Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice"

Transkript

1 PRF s. 3, ERF s. 5, Slovníček posvátný prostor, popel, světlo a žár s. 6, YouCat 6. díl Sedm svátostí s. 7, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Farní kronika fara, 5. díl s. 8, Adopce na dálku dopisy s. 9, Nabídka letních táborů s. 12 Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice 2/2012 Ročník 3 Foto: Petr Matula Foto: Míša Winklerová Foto: kolem jedoucí lyžař

2 Slůvko Drazí a milí farníci, v půlce ledna jsem se vypravil na pár dní se skupinkou mladých lidí z farnosti na lyţování do rakouských Alp do Altenmarktu. Uvědomil jsem si několik věcí. Je velký rozdíl v počasí, kdyţ je člověk v údolí a kdyţ je na vrcholu. Více tam fouká. Jsou tam také různě náročné sjezdovky. Aby si člověk zalyţoval, musí volit tu, kterou zvládne. Aby se člověk dostal na vysoký kopec, potřebuje nějakou lanovku. Vlastním úsilím ţe by pěšky vyšlapával všechny kopce by toho moc nenajezdil. Bůh nám dal také velký dárek v podobě neděle. Ostatní dny různě sněţilo s větrem, v neděli se vše projasnilo, přestalo sněţit, přestaly fujavice, rozzářilo se slunko a nádherně se lyţovalo. Byl to opravdu den Páně. Oslovující byl také přístup domácích, u kterých jsme bydleli. Bylo na nich vidět, jak ţije člověk, který miluje místo, kde ţije. Začínají pololetní a jarní prázdniny pro děti, potom se únor překlene a vstoupíme do doby postní. Je třeba se učit ze ţivota, který proţíváme. Někdy je nám dobře v údolí, ale potřebujeme vystupovat na vrchol (setkávat se s Bohem), i kdyţ nás provází nepřízeň. Na postní dobu si toho můţeme hodně naplánovat, ale je třeba si zvolit ten způsob, který jsme schopni zvládnout. Potřebujeme ke svému ţivotu lanovku, kterou provozuje Bůh. On jediný je ten, který nás dokáţe vyvézt nad všechny naše těţkosti a poskytnout nám větší rozhled. Oslavili jsme v sobotu 28. ledna sv. Jana Boska, kterému hodně záleţelo na pozvednutí mládeţe k Bohu, chtěl jí ukázat větší rozhled. Kéţ se o to snaţíme také. Myslím na vás všechny v modlitbě a ţehnám vám P. Petr Matula SDB, administrátor farnosti Chceme-li oddálit zlo, které nás trápí, a unést těţkosti, které nás převyšují, odstraňme příčinu: hřích. Sv. Jan Bosko Zprávy z farnosti Úřední hodiny na faře ve Vrahovicích pondělí a pátek 9:00 15:30. (Je moţné, ţe v daném termínu budu muset odjet na návštěvu nemocného, na pohřeb či jiné jednání. V těchto neodkladných případech volejte na mobilní telefon ). Je moţné se domluvit i na jiné době setkání. Zápisy Pastorační rady farnosti (PRF) a Ekonomické rady farnosti (ERF) můţete nalézt na webových stránkách (http://prostejov.sdb.cz/prfpv-vr/ a Zasedání PRF 7. 3., Zasedání ERF , Členové PRF a ERF jsou poradním sborem administrátora farnosti. Můţete se na ně obracet se svými podněty, které pak mohou přednést na zasedání PRF nebo ERF. Sbírka na opravy kostela kaţdou třetí neděli v měsíci ( ). V ohláškách bude vţdy upřesněn účel sbírky. Sbírka (vybralo se Kč) Bartolomějské listy 2/2012 stránka 2

3 byla určena na opravu hromosvodu na kostele (realizace dle počasí). Pán Bůh oplať vaši štědrost. Program pro děti ve věku 4 10 let v sobotu na faře (9:00 11:30). Nedělní katecheze pro děti v sakristii během promluvy od Při nedělní mši pro rodiny s dětmi katecheze v sakristii odpadá ( a ). Výuka náboženství ve Vrahovicích (od ): - ZŠ Majakovského třída (úterý 14:30 15:15), třída (úterý 15:30 16:15), sraz u vchodu do školy; děti budou vyzvednuty v druţině; každé první a druhé úterý v měsíci je výuka na faře, jinak je ve škole; - na faře u Povýšení sv. Kříže v Prostějově (od ): třída (středa v 16:00); třída (čtvrtek v 16:00); 9. třída a starší (pátek v 16:00). Setkání seniorů vţdy 1. středu v měsíci na faře (15:00 17:00) 1. 2., Biblické společenství vţdy ve středu 1x za 14 dní na faře po večerní mši svaté (19:00 20:30). Termíny: 1. 2., , Obsah setkání: katecheze na pokračování Katechismus YouCat, práce s nedělním evangeliem, krátká adorace v kapli. Svátosti a svátostiny Svátost pomazání nemocných přijali Anna Krůţelová (*1926) a Jiří Havlen (*1961). Příprava na první svaté přijímání a biřmování probíhá na faře. Pohřeb Oldřich Burian (*1943). Adorace kaţdý pátek přede mší sv. v kostele sv. Bartoloměje (16:00 17:50), kromě prázdnin. Svátost smíření v pondělí v Drţovicích 17:30 17:55, v pátek 16:00 17:45; v neděli 8:30 8:55; jindy dle domluvy / v kostele Povýšení sv. Kříţe v Prostějově denně vţdy půl hodiny před mší sv. (ráno od 7:30, v ne v 7:00) Bohoslužby Vrahovice: středa a pátek v 18:00, neděle v 9:00; Drţovice: pondělí v 18:00 Návštěvy nemocných vţdy v 1. pátek v měsíci dopoledne (3. 2., 2.3.). Pastorační rada farnosti (PRF) Modlitba kratičké rozjímání nad nedělním evangeliem Jn 1,35-42 ( Mistře, kde bydlíš? Pojďte, a uvidíte! ). 2. Reflexe adventní a vánoční doby - adventní doba (výroba adventních věnců, církevní silvestr pro mládeţ, adventní cesta pro děti, zpěv rorátů s dětmi v pátek v kostele ve Vrahovicích, sv. Mikuláš obcházení rodin, farní duchovní obnova): průběh duchovní obnovy byl vyhovující; duchovní obnova by mohla být celý den dopoledne by mohla byt obnova pro farnost a odpoledne pro manţele pro Bartolomějské listy 2/2012 stránka 3

