ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5"

Transkript

1 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN

2 Z OBSAHU: Oznámení o místě a době konání voleb Výpisy z usnesení zastupitelstva a rady Výměna občanských průkazů Společenská kronika, kalendárium Městský úřad Rosice se představuje Nové hřiště na Kamínkách Rosice 100 let městem Policie informuje, černá kronika Právnická poradna Přijímací řízení do MŠ Pampeliška Zápis do MŠ Zámecká Zprávy ze školy Redaktoři školního časopisu Rosník Slovo o ZUŠ Program kina Panorama Filmový klub, knihovnický kaleidoskop Zveme vás do knihovny Vlnobití na Starém pivováru víme, co se děje Dotace pro stezku a knihu o železnici Co nového v DDM Ptáte se nás, píše se o nás Situace kolem zimního stadionu Kuželky, tabulky fotbal let jedné trati Kulturní přehled Přichází máj měsíc zamilovaných a jaro už skutečně zlomilo berlu letošní zběsilé zimě. Příspěvky do květnové Rosy si vzaly příklad z rozvodněných řek a zaplavily redakci jako povodeň. Proto se hned v úvodu omlouvám všem, na které se nedostalo. S příchodem vlídnějšího počasí se také rozmnožily pozvánky na kulturní akce. Čeká vás Miss Rosice, sochařské sympozium, gymnastické závody, divadelní představení, den dětí s kapitánem Hákem, mistrovství mažoretek a spousta dalších zajímavých akcí. Podrobnější informace najdete na stránkách časopisu i na adrese Výběr je opravdu velký, takže pevně věřím, že si na některou z akcí cestu najdete. Stejně tak jako k urnám při červnových parlamentních volbách. Kdo nevolí nikoho dává hlas všem. Lukáš Volánek šéfredaktor editorial ROSA ROSA Zpravodaj Rosicka Tiskne se pro město Rosice a obec Kratochvilka Vydává Kulturní informační centrum Rosice Květen Šéfredaktor: Lukáš Volánek. Příspěvky, ohlasy a objednávky předplatného zasílejte na adresu redakce: Palackého nám. 45, Rosice, inzerci vyřizuje paní Kváčalová na MěÚ Rosice, tel Uzávěrka vždy 10. den v měsíci. Cena 10 Kč, občanům Rosic je dodáván zdarma Grafická úprava, tisk: Michal Eliáš Titulní strana: Zemské finále Mažoretek 2005 Foto: Lukáš Volánek ROSA 05/06 3

3 volby 2006 OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Starosta města Rosice podle 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční dne 2. června 2006 od hodin do hodin a dne 3. června 2006 od 8.00 hodin do hodin. 2. Místa konání voleb ve volebních okrscích: Volební okrsek č. 1 Volební místnost MŠ, Husova čtvrť 1070 pro voliče bydlící v ulici: Alšova Gen. Klímy Máchova Bezručova Husova Polní Boženy Němcové Husova čtvrť Smetanova Brněnská Janáčkova Tetčická Dobrovského Jiráskova U Boží Muky El. Krásnohorské Kolkova Zhořova Volební okrsek č. 2 Volební místnost v Sokolovně, Tyršova 316 pro voliče bydlící v ulici: Dělnická Kpt. Jaroše Tyršova Fügnerova Mrštíkova U Pálenice Havířská Příční U Sýpky Hybešova Příkrá Wolkerova Kollárova Sportovní Zámecká Komenského nám. Trávníky Zámečnická Volební okrsek č. 3 Volební místnost v ZŠ, Pod Zahrádkami 120 pro voliče bydlící v ulici: Čechova Nad Školami Stará Dr. Živanského Nádražní Úvoz Družstevní Palackého nám. V Cihelně Kostelní Pod Oborou V Kopci Lesní Pod Strání Ve Strži Na Schodech Pod Trojicí Zbýšovská Na Štěpnici Pod Valy 1. Května Nábřeží Pod Zahrádkami Zastávecká Nad Nádražím Sklářská Žerotínovo nám. Volební okrsek č. 4 Volební místnost v Penzionu pro důchodce, Kaštanová 1223 pro voliče bydlící v ulici: Cukrovar Lipová Okrouhlík Cukrovarská Litostrovská Říčanská Javorová Na Mýtě Trnková Kaštanová Na Pomezí 4 ROSA 05/06

4 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 4. Volič zapsaný ve stálém volebním seznamu vedeném MěÚ Rosice, který nebude moci volit ve volebním okrsku města Rosice, může požádat odbor vnitřní správy MěÚ Rosice o voličský průkaz a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným odboru vnitřní správy MěÚ Rosice nejpozději do , případně osobně k uvedenému odboru nejpozději do Voličský průkaz bude voliči předán nejdříve 18. května Tento voličský průkaz opravňuje voliče volit v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR, případně v zahraničí. 5. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů odbor vnitřní správy MěÚ v Rosicích (tel ) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. 7. Volič obdrží od okrskové volební komise úřední obálku, za zástěnou vloží do této úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na tomto hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. V Rosicích dne Ing. Petr Klíma starosta města Rosice inzerce ROSA 05/06 5

5 z radnice VÝPIS Z USNESENÍ Č. 28/2006 ze zasedání zastupitelstva města Rosice, konaného dne Souhlasí a) s prodejem části pozemku p. č. 2392/6 v k.ú. Rosice o výměře cca 85 m 2 Jiřímu a Svatoslavě Němcovým, Rosice za cenu 400 Kč/m 2. Kupující zajistí na své náklady oddělovací geometrický plán a uhradí poplatky, spojené s provedením zápisu do katastru nemovitostí. Cena je splatná při podpisu smlouvy. Součástí smlouvy bude závazek kupujícího respektovat případná věcná břemena stávajících inženýrských sítí na odděleném pozemku a další věcná břemena, pramenící z jiných platných smluv b) se zachováním provozu Zimního stadiónu Rosice za podmínky vypracování řádné revizní zprávy, prokazující možnost bezpečného provozu ledové plochy a technologie chlazení, a to do doby maximálně garantované v této revizní zprávě, kterou zajistí pracovní skupina. Pokud výše uvedené podmínky nebudou splněny, bude provoz Zimního stadiónu Rosice ukončen k c) s vyhlášením výběrového řízení na provozovatele Zimního stadiónu Rosice. 2. Schvaluje a) rozpočtové opatření č. 1/2006 se změnami v položkách 2229, 4222, 5399, 6171 a 6409 b) poskytnutí dotací zájmovým sdružením a sportovním oddílům: Občanské sdružení při ZŠ Rosice Kč Kuželkářský klub Slovan Rosice Kč HCM Slovan Rosice Kč Dům dětí a mládeže Rosice Kč FC Slovan Rosice Kč Občanské sdružení Prádelna Kč KIC Rosice Kč c) název nové ulice v sídlišti Kamínky a to Borová. 3. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti rady za uplynulé období b) informaci o stavu realizace Intenzifikace ČOV Tetčice. 4. Zvolilo a) na základě návrhu Okresního soudu Brno-venkov přísedící k Okresnímu soudu Brno-venkov na období : Věru Prokešovou, Rosice Hanu Špačkovou, Rosice. 5. Nesouhlasí a) s uznáním víceprací při realizaci Intenzifikace ČOV Tetčice na základě zprávy finančního výboru zastupitelstva města Rosice z 15. prosince Ing. Petr Klíma starosta RNDr. Petr Lukáš Ing. Pavel Pavlík Miroslav Kratochvíl návrhová komise inzerce 6 ROSA 05/06

