MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití"

Transkript

1 MEDUMAT Standard 2 Dýchací p ístroj Návod k použití

2 Obsah Obsah 1 Úvod Ur ený ú el použití Kvalifikace provozovatele a uživatele Kontraindikace Vedlejší ú inky Bezpe nost Bezpe nostní pokyny Všeobecné pokyny Výstražná upozorn ní v tomto dokumentu Popis P ehled Ovládací panel Displej Symboly na displeji Komponenty P íslušenství Volitelné funkce Ozna ení a symboly P íprava a obsluha Montáž p ístroje P ipojení napájecího zdroje Použití baterie P ipojení komponent Zapnutí p ístroje Vypnutí p ístroje Ventilace pacienta Sledování pacienta Akustická signalizace alarmu P eprava p ístroje Zavedení kyslíku CS MEDUMAT Standard 2

3 Obsah 4.12 Po použití Demontáž/montáž hadicového systému pro více etné použití Nastavení menu Navigování v uživatelském menu Struktura uživatelského menu Nastavení v uživatelském menu Popis režim Za azení ventila ních režim Parametry um lého dýchání Ventila ní režimy Dopl kové funkce Hygienická p íprava Všeobecné pokyny Intervaly Hygienická p íprava p ístroje Hygienická p íprava hadicového systému pro více etné použití Dezinfekce systému m icích hadic Kontrola funkce Intervaly P íprava kontroly funkce Provedení kontroly funkce Úsp šná kontrola funkce s upozorn ním pro údržbu Neúsp šná kontrola funkce Kontrola hadicového systému pro více etné použití Kontrola t snosti systému Odstran ní net snosti systému Alarmy a poruchy Hlášení alarmu Poruchy Údržba Všeobecné pokyny Intervaly MEDUMAT Standard 2 CS 3

4 Obsah 10.3 Údržba hadicového systému pro více etné použití Vým na vstupního filtru p ístroje Skladování a likvidace Skladování Likvidace P íloha Technické údaje Výpo et t lesné hmotnosti p es t lesnou výšku Exportované soubory protokolu Obsah dodávky Záruka Prohlášení o shod CS MEDUMAT Standard 2

5 1 Úvod 1 Úvod 1.1 Ur ený ú el použití MEDUMAT Standard 2 je automatický kyslíkový dýchací p ístroj s funkcemi monitorování respira ních veli in. MEDUMAT Standard 2 slouží k ošet ení malých d tí, d tí a dosp lých s výpadkem spontánního dýchání nebo nedostate ným spontánním dýcháním. P ístroj lze použít k invazivnímu a neinvazivnímu um lému dýchání. MEDUMAT Standard 2 má ventila ní režimy pro kontrolovanou, asistovanou a manuální ventilaci. Navíc tento p ístroj umož uje inhalaci kyslíku a preoxygenaci. V p ípad objemov ízené ventilace jsou možné ventila ní objemy od 50 ml. P ístroj není vhodný pro um lé dýchání u novorozenc. Oblast použití naléhavý p ípad: K oživování na míst naléhavého p ípadu K dlouhodobému použití v p ípad p etrvávající naléhavé situace K podp rné aplikaci narkózy (TIVA: totální intravenózní anestézie) Oblast použití p eprava: U pozemní, vodní a letecké záchranné služby Mezi pokoji a odd leními nemocnice Mezi nemocnicí a jinými místy (sekundární p eprava). MEDUMAT Standard 2 je vhodný také k šetrnému um lému dýchání u pacient v narkóze (TIVA: totální intravenózní anestézie). MEDUMAT Standard 2 CS 5

6 1 Úvod 1.2 Kvalifikace provozovatele a uživatele MEDUMAT Standard 2 sm jí používat výhradn osoby, které mají zdravotnické vzd lání a byly vyškoleny v technice um lého dýchání. Jako provozovatel nebo uživatel musíte být dob e obeznámeni s obsluhou tohoto zdravotnického prost edku. Dodržujte zákonné požadavky ohledn provozu a používání (v N mecku zejména na ízení o provozovatelích zdravotnických prost edk ). Základní doporu ení: Osobou, která má oprávn ní od WEINMANN Emergency, se nechte odborn vyškolit v manipulaci s, v používání a provozu tohoto zdravotnického prost edku. 1.3 Kontraindikace Možné kontraindikace k um lému dýchání jsou: Vysoké riziko barotraumatu Pneumotorax nebo pneumomediastinum 1.4 Vedlejší ú inky Možné vedlejší ú inky um lého dýchání jsou: Atrofování dýchacího svalstva Vysychání dýchacích cest Gastrointestinální insuflace vzduchu v p ípad um lého dýchání s použitím masky 6 CS MEDUMAT Standard 2

7 2 Bezpe nost 2 Bezpe nost 2.1 Bezpe nostní pokyny Pozorn si pro t te tento návod k použití. Je sou ástí popsaných p ístroj a musí být kdykoli k dispozici. P ístroj používejte výhradn k popsanému ú elu použití (viz 1.1 Ur ený ú el použití, strana 5). Pro svou vlastní bezpe nost i pro bezpe nost Vašich pacient a podle požadavk sm rnice 93/42/EHS dodržujte následující bezpe nostní pokyny Zacházení s p ístrojem Varování Nebezpe í otravy v d sledku použití p ístroje v toxické atmosfé e! Jestliže se p ístroj používá v toxické atmosfé e, m že nasát toxické plyny z okolního vzduchu. Tyto toxické plyny se mohou dostat do pacientových plic a otrávit jej. Nepoužívat p ístroj v toxické atmosfé e. Nebezpe í infekce v d sledku použití p ístroje v kontaminované atmosfé e! Jestliže se p ístroj používá v kontaminované atmosfé e, m že se nasát kontaminovaný nebo infikovaný okolní vzduch a poškodit zdraví pacienta. Nepoužívat p ístroj v kontaminované atmosfé e. Nebezpe í poškození zdraví v d sledku použití p ístroje v prašné atmosfé e! Jestliže se p ístroj používá v prašné atmosfé e, m že nasát prach a ne istoty z okolního vzduchu. Prach a ne istoty se mohou dostat do pacientových plic a poškodit jeho zdraví. Používat p ístroj jen se vstupním filtrem p ístroje. Po provozu ve velmi prašné atmosfé e vym nit vstupní filtr p ístroje. MEDUMAT Standard 2 CS 7

8 2 Bezpe nost Nebezpe í výbuchu v d sledku použití p ístroje v oblastech ohrožených výbuchem! Vzn tlivé plyny a narkotiza ní prost edky mohou vést ke spontánním výbuch m, a tím k poran ní pacient, uživatel a okolostojících osob. Nepoužívat p ístroj se vzn tlivými plyny nebo plynnými narkotiza ními prost edky. Nebezpe í poškození zdraví vinou infikovaného p ístroje! Infikovaný p ístroj nebo infikovaný vstupní filtr p ístroje mohou p enést infekce na dalšího pacienta a tak poškodit jeho zdraví. Po každém infek ním transportu s provozem Air Mix vym nit vstupní filtr p ístroje. Používat p ístroj jen se vstupním filtrem p ístroje. Vstupní filtr p ístroje p ed nasazením zkontrolovat a, je-li to zapot ebí, vym nit. Nebezpe í poškození zdraví v d sledku funk ních poruch p ístroje nebo jeho sou ástí! Poškozený p ístroj nebo poškozená sou ást mohou poranit pacienta, uživatele a okolostojící osoby. P ístroj a sou ásti používat pouze tehdy, když nemají vn jší poškození. P ístroj a sou ásti používat pouze tehdy, když byla úsp šn dokon ena kontrola funkce. Používat p ístroj pouze tehdy, když displej funguje. Mít p ipravenu alternativní možnost um lého dýchání. Nebezpe í poškození zdraví v d sledku ucpaných nebo zalehlých pneumatických spoj v p ístroji! V p ípad zásobování kyslíkem p es nesprávn vy išt né nebo vlhké centrální plynové rozvody se mohou pneumatické spoje v p ístroji ucpat ne istotami nebo ásticemi nebo mohou táhnout vlhkost. P ístroj používat pouze na vy išt ných a suchých centrálních plynových rozvodech. Nebezpe í poškození zdraví v p ípad výpadku p ístroje v d sledku zablokovaných sacích št rbin na vstupním filtru p ístroje! Zablokované sací št rbiny na vstupním filtru p ístroje mohou poškodit pacientovo zdraví v p ípad výpadku p ístroje v d sledku p íliš vysokých tlak a bránit pacientovu samostatnému dýchání. Sací št rbiny na vstupním filtru p ístroje udržovat vždy volné a nezakryté. 8 CS MEDUMAT Standard 2

