pl-yr.tovich KoNvexeruicH KAMEN s odtahem spalin do komina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pl-yr.tovich KoNvexeruicH KAMEN s odtahem spalin do komina"

Transkript

1 tr NAVOD K OBSLUZEA INSTALACI pl-yr.tovich KoNvexeruicH KAMEN s odtahem spalin do komina Konvekdni kamna GAMAT B.23 cz NO 23110

2 YAZeny zlkazniku, jsme rddi, Ze jste se rozhodl pro spotiebic zn. GAMAT plynov6 konvekdni kamna Gamat B23 typ Dlouholet6 tradice a zkusenostijsou zdrukou vysok6 kvality a spolehlivosti v5ech na5ich vfrobktl. Trvalf dialog s uzivateli, d0sledndr orientace na potieby zakaznika a pr0b62n6 inovace vifrobk0 pom6haji drzet delni pozici v tomto oboru. Na v5ech stupnich Cinnosti-od technick6ho vfvoje pies materi6lov6 hospod6istvi a vlirobu a2 po sluzby zakazniklm-je ve spoleonosti Karma, a.s. zaveden syst6m iizeni kvality dle ISO Ten je z6rukou, Ze maximdlni kvalita se stala bezpodmine6nou samoziejmosti. Plynov6 topidla jsou vyrobena z ekologicky nezivadnlfch materi6l0 a jejich provoz spliuje v5echny ekologick6 pozadavky.jsou vybavena plynovfm ventilem s bezpednostni termoelektrickou pojistkou, pojistkou proti zp6tnemu tahu komlna (mikroswitch), piezozapalovadem, a zapalovacim hoiddkem, coz zaruduje maxim6lni spolehlivost a piedevsim bezpe6nost provozu. Jedn6 se o spotiebic s otevienou spalovacf komorou, ur6en6 k piipojeni ke kominu s piirozenfm tahem, spalovacl vzduch se piiv6di z mistnosti, v nil je umist6n. V6iime, Ze n65 vfrobek V5m bude spolehliv6 slouzit. Za piipadne n6m6ty a piipominky Vdm budeme velmivd6dni.

3 TECHNICKE UDAJE Provedeni spotiebi6e 81 1s5 Tabulka 1 TYP GAMAT B 23 Plvnovi oiiooika ZP G%" Plvnov5 oiiooika LPG 12x1mm Kouiovod O60mm Hmotnost 10 ko Nomindlniv'ikon 2,3 kw JmenovitV tepelnv piikon 2,8 kw Tabulka 2 Druh olvnu GAMAT B 23 Tlak na trvsku 8.7 mbar ZP 20mbar 0,29 m"/h (G2o) Spotieba plynu 4,9 /min LPG B/P 30 mbar Spotieba plynu 0,22kglh (G30) Udaje o prfrtoku plynu odpovidajiteplot6 plynu 1soC a bar.tlaku 1013 mbar NO, koncentradnilimity (dle esn EN 613) Tiida NO, mo/kwh I Pro typ ZP NO,tiida 5 LPG (PB) NO,tiida 4 U t6chto kamen se povazujiza vytdp6ci plochy: viko a miizka spotiebice. UVEDENi DO PROVOZU T POVEREVA SERVISN ORGANIZAGE viz SEZNAM SERVISNiCH FTREM e6sti spotiebide zaji5t6n6 vfrobcem nebo jeho z6stupcem nesmi pracovnik prov6ddjici b6znou mont6z piestavovat. Pii uvedeni spotiebiee do provozu servisni technik musi:. Zkontrolovatkompletnostspotiebi6e. Zkontrolovat spr6vnou instalaci spotiebi6e o Seiidit tlak plynu na hlavni trysku. Seildit tlak plynu minima o Zkontrolovat t6snost spotiebi6e. Prov6iit funkci spotiebice. SeznSmit uzivatele s obsluhou a UdrZbou spotiebiie. Radn6 vyplnit a potvrdit z6rudni list

