Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice"

Transkript

1 PRF s. 3, ERF s. 5, Slovníček posvátný prostor, popel, světlo a žár s. 6, YouCat 6. díl Sedm svátostí s. 7, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Farní kronika fara, 5. díl s. 8, Adopce na dálku dopisy s. 9, Nabídka letních táborů s. 12 Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice 2/2012 Ročník 3 Foto: Petr Matula Foto: Míša Winklerová Foto: kolem jedoucí lyžař

2 Slůvko Drazí a milí farníci, v půlce ledna jsem se vypravil na pár dní se skupinkou mladých lidí z farnosti na lyţování do rakouských Alp do Altenmarktu. Uvědomil jsem si několik věcí. Je velký rozdíl v počasí, kdyţ je člověk v údolí a kdyţ je na vrcholu. Více tam fouká. Jsou tam také různě náročné sjezdovky. Aby si člověk zalyţoval, musí volit tu, kterou zvládne. Aby se člověk dostal na vysoký kopec, potřebuje nějakou lanovku. Vlastním úsilím ţe by pěšky vyšlapával všechny kopce by toho moc nenajezdil. Bůh nám dal také velký dárek v podobě neděle. Ostatní dny různě sněţilo s větrem, v neděli se vše projasnilo, přestalo sněţit, přestaly fujavice, rozzářilo se slunko a nádherně se lyţovalo. Byl to opravdu den Páně. Oslovující byl také přístup domácích, u kterých jsme bydleli. Bylo na nich vidět, jak ţije člověk, který miluje místo, kde ţije. Začínají pololetní a jarní prázdniny pro děti, potom se únor překlene a vstoupíme do doby postní. Je třeba se učit ze ţivota, který proţíváme. Někdy je nám dobře v údolí, ale potřebujeme vystupovat na vrchol (setkávat se s Bohem), i kdyţ nás provází nepřízeň. Na postní dobu si toho můţeme hodně naplánovat, ale je třeba si zvolit ten způsob, který jsme schopni zvládnout. Potřebujeme ke svému ţivotu lanovku, kterou provozuje Bůh. On jediný je ten, který nás dokáţe vyvézt nad všechny naše těţkosti a poskytnout nám větší rozhled. Oslavili jsme v sobotu 28. ledna sv. Jana Boska, kterému hodně záleţelo na pozvednutí mládeţe k Bohu, chtěl jí ukázat větší rozhled. Kéţ se o to snaţíme také. Myslím na vás všechny v modlitbě a ţehnám vám P. Petr Matula SDB, administrátor farnosti Chceme-li oddálit zlo, které nás trápí, a unést těţkosti, které nás převyšují, odstraňme příčinu: hřích. Sv. Jan Bosko Zprávy z farnosti Úřední hodiny na faře ve Vrahovicích pondělí a pátek 9:00 15:30. (Je moţné, ţe v daném termínu budu muset odjet na návštěvu nemocného, na pohřeb či jiné jednání. V těchto neodkladných případech volejte na mobilní telefon ). Je moţné se domluvit i na jiné době setkání. Zápisy Pastorační rady farnosti (PRF) a Ekonomické rady farnosti (ERF) můţete nalézt na webových stránkách (http://prostejov.sdb.cz/prfpv-vr/ a Zasedání PRF 7. 3., Zasedání ERF , Členové PRF a ERF jsou poradním sborem administrátora farnosti. Můţete se na ně obracet se svými podněty, které pak mohou přednést na zasedání PRF nebo ERF. Sbírka na opravy kostela kaţdou třetí neděli v měsíci ( ). V ohláškách bude vţdy upřesněn účel sbírky. Sbírka (vybralo se Kč) Bartolomějské listy 2/2012 stránka 2

