Systémová příručka IS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémová příručka IS"

Transkript

1 květen 2003 verze 7.xx Systémová příručka IS autorský kolektiv: Luděk Galbavý Vladimír Grosmut Josef Gruntorád Viktor Samek autor příručky: Vladimír Grosmut distributor 2003 ALIS, spol. s r.o. Česká Lípa

2 2 Systémová příručka IS

3 Obsah Obsah 1. Popis implementovaného systému Obecný popis informačního systému KEO... 7 Ekonomická část... 8 Účetnictví... 8 Mzdy a personalistika... 8 Majetek... 8 Poplatky... 8 Evidenční část... 9 Registr obyvatel... 9 Registr budov... 9 Registr bytů... 9 Registr pozemků... 9 Moderní kancelář Doplňující úlohy Matrika Evidence hřbitova Správce bytů a nebytů Vodné a stočné Předpisy poplatků z faktur Místní poplatky za odpad Evidence sociálních dávek Grafika k registru pozemků Grafika k registru hřbitova Evidence skladu Gramis GramKEO Home-banking Oceňování sledovaných pozemků Vismo W PUO WinVet Podpora Alis, spol. s r.o. uživatelům IS KEO Hot-line, telefonické poradenství Placená školení Elektronická podpora Systémová a programátorská dokumentace HW a SW Instalace úlohy Nároky na výpočetní techniku Ochrana před počítačovými viry Nároky na volný prostor na disku Programovací jazyk Schéma úlohy (adresáře) Jmenné konvence

4 Systémová příručka IS Katalog Úprava sestav PC FAND - FANDINST.EXE Tiskárna Konstanty PC FAND - tiskárny Práva přístupu Aktualizace programového vybavení IS KEO Odborná instalace smluvně zavázaným obchodním zástupcem Internetová aktualizace IS KEO uživatelem Lokální síť (instalace, provoz) Nabídka SLUŽBY Systém Program Návěští Formát N. - Nástroje N.1. - Katalog N.2. - Sestavy a formuláře N.3. Inicializace verzí v souboru VER.INI N.4. Poreinstalační servis N.5. Asociace _AK na KEO_AKT.EXE N.6. Vytvoření C:\KEO\KEO.INI N.7. Vytvoření prac. adr. u této stanice N.8. Spuštění fandinst K. - Zálohování dat - pevný disk A. - Zálohování dat - disketa O. Obnova zpracování Z. - Homebanking - komp. média S. - Nastavení Zpráva o provedených testech a jejich výsledcích Změnové řízení Testování a jeho výsledky Metodika testování Plán testování Testovací vzorek dat uss. Účetnictví Způsob testování jednotlivých subsystémů Závěr výsledky testování uss. Registry Způsob testování jednotlivých subsystémů Závěr výsledky testování uss. Registr pozemků Způsob testování jednotlivých subsystémů Závěr výsledky testování

5 Obsah uss. Majetek Způsob testování jednotlivých subsystémů Závěr výsledky testování uss. Mzdy a personalistika Způsob testování jednotlivých subsystémů Závěr výsledky testování uss. Poplatky Způsob testování jednotlivých subsystémů Závěr výsledky testování uss. Evidence hřbitova Způsob testování jednotlivých subsystémů Závěr výsledky testování uss. Homebanking Způsob testování jednotlivých subsystémů Závěr výsledky testování Přílohy Seznam přístupových práv Poznámky

6 6 Systémová příručka IS

7 1. Popis implementovaného systému 1. Popis implementovaného systému 1.1. Obecný popis informačního systému KEO KEO (Komplexní evidence obce) je český informační systém z dílny firmy ALIS s.r.o. určený pro zpracování administrativy obecních a městských úřadů, příspěvkových a nevýdělečných organizací. Patří mezi nejvíce používané informační systémy pro místní samosprávu. Celý systém tvoří více samostatných modulů, které jsou navzájem propojeny logickými vazbami. Tím je zajištěno, že jednou pořízená data, není třeba znovu zadávat a každá změna se projeví v celém systému. Průběžně jsou do systému zahrnovány požadavky a připomínky uživatelů. Moduly jsou aktualizovány s ohledem na nově vznikající legislativu nebo na úpravy jednotlivých zákonů. Výhody systému: komplexnost, provázanost a jednoduchá obsluha solidní zázemí cenová dostupnost smluvní garance vazeb na legislativu provoz v lokální počítačové síti certifikace na shodu se standardy SIS stabilita systému, zajištění bezpečnosti dat využití internetu pro reinstalace nových verzí systému Informační systém KEO obsahuje následující subsystémy. Jednotlivé subsystémy jsou datově provázány. Více informací je k dispozici v uživatelských příručkách k jednotlivým subsystémům. 7