4 děti by se musel najít náhradní program např. v tělocvičně školy; sv. Mikuláš vyšel dobře navštívil 12 rodin z farnosti zachovat tuto formu; nebyl ţádný návrh z pléna, co jiného uskutečnit; zdá se, ţe všichni byli spokojeni; budeme v příštím roce pokračovat ve stejných akcích - vánoční doba: (půlnoční bohosluţba slova pro děti čas v 15:00 vyhovoval, všichni byli spokojeni, budeme pokračovat v dalším roce; půlnoční vánoční mše svaté ve Vrahovicích a Drţovicích zachovat časy, dobrý ohlas od lidí v Drţovicích; betlémské světlo lidé si pro ně chodili; návštěva betléma návštěvnost byla, jde o dobrou věc, je třeba lépe domluvit hlídání kostela; po půlnoční mši v Drţovicích se rozvinula myšlenka nechat pro drţovickou kapli vyrobit betlém zjistí se moţnosti; vánoční koncert u Sv. Bartoloměje Ondřej Mucha a Magdalena Vlasáková přišlo 70 lidí, vše proběhlo dobře, budeme pokračovat; obnova manţelského slibu bylo znát, ţe svátek Svaté rodiny byl v pátek, bylo méně manţelských párů, nikdo nekladl po letech manţelství odpor; děkovná mše na silvestra dobré bylo zhodnocení roku; mše sv. na Nový rok upozornit v ohláškách, ţe zhodnocení uplynulého roku bude v Bartolomějských listech; Zjevení Páně ţehnání vody, kadidla a křídy; svátek Křtu Páně zvýraznění svátku skrze kropení lidu a podávání pod obojí způsobou; Tříkrálová sbírka nebyla, příště se domluví koordinátor farnosti 3. Doba postní a velikonoční (plán akcí a činnosti) - připraví se postní cesta pro děti (domluví P. Petr Matula) - modlitba kříţové cesty Vrahovice (v pátek od 17:15, adorace bude do 17:00 společenství si rozeberou kříţové cesty), Drţovice (v pondělí od 17:15) - duchovní obnova celý den (dopoledne farnost, odpoledne manţelé) - Květná neděle svěcení kočiček venku u kříţe, průvod hlavním vchodem - Zelený čtvrtek po obřadech bude následovat adorace v Getsemanech v zimní kapli do 22:00 - Velký pátek 8:00 Modlitba četby + Ranní chvály v zimní kapli, v 15:00 kříţová cesta dětí v kostele, v 18:00 obřady Velkého pátku - Bílá sobota 8:00 Modlitba četby + Ranní chvály v zimní kapli, po modlitbě moţnost soukromé modlitby u Boţího hrobu v zimní kapli do 17:00 - vigilie Zmrtvýchvstání Páně v neděli v 5:00, další mše bude v 9:00 (Pozn.: V kostele Povýšení sv. Kříţe budu mít vigilii Zmrtvýchvstání se křtem dospělých v sobotu při večerní bohosluţbě; z tohoto důvodu bude vigilie ve Vrahovicích aţ ráno. P. Petr Matula) - Velikonoční pondělí farní shromáţdění s výletem do Dubu nad Moravou (na kole) a táborákem (vše se včas upřesní) - první svaté přijímání bude v neděli v kostele sv. Bartoloměje Bartolomějské listy 2/2012 stránka 4

