Přinášíme úlevu nemocným. Výroční zpráva 2011 Gaudia proti rakovině, o. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přinášíme úlevu nemocným. Výroční zpráva 2011 Gaudia proti rakovině, o. s."

Transkript

1 Přinášíme úlevu nemocným Výroční zpráva 2011 Gaudia proti rakovině, o. s.

2 Obsah: 1. Úvod informace o sdružení 2. Zdravotnický projekt 3. Sociální projekt 4. Projekt mediace podpořen grantem Amgen Foundation 5. Akce a fotogalerie 6. Revizní zpráva V roce 2011 nás podpořili 3

3 Gaudia proti rakovině, o. s. občanské sdružení, poskytující psychoterapeutické, sociální a podpůrně léčebné služby pacientům s onkologickou diagnózou a jinak vážně nemocným a jejich příbuzným a blízkým Smyslem existence sdružení je zpřístupňovat nemocným lidem a jejich příbuzným a blízkým osobám psychoterapii a sociální poradenství. Tímto a dalšími prostředky se pokoušíme pozitivně ovlivňovat atmosféru ve zdravotnických zařízeních. Původně jsme poskytovali psychosociální služby pouze ambulantně v prostorách sdružení. K ambulantní formě služeb přibyla od roku 2006 psychoterapeutická péče přímo u lůžka nemocného. Ukázalo se, že pacienti se v průběhu hospitalizace musí vyrovnávat nejen s nepříznivou diagnózou a náročnou léčbou, ale také s nedostatkem praktických informací a s nároky, které na ně klade samotný pobyt v nemocnici. Tyto nároky se týkají samotného režimu léčby, soužití s dalšími cizími osobami, a také představ personálu, jak se mají na oddělení chovat. Jejich adaptaci tedy ztěžují různá nedorozumění mezi nimi a personálem. Aby naše služby měly patřičný efekt, museli jsme začít řešit i tato vzájemná nepochopení. Vedle psychoterapie jsme začali poskytovat také mediační služby. To znamená, že naši pracovníci pečují odborně také o komunikaci personálu s pacienty a jejich příbuznými. Zdravotníkům ukazují svým příkladem, jak je možné s pacienty jednat a poskytují jim vzdělávání v příslušných dovednostech tak, aby výsledkem byla komunikace založená na větším respektu vůči pacientovi, vedoucí k oboustranné spokojenosti. V roce 2011 se podařilo služby udržet a pokračovat v již zavedené nabídce, díky schválení grantu Amgen Foundation jsme služby navíc mohli rozšířit o Projekt mediace a usnadnění komunikace mezi zdravotníky a onkologickými pacienty a jejich příbuznými. Výsledky a průběh jednotlivých projektů jsou uvedeny v dalších bodech. Hlavním cílem sdružení pro rok 2012 bude nejen udržení rozsahu a kvality nabízených služeb a jejich další rozvoj, ale také finanční stabilita sdružení i plánování dalších projektů týkající se nepřímé podpory nemocných hlavně supervizní a vzdělávací aktivity pro zdravotnický personál. Naše služby Pacientům a jejich příbuzným a blízkým poskytujeme psychoterapii sociálně psychologické poradenství partnerské a rodinné poradenství mediaci podpůrné masáže (reflexní terapii) Zdravotnickým pracovníkům nabízíme možnost konzultovat psychický stav pacienta psychologickou podporu a poradenství (supervize) vzdělávání v komunikačních dovednostech mediaci kontaktu s pacientem a jeho příbuznými asistenci při sdělování diagnózy masáže S pacienty a jejich rodinami pracujeme přímo v nemocnicích ( u lůžka nemocného nebo v místnosti, k tomu určené) ambulantně v centru Gaudia (v Praze a v Brně) v domácím prostředí Se zdravotním personálem pracujeme přímo v nemocnicích nebo v centru Gaudia V čem naše práce spočívá? Jsme vedeni předpokladem, že to, čím se pacient trápí, nejsou fakta, ale představy a očekávání s těmito fakty spojené. Považujeme za důležité slyšet v tom, co klient říká, nějaké přání, k němuž se můžeme připojit a rozvíjet ho a zkoumat význam proměňujícím rozhovorem. (Doptáváme se na související představy a přání, na potřeby, na to, v čem by pacient viděl řešení ) Účelem naší práce není hodnotit smýšlení ani činy našich klientů, ale objevit to cenné a silné v každém z nich, pomoci jim hledat nové možnosti a podnítit žádoucí změny a ozdravné procesy. Naše podpůrná (tzv. supervizní) práce s personálem je vedena obdobnými principy. Realizační tým Předsedkyně sdružení: MUDr. Olga Kunertová Statutární zástupce: MUDr. Olga Kunertová, Irena Kraftová, Mgr. Jana Brzkovksá Terapeuti Praha: Mgr. Hana Brachová, Mgr. Kateřina Benešová Socioterapeutka: Bc. Věra Dufková Fundraiser: Irena Kraftová Odborný garant: MUDr. Olga Kunertová Masérky: Alena Srpová Sekretariát: Veronika Beňová Jihomoravský tým: Mgr. Jana Brzkovská, Mgr. Vratislav Kovář, Ing. Marcela Blažková 4 5