8 Systémová příručka IS Ekonomická část Účetnictví Subsystém obsahuje prostředky nejenom pro zpracování podvojného účetnictví, ale i prostředky pro vedení finančního výkaznictví, rozpočet a saldokonto. Jedná se o komplexní a vzájemně provázané řešení celé problematiky. Má jednoduché ovládání, které umožňuje získat veškeré důležité informace velice rychle. Systém odpovídá zákonným předpisům a metodikám Ministerstva financí, a je plně v souladu se zákonem o účetnictví. Mzdy a personalistika Tento subsystém tvoří dvě navzájem propojené agendy - Personalistika a Mzdy. Přístup k jednotlivým částem tohoto subsystému lze ovlivnit přístupovými kódy uživatelů (heslem). Proto je možné Personalistiku zpracovávat jako samostatnou agendu, tj. bez Mezd. Pro vedení mzdové agendy je však třeba vést Personalistiku alespoň v minimální míře. Agenda Mzdy využívá údajů uložených v Personalistice a slouží k výpočtu mezd zaměstnanců organizačních složek státu. Umožňuje zpracovávat mzdové podklady a provádět libovolný počet kontrolních výpočtů i konečný výpočet mezd. V tomto modulu se pořizují pouze vyjímky proti normálnímu pracovnímu režimu, vše ostatní se zpracovává z podkladů Personalistiky. Veškeré údaje lze archivovat do bezpečnostní kopie na pevném disku počítače,nebo na diskety. Majetek Poplatky Modul slouží k inventarizaci a účetní evidenci majetku spadajícího pod správu úřadu tj. i majetek jím spravovaných zařízení (školy, školky, jídelny, knihovny ), včetně odpisů daňových i účetních. Program poplatky slouží pro evidenční i finanční sledování poplatků (místních i za komunální odpad) a poplatníků. - výběr poplatků z číselníku poplatků, které se budou používat v tomto programu (poplatky za odpad) - převod poplatníků z registru obyvatel - převod vlastníků rekreačních staveb z evidence poplatníků mimo registr obyvatel - doplnění jen plátců do evidence (majitelé nebo správci domů, kteří jsou ochotni vybírat a platit poplatek za odpad a nejsou přímo poplatníci) - sestavení skupin poplatníků (jeden plátce platí za více poplatníků) - generace předpisu poplatku za odpad pro zvolené plátce - vyhledávání poplatníků, kteří nemají vygenerován předpis poplatku za odpad a nebo nemají tento poplatek ještě zaplacen - tisk výzvy k zaplacení poplatku, nebo přímo platebního výměru pro vybrané poplatníky 8

9 1. Popis implementovaného systému Evidenční část - vlastní placení předpisů poplatků je prováděno ve standardním programu pro poplatky - existuje i podpora pro placení poplatků za odpad ze saldokonta účetnictví KEO. Registr obyvatel Základní programový modul celého informačního systému, který umožňuje evidenci obyvatel, tisky karet, tvorbu seznamů pro sčítání lidu, tiskopisů k volbám, seznamů psů podle čtvrtí, branců, grafů věkového rozložení dětí, dospělých, rodin s dětmi, aj. Jedná se o nejdůležitější část evidence na městském nebo obecním úřadě. Registr budov Registr bytů V registru budov mohou být registrovány všechny budovy v obci. V záznamech lze nadále provádět změny, vyřazovat budovy a data zálohovat. Kartotékou budov lze listovat podle podle různých hledisek. Program nabízí celou řadu předdefinovaných sestav, ale i možnost tvorby vlastních Evidence všech bytů, správních rozhodnutí o přidělení bytu, evidence žadatelů o byt. Možnost zařazovat karty do archivu, prohlížet jej a vypisovat z něj. V registru nebytového fondu možnost registrace chat apod. V registru památek možnost evidovat informace o objektech podléhajících památkové ochraně. Listování kartotékami a tisk sestav podle široké nabídky (vybavenost - telefon, plyn, topení, počtem podlaží ) nebo podle vlastních výběrů Registr pozemků Obsahuje kompletní údaje o katastrech, parcelách, uživatelích a vlastnících pozemků vycházející z datové základny katastrálních úřadů. Některé možnosti programu: jednoduchá aktualizace dat pomocí disket z katastrálního úřadu vyhledávání a tisk informací o konkrétní parcele vyhledávání vlastnictví na základě jména vlastníka nebo uživatele v jednom nebo více katastrech a výtisk informací Data je možné pořizovat i ručně, ale jednoznačně je preferováno využití dat z centrální databáze ISN (Informační soubor nemovitostí). ISN vedou katastrální úřady podle katastrálního zákona a jeho prováděcí vyhlášky. Katastrální úřady na žádost úřadu poskytují data na disketách za poplatek. Program je funkční nejen v systému KEO, ale i samostatně. Lze jej nainstalovat i v počítačové síti. K tomuto modulu byly přidány dva doplňující moduly Nájemní smlouvy a Oceňování pozemků. K programu je možno přiobjednat Grafiku k registru pozemků. 9

