SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK"

Transkript

1

2 Obsah OBSAH... 2 SEZNAM POUŽTÝCH ZKRATEK DENTFKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERSTKA ŠKOLY OBOR VZDĚLÁNÍ PODLE KLASFKACE KMENOVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ HSTORE ŠKOLY ÚPLNOST A VELKOST ŠKOLY ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VYBAVENÍ ŠKOLY Materiální Prostorové Technické Hygienické CHARAKTERSTKA PEDAGOGCKÉHO SBORU CHARAKTERSTKA ŽÁKŮ DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE S RODČ A JNÝM SUBJEKTY SERVSNÍ SLUŽBY Školní družina Zájmové kroužky CHARAKTERSTKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY FLOSOFE ŠVP VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGE Naplňování cílů základního vzdělávání Utváření klíčových kompetencí ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECÁLNÍM VZDĚLÁVACÍM POTŘEBAM Školní docházka Přijetí dítěte do školy Spolupráce Zabezpečení vzdělávání žáků Péče o žáky s různým stupněm mentálního postižení: Péče o žáky se zrakovým postižením: Péče o žáky se sluchovým postižením: Péče o žáky s vadami řeči: Péče o žáky s tělesným postižením: Péče o žáky se sociálním znevýhodněním: Péče o žáky s poruchami chování: Zabezpečení vzdělávání učitelů Výchovně vzdělávací práce školy Cíl školy PÉČE O NADANÉ ŽÁKY ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT OSOBNOSTNÍ A SOCÁLNÍ VÝCHOVA VÝCHOVA DEMOKRATCKÉHO OBČANA VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVSLOSTECH ENVRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA MEDÁLNÍ VÝCHOVA UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN PRO 1. STUPEŇ UČEBNÍ PLÁN PRO 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNKACE

3 Vyučovací předmět: Český jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATKA A JEJÍ APLKACE Vyučovací předmět: Matematika VZDĚLÁVACÍ OBLAST: NFORMAČNÍ A KOMUNKAČNÍ TECHNOLOGE Vyučovací předmět: nformatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět: Prvouka VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět: Vlastivěda VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět: Přírodověda VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět: Dějepis VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět: Občanská výchova VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Fyzika VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Přírodopis VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis VZDĚLÁVACÍ OBLAST: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: Hudební výchova VZDĚLÁVACÍ OBLAST: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: Výtvarná výchova VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: Tělesná výchova VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Vyučovací předmět: Pracovní vyučování HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE PRAVDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s 15 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace Způsob získávání podkladů pro hodnocení Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami AUTOEVALUACE ŠKOLY PŘÍLOHA Č ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽNU

4 Seznam použitých zkratek Aj Anglický jazyk BOZ Bezpečnost a ochrana zdraví Čj Český jazyk ČSMPS Český svaz mentálně postižených sportovců D Dějepis DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků EGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech EMV Environmentální výchova F Fyzika Hv Hudební výchova Ch Chemie nformatika CT nformační a komunikační technologie JV Jazyková výchova KSV Komunikační a slohová výchova LMP Lehké mentální postižení LV Literární výchova M Matematika MV MDV Mediální výchova MKV Multikulturní výchova MŠ Mateřská škola MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OSV Osobnostní a sociální výchova Ov Občanská výchova P Přírodopis PPP Pedagogicko psychologická poradna Pr Prvouka Př Přírodověda PS Pracovní sešit Pv Pracovní vyučování RVP ZV Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání RWCT Čtením a psaním ke kritickému myšlení SPVZ Státní informační politika ve vzdělávání SPC Speciálně pedagogické centrum SVČ Středisko volného času ŠD Školní družina ŠVP... Školní vzdělávací program Tv Tělesná výchova VDO Výchova demokratického občana Vl Vlastivěda Vv Výtvarná výchova Z Zeměpis ZM Zastupitelstvo města ZŠ Základní škola 4

5 1 dentifikační údaje Název ŠVP: Předkladatel: adresa: ředitelka: koordinátor ŠVP: Cesta poznání, ŠVP podle přílohy RVP ZV - LMP Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Nové Město pod Smrkem Mgr. Gabriela Ouhrabková Mgr. Hana Svobodová Č: ZO: RED-ZO: telefon: , Zřizovatel: Liberecký kraj adresa: U Jezu 642/2a, Liberec 2 telefon: Platnost dokumentu: od