9 2 Bezpe nost Nebezpe í poran ní v d sledku vzniku jisker p i defibrilaci v kombinaci s kyslíkem a ho lavými materiály! V p ípad sou asného použití dýchacího p ístroje a defibrilátoru m že p i defibrilaci v atmosfé e obohacené kyslíkem a v p ítomnosti ho lavých materiál (nap. textilií) ve spojení se vznikem jisker v d sledku defibrilace dojít k výbuch m nebo požár m, které mohou poranit pacienta, uživatele nebo okolostojící osoby. P i defibrilaci používat pouze samolepicí elektrody nebo dbát na to, aby sm s kyslík/vzduch proudící z výdechového ventilu nemohla unikat sm rem k horní ásti pacientova t la. Nebezpe í poran ní v d sledku zakrytých hlási alarm! Vinou zakryté kontrolky alarmu, zakrytého reproduktoru a zakrytého displeje si uživatel nem že povšimnout alarm a nem že reagovat na nebezpe né situace. To m že vést k poškození pacientova zdraví. Hlási alarmu (kontrolka alarmu, reproduktor a displej) vždy udržovat nezakryté. Nepoužívat p ístroj v uzav ené tašce. Nebezpe í poškození zdraví v d sledku nesprávn aplikovaných objem v hyperbarických prost edích! Použití p ístroje v hyperbarických prost edích (tlaková komora) vede k nesprávn aplikovaným objem m a m že poškodit pacientovo zdraví. Nepoužívat p ístroj v hyperbarických prost edích. Nebezpe í poškození zdraví v d sledku provozu p ístroje mimo rámec p edepsaných podmínek prost edí! Použití p ístroje mimo rámec p edepsaných podmínek prost edí m že vést k nedodržení tolerancí a k výpadku p ístroje a poškodit pacientovo zdraví. Používat p ístroj pouze v rámci p edepsaných podmínkách prost edí (viz Technické údaje p ístroje, strana 120). Nebezpe í poškození zdraví v d sledku opakovaného použití produkt k jednorázovému použití! Produkty k jednorázovému použití jsou ur eny pro jediné použití. Opakovan použité produkty k jednorázovému použití mohou být kontaminované a/nebo m že být negativn ovlivn na jejich funkce, a tak mohou vést k poškození pacientova zdraví. Produkty k jednorázovému použití nepoužívat opakovan. MEDUMAT Standard 2 CS 9

10 2 Bezpe nost Upozorn ní Oznámení Nebezpe í poran ní v d sledku zasažení elektrickým proudem p i dotyku p ístroje! P íslušenství p ipojené k p ístroji m že zp sobit nap tí na p ístroji. To m že p i dotyku p ístroje vést k zasažení elektrickým proudem a poran ní uživatele. Používat pouze p íslušenství WEINMANN Emergency. Nebezpe í poškození zdraví v d sledku výkyv tlaku p i použití s p ístroji konstruk ní ady WEINMANN Emergency MODUL! Jestliže se p ístroj používá spolu s p ístroji konstruk ní ady WEINMANN Emergency MODUL, m že tok požadovaný p ístroji konstruk ní ady WEINMANN Emergency MODUL vést k výkyv m tlaku na p ístroji. Používat p ístroj a p ístroje konstruk ní ady WEINMANN Emergency MODUL pouze v kombinacích schválených spole ností WEINMANN Emergency. Zpomalení terapie v d sledku poruch z d vodu elektrických a magnetických polí! Elektrická a magnetická pole mohou negativn ovlivnit fungování p ístroje a zpomalit terapii. Dodržovat ochranné odstupy od mobilních telefon, rádiových za ízení a rentgenových p ístroj. V cná škoda v d sledku vnikajících tekutin! P ístroj je chrán n proti st íkající vod podle IP54. To platí jen tehdy, když je baterie v p ihrádce pro baterii. Vnikající tekutiny mohou poškodit p ístroj, sou ásti a p íslušenství. P ístroj, sou ásti a p íslušenství nenamá et do tekutin. Opatrn istit p ihrádku pro baterii, aby se do p ístroje nedostaly žádné tekutiny Napájení elektrickým proudem Varování Nebezpe í poškození zdraví v d sledku chyb jící, vybité nebo vadné baterie! Chyb jící, vybitá nebo vadná baterie znemož uje terapii. P ístroj vždy používat s nabitou baterií. Mít p ipravenu alternativní možnost um lého dýchání. 10 CS MEDUMAT Standard 2

11 2 Bezpe nost Znemožn ní terapie v d sledku vadného sí ového p ipojovacího kabelu nebo vadného sí ového adaptéru! Vadný sí ový p ipojovací kabel nebo vadný sí ový adaptér brání nabíjení baterie v p ístroji, a tím brání p ipravenosti p ístroje k použití. Pravideln kontrolovat sí ový p ipojovací kabel a sí ový adaptér. P ístroj vždy používat s nabitou baterií. Mít p ipravenu alternativní možnost um lého dýchání. Nebezpe í poran ní v d sledku zasažení elektrickým proudem v p ípad p ipojení nesprávného sí ového adaptéru k napájecí síti! Sí ový adaptér obsahuje ochranné za ízení proti zasažení elektrickým proudem. Použití neoriginálního sí ového adaptéru m že vést k poran ním uživatele. Používat p ístroj pouze se sí ovým adaptérem doporu eným spole ností WEINMANN Emergency na napájecí síti. Upozorn ní Nebezpe í poran ní v d sledku zasažení elektrickým proudem p i dotyku s kontakty v p ihrádce pro baterii! Kontakty v p ihrádce pro baterii jsou pod nap tím. Dotyk s t mito kontakty m že vést k poran ní. Nedotýkat se kontakt v p ihrádce pro baterii Zacházení se systémem pacientských hadic Varování Nebezpe í poškození zdraví v d sledku kontaminovaného nebo infikovaného systému pacientských hadic! Systém pacientských hadic kontaminovaný nebo infikovaný vinou chyb jící nebo nesprávn provedené hygienické p ípravy m že p enášet kontaminace nebo infekce na dalšího pacienta a poškodit jeho zdraví. Jednorázové hadicové systémy znovu nezpracovávat. Hadicové systémy pro více etné použití správn hygienicky zpracovat (viz 7.3 Hygienická p íprava p ístroje, strana 93). MEDUMAT Standard 2 CS 11

