BUSINESS Vizuálně. Část II. Úvod do grafické interpretace dat pro podnikání a analýzu. Alexander Čech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUSINESS Vizuálně. Část II. Úvod do grafické interpretace dat pro podnikání a analýzu. Alexander Čech"

Transkript

1 BUSINESS Vizuálně Část II. Úvod do grafické interpretace dat pro podnikání a analýzu Alexander Čech

2 Obsah O AUTOROVI 3 ÚVOD 4 GRAFICKÁ INTERPRETACE DAT PRO PODNIKÁNÍ A ANALÝZU 6 Vizualizace dat pomocí tabulek a grafů 6 Problémy současného designu tabulek a grafů 7 Není zlato všechno, co se třpytí. 7 Kancelářský software 7 Grafická média pro přenos datových informací 8 Pravidla volby druhu a typu grafického média 9 Základní pravidla pro vizualizaci dat 14 Zvyšujte poměr Data Ink Ratio 14 Tabulky a grafy nejsou datovým tržištěm 14 Nepoužívejte exotické formáty 15 Formátujte čísla efektivně 16 Důležitost formátu pro čitelnost a srozumitelnost dat 16 VIZUALIZACE TABULEK 19 Principy formátování tabulek 19 Další rady pro formátování čísel 23 VIZUALIZACE GRAFŮ 25 Účel grafického zobrazení dat 25 Obecná pravidla pro prezentaci dat v grafech 27 Charakteristiky grafů 29 Grafické elementy pro prezentaci dat 30 Kategorie hodnotových dat 33 Způsoby prezentace jednotlivých kategorií dat 34 Umístění Os 41 Jak zobrazit další proměnné 42 Poznámky k využití barev při vizualizaci dat 42 Symbolika barev 42 VIZUÁLNÍ GRAMOTNOST 44 ZÁVĚR 47 Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 2

3 O AUTOROVI Ing. Alexander Čech Vzděláním ekonom, původní profesí expert na projektové financování a řízení investičních rizik. Od druhé poloviny devadesátých let pracoval v těchto oblastech převážně v zahraničí. Ing. Čech má více než 20ti leté zkušenosti s implementací moderních metod podnikového financování včetně jejich aplikace v podmínkách ekonomik střední a východní Evropy. Je mimo jiné také expertem v oblasti boje proti zneužívání bankovních instrumentů k podvodům, včetně podvodů v oblasti tzv. vysoko výnosových bezrizikových investičních příležitostí. V současné době působí jako nezávislý konzultant v přípravě podnikatelských a investičních záměrů pro financování, pomáhá vyhledávat vhodné zdroje financování a vede jednání o jejich zajištění s jejich poskytovateli. V posledních dvou letech se věnuje zejména vzdělávání v oblasti vizuální komunikace v byznysu, zaměřuje se na grafickou interpretaci dat a jejich vizualizaci pro podnikání a analýzu. Působí jako lektor seminářů a kurzů a je autorem všech učebních textů pro kurz, který zároveň přednáší - Business vizuálně, skládající se ze tří samostatných částí: Úvod do grafické úpravy byznys dokumentů, Úvod do vizualizace podnikatelských dat a informací, Úvod do principů lidského vnímání a příručky. Kromě vizuální komunikace vede také kurz Business s bonitou, který tvoří následující semináře: Jak získat peníze pro podnikání, Jak se stát bonitním klientem pro banku, Jak efektivně prezentovat před publikem naživo. Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 3

4 ÚVOD Moderní doba 21. století je dobou informačních technologií. Informace se staly nedílnou součástí našeho života a nacházíme je skutečně všude. Velkou část tvoří informace předávané pomocí čísel a různých hodnot, ať se jedná o technická odvětví, sport nebo ekonomické a podnikatelské prostředí. Data (číselné informace) na nás promlouvají denně z tisku, televize nebo reklamy. Použili jsme výrazu promlouvají, protože data, stejně jako lidé, mluví svým specifickým jazykem. Lidé mezi sebou komunikují jak pomocí řeči a její grafické interpretace - písma, tak i vizuálně pomocí obrázků a grafických vyjádření. Součástí této komunikace jsou i statistické informace, časové řady, ekonomické výsledky podnikání a další číselné informace, kterým pro naše účely budeme říkat hodnotová data. V případě datových informací, kdy jde zejména o čísla, jsou slova nebo písmo velmi nepraktickými prostředky pro komunikaci. K přenosu datových informací je nutno používat vizuální komunikaci, která je nepostradatelným mediem pro vizuální prezentaci informací zakódovaných v datech. Vizuální ztvárnění dat plní stejnou funkci jako řeč přenesená do podoby písma. Aby lidé mohli spolu písemně komunikovat, musí se naučit číst,psát a dodržovat gramatická a typografická pravidla. Říká se tomu literární gramotnost a většina lidí v dnešní době je gramotná, což znamená, že v průběhu procesu svého vzdělání získala dovednost číst a psát. V oblasti vizuální komunikace je obdobná situace, protože i pro vizualizaci dat platí určitá pravidla, která je nutno znát a dodržovat. Bohužel, na rozdíl od běžné literární gramotnosti panuje v oblasti vizualizace dat obecná vizuální negramotnost - angl. Visual illiteracy. Tato vizuální negramotnost je rozšířená nejenom mezi laickou veřejností, ale i v odborných kruzích, kde bychom očekávali vizuálně korektní vyjadřování. S vizuálně nesprávně koncipovanými grafy a tabulkami se velmi často setkáme v podnikatelském prostředí, ve státní správě a finanční komunitě. Data jsou množstevní informace, zpravidla vyjádřená čísly, které jsou z velké části přenášeny prostřednictvím tabulek a grafů. Bohužel současná situace v komunikaci hodnotových dat je taková, že jenom malá část grafů a tabulek přenáší datové informace efektivně, čitelně a srozumitelně. Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 4