4 Zdravotnický projekt Komplexní psychoterapeutická a podpůrná péče pro onkologicky a jinak chronicky nemocné a jejich blízké Projekt Komplexní psychoterapeutická a podpůrná péče pro onkologicky a jinak chronicky nemocné a jejich blízké navazuje na projekty realizované již od roku Záměrem těchto projektů je poskytovat komplexní psychoterapeutickou, poradenskou a podpůrnou péči nejen vážně nemocným, ale i jejich rodinám. Realizace služeb probíhala v několika rovinách: 6 Služby u lůžka v roce 2011 kontinuálně pokračovaly a byly naše služby navýšeny v nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, a také na onkologické klinice ve Znojmě, ambulantně pak byly i nadále prováděny v Brně a v centru Gaudia v Praze. Spoupráce z předchozích let s fakultní nemocnicí Královské Vinohrady pokračovala na onkologické klinice pouze do května 2011, kdy bylo z naší strany vyhověno internímu přání nemocnice přejít na vlastní psychologické (avšak zároveň placené) služby. Ve všech zařízeních byly poskytovány podpůrné psychoterapeutické rozhovory, krizová intervence a mediace. V obou nemocnicích byly zároveň poskytovány ambulantní služby. To znamená, že klienti, kteří již byli propuštěni z nemocničního léčení do domácího, mohli i nadále docházet do nemocnice na psychotetarepii, a pokračovat tak v naší péči a podpoře. Jako nejvíce a nejlépe využitelnou Gaudia proti rakovině, o. s. PSYCHOSOCIÁLNÍ PODPORA PRO NEMOCNÉ, JEJICH PŘÍBUZNÉ A BLÍZKÉ Přináší úlevu nemocným. Pomáhá unést změny, které s nemocí přicházejí. Přispívá ke zvládání pobytu v nemocnici. Nabízí prostor pro Vaše témata. KONTAKTUJTE NÁS potřebujete-li se vyrovnat s tím, co vás potkalo chcete-li něco změnit nevíte-li, jak se rozhodnout POMŮŽEME I VÁM Konzultace jsou v nemocnicích poskytovány ZDARMA. Při ambulantní návštěvě počítejte s manipulačním poplatkem 50 Kč. Nabízíme také konzultace po skypu a podpůrné masáže. dobou k terapii prokázala praxe čas, kdy klient čekal na vyšetření lékařem, a to ať již v případě samotného nemocného, tak i pro jeho doprovod. Nedílnou součástí práce byla i supervizní práce s personálem nemocnice na konkrétních odděleních. Tyto služby se ukázaly jako velmi důležité. Často docházelo k přímému kontaktu a tedy i k nabídce našich služeb přímo v období, kdy jsou pro klienty nejvíce potřebné (sdělení diagnózy, operace, změna situace v životě klienta stomie, ablace prsu apod.). Spolupráce s ošetřujícím personálem vedla i nadále ke zkvalitnění celého léčebného procesu a adaptaci pacienta na novou životní situaci. Služby ambulantní klienti byli převzati do péče po kontaktu u lůžka, byla jim naše služba doporučena nebo sami vyhledali pomoc na základě informací z letáků u lékaře, ve spolupracujících organizacích nebo z internetu. Klientovi byla na základě domluvy poskytována psychoterapie nebo poradenství, v nezbytných případech krizová intervence. Péči zajišťoval tým psychoterapeutů, administrativní zázemí zajišťovala asistentka zaměstnaná na DPČ v rozsahu 0,5 úvazku. K dispozici byla také nabídka služeb práce s tělem masáže, cvičení apod. Koordinaci služeb zajišťoval koordinátor projektu a odborný dohled garant projektu. Socioterapie socioterapií se v praxi rozumí využívání terapeutických technik v práci sociálního pracovníka. Sociální pracovník vede s klientem rozhovor, mapuje jeho aktuální sociální potřeby a sociální situaci, pomáhá jim orientovat se v možnostech řešení jejich situace. Dále pomáhá klientům navazovat kontakty v dalších zařízeních např. LDN, hospic, úřady apod. Výsledkem socioterapie je úspěšná adaptace klienta na vzniklou situaci a stabilizace jeho sociální sítě. Socioterapie je nedílnou součástí našich služeb, poskytovaných v nemocnicích, i v centru Gaudia, případně v rámci docházení ke klientům domů. Socioterapeutický rozhovor mapuje aktuální potřeby nemocných a v roce 2011 se nám podařilo služby rozšířit. mediace a supervize personálu: mediace znamená přiblížení či zlepšení kontaktu mezi nemocným a zdravotním personálem. Terapeut není prostředníkem, ale zprostředkovatelem kontaktu, tzn. že jeho úlohou je podporovat pacienta v tom, aby si byl vědom svých možností a dokázal si říkat o to, co potřebuje. Mediace může probíhat za přítomnosti obou stran nebo se individuálně s každou stranou řeší obtíže, které s kontaktem právě tato strana má. V roce 2011 jsme se na tuto problematiku zaměřili více než v letech předchozích. Supervize: I zdravotničtí pracovníci mívají občas problémy. Pracují v časovém stresu a jejich práce je také emocionálně náročná. Práce na onkologických klinikách je po této stránce jednou z nejtěžších, a proto jsme nabídku našich služeb v roce 2011 směřovali více právě na nemocniční personál. Možnost rozhovoru nebo konzultace o nahromaděných problémech, či jejich včasná prevence, vedly u sester k psychické úlevě, která se pak mohla promítnout v lepší připravenosti a duševní pohodě při výkonu jejich práce. Sestry ocenily rovněž možnost řešit interpersonální problémy na oddělení. Služby byly v roce 2011 podstatně rozšířeny a ze strany personálu vítány. Podpůrné metody práce s tělem Význam masáží je především v účincích dotyku a tělesného kontaktu, zvláště pro lidi nemocné, trpící chronicky bolestmi, jejichž tělo dlouhodobě strádá. Úlevný je však i pro osoby, žijící dlouhodobě ve stresu, což jsou právě příbuzní onkologicky nemocných pacientů. V nabídce služeb lze najít: lymfatické masáže, reflexní terapie, relaxační masáže. Všechny tyto služby musí být předem doporučeny ošetřujícím lékařem, onkologem klienta. Mohou je však užitečně využít i příbuzní a v neposlední řadě sami zdravotníci. Vzdělávání zdravotnického personálu a psychoterapeutů na základě zkušeností, které jsme získali během realizace projektu, pořádáme semináře a přednášky na témata z oblasti psychologie a psychoterapie nejen přímo pro personnál pracující s onkologicky nemocným, ale také pro rozšíření povědomí o potřebách onkologických pacientů, o možnosti prevence syndromu vyhoření, využití asertivity a komunikačních dovedností v práci sestry apod. 7