12 2 Bezpe nost Um lé dýchání Varování Nebezpe í poškození zdraví v d sledku chyb jícího sledování pacienta! Jestliže pacient b hem um lého dýchání není pod dohledem, mohou opožd né reakce zdravotnického personálu na alarmy a poruchy vést k vážným poškozením pacientova zdraví. B hem um lého dýchání vždy sledovat pacienta. Ihned reagovat na alarmy a poruchy a na zhoršení pacientova stavu. Nebezpe í otravy v d sledku p íliš vysoké koncentrace kyslíku p i um lém dýchání! P i p íliš dlouhém používání a podle stá í pacienta m že vysoce koncentrovaný kyslík pacienta otrávit. Neprovád t u pacienta um lé dýchání s vysoce koncentrovaným kyslíkem p íliš dlouho. P izp sobit dávku kyslíku v ku pacienta. Nebezpe í poškození zdraví v d sledku p íliš vysokých nebo p íliš nízkých tlak dýchacích cest! P íliš vysoké nebo p íliš nízké tlaky dýchacích cest mohou poškodit pacientovo zdraví. Kontrolovat správné um lé dýchání na manometru zobrazeném na displeji. Mez tlaku (P max ) upravit podle p ipojeného pacienta. Upozorn ní Nebezpe í poškození zdraví v d sledku provozu p ístroje se stla eným vzduchem! P i provozu se stla eným vzduchem vydává p ístroj p íliš velké objemy a p íliš nízkou koncentraci kyslíku. To m že u pacienta vést k volutraumatu a hypoxii. P ístroj používat pouze s medicínským kyslíkem. Nebezpe í poran ní v d sledku vysychání dýchacích cest! P íliš dlouhé um lé dýchání pomocí p ístroje m že vysušovat pacientovy dýchací cesty a poranit pacienta. Nepoužívat p ístroj k dlouhodobému um lému dýchání. Nebezpe í poškození zdraví v d sledku zakrytého pacientského ventilu! V d sledku polohy pacienta m že dojít k zakrytí pacientského ventilu a negativnímu ovlivn ní jeho funkce. Pacientský ventil udržovat vždy nezakrytý. 12 CS MEDUMAT Standard 2

13 2 Bezpe nost Nebezpe í poškození zdraví v d sledku nezohledn ného objemu mrtvého prostoru! Systémy pacientských hadic pro p ístroj mají r zné objemy mrtvého prostoru. Zejména p i um lém dýchání u malých d tí s velmi malými dechovými objemy m že p i nezohledn ném objemu mrtvého prostoru dojít k nedostate nému um lému dýchání. P i volb parametr um lého dýchání zohlednit objem mrtvého prostoru Zacházení s kyslíkem Varování Nebezpe í požáru v d sledku použití kyslíku v kombinaci s ho lavými látkami! Kyslík v kombinaci s ho lavými látkami m že vést ke spontánním výbuch m. V p ípad nedostate ného v trání se m že kyslík v okolí (nap. ošacení, vlasy, ložní prádlo) hromadit a m že vést k požár m, a tím k poran ní pacienta, uživatele a okolostojících osob. Nekou it. Nepoužívat otev ený ohe. Zajistit dostate né v trání. Udržovat p ístroj a šroubové spoje, aby byly bez oleje a tuku. Kryt SD karty vždy po vložení a vyjmutí SD karty op t zav ít. Nebezpe í poran ní v d sledku unikání kyslíku z poškozených kyslíkových lahví nebo reduk ních ventil! Z poškozených kyslíkových lahví nebo reduk ních ventil m že nekontrolovan unikat kyslík. To m že vést k výbuch m a poranit pacienta, uživatele a okolostojící osoby. Všechny šroubové spoje na kyslíkové láhvi a na reduk ním ventilu utahovat pouze ru n. Zajistit kyslíkovou láhev proti p evržení. Nebezpe í požáru v d sledku nedostate ného v trání v prost edí obohaceném kyslíkem! V p ípad nedostate ného v trání se m že kyslík v prost edí hromadit a m že vést k požár m. To m že poranit pacienta, uživatele a okolostojící osoby. Pamatovat na dostate né v trání. MEDUMAT Standard 2 CS 13

14 2 Bezpe nost Nebezpe í poškození zdraví v d sledku prázdné kyslíkové láhve! Prázdná kyslíková láhev znemož uje um lé dýchání a m že poškodit pacientovo zdraví. Mít p ipravenu napln nou kyslíkovou láhev. Mít p ipravenu alternativní možnost um lého dýchání. Oznámení V cná škoda zp sobená korozí! Do zcela vyprázdn ných kyslíkových lahví m že vniknout vlhký okolní vzduch a vést ke korozi. Nevyprazd ovat kyslíkové láhve úpln. V cná škoda v d sledku tlakových ráz na armaturách! P íliš rychlé otev ení ventilu na kyslíkové láhvi m že vést k tlakovým ráz m na armatu e. Ventil kyslíkové láhve vždy otevírat pomalu. 14 CS MEDUMAT Standard 2

15 2 Bezpe nost 2.2 Všeobecné pokyny P i použití cizích výrobk m že dojít k výpadk m funkce a k omezené zp sobilosti pro použití. Mimoto nemohou být spln ny požadavky na biokompatibilitu. Pamatujte, že v t chto p ípadech zaniká jakýkoli nárok na záruku a ru ení, jestliže se nepoužije ani p íslušenství doporu ené v návodu k použití, ani originální náhradní díly. Cizí výrobky mohou zvýšit výkon zá ení nebo snížit odolnost proti rušení. Opat ení, jako jsou opravy, údržby a opravá ské práce, nechávejte provád t výrobcem WEINMANN Emergency nebo jím výslovn autorizovanými odbornými pracovníky. Modifikace na p ístroji nechávejte provád t výhradn výrobcem WEINMANN Emergency nebo jím výslovn autorizovanými odbornými pracovníky. Jakákoli konstruk ní zm na p ístroje m že vést k ohrožení pacienta a uživatele, a proto není p ípustná. P ístroj je chrán n proti neoprávn nému p ístupu pomocí barevné plomby na zadní stran krytu p ístroje. Pamatujte, že v p ípad poškození plomby zaniká jakýkoli nárok na záruku. Aby se zabránilo infekci nebo bakteriální kontaminaci, dodržujte pokyny v oddílu o hygienické p íprav (viz kapitola Hygienická p íprava ). Dodržujte také návody k použití p ístroje, sou ástí a p íslušenství. P ed každým použitím prove te kontrolu funkce (viz 8 Kontrola funkce, strana 98). MEDUMAT Standard 2 CS 15

16 2 Bezpe nost 2.3 Výstražná upozorn ní v tomto dokumentu Výstražná upozorn ní ozna ují informaci relevantní pro bezpe nost. Výstražná upozorn ní najdete v postupech innosti p ed krokem, který zahrnuje ohrožení osob nebo v cí. Výstražná upozorn ní se skládají z výstražného symbolu (piktogram), signálního slova pro ozna ení stupn nebezpe í, informací o nebezpe í a pokyn k zabrán ní nebezpe í. Výstražná upozorn ní se objevují podle stupn ohrožení ve t ech stupních nebezpe í: Nebezpe í! Ozna uje situaci mimo ádn velkého nebezpe í. Jestliže toto upozorn ní nerespektujete, dochází k vážným nezvratným poškozením zdraví nebo ke smrti. Varování! Ozna uje situaci mimo ádn velkého nebezpe í. Jestliže toto upozorn ní nerespektujete, m že dojít k vážným nezvratným nebo smrtelným poškozením zdraví. Upozorn ní! Ozna uje nebezpe nou situaci. Jestliže toto upozorn ní nerespektujete, m že dojít k lehkým nebo st edním poškozením zdraví. Oznámení Ozna uje škodlivou situaci. Jestliže toto upozorn ní nerespektujete, m že dojít k v cným škodám. Ozna uje užite ná upozorn ní v rámci postup innosti. 16 CS MEDUMAT Standard 2