5 Vizualizace dat zahrnuje poměrně široké spektrum vizuálního přenosu množstevních dat nejenom v ekonomické oblasti, ale i v různých vědeckých oborech. Nachází uplatnění ve vědě, lékařství, i technice. Vizuální prezentace jsou komunikovány zpravidla buď prostřednictvím tiskovin nebo v elektronické podobě. V případě tisku se jedná o statickou prezentaci, zatímco v elektronické podobě jde často o její dynamickou podobu. Prezentace s nevhodnou grafickou interpretací dat jsou v dnešním životě naprosto běžné a jen málo dokumentů prezentuje graficky správně řešená data. Tento problém je tak obecný, že ve věku digitálních informací, kdy jsou v každém okamžiku prostřednictvím různých vizuálních médií přenášeny obrovské objemy dat, se správná vizualizace datových informací stává oblastí, která vyžaduje osvětu. Pro správná manažerská rozhodnutí má srozumitelná a efektivní komunikace nesmírný význam, protože v současném obrovském množství datových informačních toků je pro efektivní řízení důležité, aby informace zakódované v datech byly k dispozici okamžitě, a aby byly sdělovány pravdivě a bezprostředně bez jejich zavádějících nebo mylných interpretací. Na každé úrovni řízení pracujeme s určitým stupněm agregace dat, která obnáší určitou úroveň informačního detailu. Agregovaná data poskládaná z nižších úrovní detailu shrnují získané výsledky v komplexnější formě, která obnažuje vzájemné vztahy zkoumaných veličin a jejich proměny v čase. Pro přenos těchto strategických a komplexních informací hraje nezastupitelnou roli jejich grafická interpretace, která je jediným prostředkem pro efektivní, srozumitelnou, nezavádějící a pravdivou vizuální komunikaci dat. Tato publikace se zabývá pouze vymezeným okruhem vizuální komunikace, při níž se jako přenosová informační média používají zejména tabulky a grafy. Tato prezentační média jsou typická pro komunikaci v ekonomice a podnikání, kdy jsou prezentovaná data určená zejména k různým analýzám a rozborům, jejichž výsledky slouží k přijímání nejrůznějších každodenních i strategických manažerských rozhodnutí ve všech časových horizontech. Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 5

6 GRAFICKÁ INTERPRETACE DAT PRO PODNIKÁNÍ A ANALÝZU Vizualizace dat pomocí tabulek a grafů Pro vizuální grafické ztvárnění hodnotových dat se vžilo označení vizualizace dat angl. Data Visualization. Efektivní přenos datových informací lze docílit pouze jejich správnou grafickou interpretací ztvárněnou do vizuální podoby. Prostředkem pro přenos dat mezi autorem a příjemcem je grafické médium, nejčastěji tabulka nebo graf, prostřednictvím kterých prezentujeme data v konkrétním grafickém uspořádání a vizuální podobě. Kvalitní vizuální design tabulek a grafů výrazně zvyšuje komunikační schopnost byznys dokumentů, tedy schopnost přesně, srozumitelně a efektivně přenášet v nich obsažené informace. Bez efektivní vizualizace postrádají brožury, plány, záměry, výroční zprávy a další nosiče podnikatelských informací tuto komunikační schopnost. Je to vizuální design, který získává lidskou pozornost a přitahuje zájem o obsah a umožňuje hlubší studium dokumentu. Abychom graficky interpretovaná data bez složitého studování správně vnímali a rozuměli jim, musí jejich vizuální podoba vycházet z toho, jak lidé přirozeně vnímají okolní svět. Procesem lidského vnímání se zabývá řada vědeckých i lékařských disciplin, Grafická interpretace dat přizpůsobuje jejich vizuální podobu vlastnostem lidského vnímání. například percepční psychologie nebo neurologie, které zkoumají procesy lidského vnímání a popisují jak jsou senzorické podněty našimi smysly vnímány a zpracovávány. Na základě výsledků těchto výzkumů jsou pak definována určitá pravidla, která pro naší schopnost vnímat srozumitelně a efektivně definují nejvhodnější grafické elementy a jejich struktury. Tato pravidla jsou tak přirozeným základem, ze kterého vychází principy efektivní a srozumitelné vizualizace dat. Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 6

7 Problémy současného designu tabulek a grafů Není zlato všechno, co se třpytí. Největším problémem současného designu tabulek a grafu je masový výskyt nesprávných vizuálních řešení těchto médií. Autoři grafických datových vizualizací mají tendenci používat při tvorbě tabulek a grafů nejrůznější exotické formáty. Mají tak pocit, že publikace obsahuje náročné grafické prvky, což přispívá k jejímu profesionálnímu vzhledu, k vizuální atraktivnosti a čitelnosti. Bohužel jde o velmi rozšířený omyl. Nejčastější chybou při formátování tabulek a grafů je tak výskyt nepotřebného a zbytečného grafického balastu, jehož skutečnou a jedinou funkcí je zhoršení srozumitelnosti dat a zastření důležitých informací nepotřebnými grafickými výtvory. Vizuální přitažlivost, jas a složitost grafických prvků v tabulkách a grafech nejenom že nezvyšuje jejich komunikační efektivnost, ale naopak, snižuje schopnost srozumitelně a efektivně předávat informace v nich obsažené. Takovým ozdobným prvkům se říká grafický balast (angl. - Chartjunk). Patří mezi ně stínování, odrazy, barevná pozadí, 3D efekty a všechny další elementy grafu, které nepřispívají k rozšíření obsahu datových informací v grafu. Všechny tyto formáty nabízejí na první pohled sexy vypadající tabulky a grafy, a nichž většina vypadá pro laické oko velmi profesionálně a umělecky. Opak je však pravdou - v jednoduchosti je síla. Grafické prvky by měly být prosty veškerého balastu, který není pro jejich vypovídací schopnost podstatný. Kancelářský software Problém masového výskytu nesprávné grafické interpretace dat v tabulkách a grafech je do velké míry zapříčiněn tím, že dominantní kancelářské softwary již po řadu let nabízejí svým uživatelům připravené formáty pro úpravu textů, tabulek i grafů, které sice na první pohled působí velmi atraktivně, ale na druhé straně nerespektují základní pravidla vizuální prezentace dat. Mnohé z těchto předpracovaných formátů lze bez větších výčitek svědomí zařadit do skupiny grafického balastu. Zařazením nevhodných předpracovaných formátů přispívají výrobci softwarů k tvorbě graficky přeplácaných, obsahově nesrozumitelných a vzhledově neatraktivních dokumentů. Podílejí Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 7

