MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití"

Transkript

1 MEDUMAT Standard 2 Dýchací p ístroj Návod k použití

2 Obsah Obsah 1 Úvod Ur ený ú el použití Kvalifikace provozovatele a uživatele Kontraindikace Vedlejší ú inky Bezpe nost Bezpe nostní pokyny Všeobecné pokyny Výstražná upozorn ní v tomto dokumentu Popis P ehled Ovládací panel Displej Symboly na displeji Komponenty P íslušenství Volitelné funkce Ozna ení a symboly P íprava a obsluha Montáž p ístroje P ipojení napájecího zdroje Použití baterie P ipojení komponent Zapnutí p ístroje Vypnutí p ístroje Ventilace pacienta Sledování pacienta Akustická signalizace alarmu P eprava p ístroje Zavedení kyslíku CS MEDUMAT Standard 2

3 Obsah 4.12 Po použití Demontáž/montáž hadicového systému pro více etné použití Nastavení menu Navigování v uživatelském menu Struktura uživatelského menu Nastavení v uživatelském menu Popis režim Za azení ventila ních režim Parametry um lého dýchání Ventila ní režimy Dopl kové funkce Hygienická p íprava Všeobecné pokyny Intervaly Hygienická p íprava p ístroje Hygienická p íprava hadicového systému pro více etné použití Dezinfekce systému m icích hadic Kontrola funkce Intervaly P íprava kontroly funkce Provedení kontroly funkce Úsp šná kontrola funkce s upozorn ním pro údržbu Neúsp šná kontrola funkce Kontrola hadicového systému pro více etné použití Kontrola t snosti systému Odstran ní net snosti systému Alarmy a poruchy Hlášení alarmu Poruchy Údržba Všeobecné pokyny Intervaly MEDUMAT Standard 2 CS 3

4 Obsah 10.3 Údržba hadicového systému pro více etné použití Vým na vstupního filtru p ístroje Skladování a likvidace Skladování Likvidace P íloha Technické údaje Výpo et t lesné hmotnosti p es t lesnou výšku Exportované soubory protokolu Obsah dodávky Záruka Prohlášení o shod CS MEDUMAT Standard 2

5 1 Úvod 1 Úvod 1.1 Ur ený ú el použití MEDUMAT Standard 2 je automatický kyslíkový dýchací p ístroj s funkcemi monitorování respira ních veli in. MEDUMAT Standard 2 slouží k ošet ení malých d tí, d tí a dosp lých s výpadkem spontánního dýchání nebo nedostate ným spontánním dýcháním. P ístroj lze použít k invazivnímu a neinvazivnímu um lému dýchání. MEDUMAT Standard 2 má ventila ní režimy pro kontrolovanou, asistovanou a manuální ventilaci. Navíc tento p ístroj umož uje inhalaci kyslíku a preoxygenaci. V p ípad objemov ízené ventilace jsou možné ventila ní objemy od 50 ml. P ístroj není vhodný pro um lé dýchání u novorozenc. Oblast použití naléhavý p ípad: K oživování na míst naléhavého p ípadu K dlouhodobému použití v p ípad p etrvávající naléhavé situace K podp rné aplikaci narkózy (TIVA: totální intravenózní anestézie) Oblast použití p eprava: U pozemní, vodní a letecké záchranné služby Mezi pokoji a odd leními nemocnice Mezi nemocnicí a jinými místy (sekundární p eprava). MEDUMAT Standard 2 je vhodný také k šetrnému um lému dýchání u pacient v narkóze (TIVA: totální intravenózní anestézie). MEDUMAT Standard 2 CS 5

6 1 Úvod 1.2 Kvalifikace provozovatele a uživatele MEDUMAT Standard 2 sm jí používat výhradn osoby, které mají zdravotnické vzd lání a byly vyškoleny v technice um lého dýchání. Jako provozovatel nebo uživatel musíte být dob e obeznámeni s obsluhou tohoto zdravotnického prost edku. Dodržujte zákonné požadavky ohledn provozu a používání (v N mecku zejména na ízení o provozovatelích zdravotnických prost edk ). Základní doporu ení: Osobou, která má oprávn ní od WEINMANN Emergency, se nechte odborn vyškolit v manipulaci s, v používání a provozu tohoto zdravotnického prost edku. 1.3 Kontraindikace Možné kontraindikace k um lému dýchání jsou: Vysoké riziko barotraumatu Pneumotorax nebo pneumomediastinum 1.4 Vedlejší ú inky Možné vedlejší ú inky um lého dýchání jsou: Atrofování dýchacího svalstva Vysychání dýchacích cest Gastrointestinální insuflace vzduchu v p ípad um lého dýchání s použitím masky 6 CS MEDUMAT Standard 2

