Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice"

Transkript

1 PRF s. 3, ERF s. 5, Slovníček posvátný prostor, popel, světlo a žár s. 6, YouCat 6. díl Sedm svátostí s. 7, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Farní kronika fara, 5. díl s. 8, Adopce na dálku dopisy s. 9, Nabídka letních táborů s. 12 Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice 2/2012 Ročník 3 Foto: Petr Matula Foto: Míša Winklerová Foto: kolem jedoucí lyžař

2 Slůvko Drazí a milí farníci, v půlce ledna jsem se vypravil na pár dní se skupinkou mladých lidí z farnosti na lyţování do rakouských Alp do Altenmarktu. Uvědomil jsem si několik věcí. Je velký rozdíl v počasí, kdyţ je člověk v údolí a kdyţ je na vrcholu. Více tam fouká. Jsou tam také různě náročné sjezdovky. Aby si člověk zalyţoval, musí volit tu, kterou zvládne. Aby se člověk dostal na vysoký kopec, potřebuje nějakou lanovku. Vlastním úsilím ţe by pěšky vyšlapával všechny kopce by toho moc nenajezdil. Bůh nám dal také velký dárek v podobě neděle. Ostatní dny různě sněţilo s větrem, v neděli se vše projasnilo, přestalo sněţit, přestaly fujavice, rozzářilo se slunko a nádherně se lyţovalo. Byl to opravdu den Páně. Oslovující byl také přístup domácích, u kterých jsme bydleli. Bylo na nich vidět, jak ţije člověk, který miluje místo, kde ţije. Začínají pololetní a jarní prázdniny pro děti, potom se únor překlene a vstoupíme do doby postní. Je třeba se učit ze ţivota, který proţíváme. Někdy je nám dobře v údolí, ale potřebujeme vystupovat na vrchol (setkávat se s Bohem), i kdyţ nás provází nepřízeň. Na postní dobu si toho můţeme hodně naplánovat, ale je třeba si zvolit ten způsob, který jsme schopni zvládnout. Potřebujeme ke svému ţivotu lanovku, kterou provozuje Bůh. On jediný je ten, který nás dokáţe vyvézt nad všechny naše těţkosti a poskytnout nám větší rozhled. Oslavili jsme v sobotu 28. ledna sv. Jana Boska, kterému hodně záleţelo na pozvednutí mládeţe k Bohu, chtěl jí ukázat větší rozhled. Kéţ se o to snaţíme také. Myslím na vás všechny v modlitbě a ţehnám vám P. Petr Matula SDB, administrátor farnosti Chceme-li oddálit zlo, které nás trápí, a unést těţkosti, které nás převyšují, odstraňme příčinu: hřích. Sv. Jan Bosko Zprávy z farnosti Úřední hodiny na faře ve Vrahovicích pondělí a pátek 9:00 15:30. (Je moţné, ţe v daném termínu budu muset odjet na návštěvu nemocného, na pohřeb či jiné jednání. V těchto neodkladných případech volejte na mobilní telefon ). Je moţné se domluvit i na jiné době setkání. Zápisy Pastorační rady farnosti (PRF) a Ekonomické rady farnosti (ERF) můţete nalézt na webových stránkách (http://prostejov.sdb.cz/prfpv-vr/ a Zasedání PRF 7. 3., Zasedání ERF , Členové PRF a ERF jsou poradním sborem administrátora farnosti. Můţete se na ně obracet se svými podněty, které pak mohou přednést na zasedání PRF nebo ERF. Sbírka na opravy kostela kaţdou třetí neděli v měsíci ( ). V ohláškách bude vţdy upřesněn účel sbírky. Sbírka (vybralo se Kč) Bartolomějské listy 2/2012 stránka 2