8 se tak významným způsobem na vysokém stupni výskytu vizuální negramotnosti mezi námi. Kancelářské softwary podporují rozšířenost nekvalitního vizuálního designu dat zejména tím že: Nabízejí neužitečné efekty a formáty Přednastavené formáty grafů a tabulek zcela likvidují čistotu designu a čitelnost dat Dokumenty vyráběné pomocí těchto softwarů postrádají prvky správného vizuálního designu Marketingově podporují používání sexy formátů na úkor jednoduchých a vizuálně kvalitních úprav Kancelářské softwary se používají v podstatě všude. Nejenom v podnikatelském prostředí, ale také ve státní správě, finančnictví, statistice, vědě a dalších oblastech lidské činnosti. Nešvarem nesprávné vizualizace dat proto netrpí pouze podnikatelské materiály, ale s chybně vizualizovanými daty se velmi často setkáváme také v materiálech orgánů státní správy, odborné literatuře a také v periodických tiskovinách. Grafická média pro přenos datových informací Grafická vizualizace dat slouží k přehlednému a srozumitelnému přenosu informací a jejím účelem je poskytnout rychle, intuitivně a efektivně informace, které jsou zakódovány v datech. Toho lze dosáhnout pouze minimalistickým přístupem k designu tabulek a grafů. Tento přístup předpokládá absenci všech nedatových grafických prvků, které jsou z pohledu datové komunikace zbytečné a nepotřebné a jejichž jediným výsledkem a jedinou funkcí je horší srozumitelnost prezentovaných dat. Před jejich fyzickou prezentací musíme číselná data převést do grafické podoby. Tomuto procesu říkáme grafická interpretace dat nebo se používá také populárnější termín vizualizace dat. Vizualizace dat je konkrétní vizuální podoba prezentovaných hodnotových dat. Pro dosažení konkrétní grafické podoby a uspořádání dat používání nástroje, kterým říkáme Grafická média. Mezi nejpoužívanější grafická média v podnikatelských dokumentech patří tabulky a grafy. Přestože tabulky a grafy představují běžně používaná média, odpověď na otázku, zda v konkrétním případě použít pro prezentaci Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 8

9 dat tabulku nebo graf, není úplně jednoduchá. Správná volba mezi jejich použitím záleží především na charakteru dat a záměru autora, jakou informaci chce jejich prostřednictvím sdělit. Každé z těchto médií je vhodné pro určité situace. Velký objem dat o prodejích mnoha produktů v několika regionech v určitých časových obdobích prezentovaný v rozsáhlé tabulce bude jistě nepřehledný a jednotlivé vztahy mezi daty a vzorky jejich chování nebudou na první pohled zřejmé. Tabulka nám na první pohled o časových trendech vývoje obratu v členění podle jednotlivých produktů mnoho neřekne. Pokud však pro prezentaci dat použijeme graf časových řad, budou tyto informace patrny na první pohled nejenom v souhrnném přehledu, ale i v potřebné struktuře detailu. Prostřednictvím grafu se konkrétní individuální hodnoty dostanou do pozadí a vyniknout pouze trendy, souvislosti a vzorky chování. Bude tedy záležet na autorovi, zda upřednostní prezentaci detailních čísel nebo informaci o jejich závislostech a proměnách v čase. Tabulka je určena ke grafickému a přehlednému uspořádání menšího množství dat, která slouží spíše k rychlému vyhledání konkrétních hodnot, zejména v situacích, kdy nám nejde o popis vzájemných souvislostí a závislostí mezi daty. Graf je názorným vyjádřením číselných hodnot uvedených v tabulce. Je určen k tomu, aby graficky ilustroval určité hodnotové veličiny a jejich vzájemné vztahy. Účelem grafu bývá rychlé a názorné vizuální zviditelnění vzájemných vztahů mezi daty a identifikace jejich vývojových trendů a vzorků chování. V případech, kdy pracujeme s komplexnějšími soubory hodnotových informací, nám samostatné tabulky nebo grafy nemusí postačovat k přehledné prezentaci všech informací, které máme k dispozici. V takových případech se používají sestavy tabulek a grafů, které tvoří vizuální rozhraní pro komplexní prezentaci uceleného souboru dat. Takto seskupeným grafickým médiím se v angličtině říká dashboard, což lze přeložit jako grafický panel. Grafické panely jsou hlavním softwarovým prostředkem pro práci s daty v oblasti manažerského rozhodování - v disciplíně označované jako Business Intelligence. Pravidla volby druhu a typu grafického média Před započetím vizuální úpravy dat si musíme zcela jednoznačně určit, jaké sdělení hodláme zamýšlenou úpravou předat. Potom Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 9

10 musíme zvolit pro přenos sdělení nejvhodnější vizuální médium a rozhodnout se jaký typ tabulky nebo grafu bude nejvhodnější. Když se rozhodneme pro jedno z médií, musíme dbát na to, aby jeho vizuální úprava prezentovala informace obsažené v datech co nejefektivnějším způsobem. Volba mezi tabulkou a grafem je důležitým krokem pro výsledný efekt, protože na výběru správného média závisí srozumitelnost předávané informace. Problém správného výběru spočívá v tom, že pro prezentaci dat nemusí být zcela jednoznačné, kdy je vhodnější použít tabulku a kdy graf. Pro výběr jednoho z médií lze použít následující přibližný návod: Tabulku volíme zejména v těchto situacích: Prezentujeme malé množství dat Zajímají nás jednotlivé hodnoty a nikoliv vývojové trendy Je nutno zahrnout do média různé měrné jednotky Je nutné prezentovat současně jednotlivé hodnoty i jejich součty Obrázek 1 - Tabulka číselných hodnot Prodej zboží Zboží Q I/12 Q II/12 Q III/12 Q IV/12 Celkem 2012 Q I/13 Q II/13 Q III/13 Q IV/13 Celkem 2013 Artikl Artikl Celkem Grafy se nejlépe uplatní zpravidla v těchto případech: Zajímají nás obecné vývojové trendy, vzorky chování a vzájemné závislosti dat nebo vývoj prezentovaných hodnot v čase Potřebujeme blíže analyzovat jenom určitý segment prezentovaných dat Účelem vizualizace je poskytnout porovnání odchylek ve vývoji převažujících trendů Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 10