7 2 Bezpe nost 2 Bezpe nost 2.1 Bezpe nostní pokyny Pozorn si pro t te tento návod k použití. Je sou ástí popsaných p ístroj a musí být kdykoli k dispozici. P ístroj používejte výhradn k popsanému ú elu použití (viz 1.1 Ur ený ú el použití, strana 5). Pro svou vlastní bezpe nost i pro bezpe nost Vašich pacient a podle požadavk sm rnice 93/42/EHS dodržujte následující bezpe nostní pokyny Zacházení s p ístrojem Varování Nebezpe í otravy v d sledku použití p ístroje v toxické atmosfé e! Jestliže se p ístroj používá v toxické atmosfé e, m že nasát toxické plyny z okolního vzduchu. Tyto toxické plyny se mohou dostat do pacientových plic a otrávit jej. Nepoužívat p ístroj v toxické atmosfé e. Nebezpe í infekce v d sledku použití p ístroje v kontaminované atmosfé e! Jestliže se p ístroj používá v kontaminované atmosfé e, m že se nasát kontaminovaný nebo infikovaný okolní vzduch a poškodit zdraví pacienta. Nepoužívat p ístroj v kontaminované atmosfé e. Nebezpe í poškození zdraví v d sledku použití p ístroje v prašné atmosfé e! Jestliže se p ístroj používá v prašné atmosfé e, m že nasát prach a ne istoty z okolního vzduchu. Prach a ne istoty se mohou dostat do pacientových plic a poškodit jeho zdraví. Používat p ístroj jen se vstupním filtrem p ístroje. Po provozu ve velmi prašné atmosfé e vym nit vstupní filtr p ístroje. MEDUMAT Standard 2 CS 7

8 2 Bezpe nost Nebezpe í výbuchu v d sledku použití p ístroje v oblastech ohrožených výbuchem! Vzn tlivé plyny a narkotiza ní prost edky mohou vést ke spontánním výbuch m, a tím k poran ní pacient, uživatel a okolostojících osob. Nepoužívat p ístroj se vzn tlivými plyny nebo plynnými narkotiza ními prost edky. Nebezpe í poškození zdraví vinou infikovaného p ístroje! Infikovaný p ístroj nebo infikovaný vstupní filtr p ístroje mohou p enést infekce na dalšího pacienta a tak poškodit jeho zdraví. Po každém infek ním transportu s provozem Air Mix vym nit vstupní filtr p ístroje. Používat p ístroj jen se vstupním filtrem p ístroje. Vstupní filtr p ístroje p ed nasazením zkontrolovat a, je-li to zapot ebí, vym nit. Nebezpe í poškození zdraví v d sledku funk ních poruch p ístroje nebo jeho sou ástí! Poškozený p ístroj nebo poškozená sou ást mohou poranit pacienta, uživatele a okolostojící osoby. P ístroj a sou ásti používat pouze tehdy, když nemají vn jší poškození. P ístroj a sou ásti používat pouze tehdy, když byla úsp šn dokon ena kontrola funkce. Používat p ístroj pouze tehdy, když displej funguje. Mít p ipravenu alternativní možnost um lého dýchání. Nebezpe í poškození zdraví v d sledku ucpaných nebo zalehlých pneumatických spoj v p ístroji! V p ípad zásobování kyslíkem p es nesprávn vy išt né nebo vlhké centrální plynové rozvody se mohou pneumatické spoje v p ístroji ucpat ne istotami nebo ásticemi nebo mohou táhnout vlhkost. P ístroj používat pouze na vy išt ných a suchých centrálních plynových rozvodech. Nebezpe í poškození zdraví v p ípad výpadku p ístroje v d sledku zablokovaných sacích št rbin na vstupním filtru p ístroje! Zablokované sací št rbiny na vstupním filtru p ístroje mohou poškodit pacientovo zdraví v p ípad výpadku p ístroje v d sledku p íliš vysokých tlak a bránit pacientovu samostatnému dýchání. Sací št rbiny na vstupním filtru p ístroje udržovat vždy volné a nezakryté. 8 CS MEDUMAT Standard 2

9 2 Bezpe nost Nebezpe í poran ní v d sledku vzniku jisker p i defibrilaci v kombinaci s kyslíkem a ho lavými materiály! V p ípad sou asného použití dýchacího p ístroje a defibrilátoru m že p i defibrilaci v atmosfé e obohacené kyslíkem a v p ítomnosti ho lavých materiál (nap. textilií) ve spojení se vznikem jisker v d sledku defibrilace dojít k výbuch m nebo požár m, které mohou poranit pacienta, uživatele nebo okolostojící osoby. P i defibrilaci používat pouze samolepicí elektrody nebo dbát na to, aby sm s kyslík/vzduch proudící z výdechového ventilu nemohla unikat sm rem k horní ásti pacientova t la. Nebezpe í poran ní v d sledku zakrytých hlási alarm! Vinou zakryté kontrolky alarmu, zakrytého reproduktoru a zakrytého displeje si uživatel nem že povšimnout alarm a nem že reagovat na nebezpe né situace. To m že vést k poškození pacientova zdraví. Hlási alarmu (kontrolka alarmu, reproduktor a displej) vždy udržovat nezakryté. Nepoužívat p ístroj v uzav ené tašce. Nebezpe í poškození zdraví v d sledku nesprávn aplikovaných objem v hyperbarických prost edích! Použití p ístroje v hyperbarických prost edích (tlaková komora) vede k nesprávn aplikovaným objem m a m že poškodit pacientovo zdraví. Nepoužívat p ístroj v hyperbarických prost edích. Nebezpe í poškození zdraví v d sledku provozu p ístroje mimo rámec p edepsaných podmínek prost edí! Použití p ístroje mimo rámec p edepsaných podmínek prost edí m že vést k nedodržení tolerancí a k výpadku p ístroje a poškodit pacientovo zdraví. Používat p ístroj pouze v rámci p edepsaných podmínkách prost edí (viz Technické údaje p ístroje, strana 120). Nebezpe í poškození zdraví v d sledku opakovaného použití produkt k jednorázovému použití! Produkty k jednorázovému použití jsou ur eny pro jediné použití. Opakovan použité produkty k jednorázovému použití mohou být kontaminované a/nebo m že být negativn ovlivn na jejich funkce, a tak mohou vést k poškození pacientova zdraví. Produkty k jednorázovému použití nepoužívat opakovan. MEDUMAT Standard 2 CS 9

