Svaz modelářů České republiky ZPRAVODAJ Nepravidelná informační tiskovina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svaz modelářů České republiky ZPRAVODAJ 21-2006. Nepravidelná informační tiskovina"

Transkript

1 Svaz modelářů České republiky Klub leteckých modelářů České republiky ZPRAVODAJ Nepravidelná informační tiskovina Vydává: Předsednictvo KLeMČR Redakční zpracování: Jaroslav Vosáhlo Uzávěrka dne: Jazykově neupraveno Příspěvky v tomto čísle: J. Vosáhlo, A. Tvarůžka, Ing. Cejnar a všichni zpracovatelé žebříčků Obsah: 1. Úvod - slovo nového předsedy 2. Konference KLeMČR 3. Rozdělené kompetencí v předsednictvu KLeMČR 4. Složení odborných komisí KLeMČR v r Zastoupení v subkomisích CIAM FAI 6. Rozhodčí - lektoři schválení pro rok Změny ve Sportovním řádu ČR Doplnění Kalendáře soutěží Reprezentace v letech 2006 a Žebříčky za r v těchto kategoriích: volné modely: F1A (ž,j,s); F1B (j,s); F1C (s); F1E (j,s); F1G (ž,j,s); F1H (mž,sž,j,s); F1J (s); F1L (ž,j,s); H (mž,sž,j,s); A3 (mž,sž,j,s); P30 (mž,sž,j,s); P3 (j,s) upoutané modely: F2A (s); F2B (j,s); F2D (ž,j,s); UŠ (ž,j,s); UR20 (ž,s); UR25 (ž,s) RC motorové: F3A (j,s); RCA (ž,j,s) RC tichý let: F3B (j,s); F3F (j,s); F3J (j,s); F3K (ž,j,s); RCV1 (s); RCV2 (ž,s,j); RCVM (s); RCH (ž,j,s) makety: F4B (s); SUM (j,s) elektrolet: RCEN (j,s) 11. Výsledky Českého poháru ve volném letu - kategorie F1E, F1A, F1B, F1C 12. Kvalifikace na mistrovství světa v kategorii F3J 1

2 1. ÚVOD - SLOVO NOVÉHO PŘEDSEDY LETECKÝCH MODELÁŘŮ V sobotu 22. října 2005 se uskutečnila v Hradci Králové konference leteckých modelářů, na které byli zvoleni předseda, místopředseda a 5 členů předsednictva KLeMČR. Se závěry konference a úseky, za něž zodpovídají jednotliví členové předsednictva, se seznámíte v dalším obsahu Zpravodaje. I přes to, že zástupci předsednictva SMČR seznámili konferenci s problémy ohledně financování ze strany Sazky v následujícím období, může vám nové předsednictvo slíbit, že se bude snažit společně s nově jmenovanými odbornými komisemi vytvářet co nejlepší odborný servis pro letecké modelářství. Za jeden z hlavních úkolů v následujících letech považujeme uzavření pojistky pro registrované členy - zde bychom chtěli upozornit na skutečnost, že pojištění pro neregistrované žáky platí pouze na žákovských soutěžích uvedených v Kalendáři soutěží. Dalšími prioritami bude zpracování a vydávání Kalendáře soutěží, národních pravidel a žebříčků, zajištění seniorské a juniorské reprezentace, podpora postupových a mistrovských soutěží žáků a juniorů, zabezpečování překladů a publikací pravidel FAI na modelářských webových stránkách, případně na CD. V součinnosti s odbornými komisemi a modelářskými kluby chceme zajišťovat pořádání mistrovství ČR a organizovaní školení rozhodčích. Pro informovanost modelářských klubů chceme vydávat alespoň dvakrát ročně Zpravodaj a aktuálně elektronicky informovat na naší webové stránce Aby mohly být naplňovány vytýčené cíle, prosím vás o aktivní spolupráci a doufám, že tak budete činit rádi a často. Už vám za to předem děkuji. Také bych chtěl osobně poděkovat touto cestou všem modelářským klubům, které s obětavostí a kvalitně zabezpečovaly v roce 2005 mistrovství ČR pro letecké modeláře a předem rovněž tak zájemcům o pořádání vrcholných akcí v roce Závěrem vám všem leteckým modelářům přeji v následující sezoně hodně úspěchů a radosti ve vaší činnosti. 2. KONFERENCE KLeMČR Antonín Tvarůžka Pozvánku na tzv. řádnou konferenci leteckých modelářů, která se podle Stanov SMČR koná vždy každé čtyři roky dostali všichni předsedové klubů začátkem září. Bylo zde stanoveno, že uzávěrka přihlášek delegátů je stanovena na 1. října 2005 a na každých započatých 12 členů klubu může být přihlášen jeden delegát. Konference se uskutečnila 22. října 2005 v Hradci Králové v zasedací místnosti Sportovní haly TJ Slavia za obvyklého nepříliš velkého zájmu klubů. Přesto při srovnání s minulými léty to nebylo úplně nejhorší: V r byl počet možných delegátů 356 a na konferenci bylo 56 delegátů s hlasovacím právem v r z 331 možných hlasovalo 58 delegátů v r z 392 možných hlasovalo 68 delegátů Prezentaci prováděl Mgr. Miroslav Navrátil od 8,30 hod do 9,30 hod, kdy p. Jaroslav Urbánek konferenci oficiálně zahájil. Konstatoval, že je přítomno pouze 70 delegátů z 392 možných a z toho důvodu není konference usnášení schopná. Seznámil přítomné se zněním Stanov SMČR, podle kterých je možné konferenci zrušit a vyhlásit nový termín pro jednání. Podle jednacího řádu byl začátek konference posunut o 30 minut a konference byla usnášení schopná i když počet přítomných delegátů nedosahoval nadpolovičního počtu pozvaných delegátů. Přítomní delegáti o této možnosti hlasovali a s touto možností souhlasili (1 se zdržel). 1. ZAHÁJENÍ Konferenci zahájil a řídil p. Jaroslav Urbánek. 2. VOLBA PRACOVNÍHO PŘEDSEDNICTVA P. Urbánek seznámil přítomné delegáty s návrhem na složení pracovního předsednictva: Jaroslav Urbánek - člen předsednictva KLeMČR, Dr. Jaroslav Nezhyba - předseda KLeMČR, Jaroslav Vosáhlo - člen předsednictva KLeMČR (zápis), Karel Koudelka - předseda SMČR Přítomní delegáti nepodali žádný doplňující, nebo pozměňující návrh a složení předsednictva bylo hlasováním schváleno (1 se zdržel). Mgr. Navrátil oznámil, že je přítomno 7 delegátů ze sedmi klubů, které se přihlásily po termínu. P. Urbánek požádal delegáty o hlasování zda bude i těmto delegátům přiznáno hlasovací právo. Pouze 1 delegát byl proti a proto i těmto delegátům bylo přiznáno hlasovací právo. 2

3 3. VOLBA MANDÁTOVÉ KOMISE P. Urbánek přednesl návrh na složení mandátové komise. Navrženi byli: p. Jindřich Samek LMK Svitavy 100% hlasů p. Alois Hrabáček LMK Česká Třebová 100% hlasů p. Jaroslav Slanina LMK Choceň 100% hlasů VOLBA NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE P. Urbánek přednesl návrh na složení návrhové a volební komise. Navrženi byli: Ing. Tomáš Bartovský LMK Praha Karel Kotouč LMK Týnec n. Sázavou Vladimír Matal LMK Svitavy 100% hlasů 100% hlasů 100% hlasů 4. OVĚŘOVATELEM ZÁPISU Z JEDNÁNÍ BYL JMENOVÁN Ing. PETR CEJNAR. Delegáti s tímto návrhem souhlasili. 5. ZPRÁVA O ČINNOSTI Zprávu o činnosti za uplynulé období přednesl odstupující předseda Dr. Jaroslav Nezhyba, který zhodnotil všeobecnou část a potom p. Vosáhlo, p. Apeltauer, p. Urbánek, Ing. Bartovský a p. Samek přednesli zprávu o činnosti z úseku za který každý odpovídal. 6. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE Podával předseda mandátové komise p. Jindřich Samek: V SMČR je registrováno 245 klubů s leteckou odborností s 3231 členy a 81 individuálních členů, kteří nemají hlasovací právo. V KLeMČR je 140 klubů do 12 členů = 1 delegát = 140 delegátů 65 klubů členů = 2 delegáti = 130 delegátů 24 klubů členů = 3 delegáti = 72 delegátů 7 klubů členů = 4 delegáti = 28 delegátů 2 kluby členů = 5 delegátů = 10 delegátů 2 kluby členů = 6 delegátů = 12 delegátů teoretický počet delegátů s hlasovacím právem celkem: 392 Zpráva o počtu přítomných: - individuální členové (bez hlasovacího práva): 2 - počet delegátů přihlášených v termínu (do 1. října 2005): 78 - počet delegátů přihlášených po termínu: 7 ( hlasovací právo jim bylo hlasováním delegátů přiznáno) - přítomno 70 delegátů, tj. 17,86 % z teoreticky možných delegátů a 89,7 % z přihlášených delegátů - počet delegátů s hlasovacím právem: 68 Konference je dle jednacího řádu usnášení schopná, neboť bylo zahájení odloženo o 30 minut a zahájena konference nová. 7. NÁVRHOVÁ A VOLEBNÍ KOMISE Jednání této části řídí Ing. Tomáš Bartovský: a) navrhuje, aby předsednictvo pracovalo ve stejném složení jako dosud: předseda, místopředseda a 5 členů předsednictva pověřených prací na jednotlivých úsecích. Pro odbornou činnost budou jmenováni šéftrenéři pro volný let, upoutaný let, pro RC tichý let, RC motorový let, makety a elektrolet. b) navrhuje kandidáta na předsedu KLeMČR p. Antonína Tvarůžku c) navrhuje kandidáta na místopředsedu KLeMČR p. Jindřicha Samka d) navrhuje kandidáty na členy předsednictva KLeMČR: p. Lumíra Apeltauera, Ing. Tomáše Bartovského, Ing. Petra Cejnara, p. Jaroslava Vosáhlo 3

