V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili:"

Transkript

1 Výroční zpráva 2011

2 V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili: Ministerstvo vnitra ČR Siemens Integrity Initiative Nadace Open Society Fund Praha Stefan Batory Foundation Velvyslanectví Spojených států amerických Magistrát hl. m. Prahy International Visegrad Fund Městská část Praha 5 Naši partneři: Dále nás podpořili:

3 Obsah Naši donoři 2. strana obálky Slovo úvodem 2 I. Program Udržitelná doprava 4 Oblasti našich aktivit 5 Výchova k udržitelné mobilitě na školách 6 Bezpečné cesty do školy 12 Kampaň Chceme být vidět 13 Mezinárodní konference Udržitelná doprava ve městech zemí V4 14 Lobbing 15 Pracovní skupina BESIP při odboru dopravy MHMP 15 Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu 15 Poradenská činnost 17 Spolupráce s médii 18 Spolupráce se zahraničními a dalšími subjekty 18 II. Program Bezkorupce 20 Oblasti našich aktivit 21 Veřejné zakázky v ČR a SR 22 Lokální protikorupční politika 25 Síťovací aktivity Bezkorupce, besedy, školení a konference 28 Zahraniční projekty a spolupráce 31 Účast Oživení na tvorbě protikorupčních strategií a legislativy 33 Právní a protikorupční poradna 36 III. Finanční zpráva 40 Vyhodnocení hospodaření 46 Klub Přátel Oživení 47 Struktura organizace 48 Naši spolupracovníci 48 1

4 2 Slovo úvodem Milí přátelé, za uplynulý rok nabylo téma korupce velké pozornosti a dovolím si hned v úvodu říci, že i v tom pozitivním slova smyslu. Nejen v předvolebních kláních, ale dokonce i po posledních volbách a v uplynulém roce zazněl ze stran našich zákonodárců hned několikrát hlas, který naznačoval, že se zde objevuje politická vůle tuto problematiku řešit. Hned po půlročním působení současné vlády vznikl ambiciozní plán s názvem Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, v němž se i díky Oživení objevilo hned několik protikorupčních opatření, která je nutné pro zdravě fungující demokratickou společnost zavést, novelizovat či nově schválit. Jedním z těchto opatření byl zákon o veřejných zakázkách. S mírným odstupem času si dovolím řešení problematiky veřejných zakázek nazvat malou vládní vlajkovou lodí, která se v relativně krátkém čase a za podpory hned několika iniciativ dostala až do širých vod poslanecké sněmovny. Tam po několika silných otřesech obstála aspár šrámy byla přijata, a to i díky přičinění a jednotnému hlasu nás, zástupců občanského sektoru a podnikatelské sféry. Tento příznivý vítr, který zavál ze strany zástupců businessu, nevládních organizací, expertů a odborníků z akademické půdy, vnímám jako životaschopný proces s pozitivním dopadem na vytváření protikorupční legislativy. Nejen naši politici, ale i všichni občané by si takovýto přístup měli vzít za příklad. V dohledné době se totiž bude rozhodovat o dalších právních předpisech, jejichž aktuální znění nebo absence poskytuje vysoký korupční potenciál. Dovolím si upozornit na některé z nich. Jedná se o: zákony o územních samosprávných celcích, které mají nesmírný dopad na hospodárnost a nakládání s veřejným majetkem na municipální úrovni, služební zákon, který musí jasně definovat, kde je hranice rozdělující kompetence mezi politiky a zaměstnanci úřadů i dalších institucí veřejné správy, zákon ošetřující transparentnost a způsob financování politických stran (neúprosně se blíží supervolební rok 2014), právní předpis, který musí rozšířit ochranu oznamovatelů korupčního jednání.