17 3 Popis 3 Popis 3.1 P ehled FILTER P ístroj. Ozna ení Popis 1 Displej Ukazuje nastavení a aktuální hodnoty (viz 3.4 Symboly na displeji, strana 21). 2 Servisní kryt Slouží k servisním ú el m. Smí jej otvírat pouze výrobce p íp. výrobcem autorizované osoby. 3 Kontrolka alarmu Opticky signalizuje alarmy vysoké priority. 4 P ípojka pro MEDUtrigger Spojuje p ístroj s MEDUtriggerem. 5 Prostor pro filtr se vstupním filtrem p ístroje Slouží k uložení vstupního filtru p ístroje. 6 P ihrádka pro baterii s baterií Slouží k uložení baterie. 7 P ípojka pro napájení elektrickým proudem Spojuje p ístroj se zdrojem nap tí. 8 P ípojka stla eného plynu Slouží k p ipojení zdroje kyslíku (nap. kyslíkové láhve). 9 Zásuvka pro SD kartu Slouží k vložení SD karty. MEDUMAT Standard 2 CS 17

18 3 Popis. Ozna ení Popis 10 Reproduktor Slouží k akustickému výstupu alarm a tón metronomu. 11 P ípojka pro systém m icích hadic Spojuje p ístroj se systémem m icích hadic systému pacientských hadic. 12 P ípojka pro dýchací hadici Spojuje p ístroj s dýchací hadicí systému pacientských hadic. 3.2 Ovládací panel Ovládací prvky. Ozna ení Popis 1 Ukazatel sí ového napájení Ukazuje, že je p ístroj napájen ze sít. Svítí zelen : Baterie je plná nebo se nenabíjí, protože je plná nebo je mimo rozsah teploty nabíjení. Bliká zelen : Baterie se nabíjí. 2 Ukazatel stavu baterie Svítí erven : Baterie je vadná nebo není v p ístroji. Nesvítí: P ístroj je pohán n baterií a není napájen ze sít. 18 CS MEDUMAT Standard 2

19 3 Popis. Ozna ení Popis 3 Tla ítko vypnutí zvuku alarmu Na 120 s vypne zvuk alarmu. 4 Tla ítko menu Nabízí p ístup k menu, k ventila ním režim m a k uživatelskému menu. 5 Tla ítko Air Mix P epíná mezi provozem Air Mix a provozem No Air Mix. 6 Tla ítko CPR Aktivuje nebo deaktivuje režim CPR. 7 Tla ítko zap./vyp. Zapíná nebo vypíná p ístroj. Dovolují volit hodnoty pro parametry um lého 8 Naviga ní knoflíky dýchání. Potvrzují hodnoty zvolené pro parametry um lého dýchání. 3.3 Displej Startovací menu Displej ve startovacím menu. Ozna ení Popis 1 Stav baterie Ukazuje stav baterie. MEDUMAT Standard 2 CS 19

20 3 Popis. Ozna ení Popis 2 Alarm Ventila ní režim Ukazuje, zda je akustická signalizace alarmu aktivní nebo zda je vypnutý zvuk. 3 as Udává aktuální hodinový as % O 2 Air Mix Ukazuje, zda je aktivován provoz 100 % O 2 nebo provoz Air Mix. 5 Ukazatel ventila ního režimu Ukazuje aktuáln zvolený ventila ní režim. 6 Urgentní režimy Nabízí p ístup k urgentním režim m. 7 Poslední pacient Nabízí p ístup k urgentnímu režimu a k nastaveným parametr m um lého dýchání naposledy ventilovaného pacienta. 8 Nový pacient Nabízí p ístup k nastavením pro nového pacienta. 9 Kontrola funkce Nabízí p ístup ke kontrole funkce Displej ve ventila ním režimu IPPV. Ozna ení Popis 1 Stav baterie Ukazuje stav baterie. 2 Alarm Ukazuje, zda je akustická signalizace alarmu aktivní nebo zda je vypnutý zvuk. 20 CS MEDUMAT Standard 2

21 3 Popis. Ozna ení Popis 3 as Ukazuje aktuální hodinový as % O 2 Air Mix Ukazuje, zda je aktivován provoz 100 % O 2 nebo provoz Air Mix. 5 Ukazatel ventila ního režimu Ukazuje aktuáln zvolený ventila ní režim. 6 Inspira ní as Ukazuje inspira ní as. Jestliže je signalizován alarm, tento ukazatel odpadá. 7 Urgentní režimy Nabízí p ístup k urgentním režim m. 8 Mez tlaku (P max ) Ukazuje maximální mez tlaku u inspira ního tlaku. Umož uje nastavení maximální meze tlaku. 9 Pozitivní endexspira ní tlak (PEEP) Ukazuje pozitivní endexspira ní tlak. Umož uje nastavení pozitivního endexspira ního tlaku. 10 Frekvence Ukazuje frekvenci um lého dýchání. Umož uje nastavení frekvence um lého dýchání. 11 Dechový objem (Vt) Ukazuje dechový objem. Umož uje nastavení dechového objemu. 12 Manometr Ukazuje pr b h ventilace. Zobrazuje P max jako ervenou áru. Zobrazuje aktuáln dosahovaný maximální tlak v dýchacích cestách jako zelenou áru. 13 Minutový objem Ukazuje p edem vypo tený minutový objem. Jestliže je signalizován alarm, tento ukazatel odpadá. 3.4 Symboly na displeji Symbol Ozna ení Popis Akustická signalizace alarmu je aktivní Symbol alarmu Akustická signalizace alarmu má na 120 s vypnutý zvuk (výjimka: Alarm P ívodní tlak < 2,7 bar) MEDUMAT Standard 2 CS 21

22 3 Popis Symbol Ozna ení Popis Stav baterie > 90 % Stav baterie cca % Stav baterie cca % Stav baterie cca % Stav baterie < 10 % Symbol stavu baterie Symbol kontroly funkce Baterie vybitá Na displeji se objeví Baterie vybitá a p ístroj hlásí: Baterie vybitá. P ístroj je ješt p esn 15 minut p ipraven k použití. Baterie je vadná. nebo Baterie není k dispozici. nebo Baterie nemá vhodnou teplotu. Zelená šipka: Baterie se nabíjí P ístroj je p ipraven k použití P ístroj není p ipraven k použití P i kontrole funkce byla zjišt na závada Dodržovat návod k použití. P ekro en interval údržby. 22 CS MEDUMAT Standard 2

23 3 Popis Symbol Ozna ení Popis Tón metronomu v režimu CPR je zapnutý. Tón metronomu v režimu CPR je vypnutý. CPR RSI Symboly ventila ních režim Doba, po kterou je p ístroj v režimu CPR. Doba, po kterou je p ístroj v režimu RSI. Doba od posledního ventila ního zdvihu Nastavení pro intubované pacienty (kontinuální tlaková masáž srdce) Urgentní režim malé dít Symboly urgentních režim Urgentní režim dít Urgentní režim dosp lý MEDUMAT Standard 2 CS 23

24 3 Popis 3.5 Komponenty P ehled Komponenty. Ozna ení Popis Aplikuje pacientovi inspira ní plyn p es masku nebo 1 Systém pacientských hadic tubus (viz Systém pacientských hadic, strana 25). 2 Vstupní filtr p ístroje Filtruje vzduch nasávaný z okolního prost edí. 3 Inhala ní adaptér Umož uje inhalaci. 4 Dýchací maska Spojuje systém pacientských hadic s pacientem. 5 SD karta Slouží ke tení provozních údaj a soubor protokolu z pam ti a k aktualizaci softwaru p ístroje. 6 Zkušební vak P i kontrole funkce simuluje ventilovaného pacienta. 7 Baterie Umož uje mobilní napájení elektrickým proudem a v p ípad pot eby ji lze vym nit. 24 CS MEDUMAT Standard 2

