MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití"

Transkript

1 MEDUMAT Standard 2 Dýchací p ístroj Návod k použití

2 Obsah Obsah 1 Úvod Ur ený ú el použití Kvalifikace provozovatele a uživatele Kontraindikace Vedlejší ú inky Bezpe nost Bezpe nostní pokyny Všeobecné pokyny Výstražná upozorn ní v tomto dokumentu Popis P ehled Ovládací panel Displej Symboly na displeji Komponenty P íslušenství Volitelné funkce Ozna ení a symboly P íprava a obsluha Montáž p ístroje P ipojení napájecího zdroje Použití baterie P ipojení komponent Zapnutí p ístroje Vypnutí p ístroje Ventilace pacienta Sledování pacienta Akustická signalizace alarmu P eprava p ístroje Zavedení kyslíku CS MEDUMAT Standard 2

3 Obsah 4.12 Po použití Demontáž/montáž hadicového systému pro více etné použití Nastavení menu Navigování v uživatelském menu Struktura uživatelského menu Nastavení v uživatelském menu Popis režim Za azení ventila ních režim Parametry um lého dýchání Ventila ní režimy Dopl kové funkce Hygienická p íprava Všeobecné pokyny Intervaly Hygienická p íprava p ístroje Hygienická p íprava hadicového systému pro více etné použití Dezinfekce systému m icích hadic Kontrola funkce Intervaly P íprava kontroly funkce Provedení kontroly funkce Úsp šná kontrola funkce s upozorn ním pro údržbu Neúsp šná kontrola funkce Kontrola hadicového systému pro více etné použití Kontrola t snosti systému Odstran ní net snosti systému Alarmy a poruchy Hlášení alarmu Poruchy Údržba Všeobecné pokyny Intervaly MEDUMAT Standard 2 CS 3

4 Obsah 10.3 Údržba hadicového systému pro více etné použití Vým na vstupního filtru p ístroje Skladování a likvidace Skladování Likvidace P íloha Technické údaje Výpo et t lesné hmotnosti p es t lesnou výšku Exportované soubory protokolu Obsah dodávky Záruka Prohlášení o shod CS MEDUMAT Standard 2

5 1 Úvod 1 Úvod 1.1 Ur ený ú el použití MEDUMAT Standard 2 je automatický kyslíkový dýchací p ístroj s funkcemi monitorování respira ních veli in. MEDUMAT Standard 2 slouží k ošet ení malých d tí, d tí a dosp lých s výpadkem spontánního dýchání nebo nedostate ným spontánním dýcháním. P ístroj lze použít k invazivnímu a neinvazivnímu um lému dýchání. MEDUMAT Standard 2 má ventila ní režimy pro kontrolovanou, asistovanou a manuální ventilaci. Navíc tento p ístroj umož uje inhalaci kyslíku a preoxygenaci. V p ípad objemov ízené ventilace jsou možné ventila ní objemy od 50 ml. P ístroj není vhodný pro um lé dýchání u novorozenc. Oblast použití naléhavý p ípad: K oživování na míst naléhavého p ípadu K dlouhodobému použití v p ípad p etrvávající naléhavé situace K podp rné aplikaci narkózy (TIVA: totální intravenózní anestézie) Oblast použití p eprava: U pozemní, vodní a letecké záchranné služby Mezi pokoji a odd leními nemocnice Mezi nemocnicí a jinými místy (sekundární p eprava). MEDUMAT Standard 2 je vhodný také k šetrnému um lému dýchání u pacient v narkóze (TIVA: totální intravenózní anestézie). MEDUMAT Standard 2 CS 5

6 1 Úvod 1.2 Kvalifikace provozovatele a uživatele MEDUMAT Standard 2 sm jí používat výhradn osoby, které mají zdravotnické vzd lání a byly vyškoleny v technice um lého dýchání. Jako provozovatel nebo uživatel musíte být dob e obeznámeni s obsluhou tohoto zdravotnického prost edku. Dodržujte zákonné požadavky ohledn provozu a používání (v N mecku zejména na ízení o provozovatelích zdravotnických prost edk ). Základní doporu ení: Osobou, která má oprávn ní od WEINMANN Emergency, se nechte odborn vyškolit v manipulaci s, v používání a provozu tohoto zdravotnického prost edku. 1.3 Kontraindikace Možné kontraindikace k um lému dýchání jsou: Vysoké riziko barotraumatu Pneumotorax nebo pneumomediastinum 1.4 Vedlejší ú inky Možné vedlejší ú inky um lého dýchání jsou: Atrofování dýchacího svalstva Vysychání dýchacích cest Gastrointestinální insuflace vzduchu v p ípad um lého dýchání s použitím masky 6 CS MEDUMAT Standard 2