3 byla určena na opravu hromosvodu na kostele (realizace dle počasí). Pán Bůh oplať vaši štědrost. Program pro děti ve věku 4 10 let v sobotu na faře (9:00 11:30). Nedělní katecheze pro děti v sakristii během promluvy od Při nedělní mši pro rodiny s dětmi katecheze v sakristii odpadá ( a ). Výuka náboženství ve Vrahovicích (od ): - ZŠ Majakovského třída (úterý 14:30 15:15), třída (úterý 15:30 16:15), sraz u vchodu do školy; děti budou vyzvednuty v druţině; každé první a druhé úterý v měsíci je výuka na faře, jinak je ve škole; - na faře u Povýšení sv. Kříže v Prostějově (od ): třída (středa v 16:00); třída (čtvrtek v 16:00); 9. třída a starší (pátek v 16:00). Setkání seniorů vţdy 1. středu v měsíci na faře (15:00 17:00) 1. 2., Biblické společenství vţdy ve středu 1x za 14 dní na faře po večerní mši svaté (19:00 20:30). Termíny: 1. 2., , Obsah setkání: katecheze na pokračování Katechismus YouCat, práce s nedělním evangeliem, krátká adorace v kapli. Svátosti a svátostiny Svátost pomazání nemocných přijali Anna Krůţelová (*1926) a Jiří Havlen (*1961). Příprava na první svaté přijímání a biřmování probíhá na faře. Pohřeb Oldřich Burian (*1943). Adorace kaţdý pátek přede mší sv. v kostele sv. Bartoloměje (16:00 17:50), kromě prázdnin. Svátost smíření v pondělí v Drţovicích 17:30 17:55, v pátek 16:00 17:45; v neděli 8:30 8:55; jindy dle domluvy / v kostele Povýšení sv. Kříţe v Prostějově denně vţdy půl hodiny před mší sv. (ráno od 7:30, v ne v 7:00) Bohoslužby Vrahovice: středa a pátek v 18:00, neděle v 9:00; Drţovice: pondělí v 18:00 Návštěvy nemocných vţdy v 1. pátek v měsíci dopoledne (3. 2., 2.3.). Pastorační rada farnosti (PRF) Modlitba kratičké rozjímání nad nedělním evangeliem Jn 1,35-42 ( Mistře, kde bydlíš? Pojďte, a uvidíte! ). 2. Reflexe adventní a vánoční doby - adventní doba (výroba adventních věnců, církevní silvestr pro mládeţ, adventní cesta pro děti, zpěv rorátů s dětmi v pátek v kostele ve Vrahovicích, sv. Mikuláš obcházení rodin, farní duchovní obnova): průběh duchovní obnovy byl vyhovující; duchovní obnova by mohla být celý den dopoledne by mohla byt obnova pro farnost a odpoledne pro manţele pro Bartolomějské listy 2/2012 stránka 3

4 děti by se musel najít náhradní program např. v tělocvičně školy; sv. Mikuláš vyšel dobře navštívil 12 rodin z farnosti zachovat tuto formu; nebyl ţádný návrh z pléna, co jiného uskutečnit; zdá se, ţe všichni byli spokojeni; budeme v příštím roce pokračovat ve stejných akcích - vánoční doba: (půlnoční bohosluţba slova pro děti čas v 15:00 vyhovoval, všichni byli spokojeni, budeme pokračovat v dalším roce; půlnoční vánoční mše svaté ve Vrahovicích a Drţovicích zachovat časy, dobrý ohlas od lidí v Drţovicích; betlémské světlo lidé si pro ně chodili; návštěva betléma návštěvnost byla, jde o dobrou věc, je třeba lépe domluvit hlídání kostela; po půlnoční mši v Drţovicích se rozvinula myšlenka nechat pro drţovickou kapli vyrobit betlém zjistí se moţnosti; vánoční koncert u Sv. Bartoloměje Ondřej Mucha a Magdalena Vlasáková přišlo 70 lidí, vše proběhlo dobře, budeme pokračovat; obnova manţelského slibu bylo znát, ţe svátek Svaté rodiny byl v pátek, bylo méně manţelských párů, nikdo nekladl po letech manţelství odpor; děkovná mše na silvestra dobré bylo zhodnocení roku; mše sv. na Nový rok upozornit v ohláškách, ţe zhodnocení uplynulého roku bude v Bartolomějských listech; Zjevení Páně ţehnání vody, kadidla a křídy; svátek Křtu Páně zvýraznění svátku skrze kropení lidu a podávání pod obojí způsobou; Tříkrálová sbírka nebyla, příště se domluví koordinátor farnosti 3. Doba postní a velikonoční (plán akcí a činnosti) - připraví se postní cesta pro děti (domluví P. Petr Matula) - modlitba kříţové cesty Vrahovice (v pátek od 17:15, adorace bude do 17:00 společenství si rozeberou kříţové cesty), Drţovice (v pondělí od 17:15) - duchovní obnova celý den (dopoledne farnost, odpoledne manţelé) - Květná neděle svěcení kočiček venku u kříţe, průvod hlavním vchodem - Zelený čtvrtek po obřadech bude následovat adorace v Getsemanech v zimní kapli do 22:00 - Velký pátek 8:00 Modlitba četby + Ranní chvály v zimní kapli, v 15:00 kříţová cesta dětí v kostele, v 18:00 obřady Velkého pátku - Bílá sobota 8:00 Modlitba četby + Ranní chvály v zimní kapli, po modlitbě moţnost soukromé modlitby u Boţího hrobu v zimní kapli do 17:00 - vigilie Zmrtvýchvstání Páně v neděli v 5:00, další mše bude v 9:00 (Pozn.: V kostele Povýšení sv. Kříţe budu mít vigilii Zmrtvýchvstání se křtem dospělých v sobotu při večerní bohosluţbě; z tohoto důvodu bude vigilie ve Vrahovicích aţ ráno. P. Petr Matula) - Velikonoční pondělí farní shromáţdění s výletem do Dubu nad Moravou (na kole) a táborákem (vše se včas upřesní) - první svaté přijímání bude v neděli v kostele sv. Bartoloměje Bartolomějské listy 2/2012 stránka 4

