ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5"

Transkript

1 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN

2 Z OBSAHU: Oznámení o místě a době konání voleb Výpisy z usnesení zastupitelstva a rady Výměna občanských průkazů Společenská kronika, kalendárium Městský úřad Rosice se představuje Nové hřiště na Kamínkách Rosice 100 let městem Policie informuje, černá kronika Právnická poradna Přijímací řízení do MŠ Pampeliška Zápis do MŠ Zámecká Zprávy ze školy Redaktoři školního časopisu Rosník Slovo o ZUŠ Program kina Panorama Filmový klub, knihovnický kaleidoskop Zveme vás do knihovny Vlnobití na Starém pivováru víme, co se děje Dotace pro stezku a knihu o železnici Co nového v DDM Ptáte se nás, píše se o nás Situace kolem zimního stadionu Kuželky, tabulky fotbal let jedné trati Kulturní přehled Přichází máj měsíc zamilovaných a jaro už skutečně zlomilo berlu letošní zběsilé zimě. Příspěvky do květnové Rosy si vzaly příklad z rozvodněných řek a zaplavily redakci jako povodeň. Proto se hned v úvodu omlouvám všem, na které se nedostalo. S příchodem vlídnějšího počasí se také rozmnožily pozvánky na kulturní akce. Čeká vás Miss Rosice, sochařské sympozium, gymnastické závody, divadelní představení, den dětí s kapitánem Hákem, mistrovství mažoretek a spousta dalších zajímavých akcí. Podrobnější informace najdete na stránkách časopisu i na adrese Výběr je opravdu velký, takže pevně věřím, že si na některou z akcí cestu najdete. Stejně tak jako k urnám při červnových parlamentních volbách. Kdo nevolí nikoho dává hlas všem. Lukáš Volánek šéfredaktor editorial ROSA ROSA Zpravodaj Rosicka Tiskne se pro město Rosice a obec Kratochvilka Vydává Kulturní informační centrum Rosice Květen Šéfredaktor: Lukáš Volánek. Příspěvky, ohlasy a objednávky předplatného zasílejte na adresu redakce: Palackého nám. 45, Rosice, inzerci vyřizuje paní Kváčalová na MěÚ Rosice, tel Uzávěrka vždy 10. den v měsíci. Cena 10 Kč, občanům Rosic je dodáván zdarma Grafická úprava, tisk: Michal Eliáš Titulní strana: Zemské finále Mažoretek 2005 Foto: Lukáš Volánek ROSA 05/06 3

3 volby 2006 OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Starosta města Rosice podle 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční dne 2. června 2006 od hodin do hodin a dne 3. června 2006 od 8.00 hodin do hodin. 2. Místa konání voleb ve volebních okrscích: Volební okrsek č. 1 Volební místnost MŠ, Husova čtvrť 1070 pro voliče bydlící v ulici: Alšova Gen. Klímy Máchova Bezručova Husova Polní Boženy Němcové Husova čtvrť Smetanova Brněnská Janáčkova Tetčická Dobrovského Jiráskova U Boží Muky El. Krásnohorské Kolkova Zhořova Volební okrsek č. 2 Volební místnost v Sokolovně, Tyršova 316 pro voliče bydlící v ulici: Dělnická Kpt. Jaroše Tyršova Fügnerova Mrštíkova U Pálenice Havířská Příční U Sýpky Hybešova Příkrá Wolkerova Kollárova Sportovní Zámecká Komenského nám. Trávníky Zámečnická Volební okrsek č. 3 Volební místnost v ZŠ, Pod Zahrádkami 120 pro voliče bydlící v ulici: Čechova Nad Školami Stará Dr. Živanského Nádražní Úvoz Družstevní Palackého nám. V Cihelně Kostelní Pod Oborou V Kopci Lesní Pod Strání Ve Strži Na Schodech Pod Trojicí Zbýšovská Na Štěpnici Pod Valy 1. Května Nábřeží Pod Zahrádkami Zastávecká Nad Nádražím Sklářská Žerotínovo nám. Volební okrsek č. 4 Volební místnost v Penzionu pro důchodce, Kaštanová 1223 pro voliče bydlící v ulici: Cukrovar Lipová Okrouhlík Cukrovarská Litostrovská Říčanská Javorová Na Mýtě Trnková Kaštanová Na Pomezí 4 ROSA 05/06

4 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 4. Volič zapsaný ve stálém volebním seznamu vedeném MěÚ Rosice, který nebude moci volit ve volebním okrsku města Rosice, může požádat odbor vnitřní správy MěÚ Rosice o voličský průkaz a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným odboru vnitřní správy MěÚ Rosice nejpozději do , případně osobně k uvedenému odboru nejpozději do Voličský průkaz bude voliči předán nejdříve 18. května Tento voličský průkaz opravňuje voliče volit v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR, případně v zahraničí. 5. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů odbor vnitřní správy MěÚ v Rosicích (tel ) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. 7. Volič obdrží od okrskové volební komise úřední obálku, za zástěnou vloží do této úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na tomto hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. V Rosicích dne Ing. Petr Klíma starosta města Rosice inzerce ROSA 05/06 5

5 z radnice VÝPIS Z USNESENÍ Č. 28/2006 ze zasedání zastupitelstva města Rosice, konaného dne Souhlasí a) s prodejem části pozemku p. č. 2392/6 v k.ú. Rosice o výměře cca 85 m 2 Jiřímu a Svatoslavě Němcovým, Rosice za cenu 400 Kč/m 2. Kupující zajistí na své náklady oddělovací geometrický plán a uhradí poplatky, spojené s provedením zápisu do katastru nemovitostí. Cena je splatná při podpisu smlouvy. Součástí smlouvy bude závazek kupujícího respektovat případná věcná břemena stávajících inženýrských sítí na odděleném pozemku a další věcná břemena, pramenící z jiných platných smluv b) se zachováním provozu Zimního stadiónu Rosice za podmínky vypracování řádné revizní zprávy, prokazující možnost bezpečného provozu ledové plochy a technologie chlazení, a to do doby maximálně garantované v této revizní zprávě, kterou zajistí pracovní skupina. Pokud výše uvedené podmínky nebudou splněny, bude provoz Zimního stadiónu Rosice ukončen k c) s vyhlášením výběrového řízení na provozovatele Zimního stadiónu Rosice. 2. Schvaluje a) rozpočtové opatření č. 1/2006 se změnami v položkách 2229, 4222, 5399, 6171 a 6409 b) poskytnutí dotací zájmovým sdružením a sportovním oddílům: Občanské sdružení při ZŠ Rosice Kč Kuželkářský klub Slovan Rosice Kč HCM Slovan Rosice Kč Dům dětí a mládeže Rosice Kč FC Slovan Rosice Kč Občanské sdružení Prádelna Kč KIC Rosice Kč c) název nové ulice v sídlišti Kamínky a to Borová. 3. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti rady za uplynulé období b) informaci o stavu realizace Intenzifikace ČOV Tetčice. 4. Zvolilo a) na základě návrhu Okresního soudu Brno-venkov přísedící k Okresnímu soudu Brno-venkov na období : Věru Prokešovou, Rosice Hanu Špačkovou, Rosice. 5. Nesouhlasí a) s uznáním víceprací při realizaci Intenzifikace ČOV Tetčice na základě zprávy finančního výboru zastupitelstva města Rosice z 15. prosince Ing. Petr Klíma starosta RNDr. Petr Lukáš Ing. Pavel Pavlík Miroslav Kratochvíl návrhová komise inzerce 6 ROSA 05/06