6 2 Charakteristika školy 2.1 Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání C Základní vzdělání C/001 Základní škola nejvyšší povolený počet žáků v oboru : 50 délka studia 9 r. 0 měs. 2. Školní družina kapacita 15 žáků 2.2 Historie školy Naše škola vznikla od V minulosti sídlila na mnoha místech našeho města, vždy jako součást něčeho (ZŠ, MŠ, Klubu kultury atd.). V roce 1981 byla zahájena rekonstrukce obytného domu na samostatnou budovu zvláštní školy. Rekonstrukce byla ukončena v roce Upravena byla na kapacitu 4 tříd po 13 žácích, tj. celkem 52 žáci. 2.3 Úplnost a velikost školy Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace, je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Žáci jsou zařazeni do 4 tříd, tzn., že každý ročník je vyučován ve spojení s jiným postupným ročníkem. Je dodržována zásada, že jsou spojeny samostatně třídy prvního a druhého stupně. Do školy jsou zařazováni žáci našeho města, je spádovou i pro okolní vesnice. Do školy žáci docházejí pěšky, z okolí dojíždějí vlakem. Škola je umístěna v klidné části na konci města, pod novou řadovou zástavbou domů typu okál. Školu obklopují park, pozemky školy školní hřiště, školní zahrada, sportovně-odpočinkový areál a parčík. Velmi blízko je i do lesa. Škola je v krásném a klidném prostředí, které skýtá mnoho možností využití. 2.4 Zaměření školy Škola poskytuje základní vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami zdravotním (mentálním) postižením a sociálním znevýhodněním. Ve škole jsou podle potřeby integrováni také žáci s jiným druhem postižení tělesným, sluchovým, zrakovým a s vadami řeči. 2.5 Vybavení školy Materiální Škola je vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, které jsou pravidelně podle potřeb žáků a učitelů doplňovány. Pro výuku různých předmětů je vybavena výukovým SW. Ve škole jsou dva kabinety učebních pomůcek (pro 1. a 2. st.). Je zřízena žákovská a učitelská knihovna. Obě jsou průběžně doplňovány novou literaturou. Škola vlastní velkou keramickou pec. Pro výuku pracovního vyučování je vybavena strojovnou, ve které se nacházejí stroje pro přípravu materiálů a polotovarů sloužících k výuce. 6

7 2.5.2 Prostorové - budova: učebny, kabinety, tělocvična, ředitelna, sborovna, provozní místnosti, školní družina - školní hřiště - školní zahrada - školní pozemek - sklad nářadí - sportovně-odpočinkový areál Budova: je v dobrém stavu, vymalovaná s opravenou fasádou. Problémem zůstává částečně netěsná střecha místy zatéká na půdu, dojde k opravě. V budově jsou 4 kmenové třídy, učebna na pracovní vyučování, včetně přípravny materiálu, učebna na výtvarnou výchovu, učebna výpočetní techniky, cvičná kuchyňka, místnost školní družiny, ředitelna, sborovna, tělocvična a dva kabinety. Škola nemá vlastní kuchyň, žáci se mohou stravovat v jídelně mateřské školy, která vaří rovněž pro základní školu a veřejnost. Možnost stravování je využívána minimálně, většina matek žáků je v domácnosti a děti se stravují doma. Škola není bezbariérová. ntegrovaní tělesně postižení žáci se přepravují pomocí schodolezu. Školní hřiště: v uplynulém školním roce byly odstraněny náletové dřeviny, nevyhovující povrch prašná škvára je nahrazován travnatým povrchem. Je využívána přilehlá travnatá plocha. Školní zahrada: Před budovou a za budovou okrasný charakter, slouží k odpočinku a hrám. Školní pozemek: je využíván pro pěstování okrasných květin a dřevin. Je velmi dobře udržován. Sklad nářadí: dřevo-ocelová konstrukce, částečně zkorodovaná, opravená. Slouží k uskladňování nářadí pro práci na školním pozemku. Sportovně-odpočinkový areál: využívaný pro přestávky, hodiny Tv, pobyt školní družiny. Přechodně částečně uzavřený nutno provést opravy podlah věží a nátěrů. Školní tělocvična: prostorově není vyhovující (malá). Vybavení je dostačující. Není šatna u tělocvičny. Škola částečně využívala velkou tělocvičnu u ZŠ Technické Škola byla vybavena 4 počítači v rámci celostátní akce nternet do škol. Byly dokoupeny další dva počítače, z nichž jeden je v počítačové učebně a jeden v ředitelně. Žáci v počítačové učebně pracují po dvou u jednoho počítače. Tyto počítače slouží i pro práci učitelů a práci v zájmovém kroužku. Jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají učitelé i žáci možnost připojení na nternet. Každý učitel i žák mají své přístupové heslo do školní sítě, svůj prostor pro ukládání dat a svou ovou schránku s adresou. Počítače jsou propojeny s kopírkou. Ve 4 kmenových třídách jsou 3 počítače bez připojení k internetu. Jeden slouží k výuce, zbylé dva na odreagování o přestávkách. Úkolem bude získat další počítače, zakoupit data-projektor a interaktivní tabuli. 7