3 byla určena na opravu hromosvodu na kostele (realizace dle počasí). Pán Bůh oplať vaši štědrost. Program pro děti ve věku 4 10 let v sobotu na faře (9:00 11:30). Nedělní katecheze pro děti v sakristii během promluvy od Při nedělní mši pro rodiny s dětmi katecheze v sakristii odpadá ( a ). Výuka náboženství ve Vrahovicích (od ): - ZŠ Majakovského třída (úterý 14:30 15:15), třída (úterý 15:30 16:15), sraz u vchodu do školy; děti budou vyzvednuty v druţině; každé první a druhé úterý v měsíci je výuka na faře, jinak je ve škole; - na faře u Povýšení sv. Kříže v Prostějově (od ): třída (středa v 16:00); třída (čtvrtek v 16:00); 9. třída a starší (pátek v 16:00). Setkání seniorů vţdy 1. středu v měsíci na faře (15:00 17:00) 1. 2., Biblické společenství vţdy ve středu 1x za 14 dní na faře po večerní mši svaté (19:00 20:30). Termíny: 1. 2., , Obsah setkání: katecheze na pokračování Katechismus YouCat, práce s nedělním evangeliem, krátká adorace v kapli. Svátosti a svátostiny Svátost pomazání nemocných přijali Anna Krůţelová (*1926) a Jiří Havlen (*1961). Příprava na první svaté přijímání a biřmování probíhá na faře. Pohřeb Oldřich Burian (*1943). Adorace kaţdý pátek přede mší sv. v kostele sv. Bartoloměje (16:00 17:50), kromě prázdnin. Svátost smíření v pondělí v Drţovicích 17:30 17:55, v pátek 16:00 17:45; v neděli 8:30 8:55; jindy dle domluvy / v kostele Povýšení sv. Kříţe v Prostějově denně vţdy půl hodiny před mší sv. (ráno od 7:30, v ne v 7:00) Bohoslužby Vrahovice: středa a pátek v 18:00, neděle v 9:00; Drţovice: pondělí v 18:00 Návštěvy nemocných vţdy v 1. pátek v měsíci dopoledne (3. 2., 2.3.). Pastorační rada farnosti (PRF) Modlitba kratičké rozjímání nad nedělním evangeliem Jn 1,35-42 ( Mistře, kde bydlíš? Pojďte, a uvidíte! ). 2. Reflexe adventní a vánoční doby - adventní doba (výroba adventních věnců, církevní silvestr pro mládeţ, adventní cesta pro děti, zpěv rorátů s dětmi v pátek v kostele ve Vrahovicích, sv. Mikuláš obcházení rodin, farní duchovní obnova): průběh duchovní obnovy byl vyhovující; duchovní obnova by mohla být celý den dopoledne by mohla byt obnova pro farnost a odpoledne pro manţele pro Bartolomějské listy 2/2012 stránka 3

4 děti by se musel najít náhradní program např. v tělocvičně školy; sv. Mikuláš vyšel dobře navštívil 12 rodin z farnosti zachovat tuto formu; nebyl ţádný návrh z pléna, co jiného uskutečnit; zdá se, ţe všichni byli spokojeni; budeme v příštím roce pokračovat ve stejných akcích - vánoční doba: (půlnoční bohosluţba slova pro děti čas v 15:00 vyhovoval, všichni byli spokojeni, budeme pokračovat v dalším roce; půlnoční vánoční mše svaté ve Vrahovicích a Drţovicích zachovat časy, dobrý ohlas od lidí v Drţovicích; betlémské světlo lidé si pro ně chodili; návštěva betléma návštěvnost byla, jde o dobrou věc, je třeba lépe domluvit hlídání kostela; po půlnoční mši v Drţovicích se rozvinula myšlenka nechat pro drţovickou kapli vyrobit betlém zjistí se moţnosti; vánoční koncert u Sv. Bartoloměje Ondřej Mucha a Magdalena Vlasáková přišlo 70 lidí, vše proběhlo dobře, budeme pokračovat; obnova manţelského slibu bylo znát, ţe svátek Svaté rodiny byl v pátek, bylo méně manţelských párů, nikdo nekladl po letech manţelství odpor; děkovná mše na silvestra dobré bylo zhodnocení roku; mše sv. na Nový rok upozornit v ohláškách, ţe zhodnocení uplynulého roku bude v Bartolomějských listech; Zjevení Páně ţehnání vody, kadidla a křídy; svátek Křtu Páně zvýraznění svátku skrze kropení lidu a podávání pod obojí způsobou; Tříkrálová sbírka nebyla, příště se domluví koordinátor farnosti 3. Doba postní a velikonoční (plán akcí a činnosti) - připraví se postní cesta pro děti (domluví P. Petr Matula) - modlitba kříţové cesty Vrahovice (v pátek od 17:15, adorace bude do 17:00 společenství si rozeberou kříţové cesty), Drţovice (v pondělí od 17:15) - duchovní obnova celý den (dopoledne farnost, odpoledne manţelé) - Květná neděle svěcení kočiček venku u kříţe, průvod hlavním vchodem - Zelený čtvrtek po obřadech bude následovat adorace v Getsemanech v zimní kapli do 22:00 - Velký pátek 8:00 Modlitba četby + Ranní chvály v zimní kapli, v 15:00 kříţová cesta dětí v kostele, v 18:00 obřady Velkého pátku - Bílá sobota 8:00 Modlitba četby + Ranní chvály v zimní kapli, po modlitbě moţnost soukromé modlitby u Boţího hrobu v zimní kapli do 17:00 - vigilie Zmrtvýchvstání Páně v neděli v 5:00, další mše bude v 9:00 (Pozn.: V kostele Povýšení sv. Kříţe budu mít vigilii Zmrtvýchvstání se křtem dospělých v sobotu při večerní bohosluţbě; z tohoto důvodu bude vigilie ve Vrahovicích aţ ráno. P. Petr Matula) - Velikonoční pondělí farní shromáţdění s výletem do Dubu nad Moravou (na kole) a táborákem (vše se včas upřesní) - první svaté přijímání bude v neděli v kostele sv. Bartoloměje Bartolomějské listy 2/2012 stránka 4