10 Systémová příručka IS Moderní kancelář Doplňující úlohy Program umožňuje automatizaci administrativních prací a vedení sekretářských agend. Vede vlastní adresář fyzických i právnických osob, s kterými je úřad ve styku. Umožňuje vést si osobní diář, zadávat úkoly s termínem plnění a signalizací nesplněných úkolů u jednotlivých pracovníků. Je zde kompletně připravena celá agenda SPISOVÁ SLUŽBA. Kromě evidence došlé a odeslané korespondence lze psát dopisy, včetně několikanásobného opakování na různé adresy s automatickým vytištěním na hlavičkový nebo čistý papír včetně tisku adres na obálky nebo štítky. Lze evidovat pohyb cenin a styk s poštovním úřadem. K dispozici je seznam PSČ včetně grafického vyjádření na mapě ČR. Program eviduje zakázky, sleduje program zaměstnanců pomocí plánovacího kalendáře atd. Matrika Program lze provozovat jako doplňující úlohu KEO (potom lze většinu dat převzít z Registru obyvatel ), nebo samostatně (data musíte pořídit). Řeší jednoduše celou matriční problematiku (evidence všech potřebných údajů v nastavitelných formulářích a jejich tisk do nastavitelných sestav). Evidence hřbitova Správce bytů a nebytů Program umožňuje vést kompletní hřbitovní agendu, pracuje samostatně nebo ve vazbě na KEO, kdy může využívat data z Registru obyvatel a přímo spolupracuje s modulem Poplatky. Program je tvořen pěti víceméně samostatnými, vzájemně však spolupracujícími, moduly: Nájem - je určen pro výpočet a změny nájemného a záloh bytových i nebytových prostor, tisk Nájemní smlouvy a Evidenčního listu. Umožňuje napojení na projekt SIPO/PC. Předpisová kniha - slouží k evidenci nájemníků a jejich předpisu nájemného, sledování dlužníků, vedení účtových listů nájemníků, měsíční uzávěrku nájmů. Rozúčtování - je určeno k vyúčtování záloh a nákladů za služby spojené s bydlením (voda, teplo, jednotlivé služby), včetně potřebných tiskových sestav. Pasport - slouží k vedení evidence zařizovacích předmětů v domech, bytech i nebytových prostorách ve vlastnictví pronajímatele. Provoz - umožňuje automatizované vystavování objednávek na opravy zařizovacích předmětů a zpětné promítnutí těchto oprav do Pasportu, sledování nákladů na opravy a výnosů z nájemného pro jednotlivé prostory. 10

11 1. Popis implementovaného systému Vodné a stočné Předpisy poplatků z faktur Místní poplatky za odpad Evidence sociálních dávek Grafika k registru pozemků Grafika k registru hřbitova Evidence skladu Program eviduje cenová pásma pro fakturaci vodného a stočného, veškeré vodoměry s místy jejich nasazení a plátců, sledování roku cejchu i trvalé platby vztažené k vodoměrům. Tento nadstavbový programový modul k systému KEO vám pomůže v těch případech, kdy potřebujete souhrnné faktury adresně přesměrovat na dílčí poplatníky (např. za svoz odpadu, nájemné) a přitom s minimální pracností zajistit vazbu na modul Poplatky a Účetnictví. Program umožňuje vést evidenci plátců a poplatníků poplatku za odpad. Je distribuován jako doplňující úloha systému KEO, kde lze využívat data z Registru obyvatel a přímo spolupracuje s modulem Poplatky. Program řeší problematiku vyplácení sociálních dávek pověřenými úřady. Program je určen ke grafickému zobrazení mapových listů katastrálních map.je napojen na Registr pozemků tak, že umožňuje stiskem klávesy přecházet mezi registrem a grafickým zobrazením Jedná se o doplňkový program, který rozšiřuje funkce programu Evidence hřbitova. Zobrazuje mapu hřbitova a automaticky dohledává polohu jednotlivých hrobů. Mapu je možné zvětšovat i zmenšovat, tisknout, měřit vzdálenosti, posouvat se po mapě apod. Lze barevně odlišit volné a pronajaté hroby i typy pohřbení (hrob, urna, hrobka, ). Vyhledávat lze dvěma způsoby - buď z dat (hrob, nájemce, pohřbený) zobrazíme konkrétní hrobové místo nebo naopak, kliknutím na hrobovém místě v mapě hřbitova vyvoláme data vztahující se k danému hrobovému místu. Tisk map je umožněn samostatně nebo s informacemi z karty hrobu a nájemce. Řeší kompletně otázku vedení skladu. Od příjmu zboží (zařazení nových skladových položek s číslem skladu, položky, měrnou jednotkou, cenami), přes adresář dodavatelů, až k denní evidenci skladu k výdeji. Změny a opravy jednotlivých položek k dispozici, velký výběr možností listování v položkách (podle čísla karty, položky, abecedně ) a škála tiskových sestav. Kompletní provedení inventury. 11

12 Systémová příručka IS Gramis GramKEO Grafický informační systém umožňující snadnou práci s digitálními mapami a připojenými databázemi. Vazba na Registr obyvatel, Registr budov, Registr bytů, nebytů a památek, Registr pozemků, Poplatky a Majetek. Možnost exportu a importu dat z jiných programů (Microstation formáty *.DGN, *.DMI, ), tzn. možnost přenosu digitalizovaných map z katastrálních úřadů. Propojení datové základny systému KEO na grafický mapový systém GRAMIS. Umožňuje prohlížet data z registru obyvatel, budov, bytů, pozemků a data z evidence poplatků a majetku, která jsou ve vazbě na označené pozemky Home-banking Program pro podporu elektronického styku s bankou. Umožňuje průběžné odesílání bankovních příkazů z jednotlivých modulů systému KEO dle okamžitých potřeb prostřednictvím modemu a telefonní linky. Lze kdykoliv převzít elektronickou cestou bankovní výpisy, které je možné okamžitě a jednoduše zaúčtovat v saldokontu modulu Účetnictví a to bez potřeby ručního pořizování jednotlivých položek výpisů. Uživatel získává okamžitý přehled o stavu prostředků na účtech, rychlé a automaticky kontrolované převody peněz (odpadá možnost chybného zadání čísla bankovního účtu). Je podporována komunikace s nejběžnějšími finančními ústavy - Komerční bankou, Českou spořitelnou, Obchodní bankou, Oceňování sledovaných pozemků Program, který zajišťuje, aby obce a města měly v evidenci majetku zařazeny oceněné pozemky, které patří do jejich vlastnictví. Z dat katastrálního úřadu se vyberou pozemky, které dle listu vlastníka pozemku patří obci. Jednotlivé pozemky jsou oceněny buď stanovením jejich bonity nebo podle libovolných, uživatelsky stanovených a modifikovatelných kriterií (např. ceníkem sazeb za metry čtvereční, pořizovací ceny či přiřazením pevné ceny určeným pozemkům). Možnost přecenění pozemku. Takto oceněné pozemky lze automatizovaně převést do modulu Majetek, kam vnesou užitečné a mnohdy i komerčně využitelné informace. Vismo Veřejné Informační Služby Měst a Obcí. Program, který umožňuje zveřejňovat dokumenty, strukturu organizace a adresář pracovníků úřadů na internetu. Jeho využitím úřady splní povinnost, kterou jim ukládá zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Program spolupracuje s textovými editory MS Word a Text602 12