11 Obrázek 2 - Graf V tisících Kč Prodej Artikl 1 a 2 za období Artikl Artikl Q I/12 Q II/12 Q III/12 Q IV/12 Q I/13 Q II/13 Q III/13 Q IV/13 Zatímco rozdílná sezónnost v prodejích jednotlivých druhů zboží je ze spojnicového grafu na první pohled zcela zřejmá, tento vztahový vzorek je z dat uvedených v tabulce jen těžko patrný. Z grafu se zase nedovíme jak se měnil celkový obrat za oba artikly. Dalším příkladem je následující tabulka, která uvádí větší soubor dat o prodeji různých druhů zboží. Účelem tabulky je přehledně, čitelně a srozumitelně prezentovat uvedená data. Obrázek 3 - Tabulka agregovaných dat Zboží Q I/12 Q II/12 Q III/12 Q IV/12 Celkem 2012 Q I/13 Q II/13 Q III/13 Q IV/13 Celkem 2013 Artikl Artikl Artikl Artikl Artikl Artikl Artikl Celkem Uvedené údaje v Kč Prodej zboží Zběžným pohledem na tabulku jen těžko získáme bližší přehled o tom, jak si ve sledovaném období vedly prodeje jednotlivých skupin zboží, jak se měnily v čase, jak byly citlivé na sezónní výkyvy apod. Odpovědi na uvedené otázky budeme v číslech tabulky hledat s obtížemi a zdlouhavě, a to přesto, že všechny tyto informace jsou v datech zakódovány. K tomu, abychom mohli k takovým informacím dospět rychle pouhým náhledem, je nutné data z tabulky určitým způsobem Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 11

12 graficky prezentovat. Pro tento účel se využívají grafy. Graf je vizuálním ztvárněním dat uvedených v tabulce. Následující grafy používají data z výše uvedené tabulky. Obrázek 4 - Sloupcový graf V miliónech Kč 7 Prodej zboží dle artiklů Celkem 2012 Celkem Artikl 1 Artikl 2 Artikl 3 Artikl 4 Artikl 5 Artikl 6 Artikl 7 Vhodnou extrakcí dat a jejich grafickou interpretací jsme umožnili bezprostřední vizuální porovnání informací o velikosti prodejů jednotlivých artiklů v období Z grafu lze na první pohled dovodit objemy prodejů za jednotlivé druhy zboží v jednotlivých létech a zároveň můžeme u jednotlivých artiklů snadno porovnat hodnoty obratu za sledované období. Z tabulky tato informace není cela zřejmá, ale zase velmi dobře poslouží k vyhledání konkrétních hodnot v konkrétním čase. Pokud nás dále ale zajímají rozdíly vývoje prodejnosti mezi jednotlivými druhy zboží, jejich citlivost na sezónní výkyvy, výše uvedený sloupcový graf nám tyto informace neposkytne. Místo sloupcového grafu bychom mohli zkusit graf spojnicový: Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 12

13 Obrázek 5 - Graf spojnicový V mil. Kč 7 Prodej zboží dle artiklů Celkem 2012 Celkem Artikl 1 Artikl 2 Artikl 3 Artikl 4 Artikl 5 Artikl 6 Artikl 7 Jak můžeme vidět, na tomto grafu není něco v pořádku. Ústředním sdělením tohoto grafu se zdá být určitý trend vývoje, ale z grafu je cítit napětí. Toto napětí je dáno, tím, že vodorovná osa X nereprezentuje časovou řadu, ale nominální kategorie, tedy diskrétní hodnoty, které žádný trend vývoje nereprezentují. Sloupcové grafy jsou určeny spíše k práci s nominálními hodnotami, zatímco spojnicové grafy nejlépe poslouží k analýze vývojových trendů. V tomto případě tedy jde o špatně zvolený typ grafu, který neumožňuje prostřednictvím spojnice komfortně porovnávat diskrétní hodnoty. Výsledkem nesprávné volby je, že data byla vizuálně komunikována nesrozumitelně. Příčinou nesrozumitelnosti dat bylo použití nesprávného typu grafu k jejich vizualizaci. Nyní si ukážeme správné použití spojnicového grafu. Data jsou opět použita z tabulky na obrázku č. 3: Obrázek 6 - Spojnicový graf Prodej zboží dle artiklů Celkem 2012 Celkem 2013 Artikl 1 Artikl 2 Artikl 3 Artikl 4 Artikl 5 Artikl 6 Artikl 7 Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 13

14 Jak můžeme vidět, napětí v grafu pominulo,trendová linie spojuje posloupnost časových úseků a prezentace na časové ose nám dává logický smysl. Hlavní sdělení je v tomto případě velmi srozumitelně prezentováno. Graf zcela jasně prezentuje vývoj obratu zboží ve sledovaném čase. Takto koncipovaný graf nám toho o vzájemných vztazích mezi jednotlivými artikly neprozradí. Abychom dostali další informace z čísel uvedených v tabulce, musíme zvolit jinou grafickou interpretaci dat. Jako příklad nám může sloužit graf z obrázku č. 2, který ilustruje vývoj obratovosti dvou artiklů na časové ose v kvartálním členění. Z grafu lze vyčíst, že Artikl 1 a 2 mají rozdílnou sezónnost prodejů přičemž Artikl 1 vykazuje větší sezónní senzitivitu v porovnání s Artiklem 2. Základní pravidla pro vizualizaci dat Zvyšujte poměr Data Ink Ratio Základní pravidlem pro vizualizaci dat je poměr inkoustu použitého k zobrazení datových informací k inkoustu použitého k zobrzení nedatových prvků v grafu nebo Více inkoustu by se mělo spotřebovat na data a méně na doprovodné nedatové elementy. tabulce. Tento ukazatel se nazývá Data Ink Ratio a definoval jej Edward Tufte, světově proslulý otec vizualizace dat a jeden z nejuznávanějších odborníků v této oblasti. Ukazatel Data Ink Ratio říká, že množství inkoustu použitého k zobrazení dat musí být vyšší než množství inkoustu použitého k zobrazení nedatových elementů grafického média. Do češtiny můžeme toto pravidlo přeložit jako Poměr datového inkoustu. Jednoduchým pohledem lze zjistit, zda v grafu či tabulce převládají hodnotové údaje anebo okrasné elementy. Podle toho můžeme médium přeformátovat tak, aby poměr datového inkoustu k nedatovému byl co největší. Tabulky a grafy nejsou datovým tržištěm Všechny informace v grafických médiích by měly sledovat jeden hlavní účel. Je dobré vyhýbat se vtěsnávání všech rádoby potřebných informací do jednoho grafu jen proto, že jsou k dispozici. Prázdný Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 14