7 2 Bezpe nost 2 Bezpe nost 2.1 Bezpe nostní pokyny Pozorn si pro t te tento návod k použití. Je sou ástí popsaných p ístroj a musí být kdykoli k dispozici. P ístroj používejte výhradn k popsanému ú elu použití (viz 1.1 Ur ený ú el použití, strana 5). Pro svou vlastní bezpe nost i pro bezpe nost Vašich pacient a podle požadavk sm rnice 93/42/EHS dodržujte následující bezpe nostní pokyny Zacházení s p ístrojem Varování Nebezpe í otravy v d sledku použití p ístroje v toxické atmosfé e! Jestliže se p ístroj používá v toxické atmosfé e, m že nasát toxické plyny z okolního vzduchu. Tyto toxické plyny se mohou dostat do pacientových plic a otrávit jej. Nepoužívat p ístroj v toxické atmosfé e. Nebezpe í infekce v d sledku použití p ístroje v kontaminované atmosfé e! Jestliže se p ístroj používá v kontaminované atmosfé e, m že se nasát kontaminovaný nebo infikovaný okolní vzduch a poškodit zdraví pacienta. Nepoužívat p ístroj v kontaminované atmosfé e. Nebezpe í poškození zdraví v d sledku použití p ístroje v prašné atmosfé e! Jestliže se p ístroj používá v prašné atmosfé e, m že nasát prach a ne istoty z okolního vzduchu. Prach a ne istoty se mohou dostat do pacientových plic a poškodit jeho zdraví. Používat p ístroj jen se vstupním filtrem p ístroje. Po provozu ve velmi prašné atmosfé e vym nit vstupní filtr p ístroje. MEDUMAT Standard 2 CS 7

8 2 Bezpe nost Nebezpe í výbuchu v d sledku použití p ístroje v oblastech ohrožených výbuchem! Vzn tlivé plyny a narkotiza ní prost edky mohou vést ke spontánním výbuch m, a tím k poran ní pacient, uživatel a okolostojících osob. Nepoužívat p ístroj se vzn tlivými plyny nebo plynnými narkotiza ními prost edky. Nebezpe í poškození zdraví vinou infikovaného p ístroje! Infikovaný p ístroj nebo infikovaný vstupní filtr p ístroje mohou p enést infekce na dalšího pacienta a tak poškodit jeho zdraví. Po každém infek ním transportu s provozem Air Mix vym nit vstupní filtr p ístroje. Používat p ístroj jen se vstupním filtrem p ístroje. Vstupní filtr p ístroje p ed nasazením zkontrolovat a, je-li to zapot ebí, vym nit. Nebezpe í poškození zdraví v d sledku funk ních poruch p ístroje nebo jeho sou ástí! Poškozený p ístroj nebo poškozená sou ást mohou poranit pacienta, uživatele a okolostojící osoby. P ístroj a sou ásti používat pouze tehdy, když nemají vn jší poškození. P ístroj a sou ásti používat pouze tehdy, když byla úsp šn dokon ena kontrola funkce. Používat p ístroj pouze tehdy, když displej funguje. Mít p ipravenu alternativní možnost um lého dýchání. Nebezpe í poškození zdraví v d sledku ucpaných nebo zalehlých pneumatických spoj v p ístroji! V p ípad zásobování kyslíkem p es nesprávn vy išt né nebo vlhké centrální plynové rozvody se mohou pneumatické spoje v p ístroji ucpat ne istotami nebo ásticemi nebo mohou táhnout vlhkost. P ístroj používat pouze na vy išt ných a suchých centrálních plynových rozvodech. Nebezpe í poškození zdraví v p ípad výpadku p ístroje v d sledku zablokovaných sacích št rbin na vstupním filtru p ístroje! Zablokované sací št rbiny na vstupním filtru p ístroje mohou poškodit pacientovo zdraví v p ípad výpadku p ístroje v d sledku p íliš vysokých tlak a bránit pacientovu samostatnému dýchání. Sací št rbiny na vstupním filtru p ístroje udržovat vždy volné a nezakryté. 8 CS MEDUMAT Standard 2

9 2 Bezpe nost Nebezpe í poran ní v d sledku vzniku jisker p i defibrilaci v kombinaci s kyslíkem a ho lavými materiály! V p ípad sou asného použití dýchacího p ístroje a defibrilátoru m že p i defibrilaci v atmosfé e obohacené kyslíkem a v p ítomnosti ho lavých materiál (nap. textilií) ve spojení se vznikem jisker v d sledku defibrilace dojít k výbuch m nebo požár m, které mohou poranit pacienta, uživatele nebo okolostojící osoby. P i defibrilaci používat pouze samolepicí elektrody nebo dbát na to, aby sm s kyslík/vzduch proudící z výdechového ventilu nemohla unikat sm rem k horní ásti pacientova t la. Nebezpe í poran ní v d sledku zakrytých hlási alarm! Vinou zakryté kontrolky alarmu, zakrytého reproduktoru a zakrytého displeje si uživatel nem že povšimnout alarm a nem že reagovat na nebezpe né situace. To m že vést k poškození pacientova zdraví. Hlási alarmu (kontrolka alarmu, reproduktor a displej) vždy udržovat nezakryté. Nepoužívat p ístroj v uzav ené tašce. Nebezpe í poškození zdraví v d sledku nesprávn aplikovaných objem v hyperbarických prost edích! Použití p ístroje v hyperbarických prost edích (tlaková komora) vede k nesprávn aplikovaným objem m a m že poškodit pacientovo zdraví. Nepoužívat p ístroj v hyperbarických prost edích. Nebezpe í poškození zdraví v d sledku provozu p ístroje mimo rámec p edepsaných podmínek prost edí! Použití p ístroje mimo rámec p edepsaných podmínek prost edí m že vést k nedodržení tolerancí a k výpadku p ístroje a poškodit pacientovo zdraví. Používat p ístroj pouze v rámci p edepsaných podmínkách prost edí (viz Technické údaje p ístroje, strana 120). Nebezpe í poškození zdraví v d sledku opakovaného použití produkt k jednorázovému použití! Produkty k jednorázovému použití jsou ur eny pro jediné použití. Opakovan použité produkty k jednorázovému použití mohou být kontaminované a/nebo m že být negativn ovlivn na jejich funkce, a tak mohou vést k poškození pacientova zdraví. Produkty k jednorázovému použití nepoužívat opakovan. MEDUMAT Standard 2 CS 9