5 - svátost biřmování připravují se tři naši farníci přidali bychom se k biřmování, které bude v kostele Povýšení sv. Kříţe v Prostějově v pondělí ; obnovu biřmování bychom uskutečnili na slavnost Seslání Ducha svatého při nedělní mši svaté ve Vrahovicích 4. Různé - farní dovolená Velký Újezd u Uničova bývalá fara přestavěná na klášter kapucínů, dnes slouţí na pobyty; máme rezervovaný termín ; dovolená je určena pro všechny farníky můţete přijet třeba jen na pár dní; na dovolené bude po celou dobu přítomen P. Petr Matula - slavnosti a větší svátky kdyţ vyjdou na den, kdy ve farnosti není mše svatá, tak se jejich slavení přesune na nejbliţší den, kdy ve farnosti mše svatá je Ekonomická rada farnosti (ERF) Modlitba kratičké rozjímání nad nedělním evangeliem (Mk 1,1-28) Žasli nad jeho učením 2. Ekonomická situace farnosti - stav finančních prostředků k = ,44 Kč; k farnost přechází na podvojné účetnictví; k podvojnému účetnictví se dokončuje inventarizace majetku 3. Kácení stromů - MÚ Prostějov vydal povolení ke kácení pěti stromů na farním pozemku, který je nyní pronajat Sokolu Vrahovice kácení se má uskutečnit do a jako náhradní výsadba byly domluveny tři lípy (uskutečnění výsadby do ) - bude vybrán odpovědný zhotovitel kácení (zajistí paní Marková, paní Roháčková a P. Petr Matula SDB) 4. Závěs v kostele sv. Bartoloměje - u hlavního vstupu do kostela bude do konce ledna 2012 instalován závěs 5. Kanalizační přípojka na faru - finišuje projektová příprava 6. Uspořádání farního sálu - bude ověřen záměr víceúčelového uspořádání sálu (zajistí Z. Beran) 7. Střecha a půda fary - je třeba zkontrolovat statiku domu, stav střechy a navrhnout způsob zateplení stropů fary budeme hledat řešení 8. Příprava projektu opravy varhan v kostele sv. Bartoloměje - varhanář Petr Strakoš zpracuje projekt celkové opravy varhanního nástroje Bartolomějské listy 2/2012 stránka 5

6 9. Revize odstranění závad - hromosvod kostela oprava (prioritní provedení na jaře 2012 zajistí paní Marková); hromosvod fary nový (realizace 2012); elektro kostel vyhodnocení priorit opravitelnosti závad (P. Petr Matula, Antonín Hasa); elektro fara vyhodnocení priorit opravitelnosti závad (P. Petr Matula SDB, Antonín Hasa) 10. Hlášení plánovaných investic na biskupství - renovace křtitelnice Kč; přípojka kanalizace na faru Kč; generální oprava varhan Kč; renovace oken a dveří kostela sv.bartoloměje Kč; oprava hromosvodů na faře a na kostele sv. Bartoloměje dle revizní zprávy Kč; zateplení fary Kč 11. Stupeň pod oltář Panny Marie Bolestné - ve fázi realizace (L. Holba) 12. Renovace oken a dveří v kostele sv. Bartoloměje - na základě zpracovaného záměru budeme hledat vhodné dotační tituly (paní Kreplová) 13. Restaurování křtitelnice - na základě zpracovaného záměru byla podána ţádost o dotaci 14. Různé - betlém pro kapli v Drţovicích projedná P. Petr Matula s obcí Drţovice (ERF souhlasí, aby pořízení betléma bylo záleţitostí farnosti) - příští zasedání ERF (příští zasedání PRF ) Slovníček Posvátný prostor takto běţí tři směry posvátného prostoru: K tváři vycházejícího slunce, kterým je Kristus. Jemu vstříc jde pohled věřícího; z něho vycházejí paprsky Boţího světla do našeho srdce. Směr od severu k jihu, kde tma hledí k světlu, jeţ září v Boţím slově. A posléze směr zdola nahoru: Pohyb duše v touze, modlitbě a oběti, z hloubky k trůnu nejvyššího Boha. Popel všechno se změní v popel. Můj dům, můj oděv i náčiní a peníze; les, pole i louka. Pes, který mne provází, i lidé, které jsem nenáviděl, i lidé, kterých jsem se bál. Co se mi na zemi zdálo velikým, i co malým, i co opovrhovaným, všechno se změní v popel, všechno Pomíjivost, ano, to znamená popel. Naši pomíjivost, nikoli pomíjivost druhých. Naši; mou! Světlo a žár tu stojí svíce, nesouc zářící plamen. Naše oko vidí její světlo, přijímá je do sebe, sjednocuje se s ním, a přece se ho nedotýká. Plamen zůstává v sobě a oko také, a přece se uskutečňuje vroucí spojení. S plamenem je také ještě spojení skrze ţár. Cítíme jej na tváři, na rukou. Pozorujeme, jak nás proniká svým teplem, a přece plamen stojí nedotčen sám v sobě. To je láska: být spojen s plamenem Boha skrze ţár, a přece se ho v ničem nedotýkat. Boha poznávat a Boha milovat znamená být s ním spojen. Proto bude věčná blaţenost patřením a milováním. (Z: O posvátných znameních, R. Guardini, Karmel. nakl., Kostelní Vydří 1992) Bartolomějské listy 2/2012 stránka 6

