BUSINESS Vizuálně. Část II. Úvod do grafické interpretace dat pro podnikání a analýzu. Alexander Čech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUSINESS Vizuálně. Část II. Úvod do grafické interpretace dat pro podnikání a analýzu. Alexander Čech"

Transkript

1 BUSINESS Vizuálně Část II. Úvod do grafické interpretace dat pro podnikání a analýzu Alexander Čech

2 Obsah O AUTOROVI 3 ÚVOD 4 GRAFICKÁ INTERPRETACE DAT PRO PODNIKÁNÍ A ANALÝZU 6 Vizualizace dat pomocí tabulek a grafů 6 Problémy současného designu tabulek a grafů 7 Není zlato všechno, co se třpytí. 7 Kancelářský software 7 Grafická média pro přenos datových informací 8 Pravidla volby druhu a typu grafického média 9 Základní pravidla pro vizualizaci dat 14 Zvyšujte poměr Data Ink Ratio 14 Tabulky a grafy nejsou datovým tržištěm 14 Nepoužívejte exotické formáty 15 Formátujte čísla efektivně 16 Důležitost formátu pro čitelnost a srozumitelnost dat 16 VIZUALIZACE TABULEK 19 Principy formátování tabulek 19 Další rady pro formátování čísel 23 VIZUALIZACE GRAFŮ 25 Účel grafického zobrazení dat 25 Obecná pravidla pro prezentaci dat v grafech 27 Charakteristiky grafů 29 Grafické elementy pro prezentaci dat 30 Kategorie hodnotových dat 33 Způsoby prezentace jednotlivých kategorií dat 34 Umístění Os 41 Jak zobrazit další proměnné 42 Poznámky k využití barev při vizualizaci dat 42 Symbolika barev 42 VIZUÁLNÍ GRAMOTNOST 44 ZÁVĚR 47 Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 2

3 O AUTOROVI Ing. Alexander Čech Vzděláním ekonom, původní profesí expert na projektové financování a řízení investičních rizik. Od druhé poloviny devadesátých let pracoval v těchto oblastech převážně v zahraničí. Ing. Čech má více než 20ti leté zkušenosti s implementací moderních metod podnikového financování včetně jejich aplikace v podmínkách ekonomik střední a východní Evropy. Je mimo jiné také expertem v oblasti boje proti zneužívání bankovních instrumentů k podvodům, včetně podvodů v oblasti tzv. vysoko výnosových bezrizikových investičních příležitostí. V současné době působí jako nezávislý konzultant v přípravě podnikatelských a investičních záměrů pro financování, pomáhá vyhledávat vhodné zdroje financování a vede jednání o jejich zajištění s jejich poskytovateli. V posledních dvou letech se věnuje zejména vzdělávání v oblasti vizuální komunikace v byznysu, zaměřuje se na grafickou interpretaci dat a jejich vizualizaci pro podnikání a analýzu. Působí jako lektor seminářů a kurzů a je autorem všech učebních textů pro kurz, který zároveň přednáší - Business vizuálně, skládající se ze tří samostatných částí: Úvod do grafické úpravy byznys dokumentů, Úvod do vizualizace podnikatelských dat a informací, Úvod do principů lidského vnímání a příručky. Kromě vizuální komunikace vede také kurz Business s bonitou, který tvoří následující semináře: Jak získat peníze pro podnikání, Jak se stát bonitním klientem pro banku, Jak efektivně prezentovat před publikem naživo. Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 3

4 ÚVOD Moderní doba 21. století je dobou informačních technologií. Informace se staly nedílnou součástí našeho života a nacházíme je skutečně všude. Velkou část tvoří informace předávané pomocí čísel a různých hodnot, ať se jedná o technická odvětví, sport nebo ekonomické a podnikatelské prostředí. Data (číselné informace) na nás promlouvají denně z tisku, televize nebo reklamy. Použili jsme výrazu promlouvají, protože data, stejně jako lidé, mluví svým specifickým jazykem. Lidé mezi sebou komunikují jak pomocí řeči a její grafické interpretace - písma, tak i vizuálně pomocí obrázků a grafických vyjádření. Součástí této komunikace jsou i statistické informace, časové řady, ekonomické výsledky podnikání a další číselné informace, kterým pro naše účely budeme říkat hodnotová data. V případě datových informací, kdy jde zejména o čísla, jsou slova nebo písmo velmi nepraktickými prostředky pro komunikaci. K přenosu datových informací je nutno používat vizuální komunikaci, která je nepostradatelným mediem pro vizuální prezentaci informací zakódovaných v datech. Vizuální ztvárnění dat plní stejnou funkci jako řeč přenesená do podoby písma. Aby lidé mohli spolu písemně komunikovat, musí se naučit číst,psát a dodržovat gramatická a typografická pravidla. Říká se tomu literární gramotnost a většina lidí v dnešní době je gramotná, což znamená, že v průběhu procesu svého vzdělání získala dovednost číst a psát. V oblasti vizuální komunikace je obdobná situace, protože i pro vizualizaci dat platí určitá pravidla, která je nutno znát a dodržovat. Bohužel, na rozdíl od běžné literární gramotnosti panuje v oblasti vizualizace dat obecná vizuální negramotnost - angl. Visual illiteracy. Tato vizuální negramotnost je rozšířená nejenom mezi laickou veřejností, ale i v odborných kruzích, kde bychom očekávali vizuálně korektní vyjadřování. S vizuálně nesprávně koncipovanými grafy a tabulkami se velmi často setkáme v podnikatelském prostředí, ve státní správě a finanční komunitě. Data jsou množstevní informace, zpravidla vyjádřená čísly, které jsou z velké části přenášeny prostřednictvím tabulek a grafů. Bohužel současná situace v komunikaci hodnotových dat je taková, že jenom malá část grafů a tabulek přenáší datové informace efektivně, čitelně a srozumitelně. Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 4