10 2 Bezpe nost Upozorn ní Oznámení Nebezpe í poran ní v d sledku zasažení elektrickým proudem p i dotyku p ístroje! P íslušenství p ipojené k p ístroji m že zp sobit nap tí na p ístroji. To m že p i dotyku p ístroje vést k zasažení elektrickým proudem a poran ní uživatele. Používat pouze p íslušenství WEINMANN Emergency. Nebezpe í poškození zdraví v d sledku výkyv tlaku p i použití s p ístroji konstruk ní ady WEINMANN Emergency MODUL! Jestliže se p ístroj používá spolu s p ístroji konstruk ní ady WEINMANN Emergency MODUL, m že tok požadovaný p ístroji konstruk ní ady WEINMANN Emergency MODUL vést k výkyv m tlaku na p ístroji. Používat p ístroj a p ístroje konstruk ní ady WEINMANN Emergency MODUL pouze v kombinacích schválených spole ností WEINMANN Emergency. Zpomalení terapie v d sledku poruch z d vodu elektrických a magnetických polí! Elektrická a magnetická pole mohou negativn ovlivnit fungování p ístroje a zpomalit terapii. Dodržovat ochranné odstupy od mobilních telefon, rádiových za ízení a rentgenových p ístroj. V cná škoda v d sledku vnikajících tekutin! P ístroj je chrán n proti st íkající vod podle IP54. To platí jen tehdy, když je baterie v p ihrádce pro baterii. Vnikající tekutiny mohou poškodit p ístroj, sou ásti a p íslušenství. P ístroj, sou ásti a p íslušenství nenamá et do tekutin. Opatrn istit p ihrádku pro baterii, aby se do p ístroje nedostaly žádné tekutiny Napájení elektrickým proudem Varování Nebezpe í poškození zdraví v d sledku chyb jící, vybité nebo vadné baterie! Chyb jící, vybitá nebo vadná baterie znemož uje terapii. P ístroj vždy používat s nabitou baterií. Mít p ipravenu alternativní možnost um lého dýchání. 10 CS MEDUMAT Standard 2

11 2 Bezpe nost Znemožn ní terapie v d sledku vadného sí ového p ipojovacího kabelu nebo vadného sí ového adaptéru! Vadný sí ový p ipojovací kabel nebo vadný sí ový adaptér brání nabíjení baterie v p ístroji, a tím brání p ipravenosti p ístroje k použití. Pravideln kontrolovat sí ový p ipojovací kabel a sí ový adaptér. P ístroj vždy používat s nabitou baterií. Mít p ipravenu alternativní možnost um lého dýchání. Nebezpe í poran ní v d sledku zasažení elektrickým proudem v p ípad p ipojení nesprávného sí ového adaptéru k napájecí síti! Sí ový adaptér obsahuje ochranné za ízení proti zasažení elektrickým proudem. Použití neoriginálního sí ového adaptéru m že vést k poran ním uživatele. Používat p ístroj pouze se sí ovým adaptérem doporu eným spole ností WEINMANN Emergency na napájecí síti. Upozorn ní Nebezpe í poran ní v d sledku zasažení elektrickým proudem p i dotyku s kontakty v p ihrádce pro baterii! Kontakty v p ihrádce pro baterii jsou pod nap tím. Dotyk s t mito kontakty m že vést k poran ní. Nedotýkat se kontakt v p ihrádce pro baterii Zacházení se systémem pacientských hadic Varování Nebezpe í poškození zdraví v d sledku kontaminovaného nebo infikovaného systému pacientských hadic! Systém pacientských hadic kontaminovaný nebo infikovaný vinou chyb jící nebo nesprávn provedené hygienické p ípravy m že p enášet kontaminace nebo infekce na dalšího pacienta a poškodit jeho zdraví. Jednorázové hadicové systémy znovu nezpracovávat. Hadicové systémy pro více etné použití správn hygienicky zpracovat (viz 7.3 Hygienická p íprava p ístroje, strana 93). MEDUMAT Standard 2 CS 11