6 VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 83/2006 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Souhlasí a) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a firmou AUGUR Consulting s. r. o., provozovna Brno, jejímž předmětem je realizace průzkumu veřejného mínění mezi obyvateli města Rosice, cena Kč včetně DPH b) s uzavřením smlouvy městem Rosice a firmou SELF servis, spol. s r. o. Brno o umístění movitého majetku, technického zařízení, umožňujícího připojení MěÚ v Rosicích na optickou datovou linku c) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a firmou SELF servis, spol. s r. o. Brno o poskytování konektivity do páteřní sítě CZECHBONE, měsíční poplatek Kč d) s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Rosice a Ing. Jiřím Matulou, Brno, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci Rosice Kamínky, parkoviště nad ulicí Kaštanovou, cena Kč včetně DPH e) s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Rosice a firmou AQUA PROCON s. r. o., Brno na vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení Rosice lokalita Na Mýtě, Říčanská kanalizace, cena Kč včetně DPH f) s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Rosice a Ing. Otou Fránkem, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace Rekonstrukce hospodářského objektu zámku Rosice na garáže MěÚ, cena Kč včetně DPH g) s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě, uzavřené ke splnění konkrétního úkolu mezi městem Rosice a obcí Zastávka, jehož předmětem je změna způsobu zaúčtování prováděného díla h) s uzavřením dohody o provedení práce s pí Tomšíkovou, jejímž předmětem je organizační zajištění obřadů, za částku Kč. 2. Rozhodla a) uzavřít dodatek smlouvy s Kulturním informačním centrem Rosice z důvodu rozšíření pronajímaných prostor o prostory bývalé televizní služby od za podmínek stávající smlouvy. b) o navýšení počtu pracovních míst na ORR o jednoho administrativního pracovníka a o snížení o jedno pracovní místo na OSK ke dni Schválila a) hospodářský výsledek Základní školy Rosice za rok 2005 ve výši ,60 Kč a převedení částky ,60 Kč do rezervního fondu a částky ve výši Kč do fondu odměn b) hospodářský výsledek Mateřské školy Zámecká za rok 2005 ve výši ,17 Kč a převedení 75% do fondu rezervního a 25% do fondu odměn c) hospodářský výsledek Školní jídelny Husova čtvrť ve výši 134,70 Kč a převedení této částky do fondu rezervního. 4. Bere na vědomí a) že MŠ Zámecká bude zajišťovat provoz prvních 14 dnů v červenci Vybrala a) na provedení geologického průzkumu v lokalitě u Bobravy na akci Most přes Bobravu firmu IGP, RNDr. Karol Fojtík, Brno za cenu Kč včetně DPH b) firmu ELEKTRO Milan Nekuža, Zbýšov na provedení protlaku pod náměstím a to ze sklepních prostor radnice do sklepních prostor protější budovy, délka 15 m, cena Kč. 6. Doporučuje a) zastupitelstvu výměnu části pozemku p. č ve vlastnictví města za pozemek p. č Ing. Petr Klíma starosta Josef Hájek RNDr. Petr Lukáš ověřovatelé ROSA 05/06 7

7 z radnice VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 84/2006 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města na svém jednání dne přijala toto usnesení: a to z důvodu výstavby 7 RD v této lokalitě. na tyto prostory. Tímto se ruší usnesení č. 83/2006 bod 2a. 1. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti odboru správy majetku za rok 2005 b) zprávu o přípravě koupaliště na sezonu 2006 c) výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Penzion pro důchodce Rosice za rok Souhlasí a) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a p. Oldřichem Tláskalem, Rosice, jejímž předmětem je provedení prací, souvisejících s obnovou, výchovou, ochranou, těžbou a přibližováním v lesních porostech, které jsou ve vlastnictví města, celkové výdaje Kč včetně DPH b) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a Státní tiskárnou cenin, státní podnik, Praha, jejímž předmětem je instalace kabiny pro pořizování e-pasů, bez fakturace c) s dočasným užíváním p. č. 1530/59 a 1530/60 (budoucí komunikace Borová) v k. ú. Rosice, Velké Kamínky inzerce 3. Vybrala a) firmu Stavební dvůr s. r. o., Rosice pro realizaci díla Rosice, ul. Hybešova úprava studny, cena ,35 Kč včetně DPH. 4. Schválila a) hospodářský výsledek Mateřské školy Husova čtvrť za rok 2005 ve výši ,39 a převedení 80% do fondu rezervního a 20% do fondu odměn b) hospodářský výsledek Penzionu pro důchodce za rok 2005 ve výši ,91 Kč a převedení 50% do rezervního fondu a 50% do FKSP c) dodatek č. 1 k organizačnímu řádu MěÚ Rosice s účinností od d) pronájem prostor na Palackého nám. 45 v přízemí budovy (televizní opravna) Kulturnímu informačnímu centru Rosice na dobu neurčitou, za částku ve výši 100 Kč/m 2 /rok a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy 5. Prominula a) penále, vzniklé z dlužného poplatku za provoz MŠ, ve výši 400 Kč pí Mecerodové, Rosice. 6. Rozhodla a) prodloužit odklad úhrady nájemného za pronájem objektu, označeného jako č. 9 v areálu bývalé sklárny p. Petru Dvořákovi, Rosice o jeden měsíc, tj. do Ruší a) usnesení rady ze dne (zápis z jednání č. 34/1996) ve věci zásad o přijetí žadatelů do Penziónu v Rosicích. Při výběru se bude postupovat v souladu s příslušnými zákony. Ing. Petr Klíma starosta Mgr. Tomáš Pexa Ing. Jaroslav Dytrych ověřovatelé 8 ROSA 05/06

8 informace pro občany VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ v roce 2006 a povinnosti občanů na úseku občanských průkazů I v letošním roce pokračuje výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji (zelená karta) tak, jak to stanoví nařízení vlády č. 612/2004 Sb. Výměna se v tomto roce týká občanských průkazů vydaných do , kdy žádost o nový občanský průkaz je občan povinen předložit příslušnému úřadu nejpozději do Výjimkou jsou občanské průkazy vydané občanům narozeným před , pokud není v těchto průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem. Avšak zde je nutno podotknout, že platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů končí i těmto občanům dnem Žádost o vydání OP spolu s příslušnými doklady může občan předložit u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu. Převzít OP může občan osobně u matričního úřadu nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedl v žádosti. Nesplnění této povinnosti provést výměnu ve výše uvedených lhůtách je přestupkem dle ust. 16a odst.1 písm. g) zák.č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o OP), kdy lze uložit pokutu až do výše Kč. Dále mi dovolte připomenout alespoň základní povinnosti občana na úseku OP: Občan je povinen: s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím. Porušení této povinnosti je přestupkem dle 16a cit. zákona, proto dbejte na ochranu svých dokladů, ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu, že nastaly výše uvedené skutečnosti (ve správním obvodu města Rosice se jedná o obec s rozšířenou působností Rosice a matriční úřady Zbýšov, Říčany a Zbraslav); v případě odcizení OP je možno ohlásit tuto skutečnost též policii. Porušení této povinnosti je rovněž přestupkem dle ust. 16a odst. 1 písem. d) zákona o OP, požádat o vydání nového OP do 15 pracovních dnů 1. po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti OP z důvodu uplynutí doby v něm vyznačené, z důvodu ohlášení jeho ztráty nebo odcizení nebo z důvodu, kdy příslušný správní orgán rozhodne o skončení jeho platnosti ze zákonných důvodů 2. po obdržení oddacího listu 3. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství 4. po obdržení úmrtního listu manžela 5. po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo 6. po dni, kdy občan ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu, 7. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byla občanovi omezena způsobilost k právním úkonům, nebo 8. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl občanovi uložen trest zákazu pobytu Jak již odbor vnitřní správy MěÚ v Rosicích občany opakovaně informoval, je nesplnění této povinnosti nejčastěji řešeným přestupkem na úseku občanských průkazů. Pracovníci odboru při řešení těchto přestupků postupují dle již zveřejněných pravidel, proto pro připomenutí: do konce 6. měsíce od uplynutí 15 denní lhůty požádat o vydání OP z výše citovaných důvodů je věc řešena domluvou, do konce 12. měsíce od uplynutí lhůty ke splnění, je příslušnými pracovníky odboru ukládána občanům sankce za spáchaný přestupek dle ust. 16a odst. 1 písm. b) zákona o občanských průkazech ve výši 500 Kč a za každý další započatý rok se tato výše pokuty zvyšuje o částku 100 Kč u prvního takto spáchaného přestupku, u druhého a dalšího se pokuta zvyšuje na násobek. odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz úřadu dle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil občan trvalý pobyt na území ČR, pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl OP vydán neoprávněně, při převzetí nového OP odevzdat úřadu dosavadní OP, potvrzení o OP, potvrzení o změně místa trvalého pobytu a potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP, pokud mu byly vydány, dostavit se ve stanovené lhůtě na vyzvání obecního úřadu 10 ROSA 05/06

