Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace"

Transkript

1 Bankovní institut vysová škola Praha Katedra Financí a Účetnictví Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace Diplomová práce Autor: Irena Trefná Finance/Finance a hospodaření územní samosprávy Vedoucí: Ing. Hana Augustinová Praha Duben, 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace vypracovala samostatně pod odborným dohledem vedoucího diplomové práce za použití pramenů uvedených v přiložené bibliografii. V Praze, dne 1. dubna Irena Trefná

3 ANOTACE Diplomová práce na téma Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace analyzuje možnosti financování a účtování v neziskových organizacích. Zabývá se celkovou problematikou neziskových organizací, ale především je zde zaměřena pozornost na nadace a nadační fondy. Celkové řešení je v souladu s hlavními cíli práce. Dalším cílem je snaha navrhnout některá opatření, která by vedla ke zvýšení efektivnosti řízení a financování daného subjektu. Analýza financování řeší možné přístupy k získávání finančních prostředků, které jsou zásadním atributem v možnosti naplnit poslání neziskových organizací. Neziskové organizace jsou odkázány na pomoc druhých, proto je pro ně velice důležité vstoupit do povědomí široké veřejnosti. Přiblížením a definováním sociálního marketingu se podařilo rozšířit typy a přístupy k možnostem financování různých druhů neziskové organizace. Získané poznatky z odborných publikací slouží k aplikaci na zvolený subject Nadaci pro transplantaci kostní dřeně. V této organizaci byl analyzován přístup k financování a nastíněn způsob řízení. Dále v souladu s cílem práce byla provedena analýza účetního systému. Srovnání výzkumu z teoretické části s praktickou části přineslo zajímavé postřehy a otevřelo nový pohled na danou problematiku. Návrhy a opatření k financování a řízení neziskových organizací jsou zaneseny v diplomové práci. Annotation This final thesis with the topic of Bookkeeping and funding of non-profitmaking organizations with accent on foundations analyses possibilities of funding and bookkeeping of non-profit-making organizations. The thesis deals with general dilemma of non-profit-making organizations, but above all it is focused on foundations and endowment funds. Overall solution is in keeping with the main aims of this work. Another aim is an effort to suggest some precautions that would lead to increasing effectiveness and funding of given subject

4 Funding analysis solve possible approaches of getting financial resources as basic attribute of completing the mission. Non-profit-making organizations are depended on the help of others and that is the reason why it is so important for them to be recognized by the general public. Thanks to the defining of social marketing it was possible to spread types and approaches of possible funding of different types of nonprofit-making organizations. Experience gained from papers and literature serves to usage of given subject Bone marrow transplantation foundation. Funding attitude was analyzed there. Further in keeping with the aims of the work there was applied an analysis of bookkeeping system. Confrontation of the research of the theoretical part and practical part brought some interesting facts and opened further new views on given problematic. Suggestions and measures of funding and leading of non-profit-making organizations are mentioned in this thesis

5 OBSAH ANOTACE OBSAH ÚVOD VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ POSLÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ FUNKCE A CÍLE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁKONNÉ PŘEDPOKLADY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ TYPOLOGIE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH SUBJEKTŮ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Nadace a nadační fondy FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ FINANCOVÁNÍ NADACE SOCIÁLNÍ MARKETING Definice a cíle Vývoj sociálně-marketingového myšlení ŘÍZENÍ STYKU S VEŘEJNOSTÍ ÚČTOVÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁSADY ÚČTOVÁNÍ V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH ÚČETNICTVÍ NADACE Účtování o nadačním jmění Účtování o výnosech z nadačního jmění Účtování o převodu majetkových práv Účtování poskytnutých finančních příspěvků v rámci poslání ÚČETNÍ SYSTÉM V NADACI PRO TRANSPLANTACI KOSTNÍ DŘENĚ CHARAKTERISTIKA NADACE PRO TRANSPLANTACI KOSTNÍ DŘENĚ ANALÝZA ÚČETNICTVÍ A METODY ÚČTOVÁNÍ Účtování příjmů z činnosti nadace Účtování výdajů na činnost nadace Účetní uzávěrka a závěrka Účetní software Stereo FINANCOVÁNÍ A SPONZOROVÁNÍ NADACE PRO TRANSPLANTACI DŘENĚ VÝDAJE NADACE PRO TRANSPLANTACI KOSTNÍ DŘENĚ ZDROJE FINANCOVÁNÍ NADACE PRO TRANSPLANTACI KOSTNÍ DŘENĚ VYBRANÉ UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY Analýza příjmů a výdajů Ukazatelé likvidity Ukazatelé rentability SPONZOROVÁNÍ NADACE PRO TRANSPLANTACI KOSTNÍ DŘENĚ NÁVRHY OPATŘENÍ V OBLASTI FINANCOVÁNÍ A ŘÍZENÍ

6 7. SHRNUTÍ POZNATKŮ A ZÁVĚRŮ Z DIPLOMOVÉ PRÁCE SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŮ SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH

7 ÚVOD Abychom zbohatli materiálně, musíme nejprve zbohatnout v mysli. Tento citát od neznámého autora zdůrazňuje a vysvětluje postavení, vznik a existenci neziskových organizací. Neziskové organizace oproti podnikům ze standardního podnikatelského prostředí nejsou doposud vystavovány tak tvrdému konkurenčnímu tlaku, ale musí zvládat řadu specifických úkolů, které jsou důležité pro jejich vznik, fungování a plnění jejich cílů. V běžné praxi se velmi často setkáváme s neziskovými nevýdělečnými organizacemi. Tyto subjekty mají jeden společný znak, kterým je jejich poslání. Dobročinnost není možné realizovat bez podpory dalších subjektů, a proto by se měla stát součástí každého z nás celé společnosti. Systém veřejných statků a služeb státu vypovídá o rozvoji životní úrovně a celém národním hospodářství. Cílem diplomové práce je vypracování analýzy účetního systému a financování vybrané neziskové organizace - Nadace pro transplantace kostní dřeně. Snahou diplomové práce bude vysvětlit podstatu a fungování tohoto subjektu, upozornit na některá jeho specifika a navrhnout opatření zejména v oblasti financování a řízení, která by vedla ke zvýšení efektivnosti fungování Nadace pro transplantaci kostní dřeně. Pozornost bude soustředěna také na sociálně etický marketing jako důležitou složku řízení činnosti neziskových organizací, který je pro tyto subjekty tržního mechanismu velmi významný. V práci bude nejprve zpracována klasifikace a charakteristika základních typů neziskových organizací v České republice, aby bylo zřejmé, jaké formy neziskových organizací umožňuje legislativa České republiky. Největší pozornost bude věnována vybraným typům ostatních neziskových (nevýdělečných) organizací, jejich funkci a úloze. Pod tuto kategorii spadají také církve, náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti a nadace

8 Dalším krokem bude pro řešení diplomové práce problematika financování neziskových organizací. Principy financování budou nejprve nastíněny ve struktuře národního hospodářství, dále budou charakterizovány vybrané typy ostatních neziskových organizací. Samostatná část bude věnována problematice financování nadací. Pro názornost budou využívána různá schémata, které umožní rychlejší a přesnější pochopení vysvětlované problematiky. V souladu s hlavními a dílčími cíli se bude diplomová práce zabývat účtováním v neziskových organizacích. Tato část bude obsahovat fundamentální zásady a principy účtování, přičemž nejvíce pozornosti bude věnováno účtování v nadacích. Pro lepší ilustraci a názornost bude využíváno schémat účtování a jednotlivé účetní zápisy budou dále komentovány. Praktická část je soustředěna na aplikaci účetních postupů a metod v konkrétní neziskové organizaci, Nadaci pro transplantaci kostní dřeně. V další části práce bude provedena částečná finanční analýza, která srovnává hospodaření tohoto subjektu v letech 2006, 2007 a Budou navržena některá opatření v oblasti financování vybraného subjektu. Vzhledem k tomu, že oblast účtování a financování neziskových organizací je velice široká a rozsáhlá, není cílem této diplomové práce pojmout všechny problémy, jenž souvisejí s účtováním a financování všech typů nevýdělečných organizací. Tato práce si klade za cíl analyzovat možnosti financování a účtování v neziskových organizacích. V souladu s takto definovaným hlavním cílem je úkolem dílčích cílů klasifikace typů a přístupů k financování, přičemž důraz je kladen na nadace. Praktická část se soustředí na vysvětlení základních principů fungování nadace a jejího účetního sytému, kde cílem je snaha navrhnout některá opatření, která by vedla ke zvýšení efektivnosti řízení a financování daného subjektu. Pro vypracovávání teoretické části diplomové práce je použita především odborné publikace, které se týkají legislativní úpravy účetnictví neziskového sektoru. Aby bylo možné zpracovat praktickou část této práce, je nutné získat některé konkrétní informace a údaje od Nadace pro transplantaci kostní dřeně. Díky ochotě a vstřícnosti pracovníků v Nadaci pro transplantaci kostní dřeně bylo možno získat informace z oblasti účetní a daňové, které jsou nutné k aplikaci teoretických poznatků

9 do praxe. Hlavní informační zdroje představují výroční zprávy, účetní výkazy, vnitropodnikové směrnice a účtová osnova. Údaje o Nadaci pro transplantaci kostní dřeně jsou použita z výpisu z nadačního rejstříku. Poděkování patří primářovi MUDr. Vladimíru Kozovi, který je přednostou hematologicko-onkologického oddělení v Plzni a ředitelem registru dárců kostní dřeně. Zároveň je jedním ze zakladatelů vzniku Nadace pro transplantaci kostní dřeně. Formální úprava diplomové práce bude vycházet z Metodického pokynu k vypracování bakalářské a diplomové práce Bankovní institut vysoká škola Praha, vydané v roce

10 1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Sektor neziskových, veřejně prospěšných organizací (třetí sektor národního hospodářství), představuje významnou součást ekonomiky rozvinutých zemí, který formou produktivních činností, zejména produkcí služeb pro speciální skupiny obyvatelstva, realizuje naplňování úkolů spojených zejména s řešením různých projevů tržního selhání. Hlavním úkolem a cílem organizací působících v tomto sektoru není vytváření zisku, ale zabezpečování služeb pro obyvatelstvo. Pokud jde o definování sektoru neziskových organizací, existuje v odborné literatuře řada nejrůznějších definic. Podle D. R. Younga můžeme veřejně prospěšné organizace definovat asi takto: Organizaci můžeme chápat jako veřejně prospěšnou tehdy, když jí příslušné právní normy neumožňují fungovat v ekonomických procesech s běžnou úrovní tvorby zisku jako základním cílem organizace. 1 Tato definice neziskových organizací vychází zřejmě z neziskové podstaty veřejně prospěšných organizací, což se odráží v několika skutečnostech. Nezisková organizace může sice vytvářet zisk, ale jeho použití musí být realizováno v souladu se základním posláním těchto organizací. Tento typ organizace není akciovou společností nebo jí podobnou organizací a její vlastníci nedostávají ani dividendy ani jiné podíly z vytvořeného zisku. Veřejně prospěšné organizace jsou ve většině zemí daňově 1 YOUNG, D.R.: If not for Profit, for What? Levington Books, 1983 čerpáno z DRUCKER, Peter F.: Řízení neziskových organizací

11 zvýhodňovány a jejich zaměstnanci dostávají většinou přiměřené platy a mzdy, které nejsou přímo závislé na hospodářském výsledku těchto organizací. Z celkového poslání veřejně prospěšných organizací a určitého omezení jejich podnikatelských aktivit je možné vyvodit další závěry: Ve veřejně prospěšné organizaci není možné realizovat určité oprávnění a záměry tvorby zisku, které jsou charakteristické pro podniky soukromého sektoru a manažeři veřejně prospěšných organizací nemají prioritní zájem na výši zisku, vznikajícího, ať již v peněžní nebo naturální formě. 2 Veřejně prospěšné organizace jsou takové organizace, které nemají za cíl zvyšování příjmů vlastníků základního kapitálu POSLÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Cílem všech organizací, které mají veřejně prospěšný charakter, je úsilí o změnu chování a jednání člověka včetně zlepšení kvality jeho života i změnu celé společnosti. Je proto účelné si vyjasnit pojem poslání těchto organizací, uvědomit si, jaké poslání je vlastně pro ně reálné a jak tento pojem vůbec definovat. 4 2 HASITSCHKA, W.: Nonprofit Marketing, München, 1982 čerpáno z DRUCKER, Peter F.: Řízení neziskových organizací 3 HEINEN, E.: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, Wiesbaden, 1980 čerpáno z DRUCKER, Peter F.: Řízení neziskových organizací 4 DUBEN, Rostislav: Neziskový sektor v ekonomice a společnosti, CODEX Bohemia, 1996, s