5 Vizualizace dat zahrnuje poměrně široké spektrum vizuálního přenosu množstevních dat nejenom v ekonomické oblasti, ale i v různých vědeckých oborech. Nachází uplatnění ve vědě, lékařství, i technice. Vizuální prezentace jsou komunikovány zpravidla buď prostřednictvím tiskovin nebo v elektronické podobě. V případě tisku se jedná o statickou prezentaci, zatímco v elektronické podobě jde často o její dynamickou podobu. Prezentace s nevhodnou grafickou interpretací dat jsou v dnešním životě naprosto běžné a jen málo dokumentů prezentuje graficky správně řešená data. Tento problém je tak obecný, že ve věku digitálních informací, kdy jsou v každém okamžiku prostřednictvím různých vizuálních médií přenášeny obrovské objemy dat, se správná vizualizace datových informací stává oblastí, která vyžaduje osvětu. Pro správná manažerská rozhodnutí má srozumitelná a efektivní komunikace nesmírný význam, protože v současném obrovském množství datových informačních toků je pro efektivní řízení důležité, aby informace zakódované v datech byly k dispozici okamžitě, a aby byly sdělovány pravdivě a bezprostředně bez jejich zavádějících nebo mylných interpretací. Na každé úrovni řízení pracujeme s určitým stupněm agregace dat, která obnáší určitou úroveň informačního detailu. Agregovaná data poskládaná z nižších úrovní detailu shrnují získané výsledky v komplexnější formě, která obnažuje vzájemné vztahy zkoumaných veličin a jejich proměny v čase. Pro přenos těchto strategických a komplexních informací hraje nezastupitelnou roli jejich grafická interpretace, která je jediným prostředkem pro efektivní, srozumitelnou, nezavádějící a pravdivou vizuální komunikaci dat. Tato publikace se zabývá pouze vymezeným okruhem vizuální komunikace, při níž se jako přenosová informační média používají zejména tabulky a grafy. Tato prezentační média jsou typická pro komunikaci v ekonomice a podnikání, kdy jsou prezentovaná data určená zejména k různým analýzám a rozborům, jejichž výsledky slouží k přijímání nejrůznějších každodenních i strategických manažerských rozhodnutí ve všech časových horizontech. Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 5

6 GRAFICKÁ INTERPRETACE DAT PRO PODNIKÁNÍ A ANALÝZU Vizualizace dat pomocí tabulek a grafů Pro vizuální grafické ztvárnění hodnotových dat se vžilo označení vizualizace dat angl. Data Visualization. Efektivní přenos datových informací lze docílit pouze jejich správnou grafickou interpretací ztvárněnou do vizuální podoby. Prostředkem pro přenos dat mezi autorem a příjemcem je grafické médium, nejčastěji tabulka nebo graf, prostřednictvím kterých prezentujeme data v konkrétním grafickém uspořádání a vizuální podobě. Kvalitní vizuální design tabulek a grafů výrazně zvyšuje komunikační schopnost byznys dokumentů, tedy schopnost přesně, srozumitelně a efektivně přenášet v nich obsažené informace. Bez efektivní vizualizace postrádají brožury, plány, záměry, výroční zprávy a další nosiče podnikatelských informací tuto komunikační schopnost. Je to vizuální design, který získává lidskou pozornost a přitahuje zájem o obsah a umožňuje hlubší studium dokumentu. Abychom graficky interpretovaná data bez složitého studování správně vnímali a rozuměli jim, musí jejich vizuální podoba vycházet z toho, jak lidé přirozeně vnímají okolní svět. Procesem lidského vnímání se zabývá řada vědeckých i lékařských disciplin, Grafická interpretace dat přizpůsobuje jejich vizuální podobu vlastnostem lidského vnímání. například percepční psychologie nebo neurologie, které zkoumají procesy lidského vnímání a popisují jak jsou senzorické podněty našimi smysly vnímány a zpracovávány. Na základě výsledků těchto výzkumů jsou pak definována určitá pravidla, která pro naší schopnost vnímat srozumitelně a efektivně definují nejvhodnější grafické elementy a jejich struktury. Tato pravidla jsou tak přirozeným základem, ze kterého vychází principy efektivní a srozumitelné vizualizace dat. Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 6

7 Problémy současného designu tabulek a grafů Není zlato všechno, co se třpytí. Největším problémem současného designu tabulek a grafu je masový výskyt nesprávných vizuálních řešení těchto médií. Autoři grafických datových vizualizací mají tendenci používat při tvorbě tabulek a grafů nejrůznější exotické formáty. Mají tak pocit, že publikace obsahuje náročné grafické prvky, což přispívá k jejímu profesionálnímu vzhledu, k vizuální atraktivnosti a čitelnosti. Bohužel jde o velmi rozšířený omyl. Nejčastější chybou při formátování tabulek a grafů je tak výskyt nepotřebného a zbytečného grafického balastu, jehož skutečnou a jedinou funkcí je zhoršení srozumitelnosti dat a zastření důležitých informací nepotřebnými grafickými výtvory. Vizuální přitažlivost, jas a složitost grafických prvků v tabulkách a grafech nejenom že nezvyšuje jejich komunikační efektivnost, ale naopak, snižuje schopnost srozumitelně a efektivně předávat informace v nich obsažené. Takovým ozdobným prvkům se říká grafický balast (angl. - Chartjunk). Patří mezi ně stínování, odrazy, barevná pozadí, 3D efekty a všechny další elementy grafu, které nepřispívají k rozšíření obsahu datových informací v grafu. Všechny tyto formáty nabízejí na první pohled sexy vypadající tabulky a grafy, a nichž většina vypadá pro laické oko velmi profesionálně a umělecky. Opak je však pravdou - v jednoduchosti je síla. Grafické prvky by měly být prosty veškerého balastu, který není pro jejich vypovídací schopnost podstatný. Kancelářský software Problém masového výskytu nesprávné grafické interpretace dat v tabulkách a grafech je do velké míry zapříčiněn tím, že dominantní kancelářské softwary již po řadu let nabízejí svým uživatelům připravené formáty pro úpravu textů, tabulek i grafů, které sice na první pohled působí velmi atraktivně, ale na druhé straně nerespektují základní pravidla vizuální prezentace dat. Mnohé z těchto předpracovaných formátů lze bez větších výčitek svědomí zařadit do skupiny grafického balastu. Zařazením nevhodných předpracovaných formátů přispívají výrobci softwarů k tvorbě graficky přeplácaných, obsahově nesrozumitelných a vzhledově neatraktivních dokumentů. Podílejí Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 7