13 1. Popis implementovaného systému W 11 Program organizacím, které potřebují zpracovat a nahrát na disketu následující finanční výkazy: výkaz o plnění rozpočtu obcí rozvaha RO a příspěvk. org. výkaz zisku a ztrát - Výsledovka výkaz Příloha Program je možné provozovat s výhodou i samostatně. PUO Program navazuje na publikaci Plně podvojné účtování v podmínkách malé obce a je výbornou učební i příruční pomůckou pro účetní. Kromě teoretických kapitol program obsahuje i řadu praktických příkladů zaúčtování s výkladem. Obcím byl představen v ALIS MAILu 2/2000 (třetí strana obálky). Tento program bude postupně rozšiřován a aktualizován, takže účetní v něm mohou mít dlouhodobého užitečného pomocníka pro svou práci. WinVet Informační systém WinVet 2000 je program pro vedení administrativy a ekonomiky veterinární ambulance nebo veterinární kliniky. Evidenční část systému WinVet-Obec je program pro evidenci psů a jejich majitelů. Program spolupracuje s čtečkami čipů. Od verze KEO 6.3 je podporován datový výstup do WinVet formátu DBF. Jedná se o dva soubory, majitelé a psi. Připravujeme i opačný směr toku dat tak, aby se data v obou evidencích dala aktualizovat. Praktické využití je možné zejména mezi institucemi: obecní úřad, veterinární ambulance, útulek pro zatoulané psy, úřadovna policie Podpora Alis, spol. s r.o. uživatelům IS KEO Zázemí pro uživatele má několik rovin, forem a podob. Je poskytováno jak ze sídla společnosti Alis, spol.s r.o., tak na regionální úrovni prostřednictvím cca 50 obchodních zastoupení v ČR. Poslední dobou získává jednoznačnou prioritu elektronická podpora prostřednictvím internetu. Hot-line, telefonické poradenství Placená školení V pondělí, ve středu a v pátek mohou uživatelé využít centrální bezplatné hot-line linky na čísle , a to v hodinách, které jsou zveřejněny na internetu a v informačních zpravodajích. V ostatním čase je na tomto čísle k dispozici záznamník. Několikrát do roka provádíme v prostorách školícího střediska v sídle společnosti i na regionální úrovni různá školení systému KEO, obsluhy internetu, kancelářských produktů atp. Individuální školení a odborné konzultace na základě objednávky jsou také možné. 13

14 Systémová příručka IS Elektronická podpora Zasílání informací em Zasílání aktualizací KEO Zasílání Obecních e-novin Hot-line komunikace Jedná se například o upozornění na aktuální legislativní úpravu nebo vydání naší speciální metodiky. Jedná se o bezplatné informace, které poskytujeme individuálně podle potřeby; běžně jich je jen několik do roka (většinou dostačuje měsíční perioda zpravodaje Obecní e-noviny). Internetovou aktualizaci systému KEO realizujeme tehdy, vyžaduje-li to okamžitá legislativní změna, popř. je-li v systému KEO potřeba rychle něco upravit. Upozornění na možnost aktualizace KEO po internetu se vždy objeví v měsíčním zpravodaji Obecní e-noviny, na našich www stránkách (www.alis.cz/keo) a posíláme informační všem, kteří chtějí aktualizace dostávat, a jejichž ovou adresu máme v databázi. V tomto u je uveden přesný postup, jak aktualizaci provést. Informace o nové aktualizaci i aktualizace samotná je k dispozici pro naše zákazníky bezplatně. Jde o měsíční zpravodaj, který upozorňuje na aktuální legislativní změny, návody, jak se aktuální změna dotýká systému KEO, aktuální tipy a doporučení a užitečné informace. Za zpracované informace odpovídá Alis spol. s r.o. a zdarma je zasílá em všem uživatelům, kteří mají o tento zpravodaj zájem. Dotazy, které obdržíme na adresu přeposíláme na pracovníka, který zrovna vykonává hot-line na telefonu. Dotazy jsou zodpovězeny zdarma. Poskytování placené údržby komunikace Provozování webu KEO Na žádost zákazníka můžeme pomoci vyřešit problém na dálku za předem dohodnutou úhradu podle rozsahu a povahy provedené práce. Na internetové adrese jsou průběžně zveřejňovány aktuální informace, které se týkají systému KEO nebo legislativní problematiky. Dále je zde možnost vkládat příspěvky do diskusního fóra, vyhledávat v archivu příspěvky, stahovat příručky k systému KEO v elektronické podobě, metodické pokyny, internetové aktualizace atd. 14

