Systémová příručka IS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémová příručka IS"

Transkript

1 květen 2003 verze 7.xx Systémová příručka IS autorský kolektiv: Luděk Galbavý Vladimír Grosmut Josef Gruntorád Viktor Samek autor příručky: Vladimír Grosmut distributor 2003 ALIS, spol. s r.o. Česká Lípa

2 2 Systémová příručka IS

3 Obsah Obsah 1. Popis implementovaného systému Obecný popis informačního systému KEO... 7 Ekonomická část... 8 Účetnictví... 8 Mzdy a personalistika... 8 Majetek... 8 Poplatky... 8 Evidenční část... 9 Registr obyvatel... 9 Registr budov... 9 Registr bytů... 9 Registr pozemků... 9 Moderní kancelář Doplňující úlohy Matrika Evidence hřbitova Správce bytů a nebytů Vodné a stočné Předpisy poplatků z faktur Místní poplatky za odpad Evidence sociálních dávek Grafika k registru pozemků Grafika k registru hřbitova Evidence skladu Gramis GramKEO Home-banking Oceňování sledovaných pozemků Vismo W PUO WinVet Podpora Alis, spol. s r.o. uživatelům IS KEO Hot-line, telefonické poradenství Placená školení Elektronická podpora Systémová a programátorská dokumentace HW a SW Instalace úlohy Nároky na výpočetní techniku Ochrana před počítačovými viry Nároky na volný prostor na disku Programovací jazyk Schéma úlohy (adresáře) Jmenné konvence

4 Systémová příručka IS Katalog Úprava sestav PC FAND - FANDINST.EXE Tiskárna Konstanty PC FAND - tiskárny Práva přístupu Aktualizace programového vybavení IS KEO Odborná instalace smluvně zavázaným obchodním zástupcem Internetová aktualizace IS KEO uživatelem Lokální síť (instalace, provoz) Nabídka SLUŽBY Systém Program Návěští Formát N. - Nástroje N.1. - Katalog N.2. - Sestavy a formuláře N.3. Inicializace verzí v souboru VER.INI N.4. Poreinstalační servis N.5. Asociace _AK na KEO_AKT.EXE N.6. Vytvoření C:\KEO\KEO.INI N.7. Vytvoření prac. adr. u této stanice N.8. Spuštění fandinst K. - Zálohování dat - pevný disk A. - Zálohování dat - disketa O. Obnova zpracování Z. - Homebanking - komp. média S. - Nastavení Zpráva o provedených testech a jejich výsledcích Změnové řízení Testování a jeho výsledky Metodika testování Plán testování Testovací vzorek dat uss. Účetnictví Způsob testování jednotlivých subsystémů Závěr výsledky testování uss. Registry Způsob testování jednotlivých subsystémů Závěr výsledky testování uss. Registr pozemků Způsob testování jednotlivých subsystémů Závěr výsledky testování

5 Obsah uss. Majetek Způsob testování jednotlivých subsystémů Závěr výsledky testování uss. Mzdy a personalistika Způsob testování jednotlivých subsystémů Závěr výsledky testování uss. Poplatky Způsob testování jednotlivých subsystémů Závěr výsledky testování uss. Evidence hřbitova Způsob testování jednotlivých subsystémů Závěr výsledky testování uss. Homebanking Způsob testování jednotlivých subsystémů Závěr výsledky testování Přílohy Seznam přístupových práv Poznámky

6 6 Systémová příručka IS

7 1. Popis implementovaného systému 1. Popis implementovaného systému 1.1. Obecný popis informačního systému KEO KEO (Komplexní evidence obce) je český informační systém z dílny firmy ALIS s.r.o. určený pro zpracování administrativy obecních a městských úřadů, příspěvkových a nevýdělečných organizací. Patří mezi nejvíce používané informační systémy pro místní samosprávu. Celý systém tvoří více samostatných modulů, které jsou navzájem propojeny logickými vazbami. Tím je zajištěno, že jednou pořízená data, není třeba znovu zadávat a každá změna se projeví v celém systému. Průběžně jsou do systému zahrnovány požadavky a připomínky uživatelů. Moduly jsou aktualizovány s ohledem na nově vznikající legislativu nebo na úpravy jednotlivých zákonů. Výhody systému: komplexnost, provázanost a jednoduchá obsluha solidní zázemí cenová dostupnost smluvní garance vazeb na legislativu provoz v lokální počítačové síti certifikace na shodu se standardy SIS stabilita systému, zajištění bezpečnosti dat využití internetu pro reinstalace nových verzí systému Informační systém KEO obsahuje následující subsystémy. Jednotlivé subsystémy jsou datově provázány. Více informací je k dispozici v uživatelských příručkách k jednotlivým subsystémům. 7