4 Pátý kandidát nebyl navržen, proto Ing. Bartovský navrhuje delegátům doplnit na volební lístek v druhém kole voleb kandidáty, kteří budou dopsáni na volební lístky v prvním kole. e) jako kandidáta na člena KK SMČR navrhuje p. Jiřího Nohela 8. PREZENTACE KANDIDÁTŮ NA JEDNOTLIVÉ FUNKCE Jednotliví kandidáti postupně přednesli své představy o práci, kterou by měli v novém předsednictvu vykonávat. 9. ŘÍDÍCÍ KONFERENCE p. URBÁNEK VYHLAŠUJE HODINOVOU PŘESTÁVKU NA OBĚD 10. DISKUZE Delegáti byli p. Urbánkem vyzváni, aby diskutovali k předloženým zprávám o činnosti. p. Koudelka předseda SMČR - Jsme členem Sdružení sportovních svazů, který sdružuje 16 svazů. Členská základna se ustálila a máme přibližně 6500 členů ve 400 klubech. Máme vysoký počet mládeže do 18ti let - přibližně 45% členů. Je pozorován nárůst individuálních členů, kterých je evidováno asi 300. Hlavní zdroje financování naší činnosti jsou účelové prostředky z Ministerstva školství a podíly ze Sazky a.s. Zdůrazňuje, že o finanční zabezpečení reprezentace žádá 114 sportovních svazů. Klíč k rozdělování je stanoven podle výsledků jakých jednotlivé Svazy dosahují. Pokud se v hodnocení neudržíme alespoň do 80. místa (pohybujeme se mezi 60. až 70. místem) klesnou finanční prostředky z přibližných 1,5 milionu na 30 tisíc. Upozorňuje, že je v současné době zpracováván nový letecký zákon a že náš Sportovní řád je někdy benevolentnější než předpisy Svazu ultralehkých letadel. Mgr. Navrátil tajemník SMČR - Postupně klesá podíl mládeže do 18ti let. Každoročně zajišťuje 17 až 20 reprezentačních výjezdů na mistrovství světa, nebo mistrovství Evropy P. Nohel předseda kontrolní a revizní komise SMČR - K dispozici má zprávu o majetku a hospodaření za r. 2004, pro r není hospodaření dosud uzavřeno. Připomíná, že všichni příjemci dotací musí dodržovat všechna nařízení o kterých je sekretariát informuje, protože účetnictví kontroluje Národní kontrolní úřad, finanční úřad a také Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Rozpočet za letošní rok má schodek přibližně 0,5 mil. Kč (příjmy jsou dosud Kč a výdaje Kč). Schodek měl být kryt ze zálohy zisku Sazka a.s. kde máme 3,54 % akcií. Akcionáři však odsouhlasili přednostní splácení stavby Sazka arény a teprve ze zůstatku zisku budou poskytnuty finanční prostředky podílníkům (obvykle bývá záloha přibližně Kč a doplatek spíše vyšší, ale v letošním roce dosud zálohy nebyly převedeny). Protože na těchto finančních prostředcích je závislých většina sportovních svazů, doufáme, že finanční prostředky ještě přijdou. p. Fencl Pavel Řež - upozorňuje na možnosti uzavírání smlouvy o reklamní a propagační činnosti. Doporučuje vytvoření lobující skupiny s ostatními sportovními svazy, která by jednala o odstranění nutnosti podvojného účetnictví klubů, která nás bude neúměrně zatěžovat p. Bočan LMK Trifid Česká Skalice - Doporučuje dávat celý Zpravodaj na webovou stránku. Doporučuje prosadit reportáže z modelářských akcí do televize. Doporučuje jednat o ochraně rádiových frekvencí přidělených modelářům p. Bartovský Tomáš - Údaje uváděné ve Zpravodaji na webové stránce jsou, ale jinak seřazené. O výsledcích dosažených na mistrovství světa se pokusil informovat jak televizi, tak veřejný tisk, ale nikdo neměl zájem. Ochrana frekvencí po právní stránce je dostatečná, ale jedná se pouze o dodržování zákona ze strany všech uživatelů. Koudelka Karel - Budeme trvat na dodržování nové vyhlášky o přidělení kmitočtů. Jedná se ale o kmitočty sdílené, takže nejsou určeny pouze pro potřeby modelářů. Vždy je na prodejcích co jim kdo dovolí z RC hraček dovézt. Janáček Bedřich Nové Město nad Metují - se zamýšlí nad budoucností klubů, kdy vedle velkých klubů s mnoha členy je hodně malých klubů, které mají 5 až 6 členů. Upozorňuje, že v případě přechodu na podvojné účetnictví a nulového pohybu peněz na účtu takového malého klubu bude jednodušší klub rozpustit a přejít na individuální členství. Koudelka Karel - Vyhláška o účetnictví již existuje a je platná. Dosud se účtuje v jednoduchém účetnictví a začátek povinnosti účtovat v podvojném účetnictví je prozatím pozastaven. V současné době se jedná o hranici pod kterou by podvojné účetnictví nebylo pro kluby povinné. Uvažovaná částka se pohybuje mezi 10 až 100 tisíci. Podle současných odhadů je ze 400 klubů pouze asi 10 klubů, kde by bylo potřebné podvojné účetnictví. 4

5 Nohel Jiří - upozorňuje, že zákony i vyhlášky se sjednocují s Evropskou unií a ta vůbec nezná tzv. jednoduché účetnictví. Urbánek Jaroslav - jsou modeláři sportovci a modeláři, kteří nemají o organizovanost zájem. Je potřebné si stanovit priority na které modeláře chce předsednictvo zaměřit svou činnost. Na závěr diskuze bylo hlasováno o schválení souhrnné zprávy o činnosti, kterou přednesl předseda Dr. Nezhyba a členové předsednictva. Zprávy byly přijaty 100% hlasů. 11. VOLBY PŘEDSEDY, MÍSTOPŘEDSEDY, ČLENŮ PŘEDSEDNICTVA A KANDIDÁTA DO KONTROLNÍ KOMISE SMČR Řídil předseda volební a návrhové komise Ing. Bartovský. Nejdříve podal informace o způsobu voleb: - volby členů předsednictva, místopředsedy a předsedy KLeMČR i kandidáta do kontrolní komise SMČR jsou podle Stanov SMČR tajné - každý delegát s hlasovacím právem obdržel tři hlasovací lístky (na volbu předsedy, volbu místopředsedy, volbu členů předsednictva a kandidáta do KK SMČR) se jmény kandidátů. Na volebních lístcích je místo pro doplnění kandidátů, kteří se rozhodli kandidovat na místě (doplňování lze použít pouze v prvním kole voleb). Hlasovací lístek lze upravit škrtnutím jména kteréhokoliv kandidáta, nebo doplněním jména nového kandidáta, ale počet hlasů na kandidátce nesmí přesáhnout 1 hlas (předseda a místopředseda), nebo 5 hlasů u volby členů předsednictva, jinak je hlasovací lístek neplatný. - volba předsedy KLeMČR: předsedou je zvolen kandidát, který získá v 1. kole voleb více než 50% odevzdaných hlasů pokud je 1. kolo neúspěšné tzn. že žádný z kandidátů nezíská víc než 50% hlasů, koná se druhé kolo voleb, do kterého postupují 2 kandidáti s největším počtem hlasů. Zvítězí kandidát s vyšším počtem hlasů. Neúspěšný kandidát na předsedu může kandidovat na místopředsedu, nebo na člena předsednictva - volba místopředsedy KLeMČR: místopředsedou je zvolen kandidát, který získá v 1. kole voleb více než 50% odevzdaných hlasů; pokud je 1. kolo neúspěšné tzn. že žádný z kandidátů nezíská víc než 50% hlasů, koná se druhé kolo voleb, do kterého postupují 2 kandidáti s největším počtem hlasů. Zvítězí kandidát s vyšším počtem hlasů. Neúspěšný kandidát na místopředsedu může kandidovat na člena předsednictva. - volba členů předsednictva: a) u kandidátů do předsednictva je nutné škrtat tak, aby platný hlas získalo nejvíce 5 kandidátů (lístky se jmény 6 a více delegátů jsou neplatné) b) do předsednictva je zvolen kandidát, který obdrží více než 50% odevzdaných hlasů přítomných delegátů c) v druhém kole voleb rozhoduje absolutní pořadí získaných hlasů (procentuální hranice není stanovena). d) do předsednictva bude zvoleno prvních 5 kandidátů podle počtu získaných hlasů přítomných delegátů e) do dalších kol nepostupuje kandidát, který v předchozím kole nezískal ani jeden hlas Pro výpočet 50-ti % hlasů se uvažuje počet aktuálně přítomných delegátů v jednacím sále. Oznámení výsledků voleb: Předseda KLeMČR na hlasovacím lístku je návrh na p. Antonína Tvarůžku bylo vydáno 68 hlasovacích lístků odevzdáno 67 hlasovacích lístků 59 hlasů bylo pro p. Tvarůžku 4 hlasy byly pro Ing. Cejnara 1 hlas byl pro p. Koudelku 3 hlasy byly neplatné Za předsedu byl zvolen p. Antonín Tvarůžka z Prahy, který dostal 59 hlasů, t. j. 88 % 5

