NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby"

Transkript

1 NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby 1. Druh sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2. Forma sociální služby a její kapacita Ambulantní 150/rok, 15/daný okamžik, 30/den Terénní -150/rok 3. Působnost služby Beroun, Středočeský kraj 4. Poskytovatel sociální služby Spolek: Pro zdraví 21 NZDM Klub 21 Žloukovice 34, Nižbor IČ: DIČ: CZ Adresa zařízení sociálních služeb Havlíčkova 8, Beroun Město, Okruh osob, kterým je služba určena NZDM je určeno pro věkovou skupinu 6-26 let: Děti mladšího školního věku ( 6 10 let) Děti staršího školního věku (11 14 let) Mládež (15 18 let) Mladí dospělí (19 26 let) 1

2 7. Den zahájení poskytování služby Číslo registrace sociální služby: 61/180220/2011/Soc/Paz 8. Poslání Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytuje ambulantní služby dětem a mládeži ohroženými sociálním vyloučením. Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, které jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením a snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně- terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů. Služba je poskytována bezplatně. 9. Cíle služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytne ambulantní a kontaktní terénní služby dětem a mládeži ve věku od 6-26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Konkrétní cíle: - zlepšit kvalitu cílové skupiny předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života - umožnit cílové skupině lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí - vytvářet podmínky k řešení nepříznivé sociální situace jednotlivců - zajišťovat prevenci výskytu sociálně nežádoucích jevů Služba může být poskytována osobám anonymně. 10. Metody sociální práce Pomoc je poskytována především prostřednictvím těchto základních činností: a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím c) sociálně terapeutické činnosti d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Uživatelé služby nepotřebují žádné doporučení, mohou kontaktovat pracovníky NZDM osobně nebo si domluvit individuální rozhovor telefonicky, em, pomocí sociálních sítí nebo on-line přes poradnu na webových stránkách. 2

3 Způsob poskytování služby: a) v průběhu poradenského rozhovoru, formou základního sociálního poradenství b) při volnočasových aktivitách c) v terénu - prostřednictvím terénního pracovníka d) v rámci telefonického poradenského rozhovoru, em, pomocí sociálních sítí, v průběhu terapeutických činností - individuální a rodinné terapie e) prostřednictvím zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) formou pomoci při prosazování práv a zájmů Jednotlivé druhy podpory se vzájemně doplňují, tvoří celistvý program podpory a pomoci dětí mladých lidí. 11. Popis průběhu služby a) Vstup uživatele do služby Klienti budou o službě NZDM informováni: - pracovníky NZDM (sociálním pracovníkem, kontaktním pracovníkem, dalšími pracovníky v sociálních službách) - prostřednictvím rodičů a spolupracujících odborníků (učitelé, pracovníci PPP, metodici prevence, pracovníci SPOD, Městská policie aj.) - prostřednictvím distribuce informačních letáků pro klienty (cílený marketing) První kontakt 1. Zájemce o službu může požádat o poskytnutí sociální služby přímo pracovníky sociálních služeb NZDM 2. Pracovník NZDM osloví potenciálního klienta s nabídkou služby NZDM 3. Doporučení třetím subjektem (viz výše) Přijímací proces Na začátku prvního setkání probíhá přijímací proces formou rozhovoru, jehož cílem je dojednávání a vyjasňování, získávání informací od zájemce a zpětné poskytování informací o nabízených službách NZDM. V závěru může dojít k uzavření smlouvy o spolupráci obou stran. Veškeré informace jsou sociálním pracovníkem nebo jiným pověřeným pracovníkem poskytovány s ohledem na situaci a možnosti zájemce o službu tak, aby poznal, zda by služba naplňovala jeho potřeby a mohl se svobodně a informovaně rozhodnout, zda jí využije či nikoliv. Dle povahy situace buď dojde k naplnění potřeby ze strany uživatele již při prvním setkání (např. jednorázová poradenská konzultace) nebo dojde ke vzájemné dohodě o další spolupráci. Délka období spolupráce zcela závisí na potřebě uživatele a na jeho svobodném rozhodnutí službu využít, ze strany NZDM není délka spolupráce omezena (pouze věkem 3