6 VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 83/2006 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Souhlasí a) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a firmou AUGUR Consulting s. r. o., provozovna Brno, jejímž předmětem je realizace průzkumu veřejného mínění mezi obyvateli města Rosice, cena Kč včetně DPH b) s uzavřením smlouvy městem Rosice a firmou SELF servis, spol. s r. o. Brno o umístění movitého majetku, technického zařízení, umožňujícího připojení MěÚ v Rosicích na optickou datovou linku c) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a firmou SELF servis, spol. s r. o. Brno o poskytování konektivity do páteřní sítě CZECHBONE, měsíční poplatek Kč d) s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Rosice a Ing. Jiřím Matulou, Brno, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci Rosice Kamínky, parkoviště nad ulicí Kaštanovou, cena Kč včetně DPH e) s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Rosice a firmou AQUA PROCON s. r. o., Brno na vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení Rosice lokalita Na Mýtě, Říčanská kanalizace, cena Kč včetně DPH f) s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Rosice a Ing. Otou Fránkem, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace Rekonstrukce hospodářského objektu zámku Rosice na garáže MěÚ, cena Kč včetně DPH g) s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě, uzavřené ke splnění konkrétního úkolu mezi městem Rosice a obcí Zastávka, jehož předmětem je změna způsobu zaúčtování prováděného díla h) s uzavřením dohody o provedení práce s pí Tomšíkovou, jejímž předmětem je organizační zajištění obřadů, za částku Kč. 2. Rozhodla a) uzavřít dodatek smlouvy s Kulturním informačním centrem Rosice z důvodu rozšíření pronajímaných prostor o prostory bývalé televizní služby od za podmínek stávající smlouvy. b) o navýšení počtu pracovních míst na ORR o jednoho administrativního pracovníka a o snížení o jedno pracovní místo na OSK ke dni Schválila a) hospodářský výsledek Základní školy Rosice za rok 2005 ve výši ,60 Kč a převedení částky ,60 Kč do rezervního fondu a částky ve výši Kč do fondu odměn b) hospodářský výsledek Mateřské školy Zámecká za rok 2005 ve výši ,17 Kč a převedení 75% do fondu rezervního a 25% do fondu odměn c) hospodářský výsledek Školní jídelny Husova čtvrť ve výši 134,70 Kč a převedení této částky do fondu rezervního. 4. Bere na vědomí a) že MŠ Zámecká bude zajišťovat provoz prvních 14 dnů v červenci Vybrala a) na provedení geologického průzkumu v lokalitě u Bobravy na akci Most přes Bobravu firmu IGP, RNDr. Karol Fojtík, Brno za cenu Kč včetně DPH b) firmu ELEKTRO Milan Nekuža, Zbýšov na provedení protlaku pod náměstím a to ze sklepních prostor radnice do sklepních prostor protější budovy, délka 15 m, cena Kč. 6. Doporučuje a) zastupitelstvu výměnu části pozemku p. č ve vlastnictví města za pozemek p. č Ing. Petr Klíma starosta Josef Hájek RNDr. Petr Lukáš ověřovatelé ROSA 05/06 7

7 z radnice VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 84/2006 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města na svém jednání dne přijala toto usnesení: a to z důvodu výstavby 7 RD v této lokalitě. na tyto prostory. Tímto se ruší usnesení č. 83/2006 bod 2a. 1. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti odboru správy majetku za rok 2005 b) zprávu o přípravě koupaliště na sezonu 2006 c) výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Penzion pro důchodce Rosice za rok Souhlasí a) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a p. Oldřichem Tláskalem, Rosice, jejímž předmětem je provedení prací, souvisejících s obnovou, výchovou, ochranou, těžbou a přibližováním v lesních porostech, které jsou ve vlastnictví města, celkové výdaje Kč včetně DPH b) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a Státní tiskárnou cenin, státní podnik, Praha, jejímž předmětem je instalace kabiny pro pořizování e-pasů, bez fakturace c) s dočasným užíváním p. č. 1530/59 a 1530/60 (budoucí komunikace Borová) v k. ú. Rosice, Velké Kamínky inzerce 3. Vybrala a) firmu Stavební dvůr s. r. o., Rosice pro realizaci díla Rosice, ul. Hybešova úprava studny, cena ,35 Kč včetně DPH. 4. Schválila a) hospodářský výsledek Mateřské školy Husova čtvrť za rok 2005 ve výši ,39 a převedení 80% do fondu rezervního a 20% do fondu odměn b) hospodářský výsledek Penzionu pro důchodce za rok 2005 ve výši ,91 Kč a převedení 50% do rezervního fondu a 50% do FKSP c) dodatek č. 1 k organizačnímu řádu MěÚ Rosice s účinností od d) pronájem prostor na Palackého nám. 45 v přízemí budovy (televizní opravna) Kulturnímu informačnímu centru Rosice na dobu neurčitou, za částku ve výši 100 Kč/m 2 /rok a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy 5. Prominula a) penále, vzniklé z dlužného poplatku za provoz MŠ, ve výši 400 Kč pí Mecerodové, Rosice. 6. Rozhodla a) prodloužit odklad úhrady nájemného za pronájem objektu, označeného jako č. 9 v areálu bývalé sklárny p. Petru Dvořákovi, Rosice o jeden měsíc, tj. do Ruší a) usnesení rady ze dne (zápis z jednání č. 34/1996) ve věci zásad o přijetí žadatelů do Penziónu v Rosicích. Při výběru se bude postupovat v souladu s příslušnými zákony. Ing. Petr Klíma starosta Mgr. Tomáš Pexa Ing. Jaroslav Dytrych ověřovatelé 8 ROSA 05/06