6 Místopředseda KLeMČR na hlasovacím lístku je návrh na p. Jindřicha Samka bylo vydáno 68 hlasovacích lístků odevzdáno 67 hlasovacích lístků 59 hlasů bylo pro p. Samka 4 hlasy byly pro p. Urbánka 3 hlasy byly pro Ing. Bartovského 1 hlas byl neplatný Za místopředsedu byl zvolen p. Jindřich Samek ze Svitav, který dostal 59 hlasů, t. j. 88 % Předsednictvo KLeMČR návrhy na hlasovacím lístku: p. Lumír Apeltauer Ing. Tomáš Bartovský Ing. Petr Cejnar p. Jaroslav Vosáhlo bylo vydáno 68 hlasovacích lístků odevzdáno 68 hlasovacích lístků p. Lumír Apeltauer dostal 68 hlasů = 100 % hlasů Ing. Tomáš Bartovský dostal 68 hlasů = 100 % hlasů Ing. Petr Cejnar dostal 67 hlasů = 98,5 % hlasů p. Jaroslav Vosáhlo dostal 68 hlasů = 100 % hlasů na hlasovací lístky byli ještě dopsáni: Jaroslav Urbánek Ing. Jiří Havel Pavel Živný Pavel Fencl Bohumil Rýz Karel Kotouč 18 hlasů 7 hlasů 4 hlasy 3 hlasy 2 hlasy 2 hlasy Zdeněk Malina Zdeněk Nespěchal Bedřich Janáček Přibyl Pavel Klíma Karel Koudelka 2 hlasy 1 hlas 1 hlas 1 hlas 1 hlas 1 hlas Pro zvolení pátého člena předsednictva bylo vyhlášeno druhé kolo voleb. Všichni, kteří byli dopsáni na hlasovací lístky byli dotázáni, zda s kandidaturou souhlasí. S kandidaturou a zapsáním na hlasovací lístek souhlasil pouze Ing. Jiří Havel. bylo vydáno 68 hlasovacích lístků na které si delegáti dopsali jméno Ing. Jiří Havel odevzdáno bylo 62 hlasovacích lístků pro Ing. Havla bylo odevzdáno 53 hlasů neplatných hlasů bylo odevzdáno 9 Za pátého člena předsednictva byl zvolen Ing. Jiří Havel, který dostal 53 hlasů, t. j. 85,5 % Za členy předsednictva byli zvoleni: p. Lumír Apeltauer z Černošic Ing. Tomáš Bartovský z Prahy Ing. Petr Cejnar z Prahy Ing. Jiří Havel z Neratovic p. Jaroslav Vosáhlo z Peček Kandidát na člena kontrolní a revizní komise SMČR Byl volen současně s členy předsednictva v prvním kole. bylo vydáno 68 hlasovacích lístků odevzdáno 68 hlasovacích lístků Za kandidáta na člena kontrolní a revizní komise byl zvolen pan Jiří Nohel 68 hlasy, t. j. 100 % 6

7 12. NÁVRH NA USNESENÍ Přednesl předseda volební a návrhové komise Ing. Tomáš Bartovský: Klub leteckých modelářů ČR Konference leteckých modelářů USNESENÍ ŘÁDNÉ KONFERENCE KLeMČR Hradec Králové Konference KLeMČR konaná dne 22. října 2005 v Hradci Králové Svaz modelářů České republiky 1. schválila: 1.1 zprávu o činnosti předsednictva KLeMČR za minulé období přednesenou Dr. J. Nezhybou a dalšími členy odstupujícího předsednictva 1.2 návrh směrů další činnosti předsednictva KLeMČR přednesený p. Antonínem Tvarůžkou 2. zvolila: 2.1 za předsedu KLeMČR p. Antonína Tvarůžku 2.2 za místopředsedu KleM ČR p. Jindřicha Samka 2.3 za členy předsednictva KLeMČR p. Lumíra Apeltauera, Ing. Tomáše Bartovského, Ing. Petra Cejnara, Ing. Jiřího Havla, p. Jaroslava Vosáhlo 2.4 za kandidáta do KK SMČR p. Jiřího Nohela 3. uložila: nově zvolenému předsednictvu KLeMČR: a) stanovit organizační strukturu předsednictva a případných pomocných orgánů včetně personálního obsazení b) vyhodnotit jednotlivé diskusní příspěvky a zapracovat jejich zobecněné závěry do své činnosti c) zpracovat plán práce na rok 2006 a dále d) stanovit cíle, které chce předsednictvo dosáhnout na konci svého volebního období e) zaslat všem klubům do zápis z této konference a informaci o jejím jednání sestávající ze: - zprávy předsednictva - informace předsedy SMČR p. Koudelky o činnosti SMČR - informace tajemníka SMČR p. Navrátila o činnosti sekretariátu SMČR - informace předsedy KK SMČR p. Nohela o finančních prostředcích SMČR - informace nově zvoleného předsednictva o organizační struktuře a o personálním obsazení - plánu práce na rok 2006 a z cílů na období 2006 až 2009 Usnesení bylo přijato 68 hlasy - tj. 100 % přítomných delegátů 13. ZÁVĚR P. Urbánek oznámil, že program konference je vyčerpán, poděkoval delegátům za účast a konferenci ukončil. V Hradci Králové dne zapsal: Jaroslav Vosáhlo zápis ověřil: Ing. Petr Cejnar 3. ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ V PŘEDSEDNICTVU KLeMČR předseda Antonín Tvarůžka Praha 4, Severní VII 512/3 finance, člen předsednictva SMČR E - mail: tel. do zam.: , fax mobil T-Mobile: místopředseda Jindřich Samek Svitavy, Kpt. Nálepky 3 mistrovství republiky, E - mail: evidence výkonnostních stupňů C tel. domů: tel. do práce: mobil Eurotel: členové: Lumír Apeltauer Černošice, Pražská 1004 mládež, žákovské soutěže, E - mail: odznaky "Mladý modelář" mobil T-Mobile:

8 Ing. Tomáš Bartovský Praha 6, Bělohorská 139 Kalendář soutěží, Sportovní řád FAI, E mail: internetová stránka KLeMČR tel. domů: tel. do práce: ; fax do práce: mobil Oskar: Ing. Petr Cejnar Praha 5, Kurzova 2414 spolupráce s šéftrenéry, E - mail: vrcholový sport - reprezentace, tel. do práce: ; mezinárodní soutěže mobil T - mobile: Ing. Jiří Havel Neratovice, Polní 1097 informace pro kluby a veřejnost, články do časopisů, spolupráce na Zpravodaji, spolupráce na Sportovním řádu FAI Jaroslav Vosáhlo Pečky, Palackého 648 evidence rozhodčích, potvrzování průkazů, E mail: národní rekordy, Adresář funkcionářů, tel. domů: Sportovní řád ČR, Zpravodaj, mobil Eurotel: žebříčky pro tisk připravil Vosáhlo 4. SLOŽENÍ ODBORNÝCH KOMISÍ KLeMČR V r Na své ustavující schůzi hned po konferenci nové předsednictvo jmenovalo nové šéftrenéry - předsedy sportovních komisí a ti dostali za úkol navrhnout své spolupracovníky. Jejich návrh potom předsednictvo schválilo. V úvodu jsou kategorie za které šéftrenéři zodpovídají. Musí zde být všechny existující kategorie FAI i národní. Šéftrenéři by měli být seznámeni s tím, za které kategorie ponesou zodpovědnost. Nikde ale není psáno, že na každou kategorii musí mít trenéra. Vedle trenérů pro jednotlivé kategorie by mělo být jasné kdo bude mít v každé komisi na starosti žebříček a kdo překlady pravidel. Pokud na to nebude navržený zvláštní člověk, zodpovídá šéftrenér. Komise pro volný let - kategorie F1A, F1B, F1C, F1D, F1E, F1F, F1G(B1), F1H(A1), F1J(C1), F1K(CO2), F1L, F1M, F1N, F1P, H, A3, P30, CO2, P3 předseda, šéftrenér, Ing. Michal Chudoba Praha 9 - Vinoř, Uherská 617 trenér F1A, F1B, F1J, F1P junioři E - mail: tisk, informace, žebříčky mobil Eurotel: zástupce předsedy, Ing. Ivan Hořejší Plzeň, Nad Přehradou 15 člen subkomise volného letu CIAM FAI, E - mail: koordinátor pro účast tel. domů: na MS a ME volných modelů tel/fax do zam.: mobil T-Mobile: trenér F1A, F1B, F1C senioři, Ing. Ivo Kornatovský Plasy, Pod nádražím 128 Český pohár F1A, F1B, F1C, E - mail: žebříček ČP F1A, F1B, F1C tel/fax: mobil Eurotel: trenér F1D, F1L, F1M, F1N, P3 Josef Kubeš Kladno Kročehlavy, Dr. Steinera 22 E - mail: mobil T-Mobile: tisk, informace, pravidla, MUDr. Josef Hacar Olomouc, Letců 6 plánování školení rozhodčích E - mail: tel. domů: tel. do zam.: , , mobil Oskar:

9 trenér F1E jun+sen, Ing. Vojtěch Zima Hranice, Smetanovo nábřeží 1840 žebříček ČP F1E, Český pohár F1E E - mail: tel. domů: tel. do zam.: ,00-14,00 hod mobil T-Mobile: trenér F1G, F1H, F1J, F1K, Pavel Bejček Stod, V lukách 653 H, A3, CO2, P30, E - mail: ČP F1G, F1H, F1J, mobil Eurotel: žebříček ČP F1G, F1H, F1J asistent trenéra F1A, F1B, F1P jun., Václav Jiránek Mladá Boleslav, Václavkova 910, koordinátor žákovských soutěží E - mail: tel do zam.: tel domů: fax: Komise pro upoutaný let - kategorie F2A, F2B, F2C, F2D, F2E, F2F, UŠ, UR20, UR25 předseda, šéftrenér Jaroslav Šafler Hradec Králové, Na Stružce 531 E - mail: tel. domů: asistent šéftrenéra, Pavel Klíma Brno,Větrná 18a vedoucí reprezentace mobil T-Mobile: zástupce šéftrenéra, Jindřich Samek Svitavy, kpt. Nálepky 3 trenér UR20, UR25 E - mail: tel. domů: tel. práce: mobil T-Mobile: trenér F2B Ing. Rostislav Rozbořil Brno, Roubalova 28 E - mail: tel. domů: tel. práce: mobil T-Mobile: trenér F2D, F2E Lubomír Slezák ml Svitavy, Nám.Míru 69 E - mail: mobil Oscar: trenér UŠ, pravidla Ing. Vladimír Tomek Hradec Králové, Brožíkova 1296 E - mail: tel. domů: práce s mládeží, Pavel Weis Svitavy,Jana Švermy 1 zpracovatel žebříčků mobil T-Mobile: Komise RC - motorového letu - kategorie F3A, F5A, F3C, F5C, F3D, F5D, F3M, F6A, F6B, F6C, RCA, RCAX, RCAH, RCPa, RCF3, RCEP, RCEA, Q500 předseda, šéftrenér, Petr Henčl Kutná Hora, Vidice 21 trenér RCA E - mail: mobil Oscar: tel./ fax: trenér F3M, RCAX Ing. Jiří Havel Neratovice, Polní 1024 člen subkomise F3A CIAM FAI E - mail: tel.: mobil T-Mobile: trenér F3A Ing. Aleš Zapletal Chropyně, KH.Máchy 638 E - mail: 9

10 mobil Eurotel: trenér F3D František Hovorka Rumburk, Horní Podluží 306 E - mail: tel. domů: mobil Eurotel: F3D odborný poradce Zdeněk Malina Praha 10, Vlašimská 2 E - mail: tel.: mobil Eurotel: trenér F6A, F6B Ing. David Kyjovský Praha 9, Mechovka 612 E - mail: mobil trenér RCAH František Frána Boršov nad Vltavou, U sila 212 E - mail: tel.: mobil Eurotel: trenér Q500 Jiří Klein Olomouc, Daskabát 185 E - mail: mobil Oskar: trenér RCPa Bohumil Rambousek Mnich. Hradiště - Veselá, Na Návsi 54 E - mail: tel.: mobil: Komise RC - tichého letu - kategorie F3B, F3F, F3H, F3I, F3J, F3K, F3L, F6D RCV1, RCV2, RCVM, RCH předseda, šéftrenér, Ing. Karel Koudelka Hradec Králové, Čajkovského 1003 trenér F3J, RCV1, RCV2, RCH E - mail: mobil T-Mobile: předseda subkomise Ing. Tomáš Bartovský Praha 6, Bělohorská 139 RC tichého letu CIAM FAI E mail: tel. domů: tel./ fax do práce: mobil Oskar: trenér F3B, F3H, F3I, F3K Jaroslav Tříska Praha 8, Kaňkovského 10 E - mail: mobil T-Mobile: trenér F3F Ivo Matějů Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1345 E - mail: mobil Oskar: trenér RCVM MUDr. Břetislav Brázda Olomouc, Resslova 24 E - mail: tel/fax: Komise maket kategorie F4A, F4B, F4C, F4D, F4E, F4F, MCO2, MMin, MOř, MPis, SUM, RCMV, RCMX, RCMH předseda, šéftrenér Pavel Fencl Řež u Prahy, Řež u Prahy 142 trenér F4C E - mail: nebo do práce: tel. domů: tel. práce: fax: mobil Oskar:

11 technický expert CIAM FAI Ing. Petr Handlík Mladá Boleslav, J. Palacha 1104 pro makety E - mail: tel. domů: tel. zam.: fax: mobil T-Mobile: trenér F4B, SUM Václav Betka Nymburk, Dvořákova 1234/5 E - mail: tel. domů: tel. práce: trenér RCMX Ing. Petr Tax Praha 1, Ostrovní 22 E - mail: tel. domů: tel/fax do práce: mobil Eurotel: trenér RCMV Dušan Pukl Blansko, Dolní Lhota 195 E - mail: asistent pro Moravu Oldřich Vávra Tupesy, U Mlýna 445 E - mail. nebo tel. domů+zam.: mobil Eurotel: Komise elektroletu - kategorie F5B, F5E, F5F, F5G RCE7, RCEN předseda, šéftrenér, Dr. Jaroslav Nezhyba Brno, Tábor 47 trenér F5B E - mail: mobil T-Mobile: trenér RCE7 Valdemar Kostka Jihlava, Jiráskova 81 E - mail: mobil T-Mobile: trenér RCEN Michal Michna Děčín 32, Pražská 11 E - mail: tel: Komise pro mládež - předseda Lumír Apeltauer Černošice, Vrážská 1004 Ing. Tomáš Bartovský Praha 6, Bělohorská 139 Antonín Tvarůžka Praha 4, Severní VII 512/3 Antonín Koťátko Praha 9, Kovářská 10 tel.: Josef Kubeš Kladno Kročehlavy, Dr. Steinera 22 E - mail: mobil T-mobile: Lukáš Vosecký Kardašova Řečice, Husova 486 E - mail: mobil T-mobile: Po tisk připravil Vosáhlo. Je možné, že některé údaje nesouhlasí. Prosím proto abyste veškeré změny, nebo opravy nahlásili na 5. ZASTOUPENÍ V SUBKOMISÍCH CIAM FAI Na tomto místě mohu pouze napsat jaké jsou návrhy za Českou republiku a jaká je skutečnost, protože výběr členů těchto subkomisí si dělá v souladu s pravidly FAI každý předseda příslušné subkomise CIAM FAI sám. Záleží pouze na jeho vůli, které spolupracovníky si pro plnění úkolů subkomise vybere i když správně by si měl vybírat pouze z kandidátů navrhovaných národními aerokluby. Na levé straně jsou návrhy SMČR pro rok 2006 které jsme již odeslali a na pravé straně skutečnost, kterou najdete na internetových stránkách FAI: 11