9 obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání OP nebo matričního úřadu podle místa jeho trvalého pobytu za účelem provedení úkonů souvisejících s vydáním OP. Každý kdo nalezne cizí OP je povinen jej neprodleně odevzdat buď obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, nebo matričnímu úřadu či policii. Stejnou povinnost má i občan, který ohlásil ztrátu nebo odcizení svého OP, jestliže dosavadní OP nalezne nebo jej získá zpět jinak. Za občana mladšího 15 let žádá o vydání OP jeho zákonný zástupce nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku občana, nejpozději občan požádá o vydání prvního OP do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let. K žádosti je nutné doložit rodný list občana, 1 fotografii a doklad o státním občanství ČR (cestovní pas, osvědčení o státním občanství ČR). V případě, že občan doklad osvědčující státní občanství nevlastní, podá současně s žádostí o občanský průkaz žádost o ověření státního občanství ČR. K této žádosti je nutné předložit: OP zákonného zástupce, rodný list občana, rodné listy rodičů či oddací list rodičů. Za občana staršího 15 let může žádost podat zplnomocněný zástupce na základě písemné plné moci. Dále bych chtěla upozornit na zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu či v potvrzení o OP, o změně trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP. OP se dále nesmí poskytovat či přijímat jako zástava nebo odebírat při vstupu do objektů a přestupkovým jednáním je také pořízení kopie občanského průkazu bez souhlasu občana, kterému byl vydán. Správní poplatky na úseku OP: 100 Kč za vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání OP na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu občana. Bližší informace poskytnou pracovníci odboru vnitřní správy na tel (3). Mgr. Magda Hasoňová vedoucí odboru vnitřní správy MěÚ Rosice inzerce ROSA 05/06 11

10 společenská kronika SPOLEČENSKÁ KRONIKA MĚSTA ROSICE Dne by se dožil 60 let pan Rostislav Dufek. Stále vzpomínají manželka a dcery Katka a Šárka s rodinou. Dne to bude 5 roků, co nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka, babička a prababička paní Milada Hatnančíková. S úctou a láskou vzpomínají manžel a dcery s rodinami. Dne to bude 10 let, kdy nás náhle opustila naše maminka, babička, paní Marie Dubšíková. Stále vzpomínáme, za celou rodinu dcera Jitka. KALENDÁRIUM se narodil malíř pan Jan Žalud, rodák z Padochova, působil jako ředitel Základní školy a Gymnázia v Zastávce. Letos v květnu si připomeneme 100. výročí jeho narození. 1. květen Svátek práce Od roku 1884 začali americké federální odbory požadovat zavedení osmihodinové pracovní doby, a to s účinností od 1. května Na toto datum byla také v Chicagu vyhlášena stávka. 3. května téhož roku vznikla v místní továrně malá vzpoura, při které zasahující policisté zabili jednoho dělníka. Situace se vyhrotila následující den, kdy na chicagském náměstí Haymarket musela opět proti demonstrujícím dělníkům zasahovat policie. Tentokrát byly následky tragičtější: někdo do sboru policistů hodil bombu, která zabila celkem osm strážců pořádku. I když se nikdy nepřišlo na to, kdo bombu použil, bylo obviněno osm účastníků demonstrace. Pět z nich bylo odsouzeno k smrti, další tři pak k patnáctiletému vězení. Nedostatek důkazů i nejasnosti soudního řízení vyvolaly vlnu solidarity pracujících po celém světě. Ve Spojených státech amerických je tento svátek tzv. Labor Day slaven na jiné datum než ve většině zemí světa, a to první pondělí v září. Jiné datum pro oslavu práce mají i Austrálie, Kanada, Nový Zéland a Nizozemsko. Uznání se dostalo Svátku práce ze strany římskokatolické církve v roce 1955, kdy papež Pius XII. vyhlásil sv. Josefa jako patrona všech pracujících a první květen vedle 19. března jako další den tohoto světce. 8. květen Den vítězství Během několika prvních květnových dní roku 1945 došlo v České republice ke třem významným událostem. Generál Patton osvobodil většinu území západních Čech od nadvlády nacistického Německa do 5. května. 8. května se Němci oficiálně vzdali spojeneckým silám na západní frontě. Druhá světová válka skončila o den později, když sovětská Rudá armáda dorazila do Prahy. Dříve slavili Češi své osvobození od nacistického Německa 9. května na památku sovětského osvobození Prahy. Dne bylo datum oslav Dne osvobození posunuto na 8. května a státní svátek začal být slaven jako Den vítězství. 12 ROSA 05/06