12 2 Bezpe nost Um lé dýchání Varování Nebezpe í poškození zdraví v d sledku chyb jícího sledování pacienta! Jestliže pacient b hem um lého dýchání není pod dohledem, mohou opožd né reakce zdravotnického personálu na alarmy a poruchy vést k vážným poškozením pacientova zdraví. B hem um lého dýchání vždy sledovat pacienta. Ihned reagovat na alarmy a poruchy a na zhoršení pacientova stavu. Nebezpe í otravy v d sledku p íliš vysoké koncentrace kyslíku p i um lém dýchání! P i p íliš dlouhém používání a podle stá í pacienta m že vysoce koncentrovaný kyslík pacienta otrávit. Neprovád t u pacienta um lé dýchání s vysoce koncentrovaným kyslíkem p íliš dlouho. P izp sobit dávku kyslíku v ku pacienta. Nebezpe í poškození zdraví v d sledku p íliš vysokých nebo p íliš nízkých tlak dýchacích cest! P íliš vysoké nebo p íliš nízké tlaky dýchacích cest mohou poškodit pacientovo zdraví. Kontrolovat správné um lé dýchání na manometru zobrazeném na displeji. Mez tlaku (P max ) upravit podle p ipojeného pacienta. Upozorn ní Nebezpe í poškození zdraví v d sledku provozu p ístroje se stla eným vzduchem! P i provozu se stla eným vzduchem vydává p ístroj p íliš velké objemy a p íliš nízkou koncentraci kyslíku. To m že u pacienta vést k volutraumatu a hypoxii. P ístroj používat pouze s medicínským kyslíkem. Nebezpe í poran ní v d sledku vysychání dýchacích cest! P íliš dlouhé um lé dýchání pomocí p ístroje m že vysušovat pacientovy dýchací cesty a poranit pacienta. Nepoužívat p ístroj k dlouhodobému um lému dýchání. Nebezpe í poškození zdraví v d sledku zakrytého pacientského ventilu! V d sledku polohy pacienta m že dojít k zakrytí pacientského ventilu a negativnímu ovlivn ní jeho funkce. Pacientský ventil udržovat vždy nezakrytý. 12 CS MEDUMAT Standard 2

13 2 Bezpe nost Nebezpe í poškození zdraví v d sledku nezohledn ného objemu mrtvého prostoru! Systémy pacientských hadic pro p ístroj mají r zné objemy mrtvého prostoru. Zejména p i um lém dýchání u malých d tí s velmi malými dechovými objemy m že p i nezohledn ném objemu mrtvého prostoru dojít k nedostate nému um lému dýchání. P i volb parametr um lého dýchání zohlednit objem mrtvého prostoru Zacházení s kyslíkem Varování Nebezpe í požáru v d sledku použití kyslíku v kombinaci s ho lavými látkami! Kyslík v kombinaci s ho lavými látkami m že vést ke spontánním výbuch m. V p ípad nedostate ného v trání se m že kyslík v okolí (nap. ošacení, vlasy, ložní prádlo) hromadit a m že vést k požár m, a tím k poran ní pacienta, uživatele a okolostojících osob. Nekou it. Nepoužívat otev ený ohe. Zajistit dostate né v trání. Udržovat p ístroj a šroubové spoje, aby byly bez oleje a tuku. Kryt SD karty vždy po vložení a vyjmutí SD karty op t zav ít. Nebezpe í poran ní v d sledku unikání kyslíku z poškozených kyslíkových lahví nebo reduk ních ventil! Z poškozených kyslíkových lahví nebo reduk ních ventil m že nekontrolovan unikat kyslík. To m že vést k výbuch m a poranit pacienta, uživatele a okolostojící osoby. Všechny šroubové spoje na kyslíkové láhvi a na reduk ním ventilu utahovat pouze ru n. Zajistit kyslíkovou láhev proti p evržení. Nebezpe í požáru v d sledku nedostate ného v trání v prost edí obohaceném kyslíkem! V p ípad nedostate ného v trání se m že kyslík v prost edí hromadit a m že vést k požár m. To m že poranit pacienta, uživatele a okolostojící osoby. Pamatovat na dostate né v trání. MEDUMAT Standard 2 CS 13

14 2 Bezpe nost Nebezpe í poškození zdraví v d sledku prázdné kyslíkové láhve! Prázdná kyslíková láhev znemož uje um lé dýchání a m že poškodit pacientovo zdraví. Mít p ipravenu napln nou kyslíkovou láhev. Mít p ipravenu alternativní možnost um lého dýchání. Oznámení V cná škoda zp sobená korozí! Do zcela vyprázdn ných kyslíkových lahví m že vniknout vlhký okolní vzduch a vést ke korozi. Nevyprazd ovat kyslíkové láhve úpln. V cná škoda v d sledku tlakových ráz na armaturách! P íliš rychlé otev ení ventilu na kyslíkové láhvi m že vést k tlakovým ráz m na armatu e. Ventil kyslíkové láhve vždy otevírat pomalu. 14 CS MEDUMAT Standard 2

15 2 Bezpe nost 2.2 Všeobecné pokyny P i použití cizích výrobk m že dojít k výpadk m funkce a k omezené zp sobilosti pro použití. Mimoto nemohou být spln ny požadavky na biokompatibilitu. Pamatujte, že v t chto p ípadech zaniká jakýkoli nárok na záruku a ru ení, jestliže se nepoužije ani p íslušenství doporu ené v návodu k použití, ani originální náhradní díly. Cizí výrobky mohou zvýšit výkon zá ení nebo snížit odolnost proti rušení. Opat ení, jako jsou opravy, údržby a opravá ské práce, nechávejte provád t výrobcem WEINMANN Emergency nebo jím výslovn autorizovanými odbornými pracovníky. Modifikace na p ístroji nechávejte provád t výhradn výrobcem WEINMANN Emergency nebo jím výslovn autorizovanými odbornými pracovníky. Jakákoli konstruk ní zm na p ístroje m že vést k ohrožení pacienta a uživatele, a proto není p ípustná. P ístroj je chrán n proti neoprávn nému p ístupu pomocí barevné plomby na zadní stran krytu p ístroje. Pamatujte, že v p ípad poškození plomby zaniká jakýkoli nárok na záruku. Aby se zabránilo infekci nebo bakteriální kontaminaci, dodržujte pokyny v oddílu o hygienické p íprav (viz kapitola Hygienická p íprava ). Dodržujte také návody k použití p ístroje, sou ástí a p íslušenství. P ed každým použitím prove te kontrolu funkce (viz 8 Kontrola funkce, strana 98). MEDUMAT Standard 2 CS 15