8 Systémová příručka IS Ekonomická část Účetnictví Subsystém obsahuje prostředky nejenom pro zpracování podvojného účetnictví, ale i prostředky pro vedení finančního výkaznictví, rozpočet a saldokonto. Jedná se o komplexní a vzájemně provázané řešení celé problematiky. Má jednoduché ovládání, které umožňuje získat veškeré důležité informace velice rychle. Systém odpovídá zákonným předpisům a metodikám Ministerstva financí, a je plně v souladu se zákonem o účetnictví. Mzdy a personalistika Tento subsystém tvoří dvě navzájem propojené agendy - Personalistika a Mzdy. Přístup k jednotlivým částem tohoto subsystému lze ovlivnit přístupovými kódy uživatelů (heslem). Proto je možné Personalistiku zpracovávat jako samostatnou agendu, tj. bez Mezd. Pro vedení mzdové agendy je však třeba vést Personalistiku alespoň v minimální míře. Agenda Mzdy využívá údajů uložených v Personalistice a slouží k výpočtu mezd zaměstnanců organizačních složek státu. Umožňuje zpracovávat mzdové podklady a provádět libovolný počet kontrolních výpočtů i konečný výpočet mezd. V tomto modulu se pořizují pouze vyjímky proti normálnímu pracovnímu režimu, vše ostatní se zpracovává z podkladů Personalistiky. Veškeré údaje lze archivovat do bezpečnostní kopie na pevném disku počítače,nebo na diskety. Majetek Poplatky Modul slouží k inventarizaci a účetní evidenci majetku spadajícího pod správu úřadu tj. i majetek jím spravovaných zařízení (školy, školky, jídelny, knihovny ), včetně odpisů daňových i účetních. Program poplatky slouží pro evidenční i finanční sledování poplatků (místních i za komunální odpad) a poplatníků. - výběr poplatků z číselníku poplatků, které se budou používat v tomto programu (poplatky za odpad) - převod poplatníků z registru obyvatel - převod vlastníků rekreačních staveb z evidence poplatníků mimo registr obyvatel - doplnění jen plátců do evidence (majitelé nebo správci domů, kteří jsou ochotni vybírat a platit poplatek za odpad a nejsou přímo poplatníci) - sestavení skupin poplatníků (jeden plátce platí za více poplatníků) - generace předpisu poplatku za odpad pro zvolené plátce - vyhledávání poplatníků, kteří nemají vygenerován předpis poplatku za odpad a nebo nemají tento poplatek ještě zaplacen - tisk výzvy k zaplacení poplatku, nebo přímo platebního výměru pro vybrané poplatníky 8

9 1. Popis implementovaného systému Evidenční část - vlastní placení předpisů poplatků je prováděno ve standardním programu pro poplatky - existuje i podpora pro placení poplatků za odpad ze saldokonta účetnictví KEO. Registr obyvatel Základní programový modul celého informačního systému, který umožňuje evidenci obyvatel, tisky karet, tvorbu seznamů pro sčítání lidu, tiskopisů k volbám, seznamů psů podle čtvrtí, branců, grafů věkového rozložení dětí, dospělých, rodin s dětmi, aj. Jedná se o nejdůležitější část evidence na městském nebo obecním úřadě. Registr budov Registr bytů V registru budov mohou být registrovány všechny budovy v obci. V záznamech lze nadále provádět změny, vyřazovat budovy a data zálohovat. Kartotékou budov lze listovat podle podle různých hledisek. Program nabízí celou řadu předdefinovaných sestav, ale i možnost tvorby vlastních Evidence všech bytů, správních rozhodnutí o přidělení bytu, evidence žadatelů o byt. Možnost zařazovat karty do archivu, prohlížet jej a vypisovat z něj. V registru nebytového fondu možnost registrace chat apod. V registru památek možnost evidovat informace o objektech podléhajících památkové ochraně. Listování kartotékami a tisk sestav podle široké nabídky (vybavenost - telefon, plyn, topení, počtem podlaží ) nebo podle vlastních výběrů Registr pozemků Obsahuje kompletní údaje o katastrech, parcelách, uživatelích a vlastnících pozemků vycházející z datové základny katastrálních úřadů. Některé možnosti programu: jednoduchá aktualizace dat pomocí disket z katastrálního úřadu vyhledávání a tisk informací o konkrétní parcele vyhledávání vlastnictví na základě jména vlastníka nebo uživatele v jednom nebo více katastrech a výtisk informací Data je možné pořizovat i ručně, ale jednoznačně je preferováno využití dat z centrální databáze ISN (Informační soubor nemovitostí). ISN vedou katastrální úřady podle katastrálního zákona a jeho prováděcí vyhlášky. Katastrální úřady na žádost úřadu poskytují data na disketách za poplatek. Program je funkční nejen v systému KEO, ale i samostatně. Lze jej nainstalovat i v počítačové síti. K tomuto modulu byly přidány dva doplňující moduly Nájemní smlouvy a Oceňování pozemků. K programu je možno přiobjednat Grafiku k registru pozemků. 9