5 - svátost biřmování připravují se tři naši farníci přidali bychom se k biřmování, které bude v kostele Povýšení sv. Kříţe v Prostějově v pondělí ; obnovu biřmování bychom uskutečnili na slavnost Seslání Ducha svatého při nedělní mši svaté ve Vrahovicích 4. Různé - farní dovolená Velký Újezd u Uničova bývalá fara přestavěná na klášter kapucínů, dnes slouţí na pobyty; máme rezervovaný termín ; dovolená je určena pro všechny farníky můţete přijet třeba jen na pár dní; na dovolené bude po celou dobu přítomen P. Petr Matula - slavnosti a větší svátky kdyţ vyjdou na den, kdy ve farnosti není mše svatá, tak se jejich slavení přesune na nejbliţší den, kdy ve farnosti mše svatá je Ekonomická rada farnosti (ERF) Modlitba kratičké rozjímání nad nedělním evangeliem (Mk 1,1-28) Žasli nad jeho učením 2. Ekonomická situace farnosti - stav finančních prostředků k = ,44 Kč; k farnost přechází na podvojné účetnictví; k podvojnému účetnictví se dokončuje inventarizace majetku 3. Kácení stromů - MÚ Prostějov vydal povolení ke kácení pěti stromů na farním pozemku, který je nyní pronajat Sokolu Vrahovice kácení se má uskutečnit do a jako náhradní výsadba byly domluveny tři lípy (uskutečnění výsadby do ) - bude vybrán odpovědný zhotovitel kácení (zajistí paní Marková, paní Roháčková a P. Petr Matula SDB) 4. Závěs v kostele sv. Bartoloměje - u hlavního vstupu do kostela bude do konce ledna 2012 instalován závěs 5. Kanalizační přípojka na faru - finišuje projektová příprava 6. Uspořádání farního sálu - bude ověřen záměr víceúčelového uspořádání sálu (zajistí Z. Beran) 7. Střecha a půda fary - je třeba zkontrolovat statiku domu, stav střechy a navrhnout způsob zateplení stropů fary budeme hledat řešení 8. Příprava projektu opravy varhan v kostele sv. Bartoloměje - varhanář Petr Strakoš zpracuje projekt celkové opravy varhanního nástroje Bartolomějské listy 2/2012 stránka 5

6 9. Revize odstranění závad - hromosvod kostela oprava (prioritní provedení na jaře 2012 zajistí paní Marková); hromosvod fary nový (realizace 2012); elektro kostel vyhodnocení priorit opravitelnosti závad (P. Petr Matula, Antonín Hasa); elektro fara vyhodnocení priorit opravitelnosti závad (P. Petr Matula SDB, Antonín Hasa) 10. Hlášení plánovaných investic na biskupství - renovace křtitelnice Kč; přípojka kanalizace na faru Kč; generální oprava varhan Kč; renovace oken a dveří kostela sv.bartoloměje Kč; oprava hromosvodů na faře a na kostele sv. Bartoloměje dle revizní zprávy Kč; zateplení fary Kč 11. Stupeň pod oltář Panny Marie Bolestné - ve fázi realizace (L. Holba) 12. Renovace oken a dveří v kostele sv. Bartoloměje - na základě zpracovaného záměru budeme hledat vhodné dotační tituly (paní Kreplová) 13. Restaurování křtitelnice - na základě zpracovaného záměru byla podána ţádost o dotaci 14. Různé - betlém pro kapli v Drţovicích projedná P. Petr Matula s obcí Drţovice (ERF souhlasí, aby pořízení betléma bylo záleţitostí farnosti) - příští zasedání ERF (příští zasedání PRF ) Slovníček Posvátný prostor takto běţí tři směry posvátného prostoru: K tváři vycházejícího slunce, kterým je Kristus. Jemu vstříc jde pohled věřícího; z něho vycházejí paprsky Boţího světla do našeho srdce. Směr od severu k jihu, kde tma hledí k světlu, jeţ září v Boţím slově. A posléze směr zdola nahoru: Pohyb duše v touze, modlitbě a oběti, z hloubky k trůnu nejvyššího Boha. Popel všechno se změní v popel. Můj dům, můj oděv i náčiní a peníze; les, pole i louka. Pes, který mne provází, i lidé, které jsem nenáviděl, i lidé, kterých jsem se bál. Co se mi na zemi zdálo velikým, i co malým, i co opovrhovaným, všechno se změní v popel, všechno Pomíjivost, ano, to znamená popel. Naši pomíjivost, nikoli pomíjivost druhých. Naši; mou! Světlo a žár tu stojí svíce, nesouc zářící plamen. Naše oko vidí její světlo, přijímá je do sebe, sjednocuje se s ním, a přece se ho nedotýká. Plamen zůstává v sobě a oko také, a přece se uskutečňuje vroucí spojení. S plamenem je také ještě spojení skrze ţár. Cítíme jej na tváři, na rukou. Pozorujeme, jak nás proniká svým teplem, a přece plamen stojí nedotčen sám v sobě. To je láska: být spojen s plamenem Boha skrze ţár, a přece se ho v ničem nedotýkat. Boha poznávat a Boha milovat znamená být s ním spojen. Proto bude věčná blaţenost patřením a milováním. (Z: O posvátných znameních, R. Guardini, Karmel. nakl., Kostelní Vydří 1992) Bartolomějské listy 2/2012 stránka 6

