgr. Petr Jindra PhDr. Jan Mergl Květoslava Monhartová Ves Touškov 16, Stod sokolovská 113, Plzeň K Myslivně 340, Vejprnice Božkovská 36, Plzeň máchova 3, Plzeň rabštejnská 22, Plzeň Dozorčí rada Ing. Vladimír Duchek, Ph.D Jaroslav Holler Mgr. et MgA. Stanislav Poláček na Mazinách 16, Plzeň - Radčice Habrmannovo náměstí 9, Plzeň Rubešova 18, Plzeň Personální obsazení V roce 2011 pracovalo v Galerii města Plzně 5 zaměstnanců ředitel Mgr. Václav Malina (celý úvazek), ekonomka Ing. Martina Fryčová (celý úvazek), odborná asistentka Mgr. Zuzana Motlová (celý úvazek), technický asistent Michal Darebný (poloviční úvazek), dozor na výstavách a další pomocné práce zajišťovala pracovnice Lada Heroutová (celý úvazek). Podvojné účetnictví bylo zpracováváno externí účetní Renatou Oplovou a Ing. Kamilem Havlíčkem. 4

5 2) Úvodní zpráva Galerie města Plzně vstoupila rokem 2011 do jedenáctého roku své existence. V průběhu roku 2011 došlo ke změnám ve složení správní rady. V průběhu roku 2011 GmP plnila svoje základní poslání tj. výstavní a publikační činnost s dalšími doprovodnými programy dle výstavního a edičního plánu ve ztížených (krizových) podmínkách. Přesto se podařilo realizovat plán výstav a doprovodných akcí na rok 2011 v plném rozsahu a stanoveném časovém harmonogramu (s výjimkou výstavy Pod Ještědem, která byla přesunuta po dohodě s partnerskou organizací GVU v Liberci na začátek roku 2013) a naplňovat tak dlouhodobou koncepci zaměření galerie na prezentaci moderního a současného umění českého i zahraničního s důrazem na mapování umění plzeňského regionu a jeho zařazení do širšího českého a evropského kontextu prostřednictvím výstav ve výstavních prostorách GmP, ale i pomocí vývozních projektů a repríz výstav připravených GmP v jiných institucích. V tomto duchu se odvíjela i publikační činnost GmP, ediční plán publikací Imago et verbum (který byl redukován na dva svazky), byl naplněn i plánovaný počet vydaných katalogů. Z finančních důvodů se nepodařilo vydat výroční publikaci 10 let Galerie města Plzně, jejíž vydání bylo přesunuto na jaro Dramaturgie výstav byla vyvážená a při zachování žánrové a druhové pestrosti usilovala i o začlenění projektů do celkové koncepce kultury města Plzně a spolupracovala s dalšími plzeňskými institucemi. V rámci mezinárodních projektů se podařilo realizovat vývozní projekt výstavu Plzeňská pěna v německé Weidenu, v GmP se na počátku roku uskutečnil i druhý díl náročného projektu Současná slovenská geometrie (s katalogem), mapující aktuální stav těchto tendencí na Slovensku. V rámci výstavy Měkce byl větším souborem představen i jeden z nejvýznamnějších žijících slovenských umělců monografista T.D (Dezider Tóth), profesor VŠVU v Bratislavě, reciproční akcí byla účast dvou plzeňských umělců na mezinárodním projektu - výstavě Geomathart v Galérii Z v Bratislavě. Uskutečnila se i výstava umělců z partnerského Řezenského regionu Toni Scheubecka, Heinera Riedla a Gisely Denninghof. GmP vyvezla další úspěšnou výstavu Měkkohlavých, tentokrát do Domu pánů z Kunštátu Domu umění v Brně. Z významných žijících českých umělců byl v GmP představen František Skála z Prahy a dva umělci střední generace Martin Klimeš z Opavy a Milan Magni z Brna. Velkou událostí rovněž byla výstava Plzeňské Pěny, která zahrnovala 44 plzeňských umělců a vyšel k ní druhý díl katalogu. Z doprovodných akcí mimo galerii to byl např. již třetí ročník prezentace autorů knih edice Imago et verbum v kapli zámku v Červeném Poříčí formou autorských čtení a výstavy ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Plzni. Kromě těchto akcí se v GmP uskutečnily další kulturní pořady, zejména prezentace (křty) nových knih edice Imago et verbum, hudební a literární večery, přehrávky žáků hudebních oddělení ZUŠ a podobně. I v roce 2011 byl výstavní program GmP podporován dotacemi Ministerstva kultury ČR, městskými granty a nadací 700 let města Plzně, které však vzhledem k omezování finančních příspěvků zdaleka nedosahovaly potřebné výše zejména pro vydávání knih a katalogů. Z tohoto důvodu dosud nebyl realizován souborný katalog výstav 10 let Galerie města Plzně, katalog Plzeňská pěna mohl být realizován jen díky mimořádné dotaci Krajského úřadu ve Zlíně ve výši ,- Kč. Bylo nutné přistoupit k úsporným opatřením a získávat peníze i z dalších zdrojů smlouvami o reklamě (Plzeňská teplárenská), prodejem uměleckých děl z výstav a především příjmy z prodeje vlastních publikací. Galerie města Plzně v roce 2011 dbala ve své dramaturgii na vyváženost zastoupení jednotlivých uměleckých druhů a žánrů, kromě tradičních sochařských a malířských výstav byla díky svým prostorovým dispozicím hojně zastoupena instalace a videoprojekce i další nová média, zejména fotografie a počítačová animace. Prezentace galerie se šíří i kvalitně zpracovanými internetovými stránkami, které jsou neustále a včas aktualizovány, pozvánky jsou posílány poštou i v digitalizované podobě a adresář GmP se rozšířil o další, zejména ové adresy. Od počátku roku 2011 se staly zásadou i dvojjazyčné texty na pozvánkách (česko-anglické, pokud nejde o výstavu jiné národní provenience), anglická verze webových stránek galerie je samozřejmostí již od počátku internetové prezentace. Zlepšila se i kvalita grafické úpravy tiskovin, které získaly jednotný styl díky nové pracovnici GmP Zuzaně Motlové, která připravuje do tisku veškeré materiály GmP. Rozšířila se rovněž fotodokumentace výstav a akcí, která je nově prezentována i na internetových stránkách. 5