10 2 Bezpe nost Upozorn ní Oznámení Nebezpe í poran ní v d sledku zasažení elektrickým proudem p i dotyku p ístroje! P íslušenství p ipojené k p ístroji m že zp sobit nap tí na p ístroji. To m že p i dotyku p ístroje vést k zasažení elektrickým proudem a poran ní uživatele. Používat pouze p íslušenství WEINMANN Emergency. Nebezpe í poškození zdraví v d sledku výkyv tlaku p i použití s p ístroji konstruk ní ady WEINMANN Emergency MODUL! Jestliže se p ístroj používá spolu s p ístroji konstruk ní ady WEINMANN Emergency MODUL, m že tok požadovaný p ístroji konstruk ní ady WEINMANN Emergency MODUL vést k výkyv m tlaku na p ístroji. Používat p ístroj a p ístroje konstruk ní ady WEINMANN Emergency MODUL pouze v kombinacích schválených spole ností WEINMANN Emergency. Zpomalení terapie v d sledku poruch z d vodu elektrických a magnetických polí! Elektrická a magnetická pole mohou negativn ovlivnit fungování p ístroje a zpomalit terapii. Dodržovat ochranné odstupy od mobilních telefon, rádiových za ízení a rentgenových p ístroj. V cná škoda v d sledku vnikajících tekutin! P ístroj je chrán n proti st íkající vod podle IP54. To platí jen tehdy, když je baterie v p ihrádce pro baterii. Vnikající tekutiny mohou poškodit p ístroj, sou ásti a p íslušenství. P ístroj, sou ásti a p íslušenství nenamá et do tekutin. Opatrn istit p ihrádku pro baterii, aby se do p ístroje nedostaly žádné tekutiny Napájení elektrickým proudem Varování Nebezpe í poškození zdraví v d sledku chyb jící, vybité nebo vadné baterie! Chyb jící, vybitá nebo vadná baterie znemož uje terapii. P ístroj vždy používat s nabitou baterií. Mít p ipravenu alternativní možnost um lého dýchání. 10 CS MEDUMAT Standard 2

11 2 Bezpe nost Znemožn ní terapie v d sledku vadného sí ového p ipojovacího kabelu nebo vadného sí ového adaptéru! Vadný sí ový p ipojovací kabel nebo vadný sí ový adaptér brání nabíjení baterie v p ístroji, a tím brání p ipravenosti p ístroje k použití. Pravideln kontrolovat sí ový p ipojovací kabel a sí ový adaptér. P ístroj vždy používat s nabitou baterií. Mít p ipravenu alternativní možnost um lého dýchání. Nebezpe í poran ní v d sledku zasažení elektrickým proudem v p ípad p ipojení nesprávného sí ového adaptéru k napájecí síti! Sí ový adaptér obsahuje ochranné za ízení proti zasažení elektrickým proudem. Použití neoriginálního sí ového adaptéru m že vést k poran ním uživatele. Používat p ístroj pouze se sí ovým adaptérem doporu eným spole ností WEINMANN Emergency na napájecí síti. Upozorn ní Nebezpe í poran ní v d sledku zasažení elektrickým proudem p i dotyku s kontakty v p ihrádce pro baterii! Kontakty v p ihrádce pro baterii jsou pod nap tím. Dotyk s t mito kontakty m že vést k poran ní. Nedotýkat se kontakt v p ihrádce pro baterii Zacházení se systémem pacientských hadic Varování Nebezpe í poškození zdraví v d sledku kontaminovaného nebo infikovaného systému pacientských hadic! Systém pacientských hadic kontaminovaný nebo infikovaný vinou chyb jící nebo nesprávn provedené hygienické p ípravy m že p enášet kontaminace nebo infekce na dalšího pacienta a poškodit jeho zdraví. Jednorázové hadicové systémy znovu nezpracovávat. Hadicové systémy pro více etné použití správn hygienicky zpracovat (viz 7.3 Hygienická p íprava p ístroje, strana 93). MEDUMAT Standard 2 CS 11