16 2 Bezpe nost 2.3 Výstražná upozorn ní v tomto dokumentu Výstražná upozorn ní ozna ují informaci relevantní pro bezpe nost. Výstražná upozorn ní najdete v postupech innosti p ed krokem, který zahrnuje ohrožení osob nebo v cí. Výstražná upozorn ní se skládají z výstražného symbolu (piktogram), signálního slova pro ozna ení stupn nebezpe í, informací o nebezpe í a pokyn k zabrán ní nebezpe í. Výstražná upozorn ní se objevují podle stupn ohrožení ve t ech stupních nebezpe í: Nebezpe í! Ozna uje situaci mimo ádn velkého nebezpe í. Jestliže toto upozorn ní nerespektujete, dochází k vážným nezvratným poškozením zdraví nebo ke smrti. Varování! Ozna uje situaci mimo ádn velkého nebezpe í. Jestliže toto upozorn ní nerespektujete, m že dojít k vážným nezvratným nebo smrtelným poškozením zdraví. Upozorn ní! Ozna uje nebezpe nou situaci. Jestliže toto upozorn ní nerespektujete, m že dojít k lehkým nebo st edním poškozením zdraví. Oznámení Ozna uje škodlivou situaci. Jestliže toto upozorn ní nerespektujete, m že dojít k v cným škodám. Ozna uje užite ná upozorn ní v rámci postup innosti. 16 CS MEDUMAT Standard 2

17 3 Popis 3 Popis 3.1 P ehled FILTER P ístroj. Ozna ení Popis 1 Displej Ukazuje nastavení a aktuální hodnoty (viz 3.4 Symboly na displeji, strana 21). 2 Servisní kryt Slouží k servisním ú el m. Smí jej otvírat pouze výrobce p íp. výrobcem autorizované osoby. 3 Kontrolka alarmu Opticky signalizuje alarmy vysoké priority. 4 P ípojka pro MEDUtrigger Spojuje p ístroj s MEDUtriggerem. 5 Prostor pro filtr se vstupním filtrem p ístroje Slouží k uložení vstupního filtru p ístroje. 6 P ihrádka pro baterii s baterií Slouží k uložení baterie. 7 P ípojka pro napájení elektrickým proudem Spojuje p ístroj se zdrojem nap tí. 8 P ípojka stla eného plynu Slouží k p ipojení zdroje kyslíku (nap. kyslíkové láhve). 9 Zásuvka pro SD kartu Slouží k vložení SD karty. MEDUMAT Standard 2 CS 17

18 3 Popis. Ozna ení Popis 10 Reproduktor Slouží k akustickému výstupu alarm a tón metronomu. 11 P ípojka pro systém m icích hadic Spojuje p ístroj se systémem m icích hadic systému pacientských hadic. 12 P ípojka pro dýchací hadici Spojuje p ístroj s dýchací hadicí systému pacientských hadic. 3.2 Ovládací panel Ovládací prvky. Ozna ení Popis 1 Ukazatel sí ového napájení Ukazuje, že je p ístroj napájen ze sít. Svítí zelen : Baterie je plná nebo se nenabíjí, protože je plná nebo je mimo rozsah teploty nabíjení. Bliká zelen : Baterie se nabíjí. 2 Ukazatel stavu baterie Svítí erven : Baterie je vadná nebo není v p ístroji. Nesvítí: P ístroj je pohán n baterií a není napájen ze sít. 18 CS MEDUMAT Standard 2

19 3 Popis. Ozna ení Popis 3 Tla ítko vypnutí zvuku alarmu Na 120 s vypne zvuk alarmu. 4 Tla ítko menu Nabízí p ístup k menu, k ventila ním režim m a k uživatelskému menu. 5 Tla ítko Air Mix P epíná mezi provozem Air Mix a provozem No Air Mix. 6 Tla ítko CPR Aktivuje nebo deaktivuje režim CPR. 7 Tla ítko zap./vyp. Zapíná nebo vypíná p ístroj. Dovolují volit hodnoty pro parametry um lého 8 Naviga ní knoflíky dýchání. Potvrzují hodnoty zvolené pro parametry um lého dýchání. 3.3 Displej Startovací menu Displej ve startovacím menu. Ozna ení Popis 1 Stav baterie Ukazuje stav baterie. MEDUMAT Standard 2 CS 19

20 3 Popis. Ozna ení Popis 2 Alarm Ventila ní režim Ukazuje, zda je akustická signalizace alarmu aktivní nebo zda je vypnutý zvuk. 3 as Udává aktuální hodinový as % O 2 Air Mix Ukazuje, zda je aktivován provoz 100 % O 2 nebo provoz Air Mix. 5 Ukazatel ventila ního režimu Ukazuje aktuáln zvolený ventila ní režim. 6 Urgentní režimy Nabízí p ístup k urgentním režim m. 7 Poslední pacient Nabízí p ístup k urgentnímu režimu a k nastaveným parametr m um lého dýchání naposledy ventilovaného pacienta. 8 Nový pacient Nabízí p ístup k nastavením pro nového pacienta. 9 Kontrola funkce Nabízí p ístup ke kontrole funkce Displej ve ventila ním režimu IPPV. Ozna ení Popis 1 Stav baterie Ukazuje stav baterie. 2 Alarm Ukazuje, zda je akustická signalizace alarmu aktivní nebo zda je vypnutý zvuk. 20 CS MEDUMAT Standard 2