7 Inspirace z YouCatu 6. díl (Sedm svátostí otázka č ) S proţíváním Roku biřmování je dobré trochu prohloubit znalosti o své víře. Nabízím malou inspiraci na pokračování dle Katechismu pro mladé (YouCat Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2011). Je třeba, abychom uměli obhájit důvody své naděje. P. Petr Matula SDB K čemu potřebujeme svátosti? (otázka č. 173) Ve křtu se ze ztracených lidských dětí stávají Boţí děti; v biřmování se ze slabých stávají silní; ve svátosti smíření se z hříšných stávají čistí; v eucharistii se hladoví stávají chlebem pro druhé; v manţelství stejně jako ve svátosti kněţství se z individualistů stávají sluţebníci lásky; ve svátosti nemocných se ze zoufalých stávají lidé plní důvěry. Svátostí všech svátostí je sám Jeţíš Kristus. V něm vyrůstáme ze zmatku sobectví a vrůstáme do skutečného ţivota, který nikdy nekončí. Proč nám nestačí jen věřit v Ježíše Krista? (otázka č. 174) Lidé Jeţíše viděli a slyšeli, směli se ho dotýkat a v tom všem zakoušeli vykoupení a uzdravení duše i těla. Svátostná znamení vnímatelná smysly prozrazují tentýţ Boţí rukopis, kterým Pán oslovuje celého člověka nejen jeho hlavu. Proč jsou svátosti vlastnictvím církve? (otázka č. 175) Jeţíš svěřil svá slova a znamení konkrétním lidem, totiţ apoštolům, aby je předávali dále, nevydal je tedy anonymnímu davu. Dnes bychom řekli: Nevyvěsil svůj odkaz volně na síť, ale uloţil jej pod vlastní doménu. Proč svátosti předpokládají víru? (otázka č. 177) Pán Jeţíš pověřil apoštoly, aby si nejprve získávali lidi za učedníky zvěstováním slova, tedy aby v nich probouzeli víru, a teprve potom aby je křtili. Křesťanem se ani dnes člověk nestává jen nějakým rituálem nebo zápisem do seznamu, nýbrţ tím, ţe přijímá správnou víru. Tu přijímáme od církve, která se za ni zaručuje. Neztrácí svátost svůj účinek, když ji udílí člověk, který toho není hoden? (otázka č. 178) Udělovatelé svátostí by v kaţdém případě měli vést příkladný ţivot. A přece svátosti nepůsobí kvůli jejich osobní svatosti, nýbrţ z moci Jeţíše Krista, který v nich osobně jedná. Je dovoleno uctívat ostatky svatých? (otázka č. 275) Ostatky svatých uctíváme správným způsobem tehdy, kdyţ tím chválíme Boţí působení v lidech, kteří ţili v naprosté odevzdanosti Bohu. Příště: 7. díl (Proč jsme na zemi, Lidská důstojnost), 8. díl (Desatero, Milovat), 9. díl (Jak se modlit), 10. díl (Modlitba Otče náš) Pokud se chcete dozvědět více, můţete si zakoupit YouCat. Na faře nebo v kostele je za pouhých 120 Kč!!! Tříletá příprava na výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje Rok biřmování začal první nedělí adventní. Pozornost je soustředěna na svátost biřmování, vrcholem roku bude obnova biřmování o Letnicích. Rok je zaměřen na ctnost zodpovědnosti dospělých křesťanů nejen za svou spásu, ale i za církev a společnost. Motto Bartolomějské listy 2/2012 stránka 7

8 farnosti k tomuto druhému roku je: Ježíš Kristus je život. Tak jako Duch svatý oţivil víru apoštolů o Letnicích, podobně v tomto roce více prosme Ducha svatého o oţivení našeho proţívání víry. Jako výbornou pomůcku doporučuji YouCat katechismus pro mladé. Dle moţností bude během roku průběţně k zakoupení v našem kostele nebo na faře. Podněty arcibiskupa Jana Graubnera k Roku biřmování 2012 Kaţdý, kdo přijal nebo chce přijmout svátost manţelství nebo být kmotrem, má být biřmovaný. Obnovme své rozhodnutí pro Boha a otevřme se působení Ducha svatého! On můţe změnit i dnešní svět! Kaţdému doporučuji přečíst si denně malý kousek evangelia, abychom se přes něj podívali na Jeţíše, s nímţ máme stejného Ducha. Často se ptejme: Jak by to teď na mém místě dělal Jeţíš? Duch svatý je Láska mezi Otcem a Synem. Chceme-li, aby v nás působil, začněme milovat. Dospělí křesťané jsou spoluzodpovědní za farnost i křesťanský život v obci a v celé společnosti. Prvotní církev byla hned od seslání Ducha svatého misionářská. Všichni vydávali svědectví o Kristu a jeho vítězství a přiváděli do společenství církve nové lidi. Vrcholem tohoto roku bude společná novéna před slavností Seslání Ducha svatého a o slavnosti proţijeme obnovu této svátosti. Byl bych rád, kdyby se ve farnostech setkali bývalí biřmovanci, kteří se společně připravovali před pár lety a snad vytvořili přátelské společenství. Všichni, kteří byli někomu za kmotra při křtu či biřmování, přijali úkol dávat dobrý příklad a pomáhat kmotřenci na cestě víry. Moţná jsme trochu zapomněli takový úkol plnit. Knižní tipy Pokud naleznete nějakou dobrou knihu k prohloubení křesťanské víry, hodnou přečtení, můţete nám do redakce dát tip. Duchovní četba poskytuje ţiviny pro naši víru a oporu pro chvíle zkoušek. Za přečtení určitě stojí: Benedikt XVI.: Velké postavy středověké církve; promluvy z generálních audiencí o zakladatelských postavách západní a východní církve inspirace současné církve a společnosti; Karmelitánské nakladatelství 2011; cena 325 Kč. Farní knihovna otevřena na faře vţdy po nedělní mši seznam knih naleznete na: Z farní kroniky fara (5. díl) Pamětní kniha farnosti vrahovické od roku 1901 strana 15 až 16 Při odstranění omítky ze dvora objevila se tá okna zazděna. Dole zařízena nynější komora a kaplanka. Dveře zazděny. Hledíce od sochy sv. Jana Nep. u silnice stojící pozorujeme, ţe okna v poschodí nejsou přesně nad okny v přízemí. Muselo se tak státi, aby okna v poschodí byla v pravidelném rozměru od sebe 1. Bartolomějské listy 2/2012 stránka 8