8 Pro usnadnění práce učitelů slouží kvalitní kopírka, která je umístěna ve sborovně Hygienické Ve škole byla 2x provedena kontrola KHS Liberec. Škola vyhovuje hygienickým požadavkům. Jediným neodstranitelným nedostatkem je to, že součástí tělocvičny není šatna, která se při stávajícím stavu nedá vyřešit. Žáci se proto na Tv musí převlékat v šatně, která slouží k odkládání svršků, nebo ve třídě, nebo na WC. Řešením je pouze přístavba tělocvičny. Pro odpočinek slouží přestávkové plochy, pobyt o přestávkách v tělocvičně a venku. K odpočinku po vyučování slouží školní družina. Škola zajišťuje žákům pitný režim (mléko). 2.6 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka, přibližně 5 učitelů, včetně výchovného poradce a protidrogového preventisty, vychovatelka na částečný úvazek a asistentky pedagoga, z nichž jedna je pro žáky ze sociálním znevýhodněním. Mohou zde pracovat i osobní asistenti tělesně postižených žáků. Učitelský sbor je smíšený, s převahou žen, věkový průměr okolo 40 let. Tři učitelé mají VŠ pedagogického směru (jeden absolvoval doplňující studium speciální pedagogiky, jeden studium dokončuje), tři mají středoškolské vzdělání. Jedná se o aktuální stav, který se může měnit. Veliký důraz je kladen na výchovu a vzdělávání v souladu s nejnovějšími poznatky o psychosomatickém vývoji dětí, proto škola klade velký důraz na vzdělávání pedagogů v této oblasti. Velmi pozitivní je skutečnost, že všichni učitelé školy mají velký zájem a chuť se dál vzdělávat. Vzdělávají se ve všech oblastech v moderních metodách výuky, v pedagogice, včetně speciální, v psychologii, v osobnostní a sociální výchově, v metodice jednotlivých předmětů, v legislativě atd. Problémem je vzdělávání v oblasti práce s výpočetní a komunikační technikou. Kurzy jsou dlouhodobé a problémem je i dojíždění do místa konání. Všichni učitelé mají pouze úroveň Z v rámci projektu P SPVZ. Škola má zpracovaný plán DVPP. Učitelé jsou komunikativní ve směru k žákům i k rodičům, jsou schopní týmové práce, vzájemně vstřícné komunikace a spolupráce. Jsou schopní hodnotit a modifikovat svou činnost. Usilují o svůj osobnostní a profesionální růst. 2.7 Charakteristika žáků Většina žáků školy je z našeho města, někteří dojíždějí z okolí. Ve škole je poměrně velké množství integrovaných žáků i s různým jiným, než pouze s mentálním postižením. Jsou zde i žáci s různou hloubkou mentálního postižení. Přes 20 % žáků pracuje podle VP. Žáci jsou do školy přijímáni s již jasně stanovenou diagnózou a doporučením ke vzdělávaní v našem typu školy. Pokud jsou stanovena doporučení a metodické postupy pro práci se žákem, pak škola podle nich pracuje. Do školy může být přijat žák i na diagnostický pobyt v délce 2-6 měsíců. Takto jsou přijímáni žáci po dohodě s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo s kmenovou školou. V průběhu tohoto pobytu dochází ke komplexní diagnostice, k podrobnému vyšetření v poradně nebo SPC. Na konci pobytu je pak učiněn závěr, zda je, a za jakých podmínek, naše škola pro dítě vhodná. 8

9 Velký vliv na výchovu a vzdělávání našich žáků má vysoká nezaměstnanost jejich rodičů, která je v našem městě nejvyšší v kraji (téměř 15 %). Výchovně-vzdělávací proces značně ovlivňuje i velmi vysoké procento zastoupení žáků z minoritní části společnosti. Je zapotřebí tuto situaci mít na zřeteli a citlivě reagovat na odlišné socio-kulturní zázemí žáků. Pro lepší pochopení těchto žáků a spolupráci s jejich rodiči, pracuje ve škole asistentka pro žáky se sociálním znevýhodněním a učitel z této části společnosti. Někteří žáci pocházejí ze smíšených manželství. 2.8 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Dlouhodobé projekty zavedla škola do své práce v loňském školním roce. Jedná se o projekty celoškolní a budou zavedeny i do ŠVP. Jsou to projekty: Evropský den jazyků, Vánoce, Společenská událost a Poznávání naší vlasti. budou do vyučování začleněny tak, že v každém čtvrtletí školního roku bude zařazen jeden. Jednotlivé třídy mohou mít vlastní třídní projekty vztahující se k některému z vyučovacích témat. Mezinárodní spolupráce škola nemá žádného zahraničního partnera dostala nabídku spolupráce s polskou školou, kterou podle možností využije. 2.9 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče žáků jsou neoddělitelnou součástí práce školy, a proto se škola s nimi snaží na všech úrovních spolupracovat. Spolupráci s nimi rozvíjíme svojí otevřeností, diplomacií, vstřícností a taktem. Naše škola je otevřená všem dětem i jejich rodičům. V prvé řadě mají rodiče možnost kdykoliv se zúčastnit vyučování: vidět, jak jejich dítě ve škole pracuje, jak se chová, jak s ním pracují a zacházejí učitelé, jak spolupracuje s ostatními a porovnat ho s nimi. Dále se snažíme rodiče zvát na tradiční akce školy, pravidelné třídní schůzky, které se konají 3x ročně, na mimořádné schůzky k řešení závažných výchovných problémů žáků, na schůzky týkající se volby povolání atd. Rodiče mohou školu navštívit také v době konzultačních hodin, které má každé dítě uvedené v žákovské knížce. Spolupracujeme s nimi i formou osobních návštěv v rodině a individuálních konzultací v průběhu školního roku. nformace o prospěchu a chování svých dětí dostávají rodiče každých 14 dní prostřednictvím žákovských knížek. Závažné a důležité informace jsou rodičům sdělovány okamžitě, a to buď písemnou formou, telefonickou informací nebo bezprostřední návštěvou v rodině. Rodiče mohou se školou také komunikovat prostřednictvím svých zástupců ve Školské radě, která má 6 členů, z nichž dva jsou zástupci rodičů. Škola spolupracuje i s jinými partnery. V oblasti vzdělávání je to především Pedagogicko-psychologická poradna v Liberci a její pobočka v Raspenavě, dále pak Speciálně pedagogická centra pro jednotlivá smyslová a tělesná postižení, z nichž většina sídlí v Liberci, jedno v Turnově. Dále spolupracujeme s místní MŠ, ZŠ, SVČ ROROŠ a se ZŠ praktickou a speciální ve Frýdlantě. V oblasti výchovných problémů spolupracujeme se Sociálním odborem - oddělením sociálně-právní ochrany dětí MěÚ ve Frýdlantě, a se Sociálním odborem MěÚ 9