5 - svátost biřmování připravují se tři naši farníci přidali bychom se k biřmování, které bude v kostele Povýšení sv. Kříţe v Prostějově v pondělí ; obnovu biřmování bychom uskutečnili na slavnost Seslání Ducha svatého při nedělní mši svaté ve Vrahovicích 4. Různé - farní dovolená Velký Újezd u Uničova bývalá fara přestavěná na klášter kapucínů, dnes slouţí na pobyty; máme rezervovaný termín ; dovolená je určena pro všechny farníky můţete přijet třeba jen na pár dní; na dovolené bude po celou dobu přítomen P. Petr Matula - slavnosti a větší svátky kdyţ vyjdou na den, kdy ve farnosti není mše svatá, tak se jejich slavení přesune na nejbliţší den, kdy ve farnosti mše svatá je Ekonomická rada farnosti (ERF) Modlitba kratičké rozjímání nad nedělním evangeliem (Mk 1,1-28) Žasli nad jeho učením 2. Ekonomická situace farnosti - stav finančních prostředků k = ,44 Kč; k farnost přechází na podvojné účetnictví; k podvojnému účetnictví se dokončuje inventarizace majetku 3. Kácení stromů - MÚ Prostějov vydal povolení ke kácení pěti stromů na farním pozemku, který je nyní pronajat Sokolu Vrahovice kácení se má uskutečnit do a jako náhradní výsadba byly domluveny tři lípy (uskutečnění výsadby do ) - bude vybrán odpovědný zhotovitel kácení (zajistí paní Marková, paní Roháčková a P. Petr Matula SDB) 4. Závěs v kostele sv. Bartoloměje - u hlavního vstupu do kostela bude do konce ledna 2012 instalován závěs 5. Kanalizační přípojka na faru - finišuje projektová příprava 6. Uspořádání farního sálu - bude ověřen záměr víceúčelového uspořádání sálu (zajistí Z. Beran) 7. Střecha a půda fary - je třeba zkontrolovat statiku domu, stav střechy a navrhnout způsob zateplení stropů fary budeme hledat řešení 8. Příprava projektu opravy varhan v kostele sv. Bartoloměje - varhanář Petr Strakoš zpracuje projekt celkové opravy varhanního nástroje Bartolomějské listy 2/2012 stránka 5

6 9. Revize odstranění závad - hromosvod kostela oprava (prioritní provedení na jaře 2012 zajistí paní Marková); hromosvod fary nový (realizace 2012); elektro kostel vyhodnocení priorit opravitelnosti závad (P. Petr Matula, Antonín Hasa); elektro fara vyhodnocení priorit opravitelnosti závad (P. Petr Matula SDB, Antonín Hasa) 10. Hlášení plánovaných investic na biskupství - renovace křtitelnice Kč; přípojka kanalizace na faru Kč; generální oprava varhan Kč; renovace oken a dveří kostela sv.bartoloměje Kč; oprava hromosvodů na faře a na kostele sv. Bartoloměje dle revizní zprávy Kč; zateplení fary Kč 11. Stupeň pod oltář Panny Marie Bolestné - ve fázi realizace (L. Holba) 12. Renovace oken a dveří v kostele sv. Bartoloměje - na základě zpracovaného záměru budeme hledat vhodné dotační tituly (paní Kreplová) 13. Restaurování křtitelnice - na základě zpracovaného záměru byla podána ţádost o dotaci 14. Různé - betlém pro kapli v Drţovicích projedná P. Petr Matula s obcí Drţovice (ERF souhlasí, aby pořízení betléma bylo záleţitostí farnosti) - příští zasedání ERF (příští zasedání PRF ) Slovníček Posvátný prostor takto běţí tři směry posvátného prostoru: K tváři vycházejícího slunce, kterým je Kristus. Jemu vstříc jde pohled věřícího; z něho vycházejí paprsky Boţího světla do našeho srdce. Směr od severu k jihu, kde tma hledí k světlu, jeţ září v Boţím slově. A posléze směr zdola nahoru: Pohyb duše v touze, modlitbě a oběti, z hloubky k trůnu nejvyššího Boha. Popel všechno se změní v popel. Můj dům, můj oděv i náčiní a peníze; les, pole i louka. Pes, který mne provází, i lidé, které jsem nenáviděl, i lidé, kterých jsem se bál. Co se mi na zemi zdálo velikým, i co malým, i co opovrhovaným, všechno se změní v popel, všechno Pomíjivost, ano, to znamená popel. Naši pomíjivost, nikoli pomíjivost druhých. Naši; mou! Světlo a žár tu stojí svíce, nesouc zářící plamen. Naše oko vidí její světlo, přijímá je do sebe, sjednocuje se s ním, a přece se ho nedotýká. Plamen zůstává v sobě a oko také, a přece se uskutečňuje vroucí spojení. S plamenem je také ještě spojení skrze ţár. Cítíme jej na tváři, na rukou. Pozorujeme, jak nás proniká svým teplem, a přece plamen stojí nedotčen sám v sobě. To je láska: být spojen s plamenem Boha skrze ţár, a přece se ho v ničem nedotýkat. Boha poznávat a Boha milovat znamená být s ním spojen. Proto bude věčná blaţenost patřením a milováním. (Z: O posvátných znameních, R. Guardini, Karmel. nakl., Kostelní Vydří 1992) Bartolomějské listy 2/2012 stránka 6