15 prostor není potřeba chápat jako místo k povinnému zařazení dalších informací, ale jako součást vizuálního designu. Pokud se datové informace skutečně netýkají hlavního účelu, vynechte je. Přehnané zásobení příliš mnoha grafickými informacemi může způsobit to, že hlavní cíl, o který nám jde, se vytratí z centra pozornosti a dokument se začne zabývat problémy, které pro dosažení jeho hlavního poslání nejsou podstatné nebo zásadní. Nepoužívejte exotické formáty Při tvorbě efektivního vizuálního designu je třeba se soustředit na data a nikoliv na zářivou a pro oko sexy vypadající grafiku, která pozornost od dat v konečném důsledku pouze odvádí. Sexy formáty, jako je 3D formát, stínování, přehnaně výrazná barevnost a další efekty, pouze odvádějí pozornost od dat k nepodstatným prvkům. Vzhledem k tomu, že nejsou nosiči datových informací, jinou roli v grafickém ztvárnění dat ani hrát nemohou. Vyhněte se takovým efektům jako jsou přechodové barvy (gradienty), vyplňování vzory (patterns), stínování (shading), záře (glows), měkké okraje (soft edges) a další obdobné formáty. Všechny tyto efekty patří mezi grafický balast. V Excelu je velmi jednoduché aplikovat efekty, které na první pohled grafy rozzáří a zatraktivní. Takové formátování je možná vhodné pro skvělý marketing, ale pro design informace nemá žádnou přidanou hodnotu. Jeho skutečným efektem je zhoršená čitelnost dat. Vyhýbejte se barvám a barevným pozadím Důležitý prvek vystoupí do popředí už v důsledku slabého zvýraznění a k tomu často dobře postačí i pouhý černo bílý formát doplněný prostorovým členěním. Přehnaná barevnost pouze odvádí pozornost od komunikovaného vzkazu. Barvy by měly být vyžívány jen občasně ke zvýraznění skutečně klíčových informací. Například přiřazení červené, žluté nebo zelené k výsledkům tradičně indikuje, že jde o výkonové úrovně. Nezvýrazňujte grafické elementy pomocí ohraničení nebo barevného pozadí. Snažte se využívat spíše bílé plochy, tedy prostorové členění mezi jednotlivými komponenty k segmentaci grafického prostoru. Pokud Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 15

16 považujete použití ohraničení za nezbytné, formátujte je v méně výrazných odstínech, než jsou prezentována data samotná. Použití čar v lehkém šedém odstínu lze doporučit jako ideální řešení. Účelem ohraničení je naznačit sektorové členění, aniž bychom odváděli pozornost od komunikované informace jako celku. Nezkoušejte vylepšit grafy pomocí klipartů nebo obrázků Kliparty a obrázky datům nepřidají žádné další informace a často působí zcela nevhodně. Formátujte čísla efektivně Při tvorbě tabulek a grafů se používá velké množství číselných informací. Je potřeba si uvědomit, že při velkém množství čísel, každé musí mít svůj účel a důvod pro zařazení do prezentace. V takové situaci je důležité, aby každá číselná informace byla vizuálně prezentována srozumitelně. Informace nesmí být také zmatečná či zavádějící. Když je to možné, nepoužívejte desetinná místa. Pokud se desetinným místům nevyhnete, oddělujte řády desetinnými čárkami nebo mezerami. Je lepší použít místo formátu 2345, formát 2,345 nebo Hluboké úrovně číselného formátu nejsou zpravidla nezbytné. Pokud to jde, nepoužívejte proto vícemístný formát pro desetinná čísla. Obdobně postupujte i při procentních formátech. Používejte čísla bez označení měny, ledaže toto označení je nutné pro identifikaci měnových hodnot. Pokud graf nebo tabulka obsahuje příjmy nebo výdaje a tato skutečnost je uvedena v záhlaví grafického elementu, je zbytečné formátovat čísla s označením měny. Důležitost formátu pro čitelnost a srozumitelnost dat Kromě správného výběru vhodného druhu média pro vizuální prezentaci dat, je také důležité používat takové vizuální formy, které umožní efektivní a srozumitelnou komunikaci. Když zvolíme pro médium nevhodný vizuální design, čitelnost prezentovaných dat se může podstatným způsobem zhoršit. Nyní si takový případ ukážeme. Použijeme stejnou tabulku, jako na obrázku č. 3 a následující grafy, jenom nevhodným způsobem upravíme jejich formátování: Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 16

17 Obrázek 7 - Tabulka v nevhodném vizuálním designu Prodej zboží Q I/12 Q II/12 Q III/12 Q IV/ Q I/13 Q II/13 Q III/13 Q IV/ Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Celkem , , , , , , , , , ,00 V původní tabulce jsme barevně odlišili součtové sloupce i plochy pro jednotlivá období a číslům přidali dvouciferné desetinné místo. Na první pohled je zřejmé, že čitelnost dat je podstatně horší. Tabulka hraje všemi barvami, které odvádějí naší pozornost od čísel. Čitelnost dat se v důsledku přidání desetinných míst se ještě více zhoršila. Dalším silně rušivým elementem jsou výrazná ohraničení dat v tabulce. Obdobně můžou dopadnou i grafy. Jedná se o grafy ze stejného příkladu jako přeformátovaná tabulka s tím, že byly záměrně použity nevhodné typy grafů nebo jejich formátování, což opět výrazně zhoršilo jejich komunikační schopnosti. Obrázek 8 - Grafy v nevhodném formátu Prodej zboží Artikl 7 Artikl Artikl 3 Artikl 1 Q I/12 Q Q Q Q I/13 Q Q Q II/12 III/12 IV/12 II/13 III/13 IV/13 Artikl 1 Artikl 2 Artikl 3 Artikl 4 Artikl 5 Artikl 6 Artikl 7 Název osy PRODEJ ZBOŽÍ Q I/12 Q Q Q II/12 III/12 IV/12 Q I/13 Název osy Q Q Q II/13 III/13 IV/13 Artikl 1 Artikl 4 Artikl 7 Prodej zboží Artikl 1 Artikl 2 Artikl 3 Artikl 4 Artikl Artikl 5 Artikl 6 7 Q III/13 Q I/13 Q III/12 Q I/12 Q I/12 Q II/12 Q III/12 Q IV/12 Q I/13 Q II/13 Q III/13 Q IV/ Artikl 1 Artikl 2 Artikl 3 Artikl 4 Artikl 5 Artikl Artikl 6 7 Q I/12 Q III/13 Q I/13 Q III/12 Q I/12 Q II/12 Q III/12 Q IV/12 Q I/13 Q II/13 Q III/13 Q IV/13 Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 17