7 Inspirace z YouCatu 6. díl (Sedm svátostí otázka č ) S proţíváním Roku biřmování je dobré trochu prohloubit znalosti o své víře. Nabízím malou inspiraci na pokračování dle Katechismu pro mladé (YouCat Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2011). Je třeba, abychom uměli obhájit důvody své naděje. P. Petr Matula SDB K čemu potřebujeme svátosti? (otázka č. 173) Ve křtu se ze ztracených lidských dětí stávají Boţí děti; v biřmování se ze slabých stávají silní; ve svátosti smíření se z hříšných stávají čistí; v eucharistii se hladoví stávají chlebem pro druhé; v manţelství stejně jako ve svátosti kněţství se z individualistů stávají sluţebníci lásky; ve svátosti nemocných se ze zoufalých stávají lidé plní důvěry. Svátostí všech svátostí je sám Jeţíš Kristus. V něm vyrůstáme ze zmatku sobectví a vrůstáme do skutečného ţivota, který nikdy nekončí. Proč nám nestačí jen věřit v Ježíše Krista? (otázka č. 174) Lidé Jeţíše viděli a slyšeli, směli se ho dotýkat a v tom všem zakoušeli vykoupení a uzdravení duše i těla. Svátostná znamení vnímatelná smysly prozrazují tentýţ Boţí rukopis, kterým Pán oslovuje celého člověka nejen jeho hlavu. Proč jsou svátosti vlastnictvím církve? (otázka č. 175) Jeţíš svěřil svá slova a znamení konkrétním lidem, totiţ apoštolům, aby je předávali dále, nevydal je tedy anonymnímu davu. Dnes bychom řekli: Nevyvěsil svůj odkaz volně na síť, ale uloţil jej pod vlastní doménu. Proč svátosti předpokládají víru? (otázka č. 177) Pán Jeţíš pověřil apoštoly, aby si nejprve získávali lidi za učedníky zvěstováním slova, tedy aby v nich probouzeli víru, a teprve potom aby je křtili. Křesťanem se ani dnes člověk nestává jen nějakým rituálem nebo zápisem do seznamu, nýbrţ tím, ţe přijímá správnou víru. Tu přijímáme od církve, která se za ni zaručuje. Neztrácí svátost svůj účinek, když ji udílí člověk, který toho není hoden? (otázka č. 178) Udělovatelé svátostí by v kaţdém případě měli vést příkladný ţivot. A přece svátosti nepůsobí kvůli jejich osobní svatosti, nýbrţ z moci Jeţíše Krista, který v nich osobně jedná. Je dovoleno uctívat ostatky svatých? (otázka č. 275) Ostatky svatých uctíváme správným způsobem tehdy, kdyţ tím chválíme Boţí působení v lidech, kteří ţili v naprosté odevzdanosti Bohu. Příště: 7. díl (Proč jsme na zemi, Lidská důstojnost), 8. díl (Desatero, Milovat), 9. díl (Jak se modlit), 10. díl (Modlitba Otče náš) Pokud se chcete dozvědět více, můţete si zakoupit YouCat. Na faře nebo v kostele je za pouhých 120 Kč!!! Tříletá příprava na výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje Rok biřmování začal první nedělí adventní. Pozornost je soustředěna na svátost biřmování, vrcholem roku bude obnova biřmování o Letnicích. Rok je zaměřen na ctnost zodpovědnosti dospělých křesťanů nejen za svou spásu, ale i za církev a společnost. Motto Bartolomějské listy 2/2012 stránka 7