8 informace pro občany VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ v roce 2006 a povinnosti občanů na úseku občanských průkazů I v letošním roce pokračuje výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji (zelená karta) tak, jak to stanoví nařízení vlády č. 612/2004 Sb. Výměna se v tomto roce týká občanských průkazů vydaných do , kdy žádost o nový občanský průkaz je občan povinen předložit příslušnému úřadu nejpozději do Výjimkou jsou občanské průkazy vydané občanům narozeným před , pokud není v těchto průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem. Avšak zde je nutno podotknout, že platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů končí i těmto občanům dnem Žádost o vydání OP spolu s příslušnými doklady může občan předložit u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu. Převzít OP může občan osobně u matričního úřadu nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedl v žádosti. Nesplnění této povinnosti provést výměnu ve výše uvedených lhůtách je přestupkem dle ust. 16a odst.1 písm. g) zák.č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o OP), kdy lze uložit pokutu až do výše Kč. Dále mi dovolte připomenout alespoň základní povinnosti občana na úseku OP: Občan je povinen: s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím. Porušení této povinnosti je přestupkem dle 16a cit. zákona, proto dbejte na ochranu svých dokladů, ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu, že nastaly výše uvedené skutečnosti (ve správním obvodu města Rosice se jedná o obec s rozšířenou působností Rosice a matriční úřady Zbýšov, Říčany a Zbraslav); v případě odcizení OP je možno ohlásit tuto skutečnost též policii. Porušení této povinnosti je rovněž přestupkem dle ust. 16a odst. 1 písem. d) zákona o OP, požádat o vydání nového OP do 15 pracovních dnů 1. po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti OP z důvodu uplynutí doby v něm vyznačené, z důvodu ohlášení jeho ztráty nebo odcizení nebo z důvodu, kdy příslušný správní orgán rozhodne o skončení jeho platnosti ze zákonných důvodů 2. po obdržení oddacího listu 3. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství 4. po obdržení úmrtního listu manžela 5. po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo 6. po dni, kdy občan ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu, 7. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byla občanovi omezena způsobilost k právním úkonům, nebo 8. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl občanovi uložen trest zákazu pobytu Jak již odbor vnitřní správy MěÚ v Rosicích občany opakovaně informoval, je nesplnění této povinnosti nejčastěji řešeným přestupkem na úseku občanských průkazů. Pracovníci odboru při řešení těchto přestupků postupují dle již zveřejněných pravidel, proto pro připomenutí: do konce 6. měsíce od uplynutí 15 denní lhůty požádat o vydání OP z výše citovaných důvodů je věc řešena domluvou, do konce 12. měsíce od uplynutí lhůty ke splnění, je příslušnými pracovníky odboru ukládána občanům sankce za spáchaný přestupek dle ust. 16a odst. 1 písm. b) zákona o občanských průkazech ve výši 500 Kč a za každý další započatý rok se tato výše pokuty zvyšuje o částku 100 Kč u prvního takto spáchaného přestupku, u druhého a dalšího se pokuta zvyšuje na násobek. odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz úřadu dle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil občan trvalý pobyt na území ČR, pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl OP vydán neoprávněně, při převzetí nového OP odevzdat úřadu dosavadní OP, potvrzení o OP, potvrzení o změně místa trvalého pobytu a potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP, pokud mu byly vydány, dostavit se ve stanovené lhůtě na vyzvání obecního úřadu 10 ROSA 05/06

9 obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání OP nebo matričního úřadu podle místa jeho trvalého pobytu za účelem provedení úkonů souvisejících s vydáním OP. Každý kdo nalezne cizí OP je povinen jej neprodleně odevzdat buď obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, nebo matričnímu úřadu či policii. Stejnou povinnost má i občan, který ohlásil ztrátu nebo odcizení svého OP, jestliže dosavadní OP nalezne nebo jej získá zpět jinak. Za občana mladšího 15 let žádá o vydání OP jeho zákonný zástupce nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku občana, nejpozději občan požádá o vydání prvního OP do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let. K žádosti je nutné doložit rodný list občana, 1 fotografii a doklad o státním občanství ČR (cestovní pas, osvědčení o státním občanství ČR). V případě, že občan doklad osvědčující státní občanství nevlastní, podá současně s žádostí o občanský průkaz žádost o ověření státního občanství ČR. K této žádosti je nutné předložit: OP zákonného zástupce, rodný list občana, rodné listy rodičů či oddací list rodičů. Za občana staršího 15 let může žádost podat zplnomocněný zástupce na základě písemné plné moci. Dále bych chtěla upozornit na zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu či v potvrzení o OP, o změně trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP. OP se dále nesmí poskytovat či přijímat jako zástava nebo odebírat při vstupu do objektů a přestupkovým jednáním je také pořízení kopie občanského průkazu bez souhlasu občana, kterému byl vydán. Správní poplatky na úseku OP: 100 Kč za vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání OP na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu občana. Bližší informace poskytnou pracovníci odboru vnitřní správy na tel (3). Mgr. Magda Hasoňová vedoucí odboru vnitřní správy MěÚ Rosice inzerce ROSA 05/06 11

10 společenská kronika SPOLEČENSKÁ KRONIKA MĚSTA ROSICE Dne by se dožil 60 let pan Rostislav Dufek. Stále vzpomínají manželka a dcery Katka a Šárka s rodinou. Dne to bude 5 roků, co nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka, babička a prababička paní Milada Hatnančíková. S úctou a láskou vzpomínají manžel a dcery s rodinami. Dne to bude 10 let, kdy nás náhle opustila naše maminka, babička, paní Marie Dubšíková. Stále vzpomínáme, za celou rodinu dcera Jitka. KALENDÁRIUM se narodil malíř pan Jan Žalud, rodák z Padochova, působil jako ředitel Základní školy a Gymnázia v Zastávce. Letos v květnu si připomeneme 100. výročí jeho narození. 1. květen Svátek práce Od roku 1884 začali americké federální odbory požadovat zavedení osmihodinové pracovní doby, a to s účinností od 1. května Na toto datum byla také v Chicagu vyhlášena stávka. 3. května téhož roku vznikla v místní továrně malá vzpoura, při které zasahující policisté zabili jednoho dělníka. Situace se vyhrotila následující den, kdy na chicagském náměstí Haymarket musela opět proti demonstrujícím dělníkům zasahovat policie. Tentokrát byly následky tragičtější: někdo do sboru policistů hodil bombu, která zabila celkem osm strážců pořádku. I když se nikdy nepřišlo na to, kdo bombu použil, bylo obviněno osm účastníků demonstrace. Pět z nich bylo odsouzeno k smrti, další tři pak k patnáctiletému vězení. Nedostatek důkazů i nejasnosti soudního řízení vyvolaly vlnu solidarity pracujících po celém světě. Ve Spojených státech amerických je tento svátek tzv. Labor Day slaven na jiné datum než ve většině zemí světa, a to první pondělí v září. Jiné datum pro oslavu práce mají i Austrálie, Kanada, Nový Zéland a Nizozemsko. Uznání se dostalo Svátku práce ze strany římskokatolické církve v roce 1955, kdy papež Pius XII. vyhlásil sv. Josefa jako patrona všech pracujících a první květen vedle 19. března jako další den tohoto světce. 8. květen Den vítězství Během několika prvních květnových dní roku 1945 došlo v České republice ke třem významným událostem. Generál Patton osvobodil většinu území západních Čech od nadvlády nacistického Německa do 5. května. 8. května se Němci oficiálně vzdali spojeneckým silám na západní frontě. Druhá světová válka skončila o den později, když sovětská Rudá armáda dorazila do Prahy. Dříve slavili Češi své osvobození od nacistického Německa 9. května na památku sovětského osvobození Prahy. Dne bylo datum oslav Dne osvobození posunuto na 8. května a státní svátek začal být slaven jako Den vítězství. 12 ROSA 05/06