12 Není vůbec pochyby o tom, že posláním každé veřejně prospěšné organizace je realizace jejího hlavního cíle, tj. změna člověka samotného. Problémem však je, jak toto všeobecně platné poslání a hlavní cíl neziskové organizace v daných konkrétních podmínkách realizovat. I když tyto organizace mají v podstatě stejný cíl, mají zcela odlišné podmínky (složení a kvalita pracovníků, rozsah prostředků, zaměření konkrétní činnosti apod.) a z toho vyplývající přístupy k dosažení cíle. Konkrétní poslání a především jeho realizace vyžaduje, aby nezisková organizace měla k dispozici potřebná technická zařízení a znala obsah zaměření své činnosti. Organizace se musí zaměřovat na to, co ve skutečnosti chce realizovat a čeho chce skutečně dosáhnout. Každý člen nebo pracovník organizace musí mít naprosto jasno v tom, jak jeho činnost může konkrétním způsobem přispívat k dosažení celkového cíle organizace. 1.2 FUNKCE A CÍLE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Prostřednictvím funkcí je naplňováno poslání organizace, je zabezpečován realizační proces organizace. Funkce se naplňují souborem činností. Jejich výsledkem je: produkce statků (služeb) nebo podmínky pro produkci těchto statků. Funkce, které prostřednictvím svých činností naplňují samo poslání organizace, se nazývají primárními (hlavními) funkcemi. Funkce, které prostřednictvím svých činností vytvářejí podmínky pro plnění primárních funkcí se nazývají sekundárními (zabezpečovacími) funkcemi. Samostatně potom působí funkce řídící, kterou vykonávají ve většině neziskových organizací pracovníci zabezpečující současně funkce primární

13 Funkce primární jsou velmi diferencované, neboť souvisí s diferencovaným posláním (školy, nemocnice, charita, ekologie, veřejná správa, divadla, kina apod.), proto je obsah činnosti těchto funkcí velmi rozmanitý a mnohdy obtížně definovatelný. Naproti tomu sekundární funkce mají téměř ve všech organizacích neziskového sektoru stejnou strukturu, neboť plní: funkci personální, funkci provozní, funkci správní, funkci komplexního hospodaření. Od poslání jsou odvozeny cíle neziskové organizace. Rozumí se jimi stav, kterého má být dosaženo v určitém období. Cíle mohou být členěny podle různých kritérií: kritérium funkce kritérium času kritérium adresnosti Cíle neziskové organizace jsou většinou obsaženy v koncepci rozvoje, ve strategickém plánu, pro krátkodobé období ve věcném a finančním plánu organizace na rok či čtvrtletí. Pro neziskové instituce není vždy snadné definovat svůj výsledek. Poslání je něco, co určuje dnešek, vede nás dneškem a informuje nás o dnešku. V okamžiku, kdy ztratíme poslání ze zřetele, začneme váhat a plýtvat zdroji. Cesta vede od poslání ke konkrétním cílům. Cíle si však může nezisková organizace stanovit teprve po přesné definici oblasti, na něž se bude její výkonnost zaměřovat. Potom si může nezisková instituce položit otázku: Plníme své předsevzetí? Dosahujeme takových výsledků, které nás dostatečně odlišují a do nichž se vyplatí investovat? 5 5 DRUCKER, Peter F.: Řízení neziskových organizací, Praxe a principy, Management Press, Praha

14 Výchozím bodem neziskové instituce je definice klíčových cílových oblastí, na něž bude zaměřen výkonnostní potenciál instituce, a to definice ne ze všeobecného hlediska, ale z hlediska konkrétních možností. Největší výzvou pro neziskové instituce, jejichž lidé chtějí sloužit dobré věci, jak se o tom zmiňoval Max De Pree 6, je vytvořit jim takové podmínky, aby jejich výkonnost byla doprovázena realizací jejich potenciálu. Tito lidé mají pocit seberealizace, a to se pozitivně projeví na výkonnosti celé organizace. To je to nejpodstatnější. 1.3 ZÁKONNÉ PŘEDPOKLADY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V české odborné ekonomické literatuře není jednoznačně definována charakteristika organizací, které působí v neziskovém sektoru. Pro další výklad se vychází z definice uvedené v zákoně č. 586/92 Sb. o dani z příjmu 18. Jde o organizaci charakteru právnické osoby, která nebyla zřízena nebo založena za účelem podnikání. V uvedeném zákoně se jedná o následující typy organizací. Zájmové sdružení právnických osob Občanské sdružení Politické strany a hnutí Registrované církve a náboženská společenství Nadace a nadační fondy Subjekty, o nichž tak stanoví zákon (obce, Komora auditorů,.) Okresní úřady Organizační složky státu a územních samosprávných celků Příspěvkové organizace Obecně prospěšné společnosti 6 Max De Pree byl předsedou představenstva firmy Herman Miller Inc. a představenstva Hope College. Je autorem knihy Ledership in an Art (New York, Garden City 1989)

15 Veřejné školy Vyšší územní samosprávní celky Školské právnické osoby podle zvláštního právnického předpisu Uvedený přehled organizací není dostačují pro pochopení poslání a cílů neziskových organizací. Právě bohatost poslání a cílů těchto institucí, prorůstání jejich činností napříč celou občanskou společností, třídící znaky, mohou být použity při jejich systematizaci podle kritérií kritérium zadavatele a) organizace založené veřejnou správou (státní správou) b) organizace založené soukromou fyzickou a právnickou osobou c) organizace, jež vznikly jako veřejnoprávní instituce 2. kritérium charakteru poslání a) organizace veřejně prospěšné založeny za účelem poslání spočívající v produkci veřejných statků uspokojující potřeby celé společnosti (např. charita, ekologie, zdravotnictví, vzdělávání) b) organizace vzájemně prospěšné založeny za účelem vzájemné podpory skupiny občanů i právnických osob, které jsou spojeny se společným zájmem. Jejich posláním je uspokojování vlastních zájmů a veřejná správa dbá, aby se jednalo o takové zájmy, které jsou ve vztahu k veřejnosti korektní, tzn. nejsou v rozporu se zájmy jiných občanů a právnických osob (např. aktivity v kultuře, profesní zájmy, ochrana zájmů skupin) 7 Rektořík, Jaroslav: Organizace neziskového sektoru, 2004, s

16 3. kritérium právně organizační normy a) organizace založené podle zákonů č. 218/2000 Sb. rozpočtová pravidla a č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů b) organizace založené podle ostatních zákonů platných pro neziskové organizace c) organizace založené podle zákona č. 513/91 Sb. obchodní zákoník a organizace s obdobným charakterem 4. kritérium financování a) organizace financované zcela z veřejných rozpočtů (organizační složky státu a územních celků) b) organizace financované zčásti z veřejných rozpočtů na příspěvek mají legislativní nárok (příspěvkové organizace, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, politická hnutí a strany) c) organizace financované z různých zdrojů (sponzoring, granty, dary, sbírky, vlastní činnost) d) organizace financované hlavně z výsledků realizace svého poslání 5. kritérium charakteristiky realizovaných činností (oborové členění) a) společnými pro všechny typy neziskových organizací nejsou založeny za účelem podnikání a dosahování zisku, uspokojují potřeby občanů a komunit (např. sociální služby, zdravotnické služby, vzdělávání, nadace, komunitní rozvoj) b) společnými jen pro soukromé neziskové organizace - povolena autonomie ve vztahu k vnějšímu okolí, členství realizováno na principu dobrovolnosti, vytváří většinou neformální struktury příznivců (např. komory auditorů, daňových poradců, účetních)

17 1.4 TYPOLOGIE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Skupina neziskových organizací je tvořena několika typy nevýdělečných účetních jednotek, které jsou vymezeny do pěti velkých skupin, s následujícími typologickými znaky. 8 I II III IV V Neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné, s globálním posláním globálně veřejně prospěšné činnosti. Neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné, s globálním posláním globálně vzájemně prospěšné činnosti. Neziskové veřejnoprávní organizace typu organizačních složek a příspěvkových organizací státu a samosprávných územních celků s globálním posláním veřejná správa a veřejně prospěšná činnost. Neziskové ostatní veřejnoprávní organizace, s globálním posláním veřejně prospěšná činnost Neziskové soukromoprávní organizace typu obchodních společností a jim podobných (jde o výjimečné případy neziskových organizací) s možností globálního poslání veřejně i vzájemně prospěšné činnosti. V příloze č. 1 je obsažen celkový přehled typů neziskových organizací. 1.5 CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH SUBJEKTŮ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Nezisková organizace je poměrně častým pojmem a každý z nás se s ním již určitě setkal. Otázkou však zůstává, co si pod tímto pojmem představit. Růžičková definuje neziskové organizace jako 8 S ohledem na stávající legislativní úpravu neziskových organizací v ČR může docházet k prostupnosti vzájemně a veřejně prospěšné činnosti především u organizací typu I. a II

18 Organizace, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, jak je konstatováno v zákoně o daních z příjmu. 9 Nejběžnějšími typy nevýdělečných organizací, se kterými se můžeme setkat, jsou církve, náboženské společnosti, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a nadace. Krátkou charakteristikou těchto subjektů se budeme zabývat v následující části práce Nadace a nadační fondy Nadace jsou právnickými osobami a vznikají dnem zápisu do nadačního rejstříku, který je veden soudem. Založení nadace je realizováno prostřednictvím zakládací listiny (v případě, že se jedná pouze o 1 zakladatele) nebo zakládací smlouvy (v případě více zakladatelů). Zakládací listina či smlouva musí obsahovat název včetně označení nadace nebo nadační fond, sídlo, identifikaci zřizovatelů, účel, výši majetkových vkladů, stanovení správní a dozorčí rady, specifikované podmínky pro poskytování nadačních příspěvků. Nadace příp. nadační fond zaniká dnem výmazu z nadačního rejstříku. Možné jsou tyto případy 10 dosažení cíle, pro který byla nadace či nadační fond založena sloučením s jinou nadací nebo nadačním fondem pravomocným rozhodnutím soudu prohlášením konkursu zamítnutím konkursu pro nedostatek majetku Aby mohla nadace vzniknout, je nutné složit minimální nadační jmění ve výši ,- Kč, které může být tvořeno buď finančními prostředky nebo nepeněžními 9 Růžičková, Růžena: Neziskové organizace, ANAG nakladatelství, 2005, 10 REKTOŘÍK, Jaroslav a kolektiv: Neziskové organizace, Základy ekonomiky a teorie, EKOPRESS, 1994 Praha

19 vklady, či cennými papíry. Nadace, příp. nadační fond je účelové sdružení majetku, jehož hlavním cílem je podpora obecně prospěšných cílů. Tyto cíle se týkají činností, které se zaměřují na rozvoj duchovních hodnot, ochranu lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochranu životního prostředí, kulturních památek a tradic, rozvoj tělovýchovy a sportu, rozvoj vzdělání a vědy. Obchodní společnosti, které nesplňují kritéria pro nadaci nesmějí ve svém názvu používat označení nadace. S nadačními fondy se lze běžně setkat např. ve školství. Tyto fondy sdružují rodiče a přátele školy s cílem získání finančních prostředků pro zajištění školních, ale i mimoškolních činností žáků a studentů. Neziskové organizace se od klasických podnikatelských subjektů odlišují v celé řadě aspektů. V případě nadace je velice důležité uvědomit si fakt, že nadace mají zákaz podnikat. Jejich hlavním cílem je plnit poslání, pro které byly založeny. Vzhledem k tomu, jsou tyto subjekty ze strany státu osvobozeny u některých příjmů od daně z příjmu. Nadace jsou specifickým subjektem ekonomiky a nesou celou řadu zvláštních znaků a charakteristik. Je zřejmé, že díky tomuto se přirozeně musí odlišovat i způsoby financování nadací. Snahou nadace je získat co největší počet dárců a sponzorů, kteří představují pro nadace dominantní zdroj příjmů. Mezi další zdroje financování nadace patří grantové programy. Čerpání těchto zdrojů se řídí striktními grantovými pravidly. Rovněž účetnictví v nadacích se řídí poněkud odlišnými postupy. Velmi důležité je zmínit fakt, že na rozdíl od podnikatelských subjektů podléhá účetní závěrka nadace vždy auditu. Nadace rovněž musí sestavovat a zveřejňovat výroční zprávu, která slouží uživatelům jako kontrolní a monitorovací nástroj činnosti nadace

20 2. FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Národní hospodaření je podle principu financování tvořeno ziskovým a neziskovým sektorem. V některých zdrojích se lze setkat s označením tržní sektor a netržní sektor. Ziskovým sektorem se potom rozumí ta část národního hospodářství, která je financována z prostředků získaných subjekty ziskového sektoru z prodeje statků, které buď produkují nebo distribuují, a to za tržní cenu, která se na trhu vytváří na základě vztahu nabídky a poptávky. Cílovou funkcí ziskového sektoru a tudíž i organizací, které v jeho rámci fungují (podnikají) je zisk. Neziskový sektor je taková část národního hospodářství, která získává prostředky pro své aktivity prostřednictvím tzv. redistribučních procesů. Hlavním cílem neziskového sektoru není dosažení zisku, nýbrž přímé dosažení užitku v podobě poskytnuté veřejné služby. Neziskový sektor tvoří tři části: veřejná, soukromá, domácnosti. Financování veřejného sektoru probíhá prostřednictvím veřejných financí. Cílem této části neziskového sektoru je poskytování veřejných služeb. Tato část národního hospodářství je řízena veřejnou správou. 11 Soukromý sektor a sektor domácností je financován prostředky soukromých fyzických a právnických osob. Zároveň však není vyloučen ani příspěvek z veřejných 11 REKTOŘÍK, Jaroslav a kolektiv: Neziskové organizace, Základy ekonomiky a teorie, EKOPRESS, 1994 Praha