5 Shrnutí V roce 2011 se podařilo udržet služby po celý rok ve dvou spolupracujících nemocnicích, tj. přímo u lůžka, a to v nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Praze 1, ve Znojemské nemocnici na onkologickém oddělení, do poloviny roku pak také ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, dále pak ambulantně v Praze a Brně. V nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, kde jsou naše služby prozatím nejvíce rozšířené, byly poskytovány podpůrné psychoterapeutické rozhovory a krizová intervence a byly průběžně prováděny supervizní rozhovory s personálem nemocnice. Personál oceňuje zejména pozitivní ovlivnění atmosféry na jednotlivých odděleních, která nepřímo podporuje samotný léčebný proces. Služby nebyly přerušeny a naopak počátkem měsíce dubna navýšeny. Pracujeme na úpravě koncepce poskytování služeb nejen pro onkologické pacienty na onkologických odděleních (lůžková oddělení a stacionáře pro poskytování chemoterapie a radioterapie), ale také na odděleních ostatních těžce nemocných pacientů. Nová koncepce by měla usnadnit rovněž komunikaci s personálem jednotlivých oddělení a prohloubit tak vzájemnou spolupráci. Kromě práce v nemocnicích pokračovaly rovněž ambulantně poskytované služby v prostorách našeho sdružení a to jak konzultačního charakteru, tak formou podpůrných masáží. Ambulantní služby byly i nadále nabízeny nejen v Praze, ale také v Brně. Praktické zkušenosti z práce sdružení byly využity i ke vzdělávání zdravotnických pracovníků. V nemocnici Královské Vinohrady Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Praze 1 byly v průběhu roku uskutečněny 2 odborné semináře pro sestry a lékaře, které zúčastněné detailněji seznámily s naší prací a posláním. V prosinci pak v NMKSB proběhl 6hodinový kreditovaný seminář pro sestry Krizová intervence ve zdravotnictví, který je konkrétněji seznámil s tím, jak včasnou a vhodnou reakcí může sestra přispět k uklidnění pacienta a k jeho lepší spolupráci v léčbě (protože onemocnění s sebou kromě fyzických potíží přináší také psychický stres), a který vedl účastnice k tomu, jak pracovat se základními krizově intervenčními postupy (základy práce s agresí, projevy zoufalství a jinak vyhrocenými situacemi), a dále ke zvládání vlastních emocí a sebereflexi. Pokračovala rovněž naše osvětová činnost: Začali jsme spolupracovat s portálem Osudy na vytvoření internetového onkologického fóra pro pacienty s touto diagnózou. Zúčastnili jsme se přednášky pořádané Ligou proti rakovině, MUDr. Kunertová se aktivně zúčastnila Onkologických dnů spolu s Mgr. Brzkovskou, která zastupuje naši brněnskou pobočku. Zúčastnili jsme se opětovně propagační akce Fajn den, pořádané pro veřejnost sdružením Remedium, jejímž záměrem bylo seznámení se s prací a službami neziskového sektoru nejen v Praze 3. V červnu nám byla povolena Veřejná sbírka Magistrátem hl. m. Prahy a ve spolupráci s Forem dárců jsme dostali povolení na uvedení dárcovké SMS (DMS). Na základě těchto povolení jsme na vlastní náklady vytvořili kratičký spot, který na naše služby poukazuje (nabídka odvysílání se týkala hlavně TV Óčko, ostatní televize spot nemohou v letošním roce vysílat, ale byly osloveny). 8 Odkaz na spot naleznete na našich webových stránkách: nebo na youtube.com pod názvem Gaudia proti rakovině. Dne odvysílala TV Metropol 15minutový živý vstup, jehož obsahem byl rozhovor s MUDr. Kunertovu a zástupkyní klientů paní Marií, odkaz je opět umístěn na našich webových sránkách: Aktuálně jsme zprovoznili sociální síť Facebook pro další možnost komunikace s našimi potencionálními i stávajícími klienty, ale i s vidinou lepší propagace našich služeb pro širší veřejnost. Dosažení výsledků Vliv projektu na cílovou skupinu : V nemocnicích jsme sbírali zpětnou vazbu ústně v rámci samotných rozhovorů s pacienty. Pacienti samotní přivítali možnost popovídat si s někým nezávislým, pochvalovali si výsledek zejména v případech, kdy rozhovor přinesl možnost praktického řešení (např. nalezení prostředků ke zkrácení dlouhé chvíle v nemocnici), nebo když přispěl ke zlepšení komunikace s personálem (pomohl vysvětlit nějaké nedorozumění nebo přispěl k vykrystalizování konkrétní žádosti k sestře či lékaři). Jako další přínosy podpůrných rozhovorů zmiňovali pacienti inspiraci, možnost nového pohledu, úlevu nebo i smíření se se situací. Ambulantní pacienti jsou po skončení terapie žádáni o vyplnění zpětnovazebního dotazníku. Míru spokojenosti s poskytnutými službami označovali na škále od 0 do 5 (kde 5 = maximální spokojenost) nejčastěji mezi 4 5. Zdravotničtí pracovníci oceňovali možnost podělit se se svými starostmi jednak na individuálních supervizích, ale také v rámci seminářů, kde mohli navíc sdílet a porovnávat problematická témata s kolegy z jiných zdravotnických zařízení a vzájemně se inspirovat při hledání řešení. Z výukových témat měla největší ohlas asertivita, další téma, které sestry zaujalo byla prevence syndromu vyhoření a doprovázení umírajících. Lékaři oceňovali možnost přenechat hovor o prožívání pacienta po sdělení diagnózy na jiném pracovníkovi, vnímali to jako pomoc a úlevu. Reference spolupracujících nemocnic: V průběhu roku 2011 vyhodnotily obě spolupracující nemocnice (Praha, Znojmo) naší spolupráci velmi pozitivně formou Referenčních dopisů. 9