21 3 Popis. Ozna ení Popis 3 as Ukazuje aktuální hodinový as % O 2 Air Mix Ukazuje, zda je aktivován provoz 100 % O 2 nebo provoz Air Mix. 5 Ukazatel ventila ního režimu Ukazuje aktuáln zvolený ventila ní režim. 6 Inspira ní as Ukazuje inspira ní as. Jestliže je signalizován alarm, tento ukazatel odpadá. 7 Urgentní režimy Nabízí p ístup k urgentním režim m. 8 Mez tlaku (P max ) Ukazuje maximální mez tlaku u inspira ního tlaku. Umož uje nastavení maximální meze tlaku. 9 Pozitivní endexspira ní tlak (PEEP) Ukazuje pozitivní endexspira ní tlak. Umož uje nastavení pozitivního endexspira ního tlaku. 10 Frekvence Ukazuje frekvenci um lého dýchání. Umož uje nastavení frekvence um lého dýchání. 11 Dechový objem (Vt) Ukazuje dechový objem. Umož uje nastavení dechového objemu. 12 Manometr Ukazuje pr b h ventilace. Zobrazuje P max jako ervenou áru. Zobrazuje aktuáln dosahovaný maximální tlak v dýchacích cestách jako zelenou áru. 13 Minutový objem Ukazuje p edem vypo tený minutový objem. Jestliže je signalizován alarm, tento ukazatel odpadá. 3.4 Symboly na displeji Symbol Ozna ení Popis Akustická signalizace alarmu je aktivní Symbol alarmu Akustická signalizace alarmu má na 120 s vypnutý zvuk (výjimka: Alarm P ívodní tlak < 2,7 bar) MEDUMAT Standard 2 CS 21

22 3 Popis Symbol Ozna ení Popis Stav baterie > 90 % Stav baterie cca % Stav baterie cca % Stav baterie cca % Stav baterie < 10 % Symbol stavu baterie Symbol kontroly funkce Baterie vybitá Na displeji se objeví Baterie vybitá a p ístroj hlásí: Baterie vybitá. P ístroj je ješt p esn 15 minut p ipraven k použití. Baterie je vadná. nebo Baterie není k dispozici. nebo Baterie nemá vhodnou teplotu. Zelená šipka: Baterie se nabíjí P ístroj je p ipraven k použití P ístroj není p ipraven k použití P i kontrole funkce byla zjišt na závada Dodržovat návod k použití. P ekro en interval údržby. 22 CS MEDUMAT Standard 2

23 3 Popis Symbol Ozna ení Popis Tón metronomu v režimu CPR je zapnutý. Tón metronomu v režimu CPR je vypnutý. CPR RSI Symboly ventila ních režim Doba, po kterou je p ístroj v režimu CPR. Doba, po kterou je p ístroj v režimu RSI. Doba od posledního ventila ního zdvihu Nastavení pro intubované pacienty (kontinuální tlaková masáž srdce) Urgentní režim malé dít Symboly urgentních režim Urgentní režim dít Urgentní režim dosp lý MEDUMAT Standard 2 CS 23

24 3 Popis 3.5 Komponenty P ehled Komponenty. Ozna ení Popis Aplikuje pacientovi inspira ní plyn p es masku nebo 1 Systém pacientských hadic tubus (viz Systém pacientských hadic, strana 25). 2 Vstupní filtr p ístroje Filtruje vzduch nasávaný z okolního prost edí. 3 Inhala ní adaptér Umož uje inhalaci. 4 Dýchací maska Spojuje systém pacientských hadic s pacientem. 5 SD karta Slouží ke tení provozních údaj a soubor protokolu z pam ti a k aktualizaci softwaru p ístroje. 6 Zkušební vak P i kontrole funkce simuluje ventilovaného pacienta. 7 Baterie Umož uje mobilní napájení elektrickým proudem a v p ípad pot eby ji lze vym nit. 24 CS MEDUMAT Standard 2

25 3 Popis Systém pacientských hadic Systém pacientských hadic a pacientský ventil. Ozna ení Popis Pacientský ventil (hadicový systém pro více etné použití) 1 Kryt ízení Vytvá í spole n s membránou ízení PEEP tlakovou komoru pro ízení PEEP. 2 P ípojka pro hadici ízení PEEP Spojuje pacientský ventil s hadicí ízení PEEP. 3 Membrána ízení PEEP Vytvá í spole n s krytem ízení tlakovou komoru pro ízení PEEP. 4 Základní t leso Nabízí p ipojení pro masku, tubus nebo koleno. 5 P ípojka pro hadici m ení tlaku Spojuje pacientský ventil s hadicí m ení tlaku. 6 Membrána zp tného ventilu Membránou zp tného ventilu proudí dýchací plyn pouze ve sm ru k pacientovi. Nedochází k op tovnému vdechování vydýchaných plyn. 7 Díl pro uložení membrány zp tného ventilu Spojuje pacientský ventil s dýchací hadicí a obsahuje membránu zp tného ventilu. MEDUMAT Standard 2 CS 25