6 Vydavatelská činnost GmP v roce zahrnuje nejen katalogy, ale již pátým rokem i literárně-výtvarnou edici Imago et verbum, která se zaměřuje na vztahy mezi výtvarným uměním a literaturou a představuje autory z plzeňského regionu. V roce 2010 se podařilo vydat z grantových příspěvků a příspěvku autora jedné z nich další dva tituly, které distribuuje firma Kosmas. Tento způsob distribuce se plně se osvědčil, zanedbatelný není ani pravidelný měsíční příjem z prodaných publikací, které se touto formou dostávají k nejširšímu okruhu čtenářů a zájemců o umění v celé České republice i v zahraničí. Příjem z prodeje publikací překročil v loňském roce částku ,- Kč. Kromě vázaných tiskovin (katalogů a knih) vydává GmP i minikatalogy (zpravidla v nákladu 800 výtisků) spojené s pozvánkami, které jsou rozesílány poštou i mailem nebo jsou volně k dispozici návštěvníkům galerie zdarma. Tato forma propagace umění i galerie jako instituce se velmi osvědčila a plně nahrazuje propagační skládačky a letáčky, dobře slouží i novinářům a dalším publicistům, protože obsahuje základní informace o autorech i projektech. Publikační činnost pracovníků galerie se neomezuje pouze na vlastní projekty (převážná část z nich je kurátorsky zajištěna přímo pracovníky Galerie, popř. externími kurátory), ale zahrnuje širší působnost zejména v rámci regionu i účast na mezinárodních projektech. Významným přínosem pro plzeňskou kulturu byla i prezentace aktuálního plzeňského umění v německém Weidenu. Tyto i další projekty přispěly významným podílem k propagaci plzeňské kultury v rámci prezentace města Plzně jako Evropského hlavního města kultury, jejíž logo používá GmP na všech svých tiskovinách. Jedním z největších úspěchů celé plzeňské kultury bylo získání prestižní ceny Nejlepší kniha poezie za rok 2010 Magnesia Litera pro plzeňského básníka Josefa Hrubého za knihu Otylé ach vydanou GmP v rámci edice Imago et verbum a rovněž získání první ceny Report 2011 pro Miroslava Buriánka za rozhlasový dokument Otylé ach, natočený v prostorách galerie s Josefem Hrubým a Václavem Malinou. Ohlasy činnosti GmP v tisku a dalších médiích v minulém roce byly vesměs velmi pozitivní. Všechny realizované projekty se setkaly vysokým hodnocením u odborné kritiky na stránkách celostátních uměleckých časopisů (Ateliér, Art & Antik) i v dalších médiích Českém rozhlasu, České televizi, regionálních i celostátně distribuovaných novinách a časopisech, v zahraničních časopisech a na internetových stránkách. Příkladem může být např. obsáhlý celostránkový článek mnoha reprodukcemi k výstavě Slovenská geometrie II. Rostou i ohlasy na vydavatelskou činnost GmP a rovněž počet prodaných publikací vydaných GmP se výrazně zvětšil a zahrnuje několik stovek publikací ročně. Vernisáže i další doprovodné akce zejména prezentace vydávaných knih s autorským čtením a hudebním programem byly v prošlém roce hojně navštíveny, uskutečňovaly se komentované prohlídky zejména pro žáky a studenty všech typů škol, kapacita GmP nestačila při komentované prohlídce Františka Skály. Návštěvnost výstav je z hlediska celostátního průměru velmi dobrá, propagace a placená reklama (např. v časopisu Ateliér) by mohla být větší, GmP ale nedisponuje prostředky na placenou reklamu, billboardy, potisky tramvají, tisk plakátů a jejich výlep, letáků do dopravních prostředků, atd., musí se spoléhat především na kvalitu výstavního programu a poskytovaných služeb. Očekává se zlepšení v souvislosti s přechodem na nový čtyřletý grant a navýšení financí. Finanční zajištění chodu galerie probíhalo s menšími problémy, čtyřletý grant města Plzně nestačil na pokrytí základních provozních nákladů, takže GmP musela doplácet např. na energii z vlastních prostředků získaných doplňkovou činností. Naštěstí se dařilo získávat finanční prostředky vlastní činností. Roční dotace zakladatele o.p.s. Města Plzně na celoroční provoz galerie byl navýšen jen minimálně, přestože inflace přesáhla plánovaný předpoklad a náklady rok od roku stoupají, rostou i ceny energií, náklady na dopravu atd. Celková částka 9 miliónů korun udělené dotací Městem Plzní na 4 roky se ukazuje být nedostatečná a GmP byla nucena opětovně žádat o mimořádné dotace v souvislosti s navýšením cen za energie, část schodku zhruba ve výši ,- Kč, byla GmP nucena uhradit z vlastních příjmů. Neuspokojivá je i situace ve finančním ohodnocení pracovníků GmP, průměrné mzdy zaměstnanců jsou nadále pod celostátním průměrem a hluboko pod průměrem mezd zaměstnanců příspěvkových organizací, přestože odborná kvalifikace zaměstnanců GmP je na podstatně vyšší úrovni. Tato situace by se měla zlepšit díky navýšení financí z nového čtyřletého grantu, bude ale představovat i větší nároky pro získávání dalších peněz s navýšením podílu na financování činnosti galerie na 30%. 6