25 3 Popis Systém pacientských hadic Systém pacientských hadic a pacientský ventil. Ozna ení Popis Pacientský ventil (hadicový systém pro více etné použití) 1 Kryt ízení Vytvá í spole n s membránou ízení PEEP tlakovou komoru pro ízení PEEP. 2 P ípojka pro hadici ízení PEEP Spojuje pacientský ventil s hadicí ízení PEEP. 3 Membrána ízení PEEP Vytvá í spole n s krytem ízení tlakovou komoru pro ízení PEEP. 4 Základní t leso Nabízí p ipojení pro masku, tubus nebo koleno. 5 P ípojka pro hadici m ení tlaku Spojuje pacientský ventil s hadicí m ení tlaku. 6 Membrána zp tného ventilu Membránou zp tného ventilu proudí dýchací plyn pouze ve sm ru k pacientovi. Nedochází k op tovnému vdechování vydýchaných plyn. 7 Díl pro uložení membrány zp tného ventilu Spojuje pacientský ventil s dýchací hadicí a obsahuje membránu zp tného ventilu. MEDUMAT Standard 2 CS 25

26 3 Popis. Ozna ení Popis Systém pacientských hadic (hadicový systém pro více etné použití / hadicový systém pro jednorázové použití) 8 Koleno Spojuje pacientský ventil s maskou/tubusem a lze je odebrat. 9 Pacientský ventil P epíná mezi inspirací a exspirací. 10 Dýchací hadice Skrze dýchací hadici proudí dýchací plyn od p ístroje k pacientskému ventilu. 11 Ochranný obal hadic Chrání dýchací hadici p ed zne išt ním a poškozením. 12 Hadice m ení tlaku M í ventila ní tlak na pacientovi. 13 Hadice ízení PEEP P es hadici ízení PEEP ídí p ístroj pacientský ventil a PEEP. 14 P ipojovací konektor systému m icích hadic Spojuje systém m icích hadic (hadice ízení PEEP a hadice m ení tlaku) s p ípojkou pro systém m icích hadic na p ístroji. 15 P ípojka pro MEDUtrigger Spojuje MEDUtrigger s p ístrojem. 26 CS MEDUMAT Standard 2

27 3 Popis 3.6 P íslušenství P íslušenství. Ozna ení Popis 1 Nabíjecí stanice Umož uje externí nabíjení baterie V kabel Napájí p ístroj nap tím z palubní elektrické sít ve vozidle. 3 LIFE-BASE light XS Nosný systém pro montáž p ístroje na rámu a kolejni kách pro p ístroj. 4 Sí ový adaptér Napájí p ístroj nap tím. 5 Testovací plíce Pro prezenta ní ú ely a p i kontrole funkce simuluje ventilovaného pacienta. 6 MEDUtrigger Slouží k manuálnímu spoušt ní ventila ních zdvih. 7 Reduk ní ventil Snižuje tlak kyslíku z kyslíkové láhve na provozní tlak pro p ístroj. 8 Nabíjecí adaptér Spojuje sí ový adaptér nebo 12V kabel s p ístrojem. MEDUMAT Standard 2 CS 27

28 3 Popis 3.7 Volitelné funkce Rozsah funkcí p ístroje m žete p izp sobit svým pot ebám pomocí volitelných funkcí. Existují tyto volitelné funkce: Dostupné volby Volba S-IPPV Volba SIMV Volba Inhalace Popis Umož uje režim S-IPPV. Umož uje režim SIMV. Umož uje režim Inhalace. Pro každou volitelnou funkci, která nebyla zahrnuta p i koupi p ístroje, musíte získat p ístupový kód. Pomocí tohoto kódu m žete danou volitelnou funkci uvolnit a potom aktivovat nebo deaktivovat (viz Uvoln ní volitelných funkcí, strana 80). 3.8 Ozna ení a symboly Ozna ení na výrobku 5 1 FILTER Ozna ení na výrobku 28 CS MEDUMAT Standard 2

29 3 Popis. Symbol Popis Štítek p ístroje SN Sériové íslo Aplika ní ást typu BF Vstup 1 Stejnosm rné nap tí Zp sob ochrany proti zasažení elektrickým proudem: P ístroj t ídy ochrany II Nelikvidovat p ístroj s komunálním odpadem. Štítek p ístroje (pokra ování) Výrobce a datum výroby 1 IP54 Stupe ochrany proti: vniknutí cizích pevných t les vniknutí prachu vniknutí vody se škodlivým ú inkem Dodržovat návod k použití. Ozna ení CE (potvrzuje, že výrobek spl uje platnou evropskou sm rnici) Ostatní ozna ení a symboly 2 / 5 Dodržovat návod k použití. 3 i te se návodem k použití. 4 Vstup MEDUMAT Standard 2 CS 29

30 3 Popis Ozna ení na baterii Ozna ení na baterii. Symbol Popis 1 Závada baterie, jestliže ukazatel chyby svítí erven 2 Stav baterie 3 / 9 Dodržovat návod k použití. 4 Datum výroby 5 SN Sériové íslo 6 Výrobce 7 Nelikvidovat baterii s komunálním odpadem. 8 Ozna ení RoHS pro ínu (potvrzuje, že výrobek po uvedené asové období udávané v rocích, nevylu uje žádné toxické látky) 30 CS MEDUMAT Standard 2

31 3 Popis Ozna ení na systému pacientských hadic Ozna ení na systému pacientských hadic. Symbol Popis Hadicový systém pro více etné použití a hadicový systém pro jednorázové použití 1 Ukazuje správný sm r toku b hem vdechu. 2 Ukazuje správnou montážní polohu membrány ízení PEEP. 3 Ozna ení CE (potvrzuje, že výrobek spl uje platnou evropskou sm rnici) 4 Kalendá ní ciferník pro rok a m síc 5 Dodržovat návod k použití. 6 >PC< Ozna ení materiálu: polykarbonát C Parní sterilizace p i 134 C MEDUMAT Standard 2 CS 31

MEDUMAT Standard 2. Dýchací přístroj. Návod k použití

MEDUMAT Standard 2. Dýchací přístroj. Návod k použití MEDUMAT Standard 2 Dýchací přístroj Návod k použití Obsah Obsah 1 Úvod 5 1.1 Určený účel použití... 5 1.2 Kvalifikace provozovatele a uživatele... 6 1.3 Kontraindikace... 6 1.4 Vedlejší účinky... 6 2 Bezpečnost

Více

MEDUMAT Standard 2. Dýchací přístroj. Návod k použití pro přístroje od verze softwaru 3.1

MEDUMAT Standard 2. Dýchací přístroj. Návod k použití pro přístroje od verze softwaru 3.1 MEDUMAT Standard 2 Dýchací přístroj Návod k použití pro přístroje od verze softwaru 3.1 Obsah Obsah 1 Úvod 5 1.1 Určený účel použití... 5 1.2 Kvalifikace provozovatele a uživatele... 6 1.3 Kontraindikace...

Více

Návod k obsluze CZ. Spínací hodiny s rádiem pro sv telný senzor. Tento návod uschovejte!

Návod k obsluze CZ. Spínací hodiny s rádiem pro sv telný senzor. Tento návod uschovejte! CZ Spínací hodiny s rádiem pro sv telný senzor Tento návod uschovejte! Obsah Záruka...2 Bezpe nostní pokyny...3 Popis tla ítek a ukazatel...4 Všeobecné informace...5 Použití k ur enému ú elu...5 Nastavení

Více

290 A/W. Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D

290 A/W. Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3 1.1 Použité symboly.................... 3 1.2 Bezpečnostní pokyny................

Více

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN UŽIVATELSKÝ NÁVOD SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN ADA TERRIER OBSAH 1.1 Všeobecné bezpe nostní zásady 1 1.2 Instalace 2 A. Standardní instalace 2 B. Tabulka rozm 2 C. Instalace servomotoru 3 D. Elektrické

Více

Návod k obsluze. Jednotlivý ovládací p ístroj s obslužným prvkem. Tento návod uschovejte!