21 financí. Soukromý sektor si klade za cíl dosažení přímého užitku. Domácnosti zastávají významnou úlohu, která se týká koloběhu finančních toků. 12 Na následujícím obrázku č. 1 je uvedené schéma, které znázorňuje členění národního hospodářství na základě principu financování. Obr. č. 1: Schéma členění národního hospodářství podle principu financování Zpracováno podle publikace Rektořík, J.: Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení, 2004 Veřejný sektor je tvořen veřejnou správou a ostatními nevýdělečnými organizacemi. V podstatě lze tedy říci, že veřejný sektor tvoří organizace, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání resp. dosahováním zisku. Veřejná správa je tvořena organizačními složkami státu, územními samosprávnými celky, vnitřními 12 REKTOŘÍK, Jaroslav a kolektiv: Neziskové organizace, Základy ekonomiky a teorie, EKOPRESS, 1994 Praha

22 organizačními jednotkami a státními příspěvkovými organizacemi. 13 Na následujícím obr. č. 2 je patrné schéma členění veřejného sektoru. Obr. č. 1A: Schéma veřejného sektoru z hlediska jeho členění Zpracováno podle publikace Kopek, R.: Účetnictví organizačních složek státu pro distanční studium, REKTOŘÍK, Jaroslav a kolektiv: Neziskové organizace, Základy ekonomiky a teorie, EKOPRESS, 1994 Praha, s

23 Organizační složky státu jsou tvořeny ústředními orgány a jimi podřízenými organizačními složkami a z pověření státu zajišťují veřejné, společenské a individuální potřeby. Pod pojem společenských potřeb lze mimo jiné zahrnout ochranu osobnosti, řešení sporů a konfliktů (armáda a soudy). Individuálními potřebami rozumíme např. uspokojování potřeb v oblasti vzdělání, zdraví a dále uspokojování sociálních potřeb atd.. Kategorizaci jednotlivých složek státu zobrazuje následující schéma. Obr. č. 2: Schéma organizačních sloţek státu Zpracováno podle publikace Kopek, R.: Účetnictví organizačních složek státu pro distanční studium, 2007 Každá z ústředních organizačních složek státu je tzv. správcem rozpočtové kapitoly. Proto mluvíme v rozpočtové klasifikaci o tzv. kapitolním třídění příjmů a

24 výdajů. 14 Organizační složky státu sestavují každý rok rozpočet své kapitoly. Základním principem jejich hospodaření jsou veškeré příjmy hlavní činnosti a veškeré výdaje hlavní činnosti jsou příjmem a výdajem státního rozpočtu. (Kopek, 2007, s. 7). Organizační složka státu soustřeďuje své příjmy na příjmovém rozpočtovém účtu a výdaje na výdajovém rozpočtovém účtu. Proto je zde nutné, aby sledovala své příjmy a výdaje odděleně. Na konci roku musí být provedeno vyúčtování rozpočtu, to znamená, že finanční prostředky byly použity na činnost čerpáním a nebo se vrací jejich nepoužitá část. Do územních samosprávních celků patří obce, kraje a sdružení obcí nebo krajů. Hospodaří podle schváleného rozpočtu, který je součástí rozpočtu zřizovatele. Z toho vyplývá, že zřizovatel musí mít ve svém rozpočtu obsaženy veškeré příjmy a výdaje svých organizačních složek. Zřizovatel jim poskytuje finanční prostředky formou provozní zálohy v hotovosti a nebo bezhotovostním způsobem, tj. na běžném účtě banky. Výsledkem hospodaření je čistý cash flow, nebo-li rozpočtový přebytek (pokud jsou příjmy vyšší než výdaje) nebo rozpočtový schodek (pokud jsou výdaje vyšší než příjmy). 15 Příspěvkové organizace jsou zřizovány pro společensky žádoucí činnosti např. v oblasti zdravotnictví, školství, kultury, vědy, obrany a bezpečnosti a v dalších jiných oblastech. Příspěvkové organizace dostávající od svého zřizovatele příspěvek na provoz. Vykonávají činnost hlavní a činnost hospodářskou, to znamená, že vedou odděleně své náklady a výnosy u hlavní činnosti a zvlášť náklady a výnosy u hospodářské činnosti. Účtování pro obě dvě činnosti je stejné s tím rozdílem, že pro hospodářskou činnost platí podnikatelská pravidla. Hospodaří na základě schváleného finančního plánu, který se týká rozpočtu nákladů a výnosů. Finanční plán dále ještě obsahuje rozpočtové dotace, které příspěvkové organizace dostávají z rozpočtu zřizovatele. Finanční plán dále informuje o veškerých odvodech, které příspěvkové organizace odvádějí do rozpočtu zřizovatele. Vzhledem k tomu, že hospodaří s prostředky veřejných rozpočtů, je pro něj relevantní právní legislativa o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, pokud jsou zřizovateli územní samosprávní celky. 14 Kopek, R.: Účetnictví organizačních složek státu pro distanční studium, 2007, s Kopek, R.: Účetnictví organizačních složek státu pro distanční studium,

25 Rovněž připadají v úvahu rozpočtová pravidla, pokud je zřizovatelem organizační složka státu. Mezi hlavní zdroje financování patří fondy majetkové a fondy peněžní. Do fondů majetkových patří fond dlouhodobého majetku a fond oběžných aktiv. Do druhé kategorie fondů příspěvkové organizace patří fond rezervní, fond reprodukce a majetku, investiční fond, fond odměn a fond kulturních a sociálních potřeb. V podstatě se dá říci, že příspěvkové organizace získávají finanční prostředky z,,vlastní činnosti, z rozpočtu zřizovatele, z doplňkové činnosti, ze smluv o spolupráci nebo sdružení prostředků, od státních fondů, z příspěvků a darů od fyzických a právnických osob a z vlastních fondů FINANCOVÁNÍ NADACE Úvodem je nutné upozornit na jeden důležitý aspekt: nadace nesmějí podnikat. Tento zákaz se nevztahuje na pronájmy nemovitostí, na pořádání veřejných sbírek či tombol a na pořádání společenských, kulturních a vzdělávacích akcí. Aby nadace mohly úspěšně plnit své cíle, které mají uvedené ve svém statutu či ve své nadační listině, tak jsou ze strany státu u některých druhů příjmů osvobozeny od daně z příjmů právnických osob. Jedná se o,,příjmy z pronájmu nemovitostí, které jsou součástí nadačního jmění, příjmy plynoucí z pronájmu uměleckých děl, které jsou součástí nadačního jmění, úrokové a dividendové příjmy plynoucí z cenných papírů, které jsou součástí nadačního jmění, příjmy plynoucí z úroků finančních prostředků, které jsou součástí nadačního jmění za podmínky, že jsou uloženy na zvláštním účtu u banky, příjmy plynoucí z autorských a patentových práv, které jsou součástí nadačního jmění za podmínky, že jsou příslušné složky majetku zapsány v nadačním rejstříku. 16 Jurajdová, H.: Účetnictví, daně a financování územních samosprávních celků a organizací neziskového sektoru,

26 Osvobozena jsou též bezúplatná nabytí majetku a to v souladu s účelem a podmínkami stanovenými v nadační listině nebo ve statutu. 17 Snahou nadací je získat co největší možný počet dárců a sponzorů. Dosažení tohoto cíle je realizováno prostřednictvím organizování veřejných sbírek. Dále jsou nadacemi rozesílány osobní dopisy, potenciální dárci jsou kontaktovány prostřednictvím telefonických hovorů, rozesíláním poštovních poukázek. Nadace organizují různé benefiční akce nebo mohou písemnou formou požádat o grant. Dárci a sponzoři poskytují finanční dary na účet (v podstatě se jedná o všechny finanční dary, které jsou nižší než ,- Kč) nebo finanční dary, které jsou přijaty na základě darovacích smluv. Tyto darovací smlouvy jsou nejčastěji uzavírány při poskytnutí finančních darů na částku ,- Kč a výše. V neposlední řadě existují v nadaci i dárci a pomocníci, kteří nadaci podpoří, ale většinou bez udání svého jména a zůstávají tak v anonymitě. Většina nadací v praxi také uzavírá smlouvy na věcné dary a služby. Jedná se o nepeněžní plnění. Jako příklad můžeme uvést dar od firmy, jež se zabývá výrobou skla. Tento subjekt daruje nadaci některé své výrobky na základě darovací smlouvy a nadace pak zajistí reklamu a propagaci tohoto dárce. Takto přijaté předměty pak nadace dále používá např. jako formu poděkování ostatním dárcům za jejich podporu. Další možností, jak může nadace získat finanční zdroje, jsou grantové programy. Tyto programy musí být odsouhlaseny správní radou a řídí se grantovými pravidly. Jedná se např. o programy na podporu vzdělání v medicíně nebo o podporu investic. Dále lze takto získané prostředky použít jako výdaje na osvětu a vlastní činnost. Pod pojmem osvěta si lze představit např. spolupráci s různými druhy médií (televize, tisk). Do výdajů vlastní činnosti nadace patří mzdy a odvody z mezd zaměstnanců, výdaje kanceláře, které tvoří telefon, kancelářské potřeby, poštovné a ostatní výdaje. 17 Jurajdová, H.: Účetnictví, daně a financování územních samosprávních celků a organizací neziskového sektoru,

27 2.2 SOCIÁLNÍ MARKETING Neziskové instituce se omezují pouze na poskytování služeb. Chce, aby konečný uživatel jejích služeb nebyl pouhým uživatelem, ale aktivním spolupracovníkem, neboť cílem služby je změnit lidskou bytost. Je mnohem snažší Brooklynský most prodat než ho někomu darovat. 18 Důvěra mezi subjekty nebude fungovat, bude-li něco nabízeno zcela zdarma. Prodávat se musí i ta nejprospěšnější služba. 19 Marketing prováděný v neziskovém sektoru se však podstatně liší od prodávání. Je to více otázka znalosti trhu. Můžeme to definovat jako průzkum služeb z hlediska zákazníka či klienta. Ačkoli marketing v neziskovém sektoru používá stejnou terminologii a z velké části i stejné nástroje jako v podnikatelském sektoru, přesto se liší, neboť neziskové organizace umisťují na trh nehmotný produkt. Nemocnému člověku nemusíme prodávat nemocniční ošetření. Rovněž lékaři neprodáváme nemoc pacienta. Co však prodáváte, je vaše schopnost pomoci lékaři vykonávat jeho praxi. Je to koncepce abstraktní pojem a prodávat koncepci je něco jiného než prodávat hmotný produkt. 20 Vhodná marketingová strategie je další možností způsobu financování a získávání finančních prostředků. Ve zdroji financování pravděpodobně spočívá největší rozdíl mezi neziskovým sektorem, podnikatelským sektorem a státní správou. Podnik získává finanční prostředky z prodeje, státní správa z daňových zdrojů. Nezisková instituce se musí obracet na dárce. Obrací se na lidi, kteří se chtějí podílet na jejím poslání, avšak nejsou příjemci jejich služeb. Sociální marketing je novým a rychle rozvíjejícím se nástrojem, který dokáže změnit sociální chování zejména ve směru získání příslušné veřejnosti a celé společnosti pro uvažovanou změnu v chování lidí. 18 Neznámý autor z 19.století 19 DRUCKER, Peter F.: Řízení neziskových organizací, Praxe a principy, Management Press, 1994 s DRUCKER, Peter F.: Řízení neziskových organizací, Praxe a principy, Management Press,1994 s

28 2.2.1 Definice a cíle Sociální marketing je aplikací generického marketingu na specifickou formu problémů. V tomto smyslu je podobný normálnímu marketingu používanému při obchodování v drobném, politickému marketingu a průmyslovému marketingu. Generický marketing může být definován ve dvou směrech jako většina aktivit (např. výuka, volby, kulturní a sportovní akce), tzn. členové společnosti provozují aktivity k dosažení určitého výsledku. Sociální marketing se liší od generického marketingu v tom, že je objektem veřejného sledování a zájmu. Často musí usilovat o ovlivňování neexistující nebo negativní poptávky málo vzdělaných nebo vůbec nevzdělaných skupin veřejnosti. 21 Nevýhodou se zde stává často špatná průkaznost výsledků, které jsou těžko představitelné pro třetí stranu. Cílem sociálního marketingu je ovlivňování lidského chování. Není určen k výchově nebo změně hodnot a názorů, ale je prostředkem právě ke změně chování, i když někdy jeho úkolem je propůjčovat informace nebo znalosti, pokud jde o konkrétní profesionály (např. profese učitele, lékaře). Pokud sociální marketing má někdy konečný cíl měnit postoje nebo hodnoty, může být ten, kdo jej používá, označován za lobbyistu nebo propagandistu nebo za umělce, ale nikoliv za obchodníka. 22 Sociální marketing se liší od jiných oblastí marketingu jen s ohledem na cíle obchodníka a jeho organizace. Usiluje o ovlivňování sociálního chování ne ve prospěch obchodníka, ale ve prospěch příslušné skupiny zákazníků a celé společnosti. Sociální marketing zahrnuje jakoukoliv plánovanou činnost k ovlivňování jakéhokoliv lidského chování, kde motivy změny ovlivní chování a rozhodování zákazníka. Může působit na jednotlivce k použití produktu nebo služeb. Cílem sociálního marketingu je produkovat optimální činnost přinášející sociální změnu. I při optimálním záměru není jistota, že úkol v podobě konkrétní změny chování bude splněn. To záleží na tom, jak jednoduchý a naopak složitý úkol byl předpokládán. 21 DUBEN, Rostislav: Neziskový sektor v ekonomice a společnosti, CODEX Bohemia, 1996, s DUBEN, Rostislav: Neziskový sektor v ekonomice a společnosti, CODEX Bohemia,