8 se tak významným způsobem na vysokém stupni výskytu vizuální negramotnosti mezi námi. Kancelářské softwary podporují rozšířenost nekvalitního vizuálního designu dat zejména tím že: Nabízejí neužitečné efekty a formáty Přednastavené formáty grafů a tabulek zcela likvidují čistotu designu a čitelnost dat Dokumenty vyráběné pomocí těchto softwarů postrádají prvky správného vizuálního designu Marketingově podporují používání sexy formátů na úkor jednoduchých a vizuálně kvalitních úprav Kancelářské softwary se používají v podstatě všude. Nejenom v podnikatelském prostředí, ale také ve státní správě, finančnictví, statistice, vědě a dalších oblastech lidské činnosti. Nešvarem nesprávné vizualizace dat proto netrpí pouze podnikatelské materiály, ale s chybně vizualizovanými daty se velmi často setkáváme také v materiálech orgánů státní správy, odborné literatuře a také v periodických tiskovinách. Grafická média pro přenos datových informací Grafická vizualizace dat slouží k přehlednému a srozumitelnému přenosu informací a jejím účelem je poskytnout rychle, intuitivně a efektivně informace, které jsou zakódovány v datech. Toho lze dosáhnout pouze minimalistickým přístupem k designu tabulek a grafů. Tento přístup předpokládá absenci všech nedatových grafických prvků, které jsou z pohledu datové komunikace zbytečné a nepotřebné a jejichž jediným výsledkem a jedinou funkcí je horší srozumitelnost prezentovaných dat. Před jejich fyzickou prezentací musíme číselná data převést do grafické podoby. Tomuto procesu říkáme grafická interpretace dat nebo se používá také populárnější termín vizualizace dat. Vizualizace dat je konkrétní vizuální podoba prezentovaných hodnotových dat. Pro dosažení konkrétní grafické podoby a uspořádání dat používání nástroje, kterým říkáme Grafická média. Mezi nejpoužívanější grafická média v podnikatelských dokumentech patří tabulky a grafy. Přestože tabulky a grafy představují běžně používaná média, odpověď na otázku, zda v konkrétním případě použít pro prezentaci Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 8

9 dat tabulku nebo graf, není úplně jednoduchá. Správná volba mezi jejich použitím záleží především na charakteru dat a záměru autora, jakou informaci chce jejich prostřednictvím sdělit. Každé z těchto médií je vhodné pro určité situace. Velký objem dat o prodejích mnoha produktů v několika regionech v určitých časových obdobích prezentovaný v rozsáhlé tabulce bude jistě nepřehledný a jednotlivé vztahy mezi daty a vzorky jejich chování nebudou na první pohled zřejmé. Tabulka nám na první pohled o časových trendech vývoje obratu v členění podle jednotlivých produktů mnoho neřekne. Pokud však pro prezentaci dat použijeme graf časových řad, budou tyto informace patrny na první pohled nejenom v souhrnném přehledu, ale i v potřebné struktuře detailu. Prostřednictvím grafu se konkrétní individuální hodnoty dostanou do pozadí a vyniknout pouze trendy, souvislosti a vzorky chování. Bude tedy záležet na autorovi, zda upřednostní prezentaci detailních čísel nebo informaci o jejich závislostech a proměnách v čase. Tabulka je určena ke grafickému a přehlednému uspořádání menšího množství dat, která slouží spíše k rychlému vyhledání konkrétních hodnot, zejména v situacích, kdy nám nejde o popis vzájemných souvislostí a závislostí mezi daty. Graf je názorným vyjádřením číselných hodnot uvedených v tabulce. Je určen k tomu, aby graficky ilustroval určité hodnotové veličiny a jejich vzájemné vztahy. Účelem grafu bývá rychlé a názorné vizuální zviditelnění vzájemných vztahů mezi daty a identifikace jejich vývojových trendů a vzorků chování. V případech, kdy pracujeme s komplexnějšími soubory hodnotových informací, nám samostatné tabulky nebo grafy nemusí postačovat k přehledné prezentaci všech informací, které máme k dispozici. V takových případech se používají sestavy tabulek a grafů, které tvoří vizuální rozhraní pro komplexní prezentaci uceleného souboru dat. Takto seskupeným grafickým médiím se v angličtině říká dashboard, což lze přeložit jako grafický panel. Grafické panely jsou hlavním softwarovým prostředkem pro práci s daty v oblasti manažerského rozhodování - v disciplíně označované jako Business Intelligence. Pravidla volby druhu a typu grafického média Před započetím vizuální úpravy dat si musíme zcela jednoznačně určit, jaké sdělení hodláme zamýšlenou úpravou předat. Potom Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 9