Návod k obsluze. Jednotlivý ovládací p ístroj s obslužným prvkem. Tento návod uschovejte! Návod k obsluze Jednotlivý ovládací p ístroj s obslužným prvkem Tento návod uschovejte! Obsah Záruka... 2 Bezpe nostní pokyny... 3 Popis tla ítek a ukazatel... 4 Všeobecné informace... 5 Použití k ur enému

Více

Návod k obsluze. Programovatelný bezdrátový rádiový termostat. Popis. Místo instalace

Návod k obsluze. Programovatelný bezdrátový rádiový termostat.  Popis. Místo instalace Návod k obsluze Programovatelný bezdrátový rádiový termostat Popis Místo instalace Indikátor stavu baterie as Teplota (požadovaná hodnota nebo m ení) Aktuální provozní režim (nap. komfort) Aktuální den

Více

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIgo jsou určeny pro průmyslové aplikace, přednostně pro nabíjení trakčních baterií (olověných s tekutým elektrolytem) elektrických vysokozdvižných vozíků a zařízení

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

AXIon NÁVOD K OBSLUZE

AXIon NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIon jsou určeny pro jednodušší průmyslové staniční aplikace - nabíjení a udržování v nabitém stavu staničních baterií (olověných, v určitých případech i alkalických),

Více

NÁVOD K OBSLUZE FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

NÁVOD K OBSLUZE FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB NÁVOD K OBSLUZE Klimatizační systémy s převodníkem FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Děkujeme vám za vaše rozhodnutí koupit si toto klimatizační zařízení

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s.

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Tomáš D dina, Lubomír Herman Severomoravská plynárenská, a.s. Hlavní d vody realizace Podmínkou bezpe nosti a spolehlivosti

Více

Obsah : strana : 1. Úvod 3. 2. Obsluha 5. 3. Chybová hlášení 10. 4. Technické údaje 11. 5. Údržba, servis 11. 6. Nakládání s odpadem 12

Obsah : strana : 1. Úvod 3. 2. Obsluha 5. 3. Chybová hlášení 10. 4. Technické údaje 11. 5. Údržba, servis 11. 6. Nakládání s odpadem 12 MSA 250 Obsah : strana : 1. Úvod 3 1.1 Platnost 1.2 Popis výrobku 1.3 Ovládací prvky 1.4 te ka árového kódu 1.5 Napájení jednotky 1.6 Uvedení do provozu 2. Obsluha 5 2.1 Zapnutí jednotky 2.2 Zadání sva.

Více

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 4000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Automatická signalizace závad...7 Bezpečnostní systém proti

Více

Návod k obsluze. MSA Plus 250

Návod k obsluze. MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Obsah Obsah Strana 1 Úvod 1.1 Platnost 1.2 Popis svářečky 1.2.1 Ovládací prvky 1.4 Napájení jednotky 1.4.1 Provoz při připojení do sítě 1.4.2

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční ventil typ 2357-1 Přepouštěcí ventil typ 2357-2 Redukční ventil typ 2357-6 Obrázek 1 tlakový regulátor typ 2357 Návod k montáži

Více

Popis produktu a návod k použití ULM CASE I. Záchranářský kufr WM 8840

Popis produktu a návod k použití ULM CASE I. Záchranářský kufr WM 8840 Popis produktu a návod k použití ULM CASE I Záchranářský kufr WM 8840 2 OBSAH 1 Popis přístroje... 5 1.1 Použití... 5 1.2 Funkce... 5 2 Bezpečnostní instrukce... 5 3 Montáž... 6 3.1 Montáž držáku na stěnu...

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

Uživatelská p íru ka. TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Stolní p epína 10/100M Fast Ethernet REV1.0.0 7106500589

Uživatelská p íru ka. TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Stolní p epína 10/100M Fast Ethernet REV1.0.0 7106500589 Uživatelská p íru ka TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Stolní p epína 10/100M Fast Ethernet REV1.0.0 7106500589 AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNÁMKY Technické parametry se mohou bez upozorn ní zm nit. je registrovaná

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotoráme ek. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotoráme ek. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypn te p i vkládání a vyjímání pam ové karty, abyste p edešli poškození jednotky nebo karty. 1) Zamezte kontaktu s vodou. Bezpe nostní opat ení 2) Vypn te p ístroj

Více

Akumulátorový rázový utahovák. Návod k obsluze. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU

Akumulátorový rázový utahovák. Návod k obsluze. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, že tento výrobek je podle sm rnic 89/336/EHS a 98/37/ES Rady v souladu s následujícími normami normalizovaných dokument :

Více

MEDUMAT Transport. Dýchací přístroj. Stručný návod k použití

MEDUMAT Transport. Dýchací přístroj. Stručný návod k použití MEDUMAT Transport Dýchací přístroj Stručný návod k použití V tomto stručném návodu k použití jsou shrnuty nejdůležitější body pro použití přístroje MEDUMAT Transport. Bezpečnostní pokyny Navíc k tomuto

Více

On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody

On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody CZ Testomat 808 On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody Návod k obsluze ANALYZÁTORY VODY IČO: 71417460 DIČ: CZ7502030844 Dalibor Herman Tel: +420 602 349 086 Za Klášterem 550 Fax: +420 321 723 285

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod k obsluze ENGL IS ČESKY OBSAH strana 1. Úvod 8 2. Bezpečnostní doporučení 8 3. Pokyny k instalaci 9 4. Provoz a údržba 10 5. Technická pomoc 11 6. Odstavení z provozu, likvidace

Více

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Zásobník na dešťovou vodu a pitnou vodu Herkules pro umístění na zemi a instalaci pod zemí. Body uvedené v tomto návodu je nutné

Více

- Moderní vozidla odebírají proud i při odstavení. Pokud bude vozidlo stát déle neţ dva týdny, doporučujeme baterii odpojit.

- Moderní vozidla odebírají proud i při odstavení. Pokud bude vozidlo stát déle neţ dva týdny, doporučujeme baterii odpojit. Dobíjení baterie při jízdě automobilu. Přebíjení i nedobíjení škodí a zkracuje ţivotnost autobaterie. Dobře seřízená nabíjecí soustava udrţuje autobaterii v nabitém stavu. Při správném dobíjení a průměrných

Více

RESOL DeltaSol BS Plus

RESOL DeltaSol BS Plus Montáž - P ipojení - Obsluha RESOL DeltaSol BS Plus CZ verze 1.0 Obsah Technické údaje a popis funkcí... 3 1. Instalace... 4 1.1 Montáž... 4 1.2 Elektrické zapojení... 4 2. Zapojení solárního systému...