18 V následujících částech publikace se podíváme na to, jak správně formátovat tabulky i grafy. Výklad je rozdělen do dvou samostatných kapitol, z nichž jedna je věnována práci s tabulkami a druhá s grafy. Postupně se naučíme správně zacházet s tabulkami, používat jejich vhodné formátování a prostorové členění. Naučíme se vybírat vhodný typ grafu a jeho vhodné formátování pro konkrétní situace. Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 18

19 VIZUALIZACE TABULEK Tabulka je výchozím nástrojem zobrazení individuálních hodnotových veličin. Přesto, že tabulky nalezneme téměř ve všech byznys dokumentech, většině autorů těchto materiálů uniká, jak vytvářet přehledně uspořádané tabulky s čísly, která jsou prezentována čitelně, srozumitelně a efektivně. Tato situace existuje díky mnoha rozšířeným mýtům o vzhledově atraktivnosti tabulek. Mezi nejrozšířenější mýty patří názor, že čím barevněji jsou jednotlivé skupiny dat od sebe rozlišeny, čím více ohraničení odděluje v tabulce od Grafický vzhled tabulek a grafů je jednou z nevíce podceňovaných oblastí při tvorbě byznys dokumentů. sebe jednotlivé skupiny dat a čím více exoticky vypadají datové řádky a sloupce, tím lepší má tabulka design, poskytuje lepší orientaci a lépe se v ní identifikují jednotlivé hodnoty. Bohužel, všechny zmíněné grafické aspekty jsou právě naopak těmi elementy, které zhoršují vypovídací schopnosti tabulek a činí je vzhledově nehezkými. Tyto elementy designu tabulek patří do grafického balastu (angl. - Chartjunk) a do graficky správně upravených tabulek nepatří. Principy formátování tabulek Vzhled tabulek je jednou z nejvíce podceňovaných věcí při tvorbě podnikatelských dokumentů. Přitom je to právě vizuální řešení tabulky, které určuje do jaké míry a hloubky dokáže čtenář data absorbovat a analyzovat. V následujícím textu si ukážeme na praktickém příkladu, jak správně tabulky formátovat, a kterým úpravám v tabulkách se zásadně vyhýbat. Vrátíme se k tabulce na obrázku č. 7 Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 19

20 Obrázek 9 - Nesprávně a správně formátovaná tabulka dat Prodej zboží Q I/12 Q II/12 Q III/12 Q IV/ Q I/13 Q II/13 Q III/13 Q IV/ Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Celkem , , , , , , , , , ,00 Přeměnu takové ošklivé a nečitelné tabulky do správného formátu lze realizovat v několika málo krocích, které si postupně ukážeme: Krok č. 1 - Omezení barev na minimum Prodej zboží Q I/12 Q II/12 Q III/12 Q IV/ Q I/13 Q II/13 Q III/13 Q IV/ Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Celkem , , , , , , , , , ,00 Barvy je nutno používat jenom velmi omezeně a pouze k lehkému zvýraznění skutečně klíčových dat v tabulce. Nadpisy, popisky a přirozené prostorové řešení tabulky jsou více než dostatečnými nástroji k vytvoření efektivní a přehledné struktury dat uvedených v tabulce. Ve skutečnost neexistuje žádný reálný důvod k barevnému zvýrazňování ať už řádků nebo sloupců v tabulce. Krok č. 2 - Odstranění všech svislých dělicích čar Prodej zboží Q I/12 Q II/12 Q III/12 Q IV/ Q I/13 Q II/13 Q III/13 Q IV/ Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Celkem , , , , , , , , , ,00 Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 20

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Grafy v MS Excel Obsah Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Funkce grafu Je nejčastěji vizualizací při zpracování dat z různých statistik

Více

MS Excel grafická prezentace dat

MS Excel grafická prezentace dat Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast - téma Označení materiálu (přílohy) Pracovní list Inovace ŠVP na OA a JŠ Třebíč CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_16_ Tvorba_grafů_v_MS_Excel_2007

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_16_ Tvorba_grafů_v_MS_Excel_2007 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro sedmý až osmý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_16_ Tvorba_grafů_v_MS_Excel_2007

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.7/1.5./3.99 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. IVT_MSOFFICE_11_Excel Ing. Pavel BOHANES IVT_MSOFFICE 3 Forma

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Popisná statistika. Komentované řešení pomocí MS Excel

Popisná statistika. Komentované řešení pomocí MS Excel Popisná statistika Komentované řešení pomocí MS Excel Vstupní data Máme k dispozici data o počtech bodů z 1. a 2. zápočtového testu z Matematiky I v zimním semestru 2015/2016 a to za všech 762 studentů,

Více

Výsledný graf ukazuje následující obrázek.

Výsledný graf ukazuje následující obrázek. Úvod do problematiky GRAFY - SPOJNICOVÝ GRAF A XY A. Spojnicový graf Spojnicový graf používáme především v případě, kdy chceme graficky znázornit trend některé veličiny ve zvoleném časovém intervalu. V

Více

František Hudek. červenec 2012

František Hudek. červenec 2012 VY_32_INOVACE_FH14 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červenec 2012 8.