15 2. Systémová a programátorská dokumentace HW a SW 2. Systémová a programátorská dokumentace HW a SW 2.1. Instalace úlohy Následující popis slouží pro potřeby správců systémů popř. uživatelů znalých problematiky práce s výpočetní technikou Nároky na výpočetní techniku 1. V současné době doporučujeme jako novou techniku nakupovat počítače s procesory Intel Celeron, Pentium III a kompatibilní. 2. Operační paměť dle běžných doporučení výrobců operačních systémů. 3. Pevný disk - kapacitu minimálně 4 GB a více. Systém je provozuschopný i na AT 386, 16 MB Ram a 80 MB pevný disk. Tato konfigurace je samozřejmě nejkrajnější možností používání systému KEO. Lokální sítě: Při práci v lokální síti je nutné klást důraz na kvalitní server s dostatečnou kapacitou paměti i pevného disku. Jako pracovní stanice lze volit i bezdiskové stanice. Upozorňujeme však na další možné problémy při přechodu na jiné operační systémy (např. o.s. Windows). Běžně používané sítě jsou Lantastic, Novell 3.11, 3.12, 4.xx, 5.xx, Windows, Výběr a nasazení vhodného typu sítě doporučujeme vždy konzultovat s odborníkem. Ověřený máme běžně používaný operační systém MS DOS. Vzhledem ke standardům SIS používejte pouze verzi 5.00 a vyšší. Pro lepší správu operační paměti je vhodné použít verzi 6.2x. Systém KEO je v kódu Latin 2 (kódová stránka č. 852). Systém se běžně provozuje v prostředí os WINDOWS. Provoz v prostředí sítě Windows se jeví funkční a stabilní. Vzhledem k možnostem systému KEO doporučujeme color monitor. K problematice tiskáren je nutné říci následující: Naší snahou je tvorba sestav formátu A4, ale u některých sestav je tento formát nedostačující Ochrana před počítačovými viry Všem uživatelům doporučujeme aktivní ochranu počítače před viry. Je nutné upozornit na skutečnost, že toto nebezpečí je dnes velmi aktuální a u většiny uživatelů je velmi podceňované s tím, že jim se nic stát nemůže a i kdyby se jim něco takového přihodilo, je přeci plno prostředků, které jim data na počítači zachrání. Tato představa je hrubým omylem, který je může v budoucnu stát nemalé finanční prostředky a pracovní úsilí při obnově dat viry napadeného systému. 15

16 Systémová příručka IS Proto nelitujte finančních prostředků a zakupte si antivirový program. Protože na tomto místě nechceme provádět reklamu jakémukoliv produktu, informujte se na vhodný program přímo ve firmě Alis nebo u našeho obchodního zástupce, který vám systém instaloval a udržuje. Obecně platí zvolit takový produkt, který: 1. Prošel seriózním výběrovým řízením a umístil se na předním místě. 2. Má zaručenu pravidelnou aktualizaci včetně hot-line pomoci. 3. Výrobce tohoto produktu je známým odborníkem a v této oblasti působí delší dobu. 4. Produkt má minimální nároky na paměť a je bezproblémově provozovatelný v MS DOS Novell, Windows Nároky na volný prostor na disku Pro instalaci systému KEO je nutných minimálně 6 MB volného místa na pevném disku. Tato hodnota odpovídá velikosti programového vybavení a základních číselníků nutných pro provoz systému, které jsou dodávány na instalačních disketách. Další nároky vyplývají z rozsahu datových souborů (velikosti obce či města, počtu účetních případů, velikosti majetku atd ). Z toho vyplývá, že přesně nelze velikost určit. Vám doporučíme pouze velikost disků, které svou kapacitou zabezpečí bezproblémový provoz systému KEO. Vysvětlivky: X... nedoporučujeme v této konfiguraci provozovat disk stanice... uvažuje se běžná práce bez nároků na použití v rámci grafických systémů disk serveru... uvažuje se disková kapacita dostatečná pro využívaní běžných programů počet stanic... nižší číslo informuje o počtu stanic, které by se měly minimálně v síti instalovat pro minimální využití diskové kapacity serveru, vyšší číslo informuje o horní (nikoliv maximální) hranici vzhledem k diskové kapacitě serveru Programovací jazyk 16 Celý systém KEO je vytvořen v programovacím jazyku PC FAND. Tento jazyk je originální a jedinečný český produkt, který snese ve své kategorii jakékoliv srovnání se zahraničními produkty. Jeho údržbu a další vývoj zajišťuje firma ALIS Schéma úlohy (adresáře) ROOT (C..Z) EO4 (nebo libovolný) EO01 DATA01 EO02 registr obyvatel DATA02 registr budov DATA03 registr bytů DATA04 registr nebytového fondu DATA06 registr památek