4 zájemce). Pokud se zájemce rozhodne služby NZDM využít, dojde mezi ním a sociálním pracovníkem k uzavření smlouvy o poskytování služby, o využití jednotlivých typů podpory a o jejich posloupnosti. Uživatel je informován o tom, že může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Postup jednání se zájemcem Pracovník pověřený kontaktními rozhovory se zájemci o službu: - přivítá zájemce - buduje bezpečnou a důvěryhodnou atmosféru a vytváří pravidla dalšího domlouvání a jednání - vyjasní svou úlohu v NZDM - informuje o všech podmínkách, které vyplývají ze smlouvy o poskytnutí služby (veřejný závazek, místo, obecná nabídka služeb NZDM, možnosti ukončení služby ze strany možného uživatele i zařízení) o možnosti spolupráce na základě ústní nebo písemné dohody - společně se zájemcem formuluje jakým způsobem (obsah, forma, rozsah služby) a v jaké oblasti by mohla poskytovaná služba probíhat - informuje o nabídce, možnostech služby, na jakých zásadách služba stojí (bezplatnost, diskrétnost, ochrana a bezpečí, anonymita, respektování uživatele...), možnosti podání stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování poradenství dle pravidel pro podání stížnosti Dojde k vyplnění: a) Kontaktního formuláře v elektronickém systému (může být anonymní), popř. k uzavření smlouvy o poskytování soc. služeb Sociální služby NZDM jsou uživateli poskytovány na základě uzavřené smlouvy o poskytování služby. Smlouva stanoví všechny důležité aspekty poskytování služby včetně osobního cíle, který má služba naplňovat. Dohoda může být ústní se zápisem do elektronického pracovního programu: 1. Stanovený zástupce zařízení a uživatel uzavírají smlouvu o poskytování služby. 2. Smlouva je uzavřena podle potřeb uživatele a charakteru služby ústně nebo písemně. Uzavřené smlouvy jsou evidovány. Písemná dohoda je uzavírána vždy, když o to zájemce o službu/uživatel projeví zájem. 3. Zařízení dbá na to, aby zájemce o službu/uživatel služby rozuměl obsahu a účelu dohody. 4. Uživatel může dohodu vypovědět kdykoli, zařízení jen za podmínek stanovených ve smlouvě. Postup vypracovaný pro případné ukončení poskytování služby ze strany poskytovatele umožňuje uživateli zajistit náhradní služby. 4

5 Smlouva obsahuje tyto náležitosti: a) označení smluvních stran b) druh sociální služby c) rozsah poskytování sociální služby d) místo a čas poskytování sociální služby f) ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb g) výpovědní důvody a výpovědní lhůty h) dobu platnosti smlouvy Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud: a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, nebo následně k vytvoření Individuálního plánu uživatele služeb (IP) IP vzniká na základě svobodného a informovaného rozhodnutí uživatele: Na základě podnětu vycházejícího od uživatele sociálních služby NZDM je sociálním pracovníkem, pověřeným pracovníkem aktualizován. Aktualizace je zaznamenána na novém formuláři, který sociální pracovník/kontaktní pracovník přiloží k předcházející smlouvě. 12. Zásady poskytování služby Pracovníci NZDM se při poskytování služby řídí platnými právními předpisy, vnitřními předpisy: - Přístupnost služba je vytvořena tak, aby byla dosažitelná pro cílovou skupinu v čase, který odpovídá potřebám uživatele - Bezplatnost služba je bezplatná a nevyžaduje jakoukoliv formu členství či registrace - Bezpečnost službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní uživatele, pracovníky, či efektivitu služby - Transparentnost veškerá dokumentace obsahující údaje o uživateli služby musí být vedena se souhlasem uživatele, který má právo do ní nahlížet; zařízení získává jen ty údaje, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních služeb. - Diskrétnost uživatel má právo zůstat v anonymitě - Rovnost na poskytované služby mají nárok všichni bez rozdílu pohlaví, národnosti sociálního postavení, vyznání, či sexuální orientace - Profesionalita pracovníci NZDM garantují uživatelům služby profesionální přístup - Respekt pracovník vždy respektuje uživatele a jeho rozhodnutí - Neutrální postoj pracovník přistupuje k uživatelům služeb bez hodnocení 5

