Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice"

Transkript

1 Ohlédnutí farnosti za rokem 2011 s. 4, Slovníček lektor, akolyta, jáhen s. 6, YouCat 5. díl Bůh a liturgie s. 6, Modlitby k Duchu svatému s.7, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Kniţní tipy s. 8, Farní kronika fara, 4. díl s. 9, Luštěnka pro děti s. 10, Humor s. 12 Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Foto: Jaroslav Navrátil 1/2012 Ročník 3 Foto: Petr Matula

2 Slůvko Drazí a milí farníci, vstoupili jsme do tolik komentovaného roku Prvním měsícem roku je vţdy leden, který je pro studenty obdobím velikých písemek nebo zkoušek. K tomuto období je třeba velké rozvahy, kdy se jaký předmět učit a jaký termín k přezkoušení zvolit. Takovým zkouškovým obdobím je pro kaţdého z nás celý náš ţivot. Potřebujeme rozvaţovat, zvaţovat. Pokud si jednotlivé zkoušky našeho ţivota špatně rozvrhneme, vstoupíme-li do některých zkoušek nepřipraveni, přinese nám to velkou trpkost, smutek nebo třeba zraněnost. Jak ale rozlišit, kdy se do čeho ve svém ţivotě máme pustit? Rok biřmování, který proţíváme, nám dává jasnou odpověď: Je třeba se kaţdý den před začátkem kaţdé činnosti více obracet k Duchu svatému, aby nás naplnil. Člověk naplněný Boţím Duchem přináší vţdy dobré ovoce ( Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrţenlivost. Gal 5,22-23). Jeţíš sám konal veliké divy v síle Ducha svatého a učedníkům přislíbil dát stejného Ducha. Jeţíš udělal vše, aby v nás znovu začal proudit ţivot, abychom nezůstávali zklamaní a skleslí. Kéţ se po celý rok 2012 nenecháme zneklidňovat krizovými scénáři, ale spíše si vyprošujeme sílu od Boţího Ducha, abychom vše v klidu zvládli. Myslím na vás všechny v modlitbě a ţehnám vám P. Petr Matula SDB, administrátor farnosti V době, ve které ţijeme, je zapotřebí veliké skromnosti a čistoty. Sv. Jan Bosko Zprávy z farnosti Úřední hodiny na faře ve Vrahovicích pondělí a pátek 9:00 15:30. (Je moţné, ţe v daném termínu budu muset odjet na návštěvu nemocného, na pohřeb či jiné jednání. V těchto neodkladných případech volejte na mobilní telefon ). Je moţné se domluvit i na jiné době setkání. Zápisy Pastorační rady farnosti (PRF) a Ekonomické rady farnosti (ERF) můţete nalézt na webových stránkách (http://prostejov.sdb.cz/prfpv-vr/ a Zasedání PRF , 7. 3., Zasedání ERF , , Členové PRF a ERF jsou poradním sborem administrátora farnosti. Můţete se na ně obracet se svými podněty, které pak mohou přednést na zasedání PRF nebo ERF. Sbírka na opravy kostela kaţdou třetí neděli v měsíci (15. 1., ). V ohláškách bude vţdy upřesněn účel sbírky. Sbírka byla pouţita na pořízení nového závěsu ke vstupním dveřím kostela sv. Bartoloměje, vybralo se 6327 Kč (závěs stál 8070 Kč). Pán Bůh zaplať za vaši štědrost. Bartolomějské listy 1/2012 stránka 2

