Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí"

Transkript

1 Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Obsah: Část I. Podmínky zadávacího řízení Část II. Obchodní podmínky Část III. Technická specifikace

2 ČÁST I. PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného řízení podle ustanovení 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Práva, povinnosti či podmínky neuvedené v této zadávací dokumentaci či v oznámení o zakázce se řídí zákonem. Údaje uvedené v zadávacích podmínkách vymezují požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito požadavky je uchazeč povinen se řídit při zpracování nabídky a předkládání dokladů k prokázání kvalifikace. Zadávací dokumentace je v podstatné části chráněna autorskými právy dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z tohoto důvodu není uchazeč oprávněn použít tuto část zadávací dokumentace jiným způsobem než pro přípravu nabídky v zadávacím řízení. 1. Údaje o zadavateli: Zadavatel: Jihomoravský kraj Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ Zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. Číslo účtu: /0100 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vyhlídal, referent oddělení realizace investic odboru investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje tel.: fax.: - (dále jen zadavatel ) 2. Předmět veřejné zakázky je: 2.1. zhotovení stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí (dále jen stavba Archeoparku ) spočívající: ve stavebních úpravách budovy Návštěvnického centra rozšíření a výstavba druhého patra, úprava fasády a zateplení, úprava okolí a vybudování zpevněných ploch před Návštěvnickým centrem doplnění mobiliáře a informačních tabulí a vybudování kanalizační jímky, situovaných na pozemcích p.č. 2118/3 (ostatní plocha), p.č. 2119/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.č. 2119/2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v k.ú. Mikulčice, okres Hodonín, sestávající z objektů: STAVEBNÍ OBJEKTY stavba trvalá SO 01 Návštěvnické centrum; STAVEBNÍ OBJEKTY - stavba dočasná SO 02 Provizorní informační centrum;

3 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY IO 02 Sadové úpravy a úprava pěších komunikací, IO 03 Mobiliář a informační systém, IO 04 Kanalizační jímka a přípojka splaškové kanalizace, IO 05 Přípojka dešťové kanalizace, IO 06 Přípojka vodovodu ve vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby Archeoparku, v geodetickém zaměření stavby Archeoparku 2.2. v zastupování Jihomoravského kraje při řízení souvisejícím s užíváním stavby Archeoparku spočívající: v zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby Archeoparku a zastupování zadavatele v řízení o užívání stavby Archeoparku, Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v části II. zadávací dokumentace Obchodní podmínky a v části III. zadávací dokumentace Technická specifikace. Obsahuje-li technická specifikace odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití kvalitativně i technicky obdobného řešení vyhovujícího uvedeným požadavkům. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH Kód CPV převládajícího předmětu veřejné zakázky je: Rekonstrukce budov Kódy CPV souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou: Demolice a zemní práce Různé specializované stavební práce Výstavba cest pro pěší Architektonické, technické a zeměměřičské služby Výkopové práce na archeologických nalezištích 3. Doba plnění: Termín zahájení Zadavatel předpokládá zahájení realizace stavby Archeoparku v druhém pololetí r Vybraný uchazeč zahájí práce na stavbě Archeoparku a bude v nich řádně pokračovat nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště stavby Archeoparku mezi objednatelem a zhotovitelem. Termín dokončení zhotovení a předání stavby Archeoparku Termín provedení výstupní kontroly stavby Archeoparku vybraným uchazečem před předáním a převzetím stavby Archeoparku

4 nejpozději do včetně Termín dokončení stavby Archeoparku bez vad a nedodělků bránících užívání stavby Archeoparku a vydání kolaudačního souhlasu nejpozději do včetně Termín odstranění veškerých vad a nedodělků nebránících užívání stavby Archeoparku zjištěných v průběhu předávacího řízení a vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby Archeoparku Termín úplného vyklizení staveniště nejpozději do včetně nejpozději do včetně Termín ukončení předání a převzetí stavby Archeoparku včetně předání kolaudačního souhlasu nejpozději do včetně 4. Místo plnění: Místem plnění předmětu veřejné zakázky je území dotčené stavbou Archeoparku a sídlo dodavatele a zadavatele. 5. Požadavky na kvalifikaci: 5.1 Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v ustanovení 53 odst. 1 písm. a) k) zákona. Splnění základních kvalifikačních předpokladů se prokazuje předložením čestného prohlášení v souladu s ustanovením 62 odst. 2 zákona. 5.2 Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů uvedených v ustanovení 54 písm. a), b) a d) zákona. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů bude prokázáno předložením: a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán; výpis bude předložen v prosté kopii, přičemž nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů; b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a to v prosté kopii; takovým dokladem se rozumí zejména výpis ze živnostenského rejstříku, příp. do vydání výpisu stejnopis ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu nebo živnostenský list, s předmětem podnikání Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, či jeho ekvivalent, Výkon zeměměřičských činností, či jeho ekvivalent a Projektová činnost ve výstavbě, či jeho ekvivalent. c) dokladem prokazujícím splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 54 písm. d) zákona se rozumí Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání

5 autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor Pozemní stavby vydaný příslušnou profesní samosprávnou komorou uchazeči či osobě (dále jen Osvědčení ), jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Osvědčení bude předloženo v prosté kopii. Současně uchazeč jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží v prosté kopii úřední oprávnění podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, pro osobu ověřující výsledky zeměměřičských činností. Uchazeč doloží k uvedeným osvědčením/oprávněním čestná prohlášení o postavení příslušných odborně způsobilých fyzických osob vůči uchazeči; z čestného prohlášení musí vyplývat závazek odborně způsobilé osoby zabezpečit pro uchazeče výkon odborné činnosti; v případě, že příslušná odborně způsobilá fyzická osoba není sama uchazečem nebo není vůči uchazeči v pracovním či obdobném poměru, bude vztah mezi touto odborně způsobilou fyzickou osobou a uchazečem posuzován jako subdodávka. Uchazeči mohou k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů využít výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu, který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 odstavec 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloží uchazeč v prosté kopii ne starší než tři měsíce od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů uvedených v ustanovení 56 odst. 3 písm. a) zákona. Technické kvalifikační předpoklady podle ustanovení 56 odst. 3 písm. a) zákona se prokazují seznamem nejvýznamnějších stavebních prací provedených uchazečem za posledních 5 let a osvědčením objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Uchazeč může doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů předložit v prosté kopii. Zadavatel má právo požadovat, aby vybraný uchazeč předložil před podpisem smlouvy o dílo originály nebo ověřené kopie technických kvalifikačních dokladů. Pokud uchazeč nedoloží uvedené originály nebo ověřené kopie kvalifikačních dokladů, považuje se to za neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy o dílo dle ustanovení 82 odst. 4 zákona. Za nejvýznamnější ze stavebních prací provedených uchazečem se s ohledem na předmět veřejné zakázky dle zadávacích podmínek považuje provedení stavebních prací spočívající v novostavbě či rekonstrukci budovy spadající do kategorie staveb občanské vybavenosti s realizačními náklady ve výši alespoň 13 mil. Kč bez DPH. Pro posouzení rozhodného období provádění nejvýznamnějších stavebních prací je podstatný termín dokončení stavby a termín převzetí objednatelem. V případě, že

6 termín dokončení nebude spadat do rozhodného období, má se za to, že stavební práce nebyla provedena v posledních 5 letech. Uchazeči doloží v seznamu stavebních prací provedených uchazečem provedení alespoň 3 nejvýznamnějších staveb. 5.4.Dále zadavatel požaduje po uchazeči, aby doložil (předložím čestné prohlášení), že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku dle 50 odst. 1 písm. c) zákona. 6. Prokazování splnění kvalifikace u nabídky podané více dodavateli Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika uchazeči společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z uchazečů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 50 odstavec 1 písmeno a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení 54 písmeno a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle ustanovení 50 odstavec 1 písmeno b) a d) zákona musí prokázat všichni uchazeči společně. Podává-li nabídku více uchazečů společně, jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je závazek, že všichni tito uchazeči budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. 7. Prokazování splnění kvalifikace pomocí subdodavatele Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle ustanovení 50 odstavec 1 písmeno b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení 54 písm. a) zákona subdodavatelem, b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle ustanovení 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat kvalifikace podle ustanovení 54 písmeno a) zákona.