11 MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE SE PŘEDSTAVUJE 3. Finanční záležitosti města Rosice spravuje odbor finanční, který je přímo podřízen tajemníkovi města. Odbor zajišťuje veškeré práce spojené s podvojným účetnictvím, rozpočetnictvím, financováním, pokladní službou, fakturací, oběhem účetních dokladů, vyúčtováním dotací, výběrem a správou místních poplatků, evidencí sociálního fondu, daňovou problematikou města a vymáháním pohledávek. Finanční odbor prošel za poslední roky řadou organizačních, personálních i technických změn. Mimo standardně zajišťované činnosti bylo před dvěma lety v rámci odboru vytvořeno samostatné pracoviště správy pohledávek a mzdová agenda byla částečně sloučena s činností personální. Nově bylo zřízeno samostatné místo správce rozpočtu. V roce 2005 jsme převzali agendu vybírání poplatků za sběr, shromažďování a třídění komunálního odpadu na pokladně města. Začátkem roku 2005 byla na pokladně zavedena nová evidence psů a všem majitelům psů byly vyměněny evidenční známky. Převzali jsme také agendu vybírání poplatků za pronájem hřbitovních míst. V uplynulých letech docházelo k postupnému dovybavování technického zázemí finančního odboru počítačovou technikou včetně specializovaných programů. K podstatnému zlepšení programového vybavení odboru došlo před dvěma lety, kdy byly zavedeny nové účetní programy, které jsou provázány se specializovanými programy ostatních odborů města. Konkrétně od roku 2004 byl zaveden komplexní program pro zpracování účetnictví, program pro zpracování rozpočtu a program zpracovávající pokladní operace. Od roku 2005 byl zaveden program Daně, dávky, pohledávky, řídí a koordinuje činnost odboru ve věcech přenesené i samostatné působnosti plní úkoly stanovené usnesením zastupitelstva a rady města zajišťuje komplexní vedení podvojného účetnictví města dle jednotlivých středisek, organizací, účelových znaků, paragrafů a položek dle platné rozpočtové skladby zpracovává měsíční a roční uzávěrky města předkládá stanovené účetní ODBOR FINANČNÍ který slouží ke sledování veškerých pohledávek města. Činnost finančního odboru je zajišťována v současné době sedmi pracovníky dvěma finančními účetními, správcem rozpočtu, pracovníkem zajišťujícím daňovou oblast a část mzdové agendy, pokladní a správcem pohledávek. Činnost odboru je řízena a koordinována vedoucí. Vedoucí odboru Ing. Eva Černá telefon: kancelář: radnice rozhoduje ve svěřených záležitostech odboru zajišťuje ekonomické činnosti na úseku financování města Hlavní účetní Dana Svobodová telefon: kancelář: radnice výkazy krajskému úřadu účtuje na základním běžném účtu, výdajovém účtu, účtech dotací, úvěrových účtech, portfoliovém účtu a podrozvahových účtech vede účetní evidenci poskytnutých dotací a investičních akcí vede evidenci sociálního fondu MěÚ se představuje foto: 2x Lukáš Volánek ROSA 05/06 13

12 MěÚ se představuje vede podvojné účetnictví v příjmové oblasti účetnictví dle jednotlivých středisek, organizací, účelových znaků, Účetní Hana Žáková telefon: kancelář: radnice paragrafů a položek dle platné rozpočtové skladby odsouhlasuje příjmovou oblast účetnictví s krajským úřadem vede knihu došlých a vydaných faktur zadává platby do programu Daně, dávky, pohledávky vystavuje faktury vede elektronickou spisovou službu odboru provádí přípravu rozpočtu na následující rok sleduje plnění a čerpání rozpočtu Správce rozpočtu Dana Kružíková telefon: kancelář: radnice navrhuje rozpočtová opatření a rozpočtové změny odsouhlasuje rozpočet s krajským úřadem provádí správu místních poplatků ze psů, ze vstupného, z ubytovací kapacity, za užívání veřejného prostranství a z výherních hracích přístrojů vydává rozhodnutí o povolení provozování výherních hracích přístrojů provádí odvody pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a odvody pojistného na sociální zabezpečení, provádí odvod zálohové a srážkové daně zpracovává přiznání daně z nemovitostí, daně z převodu Referent Marie Pokorná telefon: kancelář: radnice nemovitostí a daně darovací, zajišťuje podklady pro daň z příjmu města odesílá hlášení na příslušné zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení provádí finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem zpracovává ekonomické podklady k žádostem o poskytnutí dotace odesílá zákonné pojištění pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu provádí likvidaci tuzemských a zahraničních cest vede elektronickou spisovou službu pracoviště správy pohledávek 14 ROSA 05/06

13 zabezpečuje pokladní službu města Pokladní Radmila Kolková telefon: kancelář: zámek provádí hotovostní příjmové a výdajové pokladní operace vystavuje pokladní doklady vede evidenci příjmů a výdajů v pokladní knize vede evidenci záloh zaměstnancům vede evidenci pokladních bloků, pokutových bloků a kolků zadává platby do programu Daně, dávky, pohledávky Správce pohledávek Ing. Petr Dvořák telefon: kancelář: radnice provádí správu a vymáhání pohledávek vzniklých v řízeních podle zvláštních právních předpisů a dle zákona o správě daní a poplatků zajišťuje vedení řízení dle zákona o správě daní a poplatků zajišťuje výkon rozhodnutí dle správního řádu rozhoduje o způsobu vedení vymáhacího procesu provádí exekuce majetku zajišťuje finanční kontrolu města, kontrolu organizací zřízených městem a veřejnosprávní kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky inzerce V příštím pokračování bude představen další z převážně samosprávných odborů sídlících na radnici Odbor správy majetku. Ing. Eva Černá vedoucí odboru finančního Ing. Radek Drnovský tajemník MěÚ Oprava z minulého čísla, kde jsme uvedli špatné pracoviště a telefonní číslo: Krizové řízení, utajované informace, požární ochrana a bezpečnost práce p. Josef Humpolíček telefon: kancelář: radnice Ing. Rudolf Rybníček obchodní zástupce Allianz pojišťovny, a.s. IČO: května 706, Rosice Tel.: Mobil: Pojištění osob Penzijní připojištění Cestovní pojištění Pojištění vozidel Pojištění majetku Stavební spoření Kdykoliv na základě telefonické domluvy Těšíme se na Vaši návštěvu foto: 5x Lukáš Volánek ROSA 05/06 15