10 musíme zvolit pro přenos sdělení nejvhodnější vizuální médium a rozhodnout se jaký typ tabulky nebo grafu bude nejvhodnější. Když se rozhodneme pro jedno z médií, musíme dbát na to, aby jeho vizuální úprava prezentovala informace obsažené v datech co nejefektivnějším způsobem. Volba mezi tabulkou a grafem je důležitým krokem pro výsledný efekt, protože na výběru správného média závisí srozumitelnost předávané informace. Problém správného výběru spočívá v tom, že pro prezentaci dat nemusí být zcela jednoznačné, kdy je vhodnější použít tabulku a kdy graf. Pro výběr jednoho z médií lze použít následující přibližný návod: Tabulku volíme zejména v těchto situacích: Prezentujeme malé množství dat Zajímají nás jednotlivé hodnoty a nikoliv vývojové trendy Je nutno zahrnout do média různé měrné jednotky Je nutné prezentovat současně jednotlivé hodnoty i jejich součty Obrázek 1 - Tabulka číselných hodnot Prodej zboží Zboží Q I/12 Q II/12 Q III/12 Q IV/12 Celkem 2012 Q I/13 Q II/13 Q III/13 Q IV/13 Celkem 2013 Artikl Artikl Celkem Grafy se nejlépe uplatní zpravidla v těchto případech: Zajímají nás obecné vývojové trendy, vzorky chování a vzájemné závislosti dat nebo vývoj prezentovaných hodnot v čase Potřebujeme blíže analyzovat jenom určitý segment prezentovaných dat Účelem vizualizace je poskytnout porovnání odchylek ve vývoji převažujících trendů Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 10

11 Obrázek 2 - Graf V tisících Kč Prodej Artikl 1 a 2 za období Artikl Artikl Q I/12 Q II/12 Q III/12 Q IV/12 Q I/13 Q II/13 Q III/13 Q IV/13 Zatímco rozdílná sezónnost v prodejích jednotlivých druhů zboží je ze spojnicového grafu na první pohled zcela zřejmá, tento vztahový vzorek je z dat uvedených v tabulce jen těžko patrný. Z grafu se zase nedovíme jak se měnil celkový obrat za oba artikly. Dalším příkladem je následující tabulka, která uvádí větší soubor dat o prodeji různých druhů zboží. Účelem tabulky je přehledně, čitelně a srozumitelně prezentovat uvedená data. Obrázek 3 - Tabulka agregovaných dat Zboží Q I/12 Q II/12 Q III/12 Q IV/12 Celkem 2012 Q I/13 Q II/13 Q III/13 Q IV/13 Celkem 2013 Artikl Artikl Artikl Artikl Artikl Artikl Artikl Celkem Uvedené údaje v Kč Prodej zboží Zběžným pohledem na tabulku jen těžko získáme bližší přehled o tom, jak si ve sledovaném období vedly prodeje jednotlivých skupin zboží, jak se měnily v čase, jak byly citlivé na sezónní výkyvy apod. Odpovědi na uvedené otázky budeme v číslech tabulky hledat s obtížemi a zdlouhavě, a to přesto, že všechny tyto informace jsou v datech zakódovány. K tomu, abychom mohli k takovým informacím dospět rychle pouhým náhledem, je nutné data z tabulky určitým způsobem Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 11

12 graficky prezentovat. Pro tento účel se využívají grafy. Graf je vizuálním ztvárněním dat uvedených v tabulce. Následující grafy používají data z výše uvedené tabulky. Obrázek 4 - Sloupcový graf V miliónech Kč 7 Prodej zboží dle artiklů Celkem 2012 Celkem Artikl 1 Artikl 2 Artikl 3 Artikl 4 Artikl 5 Artikl 6 Artikl 7 Vhodnou extrakcí dat a jejich grafickou interpretací jsme umožnili bezprostřední vizuální porovnání informací o velikosti prodejů jednotlivých artiklů v období Z grafu lze na první pohled dovodit objemy prodejů za jednotlivé druhy zboží v jednotlivých létech a zároveň můžeme u jednotlivých artiklů snadno porovnat hodnoty obratu za sledované období. Z tabulky tato informace není cela zřejmá, ale zase velmi dobře poslouží k vyhledání konkrétních hodnot v konkrétním čase. Pokud nás dále ale zajímají rozdíly vývoje prodejnosti mezi jednotlivými druhy zboží, jejich citlivost na sezónní výkyvy, výše uvedený sloupcový graf nám tyto informace neposkytne. Místo sloupcového grafu bychom mohli zkusit graf spojnicový: Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 12

13 Obrázek 5 - Graf spojnicový V mil. Kč 7 Prodej zboží dle artiklů Celkem 2012 Celkem Artikl 1 Artikl 2 Artikl 3 Artikl 4 Artikl 5 Artikl 6 Artikl 7 Jak můžeme vidět, na tomto grafu není něco v pořádku. Ústředním sdělením tohoto grafu se zdá být určitý trend vývoje, ale z grafu je cítit napětí. Toto napětí je dáno, tím, že vodorovná osa X nereprezentuje časovou řadu, ale nominální kategorie, tedy diskrétní hodnoty, které žádný trend vývoje nereprezentují. Sloupcové grafy jsou určeny spíše k práci s nominálními hodnotami, zatímco spojnicové grafy nejlépe poslouží k analýze vývojových trendů. V tomto případě tedy jde o špatně zvolený typ grafu, který neumožňuje prostřednictvím spojnice komfortně porovnávat diskrétní hodnoty. Výsledkem nesprávné volby je, že data byla vizuálně komunikována nesrozumitelně. Příčinou nesrozumitelnosti dat bylo použití nesprávného typu grafu k jejich vizualizaci. Nyní si ukážeme správné použití spojnicového grafu. Data jsou opět použita z tabulky na obrázku č. 3: Obrázek 6 - Spojnicový graf Prodej zboží dle artiklů Celkem 2012 Celkem 2013 Artikl 1 Artikl 2 Artikl 3 Artikl 4 Artikl 5 Artikl 6 Artikl 7 Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 13