7 3) Přehled výstavní činnosti v roce 2011 Galerie města Plzně realizovala v roce 2011 na celkem 12 výstav (z toho 3 vývozní projekty ve spolupráci s jinými subjekty) pečlivě připravených v duchu dlouhodobé dramaturgie. Výstavy realizované v prostorách GmP: Galerie města Plzně realizovala v roce 2011 na celkem 12 výstav (z toho 3 vývozní projekty ve spolupráci s jinými subjekty) pečlivě připravených v duchu dlouhodobé dramaturgie. 4. listopad leden 2011 Nadzemí Krajina zahrada (Malířské reflexe přírodního řádu a harmonie) František Hodonský Jiří Ptáček, Pavel Mühlbauer, Vladimír Gebauer, Václav Malina, Igor Müller Tematická výstava navazovala na úspěšné projekty tohoto typu v minulosti (Les). V kurátorském výběru Václava Maliny představila šest autorů střední generace, kteří se zabývají krajinomalbou v plošném koloristickém pojetí malby na pomezí zobrazení a abstrakce. Hledání řádu a harmonie odvozené z přírody kultivované člověkem, hledání rovnováhy v sobě samých a ztraceného ráje zahrady, byla společným tématem malířů, kteří mají domovský vztah ke krajině od středních Čech přes český západ až k jižním Čechám a Moravě. K výstavě vyšel obsáhlý katalog s texty Václava Cílka, Karla Drhovského a Václava Maliny. Kurátor Václav Malina (GmP) Souběžnou, tematicky provázanou výstavou v podzemí GmP byla výstava Jiřího Němce Ornagramy, která probíhala v prostorách podzemí GmP. 7

8 4. listopad leden 2011 Podzemí Jiří Němec: Ornagramy Pozemská kosmologie Mladý pražský autor, který se soustavně zabývá temporálními záznamy dějů v přírodě i v lidském konání a převádí je do lineární ornamentální podoby za pomoci klasických výtvarných prostředků (kresba, malba) i nových médií (fotografie, video, počítačová animace), se představil v kurátorském projektu Jiřího Zemánka. Součástí interaktivní instalace byly i mandaly vysypávané na podlaze podzemí bílými křemennými kamínky, na jejichž vzniku se podíleli i návštěvníci galerie. Výstava tím byla atraktivní i pro děti a studenty, kteří tu mohli uplatnit i vlastní tvořivost. Kurátor a úvodní slovo PhDr. Jiří Zemánek 8

9 3. únor 7. duben Nadzemí Heiner Riepl: Malby a kresby Malerei und zeichnen Kolekce obrazů a kreseb Heinera Riepla byla průřezem jeho tvorby z posledních dvou desetiletí, kdy autorova tvorba dozrála do podoby čistých barevných forem v lapidárních kompozicích. Inspirace přírodou a krajinou v nich ustupuje logice vnitřního obrazového řádu, daného vzájemnými proporčními vztahy a barevnými relacemi vzájemně provázaných ploch a kompozice z plošných prvků přerůstá v organizovanou strukturu s univerzální platností. Kurátor Václav Malina Mázhaus Gisela Denninghoff: Vidět zvuky slyšet barvy Klängen sehen Farben hören Na výstavě byly zastoupeny poslední práce, které jsou záznamem interakcí zpěvu a malby společně realizovaných od roku Každý obraz je volnou improvizací, ve které se dva umělecké druhy setkávají v jednom díle. Rozdíly mezi individuálním a společným jsou setřeny a výstedný artefakt získává nový obsah. Před očima publika vznikl při nonverbální komunikaci obou autorů zpěvu, tanci a malování nový obraz, který byl součástí expozice. Kurátor Václav Malina Podzemí, mázhaus, dvorek Toni Scheubeck: Sculptura Natura Sochařské a kreslířské dílo Toniho Scheubecka vychází z tvarosloví přírodních forem a využívá široké škály výrazových prostředků od čisté geometrie až k biomorfním tvarům, jejichž prostřednictvím vytváří nepopisnou paralelu přírody. V trojrozměrných dílech respektuje jedinečný charakter a zvláštnosti použitých přírodních materiálů (především kamene a dřeva) v jejich čisté podobě i v hybridním spojování. Kurátor Jiří Valoch 9

10 14. duben 16. červen Nadzemí, mázhaus, podzemí Současná slovensk á geometrie II Druhý díl projektu mapujícího geometrické tedence v současném slovenském umění byl zaměřen na tři generace žijících umělců od největších klasiků tohoto žánru (Milan Dobeš, Štefan Belohradský, Juraj Bartusz, Štěpán Pala, Rudolf Sikora atd.) přes střední generaci (Dezider Tóth Monogramista T.D, Marian Drugda, Peter Roller, Gabriela Medveďová, Adam Szentpétery, Peter Kalmus a další) až po představitele mladé generace (Ingrid Višňovská, Ašot Haas, Ján Vasilko a další). Projekt tohoto typu byl představován v Česku poprvé. K výstavě vyšel druhý díl katalogu s textem J. Valocha. Kurátor Jiří Valoch a Václav Malina 10

11 23. červen září Nadzemí, mázhaus, podzemí František Skála Výstava jednoho z nejosobitějších českých umělců současnosti představila všechny obory autorovy činnosti od sochařských instalací v podzemí přes objektovou a obrazovou tvorbu až k ilustracím, autorským knihám a komiksům v nadzemním podlaží GmP a stala se nejnavštěvovanější výstavou roku. Vrámci derniéry proběhla komentovaná prohlídka s autorem Františkem Skálou. Kurátor Václav Malina 11