7 8. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů nebo výpisem ze seznamu zahraničních dodavatelů Dodavatelé mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle 53 ZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 ZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle 127 ZVZ. Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle 134 ZVZ. Zahraniční dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát podle 143 ZVZ. 9. Prohlídka místa plnění Zadavatel považuje pro plnění veřejné zakázky a pro zpracování nabídek ve smyslu ustanovení 49 odst. 5 zákona za nezbytné provedení prohlídky místa plnění. Prohlídka místa plnění proběhne dne v 10:00 hod. Sraz účastníků prohlídky místa plnění bude v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích před hlavním vstupem do objektu Návštěvnického centra, na pozemku p.č. 2118/3, k.ú. Mikulčice. 10. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek: Obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace včetně platebních podmínek jsou obsaženy v této zadávací dokumentaci v samostatné části II. Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, nesmí je měnit. 11. Zpracování nabídkové ceny: Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo (část II. Obchodní podmínky). V případě, že nabídková cena uvedená v nabídce (návrhu smlouvy) bude v rozporu s dílčími cenami uvedenými v nabídce (návrhu smlouvy) resp. jejich součtem, bude tato nabídka vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení, a uchazeč bude vyloučen. Další informace týkající se ceny jsou uvedeny v obchodních podmínkách část II. této zadávací dokumentace. Nabídková cena dle čl.viii. obchodních podmínek bude stanovena podle projektové dokumentace, která je součástí zadávacích podmínek. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen Soupis ), který je nedílnou součástí projektové dokumentace pro provedení stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí, vyhotovené společností MS architekti s.r.o., IČ: , se sídlem v Praze 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka (dále jen projektová dokumentace ).

8 Cena bude doložena vyplněným Soupisem, který je nedílnou součástí návrhu smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v Soupisu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. Uchazeč je povinen ocenit každou položku uvedenou zadavatelem v Soupisu. Technické standardy uvedené v Soupisu případně obsahující obchodní název nebo odkaz na výrobce či dodavatele jsou pouze informativní a slouží k lepší orientaci uchazeče. Uchazeč je oprávněn do nabídky použít i jiný druh materiálu, výrobku či dodávky, ale jen pouze kompatibilní s celkovou zakázkou, technickou úrovní a užitnými vlastnostmi minimálně na stejné úrovni tak, jak je uvedeno v Soupisu, resp. projektové dokumentaci. Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v Soupisu, který je povinen uchazeč předložit jako součást nabídky, jsou ceny pevné po celou dobu výstavby. Za soulad mezi nevyplněným Soupisem a vyplněným Soupisem je odpovědný uchazeč (myšlen je soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu hodnotící komise může vyřadit tuto nabídku uchazeče z dalšího posuzování. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Soupisu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného vyplnění tohoto Soupisu. Povinností uchazeče je zejména dodržet strukturu a členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a dodržet obsahovou náplň Soupisu. V případě jakéhokoliv nesouladu mezi nevyplněným a vyplněným Soupisem (např. chybějící položky, přebývající položky, nesprávné množství měrných jednotek apod.) hodnotící komise vyřadí nabídku z dalšího posuzování. V případě, že uchazeč v Soupisu uvede do sloupce celkem (Kč) hodnotu 0, přičemž ve sloupci množství bude u položky uvedena hodnota vyšší než 0, má se za to, že uchazeč dodá práce či dodávky v uvedeném množství a náklady na poskytnutí těchto prací nebo dodávek jsou považovány za slevu poskytnutou uchazečem v rámci jeho obchodní politiky. V případě, že uchazeč v Soupisu neuvede do celkové ceny jednotlivé položky číselně vyjádřenou hodnotu v Kč (tj. 0 a výše), tak uchazeč nesplní požadavek na ocenění položky a hodnotící komise vyřadí tuto nabídku z dalšího posuzování. Soupis předložený zadavatelem obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovný nebo svislý přesun hmot. Místo pro uložení vytěžené zeminy (není-li tato zemina umístěna do konstrukcí v rámci stavby) i místo pro uložení vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč podle svého technologického plánu. Do nabídkové ceny pak musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle skutečné odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Totéž se týká vnitrostaveništního přesunu stavebního materiálu. Pokud při provádění stavebních prací, které jsou předmětem veřejné zakázky, vznikne potřeba uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení je nezbytné hradit příslušné poplatky, je povinností uchazeče zakalkulovat do své nabídky i tyto