8 farnosti k tomuto druhému roku je: Ježíš Kristus je život. Tak jako Duch svatý oţivil víru apoštolů o Letnicích, podobně v tomto roce více prosme Ducha svatého o oţivení našeho proţívání víry. Jako výbornou pomůcku doporučuji YouCat katechismus pro mladé. Dle moţností bude během roku průběţně k zakoupení v našem kostele nebo na faře. Podněty arcibiskupa Jana Graubnera k Roku biřmování 2012 Kaţdý, kdo přijal nebo chce přijmout svátost manţelství nebo být kmotrem, má být biřmovaný. Obnovme své rozhodnutí pro Boha a otevřme se působení Ducha svatého! On můţe změnit i dnešní svět! Kaţdému doporučuji přečíst si denně malý kousek evangelia, abychom se přes něj podívali na Jeţíše, s nímţ máme stejného Ducha. Často se ptejme: Jak by to teď na mém místě dělal Jeţíš? Duch svatý je Láska mezi Otcem a Synem. Chceme-li, aby v nás působil, začněme milovat. Dospělí křesťané jsou spoluzodpovědní za farnost i křesťanský život v obci a v celé společnosti. Prvotní církev byla hned od seslání Ducha svatého misionářská. Všichni vydávali svědectví o Kristu a jeho vítězství a přiváděli do společenství církve nové lidi. Vrcholem tohoto roku bude společná novéna před slavností Seslání Ducha svatého a o slavnosti proţijeme obnovu této svátosti. Byl bych rád, kdyby se ve farnostech setkali bývalí biřmovanci, kteří se společně připravovali před pár lety a snad vytvořili přátelské společenství. Všichni, kteří byli někomu za kmotra při křtu či biřmování, přijali úkol dávat dobrý příklad a pomáhat kmotřenci na cestě víry. Moţná jsme trochu zapomněli takový úkol plnit. Knižní tipy Pokud naleznete nějakou dobrou knihu k prohloubení křesťanské víry, hodnou přečtení, můţete nám do redakce dát tip. Duchovní četba poskytuje ţiviny pro naši víru a oporu pro chvíle zkoušek. Za přečtení určitě stojí: Benedikt XVI.: Velké postavy středověké církve; promluvy z generálních audiencí o zakladatelských postavách západní a východní církve inspirace současné církve a společnosti; Karmelitánské nakladatelství 2011; cena 325 Kč. Farní knihovna otevřena na faře vţdy po nedělní mši seznam knih naleznete na: Z farní kroniky fara (5. díl) Pamětní kniha farnosti vrahovické od roku 1901 strana 15 až 16 Při odstranění omítky ze dvora objevila se tá okna zazděna. Dole zařízena nynější komora a kaplanka. Dveře zazděny. Hledíce od sochy sv. Jana Nep. u silnice stojící pozorujeme, ţe okna v poschodí nejsou přesně nad okny v přízemí. Muselo se tak státi, aby okna v poschodí byla v pravidelném rozměru od sebe 1. Bartolomějské listy 2/2012 stránka 8

9 Dluţno ještě se zmíniti o opravách takto zařízené fary. Jedna nejdůleţitější oprava stala se roku 1878 po úmrtí Vel. p. P. Ignáce Böhma, faráře v čas administrace. Tehdy byly všechny rámy v oknech, všechny dveře v poschodí, dvoje dveře v čeledníku nové, dveře z pohostinské světnice do sálu zazděny a dveře z venku jak od silnice tak ode dvora zvětšeny a dobrými zámky opatřeny. Dne 29. června 1908 odpoledne sešel se kostelní konkurenční výbor v hostinci Halovém, aby dle visitačního recenssu z roku 1907 pojednaval a se usnášel, má-li a jak oprava fary se má provésti. Členové kostelního konkurenčního výboru toho času byli z Vrahovic: Alois Měchura co předseda, Martin Vyslouţil a František Mlčoch, z Drţovic: František Přikryl a Josef Rozehnal. K této schůzi byli téţ pozváni představení obcí: Jan Zlámal z Vrahovic a František Vyslouţil z Drţovic. Představený obce Vrahovské Jan Zlámal se nedostavil, omluvil se důleţitým zaměstnáním. Přitomností představeného obce drţovské Františka Vyslouţila stalo se jednání v této schůzi krom obyčeje poněkud bouřlivé. Sotva jednání počalo, vytahl z kapsy jakýsi zákoník z roku 1873, z něhoţ dle jistého tam obsaţeného dovozoval, ţe beneficiát, jehoţ beneficium vynáší ročně 500 zl. r. m., jest povinnen sám opravy na farních budovách prováděti, a krom toho činil faráři výtky ohledem uţívání farních budov, ale nesprávně. Byv osvědčen z nepravdy, umlkl. Jemu přizvukovali členové mladší, zvláště Martin Vyslouţil z Vrahovic. Bohu budiţ ţalováno, ţe do takového sboru, jaký jest kostelní konkurenční výbor, bývají často od obcích voleni lidé mladí, nezkušení, myslící sobě, ţe úkol jejich jest faráři vţdy, všude a ve všem na odpor se stavěti a proti jednati. Kdyţ však bylo od faráře řečeno, ţe opravu farních budov nařizuje kníţ. arcib. konsistoř, ţe ji neţádá farář a ţe kníţ. arcib. konsistoř případně postárá se o opravu sama, bez nich, ale ţe budou oni vše muset zaplatit, obrátili, i počalo hned rozumné, věcné jednání, usnešeno protokolárně, ţe fara se má opravovati. Poznámky: 1 Hospodářská stavení, jak nyní jsou, byla vystavěna, jak praví stará pamětní kniha, v roku Kde byla dříve a jak vypadala, je neznámo; jen o stodole nechá se říci, ţe stála poněkud dále v zahradě. Poloha a povaha půdy tomu nasvědčuje. V roku 1902 při kopání jámy pro stromek přišlo se na zbytek základu. Byly vykopány velké kameny. Pokračování příště. Adopce na dálku dopisy (prosinec 2011) Od Jyothi N. Města (překlad z angličtiny Míša Winklerová) Drazí rodiče na dálku z vrahovické farnosti! To jsem já, Jyothi, kdo Vám píše tento dopis s touhou po poţehnání. U nás doma je, s Boţí milostí, všechno v pořádku. Doufám, ţe u Vás je to to samé. Jménem celé mé rodiny Vám přeji krásné Vánoce a šťastný nový rok. Toto přeji všem ve farnosti a otci Petru Matulovi. Dne 31. října tohoto roku jsem úspěšně udělala zkoušky za 1. ročník. Po nich jsem měla prázdniny a teď se opět připravuji do školy. Bartolomějské listy 2/2012 stránka 9