3 Setkání PRF ve středu v 19:00 na faře. Na programu bude reflexe adventní a vánoční doby; ujasnění pastoračních aktivit v době postní a o velikonočním triduu. Setkání ERF ve středu v 19:00 na faře. Na programu bude reflexe ekonomické situace farnosti, informace o změnách souvisejících s přechodem farnosti na podvojné účetnictví a projednání investic a projektů v roce Program pro děti ve věku 4 10 let v sobotu na faře (9:00 11:30). Další setkání bude Nedělní katecheze pro děti v sakristii během promluvy od Při nedělní mši pro rodiny s dětmi katecheze v sakristii odpadá (29. 1., a ). Výuka náboženství ve Vrahovicích (od ): - ZŠ Majakovského třída (úterý 14:30 15:15), třída (úterý 15:30 16:15), sraz u vchodu do školy; děti budou vyzvednuty v druţině; každé první a druhé úterý v měsíci je výuka na faře, jinak je ve škole; - na faře u Povýšení sv. Kříže v Prostějově (od ): třída (středa v 16:00); třída (čtvrtek v 16:00); 9. třída a starší (pátek v 16:00). Setkání seniorů vţdy 1. středu v měsíci na faře (15:00 17:00) 4. 1., 1. 2., Biblické společenství vţdy ve středu 1x za 14 dní na faře po večerní mši svaté (19:00 20:30). Termíny: 4. 1., , 1. 2., Obsah setkání: katecheze na pokračování Katechismus YouCat, práce s nedělním evangeliem, krátká adorace v kapli. Oslava sv. Jana Boska v sobotu dopoledne je program pro animátory, odpoledne jste zváni na mši svatou v 16:00 hod. do kostela Povýšení sv. Kříţe v Prostějově. Poznávací a poutní zájezd po Svaté zemi prostějovská pouť až , Cestovní kancelář Miklastour, cena: Kč, 9x ubytování ve dvoulůţkových pokojích s polopenzí; program: Joppe, Caesarea Přímořská, Haifa Hora Karmel, Bahaiské zahrady, Hora Blahoslavenství, Tabgha, Mensa Christi, Kafarnaum, Genezaretské jezero, Jardenit, Hora Tábor, Nazaret, Kána Galilejská, klášter pod Horou pokušení, Jericho, Wadí Kelt, Betlém, Jeruzalém, Ein Karem, Yad Vashem, Kumrán, Masada; přihlášky: Mgr. Jindřich Miklas, Pešinova 21, Prostějov, tel , mobil: , Svátosti a svátostiny Adorace kaţdý pátek přede mší sv. v kostele sv. Bartoloměje (16:00 17:50), kromě prázdnin Svátost smíření v pondělí v Drţovicích 17:30 17:55, v pátek 16:00 17:45; v neděli 8:30 8:55; jindy dle domluvy / v kostele Povýšení sv. Kříţe v Prostějově denně vţdy půl hodiny před mší sv. (ráno od 7:30, v ne v 7:00) Bartolomějské listy 1/2012 stránka 3

4 Bohoslužby Vrahovice: středa a pátek v 18:00, neděle v 9:00; Drţovice: pondělí v 18:00 Svátost manželství v kapli sv. Floriána v Drţovicích Milan a Kateřina (roz. Nesládková) Valentovi. Návštěvy nemocných vţdy v 1. pátek v měsíci dopoledne (6. 1., 3. 2.) Ohlédnutí farnosti za rokem 2011 (k ) 1. Udělování svátostí a svátostin Křest přijalo 8 lidí Svátost manţelství si udělily 4 páry Svátost pomazání nemocných byla udělena 69 krát Pohřbeno bylo 8 lidí První svaté přijímání ani biřmování nebylo Výuka náboţenství (škol. rok 2011/12) 17 dětí (1. 2. třída 10 dětí, třída 7 dětí) výuka probíhá na faře a na ZŠ Majakovského 1 2. Účetnictví k (v pokladně 490 Kč / na účtu ,50 Kč) k (na účtu ,79 Kč) odeslané sbírky - Likvidace lepry (4000 Kč) - Tříkrálová sbírka (5981 Kč) - Haléř sv. Petra, (5735 Kč) - pomoc obětem zemětřesení v Japonsku (7261 Kč) - Adopce na dálku sbírka v postní době ( Kč) - na Svatou zemi (3702 Kč) - na Arcibiskupský seminář (3810 Kč) - na školství (2000 Kč) - na misie salesiáni v Bulharsku ( Kč), salesiáni v Indii ( Kč), Papeţské misijní dílo ( Kč) - TV Noe ( Kč) 3. Personální změny a společenství Varhanici Marii Nejedlou vystřídal na začátku května Ondřej Mucha, kterému vypomáhala varhanice Zdislava Krausová. Od prosince začal jako varhaník vypomáhat pan Jan Rada. Od začala fungovat nová PRF a ERF (volená a jmenovaná na 4 roky). Společenství ve farnosti celkem 7 (mladší manţelé, starší manţelé, senioři, biblické, mládeţ, modlitby matek, modlitby otců) Bartolomějské listy 1/2012 stránka 4