10 Systémová příručka IS Moderní kancelář Doplňující úlohy Program umožňuje automatizaci administrativních prací a vedení sekretářských agend. Vede vlastní adresář fyzických i právnických osob, s kterými je úřad ve styku. Umožňuje vést si osobní diář, zadávat úkoly s termínem plnění a signalizací nesplněných úkolů u jednotlivých pracovníků. Je zde kompletně připravena celá agenda SPISOVÁ SLUŽBA. Kromě evidence došlé a odeslané korespondence lze psát dopisy, včetně několikanásobného opakování na různé adresy s automatickým vytištěním na hlavičkový nebo čistý papír včetně tisku adres na obálky nebo štítky. Lze evidovat pohyb cenin a styk s poštovním úřadem. K dispozici je seznam PSČ včetně grafického vyjádření na mapě ČR. Program eviduje zakázky, sleduje program zaměstnanců pomocí plánovacího kalendáře atd. Matrika Program lze provozovat jako doplňující úlohu KEO (potom lze většinu dat převzít z Registru obyvatel ), nebo samostatně (data musíte pořídit). Řeší jednoduše celou matriční problematiku (evidence všech potřebných údajů v nastavitelných formulářích a jejich tisk do nastavitelných sestav). Evidence hřbitova Správce bytů a nebytů Program umožňuje vést kompletní hřbitovní agendu, pracuje samostatně nebo ve vazbě na KEO, kdy může využívat data z Registru obyvatel a přímo spolupracuje s modulem Poplatky. Program je tvořen pěti víceméně samostatnými, vzájemně však spolupracujícími, moduly: Nájem - je určen pro výpočet a změny nájemného a záloh bytových i nebytových prostor, tisk Nájemní smlouvy a Evidenčního listu. Umožňuje napojení na projekt SIPO/PC. Předpisová kniha - slouží k evidenci nájemníků a jejich předpisu nájemného, sledování dlužníků, vedení účtových listů nájemníků, měsíční uzávěrku nájmů. Rozúčtování - je určeno k vyúčtování záloh a nákladů za služby spojené s bydlením (voda, teplo, jednotlivé služby), včetně potřebných tiskových sestav. Pasport - slouží k vedení evidence zařizovacích předmětů v domech, bytech i nebytových prostorách ve vlastnictví pronajímatele. Provoz - umožňuje automatizované vystavování objednávek na opravy zařizovacích předmětů a zpětné promítnutí těchto oprav do Pasportu, sledování nákladů na opravy a výnosů z nájemného pro jednotlivé prostory. 10