14 téma NOVÉ VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V LOKALITĚ NA KAMÍNKÁCH Mnozí z vás jste si v průběhu loňského roku všimli stavebního ruchu u objektu SOU Rosice v oblasti na Kamínkách v Rosicích. Postupně zde probíhaly nutné terénní a povrchové úpravy pro následné osazení prvků víceúčelového hřiště, U-rampy a pinpongových stolů. Vybavení bylo nakonec doplněno mobiliářem, a to lavičkami a odpadkovými koši. Víceúčelové asfaltové hřiště s ochrannými mantinely může být využito pro tenis, volejbal, basketbal, fotbal a pozemní hokej. Ze zadní strany mantinelů je možné využít šplhací lana a žebřík. U-rampa je určená pro skateboard a kolečkové brusle pro děti od 8 let. Výsledkem těchto prací, jak můžete sami z fotografií posoudit, je pěkný sportovní areál, z kterého budou mít radost především naše děti. Bohužel stačilo pouze pár dní, aby začali na dokončeném díle rozvíjet svoji fantazii místní nenechavci. Přesto však byly poškozené věci a rozježděné povrchy opraveny a hřiště bylo připraveno na první otevření v jarních měsících A právě při tomto otevření areálu, které by mělo být vlastně slavnostní, jsme nevěřili vlastním očím. Vandalismus se zde projevil opravdu ve velké míře. Ani uzavření areálu pletivem, které také vzalo za své, nezabránilo zničení betonových laviček, odpadkových košů, šplhacích lan, propálení ochranných sítí víceúčelového hřiště atd. Spolu se spoustou odpadků se nám naskytl opravdu smutný pohled. Co dokáže pár lidí, kteří neví, jak naložit se svým volným časem. Během okamžiku dokáží zničit práci i majetek druhých. Přitom si zřejmě ani neuvědomili, že ničí něco, co by mohli i sami využít. Alespoň by sportovní aktivitou mohli vybít svoji energii. Doufáme, že v současné době, i s pomocí dohledu městské policie, nebude již nutné provádět opravy hřiště způsobené vandaly. Musíme přiznat, že malou vadou na kráse je přístupová cesta k víceúčelovému hřišti. I přes snahu města se dosud nepodařilo zajistit její povrchovou úpravu. Příčinou jsou složité majetkoprávní vztahy k pozemkům. I řešení tohoto problému se však blíží ke zdárnému konci. Dnes si vás, a především vaše děti, dovoluje město Rosice pozvat ke sportovnímu vyžití na novém víceúčelovém hřišti v lokalitě na Kamínkách. foto: 4x Renata Pexová OTEVŘENO: DUBEN ZÁŘÍ ŘÍJEN BŘEZEN hod hod. 16 ROSA 05/06

15 Pamětní spis pro naše nástupce S. K. Slovan Rosice, založený do zdiva při kladení základního kamene na stavbu těchto budov dne 25. května Náš klub vznikl v r. 1909, když několik footballových fanoušků tento sport shlédlo v Brně, rozhodli se založiti v Rosicích spolek s názvem S. K. Slovan Rosice. Dokud byl klub v začátcích, pracovali členové řádně, dobrovolně a obětavě. Teprve po světové válce v r rozvinula se činnost klubu a dodnes jsou uchovány archiválie z této doby až do dneška. Až do roku 1939 byl klub veden v nespokojenosti všech hráčů, tvořily se různé skupiny, oposice, celkový zájem se soustředil okolo footballu. V r byl výbor Slovana omlazen a v čelo jsem byl postaven já podepsaný jako předseda. Jest mi 32 roků. Nový výbor přinesl do kolektivu kamarádství a skutečné souručenství. Za nejlepší aspoň mé spolupracovníky považuji kamarády Zábrodského Jana a Havelky Fr., který dobou poslední není mezi u našich členů zvlášť pro svou povahu, snad prchlou, oblíben. Já však jako předseda vím nejlépe, kdo pro nás dělá a co dělá a proto uznávám, že Havelka snad měl největší podíl práce a obětavosti na dnešní činnosti. Toto omlazené vedení se rozhodlo, ukázati rosickému občanstvu, které je dosud hodně nepokrokové, že sportovci dokáží věci, o kterých se v Rosicích ani nesnilo. Řekli jsme si, že zbudujeme tyto budovy a upravíme hřiště tak, aby vyhovovalo všem sportům. Zakládáme nové odbory, házené, odbíjené, atletiky. Založili jsme letos šachový odbor a chceme naši činnost rozšířiti co nejvíce. Tento nápad upraviti hřiště, vyšel při jedné mé řeči s Havelkou. Začali jsme vše připravovati ROSICE 100 LET MĚSTEM a dělati si plány, jak bychom mohli nejlaciněji hřiště v dnešní době válečné, zbudovati. Přistoupilo k nám ihned několik jednotlivců, kteří naši dobrou myšlenku začali podporovati, chopili se krompáče a lopaty a pracuje se denně, nezištně, dobrovolně. Také stavitel Josef Korotvička prohlásil, že veškeré jeho práce nebudou honorovány. Je to veliká oběť nás všech, ale silná a železná vůle zdolá všechno. Zedník Fr. Kratochvíl obětavě po práci přichází na hřiště a řídí naši práci. Také zedník Fr. Pešák jest nápomocen. Stolař Bedřich Veškrna bude říditi dobrovolné práce stolařské, můj bratr Karel Linhart opět práce instalatérské, Kozílek pak práce klempířské. Z hráčů je nejobětavější Fráňa Fiala, který denně místo s míčem, nyní hraje s lopatou. Také Jan Svoboda řezník, denně koná svou povinnost. Ludva Matoušek činí vše, co je mu možné. Činnost našeho závodního mužstva klesla poslední léta natolik, že jsme měli obavu, že z I. třídy sestoupíme. Dnes však možno říci, že ovšem jejich láskou a obětavostí v I. třídě zůstaneme. Budujeme toto dílo pro nás i pro okrášlení města Rosic. Naši zástupci na městské radě dosud neprojevili zvláštního pochopení pro nás. Víme, že obec je chudá a zadlužená, avšak přesto by nám něčím mohla vypomoct. Když jednou budete čísti tento dopis, vzpomeňte na nás, kteří jsme vlastní obětavostí ve volném čase, který patřil vlastně rodině, obětovali vše jen pro náš klub, abychom naší veřejnosti v Rosicích dokázali naši pospolitost, kamarádství. Je to první dílo, které se takovým způsobem v Rosicích buduje. Mnoho štěstí Vám přeje Fr. Linhart t. č. předseda klubu Nalezeno panem Žouželkou v základech budov na fotbalovém hřišti v Rosicích. Velmi děkuji panu Batelkovi za zapůjčení archivních materiálů i velmi vstřícný přístup. zpracoval Lukáš Volánek rosice 100 let městem ROSA 05/06 17