5 4. Pastoračně významné akce přání k 80. narozeninám paní varhanice Marie Nejedlé hody u Sv. Floriána v Drţovicích s odpoledním procesím ke kapličce sv. Floriána nad Drţovicemi Noc kostelů (byly vyrobeny záloţky s motivy kostela sv. Bartoloměje) pouť farnosti (Brno-Líšeň, Křtiny, Zborovice) volby nové Pastorační rady farnosti (PRF) jmenování nové PRF a ERF Hody u Sv. Otýlie v Čechůvkách setkání rodáků v Drţovicích účast na světovém setkání mládeţe s papeţem v Madridu hody u Sv. Bartoloměje s odpoledním posezením na faře slavnost Krista Krále výročí 175 let od posvěcení kostela sv. Bartoloměje ( ), mši sv. slouţil biskupský delegát pro pastoraci v arcidiecézi P. Petr Bulvas, odpoledne následoval koncert duchovní hudby (O. Mucha, M. Vlasáková) tradiční vázání adventních věnců (Drţovice) tradiční vázání adventních věnců (Vrahovice) církevní silvestr pro mládeţ (Dům sluţeb, kostel sv. Bartoloměje, fara) první půlnoční mše sv. v kapli sv. Floriána v Drţovicích (ve 23:00) 5. Investice do oprav a úprav Realizované dokončení Boţího hrobu; dvojdřez do kuchyně na faru (2462 Kč); sepnutí farní stodoly (34824 Kč); bílá magnetická tabule na faru (3838 Kč); zhotovení pedálové klaviatury k varhanám v kostele sv. Bartoloměje ( Kč); oprava střechy farní garáţe (3005 Kč); oprava komínových dvířek na faře (762 Kč); výměna rezavějící trubky přívodu vody (8820 Kč); výroba zamykatelné skříňky na TV a video (5400 Kč); výměna ventilů topení v jednotlivých pokojích fary ( Kč); pořízení satelitní sestavy na faru (5085 Kč); poplatky za provedené revize (komínů, elektrozařízení a hromosvodů, plynoinstalace, hasicí přístroje celkem 8458 Kč); nákup materiálu na opravy fasády farní stodoly (3124 Kč) práce provedena zdarma brigádnicky; pořízení cedule popisného a evidenčního čísla fary (480 Kč); výměna ventilu farního vodoměru (1152 Kč); pořízení závěsu k hlavním dveřím kostela sv. Bartoloměje (8070 Kč) Připravené projekty oprava křtitelnice; renovace dřevěných dveří a oken kostela sv. Bartoloměje; výroba stupínku k oltáři Panny Marie Bolestné Bartolomějské listy 1/2012 stránka 5