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 8 U k á z k a k n i h

Více

VIZUALIZACE DAT V GRAFECH ZÁSADY PRO TVORBU GRAFŮ ZALOŽENÉ NA VLASTNOSTECH LIDSKÉHO VNÍMÁNÍ

VIZUALIZACE DAT V GRAFECH ZÁSADY PRO TVORBU GRAFŮ ZALOŽENÉ NA VLASTNOSTECH LIDSKÉHO VNÍMÁNÍ VIZUALIZACE DAT V GRAFECH ZÁSADY PRO TVORBU GRAFŮ ZALOŽENÉ NA VLASTNOSTECH LIDSKÉHO VNÍMÁNÍ Vizualizaci dat lze definovat jako způsob vizuální grafické reprezentace dat, který je maximálně uzpůsoben schopnostem

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

WORD 2007 grafický manuál

WORD 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se souborem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknou, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených dokumentů

Více

Popisná statistika kvantitativní veličiny

Popisná statistika kvantitativní veličiny StatSoft Popisná statistika kvantitativní veličiny Protože nám surová data obvykle žádnou smysluplnou informaci neposkytnou, je žádoucí vyjádřit tyto ve zhuštěnější formě. V předchozím dílu jsme začali

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

2.3 Prezentace statistických dat (statistické vyjadřovací prostředky)

2.3 Prezentace statistických dat (statistické vyjadřovací prostředky) 2.3 Prezentace statistických dat (statistické vyjadřovací prostředky) Statistika musí výsledky své práce převážně číselná data prezentovat (publikovat, zveřejňovat) jednoduše, srozumitelně a přitom výstižně.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

>> TIRÁŽ A ÚVOD TIRÁŽ ÚVOD. Typografický manuál deníku Lidové noviny. 256430@mail.muni.cz

>> TIRÁŽ A ÚVOD TIRÁŽ ÚVOD. Typografický manuál deníku Lidové noviny. 256430@mail.muni.cz TYPOGRAFICKÝ MANUÁL TIRÁŽ >> TIRÁŽ A ÚVOD Typografický manuál deníku Lidové noviny. Autor manuálu: Marta Vašicová 256430@mail.muni.cz Manuál byl vypracovaný jako součást bakalářské práce na Fakultě informatiky

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Níže uvedená tabulka obsahuje technické údaje a omezení aplikace Excel (viz také článek Technické údaje a omezení aplikace Excel (2007).

Níže uvedená tabulka obsahuje technické údaje a omezení aplikace Excel (viz také článek Technické údaje a omezení aplikace Excel (2007). Níže uvedená tabulka obsahuje technické údaje a omezení aplikace - (viz také článek Technické údaje a omezení aplikace Excel (). otevřených sešitů a systémovými prostředky a systémovými prostředky a systémovými

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS Excel 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři ve vzdělávání.

Více

MS EXCEL - Podmíněné formátování

MS EXCEL - Podmíněné formátování MS EXCEL - Podmíněné formátování Podmíněné formátování je velmi užitečná možnost formátování v Excelu, pomocí které je možné: Zpřehlednění dat Lepší čitelnost výsledků Zvýraznění buněk obsahující chybovou

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno,

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, Prezentace Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, využití interaktivní tabule. Postup při tvorbě prezentace I 1. Stanovení cílů.

Více

StatSoft Jak vyzrát na datum

StatSoft Jak vyzrát na datum StatSoft Jak vyzrát na datum Tento článek se věnuje podrobně možnostem práce s proměnnými, které jsou ve formě datumu. A že jich není málo. Pokud potřebujete pracovat s datumem, pak se Vám bude tento článek

Více

Grafy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Grafy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Grafy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.09 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola: Gymnázium,

Více

Textové editory. Ing. Luděk Richter

Textové editory. Ing. Luděk Richter Textové editory Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KONTINGENČNÍ TABULKA FILTROVÁNÍ DAT Kontingenční tabulka nám dává jednoduchý filtr jako čtvrté pole v podokně Pole kontingenční tabulky. Do pole Filtry

Více

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník IVT Prezentace pravidla a postupy 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Máte rádi CAPTCHA? Líbila by se vám takto prezentovaná stránka vaší knihovny?

Více

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Struktura prezentace Titulní snímek název prezentované práce, jméno autora, jméno vedoucího práce Úvodní snímek zadání projektu,

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

FORMÁTOVÁNÍ 3. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 3. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 3 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

Prezentace dat. Grafy Aleš Drobník strana 1

Prezentace dat. Grafy Aleš Drobník strana 1 Prezentace dat. Grafy Aleš Drobník strana 1 8.3 GRAFY Užití: Grafy vkládáme do textu (slovního popisu) vždy, je-li to vhodné. Grafy zvýší přehlednost sdělovaných informací. Výhoda grafu vůči tabulce či

Více

Deskriptivní statistika (kategorizované proměnné)

Deskriptivní statistika (kategorizované proměnné) Deskriptivní statistika (kategorizované proměnné) Nejprve malé opakování: - Deskriptivní statistika se zabývá popisem dat, jejich sumarizaci a prezentací. - Kategorizované proměnné jsou všechny proměnné,

Více

MS Excel druhy grafů

MS Excel druhy grafů MS Excel druhy grafů Nejčastější typy grafů: Spojnicový graf s časovou osou Sloupcový graf a pruhový graf Plošný graf Výsečový a prstencový graf (koláčový) Ostatní typy grafů: Burzovní graf XY bodový graf

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

Práce se styly 1. Styl

Práce se styly 1. Styl Práce se styly 1. Styl Styl se používá, pokud chceme, aby dokument měl jednotný vzhled odstavců. Můžeme si nadefinovat styly pro různé úrovně nadpisů, jednotlivé popisy, charakteristiky a další odstavce.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

přesné jako tabulky, ale rychle a lépe mohou poskytnou názornou představu o důležitých tendencích a souvislostech.

přesné jako tabulky, ale rychle a lépe mohou poskytnou názornou představu o důležitých tendencích a souvislostech. 3 Grafické zpracování dat Grafické znázorňování je velmi účinný způsob, jak prezentovat statistické údaje. Grafy nejsou tak přesné jako tabulky, ale rychle a lépe mohou poskytnou názornou představu o důležitých

Více

Statistické zpracování naměřených experimentálních dat za rok 2012

Statistické zpracování naměřených experimentálních dat za rok 2012 Statistické zpracování naměřených experimentálních dat za rok 2012 Popis dat: Experimentální data byla získána ze tří měřících sloupů označených pro jednoduchost názvy ZELENA, BILA a RUDA. Tyto měřící

Více

Seminář z psaní vědeckých textů

Seminář z psaní vědeckých textů Seminář z psaní vědeckých textů 5.přednáška Edita Bromová Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti MFF, 7.4.2015 Obsah Debata o rozebraných abstraktech a úvodech Grafy Obrázky

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Tabulkový procesor Excel tvorba grafů v Excelu

Tabulkový procesor Excel tvorba grafů v Excelu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 213 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Vytváření grafů v aplikaci Helios Red