11 1. Popis implementovaného systému Vodné a stočné Předpisy poplatků z faktur Místní poplatky za odpad Evidence sociálních dávek Grafika k registru pozemků Grafika k registru hřbitova Evidence skladu Program eviduje cenová pásma pro fakturaci vodného a stočného, veškeré vodoměry s místy jejich nasazení a plátců, sledování roku cejchu i trvalé platby vztažené k vodoměrům. Tento nadstavbový programový modul k systému KEO vám pomůže v těch případech, kdy potřebujete souhrnné faktury adresně přesměrovat na dílčí poplatníky (např. za svoz odpadu, nájemné) a přitom s minimální pracností zajistit vazbu na modul Poplatky a Účetnictví. Program umožňuje vést evidenci plátců a poplatníků poplatku za odpad. Je distribuován jako doplňující úloha systému KEO, kde lze využívat data z Registru obyvatel a přímo spolupracuje s modulem Poplatky. Program řeší problematiku vyplácení sociálních dávek pověřenými úřady. Program je určen ke grafickému zobrazení mapových listů katastrálních map.je napojen na Registr pozemků tak, že umožňuje stiskem klávesy přecházet mezi registrem a grafickým zobrazením Jedná se o doplňkový program, který rozšiřuje funkce programu Evidence hřbitova. Zobrazuje mapu hřbitova a automaticky dohledává polohu jednotlivých hrobů. Mapu je možné zvětšovat i zmenšovat, tisknout, měřit vzdálenosti, posouvat se po mapě apod. Lze barevně odlišit volné a pronajaté hroby i typy pohřbení (hrob, urna, hrobka, ). Vyhledávat lze dvěma způsoby - buď z dat (hrob, nájemce, pohřbený) zobrazíme konkrétní hrobové místo nebo naopak, kliknutím na hrobovém místě v mapě hřbitova vyvoláme data vztahující se k danému hrobovému místu. Tisk map je umožněn samostatně nebo s informacemi z karty hrobu a nájemce. Řeší kompletně otázku vedení skladu. Od příjmu zboží (zařazení nových skladových položek s číslem skladu, položky, měrnou jednotkou, cenami), přes adresář dodavatelů, až k denní evidenci skladu k výdeji. Změny a opravy jednotlivých položek k dispozici, velký výběr možností listování v položkách (podle čísla karty, položky, abecedně ) a škála tiskových sestav. Kompletní provedení inventury. 11

12 Systémová příručka IS Gramis GramKEO Grafický informační systém umožňující snadnou práci s digitálními mapami a připojenými databázemi. Vazba na Registr obyvatel, Registr budov, Registr bytů, nebytů a památek, Registr pozemků, Poplatky a Majetek. Možnost exportu a importu dat z jiných programů (Microstation formáty *.DGN, *.DMI, ), tzn. možnost přenosu digitalizovaných map z katastrálních úřadů. Propojení datové základny systému KEO na grafický mapový systém GRAMIS. Umožňuje prohlížet data z registru obyvatel, budov, bytů, pozemků a data z evidence poplatků a majetku, která jsou ve vazbě na označené pozemky Home-banking Program pro podporu elektronického styku s bankou. Umožňuje průběžné odesílání bankovních příkazů z jednotlivých modulů systému KEO dle okamžitých potřeb prostřednictvím modemu a telefonní linky. Lze kdykoliv převzít elektronickou cestou bankovní výpisy, které je možné okamžitě a jednoduše zaúčtovat v saldokontu modulu Účetnictví a to bez potřeby ručního pořizování jednotlivých položek výpisů. Uživatel získává okamžitý přehled o stavu prostředků na účtech, rychlé a automaticky kontrolované převody peněz (odpadá možnost chybného zadání čísla bankovního účtu). Je podporována komunikace s nejběžnějšími finančními ústavy - Komerční bankou, Českou spořitelnou, Obchodní bankou, Oceňování sledovaných pozemků Program, který zajišťuje, aby obce a města měly v evidenci majetku zařazeny oceněné pozemky, které patří do jejich vlastnictví. Z dat katastrálního úřadu se vyberou pozemky, které dle listu vlastníka pozemku patří obci. Jednotlivé pozemky jsou oceněny buď stanovením jejich bonity nebo podle libovolných, uživatelsky stanovených a modifikovatelných kriterií (např. ceníkem sazeb za metry čtvereční, pořizovací ceny či přiřazením pevné ceny určeným pozemkům). Možnost přecenění pozemku. Takto oceněné pozemky lze automatizovaně převést do modulu Majetek, kam vnesou užitečné a mnohdy i komerčně využitelné informace. Vismo Veřejné Informační Služby Měst a Obcí. Program, který umožňuje zveřejňovat dokumenty, strukturu organizace a adresář pracovníků úřadů na internetu. Jeho využitím úřady splní povinnost, kterou jim ukládá zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Program spolupracuje s textovými editory MS Word a Text602 12