12 Ing. Tomáš Bartovský je oficiálním delegátem za Svaz modelářů ČR. Členové subkomisí CIAM FAI: návrh SMČR: skutečnost z ČR: subkomise třídy F1 volný let Ing. Ivan Hořejší Ing. Ivan Hořejší subkomise třídy F2 upoutaný let Ing. Bohumil Votýpka Ing. Bohumil Votýpka subkomise kat. F3A Ing. Jiří Havel Ing. Jiří Havel subkomise kat. F3C Ing. Jiří Havel Ing. Jiří Havel subkomise kat. F3D Ing. Jiří Havel Ing. Jiří Havel subkomise pro RC větroně Ing. Tomáš Bartovský Ing. Bartovský je předsedou této subkomise podkomise třídy F4 makety Ing. Petr Handlík Ing. Viktor Kučera podkomise třídy F5 elektrolet zástupce nenavrhujeme podkomise třídy F6 propagační kategorie samostatně nepracuje podkomise třídy F7 balóny zástupce nenavrhujeme podkomise pro výchovu a vzdělávání zástupce nenavrhujeme Je také nutné připomenout, že členové subkomisí pracují jako individuální experti a nejsou při práci v komisi, při hlasování, nebo rozhodování vázáni žádným usnesením národní modelářské federace. Vosáhlo 6. ROZHODČÍ - LEKTOŘI SCHVÁLENÍ PRO ROK 2006 Lumír Apeltauer Černošice, Pražská 1004 Ing. Tomáš Bartovský Praha 6, Bělohorská 139 Zdeněk Bedřich Brno, Mahenova 7 Pavel Bejček Stod, V lukách 653 Václav Betka Nymburk, Dvořákova 1234/5 Ing. Petr Cejnar Praha 5, Kurzova 2414 Pavel Fencl Řež u Prahy 142 MUDr. Josef Hacar Olomouc, Letců 6 Ing. Petr Handlík Mladá Boleslav, J. Palacha 1104 Ing. Jiří Havel Neratovice, Polní 1097 Petr Henčl Kutná Hora, Vidice 21 Ing. Ivan Hořejší Plzeň, Nad přehradou 15 Ing. Michal Chudoba Praha 9 - Vinoř, Uherská 617 Václav Jiránek Mladá Boleslav, Václavkova 910 Pavel Klíma Brno, Větrná 18a Ing. Ivo Kornatovský Plasy, Pod nádražím 128 Karel Koudelka Hradec Králové, Čajkovského 1003 Ing. Karel Koudelka Hradec Králové, Čajkovského 1003 Josef Kubeš Kladno Kročehlavy, Dr. Steinera 22 Ondřej Matula Ostrava 1, Ahepjukova 25 Mgr. Jiří Navrátil Krnov, Pod Cvilínem G30 Mgr. Jaroslav Nezhyba Brno, Tábor 47 Jaromír Orel Kunovice, Novoveská 170 Ing. Pavel Rajchart Plzeň, Polední 37 domů: práce: Ing. Rostislav Rozbořil Brno, Roubalova 28 Jindřich Samek Svitavy, Kpt. Nálepky 3 Jaroslav Šafler Hradec Králové, Na Stružce 531 Ing. Petr Tax Praha 1, Ostrovní 22 Antonín Tvarůžka Praha 4, Severní VII/512 Jaroslav Urbánek Pardubice, V Lipinách 800 domů: práce: Jaroslav Vosáhlo Pečky, Palackého 648 Ing. Bohumil Votýpka Brno, Tišnovská 121 Ing. Jiří Zapletal Tišnov, Brněnská 36 Ing. Vojtěch Zima Hranice, Smetanovo nábřeží 1840 Vosáhlo 12

13 7. ZMĚNY VE SPORTOVNÍM ŘÁDU ČR 2006 Jako obvykle se začátkem nové sezóny podávám informace o tom, jaké změny byly odsouhlaseny ve Sportovním řádu platném pro r Podrobnější porovnání najdete v novém znění Sportovního řádu ČR Odstavce, ve kterých jsou změny jsou po straně stránky označeny dvojitou čarou. Jediná oficiální verze Sportovního řádu 2006 je zveřejněna na webové stránce Svazu modelářů a následně Klubu leteckých modelářů ČR. Dokument je připraven v programu PDF Creator v jediném souboru ve formátu *pdf, který ztěžuje dodatečné soukromé úpravy. V zápatí dole na stránce je vedle stránkování ochranný nápis Sportovní řád ČR Pro čtení je potřebný jakýkoli program Adobe Acrobat který lze zdarma kdekoli získat. Jediné povolené kopie pro použití při soutěžích jsou celé vytištěné stránky, které musí obsahovat tento ochranný nápis a originální stránkování. Pro praktické použití je tak možné si vytisknout z celého souboru pouze potřebné stránky. Pro ty, kteří nemají k internetu přístup, bude vypálen menší počet shodných kopií na nosiči CD. 1) Některé drobnější změny pravidel pro r vyplynuly ze schůzky s šéftrenéry a pořadateli mezinárodních soutěží a mistrovství republiky, kterou každoročně předsednictvo organizuje. Zejména byly upraveny odstavce, které vyjasňují které soutěže z Kalendáře soutěží se započítávají do žebříčku. Podle znění starých pravidel nebylo zcela jasné, že žebříčky se dělají ze všech soutěží uveřejněných v Kalendáři soutěží létaných podle Sportovního řádu ČR nebo FAI. Upraveny byly i odstavce týkající se jury, nebo hlavního rozhodčího. 2) Znovu bylo nutné zavést v souladu se Směrnicí č. 10 Stanov SMČR druhy Mistrovství republiky s mezinárodní účastí a Mezinárodní mistrovství republiky. Pořadatelé těchto soutěží v r se musí již předem rozhodnout a v propozicích uvést, zda pořádají: a) Mistrovství České republiky Je to uzavřená soutěž pouze pro členy SMČR. Vítěz mistrovství republiky získává pro daný rok titul Mistr České republiky pro vyhlášenou kategorii a věkovou skupinu. b) Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí V případě účasti zahraničních soutěžících je Mistrem České republiky nejlepší soutěžící z České republiky. Nejlépe umístěný soutěžící z České republiky získává pro daný rok titul Mistr České republiky pro vyhlášenou kategorii a věkovou skupinu. Zahraniční soutěžící se musí prokázat platnou pojistkou z odpovědnosti za způsobené škody a platným průkazem FAI. c) Mezinárodní Mistrovství České republiky Jsou to soutěže zařazené do Sportovního kalendáře FAI. Na těchto soutěžích se soutěží podle Sportovního řádu FAI bez povolených odchylek od pravidel FAI. Všichni soutěžící musí mít pro daný rok platnou sportovní licenci FAI. Mistrem České republiky je vítěz soutěže bez ohledu na to, jakou má státní příslušnost. Zahraniční soutěžící se musí prokázat platnou pojistkou z odpovědnosti za způsobené škody. 3) Bylo nutné zcela přepracovat oddíl s bezpečnostními pravidly v souladu s požadavky na bezpečnost při propagačních akcích a všech veřejných vystoupeních. Článek o bezpečnosti při modelářských akcích vyšel v RC modelech i RC revue, ale přesto si přesné znění najděte ve Sportovním řádu ČR Je potřebné dostat do povědomí všech modelářů, že Sportovní řád ČR pro letecké modeláře platí pro veškerou činnost leteckých modelářů a nikoli pouze pro soutěže. Při jakékoli nehodě, nebo pojistné události spojené s modelářstvím budou příslušné trestní orgány porovnávat konkrétní fakta s tím, co budeme mít v bezpečnostních pravidlech napsáno a určovat právní odpovědnost konkrétních osob a mnohdy ani nebude záležet na tom, zda jsou, nebo nejsou členy Svazu modelářů. Potřebujeme docílit toho, aby byl kladen důraz na dodržování bezpečnostních pravidel zejména na propagačních akcích a jiných veřejných létáních, ale i na takových atraktivních soutěžích, kde se schází větší množství diváků. Za úplně nejzákladnější je potřebné dodržování obecné definice modelu letadla které vymezuje Sportovní řád. Základní omezení pro model neplatí pouze v České republice, ale je převzato z obecné definice pravidel mezinárodní organizace FAI. Žádný model letadla používaný pro soutěžní, sportovní, nebo rekreační účely nesmí tato základní omezení překročit. Jakmile model překročí kterékoliv z omezení, nejedná se již z hlediska zákona o model letadla, ale o bezpilotní létající prostředek, pro který platí jiné povolovací podmínky jiné organizace. V takovém případě za provoz zodpovídá a právní odpovědnost přejímá každý provozovatel samostatně. Je pouze na pořadateli akce, zda bude souhlasit s předvedením takového modelu letadla, protože i jemu musí být zřejmé, že případná právní odpovědnost zůstává na něm jako na pořadateli akce. 13