6 Další podpůrné metody akcí hodin Podpůrné masáže Další činnosti Supervize týmu Praha, Brno Supervize individuální Odborná konzilia Porady týmu Praha Semináře, prezentace sdružení 4 18 Porady týmu Brno 6 12 Evaluační schůzky v nemocnicích Kvalitativní výsledky projektu byly hodnoceny již během realizace projektu. Za podstatné považujeme: Zhodnocení dosažených výsledků Výsledky projektu: Kvantitativní výsledky Počet kontaktů s klienty za rok 2011 a počet hodin přímé práce s klienty Služby u lůžka: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze; nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, onkologická klinika Nemocnice Znojmo Služby ambulantní: Praha, Brno 10 terapie u lůžka ambulance mediace kontaktů hodin supervize personálu domácí konzultace , telef.konzultace celkem Udržení koncepce projektu Celkové navýšení služeb Rozvoj terapeutických služeb ve Znojmě Zlepšení, zkvaliitnění a navýšení mediační a supervizní práce se zdravotnickým personálem v přímé péči Přednášková a lektorská činnost vyplývající z realizace projektu Zlepšení propagace a osvěty Přínosem je již osvědčená užitečnost včasné intervence přímo u lůžka nemocného v době, kdy je klient nejvíce potřebuje. Potvrzuje se předpoklad o vhodnosti a významu těchto služeb přímo ve zdravotnickém zařízení, jakož i doprovázení pacienta stejným terapeutem, se kterým již navázal vztah, i po skončení léčby ambulantně v prostorách sdružení případně v domácím prostředí. Sdružení se bohužel také ocitlo v situaci, kdy nemohlo poskytnout službu dalším zařízením z důvodu nedostatku personálu, který by mohl být placen ze zdrojů projektu. Plán na příští období, cíle projektu Sdružení bude nadále rozvíjet propojení psychoterapeutických, poradenských a podpůrných služeb pro onkologické a jinak chronicky nemocné pacienty, rodinné příslušníky a blízké osoby. Budeme i nadále usilovat o zlepšení kvality života onkologických pacientů systematickou prací na zvládání jejich tíživé situace a na ovlivnění jejich postoje k nemoci a léčbě. Plánujeme udržet či ještě zlepšit spolupráci s personálem ve spolupracujících zdravotnických zařízeních a zaměřit se i na jeho další vzdělávání. Ve službách pro klientky se opíráme o zavedené a fungující postupy, které se budeme snažit pomocí odborných konzilií, porad a sebevzdělávání i nadále zkvalitňovat. Rádi bychom služby (v případě dostatku nezbytných finančních prostředků) rozšířili také 11