12 22. září 20. listopad Nadzemí, mázhaus, podzemí Plzeňská pěna současná výtvarná scéna Plzně a okolí Vývozní projekt GmP mapující současnou výtvarnou scénu Plzeňska byl dosud představen v maďarské Pécsi a rakouském Steyru a v redukované podobě take v galerii Caesar v Olomouci. Po pěti letech byl projekt v nové podobě uveden i na domácí půdě Galerie města Plzně a odtud putoval do Domu umění KGVU ve Zlíně. Počet umělců byl rozšířen zejména o mladé autory, kteří v Plzni postupně vytvářejí silnou základnu. Z autorů starší a střední generace byli zastoupeni sochaři Miroslava Nová, Jaroslav Šindelář, František Bálek a Stanislav Poláček, malíři Vladivoj Kotyza, Jan Jelínek, Květa Monhartová, Naděžda Škardová, Václav Malina, Dana Raunerová a Kateřina Slípková, fotografové a konceptuální umělci Anna Kocourková, Milan Maur, Pavel Falátek a Pavel Štýbr, z mladých umělců byli do projektu zařazeni sochaři Luděk Míšek, Benedikt Tolar a Helena Seqensová, kreslíři Ivan Vala, Helena Vendová, David Šlajs, Petr Jindra, Lukáš Vetengl, Marek Škubal, malíři a malířky Vladimír Blažek, Barbora Motlová, Hana Kršňáková, Štěpánka Bláhovcová a další. K výstavě vyšel 2. díl obsáhlého katalogu, který navazoval formátem, grafikou a rozsahem na první díl a zahrnul dalších 15 umělců. Celkově na výstavě vystavovalo 34 umělců. Kurátor Václav Malina 12

13 1. prosinec únor 2012 Nadzemí, mázhaus, podzemí Měkce Milan Magni, Milan Maur, Martin Klimeš, Monogramista T.D Česko-moravsko-slezsko-slovenský projekt výstavy autorů, jejichž tvorba pracuje s odlišnými prostředky a materiály (malba, objekt, papír, fotografie), ale spojuje je zkušenost konceptuálního myšlení a příslušnost k okruhu skupiny Měkkohlaví. Plzeňské umění na této výstavě reprezentoval nejvýznamnější konceptuální umělec minulých desetiletí Milan Maur, který se poprvé představil obsáhlejším souborem svých fotografií. 13

14 Vývozní projekty: 22. únor 30. březen Brno, Dům umění Dům pánů z Kunštátu Měkkohlaví Další díl putovní výstavy Měkkohlavých v produkci Galerie města Plzně se představil ve specifické podobě pro Dům pánů z Kunštátu Domu umění v Brn, odkud pochází největší počet členů této skupiny, která po dvacetiletém utajení vystupuje se svojí tvorbou z konce 80. let i ze současnosti na veřejnost v domovských místech Měkkohlavých. Kurátor Václav Malina (GmP), Rostislav Koryčánek (DÚ Brno) červenec Kunstverein Weiden Plzeňsk á pěna Pilsner Schaum Výběr z vývozního projektu Plzeňská pěna představil 10 umělců z Plzně ve známé weidenské instituci. Vystavující: Miroslava Nová, Květoslava Monhartová, Vladivoj Kotyza, Anna Kocourková, Václav Malina, Pavel Štýbr, Luděk Míšek, Benedikt Tolar, Barbora Motlová, Lukáš Kudrna Kurátoři: Václav Malina (GmP) a Helmut Herzer (Kunstverein Weiden) 29. listopad 26. únor Dům umění KGVU ve Zlíně Plzeňská pěna Po plzeňské premiéře nové verze tohoto především vývozního projektu GmP se představí Plzeňská pěna ve Zlíně. Kurátor Václav Malina a Jiří Valoch 14

15 4) Publikační činnost katalogy k výstavám: Minikatalogy pozvánky k výstavám Gmp v roce 2011 vydala 7 pozvánek k výstavám v prostorách GmP formátu A5, z toho bylo 5 pozvánek (skládaček) minikatalogů, na počátku roku vydala tradičně PF s odkazem k nejvýznamnější akci v uplynulém roce (v roce 2011 k výstavě Františka Skály). Pozvánky jsou tištěny v nákladu 900 ks, jsou rozesílány poštou a v elektronické podobě (dalších 1400 pozvánek). Pozvánky a minikatalogy jsou vizitkou galerie (obsahují odkazy na internetové stránky, kontaktní adresy) a jsou vydávány dvojjazyčně. Důraz je kladen i na jejich grafickou podobu a kvalitu tisku, zpravidla strany s barevnými reprodukcemi jsou laminovány. Představují jednu z nejvýznamnějších položek celoročního rozpočtu. Katalogy Současná slovenská geometrie II Úvodní text J. Valoch, kurátor, redakce a zpracování medailonů jednotlivých umělců Václav Malina a Zuzana Motlová, grafická úprava Zuzana Motlová formát A5, poč. stran 50, náklad 500 ks Publikace s obsáhlým úvodem přibližuje aktuální tvorbu geometrických tendencí na Slovensku, obsahuje kvalitní barevné reprodukce a aktualizované biografie umělců. Byla vydána ve stejné grafické úpravě jako 1. díl, vzhledem k většímu počtu zúčastněných umělců byl adekvátně navýšen i počet stran. Plzeňská pěna II Editor Václav Malina, texty: Václav Malina a Jiří Valoch, zpracování biografií umělců Václav Malina, grafická úprava Zuzana Motlová, obsáhlá obrazová příloha Formát A4, stran 70, náklad 1000 ks Publikace obsahuje obsáhlejší úvodní, aktualizované redakčně zpracované biografie 15 vybraných autorů a celostránkové obrazové přílohy ke každému autorovi. Je kvalitní odbornou příručkou i publikací určenou širokému publiku. Katalog je trojjazyčný (čeština, angličtina, němčina) vzhledem k určení vývozního projektu. Počítá se s vydáním 3. dílu v roce