16 policie informuje POLICIE ČR ROSICE RADÍ PÁTRÁ INFORMUJE V České republice je dle statistik odcizeno v průměru téměř 50 vozidel denně. Nejméně polovina poškozených řidičů toto zlodějům umožňuje svým nesprávným chováním a nedbalostí. Zkusme si nastínit několik dobrých zásad a rad, jak zlodějům jejich práci co nejvíce ztížit. Myslíte si, že se to vám a vašemu autu nemůže stát? Nevěřte tomu! Proto je dobré chovat se tak, abyste co nejméně zlodějům nahrávali. Stoprocentní zabezpečení snad ani neexistuje, ale pokud se budete snažit ve zloději vzbudit dojem, že by překonání zabezpečení vašeho auta pro něj mohla být dřina, raději si vyhledá jiné vozidlo, které jeho nedbalý majitel svým chováním takřka nabízí k odcizení. Ale zkusme to probrat pěkně od začátku Již při nákupu ojetého vozu požadujte prověrku původnosti identifikátorů auta nebo požadujte prokázání jeho původu jedná se o údaje, které zloději mění a falšují, aby tak snížili možnost nalezení vozidla, které předtím odcizili a aby po této legalizaci vozidlo snáze prodali. Pokuste se zjistit co nejvíc o osobě či firmě, která prodej vozidla realizuje, po stránce důvěryhodnosti a spolehlivosti, aby si např. neponechali jedny náhradní klíčky od vozidla a tím i možnost snadněji se opětovně vozidla zmocnit. Není na závadu zpracovat si a nosit při sobě soubor důležitých poznámek o vozidle (registrační značku dříve SPZ, typ, barvu a rok výroby auta, čísla motoru a podvozku (VIN kód), nápadné odlišnosti např. střešní nosič či okno, viditelná poškození, typ a popis nainstalovaného zabezpečovacího zařízení apod.) a mít tak po ruce všechny důležité poznatky o svém vozidle např. pro jednání s pojišťovnou anebo v horším případě pro oznámení krádeže vozidla na policii. Chcete-li ve vozidle mít autorádio, pořiďte si s odnímacím čelním panelem, v lepším případě ještě kódované, anebo alespoň šuplíkové, a pokud je možnost, čelní panel snímat či autorádio vyjímat a odnášet z vozidla jedná se o další lákadlo a snadný výdělek pro možného zloděje. Autorádio pod sedadlem anebo odnímatelný čelní panel v schránce palubní desky zloděj snadno objeví. Při parkování vyhledávejte raději hlídaná placená parkoviště, v noci dobře osvětlená, u obchodních center využívejte možnost zaparkovat v záběru bezpečnostních kamer, pokud tam jsou, nebo např. poblíž nástupních míst hromadné dopravy osob, kde se většinou zdržují lidé rozhlížející se po okolí, což případné zloděje může odradit. V žádném případě neponechávejte v zaparkovaných vozidlech věci v autě a to ani v zavazadlovém prostoru. Pokud se již zloděj zmocní vozidla, nemusí si s ním současné odvézt dámskou kabelku s mobilem a osobními doklady vaší manželky či firemní notebook, za který nesete materiální odpovědnost. Když zloděj uvidí řidiče, který na parkovišti z vnitřku vozidla přenáší věci do zavazadlového prostoru, pochopí, že se jedná a něco cenného a tím spíše se do vozidla snaží dostat. Většinou ani nepomůže tašku, fotoaparát či jiné věci zakrýt na sedadle ledabyle pohozenou bundou. Totéž se týká osobních dokladů včetně dokladů k vozidlu, které bývá dobrým zvykem ponechávat v autě pro případ abych doklady náhodou nezapomněl doma. Pokud se vozidla zloděj zmocní, bude mít k dispozici i legální doklady pro provoz vozidla či osobní doklady pro jiné podvody. Při opouštění vozidla toto vždy uzamčete a raději se o tom ještě jednou přesvědčte a zkontrolujte, zda jsou zavřená okénka. Zamykání auta je slabostí řidičů fronťáků např. při rozvozu zboží ( stejně se hned k autu vrátím a jen mě to zdržuje ) a zloději jim pak berou tašky s osobními věcmi, doklady s mobilními telefony, bezpečně schovanými v kabině řidiče, často i s provozní finanční hotovostí či tržbou. Vytáhněte klíčky ze zapalování a zamykejte vozidlo vždy, i když jen odběhnete pro cigarety či noviny ke stánku 5 metrů od auta, nenechavec může vaší nedbalosti rychle využít a s klíčky ve spínací skříňce odemčeného vozidla bude určitě rychlejší než vy v běhu na 5 metrů ke svému vozidlu. Totéž se týká i zajištění vozidla u benzinové čerpací stanice. Vážně se zamyslete nad nejjednodušší a nejlevnější možností používat mechanické zábranné prostředky, tento název sdružuje 18 ROSA 05/06

17 všechny odnímatelné uzamykatelné páky a tyče na volant, zámky pedálů apod., raději ale kupujte tyto prostředky certifikované, nechte si poradit nejvhodnější způsob tohoto zabezpečení pro vaše vozidlo pokud možno v autorizovaném a řádně proškoleném montážním středisku nebo značkovém servisu či prodejně. O stupeň lepší ochranu vozidla může zaručit zámek převodovky tzv. medvěd blok který sice musí montovat autorizovaný servis, ale máte s ním vyšší pocit jistoty. Podmínkou ale je tento zámek používat. Je velmi vhodné kombinovat více ochranných prvků, mezi něž nepopiratelně patří i autoalarm nebo imobilizér, vyplatí se investovat své peníze do kvalitních, atestovaných a odborně montovaných přístrojů. Autoalarm, který nebyl vyzkoušen akreditovanou zkušebnou, bude nepochybně brzy spouštět tolik falešných poplachů, že vůči nim vy i vaše okolí brzy otupíte a přestanete ho využívat. Nemalou měrou odrazuje od krádeže vozidla pískování skel, jedná se o systém zabezpečení, kdy speciální technologií bývá do skla neodstranitelně vyznačen VIN kód vozidla, takže v případě prodeje kradeného vozidla nutí zloděje k výměně všech skel na vozidle, s čímž souvisejí i zvýšené náklady z jeho strany. Jednou z nejnovějších možností k zabezpečení vozidla je vyhledávací systém, sloužící k nalezení již odcizeného vozidla pomocí satelitní navigace. Tyto vyhledávací systémy umožňují okamžitě získat informace, kde se ukradené vozidlo nachází, jaký je směr jeho pohybu a vytváří podmínky pro rychlé zadržení pachatele a nalezení auta. A na závěr ještě jedno malé zamyšlení. Každý zabezpečovací prostředek nebo systém se dá nějakým způsobem eliminovat či obejít. Někdy to vypadá tak, že zloději snad považují za věc cti na každý nově vynalezený systém zabezpečení vozidla co nejdříve vymyslet možnost, jak ho překonat. Z toho se dá vyvodit názor, že žádné auto nelze zabezpečit stoprocentně a proto pamatujte i na vhodně uzavřené havarijní pojištění spojené s pojistkou proti krádeži vozidla. npor. Josef Hlávka Policie ČR, Obvodní oddělení ROSICE inzerce ROSA 05/06 19