7 do hospiců, a to jak v Praze, tak ve Středočeském i Jihomoravském kraji. Dle dosavadního průzkumu a komunikace se zástupci hospicových zařízení, by o naše služby byl velký zájem. terapie u lůžka ambulance mediace supervize personálu celkem kontaktů celkem leden ,5 únor ,5 březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem Sociální projekt Terénní a ambulantní sociální služby pro onkologicky nemocné a jejich blízké Shrnutí: konzultace s pacienty konzutace s příbuznými práce s tělem celkem kontaktů celkem Na projekt Terénní a ambulantní sociální služby pro onkologicky nemocné a jejich blízké jsme obdrželi dotace pouze z MHMP sociálního odboru, ve výši Kč. Proto byly všechny tyto prostředky použity výhradně na mzdu sociální pracovnice, a to po dobu 4 měsíců (06-09/2011). Po dobu ostatních měsíců byly sociální služby zahrnuty do projektu komplexní péče a hrazeny tedy z jiných zdrojů. Výsledky projektu: Kvantitativní výsledky Počet kontaktů s klienty za rok 2011 a počet hodin přímé práce s klienty Služby u lůžka: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze; nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, služby ambulantní v Praze: leden únor březen duben ,5 květen ,5 červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem

8 Projekt mediace a usnadnění komunikace mezi zdravotníky a pacienty a jejich příbuznými (grant Amgen Foundation) Průběžná zpráva Mediační služby v rámci projektu jsou průběžně rozvíjeny v nemocnici Svatého Karla Boromejského (v tzv. Nemocnici Pod Petřínem) v Praze, kde spolupracujeme s interními a chirurgickými odděleními, a také s oddělením Paliativní péče, které zde bylo v lednu tohoto roku otevřeno. Zároveň pracujeme na onkologicko-radiologickém oddělení v Nové nemocnici ve Znojmě. Do obou nemocnic pravidelně jezdí předsedkyně sdružení MUDr. Olga Kunertová na průběžné evaluační schůzky. Jejich obsahem je zhodnocení dosavadní spolupráce s našimi mediátory a příslušným oddělením a diskuze o možném dalším rozvoji. Celkem zatím proběhlo v Praze 5 těchto schůzek a ve Znojmě 2. Jejich výsledkem je potvrzení potřebnosti našich služeb pro obě spolupracující nemocniční zařízení (Ve Znojmě jeví zájem spolupracovat i další oddělení, k naplnění těchto potřeb však zatím nemáme kapacity.) a ladění podmínek spolupráce zejména co se týče vytváření adekvátních objednávek na mediaci ze strany personálu. Za účelem zvýšení efektivity využívání nabídky mediace ze strany ošetřujícícho personálu jsme nabídli a zrealizovali na paliativním oddělení v nemocnici Pod Petřínem seminář o komunikaci s pacientem.. Na základě tohoto a dalších plánovaných seminářů jsme zaznamenali posun v tom, jak a kdy sestry o naše služby žádají, který můžeme zhodnotit v těchto základních bodech: 1) drobné potíže jsou sestry již schopny identifikovat samy a snáze se domlouvají s pacienty na jejich řešení (méně se vyskytují objednávky typu zjistěte, proč si pacient/ka nevzal/a lék, který mu/jí byl doporučen, proč nejí apod.) 2) zaznamenali jsme rovněž snížení počtu konfliktů, vznikajících z nedorozumění. Sestry jsou více schopné porozumět emočním rozladám pacientů, a neberou tolik osobně jejich opakovaná volání nebo neochotu dodržovat stanovený režim. 3) Zvýšila se citlivost sester pro závažnější potíže typu nemohu se domluvit se synem, dcerou, nejsem si jist, jestli mi pan doktor říká celou pravdu apod. Snížila se zároveň potřeba zasahovat v běžných situacích. Naše mediační služby jsou nyní využívány efektivněji. Narostla poptávka po zprostředkování dohody s lékaři, týkající se dostatečného množství adekvátních informací, a na práci s příbuznými. Sestry více požadují podporu a pomoc při samotném domlouvání se s pacienty i s kolegy. Sestry jsou dále vedeny k tomu, aby se nebály být vůči pacientům transparentnější otevřeně jim sdělovaly např. svoje požadavky na to, jak se má pacient chovat a čím sám/sama může svůj léčebný proces podpořit. Méně se bojí otevřenosti a nenutí nás proto zatajovat pravý důvod naší intervence. Výše uvedený seminář jsem se rozhodli nabídnout rovněž personálu dalších oddělení v nemocnici Pod Petřínem a onkologického oddělení ve Znojmě, abychom i zde podpořili tyto žádoucí změny. 14 Na paliativním oddělení v nemocnici Pod Petřínem plánujeme v podobných seminářích o komunikaci s pacientem a příbuznými pokračovat, a naučit tak sestry nejen o své práci přemýšlet a diskutovat, ale také se iniciativněji zapojovat do supervizí, které jim umožní objektivnější vyhodnocení výsledků včetně zpětné vazby Tímto způsobem chceme spolupráci s personálem zintenzivnit. Jelikož tým sester a lékařů se zde nově sešel, jsou pravidla jejich vzájemné spolupráce i spolupráce s námi nově nastavována. Snažíme se tedy participovat na tomto procesu již od samého začátku. V obou nemocnicích dále pracujeme na uspořádání průzkumu spokojenosti pacientů s atmosférou na odděleních, konkrétně ze strany ochoty personálu vyhovět specifickým potřebám pacientů a úrovně otevřenosti komunikace. Průběžná zpráva Závěr z průběžné zprávy Mediační služby v rámci projektu jsou průběžně rozvíjeny v nemocnici Svatého Karla Boromejského (v tzv. Nemocnici Pod Petřínem) v Praze, kde spolupracujeme s interními a chirurgickými odděleními, a také s oddělením Paliativní péče, které zde bylo v lednu tohoto roku otevřeno. Zároveň pracujeme na onkologicko-radiologickém oddělení v Nové nemocnici ve Znojmě. Do obou nemocnic pravidelně jezdí předsedkyně sdružení MUDr. Olga Kunertová na průběžné evaluační schůzky. Jejich obsahem je zhodnocení dosavadní spolupráce s našimi mediátory a příslušným oddělením a diskuze o možném dalším rozvoji. Celkem zatím proběhlo v Praze 5 těchto schůzek a ve Znojmě 2. Jejich výsledkem je potvrzení potřebnosti našich služeb pro obě spolupracující nemocniční zařízení (ve Znojmě jeví zájem spolupracovat i další oddělení) a ladění podmínek spolupráce zejména co se týče vytváření adekvátních objednávek na mediaci ze strany personálu. Conclusion of the interim report A project for mediation and facilitation of communication between medical staff and patients and their relatives Interim Financial Report The project was until September covered from other sources. We started to draw funds from the grant Amgen Foundation since November (rather form September) of The attached table shows the exact expenditure of funds until to , subsequent table itemises the specific payment and any insurance ( in the accounting system is not a comprehensive record). It means that by the end of year 2011 was exhausted amount from the total CZK, which means that by December 31, 2011 were spent 16.66% of the total amount of the grant. All payments are supported by time sheets or a specific contract. 15