7 Inspirace z YouCatu 6. díl (Sedm svátostí otázka č ) S proţíváním Roku biřmování je dobré trochu prohloubit znalosti o své víře. Nabízím malou inspiraci na pokračování dle Katechismu pro mladé (YouCat Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2011). Je třeba, abychom uměli obhájit důvody své naděje. P. Petr Matula SDB K čemu potřebujeme svátosti? (otázka č. 173) Ve křtu se ze ztracených lidských dětí stávají Boţí děti; v biřmování se ze slabých stávají silní; ve svátosti smíření se z hříšných stávají čistí; v eucharistii se hladoví stávají chlebem pro druhé; v manţelství stejně jako ve svátosti kněţství se z individualistů stávají sluţebníci lásky; ve svátosti nemocných se ze zoufalých stávají lidé plní důvěry. Svátostí všech svátostí je sám Jeţíš Kristus. V něm vyrůstáme ze zmatku sobectví a vrůstáme do skutečného ţivota, který nikdy nekončí. Proč nám nestačí jen věřit v Ježíše Krista? (otázka č. 174) Lidé Jeţíše viděli a slyšeli, směli se ho dotýkat a v tom všem zakoušeli vykoupení a uzdravení duše i těla. Svátostná znamení vnímatelná smysly prozrazují tentýţ Boţí rukopis, kterým Pán oslovuje celého člověka nejen jeho hlavu. Proč jsou svátosti vlastnictvím církve? (otázka č. 175) Jeţíš svěřil svá slova a znamení konkrétním lidem, totiţ apoštolům, aby je předávali dále, nevydal je tedy anonymnímu davu. Dnes bychom řekli: Nevyvěsil svůj odkaz volně na síť, ale uloţil jej pod vlastní doménu. Proč svátosti předpokládají víru? (otázka č. 177) Pán Jeţíš pověřil apoštoly, aby si nejprve získávali lidi za učedníky zvěstováním slova, tedy aby v nich probouzeli víru, a teprve potom aby je křtili. Křesťanem se ani dnes člověk nestává jen nějakým rituálem nebo zápisem do seznamu, nýbrţ tím, ţe přijímá správnou víru. Tu přijímáme od církve, která se za ni zaručuje. Neztrácí svátost svůj účinek, když ji udílí člověk, který toho není hoden? (otázka č. 178) Udělovatelé svátostí by v kaţdém případě měli vést příkladný ţivot. A přece svátosti nepůsobí kvůli jejich osobní svatosti, nýbrţ z moci Jeţíše Krista, který v nich osobně jedná. Je dovoleno uctívat ostatky svatých? (otázka č. 275) Ostatky svatých uctíváme správným způsobem tehdy, kdyţ tím chválíme Boţí působení v lidech, kteří ţili v naprosté odevzdanosti Bohu. Příště: 7. díl (Proč jsme na zemi, Lidská důstojnost), 8. díl (Desatero, Milovat), 9. díl (Jak se modlit), 10. díl (Modlitba Otče náš) Pokud se chcete dozvědět více, můţete si zakoupit YouCat. Na faře nebo v kostele je za pouhých 120 Kč!!! Tříletá příprava na výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje Rok biřmování začal první nedělí adventní. Pozornost je soustředěna na svátost biřmování, vrcholem roku bude obnova biřmování o Letnicích. Rok je zaměřen na ctnost zodpovědnosti dospělých křesťanů nejen za svou spásu, ale i za církev a společnost. Motto Bartolomějské listy 2/2012 stránka 7