14 4) Další dva návrhy změn byly z komise upoutaného letu. Jedna změna směřovala k vyjasnění použití tlumičů hluku a druhá změna se týkala bezpečnosti a tak byla v pravidlech přesněji specifikována zkouška pevnosti řídících drátů a doplněn obrázek rukojeti s pojistným řemínkem. 5) Byla doplněna pravidla nové kategorie Q500. Mají to být jednoduché RC motorové modely pro rychlostní závody kolem pylonů. Křídlo je zde definováno jako obdélníkové s konstantní tloušťkou, takže je vyloučeno použití speciálních modelů kat. F3D na soutěžích v této kategorii i když se létá po klasické trati pro kat. F3D. 6) Na návrh komise volných modelů byl zkrácen pracovní čas pro rozlétávání u kat. A3, P30 a CO2 z 15 min na 10 min a znovu se upravuje maximální síla větru na 9 m/sec. U maximální síly větru v pravidlech FAI nebyl schválen návrh na zmenšení této hodnoty na 8 m/sec, který jsme v národních pravidlech již udělali a tak se vracíme na stejnou hodnotu. 7) Je uděláno více drobnějších úprav pravidel kategorie RCVM. Změny navrhl MUDr. Břetislav Brázda z Olomouce, trenér této kategorie. Zájemci ať si raději prostudují příslušné odstavce pravidel. 8) Je použita nová tabulka se zařazením rekordů. Ve Sportovním řádu ČR jsme měli první překlad tabulky se zařazením rekordů která vznikla hned po novém přečíslování rekordů a současném zařazení rekordů ze soutěží do tabulky někdy v r Zřejmě po zveřejnění tehdy na FAI zjistili, že jim vypadla u halových modelů kat. F1D a tak tam doplnili rekord číslo 125 mezi č. 115 a 116. Správná tabulka se objevila v anglickém originálu Sportovního řádu v r. 2001, v českém překladu Sportovního řádu FAI bohužel až v r Pro r používám v pravidlech tedy tuto nejnovější verzi. Vosáhlo 8. DOPLNĚNÍ KALENDÁŘE SOUTĚŽÍ 2006 Po uzávěrce podkladů pro Kalendář soutěží 2006 dostalo předsednictvo přihlášku do konkurzu na uspořádání mistrovství republiky v kat. RCEN. Po projednání bylo také toto mistrovství republiky schváleno. Prosím doplňte si ve svém Kalendáři soutěží tuto akci: Mistrovství republiky kat. RCEN se koná 9. až 11. června Pořadatelem je LMK Chlumec, kontaktní adresa: Petr Beran, Chlumec, Stradovská 385. Létat se má na letišti v Ústí nad Labem u obce Suché. O propozice je také možné žádat na u: 9. REPREZENTACE V LETECH 2006 Byly schváleny tyto reprezentační výjezdy: Mistrovství světa: F1A,B,C j SRN Borne F1D s+j Rumunsko Slanic Prahova F2A,B,C,D Španělsko Valladolid F3J s+j Slovensko Martin F4B,C Švédsko Norrköping F5B Rumunsko Pitesti Mistrovství Evropy: F1A,B,C Ukrajina Odesa F1E j+s Rumunsko Turda F3A Švýcarsko Buochs ME F1E j+s Rumunsko způsob nominace: Repre družstva jsou již stanovena podle létání v roce 2005 team manager: MUDr. Josef Hacar asistent TM: Miroslav Horn časoměřič: Ivan Crha ME F1A,B,C Ukrajina způsob nominace: V květnu před SP na Všechově bude výběrová soutěž, která určí složení repre družstva team manager: Ing.Ivo Kornatovský asistent TM: upřesní TM časoměřič: upřesní TM 14

15 MS F1A,B,C j Německo způsob nominace: V květnu proběhne soustředění na Všechově jehož součástí bude účast na soutěži SP. Podle výsledků bude vybráno repre družstvo pro MS team manager: Ing.Michal Chudoba asistent TM: Václav Jiránek časoměřič: Karel Jinda MS F1D s+j Rumunsko způsob nominace: Soustředění proběhne přímo v místě konání MS v Rumunsku v termínu upřesněném s pořadateli MS. Na základě výsledků létání na tomto soustředění bude určeno repre družstvo. team manager: Ing.Michal Chudoba asistent TM: Josef Kubeš časoměřič: upřesní ATM Širší reprezentační družstvo volného letu: kategorie F1A : senioři: Rýz Bohuslav CZE Choceň Dvořák Michal CZE Pardubice Ibehej Dušan CZE Holýšov Náhlovský Jiří CZE Semily Vosejpka Jan CZE 0 93 SMČR Frič Dušan CZE Chrudim Matura Petr CZE Praha 4 Tauer Jaroslav CZE Pňovany junioři: Jinda Milan CZE Praha 4 Chudoba Jan CZE Praha 4 Svoboda Petr CZE Kroměříž Sutr Matěj CZE Bílina Blažek Tomáš CZE Sezimovo Ústí Vosejpková Marie Vosejpková Tereza CZE 0 63 SMČR Goldman Tomáš CZE Frýdlant kategorie: F1B senioři Urban Vladislav CZE Chlumec n. Cidlinou Čihák Jan CZE Sezimovo Ústí Nový Milan CZE Teplice Rýz Bohuslav CZE Choceň Prokop Ladislav CZE Zličín Dvořák Pavel CZE 74 4 Praha 4 Kubíček Martin CZE Sezimovo Ústí Hart Martin CZE Zličín junioři Kubíček Martin CZE Sezimovo Ústí Šimlík Jan CZE Sezimovo Ústí Deutsch Petr CZE Sezimovo Ústí kategorie: F1C Blažek Josef CZE Uherské Hradiště Blatný Jaroslav CZE Kunovice Kroča Pavel CZE SMČR Patěk Václav CZE Strakonice kategorie: F1D senioři Kaplan Mikita CZE Brno Kaplanová Klára CZE Brno Kubeš Josef CZE Zličín Kalina Jiří CZE Zličín Cinnert Zdeněk CZE 63 3 Odolená Voda Jiráský Jaroslav CZE Zličín 15

16 junioři Kaplanová Gabriela CZE Brno Klik Jan CZE Stod Širší reprezentační družstvo upoutaného letu pro MS F2A,B,C,D Španělsko kat. F2A Gürttler Jiří CZE-74-6 Praha kat. F2B sen. Vejmola Jiří CZE Lutín Beneš Pavel CZE Zlín Durčák Petr CZE Karviná náhradník: Dobrovolný Radek CZE Brno kat. F2B jun. Kravčík Zbyněk CZE Havířov Radoš Roman CZE Králův Dvůr kat F2D Zahálka Martin CZE Svitavy Zahálka Václav CZE Svitavy Slezák Lubomír CZE Svitavy náhradník: Jelínek Jaroslav CZE Choceň O užší reprezentaci rozhodne aktuální forma. RC - motorový let: kategorie F3A: ME F3A Švýcarsko Ing. Zapletal Aleš CZE Chropyně Pokorný František CZE Chrudim Ing. Kyjovský David CZE Praha 9 náhradník: Volejník Milan CZE Poděbrady kategorie F3D: V době uzávěrky Zpravodaje ještě nebyl přihlášený pořadatel ME 1. František Hovorka CZE Horní Podluží 306 Zdeněk Hovorka CZE Horní Podluží Jiří Klein CZE Daskabát 185 Olomouc 2 Pavel Matocha CZE J. Škody 185 Ostrava-Dubina 3 Tomáš Andrlík CZE Bezdědovická 859 Blatná Marcela Andrlíková CZE Bezdědovická 859 Blatná 4. Roman Pojer CZE Malý Vrch 768 Blatná Karel Hromada CZE Paštická 1007 Blatná 5. Karel Hromada CZE Paštická 1007 Blatná Tomáš Andrlík CZE Bezdědovická 859 Blatná 6. Miloš Malina CZE Vlašimská 02 Praha 10 Zdeněk Malina CZE Vlašimská 02 Praha 10 náhradník: Richard Velas CZE Annenská 1173 Česká Lípa Jan Hovad CZE Polní 356 Mimoň RC - tichý let: MS F3J Martin Slovensko Senioři: Tupec Jaroslav CZE Česká Třebová Rajšner Martin CZE Králův Dvůr Vágner Michal CZE Česká Třebová Junioři: Kadlec Tomáš CZE Česká Třebová Tůma Tomáš CZE Krupka Grmela Martin CZE Mamba model 16