26 3 Popis. Ozna ení Popis Systém pacientských hadic (hadicový systém pro více etné použití / hadicový systém pro jednorázové použití) 8 Koleno Spojuje pacientský ventil s maskou/tubusem a lze je odebrat. 9 Pacientský ventil P epíná mezi inspirací a exspirací. 10 Dýchací hadice Skrze dýchací hadici proudí dýchací plyn od p ístroje k pacientskému ventilu. 11 Ochranný obal hadic Chrání dýchací hadici p ed zne išt ním a poškozením. 12 Hadice m ení tlaku M í ventila ní tlak na pacientovi. 13 Hadice ízení PEEP P es hadici ízení PEEP ídí p ístroj pacientský ventil a PEEP. 14 P ipojovací konektor systému m icích hadic Spojuje systém m icích hadic (hadice ízení PEEP a hadice m ení tlaku) s p ípojkou pro systém m icích hadic na p ístroji. 15 P ípojka pro MEDUtrigger Spojuje MEDUtrigger s p ístrojem. 26 CS MEDUMAT Standard 2

27 3 Popis 3.6 P íslušenství P íslušenství. Ozna ení Popis 1 Nabíjecí stanice Umož uje externí nabíjení baterie V kabel Napájí p ístroj nap tím z palubní elektrické sít ve vozidle. 3 LIFE-BASE light XS Nosný systém pro montáž p ístroje na rámu a kolejni kách pro p ístroj. 4 Sí ový adaptér Napájí p ístroj nap tím. 5 Testovací plíce Pro prezenta ní ú ely a p i kontrole funkce simuluje ventilovaného pacienta. 6 MEDUtrigger Slouží k manuálnímu spoušt ní ventila ních zdvih. 7 Reduk ní ventil Snižuje tlak kyslíku z kyslíkové láhve na provozní tlak pro p ístroj. 8 Nabíjecí adaptér Spojuje sí ový adaptér nebo 12V kabel s p ístrojem. MEDUMAT Standard 2 CS 27

28 3 Popis 3.7 Volitelné funkce Rozsah funkcí p ístroje m žete p izp sobit svým pot ebám pomocí volitelných funkcí. Existují tyto volitelné funkce: Dostupné volby Volba S-IPPV Volba SIMV Volba Inhalace Popis Umož uje režim S-IPPV. Umož uje režim SIMV. Umož uje režim Inhalace. Pro každou volitelnou funkci, která nebyla zahrnuta p i koupi p ístroje, musíte získat p ístupový kód. Pomocí tohoto kódu m žete danou volitelnou funkci uvolnit a potom aktivovat nebo deaktivovat (viz Uvoln ní volitelných funkcí, strana 80). 3.8 Ozna ení a symboly Ozna ení na výrobku 5 1 FILTER Ozna ení na výrobku 28 CS MEDUMAT Standard 2

29 3 Popis. Symbol Popis Štítek p ístroje SN Sériové íslo Aplika ní ást typu BF Vstup 1 Stejnosm rné nap tí Zp sob ochrany proti zasažení elektrickým proudem: P ístroj t ídy ochrany II Nelikvidovat p ístroj s komunálním odpadem. Štítek p ístroje (pokra ování) Výrobce a datum výroby 1 IP54 Stupe ochrany proti: vniknutí cizích pevných t les vniknutí prachu vniknutí vody se škodlivým ú inkem Dodržovat návod k použití. Ozna ení CE (potvrzuje, že výrobek spl uje platnou evropskou sm rnici) Ostatní ozna ení a symboly 2 / 5 Dodržovat návod k použití. 3 i te se návodem k použití. 4 Vstup MEDUMAT Standard 2 CS 29

30 3 Popis Ozna ení na baterii Ozna ení na baterii. Symbol Popis 1 Závada baterie, jestliže ukazatel chyby svítí erven 2 Stav baterie 3 / 9 Dodržovat návod k použití. 4 Datum výroby 5 SN Sériové íslo 6 Výrobce 7 Nelikvidovat baterii s komunálním odpadem. 8 Ozna ení RoHS pro ínu (potvrzuje, že výrobek po uvedené asové období udávané v rocích, nevylu uje žádné toxické látky) 30 CS MEDUMAT Standard 2

31 3 Popis Ozna ení na systému pacientských hadic Ozna ení na systému pacientských hadic. Symbol Popis Hadicový systém pro více etné použití a hadicový systém pro jednorázové použití 1 Ukazuje správný sm r toku b hem vdechu. 2 Ukazuje správnou montážní polohu membrány ízení PEEP. 3 Ozna ení CE (potvrzuje, že výrobek spl uje platnou evropskou sm rnici) 4 Kalendá ní ciferník pro rok a m síc 5 Dodržovat návod k použití. 6 >PC< Ozna ení materiálu: polykarbonát C Parní sterilizace p i 134 C MEDUMAT Standard 2 CS 31

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-21-230D

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-21-230D NÁVOD K OBSLUZE detektor SE-21-230D DETEKTOR SE-21-230D Detekovaný plyn: ho lavé a výbušné plyny Princip m ení: katalytické spalování Rozsah m ení: 0 20% DMV (0-1%OBJ) CH 4 Poplachové stupn : 1x poplachový