9 Attachements: Statemet as documented, Wages and salaries brakdown Since January 2012 we have extended and increased the mediation service in the newly opened separately on palliative care in the hospital Sisters of Mercy of St.Charles Borromeo in Prague. This fact will corresponded with the final statistics. Resources drawn from the Found will be allocated in the coming months of this year (until June 1, 2012) deliberately, and will continue to keep records so that all funds were clearly documented in the Final report. Our cooperating team in Project: Psychotherapists (+ sociotherapist) = mediation workers: Mgr. Hana Brachová, Mgr. Kateřina Benešová, Mgr. Věra Dufková, Ph.D. Vratislav Kovář (Brno), Ing. Marcela Blažková (Brno), Mgr. Jana Brzkovská (Brno), a new person: Mgr.Bc. Barbora Šonová Guarantee, supervisor: MUDr. Olga Kunertová Administratitor, econom, coordinator: Irena Kraftová Statistical data as of 31 December 2011: Bedside services: University Hospital in Královské Vinohrady, Prague; Hospital of St. Charles Borromeo Sisters of Mercy, Prague, department of oncology of Znojmo Hospital Ambulance Services: Prague, Brno therapy at bedside ambulance mediation consultation with patients personnel supervision (mediation) Gaudia proti rakovině, o. s. nabízí lékařům ASISTENCI PŘI SDĚLOVÁNÍ NEPŘÍZNIVÉ DIAGNÓZY PACIENTOVI ČI JEHO PŘÍBUZNÝM. Náš pracovník vás přijde podpořit v této nezáviděníhodné pozici, dle vašeho přání bude mediovat setkání, na němž se sdělení má odehrát a následně poskytne psychickou podporu i příjemcům nepříznivých zpráv. MEDIACI KONTAKTU S PŘÍBUZNÝMI Čas od času je potřeba domluvit se nejen s pacientem, ale také s jeho příbuznými na tom, jak bude léčba pokračovat, na zajištění další péče o pacienta apod. Nabízíme služby mediátora, který zprostředkuje dohodu mezi všemi zúčastněnými stranami. SUPERVIZE Supervize je podněcující rozhovor, v jehož průběhu máte možnost sdílet svoje pocity, podívat se na obtížné situace při výkonu své profese jinak, tímto způsobem rozvíjet své profesionální schopnosti a dovednosti a bránit se vyhoření. contacts 1, ,109 hours 2, ,881 consult. at home , tel. consult. total Akce sdružení 2011 Setkání s členkami sdružení ALEN jsme navštívili ALENky na jejich rekondičním pobytu v Luhačovicích. Arteterapeutický program pro ně tentokrát připravil náš vzácný host, francouzská arteterapeutka France Nevole. Kromě arteterapie, mohly rekreující se členky sdružení vyzkoušet i masáž nohou, prováděnou naší masérkou Alenou Srpovou, a proběhlo i pokračování semináře na téma komunikačních dovedností, vedené Olgou Kunertovou. Setkání podpořilo přátelské vztahy se sdružením ALEN a bylo mimo jiné cenným příspěvkem k propagaci našich služeb. FAJN DEN, pátek třináctého s žižkovskými neziskovkami pod záštitou zástupce starostky MČ Praha 3 Mgr. Jiřího Matuška V pátek 13. května 2011 se na kopci Parukářka uskutečnil 4. žižkovský komunitní FAJN DEN s podtitulem pátek třináctého s žižkovskými neziskovkami. Jeho cílem bylo seznámit (nejen) občany Žižkova a Vinohrad s pestrou škálou činností místních neziskových organizací, které nabízí své aktivity v oblasti kulturní, sociální, vzdělávací, environmentální, volnočasové, všem od kolébky až do seniorského věku