9 poplatky, a to bez ohledu na to, zda Soupis obsahuje nebo neobsahuje položku poplatek za skládku. Zadavatel v době sestavení Soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění zakázky), že vyplněný Soupis neobsahuje všechny položky, které byly obsahem nevyplněného Soupisu, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek vyplněného Soupisu. Pokud zadavatel na základě žádosti uchazeče(ů) upřesní obsah Soupisu, např. upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením položek výkazu výměr apod., je uchazeč povinen tuto změnu oznámenou v zákonem stanovené lhůtě a způsobem stanoveným zákonem (ve smyslu ustanovení 49 zákona) zahrnout do svého Soupisu. 12. Dodatečné informace Dodavatelé mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné informace musí být doručena zadavateli v souladu s 49 ZVZ. Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Pavel Vyhlídal, referent oddělení realizace investic odboru investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje, tel.: , Označení, obsah a způsob podání nabídky: Uchazeči nabídku podají v písemné formě v řádně uzavřené neprůhledné obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem veřejné zakázky Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí a bude na ni uvedena adresa, na níž je možné zaslat uchazeči případné oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Obálka s nabídkou bude označena slovem NEOTEVÍRAT. Nabídka musí být zadavateli doručena (nikoliv tedy pouze podána k poštovní přepravě) do konce lhůty pro podání nabídek. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nabídka musí být podepsaná osobou k tomu oprávněnou. 14. Nabídka: - bude předložena v jednom originále v listinné podobě, v českém jazyce, - bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 nebo 7 ZVZ, - nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,

10 - bude obsahovat návrh Smlouvy o dílo vč. příloh podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče, - bude obsahovat návrh Smlouvy o dílo vč. příloh v listinné i elektronické podobě na CD/DVD nosiči, - bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, - dle 68 odst. 3 zákona bude nabídka obsahovat - seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, - bude obsahovat, má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, - bude obsahovat prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby: - své nabídky zabezpečili proti manipulaci, - všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky, - všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění: - obsah nabídky, - doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, - návrh smlouvy o dílo, - oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, - ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky. 15. Lhůta pro podání nabídek: Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání oznámení o zakázce a končí dne v 10:00 hod. Nabídka musí být zadavateli doručena (nikoliv tedy pouze podána k poštovní přepravě) do konce lhůty pro podání nabídek. 16. Místo a způsob podání nabídky: Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ Osobně se nabídka podává zadavateli v sídle zadavatele na adrese Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ , sekretariát odboru investic, dveře č. 123, a to v pracovních dnech od 8 hodin do 14 hodin. Nabídky musí být zadavateli doručeny nebo osobně podány před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Při podání nabídky je třeba dodržet postup stanovený ustanovením 69 zákona.

11 17. Otevírání obálek: Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne , v 10:30 hodin, v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ , kancelář č Otevírání obálek se budou účastnit členové hodnotící komise pověřené výkonem funkce komise pro otevírání obálek, zástupce zadavatele a osoba zajišťující administrativu komise. Za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, je oprávněna se otevírání obálek s nabídkami účastnit maximálně jedna osoba. Nabídky budou otevírány v tomtéž pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 18. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázání nabídkami - zadávací lhůta: Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 180 dnů. Tato lhůta začne běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek; pro běh zadávací lhůty platí ustanovení zákona. 19. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií: Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením 78 odst. 1 písm. b) zákona základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena bez DPH. Uchazeč doplní celkovou nabídkovou cenu v požadovaném členění v návrhu smlouvy na plnění zakázky. Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková cena bez DPH stanovená uchazečem v návrhu smlouvy na plnění zakázky. 20. Uzavření smlouvy: Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy. Poskytnutím řádné součinnosti se rozumí především doručení zadavateli stanoveného počtu úplných vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací dokumentací (tedy včetně všech příloh). Výzva k předložení dalších úplných vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací dokumentací bude vybranému uchazeči ze strany zadavatele zaslána spolu s rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Druhému a třetímu uchazeči v pořadí by byla výzva k předložení dalších úplných vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací dokumentací zaslána po té, co uchazeč, jehož nabídka bude hodnocena jako nejvhodnější nebo druhý uchazeč v pořadí, odmítnou příslušnou smlouvu se zadavatelem uzavřít, nebo neposkytnou zadavateli řádnou součinnost, aby příslušná smlouva mohla být uzavřena. Předložení dalších vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy vybraným uchazečem, která nebudou odpovídat obsahu nabídky uchazeče nebo nebudou splňovat náležitosti stanovené touto zadávací dokumentací pro návrh na uzavření smlouvy, se považuje za odmítnutí vybraného uchazeče uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace a zadavatel uzavře smlouvu s druhým uchazečem v pořadí. Obdobně bude postupováno v případě, že smlouvu na realizaci veřejné zakázky odmítne uzavřít druhý uchazeč v pořadí, přičemž zadavatel bude uzavírat smlouvu s třetím uchazečem v pořadí. 21. Právo zadavatele zrušit zadávací řízení: a) Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel může zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením 84 zákona. Učiní-li tak zadavatel, nevzniknou v této souvislosti uchazeči žádné nároky.