13 1. Popis implementovaného systému W 11 Program organizacím, které potřebují zpracovat a nahrát na disketu následující finanční výkazy: výkaz o plnění rozpočtu obcí rozvaha RO a příspěvk. org. výkaz zisku a ztrát - Výsledovka výkaz Příloha Program je možné provozovat s výhodou i samostatně. PUO Program navazuje na publikaci Plně podvojné účtování v podmínkách malé obce a je výbornou učební i příruční pomůckou pro účetní. Kromě teoretických kapitol program obsahuje i řadu praktických příkladů zaúčtování s výkladem. Obcím byl představen v ALIS MAILu 2/2000 (třetí strana obálky). Tento program bude postupně rozšiřován a aktualizován, takže účetní v něm mohou mít dlouhodobého užitečného pomocníka pro svou práci. WinVet Informační systém WinVet 2000 je program pro vedení administrativy a ekonomiky veterinární ambulance nebo veterinární kliniky. Evidenční část systému WinVet-Obec je program pro evidenci psů a jejich majitelů. Program spolupracuje s čtečkami čipů. Od verze KEO 6.3 je podporován datový výstup do WinVet formátu DBF. Jedná se o dva soubory, majitelé a psi. Připravujeme i opačný směr toku dat tak, aby se data v obou evidencích dala aktualizovat. Praktické využití je možné zejména mezi institucemi: obecní úřad, veterinární ambulance, útulek pro zatoulané psy, úřadovna policie Podpora Alis, spol. s r.o. uživatelům IS KEO Zázemí pro uživatele má několik rovin, forem a podob. Je poskytováno jak ze sídla společnosti Alis, spol.s r.o., tak na regionální úrovni prostřednictvím cca 50 obchodních zastoupení v ČR. Poslední dobou získává jednoznačnou prioritu elektronická podpora prostřednictvím internetu. Hot-line, telefonické poradenství Placená školení V pondělí, ve středu a v pátek mohou uživatelé využít centrální bezplatné hot-line linky na čísle , a to v hodinách, které jsou zveřejněny na internetu a v informačních zpravodajích. V ostatním čase je na tomto čísle k dispozici záznamník. Několikrát do roka provádíme v prostorách školícího střediska v sídle společnosti i na regionální úrovni různá školení systému KEO, obsluhy internetu, kancelářských produktů atp. Individuální školení a odborné konzultace na základě objednávky jsou také možné. 13

14 Systémová příručka IS Elektronická podpora Zasílání informací em Zasílání aktualizací KEO Zasílání Obecních e-novin Hot-line komunikace Jedná se například o upozornění na aktuální legislativní úpravu nebo vydání naší speciální metodiky. Jedná se o bezplatné informace, které poskytujeme individuálně podle potřeby; běžně jich je jen několik do roka (většinou dostačuje měsíční perioda zpravodaje Obecní e-noviny). Internetovou aktualizaci systému KEO realizujeme tehdy, vyžaduje-li to okamžitá legislativní změna, popř. je-li v systému KEO potřeba rychle něco upravit. Upozornění na možnost aktualizace KEO po internetu se vždy objeví v měsíčním zpravodaji Obecní e-noviny, na našich www stránkách (www.alis.cz/keo) a posíláme informační všem, kteří chtějí aktualizace dostávat, a jejichž ovou adresu máme v databázi. V tomto u je uveden přesný postup, jak aktualizaci provést. Informace o nové aktualizaci i aktualizace samotná je k dispozici pro naše zákazníky bezplatně. Jde o měsíční zpravodaj, který upozorňuje na aktuální legislativní změny, návody, jak se aktuální změna dotýká systému KEO, aktuální tipy a doporučení a užitečné informace. Za zpracované informace odpovídá Alis spol. s r.o. a zdarma je zasílá em všem uživatelům, kteří mají o tento zpravodaj zájem. Dotazy, které obdržíme na adresu přeposíláme na pracovníka, který zrovna vykonává hot-line na telefonu. Dotazy jsou zodpovězeny zdarma. Poskytování placené údržby komunikace Provozování webu KEO Na žádost zákazníka můžeme pomoci vyřešit problém na dálku za předem dohodnutou úhradu podle rozsahu a povahy provedené práce. Na internetové adrese jsou průběžně zveřejňovány aktuální informace, které se týkají systému KEO nebo legislativní problematiky. Dále je zde možnost vkládat příspěvky do diskusního fóra, vyhledávat v archivu příspěvky, stahovat příručky k systému KEO v elektronické podobě, metodické pokyny, internetové aktualizace atd. 14