Vytváření grafů v aplikaci Helios Red Vytváření grafů v aplikaci Helios Red Grafy jsou v Helios Red součástí generátoru sestav a jsou tedy dostupné ve všech modulech a výstupech, kde je k dispozici generátor sestav. Největší použití mají v

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Časové řady - Cvičení

Časové řady - Cvičení Časové řady - Cvičení Příklad 2: Zobrazte měsíční časovou řadu míry nezaměstnanosti v obci Rybitví za roky 2005-2010. Příslušná data naleznete v souboru cas_rada.xlsx. Řešení: 1. Pro transformaci dat do

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi). Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Diagnostika regrese pomocí grafu 7krát jinak

Diagnostika regrese pomocí grafu 7krát jinak StatSoft Diagnostika regrese pomocí grafu 7krát jinak V tomto článečku si uděláme exkurzi do teorie regresní analýzy a detailně se podíváme na jeden jediný diagnostický graf. Jedná se o graf Předpovědi

Více

Porovnání dvou výběrů

Porovnání dvou výběrů Porovnání dvou výběrů Menu: QCExpert Porovnání dvou výběrů Tento modul je určen pro podrobnou analýzu dvou datových souborů (výběrů). Modul poskytuje dva postupy analýzy: porovnání dvou nezávislých výběrů

Více

Moderní webová databáze IODA

Moderní webová databáze IODA Jan Tichý 1, Veronika Faifrová 2 Moderní webová databáze IODA Klíčová slova: webová databáze, data o dopravě, statistiky, informace, trendy, grafy Úvod Spolu s rozvojem moderních webových aplikací neustále

Více

Ochranná známka 1. Ochranná známka Státního fondu životního prostředí České republiky

Ochranná známka 1. Ochranná známka Státního fondu životního prostředí České republiky Ochranná známka 1 Ochranná známka Státního fondu životního prostředí České republiky Nové logo Státního fondu životního prostředí České republiky vzniklo z potřeby nové a kvalitní prezentace fondu ve společnosti.

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

František Hudek. srpen 2012

František Hudek. srpen 2012 VY_32_INOVACE_FH17 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek srpen 2012 8. ročník

Více

Rubrika Zajímavostí ze zahraničního obchodu končí, ostatní zdroje získávání dat zůstávají

Rubrika Zajímavostí ze zahraničního obchodu končí, ostatní zdroje získávání dat zůstávají 31. 12. 2015 Rubrika Zajímavostí ze zahraničního obchodu končí, ostatní zdroje získávání dat zůstávají Oznamujeme příznivcům rubriky Zajímavosti ze zahraničního obchodu (ZO), že od 1. ledna 2016 dochází

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

U Úvod do modelování a simulace systémů

U Úvod do modelování a simulace systémů U Úvod do modelování a simulace systémů Vyšetřování rozsáhlých soustav mnohdy nelze provádět analytickým výpočtem.často je nutné zkoumat chování zařízení v mezních situacích, do kterých se skutečné zařízení

Více

FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT

FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO ÚČELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2008 1. ÚVODEM Vybrané produkty společnosti YAMACO Software obsahují

Více

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST 1 Tvorba dokumentu - prostředky Psací stroj Od psaní na stroji pochází pojem normostrana Textové editory (např. T602) Slouží k tvorbě textu členěného

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Tvar dat a nástroj přeskupování

Tvar dat a nástroj přeskupování StatSoft Tvar dat a nástroj přeskupování Chtěli jste někdy použít data v jistém tvaru a STATISTICA Vám to nedovolila? Jistě se najde někdo, kdo se v této situaci již ocitl. Není ale potřeba propadat panice,

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

Matematika III. 27. listopadu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Matematika III

Matematika III. 27. listopadu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Matematika III Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 27. listopadu 2017 Typy statistických znaků (proměnných) Typy proměnných: Kvalitativní proměnná (kategoriální, slovní,... ) Kvantitativní proměnná (numerická,

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

MS Excel. Upraveno pro verzi 2007. Jana Krutišová. Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni

MS Excel. Upraveno pro verzi 2007. Jana Krutišová. Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni MS Excel Upraveno pro verzi 2007 Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Charakteristika Zpracování dat uspořádaných do 2D nebo 3D tabulek. Dynamické

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Základy tvorby velkoplošné prezentace

Základy tvorby velkoplošné prezentace Základy tvorby velkoplošné prezentace materiál pro 12IPG J. Blažej, 2010 Úvod cílem této prezentace je shrnout důležité zásady pro tvorbu velkoformátové prezentace posteru není jejím cílem zahrnout všechny

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Grafický manuál. Obchodní údaje firmy

Grafický manuál. Obchodní údaje firmy Obchodní údaje firmy TOROLA electronic, spol. s r.o. Sídlo firmy: Míru 1319 738 01 Frýdek Místek Czech Republic IČO: 42767555 DIČ: CZ42767555 GPS souřadnice: N 49 41 '12.181 E 18 20' 23.729 Výrobní závod:

Více

Neuronové časové řady (ANN-TS)

Neuronové časové řady (ANN-TS) Neuronové časové řady (ANN-TS) Menu: QCExpert Prediktivní metody Neuronové časové řady Tento modul (Artificial Neural Network Time Series ANN-TS) využívá modelovacího potenciálu neuronové sítě k predikci

Více

IVT. Rastrová grafika. 8. ročník

IVT. Rastrová grafika. 8. ročník IVT Rastrová grafika 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY Tento návod popisuje použití šablon pro tvorbu technik, resp. kazuistik do Příručky dobré praxe. Je psán pro Microsoft Word 2003 i Microsoft Word 2007.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1 Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 Vznik a historie projektového řízení Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing

Více

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc.

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc. 1/2 pro začátečníky Ing. Zbyněk Sušil, MSc. Průběh lekce Základní informace Seznamy Formátování buněk Operace s řádky a sloupci Příprava tisku Matematické operace Vzorce Absolutní a relativní adresování

Více

Hodnocení soutěžních úloh

Hodnocení soutěžních úloh Hodnocení soutěžních úloh Kategorie kancelářské aplikace Soutěž v programování 28. ročník Krajské kolo 2013/2014 10. až 12. dubna 2014 1 Chráněné krajinné oblasti České republiky Koeficient 1 Připrav prezentaci,

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více