6 6. Výhled do roku 2012 (bude se vyvíjet dle jednání PRF a ERF) Pastorace uskuteční se první svaté přijímání (3 děti) a biřmování (3 dospělí); uskuteční se Noc kostelů (1. 6.); cyklus varhanních koncertů O. Muchy a M. Vlasákové Opravy projekt na připojení kanalizace na faru; projekt na opravu varhan v kostele sv. Bartoloměje; projekt na odvlhčení kostela sv. Bartoloměje; projekt na opravu střech farních stodol; projekt na rekonstrukci hlavního oltáře kostela sv. Bartoloměje; oprava hromosvodů na kostele sv. Bartoloměje a na faře; nový nátěr dřevěných oken a dveří fary; opravy dle připomínek revizních zpráv (elektro, komíny, hromosvody); zateplení střechy fary; dokončení opravy fasády stěny farní stodoly. P. Petr Matula SDB Slovníček Lektor před liturgickou reformou II. vatikánského koncilu klerik s druhým stupněm niţších svěcení. Dnes se uděluje jako první stupeň sluţeb před jáhenským svěcením a vyzdvihuje důleţitost poslání číst a hlásat slovo Boţí. Název lektor se pouţívá také pro laika, který prošel lektorským kurzem a pravidelně předčítá čtení z Písma svatého při bohosluţbě. Akolyta před liturgickou reformou II. vatikánského koncilu čtvrtý stupeň niţšího svěcení. Dnes druhý stupeň udělovaných sluţeb před jáhenským svěcením. Je pomocníkem při různých liturgických úkonech, zvláště při přípravě a rozdávání eucharistie. Laik ke sluţbě akolyty potřebuje od diecézního biskupa pověření k podávání svatého přijímání laikem, které se musí obnovovat. Jáhen (diakon) klerik se svěcením, které je v hierarchii svěcení před kněţským svěcením. Přisluhuje při mši sv. (čte evangelium, můţe kázat, připravuje kalich s vodou a vínem, podává svaté přijímání, propouští lid na konci mše svaté), uděluje křest, oddává, pohřbívá, vyučuje náboţenství. Při liturgických úkonech obléká albu, štolu a dalmatiku. Štolu nosí na rozdíl od kněze šikmo přes levé rameno k pravému boku. Jáhnem se můţe stát i ţenatý muţ, který má jiţ zabezpečené děti, má teologické vzdělání, dosáhl zralého věku a jeho manţelka s rozhodnutím pro tuto sluţbu souhlasí. (Z části převzato z: Svět liturgie, E. G. Šindlovský, Klášter premonstrátů na Strahově 1991, a doplněno P. Petrem Matulou) Inspirace z YouCatu 5. díl (Bůh a liturgie otázka č ) S proţíváním Roku biřmování je dobré trochu prohloubit znalosti o své víře. Nabízím malou inspiraci na pokračování dle Katechismu pro mladé (YouCat Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2011). Je třeba, abychom uměli obhájit důvody své naděje. P. Petr Matula SDB Bartolomějské listy 1/2012 stránka 6

