Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor"

Transkript

1 Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor OBSAH : 1. Z jednání výkonného výboru Orlického sportovního sdružení ročník ankety O nejúspěšnější sportovce, kolektivy.. 3. Ekonomické informace 4. Statistika členské základny za rok Aktualizace pasportu 6. Různé Při korespondenci používejte pouze tuto adresu : ORLICKÉ SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ, PS 63, Zborovská 213, Ústí nad Orlicí. Telefon , Fax, TM internetová adresa :

2 2 1. Z jednání výkonného výboru Orlického sportovního sdružení porady ČSTV v Pardubicích odsouhlasení a předání žádostí na investiční prostředky TJ,SK výsledky Krajské olympiády mládeže, kterou pořádalo OSS spolu s AŠSK vyhlášení NS za rok 2006 zpráva revizní komise OSS přijetí do ČSTV TOSK Žamberk ročník ankety O nejúspěšnější sportovce, kolektivy Jak jsme Vás již informovali, uskuteční se i za letošní rok vyhlášení nejúspěšnějších sportovců.. Návrhy do této ankety můžete zasílat na adresu OSS Ústí nad Orlicí nejdéle do 21. prosince Písemný návrh musí obsahovat : jméno a příjmení, rodná data, adresu, druh sportovního odvětví,stručné zdůvodnění úspěchů či vykonané práce. U kolektivů název, druh sportu, trenéry, vedoucí, nejlepší hráče a úspěchy, kterých dosáhly. VV OSS bylo rozhodnuto, že odborná komise bude hodnotit tyto kategorie : mládež do 15 let, mládež do 19 let, dospělé, veterány, kolektivy mládeže, kolektivy dospělých, trenéry, cvičitele / i SPV a KČT / a rozhodčí, dále vesnické sportovce a popř. i mimořádné výkony / pokud nějaké můžete navrhnout /. Upozorňujeme, že je nutné podávat pouze písemné návrhy a zasílat na naši adresu, která je na přední straně tohoto Zpravodaje!!! Také je možné podávat návrhy elektronickou poštou na adresu OSS Ústí nad Orlicí : která je uvedena též na první straně u adresy. Hodnocení došlých návrhů bude na začátku ledna Slavnostní vyhlášení se uskuteční v pondělí 29. ledna 2007 od 17 hodin v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí. Již nyní zveme všechny TJ,SK, městské i obecní úřady, školy i širokou veřejnost na návštěvu této významné sportovní a společenské akce celého regionu. Budeme opět usilovat o účast nejlepších sportovců a o tradičně vhodný doprovodný program. Sháníme sponzory na celou akci. Snažíme se, aby doprovodný program byl na vysoké úrovni, odpovídající této významné společenské a sportovní události.

3 3 3. Ekonomické informace Dotace na činnost 2006 Je do TJ,SK zasílána pod variabilním symbolem /případně 6811/. Zatím byla zaslána dotace do výše cca 3.000,- Kč celá, ostatním byla zaslána 1.část. Koncem září byl TJ/SK zaslán doplatek chybějící dotace na činnost za r variabilní symbol /VS/ Dotace na údržbu 2006 Upozorňujeme na termín vyúčtování, nejdéle do 15.listopadu 2006!! Nečerpané dotace po tomto termínu budou VV OSS přerozděleny podle požadavků na navýšení dotace od dalších TJ,SK. Pokud již nyní víte, že dotaci na údržbu nedočerpáte do plné výše nebo nebudete čerpat vůbec, případně budete dotaci čerpat až po datu vyúčtování, sdělte tuto okolnost písemně na OSS nejpozději do uvedeného data. Při vyúčtování dodržujte způsob vyúčtování. TJ, SK mohou do 15.listopadu 2006 rovněž podat požadavek o navýšení údržby pro letošní rok. Po uvedeném datu bude případný nečerpaný zůstatek dotace přerozdělen na základě požadavků. TJ/SK, které požádaly o navýšení a navýšenou dotaci obdrží, budou informovány do 30.listopadu 2006 / ty TJ/SK,které navýšení neobdrží nebudeme informovat/. Dotace na údržbu je zasílána do TJ,SK pod variabilním symbolem Dotace Sportuj s námi 2006 Termín vyúčtování této dotace je rovněž 15.listopadu 2006!! Požadované doklady zašlete do uvedeného termínu na OSS.Variabilní symbol dotace je Dotace na údržbu i Sportuj s námi jsou dotace ze státního rozpočtu a musí být využity v tomto roce, nečerpané dotace by se vrátily na ČSTV do Prahy. Je nutno rovněž vrátit /pokud jste tak ještě neučinili/ všechny podepsané Smlouvy.. na dotace / údržba, Sportuj s námi /. Posunutí termínu vedení podvojného účetnictví Povinnost vést podvojné účetnictví v TJ/SK se posouvá na termín od změna zveřejněna v zákoně č. 264/2006 Sb., část 60. Přesto upozorňujeme neponechávat tuto věc až na nejpozdější termín a účetnictví si vést, alespoň zkušebně, v programu ABRA na PC, který nabízíme. Připomínáme, že program účetnictví pro TJ,SK / pro podvojné účetnictví vedeným na PC/ si mohou zbývající TJ,SK odebrat na OSS za úhradu 200,- Kč 4. Statistika členské základny za rok 2006 Opětovně i za rok 2006 se bude zpracovávat statistika členské základny.v poslední době je snaha, co nejvíce využívat počítačů, t.zn. zpracovávat údaje elektronickou cestou. Koordinací jsou opět pověřena všechna regionální sdružení v celé ČR. Proto Vás již nyní žádáme, abyste si připravili všechny potřebné údaje pro zpracování této statistiky v každé TJ a SK. Termín odeslání výsledků statistického šetření z TJ,SK je nejdéle do 8. ledna V Informačním systému ČSTV je možné, aby si TJ,SK vedly členskou agendu elektronickou formou. Proto vyzýváme další TJ,SK, aby se podle svých možností vybavily tímto programem, jež ČSTV poskytuje zdarma.