29 Dosažení změny v chování je do značné míry závislé na 3 faktorech: 23 na nízkém nebo vysokém zapojení okruhu zákazníků na jednorázové nebo pokračující akci na akci, která je prováděna jednotlivci nebo celými skupinami Vývoj sociálně-marketingového myšlení Organizace mohou využívat několik forem marketingu. Každá forma představuje určitou fázi vývoje marketingového myšlení. 24 Masový marketing Jde o formu marketingu, kde organizace masově produkuje zboží a služby, dále je distribuuje a nabízí na trhu, aby oslovila každého vhodného spotřebitele. Tento typ marketing odpovídá prodejní orientaci organizace a příslušnému marketing. Je celkově méně nákladný a pokrývá největší potenciální trh. Organizace používající masový marketing věnuje malou nebo žádnou pozornost diferenciaci v preferenci zákazníků. Diferencovaný marketing Diferencovanost je styl marketingu srovnatelný s marketingem orientovaným na produkt. Odlišnost je hlavním pravidlem. Tržní nabídky mohou mít různý charakter, styl, kvalitu, atd. Nabídky nejsou zpravidla určeny pro rozdílné skupiny zákazníků, ale spíše tomu, aby poskytly alternativy pro každého účastníka trhu. Terčový marketing Je to typ marketingu určený organizacím orientovaným na zákazníka. Organizace rozlišuje mezi segmenty trhu, vybírá několik těchto segment do ohnisek a rozvíí tržní nabídku, mixuje marketing s cílem zachytit potřeby každého segmentu. 23 DRUCKER, Peter F.: Řízení neziskových organizací, Praxe a principy, Management Press, Praha DUBEN, Rostislav: Neziskový sektor v ekonomice a společnosti, CODEX Bohemia, 1996,

30 Výklenkový marketing Také tento typ je orientovaý na zákazníka. Je vhodný pro organizaci s limitovanými zdroji. Nejsou zachyceny potřeby každého segmentu, namísto toho je vybrán jeden nebo dva segment, na které se zaměří jak prostředky, tak marketingové úsilí. Tato volba může být založena na vlastních předpokladech nebo na nedostatcích konkurence. Tyto formy jsou tedy využívány neziskovými organizacemi. Je zaznamenán odstup od masového marketingu k marketingu orientovanému převážně na produkt, tedy terčový a výklenkový marketing. V případě terčového marketingu má organizace přednosti v lepší pozici pro vytvoření tržních příležitostí, podchytí segmenty zákazníků, jejich potřeby, mohou lépe určit ceny a distribuční kanály. V případě tohoto procesu nastávají dvě stadia: 25 segmentace trhu (konceptualizace a výzkum směřující k identifikaci skupin zákazníků) terčový marketing (výběr segmentu a soustředění se na ně) 2.5 ŘÍZENÍ STYKU S VEŘEJNOSTÍ Pro dosažení svých vytyčených strategických cílů, musí nezisková organizace ovlivnit mínění široké veřejnosti. Jde o tři typy mínění: ohlas, anticipace a podpora. Ohlas a anticipace vyvolává specifickou změnu. Podpora je odlišnou záležitostí. Zaznamenává často nedostatek reakce u takové veřejnosti, jako jsou státní orgány, sociální kritici a další. 26 V praxi mohou existovat různé neshody mezi realizací sociálního marketingu a řízením vztahů s veřejností. Existují názory, že marketingová strategie by měla vycházet ze vztahů s veřejností. Z toho tedy vyplývá, že sociální marketing je specifický právě v 25 DUBEN, Rostislav: Neziskový sektor v ekonomice a společnosti, CODEX Bohemia, 1996, s DUBEN, Rostislav: Neziskový sektor v ekonomice a společnosti, CODEX Bohemia, 1996, s

31 tom, že je kladen větší důraz na styk s veřejností než u klasického marketingu u podnikatelského subjektu. Jak již bylo několikrát zmíněno, podpora veřejnosti otevírá další možnosti financování organizace, možnost realizace cílových projektů, podporu grantů a naplňování poslání neziskové organizace. Z finančních důvodů by měla organizace věnovat zvýšenou pozornost určité vyhraněné veřejnosti. Ty můžeme rozdělit na tři skupiny. 27 Primární skupinou veřejnosti jsou ti, kteří jsou bezprostředně spjaty s organizací (klienti, zaměstanaci, dobrovolníci). Sekundární skupinou veřejnosti jsou ti, kteří jsou ve styku s organizací nepravidelně. Terciání skupinou veřejnosti tvoří různé členské skupiny, zájmové a sociální skupiny, odbory atd. Styky s veřejností jsou funkcí řízení, které posuzuje a zhodnocuje vliv významných skupin veřejnosti, určuje politiku a procedury organizace ve veřejném zájmu. Jde o komunikaci s cílem získat náklonost a sympatie pro podporu. Dále styky s veřejností usilují o ovlivnění postavení organizace, o zlepšení její image v očích zúčastněných. Zde je zásadní rozdíl mezi klasickým marketingem. Ke zmíněnému výčtu chce marketing ovlivnit ke specifickému chování. Jako je např. nákup, připojení, volba..). Styky s veřejností nedefinují cíle organizace, zatímco marketing je určen k tomu, aby definoval obchodování a potenciálního zákazníka. 27 DRUCKER, Peter F.: Řízení neziskových organizací, Praxe a principy, Management Press, Praha

32 3. ÚČTOVÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 3. 1 ZÁSADY ÚČTOVÁNÍ V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH Účetnictví funguje jako samostatný systém, který má úzkou vazbu na legislativní a ekonomické prostředí. Obecná definice účetnictví říká, že účetnictví je věrné zobrazení skutečností, které jsou jeho předmětem, pokud je vedeno úplně, průkazně a správně. 28 Úplné účetnictví znamená, že účetní jednotka účtuje o všech účetních případech, které se týkají příslušného účetního období. Průkazně je vedeno účetnictví tehdy, když daný subjekt provádí pravidelné inventury majetku a závazků a je schopen doložit a prokázat předepsaným způsobem účetní případy a účetní zápisy. Správné účetnictví je takové, které neporušuje povinnosti stanovené legislativou. Dále platí, že účetní jednotka by měla účetně zobrazovat realitu s přihlédnutím ke všem okolnostem účetního případu. 29 České republice je účetní legislativa upravena zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Tento právní předpis stanoví rozsah a způsob vedení účetnictví a rovněž jsou v něm specifikovány požadavky na průkaznost účetnictví. Účetní jednotka je povinna vést účetnictví v českém jazyce a v peněžním vyjádření, tj. v českých korunách. V České republice existuje velmi těsná vazba mezi účetnictvím a zdaněním a není tedy pochyb o tom, že účetnictví musí zajistit veškeré potřebné informace, na jejichž základě je pak stanovena velikost daně z příjmu. Vedením účetnictví může být pověřena jiná právnická či fyzická osoba, která však musí mít k této činnosti oprávnění. Potom je tato služba prováděna za úplatu, nejčastěji na základě řádně uzavřené mandátní smlouvy. Je však nutné upozornit na fakt, že za účetnictví nadále nesou odpovědnost účetní jednotky. 28 Jurajdová, H.: Účetnictví, daně a financování územních samosprávních celků a organizací neziskového sektoru, 2002, s Jurajdová, H.: Účetnictví, daně a financování územních samosprávních celků a organizací neziskového sektoru,

33 Účetnictví plní celou řadu funkcí, které se vzájemně prolínají a doplňují. Funkce účetnictví můžeme klasifikovat takto: 30 registrační kontrolní vyhodnocovací informační Účetnictví musí splňovat specifické podmínky stanovené platnou legislativou, včetně základních zásad o účtování, které jsou v moderních účetních systémech nastoleny. Existuje základních dvanáct přístupů k pojetí vztahu účetnictví a jeho zásady: akruální princip náklady a výnosy jsou účtovány do toho období, do něhož věcně a časově patří. Prakticky se tato zásada projevuje účtováním časového rozlišení nákladů a výnosů, při tvorbě a zúčtování rezerv, rovněž také při tvorbě a zúčtování opravných položek. věcná (materiální) zásada tento princip je někdy označován též jako zásada významnosti a jejím cílem je zajistit, aby účetní výkazy a jejich příloha obsahovaly pouze informace významné pro uživatele. zásada zákazu kompenzace se v praxi projevuje tím, že není povoleno vzájemně započítávat náklady a výnosy nebo položky majetku a jejich zdroje zásada přednosti obsahu před formou tento princip definuje, že není předepsána forma, je přípustná individuálně zvolená forma, ale je nutné dodržet podmínky stanovené pro obsah a významnost. zásada periodicity zjišťování výsledku hospodaření a finanční situace prostřednictvím tohoto principu je zajišťováno pravidelné zjišťování a vykazování výsledku hospodaření a finanční situace, které jsou realizovány pravidelným sestavováním účetních výkazů. 30 Jurajdová, H.: Účetnictví, daně a financování územních samosprávních celků a organizací neziskového sektoru, 2002, s

34 zásada oceňování v historických cenách ekonomické veličiny, o kterých je účtováno, se oceňují trvale v cenách, v nichž byly oceněny v době, kdy došlo k účetnímu zápisu. V dalších obdobích se pak tyto ceny jeví jako historické. Historické účetní ceny bývají často kritizovány, neboť se v nich nepromítá kupní síla peněžní jednotky a její změny. Dalším argumentem proti používání historických cen je fakt, že neberou v úvahu inflaci a vycházejí z předpokladu, že je možné sčítat měnové jednotky různých období, přestože se mění jejich kupní síla. Výše uvedené nedostatky je však možné eliminovat následnými přepočty mimo výkazy finančního účetnictví. zásada bilanční kontinuity a konzistence mezi účetními obdobími prostřednictvím zásady bilanční kontinuity je dosaženo návaznosti údajů v časovém sledu účetních období. Tento princip se projevuje ve všeobecně známé návaznosti údajů účetních výkazů a účtů mezi koncem jednoho a začátkem druhého období. Zásada konzistence současně zabezpečuje, aby mezi účetními obdobími byla co největší obsahová a metodická stálost. V případě, že dojde ke změnám použitých metod, musí být srovnatelnost jednotlivých období zajištěna speciálními přepočítacími prostředky. zásada vymezení okamžiku realizace zajišťuje určení data, ve kterém z hlediska účetního případu účtovaná událost nastala. Datum realizace je vymezeno účetní a daňovou legislativou. Velmi důležitou roli hraje definice tohoto data v případech realizace výnosů a nákladů. zásada opatrnosti princip této metody spočívá v tom, že při oceňování účetních veličin a jejich vykazování je využíváno všech přípustných možností tak, aby byl majetek, závazky, vlastní kapitál, náklady, výnosy a výsledek hospodaření oceněn takovým způsobem, aby promítal všechna předpokládaná rizika. Uplatnění tohoto principu se v účetnictví projevuje např. účtováním o opravných položkách či rezervách. U organizačních složek státu připadají tyto metody v úvahu prakticky jen při hospodářské (doplňkové) činnosti. zásada vymezení účetní jednotky definuje pojem účetní jednotka, tedy subjekt, který vede uzavřený systém účetnictví. Musí být přesně vymezeno,

35 co do účetní jednotky náleží a to zejména v případech vzájemně propojených skupin podniků. zásada neomezené doby trvání účetní jednotky tento princip je interpretován množstvím rozdílných výkladů. V podstatě se jedná o to, aby účetnictví bylo vedeno tak, jako by měla účetní jednotka existovat stále. Problém je v tom, že v reálném světě nic netrvá věčně. V zásadě jde tedy o to, že v kritických obdobích nelze zkreslovat povoleným způsobem výsledek hospodaření, ocenění majetku a závazků. Naopak účetním zvýšením zisku a hodnoty majetku je možné firmu výhodněji prodat či získat úvěr u peněžního ústavu. zásada věrného zobrazení skutečnosti účetnictví je věrným zobrazením skutečnosti tehdy, jestliže jsou v něm zachyceny všechny účetní případy, které souvisejí se stavem a pohybem aktiv, pasiv, nákladů a výnosů daného účetního období (tzn. účetnictví je úplné). Dále je nutné, aby byly účetní případy dle stanovených pravidel správně oceněny a byly průkazné. Průkaznost je zajištěna tím, že účetní zápisy jsou doloženy a zároveň formálně a věcně zkontrolovány. Správné je účetnictví tehdy, jestliže nedošlo ze strany účetní jednotky s přihlédnutím ke všem okolnostem účetního případu k porušení povinností stanovených zákonem o účetnictví ÚČETNICTVÍ NADACE Podle zákona o účetnictví jsou nadace poviny vést podvojné účetnictví s tím, že roční účetní uzávěrka musí být vždy ověřena auditorem. Do roční uzávěrky nadací patří výkaz zisku a ztrát, rozvaha aktiv a pasiv, příloha. Mezi další povinnosti nadace patří zpracování výroční zprávy, která je pak veřejně přístupná u rejstříkového soudu. Lidé, ať již drobní dárci či subjekty, kteří poskytli velké finanční prostředky do nadace, mají možnost tímto způsobem zjistit, jak bylo s jejich dary v nadaci nakládáno a jak v podstatě nadace na tom hospodářsky je. 31 Kopek, R.: Účetnictví organizačních složek státu pro distanční studium, 2007, s