5 3 V pozadí tohoto dnes velmi atraktivního společenského problému, jakým je korupce, se Oživení i nadále věnuje tématu, které naši společnost také v poslední době souží. Trvale udržitelný rozvoj prostředí, ve kterém žijeme, konkrétně pak ve vztahu k dopravě, je dalším ze stěžejních programů, na kterém jsme v uplynulém roce intenzivně pracovali. Život v obcích a městech ČR se kvůli nepřetržitě narůstající hustotě automobilové dopravy stále mění. Na rozdíl od korupce se mi v tomto případě nedaří najít téměř žádný pozitivní úhel pohledu na danou problematiku. Špatné podmínky pro chodce a nedostatečná podpora rozvoje cyklistické dopravy jsou pro naši metropoli, na kterou soustřeďujeme svou pozornost především, charakteristické a odporují si s evolucí a současnými trendy moderních evropských měst. Práce s nejmenšími a zapojování veřejnosti do dění kolem nás jsou nejvýznamnějšími prvky, kterými lze charakterizovat naši činnost v této oblasti. Jako příklad mohu uvést vzdělávací a osvětové aktivity ve prospěch udržitelné dopravy na základních a středních školách a zapojování žáků do kreativního vytváření a přeměny svého okolí. Na začátku tohoto úvodu jsem použil podobenství s vlajkovou lodí, na závěr si přirovnání ještě dovolím doplnit: vlajková loď již vyplula, nyní je nutné, aby ji následoval celý konvoj. Oživení bude i nadále vynakládat své úsilí takovým směrem, aby vlajková loď byla následována, a to nejen na úrovni nových právních předpisů, ale ivrovině tvorby nelegislativních opatření a prosazování nových inovativních strategií a přístupů, které jsou pro život zdravé a tolerantní společnosti naprosto nezbytné. Držíte v ruce zprávu organizace, která zanedlouho oslaví 15 let od svého založení. Vy sami nyní můžete nejlépe vyhodnotit, zda plujeme správným kurzem. Děkujeme za vaši dosavadní podporu. S úctou Štěpán Rattay předseda sdružení Oživení, o. s.

6 4 Udržitelná doprava Velká studentská cyklojízda Den bez aut, foto Štěpán Hon V rámci tohoto programu se dlouhodobě věnujeme propagaci a podpoře dopravy šetrné k životnímu prostředí. Usilujeme především o snižování nadměrné automobilové zátěže v Praze, zajištění většího bezpečí a komfortu chodců na jejich každodenních cestách městem, vytvoření bezpečné a propojené dopravní infrastruktury pro pražské cyklisty a osvětu zacílenou na podporu nízkoenergetické dopravy ve vztahu k široké veřejnosti, veřejné správě i odborníkům. Zvláštní pozornost věnujeme nejvíce ohroženým a současně znevýhodněným skupinám chodců dětem, seniorům, rodičům s kočárky, občanům s handicapem. Občanským iniciativám, které se zabývají ochranou životního prostředí, ale i jednotlivcům a dalším institucím, mezi něž patří zejména školy, poskytujeme poradenství a zajišťujeme medializaci jejich problémů a výsledků práce. Pořádáme odborné semináře a konference na téma pěší a cyklistické dopravy a osvětové akce pro veřejnost zaměřené na jejich podporu. Naši pracovníci jsou členy odborných pracovních skupin a komisí ve veřejné správě, které se zabývají pěší dopravou a bezpečností silničního provozu v Praze.

7 Cílem našich aktivit je zejména: vytváření podmínek pro bezpečný a pohodlný pohyb pěších ve městě vznik kvalitní a plnohodnotné infrastruktury pro cyklisty v Praze bezpečné a zdravé cesty do škol ekologická výchova, poradenství a osvěta propagace udržitelných forem dopravy zklidňování dopravy ochrana ovzduší 5