14 Jak můžeme vidět, napětí v grafu pominulo,trendová linie spojuje posloupnost časových úseků a prezentace na časové ose nám dává logický smysl. Hlavní sdělení je v tomto případě velmi srozumitelně prezentováno. Graf zcela jasně prezentuje vývoj obratu zboží ve sledovaném čase. Takto koncipovaný graf nám toho o vzájemných vztazích mezi jednotlivými artikly neprozradí. Abychom dostali další informace z čísel uvedených v tabulce, musíme zvolit jinou grafickou interpretaci dat. Jako příklad nám může sloužit graf z obrázku č. 2, který ilustruje vývoj obratovosti dvou artiklů na časové ose v kvartálním členění. Z grafu lze vyčíst, že Artikl 1 a 2 mají rozdílnou sezónnost prodejů přičemž Artikl 1 vykazuje větší sezónní senzitivitu v porovnání s Artiklem 2. Základní pravidla pro vizualizaci dat Zvyšujte poměr Data Ink Ratio Základní pravidlem pro vizualizaci dat je poměr inkoustu použitého k zobrazení datových informací k inkoustu použitého k zobrzení nedatových prvků v grafu nebo Více inkoustu by se mělo spotřebovat na data a méně na doprovodné nedatové elementy. tabulce. Tento ukazatel se nazývá Data Ink Ratio a definoval jej Edward Tufte, světově proslulý otec vizualizace dat a jeden z nejuznávanějších odborníků v této oblasti. Ukazatel Data Ink Ratio říká, že množství inkoustu použitého k zobrazení dat musí být vyšší než množství inkoustu použitého k zobrazení nedatových elementů grafického média. Do češtiny můžeme toto pravidlo přeložit jako Poměr datového inkoustu. Jednoduchým pohledem lze zjistit, zda v grafu či tabulce převládají hodnotové údaje anebo okrasné elementy. Podle toho můžeme médium přeformátovat tak, aby poměr datového inkoustu k nedatovému byl co největší. Tabulky a grafy nejsou datovým tržištěm Všechny informace v grafických médiích by měly sledovat jeden hlavní účel. Je dobré vyhýbat se vtěsnávání všech rádoby potřebných informací do jednoho grafu jen proto, že jsou k dispozici. Prázdný Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 14

15 prostor není potřeba chápat jako místo k povinnému zařazení dalších informací, ale jako součást vizuálního designu. Pokud se datové informace skutečně netýkají hlavního účelu, vynechte je. Přehnané zásobení příliš mnoha grafickými informacemi může způsobit to, že hlavní cíl, o který nám jde, se vytratí z centra pozornosti a dokument se začne zabývat problémy, které pro dosažení jeho hlavního poslání nejsou podstatné nebo zásadní. Nepoužívejte exotické formáty Při tvorbě efektivního vizuálního designu je třeba se soustředit na data a nikoliv na zářivou a pro oko sexy vypadající grafiku, která pozornost od dat v konečném důsledku pouze odvádí. Sexy formáty, jako je 3D formát, stínování, přehnaně výrazná barevnost a další efekty, pouze odvádějí pozornost od dat k nepodstatným prvkům. Vzhledem k tomu, že nejsou nosiči datových informací, jinou roli v grafickém ztvárnění dat ani hrát nemohou. Vyhněte se takovým efektům jako jsou přechodové barvy (gradienty), vyplňování vzory (patterns), stínování (shading), záře (glows), měkké okraje (soft edges) a další obdobné formáty. Všechny tyto efekty patří mezi grafický balast. V Excelu je velmi jednoduché aplikovat efekty, které na první pohled grafy rozzáří a zatraktivní. Takové formátování je možná vhodné pro skvělý marketing, ale pro design informace nemá žádnou přidanou hodnotu. Jeho skutečným efektem je zhoršená čitelnost dat. Vyhýbejte se barvám a barevným pozadím Důležitý prvek vystoupí do popředí už v důsledku slabého zvýraznění a k tomu často dobře postačí i pouhý černo bílý formát doplněný prostorovým členěním. Přehnaná barevnost pouze odvádí pozornost od komunikovaného vzkazu. Barvy by měly být vyžívány jen občasně ke zvýraznění skutečně klíčových informací. Například přiřazení červené, žluté nebo zelené k výsledkům tradičně indikuje, že jde o výkonové úrovně. Nezvýrazňujte grafické elementy pomocí ohraničení nebo barevného pozadí. Snažte se využívat spíše bílé plochy, tedy prostorové členění mezi jednotlivými komponenty k segmentaci grafického prostoru. Pokud Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 15