11 MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE SE PŘEDSTAVUJE 3. Finanční záležitosti města Rosice spravuje odbor finanční, který je přímo podřízen tajemníkovi města. Odbor zajišťuje veškeré práce spojené s podvojným účetnictvím, rozpočetnictvím, financováním, pokladní službou, fakturací, oběhem účetních dokladů, vyúčtováním dotací, výběrem a správou místních poplatků, evidencí sociálního fondu, daňovou problematikou města a vymáháním pohledávek. Finanční odbor prošel za poslední roky řadou organizačních, personálních i technických změn. Mimo standardně zajišťované činnosti bylo před dvěma lety v rámci odboru vytvořeno samostatné pracoviště správy pohledávek a mzdová agenda byla částečně sloučena s činností personální. Nově bylo zřízeno samostatné místo správce rozpočtu. V roce 2005 jsme převzali agendu vybírání poplatků za sběr, shromažďování a třídění komunálního odpadu na pokladně města. Začátkem roku 2005 byla na pokladně zavedena nová evidence psů a všem majitelům psů byly vyměněny evidenční známky. Převzali jsme také agendu vybírání poplatků za pronájem hřbitovních míst. V uplynulých letech docházelo k postupnému dovybavování technického zázemí finančního odboru počítačovou technikou včetně specializovaných programů. K podstatnému zlepšení programového vybavení odboru došlo před dvěma lety, kdy byly zavedeny nové účetní programy, které jsou provázány se specializovanými programy ostatních odborů města. Konkrétně od roku 2004 byl zaveden komplexní program pro zpracování účetnictví, program pro zpracování rozpočtu a program zpracovávající pokladní operace. Od roku 2005 byl zaveden program Daně, dávky, pohledávky, řídí a koordinuje činnost odboru ve věcech přenesené i samostatné působnosti plní úkoly stanovené usnesením zastupitelstva a rady města zajišťuje komplexní vedení podvojného účetnictví města dle jednotlivých středisek, organizací, účelových znaků, paragrafů a položek dle platné rozpočtové skladby zpracovává měsíční a roční uzávěrky města předkládá stanovené účetní ODBOR FINANČNÍ který slouží ke sledování veškerých pohledávek města. Činnost finančního odboru je zajišťována v současné době sedmi pracovníky dvěma finančními účetními, správcem rozpočtu, pracovníkem zajišťujícím daňovou oblast a část mzdové agendy, pokladní a správcem pohledávek. Činnost odboru je řízena a koordinována vedoucí. Vedoucí odboru Ing. Eva Černá telefon: kancelář: radnice rozhoduje ve svěřených záležitostech odboru zajišťuje ekonomické činnosti na úseku financování města Hlavní účetní Dana Svobodová telefon: kancelář: radnice výkazy krajskému úřadu účtuje na základním běžném účtu, výdajovém účtu, účtech dotací, úvěrových účtech, portfoliovém účtu a podrozvahových účtech vede účetní evidenci poskytnutých dotací a investičních akcí vede evidenci sociálního fondu MěÚ se představuje foto: 2x Lukáš Volánek ROSA 05/06 13

12 MěÚ se představuje vede podvojné účetnictví v příjmové oblasti účetnictví dle jednotlivých středisek, organizací, účelových znaků, Účetní Hana Žáková telefon: kancelář: radnice paragrafů a položek dle platné rozpočtové skladby odsouhlasuje příjmovou oblast účetnictví s krajským úřadem vede knihu došlých a vydaných faktur zadává platby do programu Daně, dávky, pohledávky vystavuje faktury vede elektronickou spisovou službu odboru provádí přípravu rozpočtu na následující rok sleduje plnění a čerpání rozpočtu Správce rozpočtu Dana Kružíková telefon: kancelář: radnice navrhuje rozpočtová opatření a rozpočtové změny odsouhlasuje rozpočet s krajským úřadem provádí správu místních poplatků ze psů, ze vstupného, z ubytovací kapacity, za užívání veřejného prostranství a z výherních hracích přístrojů vydává rozhodnutí o povolení provozování výherních hracích přístrojů provádí odvody pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a odvody pojistného na sociální zabezpečení, provádí odvod zálohové a srážkové daně zpracovává přiznání daně z nemovitostí, daně z převodu Referent Marie Pokorná telefon: kancelář: radnice nemovitostí a daně darovací, zajišťuje podklady pro daň z příjmu města odesílá hlášení na příslušné zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení provádí finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem zpracovává ekonomické podklady k žádostem o poskytnutí dotace odesílá zákonné pojištění pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu provádí likvidaci tuzemských a zahraničních cest vede elektronickou spisovou službu pracoviště správy pohledávek 14 ROSA 05/06

13 zabezpečuje pokladní službu města Pokladní Radmila Kolková telefon: kancelář: zámek provádí hotovostní příjmové a výdajové pokladní operace vystavuje pokladní doklady vede evidenci příjmů a výdajů v pokladní knize vede evidenci záloh zaměstnancům vede evidenci pokladních bloků, pokutových bloků a kolků zadává platby do programu Daně, dávky, pohledávky Správce pohledávek Ing. Petr Dvořák telefon: kancelář: radnice provádí správu a vymáhání pohledávek vzniklých v řízeních podle zvláštních právních předpisů a dle zákona o správě daní a poplatků zajišťuje vedení řízení dle zákona o správě daní a poplatků zajišťuje výkon rozhodnutí dle správního řádu rozhoduje o způsobu vedení vymáhacího procesu provádí exekuce majetku zajišťuje finanční kontrolu města, kontrolu organizací zřízených městem a veřejnosprávní kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky inzerce V příštím pokračování bude představen další z převážně samosprávných odborů sídlících na radnici Odbor správy majetku. Ing. Eva Černá vedoucí odboru finančního Ing. Radek Drnovský tajemník MěÚ Oprava z minulého čísla, kde jsme uvedli špatné pracoviště a telefonní číslo: Krizové řízení, utajované informace, požární ochrana a bezpečnost práce p. Josef Humpolíček telefon: kancelář: radnice Ing. Rudolf Rybníček obchodní zástupce Allianz pojišťovny, a.s. IČO: května 706, Rosice Tel.: Mobil: Pojištění osob Penzijní připojištění Cestovní pojištění Pojištění vozidel Pojištění majetku Stavební spoření Kdykoliv na základě telefonické domluvy Těšíme se na Vaši návštěvu foto: 5x Lukáš Volánek ROSA 05/06 15

14 téma NOVÉ VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V LOKALITĚ NA KAMÍNKÁCH Mnozí z vás jste si v průběhu loňského roku všimli stavebního ruchu u objektu SOU Rosice v oblasti na Kamínkách v Rosicích. Postupně zde probíhaly nutné terénní a povrchové úpravy pro následné osazení prvků víceúčelového hřiště, U-rampy a pinpongových stolů. Vybavení bylo nakonec doplněno mobiliářem, a to lavičkami a odpadkovými koši. Víceúčelové asfaltové hřiště s ochrannými mantinely může být využito pro tenis, volejbal, basketbal, fotbal a pozemní hokej. Ze zadní strany mantinelů je možné využít šplhací lana a žebřík. U-rampa je určená pro skateboard a kolečkové brusle pro děti od 8 let. Výsledkem těchto prací, jak můžete sami z fotografií posoudit, je pěkný sportovní areál, z kterého budou mít radost především naše děti. Bohužel stačilo pouze pár dní, aby začali na dokončeném díle rozvíjet svoji fantazii místní nenechavci. Přesto však byly poškozené věci a rozježděné povrchy opraveny a hřiště bylo připraveno na první otevření v jarních měsících A právě při tomto otevření areálu, které by mělo být vlastně slavnostní, jsme nevěřili vlastním očím. Vandalismus se zde projevil opravdu ve velké míře. Ani uzavření areálu pletivem, které také vzalo za své, nezabránilo zničení betonových laviček, odpadkových košů, šplhacích lan, propálení ochranných sítí víceúčelového hřiště atd. Spolu se spoustou odpadků se nám naskytl opravdu smutný pohled. Co dokáže pár lidí, kteří neví, jak naložit se svým volným časem. Během okamžiku dokáží zničit práci i majetek druhých. Přitom si zřejmě ani neuvědomili, že ničí něco, co by mohli i sami využít. Alespoň by sportovní aktivitou mohli vybít svoji energii. Doufáme, že v současné době, i s pomocí dohledu městské policie, nebude již nutné provádět opravy hřiště způsobené vandaly. Musíme přiznat, že malou vadou na kráse je přístupová cesta k víceúčelovému hřišti. I přes snahu města se dosud nepodařilo zajistit její povrchovou úpravu. Příčinou jsou složité majetkoprávní vztahy k pozemkům. I řešení tohoto problému se však blíží ke zdárnému konci. Dnes si vás, a především vaše děti, dovoluje město Rosice pozvat ke sportovnímu vyžití na novém víceúčelovém hřišti v lokalitě na Kamínkách. foto: 4x Renata Pexová OTEVŘENO: DUBEN ZÁŘÍ ŘÍJEN BŘEZEN hod hod. 16 ROSA 05/06