12 2 Bezpe nost Um lé dýchání Varování Nebezpe í poškození zdraví v d sledku chyb jícího sledování pacienta! Jestliže pacient b hem um lého dýchání není pod dohledem, mohou opožd né reakce zdravotnického personálu na alarmy a poruchy vést k vážným poškozením pacientova zdraví. B hem um lého dýchání vždy sledovat pacienta. Ihned reagovat na alarmy a poruchy a na zhoršení pacientova stavu. Nebezpe í otravy v d sledku p íliš vysoké koncentrace kyslíku p i um lém dýchání! P i p íliš dlouhém používání a podle stá í pacienta m že vysoce koncentrovaný kyslík pacienta otrávit. Neprovád t u pacienta um lé dýchání s vysoce koncentrovaným kyslíkem p íliš dlouho. P izp sobit dávku kyslíku v ku pacienta. Nebezpe í poškození zdraví v d sledku p íliš vysokých nebo p íliš nízkých tlak dýchacích cest! P íliš vysoké nebo p íliš nízké tlaky dýchacích cest mohou poškodit pacientovo zdraví. Kontrolovat správné um lé dýchání na manometru zobrazeném na displeji. Mez tlaku (P max ) upravit podle p ipojeného pacienta. Upozorn ní Nebezpe í poškození zdraví v d sledku provozu p ístroje se stla eným vzduchem! P i provozu se stla eným vzduchem vydává p ístroj p íliš velké objemy a p íliš nízkou koncentraci kyslíku. To m že u pacienta vést k volutraumatu a hypoxii. P ístroj používat pouze s medicínským kyslíkem. Nebezpe í poran ní v d sledku vysychání dýchacích cest! P íliš dlouhé um lé dýchání pomocí p ístroje m že vysušovat pacientovy dýchací cesty a poranit pacienta. Nepoužívat p ístroj k dlouhodobému um lému dýchání. Nebezpe í poškození zdraví v d sledku zakrytého pacientského ventilu! V d sledku polohy pacienta m že dojít k zakrytí pacientského ventilu a negativnímu ovlivn ní jeho funkce. Pacientský ventil udržovat vždy nezakrytý. 12 CS MEDUMAT Standard 2

13 2 Bezpe nost Nebezpe í poškození zdraví v d sledku nezohledn ného objemu mrtvého prostoru! Systémy pacientských hadic pro p ístroj mají r zné objemy mrtvého prostoru. Zejména p i um lém dýchání u malých d tí s velmi malými dechovými objemy m že p i nezohledn ném objemu mrtvého prostoru dojít k nedostate nému um lému dýchání. P i volb parametr um lého dýchání zohlednit objem mrtvého prostoru Zacházení s kyslíkem Varování Nebezpe í požáru v d sledku použití kyslíku v kombinaci s ho lavými látkami! Kyslík v kombinaci s ho lavými látkami m že vést ke spontánním výbuch m. V p ípad nedostate ného v trání se m že kyslík v okolí (nap. ošacení, vlasy, ložní prádlo) hromadit a m že vést k požár m, a tím k poran ní pacienta, uživatele a okolostojících osob. Nekou it. Nepoužívat otev ený ohe. Zajistit dostate né v trání. Udržovat p ístroj a šroubové spoje, aby byly bez oleje a tuku. Kryt SD karty vždy po vložení a vyjmutí SD karty op t zav ít. Nebezpe í poran ní v d sledku unikání kyslíku z poškozených kyslíkových lahví nebo reduk ních ventil! Z poškozených kyslíkových lahví nebo reduk ních ventil m že nekontrolovan unikat kyslík. To m že vést k výbuch m a poranit pacienta, uživatele a okolostojící osoby. Všechny šroubové spoje na kyslíkové láhvi a na reduk ním ventilu utahovat pouze ru n. Zajistit kyslíkovou láhev proti p evržení. Nebezpe í požáru v d sledku nedostate ného v trání v prost edí obohaceném kyslíkem! V p ípad nedostate ného v trání se m že kyslík v prost edí hromadit a m že vést k požár m. To m že poranit pacienta, uživatele a okolostojící osoby. Pamatovat na dostate né v trání. MEDUMAT Standard 2 CS 13

14 2 Bezpe nost Nebezpe í poškození zdraví v d sledku prázdné kyslíkové láhve! Prázdná kyslíková láhev znemož uje um lé dýchání a m že poškodit pacientovo zdraví. Mít p ipravenu napln nou kyslíkovou láhev. Mít p ipravenu alternativní možnost um lého dýchání. Oznámení V cná škoda zp sobená korozí! Do zcela vyprázdn ných kyslíkových lahví m že vniknout vlhký okolní vzduch a vést ke korozi. Nevyprazd ovat kyslíkové láhve úpln. V cná škoda v d sledku tlakových ráz na armaturách! P íliš rychlé otev ení ventilu na kyslíkové láhvi m že vést k tlakovým ráz m na armatu e. Ventil kyslíkové láhve vždy otevírat pomalu. 14 CS MEDUMAT Standard 2