16 považujete použití ohraničení za nezbytné, formátujte je v méně výrazných odstínech, než jsou prezentována data samotná. Použití čar v lehkém šedém odstínu lze doporučit jako ideální řešení. Účelem ohraničení je naznačit sektorové členění, aniž bychom odváděli pozornost od komunikované informace jako celku. Nezkoušejte vylepšit grafy pomocí klipartů nebo obrázků Kliparty a obrázky datům nepřidají žádné další informace a často působí zcela nevhodně. Formátujte čísla efektivně Při tvorbě tabulek a grafů se používá velké množství číselných informací. Je potřeba si uvědomit, že při velkém množství čísel, každé musí mít svůj účel a důvod pro zařazení do prezentace. V takové situaci je důležité, aby každá číselná informace byla vizuálně prezentována srozumitelně. Informace nesmí být také zmatečná či zavádějící. Když je to možné, nepoužívejte desetinná místa. Pokud se desetinným místům nevyhnete, oddělujte řády desetinnými čárkami nebo mezerami. Je lepší použít místo formátu 2345, formát 2,345 nebo Hluboké úrovně číselného formátu nejsou zpravidla nezbytné. Pokud to jde, nepoužívejte proto vícemístný formát pro desetinná čísla. Obdobně postupujte i při procentních formátech. Používejte čísla bez označení měny, ledaže toto označení je nutné pro identifikaci měnových hodnot. Pokud graf nebo tabulka obsahuje příjmy nebo výdaje a tato skutečnost je uvedena v záhlaví grafického elementu, je zbytečné formátovat čísla s označením měny. Důležitost formátu pro čitelnost a srozumitelnost dat Kromě správného výběru vhodného druhu média pro vizuální prezentaci dat, je také důležité používat takové vizuální formy, které umožní efektivní a srozumitelnou komunikaci. Když zvolíme pro médium nevhodný vizuální design, čitelnost prezentovaných dat se může podstatným způsobem zhoršit. Nyní si takový případ ukážeme. Použijeme stejnou tabulku, jako na obrázku č. 3 a následující grafy, jenom nevhodným způsobem upravíme jejich formátování: Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 16

17 Obrázek 7 - Tabulka v nevhodném vizuálním designu Prodej zboží Q I/12 Q II/12 Q III/12 Q IV/ Q I/13 Q II/13 Q III/13 Q IV/ Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Celkem , , , , , , , , , ,00 V původní tabulce jsme barevně odlišili součtové sloupce i plochy pro jednotlivá období a číslům přidali dvouciferné desetinné místo. Na první pohled je zřejmé, že čitelnost dat je podstatně horší. Tabulka hraje všemi barvami, které odvádějí naší pozornost od čísel. Čitelnost dat se v důsledku přidání desetinných míst se ještě více zhoršila. Dalším silně rušivým elementem jsou výrazná ohraničení dat v tabulce. Obdobně můžou dopadnou i grafy. Jedná se o grafy ze stejného příkladu jako přeformátovaná tabulka s tím, že byly záměrně použity nevhodné typy grafů nebo jejich formátování, což opět výrazně zhoršilo jejich komunikační schopnosti. Obrázek 8 - Grafy v nevhodném formátu Prodej zboží Artikl 7 Artikl Artikl 3 Artikl 1 Q I/12 Q Q Q Q I/13 Q Q Q II/12 III/12 IV/12 II/13 III/13 IV/13 Artikl 1 Artikl 2 Artikl 3 Artikl 4 Artikl 5 Artikl 6 Artikl 7 Název osy PRODEJ ZBOŽÍ Q I/12 Q Q Q II/12 III/12 IV/12 Q I/13 Název osy Q Q Q II/13 III/13 IV/13 Artikl 1 Artikl 4 Artikl 7 Prodej zboží Artikl 1 Artikl 2 Artikl 3 Artikl 4 Artikl Artikl 5 Artikl 6 7 Q III/13 Q I/13 Q III/12 Q I/12 Q I/12 Q II/12 Q III/12 Q IV/12 Q I/13 Q II/13 Q III/13 Q IV/ Artikl 1 Artikl 2 Artikl 3 Artikl 4 Artikl 5 Artikl Artikl 6 7 Q I/12 Q III/13 Q I/13 Q III/12 Q I/12 Q II/12 Q III/12 Q IV/12 Q I/13 Q II/13 Q III/13 Q IV/13 Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 17

18 V následujících částech publikace se podíváme na to, jak správně formátovat tabulky i grafy. Výklad je rozdělen do dvou samostatných kapitol, z nichž jedna je věnována práci s tabulkami a druhá s grafy. Postupně se naučíme správně zacházet s tabulkami, používat jejich vhodné formátování a prostorové členění. Naučíme se vybírat vhodný typ grafu a jeho vhodné formátování pro konkrétní situace. Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 18

19 VIZUALIZACE TABULEK Tabulka je výchozím nástrojem zobrazení individuálních hodnotových veličin. Přesto, že tabulky nalezneme téměř ve všech byznys dokumentech, většině autorů těchto materiálů uniká, jak vytvářet přehledně uspořádané tabulky s čísly, která jsou prezentována čitelně, srozumitelně a efektivně. Tato situace existuje díky mnoha rozšířeným mýtům o vzhledově atraktivnosti tabulek. Mezi nejrozšířenější mýty patří názor, že čím barevněji jsou jednotlivé skupiny dat od sebe rozlišeny, čím více ohraničení odděluje v tabulce od Grafický vzhled tabulek a grafů je jednou z nevíce podceňovaných oblastí při tvorbě byznys dokumentů. sebe jednotlivé skupiny dat a čím více exoticky vypadají datové řádky a sloupce, tím lepší má tabulka design, poskytuje lepší orientaci a lépe se v ní identifikují jednotlivé hodnoty. Bohužel, všechny zmíněné grafické aspekty jsou právě naopak těmi elementy, které zhoršují vypovídací schopnosti tabulek a činí je vzhledově nehezkými. Tyto elementy designu tabulek patří do grafického balastu (angl. - Chartjunk) a do graficky správně upravených tabulek nepatří. Principy formátování tabulek Vzhled tabulek je jednou z nejvíce podceňovaných věcí při tvorbě podnikatelských dokumentů. Přitom je to právě vizuální řešení tabulky, které určuje do jaké míry a hloubky dokáže čtenář data absorbovat a analyzovat. V následujícím textu si ukážeme na praktickém příkladu, jak správně tabulky formátovat, a kterým úpravám v tabulkách se zásadně vyhýbat. Vrátíme se k tabulce na obrázku č. 7 Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 19