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Katalogové číslo: 157043 Obecné údaje Použití podle určení Dieselové čerpadlo se smí používat pouze k čerpání motorové nafty Nikdy nečerpejte výbušné kapaliny, jako

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY 1. Obecný popis ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115A ATERM 1 Měřicí zařízení DEL2115A je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět

Více

Funkce. Sou ásti. Nákres za ízení Horní kryt. LCD Displej a dálkové ovládání

Funkce. Sou ásti. Nákres za ízení Horní kryt. LCD Displej a dálkové ovládání NÁVOD K POUŽITÍ Funkce (1) Ultrafialové sv tlo: isti ka obsahuje ultrafialové sv tlo, které pomáhá vytvá et zdravé prost edí v míst, kde je umíst na. (2) Automatický asova : isti ka pracuje 20 minut, poté

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém SPY09 Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Tlačítka

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

1 Úvod. 1.1 Požadavky na systém. eština 1

1 Úvod. 1.1 Požadavky na systém. eština 1 1 Úvod D kujeme vám za zakoupení této pokro ilé digitální videokamery. Tato uživatelská p íru ka vás nau í maximáln využívat možnosti této digitální videokamery. 1.1 Požadavky na systém P ed p ipojením

Více

Návod k obsluze VITOVENT 300. pro provozovatele zařízení. Vitovent 300 systém větrání bytů s regenerací tepla a dálkovým ovládáním

Návod k obsluze VITOVENT 300. pro provozovatele zařízení. Vitovent 300 systém větrání bytů s regenerací tepla a dálkovým ovládáním Návod k obsluze pro provozovatele zařízení Vitovent 300 systém větrání bytů s regenerací tepla a dálkovým ovládáním Upozornění k platnosti viz poslední strana. VITOVENT 300 Prosím uschovat! Nejprve informovat

Více

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 7 6. Obsluha... 7 7. Tabulka poruch

Více

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 Platnost od 1.1.2004 VÝROBA PLYNŮ PRO MEDICINÁLNÍ ÚČELY VYDÁNÍ PROSINEC 2003 1. Zásady Tento doplněk se zabývá průmyslovou výrobou medicinálních plynů,

Více

informa ní linka: Daisy Perfect M

informa ní linka: Daisy Perfect M 1 Daisy Perfect M PRVNÍ P IHLÁŠENÍ KALKULA KA Spušt ní za ízení Za ízení jsou distribuována ze skladu, je tedy možné, že baterie je není pln nabitá. Jako první tedy zapojte kalkula ku do napájení. Pro

Více

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz VÁHY SÉRIE AGS Instruk ní p íru ka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz Obsah : 1. Instalace 2. Specifikace 3. Popis klávesnice

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Část č. 1 veřejné zakázky - Monitory životních funkcí... 2 Část č. 2 veřejné zakázky - Přístroje pro nepřímou srdeční masáž... 4 Část č.

Více

Kombiventil pro otopná

Kombiventil pro otopná 2 85 Kombiventil pro otopná t lesa Mini-kombiventil pro dvoutrubkové topné rozvody. VPD... VPE... Mini-kombiventil je termostatický ventil s integrovanou regulací diferen ního tlaku. Slouží k optimálnímu

Více

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.: 11/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Změna: 405/2004 Sb. Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965

Více

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05207AB -11/13-01 GF Niky 1000/1500 CZ CZ 3 2 Niky 1000/1500 OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání a signalizace

Více

Kinetic B Kinetic Plus B

Kinetic B Kinetic Plus B Montážní a servisní manuál SENTINEL KINETIC REKUPERA NÍ A VENTILA NÍ SYSTÉM PRO CELÝ D M Kinetic B Kinetic Plus B CZ verze 1.1 OBSAH 1 Popis p ístroj Sentinel Kinetic & Sentinel Kinetic Plus... 3 2 Technické

Více

Montážní a servisní pokyny

Montážní a servisní pokyny Montážní a servisní pokyny Bitte für künftige Verwendung aufbewahren Please retain for future use Prosíme uschovejte pro budoucí použití Bypass Niveaustandanzeiger Bypass level sensors Obtokový hladinoměr

Více

EurotestCOMBO MI 3125, MI 3125B pi kový kompaktní multifunk ní p ístroj na provád ní revizí dle po adavk SN

EurotestCOMBO MI 3125, MI 3125B pi kový kompaktní multifunk ní p ístroj na provád ní revizí dle po adavk SN EurotestCOMBO MI 3125, MI 3125B pi kový kompaktní multifunk ní p ístroj na provád ní revizí dle po adavk SN 332000-6-61 Pou ití: ení spojitosti Zkratový proud > 200 ma. M ení probíhá s automatickým epólováním

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 284 ÍSTROJ PRO REVIZE ELEKTRICKÝCH

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 284 ÍSTROJ PRO REVIZE ELEKTRICKÝCH NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 284 ÍSTROJ PRO REVIZE ELEKTRICKÝCH SPOT EBI 1. Základní informace:... 2 2. Popis p ístroje:... 2 3. Podmínky použití PU284 DELTA... 3 4. Technické parametry:... 3 5. Uvedení p ístroje

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

Návod k použití pro Hydraulický zvedák

Návod k použití pro Hydraulický zvedák Návod k použití pro Hydraulický zvedák Katalogové číslo: 229062 Přístroj Vysoce kvalitní hydraulický válec, velká nožní deska ze speciální litiny pro větší stabilitu, volně pohyblivá sklopná zdvihací páka,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 DF Obj. č.: 51 21 46 Obsah Strana Úvod... 2 Účel použití nabíječky... 3 Popis funkce nabíječky... 3 Co znamená pojem paměťový efekt?... 3 Bezpečnostní předpisy... 4 Připojení

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vzduch medicinální syntetický AIR PRODUCTS 22% v/v, medicinální plyn, stlačený

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vzduch medicinální syntetický AIR PRODUCTS 22% v/v, medicinální plyn, stlačený Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls177349/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Vzduch medicinální syntetický AIR PRODUCTS 22% v/v, medicinální plyn, stlačený 2.

Více

LaserRangeMaster Pocket

LaserRangeMaster Pocket DE GB NL DK FR ES IT PL FI 04 PT 09 SE 14 NO 19 TR 24 RU 29 UA 34 39 EE LV LT RO BG GR PIN 1/4" 02 x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 e a 8. 7. 6. b f 1. 5. d c 3. 2. 4. DISPLEJ: a b c d e f Rovina m ení

Více

CDPM 77883 CDPM 77883X

CDPM 77883 CDPM 77883X CZ Návod k použití CDPM 77883 CDPM 77883X Myčka nádobí 1 Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, která zaručuje vysokou jakost, výborné užitné

Více

DampFinder DE GB NL DK FR ES IT PL FI 02 PT 06 SE 10 NO 14 "# TR 18 0" RU UA 26 CZ 30! EE 1 LV 30 LT RO BG GR

DampFinder DE GB NL DK FR ES IT PL FI 02 PT 06 SE 10 NO 14 # TR 18 0 RU UA 26 CZ 30! EE 1 LV 30 LT RO BG GR DE GB NL DK FR ES IT PL FI PT SE NO TR 02 06 10 14 18 0 RU 22 10 UA CZ 26 30 1 EE LV 30 LT RO BG GR 1 2 Lithiová baterie CR2032 Art.-Nr. 082.020.1 3 ON/OFF P ístroj se po 3 minutách sepne do úsporného

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě KONTEJNER SKLOPNÝ DO BOKU Obsah: ) Důležité upozornění bezpečnostní opatření 2) Obsluha 3) Použití 4) Provedení 5) Hydraulický systém 6) Seřizování 7) Údržba 8) Mazání 9) Náplně

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

BEL2000 - univerzální nabíje akumulátor

BEL2000 - univerzální nabíje akumulátor BEL2000 - univerzální nabíje akumulátor Základní popis: (verze 2.1-24. 2. 2001) Nabíje získal ocen ní Výrobek roku na výstav Model Hobb 2000 Univerzální nabíje akumulátor BEL2000 je moderní p ístroj ízený

Více

LG Centrální ídící ovlada

LG Centrální ídící ovlada LG Centrální ídící ovlada P ÍRU KA UŽIVATELE PQCSB101S0+PQRCUCA0 D LEŽITÉ P e t te si prosím pe liv a d kladn tuto p íru ku pro uživatele p ed instalací své vnit ní klimatiza ní jednotky a jejím uvedením

Více

1 GL 1280 Faser Optik Návod k použití

1 GL 1280 Faser Optik Návod k použití 1 GL 1280 Faser Optik Děkujeme Vám, že jste se rozholi si zakoupit tento velice kvalitní produkt. GL 1280 Fieberligt je celkově vyráběn v SRN a splňuje ty nejvyšší požadavky na kvalitu a bezpečnost. Přejeme