10 Seminář pro dobrovolníky FIT-ILCO ČR o.s. Školení proběhlo ve , v Radvánovicích u Turnova. Zúčastnilo se cca 10 dobrovolníků FitIlco. Školila terapeutka sdružení Mgr. Kateřina Benešová, Témata: Od potíže k zakázce a Asertivita pro práci dobrovolníka. Velký zájem byl o asertivitu v praxi např. při vedení kolektivů na rekondičních pobytech či jak užít asertivitu v krizových situacích. Školení volně navázalo na seminář ze září 2010, který se týkal základů komunikace. Účastníci by uvítali pokračování těchto školení proběhl v celé republice Český den proti rakovině aneb Květinový den. Gaudia proti rakovině o. s. se jako každoročně zúčastnila Květinového dne také, a tak si za 20 kč od našich dobrovolníků mohli občané Prahy koupit kytičku a přispět tak na Ligu proti rakovině. Jako každým rokem jsme oslovili gymnázium J. Seiferta z Vysočan, se kterým máme velmi dobré zkušenosti. Letos však naše oblíbená třída vyslala do ulic méně dětí z důvodu jiné třídní aktivity, a pomoc tak byla poloviční. I přesto děti vybraly (a to i přes velkou konkurenci na tradičních cestovních křižovatkách) velice hezkou částku, za což jim děkujeme a těšíme se na spolupráci v příštím roce. Et Netera projekt 12 pro pro 12 je zkrácený název akce 12 měsíců pro 12 neziskovek V rámci této akce nabízí společnost Et Netera neziskovým organizacím bezplatný pronájem větší reklamní plochy směřující do ulice Milady Horákové na Praze 6. Automatická je i propagace na firemním webu. Této nabídky využilo sdružení v měsící září Více informací na: life_110602_12_pro_12_zari.html 18 Revizní zpráva o hospodaření 2011 Gaudia proti rakovině, o. s. V průběhu prvního pololetí 2012 byla provedena revizorem Gaudia proti rakovině, o. s. kontrola hospodaření a vedení účetnictví souvisejících se všemi dotacemi týkající se projektu. Dotace byly poskytnuty za účelem realizace projektu Komplexní psychoterapeutická péče pro onkologicky nemocné a jejich blízké a v projektu Terénní a ambulantní péče péče pro onkologicky nemocné a jejich blízké. Všechny dotace a dary společností a nadací byly v celkové výši ,00 Kč, z čehož ,00 Kč bylo vyhrazeno na přímé mzdové náklady. Příjemce dotace obdržel finanční prostředky na č. účtu /5500 vedeného v CZK u Raiffeisen Bank v Praze a všem donátorům zaslal Závěrečnou právu o vyúčtování. Na realizaci projektu byly vyčerpány tyto prostředky: Celkové náklady organizace v roce 2011 Zdroj financování příjmy výdaje převedeno a čerpáno v r.2012 Nadace Avast ,00 Kč ,00 Kč LPR Květinový den ,00 Kč ,00 Kč doúčtování z roku 2010 Dar společnosti Harmann Rico ,00 Kč ,00 Kč 2010 Nadace Generali ,00 Kč ,00 Kč dar Boehringer Ingelheim ,00 Kč ,00 Kč drobní dárci, výnos z masáží ,00 Kč ,00 Kč Nadace Lilly ,00 Kč ,00 Kč Charity Mints ,00 Kč ,00 Kč LPR Květinový den ,00 Kč ,00 Kč 9 073,00 Kč Hartmann Rico ,00 Kč ,00 Kč Oresi Kč Kč McDonalds ,00 Kč ,00 Kč ČEPS a. s ,00 Kč ,00 Kč Nadace OH 20 00,00 Kč ,00 Kč Nadace ČEZ ,00 Kč ,00 Kč celkem čerpáno ,00 Kč Zdravotnický projekt veřejné zdroje MHMP ,00 Kč ,00 Kč Praha ,00 Kč ,00 Kč Praha ,00 Kč ,00 Kč Praha 2 (+ 1Q 2012) ,00 Kč ,00 Kč 8 878,00 Kč MZČR ,00 Kč ,00 Kč Celkem čerpáno v roce ,00 Kč 19