15 Pamětní spis pro naše nástupce S. K. Slovan Rosice, založený do zdiva při kladení základního kamene na stavbu těchto budov dne 25. května Náš klub vznikl v r. 1909, když několik footballových fanoušků tento sport shlédlo v Brně, rozhodli se založiti v Rosicích spolek s názvem S. K. Slovan Rosice. Dokud byl klub v začátcích, pracovali členové řádně, dobrovolně a obětavě. Teprve po světové válce v r rozvinula se činnost klubu a dodnes jsou uchovány archiválie z této doby až do dneška. Až do roku 1939 byl klub veden v nespokojenosti všech hráčů, tvořily se různé skupiny, oposice, celkový zájem se soustředil okolo footballu. V r byl výbor Slovana omlazen a v čelo jsem byl postaven já podepsaný jako předseda. Jest mi 32 roků. Nový výbor přinesl do kolektivu kamarádství a skutečné souručenství. Za nejlepší aspoň mé spolupracovníky považuji kamarády Zábrodského Jana a Havelky Fr., který dobou poslední není mezi u našich členů zvlášť pro svou povahu, snad prchlou, oblíben. Já však jako předseda vím nejlépe, kdo pro nás dělá a co dělá a proto uznávám, že Havelka snad měl největší podíl práce a obětavosti na dnešní činnosti. Toto omlazené vedení se rozhodlo, ukázati rosickému občanstvu, které je dosud hodně nepokrokové, že sportovci dokáží věci, o kterých se v Rosicích ani nesnilo. Řekli jsme si, že zbudujeme tyto budovy a upravíme hřiště tak, aby vyhovovalo všem sportům. Zakládáme nové odbory, házené, odbíjené, atletiky. Založili jsme letos šachový odbor a chceme naši činnost rozšířiti co nejvíce. Tento nápad upraviti hřiště, vyšel při jedné mé řeči s Havelkou. Začali jsme vše připravovati ROSICE 100 LET MĚSTEM a dělati si plány, jak bychom mohli nejlaciněji hřiště v dnešní době válečné, zbudovati. Přistoupilo k nám ihned několik jednotlivců, kteří naši dobrou myšlenku začali podporovati, chopili se krompáče a lopaty a pracuje se denně, nezištně, dobrovolně. Také stavitel Josef Korotvička prohlásil, že veškeré jeho práce nebudou honorovány. Je to veliká oběť nás všech, ale silná a železná vůle zdolá všechno. Zedník Fr. Kratochvíl obětavě po práci přichází na hřiště a řídí naši práci. Také zedník Fr. Pešák jest nápomocen. Stolař Bedřich Veškrna bude říditi dobrovolné práce stolařské, můj bratr Karel Linhart opět práce instalatérské, Kozílek pak práce klempířské. Z hráčů je nejobětavější Fráňa Fiala, který denně místo s míčem, nyní hraje s lopatou. Také Jan Svoboda řezník, denně koná svou povinnost. Ludva Matoušek činí vše, co je mu možné. Činnost našeho závodního mužstva klesla poslední léta natolik, že jsme měli obavu, že z I. třídy sestoupíme. Dnes však možno říci, že ovšem jejich láskou a obětavostí v I. třídě zůstaneme. Budujeme toto dílo pro nás i pro okrášlení města Rosic. Naši zástupci na městské radě dosud neprojevili zvláštního pochopení pro nás. Víme, že obec je chudá a zadlužená, avšak přesto by nám něčím mohla vypomoct. Když jednou budete čísti tento dopis, vzpomeňte na nás, kteří jsme vlastní obětavostí ve volném čase, který patřil vlastně rodině, obětovali vše jen pro náš klub, abychom naší veřejnosti v Rosicích dokázali naši pospolitost, kamarádství. Je to první dílo, které se takovým způsobem v Rosicích buduje. Mnoho štěstí Vám přeje Fr. Linhart t. č. předseda klubu Nalezeno panem Žouželkou v základech budov na fotbalovém hřišti v Rosicích. Velmi děkuji panu Batelkovi za zapůjčení archivních materiálů i velmi vstřícný přístup. zpracoval Lukáš Volánek rosice 100 let městem ROSA 05/06 17

16 policie informuje POLICIE ČR ROSICE RADÍ PÁTRÁ INFORMUJE V České republice je dle statistik odcizeno v průměru téměř 50 vozidel denně. Nejméně polovina poškozených řidičů toto zlodějům umožňuje svým nesprávným chováním a nedbalostí. Zkusme si nastínit několik dobrých zásad a rad, jak zlodějům jejich práci co nejvíce ztížit. Myslíte si, že se to vám a vašemu autu nemůže stát? Nevěřte tomu! Proto je dobré chovat se tak, abyste co nejméně zlodějům nahrávali. Stoprocentní zabezpečení snad ani neexistuje, ale pokud se budete snažit ve zloději vzbudit dojem, že by překonání zabezpečení vašeho auta pro něj mohla být dřina, raději si vyhledá jiné vozidlo, které jeho nedbalý majitel svým chováním takřka nabízí k odcizení. Ale zkusme to probrat pěkně od začátku Již při nákupu ojetého vozu požadujte prověrku původnosti identifikátorů auta nebo požadujte prokázání jeho původu jedná se o údaje, které zloději mění a falšují, aby tak snížili možnost nalezení vozidla, které předtím odcizili a aby po této legalizaci vozidlo snáze prodali. Pokuste se zjistit co nejvíc o osobě či firmě, která prodej vozidla realizuje, po stránce důvěryhodnosti a spolehlivosti, aby si např. neponechali jedny náhradní klíčky od vozidla a tím i možnost snadněji se opětovně vozidla zmocnit. Není na závadu zpracovat si a nosit při sobě soubor důležitých poznámek o vozidle (registrační značku dříve SPZ, typ, barvu a rok výroby auta, čísla motoru a podvozku (VIN kód), nápadné odlišnosti např. střešní nosič či okno, viditelná poškození, typ a popis nainstalovaného zabezpečovacího zařízení apod.) a mít tak po ruce všechny důležité poznatky o svém vozidle např. pro jednání s pojišťovnou anebo v horším případě pro oznámení krádeže vozidla na policii. Chcete-li ve vozidle mít autorádio, pořiďte si s odnímacím čelním panelem, v lepším případě ještě kódované, anebo alespoň šuplíkové, a pokud je možnost, čelní panel snímat či autorádio vyjímat a odnášet z vozidla jedná se o další lákadlo a snadný výdělek pro možného zloděje. Autorádio pod sedadlem anebo odnímatelný čelní panel v schránce palubní desky zloděj snadno objeví. Při parkování vyhledávejte raději hlídaná placená parkoviště, v noci dobře osvětlená, u obchodních center využívejte možnost zaparkovat v záběru bezpečnostních kamer, pokud tam jsou, nebo např. poblíž nástupních míst hromadné dopravy osob, kde se většinou zdržují lidé rozhlížející se po okolí, což případné zloděje může odradit. V žádném případě neponechávejte v zaparkovaných vozidlech věci v autě a to ani v zavazadlovém prostoru. Pokud se již zloděj zmocní vozidla, nemusí si s ním současné odvézt dámskou kabelku s mobilem a osobními doklady vaší manželky či firemní notebook, za který nesete materiální odpovědnost. Když zloděj uvidí řidiče, který na parkovišti z vnitřku vozidla přenáší věci do zavazadlového prostoru, pochopí, že se jedná a něco cenného a tím spíše se do vozidla snaží dostat. Většinou ani nepomůže tašku, fotoaparát či jiné věci zakrýt na sedadle ledabyle pohozenou bundou. Totéž se týká osobních dokladů včetně dokladů k vozidlu, které bývá dobrým zvykem ponechávat v autě pro případ abych doklady náhodou nezapomněl doma. Pokud se vozidla zloděj zmocní, bude mít k dispozici i legální doklady pro provoz vozidla či osobní doklady pro jiné podvody. Při opouštění vozidla toto vždy uzamčete a raději se o tom ještě jednou přesvědčte a zkontrolujte, zda jsou zavřená okénka. Zamykání auta je slabostí řidičů fronťáků např. při rozvozu zboží ( stejně se hned k autu vrátím a jen mě to zdržuje ) a zloději jim pak berou tašky s osobními věcmi, doklady s mobilními telefony, bezpečně schovanými v kabině řidiče, často i s provozní finanční hotovostí či tržbou. Vytáhněte klíčky ze zapalování a zamykejte vozidlo vždy, i když jen odběhnete pro cigarety či noviny ke stánku 5 metrů od auta, nenechavec může vaší nedbalosti rychle využít a s klíčky ve spínací skříňce odemčeného vozidla bude určitě rychlejší než vy v běhu na 5 metrů ke svému vozidlu. Totéž se týká i zajištění vozidla u benzinové čerpací stanice. Vážně se zamyslete nad nejjednodušší a nejlevnější možností používat mechanické zábranné prostředky, tento název sdružuje 18 ROSA 05/06