8 farnosti k tomuto druhému roku je: Ježíš Kristus je život. Tak jako Duch svatý oţivil víru apoštolů o Letnicích, podobně v tomto roce více prosme Ducha svatého o oţivení našeho proţívání víry. Jako výbornou pomůcku doporučuji YouCat katechismus pro mladé. Dle moţností bude během roku průběţně k zakoupení v našem kostele nebo na faře. Podněty arcibiskupa Jana Graubnera k Roku biřmování 2012 Kaţdý, kdo přijal nebo chce přijmout svátost manţelství nebo být kmotrem, má být biřmovaný. Obnovme své rozhodnutí pro Boha a otevřme se působení Ducha svatého! On můţe změnit i dnešní svět! Kaţdému doporučuji přečíst si denně malý kousek evangelia, abychom se přes něj podívali na Jeţíše, s nímţ máme stejného Ducha. Často se ptejme: Jak by to teď na mém místě dělal Jeţíš? Duch svatý je Láska mezi Otcem a Synem. Chceme-li, aby v nás působil, začněme milovat. Dospělí křesťané jsou spoluzodpovědní za farnost i křesťanský život v obci a v celé společnosti. Prvotní církev byla hned od seslání Ducha svatého misionářská. Všichni vydávali svědectví o Kristu a jeho vítězství a přiváděli do společenství církve nové lidi. Vrcholem tohoto roku bude společná novéna před slavností Seslání Ducha svatého a o slavnosti proţijeme obnovu této svátosti. Byl bych rád, kdyby se ve farnostech setkali bývalí biřmovanci, kteří se společně připravovali před pár lety a snad vytvořili přátelské společenství. Všichni, kteří byli někomu za kmotra při křtu či biřmování, přijali úkol dávat dobrý příklad a pomáhat kmotřenci na cestě víry. Moţná jsme trochu zapomněli takový úkol plnit. Knižní tipy Pokud naleznete nějakou dobrou knihu k prohloubení křesťanské víry, hodnou přečtení, můţete nám do redakce dát tip. Duchovní četba poskytuje ţiviny pro naši víru a oporu pro chvíle zkoušek. Za přečtení určitě stojí: Benedikt XVI.: Velké postavy středověké církve; promluvy z generálních audiencí o zakladatelských postavách západní a východní církve inspirace současné církve a společnosti; Karmelitánské nakladatelství 2011; cena 325 Kč. Farní knihovna otevřena na faře vţdy po nedělní mši seznam knih naleznete na: Z farní kroniky fara (5. díl) Pamětní kniha farnosti vrahovické od roku 1901 strana 15 až 16 Při odstranění omítky ze dvora objevila se tá okna zazděna. Dole zařízena nynější komora a kaplanka. Dveře zazděny. Hledíce od sochy sv. Jana Nep. u silnice stojící pozorujeme, ţe okna v poschodí nejsou přesně nad okny v přízemí. Muselo se tak státi, aby okna v poschodí byla v pravidelném rozměru od sebe 1. Bartolomějské listy 2/2012 stránka 8

9 Dluţno ještě se zmíniti o opravách takto zařízené fary. Jedna nejdůleţitější oprava stala se roku 1878 po úmrtí Vel. p. P. Ignáce Böhma, faráře v čas administrace. Tehdy byly všechny rámy v oknech, všechny dveře v poschodí, dvoje dveře v čeledníku nové, dveře z pohostinské světnice do sálu zazděny a dveře z venku jak od silnice tak ode dvora zvětšeny a dobrými zámky opatřeny. Dne 29. června 1908 odpoledne sešel se kostelní konkurenční výbor v hostinci Halovém, aby dle visitačního recenssu z roku 1907 pojednaval a se usnášel, má-li a jak oprava fary se má provésti. Členové kostelního konkurenčního výboru toho času byli z Vrahovic: Alois Měchura co předseda, Martin Vyslouţil a František Mlčoch, z Drţovic: František Přikryl a Josef Rozehnal. K této schůzi byli téţ pozváni představení obcí: Jan Zlámal z Vrahovic a František Vyslouţil z Drţovic. Představený obce Vrahovské Jan Zlámal se nedostavil, omluvil se důleţitým zaměstnáním. Přitomností představeného obce drţovské Františka Vyslouţila stalo se jednání v této schůzi krom obyčeje poněkud bouřlivé. Sotva jednání počalo, vytahl z kapsy jakýsi zákoník z roku 1873, z něhoţ dle jistého tam obsaţeného dovozoval, ţe beneficiát, jehoţ beneficium vynáší ročně 500 zl. r. m., jest povinnen sám opravy na farních budovách prováděti, a krom toho činil faráři výtky ohledem uţívání farních budov, ale nesprávně. Byv osvědčen z nepravdy, umlkl. Jemu přizvukovali členové mladší, zvláště Martin Vyslouţil z Vrahovic. Bohu budiţ ţalováno, ţe do takového sboru, jaký jest kostelní konkurenční výbor, bývají často od obcích voleni lidé mladí, nezkušení, myslící sobě, ţe úkol jejich jest faráři vţdy, všude a ve všem na odpor se stavěti a proti jednati. Kdyţ však bylo od faráře řečeno, ţe opravu farních budov nařizuje kníţ. arcib. konsistoř, ţe ji neţádá farář a ţe kníţ. arcib. konsistoř případně postárá se o opravu sama, bez nich, ale ţe budou oni vše muset zaplatit, obrátili, i počalo hned rozumné, věcné jednání, usnešeno protokolárně, ţe fara se má opravovati. Poznámky: 1 Hospodářská stavení, jak nyní jsou, byla vystavěna, jak praví stará pamětní kniha, v roku Kde byla dříve a jak vypadala, je neznámo; jen o stodole nechá se říci, ţe stála poněkud dále v zahradě. Poloha a povaha půdy tomu nasvědčuje. V roku 1902 při kopání jámy pro stromek přišlo se na zbytek základu. Byly vykopány velké kameny. Pokračování příště. Adopce na dálku dopisy (prosinec 2011) Od Jyothi N. Města (překlad z angličtiny Míša Winklerová) Drazí rodiče na dálku z vrahovické farnosti! To jsem já, Jyothi, kdo Vám píše tento dopis s touhou po poţehnání. U nás doma je, s Boţí milostí, všechno v pořádku. Doufám, ţe u Vás je to to samé. Jménem celé mé rodiny Vám přeji krásné Vánoce a šťastný nový rok. Toto přeji všem ve farnosti a otci Petru Matulovi. Dne 31. října tohoto roku jsem úspěšně udělala zkoušky za 1. ročník. Po nich jsem měla prázdniny a teď se opět připravuji do školy. Bartolomějské listy 2/2012 stránka 9