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01 KMB systems, s. r. o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 E-mail: kmb@kmb.cz, Web: www.kmb.cz Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet ->

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? - PRO JE D LED LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY S VYSOKOU Ú INNOSTÍ A LEVNÝMI S NÍZKOUN

Více

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily Elektromobil Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily www.schneider-electric.cz Souhrn V srdci energetické výzvy, která p ispívá ke zlepšení životního prost edí, nabízí elektromobily,

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii a nabíje ku Pokud nelze nabít baterii vašeho mobilního telefonu, nebo máte pocit, že je výdrž baterie krátká, zkontrolujte

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF (230 VAC) P EHLED VÝB R MOŽNOSTÍ Na vnit ní zadní stran termostatu jsou dva p epína e umož ující nastavení podle Vašich pot eb. Teplota ve C nebo

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

LG PC centrální ídící ovlada

LG PC centrální ídící ovlada LG PC centrální ídící ovlada D LEŽITÉ P e t te si prosím pe liv a d kladn tuto p íru ku pro uživatele p ed instalací své vnit ní klimatiza ní jednotky a jejím uvedením do provozu. Tuto p íru ku uživatele

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS-110

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS-110 GSM/GPS za ízení pro sledování vozidel UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS-110 Ver:1.00 OBSAH ÚVOD 2 Funkce a vlastnosti 2 Technická specifikace 2 Bezpe nostní instrukce 3 INSTALACE 3 íslušenství 3 Postup instalace

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green e Line Základní informace 1. Trak ní baterie (VN - Baterie) Technologie Typ lánk Li-Ion Cylindrické lánky JohnsonControls-Saft

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

Automobilismus a emise CO 2

Automobilismus a emise CO 2 Automobilismus a emise CO 2 Artur Güll Škoda Auto, TZZ 13.11.2009 Tento materiál vznikl jako sou ást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R. Obsah

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a i te se jeho pokyny. V p ípad jakékoliv poruchy volejte

Více

Inteligentní ešení kamerového PC systému

Inteligentní ešení kamerového PC systému Inteligentní ešení kamerového PC systému Inteligentní hybridní system IP kamer a analogových kamer Až 6 kamer na jednom PC H. 6 komprese Inteligentní ešení kamerového PC systému IVS IP + Analogové kamery

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE A OVLÁDÁNÍ UŽIVATEL TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS NÁVOD K OBSLUZE A OVLÁDÁNÍ TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

BEZPE NOSTNÍ LIST 2001/58/EG Stránka 1/5

BEZPE NOSTNÍ LIST 2001/58/EG Stránka 1/5 Stránka 1/5 1. Identifikace látky nebo p ípravku a výrobce nebo dovozce Obchodní jméno Oznacení látky pigmentová preparace v nenasyceném polyesteru, bez obsahu rozpouštedel, monomeru a dibutylftalátu Zamýšlené/doporucnené

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

F-Secure Mobile Security with Parental control. Android

F-Secure Mobile Security with Parental control. Android F-Secure Mobile Security with Parental control Android F-Secure Mobile Security with Parental control Obsah 3 Obsah Kapitola 1: Instalace...5 Instalace...6 Aktivace...6 Konfigurace produktu...7 Odinstalace

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

EMC 110 / EMC B10. Návod k obsluze 04.09 - 02.11 EMC 110 EMC B10

EMC 110 / EMC B10. Návod k obsluze 04.09 - 02.11 EMC 110 EMC B10 EMC 110 / EMC B10 04.09 - Návod k obsluze 51040506 02.11 C EMC 110 EMC B10 Prohlášení o shod Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Výrobce nebo jeho zastoupení v EH Typ Opce Sériové íslo Rok

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

DRÄGER SAFETY Dräger Mobile Printer October 2006 1 / 30 DRÄGER MOBILE PRINTER. DRÄGER SAFETY Dräger Mobile Printer October 2006 2 / 30

DRÄGER SAFETY Dräger Mobile Printer October 2006 1 / 30 DRÄGER MOBILE PRINTER. DRÄGER SAFETY Dräger Mobile Printer October 2006 2 / 30 October 2006 1 / 30 DRÄGER MOBILE PRINTER October 2006 2 / 30 Vlastnosti I Uživatelsky přívětivá obsluha dovoluje používat bez zvláštních nároků na vyškolení a zamezuje vzniku chyb při provozu. Rychlá

Více

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM Flamco Typ STA a STM STA típus 6758 STM típus 6760 CZ Pr edpisy pro instalaci a obsluhu 2001, Flamco Flamco Obsah : Nas e adresa : Obchodní a technické zastoupení firmy Flamco. Ivana Hovorková Gorkého

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Kompresor Toshiba Twin-Rotary Kostruk n vychází z RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

GPS jednotka je speciáln navržena k montáži, lokalizaci a monitorování jízdních kol.

GPS jednotka je speciáln navržena k montáži, lokalizaci a monitorování jízdních kol. kujeme za zakoupení GPS jednotky. Tento návod obsahuje informace jak správn zacházet s GPS jednotkou. P ed prvním použití GPS jednotky si d kladn p te tento návod. Jednotka GPS pracuje se signály ze sítí

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

F-Secure Internet Security 2013

F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 Obsah 3 Obsah Kapitola 1: Instalace...5 P ed první instalací...6 První instalace produktu...6 Instalace a upgrady aplikací...6 Nápov da

Více