9 Dluţno ještě se zmíniti o opravách takto zařízené fary. Jedna nejdůleţitější oprava stala se roku 1878 po úmrtí Vel. p. P. Ignáce Böhma, faráře v čas administrace. Tehdy byly všechny rámy v oknech, všechny dveře v poschodí, dvoje dveře v čeledníku nové, dveře z pohostinské světnice do sálu zazděny a dveře z venku jak od silnice tak ode dvora zvětšeny a dobrými zámky opatřeny. Dne 29. června 1908 odpoledne sešel se kostelní konkurenční výbor v hostinci Halovém, aby dle visitačního recenssu z roku 1907 pojednaval a se usnášel, má-li a jak oprava fary se má provésti. Členové kostelního konkurenčního výboru toho času byli z Vrahovic: Alois Měchura co předseda, Martin Vyslouţil a František Mlčoch, z Drţovic: František Přikryl a Josef Rozehnal. K této schůzi byli téţ pozváni představení obcí: Jan Zlámal z Vrahovic a František Vyslouţil z Drţovic. Představený obce Vrahovské Jan Zlámal se nedostavil, omluvil se důleţitým zaměstnáním. Přitomností představeného obce drţovské Františka Vyslouţila stalo se jednání v této schůzi krom obyčeje poněkud bouřlivé. Sotva jednání počalo, vytahl z kapsy jakýsi zákoník z roku 1873, z něhoţ dle jistého tam obsaţeného dovozoval, ţe beneficiát, jehoţ beneficium vynáší ročně 500 zl. r. m., jest povinnen sám opravy na farních budovách prováděti, a krom toho činil faráři výtky ohledem uţívání farních budov, ale nesprávně. Byv osvědčen z nepravdy, umlkl. Jemu přizvukovali členové mladší, zvláště Martin Vyslouţil z Vrahovic. Bohu budiţ ţalováno, ţe do takového sboru, jaký jest kostelní konkurenční výbor, bývají často od obcích voleni lidé mladí, nezkušení, myslící sobě, ţe úkol jejich jest faráři vţdy, všude a ve všem na odpor se stavěti a proti jednati. Kdyţ však bylo od faráře řečeno, ţe opravu farních budov nařizuje kníţ. arcib. konsistoř, ţe ji neţádá farář a ţe kníţ. arcib. konsistoř případně postárá se o opravu sama, bez nich, ale ţe budou oni vše muset zaplatit, obrátili, i počalo hned rozumné, věcné jednání, usnešeno protokolárně, ţe fara se má opravovati. Poznámky: 1 Hospodářská stavení, jak nyní jsou, byla vystavěna, jak praví stará pamětní kniha, v roku Kde byla dříve a jak vypadala, je neznámo; jen o stodole nechá se říci, ţe stála poněkud dále v zahradě. Poloha a povaha půdy tomu nasvědčuje. V roku 1902 při kopání jámy pro stromek přišlo se na zbytek základu. Byly vykopány velké kameny. Pokračování příště. Adopce na dálku dopisy (prosinec 2011) Od Jyothi N. Města (překlad z angličtiny Míša Winklerová) Drazí rodiče na dálku z vrahovické farnosti! To jsem já, Jyothi, kdo Vám píše tento dopis s touhou po poţehnání. U nás doma je, s Boţí milostí, všechno v pořádku. Doufám, ţe u Vás je to to samé. Jménem celé mé rodiny Vám přeji krásné Vánoce a šťastný nový rok. Toto přeji všem ve farnosti a otci Petru Matulovi. Dne 31. října tohoto roku jsem úspěšně udělala zkoušky za 1. ročník. Po nich jsem měla prázdniny a teď se opět připravuji do školy. Bartolomějské listy 2/2012 stránka 9