18 černá kronika ČERNÁ KRONIKA Informace jsou částečně upraveny z důvodů anonymity poškozených. Neznámý pachatel Dne v hod. bylo oznámeno na linku 158 občanem z Rosic vloupání do jeho rodinného domu. Neznámý pachatel se dne v době od hod. do hod. vloupal po rozbití okna v suterénu do jeho rod. domku v Rosicích. V domku vše prohledal, vyhazoval věci ze skříní a odcizil zde šperky v celkové hodnotě Kč. Z domku pak odešel bočním vchodem, který si odemkl zevnitř klíčem ponechaným v zámku. Neznámý pachatel Dne oznámil na linku 158 občan z Rosic krádež osobního vozidla. Neznámý pachatel v době od od hod. dne do 8.15 hod. dne odcizil z parkoviště v areálu firmy v Rosicích osobní motorové vozidlo tovární značky Mercedes Benz C 220, barva modrá metalíza, r. výroby Odcizením vozidla vznikla škoda ve výši Kč. Drobná výtržnost Dne v hodin oznámila na linku 158 občanka bydlící v Rosicích, že jí na zvonek u jejího bytu vytrvale zvoní její bývalý přítel a dožaduje se vstupu do bytu. Hlídka policie, která se na místo se dostavila, zjistila, že neodbytný muž si chtěl z bytu bývalé přítelkyně odnést svoje věci, což bylo pochopitelně odmítnuto vzhledem k pozdní době a dále proto, že dotyčný jevil známky podnapilosti. Oznamovatelka navrhla, aby si její bývalý přítel došel pro své věci následující den dopoledne a hlavně střízlivý, s čímž on souhlasil. Věc byla na místě vyřízena domluvou a oznamovatelka si nepřála další šetření ze strany policie. Rodinné neshody Dne v hod. byla oznámena na linku 158 rvačka mezi rodinnými příslušníky v jejich domku v Rosicích. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno se v domě je přítomna matka a dva synové. Všichni přítomní uvedli, že nemají žádné zranění. Matka, která věc oznámila na linku 158, jevila známky požití alkoholu, ale dechovou zkoušku odmítla. Hlídce policie řekla, že k žádnému fyzickému napadání v domě nedocházelo a že volala na policii jen proto, jelikož její synové měli mezi sebou slovní rozepři a obávala se, že se poperou, blíže neshody jejích synů nechtěla specifikovat. U prvního syna byla provedená dechová zkouška na alkohol s negativním výsledkem a u druhého byla naměřena hladina 1,09 g/kg alkoholu v krvi. Oba ale nakonec shodně uvedli, že neshody si již vyřešili sami mezi sebou, nežádají žádné šetření a k věci se dále odmítli vyjadřovat. Neznámý pachatel Dne v hod. oznámil na OOP Rosice místní občan, že v době od hodin dne do hod. dne se neznámý pachatel vloupal po poškození petlice do dvou sklepních kójí v panelovém domě v Rosicích na ul. Kaštanová. Zde odcizil z jedné kóje křovinořez zn. Oleo mac typ 750 v hodnotě Kč a z druhé sklepní kóje odcizil jízdní horské kolo zn. Hurikán, modrostříbrné barvy, snowboard nezj. značky, 1 pár bot na snowboard, 1 pár pánských bruslí a 1 pár dětských bruslí v celkové hodnotě Kč. Neznámý pachatel Dne v hod. oznámil občan z Rosic, že mu neznámý pachatel dne v době od do hod. odcizil na parkovišti před obchodním střediskem Penny market Rosice z kapsy bundy, kterou měl na sobě, peněženku s finanční hotovostí, platební kartou, s osobními doklady a čipovou kartou vstupu do zaměstnání. Svým jednáním způsobil neznámý pachatel oznamovateli škodu ve výši celkem 900 Kč. Neznámý pachatel Dne v hodin oznámil osobně na Obvodní odd. PČR Rosice občan s trvalým pobytem v Rosicích, že v době od hodin dne do hodin dne se neznámý pachatel vloupal po odstranění visacího zámku do jeho sklepní kóje v Rosicích, Husova Čtvrť, ze které odcizil lyže zn. Sporten Caro včetně vázání a hůlek a lyžařské boty, to vše v celkové hodnotě Kč. Škoda na odcizeném zámku činí 100 Kč. 20 ROSA 05/06

19 Neznámý pachatel Dne v hod. oznámila na OOP Rosice místní občanka krádež přední i zadní registrační značky z jejího vozidla Ford Escort černé barvy, zaparkované před domem na ul. Kaštanová. Stalo se tak v době od hod. do hod. dne a neznámý pachatel tak oznamovatelce způsobil škodu ve výši 200 Kč. Krádež pneumatik z garáže Dne byla oznámena na OOP Rosice krádež pneumatik z garáže v Rosicích. Pachatel vnikl v přesně nezjištěnou dobu během měsíce ledna bez známek zjevného násilí do garáže a odcizil zde 3 ks pneumatik zn. Barum o rozměru 165/13, čímž majiteli způsobil škodu ve výši Kč. Zásluhou kriminalistů Okresního ředitelství Policie ČR Brno-venkov byl zjištěn pachatel této krádeže. Neznámý pachatel Dne v hod. se dostavil na OP Rosice vedoucí provozu fy., který oznámil, že v přesně nezjištěnou dobu od hod. dne do 9.00 hod neznámý pachatel vypáčil vstupní dveře do kanceláří provozovny, kde ale nic neodcizil. Dále odstranil visací zámek na dvoudílných dveřích budovy skladu, kdy jednu polovinu kovových dveří odcizil a ze skladu odcizil 2 ks kovových tažných tyčí o délce 2,5 m, dále v areálu firmy odcizil železný odpad a sice 5 ks starých plechových radiátorů a odřezky od I profilů v celkové váze 700 kg. Dále pachatel vytrhal a odcizil části elektroinstalace na nakladači typ T 174, odstaveném a uzamčeném na volné ploše v areálu firmy. Celková škoda, která tímto vznikla, činí Kč. Akce mládež a alkohol Dne byla na teritoriu OOP Rosice provedena kontrola restauračních zařízení v rámci bezpečnostní akce se zaměřením na požívání alkoholu mladistvými osobami. V rámci této kontroly bylo na území města Rosice zjištěno celkem 7 osob mladších 18 let, kteří měli dechovou zkoušku na požití alkoholu pozitivní, jednotlivé případy jsou rozpracovány a oznamovány v rámci přestupkového řízení. Této problematice je věnován samostatný článek. Alkohol v dopravě Za hodnocené období bylo hlídkami OOP Rosice v rámci dozoru nad bezpečností silničního provozu na území města Rosice přistiženo 6 osob, které sedly za volant po požití alkoholu. Jednotlivé případy uvádím alespoň ve zkratce: Dne v hod. byl v Rosicích na ul. Na Mýtě kontrolován řidič osobního vozidla tov. zn. Škoda 120 L, dechová zkouška přístrojem Dräger Alcotest vykázala hodnotu 1,50 promile alkoholu v krvi. Dne v hod. byl v obci Rosice na ul. Zastávecká kontrolován řidič osobního vozidla Honda Accord, dechová zkouška vykázala hodnotu 0,27 promile alkoholu. Dne v hod. byl v Rosicích na ul. Trávníky kontrolován řidič osobního vozidla tov. zn. Škoda Octavia, dechová zkouška vykázala hodnotu 0,09 promile alkoholu. Dne v hod. byl v Rosicích na Žerotínově nám. kontrolován řidič vozidla tov. zn. Mazda 323, dechová zkouška vykázala hodnotu 0,27 promile alkoholu. Dne v hod. byl v obci Rosice na ul. Litostrovská kontrolován řidič osobního vozidla Subaru Legacy, dechová zkouška vykázala hodnotu 0,36 promile alkoholu. Dne v hod. byl v Rosicích na ulici Litostrovská kontrolován řidič vozidla tov. zn. Škoda Forman, dechová zkouška vykázala hodnotu 1,93 promile alkoholu. Policie ČR Rosice touto cestou žádá občany o pomoc při pátrání po neznámých pachatelích trestných činů a přestupků, které jsou výše uvedeny. Jakékoliv informace mohou i anonymně sdělit na bezplatnou policejní linku 158 nebo přímo na policejní oddělení v Rosicích na tel. č npor. Josef Hlávka Policie ČR Obvodní oddělení ROSICE ROSA 05/06 21