10 v Novém Městě pod Smrkem, s Probační a mediační službou v Liberci, obvodním oddělením Policie ČR v Novém Městě pod Smrkem, s přestupkovou komisí MěÚ v Novém Městě pod Smrkem a s Okresním soudem v Liberci. Po stránce zdravotní spolupracujeme s pediatry jednotlivých žáků a v případě potřeby i se specialisty. Dále podle potřeby spolupracujeme s Dětskou psychiatrií v Liberci, s odborníky na protidrogovou problematiku aj. Jsme členy Handisportu, který je součástí ČSMPS a jsme v Asociaci Školních sportovních klubů. O dění ve škole píšeme příspěvky do Novoměstských novin Servisní služby Školní družina Ve škole pracuje školní družina, která je základním článkem výchovy mimo vyučování. ŠD slouží k odpočinku, relaxaci, rekreaci a k zájmové činnosti žáků. Učí žáky, jak trávit volný čas a tím přispívá k prevenci sociálně-patologických jevů. Podle potřeb a přání žáků a rodičů zde může probíhat i příprava na vyučování. ŠD vedle funkce výchovně-vzdělávací plní i funkci sociální dohled nad žáky v době po vyučování. Školní družina má samostatně zpracovaný Školní vzdělávací program. Její výchovná práce je zaměřena: na rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání, osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, na získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako svobodná osobnost působící na své okolí. Při výchovné práci ve školní družině se navazuje na klíčové kompetence pro školní výuku a dále se tyto kompetence rozšiřují o kompetence k trávení volného času Zájmové kroužky Škola nabízí pro vyplnění volného času žáků po skončení vyučování zpravidla tyto zájmové kroužky: Hra na flétnu, Práce na počítači, nformatika, Keramika a Sportovní kroužek. Kroužky pak pracují podle zájmu žáků. 10

11 3 Charakteristika ŠVP Školní vzdělávací program (ŠVP) naší školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV LMP), který je pro tvorbu školního vzdělávacího programu závazný. RVP ZV LMP je součástí RVP ZV a představuje jeho modifikaci. Všechny tyto dokumenty vycházejí z Národního programu rozvoje vzdělávání ČR (tzv. Bílá kniha) a ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. ŠVP je veřejný dokument přístupný pedagogické i nepedagogické veřejnosti. ŠVP Otevřený dokument, který bude v určitých časových etapách inovován podle měnícího se RVP ZV, potřeb společnosti, zkušenosti učitelů se ŠVP i podle měnících se potřeb a zájmů žáků, rodičů i školy. ŠVP zohledňuje potřeby a možnosti žáků. Uplatňuje variabilnější organizaci výuky podle potřeb a možností žáků. Využívá vnitřní diferenciaci výuky. Vytváří příznivé sociální, emocionální i pracovní klima založené na účinné motivaci, spolupráci a aktivizujících metodách výuky. Prosazuje změny v hodnocení žáků směrem k individuálnímu hodnocení jejich výkonů a využívání slovního hodnocení. Chce zvýraznit účinnější spolupráci s rodiči žáků. ŠVP navazuje na předškolní vzdělávání žáků, na výchovu v rodině a dosavadní vzdělávání v běžné ZŠ. ŠVP pro 1. stupeň je založen na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka. Vzdělávání svým praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení a vede je k učební aktivitě. V prvním období je hlavním úkolem adaptace žáků na nové prostředí, nový styl práce, upevňování základních hygienických návyků a vytváření sociálních návyků. 2. stupeň pomáhá žákům získávat vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní zvýšit kvalitu osobního života, včetně profesního uplatnění. Učitelé budou vytvářet podnětné a tvůrčí školní prostředí, které bude stimulovat nejschopnější žáky, povzbuzovat méně nadané, rozvíjet, chránit a podporovat nejslabší. Každé dítě bude individuálně plně rozvíjeno na základě svých vědomostí a dovedností. Ve škole bude nadále rozvíjena a podporována přátelská, tvůrčí a vstřícná atmosféra, která je bude vybízet ke vzdělávání, práci a činnostem podle jejich možností a poskytne jim prostor a čas k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků bude postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních pokroků žáka a na pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům bude dána možnost zažívat úspěch, radovat se ze svého pokroku, nebát se chyby a naučit se pracovat s ní. U žákům bude rozvíjena taková kvalita jejich osobnosti, která jim v rámci jejich možností umožní dále se vzdělávat a rozvíjet se během celého jejich dalšího života. 11