15 2 Bezpe nost 2.2 Všeobecné pokyny P i použití cizích výrobk m že dojít k výpadk m funkce a k omezené zp sobilosti pro použití. Mimoto nemohou být spln ny požadavky na biokompatibilitu. Pamatujte, že v t chto p ípadech zaniká jakýkoli nárok na záruku a ru ení, jestliže se nepoužije ani p íslušenství doporu ené v návodu k použití, ani originální náhradní díly. Cizí výrobky mohou zvýšit výkon zá ení nebo snížit odolnost proti rušení. Opat ení, jako jsou opravy, údržby a opravá ské práce, nechávejte provád t výrobcem WEINMANN Emergency nebo jím výslovn autorizovanými odbornými pracovníky. Modifikace na p ístroji nechávejte provád t výhradn výrobcem WEINMANN Emergency nebo jím výslovn autorizovanými odbornými pracovníky. Jakákoli konstruk ní zm na p ístroje m že vést k ohrožení pacienta a uživatele, a proto není p ípustná. P ístroj je chrán n proti neoprávn nému p ístupu pomocí barevné plomby na zadní stran krytu p ístroje. Pamatujte, že v p ípad poškození plomby zaniká jakýkoli nárok na záruku. Aby se zabránilo infekci nebo bakteriální kontaminaci, dodržujte pokyny v oddílu o hygienické p íprav (viz kapitola Hygienická p íprava ). Dodržujte také návody k použití p ístroje, sou ástí a p íslušenství. P ed každým použitím prove te kontrolu funkce (viz 8 Kontrola funkce, strana 98). MEDUMAT Standard 2 CS 15

16 2 Bezpe nost 2.3 Výstražná upozorn ní v tomto dokumentu Výstražná upozorn ní ozna ují informaci relevantní pro bezpe nost. Výstražná upozorn ní najdete v postupech innosti p ed krokem, který zahrnuje ohrožení osob nebo v cí. Výstražná upozorn ní se skládají z výstražného symbolu (piktogram), signálního slova pro ozna ení stupn nebezpe í, informací o nebezpe í a pokyn k zabrán ní nebezpe í. Výstražná upozorn ní se objevují podle stupn ohrožení ve t ech stupních nebezpe í: Nebezpe í! Ozna uje situaci mimo ádn velkého nebezpe í. Jestliže toto upozorn ní nerespektujete, dochází k vážným nezvratným poškozením zdraví nebo ke smrti. Varování! Ozna uje situaci mimo ádn velkého nebezpe í. Jestliže toto upozorn ní nerespektujete, m že dojít k vážným nezvratným nebo smrtelným poškozením zdraví. Upozorn ní! Ozna uje nebezpe nou situaci. Jestliže toto upozorn ní nerespektujete, m že dojít k lehkým nebo st edním poškozením zdraví. Oznámení Ozna uje škodlivou situaci. Jestliže toto upozorn ní nerespektujete, m že dojít k v cným škodám. Ozna uje užite ná upozorn ní v rámci postup innosti. 16 CS MEDUMAT Standard 2

17 3 Popis 3 Popis 3.1 P ehled FILTER P ístroj. Ozna ení Popis 1 Displej Ukazuje nastavení a aktuální hodnoty (viz 3.4 Symboly na displeji, strana 21). 2 Servisní kryt Slouží k servisním ú el m. Smí jej otvírat pouze výrobce p íp. výrobcem autorizované osoby. 3 Kontrolka alarmu Opticky signalizuje alarmy vysoké priority. 4 P ípojka pro MEDUtrigger Spojuje p ístroj s MEDUtriggerem. 5 Prostor pro filtr se vstupním filtrem p ístroje Slouží k uložení vstupního filtru p ístroje. 6 P ihrádka pro baterii s baterií Slouží k uložení baterie. 7 P ípojka pro napájení elektrickým proudem Spojuje p ístroj se zdrojem nap tí. 8 P ípojka stla eného plynu Slouží k p ipojení zdroje kyslíku (nap. kyslíkové láhve). 9 Zásuvka pro SD kartu Slouží k vložení SD karty. MEDUMAT Standard 2 CS 17

18 3 Popis. Ozna ení Popis 10 Reproduktor Slouží k akustickému výstupu alarm a tón metronomu. 11 P ípojka pro systém m icích hadic Spojuje p ístroj se systémem m icích hadic systému pacientských hadic. 12 P ípojka pro dýchací hadici Spojuje p ístroj s dýchací hadicí systému pacientských hadic. 3.2 Ovládací panel Ovládací prvky. Ozna ení Popis 1 Ukazatel sí ového napájení Ukazuje, že je p ístroj napájen ze sít. Svítí zelen : Baterie je plná nebo se nenabíjí, protože je plná nebo je mimo rozsah teploty nabíjení. Bliká zelen : Baterie se nabíjí. 2 Ukazatel stavu baterie Svítí erven : Baterie je vadná nebo není v p ístroji. Nesvítí: P ístroj je pohán n baterií a není napájen ze sít. 18 CS MEDUMAT Standard 2