6 Nabídka služeb NZDM: - Sociálně terapeutické aktivity - Základní sociální poradenství - poskytuje dětem, mladým osobám a jejich rodinám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace - Vzdělávací a výchovný program pro mladistvé - jako preventivní opatření - Spolupráce s pracovníky SPOD, PPP, Centrum duševního zdraví - Motivační program (cílem je zvýšení úrovně sebepoznání, identifikace motivačních schopností) 13. Činnosti konkrétně: a) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Pomoc s přípravou na vyučování Výtvarné, hudební a sportovní aktivity Vzdělávací semináře b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Společenské hry Stolní fotbálek Stolní tenis Kulečník c) Sociálně-terapeutické činnosti Sociální poradenství Tvůrčí činnost sociálně- terapeutická d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Asistence při jednání na úřadech, školách, vyhledávání práce atp. 14. Způsob, jakým jsou uživatelé zapojováni do rozhodování o využití služby Klient má právo na činění vlastních rozhodnutí, což znamená: - pracovník vychází při poskytování péče z potřeb a přání klienta - pracovník zahajuje péči pouze se souhlasem klienta - pravidelným poskytováním informací o programové nabídce NZDM umožňuje pracovník klientovi volit další zapojení Klient má právo obracet se na pracovníky NZDM ve všech otázkách svého osobního života a požadovat účelnou pomoc a radu. 15. Způsob vyřizování stížností uživatelů 1. Klient je seznámen s možností a způsobem podání stížnosti v úvodu. Informace je podána ústně a též v písemné podobě (v Kontaktním formuláři). 2. Klient má možnost v případě potřeby vyjádřit svůj nesouhlas s postupem osob, které realizují program, a to písemně (schránka umístěná v NZDM pro tyto účely) nebo osobně koordinátorovi programu NZDM či statutárnímu zástupci Pro zdraví 2 6

7 3. Metodický vedoucí projektu nebo statutární zástupce tento podnět s klientem a dotyčným pracovníkem projedná do 30 dnů od doručení stížnosti klienta. O způsobu vyřízení stížnosti je pořízen písemný záznam, který je uložen v dokumentaci. Podmínky ukončení sociální služby K ukončení spolupráce může dojít ze dvou důvodů: 1) Ukončení poskytování služeb ze strany poskytovatele a) klient nesplňuje kritéria pro zařazení (věk atp.) b) klient v prostorách NZDM slovně nebo fyzicky napadl pracovníka nebo jiného uživatele služby nebo se chová jiným nevhodným způsobem (posouzeno v rámci supervize) c) klient poškodil nebo zcizil majetek NZDM d) klient dochází do NZDM pod vlivem návykové látky 2) ukončení poskytování služeb ze strany klienta Klient má právo kdykoliv vypovědět smlouvu o účasti v programu. 16. Finanční účast spoluuživatele na službě: Služby jsou poskytovány klientům zdarma. 17. Materiální a technické zabezpečení služby: Pro provoz NZDM v Berouně byly vyhrazeny prostory v centru města o rozloze 95 m2 (viz. adresa pobočky výše) a) Osobní náklady Mzdy osob podílejících se na realizaci služby NZDM a jejich pracovní náplň: - Odborný dohled - Koordinátor NZDM - Sociální pracovník - Ekonomické řízení - Vedoucí volnočasový pedagog - Volnočasový pedagog - Úklidové práce b) Materiální vybavení - Vybavení nábytkem - Sociální zázemí - Vybavení NZDM, vybavení pro realizaci jednotlivých aktivit - stolní hry, výtvarné potřeby, hudební nástroje, klávesy, PC sestava včetně softwaru, kulečník, stolní tenis, tiskárna, mixážní pult, stolní fotbal 7