16 Z dalších publikací edice Imago et verbum Galerie města Plzně již pátým rokem vydává knihy edice Imago et verbum. Každým rokem vycházely 3 svazky této edice zaměřené na vztahy výtvarného umění a literatury. Literární autoři i výtvarní umělci publikující v této edici jsou z Plzně nebo z Plzeňského kraje, edici finančně podpořily granty Města Plzně, Nadace 700 let města Plzně a nadační fond pro podporu kulturních aktivity občanů města Plzně. V roce 2011 se podařilo získat finance na vydání dvou svazků. Knihy mají formát A6, měkkou lepenou vazbu, rozsah stran je od 60 do 200 stran, textová složka se střídá s obrazovou složkou. Edici řídí Václav Malina s ediční radou složenou z těchto členů: Vladimír Gardavský (redaktor literárního časopisu PLŽ) Květa Monhartová (plzeňská malířka a literátka), Václav Malina (ředitel Galerie města Plzně), Josef Hrubý (plzeňský básník), Viktor Viktora (profesor a vedoucí katedry českého jazyka a literatury na PF ZČU v Plzni). Knížky této edice jsou vnímány odbornou kritikou i čtenáři jako zcela ojedinělý a originální vydavatelský počin propagující výtvarné umění a literature z regionu s přesahy do celostátního kontextu, o čemž svědčí i četné kritické ohlasy na stránkách nejvýznamnějších periodik výtvarných i literárních a ocenění. Již dvakrát knihy této edice se prosadily v rámci Polanovy ceny (Polanova cena pro Romana Knížete za sbírku básní Insomnia, čestné uznání Polanovy ceny pro Karla Trinkewitze za sbírku haiku a koláží Tristium Rabí), nejnověji je to nominace a udělení ceny Magnesia Litera 2011 za nejlepší knihu poezie za rok 2010 sbírce Josefa Hrubého Otylé ach. V roce 2011 vyšly další dva svazky: Jiří Pejla, Pavel Falátek: Žalmúzie Dva autoři, které sbližuje společný světonázor, se sešli na stránkách jedné knížky. Překlady a parafráze biblických žalmů (Jiří Pejla je laický evangelický kazatel) doplňují Pejlovy básně inspirované žalmy, které v některých případech nabývají podobu vizuální pezie, a doprovázejí je monotematické fotografie výtvarníka Pavla Falátka, které jsou fascinujícím deníkovým záznamem proměn světla a barev na částečně transparentním rastru okenních žaluzií. Kontemplativní kniha slov a obrazů dokonale naplňuje ideu edice Imago et verbum. Rozsah 100 stran. Karel Trinkewitz: Jak jsem potkal básníky Sbírka básní o osobnostech české i světové slovesné kultury od významného autora, především literáta a výtvarného umělce, žijícího v ústraní městečka Rabí u Sušice, kam se uchýlil po pohnutých životních peripetiích (dlouhá léta žil v exilu v Hamburku, byl celoněmeckým předsedou sociálně demokratické strany českých exulantů). Kniha většího rozsahu (320 stran) vyšla k autorovým osmdesátinám (nar v Mečeříži) a je doprovázena autorovými kolážemi. Autor přispěl na vydání knihy darem ,- Kč. Bohužel se z finančních důvodů nepodařilo vydat další dva plánované svazky edice, jejich vydání bylo převedeno na rok

17 5) Doprovodné pořady Minikatalogy pozvánky k výstavám se konají v rámci jednotlivých projektů, pravidelně při vernisážích výstav jsou na programu hudební vystoupení, performance či literární pořady. Tradicí se stalo autorské čtení s hudbou při prezentaci knih edice Imago et verbum, uskutečnila se i prezentace této edice v letních měsících na zámku v Červeném Poříčí ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Plzni spojená s hudbou a výstavou Prezentace 13. svazku edice Imago et verbum (mázhaus GmP) Jiří Pejla, Pavel Falátek: Žalmúzie Moderování Václav Malina, četba Jiří Pejla, hudba a sborový zpěv De profoundis Prezentace edice Imago et verbum na zámku v Červeném Poříčí Imago et verbum Čtení a moderování Václav Malina a hosté, hudba Anna Malinová Prezentace 14. svazku edice Imago et verbum (mázhaus GmP) Karel Trinkewitz: Jak jsem potkal básníky Autorské čtení Karel Trinkewitz, přednes Jan Anderle, moderování Václav Malina 17

18 Návštěvnost galerie Cena vstupného v galerii: 20,- Kč pro dospělí 10,- Kč pro studenti, senioři nad 60 let, držitelé průkazů ISIC, ITIC, IYTC zdarma pro novináře, držitele průkazů AMG, ICOM, děti do 6 let, školní skupiny s pedagogem a studenti výtvarných škol Pro rok 2012 je plánováno zvýšení vstupného o 100 %, tj. pro dospělí je cena 40,- Kč a pro ostatní platící je cena 20,- Kč. Dále v galerii probíhají další akce, které se počítají do návštěvnosti výstav, protože účastníci těchto akcí prochází výstavními síněmi a prohlížejí si jednotlivé umělecké díla. Tyto akce jsou však zdarma. Jedná se o: - 5 vernisáží výstav ( návštěvníků na vernisáž, cca návštěvníků/rok) - komentované prohlídky (cca 2 prohlídky za výstavu po 30 návštěvnících) - komentované prohlídky pro školy např. Gymnázium Luďka Pika (3 třídy po 30 studentů) - autorská čtení publikací vydaných v Galerii města Plzně, o. p. s. (vydané 2 publikace, 5 autorských čtení po 30 návštěvnících) - 5 koncertů Základní umělecké školy (1 koncert pro cca 50 návštěvníků) a jejich výtvarné dílny (cca 300 návstěvníků) - křty, prezentace knih různých autorů (5 akcí za rok po 40 návštěvnících) - akce pro děti např. Mikulášská, Vánoční besídka (3 akce pro 50 návštěvníků) - workshop ve spolupráci s Pedagogickou fakultou ZČU (Mgr. Jindřich Lukavský) a Akademií Sztuk Pieknych v Lodzi (Mgr. Beata Marcinkowská) - prohlídky a akce pro pacienty z Psychiatrické léčebny Dobřany a klienty Centra človíček (500 návštěvníků/rok) - akreditovaní návštěvníci (50 návštěvníků/rok) - práce s menšinovými skupinami (500 návštěvníků/rok) Recenze v celostátních médiích a trendy oproti minulému roku Pokračuje spolupráce s redakcí celostátních uměleckých časopisů Ateliér a Art Antique a s regionálními deníky jako je Plzeňský deník, mutace MF Dnes pro plzeňský kraj atd. Také je možné slyšet rozhovory s autory v archivu Českého rozhlasu a také je možné vidět pořady v archivu České televize. Galerie plánuje se zaměřit se na internetová médie v souvislosti se současnými trendy (např. 18