17 2. Systémová a programátorská dokumentace HW a SW Příklad: EO07 EO071 EO072 EO073 EO074 EO08 EO09 EO10 EO11 EO12 EO13 EO15 EO16 EO20 EO77 EO771 EO772 EO773 REEO10 EO10 KOPIE ODBC evidence pozemků DATA07 grafika k pozemkům nájemní smlouvy DATA072 oceňování pozemků DATA073 nový výměnný formát evidence poplatků DATA08 mzdy a personalistika DATA09 evidence majetku (dříve DKP a ZP) DATA10 saldokonto, rozpočet, účetnictví DATA11 moderní kancelář DATA12 číselníky DATA20 ARCH20 gramkeo nový majetek registr pozemků ISKN DATA77 grafika k pozemkům nájemní smlouvy DATA772 oceňování pozemků DATA773 reinstalace majetku služby a bezpečnostní kopie Adresáře EO01 - EO12 obsahují vždy programy tj.*.rdb a *.TTT. Dále číselníky pracující s daným subsystémem, soubor nápověd HELP*.*, soubor obsahující deklarace sestav S*.* a deklarací formulářů F*.*. evidence obyvatel adresář EO01 obsahuje - EO01.RDB, EO01.TTT, EO01i.RDB, EO01i.TTT, Cis3RO01-Cis3RO popř. Cis3RO01- Cis3RO07.T00, HELP a HELP01.T00 a S01.000, S01.T00. Hlavní adresář systému KEO (EO4 nebo libovolný) obsahuje programy řídícího modulu EO.*, číselníky Cis1*.*, Cis2*.*, nápovědu Help.* a katalog úlohy EO.CAT. V adresáři EO13 je pouze program pro údržbu číselníků a v adresáři kopie je program subsystému SLUŽBY a BEZPEČNOSTNÍ KOPIE. V adresáři EO15 je program pro KOMPATIBILNÍ MÉDIA. Obecně platí, že adresáře EO*.* se naplní potřebnými soubory při instalaci daného subsystému. Adresáře DATA*.* se plní při práci s daným subsystémem. 17

18 Systémová příručka IS Jmenné konvence Jmenné konvence pro adresáře Příklad: Jmenné konvence pro soubory Pro orientaci v množství souborů, které jsou systémem KEO využívány, bylo nutné zavést základní jmenné konvence souborů a adresářů. V jednotlivých subsystémech je pomocí konektoru (nabídka Požadavky) realizována možnost napojení libovolného programu (úlohy v PC Fandu) s možností využít data ze systému KEO. Pro tento případ je nutné vytvořit podadresář W*.* a úloha musí mít název W*.*. Napojení se konektorem na subsystém majetek (EO10) EO4 EO10 DATA10 W10 obsahuje úlohu W10.RDB a W10.TTT ČÍSELNÍKY PARAMETRY Celostátní... celostátně platné číselníky Společné... číselníky společné více subsystémům Specializované... číselníky využívané jenom jedním subsystém CISYzzxx.000 Y celostátní 2 - společné 3 - specializované zz... CC - celostátní SS - společné dva znaky subsystému RO - registr obyvatel RB - registr budov RY - registr bytů RN - registr nebyt.fondu RP - registr památek RU - evidence pozemků DP - poplatky ZP - majetek UC - účetnictví MZ - mzdy PS - personalistika MK - moderní kancelář doplňující úlohy Základní... platné a využívané všemi subsystémy Doplňující... specifikují podmínky pro pracovní stanici Specializované... využívané pouze jedním subsystémem 18

19 2. Systémová a programátorská dokumentace HW a SW NÁPOVĚDA SESTAVY FORMULÁŘE OSTATNÍ PARYzzxx.000 HELPxx Sxx Fxx W*.* H*.* A*.* Y základní 2 - doplňující 3 - specializované zz... CC-základní SS-doplňující dva znaky subsystému RO - registr obyvatel RB - registr budov RY - registr bytů RN - registr nebyt.fondu RP - registr památek RU - evidence pozemků DP - poplatky ZP - majetek UC - účetnictví MZ - mzdy PS - personalistika MK - moderní kancelář doplňující úlohy xx... číslo subsystému xx... číslo subsystému xx registr obyvatel 02 registr budov 02 registr bytů 02 nebyt.fond 05 personalistika 02 registr památek 07 evidence pozemků 08 poplatky 09 mzdy 10 majetek 11 účetnictví 12 moderní kancelář xx... číslo subsystému xx... jako Sxx pracovní soubor, lze jej kdykoliv zrušit, vytvoří se automaticky pracovní soubor, který nelze kdykoliv bez důsledků zrušit, jeho obnova (znovuvytvoření) je zabezpečena speciální nabídkou. Doporučujeme NERUŠIT! archivní soubor - nikdy NERUŠIT! 19