36 Účtování o nadačním jmění Pod pojmem nadační jmění si můžeme přestavit souhrn peněžních, ale i nepeněžních vkladů a nadačních darů. V praxi je účtování o nadačním jmění velmi důležité, neboť nadace ke konci rozvahového dne musí vypočítat poměr ročních výdajů po odpočtu grantů k reálné hodnotě nadačního jmění. Tento poměr je vyjádřen procentuálně a musí odpovídat zákonu o nadacích a zakládajícímu statutu nadace. Nadace si založí zvláštní účet nadačního jmění založení termínovaného vkladu: 1) převod částky z hlavního účtu nadace na účet peníze na cestě 2) připsání částky na zvláštní účet nadačního jmění, tj. na nový termínovaný vklad ) 2) Obr. č. 3: Schéma účtování o zaloţení nadačního jmění Zpracováno podle publikace Jurajdová, H.: Účetnictví, daně a financování územních samosprávních celků a organizací neziskového sektoru, Účtování o výnosech z nadačního jmění V nadaci jsou výnosy generovány zejména díky nadačnímu jmění. Významnou výnosovou položkou jsou rovněž výnosy z ostatního majetku nadace. Výnosy z nadačního jmění představují úroky na účtu nadačního jmění:

37 1) připsání úroku na účet nadačního jmění v našem případě na termínovaném vkladu 2) převod úroku z termínovaného vkladu na běžný účet nadace prostřednictvím účtu peníze na cestě 3) připsání převedených úroků na hlavní účet nadace ) 2) 644 1) Obr. č. 4: Schéma účtování o výnosech z nadačního jmění Zpracováno podle publikace Jurajdová, H.: Účetnictví, daně a financování územních samosprávních celků a organizací neziskového sektoru, Účtování o převodu majetkových práv V praxi nadace běžně dostávají dary, ať už v peněžní nebo nepeněžní formě. Takový dar potom nadace může zařadit do nadačního jmění. Účtování o takové operaci si můžeme ilustrovat následovně: nadace obdržela darem sbírku obrazů, která bude zařazena do nadačního jmění. Potom schéma zaúčtování bude vypadat takto: 1) nepeněžní vklad nadačního jmění pořízení darem 2) zařazení sbírky obrazů do majetku nadace

38 ) 2) Obr. č. 5: Schéma účtování o převodu majetkových práv Zpracováno podle publikace Jurajdová, H.: Účetnictví, daně a financování územních samosprávních celků a organizací neziskového sektoru, Účtování poskytnutých finančních příspěvků v rámci poslání V rámci svého poslání může nadace poskytovat peněžní prostředky jiným právnickým osobám jako dar. Takový dar lze realizovat buď hotovostně nebo bezhotovostním způsobem. Účtování v rámci takové operace vypadá následovně: 1) poskytnutí darem peněžní prostředky z účtu nadace 2) poskytnutí darem peněžní prostředky z pokladny nadace ) 2) Obr. č. 6: Schéma účtování poskytnutých finančních prostředků v rámci poslání Zpracováno podle publikace Jurajdová, H.: Účetnictví, daně a financování územních samosprávních celků a organizací neziskového sektoru,

39 4. ÚČETNÍ SYSTÉM V NADACI PRO TRANSPLANTACI KOSTNÍ DŘENĚ 4. 1 CHARAKTERISTIKA NADACE PRO TRANSPLANTACI KOSTNÍ DŘENĚ Název: Nadace pro transplantaci kostní dřeně Sídlo: Plzeň, Na Roudné 123/212 IČO: Zápis: u Krajského soudu v Plzni, oddíl N, vložka 6 Datum zápisu: Účel nadace: podpora rozvoje programu transplantací kostní dřeně Správní rada Nadace pro transplantace kostní dřeně Je tvořena předsedou správní rady a dvěma členy. Jedná se o nejvyšší orgán Nadace pro transplantace kostní dřeně, který rozhoduje o zásadních otázkách týkajících se koncepce strategie a činnosti nadace. Dozorčí rada Nadace pro transplantaci kostní dřeně Představuje kontrolní orgán nadace, který se na svých zasedáních zabývá kontrolou hospodaření a nakládáním s finančními prostředky. Tvoří ji předseda a jeden člen. Management nadace Je tvořen šesti členy, kteří mohou uplatňovat pravomoci delegované správní radou. Zodpovědnost a kompetence členů managementu vyplývají z platné legislativy a jsou upraveny statutem, organizačním, kompetenčním a podpisovým řádem

40 Výše nadačního jmění: ,- Kč podle výpisu z nadačního rejstříku ze dne 7. března Toto nadační jmění je tvořeno peněžními prostředky, které jsou uloženy na zvláštním účtu u ČSOB, a. s., a cennými papíry, které tvoří podílové listy a státní dluhopisy České národní banky. Nadace pro transplantaci kostní dřeně byla založena v květnu 1992 v Plzni. Její přeregistrace byla provedena podle zákona č. 227/1997 Sb. dne 18. listopadu Jedná se o organizaci s celostátní působností. Záměrem bylo vytvořit v České republice tzv. program dobrovolného dárcovství kostní dřeně. Tento program umožňuje pacientům zachránit život prostřednictvím nepříbuzenské transplantace. Nadace založila Český národní registr dárců dřeně. Tento registr zahrnuje ve své databázi více než dobrovolných dárců dřeně a spolupracuje s mezinárodní databází. V březnu roku 2005 byl oceněn prestižní akreditací Světové asociace dárců dřeně WMDA a stal se čtvrtým registrem na světě ANALÝZA ÚČETNICTVÍ A METODY ÚČTOVÁNÍ Nadace pro transplantaci kostní dřeně vede podvojné a mzdové účetnictví průběžně, v měsíční periodicitě, pomocí standardního softwaru, který poskytuje uživateli všechny státem stanovené sestavy. Díky tomuto postupu jsou zajištěny splněné postupy účtování a zároveň je dodržována časová a věcná souvislost jednotlivých účetních případů s příslušným účetním období. Účetní jednotka má vypracované směrnice, které specifikují používání obecných postupů. Ke každému účetnímu případu je vždy doložen účetní doklad, který obsahuje náležitosti podle 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Nadace používá metodiky podvojného účetnictví pro účetní jednotky, u kterých není hlavním předmětem činnosti podnikání. Dále dodržuje základní zásady účtování v rámci úplnosti, průkaznosti a správnosti údajů. Z důvodu operativního řízení účetní jednotka sestavuje měsíční účetní závěrky. Tímto je zaručena návaznost hlavní knihy, výsledovky, účetního a pokladního deníku, dále rozvahy, výkazu zisku a ztráty

41 v průběhu běžného účetního období. Tento optimální postup zaručuje objektivitu účetních informací, zajišťuje reálný obraz o stavu a pohybu majetku, závazků a hospodářského výsledku. Nadace pro lepší orientaci a přehlednost používá k syntetickým účtům i účty analytické. Jejich členění a uspořádání stanoví v účtovém rozvrhu. Tento rozvrh se během účetního období v principu nemění, pouze dochází k jeho průběžnému doplňování. Během účetního období je dodržována zásada bilanční kontinuity, která spočívá ve stálosti metod při oceňování cenných papírů, v postupech odepisování, v postupech účtování a v uspořádání položek měsíčních účetních závěrek a jejich obsahu. Nadace pro transplantaci kostní dřeně podléhá auditu. Již řadu let vykonává tento audit doc. Ing. Karel Novotný, CSc. z Organizační kanceláře Praha.Výrok auditora za sledované období zněl - bez výhrad. Závěrem lze říci, že účetnictví poskytuje podklady pro vyhodnocovací analýzy a pro kontrolu oprávněnosti, správnosti, přípustnosti a účelnosti s nakládáním jednotlivých složek majetku a jeho pohybu. V neposlední řadě poskytuje řadu údajů jak pro interní, tak pro externí uživatele. Uživateli účetních informací jsou například veřejnost, státní orgány, dále subjekty, které poskytly finanční prostředky, ale i zaměstnanci Účtování příjmů z činnosti nadace Z následujícího grafu (obr. č. 8) je patrné, že drobné příspěvky v roce 2006 představují téměř polovinu veškerých finančních příjmů, jedná se o dary, které jsou nižší než ,- Kč. Dary, které jsou vyšší než ,- Kč tvoří 45 % příjmů. Úroky a výnosy jmění představují zbývajících 13 %. V roce 2007, jak můžeme sledovat na obr.č.9, je patrné, že nadace zaznamenala nárůst na větších darech, to však vyvážil 5-ti % pokles drobných příspěvků. Mezi příjmové položky se v tomto roce zařadila dražba darovaných PC. Ve srovnání s rokem 2006 a 2007 nemůžeme rok 2008 označit za sponzorský. Je znatelný pokles jak v drobných příspěvcích, tak i větších darech. Můžeme se domnívat, že je tento jev zapříčiněný nastávající světovou ekonomickou krizí. Nárůst je patrný ve výnosech a úrocích z vlastního jmění. Na začátku roku došlo k navýšení

42 nadačního jmění. Jedná se o nemovitost Druhý Domov, která byla přesunuta z vedlejšího nemovitého jmění do nadačního jmění. Tento název se používal po dobu realizace projektu. Dnes je přejmenován na Centrum U Pramenů. V dalším textu jsou používany oba názvy. V obr.č 21 je naznačeno toto schema, které demonstruje přesun. Tato změna je také doložena v příloze č.2. Účtování jednotlivých položek příjmů je řešeno v následujícím textu. Obr. č. 7: Struktura příjmů z činnosti nadace za rok 2006 Zpracováno podle výroční zprávy Nadace pro transplantace kostní dřeně za rok

43 Obr. č. 8: Struktura příjmů z činnosti nadace za rok 2007 Zpracováno podle výroční zprávy Nadace pro transplantace kostní dřeně za rok 2007 Obr. č. 9: Struktura příjmů z činnosti nadace za rok 2008 Zpracováno podle výroční zprávy Nadace pro transplantace kostní dřeně za rok

44 V účetnictví jsou drobné příspěvky, dary a příjmy z akcí řešeny tak, že dojde k zaúčtování na vrub účtu 221- Bankovní účet a ve prospěch účtu 901 Vlastní jmění. Je vhodné, aby tyto účty byly analyticky odlišeny, aby bylo zřejmé, o jaké vlastní jmění se jedná a zda se jednalo o dar do ,- Kč nebo vyšší. Analytické rozlišení může mít například následující podobu: účet Vlastní jmění peněžní dary: ve prospěch tohoto účtu jsou zúčtovávány příspěvky, které jsou nižší než ,- Kč účet Vlastní jmění peněžní dary: ve prospěch tohoto účtu je účtováno o příspěvcích v hodnotě vyšší než ,- Kč účet Vlastní jmění kasičky: na tento účet se účtují příjmy z kasiček, které jsou nižší než ,- Kč účet Vlastní jmění kasičky > ,- Kč: tento účet slouží k evidenci příjmů získaných prostřednictvím kasiček. Sbírka má přesně daná pravidla a ta jsou neustále kontrolována. Kasičky jsou umisťovány například v nákupních centrech, v lékárnách. účet Vlastní jmění DMS kostní dřeň: ve prospěch tohoto účtu jsou účtovány příjmy z dárcovských SMS. Jedná se o jednoduchý způsob získávání drobných příspěvků od veřejnosti. Projekt dárcovských SMS zpráv je založen na nekomerčním principu a z každé zaslané zprávy získává daná nezisková organizace 27,- Kč. účet Vlastní jmění darovací smlouvy: na tento účet se zúčtovávají darovací smlouvy, které jsou uzavřené na částky nižší než ,- Kč účet Vlastní jmění darovací smlouvy > ,- Kč účet Vlastní jmění Česká pošta: ve prospěch tohoto účtu se účtují příjmy od dárců, kteří uhradí poštovní poukázky poštou a částka je nižší než ,- Kč účet Vlastní jmění Česká pošta > ,- Kč účet Vlastní jmění Akce: ve prospěch tohoto účtu se účtují příjmy z akcí, které jsou pořádané nadací. Jako příklad můžeme uvést akce s mottem Společně proti leukémii, které se koná na desítkách benzínových čerpacích stanic,

45 kde za dobrovolné finanční příspěvky nabízejí dobrovolníci řidičům umytí skel u aut a také jim předávají letáky a informace o dárcovství dřeně. účet Vlastní jmění Dědictví: v Nadaci pro transplantaci kostní dřeně je možné získání finančních prostředků z dědictví. Tento právní akt je učiněn prostřednictvím závěti zemřelého. Co se týká daně darovací a daně dědické, tak na veškerý bezúplatně nabytý majetek účetní jednotka uplatňuje nárok na osvobození od těchto daní prostřednictvím daňového přiznání, které vždy podává na finanční úřad do třiceti dnů po uplynutí pololetí. Daňové přiznání obsahuje mj. informace o dárci a nabytém majetku a vyjádření v české měně. Předmětem darovací daně není příjem příspěvků a finančních podpor ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu územních samosprávních celků. Úroky, které jsou připsány na bankovní účet, jsou účtovány na vrub účtu 221 Bankovní účet a ve prospěch výnosového účtu 644 Úroky. Vzhledem k tomu, že Nadace pro transplantaci kostní dřeně vlastní nemovitost, kterou pronajímá na základě řádně uzavřené smlouvy, řeší se tento příjem v účetnictví tak, že se příjem peněžní částky zaúčtuje na straně Má dáti účtu 221 Bankovní účet a na straně Dal na účtu 649 Jiné ostatní výnosy Účtování výdajů na činnost nadace Na jedné straně máme příjmy, takže zde musí být I výdaje. V obr.č.10, 11 a 12 si přiblížíme skladbu výdajů nadace za rok 2006, 2007 a Hned na první pohled je jasné, že v letech 2006 a 2007 se nejdražší položkou pro nadaci stala stavba centra Druhý Domov. V roce 2007 se tento projekt dokončoval. Tím se stává odlišný od ostatních sledovaných v hodnotě finanční rezervy. Klasickými a stálými výdaji můžeme označit výdaje na osvětu, mzdy a režii. Ještě samostatnou položkou zůstává výdaj na granty. Tato hodnota je vždy závislá na výši příspěvků