20 Obrázek 9 - Nesprávně a správně formátovaná tabulka dat Prodej zboží Q I/12 Q II/12 Q III/12 Q IV/ Q I/13 Q II/13 Q III/13 Q IV/ Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Celkem , , , , , , , , , ,00 Přeměnu takové ošklivé a nečitelné tabulky do správného formátu lze realizovat v několika málo krocích, které si postupně ukážeme: Krok č. 1 - Omezení barev na minimum Prodej zboží Q I/12 Q II/12 Q III/12 Q IV/ Q I/13 Q II/13 Q III/13 Q IV/ Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Celkem , , , , , , , , , ,00 Barvy je nutno používat jenom velmi omezeně a pouze k lehkému zvýraznění skutečně klíčových dat v tabulce. Nadpisy, popisky a přirozené prostorové řešení tabulky jsou více než dostatečnými nástroji k vytvoření efektivní a přehledné struktury dat uvedených v tabulce. Ve skutečnost neexistuje žádný reálný důvod k barevnému zvýrazňování ať už řádků nebo sloupců v tabulce. Krok č. 2 - Odstranění všech svislých dělicích čar Prodej zboží Q I/12 Q II/12 Q III/12 Q IV/ Q I/13 Q II/13 Q III/13 Q IV/ Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Artikl , , , , , , , , , ,00 Celkem , , , , , , , , , ,00 Business Vizuálně II - Grafická interpretace dat Strana 20

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Grafy v MS Excel Obsah Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Funkce grafu Je nejčastěji vizualizací při zpracování dat z různých statistik

Více

MS Excel grafická prezentace dat

MS Excel grafická prezentace dat Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast - téma Označení materiálu (přílohy) Pracovní list Inovace ŠVP na OA a JŠ Třebíč CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

přesné jako tabulky, ale rychle a lépe mohou poskytnou názornou představu o důležitých tendencích a souvislostech.

přesné jako tabulky, ale rychle a lépe mohou poskytnou názornou představu o důležitých tendencích a souvislostech. 3 Grafické zpracování dat Grafické znázorňování je velmi účinný způsob, jak prezentovat statistické údaje. Grafy nejsou tak přesné jako tabulky, ale rychle a lépe mohou poskytnou názornou představu o důležitých

Více

Výsledný graf ukazuje následující obrázek.

Výsledný graf ukazuje následující obrázek. Úvod do problematiky GRAFY - SPOJNICOVÝ GRAF A XY A. Spojnicový graf Spojnicový graf používáme především v případě, kdy chceme graficky znázornit trend některé veličiny ve zvoleném časovém intervalu. V

Více

FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT

FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO ÚČELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2008 1. ÚVODEM Vybrané produkty společnosti YAMACO Software obsahují

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

MS Excel. Upraveno pro verzi 2007. Jana Krutišová. Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni

MS Excel. Upraveno pro verzi 2007. Jana Krutišová. Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni MS Excel Upraveno pro verzi 2007 Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Charakteristika Zpracování dat uspořádaných do 2D nebo 3D tabulek. Dynamické

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 28 Název materiálu: Základní grafy Ročník: 1., 2. ročník Identifikace materiálu: WOH_52_28_grafy

Více

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS Excel 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři ve vzdělávání.

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

Grafy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Grafy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Grafy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.09 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola: Gymnázium,

Více

Vytváření grafů v aplikaci Helios Red

Vytváření grafů v aplikaci Helios Red Vytváření grafů v aplikaci Helios Red Grafy jsou v Helios Red součástí generátoru sestav a jsou tedy dostupné ve všech modulech a výstupech, kde je k dispozici generátor sestav. Největší použití mají v

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Struktura prezentace Titulní snímek název prezentované práce, jméno autora, jméno vedoucího práce Úvodní snímek zadání projektu,

Více

MS EXCEL - Podmíněné formátování

MS EXCEL - Podmíněné formátování MS EXCEL - Podmíněné formátování Podmíněné formátování je velmi užitečná možnost formátování v Excelu, pomocí které je možné: Zpřehlednění dat Lepší čitelnost výsledků Zvýraznění buněk obsahující chybovou

Více

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník IVT Prezentace pravidla a postupy 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

StatSoft Jak se pozná normalita pomocí grafů?

StatSoft Jak se pozná normalita pomocí grafů? StatSoft Jak se pozná normalita pomocí grafů? Dnes se podíváme na zoubek speciální třídě grafů, podle názvu článku a případně i ilustračního obrázku vpravo jste jistě již odhadli, že půjde o třídu pravděpodobnostních

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

MS Excel druhy grafů

MS Excel druhy grafů MS Excel druhy grafů Nejčastější typy grafů: Spojnicový graf s časovou osou Sloupcový graf a pruhový graf Plošný graf Výsečový a prstencový graf (koláčový) Ostatní typy grafů: Burzovní graf XY bodový graf

Více

KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KONTINGENČNÍ TABULKA FILTROVÁNÍ DAT Kontingenční tabulka nám dává jednoduchý filtr jako čtvrté pole v podokně Pole kontingenční tabulky. Do pole Filtry

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

StatSoft Jak vyzrát na datum

StatSoft Jak vyzrát na datum StatSoft Jak vyzrát na datum Tento článek se věnuje podrobně možnostem práce s proměnnými, které jsou ve formě datumu. A že jich není málo. Pokud potřebujete pracovat s datumem, pak se Vám bude tento článek