19 6) Charakteristika galerie a její aktivity v obecném pohledu, hodnocení programové náplně Galerie města Plzně hraje v kontextu města nezastupitelnou roli jako instituce typu Kunsthalle, která představuje veřejnosti aktuální výtvarné dění v bohatém spektru jeho podob, obsahů a užívaných médií. Hlavním kritériem výběru je vysoká kvalita projektů, jejich vztah k regionu a doplňování chybějících článků spektra výtvarné kultury v Plzni. Prostřednictvím činnosti galerie poznávají aktuální podoby výtvarného umění rovněž žáci a studenti plzeňských škol (s některými z nich galerie pravidelně spolupracuje), pro školy se pravidelně uskutečňují i galerijní animace ve spolupráci s pedagogickou fakultou ZČZ v Plzni. V kontextu města hraje galerie jako instituce významnou roli i tím, že systematicky mapuje historii a podobu plzeňské výtvarné scény a trvalými produkty z těchto výstav katalogy, přispívá k zapojení plzeňské výtvarné tvorby do teoretického a kritického diskursu v rámci českého umění. Galerie připravuje ke každé výstavě pozvánku ve formě minikatalogu s medailonem autora / autorky, biografií, reprodukcí díla a odborným hodnocením tvorby. V případě, že výstava zahrnuje více autorů, obsahuje minikatalog samostatné listy jednotlivých autorů nebo je vázanou publikací této podobě dává galerie přednost poslední dva roky, kdy vyšly např. minikatalogy k výstavě Vysočinou a Současná slovenská geometrie I a II. Řadě odborníků a zájemců slouží tyto minikatalogy jako důležitý, někdy i jediný zdroj informací o umělci, o uměleckých centrech v regionech apod. Mnozí adresáti tyto pozvánky archivují. Literárně-výtvarné publikace s vysokou knižní kulturou, které Galerie vydává v edici Imago et verbum, představují novou možnost důstojné prezentace kvalitní tvorby regionu. Jedná se jak o aktuální práce, tak o významné texty, které po desetiletí zůstávaly v zapomenutí pozůstalostí či archivů. Edici Imago et verbum považujeme za novou významnou kvalitu v plzeňském literárním životě a kultuře a shledává se s velkým ohlasem. Galerie pořádá doprovodné kulturní akce - performance, koncerty, literární večery apod. jednak v rámci vernisáží jednak v samostatných termínech. Kromě vlastních prostor GmP využívá i možností prezentace své činnosti i mimo Plzeň, např. ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Plzni formou pořadů autorského čtení s hudbou a výstavami v historickém prostředí hradů a zámků (tradičně Červené Poříčí). Galerie spolupracuje s řadou významných institucí i osobností českého uměleckého prostředí a její činnost je odbornou veřejností vysoce oceňována. Výstavy jsou pravidelně publikována recenzovány v celostátním odborném tisku (Ateliér, Art & Antique, A 2, Tvar, Literární noviny, Reflex) a v regionálním tisku (Plzeňský deník, MF Dnes, regionální příloha, Plzeňská kultura aj.) Galerie provozuje webové stránky (www.galerie-plzen.cz) obsahující kromě obvyklých údajů digitalizované plány prostoru galerie s popisy, seznam a popis vydaných publikací a katalogů s možností objednávky on line. Struktura stránek zahrnuje stále inovovaný archiv autorů, který je interaktivní s archivem výstav (autora lze prokliknutím spojit s konkrétní výstavou), od roku 2010 nově i dokumentární fotografie z vernisáží a instalací všech výstav roku. Webové stránky jsou zpracovávány i v anglické jazykové verzi. 19

20 7) Odborná a publicistická činnost pracovníků GmP Odborní pracovníci GmP - Václav Malina a Zuzana Motlová - se podíleli na všech výstavních projektech od počátku jejich zařazování do programu a přípravných fází až po jejich výslednou realizaci. Všechny výstavy GmP v loňském roce byly realizovány jako původní projekty (bez přejímání hotových výstav z jiných galerií). Kurátorem, autorem textů do minikatalogů a úvodních promluv byl u většiny výstav Václav Malina, který spolupracoval s dalšími externími kurátory. Pravidelně publikuje recenze a články o výstavách v odborném tisku - Ateliér, Art & Antik, Plzeňský deník, informativní texty do kulturního časopisu Žurnál i v dalších regionálních novinách, podílí se na přípravě rozhlasových pozvánek, televizních šotů atd. Jeho odborná a publicistická činnost se neomezuje pouze na akce GmP ale na celé spektrum kulturního života v Plzni, regionu i v jiných regionech a v zahraničí. Řídí rovněž edici Imago et verbum, která se zaměřuje na vztahy výtvarného umění a literatury, ve které se podařilo vydat další tři plánované svazky, do kterých píše medailony o výtvarných umělcích, kromě něho se ale na doslovech podílejí i další, zejména literární kritici (např. Jiří Valoch nebo Viktor Viktora). Václav Malina byl rovněž editorem a autorem hlavní úvodní statě katalogu Krajina zahrada. Distribuce knih a katalogů je zajišťována na celorepublikové úrovni distribuční firmou Kosmas. 20

Výroční zpráva. Galerie města Plzně, o.p.s.