10 Vaším jménem jsem skrze Bala Praghati Kendra Servis dostala vánoční dárek ve formě loţního prádla s povlečením. Téţ jsem se svou rodinou velkolepě oslavila deepavali festival. Mám pro Vás i jednu špatnou zprávu. Před čtyřmi měsíci mi zemřela mladší sestra na rakovinu. Prosím o modlitbu za její duši. Všichni pro ni pláčeme. Na závěr mého dopisu Vám přeji hodně zdraví, dlouhý ţivot, mír a spokojenost. S láskou Vaše milující dítě Jyothi N. Mesta Dopis pro Jyothi (překlad do češtiny) Drahá Jyothi, píše Ti tvoje vzdálená rodina z farnosti Vrahovice. Nejprve Ti musíme pogratulovat. Jsme na Tebe moc pyšní. Jsi velmi chytrá a pilná studentka, kdyţ jsi tak úspěšně zvládla své zkoušky. Bůh Ti ţehnej. Téţ jsme šťastní, ţe u Vás doma je vše v pořádku. Stejně jako ty, i my připojujeme k dopisu přání krásných svátků vánočních a šťastného nového roku. Doufáme, ţe pro Tebe a tvoji rodinu bude plný lásky, štěstí, zdraví, spokojenosti a hlavně Boţího poţehnání. Tvá smutná zpráva nás velmi zasáhla. Pevně věříme, ţe s Boţí pomocí dokáţete překonat bolest. Všichni Tobě a tvé rodině drţíme palce. Budeme se za Tvou sestru a za vás všechny moc modlit. V těchto dnech v naší farnosti vrcholí přípravy na Vánoce narození našeho Pána. Tuto sobotu se bude zdobit prostor našeho kostela a přitom se budou naše děti učit na faře zpívat koledy. Ještě jednou přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok. S přáním všeho nejlepšího Tvá sponzorská rodina z farnosti Vrahovice Od Suhala A. Jogi (překlad z angličtiny Míša Winklerová) Drazí sponzoři, cítím se velmi šťastný v tomto nádherném období Vánoc. Já i moje rodina jsme poctěni, ţe Vás všechny můţeme nazývat svou rodinou, a přejeme Vám krásně proţité Vánoce a šťastný nový rok. Váš dopis jsem dostal 21. srpna tohoto roku. Byl jsem velmi rád za Vaši odpověď. Děkuji, ţe jste téţ mysleli na mé narozeniny a popřáli mi k nim. Prosím, předejte mé velké díky všem farníkům a Janě Markové. Téţ jste psali o Vašem farním odpoledni. Bylo moc milé o něm slyšet. I mí rodiče byli moc rádi. Mám Vám předat jejich pozdravy. Moc se za vás všechny modlí. V průběhu posledního zářijového týdne jsme měli pololetní zkoušky a hned po nich v říjnu krátké prázdny. Během nich jsem byl navštívit babičku. Od ní jsem se šel podívat na průvod ke Kudroli chrámu. Zde jsem viděl mnoho výjevů a figurální tance. Bylo to nádherné a velmi jsem si to uţil. Dostali jsme míče na badminton, a tak jsme uspořádali turnaj. Vyhrál jsem první cenu. Také se u nás na škole pořádal den talentů a já jsem se přihlásil do soutěţe v parodii (?) a v kreslení. V kreslení jsem vyhrál druhou cenu. Téţ jsem strávil jeden den na táboře organizovaném Dharma Jyothi Social Centre na téma Přátelství mezi chlapci Bartolomějské listy 2/2012 stránka 10