Více

Prezentace dat. Grafy Aleš Drobník strana 1

Prezentace dat. Grafy Aleš Drobník strana 1 Prezentace dat. Grafy Aleš Drobník strana 1 8.3 GRAFY Užití: Grafy vkládáme do textu (slovního popisu) vždy, je-li to vhodné. Grafy zvýší přehlednost sdělovaných informací. Výhoda grafu vůči tabulce či

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

Hodnocení soutěžních úloh

Hodnocení soutěžních úloh Hodnocení soutěžních úloh Kategorie kancelářské aplikace Soutěž v programování 28. ročník Krajské kolo 2013/2014 10. až 12. dubna 2014 1 Chráněné krajinné oblasti České republiky Koeficient 1 Připrav prezentaci,

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Grafické znázorňování

Grafické znázorňování Grafické znázorňování Grafy a grafická znázorňování umožňují přehlednou orientaci a větší názornost. Nevýhodou je určité zjednodušení a menší přesnost, zároveň i obtížnost zpracování. Grafické prostředky

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup Základy designu gordongroup O agentuře gordongroup gordongroup je marketingová a komunikační agentura zajišťující kompletní služby, která nabízí jedinečnou kombinaci služeb včetně designu a grafiky pro

Více

FORMÁTOVÁNÍ 3. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 3. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 3 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartogramy Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Datum poslední aktualizace: 17. 10. 2011 Definice Kartogram je

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc.

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc. 1/2 pro začátečníky Ing. Zbyněk Sušil, MSc. Průběh lekce Základní informace Seznamy Formátování buněk Operace s řádky a sloupci Příprava tisku Matematické operace Vzorce Absolutní a relativní adresování

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019. EXCEL 2007 - příklad. Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019. EXCEL 2007 - příklad. Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 EXCEL 2007 - příklad Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran Vytvořte formulář podle předlohy: Vytvořte si soubor EXCEL s názvem

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Typografická pravidla - úvod

Typografická pravidla - úvod Typografická pravidla - úvod Základní doporučení: Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER se používá POUZE NA KONCI ODSTAVCE,

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA TABULEK U SZ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA TABULEK U SZ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA TABULEK U SZ Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 JAKÁ MUSÍ BÝT TABULKA věcně správná s srozumitelná jednoznačná úsporná přehledná musí mít pěkný vzhled

Více

PREZENTACE DAT: JEDNODUCHÉ GRAFY

PREZENTACE DAT: JEDNODUCHÉ GRAFY PREZENTACE DAT: JEDNODUCHÉ GRAFY V tabulce 8.1 uvádíme přehled některých ukazatelů fiktivní firmy Alfa Blatná. Tabulka 8.1 je prostá, je v ní navíc časové srovnání hodnot v roce 2011 a v roce 2012. a)

Více

Řazení, filtrování a seskupování, vlastní zobrazení

Řazení, filtrování a seskupování, vlastní zobrazení Řazení, filtrování a seskupování, vlastní zobrazení Řazení Jedná se o možnosti řazení úkolů a zdrojů v zobrazeních dle již definovaných filtrů, nebo vytvoření vlastního filtru. Jde o jednorázovou akci,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY Tento návod popisuje použití šablon pro tvorbu technik, resp. kazuistik do Příručky dobré praxe. Je psán pro Microsoft Word 2003 i Microsoft Word 2007.

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky. 2.1. Statistická terminologie. Statistická jednotka

2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky. 2.1. Statistická terminologie. Statistická jednotka 2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky 2.1. Statistická terminologie Statistická jednotka Statistická jednotka = nositel statistické informace, elementární prvek hromadného jevu. Příklady:

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

Název: Design webu Anotace:

Název: Design webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Tabulkový procesor Excel tvorba grafů v Excelu

Tabulkový procesor Excel tvorba grafů v Excelu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 213 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová PÁS KARET Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK Obsah Co říká norma:... 2 Nadpis... 2 Měrná jednotka... 2 Hlavička tabulky...2 Sloupce... 2 Řádky... 3 Součty... 3 Obecná poznámka... 3 Zvláštní poznámky...3 Značky v tabulce...

Více

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Verze 1.0 2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Loga jsou dodána na nosiči CD ve formátech určených pro vektorové a bitmapové grafické

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ OBRANA A STRATEGIE Anotace: VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ Ing. Monika Grasseová, Ph.D. Cílem příspěvku je informovat o praktickém postupu použití SWOT analýzy při dlouhodobém plánování,

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Neuronové časové řady (ANN-TS)

Neuronové časové řady (ANN-TS) Neuronové časové řady (ANN-TS) Menu: QCExpert Prediktivní metody Neuronové časové řady Tento modul (Artificial Neural Network Time Series ANN-TS) využívá modelovacího potenciálu neuronové sítě k predikci

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 Vyhodnocení průzkumu Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají nás aktuální trendy

Více

1. Průběh funkce. 1. Nejjednodušší řešení

1. Průběh funkce. 1. Nejjednodušší řešení 1. Průběh funkce K zobrazení průběhu analytické funkce jedné proměnné potřebujeme sloupec dat nezávisle proměnné x (argumentu) a sloupec dat s funkcí argumentu y = f(x) vytvořený obvykle pomocí vzorce.

Více

Kartografické znaky. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografické znaky. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografické znaky Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření příspěvku: 20. 9. 2004 Poslední aktualizace: 2. 10. 2012 Obsah přednášky Teorie

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Nápověda k části Generování sestav

Nápověda k části Generování sestav Nápověda k části Generování sestav Jedná se o grafické rozhraní, které umožňuje návrh a generování vlastních sestav ze struktury OLAP databáze. ( OLAP - Online Analytical Processing, jedná se technologii

Více