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost občanské sdružení Šimůnkova 1600 182 00 Praha 8 - Kobylisy tel.: 286 883 676 fax: 286 882 788 IČO 66 000 971 www.alzheimer.cz

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999 Zpráva o činnosti občanského sdružení ESETHELP za rok 999 Občanské sdružení ESETHELP Vejvanovského 60 49 00 Praha 4 tel.: 0/7940879, 0/7940880 A. Charakteristika občanského sdružení ESET HELP Občanské

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Tato výroční zpráva byla odsouhlasena Správní radou CPPT, o.p.s. dne 28.6.2007 Obsah Pár slov na úvod. 2 Historie, poslání a cíle společnosti 4 Struktura společnosti 5 Zprávy hlavních programů CPPT, o.p.s

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Obsah 1. ÚVOD str. 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE str. 4 3. VYMEZENÍ ČINNOSTÍ str. 4 4. ZPRÁVY O ČINNOSTI

Více

Obsah. Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím.

Obsah. Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze číslo 2 Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím. Obsah 1. Úvodní slovo - Barbora Holušová, CSSP

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

KATALOG. sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10

KATALOG. sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10 KATALOG sociálních a návazných služeb 2013/2014 poskytovaných na území MČ Praha 10 Organizace poskytující zázemí a podporu v obvyklých i neobvyklých životních situacích Rodina s dětmi Zdravotní postižení

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Výroční zpráva Nadace Bona 2013

Výroční zpráva Nadace Bona 2013 Výroční zpráva Nadace Bona 2013 Dobro a užitek lze prezentovat Bohnická nadace naděje Nadace BONA, Pod Čimickým hájem 177/1, 181 00 Praha 8 Bankovní účet: 27432-081/0100, Komerční banka, a.s., pobočka

Více

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Diplomová práce 2010 (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský Vážení čtenáři, právě listujete výroční zprávou občanského sdružení Prev-Centrum, ve které Vám nabízíme pohled na minulý rok 2001, pro nás v mnohém významný. Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY!

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! OBSAH Úvodní slovo 3 Veřejný závazek Laxus o. s. a Semiramis o. s. 4 Základní informace o Laxus o. s. a Semiramis o. s. 5 Centrum primární prevence 6-9 Projekt Vzdělávání

Více

Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny tvořivosti.

Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny tvořivosti. dílny tvořivosti občanské sdružení v pevnosti 4 128 41 praha 2 tel 241083273 dilny_tvorivosti@seznam.cz www.dilnytvorivosti.cz Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

OBSAH. Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Týmy Laxus a Semiramis Grafická úprava: www.filipos.cz www.laxus.cz + www.os-semiramis.cz

OBSAH. Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Týmy Laxus a Semiramis Grafická úprava: www.filipos.cz www.laxus.cz + www.os-semiramis.cz Výroční zpráva 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Základní informace o Laxus o. s. / Semiramis o. s. 4-5 Ambulantní centra 6-9 Centrum adiktologických služeb 10-11 Centrum drogových služeb ve vězení 12-14 Projekt

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více