11 a dívkami a Tlak okolí. Odvezl jsem si spoustu podnětných informací a téţ jsem se mnohému naučil. Já pocházím z hinduistické rodiny, takţe neslavíme Vánoce, ale v mém centru pro mládeţ je slaví velkolepě kaţdý rok. Moc se na to těším. Tomuto dni říkáme setkání sponzorovaných dětí. Bude zde krátký kulturní program s vánočními koledami, tancem a scénkami. Paní Dafné nám předala krásné látky na šaty, které jsme dostali jako dar od Vás. Tímto Vám mockrát děkuji. S láskou Suhal A. Jogi Dopis pro Suhala (překlad do češtiny) Drahý Suhale, píše Ti tvoje vzdálená rodina z farnosti Vrahovice. Moc Ti děkujeme za dopis. Velmi nás potěšil. Byla v něm spousta krásných informací o Tobě a Tvém studiu. Nadto jsme na Tebe moc pyšní, ţe jsi vyhrál tolik báječných cen. Rádi bychom viděli obrázek, který jsi namaloval. Kdyţ budeš tak laskav, poslal bys nám ještě nějaký další obrázek? Je to pro nás čest mít obrázek od tak úţasného malíře, jako jsi Ty. V naší farnosti se toho od posledního dopisu téţ hodně událo. Jana Marková odešla do řádu. Moţná z ní bude řádová sestra, kdyţ to Bůh bude chtít. Také se u nás konaly dvě svatby. A teď? Vrcholí u nás přípravy na Vánoce. Před několika dny ţeny z naší farnosti dělaly adventní věnce. Tuto sobotu máme v plánu vyzdobit prostor kostela. Kaţdý rok v něm máme několik vánočních stromů a velký betlém. Avšak nejkrásnější věc na Vánocích je půlnoční mše. Všechno září a voní po jehličí a kadidle. Zpívají se naše české koledy. Pak se všichni odeberou před kostel a vzájemně si přejí poţehnané svátky. Je to nádhera. Na druhou stranu si také trochu děláme starosti, ţe nebude sníh. V naší zemi je typické mít bílé Vánoce. Je to malá věc, ale patří to prostě k nim. Avšak hlavní věcí je proţít vánoční svátky v klidu a spokojenosti. V lednu se chystáme strávit víkend v rakouských Alpách. Pojede nás celkem devět, včetně otce Petra Matuly. Doufáme, ţe si nikdo nezlomí nohu nebo něco takového. Prosím, drţ nám palce. Jsme velmi rádi, ţe jsi naše sponzorské dítě. Děláš nám radost a jsme na Tebe hrdí. Prosíme, předej také svým rodičům naše pozdravy. Přejeme Vám krásné svátky a šťastný nový rok. Doufáme, ţe pro Tebe a Tvoji rodinu bude plný lásky, štěstí, zdraví, spokojenosti a hlavně Boţího poţehnání. S přáním všeho nejlepšího Tvá sponzorská rodina z farnosti Vrahovice Luštěnka pro děti Popelec Copak se to stalo? Popel se nám rozsypal po celém papíře. Sesbírejte ho v pořadí podle čísel. Zjistíte tak, co říká kněz, kdyţ dělá o Popeleční středě kaţdému na čele kříţek popelem. (Luštěnku najdete na: ) Bartolomějské listy 2/2012 stránka 11