4 4 Program zpracovává a vede členskou základnu, může i vést pasportizační údaje o majetku TJ,SK. Program lze získat po dohodě na OSS. Ty TJ,SK, které již mají zpracování elektronicky mohou tento výsledek statistiky zaslat na mailovou adresu OSS, která je Proto žádáme všechny TJ,SK, které mají tento program, aby nám tuto skutečnost nahlásily na Orlické sportovní sdružení panu tajemníkovi M.Knapovi,pro následné zaslání informací o zpracování statistiky členské základny elektronickou formou. Upozorňujeme ty TJ,SK, které dělají statistiku a pasport v elektronické formě, že se musí ohlásit na OSS u tajemníka M. Knapa a domluvit se na zapůjčení nebo zaslání upgrade TJ,SK verze (1.3M) Veškeré podklady pro statistiku a paspart budou zaslány do TJ,SK nejdéle do konce listopadu Termín odeslání statistických údajů z TJ,SK je shodně s pasportem nejdéle do 9. ledna Aktualizace údajů pasportu tělovýchovných zařízení k Tento pokyn předsedy ČSTV je vydáván na základě zmocnění VV ČSTV ze dne 14.září 2005 usnesení č. 05/34/373 (v návaznosti na Pokyn předsedy ČSTV 1/2003 z ) Slouží k udržení aktuální databáze údajů o tělovýchovných zařízeních ve vlastnictví nebo v užívání TJ a SK, v regionálních organizacích a sportovních svazech sdružených v ČSTV. Vlastní aktualizace dat se provede pouze v těch případech, kdy u těchto tělovýchovných zařízení došlo od poslední aktualizace ke změnám v právních vztazích, k zásadním změnám pasportem sledovaných technických parametrů, nebo k novému nabytí takových zařízení!!!!! Povinnost aktualizovat údaje pasportu se stanovuje vždy, i tehdy, kdy bylo tělovýchovné zařízení vybudováno nebo zhodnoceno realizací investiční akce s účastí dotace ze státního rozpočtu z programů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstva financí ČR, s účastí dotací z územních rozpočtů nebo finančních zdrojů mimo státní a územní rozpočty. Aktualizovat data pasportu je nutné v nejblíže stanoveném termínu po předání vybudovaného díla do užívání s tím, že do aktualizace budou případně zahrnuty i investiční akce realizované v roce U tělovýchovných zařízení, u nichž nedošlo v průběhu roku 2006 k výše uvedeným změnám, zůstanou data beze změny. Všechny podrobné informace k provedeným změnám v roce 2006, včetně karet obdržíte na požádání na OSS. Termín odeslání změn v pasportu z TJ,SK je shodně se statistikou nejdéle do 9. ledna 2007.

5 5 6. Různé Žádáme TJ,SK, které mají změněná telefonní čísla popř. nové kontaktní adresy, změny ve vedení TJ,SK, aby nám tyto skutečnosti také nahlásily. Je to velice důležité pro komunikaci s Vámi. opětovně připomínáme, že po aktualizaci kontaktních adres TJ,SK ve statistice členské základny 2005 by Tělovýchovný pracovník měl chodit na Vaše správné adresy, to je na adresy, na které dostáváte veškeré tiskoviny. Ale je nutné a potřebné změny ihned hlásit na OSS Ústí nad Orlicí a pokud by Tělovýchovný pracovník nechodil na Vaši kontaktní adresu, ihned nám tuto skutečnost oznamte! znovu připomínáme TJ,SK na možnost ocenit za dlouholetou činnost Vaše členy. Jedná se o zasloužilé členy,kteří se věnují tělovýchově a sportu delší dobu a oslaví významná životní jubilea, abyste nezapomněli na možnost jejich ocenění podle směrnic ČSTV Žádost je nutné předložit alespoň 3 měsíce dopředu!!! Případné informace u tajemníka Orlického sportovního sdružení Miroslava Knapa Upozorňujeme všechny TJ,SK na opětovné vyhlášení grantů Pardubického kraje na příští rok. Budou vyhlášeny v nejbližších dnech. Proto sledujte internetové stránky Pardubického kraje, abyste včas mohli zareagovat a případně požádat o grant pro Vaší TJ,SK. Internetová adresa je v odkaze grantové programy. TJ,SK které by chtěly požádat o finanční prostředky na investiční akce na rok 2008 je nutné, aby si začali připravovat všechny doklady, aby v roce 2007 na požádání mohli požadované dotazníky a tiskopisy z ČSTV a MF už jenom doplnit a doložit připravenými doklady. Stále zjišťujeme, že TJ,SK se ve své činnosti neřídí svými stanovami, kde je uvedeno, jak často se mají uskutečnit valné hromady. Jsou TJ,SK, kde se VH nekonala pět a více let a neodpovídá to jejich stanovám. V Ústí nad Orlicí 14. října 2006 Výkonný výbor Orlického sportovního sdružení okresu Ústí nad Orlicí