10 Vaším jménem jsem skrze Bala Praghati Kendra Servis dostala vánoční dárek ve formě loţního prádla s povlečením. Téţ jsem se svou rodinou velkolepě oslavila deepavali festival. Mám pro Vás i jednu špatnou zprávu. Před čtyřmi měsíci mi zemřela mladší sestra na rakovinu. Prosím o modlitbu za její duši. Všichni pro ni pláčeme. Na závěr mého dopisu Vám přeji hodně zdraví, dlouhý ţivot, mír a spokojenost. S láskou Vaše milující dítě Jyothi N. Mesta Dopis pro Jyothi (překlad do češtiny) Drahá Jyothi, píše Ti tvoje vzdálená rodina z farnosti Vrahovice. Nejprve Ti musíme pogratulovat. Jsme na Tebe moc pyšní. Jsi velmi chytrá a pilná studentka, kdyţ jsi tak úspěšně zvládla své zkoušky. Bůh Ti ţehnej. Téţ jsme šťastní, ţe u Vás doma je vše v pořádku. Stejně jako ty, i my připojujeme k dopisu přání krásných svátků vánočních a šťastného nového roku. Doufáme, ţe pro Tebe a tvoji rodinu bude plný lásky, štěstí, zdraví, spokojenosti a hlavně Boţího poţehnání. Tvá smutná zpráva nás velmi zasáhla. Pevně věříme, ţe s Boţí pomocí dokáţete překonat bolest. Všichni Tobě a tvé rodině drţíme palce. Budeme se za Tvou sestru a za vás všechny moc modlit. V těchto dnech v naší farnosti vrcholí přípravy na Vánoce narození našeho Pána. Tuto sobotu se bude zdobit prostor našeho kostela a přitom se budou naše děti učit na faře zpívat koledy. Ještě jednou přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok. S přáním všeho nejlepšího Tvá sponzorská rodina z farnosti Vrahovice Od Suhala A. Jogi (překlad z angličtiny Míša Winklerová) Drazí sponzoři, cítím se velmi šťastný v tomto nádherném období Vánoc. Já i moje rodina jsme poctěni, ţe Vás všechny můţeme nazývat svou rodinou, a přejeme Vám krásně proţité Vánoce a šťastný nový rok. Váš dopis jsem dostal 21. srpna tohoto roku. Byl jsem velmi rád za Vaši odpověď. Děkuji, ţe jste téţ mysleli na mé narozeniny a popřáli mi k nim. Prosím, předejte mé velké díky všem farníkům a Janě Markové. Téţ jste psali o Vašem farním odpoledni. Bylo moc milé o něm slyšet. I mí rodiče byli moc rádi. Mám Vám předat jejich pozdravy. Moc se za vás všechny modlí. V průběhu posledního zářijového týdne jsme měli pololetní zkoušky a hned po nich v říjnu krátké prázdny. Během nich jsem byl navštívit babičku. Od ní jsem se šel podívat na průvod ke Kudroli chrámu. Zde jsem viděl mnoho výjevů a figurální tance. Bylo to nádherné a velmi jsem si to uţil. Dostali jsme míče na badminton, a tak jsme uspořádali turnaj. Vyhrál jsem první cenu. Také se u nás na škole pořádal den talentů a já jsem se přihlásil do soutěţe v parodii (?) a v kreslení. V kreslení jsem vyhrál druhou cenu. Téţ jsem strávil jeden den na táboře organizovaném Dharma Jyothi Social Centre na téma Přátelství mezi chlapci Bartolomějské listy 2/2012 stránka 10