17 Makety: MS Švédsko F4B a F4C F4B Kusý Vladimír CZE Modelcentrum Matyásek Luboš CZE Nymburk Šťastný Václav CZE Kladno F4C Fencl Pavel CZE Řež Tax Petr CZE Praha 1 Vodešil Karel CZE Řež Elektrolet: MS Rumunsko F5B, F5D F5B Nezhyba Jaroslav CZE- Novák Jaroslav CZE- 10. ŽEBŘÍČKY ZA r. 2005: Z podkladů šéftrenérů připravil: Ing. Petr Cejnar Započítávání výkonů pro žebříček se řídí Sportovním řádem ČR. Zpracovávají se ve všech věkových kategoriích ze všech soutěžích uvedených v Kalendáři soutěží. Podmínkou je, že soutěž musí být létána podle Sportovního řádu FAI, nebo podle Sportovního řádu ČR. Proto se nezapočítávají soutěže uvedené v kapitolách "Soutěže historických modelů" a "Ostatní modelářské akce". Žebříčky se zpracovávají i ve všech kategoriích, ve kterých se pořádalo mistrovství republiky. Žebříčky se v souladu se zněním Sportovního řádu ČR nezpracovávají z prozatímních kategorií národních pravidel. Žebříčky posílají ke zveřejnění předsedové jednotlivých sportovních komisí - šéftrenéři. Žebříčky se zpracovávají z dílčích žebříčků, které šéftrenérům zaslali předsedové jednotlivých klubů, nebo i jednotlivci. Pokud v některých kategoriích není příliš soutěží, může trenér takové kategorie zpracovat žebříček i z výsledkových listin. Bohužel ne všichni pořadatelé soutěží dodržují povinnost poslat výsledkovou listinu trenérovi příslušné kategorie. Pokud tedy nenajdete své jméno v žebříčku, hledejte vinu nejprve u sebe a předsedy Vašeho klubu (poslali jste příslušné údaje trenérovi?), potom vinu hledejte na pořadateli soutěže, ze které se nedostala výsledková listina k trenérovi. Trenér nemůže zpracovat žebříček, pokud mu nikdo nepošle potřebné podklady. Pro zařazení do žebříčku jsou požadovány tyto údaje: Věkové zařazení, jméno a příjmení soutěžícího, číslo sportovní licence (někteří žáci číslo licence ještě nemusí mít), číslo a jméno klubu, tři nejlepší výkony dosažené na soutěži a jejich součet (v případě maximálního výsledku i ještě další výsledek). Tady znovu zdůrazňuji, že pro zařazení do žebříčku jsou požadovány tři výkony! Soutěžící se součtem ze dvou soutěží, nebo i výsledek z jedné soutěže může mít výsledek lepší, než soutěžící se třemi výkony a přesto do žebříčku nepatří, protože Sportovní řád požaduje tři výkony. Požadované kompletní údaje slouží při zpracování nejen k přesné identifikaci soutěžícího, ale také k vyškrtnutí těch, kteří do žebříčků nepatří. Zveřejňovaný žebříček je tedy pouze zjednodušeným výsledkem komplexního zpracovávání, kam se víc údajů pro tisk nevešlo (pokud bychom nechtěli mít dvojnásobný počet stránek). Dále ještě připomínám již známou věc, že pro přidělování bodů při přiznávání výkonnostních stupňů je možné započítat body za pořadí v žebříčku pouze z oficiálně zveřejněných žebříčků. Nelze tedy započítávat žebříčky zveřejněné v jakýchkoli modelářských časopisech, ani žebříčky které snad vytvořili různí soukromí aktivisté v některých kategoriích a jsou na jejich soukromých internetových stránkách. Za oficiálně vydané jsou považovány pouze žebříčky zveřejněné v tomto Zpravodaji a na webové stránce Svazu modelářů. Obojí žebříčky by měly být shodné. Připomínám ještě bodový zisk pro hodnocení výkonnostních stupňů za umístění v žebříčku: Každý sportovec uvedený na 1. místě v tomto žebříčku si do tabulky výkonů zapíše 80 bodů, za 2. místo je to 60 bodů, za 3. místo 40 bodů, za 4. místo 20 bodů a za 5. místo 10 bodů. Vosáhlo 17

18 VOLNÉ MODELY V případě, že je dosaženo na soutěžích tří a více maximálních časů, započítávají se všechny maximální výsledky a jeden další nemaximální nejvyšší výkon. Do žebříčků se započítávají pouze časy ze základní soutěže, nezapočítává se výkon z rozlétávání. kategorie F1A - žáci 1. Svoboda Petr Kroměříž Goldmann Tomáš Frýdlant n. O Ráž Jan Slaný kategorie F1A - senioři 1. Matura Petr Ing. Praha Rýz Bohuslav Choceň Koleszár Václav Stochov Kulich Ivo Roudnice n. L Tauer Jaroslav ml. Pňovany Ibehej Dušan Holýšov Chudoba Mich.Ing. Praha Gablas Bronislav Zlín Krucký Ondřej Praha Kmec Libor Stochov Mezihoráková J.Ing. Praha Kíma Bohumil Kutná Hora Frič Dušan Chrudim Dudáček Zdeněk Bílina Bezr Milan Hr. Králové JK Spálený Jan Pyšely Gablas Josef Zlín Lhota Jaroslav Horní Branná Blažek Josef Sezimovo Ústí Cholava Jan Bílina Hladil Vít Kroměříž kategorie F1A - junioři 1. Jinda Milan Praha Šimek Daniel Sezimovo Ústí Štěpán Radim Kroměříž Sutr Matěj Bílina Gloziga Frant. Holešov Stárek Libor Choceň Bednář Ladislav Horní Branná Zdeněk Jarmír Strakonice Spálená Eva Pyšely Trepeš František Praha Blecha Petr Sezimovo Ústí Man Jaroslav Strakonice Sutr Lubor Bílina Kamrla David Kunovice Pergler Vladimír Praha Raus Jan Strakonice Špička Václav Terezín Minařík Jaroslav Kunovice Kalandra Roman Praha Křivánek Vlast. Bílina Štefka Lub. st. Břeclav Skokan Jaroslav Terezín Botek Bohuslav Kunovice Šimůnek Petr Praha kategorie F1B - junioři 1. Kubíček Martin Sezimovo Ústí Šimlík Jan Sezimovo Ústí kategorie F1B - senioři 1. Čihák Jan Sezimovo Ústí Nový Milan Teplice Fejt Pavel Ing. Kunovice Urban Vladislav Chlumec Fejt Václav Kunovice Dvořák Pavel Praha Kubeš Vlad.ml.Ing. Sez. Ústí Prokop Ladislav Praha 5-Zličín Rychnovský Zd. Praha Kubeš Vlad. st. Sezimovo Ústí kategorie F1C - senioři 1. Patěk Václav Strakonice Blatný Jarosl. Ing. Kunovice Kroča Pavel SMČR Blažek Josef Ing. Kunovice kategorie F1E Při létáni menšího počtu startů než pět, byl proveden přepočet na 500%. kategorie F1E - junioři (létali 4) 1. Horn Martin Uničov ,89 2. Janata Jakub Lomnice n.p ,28 3. Ondák Lukáš Výškov ,52 18

19 kategorie F1E - senioři (létalo 17) 1. Orel Jaromír Kunovice Kratěna František Kunovice ,61 3. Doupovec Frant. Brno ,34 4. Crha Ivan Lomnice ,3 5. Blažek Jiří Horní Branná ,7 6. Zima Vojtěch Ing. Hranice ,66 kategorie F1G - žáci 1. Drobiszová Hana Ostrava NH kategorie F1G - senioři 1. Bejček Pavel Stod Formánek Pavel Varnsdorf Jiránek Václav SMČR Klik Jan st. Stod Bejček Milan Stod Belo Eugen Varnsdorf Drnec Jarosl. Ing. Praha Drobisz Lubomír Ostrava NH Schieferdecker J. Louny ,3 8. Kornatovský Ivo Ing. Plasy ,93 9. Levý Václav Frant. Lázně , Berger Bohumír Uničov , Ondák Štefan Výškov ,8 12. Horn Miroslav Uničov kategorie F1G - junioři 1. Klik Jan ml. Stod Holeček Vladimír Varnsdorf Raška Vlastimil Frenštát p R Hladil Julius Kroměříž Luňák Jiří Choceň Raška Zdeněk Frenštát p R Slanina Jaroslav Choceň Bartík Josef Ing. Varnsdorf kategorie F1H - mladší žáci 1. Chaloupková Ver. Choceň Jurina Marek Kroměříž Zajíc Frant. ml. Kopidlno Blažek Adam Sezimovo Ústí kategorie F1H - junioři 1. Štěpán Radim Kroměříž Slavík Václav Kopidlno Zajíc Miroslav Kopidlno kategorie F1H - senioři 1. Bezr Milan Hr. Králové JK Chudoba Mich.Ing. Praha Bednář Ladislav Horní Branná Koleszár Václav Stochov Šafler Milan Ing. Kopidlno Lhota Jaroslav Horní Branná Čermák Vladimír Nová Paka Štefka Lubomír st. Břeclav Buček Jiří Hořice Štefka Lub. ml. Břeclav Křížek Pavel Ing. Nová Paka Kmec Libor Stochov Pán Michal Strakonice Fejt Pavel Ing. Kunovice Man Jaroslav Strakonice Gablas Josef Zlín Sluťák Milan Vilémov Hladil Julius Kroměříž Janza Rudolf Tachov Kučerka Gerhard SMČR Tachov kategorie F1H - starší žáci 1. Goldmann Tomáš Frýdlant n. O Slavík Jan Kopidlno Míček Roman Frýdlant n. O Svoboda Petr Kroměříž Jurenka Jan Frýdlant n. O Braha Jiří Slaný Volný Lukáš Kroměříž Martínek Petr Kroměříž Konečný Jan Jihlava DDM Vráblík Vlast. Kopidlno Sluťák Lukáš Vilémov Čapek Jan Kopidlno Odlevák Radim Frýdlant n. O Zejšek Václav Kladno Urbančík Michal Frýdlant n. O Martínková Petra Ml. Boleslav Gablas Bronisl. Zlín Fejfar Vlad. st. Nová Paka Škopík Jan Louka Jinda Karel Praha Kučerka Petr SMČR Tachov Krejčík Václav Kopidlno Švec Karel Jihlava Grossman Karel Horní Branná Vrabec Jaroslav Hořice Vrba Zdeněk Jihlava Raus Jan Strakonice Zdeněk Jaromír Strakonice Piskač Marek Vilémov Blecha Petr Sezimovo Ústí Dudáček Zdeněk Bílina Chaloupková L. Choceň Gloziga Frant. Holešov Šourek Vladimír Kladno Jelínek Tomáš Jihlava Martínek Jan Ml. Boleslav