12 Východiska pro tvorbu vlastního ŠVP Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z toho, že nutné připravit naše žáky pro vstup do praktického života v běžné populaci, a že je zapotřebí, aby byli schopni co nejlépe zvládat úkoly a situace, do kterých se budou ve svém životě dostávat. Připravit je na to, aby se uměli v životních situacích přiměřeně orientovat, provádět vhodné činnosti a zaujímat správné postoje. Uvědomovali jsme si to, že je nutné přizpůsobit výuku současným podmínkám a požadavkům s tím, že naši žáci mají handicap v podobě určitých omezení ve svém vývoji a rozvoji. Stavěli jsme na tom, že škola byla již od roku 1993 zapojena do projektu Škol podporujících zdraví Zdravá škola, a že jsme již dříve pracovali systémem podobným tomu, který je dnes vyžadován. Chování učitelů k dětem, mezi žáky a učiteli, aktivizační a motivační metody, různé formy práce, aplikace pro praktický život, režim školy, integrace dětí, spolupráce s rodiči, vzdělávání pedagogů, estetika prostředí, individuální přístup atd. To vše postavené na pilířích: Pohoda prostředí, Zdravé učení a Otevřené partnerství a na integrujících principech: Respekt k potřebám jednotlivce a Komunikace/kooperace. Ve své podstatě jsme již dříve vytvářeli a rozvíjeli klíčové kompetence v duchu dnešních klíčových kompetencí. Měli jsme vytvořený profil absolventa, který se opíral o strategie vedoucí k jeho formování. V tomto duchu budeme i dnes prostřednictvím vlastního ŠVP naplňovat cíle základního vzdělávání a rozvíjet klíčové kompetence, z nichž za prioritní pro naše žáky považujeme především kompetence pracovní, kompetence komunikativní a kompetence sociální a personální. Náš program navazuje na dlouhodobé pozitivní vnímání jedince, na zdůrazňování jeho kvalit, dosažených pokroků, individuálním přístupu a eliminování nedostatků. Klade si za cíl, aby byl každý žák rozvíjen do jeho nejvyšší možné úrovně v každé složce jeho osobnosti. 3.1 Zaměření školy Jsme základní škola praktická. Zaměřujeme se na: zvládnutí trivia, utváření takových dovedností a vědomostí, které žáci co nejvíce uplatní v běžném životě, vybavení žáka vším potřebným a pro spokojený a radostný život, maximální rozvoj každého jednotlivce v rámci jeho možností, individuální přístup ke každému žákovi. 12

13 3.2 Filosofie ŠVP Na začátku všeho je sen a touha - touha sáhnout si až nahoru (i na dno svých sil), zkusit, co všechno zvládnu. Ten sen začíná v neznámém údolí, cestou prozářenou sluncem i opředenou mlhou a nepohodou. Cestou lemovanou radostí i strastí. Sáhneš si na vrchol a pocit štěstí rozléváš po celé Zemi nebo také zůstaneš viset někde pod vrcholem. Vždycky se ale těšíš zpátky do údolí, abys přijal něžnou a laskavou náruč lučních květů a jemné pohlazení svěží zeleně... a tak je tomu i v běžném životě. Alena Erlebachová CESTA POZNÁNÍ to je název našeho ŠVP Chceme, aby žáci především POZNÁVAL a upevňovali si takové znalosti a dovednosti, které využijí ve svém dalším životě. Vzhledem k intelektovému, či jinému handicapu našich žáků jim budeme předávat především praktické znalosti a dovednosti, které využijí v běžném životě. nové, efektivní metody výuky. Formou nových a efektivních metod výuky povedeme žáky ke spolupráci, týmové práci, k vzájemné pomoci a respektu. různé formy práce. Zajímavými formami práce chceme u žáků vzbudit zájem o učení a další vzdělávání. důležitost osvojení si trivia. Na praktických příkladech ze života chceme žáky přesvědčovat o tom, jak je důležité umět číst s porozuměním, psát a počítat. účinnou komunikaci. Chceme, aby se žáci naučili účinně komunikovat, aby dokázali vhodnou formou vyjádřit a obhájit svůj názor. sami sebe. Chceme vést žáky k poznávání vlastních předností, uvědomování si svých nedostatků a k jejich eliminaci. 13