20 Systémová příručka IS Katalog Katalog je speciální soubor, který přiřazuje logickým názvům souborů jejich fyzické umístění na pevném disku. Dále je nutný pro tvorbu kopií a určení sdílených a lokálních souborů. Správné naplnění tohoto souboru je jedním ze základních předpokladů správné funkce celého systému KEO. V katalogu jsou popsány všechny logické názvy souborů, které se v systému KEO vyskytují. Přesný popis katalogu a jeho funkce je možno získat v uživatelské příručce PC FANDu nebo lépe v průvodci programátora PC FAND. Příklad: Příklad: Při každém spuštění systému KEO je prováděna údržba katalogu, která provádí následující akce: A. Kontroluje shodnost root adresáře systému s posledním spuštěním úlohy byl systém instalován EO4 EO01 atd. tzn. v katalogu byly nastaveny cesty k jednotlivým programům a datovým souborům následovně EO EO01 \EO4\EO01\EO01.RDB byl systém přeinstalován do adresáře EO_NOVE tzn. v katalogu došlo automaticky ke změně v popisu cest k programům a datovým souborům EO EO01 \EO_NOVE\EO01\EO01.RDB B. Při provozu v prostředí lokální sítě, tj. v základních parametrech je nastaven provoz v síti, dojde u všech souborů v katalogu, kde hodnota Ar=55, k nasazení příznaku sdíleného souboru tj. do položky NÁVĚŠTÍ bude nasazen #. C. Při provozu v prostředí lokální sítě, tj. v základních parametrech je nastaven provoz v síti a dále je určeno ST_NAME, dojde u všech souborů v katalogu, kde hodnota Ar=66, k nasazení cesty ke stanici. Cesta je převzata z nastavení proměnné ST_NAME v bat souboru pro spuštění systému popř. nastavení v login scriptu. V souboru pro spuštění úlohy KEO.BAT je deklarováno SET ST_NAME=\USERS\STAROSTA tzn. že původní katalog: EO EO01 55 \EO4\EO01\DATA01\WORK.000 bude po spuštění změněn (musí být v parametrech nastaveno zpracování v síti) na EO EO01 55 \USERS\STAROSTA\EO01 \WORK.000 Při návratu z prostředí lokální sítě do monoverze není katalog automaticky upraven a je nutno instalovat katalog původní (z instalačních disket) nebo ručně upravit doposud používaný v prostředí lokální sítě. Pro pracovní stanice je využíván jako zdroj jediný katalog (viz.kapitola 9. Lokální síť). 20

září 2001 verze 7.xx SLUŽBY Archivace a obnova dat, systémové služby autorský kolektiv:

září 2001 verze 7.xx SLUŽBY Archivace a obnova dat, systémové služby autorský kolektiv: září 2001 verze 7.xx SLUŽBY Archivace a obnova dat, systémové služby autorský kolektiv: Luděk Galbavý Vladimír Grosmut Josef Gruntorád Radoslava Krnáčová Viktor Samek autor příručky: Luděk Galbavý distributor

Více

KEO-PRAXE. Verze roku ALIS spol. s r.o., Česká Lípa, 2006, ing. Vladimír Grosmut

KEO-PRAXE. Verze roku ALIS spol. s r.o., Česká Lípa, 2006, ing. Vladimír Grosmut KEO-PRAXE Verze roku 2006 ALIS spol. s r.o., Česká Lípa, 2006, ing. Vladimír Grosmut Základní popis KEO-PRAXE je program pro evidenci předcházející praxe zaměstnanců, výpočet platových postupů a tvorbu

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad.

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905 FAKT PRO WINDOWS CompCity Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. - 1 - FAKT 9.xx 2 1 MANUÁL PROGRAMU FAKT PRO WINDOWS VERZE 0905...

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z u

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z  u Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2017 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2017 si můžete stahovat až v době,

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

OBSAH IMPLICITNÍ NASTAVENÍ OS WINDOWS VÝCHOZÍ TISKÁRNA. »ProServis Strana: 1

OBSAH IMPLICITNÍ NASTAVENÍ OS WINDOWS VÝCHOZÍ TISKÁRNA. »ProServis Strana: 1 »ProServis Strana: 1 OBSAH Obsah 1 Implicitní nastavení 1 OS Windows 1 Výchozí tiskárna 1 Virtuální PDF tiskárna 2 OS MS DOS 2 Možnosti a nastavení tisku 2 Paralelní tiskárny 2 Síťové tiskárny 3 Síťové

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější)

Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější) Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější) Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port. (Pokud je tiskárna

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

Odbor městské informatiky

Odbor městské informatiky Odbor městské informatiky 1 - vytváří, ve spolupráci s Komisí informatiky RMB, koncepci Informačního systému města Brna (dále jen "ISMB") v souladu se standardy VIS 2 - zajišťuje a koordinuje rozvoj informatiky

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu

Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Nespolehliví plátci,

Více

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek:

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: Zálohování dat 1 Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: 1. Celý text musí být ponechán v původním znění bez úprav a se zahrnutím všech

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD V Přerově 22. prosince 2015 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2016.1.16 Upozornění: Následující text je jen stručným výčtem změn, podrobnější popis k jednotlivým novinkám najdete

Více

Propojení Money S3 s TaxEditem

Propojení Money S3 s TaxEditem Propojení Money S3 s TaxEditem účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O P M S3 TE... 1 Technická podpora... 1 Práce s programem TaxEdit, přenos dat a formuláře...1 Propojení Money S3 s TaxEditem...1

Více

!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! Pokyny k instalaci

!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! Pokyny k instalaci S B N - Start Správa bytů a nemovitostí Pokyny k instalaci!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

1. Podmínky chodu aplikace

1. Podmínky chodu aplikace 1 / 15 1. Podmínky chodu aplikace Licenční instalace určení pro značku, lokální instalace, nebo síťová licencovaná MAS serverem. 1.1. Instalace podpory MicroCat na lokální stanici Na dané stanici musí

Více

MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD

MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD leden 2003 MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD autor programu: Josef Gruntorád autoři příručky: Josef Gruntorád Vladimír Grosmut distributor 2003 ALIS, spol. s r.o. Česká Lípa 2 MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD - Uživatelská

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Verze Express

Více

Vyúčtování elektrické energie

Vyúčtování elektrické energie Ekonomické informační systémy bez hranic Autor & distributor systému Obchodní a servisní partner 3 1 2 6 4 Foto: ŠJů & Jagro. Vyúčtování elektrické energie V rámci informačního systému SQL Ekonom nabízíme

Více

Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI

Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI (dále jen KelSQL) Základní informace o EET získáte na etrzby.cz, tento návod Vás provede nezbytnými kroky od získání certifikátu, přes prvotní

Více

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB V rámci instalace MultiCash KB je SEPA modul její součástí od poloviny roku 2010 (v3.21 a vyšší). Dodavatel softwaru (fy. MD Praha) doporučuje minimálně verzi 3.22 a vyšší. Pokud máte verzi nižší, kontaktujte

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Fakturace faktury vydané Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o.