Výroční zpráva. Galerie města Plzně, o.p.s. Výroční zpráva Galerie města Plzně, o.p.s. 2012 Obsah: 1) Údaje o organizaci 2) Úvodní zpráva 3) Přehled výstavní činnosti v roce 2012 4) Publikační činnost - katalogy k výstavám 5) Doprovodné pořady a

Více

Výroční zpráva Galerie města Plzně za rok 2008

Výroční zpráva Galerie města Plzně za rok 2008 Výroční zpráva Galerie města Plzně za rok 2008 Galerie města Plzně, o.p.s., Dominikánská 289/2, 301 00 Plzeň IČ: 25234994, č.ú.: ČSOB: 158 804 287/ 0300 tel./fax: 378 035 310, e-mail: info@galerie-plzen.cz,

Více

Výroční zpráva Galerie města Plzně

Výroční zpráva Galerie města Plzně Výroční zpráva Galerie města Plzně o činnosti, realizaci a výsledcích projektů za rok za rok 2010 Galerie města Plzně, o.p.s., Dominikánská 289/2, 301 00 Plzeň IČ: 25234994, č.ú.: ČSOB: 158 804 287/ 0300

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Výroční zpráva Galerie města Plzně

Výroční zpráva Galerie města Plzně Výroční zpráva Galerie města Plzně o činnosti a hospodaření za rok 2009 Galerie města Plzně, o.p.s., Dominikánská 289/2, 301 00 Plzeň IČ: 25234994, č.ú.: ČSOB: 158 804 287/ 0300 tel./fax: 378 035 310,

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Výzva statutárnímu městu Plzeň, zakladateli obecně prospěšné společnosti Divadlo pod lampou, o.p.s.

Výzva statutárnímu městu Plzeň, zakladateli obecně prospěšné společnosti Divadlo pod lampou, o.p.s. Příloha č. 9 Výzva statutárnímu městu Plzeň, zakladateli obecně prospěšné společnosti Divadlo pod lampou, o.p.s. Správní a dozorčí rada Divadla pod lampou si dovoluje požádat statutární město Plzeň, zakladatele

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

1. Název nadačního fondu: Nadační fond Dům umění. 2. Sídlo nadačního fondu: Na pozorce 1499/2, Praha 9,

1. Název nadačního fondu: Nadační fond Dům umění. 2. Sídlo nadačního fondu: Na pozorce 1499/2, Praha 9, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Základní informace: Zřizovatelem fondu je pan David Fiala. Název a sídlo nadačního fondu: 1. Název nadačního fondu: Nadační fond Dům umění. 2. Sídlo nadačního fondu: Na pozorce 1499/2,

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit.

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie TISKOVÁ ZPRÁVA TISKOVÁ ZPRÁVA představí novou tvorbu Jiřího Sopka V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie Od 6. září 2007 bude v pražské Galerii Rudolfinum probíhat výstava zcela

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino...

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... 1/ NOV SVùTOZOR 2/ âím NOV... 3/ SVùTOZOR JE KINO... 4/ SVùTOZOR NENÍ JEN KINO... 5/ KINO SVùTOZOR JE I MÍSTO PRO VA I PREZENTACI 6/ CENÍK Hlavní

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Výroční zpráva 2010. Úvodem

Výroční zpráva 2010. Úvodem Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s. Jáchymovská 385, 460 10 Liberec tel: 485 150 890, 485 151 398 www.lirtaps.cz Bankovní spojení: 2242330001/5500, IČ: 27280411 Úvodem

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

VÝROČ NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

VÝROČ NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Galerie města Plzně, o.p.s. tel./fax: 019/7032710 Dominikánská 2 tel.: 019/7032720 301 12 Plzeň č.ú.: ČSOB, divize IPB Plzeň:158 804 287/0300 IČO: 25234994 E-mail:galerie.mesta.plzne@MMP.plzen-city.cz

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Zpracoval: Petr Mach, leden 2009 (tel. 603228753, mach@cepin.cz)

Zpracoval: Petr Mach, leden 2009 (tel. 603228753, mach@cepin.cz) Zpráva o činnosti a hospodaření CEPu v roce 2008 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je občanské sdružení založené v roce 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

Organizační řád Vydavatelství

Organizační řád Vydavatelství B1-09/5-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-09/5-HN Organizační řád Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád VUP popisuje členění VUP na jednotlivé

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Opatření Vize B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Liberecký kraj bude vytvářet a poskytovat podmínky pro plnohodnotný život podporou činností, které přispívají

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2014 Příloha č. 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2014 SÍDLO SPOLEČNOSTI: DIVADLO AHA!, o. p. s. U Stadionu 1414/10 289 22 Lysá nad Labem REGISTRACE SPOLEČNOSTI: Městský soud

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Doprovodný program k výstavě

Doprovodný program k výstavě Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem Velká Hradební 19, Ústí nad Labem tel.: +420 475 211 830 e-mail: fillovka@volny.cz, gallery@gef.cz www.gef.cz Doprovodný program k výstavě Výstavní program Galerie

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 159 dne 12.9.2011. IČO: 29120080 Adresa: Nepomucká 53/118, 326 00 Plzeň

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 124 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 124 ze dne č.j.: 726/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 124 ze dne 22.09.2015 Sloučení příspěvkových organizací Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň a Junior klub Na

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ PRAHA ŽIJE HUDBOU PRAGUE LIVES FOR MUSIC FACULTY OF FINE ARTS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ PRAHA ŽIJE HUDBOU PRAGUE LIVES FOR MUSIC FACULTY OF FINE ARTS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR GRAFICKÉHO DESIGNU 1 STUDIO GRAPHIC DESIGN 1 PRAHA ŽIJE HUDBOU PRAGUE LIVES FOR MUSIC BAKALÁŘSKÁ

Více

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s.