46 Obr. č. 10: Struktura výdajů z činnosti nadace za rok 2006 Zpracováno podle výroční zprávy Nadace pro transplantace kostní dřeně za rok 2006 Obr. č. 11: Struktura výdajů z činnosti nadace za rok 2007 Zpracováno podle výroční zprávy Nadace pro transplantace kostní dřeně za rok

47 Obr. č. 12: Struktura výdajů z činnosti nadace za rok 2008 Zpracováno podle výroční zprávy Nadace pro transplantace kostní dřeně za rok 2008 Jak bylo již ukázáno v předchozích obrázcích, výdaje nadace tvoří také výdaje na osvětu a pořádání společenských akcí a dále výdaje na provoz kanceláře a ostatní režijní výdaje. Do výdajů na osvětu především patří výdaje na tisk osvětových materiálů, inzerce, tisk složenek. Nadace vydává také svůj vlastní časopis s názvem Naděje. V tomto časopise průběžně informuje o svém poslání a děkuje dárcům kostní dřeně a dobrovolným spolupracovníkům. V účetnictví je zaúčtována faktura - daňový doklad na vrub účtu 518 Ostatní služby a ve prospěch účtu 321 Dodavatelé. Pro přehlednost a srozumitelnost je opět použita analytická evidence u nákladového účtu 518: účet Inzerce, tisk účet Časopis Naděje

48 Při úhradě faktur bezhotovostním způsobem je účtováno na straně Dal účtu 221 Bankovní účet a na straně Má dáti účtu 321 Dodavatelé. Do výdajů na pořádání společenských akcí patří např. akce Poděkování dárcům konané v Obecním domě. Jedná se o celostátní akci pro dárce, kteří podstoupili odběr dřeně, aby zachránili životy těžce nemocným pacientům. Jedná se o velmi slavnostní událost, která se koná každý rok v Praze. V roce 2006 i 2007 se jí také účastnila první dáma České republiky Ing. Livia Klausová a Jiřina Jirásková, která je již celou řadu let patronkou Nadace pro transplantaci kostní dřeně. Výdaje na provoz kanceláře tvoří mzdy a odvody z mezd zaměstnanců, kancelářské potřeby, poštovné, telefon. Nadace má v současné době dva zaměstnance: referentku, fakturantku a tiskovou mluvčí. Referentka má uzavřenou řádnou pracovní smlouvu na hlavní pracovní poměr, fakturantka má uzavřený zkrácený hlavní pracovní poměr na 0,25 pracovního úvazku a tisková mluvčí je zaměstnána na dohodu o provedení práce. Pokud se týká výkonů funkcí ve správní a dozorčí radě, jsou vykonávány bezplatně. V činnosti Nadace pro transplantaci kostní dřeně pomáhá řada dobrovolníků. Jedná se o spolupracovníky z různých regionů, kteří svou činnost vykonávají bezplatně. Tito spolupracovníci se podílejí na zajišťování příjmů tohoto subjektu a i na propagaci její nadační činnosti včetně osvěty na podporu transplantace kostní dřeně. V účetnictví jsou účtovány měsíčně interní doklady, které se týkají následujících předpisů:

49 Účetní případ Má dáti Dal Proúčtování hrubé mzdy Proúčtování ZP zaměstnanci Proúčtování ZP zaměstnavatel Proúčtování SP zaměstnanci Proúčtování SP zaměstnavatel Proúčtování zálohové DP na FÚ Proúčtování sráţkové DP na FÚ Dobírka mezd mimo hotovost Tab. č. 1: Zaúčtování mezd Zpracováno podle podkladů z účetnictví Nadace pro transplantace kostní dřeně Termín pro zaplacení odvodů má nadace u příslušných orgánů nahlášen vždy k 20. v měsíci. Takže po odepsání plateb z bankovního účtu následují tyto účetní operace: Účetní případ Má dáti Dal Úhrada závazků vůči zdravotní pojišťovně Úhrada závazků vůči OSSZ Úhrada zálohové DP Úhrada sráţkové DP Výplata mezd z bankovního účtu Tab. č. 2: Zaúčtování závazků plynoucích z titulu mezd Zpracováno podle podkladů z účetnictví Nadace pro transplantace kostní dřeně

50 Nákup kancelářského materiálu se v účetnictví promítne na základě paragonu a to na vrub účtu Kancelářské potřeby a ve prospěch účtu Pokladna. Poštovné je hrazeno vždy hotově a doklad z České pošty se účtuje na vrub účtu Výkony spojů a ve prospěch účtu Pokladna. Pokud se jedná o úhradu telefonu, je situace v účetnictví řešena tak, že společnost O2 zašle do Nadace pro transplantaci kostní dřeně fakturu, daňový doklad. Ta je zaúčtována na vrub účtu Výkony spojů a ve prospěch účtu Dodavatelé. Odepsání částky z bankovního účtu je účtováno jako úhrada došlé faktury, tj. účetním zápisem / Ostatní režijní výdaje představují například poplatky, které si peněžní ústavy berou za vedení bankovních účtů. Po odepsání poplatku bankou se tento účetní případ zaúčtuje na vrub účtu Poplatky bankám a ve prospěch účtu Bankovní účet Účetní uzávěrka a závěrka Před účetní závěrkou je nutné provést řadu nezbytných uzávěrkových prací. Jedná se o vykonání inventarizace, tj. mj. provedení fyzické a dokladové inventury, která se týká veškerého majetku, jiných aktiv, závazků a ostatních účtů v hlavní knize. Výši majetku je nutné doložit inventurními seznamy a inventurními protokoly, které musí mít předepsané náležitosti. Účetní jednotka má v nadačním jmění cenné papíry, proto je nutné vždy k učinit přecenění na reálnou cenu. Přecenění se provádí prostřednictvím účtu 921 Oceňování rozdílů z přeceňování cenných papírů. Dojde-li ke zvýšení reálné ceny cenných papírů účtuje se na vrub účtu 069 např. Podílové listy Zaset Managementu, na kterém jsou vedeny, a ve prospěch účtu 921. Dojde-li k poklesu reálné ceny účetní zápis je v tomto případě opačný. Nadace pro transplantaci kostní dřeně má v majetku nemovitost evidovanou na účtu 021 Stavby. Je nutné zaúčtovat odpisy podle odpisového plánu do nákladů. Účetní jednotka u této nemovitosti používá rovnoměrné odpisy, které jsou shodné s daňovými odpisy. Účetní zápis odpisů je straně Má dáti účtu 551 Odpisy dlouhodobého majetku a na straně Dal 081 Oprávky ke stavbám. Co se týká tvorby rezerv, opravných položek, finančního leasingu nebo výdajů na výzkum, nebylo o nich účetní jednotkou k účtováno, neboť je nevytvořila,

51 nebo se jí tyto operace netýkaly. Dále musí účetní jednotka zaúčtovat nárok zaměstnanců na hrubé mzdy za prosinec, včetně jejich odvodů na příslušné instituce, časové rozlišení nákladů a inventarizační rozdíly. Za zdaňovací období roku 2006 účetní jednotka vytvořila zisk. V následujích dvou letech tomu tak nebylo, byla vytvořena ztráta. Při sestavování daňové povinnosti pro rok 2006 byl využit 20 odst. 7 zák. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů, který říká, že poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání mohou odečíst ze základu daně ,- Kč. Po tomto snížení daňového základu jejich odečtení vznikla Nadaci pro transplantaci kostní dřeně daňová povinnost ve výši ,- Kč. V účetnictví se tato skutečnost promítla interním účetním dokladem k zápisem na vrub účtu Daň z příjmů a ve prospěch účtu Daň z příjmů (zúčtování daní). V červnu tohoto roku účetní jednotka daň z příjmů právnických osob uhradila na účet finančního úřadu bezhotovostním způsobem. Účetní operace byla zaúčtována zápisem / V roce 2008 při sestavování daňového přiznání z nemovitosti byla vypočtena daňová povinnost ,- Kč. Jedná se o nemovitost U Pramenů. Již výše byl zmíněn převod této nemovitosti z vedlejšího nemovitého jmění do nadačního jmění. Tato skutečnost je pro vzniklou daňovou povinnost osvobozující. Zapsáním nemovitosti a pozemků do nadačního rejstříku nejsou tyto položky předmětem daně pro nadaci. Účetní závěrku tvoří výkazy rozvahy, výkazu zisku a ztráty a příloha. Rozvaha, nebo-li bilance v plném rozsahu obsahuje aktiva a pasiva k prvnímu dni účetního období a stav k poslednímu dni účetního období. Je sestavována v tisících korunách českých. Od podnikatelské rozvahy se liší jak formální, tak i věcnou stránkou. Rozvaha nadace neobsahuje sloupec brutto, korekce a netto a na straně pasiv se liší strukturou jmění a to zejména vlastním jmění, fondy a oceňovacími rozdíly k přecenění majetku a závazků. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu má tři oddíly, a to náklady, výnosy a výsledek hospodaření. Ten je opět odlišný od podnikatelského výkazu, neboť obsahuje dva sloupce: v prvním se vykazuje činnost hlavní a ve druhém sloupci činnost hospodářská. Třetí a poslední částí účetní závěrky je příloha. Přílohu tvoří dvě části: první část je shodná s koncepcí přílohy podnikatelské a druhou část tvoří tabulka, která obsahuje

52 informace o přijatých dotacích, o přijatých prostředcích ze zahraničí na provoz, dále údaje o pohledávkách a zásobách. Výkaz zisku a ztrát, bilance, příloha a daňové přiznání by měly být vždy odevzdány na příslušný finanční úřad do 30. června po uplynutí zdaňovacího období. Jakmile proběhne účetní závěrka a účetní písemnosti se již nepotřebují, archivují se ve zvlášť určených prostorech. Ukládání a úschovu písemnosti stanovuje zákon o účetnictví a je to nezbytné například pro kontroly jednotlivých úřadů a revize Účetní software Stereo Účetnictví Nadace pro transplantaci kostní dřeně zpracovává externí firma na základě řádné uzavřené mandátní smlouvy. Ke zpracování účetnictví tato firma používá účetní software Stereo. V případě softwaru Stereo se jedná o program, který je určen pro zpracování kompletní administrativní agendy malých a středních podniků, které účtují v soustavě podvojného účetnictví. Přestože je primárně určen pro podnikatelské subjekty, mohou jej používat i rozpočtové a příspěvkové organizace, politické strany apod. Díky tomuto softwaru je možné vést účetní agendu včetně evidence DPH, evidenci majetku, zboží a materiálu na skladech a mzdovou agendu. Software obsahuje nástroje, prostřednictvím kterých je možné velmi snadno jednotlivé vstupy a výstupy přizpůsobit dle požadavků jednotlivých uživatelů. Dále lze říci, že je poměrně jednoduchý na ovládání a jeho ovládání je intuitivní. Program je konstruován na jednoduché filozofii: všechny doklady, které je potřeba zaúčtovat se do systému zadávají jen jednou a na jednom místě. Veškeré vazby, které jsou nutné, jsou realizovány automaticky. Další neocenitelnou výhodou je, že dokumenty stejného typ lze zpracovávat dávkově tak, jak je to běžné v účtování. Velmi jednoduchým způsobem lze vytvořit složený účetní zápis, jehož počet položek rozúčtování není nijak omezen. Při práci je možné využít i řady automatických funkcí např. zúčtování kurzových rozdílů apod. Další nespornou výhodou používaného systému je nízká hardwarová náročnost. Software pracuje pod operačním systémem MS DOS a umožňuje sdílení dat na všech

53 běžných typech sítí. Bez komplikací pracuje rovněž pod operačním systémem Windows 3.x, Windows 95/98/ME a Windows NT/2000/XP. Program v maximální možné licenci obsahuje 5 modulů: Účetnictví Majetek Mzdy Sklady Kancelář Modul Účetnictví Tento komponent účetního systému Stereo lze považovat za centrální. Je tomu tak z toho důvodu, že veškeré akce, které se odehrávají v ostatních modulech, mají vliv na obsah účetních knih. Modul Účetnictví je primárně určen k realizaci a uchovávání účetních záznamů účetní jednotky. Modul je rozdělen do 3 logických oddílů, které blíže ilustruje následující obrázek

54 Obr. č. 13: Mapa modulu Účetnictví Zpracováno podle uživatelské příručky programu Stereo V oddílu Evidence jsou zadávána účetní data. Prostřednictvím této části jsou pořizovány účetní a daňové doklady, účtování o jejich předpisech a úhradách nebo dalších vazbách. Prostřednictvím oddílu Přehledy jsou informace z naplněné účetní agendy zpracovávány do sestav, mezi které řadíme základní knihy účetnictví (hlavní kniha a kniha analytické evidence), výsledkové přehledy a výkazy (rozvaha, různé typy výsledovek, výkaz zisku a ztráty a cash flow). Oddíl Ostatní obsahuje podpůrné nástroje, nápovědu, implicitně připravené číselníky, parametry a volby, které spouští datovou a účetní závěrku