14 radost z vlastního úspěchu. Pozitivním hodnocením a humanistickým hodnocením chceme, aby žáci zažívali radost z vlastního úspěchu a inspirovali se k další práci. radost z pomoci druhým. Chceme, aby se žáci aktivně podíleli na integraci žáků s kombinovaným postižením, aby jim uměli účelně a nezištně poskytnout v případě potřeby pomoc. pocit zdravého sebevědomí. Chceme u žáků budovat zdravé sebevědomí uvědomováním si vlastních kvalit a akceptováním nedostatků. Chceme potlačovat nezdravé sebevědomí. důležitost zdravého životního stylu. Chceme vést žáky k tomu, aby si uvědomovali, jak je důležité zdravě žít. Chceme v co nejvyšší možné míře eliminovat možné závislosti na nikotinu, alkoholu, drogách a výherních hracích automatech. globální souvislosti. Chceme, aby žáci chápali, že všechno souvisí se vším, a že nepochopením souvislostí lze udělat nenapravitelné chyby. Zároveň chceme vést žáky ke vztahu k životnímu prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti. pocit sounáležitosti. Chceme, aby žáci zažívali pocity vlastní sounáležitosti se skupinou, školou i společností. nutnost dodržování zákonů a pravidel. Chceme naučit žáky na praktických příkladech nutnost dodržování určitých postupů, pravidel a zákonů. pocit bezpečí. Chceme, aby žáci ve škole zažívali pocit jistoty a bezpečí, aby se učili pracovat s chybou a chybným rozhodnutím. Na této cestě chceme být našim žákům laskavými a trpělivými průvodci, kteří vysvětlí, poradí a pomohou... 14

15 3.3 Výchovné a vzdělávací strategie Naplňování cílů základního vzdělávání Cíl Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Strategie učíme žáky ustálený postup při osvojování učiva dbáme na jeho dodržování častým opakováním upevňujeme získané vědomosti oceňováním úspěchů motivujeme žáky k učení oceňujeme snahu, aktivitu a zájem podporujeme zvídavost půjčováním knih a zajímavými hodinami čtení podporujeme čtenářství pracujeme s přiměřeným učivem propojujeme předkládané informace se skutečným životem učíme je vyhledávat informace pro ně zajímavou formou - nternet učíme je, kde mohou získat informace učíme je pracovat s knihou vyhledávání informací učíme je dělat si poznámky učíme je prezentovat vlastní výsledky zařazujeme metody aktivního učení, metody projektového, kooperativního a globálního vyučování, metody RWCT provádíme pravidelné hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání (týdenní, měsíční) vedeme portfolia žáků provádíme třídění, výběr a hodnocení prací zadáváme krátkodobé i dlouhodobé termínované úkoly, vedeme je k tomu, aby je plnili v termínu vedeme je k vlastnímu úsudku vedeme je k zodpovědnosti za výsledky svého vzdělávání učíme je pracovat s chybou přiměřeně jim prezentujeme význam vzdělávání motivujeme je k dokončení základního vzdělávání umožňujeme jim pokračování v plnění školní docházky při nezískání základního vzdělání v případě potřeby pořádáme kurzy k doplnění základního vzdělání žákům jsme osobním příkladem rozvíjíme úroveň rozumových schopností žáků vytváříme příležitosti k získávání nových poznatků a zkušeností učíme je srovnávat v rámci možností je učíme analyzovat a třídit 15

16 na praktických cvičeních učíme žáky logicky uvažovat učíme je pochopení globálních souvislostí učíme je řešit problémy na základě zhodnocení informací Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci. učíme žáky komunikovat různými formami ústně, písemně, pomocí výtvarných prostředků a technických prostředků telefon, počítač, fax prostřednictvím vzájemné komunikace rozvíjíme sociální ve třídě učíme je formulovat své požadavky věcně učíme je základním pravidlům komunikace učíme je naslouchat učíme je respektovat odlišné názory učíme je práci a komunikaci ve skupině Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěch vlastní i druhých. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti. stavíme na základech vstřícných způsobů komunikace učíme žáky chápat chování druhých vedeme je k poznání sama sebe vysvětlujeme a vytváříme podmínky pro pochopení přínosu spolupráce učíme je spolupracovat jako tým (kooperativní, skupinové vyučování, spolupráce při výuce, párové učení) umožňujeme jim zažít uspokojení ze společně dosaženého úspěchu a výsledku učíme je respektovat práci člověka jako takovou vysvětlujeme jim důležitost významu práce pro život člověka učíme je pozitivnímu vztahu k práci dbáme na dodržování daných pravidel soužití podporujeme přátelskou a tvůrčí atmosféru ve škole na praktických příkladech je učíme pravidla demokracie učíme je odpovědnosti za výsledek společné práce u žáků podporujeme rozvoj samostatnosti a zodpovědnosti učíme je samostatně se rozhodovat učíme je nést důsledky svého rozhodnutí učíme je využívat svých práv dbáme na to, aby svá práva prosazovali slušnou formou vysvětlujeme jim jejich povinnosti učíme je pracovat se školním řádem jako s normou pravidel, práv a povinností učíme je vysvětlovat, argumentovat vysvětlujeme jim principy demokracie a učíme je, jak je mají používat vysvětlujeme jim rozdíl mezi demokracií a anarchií 16