17 všechny odnímatelné uzamykatelné páky a tyče na volant, zámky pedálů apod., raději ale kupujte tyto prostředky certifikované, nechte si poradit nejvhodnější způsob tohoto zabezpečení pro vaše vozidlo pokud možno v autorizovaném a řádně proškoleném montážním středisku nebo značkovém servisu či prodejně. O stupeň lepší ochranu vozidla může zaručit zámek převodovky tzv. medvěd blok který sice musí montovat autorizovaný servis, ale máte s ním vyšší pocit jistoty. Podmínkou ale je tento zámek používat. Je velmi vhodné kombinovat více ochranných prvků, mezi něž nepopiratelně patří i autoalarm nebo imobilizér, vyplatí se investovat své peníze do kvalitních, atestovaných a odborně montovaných přístrojů. Autoalarm, který nebyl vyzkoušen akreditovanou zkušebnou, bude nepochybně brzy spouštět tolik falešných poplachů, že vůči nim vy i vaše okolí brzy otupíte a přestanete ho využívat. Nemalou měrou odrazuje od krádeže vozidla pískování skel, jedná se o systém zabezpečení, kdy speciální technologií bývá do skla neodstranitelně vyznačen VIN kód vozidla, takže v případě prodeje kradeného vozidla nutí zloděje k výměně všech skel na vozidle, s čímž souvisejí i zvýšené náklady z jeho strany. Jednou z nejnovějších možností k zabezpečení vozidla je vyhledávací systém, sloužící k nalezení již odcizeného vozidla pomocí satelitní navigace. Tyto vyhledávací systémy umožňují okamžitě získat informace, kde se ukradené vozidlo nachází, jaký je směr jeho pohybu a vytváří podmínky pro rychlé zadržení pachatele a nalezení auta. A na závěr ještě jedno malé zamyšlení. Každý zabezpečovací prostředek nebo systém se dá nějakým způsobem eliminovat či obejít. Někdy to vypadá tak, že zloději snad považují za věc cti na každý nově vynalezený systém zabezpečení vozidla co nejdříve vymyslet možnost, jak ho překonat. Z toho se dá vyvodit názor, že žádné auto nelze zabezpečit stoprocentně a proto pamatujte i na vhodně uzavřené havarijní pojištění spojené s pojistkou proti krádeži vozidla. npor. Josef Hlávka Policie ČR, Obvodní oddělení ROSICE inzerce ROSA 05/06 19

18 černá kronika ČERNÁ KRONIKA Informace jsou částečně upraveny z důvodů anonymity poškozených. Neznámý pachatel Dne v hod. bylo oznámeno na linku 158 občanem z Rosic vloupání do jeho rodinného domu. Neznámý pachatel se dne v době od hod. do hod. vloupal po rozbití okna v suterénu do jeho rod. domku v Rosicích. V domku vše prohledal, vyhazoval věci ze skříní a odcizil zde šperky v celkové hodnotě Kč. Z domku pak odešel bočním vchodem, který si odemkl zevnitř klíčem ponechaným v zámku. Neznámý pachatel Dne oznámil na linku 158 občan z Rosic krádež osobního vozidla. Neznámý pachatel v době od od hod. dne do 8.15 hod. dne odcizil z parkoviště v areálu firmy v Rosicích osobní motorové vozidlo tovární značky Mercedes Benz C 220, barva modrá metalíza, r. výroby Odcizením vozidla vznikla škoda ve výši Kč. Drobná výtržnost Dne v hodin oznámila na linku 158 občanka bydlící v Rosicích, že jí na zvonek u jejího bytu vytrvale zvoní její bývalý přítel a dožaduje se vstupu do bytu. Hlídka policie, která se na místo se dostavila, zjistila, že neodbytný muž si chtěl z bytu bývalé přítelkyně odnést svoje věci, což bylo pochopitelně odmítnuto vzhledem k pozdní době a dále proto, že dotyčný jevil známky podnapilosti. Oznamovatelka navrhla, aby si její bývalý přítel došel pro své věci následující den dopoledne a hlavně střízlivý, s čímž on souhlasil. Věc byla na místě vyřízena domluvou a oznamovatelka si nepřála další šetření ze strany policie. Rodinné neshody Dne v hod. byla oznámena na linku 158 rvačka mezi rodinnými příslušníky v jejich domku v Rosicích. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno se v domě je přítomna matka a dva synové. Všichni přítomní uvedli, že nemají žádné zranění. Matka, která věc oznámila na linku 158, jevila známky požití alkoholu, ale dechovou zkoušku odmítla. Hlídce policie řekla, že k žádnému fyzickému napadání v domě nedocházelo a že volala na policii jen proto, jelikož její synové měli mezi sebou slovní rozepři a obávala se, že se poperou, blíže neshody jejích synů nechtěla specifikovat. U prvního syna byla provedená dechová zkouška na alkohol s negativním výsledkem a u druhého byla naměřena hladina 1,09 g/kg alkoholu v krvi. Oba ale nakonec shodně uvedli, že neshody si již vyřešili sami mezi sebou, nežádají žádné šetření a k věci se dále odmítli vyjadřovat. Neznámý pachatel Dne v hod. oznámil na OOP Rosice místní občan, že v době od hodin dne do hod. dne se neznámý pachatel vloupal po poškození petlice do dvou sklepních kójí v panelovém domě v Rosicích na ul. Kaštanová. Zde odcizil z jedné kóje křovinořez zn. Oleo mac typ 750 v hodnotě Kč a z druhé sklepní kóje odcizil jízdní horské kolo zn. Hurikán, modrostříbrné barvy, snowboard nezj. značky, 1 pár bot na snowboard, 1 pár pánských bruslí a 1 pár dětských bruslí v celkové hodnotě Kč. Neznámý pachatel Dne v hod. oznámil občan z Rosic, že mu neznámý pachatel dne v době od do hod. odcizil na parkovišti před obchodním střediskem Penny market Rosice z kapsy bundy, kterou měl na sobě, peněženku s finanční hotovostí, platební kartou, s osobními doklady a čipovou kartou vstupu do zaměstnání. Svým jednáním způsobil neznámý pachatel oznamovateli škodu ve výši celkem 900 Kč. Neznámý pachatel Dne v hodin oznámil osobně na Obvodní odd. PČR Rosice občan s trvalým pobytem v Rosicích, že v době od hodin dne do hodin dne se neznámý pachatel vloupal po odstranění visacího zámku do jeho sklepní kóje v Rosicích, Husova Čtvrť, ze které odcizil lyže zn. Sporten Caro včetně vázání a hůlek a lyžařské boty, to vše v celkové hodnotě Kč. Škoda na odcizeném zámku činí 100 Kč. 20 ROSA 05/06