55 Modul Majetek Hlavní funkcí tohoto modulu je evidence dlouhodobého i drobného majetku, majetku pořízeného leasingem a dále doplňková evidence používaného hardwaru a softwaru. Modul Majetek umožňuje z agendy dlouhodobého majetku účtovat o všech událostech, které se odehrály v souvislosti s evidovaným majetkem tzn. pořízení, účetní odpisy a vyřazení majetku. Další výhodou je, že program automaticky může vytvářet daňové odpisy. V oblasti majetku pořízeného na leasing je velkou výhodou možnost automaticky generovat splátkový kalendář s podporou zaúčtování měsíčních splátek. Následující obrázek opět ilustrativně přibližuje, jaké části modul Majetek obsahuje. Obr. č. 14: Mapa modulu Majetek Zpracováno podle uživatelské příručky programu Stereo

56 Modul Mzdy Modul je konstruován tak, aby bylo možné vést personální evidenci a v souvislosti s ní generovat podpůrné sestavy. Rovněž je možné sledovat nepřítomnost zaměstnanců a v souvislosti s těmito skutečnosti lze automaticky provádět výpočty dávek a náhrad. V souladu se zákoníkem práce je software rovněž schopen vést evidenci docházky. Dalším použitelným nástrojem v rámci tohoto modulu je zpracování úkolové, hodinové i měsíční mzdy. Informace získané prostřednictvím tohoto modulu lze automaticky převádět do účetnictví. Obr. č. 15: Mapa modulu Mzdy Zpracováno podle uživatelské příručky programu Stereo Modul Sklady Díky tomuto modulu je uživateli umožněna evidence zásob zboží, materiálu, polotovarů, výrobků a obalů na několika skladech nebo prodejnách. Výše uvedené

57 předměty lze přijímat na sklad, fakturovat, prodávat za hotové a podle operativní potřeby okamžitě ze skladu odepisovat. Pro lepší názornost uvádím mapu modulu Sklady v grafickém vyjádření. Obr. č. 16: Mapa modulu Sklady Zpracováno podle uživatelské příručky programu Stereo Modul Kancelář Hlavním cílem, pro který byl tento modul zkonstruován, je především vystavování účetních, daňových i dalších dokladů. Díky této části softwaru je možné zpracovávat obchodní dopisy, sledovat korespondenci s obchodními partnery, s úřady a dalšími institucemi. Dále je zde možné vést evidenci knihy jízd nebo vyplňovat daňová přiznání. Kancelář obsahuje i adresář firem, který využívají všechny moduly programu Stereo

58 Obr. č. 17: Mapa modulu Kancelář Zpracováno podle uživatelské příručky programu Stereo

59 5. FINANCOVÁNÍ A SPONZOROVÁNÍ NADACE PRO TRANSPLANTACI DŘENĚ 5. 1 VÝDAJE NADACE PRO TRANSPLANTACI KOSTNÍ DŘENĚ Nadace pro transplantaci kostní dřeně má výdaje na osvětu a vlastní činnost a mezi další výdaje Nadace pro transplantaci kostní dřeně patří bezesporu velmi důležité, tzv. grantové programy. Tyto výdaje na granty se řídí aktuální potřebou podpory do jednotlivých oblastí či sektorů transplantačního programu a aktuálním stavem volných prostředků nadace. Aby Nadace pro transplantaci kostní dřeně mohla poskytnout grant, musí být splněna velmi přísná grantová pravidla pro udílení nadačního grantu. Jedná se například o řádně vyplněnou žádost o grant, která musí splňovat všechny formální, ale i věcné požadavky. Po přijetí žádosti v nadaci, podle účelu poskytnutí příspěvku, probíhá výběrové řízení podle grantových pravidel a přidělení příspěvku schvaluje u každé individuální žádosti správní rada nadace. Nadace pro transplantaci kostní dřeně poskytuje grantové příspěvky do níže uvedených čtyř sektorů. První sektor tvoří podpora dárcovství kostní dřeně, druhý sektor je podpora vzdělání v onkologii, hematologii a transplantační medicíně, třetí sektor představuje podpora pacientů po transplantaci a ve čtvrtém sektoru je investiční podpora transplantačních center a transplantační medicíny jako celku. Na první grantový program Podpora dárcovství kostní dřeně jsou nadací pro transplantaci kostní dřeně poskytnuté grantové příspěvky na různá vyšetření tkáňových znaků, díky nimž se pak provádí vhodnost dárců pro konkrétní pacienty a na veškeré s tím související laboratorní práce. Každý nový dobrovolník, který chce darovat kostní dřeň, aby mohl pomoci, ať už dítěti nebo dospělému člověku, který onemocněl leukémií, je bohužel nucen podstoupit velký počet vyšetření, které v současné době nehradí zdravotní pojišťovny a ani stát. Proto by se dalo říci, že se jedná o granty na záchranu lidských životů. Druhý grantový program Podpora vzdělávání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně spočívá v tom, že nadace podporuje účast lékařů a sestřiček nejen na domácích, ale i zahraničních odborných vzdělávacích kurzech se

60 specializovanou tematikou v oblasti hematologie, onkologie a transplantační medicíně. Je zde velmi důležité zdůraznit, že vzdělanost a zkušenost zdravotnického personálu úzce souvisí s úspěšností transplantací a s optimálním průběhem následné rekonvalescence. Třetí grantový program Podpora pacientům po transplantaci kostní dřeně poskytuje finanční pomoc nemocným, kteří jsou po transplantaci kostní dřeně a jejichž finanční situace je velmi tíživá. Dalo by se říci, že jejich životní úroveň je snížena právě kvůli nemoci. Příjem těchto pacientů je realizován pouze ve formě vyplácené dávky v nemoci, ale jejich výdaje jsou v porovnání s příjmem velice vysoké. Lidé, kteří onemocněli leukémií, si na rozdíl od ostatních musí hradit výdaje na cestování k pravidelným kontrolám do transplantačního centra, výdaje na ubytování v místě transplantačního centra, výdaje na speciální diety, výdaje na telefon, který někdy bývá využíván jako jediné spojení s ostatním světem, ale i na ubytování rodinných příslušníků v místě transplantačního centra. Takže i tento třetí grantový program je skutečně velmi nezbytný. Čtvrtý grantový program je Investiční podpora transplantačních center a laboratoří v ČR. Uvedený program nadace je otevřen n podporu investic do nezbytných přístrojů a techniky, či zázemí, na kterémkoliv pracovišti v ČR. Rozsah grantů na investice se řídí stavem uvolněných finančních zdrojů v příslušném roce, rozhodnutí o udělení grantu spadá do výhradní pravomoci správní rady nadace. V roce 2006 byl z tohoto programu realizován projekt Druhý domov. Tento projekt představuje investice, které bylo nutné vynaložit na rekonstrukci původní budovy a přístavbu objektu. Tato nemovitost je v majetku nadace a v srpnu roku 2008 byla slavnostně otevřena. Tento Druhý domov představuje komplexní ubytovací a rekondiční centrum, který poskytuje řadu služeb lidem nemocným leukémií, kteří jsou po transplantaci kostní dřeně. Jsou jim poskytovány například rehabilitační služby, psychologické, sociální a právní služby. Cílem tohoto projektu je usnadnit návrat do plnohodnotného života. Na základě výběrového řízení byl v roce 2008 částečně podpořen nákup přístroje LUMINEX. Toto zařízení slouží k automatickému vyšetření transplantačních znaků dárců DNA. Pátým grantovým programem je Podpora výzkumu v medicínských oborech. Zde je předpokladem pokroku a zlepšování léčebné péče o nemocné, realizace kvalitních

61 výzkumných projektů je však velmi náročné odborně i finančně. Nadace pro transplantaci kostní dřeně plánuje již několik let možnost podpory aktivního výzkumu v oborech hematologie, onkologie a transplantační medicíny na českých pracovištích. Její finanční situace do konce roku 2008 otevření tohoto grantového programu neumožnila, přesto plán podpory výzkumu do budoucna trvá. Strukturu výdajů na jednotlivé granty v letech ilustruje následující tabulka a související graf (obr. č. 18). Grantové programy , Neuděleno Neuděleno , Neuděleno Neuděleno , Neuděleno Tab. č. 3: Přehled prostředků rozdělených podle grantových programů Vlastní zpracování podle Výroční zprávy Nadace pro transplantace kostní dřeně za rok 2006, 2007 a2008 Obr. č. 18: Podíl prostředků vydaných na granty v roce 2006 Vlastní zpracování podle Výroční zprávy Nadace pro transplantace kostní dřeně za rok

62 Obr. č. 19: Podíl prostředků vydaných na granty v roce 2007 Vlastní zpracování podle Výroční zprávy Nadace pro transplantace kostní dřeně za rok 2007 Obr. č. 20: Podíl prostředků vydaných na granty v roce 2008 Vlastní zpracování podle Výroční zprávy Nadace pro transplantace kostní dřeně za rok

63 5. 2 ZDROJE FINANCOVÁNÍ NADACE PRO TRANSPLANTACI KOSTNÍ DŘENĚ Pro poskytovaní výše jmenovaných grantů v jednotlivých oblastech, musí mít nadace dostatek finančních zdrojů. K výše uvedeným grantových programům má Nadace pro transplantaci kostní dřeně dva zdroje. První zdroj představují výnosy prostředků z privatizace, které nadaci ve dvou etapách přiděloval Fond národního majetku z tzv. Nadačního investičního fondu. Tento jmenovaný zdroj podléhá přísnému režimu kontroly podle řádně uzavřených smluv a dodatků ke smlouvám nadace s Fondem národního majetku. Druhý zdroj představují ostatní příjmy nadace. Patří sem např. výnosy z prodeje cenných papírů, připsané úroky z účtů cenných papírů a úroky ostatních běžných účtů, které netvoří nadační jmění nadace. Nadace tedy disponuje jměním nadačním a jměním vedlejším. Nadační jmění a jeho reálná hodnota je zapsána v nadačním rejstříku. Tato hodnota dne 7. března 2008 vzrostla. Příčinou je převod nemovitosti Druhý Domov /Centra U Pramenů z vedlejšího jmění nadace do nadačního jmění (viz. Příloha č.1). Vedlejší jmění je tvořeno peněžními prostředky, cennými papíry a nemovitostí,,druhý domov. Na následujícím obr. č. 16 je uvedeno schéma, které znázorňuje členění jmění nadace. Je zde ukázán převod nemovitosti z vedlejšího jmění do nadačního jmění

64 Obr. č. 21: Schéma členění jmění nadace Zpracováno podle účetnictví Nadace pro transplantace kostní dřeně

65 Zapsáním nemovitost,,druhý domov do nadačního jmění došlo k ušetření dalších finančních prostředků, neboť tato nemovitost se pronajímá a příjem z tohoto nájmu z hlediska daní již nevstupuje do základu daně z příjmu právnických osob. Tím, že je tato nemovitost součástí nadačního jmění, tak výše uvedená povinnost z hlediska daní z příjmů odpadá. Konkrétní zdroje financování Nadace pro transplantaci kostní dřeně, které jsou používány k plnění jejího poslání, jsou výnosy z cenných papírů, které jsou v nadačnímu nebo ve vedlejším jmění, dále jsou to úroky z účtů, které jsou zapsány v nadačním jmění nebo jsou součástí vedlejšího jmění nadace. Mezi další zdroje patří finanční dary, dary formou dědictví, dále tzv. sponzorské dary např. příspěvek od generálního sponzora Sazka, a. s.. V každém našem sledovaném období byl tímto sponzorem poskytnut nadaci dar ve výši Kč. Podstatnou část zdrojů dále tvoří příjmy z konaných společenských a kulturních akcí, příjmy z poštovních poukázek, příjmy z dárcovských SMS a příjmy z kasiček. Závěrem lze konstatovat, že čím vyšší bude mít Nadace pro transplantaci kostní dřeně volný stav finančních prostředků, tím lépe bude moci plnit své nadační programy a své poslání. Jak řekl Napoleon 32 : Do války jsou potřebné jen tři věci. Peníze, peníze a za třetí peníze. 5.3 VYBRANÉ UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY Nadace pro transplantace kostní dřeně je neziskovou organizací a jejím cílem není maximalizace zisku. Vzhledem k této základní odlišnosti od běžného podnikatelského subjektu je zřejmé, že zákonitě musí existovat určité rozdíly i ve finanční analýze. Tyto diference se samozřejmě netýkají algoritmů výpočtů jednotlivých ukazatelů, nýbrž dosahovaných hodnot jednotlivých kritérií. Tato část práce obsahuje výpočet několika ukazatelů finanční analýzy a jejich vyhodnocení. 32 Citát z pol. 16 století

66 Analýza příjmů a výdajů Příjmy a výdaje Nadace pro transplantaci kostní dřeně jsou podrobněji specifikovány v předchozích částech práce. V této části práce jsou uváděné informace pro lepší přehlednost prezentovány ve formě grafů. Obr. č. 22: Vývoj příjmů nadace v letech v Kč Zpracováno podle výročních zpráv Nadace pro transplantace kostní dřeně v letech Z grafu je patrné, že příjmy nadace mají částečně stagnující trend. Můžeme se domnívat, že zaznamenaný pokles příjmů v roce 2008 je způsoben nastávající světovou ekonomickou krizí, informace o níž přímo dopadají na širokou veřejnost. Tento fakt není samozřejmě pro nadaci mnoho příznivý. Co se týká struktury příjmů, je zřejmé, že zatímco drobné příspěvky a příjmy z darů převyšující ,- mají klesající tendenci, naopak úroky a výnosy jmění zaznamenaly v roce 2008 nárůst. Výše byl tento jev již vysvětlen