20 právnická poradna PRÁVNICKÁ PORADNA Dotaz: Moji rodiče měli po dobu svého života dobré vztahy se sousedy na chatě, proto jim otec pomohl s vyhloubením studny na jejich pozemku, přičemž se domluvili, že ze studny bude moci odebírat vodu i naše rodina. Chatu jsem po otci zdědil. Mé vztahy k sousedům sice již nebyly tak vřelé jako za otcova života, ale vodu jsem bez problémů z jejich studny čerpal. Proto mě nyní překvapilo, když jsem po příjezdu na chatu zjistil, že soused studnu oplotil a brání mi v dalším odběru vody. Jak se mohu bránit, když původní dohoda mezi otcem a sousedem o odběru vody nebyla uzavřena písemně. Odpověď: Vzhledem k tomu, že dohoda vašich rodičů se sousedem o odběru vody nebyla uzavřena v písemné formě, nevzniklo ve prospěch vašich rodičů, resp. jejich dědiců, věcné břemeno, které by bylo spojeno s povinností vlastníka studny trpět čerpání vody inzerce Zdeněk K. Zakřany uživateli vaší chaty a které by v tomto směru omezovalo vlastníka studny. Přesto je postup vašeho souseda nutno kvalifikovat jako jednostranné porušení dlouhodobého užívacího vztahu. Za vámi zmíněných okolností se můžete domáhat pokračování v dohodnutém režimu čerpání ze studny souseda z titulu vydržení práva užívání této studny. Přestože občanský zákoník předepisuje pro zřízení věcného břemene písemnou formu, z vašeho dotazu lze dovodit, že jste nabyl právo na užívání studny vašeho souseda jako právo odpovídající věcnému břemenu vydržení. I když uvedenou dohodou nebylo zřízeno přímo věcné břemeno, šlo vzhledem k této dohodě o oprávněné užívání. Byl tedy splněn požadavek oprávněné držby, stanovený zákonem jako předpoklad vydržení. Splněn je i požadavek nepřetržité držby po dobu nejméně 10 let, stanovený jako podmínka vydržení práv vztahujících se k nemovitostem. Do této doby se započítává i doba oprávněné držby vašeho právního předchůdce, t.j. vašeho otce. Jedinou cestou k vymožení vašeho práva a přinucení souseda k odstranění oplocení studny by bylo podání určovací žaloby, kterou byste se domáhal, aby soud potvrdil vaše existující právo, které vzniklo naplněním zákonem stanovené desetileté vydržovací lhůty. JUDr. Petronela Sojková, advokátka Rosice, Palackého nám. 46, tel.: ROSA 05/06

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 Z OBSAHU: Z historie obce Kratochvilka....................... 4 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva............. 5 Rodáci přijeďte slavit............................

Více

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010 Ej padá, padá ROSENKA Zpravodaj Rosicka Apríl 2010 Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Informace pro občany Kratochvilky..................... 6 Výpis usnesení rady...............................

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála březen 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála Zasedání městské rady Ze zasedání zastupitelstva Vyhodnocení ankety Informace z radnice O domově důchodců Kriminalita

Více

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Volby do Evropského parlamentu informace str. 2 Na festivalu Zlaté slunce se předvedli mladí filmaři Vliv DPH na ceny obědů pro seniory str. 5 str. 8 Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Na charitativní

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

Městský úřad Klimkovice Říjen 2012

Městský úřad Klimkovice Říjen 2012 Městský úřad Klimkovice Říjen 2012 Z obsahu tohoto čísla: 1.Slovo starosty 2. Čestný občan města, LSM Jáchymov 4.-5. Informace z rady a zastupitelstva 6. Obecní policie, Kanalizace 7.-8. Volby 9. Centrum

Více

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 cena 15 Kč Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo Zábavná minimyslivost pro Ïáky I. stupnû Z R mafiov ročník XIV. Foto: Vladimír Lehký Jak psi pomáhají klientûm

Více

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘEŠTICÍCH str. 3 MISTROVSTVÍ V ESKYMOVÁNÍ

Více

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Únor 2004 č. 2 Ročník XIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo 15. prosince minulého

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Město proinvestuje příští rok 1,2 miliardy

Město proinvestuje příští rok 1,2 miliardy Vážení spoluobčané, rok 2012 se do dějin města Jihlavy zřejmě nezapíše jako zvlášť výjimečný. Nebyl to například rok dokončení mimořádně velkých investic. Přesto je v kalendáři zaznamenáno mnoho událostí,

Více

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2008 cena: 8,50 Kč Dotace na ekologické vytápění více informací str. 9 Divadlo za sklem program str. 24 ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 18.6.2008 od 17 hod. Sklářské

Více

Někteří dobří rodáci z Novopacka

Někteří dobří rodáci z Novopacka 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ * 9.1.1905 Rulf Eduard ing. redaktor Čsl. Rozhlasu Káhira v letech Lázně Bělohrad 1942-1944 * 11. 1. 1915 Mlejnková Anna novinářka popravená nacisty Stará

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče 70. schůze rady města se konala 25. července Radní schválili: " žádost velitele PS Přelouč o povolení výcviku jednotky HZS PaK,

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Představujeme zastupitele MUDr. Petr Kopřivík str. 4 Okradli důchodce o všechny peníze str. 5 Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Starosta Bruntálu Ing. Leoš Gregovský a místostarosta Stanislav

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 6 č í s l o 1 0 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku Informace k volbám Gymnázium

Více