19 3 Popis. Ozna ení Popis 3 Tla ítko vypnutí zvuku alarmu Na 120 s vypne zvuk alarmu. 4 Tla ítko menu Nabízí p ístup k menu, k ventila ním režim m a k uživatelskému menu. 5 Tla ítko Air Mix P epíná mezi provozem Air Mix a provozem No Air Mix. 6 Tla ítko CPR Aktivuje nebo deaktivuje režim CPR. 7 Tla ítko zap./vyp. Zapíná nebo vypíná p ístroj. Dovolují volit hodnoty pro parametry um lého 8 Naviga ní knoflíky dýchání. Potvrzují hodnoty zvolené pro parametry um lého dýchání. 3.3 Displej Startovací menu Displej ve startovacím menu. Ozna ení Popis 1 Stav baterie Ukazuje stav baterie. MEDUMAT Standard 2 CS 19

20 3 Popis. Ozna ení Popis 2 Alarm Ventila ní režim Ukazuje, zda je akustická signalizace alarmu aktivní nebo zda je vypnutý zvuk. 3 as Udává aktuální hodinový as % O 2 Air Mix Ukazuje, zda je aktivován provoz 100 % O 2 nebo provoz Air Mix. 5 Ukazatel ventila ního režimu Ukazuje aktuáln zvolený ventila ní režim. 6 Urgentní režimy Nabízí p ístup k urgentním režim m. 7 Poslední pacient Nabízí p ístup k urgentnímu režimu a k nastaveným parametr m um lého dýchání naposledy ventilovaného pacienta. 8 Nový pacient Nabízí p ístup k nastavením pro nového pacienta. 9 Kontrola funkce Nabízí p ístup ke kontrole funkce Displej ve ventila ním režimu IPPV. Ozna ení Popis 1 Stav baterie Ukazuje stav baterie. 2 Alarm Ukazuje, zda je akustická signalizace alarmu aktivní nebo zda je vypnutý zvuk. 20 CS MEDUMAT Standard 2

21 3 Popis. Ozna ení Popis 3 as Ukazuje aktuální hodinový as % O 2 Air Mix Ukazuje, zda je aktivován provoz 100 % O 2 nebo provoz Air Mix. 5 Ukazatel ventila ního režimu Ukazuje aktuáln zvolený ventila ní režim. 6 Inspira ní as Ukazuje inspira ní as. Jestliže je signalizován alarm, tento ukazatel odpadá. 7 Urgentní režimy Nabízí p ístup k urgentním režim m. 8 Mez tlaku (P max ) Ukazuje maximální mez tlaku u inspira ního tlaku. Umož uje nastavení maximální meze tlaku. 9 Pozitivní endexspira ní tlak (PEEP) Ukazuje pozitivní endexspira ní tlak. Umož uje nastavení pozitivního endexspira ního tlaku. 10 Frekvence Ukazuje frekvenci um lého dýchání. Umož uje nastavení frekvence um lého dýchání. 11 Dechový objem (Vt) Ukazuje dechový objem. Umož uje nastavení dechového objemu. 12 Manometr Ukazuje pr b h ventilace. Zobrazuje P max jako ervenou áru. Zobrazuje aktuáln dosahovaný maximální tlak v dýchacích cestách jako zelenou áru. 13 Minutový objem Ukazuje p edem vypo tený minutový objem. Jestliže je signalizován alarm, tento ukazatel odpadá. 3.4 Symboly na displeji Symbol Ozna ení Popis Akustická signalizace alarmu je aktivní Symbol alarmu Akustická signalizace alarmu má na 120 s vypnutý zvuk (výjimka: Alarm P ívodní tlak < 2,7 bar) MEDUMAT Standard 2 CS 21

22 3 Popis Symbol Ozna ení Popis Stav baterie > 90 % Stav baterie cca % Stav baterie cca % Stav baterie cca % Stav baterie < 10 % Symbol stavu baterie Symbol kontroly funkce Baterie vybitá Na displeji se objeví Baterie vybitá a p ístroj hlásí: Baterie vybitá. P ístroj je ješt p esn 15 minut p ipraven k použití. Baterie je vadná. nebo Baterie není k dispozici. nebo Baterie nemá vhodnou teplotu. Zelená šipka: Baterie se nabíjí P ístroj je p ipraven k použití P ístroj není p ipraven k použití P i kontrole funkce byla zjišt na závada Dodržovat návod k použití. P ekro en interval údržby. 22 CS MEDUMAT Standard 2

23 3 Popis Symbol Ozna ení Popis Tón metronomu v režimu CPR je zapnutý. Tón metronomu v režimu CPR je vypnutý. CPR RSI Symboly ventila ních režim Doba, po kterou je p ístroj v režimu CPR. Doba, po kterou je p ístroj v režimu RSI. Doba od posledního ventila ního zdvihu Nastavení pro intubované pacienty (kontinuální tlaková masáž srdce) Urgentní režim malé dít Symboly urgentních režim Urgentní režim dít Urgentní režim dosp lý MEDUMAT Standard 2 CS 23