10 Vaším jménem jsem skrze Bala Praghati Kendra Servis dostala vánoční dárek ve formě loţního prádla s povlečením. Téţ jsem se svou rodinou velkolepě oslavila deepavali festival. Mám pro Vás i jednu špatnou zprávu. Před čtyřmi měsíci mi zemřela mladší sestra na rakovinu. Prosím o modlitbu za její duši. Všichni pro ni pláčeme. Na závěr mého dopisu Vám přeji hodně zdraví, dlouhý ţivot, mír a spokojenost. S láskou Vaše milující dítě Jyothi N. Mesta Dopis pro Jyothi (překlad do češtiny) Drahá Jyothi, píše Ti tvoje vzdálená rodina z farnosti Vrahovice. Nejprve Ti musíme pogratulovat. Jsme na Tebe moc pyšní. Jsi velmi chytrá a pilná studentka, kdyţ jsi tak úspěšně zvládla své zkoušky. Bůh Ti ţehnej. Téţ jsme šťastní, ţe u Vás doma je vše v pořádku. Stejně jako ty, i my připojujeme k dopisu přání krásných svátků vánočních a šťastného nového roku. Doufáme, ţe pro Tebe a tvoji rodinu bude plný lásky, štěstí, zdraví, spokojenosti a hlavně Boţího poţehnání. Tvá smutná zpráva nás velmi zasáhla. Pevně věříme, ţe s Boţí pomocí dokáţete překonat bolest. Všichni Tobě a tvé rodině drţíme palce. Budeme se za Tvou sestru a za vás všechny moc modlit. V těchto dnech v naší farnosti vrcholí přípravy na Vánoce narození našeho Pána. Tuto sobotu se bude zdobit prostor našeho kostela a přitom se budou naše děti učit na faře zpívat koledy. Ještě jednou přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok. S přáním všeho nejlepšího Tvá sponzorská rodina z farnosti Vrahovice Od Suhala A. Jogi (překlad z angličtiny Míša Winklerová) Drazí sponzoři, cítím se velmi šťastný v tomto nádherném období Vánoc. Já i moje rodina jsme poctěni, ţe Vás všechny můţeme nazývat svou rodinou, a přejeme Vám krásně proţité Vánoce a šťastný nový rok. Váš dopis jsem dostal 21. srpna tohoto roku. Byl jsem velmi rád za Vaši odpověď. Děkuji, ţe jste téţ mysleli na mé narozeniny a popřáli mi k nim. Prosím, předejte mé velké díky všem farníkům a Janě Markové. Téţ jste psali o Vašem farním odpoledni. Bylo moc milé o něm slyšet. I mí rodiče byli moc rádi. Mám Vám předat jejich pozdravy. Moc se za vás všechny modlí. V průběhu posledního zářijového týdne jsme měli pololetní zkoušky a hned po nich v říjnu krátké prázdny. Během nich jsem byl navštívit babičku. Od ní jsem se šel podívat na průvod ke Kudroli chrámu. Zde jsem viděl mnoho výjevů a figurální tance. Bylo to nádherné a velmi jsem si to uţil. Dostali jsme míče na badminton, a tak jsme uspořádali turnaj. Vyhrál jsem první cenu. Také se u nás na škole pořádal den talentů a já jsem se přihlásil do soutěţe v parodii (?) a v kreslení. V kreslení jsem vyhrál druhou cenu. Téţ jsem strávil jeden den na táboře organizovaném Dharma Jyothi Social Centre na téma Přátelství mezi chlapci Bartolomějské listy 2/2012 stránka 10

11 a dívkami a Tlak okolí. Odvezl jsem si spoustu podnětných informací a téţ jsem se mnohému naučil. Já pocházím z hinduistické rodiny, takţe neslavíme Vánoce, ale v mém centru pro mládeţ je slaví velkolepě kaţdý rok. Moc se na to těším. Tomuto dni říkáme setkání sponzorovaných dětí. Bude zde krátký kulturní program s vánočními koledami, tancem a scénkami. Paní Dafné nám předala krásné látky na šaty, které jsme dostali jako dar od Vás. Tímto Vám mockrát děkuji. S láskou Suhal A. Jogi Dopis pro Suhala (překlad do češtiny) Drahý Suhale, píše Ti tvoje vzdálená rodina z farnosti Vrahovice. Moc Ti děkujeme za dopis. Velmi nás potěšil. Byla v něm spousta krásných informací o Tobě a Tvém studiu. Nadto jsme na Tebe moc pyšní, ţe jsi vyhrál tolik báječných cen. Rádi bychom viděli obrázek, který jsi namaloval. Kdyţ budeš tak laskav, poslal bys nám ještě nějaký další obrázek? Je to pro nás čest mít obrázek od tak úţasného malíře, jako jsi Ty. V naší farnosti se toho od posledního dopisu téţ hodně událo. Jana Marková odešla do řádu. Moţná z ní bude řádová sestra, kdyţ to Bůh bude chtít. Také se u nás konaly dvě svatby. A teď? Vrcholí u nás přípravy na Vánoce. Před několika dny ţeny z naší farnosti dělaly adventní věnce. Tuto sobotu máme v plánu vyzdobit prostor kostela. Kaţdý rok v něm máme několik vánočních stromů a velký betlém. Avšak nejkrásnější věc na Vánocích je půlnoční mše. Všechno září a voní po jehličí a kadidle. Zpívají se naše české koledy. Pak se všichni odeberou před kostel a vzájemně si přejí poţehnané svátky. Je to nádhera. Na druhou stranu si také trochu děláme starosti, ţe nebude sníh. V naší zemi je typické mít bílé Vánoce. Je to malá věc, ale patří to prostě k nim. Avšak hlavní věcí je proţít vánoční svátky v klidu a spokojenosti. V lednu se chystáme strávit víkend v rakouských Alpách. Pojede nás celkem devět, včetně otce Petra Matuly. Doufáme, ţe si nikdo nezlomí nohu nebo něco takového. Prosím, drţ nám palce. Jsme velmi rádi, ţe jsi naše sponzorské dítě. Děláš nám radost a jsme na Tebe hrdí. Prosíme, předej také svým rodičům naše pozdravy. Přejeme Vám krásné svátky a šťastný nový rok. Doufáme, ţe pro Tebe a Tvoji rodinu bude plný lásky, štěstí, zdraví, spokojenosti a hlavně Boţího poţehnání. S přáním všeho nejlepšího Tvá sponzorská rodina z farnosti Vrahovice Luštěnka pro děti Popelec Copak se to stalo? Popel se nám rozsypal po celém papíře. Sesbírejte ho v pořadí podle čísel. Zjistíte tak, co říká kněz, kdyţ dělá o Popeleční středě kaţdému na čele kříţek popelem. (Luštěnku najdete na: ) Bartolomějské listy 2/2012 stránka 11