Více

Tisk deníku příjmů a výdajů na jednu stranu

Tisk deníku příjmů a výdajů na jednu stranu - 1/13 - Tisk deníku příjmů a výdajů na jednu stranu v programu KALKUL1 V09 (V91 s drobnými odlišnostmi) Revize: 12.02.2005. Od verze V09.43-11 je pro uživatele, kteří mají k dispozici laserovou tiskárnu

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.6.201 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 29.12.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz

Více

TECHNICKÁ PODPORA. Systémové požadavky Instalace Licencování a aktivace Náplň technické podpory Formy předplatného Kontakty

TECHNICKÁ PODPORA. Systémové požadavky Instalace Licencování a aktivace Náplň technické podpory Formy předplatného Kontakty TECHNICKÁ PODPORA Systémové požadavky Instalace Licencování a aktivace Náplň technické podpory Formy předplatného Kontakty Komu je technická podpora určena? Technická podpora je určená zákazníkům společnosti.

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede Adresář Nové údaje pro zadání fyzické osoby s možností kontroly insolvence V adresáři firem je nyní možné zapsat i údaje o fyzické osobě. Pokud zároveň budete mít placenou funkci Credit Check hlídání insolvence

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro dodavatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Nastavení datové schránky Datová schránka je elektronické úložiště, které je určené k doručování písemností státních institucí (orgánů veřejné moci)

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více

EvMO postup při instalaci

EvMO postup při instalaci EvMO2017 - postup při instalaci 1 Program EvMO2017 je distribuován v přenosné verzi. Obsahuje datové a systémové soubory. Pro jeho komfortní zprovoznění byl vytvořen jednoduchý instalační program. Ten

Více

Výkaznictví sw změny a úpravy 2011

Výkaznictví sw změny a úpravy 2011 Výkaznictví sw změny a úpravy 2011 1. Úprava funkcionality do Konfigurace- Kontroly Globální přibyla nová volba Kontrolovat řádky označené jako Pouze do sestav 2. Úprava funkcionality pokud je vytvořen

Více

Postup pro zpracování kontrolního hlášení

Postup pro zpracování kontrolního hlášení Postup pro zpracování kontrolního hlášení 1. Zadávání dokladů Doklady se zadávají běžným způsobem tak jako dosud, výběrem sazby DPH (s číslem řádku přiznání) v položce dokladu se zároveň pro položku automaticky

Více

fakturace_alexo_5 OBSAH obsah

fakturace_alexo_5 OBSAH obsah fakturace_alexo_5_obsah obsah novinky verze FAKTURACE ALEXO 5.xx 1-44 nová grafika 2 nová prezentace faktur 3 datum nároku na odpočet 8 daňové údaje na FV 11 osobní příkazy bance 15 vylepšené funkce pro

Více

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám 1) Legislativa 2) Příklad na tvorbu a zaúčtování opravných položek 3) Nastavení programu před vlastním zpracováním opravných položek 4) Tvorba a zaúčtování opravných položek 5) Tvorba a zaúčtování opravných

Více

GIS Mikroregionu Telčsko

GIS Mikroregionu Telčsko GIS Mikroregionu Telčsko Spuštění aplikace v internetu http.//www.bnhelp.cz Tato adresa je pouze dočasná nově se bude do mapy přistupovat ze stránek www.telcsko.cz nebo www.telc-etc.cz. Skrze odkaz Přihlášení

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány.

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány. Příloha 5 Výroba a zadávání reklamních obrázků Program umožňuje zobrazovat až 10 reklamních obrázků na monitorech. Obrázky musí splňovat následující parametry: velikost 640 x 480 pixelů formát BMP s 16

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky Představení programu pro tvorbu zakázek,kalkulací,

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Důležité změny ve verzi vydané po Poradna (CZ)

Důležité změny ve verzi vydané po Poradna (CZ) Důležité změny ve verzi vydané po 8.10.2017 - Poradna (CZ) 1 Důležité změny ve verzi vydané po 8.10.2017 - Poradna (CZ) lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Sklady Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o. společnost s ručením

Více

Envis LIMS Klient distribučního portálu

Envis LIMS Klient distribučního portálu LIMS - Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Envis LIMS Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Tento stručný návod k obsluze je zkrácenou verzí návodu k obsluze Klienta distribučního

Více

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy Mobilní terminály slouží pro sběr dat v terénu a následnou automatickou tvorbu dokladů typu zakázka, vydaná objednávka nebo skladový doklad v systému WAK INTRA. Komunikace mezi přenosnými terminály a systémem

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz Modul Upomínky a penalizace www.money.cz 2 Money S5 Upomínky a penalizace Představení modulu Obchodní modul Upomínky a penalizace je v Money zařazen do části Účetnictví. Volba menu Účetnictví / Upomínky

Více