7 Proč církev slaví bohoslužbu tak často? (otázka č. 166) Ve slavení křesťanských tajemství svátostí se setkáváme s Jeţíšem Kristem v konkrétním čase. Nejintenzivněji se s ním setkáváme při bohosluţbě liturgii. Proto se v řeholi sv. Benedikta dočteme: Nic by nemělo mít přednost před bohosluţbou. Uţ starozákonní Izrael přerušoval sedmkrát za den (Ţ 119,164) práci, aby chválil Boha. Jeţíš se účastnil bohosluţeb a modliteb svého národa; vedl své učedníky, jak se mají modlit, a shromáţdil je ve večeřadle a u společného stolu se obětoval za všechny lidi. Církev, která vybízí k bohosluţbě, následuje jeho příkaz: To čiňte na mou památku (1 Kor 11,24b). Tak jako člověk nabírá vzduch do plic, aby mohl ţít, stejně i církev dýchá a ţije tím, ţe slaví bohosluţbu. Bůh sám nám kaţdodenně vdechuje nový ţivot a obdarovává nás svým slovem a svátostmi. Co prožíváme, když slavíme bohoslužbu? (otázka č. 169) Kdyţ slavíme bohosluţbu, setkáváme se s tím, který o sobě prohlásil: Já jsem cesta, pravda a ţivot (Jan 14,6). Kdo se účastní bohosluţby a cítí se být opuštěný, Bůh mu nabídne útočiště, kdo má pocit, ţe je ztracený, nalézá tu Boha, který na něho čeká. Co je podstatou každé liturgie? (otázka č. 171) Nejdůleţitější bohosluţbou na světě byla velikonoční bohosluţba, kterou slavil Jeţíš se svými učedníky ve večeřadle v předvečer své smrti. Učedníci se domnívali, ţe jim Jeţíš bude tradičně připomínat vysvobození Izraele z egyptského otroctví. Jeţíš ale s nimi slavil vysvobození celého lidstva z moci smrti. Tehdy v Egyptě uchránila krev beránka izraelský národ před zhoubným dílem anděla smrti. Nyní to byl sám Beránek Boţí, jehoţ krev zachrání lidstvo ze smrti. Jeţíšova smrt a zmrtvýchvstání jsou totiţ znamením, ţe po smrti člověk získává nový ţivot. Příště: 6. díl (Sedm svátostí), 7. díl (Proč jsme na zemi, Lidská důstojnost), 8. díl (Desatero, Milovat), 9. díl (Jak se modlit), 10. díl (Modlitba Otče náš) Pokud se chcete dozvědět více, můţete si zakoupit YouCat. Na faře nebo v kostele je za pouhých 120 Kč!!! Tříletá příprava na výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje Rok biřmování začal na první neděli adventní. Pozornost je soustředěna na svátost biřmování, vrcholem roku bude obnova biřmování o Letnicích. Rok je zaměřen na ctnost zodpovědnosti dospělých křesťanů nejen za svou spásu, ale i za církev a společnost. Motto farnosti k tomuto druhému roku je: Ježíš Kristus je život. Tak jako Duch svatý oţivil víru apoštolů o Letnicích, podobně v tomto roce více prosme Ducha svatého o oţivení našeho proţívání víry. Jako výbornou pomůcku doporučuji YouCat katechismus pro mladé. Dle moţností bude během roku průběţně k zakoupení v našem kostele nebo na faře. Modlitby k Duchu svatému Vzývání Ducha svatého Kancionál č. 003 (Vydal Katolický týdeník 2003) Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. - Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno - a obnovíš tvář země. Bartolomějské listy 1/2012 stránka 7

8 Modleme se: Boţe, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Prosba o vedení Duchem svatým Kancionál č. 020 (Vydal Katolický týdeník 2003): Duchu svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a utěšuj. Řekni mi, co mám dělat, dej mi své vnuknutí. Chci přijmout a uskutečnit všechno, co chceš ty, podrobit se tvému vedení. Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost a nadšení. Zasvěcení Duchu svatému (pro kaţdodenní obnovení) Duchu Svatý, přijmi dokonalé a úplné zasvěcení mé bytosti. Buď od této chvíle v kaţdém okamţiku mého ţivota a v kaţdém mém skutku mým Pánem, mým Světlem, mým Vůdcem, mou Silou a celou Láskou mého srdce. Odevzdávám se bezvýhradně zcela tvému boţskému působení a chci být vţdy učenlivý k tvým vnuknutím. Duchu Svatý, přetvoř mě s Marií a v Marii v Jeţíše Krista pro slávu Otce a pro spásu světa. Amen. Podněty arcibiskupa Jana Graubnera k Roku biřmování 2012 Kaţdý, kdo přijal nebo chce přijmout svátost manţelství nebo být kmotrem, má být biřmovaný. Obnovme své rozhodnutí pro Boha a otevřme se působení Ducha svatého! On můţe změnit i dnešní svět! Kaţdému doporučuji přečíst si denně malý kousek evangelia, abychom se přes něj podívali na Jeţíše, s nímţ máme stejného Ducha. Často se ptejme: Jak by to teď na mém místě dělal Jeţíš? Duch svatý je Láska mezi Otcem a Synem. Chceme-li, aby v nás působil, začněme milovat. Dospělí křesťané jsou spoluzodpovědní za farnost i křesťanský život v obci a v celé společnosti. Prvotní církev byla hned od seslání Ducha svatého misionářská. Všichni vydávali svědectví o Kristu a jeho vítězství a přiváděli do společenství církve nové lidi. Vrcholem tohoto roku bude společná novéna před slavností Seslání Ducha svatého a o slavnosti proţijeme obnovu této svátosti. Byl bych rád, kdyby se ve farnostech setkali bývalí biřmovanci, kteří se společně připravovali před pár lety a snad vytvořili přátelské společenství. Všichni, kteří byli někomu za kmotra při křtu či biřmování, přijali úkol dávat dobrý příklad a pomáhat kmotřenci na cestě víry. Moţná jsme trochu zapomněli takový úkol plnit. Knižní tipy Pokud naleznete nějakou dobrou knihu k prohloubení křesťanské víry, hodnou přečtení, můţete nám do redakce dát tip. Duchovní četba poskytuje ţiviny pro naši víru a oporu pro chvíle zkoušek. Za přečtení určitě stojí: Falešné představy o Bohu Karl Frielingsdorf; účinky falešných představ v ţivotě křesťana, návod, jak je odhalit a překonat; Karmelitánské nakladatelství 2010; cena 219 Kč. Bartolomějské listy 1/2012 stránka 8