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

Souprava uzavíracích přípravků RUP - F2

Souprava uzavíracích přípravků RUP - F2 internet: http: //www.fastra.cz strana 1/13 Souprava uzavíracích přípravků RUP - F2 Návod k obsluze výrobce: FASTRA, s r.o. Libenice 30 - Skalka 280 02 Kolín internet: http: //www.fastra.cz strana 2/13

Více

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5 Uživatelská příručka SE155 Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka 1 Děkujeme vám za zakoupení našeho HUD projekčního displeje. Tento produkt zvyšuje bezpečnost řidičů, kdy všechny potřebné informace jsou

Více

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití Pračka EVOGT 14064D3 Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily Elektrické regulační ventily 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825, 3222/5757-3, 3222/5757-7, 3222/5724, 3222/5725, 3222/5725-7 Pneumatické regulační ventily Typ 3222/2780 Typ 3222/5857 Typ 3222/5757-3 Typ 3222/5757-7

Více

Induk ní varná deska. Model: IF - Light 30 IF - Light 40. Návod k montáži a k použití D 22

Induk ní varná deska. Model: IF - Light 30 IF - Light 40. Návod k montáži a k použití D 22 Induk ní varná deska Model: IF - Light 30 IF - Light 40 Návod k montáži a k použití D 22 POPIS OVLÁDACÍCH PRVK Tla ítka zap. / vyp. Tla ítka nastavení výkonu -/+ Tla ítka spínacích hodin UVEDENÍ

Více

VIESMANN. Návod k obsluze VITODENS 100-W. pro provozovatele zařízení

VIESMANN. Návod k obsluze VITODENS 100-W. pro provozovatele zařízení Návod k obsluze pro provozovatele zařízení VIESMANN Topné zařízení s regulací pro provoz s konstantní teplotou nebo pro ekvitermně řízený provoz VITODENS 100-W 4/2007 Prosím uschovat! Bezpečnostní pokyny

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 autorizovaný distributor NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 AA 5000 AA 3080 ATMOS Chrást, s.r.o.; Plzeňská 168;

Více

Návod k použití a montáži

Návod k použití a montáži Návod k použití a montáži Vestavné moduly EM 10, EM 20, EM 30, EM 11, EM 21, EM 22, EM 31, stropní EM 05 S Obsah Strana 2 Strana 3 Strana 4 Strana 5 Strana 6-9 Strana 10 Strana 11 Strana 12 Předmluva K

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího

Více

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Návod k použití CZ Kuchyňská digestoř Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Vážení kupující, Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří OKC 6661 I. Digestoř byla zaprojektována a vyrobena především

Více

9561CR 9561CVR 9562CR 9562CVR 9564CR 9564CVR 9565CR 9565CVR. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI

9561CR 9561CVR 9562CR 9562CVR 9564CR 9564CVR 9565CR 9565CVR. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL UA PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI RO Polizor unghiular MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Winkelschleifer BEDIENUNGSANLEITUNG HU SK CZ 956CR 956CVR 956CR 956CVR 9564CR

Více

G.2 P íklady položek, které je t eba zkontrolovat p i prohlídce instalace

G.2 P íklady položek, které je t eba zkontrolovat p i prohlídce instalace G.2 P íklady položek, které je t eba zkontrolovat p i prohlídce instalace dobré provedení práce po odborné stránce a použití odpovídajícího materiálu, ádné odd lení obvod (nulové vodi e jednotlivých obvod

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 JAK VÁHA PRACUJE... 3 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY... 3 REFERENČNÍ TABULKA... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE...

Více

Návod k použití PPW 2201 B-544-02

Návod k použití PPW 2201 B-544-02 Návod k použití PPW 2200 PPW 2201 B-544-02 2 3 Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a nikoli do komerčních a lékařských zařízení. Návod k použití si pečlivě uschovejte! Tato váha neukazuje pouze

Více

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem vzduch-voda 29.4.2016 Model: LLR160-5,5kW REVEL Provozní manuál Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho

Více

Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY

Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY Čas/den Doba zavl. Dny zapnuto/vyp. Auto./Vypnuto

Více

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Úvod Tepelné výměníky společnosti WätaS jsou koncipované jako výměníky tepla vzduch-voda. Používají se pro chladiče nebo ohřívače, přímé výparníky / kondenzátory

Více

nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo svítí stále

nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo svítí stále Návod k použití Zábleskové světlo HD 600 POPIS SVĚTLA Vysvětlivky k displeji: nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo

Více

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz VÁHY SÉRIE HGM Instruk ní p íru ka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz Obsah : 1. Instalace 2. Specifikace 3. Popis klávesnice

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ POUŽITÍ Mazací přístroj je užíván jako zdroj tlakového maziva pro centrální mazací systémy s progresivními rozdělovači řady BVA, PRA a PRB, pro trvalé, pravidelné mazání různých strojů

Více

Basový zesilovač CD-100B. Obj. č.: 36 78 42

Basový zesilovač CD-100B. Obj. č.: 36 78 42 Basový zesilovač CD-100B Obj. č.: 36 78 42 2 Obsah: ÚVOD... 2 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS FUNKCÍ... 4 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 PŘIPOJENÍ BASOVÉ KYTARY...5 PŘIPOJENÍ NA ELEKTRICKOU

Více

RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení: na zařízení 12V konektor AMP pro připojení na vozidlo Hlídání izolace:

RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení: na zařízení 12V konektor AMP pro připojení na vozidlo Hlídání izolace: Hasičský zdroj elektrického proudu Čís. zboží: MAG135SL-R OBECNĚ Druh generátor proudu Využití: Zejména u hasičů nebo uživatelů se zvýšenými požadavky na stupeň ochrany Výrobce: MAG-MOTOREN společnost

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher. EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com NÁVOD K OBSLUZE MODELY TB STEEL SINGLE DOOR TB74 STEEL TB100 STEEL

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

Elektrický bezdrátový smeták. model SW02. Návod k použití

Elektrický bezdrátový smeták. model SW02. Návod k použití Elektrický bezdrátový smeták model SW02 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 OBSAH BALENÍ A POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 SESTAVENÍ PŘÍSTROJE... 4 NABÍJENÍ BATERIÍ... 5 ČIŠTĚNÍ

Více

Funkce. Sou ásti. Nákres za ízení. LCD Displej a dálkové ovládání

Funkce. Sou ásti. Nákres za ízení. LCD Displej a dálkové ovládání NÁVOD K POUŽITÍ Funkce (1) Ultrafialové sv tlo: isti ka obsahuje ultrafialové sv tlo, které pomáhá vytvá et zdravé prost edí v míst, kde je umíst na. (2) Atmosferické idlo (volitelné): Automaticky kontroluje

Více

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční Obsah Český Obsah balení Začínáme Popis zařízení Vložení SIM a Micro SD karty 4G a Wi-Fi připojení Rozhraní operačního systému Android ARCHOS Fusion Storage Seznamování se systémem Android Odstraňování

Více

GARDENA. 4000/6 Inox č.v. 1474. Návod na použití Čerpadlo pro čerpání vody z hlubokých studní

GARDENA. 4000/6 Inox č.v. 1474. Návod na použití Čerpadlo pro čerpání vody z hlubokých studní GARDENA 4000/6 Inox č.v. 1474 Návod na použití Čerpadlo pro čerpání vody z hlubokých studní GARDENA Čerpadlo pro čerpání vody z hlubokých studní 4000/6 Inox Vítejte v zahradě GARDENA... Přečtěte si pozorně

Více

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 ! Výroba elektrotechnických zařízení a systémů V E Z A S S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 Návod k použití a technický popis Prosinec 2006 Hradec Králové! 1 OBSAH 1.Úvod 3 2. Technické

Více