12 b) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku za podmínek stanovených v ustanovení 84 zákona. c) Zadavatel není odpovědný za majetkovou či nemajetkovou újmu uchazeče související se zrušením zadávacího řízení, i když byl zadavatel na možnost vzniku takových škod upozorněn. 22. Další podmínky zadávacího řízení: a) Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění). b) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. c) Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení. d) Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadání zakázky. e) Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. f) Pokud v přijatých nabídkách zjistí zadavatel při jejich kontrole a hodnocení rozpory mezi číselnými a slovními údaji anebo chyby ve výpočtech, bude v případě rozporu mezi údaji v číslech a slovech rozhodný údaj vyjádřený slovy s výjimkou zřejmé početní chyby. V případě zjištění početní chyby, která nemá vliv na výši nabídkové ceny, bude chyba opravena tak, aby výsledek odpovídal správně provedenému početnímu úkonu. g) Zadavatel nepožaduje složení jistoty.

13 ČÁST II. - OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace. Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, uchazeč není oprávněn provádět jiné obsahové změny textu obchodních podmínek. Smlouva o provedení stavebních prací Archeopark Mikulčice část Předhradí kterou, podle ustanovení 536 a následujícího zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: I. Smluvní strany Název: Jihomoravský kraj Sídlo: Žerotínovo nám. 3/5, Brno Zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: /0100 (dále jen objednatel ) Název: Sídlo: Zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:.. CZ.... obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v, v odd.., č. vl.., obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v nebo -fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného. č. j.., nebo. (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením údaje o vydavateli oprávnění, datu vydání a případně o číselném označení tohoto oprávnění)

14 Pokyn pro uchazeče: Při zpracování návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavebních prací Archeopark Mikulčice Předhradí, doplní uchazeči pouze ty údaje, které se vztahují k charakteru jejich právní formy, ostatní varianty specifikace právní formy nebudou v nabídce obsaženy. Kontaktní osoby a spojení na zhotovitele: Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Telefon: Fax: Oprávněn jednat ve věcech technických: Telefon: Fax: Interní auditor jakosti: Telefon: Fax: (Pokyn pro uchazeče: Při zpracování návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavebních prací Archeopark Mikulčice část Předhradí, doplní uchazeč jména kontaktních osob zhotovitele s uvedením telefonních čísel, ových adres a rozsahů jejich činností v souvislosti se stavbou domova dle této smlouvy). Kontaktní osoby a spojení na objednatele: Technický dozor investora (dále jen TDI ): Subjekt vykonávající technický dozor investora a jeho identifikační údaje, resp. jména osob vykonávajících technický dozor investora a jejich identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP ): Subjekt vykonávající činnost koordinátora BOZP a jeho identifikační údaje, resp. jména osob vykonávajících činnost koordinátora BOZP a jejich identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště. Autorský dozor projektanta (dále jen AD ):

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV PRO KRIMINÁLNÍ POLICII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV PRO KRIMINÁLNÍ POLICII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. j.: VPŠKP51-29/ČJ-2013/9609K3 Čeperka 22. 7. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra pro kriminální policii IČO: 64244300, vyhlašuje veřejnou zakázku malého

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1.

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: Objednatel: Obec Dobřejovice se sídlem: Na Návsi

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy opakované řízení zadávané ve zjednodušeném podlimitním

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ZAKÁZKU VMVP, JAROŇKOVA GALERIE - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Projektová dokumentace v elektronické

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: DIČ: číslo účtu: zastoupen: Objednatel: Obec Zlonín se sídlem: Zlonín 8, 250 64 Zlonín IČ: 00 24 10 67 číslo účtu: zastoupena: starostou

Více

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II OPERAČNÍ. INTEGROVANÝ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE ŠANCE PRO váš ROZVOJ Plzeňský kraj I~ti č.j. 2430/11/CN zastoupený panem Milanem Chovancem, se sídlem Skroupova 18, 306 13 Plzeň, IC 70890366, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více