4 PRO UZIVATELE. Tato kamna musi biit instalovdna v souladu s platnimi piedpisy.. Pied instalacl a pouzlv6nim t6chto kamen se seznamte s n6vody a uschovejte pro piipadne dal5i pouziti.. Pokud instalace neni provedena podle pokynt a 0dajr] od vfrobce, nem02eme pievzit z1ruku a optim6lni vykon zaiizeni. KaZdli spotiebic byl ve vfrobnim zdvode seilzen a opatien Stitky pro pou2iti na zemni plyn nebo propan butan.. PouZitl zaiizeni s jiniim druhem plynu nez je seiizeno a doddno z vfrobniho zavodu je zakazano. Konvek0nf kamna B23 jsou vybavena plynoventilovou kombinaci italsk6 firmy SlT. OBSLUHA 1. Zapnuti kamen. Oteviete hlavni kohout pied topidlem.. Regula0ni knoflik otocte z polohy,,vypnuto" do polohy,,zapaleni' +. POZOR! nelze otodit do polohy,,provoz", hlavni hoiik je blokov6n!. Reguladni knoflik 1 stla6te na doraz a n6kolik sekund podkejte, aby mohl uniknout vzduch z potrubi azapalovaciho hoi56ku.. DrZte reguladni knoflik 1 stla6enf a stiskn6te piezozapalovad 2 (event. i n6kolikr6t) a piesv6ddete se pohledem do zrc6tka, zda hoiizapalovaci plaminek.. MinimSln6 10 sekund nechte regulaeniknoflik stla6enf.. Potom jej uvoln6te, zapalovaci plaminek hoii. JestliZe po uvoln6ni regulainiho knofliku zhasne zapalovaci plaminek, znamen6 to, 2e jste nedrzeli reguladni knoflik dostate6n6 dlouho stla6enf, nebo jste jej nestladili az na doraz. Po uplynuti alespoi 3 minut Cekaci doby zapalovaci postup opakujte. 2. Nastaveni pozadovan6 teploty mistnosti. Reguladni knoflik otodte z polohy,,zapaleni" do polohy,,provoz', stupei 1-7. Nastaveni na vy55idislo znamen5 vy55iteplotu a naopak. 2 & 3. I Vypnuti kamen Reguladni knoflik oto6te z polohy,,zapaleni" do polohy,,vypnuto.. Pokud b6hem provozu je zdm6rn6 6i nezdm6rn6 uhasnut pojistkou ovlddanli plamen, nesmi bft proveden ZAdny pokus o opakovan6 zap6leni paliva, dokud neuplynou alespoi 3 minuty. REGULACE TEPLOTY MISTNOSTI Probihd automaticky v z6vislosti na nastaveni reguladniho knofliku na stupeh 1-7,1o znamena,2e spotiebid porovn6v6 teplotu nastavenou se skutednou a automaticky probdhne zapileni nebo zhasnuti hlavniho hoi6ku, Zapalovaci hoi6eek je trvale v provozu.

5 POPIS KAMEN 1" Ovl5daci knoflik 2. Tla0itko piezozapalovade UPOZORNENI. Obsluhovat spotiebic sm6jijen dosp6l6 osoby, znal6 provozu a uzivanl spotiebide.. Nad kamny nesmi bft umist6ny z6v6sy ani z6clony, a to ve vzd6lenosti men5i nez je 10 cm.. Po prvnim uvedenido provozu se konvek6ni kamna vypaluji po dobu 70 hodin pii plnem vfkonu.. Pii zji5t6ni z6pachu plynu nebo spalin, je nutn6 uzaviit piivod plynu pied spotiebieem (popi.plynom6rem). Topidlo je mozno pouzivat teprve po odstrandni pii6iny 0niku a vyv6tr6ni.. Pii pr6civ blizkosti spotiebice, pii niz by mohlo vzniknout nebezpedi pozdru nebo vfbuchu (lepeni PVC apod.), musi blit spotiebid vyiazen z provozu.. Jednou za rok doporueujeme zavolat odborn6ho pracovnika, kteni provede vy6i5t6ni, kontrolu a seiizenikamen.. Jeliko2 se jedn6 o spalovaci komoru z ocelov6ho plechu, doch6zi pii zahiivdni a chladnuti k dilataci materi6lu, kter6 je ndkdy doprov6zena nepatrnlimi zvuky. Tato skutednost nem6 vliv na funkci a bezpeenost spotiebice. BEHEM PRoVozU a uzivai.ii JE ZAKAZANO!. Pokl6dat jak6koliv piedm6ty na kryt topidla.. Zat62ovat spotiebid sedinim, pokl6d6nim jakfchkoliv t62kfch piedm6t0.. Zasouv6ni, vkl6d6ni a zav65ov6ni piedm6t0 do jaklichkoliv d6sti spotiebice.. B6hem provozu se dotfkat jinfch 66sti spotiebide nez ovl6dacich prvk0 k tomu urdenfch.. Litl tekutin na spotiebid.. Snlm6ni krytu spotiebioe.. UZlvat spotiebic k jinim nez k tomu urdenfm 00el&m.. Zasahovat do konstrukce spotiebice.. Su5eni pr6dla na krytu spotiebi6e.. e i5t6ni a omfv6ni spotiebi6e za ptovozu. PRO PRACOVNIKA PROVADE.IICINO I NSTALACT POKYNY PRO INSTALACI. Pied instalaci kamen se piesvdddte, zda mlstnl podminky dod6vky paliva (ozna6eni druhu paliva a jeho pietlaku) a seiizenijsou kompatibilnl.. lnstalace kamen musi bft provedena pouze opr6vn6nou organizaci (i soukromou firmou) Uvedenl do provozu, opravu ei viim6nu spotiebide smi provdd6t pouze pov6ien6 organizace (i soukrom6 firma) servisnisit6, smluvn6 v1zana s vfrobcem.