24 3 Popis 3.5 Komponenty P ehled Komponenty. Ozna ení Popis Aplikuje pacientovi inspira ní plyn p es masku nebo 1 Systém pacientských hadic tubus (viz Systém pacientských hadic, strana 25). 2 Vstupní filtr p ístroje Filtruje vzduch nasávaný z okolního prost edí. 3 Inhala ní adaptér Umož uje inhalaci. 4 Dýchací maska Spojuje systém pacientských hadic s pacientem. 5 SD karta Slouží ke tení provozních údaj a soubor protokolu z pam ti a k aktualizaci softwaru p ístroje. 6 Zkušební vak P i kontrole funkce simuluje ventilovaného pacienta. 7 Baterie Umož uje mobilní napájení elektrickým proudem a v p ípad pot eby ji lze vym nit. 24 CS MEDUMAT Standard 2

25 3 Popis Systém pacientských hadic Systém pacientských hadic a pacientský ventil. Ozna ení Popis Pacientský ventil (hadicový systém pro více etné použití) 1 Kryt ízení Vytvá í spole n s membránou ízení PEEP tlakovou komoru pro ízení PEEP. 2 P ípojka pro hadici ízení PEEP Spojuje pacientský ventil s hadicí ízení PEEP. 3 Membrána ízení PEEP Vytvá í spole n s krytem ízení tlakovou komoru pro ízení PEEP. 4 Základní t leso Nabízí p ipojení pro masku, tubus nebo koleno. 5 P ípojka pro hadici m ení tlaku Spojuje pacientský ventil s hadicí m ení tlaku. 6 Membrána zp tného ventilu Membránou zp tného ventilu proudí dýchací plyn pouze ve sm ru k pacientovi. Nedochází k op tovnému vdechování vydýchaných plyn. 7 Díl pro uložení membrány zp tného ventilu Spojuje pacientský ventil s dýchací hadicí a obsahuje membránu zp tného ventilu. MEDUMAT Standard 2 CS 25

26 3 Popis. Ozna ení Popis Systém pacientských hadic (hadicový systém pro více etné použití / hadicový systém pro jednorázové použití) 8 Koleno Spojuje pacientský ventil s maskou/tubusem a lze je odebrat. 9 Pacientský ventil P epíná mezi inspirací a exspirací. 10 Dýchací hadice Skrze dýchací hadici proudí dýchací plyn od p ístroje k pacientskému ventilu. 11 Ochranný obal hadic Chrání dýchací hadici p ed zne išt ním a poškozením. 12 Hadice m ení tlaku M í ventila ní tlak na pacientovi. 13 Hadice ízení PEEP P es hadici ízení PEEP ídí p ístroj pacientský ventil a PEEP. 14 P ipojovací konektor systému m icích hadic Spojuje systém m icích hadic (hadice ízení PEEP a hadice m ení tlaku) s p ípojkou pro systém m icích hadic na p ístroji. 15 P ípojka pro MEDUtrigger Spojuje MEDUtrigger s p ístrojem. 26 CS MEDUMAT Standard 2

27 3 Popis 3.6 P íslušenství P íslušenství. Ozna ení Popis 1 Nabíjecí stanice Umož uje externí nabíjení baterie V kabel Napájí p ístroj nap tím z palubní elektrické sít ve vozidle. 3 LIFE-BASE light XS Nosný systém pro montáž p ístroje na rámu a kolejni kách pro p ístroj. 4 Sí ový adaptér Napájí p ístroj nap tím. 5 Testovací plíce Pro prezenta ní ú ely a p i kontrole funkce simuluje ventilovaného pacienta. 6 MEDUtrigger Slouží k manuálnímu spoušt ní ventila ních zdvih. 7 Reduk ní ventil Snižuje tlak kyslíku z kyslíkové láhve na provozní tlak pro p ístroj. 8 Nabíjecí adaptér Spojuje sí ový adaptér nebo 12V kabel s p ístrojem. MEDUMAT Standard 2 CS 27

28 3 Popis 3.7 Volitelné funkce Rozsah funkcí p ístroje m žete p izp sobit svým pot ebám pomocí volitelných funkcí. Existují tyto volitelné funkce: Dostupné volby Volba S-IPPV Volba SIMV Volba Inhalace Popis Umož uje režim S-IPPV. Umož uje režim SIMV. Umož uje režim Inhalace. Pro každou volitelnou funkci, která nebyla zahrnuta p i koupi p ístroje, musíte získat p ístupový kód. Pomocí tohoto kódu m žete danou volitelnou funkci uvolnit a potom aktivovat nebo deaktivovat (viz Uvoln ní volitelných funkcí, strana 80). 3.8 Ozna ení a symboly Ozna ení na výrobku 5 1 FILTER Ozna ení na výrobku 28 CS MEDUMAT Standard 2

29 3 Popis. Symbol Popis Štítek p ístroje SN Sériové íslo Aplika ní ást typu BF Vstup 1 Stejnosm rné nap tí Zp sob ochrany proti zasažení elektrickým proudem: P ístroj t ídy ochrany II Nelikvidovat p ístroj s komunálním odpadem. Štítek p ístroje (pokra ování) Výrobce a datum výroby 1 IP54 Stupe ochrany proti: vniknutí cizích pevných t les vniknutí prachu vniknutí vody se škodlivým ú inkem Dodržovat návod k použití. Ozna ení CE (potvrzuje, že výrobek spl uje platnou evropskou sm rnici) Ostatní ozna ení a symboly 2 / 5 Dodržovat návod k použití. 3 i te se návodem k použití. 4 Vstup MEDUMAT Standard 2 CS 29