15 2. Systémová a programátorská dokumentace HW a SW 2. Systémová a programátorská dokumentace HW a SW 2.1. Instalace úlohy Následující popis slouží pro potřeby správců systémů popř. uživatelů znalých problematiky práce s výpočetní technikou Nároky na výpočetní techniku 1. V současné době doporučujeme jako novou techniku nakupovat počítače s procesory Intel Celeron, Pentium III a kompatibilní. 2. Operační paměť dle běžných doporučení výrobců operačních systémů. 3. Pevný disk - kapacitu minimálně 4 GB a více. Systém je provozuschopný i na AT 386, 16 MB Ram a 80 MB pevný disk. Tato konfigurace je samozřejmě nejkrajnější možností používání systému KEO. Lokální sítě: Při práci v lokální síti je nutné klást důraz na kvalitní server s dostatečnou kapacitou paměti i pevného disku. Jako pracovní stanice lze volit i bezdiskové stanice. Upozorňujeme však na další možné problémy při přechodu na jiné operační systémy (např. o.s. Windows). Běžně používané sítě jsou Lantastic, Novell 3.11, 3.12, 4.xx, 5.xx, Windows, Výběr a nasazení vhodného typu sítě doporučujeme vždy konzultovat s odborníkem. Ověřený máme běžně používaný operační systém MS DOS. Vzhledem ke standardům SIS používejte pouze verzi 5.00 a vyšší. Pro lepší správu operační paměti je vhodné použít verzi 6.2x. Systém KEO je v kódu Latin 2 (kódová stránka č. 852). Systém se běžně provozuje v prostředí os WINDOWS. Provoz v prostředí sítě Windows se jeví funkční a stabilní. Vzhledem k možnostem systému KEO doporučujeme color monitor. K problematice tiskáren je nutné říci následující: Naší snahou je tvorba sestav formátu A4, ale u některých sestav je tento formát nedostačující Ochrana před počítačovými viry Všem uživatelům doporučujeme aktivní ochranu počítače před viry. Je nutné upozornit na skutečnost, že toto nebezpečí je dnes velmi aktuální a u většiny uživatelů je velmi podceňované s tím, že jim se nic stát nemůže a i kdyby se jim něco takového přihodilo, je přeci plno prostředků, které jim data na počítači zachrání. Tato představa je hrubým omylem, který je může v budoucnu stát nemalé finanční prostředky a pracovní úsilí při obnově dat viry napadeného systému. 15

16 Systémová příručka IS Proto nelitujte finančních prostředků a zakupte si antivirový program. Protože na tomto místě nechceme provádět reklamu jakémukoliv produktu, informujte se na vhodný program přímo ve firmě Alis nebo u našeho obchodního zástupce, který vám systém instaloval a udržuje. Obecně platí zvolit takový produkt, který: 1. Prošel seriózním výběrovým řízením a umístil se na předním místě. 2. Má zaručenu pravidelnou aktualizaci včetně hot-line pomoci. 3. Výrobce tohoto produktu je známým odborníkem a v této oblasti působí delší dobu. 4. Produkt má minimální nároky na paměť a je bezproblémově provozovatelný v MS DOS Novell, Windows Nároky na volný prostor na disku Pro instalaci systému KEO je nutných minimálně 6 MB volného místa na pevném disku. Tato hodnota odpovídá velikosti programového vybavení a základních číselníků nutných pro provoz systému, které jsou dodávány na instalačních disketách. Další nároky vyplývají z rozsahu datových souborů (velikosti obce či města, počtu účetních případů, velikosti majetku atd ). Z toho vyplývá, že přesně nelze velikost určit. Vám doporučíme pouze velikost disků, které svou kapacitou zabezpečí bezproblémový provoz systému KEO. Vysvětlivky: X... nedoporučujeme v této konfiguraci provozovat disk stanice... uvažuje se běžná práce bez nároků na použití v rámci grafických systémů disk serveru... uvažuje se disková kapacita dostatečná pro využívaní běžných programů počet stanic... nižší číslo informuje o počtu stanic, které by se měly minimálně v síti instalovat pro minimální využití diskové kapacity serveru, vyšší číslo informuje o horní (nikoliv maximální) hranici vzhledem k diskové kapacitě serveru Programovací jazyk 16 Celý systém KEO je vytvořen v programovacím jazyku PC FAND. Tento jazyk je originální a jedinečný český produkt, který snese ve své kategorii jakékoliv srovnání se zahraničními produkty. Jeho údržbu a další vývoj zajišťuje firma ALIS Schéma úlohy (adresáře) ROOT (C..Z) EO4 (nebo libovolný) EO01 DATA01 EO02 registr obyvatel DATA02 registr budov DATA03 registr bytů DATA04 registr nebytového fondu DATA06 registr památek