20 kategorie F1J - senioři 1. Blatný Jar. Ing. Kunovice Pátek Čeněk Praha kategorie F1L - žáci 1. Kaplanová Gabr. Brno :07 2. Sedlmaier K. Rousínov 13:36 3. Pelz Zdeněk Rousínov 11:07 4. Surák Lukáš Rousínov 10:06 5. Kusník Ondřej Rousínov 9:17 6. Sedlmaier Jakub Rousínov 8:22 7. Zabloudil Lukáš Rousínov 5:22 házedla - mladší žáci 1. Minařík Vojtěch Kroměříž Sedlák František Černošice Blažek Adam Sezimovo Ústí Řezníček Lukáš K. Žehrovice Žák Tomáš Jihlava DDM Rolínek Tadeáš Sezimovo Ústí Kozák Aleš Bílina Aschenbrenner D. Bílina Ratkovský Adam Jihlava DDM Knotek Tomáš Dražice Gablas David Zlín Lisec Tomáš Ostrov n. Ohří Špale Martin Dražice Hráček Dominik Jihlava DDM Kůs Erik Jihlava DDM Jurina Marek Kroměříž Papež Lukáš Sezimovo Ústí Vančura Tomáš Kroměříž Braha Tomáš Lomnice u Sok Sedlařík Lad. Kroměříž Dufek Samar Kladno Dvořáček Ondřej Jihlava DDM Táboříková Nikola Dražice 448 házedla - starší žáci 1. Liška Jan Dražice Deutsch Petr Dražice Hanuš Ladislav Bechyně Konečný Jan Jihlava DDM Hergessel Jiří K. Žehrovice Odlevák Radim Frýdlant n. O Sluťák Tomáš Vilémov Braha Jiří Slaný Blažek Tomáš Sezimovo Ústí Malenický Jarosl. Dražice Bůbela Zdeněk Vilémov Kozák Petr Bílina Hranáč V. ml. Ostrov n. Ohří Čapek Jan Kopidlno Sluťák Lukáš Vilémov Vráblík Vastimil Kopidlno Volný Lukáš Kroměříž Wenzlík Marcel Ostrov n. Ohří Tvrdý Josef st. Jihlava DDM Minařík Jiří Kroměříž Jandejska Michal Jihlava DDM Martínek Petr Kroměříž Michálek Jindřich Ostrava Blažek Josef Ing. Kunovice kategorie F1L - junioři 1. Kaplanová Klára Brno :13 kategorie F1L - senioři 1. Kaplan Mikita Brno :17 2. Feifer Ladislav Lomnice 47:56 3. Cinert Zdeněk Ing. Odolená Voda :16 4. Najman Milan Vyškov 17 36:09 5. Pospíchal Antonín Brno : Lecián Josef Kroměříž Hainc Daniel K. Žehrovice Zajíc Frant. ml. Kopidlno Přikryl Miroslav Lipník n. Bečv Kaláb Jan Jihlava DDM Zejšek Jan K. Žehrovice Rozmuš Daniel Lomnice u Sok Tichý Daniel Sezimovo Ústí Doubravská Barb. K. Žehrovice Martínková Petra Ml. Boleslav Brich Jan Praha Novotný Jan Vilémov Sedlák Michal Svitavy Pištecký Rudolf Kroměříž Vrána Martin Kroměříž Mákovský Mich. Svitavy Rohlena Jaromír Kladno Zýka Jakub Slaný Ráž Adam Slaný Slovák David Lipník n. Bečv Milichovský V. Sezimovo Ústí Motalík Pavel Sezimovo Ústí Motalík Jan Sezimovo Ústí Jurenka Jan Frýdlant n. O Blaha Vilém Lipník n. Bečv Palán Jiří Svitavy Calda Lukáš Černošice Dlouhý Michal Bílina Čečrle Michal Bílina Bach Lukáš K. Žehrovice Zejšek Václav Kladno Fiala Pavel Sezimovo Ústí Chmelář Filip Kroměříž Brich Jiří Praha Kelar Ondřjch Lipník n. Bečv Vašíček Lipník n. Bečv Ráž Jan Slaný Plch Ondřej Svitavy Calda Radek Černošice Kencl Matyáš Černošice Oppl David Černošice Zýka Lukáš Slaný Nový Matyáš Černošice Žižka Marek Kladno

SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE. SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky

SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE. SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky 2014 Základní dokument je v aktualizovaném znění platném pro rok 2014. Jediná oficiální

Více

Mezinárodní soutěže 3

Mezinárodní soutěže 3 Mezinárodní soutěže 3 Mezinárodní soutěže 1 F1E, Winter Cup I., Světový pohár, Hranice... 7.3. MK Aeroklub Hranice, Vojtěch Zima, Smetanovo nábř. 1840, 75301 Hranice, 604589792, voziteam@seznam.cz 2 F1E,

Více

Návrhy změn pravidel pro rok 2015

Návrhy změn pravidel pro rok 2015 1. Změny v obecné části Návrhy změn pravidel pro rok 2015 Návrh č. 1 Strana č. 1 pravidel- úvodní text Připomínky, náměty a návrhy změn k celému Sportovnímu řádu laskavě adresujte na e-mail: jvosahlo@atlas.cz.

Více

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 Podklady pro jednání Obsah bulletinu Základní informace k VH Návrh programu VH Základní informace k volbám Návrh jednacího a volebního

Více

Úvodní ustanovení. Mezinárodní sportovní řády FIA v originální verzi vč. Bulletinů FIA je možno si objednat v sekretariátu FAS AČR.

Úvodní ustanovení. Mezinárodní sportovní řády FIA v originální verzi vč. Bulletinů FIA je možno si objednat v sekretariátu FAS AČR. Úvodní ustanovení Pro r. 2010 platí pro automobilový sport v České republice Mezinárodní sportovní řády FIA (Ročenka FIA 2010) vč. změn a doplňků publikovaných v Bulletinech FIA a Národní sportovní řády

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 3

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 3 ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ CZECH ATHLETIC FEDERATION âesk ATLETICK SV AZ CZECH ATHLETIC FEDER ATION BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 3 ČAS INFORMUJE Obsah: Slovo předsedy s.1 Předsednictvo

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015 ČÍSLO 2/201 4 ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Hotel Černigov Sněm Českého zahrádkářského svazu Ve dnech 28. 29. listopadu se uskuteční první sněm ČZS. Sněm se bude s ohledem na vyšší počet účastníků

Více

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné.

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné. ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 9. 4. 2013 ČAS 10.00 18.00 HODIN Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička P. Janda, M. Košař (do 17:00), P. Lešek, D. Mareš (do 16:30), V. Milunić, J. Panna, J. Sapák

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST 1. SPORTOVNÍ PRAVOMOC, ŘÍZENÍ AUTOMOBILOVÉHO SPORTU Autoklub České republiky /AČR/ je spolkem v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Čl. 1 Obecně Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti výboru 1 TJ Sokol Palkovice, jeho jednotlivých oddílů a odborů. Jednací

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXIV ÚNOR 2015

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXIV ÚNOR 2015 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz GLOSY Z RADNICE Dne 13. 1. nám byla doručena písemná rezignace ředitele PO PANDA SPORT pana Michala Ptáčka. Jde o velmi exponovanou pracovní pozici, a proto

Více

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 -

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 - ROČENKA Sokolské župy Jihočeské 2013-1 - Obsah Úvod... 3 Historie Sokola... 4 Historie Sokolské župy Jihočeské... 5 Předsednictvo Sokolské župy Jihočeské... 6 Členská základna Sokolské župy Jihočeské...

Více

Bulletin advokacie 9/2005 obsah

Bulletin advokacie 9/2005 obsah Bulletin advokacie 9/2005 obsah Bulletinadvokacie ÚVODEM...3 4. SNĚM ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Pořad jednání sněmu...5 Návrh na obsazení orgánů sněmu...5 Zpráva předsedy představenstva o činnosti představenstva

Více

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála březen 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála Zasedání městské rady Ze zasedání zastupitelstva Vyhodnocení ankety Informace z radnice O domově důchodců Kriminalita

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

Zleva starosta města a členové rady při zasedání městského zastupitelstva

Zleva starosta města a členové rady při zasedání městského zastupitelstva čtvrtletník číslo 1/2009 Letošní rok nebude lehký Vážení občané, vychází první číslo Karolinského zpravodaje v roce 2009. Jako již tradičně bych Vás rád seznámil s tím, co v letošním roce připravujeme

Více

Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ

Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ Výchova a vzdělávání a) Dbát na dodržování mysliveckých zvyků a tradic, etickou kulturní úroveň členů. b) Informovat

Více