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svatý Floriána Dobrovolní hasiči roku, o. s. OBSAH: OBSAH... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o sdružení... 4 3. Statutární orgán... 4 4. Poslání občanského sdružení... 5 5.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 Galerie města Plzně, o.p.s. tel./fax: 00420/ 37 803 5310 Dominikánská 2 tel.: 00420/ 37 803 5311 301 12 Plzeň č.ú.: ČSOB, divize IPB Plzeň:158 804 287/0300 IČO: 25234994 E-mail:galerie.mesta.plzne@MMP.plzen-city.cz

Více

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa GALERIE KINSKÝ / KOSTELEC NAD ORLICÍ / 15. 6. - 28. 7. 2013 PROJEKT S NÁZVEM ÚHEL POHLEDU SI KLADE ZA CÍL ZMAPOVAT A PŘEDSTAVIT TVORBU

Více

GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje

GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje 2006 GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH muzeum moderního umění příspěvková organizace zřizuje: Ústecký kraj Pivovarská 29 34, 440

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Na Příkopě

Více

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan Otevíráme veřejný prostor,

Více

Hejnické slavnosti 2014

Hejnické slavnosti 2014 Hejnické slavnosti 2014 5. 6. července 2014 Žádost o podporu a nabídka Sponzorského programu www.mestohejnice.cz Vážení, s dovolením se na vás obracíme ve věci podpory Hejnických slavností a nabídky sponzorského

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

První magazín pro konopnou kulturu

První magazín pro konopnou kulturu První magazín pro konopnou kulturu CENÍK INZERCE 2012 Drazí partneři, nabízíme vám ceník inzerce na rok 2012 prvního českého magazínu o konopí Legalizace. Časopis Legalizace na své první narozeniny prošel

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 010 1832/98-4016 Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Michael - Soukromá střední škola reklamní

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

HELLO MY NAME IS OBÁLKA

HELLO MY NAME IS OBÁLKA HELLO MY NAME IS OBÁLKA info@obalkapraha.cz Ahoj! Jmenuji se OBÁLKA a jsem v Praze nová. Moje nejstarší sestra pochází z Londýna. Mé další sourozence dnes najdete v mnoha evropských metropolích, např.

Více

PREZENTACE PRO PARTNERY

PREZENTACE PRO PARTNERY PREZENTACE PRO PARTNERY ÚVODNÍ SLOVO Česká republika je stále více vyhledávaným cílem zahraničních turistů. Ročně jich přijíždí obdivovat krásy naší země přes 27 miliónů. A není divu. Jen málo zemí na

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, každoročně se v čase adventním setkáváme na benefičních akcích pro SKP-CENTRUM, o.p.s., v letošním roce se jedná již o jubilejní X. ročník. Vítám Vás na charitativní dražbě

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E O B L A S T N Í G A L E R I E V Y S O Č I N Y V J I H L A V Ě Adresa: Komenského 10, 586 01 Jihlava Tel 066/730

Více

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka I. Z dávnověku muzejních knihoven Nejstarší muzea a jejich knihovny SLEZSKÉ

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Zakladatelé obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s.:

Zakladatelé obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s.: Návrh Dodatek č. 1 k zakládací smlouvě Obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. Zakladatelé obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s.: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř 2

Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř 2 Festival španělské kultury IBERICA 2006 30. 8. 2. 9. 2006 Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Redakce titulu. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

Redakce titulu. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace Redakce titulu Autor: Mgr. MgA.

Více

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI:

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI: MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY 10. ROČNÍK 7. - 11. 12. 2016 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI: 1. 9. 2016 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE INNOREF SUB-PROJEKT CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko Zkratka projektu: CULTURE Žadatel sub-projektu: Název: Obec Hustopeče nad Bečvou Adresa: Náměstí Míru 21, Hustopeče

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS Ateliér grafického designu 1 Studio of Graphic Design 1 Archiv Bienále Brno Archive Biennal of

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Dotační program MK ČR pro spolky NOSTICKÝ PALÁC

Dotační program MK ČR pro spolky NOSTICKÝ PALÁC Dotační program MK ČR pro spolky M INISTERSTVO KULTURY NOSTICKÝ PALÁC 2 0. 10. 2016 Dotační program pro spolky pro spolky a pobočné spolky ve smyslu ustanovení 214 a násl. a 3045 zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Kampaň zaměřená na

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

ZACHOVÁNÍ ODKAZU PAMÁTEK REFORMACE DOBA UDRŽITELNOSTI A UKONČENÍ PROJEKTU

ZACHOVÁNÍ ODKAZU PAMÁTEK REFORMACE DOBA UDRŽITELNOSTI A UKONČENÍ PROJEKTU ZACHOVÁNÍ ODKAZU PAMÁTEK REFORMACE DOBA UDRŽITELNOSTI A UKONČENÍ PROJEKTU O PROJEKTU Cílem projektu byla propagace památek reformace a jejich zpřístupnění široké veřejnosti, a to z řad turistů a návštěvníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O VÍCELETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2013 právnická osoba/fyzická

Více

VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň října 14. listopadu 2010

VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň října 14. listopadu 2010 VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2010 7. října 14. listopadu 2010 7th October 14th November 2010 VII. International Biennial of Drawing Pilsen 2010 Co to je Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2010?

Více