6 Umist6ni a instalace musi bft v souladu s normou: a) k plynov6mu rozvodu esn en fi75 - ZSsobov6ni plynem - plynovody v budov6ch-nejvy55i provoznitlak < 5 bar. Provozni pozadavky. esru ea Z5sobovdni plynem-lpgtlakov6 stanice, rozvod a pouziti TPG Odb6rn6 plynov6 zaiizeni a spotiebi0e na plynn6 paliva v budovdch. b) k instalaci esru Za 4201 Kominy a kouiovody-navrhov6ni, provdd6nia piipojov6nispotiebic& paliv esu OO Pol1rni bezpednost lok6lnich spotiebicfr a zdrojfi tepla Pii instalaci dodr2ujte bezpe6nou vzdilenost od povrch0 hmot jednotlivfch stupi[t hoilavostidle esn zg oazg. UMiSTENi. Pokud bude spotiebic instalov6n v mateiskfch Skolk6ch a jinyich zaiizenich, kde se mohou vyskytovat mal6 d6ti nebo senioii, doporudujeme instalovat doplikovou ochranu, aby nedo5lo k fyzick6mu kontaktu s horkfm povrchem.. Umist6ni topidla volte, aby kouiovod byl co nejkratsi a ovl6daci prvky snadno piistupn6. Trubky pro odvod spalin se zasouvaji proti sm6ru proud6nispalin.. Komin musiodpovidat piislu5nlim esn a musi bft odolnf proti kondenzst&m spalin.. Ve vyt5p6n6 mistnosti nesmi bit nainstaloviny odtahov6 (v6traci ventil6tory, ktere by mohly ovlivnit funkci odvodu spalin. o V mist6 pouziti spotiebide musi bft zarutena i6dn6 vyim6na vzduchu dle platnfch esn. Okna a dveie nesmi bft ut6sn6ny. o Pro servisnipr6ce musibft pied topidlem volni prostor min 100 cm.. Pod topidlo je nutne umistit nehoilavou polozku. o Na po66tku a b6hem topn6 sez6ny je mozno se piesv6d6it o spr6vn6m odtahu spalin do komina vlozenim ruky do prostoru pod tisti pierusovade.. Na piivod plynu musi bit umist6n hlavni uzaviraci kohout. Neni-li del5i dobu v provozu, je nutn6 hlavn[ kohout uzaviit. Seiizeni hoi6ku provede odbornik, kte4i je k t6to dinnosti opr6vnen a pov6ien. D6le je povinen piezkouset t6snost penotuornfm roztokem, piisn6 je zakazano zkou5et t6snost otevienfm ohn6m. Spr6vnd seiizen! hoi6k musimit ostie ohrani6en6 modr6 plam6nky o Na tepelne zaiizeni a do vzd6lenosti men5i nez je bezpe6n6 vzd6lenost, nesm6ji bft kladeny piedm6ty z hoilavlich hmot (nejmensi vzdslenost od hoilavlch hmot ve sm6ru hlavniho s6l6ni 500 mm a v ostatnich sm6rech 100mm) Piipojeni na plyn. Pied plynovf spotiebio musi bft nainstalov5n uzltv5r v t62e mistnosti jako spotiebic. Nejdel5i vzd6lenost mezi uzlv5rem a spotiebidem je 1,5 m. Za uziv6rem musibft Sroubeni. MoZno pouzit bezpe0nostni hadice na topn6 plyny, tato musi bit schvilena piislu5nou statni zkusebnou. Plynovod nesmibft pouzit jako nosn6 konstrukce UonZan a cr5reni sporrebree Radnou 0drZbou prodlouzite Zivotnost topidla. eisteni prov6d6jte, pokud je topidlo vypnut6, flanelovou prachovkou odstraite prach z povrchu topidla.