17 2. Systémová a programátorská dokumentace HW a SW Příklad: EO07 EO071 EO072 EO073 EO074 EO08 EO09 EO10 EO11 EO12 EO13 EO15 EO16 EO20 EO77 EO771 EO772 EO773 REEO10 EO10 KOPIE ODBC evidence pozemků DATA07 grafika k pozemkům nájemní smlouvy DATA072 oceňování pozemků DATA073 nový výměnný formát evidence poplatků DATA08 mzdy a personalistika DATA09 evidence majetku (dříve DKP a ZP) DATA10 saldokonto, rozpočet, účetnictví DATA11 moderní kancelář DATA12 číselníky DATA20 ARCH20 gramkeo nový majetek registr pozemků ISKN DATA77 grafika k pozemkům nájemní smlouvy DATA772 oceňování pozemků DATA773 reinstalace majetku služby a bezpečnostní kopie Adresáře EO01 - EO12 obsahují vždy programy tj.*.rdb a *.TTT. Dále číselníky pracující s daným subsystémem, soubor nápověd HELP*.*, soubor obsahující deklarace sestav S*.* a deklarací formulářů F*.*. evidence obyvatel adresář EO01 obsahuje - EO01.RDB, EO01.TTT, EO01i.RDB, EO01i.TTT, Cis3RO01-Cis3RO popř. Cis3RO01- Cis3RO07.T00, HELP a HELP01.T00 a S01.000, S01.T00. Hlavní adresář systému KEO (EO4 nebo libovolný) obsahuje programy řídícího modulu EO.*, číselníky Cis1*.*, Cis2*.*, nápovědu Help.* a katalog úlohy EO.CAT. V adresáři EO13 je pouze program pro údržbu číselníků a v adresáři kopie je program subsystému SLUŽBY a BEZPEČNOSTNÍ KOPIE. V adresáři EO15 je program pro KOMPATIBILNÍ MÉDIA. Obecně platí, že adresáře EO*.* se naplní potřebnými soubory při instalaci daného subsystému. Adresáře DATA*.* se plní při práci s daným subsystémem. 17

18 Systémová příručka IS Jmenné konvence Jmenné konvence pro adresáře Příklad: Jmenné konvence pro soubory Pro orientaci v množství souborů, které jsou systémem KEO využívány, bylo nutné zavést základní jmenné konvence souborů a adresářů. V jednotlivých subsystémech je pomocí konektoru (nabídka Požadavky) realizována možnost napojení libovolného programu (úlohy v PC Fandu) s možností využít data ze systému KEO. Pro tento případ je nutné vytvořit podadresář W*.* a úloha musí mít název W*.*. Napojení se konektorem na subsystém majetek (EO10) EO4 EO10 DATA10 W10 obsahuje úlohu W10.RDB a W10.TTT ČÍSELNÍKY PARAMETRY Celostátní... celostátně platné číselníky Společné... číselníky společné více subsystémům Specializované... číselníky využívané jenom jedním subsystém CISYzzxx.000 Y celostátní 2 - společné 3 - specializované zz... CC - celostátní SS - společné dva znaky subsystému RO - registr obyvatel RB - registr budov RY - registr bytů RN - registr nebyt.fondu RP - registr památek RU - evidence pozemků DP - poplatky ZP - majetek UC - účetnictví MZ - mzdy PS - personalistika MK - moderní kancelář doplňující úlohy Základní... platné a využívané všemi subsystémy Doplňující... specifikují podmínky pro pracovní stanici Specializované... využívané pouze jedním subsystémem 18

19 2. Systémová a programátorská dokumentace HW a SW NÁPOVĚDA SESTAVY FORMULÁŘE OSTATNÍ PARYzzxx.000 HELPxx Sxx Fxx W*.* H*.* A*.* Y základní 2 - doplňující 3 - specializované zz... CC-základní SS-doplňující dva znaky subsystému RO - registr obyvatel RB - registr budov RY - registr bytů RN - registr nebyt.fondu RP - registr památek RU - evidence pozemků DP - poplatky ZP - majetek UC - účetnictví MZ - mzdy PS - personalistika MK - moderní kancelář doplňující úlohy xx... číslo subsystému xx... číslo subsystému xx registr obyvatel 02 registr budov 02 registr bytů 02 nebyt.fond 05 personalistika 02 registr památek 07 evidence pozemků 08 poplatky 09 mzdy 10 majetek 11 účetnictví 12 moderní kancelář xx... číslo subsystému xx... jako Sxx pracovní soubor, lze jej kdykoliv zrušit, vytvoří se automaticky pracovní soubor, který nelze kdykoliv bez důsledků zrušit, jeho obnova (znovuvytvoření) je zabezpečena speciální nabídkou. Doporučujeme NERUŠIT! archivní soubor - nikdy NERUŠIT! 19