11 a dívkami a Tlak okolí. Odvezl jsem si spoustu podnětných informací a téţ jsem se mnohému naučil. Já pocházím z hinduistické rodiny, takţe neslavíme Vánoce, ale v mém centru pro mládeţ je slaví velkolepě kaţdý rok. Moc se na to těším. Tomuto dni říkáme setkání sponzorovaných dětí. Bude zde krátký kulturní program s vánočními koledami, tancem a scénkami. Paní Dafné nám předala krásné látky na šaty, které jsme dostali jako dar od Vás. Tímto Vám mockrát děkuji. S láskou Suhal A. Jogi Dopis pro Suhala (překlad do češtiny) Drahý Suhale, píše Ti tvoje vzdálená rodina z farnosti Vrahovice. Moc Ti děkujeme za dopis. Velmi nás potěšil. Byla v něm spousta krásných informací o Tobě a Tvém studiu. Nadto jsme na Tebe moc pyšní, ţe jsi vyhrál tolik báječných cen. Rádi bychom viděli obrázek, který jsi namaloval. Kdyţ budeš tak laskav, poslal bys nám ještě nějaký další obrázek? Je to pro nás čest mít obrázek od tak úţasného malíře, jako jsi Ty. V naší farnosti se toho od posledního dopisu téţ hodně událo. Jana Marková odešla do řádu. Moţná z ní bude řádová sestra, kdyţ to Bůh bude chtít. Také se u nás konaly dvě svatby. A teď? Vrcholí u nás přípravy na Vánoce. Před několika dny ţeny z naší farnosti dělaly adventní věnce. Tuto sobotu máme v plánu vyzdobit prostor kostela. Kaţdý rok v něm máme několik vánočních stromů a velký betlém. Avšak nejkrásnější věc na Vánocích je půlnoční mše. Všechno září a voní po jehličí a kadidle. Zpívají se naše české koledy. Pak se všichni odeberou před kostel a vzájemně si přejí poţehnané svátky. Je to nádhera. Na druhou stranu si také trochu děláme starosti, ţe nebude sníh. V naší zemi je typické mít bílé Vánoce. Je to malá věc, ale patří to prostě k nim. Avšak hlavní věcí je proţít vánoční svátky v klidu a spokojenosti. V lednu se chystáme strávit víkend v rakouských Alpách. Pojede nás celkem devět, včetně otce Petra Matuly. Doufáme, ţe si nikdo nezlomí nohu nebo něco takového. Prosím, drţ nám palce. Jsme velmi rádi, ţe jsi naše sponzorské dítě. Děláš nám radost a jsme na Tebe hrdí. Prosíme, předej také svým rodičům naše pozdravy. Přejeme Vám krásné svátky a šťastný nový rok. Doufáme, ţe pro Tebe a Tvoji rodinu bude plný lásky, štěstí, zdraví, spokojenosti a hlavně Boţího poţehnání. S přáním všeho nejlepšího Tvá sponzorská rodina z farnosti Vrahovice Luštěnka pro děti Popelec Copak se to stalo? Popel se nám rozsypal po celém papíře. Sesbírejte ho v pořadí podle čísel. Zjistíte tak, co říká kněz, kdyţ dělá o Popeleční středě kaţdému na čele kříţek popelem. (Luštěnku najdete na: ) Bartolomějské listy 2/2012 stránka 11

12 Nabídka na letní prázdniny 2012 Klub SHM Prostějov (přihlášky na: ): 1. Pohádkový tábor Stará Voda ( , děti let, Václav Procházka) 2. Pohádkový tábor Stará Voda ( , děti 7 10 let, Lenka Ottová) 3. Pohádkový tábor Stará Voda ( , děti 7 10 let, Jiří Galda) 4. Pohádkový tábor Annaberg ( , děti let, Pavla Štěpánková) 5. Ministrantský tábor Annaberg ( , chlapci do 13 let, P. Petr Matula SDB) 6. Cyklistický tábor do Roháčů Slovensko ( , mládeţ let, P. Jaroslav Němec SDB) 7. Tábor Kolem kolem Jeseníků aneb Po stopách skřítka Gilla ( , mládeţ let, P. Jaroslav Němec SDB) 8. Brigádnický tábor na Annabergu ( , P. Jaroslav Němec SDB) 9. Ranger s výcvik pro budoucí animátory ( , Syslíci, Ondřej Češka) 10. Ranger s výcvik pro budoucí animátory ( , Šmoulové, P. Petr Matula SDB) 11. Zamávání prázdninám na Staré Vodě ( , pro účastníky z táborových akcí, Jana Kratochvílová) Celostátní setkání mládeže Ţďár nad Sázavou ( ) Farnost Prostějov-Vrahovice farní dovolená na faře v Újezdu u Uničova ( , pro rodiny i jednotlivce, moţnost účastnit se po celou dobu nebo jen pár dní je třeba nahlásit při přihlášení, po celou dobu bude přítomen P. Petr Matula SDB, bliţší informace v příštích číslech) Humor V hodině povídá paní učitelka ţákovi: Ty říkáš, ţe to máš v malíčku? To je skutečně škoda, ţe to nemáš v hlavě. Za pět. Po prázdninách ve škole. Tak co, proţil jsi zajímavé prázdniny? ptá se učitel Ferdy. Ano, pane učiteli, ale ne zas tak zajímavé, abych o nich mohl napsat slohovou práci. Dva kamarádi si vyprávějí: Jó, příteli, my jsme muzikální rodina. Všichni se učíme. Ţena se učí na klavír, dcera přešla na housle, syn na kytaru. No jo, a na co se učíš ty? Já se to učím snášet. Bartolomějské listy 2012 Ročník 3 Číslo 2/2012 vyšlo v nákladu 150 kusů. Vydává: ŘK farnost sv. Bartoloměje; Majakovského 3, Prostějov-Vrahovice. Farnost zahrnuje městskou část Prostějov-Vrahovice a obec Drţovice. Příští číslo vyjde Uzávěrka je v neděli Korektury Kristina Veselá, Jana Hrušková / Tisk Josef Záboj / Sazba Petr Matula Příspěvky můţete předat P. Petru Matulovi SDB (tel.: ); dát do sakristie nebo poslat em nebo Měsíčník je zdarma. Náklady na jedno číslo jsou 3 Kč. Více informací na: Bartolomějské listy 2/2012 stránka 12