19 Neznámý pachatel Dne v hod. oznámila na OOP Rosice místní občanka krádež přední i zadní registrační značky z jejího vozidla Ford Escort černé barvy, zaparkované před domem na ul. Kaštanová. Stalo se tak v době od hod. do hod. dne a neznámý pachatel tak oznamovatelce způsobil škodu ve výši 200 Kč. Krádež pneumatik z garáže Dne byla oznámena na OOP Rosice krádež pneumatik z garáže v Rosicích. Pachatel vnikl v přesně nezjištěnou dobu během měsíce ledna bez známek zjevného násilí do garáže a odcizil zde 3 ks pneumatik zn. Barum o rozměru 165/13, čímž majiteli způsobil škodu ve výši Kč. Zásluhou kriminalistů Okresního ředitelství Policie ČR Brno-venkov byl zjištěn pachatel této krádeže. Neznámý pachatel Dne v hod. se dostavil na OP Rosice vedoucí provozu fy., který oznámil, že v přesně nezjištěnou dobu od hod. dne do 9.00 hod neznámý pachatel vypáčil vstupní dveře do kanceláří provozovny, kde ale nic neodcizil. Dále odstranil visací zámek na dvoudílných dveřích budovy skladu, kdy jednu polovinu kovových dveří odcizil a ze skladu odcizil 2 ks kovových tažných tyčí o délce 2,5 m, dále v areálu firmy odcizil železný odpad a sice 5 ks starých plechových radiátorů a odřezky od I profilů v celkové váze 700 kg. Dále pachatel vytrhal a odcizil části elektroinstalace na nakladači typ T 174, odstaveném a uzamčeném na volné ploše v areálu firmy. Celková škoda, která tímto vznikla, činí Kč. Akce mládež a alkohol Dne byla na teritoriu OOP Rosice provedena kontrola restauračních zařízení v rámci bezpečnostní akce se zaměřením na požívání alkoholu mladistvými osobami. V rámci této kontroly bylo na území města Rosice zjištěno celkem 7 osob mladších 18 let, kteří měli dechovou zkoušku na požití alkoholu pozitivní, jednotlivé případy jsou rozpracovány a oznamovány v rámci přestupkového řízení. Této problematice je věnován samostatný článek. Alkohol v dopravě Za hodnocené období bylo hlídkami OOP Rosice v rámci dozoru nad bezpečností silničního provozu na území města Rosice přistiženo 6 osob, které sedly za volant po požití alkoholu. Jednotlivé případy uvádím alespoň ve zkratce: Dne v hod. byl v Rosicích na ul. Na Mýtě kontrolován řidič osobního vozidla tov. zn. Škoda 120 L, dechová zkouška přístrojem Dräger Alcotest vykázala hodnotu 1,50 promile alkoholu v krvi. Dne v hod. byl v obci Rosice na ul. Zastávecká kontrolován řidič osobního vozidla Honda Accord, dechová zkouška vykázala hodnotu 0,27 promile alkoholu. Dne v hod. byl v Rosicích na ul. Trávníky kontrolován řidič osobního vozidla tov. zn. Škoda Octavia, dechová zkouška vykázala hodnotu 0,09 promile alkoholu. Dne v hod. byl v Rosicích na Žerotínově nám. kontrolován řidič vozidla tov. zn. Mazda 323, dechová zkouška vykázala hodnotu 0,27 promile alkoholu. Dne v hod. byl v obci Rosice na ul. Litostrovská kontrolován řidič osobního vozidla Subaru Legacy, dechová zkouška vykázala hodnotu 0,36 promile alkoholu. Dne v hod. byl v Rosicích na ulici Litostrovská kontrolován řidič vozidla tov. zn. Škoda Forman, dechová zkouška vykázala hodnotu 1,93 promile alkoholu. Policie ČR Rosice touto cestou žádá občany o pomoc při pátrání po neznámých pachatelích trestných činů a přestupků, které jsou výše uvedeny. Jakékoliv informace mohou i anonymně sdělit na bezplatnou policejní linku 158 nebo přímo na policejní oddělení v Rosicích na tel. č npor. Josef Hlávka Policie ČR Obvodní oddělení ROSICE ROSA 05/06 21

20 právnická poradna PRÁVNICKÁ PORADNA Dotaz: Moji rodiče měli po dobu svého života dobré vztahy se sousedy na chatě, proto jim otec pomohl s vyhloubením studny na jejich pozemku, přičemž se domluvili, že ze studny bude moci odebírat vodu i naše rodina. Chatu jsem po otci zdědil. Mé vztahy k sousedům sice již nebyly tak vřelé jako za otcova života, ale vodu jsem bez problémů z jejich studny čerpal. Proto mě nyní překvapilo, když jsem po příjezdu na chatu zjistil, že soused studnu oplotil a brání mi v dalším odběru vody. Jak se mohu bránit, když původní dohoda mezi otcem a sousedem o odběru vody nebyla uzavřena písemně. Odpověď: Vzhledem k tomu, že dohoda vašich rodičů se sousedem o odběru vody nebyla uzavřena v písemné formě, nevzniklo ve prospěch vašich rodičů, resp. jejich dědiců, věcné břemeno, které by bylo spojeno s povinností vlastníka studny trpět čerpání vody inzerce Zdeněk K. Zakřany uživateli vaší chaty a které by v tomto směru omezovalo vlastníka studny. Přesto je postup vašeho souseda nutno kvalifikovat jako jednostranné porušení dlouhodobého užívacího vztahu. Za vámi zmíněných okolností se můžete domáhat pokračování v dohodnutém režimu čerpání ze studny souseda z titulu vydržení práva užívání této studny. Přestože občanský zákoník předepisuje pro zřízení věcného břemene písemnou formu, z vašeho dotazu lze dovodit, že jste nabyl právo na užívání studny vašeho souseda jako právo odpovídající věcnému břemenu vydržení. I když uvedenou dohodou nebylo zřízeno přímo věcné břemeno, šlo vzhledem k této dohodě o oprávněné užívání. Byl tedy splněn požadavek oprávněné držby, stanovený zákonem jako předpoklad vydržení. Splněn je i požadavek nepřetržité držby po dobu nejméně 10 let, stanovený jako podmínka vydržení práv vztahujících se k nemovitostem. Do této doby se započítává i doba oprávněné držby vašeho právního předchůdce, t.j. vašeho otce. Jedinou cestou k vymožení vašeho práva a přinucení souseda k odstranění oplocení studny by bylo podání určovací žaloby, kterou byste se domáhal, aby soud potvrdil vaše existující právo, které vzniklo naplněním zákonem stanovené desetileté vydržovací lhůty. JUDr. Petronela Sojková, advokátka Rosice, Palackého nám. 46, tel.: ROSA 05/06