17 vštěpujeme jim zásady slušného jednání a chování učíme je zdvořilosti na příkladech je učíme rozlišovat dobro a zlo učíme je přiznat chybu, omluvit se a poučit se z ní učíme je poznávat své možnosti a schopnosti Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé k lidem, svému prostředí i k přírodě. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný. podporujeme psychický vývoj žáků žádoucím směrem podporujeme citovou otevřenost žáků řešíme s nimi jejich citové problémy a učíme je se v nich orientovat učíme je kultivovaně projevovat své city vytváříme dostatek příležitostí k získání nových zkušeností při činnostech, které jim přinášejí radost a uspokojení učíme je ohleduplnosti k lidem i k přírodě rozvíjíme jejich přirozenou solidaritu s nemocnými a postiženými vysvětlujeme jim důsledky rizikového chování citlivě je vedeme v době dospívání u žáků vytváříme a upevňujeme dovednosti z oblasti péče o zdraví učíme je chránit si své zdraví učíme je si vážit svého i cizího života vysvětlujeme jim důležitost prevence vedeme je k pozitivnímu myšlení učíme je překonávat stresové situace učíme je zdravě reagovat učíme je správný denní režim vysvětlujeme jim význam odpočinku rozvíjíme jejich fyzickou zdatnost učíme je pečovat o čistotu svého okolí dodržujeme čistotu školy vytváříme vhodné hygienické zázemí dbáme na účelnost, funkčnost, estetičnost a bezpečnost školního prostředí dodržujeme hygienické přestávky v učení umožňujeme žákům pohybové aktivity o přestávkách vysvětlujeme jim důležitost zdravé výživy a pitného režimu učíme je vařit zdravě důsledně bojujeme proti šikaně a násilí vytváříme pozitivní klima ve škole žáky vedeme k vzájemnému respektu a toleranci chráníme žáky před drogami a kouřením ve škole 17

18 Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. rozvíjíme u žáků přirozenou toleranci ke způsobu života lidí jiných kultur posilujeme u nich ochotu pomáhat slabým, nemocným, starým a postiženým zapojujeme je do péče o jejich postiženější spolužáky integrujeme žáky i s jiným postižením rozvíjíme jejich schopnosti empatie vytváříme u nich správné postoje k negativním jevům ve škole a ve společnosti učíme je se orientovat v základních mravních hodnotách vysvětlujeme jim fungování demokracie v rámci jejich možností je učíme uvažovat v evropských a celosvětových souvislostech seznamujeme je s duchovními hodnotami jiných kultur učíme je žít v majoritní společnosti učíme je respektovat názory jiné generace, jiných sociálních a zájmových skupin maximálně rozvíjíme každého žáka v souladu s jeho schopnostmi učíme žáky objektivnímu sebehodnocení učíme je plánovat a organizovat vlastní pracovní činnost ve všech vyučovacích předmětech rozvíjíme u žáků pracovní návyky a dovednosti vštěpujeme jim zásady BOZ učíme je dodržovat dané technologické postupy zajišťujeme jim poradenství v oblasti výběru profesní orientace pomáháme jim při volbě povolání zajišťujeme návštěvy v blízkých učilištích zodpovědně zpracováváme výstupní hodnocení žáků 18

19 3.3.2 Utváření klíčových kompetencí Klíčové kompetence jsou souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobnostní rozvoj. Smyslem a cílem vzdělávání našich žáků je jejich vybavení souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a umožní jim efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. Jejich úroveň není na konci vzdělávání v naší škole konečná, ale je ji zapotřebí dále rozvíjet v procesu celoživotního učení. Pro naše žáky jsme stanovili jako prioritní utváření kompetencí pracovních, komunikativních a sociálních a personálních. Rozvíjet budeme i zbývající tři kompetence kompetence k učení, k řešení problémů a občanské. Rozvíjení jednotlivých klíčových kompetencí jsme přiřadili k profilu absolventa tzn. k žákovi, který končí povinnou školní docházku. Profil absolventa = cíl ŠVP Žák dle svých individuálních schopností: používá základní pracovní dovednosti a postupy umí komunikovat při kolektivní práci má vytvořen pozitivní vztah k manuálním činnostem zná a dodržuje zásady bezpečnosti práce, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společenských hodnot Strategie vedoucí k formování kompetence Kompetence pracovní žáky vedeme ke znalosti a používání základních pracovních postupů, učíme je formou nápodoby pracovního postupu učitele manuální činnosti diferencujeme podle individuálních schopností žáka, podle jeho zručnosti, úrovně rozvinutí motoriky a míry handicapu rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku seznamujeme žáky s nástroji, nářadím a pomůckami pro běžné domácí použití, učíme je jejich názvosloví a učíme je s nimi zacházet seznamujeme je s nástroji na nářadím pro odborné řemeslnické práce, vysvětlujeme jim jejich funkci učíme žáka pracovat v kolektivu, rozšiřujeme jeho pracovně-komunikační schopnosti rozumí základním používaným pojmům, umí se zeptat, umí aktivně naslouchat, umí se domluvit na společném postupu při práci formou modelových situací a dramatizace seznamujeme žáka se základními pravidly chování a komunikace na pracovišti vedeme žáky k pozitivnímu vztahu a úctě k práci své i druhých (výstavky prací, prezentace výtvorů na veřejnosti, dárky, péče o okolí školy, výzdoba školy, školní projekty, vztah k městu) umožňujeme žákům podílet se na tvorbě pomůcek do výuky umožňujeme jim připravovat akce pro mladší spolužáky a rodiče, nebo se na jejich přípravě podílet žáky netrestáme prací učíme žáky dodržovat pracovní režim, řády jednotlivých učeben a školní řád učíme je poskytnout aktivní první pomoc 19