12 Nabídka na letní prázdniny 2012 Klub SHM Prostějov (přihlášky na: ): 1. Pohádkový tábor Stará Voda ( , děti let, Václav Procházka) 2. Pohádkový tábor Stará Voda ( , děti 7 10 let, Lenka Ottová) 3. Pohádkový tábor Stará Voda ( , děti 7 10 let, Jiří Galda) 4. Pohádkový tábor Annaberg ( , děti let, Pavla Štěpánková) 5. Ministrantský tábor Annaberg ( , chlapci do 13 let, P. Petr Matula SDB) 6. Cyklistický tábor do Roháčů Slovensko ( , mládeţ let, P. Jaroslav Němec SDB) 7. Tábor Kolem kolem Jeseníků aneb Po stopách skřítka Gilla ( , mládeţ let, P. Jaroslav Němec SDB) 8. Brigádnický tábor na Annabergu ( , P. Jaroslav Němec SDB) 9. Ranger s výcvik pro budoucí animátory ( , Syslíci, Ondřej Češka) 10. Ranger s výcvik pro budoucí animátory ( , Šmoulové, P. Petr Matula SDB) 11. Zamávání prázdninám na Staré Vodě ( , pro účastníky z táborových akcí, Jana Kratochvílová) Celostátní setkání mládeže Ţďár nad Sázavou ( ) Farnost Prostějov-Vrahovice farní dovolená na faře v Újezdu u Uničova ( , pro rodiny i jednotlivce, moţnost účastnit se po celou dobu nebo jen pár dní je třeba nahlásit při přihlášení, po celou dobu bude přítomen P. Petr Matula SDB, bliţší informace v příštích číslech) Humor V hodině povídá paní učitelka ţákovi: Ty říkáš, ţe to máš v malíčku? To je skutečně škoda, ţe to nemáš v hlavě. Za pět. Po prázdninách ve škole. Tak co, proţil jsi zajímavé prázdniny? ptá se učitel Ferdy. Ano, pane učiteli, ale ne zas tak zajímavé, abych o nich mohl napsat slohovou práci. Dva kamarádi si vyprávějí: Jó, příteli, my jsme muzikální rodina. Všichni se učíme. Ţena se učí na klavír, dcera přešla na housle, syn na kytaru. No jo, a na co se učíš ty? Já se to učím snášet. Bartolomějské listy 2012 Ročník 3 Číslo 2/2012 vyšlo v nákladu 150 kusů. Vydává: ŘK farnost sv. Bartoloměje; Majakovského 3, Prostějov-Vrahovice. Farnost zahrnuje městskou část Prostějov-Vrahovice a obec Drţovice. Příští číslo vyjde Uzávěrka je v neděli Korektury Kristina Veselá, Jana Hrušková / Tisk Josef Záboj / Sazba Petr Matula Příspěvky můţete předat P. Petru Matulovi SDB (tel.: ); dát do sakristie nebo poslat em nebo Měsíčník je zdarma. Náklady na jedno číslo jsou 3 Kč. Více informací na: Bartolomějské listy 2/2012 stránka 12

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice PRF 2. 11. s. 4, ERF 16. 11. s. 5, Slovníček ornát, alba, cingulum, humerál s. 6, YouCat 4. díl Věřím v církev s. 6, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Portál nejprodávanější knihy s. 9, Farní kronika fara

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Kalendář doby postní s. 3, Aktuality o opravách s. 4, Slovníček Znamení kříže, ruka, klečení s. 5, YouCat 7. díl Proč jsme na zemi, Lidská důstojnost s. 6, Farní kronika fara, 6. díl s. 8, Postní almuţna

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Pastýřský list k Roku biřmování s. 4, Slovníček kropenka, křtitelnice, lavabo s. 5, YouCat 3. díl Věřím v Boha Otce, Syna a Ducha svatého s. 6, Farní kronika fara 2. díl s. 7, Kříž u hřbitovní zdi s. 8,

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice PRF 7. 3. s. 3, ERF 21. 3. s. 4, Program Noci kostelů s. 5, Slovníček paškál, pašije, kardinál s. 5, YouCat 8. díl Desatero 1. přikázání (esoterika, jóga, ateismus, obrazy) s. 6, Farní kronika fara 7.