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti)

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) OBČANSKÉ PRŮKAZY Od 01. 01. 2012 se vydává - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) - občanský průkaz se strojově čitelnými

Více

Občanský průkaz informace - poplatky, náhradní průkaz při ztrátě, platnost, nárok, žádost

Občanský průkaz informace - poplatky, náhradní průkaz při ztrátě, platnost, nárok, žádost Občanský průkaz informace - poplatky, náhradní průkaz při ztrátě, platnost, nárok, žádost Článek obsahuje informace o občanských průkazech z ministerstva vnitra. Článek se zabývá vydáváním, kdo má na občanský

Více

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP). Občanské průkazy Upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů Nové elektronické občanské průkazy (dále jen e-op), upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod

Více

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD OBČANSKÉ PRŮKAZY Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu

Více

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů Občanské průkazy Kdo je povinen mít občanský průkaz občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky Povinnost podat žádost o vydání občanského průkazu je po dovršení

Více

Registr osobních údajů zpracovávaných Městským úřadem Hostinné

Registr osobních údajů zpracovávaných Městským úřadem Hostinné Registr osobních zpracovávaných Městským úřadem Hostinné Informace o zpracování osobních zpracovávaných na základě zmocnění ve zvláštních zákonech, vztahujících se k působnosti Městského úřadu Hostinné

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení rady č. 28/2015 konané dne 30.11.2015 v 15:00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne 30.11.2015 přijala

Více

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Napsal uživatel Lenka Vlčková Aktualizováno Úterý, 09 Srpen 2016 08:08 3. Název životní situace: Vyřízení občanského průkazu 4. Základní informace: Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Příloha č. 2 MĚSTO LANŽHOT POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Starosta 1. stojí v čele úřadu a za svou činnost odpovídá zastupitelstvu 2. zastupuje město navenek 3. připravuje, svolává a řídí schůze

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Organizační řád Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí schválený radou města dne 5.8.2014, který nabyl účinnosti dnem 1.9.2014, se

Více

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují Nařízení č. 5/2016 Rada města Nové Město nad Metují se usnesením č. RM 351-14983/16 ze dne 4. července 2016 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují Nařízení č. 5/2016 Rada města Nové Město nad Metují se usnesením č. RM 351-14983/16 ze dne 4. července 2016 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F. Úsek tajemníka Městského úřadu Oslavany Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P. č. Účel

Více

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1. Oficiální název Obec Tupadly 2. Důvod a způsob založení Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990

Více

Obec Lipová vznikla 1. ledna 1992 na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra

Obec Lipová vznikla 1. ledna 1992 na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra OFICIÁLNÍ NÁZEV DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ vznikla 1. ledna 1992 na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j. VSC-3-4003/91 ze dne 13. prosince 1991, oddělením od města Slavičína. tvoří jeden územně samosprávní

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování. popřípadě číslo bankovního účtu

Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování. popřípadě číslo bankovního účtu 1 Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/57992/2013/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 1095/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran:7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Obecné podmínky pro vyřízení žádosti. Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017

Obecné podmínky pro vyřízení žádosti. Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017 Obecné podmínky pro vyřízení žádosti Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017 Novela zákona rozšířila okruh zapisovaných údajů do RSV, a to údaje o vlastníkovi a provozovateli vozidla. Lze

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Právní úprava Zákon č. 133/2000

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

popřípadě číslo bankovního účtu

popřípadě číslo bankovního účtu Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace k voličským průkazům

Informace k voličským průkazům MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor správní sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 330, 327 710 111*, fax: 327 710 320, e-mail: spravni@kutnahora.cz,

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů Odbor správní Matrika Účel zpracování osobních údajů: vedení matrik, změny jména a příjmení adresní a identifikační údaje Stanoveno zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 22.09.2016 na svém zasedání dne 22.09.2016 přijalo následující usnesení:

Více

1. V části první se za dosavadní bod 9 vkládají nové body, které znějí:

1. V části první se za dosavadní bod 9 vkládají nové body, které znějí: PS160049917 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období 238 USNESENÍ Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 50. schůze ve středu dne 14. prosince 2016 Vládní návrh zákona,

Více

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ E K O N O M I C K Ý O D B O R O D DĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ č.j.: KUJCK 16060/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Drážov, IČ 00251143

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

STANOVY Sdružení rodičů a přátel dětí u Střední průmyslové školy v Praze 10, Na Třebešíně 2299, z.s.

STANOVY Sdružení rodičů a přátel dětí u Střední průmyslové školy v Praze 10, Na Třebešíně 2299, z.s. STANOVY Sdružení rodičů a přátel dětí u Střední průmyslové školy v Praze 10, Na Třebešíně 2299, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název: Sdružení rodičů a přátel dětí u Střední

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016.

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. Usnesení č.25/2016 Rada města Konice dne 7.3.2016: 1. Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. 2. Rada města Konice schvaluje Roční plán pro provádění finančních

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

USNESENÍ 38. schůze Rady města Bílovce, konané dne

USNESENÍ 38. schůze Rady města Bílovce, konané dne USNESENÍ 38. schůze Rady města Bílovce, konané dne 09. 11. 2015 Rada města po projednání RM/38/758 program jednání 38. schůze Rady města Bílovec, konané dne 09. 11. 2015 RM/38/759 plnění ukládacích usnesení

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 městyse LUKOV, okres Znojmo

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 městyse LUKOV, okres Znojmo Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 70604/2014 OKP Č. j.: JMK 70604/2014 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

OBEC HYNČICE HYNČICE

OBEC HYNČICE HYNČICE OBEC HYNČICE 549 83 HYNČICE Volby do zastupitelstva obce 01. Základní informace Volby probíhají po 4 letech, v termínu dle vyhlášení prezidentem republiky. Konají se ve 2 dnech, v pátek od 14.00 do 22.00

Více

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb pro souběh voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů města Kopřivnice podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Správní odbor a obecní živnostenský úřad

Správní odbor a obecní živnostenský úřad Správní odbor a obecní živnostenský úřad Vedoucí odboru Oddělení matriky Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů vedoucí oddělení Oddělení přestupkové Oddělení obecní živnostenský

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bukovice, IČ: 00653675 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do třetiny Senátu Parlamentu České republiky

OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do třetiny Senátu Parlamentu České republiky OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do třetiny Senátu Parlamentu České republiky Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do jedné třetiny Senátu Parlamentu

Více

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu Informace o zpracování osobních dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění Odbor správní P. č. Účel zpracování Kategorie osobních Kategorie subjektu

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 Město Železný Brod náměstí 3. května 1 IČO 00262633 Návrh rozpočtu na rok 2017 členění dle rozp.skl. Zdroj příjmu Příjmy Celkem Daňové příjmy 77 170 1111 Daň ze závislé činnosti 15 790 1112 Daň z příjmu

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín MĚSTO NOVÝ JIČÍN NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín Rada města Nový Jičín se na své schůzi dne 14.3.2012 usnesla vydat

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření , Krajský úřad Středočeského Odbor finanční kontroly Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 35137/2008/KUSK Čj.: 0094910/2009/KUSK kraje Došlo dne 1 2. 05. 2009 č.!.:!j:tl/i...ť.. Počet!is~~přílo~ l!.-t:.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více