20 Systémová příručka IS Katalog Katalog je speciální soubor, který přiřazuje logickým názvům souborů jejich fyzické umístění na pevném disku. Dále je nutný pro tvorbu kopií a určení sdílených a lokálních souborů. Správné naplnění tohoto souboru je jedním ze základních předpokladů správné funkce celého systému KEO. V katalogu jsou popsány všechny logické názvy souborů, které se v systému KEO vyskytují. Přesný popis katalogu a jeho funkce je možno získat v uživatelské příručce PC FANDu nebo lépe v průvodci programátora PC FAND. Příklad: Příklad: Při každém spuštění systému KEO je prováděna údržba katalogu, která provádí následující akce: A. Kontroluje shodnost root adresáře systému s posledním spuštěním úlohy byl systém instalován EO4 EO01 atd. tzn. v katalogu byly nastaveny cesty k jednotlivým programům a datovým souborům následovně EO EO01 \EO4\EO01\EO01.RDB byl systém přeinstalován do adresáře EO_NOVE tzn. v katalogu došlo automaticky ke změně v popisu cest k programům a datovým souborům EO EO01 \EO_NOVE\EO01\EO01.RDB B. Při provozu v prostředí lokální sítě, tj. v základních parametrech je nastaven provoz v síti, dojde u všech souborů v katalogu, kde hodnota Ar=55, k nasazení příznaku sdíleného souboru tj. do položky NÁVĚŠTÍ bude nasazen #. C. Při provozu v prostředí lokální sítě, tj. v základních parametrech je nastaven provoz v síti a dále je určeno ST_NAME, dojde u všech souborů v katalogu, kde hodnota Ar=66, k nasazení cesty ke stanici. Cesta je převzata z nastavení proměnné ST_NAME v bat souboru pro spuštění systému popř. nastavení v login scriptu. V souboru pro spuštění úlohy KEO.BAT je deklarováno SET ST_NAME=\USERS\STAROSTA tzn. že původní katalog: EO EO01 55 \EO4\EO01\DATA01\WORK.000 bude po spuštění změněn (musí být v parametrech nastaveno zpracování v síti) na EO EO01 55 \USERS\STAROSTA\EO01 \WORK.000 Při návratu z prostředí lokální sítě do monoverze není katalog automaticky upraven a je nutno instalovat katalog původní (z instalačních disket) nebo ručně upravit doposud používaný v prostředí lokální sítě. Pro pracovní stanice je využíván jako zdroj jediný katalog (viz.kapitola 9. Lokální síť). 20

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky... I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...5 III. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 7 IV. POPIS VSTUPU DAT OBECNĚ... 9 A.

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

KASA A VELKOOBCHOD. pokladní systémy. Specializované nadstavby. pro jednoduché účetnictví ÚČTO (firma Tichý a spol.) uživatelská příručka

KASA A VELKOOBCHOD. pokladní systémy. Specializované nadstavby. pro jednoduché účetnictví ÚČTO (firma Tichý a spol.) uživatelská příručka Specializované nadstavby pro jednoduché účetnictví ÚČTO (firma Tichý a spol.) pokladní systémy KASA A VELKOOBCHOD uživatelská příručka ESI-E s.r.o. Mařatkova 918/2, 142 00 Praha 12 - Modřany tel.: 724003746

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz JOURNAL 20 Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014 ODVOZENÁ VARIANTA LOGOTYPU (BAREVNOSTI) PRO MULTIMÉDIA Úvod...................................................... 3 Novinky v X5.1..............................................

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení Kniha jízd cestovní náhrady GLX Příručka

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 verze 1.10.19.01 RO-ÚSC platná

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013 verze 1.10.18.01 RO-ÚSC platná

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

GEUS 14.0. základní příručka uživatele programu. GEUS ware s.r.o.

GEUS 14.0. základní příručka uživatele programu. GEUS ware s.r.o. GEUS 14.0 základní příručka uživatele programu GEUS ware s.r.o. Toto je základní příručka programu GEUS verze 14.0. Obsahuje popis instalace programu a hlavní změny proti předchozí verzi programu. Obsah

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více