9 Modlitba argentinských nocí Marek Vácha; úvahy nad vztahem k Bohu; Nakladatelství Cesta 2011; cena 159 Kč. Myšlenky o rodině Benedikt XVI.; výběr z promluv na téma rodina; Nakladatelství Paulínky 2010; cena 150 Kč. Podvod magie Leoluca Pasqua; diecézní exorcista odhaluje, v čem spočívá podvod magie a proč je neslučitelná s křesťanstvím; Karmelitánské nakladatelství 2011; cena 139 Kč. Sedm hlavních ctností Notker Wolf; o ctnostech jako cestě ke štěstí autor čerpá z evangelia, z moudrosti benediktinské řehole i vlastní zkušenosti; Karmelitánské nakladatelství 2011; cena 199 Kč. Farní knihovna otevřena na faře vţdy po nedělní mši seznam knih naleznete na: Ludmila Marková, P. Petr Matula SDB Z farní kroniky fara (4. díl) Pamětní kniha farnosti vrahovické od roku 1901 strana 14 až 15 V právo z chodby od silnice byla místnost snad jidelna popřipadě salon spíše platila za obé. Měla 3 okna 4 u vchodu z venku hned za dveřmi v levo a právo na obou stranách objevena dvě malá okynka. Byla nepalenými cihlami zazděna. Okynka tá slouţila jistě k podávání jidel z kuchyně a zároveň k pozorování, kdo do fary přišel 5. Dále byly schody a od těch delší chodba do sklepů. Schody byly přiliš svázné. Aby se sváznost zmírnila byla chodba zkrácena a více schodů pořízeno. Jsou toho známky aţ posuď. Potom vedly dveře z chodby do bytu faráře. Pozůstával ze dvou světnic jedné menší a druhé větší z jidelny aneb po případě ze salonu. Místnost pro vypomocného kněze nebyla. Kněz vypomocný nebyl sistemován. Střechy nad sklepy jistě nebylo, jinak by okna ke kostelu nebyla moţna. Byly úplně v zemi. V místnostech faráře bylo topeno ze schodů do sklepa. Ţe tomu tak, jest známka, ţe posuď se tam nalezá v právo zazděny otvor pecní. Kouř z kamen menších světnic vycházel dutým prostranstvím silné klenby do hlavního komina. 6 Při odstranění omítky v nynějším malém čeledníku objevena ve zdi dutina a sáhá aţ od světnice v poschodí, kde je dřevěnými dvírky uzavřena a má v sobě příční desky na způsob almárky. Nač takové zařízení bylo, je neznámo. Dveře byly časem zazděny a jiné poníţe ve výklenku pořízeny. Byly zazděny jen na poloviční tloušku zdi, tak ţe v nynějším malém čeledníku zůstal výklenek, jenţ v roku 1908 vyzděn a ze stěnou vyrovnán. Nad tuto starou faru vystavěl jak řečeno farář Jan Josef Patilko v roku 1743 poschodí a zařídil vše, jak nyní jest. Schodiště do poschodí pořízeno na místě dvou světnic farářových jakoţ i horní chodba. Dvě okna úplně zazděna, třetí zmenšeno. Poznámky: 4 Od faráře Sedláčka Ondřeje bylo okno ku kostelu z venku zazděno. Byl vnitř výklenek, který v roku 1908 úplně vyzděn. 5 V roku 1908 úplně pálenými cihlami zazděna. 6 Něco podobného jest aţ posud v kuchyni. Pokračování příště. Bartolomějské listy 1/2012 stránka 9