67 Obr. č. 23: Vývoj výdajů nadace v letech v Kč Zpracováno podle výročních zpráv Nadace pro transplantace kostní dřeně v letech Výdaje Nadace pro transplantaci kostní dřeně zaznamenaly dramatický nárůst v roce Tato skutečnost je způsobena velmi vysokou investicí na projekt Druhý domov. V tomto roce se projekt dokončoval. V roce 2006 bylo také velkým množstvím finančních prostředků zainvestováno do projektu. V roce 2008 se již nemuselo investovat, ale na základě získaných úvěrů v předchozích letech na dokončení projektu. V tomto roce začala nadace se splátkami dluhů. Pozitivně můžeme hodnotit téměř konstantní úroveň výdajů na vlastní činnost, která zahrnuje režijní výdaje např. mzdy a

68 odvody z mezd zaměstnanců, provoz automobilů, kanceláře apod. Z grafu je patrné, že se v roce 2008 o zhruba 10 % zvýšily výdaje na grantové programy. Vzhledem k poslání nadace hodnotíme tento nárůst velice kladně. Vzhledem k omezeným zdrojům nadace je patrné, že v roce 2006 a 2007 dostal přednost před grantovými programy projekt Druhý domov. Příjmy a výdaje v Nadaci pro transplantaci kostní dřeně zaznamenaly ve sledovaném období poměrně značný růst. Tento trend je způsoben rostoucí intenzitou činnosti nadace, která generuje na jedné straně příjmy, ale vzhledem k cíli tohoto subjektu s sebou musí nutně nést i výdaje Ukazatelé likvidity Likvidita vyjadřuje schopnost subjektu uspokojit své splatné závazky. Fundamentální analýzu likvidity provedeme pomocí poměrových ukazatelů. V těchto případech se v podstatě jedná o vztah jedné či více složek oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům podniku. Jako vstupní informace pro výpočet likvidity používáme údaje z účetních výkazů, resp. rozvahy Peněžní (okamžitá) likvidita Okamžitá likvidita je definována jako poměr finančního majetku krátkodobé povahy a krátkodobých závazků. 34 Okamžitá likvidita fin. majetek krátkodobé krátkodobé závazky povahy Hodnoty okamžité likvidity v Nadaci pro transplantaci kostní dřeně shrnuje následující tabulka a graf. 33 HRDÝ, M., KLABEČEK, K.: Finance podniku. Plzeň: ZČU, HRDÝ, M., KLABEČEK, K.: Finance podniku. Plzeň: ZČU,

69 ROK Krátk. finanční majetek (tis. Kč) Krátkodobé závazky (tis. Kč) Okamţitá likvidita , , ,7524 Tab. č. 4: Okamžitá likvidita nadace v letech Zpracováno dle výročních zpráv Nadace pro transplantace kostní dřeně v letech a vlastního výpočtu Obr. č. 24: Okamţitá likvidita nadace v letech Zpracováno dle výročních zpráv Nadace pro transplantace kostní dřeně v letech a vlastního výpočtu Z výše uvedeného grafu je patrné, že okamžitá likvidita má ve sledovaném období stoupající trend. Nejedná se však o žádný významný problém, neboť hodnoty

70 okamžité likvidity v roce 2008 jsou mnohonásobně vyšší, než je nezbytně nutné. V krátkodobém finančním majetku si nadace drží mnohem vice prostředků a krátkodobé závazky např. vůči dodavatelům má velice málo. Dramatický pokles okamžité likvidity v roce 2006 je způsoben téměř 6-ti násobným růstem krátkodobých závazků (zejména závazků vůči dodavatelům) oproti roku Úroveň okamžité likvidity v roce 2006 je dostačující. Naopak v následujících období dosahuje zbytečných hodnot Pohotová likvidita Pohotovou likviditu stanovíme dle následujícího algoritmu 35 Pohotová likvidita = (oběžná aktiva zásoby)/krátkodobé závazky Výsledky pohotové likvidity Nadace pro transplantaci kostní dřeně opět shrnuje následující tabulka a grafická ilustrace je patrná z obr. č. 20. ROK Oběţná aktiva (tis. Kč) Zásoby (tis. Kč) Krátkodobé závazky (tis. Kč) Pohotová likvidita , , ,3267 Tab. č. 5: Pohotová likvidita nadace v letech Zpracováno dle výročních zpráv Nadace pro transplantace kostní dřeně v letech a vlastního výpočtu 35 HRDÝ, M., KLABEČEK, K.: Finance podniku. Plzeň: ZČU,

71 Obr. č. 25: Pohotová likvidita nadace v letech Zpracováno dle výročních zpráv Nadace pro transplantace kostní dřeně v letech a vlastního výpočtu Trend ve vývoji pohotové likvidity za sledované období je podobný jako v případě okamžité likvidity. Ve sledovaných letech došlo k více než 6-ti násobnému růstu hodnoty pohotové likvidity. Tato skutečnost je opět způsobena dramatickým poklesem krátkodobých závazků Nadace pro transplantaci kostní dřeně. Mnohem menší vliv na tento růst měla nejprve sestupná a v dalším roce vzestupní tendence hodnoty oběžných aktiv. V tomto případě je v roce 2008 dosažená hodnota pohotové likvidity velice vysoká a nežádoucí. V dalších letech se nutno pracovat a vytvořit prostor pro možné snížení. Rovněž v tomto případě je zřejmé, že nadace nekoncentruje peněžní prostředky v hotovosti nebo na běžných účtech, příp. v jiné formě krátkodobého finančního majetku a v pohledávkách

72 Běžná likvidita závazkům. 36 Běžnou likviditu stanovíme jako poměr oběžných aktiv ke krátkodobým Běžná likvidita = oběžná aktiva krátkodobé závazky tabulka. Podkladová data a dosažené hodnoty běžné likvidity opět shrnuje následující ROK Oběţná aktiva (tis. Kč) Krátkodobé závazky (tis. Kč) Běţná likvidita , , ,6237 Tab. č. 6: Běžná likvidita nadace v letech Zpracováno dle výročních zpráv Nadace pro transplantace kostní dřeně v letech a vlastního výpočtu 36 HRDÝ, M., KLABEČEK, K.: Finance podniku. Plzeň: ZČU,

73 Obr. č. 26: Běţná likvidita nadace v letech Zpracováno dle výročních zpráv Nadace pro transplantace kostní dřeně v letech a vlastního výpočtu V porovnání s předchozími dvěmi stupni likvidity, je trend i v případě běžné likvidity stejný. Dramatický vzestup běžné likvidity v posledním roce je opět způsoben výrazným poklesem krátkodobých závazků. Můžeme však s jistotou říci, že obdobně jako v předchozích případech by bylo vhodné řídit likviditu spíše směrem dolů. Z provedené analýzy likvidity je patrné, že Nadace pro transplantaci kostní dřeně nemá problémy se splácením svých krátkodobých závazků

74 Ukazatelé rentability Tato kritéria vyjadřují čistý výsledek podnikového snažení a ilustrují kombinovaný vliv likvidity, aktivity a zadluženosti na čistý zisk podniku Rentabilita tržeb Rentabilita tržeb (ROS) je dána poměrem čistého zisku a tržeb. 38 Rentabilit atržebčistý zisk tržby Hodnoty rentability tržeb v Nadaci pro transplantaci kostní dřeně opět shrnuje následující tabulka a níže uvedený graf. ROK Čistý zisk (tis. Kč) Trţby (tis. Kč) Rentabilita trţeb , , ,2264 Tab. č. 7: Rentabilita tržeb nadace v letech Zpracováno dle výročních zpráv Nadace pro transplantace kostní dřeně v letech a vlastního výpočtu 37 SYNEK, M.: Podniková ekonomika. Praha: C. H. Beck, SYNEK, M.: Podniková ekonomika. Praha: C. H. Beck,

75 Obr. č. 27: Rentabilita trţeb nadace v letech Zpracováno dle výročních zpráv Nadace pro transplantace kostní dřeně v letech a vlastního výpočtu Z uvedeného grafu je patrné, že rentability tržeb dosahuje kladné hodnoty jen v roce To je způsobeno jediným ziskem. Což můžeme pro tento rok hodnotit velice pozitivně. Záporné hodnoty rentability v letech 2007 a 2008 jsou způsobeny tím, že Nadace pro transplantaci kostní dřeně v tomto období realizovala ztrátu. Úroveň rentability tržeb v roce 2006 je vyhovující, neboť 1 Kč tržeb generuje téměř 0,90 Kč zisku

76 Rentabilita aktiv Hodnotu rentability aktiv (ROA) stanovíme jako poměr čistého zisku a aktiv. 39 Rentabilit aaktiv čistý zisk aktiva ROK Čistý zisk (tis. Kč) Aktiva (tis. Kč) Rentabilita aktiv , , ,0036 Tab. č. 8: Rentabilita aktiv nadace v letech Zpracováno dle výročních zpráv Nadace pro transplantace kostní dřeně v letech a vlastního výpočtu 39 SYNEK, M.: Podniková ekonomika. Praha: C. H. Beck,

77 Obr. č. 28: Rentabilita aktiv nadace v letech Zpracováno dle výročních zpráv Nadace pro transplantace kostní dřeně v letech a vlastního výpočtu Rentabilita aktiv má ve sledovaném období klesající i rostoucí trend. Záporné hodnoty v letech 2007 a 2008 jsou způsobeny dosaženou ztrátou ve sledovaném období. V roce 2006 je hodnota rentabilita aktiv kladná, což lze hodnotit kladně. V roce Kč aktiv vytvořila 0,0019 Kč čistého zisku Rentabilita vlastního kapitálu Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je dána relací čistého zisku a vlastního kapitálu. 40 Rentabilit avlastního kapitálu čistý zisk vlastní kapitál 40 SYNEK, M.: Podniková ekonomika. Praha: C. H. Beck,

78 ROK Čistý zisk (tis. Kč) Vlastní kapitál (tis. Kč) Rentabilita aktiv , , ,0043 Tab. č. 9: Rentabilita vlastního kapitálu nadace v letech Zpracováno dle výročních zpráv Nadace pro transplantace kostní dřeně v letech a vlastního výpočtu Obr. č. 29: Rentabilita vlastního kapitálu nadace v letech Zpracováno dle výročních zpráv Nadace pro transplantace kostní dřeně v letech a vlastního výpočtu Vývoj rentability vlastního kapitálu je identický jako v případě rentability aktiv. Tento stav je dán tím, že v celém sledovaném období tvoří vlastní kapitál téměř 100 %

79 zdrojů. Z tohoto důvodu se oproti rentabilitě aktiv hodnoty rentability vlastního kapitálu nemění. Nadace pro transplantaci kostní dřeně není primárně založena za účelem maximalizace zisku. Tento fakt se může projevit v nepříznivých hodnotách rentability. Z výše uvedené analýzy rentability však můžeme říci, že úroveň rentability je dostačující. Hodnota rentability tržeb by byla vyhovující i v případě podnikatelského subjektu. 5.4 SPONZOROVÁNÍ NADACE PRO TRANSPLANTACI KOSTNÍ DŘENĚ Dnešní svět se nachází v ekonomické krizi, se kterou bojuje. Hodnocení a analýza sponzorování nadace vychází právě z této situace, která se promítá již do roku Je zřetelné 41, že oproti roku 2007 nadace zaznamenala v této oblasti pokles. Do tohoto roku sponzoring nabíral vzestupných tendencí. Finance na podporu činnosti bylo možné získat snadněji. Je bezpochyb, že využíváním již zmiňovaným sociálním marketingem je organizace schopna proměnit své přednosti na finanční prostředky. 41 Viz. Obr.č

80 Obr. č. 30: Vývoj finančních příspěvků darovacími a sponzorskými smlouvami Zpracováno dle výročních zpráv Nadace pro transplantace kostní dřeně v letech Styk s veřejností V empirické části byla přiblížena definice a význam sociálního marketingu. Nejefektivnějším nástrojem, který je použitelný pro Nadaci pro transplantaci kostní dřeně, je styk s veřejností. Styky s veřejností jsou funkcí řízení, které posuzuje a zhodnocuje vliv významných skupin veřejnosti, určuje politiku a procedury organizace ve veřejném zájmu. Jde o komunikaci s cílem získat náklonost a sympatie pro podporu. Dále styky s veřejností usilují o ovlivnění postavení organizace, o zlepšení její image v očích zúčastněných

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4.1 Výsledek hospodaření na akruální bázi versus výsledek hospodaření na peněžní bázi Tuto kapitolu otevřeme poněkud pesimistickým konstatováním: Výsledek hospodaření lze

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 1 1. KAPITOLA: PODSTATA A VÝZNAM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Aktuální informace str. 1 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Vybrané účetní jednotky se musí řídit těmito změněnými a doplněnými předpisy: 1. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací

Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací Osnova 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví 2. Vyhláška 504/2002 Sb. 3. České účetní standardy 401-414 4. Předmět účetnictví 5. Období vedení účetnictví

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

SSOS_EK_1.01 Podstata a funkce účetnictví

SSOS_EK_1.01 Podstata a funkce účetnictví Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2015 IČO: 00252638 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více