8 c) Další náklady - Pronájem prostor - Poštovné, telefony, internet - Kancelářské potřeby - Tisk a kopírování - barvy do tiskáren, kopírovacího stroje, scanneru 18. Časový rozsah poskytované služby Otevírací doba: Pondělí h Úterý h Středa h Čtvrtek h Pátek h V době letních školních prázdnin- omezený provoz, v této době běží příměstské tábory, je realizován pobytový tábor, 4 týdny je zařízení zavřeno - probíhá příprava na nový školní rok. 19. Popis personálního zajištění poskytování sociálních služeb a vymezení kompetencí a) Pracovníci v nepřímé péči Koordinátor projektové řízení řízení metodických postupů koordinace pracovníků příprava a vedení povinné dokumentace koordinace doplňkových aktivit a vzdělávání pracovníků zajištění materiálních a provozních podmínek pro provoz Aktivní spolupráce se souvisejícími institucemi koordinace PR aktivit Odborný dohled zodpovědnost za systém vnitřní kontroly - dohled nad finančním řízením - dohled nad odborným řízením - dohled nad provozním řízení monitoring realizace služeb organizace kontrola plnění stanovených indikátorů 8

9 Ekonomické řízení vedení podvojného účetnictví personální práce zajištění dodržování rozpočtové kázně b) Přímé poskytování sociální služby: Sociální pracovník Tvorba individuálních plánů klientů Revize práce s klienty Sociálně terapeutické činnosti Sociální poradenství Vedoucí volnočasový pedagog Aktivní vyhledávání dětí a mládeže ohrožených sociálně patologickými jevy Pedagogická přímá činnost s dospívajícími ohroženými sociálně - patologickými jevy formou ambulantní a terénní práce Příprava a vedení individuálních a skupinových aktivit Vedení příslušné dokumentace a další administrativní činnosti Efektivní vedení lektorů a dobrovolníků v přímé péči v rámci volnočasových aktivit Účast na PR aktivitách Spolupráce se souvisejícími institucemi Lektoři volnočasových aktivit Specifická volnočasová činnost pravidelná nebo příležitostná (výtvarná, hudební, sebepoznávací, pomoc s přípravou na vyučování apod.) - příprava - zajištění informovanosti o aktivitách - realizace - doložení výstupů Studentská praxe/stáže Pedagogická a sociální práce dle kompetencí praktikanta/stážisty Dobrovolníci Dobrovolná činnost dle možností dobrovolníka a potřeb NZDM 20. Porady pracovníků Pracovní porada zaměstnanců v přímé péči: 2x týdně konzultace konkrétních kazuistik v rámci podpory uživatelů služeb. Porada pracovníků v přímé i nepřímé péči: 1x měsíc 9

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby SMĚRNICE č. 6/2015-00 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a Pověřená osoba má písemně definováno a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Adresa: Čs. Tankistů 277 Praha 10 Dolní Měcholupy 109 00 Telefon, fax : 274 775 200 Mobil: 722 805 757 Internetová adresa: www.radost-ops.cz

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru.

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru. Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Amalthea Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa,

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013 Adresa sídla: Těchobuz 1 395 01 Pacov IČO 00511676 Tel.: 565 443 926 Fax.: 565 382 325 info@domovjerabina.cz www.domovjerabina.cz DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Směrnice č.

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Láskyplný domov pro každé dítě loga esf 2 Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Sdružení SOS dětských vesniček Praha 2013 Autoři: Mgr. Jindra

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více