10 Luštěnka pro děti JEŽÍŠ JE SVĚTLEM SVĚTA Kdyţ Maria a Josef poprvé přinesli Jeţíše do chrámu, nazval ho stařec Simeon světlem k osvícení pohanů. Prorokyně Anna vyprávěla o tom Dítěti všem, kdo očekávali spásu I dnešní svět potřebuje poznat Jeţíše a dozvědět se, ţe jedině On můţe lidi zachránit spasit. Ale kdo jim to řekne? Pán Jeţíš spoléhá na nás. Říká nám slova, která objevíš, kdyţ vybarvíš ve svíci všechna políčka s tečkou: TAJENKA:. Převzato z: Katechetický věstník č. 6/ , Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum Bartolomějské listy 1/2012 stránka 10

11 Události, reportáže Adventní koncert v kapli sv. Floriána v Drţovicích. Druhý koncert se uskutečnil (Foto: obec Držovice) V kostele sv. Bartoloměje v Prostějově-Vrahovicích se uskutečnily dva koncerty varhaníka Ondřeje Muchy a sopranistky Magdaleny Vlasákové ( a ). Svatý Mikuláš navštěvoval rodiny farníků. Foto: Antonín Hasa Bartolomějské listy 1/2012 stránka 11

12 Vánoční prázdniny ( ) mladší děti proţily s různými hrami na Staré Vodě, starší děti lyţovaly a pobývaly na Annabergu. Foto: P. Matula Dětská půlnoční bohoslužba ( ), foto: Jaroslav Navrátil Poprvé byla půlnoční mše v kapli sv. Floriána v Drţovicích Humor Jednou se ptali příbuzní papeţe Jana XXIII., kolik lidí asi pracuje ve Vatikánu. Odpověděl: Asi polovina. Student jde na zkoušku. Vrátí se a maminka se ho ptá: Tak co, udělal jsi zkoušku? Syn odpoví: Ano, ale ten profesor byl velice zboţný. Prosím tě, jak to? No, měl ruce pořád sepjaté a říkal: Ach Boţe, ach Boţe, ach Boţe. Maminka pošle na faru svého syna s buchtami. Pozorně mu vysvětluje: Zazvoníš, a kdyţ pan farář otevře, tak hezky řekneš: Chvála Kristu. Chlapec si to celou cestu opakoval, aby to nezapomněl. Dveře však otevřela hospodyně. To ho úplně zmátlo, a tak řekl: Zdrávas, královno. Obsah tohoto farního časopisu záleţí i na čtenářích. Nebojte se posílat své příspěvky do jednotlivých rubrik nebo nabídnout nějakou svou sluţbu při tvorbě časopisu. Nemusím všechno uspořádávat sám. Těším se na spolupráci. P. Petr Matula SDB Bartolomějské listy 2012 Ročník 3 Číslo 1/2012 vyšlo v nákladu 150 kusů. Vydává: ŘK farnost sv. Bartoloměje; Majakovského 3, Prostějov-Vrahovice. Farnost zahrnuje městskou část Prostějov-Vrahovice a obec Drţovice. Příští číslo vyjde Uzávěrka je v neděli Korektury Kristina Veselá, Jana Hrušková / Tisk Josef Záboj / Sazba Petr Matula Příspěvky můţete předat P. Petru Matulovi SDB (tel.: ); dát do sakristie nebo poslat em nebo Měsíčník je zdarma. Náklady na jedno číslo jsou 3 Kč. Více informací na: Bartolomějské listy 1/2012 stránka 12