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Ohlédnutí farnosti za rokem 2011 s. 4, Slovníček lektor, akolyta, jáhen s. 6, YouCat 5. díl Bůh a liturgie s. 6, Modlitby k Duchu svatému s.7, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Kniţní tipy s. 8, Farní kronika

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice ERF 28.11.2012 s.5, YOUCAT 15.díl 8.přikázání s.7 Slovníček bazilika, katedrála s.9, Mše sv.-jak jí porozumět? 1.díl s.10, Farní kronika (rok 1913-14) s. 12, Ukončení adopce Jyothi s. 14 Parkování při

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde Drazí přátelé, slavností Ježíše Krista Krále nám končí liturgický rok. 1. neděle adventní

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Jak předávat víru dětem?... s. 3 / Noc kostelů u sv.bartoloměje... s. 4/ Modlitba za Noc kostelů s. 5 / Turifer, krucifer, lucifer... s. 6 / Symbol vody 5. díl Jonáš a Jan Křtitel s. 6 / Podněty k Roku

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku. Velikým tématem pro naši přípravu na Velikonoce je otázka, zda dokážeme druhé přivádět ke

Více

Rok spásy 2013 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis ter millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Moutnice

Rok spásy 2013 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis ter millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Moutnice Rok spásy 2013 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis ter millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Moutnice Přehled roku spásy MMXIIv moutnické farnosti, 31.12. 2013 I: Astronomicky a meteorologicky

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

FARNÍ TROUBA. mějtež pozor na zvuk trouby (Jeremiáš 6,17)

FARNÍ TROUBA. mějtež pozor na zvuk trouby (Jeremiáš 6,17) Dnes vstupujeme také do Adventu, do přípravy na Vánoce. Začněme toto adventní snaţení proţívat s denním úryvkem evangelia, s modlitbou za kmotřence i naše kmotry a zvláště se snahou připodobňovat se Kristu,

Více

FARNÍ LIST. září 2005 ročník 1 číslo 1. Slovo kněze. Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje

FARNÍ LIST. září 2005 ročník 1 číslo 1. Slovo kněze. Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje FARNÍ LIST září 2005 ročník 1 číslo 1 Slovo kněze Vážení farníci, poprvé v historii kolodějské církevní obce vychází tento farní list,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích Farní informace F A I N prosinec 2014 Pro farnosti: Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic Možná bylo nebe plné hvězd, když se tři mudrci z Východu rozhodli vyjít za tou, která byla znamením Krále

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Za naše představené: Otče náš. III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

Za naše představené: Otče náš. III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním Rok spásy 2012 po Kristu ve farnosti Těšany anno salutis bis millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Těšany Přehled roku spásy MMXI v těšanské farnosti, 31.12. 2012 I: Astronomicky a meteorologicky

Více

Z obsahu: Pochvala od Boha... 02. Věřím, věříš, věříme... 04. Ptali jste se... 05. Farní tábor... 06. Svatý týden a Velikonoce 2015...

Z obsahu: Pochvala od Boha... 02. Věřím, věříš, věříme... 04. Ptali jste se... 05. Farní tábor... 06. Svatý týden a Velikonoce 2015... DUBEN 2015 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Pochvala od Boha... 02 Věřím, věříš, věříme...... 04 Ptali jste se... 05 Farní tábor... 06 Svatý týden a Velikonoce 2015...

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Program Noci kostelů s. 4, Slovníček ambit, apsida, presbytář s. 5, YouCat 9. díl Desatero 2. přikázání s. 6, Farní kronika fara 8. díl s. 7, Reportáže Pouť do Svaté země s. 7, Dopis od Jany Markové s.

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice ERF 30.1.2013 s.4, YOUCAT 17.díl 10.přikázání s.6 Slovníček štola, sakrarium, sanktuárium s.7, Mše sv.-jak jí porozumět? 3.díl Vstupní obřady s.8, Farní kronika (rok 1914) s. 9, Menší pouť za sv. Janem

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Přihlášky do semináře s.4, Postní almužna s.5, Slovníček kropenka, krypta, kříž, křižmo s. 5 Panna Maria 3. díl - dogma o Panenství Panny Marie s. 6, Farní kronika (rok 1944-1945) s. 7, Foto z jarních

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Jak vzniká? Na jakých principech?

Jak vzniká? Na jakých principech? SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE CSM Tábor-Klokoty čtvrtek (15:00-18:00) téma P. Mirek Šimáček Jeţíš Kristus učí ţít člověka ve vztazích lásky, neţít osamoceně, vytvářet společenství, kterému říkáme církev. JP.II.

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Odpustky pro duše v očistci s.4, Kanalizace pro faru s.5, YOUCAT 13.díl 6.přikázání Nesesmilníš s.6, Slovníček purifikatorium, pixida, relikviář, relikvie s.7, Rok víry logo, weby, odpustky s.8, Farní

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého 2008/09 červen Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého è. 6 Obsah: Úvodník 1 Výuka náboženství a systematická katecheze dětí ve školním roce 2009/2010 2-3 Uzavření školního

Více