6 6 U P O Z O R N Ě N Í změna zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů S účinností od došlo ke změně zákona č. 83/1990Sb. o sdružování občanů ( 6 odst.4). Tato změna se dotkla úpravy názvu občanských sdružení. Podle této nové úpravy musí název občanského sdružení povinně obsahovat text občanské sdružení nebo zkratku o.s.. Tedy název sdružení bude vypadat např. následovně : Sportovní klub Dynamo, občanské sdružení nebo Tělovýchovná jednota Třebechovice, o.s.. Občanská sdružení, která byla u MV ČR registrována do data a tedy jejich název neobsahuje shora uvedený text, jsou povinna uvést svůj název do souladu se zákonnou úpravou nejpozději do 3 let od účinnosti změny zákona, tj. nejpozději do !!!! Pro nově vznikající občanská sdružení: V návrhu na registraci stanov se u členů přípravného výboru, kteří návrh Ministerstvu vnitra ČR předkládají, nově místo rodného čísla uvádí datum narození. Legislativně právní a personální odbor ČSTV Příloha: aktualizované vzorové stanovy TJ/SK aktualizovaný návrh na registraci stanov

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

OBĚŽNÍK č. 3/2014. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.

OBĚŽNÍK č. 3/2014. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi. OBĚŽNÍK č. 3/2014 Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.cz Den vydání: 18. 8. 2014 Určeno: Všem organizačním složkám Českého

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č. j.: 26 667/2006-50 V Praze dne 12. prosince 2006 Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti

Více

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ 16 Ročník 51 http://statorg.cmkos.cz Případným autorům příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné číslo. Informace předsedkyně

Více

Otázky a odpovědi ke Grantovému systému GA ČR - zadávací dokumentaci

Otázky a odpovědi ke Grantovému systému GA ČR - zadávací dokumentaci Otázky a odpovědi ke Grantovému systému GA ČR - zadávací dokumentaci Jakými pravidly se řídí udělování grantů, jak o nich získat informace a jak získat přesné pokyny pro podávání žádostí? Návrhy projektů

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013 I. Rozpočet a financování A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 - úpravy rozpočtu k 15. 10. a 25. 11. 2013 - převody mezi ukazateli,

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015

Státní podpora sportu pro rok 2015 Státní podpora sportu pro rok 2015 PROGRAM 133510 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 9. prosince 2014 pod č.j. MŠMT-27422/2014 ÚVOD Skupina pro ekonomické záležitosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č. 2048 ze dne 19. 8. 2014 Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro subjekty působící v oblasti

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Vznik občanského sdružení

Vznik občanského sdružení Občanská sdružení 1002 1003 Díl 2 Občanská sdružení Obsah kapitola 1 Obecné principy...1002 kapitola 2 Vznik občanského sdružení...1003 2.1 Návrh na registraci...1005 2.2 Stanovy...1009 2.3 Proces registrace...1080

Více

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování DESET KROKŮ PROCESEM KOMUNITNÍHO PLANOVÁNÍ krok č.10 Přílohy k metodice č.10 Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování PROGRAMOVÝ TÝM PROJEKTU EQUAL 0076 Centrum

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE Č. 3/2014

AKTUÁLNÍ INFORMACE Č. 3/2014 Regionální sdružení České unie sportu v Opavě Vodárenská 2736/18, 747 05 Opava Registrace u MV ČR: VS/1-22270/93-R ze dne 08.11.1993 IČ: 00436062 www.cusopava.cz e-mail: cus@cusopava.cz tel.: +420 553

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 V souladu s ustanovením čl. 100 odst. 1 písm. a) a článku 101 stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS ) vydává výkonný výbor SH ČMS

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Čl. 1 Obecně Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti výboru 1 TJ Sokol Palkovice, jeho jednotlivých oddílů a odborů. Jednací

Více

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ BULLETIN č. 58/2007 ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ generální partner ČHS Vážení členové Českého horolezeckého svazu, tento bulletin

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více