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Ohlédnutí se za rokem 2013 s.2, ERF 27.11.2013 s.6, Slovníček eucharistie, evangeliář, exorcista s.7, Logo tříletého směřování farnosti 2013 2016 s. 7, Přínos papežů 1.díl s. 8, Farní kronika (rok 1917)

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2012 1 ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

POSTNÍ DOBA A MODLITBA

POSTNÍ DOBA A MODLITBA Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich č. 1/15 Pamatuj, že jsi jen prach POSTNÍ DOBA A MODLITBA Začíná doba postní, která je pro nás příležitostí dobře se připravit na svátky Velikonoc vítězství nad

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2013 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Modlitba Blaise Pascal Neprosím ani o zdraví, ani o nemoc, o

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE ČASOPIS ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE V PROSTĚJOVĚ 1/2013 -VELIKONOČNÍ ČÍSLO ÚVODNÍK... 2 PROFIL PAPEŽE FRANTIŠKA... 3 GUY GILBERT... 4 KLUB SHM... 5 CMG A MSKA... 7 KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7 Dačická farnost, 28. 11. 2004, V. ročník / 25. číslo, náklad 220 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 3 Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR Slovo otce Jaroslava Pohled na Pannu Marii v blízkosti 150.

Více

Zpravodaj. farnosti sv. Václava na Smíchově

Zpravodaj. farnosti sv. Václava na Smíchově POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI Neděle: 8:00 9:30 18:00 11:15 sv. Gabriel Po-Pá: 6:30 17:30 pátek 15:00 Palata Sobota: 7:30 17:30 (nedělní) KONTAKT S KNĚZEM úterý: 7:00-11:00 (kromě 3. úterý v

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S Z P R A V O D A J pro bohdanečskou farnost - Třebětín, Vickovice, Bělou, Tasice, Kotoučov, Novou Louku, Dvorecko, Prostřední Ves, Řeplice, Šlechtín, Dědice, Michalovice, Hostkovice a Hlohov Březen 2012

Více

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice sv. Jan Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013 Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Prachatice Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Ti nejlepší kněží

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Z pouště na katedru

ÚVODNÍ SLOVO. Z pouště na katedru Z pouště na katedru 1 ÚVODNÍ SLOVO Únor: měsíc studený a suchý, ale tento rok s dárkovým dnem. Prohlíţíme Liturgický Kalendář: měsíc studený a suchý, s málo liturgickými památkami, ale tento rok s jednou

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2013 Dobrý den, drazí bratři a sestry. Dnes bych chtěl krátce pojednat o dalším obrazu, který nám pomáhá chápat tajemství církve, totiž chrámu (Lumen

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 6 Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník 3 březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník CÍRKEV JAKO PROSTOR OTEVŘENÉ A KLIDNÉ KONFRONTACE V pátek 14. února 2014 se setkal papež František soukromě s českými a moravskými

Více

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 6 ČERVENEC, SRPEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRISTUS, NE JÁ. KRISTU, NE SOBĚ. KRISTA, NE SEBE Často se Bůh dotkne našeho srdce ve chvíli, kdy to nečekáme. Když totiž předpokládám

Více

FARNÍ LISTY Září 2014 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnost-vsetin.ic.cz; www.

FARNÍ LISTY Září 2014 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnost-vsetin.ic.cz; www. FARNÍ LISTY Září 2014 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnost-vsetin.ic.cz; www. farnost.valasskapolanka.cz NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Začal bych

Více