12 Nabídka na letní prázdniny 2012 Klub SHM Prostějov (přihlášky na: ): 1. Pohádkový tábor Stará Voda ( , děti let, Václav Procházka) 2. Pohádkový tábor Stará Voda ( , děti 7 10 let, Lenka Ottová) 3. Pohádkový tábor Stará Voda ( , děti 7 10 let, Jiří Galda) 4. Pohádkový tábor Annaberg ( , děti let, Pavla Štěpánková) 5. Ministrantský tábor Annaberg ( , chlapci do 13 let, P. Petr Matula SDB) 6. Cyklistický tábor do Roháčů Slovensko ( , mládeţ let, P. Jaroslav Němec SDB) 7. Tábor Kolem kolem Jeseníků aneb Po stopách skřítka Gilla ( , mládeţ let, P. Jaroslav Němec SDB) 8. Brigádnický tábor na Annabergu ( , P. Jaroslav Němec SDB) 9. Ranger s výcvik pro budoucí animátory ( , Syslíci, Ondřej Češka) 10. Ranger s výcvik pro budoucí animátory ( , Šmoulové, P. Petr Matula SDB) 11. Zamávání prázdninám na Staré Vodě ( , pro účastníky z táborových akcí, Jana Kratochvílová) Celostátní setkání mládeže Ţďár nad Sázavou ( ) Farnost Prostějov-Vrahovice farní dovolená na faře v Újezdu u Uničova ( , pro rodiny i jednotlivce, moţnost účastnit se po celou dobu nebo jen pár dní je třeba nahlásit při přihlášení, po celou dobu bude přítomen P. Petr Matula SDB, bliţší informace v příštích číslech) Humor V hodině povídá paní učitelka ţákovi: Ty říkáš, ţe to máš v malíčku? To je skutečně škoda, ţe to nemáš v hlavě. Za pět. Po prázdninách ve škole. Tak co, proţil jsi zajímavé prázdniny? ptá se učitel Ferdy. Ano, pane učiteli, ale ne zas tak zajímavé, abych o nich mohl napsat slohovou práci. Dva kamarádi si vyprávějí: Jó, příteli, my jsme muzikální rodina. Všichni se učíme. Ţena se učí na klavír, dcera přešla na housle, syn na kytaru. No jo, a na co se učíš ty? Já se to učím snášet. Bartolomějské listy 2012 Ročník 3 Číslo 2/2012 vyšlo v nákladu 150 kusů. Vydává: ŘK farnost sv. Bartoloměje; Majakovského 3, Prostějov-Vrahovice. Farnost zahrnuje městskou část Prostějov-Vrahovice a obec Drţovice. Příští číslo vyjde Uzávěrka je v neděli Korektury Kristina Veselá, Jana Hrušková / Tisk Josef Záboj / Sazba Petr Matula Příspěvky můţete předat P. Petru Matulovi SDB (tel.: ); dát do sakristie nebo poslat em nebo Měsíčník je zdarma. Náklady na jedno číslo jsou 3 Kč. Více informací na: Bartolomějské listy 2/2012 stránka 12

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Ohlédnutí se za rokem 2013 s.2, ERF 27.11.2013 s.6, Slovníček eucharistie, evangeliář, exorcista s.7, Logo tříletého směřování farnosti 2013 2016 s. 7, Přínos papežů 1.díl s. 8, Farní kronika (rok 1917)

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7 Dačická farnost, 28. 11. 2004, V. ročník / 25. číslo, náklad 220 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 3 Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR Slovo otce Jaroslava Pohled na Pannu Marii v blízkosti 150.

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

Zpravodaj. farnosti sv. Václava na Smíchově

Zpravodaj. farnosti sv. Václava na Smíchově POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI Neděle: 8:00 9:30 18:00 11:15 sv. Gabriel Po-Pá: 6:30 17:30 pátek 15:00 Palata Sobota: 7:30 17:30 (nedělní) KONTAKT S KNĚZEM úterý: 7:00-11:00 (kromě 3. úterý v

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2014 Číslo 3 Ročník 20 Úvodník František Ponížil, jáhen Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero 4. přikázání Věřím, že drahá Matka Vojtěcha přišla na místo věčné

Více

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, kterých

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2012 1 ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE ČASOPIS ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE V PROSTĚJOVĚ 1/2013 -VELIKONOČNÍ ČÍSLO ÚVODNÍK... 2 PROFIL PAPEŽE FRANTIŠKA... 3 GUY GILBERT... 4 KLUB SHM... 5 CMG A MSKA... 7 KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ

Více

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S Z P R A V O D A J pro bohdanečskou farnost - Třebětín, Vickovice, Bělou, Tasice, Kotoučov, Novou Louku, Dvorecko, Prostřední Ves, Řeplice, Šlechtín, Dědice, Michalovice, Hostkovice a Hlohov Březen 2012

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Z pouště na katedru

ÚVODNÍ SLOVO. Z pouště na katedru Z pouště na katedru 1 ÚVODNÍ SLOVO Únor: měsíc studený a suchý, ale tento rok s dárkovým dnem. Prohlíţíme Liturgický Kalendář: měsíc studený a suchý, s málo liturgickými památkami, ale tento rok s jednou

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2013 Dobrý den, drazí bratři a sestry. Dnes bych chtěl krátce pojednat o dalším obrazu, který nám pomáhá chápat tajemství církve, totiž chrámu (Lumen

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2013 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Modlitba Blaise Pascal Neprosím ani o zdraví, ani o nemoc, o

Více

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice sv. Jan Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013 Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Prachatice Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Ti nejlepší kněží

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více