7 Rozm6rovf n{irtek a -l_-,l m Plynovd piipojka ZP G112" Plynovd piipojka LPG s12mm INSTALACE KAMEN?5S I.3 lj! r* r\ t a ta,l 20 ll ----!t1-- 25$

8 Kamna jsou piipevn6na 4 Srouby na zed', minim6ln6 150 mm od podlahy. TECHNICKE INFORMACE PRO SERVISNi PNACOVNiIfi POKYNY PRO SERVIS Technick6 fdaje Tabulka 3 Druh olvnu GAMAT 823 Hlavnitrvsky k6d* 160 Sroub minima 90 ZP 20 mbar (G20) k6d* Tryska zapal. k6d (srt) 36 k6d (Junkers) 48 LPG B/P 30 mbar (G30) Hlavnltrvska k6d* 76 Sroub minima k6d* 40 Tryska zapal. k6d (srr) kod (Junkers) * A tysky v milimetrech ( napilklad 1,6 mm) PLYNOW VENTIL SIT 1. Termostat 2. Regul6toru tlaku 3. Nastavovaci Sroub minim6lni intenzity pr0toku (minimum) 4. Multifunk6ni knoflik 5. NastavovaciSroub intenzity pr&toku zapalovaciho hoi6ku 6. Zku5ebni misto vstupniho tlaku 7. ZkuSebni misto vfstupniho tlaku ( tlak na hlavni trysku)

9 KoNTRoLA A serizenf rleru HmvxiTRysKy Vy5roubujte Sroub z m6iicisondy tlaku hlavnitrysky (7) a piipojte manometr. Zapn6te kamna. V tabulce 2,, technicke 0daje" jsou uvedeny nomin6lni hodnoty hlavni trysky.v piipad6 tlakov6 anomdlie seiidte Sroubem na regulstoru tlaku 2. KONTROLA STAVU TRYSKY HLAVNiHO HORAKU VySroubujte uzaviraci Sroub 9 a vyjm6te hlavni trysku a zkontrolujte. Je-li to nutn6, proved'te jeji vfm6nu. Zkontrolujte vrt6ni a zna6enitrysky. lnstalujte hlavnitrysku zpdta zkontrolujte tdsnost. Hlavnitryska :{tffi 1 \ o r, KONTROLA TRYSKY ZAPALOVACiHO HONAXU Vy5roubujte piipevriovaci Sroub (C). Vysunte trubi6ku zapalov66ku (D) spolu s tryskou (E). Trysku sejmdte a zkontrolujte piipadn6 ji vymdhte za novou. Zkontrolujte kod viz,,technick6 [daje" E C PRESTAVOVAU1XATTACN Z JEDNOHO PALTVA NA JINE Piestavovini hlavn i trysky

10 Piestavbu smi prov6d6t pouze autorizovanf servis Zaviele piipoj plynu pied spotiebicem Hlavni tryska OdSroubujte uzaviraci Sroub 9 Vy5roubujte hlavni trysku *\ Vym6fite hlavnitrysku Za5roubujte hlavni trysku Za5roubujte uzaviraci Sroub 9 Piestavba trysky zapalov66ku Svidka zapalov6dku TermoCl6nek Zapalov6dek Tryska 11 Sroub zapalov66ku 10 Trubidka zapalov6dku Piestavba trysky zapaloviiku SIT Tryska zapalovadku Soudek zapalov66ku Sroub zapalov60ku Sroub termodlsnku r0

11 OdSroubujte Sroub zapalovd6ku. Vysuite trubi6ku zapalov66ku s tryskou a t6snicim soudkem. Provedeme vlim6nu zapalovaci trysky. Zkontrolujte vrt6nia znadenitrysek dle tabulky 3,,technicke 0daje". V piipad6 piestavby na zemnlplyn nastavte na tlak na trysku viz.tab.2. V piipad6 piestavby na LPG regul6tor tlaku zcela oteviete. Pro opravy a piestavov6nl na jind paliva pouzivejte pouze origindlni dily firmy Karma. Zpfisob vyuiiti nebo zneskodn6ni obalti a nespotiebovanfch i6sti vfrobkfi Po vybaleni spotiebioe zhodnotitelny obal odevzdejte do sb6rnfch mist k tomu urdenlich. Po skondeni Zivotnosti spotiebice nespotiebovane 66sti odevzdejte do sbdrnlch mist k tomu ur6enlich jako od V piipade jak6koliv zivady na Va5em spotiebici obracejte se prosim na servisniho technika. Technicko-poradensk6 sluzba firmy Karma eeskf Brod a.s.. Denn6 Po-P6 od h 6.tel.: nebo Od h 6. tel.: So-Ne od h 6. tel.: GAMAT CZ a.s., PraZskd 810/16, 1O221Praha 10 tel internet: ll

NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK

NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK PLYNOVÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY ALFA PLYNOVÉ PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY ALFA POPIS Stali jste se majiteli průtokového

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

PK 6, 8, 10 DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON

PK 6, 8, 10 DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON PK 6, 8, 10 Výrobce: DAKON NOVA, s.r.o., 794 01 Krnov, Ve Vrbině 3 OBSAH: 1. Všeobecný popis...str. 2 2. Funkce

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

V polovin6 roku nabyla udinnosti nov6 vyhl6ska e.2312008 - piin6si garance v6t5i bezpednosti bydfeni z hlediska po26rni ochrany

V polovin6 roku nabyla udinnosti nov6 vyhl6ska e.2312008 - piin6si garance v6t5i bezpednosti bydfeni z hlediska po26rni ochrany V polovin6 roku nabyla udinnosti nov6 vyhl6ska e.2312008 - piin6si garance v6t5i bezpednosti bydfeni z hlediska po26rni ochrany Dne 1. dervence 2008 nabyla fdinnosti nov6 vyhl6ska E.2312008 Sb., o technicklich

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Návod k obsluze a instalaci TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP

BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP Druţstevní závody Draţice strojírna s.r.o. Draţice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz

Více

Montážní návod S10/15

Montážní návod S10/15 Montážní návod S10/15 CZ (součástí montážního návodu je záruční list, který je nutné v případě nárokování garanční opravy vyplnit) Stavba přístroje 1 Kontrolka provozu 2 Knoflík pro volbu teploty (pouze

Více

Původní návod k obsluze

Původní návod k obsluze Původní návod k obsluze Obsah 1. Účel použití 5 Vzhled přístrojové desky 6 2. Technické požadavky na kotel a údaje o hořáku ATMOS A25 7 Legenda k nákresům kotlů 8 ákresy kotlů 9 3. Palivo - dřevo 10 Základní

Více

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 12/7D v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 12/7D ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 12/7D, krbová

Více

Modelová řada TopGas. výkon. classic (12) 3,8-12,0 classic (18) 5,7-18,0 classic (24) 7,7-24,0

Modelová řada TopGas. výkon. classic (12) 3,8-12,0 classic (18) 5,7-18,0 classic (24) 7,7-24,0 Nástěnný plynový kondenzační kotel Popis výrobku ČR 1. 9. 2011 Nástěnný plynový kotel s kondenzační technikou spalování tepelný výměník z korozivzdorné hliníkové slitiny s integrovaným měděným trubkovým

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 16/11 v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 16/11 ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 16/11, krbová

Více

VARNÝ SPOTŘEBIČ S OHŘÍVAČEM NA PEVNÁ PALIVA TYP 9106 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI

VARNÝ SPOTŘEBIČ S OHŘÍVAČEM NA PEVNÁ PALIVA TYP 9106 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI VARNÝ SPOTŘEBIČ S OHŘÍVAČEM NA PEVNÁ PALIVA TYP 9106 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI TYP 9106 01/2009 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si varný spotřebič na pevná paliva.

Více

Hoval UltraGas (15-90) Kondenzační plynový kotel - přístěnné provedení Popis výrobku

Hoval UltraGas (15-90) Kondenzační plynový kotel - přístěnné provedení Popis výrobku Kondenzační plynový kotel - přístěnné provedení Popis výrobku Hoval UltraGas (15-90) ČR 1. 9. 2011 Plynový kotel kondenzační technika spalování, spalovací komora z nerezové oceli teplosměnné plochy alufer

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV Stacionární litinové plynové kotle MEDVĚD Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů MEDVĚD XX XLXM modulace výkonu kotle: M plynulá modulace výkonu (Medvěd KLOM) způsob využití:

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º LAVAMAT 1045 S Ekologická automatická pracka Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 80º 50º 70º E AUS ERFAHRUNG GUT Vázená zákaznice, vázeny zákazníku, proct te si pecliv tuto informaci pro uzivatele.

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více