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice PRF 2. 11. s. 4, ERF 16. 11. s. 5, Slovníček ornát, alba, cingulum, humerál s. 6, YouCat 4. díl Věřím v církev s. 6, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Portál nejprodávanější knihy s. 9, Farní kronika fara

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Kalendář doby postní s. 3, Aktuality o opravách s. 4, Slovníček Znamení kříže, ruka, klečení s. 5, YouCat 7. díl Proč jsme na zemi, Lidská důstojnost s. 6, Farní kronika fara, 6. díl s. 8, Postní almuţna

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Pastýřský list k Roku biřmování s. 4, Slovníček kropenka, křtitelnice, lavabo s. 5, YouCat 3. díl Věřím v Boha Otce, Syna a Ducha svatého s. 6, Farní kronika fara 2. díl s. 7, Kříž u hřbitovní zdi s. 8,

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice PRF 7. 3. s. 3, ERF 21. 3. s. 4, Program Noci kostelů s. 5, Slovníček paškál, pašije, kardinál s. 5, YouCat 8. díl Desatero 1. přikázání (esoterika, jóga, ateismus, obrazy) s. 6, Farní kronika fara 7.

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Ohlédnutí farnosti za rokem 2011 s. 4, Slovníček lektor, akolyta, jáhen s. 6, YouCat 5. díl Bůh a liturgie s. 6, Modlitby k Duchu svatému s.7, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Kniţní tipy s. 8, Farní kronika

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Listopad 2010 Foto: David Kolba

Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Listopad 2010 Foto: David Kolba Slůvko s. 2, Z farní kroniky s. 2, Zprávy z farnosti s. 3, Svátosti a svátostiny s. 4, Tříletá příprava s. 4, Podněty a úvahy s. 4, Slovníček s. 6, Události, reportáže s. 7 Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Slůvko s. 2, Z farní kroniky s. 2, Zprávy z farnosti s. 3, Svátosti a svátostiny s. 4, PRF s.4, Podněty a úvahy s. 5, Adopce na dálku s.

Slůvko s. 2, Z farní kroniky s. 2, Zprávy z farnosti s. 3, Svátosti a svátostiny s. 4, PRF s.4, Podněty a úvahy s. 5, Adopce na dálku s. Slůvko s. 2, Z farní kroniky s. 2, Zprávy z farnosti s. 3, Svátosti a svátostiny s. 4, PRF s.4, Podněty a úvahy s. 5, Adopce na dálku s.6, Tříletá příprava s. 7, Slovníček s. 7, Události, reportáže s.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň SRPEN 2011

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň SRPEN 2011 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň SRPEN 2011 Na současného člověka - a možná na každého člověka - působí mnohem více

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice PRF 1 s.3, ERF 1 s. 4, Roční pastorační plán farnosti s.5, Slovníček věčné světlo, velum s. 8, YouCat 2. díl Vyznání víry s. 8, Rok biřmování s. 9, Farní kronika fara 1. díl s. 9, Pozdrav od Jany Markové

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Co s farními hospodářskými budovami?... s. 3 / Plánek stodoly... s. 4/ Presbytář a kůr s. 5 / Symbol vody 2. díl s. 5 / Otázky pro pokřtěné... s. 6 / Výuka náboţenství 1955 aţ 1974 s. 7 / Pozvánka do Madridu

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Ze života farnosti Pozlovice Rok 2007

Ze života farnosti Pozlovice Rok 2007 Ze života farnosti Pozlovice Rok 2007 Tak jako každý rok i letos se v naší farnosti konala Tříkrálová sbírka. Začátek této sbírky začalo požehnáním koledníků v kostele. Ti se pak rozešli ve skupinkách

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

1. třída - Jsem s tebou

1. třída - Jsem s tebou Vazba na klíčové kompetence: Kompetence k učení 1. třída - Jsem s tebou Žák poznává symboliku chleba a křížové cesty, dotýká se lidského utrpení a dostává základní vhled nutný pro chápání symbolů při slavení

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více