20 pracuje podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a orientuje se v jednoduché technické dokumentaci zvládá pracovní výdrž, koncentruje se na pracovní výkon a jeho dokončení dokáže reálně posoudit výsledek své práce i práce ostatních má vytvořenou představu o pracovních činnostech běžných profesí má představu o možnostech svého budoucího uplatnění (praktický nácvik, videokazety) učíme je chránit životní prostředí (třídění odpadu, maximální využití materiálu) učíme je vážit si společenských hodnot (boj proti vandalismu ve škole i na veřejnosti) učíme žáky číst a vytvářet jednoduchou technickou dokumentaci (R, Pv) žáci pracují podle jednoduchého technického výkresu důsledně dbáme na dodržování zásad a pravidel BOZ a hygieny práce, vedeme je k pořádku na pracovišti využíváme získané poznatky žáků při konkrétních činnostech propojených s praktickým životem (s ohledem na volbu povolání) vedeme žáky cíleně k prodlužování pracovní výdrže (od činností, které se dají zvládnout za krátký časový úsek až po časově náročné) u rozsáhlejších prací hodnotíme a motivujeme po dílčích výsledcích učíme je soustředit se na pracovní činnost, nerušit ostatní při soustředěné práci důsledně dbáme na zakončení započaté činnosti žáky vedeme pravidelně k sebehodnocení při pracovních činnostech učíme je hodnotit výsledky práce ostatních pořádáme exkurze do učilišť podle možností je seznamujeme formou exkurzí na pracoviště s běžnými profesemi seznamujeme je s různými profesemi pomocí videokazet a besed podporujeme profesní orientaci žáků vzhledem k jejich specifickým možnostem, upozorňujeme je na jejich zdravotní omezení (práce výchovného poradce, třídních učitelů) informujeme je o trhu práce a možnostech uplatnění se na něm Profil absolventa = cíl ŠVP Žák dle svých individuálních schopností: se dokáže ústně srozumitelně vyjádřit a vést dialog rozumí obsahu sdělení a přiměřeně reaguje Strategie vedoucí k formování kompetence Kompetence komunikativní učíme žáky projevovat jejich myšlenky učíme je vhodné formě komunikace s vrstevníky i dospělými ve škole i mimo školu (dramatizace, řízený dialog, diskuse na téma) učíme je diskutovat při týmové práci a kooperativním vyučování učíme je se srozumitelně ústně vyjadřovat zapojujeme je do recitačních a pěveckých soutěží učíme je rozumět jednoduchým i složitějším sdělením vytváříme sociálně únosnou formu řeči dbáme na správné používání alespoň 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program. Společná cesta

Školní vzdělávací program. Společná cesta Školní vzdělávací program Společná cesta Školní družina Základní škola Vokovice Vokovická 32/3, Praha 6 1. Předkladatel a zřizovatel Název programu: Společná cesta (program pro školní družinu) Název školy:

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

ZŠ ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, 785 01 ŠTERNBERK. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM dle RVP ZV součásti ZŠ při Psychiatrické léčebně Šternberk

ZŠ ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, 785 01 ŠTERNBERK. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM dle RVP ZV součásti ZŠ při Psychiatrické léčebně Šternberk ZŠ ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, 785 01 ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM dle RVP ZV součásti ZŠ při Psychiatrické léčebně Šternberk Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu 3) Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola šitá na míru naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na principech kombinujících různé metody učení

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence:

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence: 5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek

školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 č.j. 81/2013 ŠVP ZV HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice Cílem programu je poskytnout všem žákům kvalitní všeobecné základní vzdělání s ohledem na jejich individuální schopnosti,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod IČO: 71003223 Školní vzdělávací program školní družiny Vypracovala: Milena Rydlová Schválila: Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

školní vzdělávací program č.j. 81/2013 ŠVP ZV RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek

školní vzdělávací program č.j. 81/2013 ŠVP ZV RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek školní vzdělávací program č.j. 81/2013 ŠVP ZV č.j. 81/2013 ŠVP ZV HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Třebíč Předkladatel: Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

r Na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky vyvodíme cíl, na konci vyučovací jednotky společně zhodnotíme jeho dosažení; zařazujeme do výuky problémové vyučování, experiment. Využíváme sebekontrolu

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více