30 3 Popis Ozna ení na baterii Ozna ení na baterii. Symbol Popis 1 Závada baterie, jestliže ukazatel chyby svítí erven 2 Stav baterie 3 / 9 Dodržovat návod k použití. 4 Datum výroby 5 SN Sériové íslo 6 Výrobce 7 Nelikvidovat baterii s komunálním odpadem. 8 Ozna ení RoHS pro ínu (potvrzuje, že výrobek po uvedené asové období udávané v rocích, nevylu uje žádné toxické látky) 30 CS MEDUMAT Standard 2

31 3 Popis Ozna ení na systému pacientských hadic Ozna ení na systému pacientských hadic. Symbol Popis Hadicový systém pro více etné použití a hadicový systém pro jednorázové použití 1 Ukazuje správný sm r toku b hem vdechu. 2 Ukazuje správnou montážní polohu membrány ízení PEEP. 3 Ozna ení CE (potvrzuje, že výrobek spl uje platnou evropskou sm rnici) 4 Kalendá ní ciferník pro rok a m síc 5 Dodržovat návod k použití. 6 >PC< Ozna ení materiálu: polykarbonát C Parní sterilizace p i 134 C MEDUMAT Standard 2 CS 31

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a i te se jeho pokyny. V p ípad jakékoliv poruchy volejte

Více

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, p ep ové ochrany Vážení zákazníci, a EN SN 62305 v praxi. z d vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz jsme se rozhodli p idat na naše stránky co nejjednodušší a jasné

Více

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Vítejte! TUTO INFORMACI SI P E T TE P ED POU ITÍM TELEFONU, ABYSTE MOHLI SV J TELEFON LÉPE VYU

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

ECONCEPT TECH 18 A 3540I311 NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ. cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00)

ECONCEPT TECH 18 A 3540I311 NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ. cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00) cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00) 3540I311 ECONCEPT TECH 18 A NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ B Přečtěte si pozorně upozornění uvedená v tomto návodu k použití, protože obsahují důležité pokyny k bezpečné

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00 COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Uživatelský manuál Přijímače REX FW 1.00 ESKY computer radio control system 1. Úvod... 03 2. Technická data... 04 3. Instalace... 05 3.1 Napájecí nap tí... 05 3.2 Provoz...

Více

DIVAtop C 32. cod. 3540E851 01/2007 (Rev. 00)

DIVAtop C 32. cod. 3540E851 01/2007 (Rev. 00) cod. 3540E851 01/2007 (Rev. 00) DIVtop C 32 NÁVOD K OSLUZE, INSTLCI ÚDRŽ HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS INSTRUKCJ OS UGI, INSTLCJI I KONSERWCJI, NÁVOD N POUŽITIE ÚDRŽU, P e t te si pozorn upozorn

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii Masarykova univerzita v Brn P írodov decká fakulta Bakalá ská práce Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Vypracovala: Martina R ži ková Vedoucí práce: MUDr. Lenka Forýtková, CSc. Brno, kv ten 2008 Prohlašuji,

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 HOFFRICHTER Quality makes the Difference TREND II Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 SÉRIOVÉ ČÍSLO Společnost HOFFRICHTER GmbH dodává veškeré své systémy se sériovým číslem, aby

Více

Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE...

Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE... NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 01/2008 N E W S 0 1 / 2 0 0 8 ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 JAK SE TO PROJEVÍ V SOFT-4-SALE?... 2 ZBOŽÍ A CENY...3 KONFIGURACE REŽIMU DOHLEDÁNÍ ÍSLA ZBOŽÍ... 3 MARKETING

Více

13 kole ka s brzdou 2

13 kole ka s brzdou 2 Popis CL 55 s p ítla nou pákou : 8 4 5 7 6 9 10 1 11 1 motorová jednotka 2 zelené tla ítko start 2 3 3 ervené tla ítko stop 4 rameno s tla nou pákou 12 5 kruhový vstupní otvor 6 magnetické jišt ní páky

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR MOTOROLA RAZR TM BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR P edstavujeme vám výkonný smartphone v tenkém designu RAZR. MOTOROLA RAZR nabízí širokou škálu pokro ilých funkcí pro každou innost nap íklad sledování videí,

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Důležité informace!usa Rx Only!USA Sledování přístroje Americký úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) požaduje, aby výrobci a distributoři defibrilátorů

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory.

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. LEUCHTEROVA ZPRÁVA KONEC MÝTU Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. Obsah 1. Poznámka vydavatele 2. P edmluva

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

Návod k použití 07.06.2010

Návod k použití 07.06.2010 07.06.2010 Návod k použití Obsah 1 Úvodní slovo...6 1.1 Účelové použití...6 2 Všeobecná upozornění...7 2.1 Vysvětlivky symbolů v příručce...7 2.1.1 Legenda...7 2.2 Bezpečnostní předpisy...7 2.2.1 Zásady

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více