8 6 Výchova k udržitelné mobilitě na školách Workshop Město pro lidi NTM foto Oživení Projekt Výchova k udržitelné mobilitě na školách realizovaný v roce 2011 je součástí aktivit Oživení, v rámci kterých vzděláváme žáky, studenty a pedagogy na školách v oblasti udržitelné dopravy a rozvoje. Jedná se o ucelený vzdělávací program, který Oživení realizuje již několik let a průběžně jej rozšiřuje přibývají nové aktivity, výukové materiály a metodiky. Naším cílem je výchova dětí v aktivní občany, kteří vnímají své okolí, uvědomují si souvislosti mezi lidským chováním a jeho dopadem na životní prostředí, dokážou formulovat požadavky na jeho zlepšení a dosáhnout změn. Do realizace školních projektů jsou proto kromě žáků, učitelů a rodičů zapojeny také další subjekty z širší komunity v okolí škol, které mají právo nebo povinnost vyjadřovat se k danému problému a kompetence jej řešit (úředníci městských částí, politici, policie, zájmová sdružení, aktivní jednotlivci). Školám poskytujeme poradenství při řešení problémů s dopravou a vytváření školních plánů mobility (dlouhodobé strategie škol podporující šetrné způsoby dopravování žáků), spolupracujeme s odborníky (zejména dopravními projektanty a environmentalisty) a propojujeme je se školami, pořádáme osvětové akce, semináře a konference, do nichž zapojujeme žáky, pedagogy, úředníky, politiky a nevládní organizace, nabízíme výukové materiály pro využití v hodinách environmentální, dopravní a občanské výchovy. V rámci tohoto vzdělávacího programu jsme v roce 2011 spolupracovali s 8 pražskými základními a 6 středními školami, které se zapojily do níže uvedených aktivit.

9 7 Workshop Město pro lidi Dne jsme realizovali v prostorách Národního technického muzea pilotní workshop Město pro lidi. Scénář workshopu jsme připravili ve spolupráci se skupinou expertů z oblasti urbanismu, architektury a vzdělávání. V současné době je součástí ustálené nabídky programů NTM pro školy. Cílem workshopu určeného pro 2. stupeň základních škol je seznámit žáky interaktivní formou s pojmy veřejný prostor a jeho funkce, doprava, udržitelná doprava, udržitelný rozvoj, architektura, urbanismus a podnítit v nich aktivní způsob uvažování o problematice dnešní podoby měst a života v nich. Při jeho realizaci je využita nová expozice Architektura, stavitelství a design v budově Národního technického muzea v Praze, kde mohou být moderním způsobem rozvinuty tvůrčí aktivity dětí. Workshop ukazuje dětem různé podoby města, učí je vnímat jeho současnou podobu a přemýšlet o podobě ideální. Podporuje u nich aktivní občanský přístup k problematice, zejména jim ukazuje, že pokud vnímají rozpor mezi skutečným a chtěným stavem věcí, mohou u odpovědných subjektů požadovat změnu.

10 8 Velká studentská cyklojízda Evropský den bez aut Velká studentská cyklojízda Den bez aut foto Štěpán Hon V rámci Evropského týdne mobility se na mezinárodní Den bez aut 22. září konal 2. ročník velké studentské cyklojízdy, kterou jsme připravili ve spolupráci se sdružením Pražské matky a iniciativou Auto*mat. Trasu z Pankráce na Kampu a zpět, vedenou z větší části po vozovce, absolvovaly zhruba dvě stovky studentů 6 středních škol a gymnázií. Na Kampě měli studenti za úkol sepsat návrhy na zlepšení dopravní situace v Praze se zaměřením na podmínky pro pražskou cyklistiku. Akce byla velice zdařilá, do velké míry i díky dobré spolupráci s Policií ČR, která pomohla zajistit hladký průjezd Prahou. Cílem studentských cyklojízd je propagovat městskou cyklistiku a podpořit její využívání pro každodenní cesty Prahou (nejen) u mladé generace.

11 9 Cyklojízdy pražských základních škol Cyklojízda ZŠ Jinonice foto Tomáš Cach Cyklojízda ZŠ Písnice foto Oživení Během června jsme se podíleli na organizaci žákovských cyklojízd ZŠ Písnice a Waldorfské ZŠ v Praze-Jinonicích. Trasa cyklojízdy ZŠ Písnice vedla okruhem od školy přes Točnou a Cholupice do Modřanské rokle, kde děti vypracovaly jednoduché úkoly týkající se jízdního kola a jeho vybavení, a přes písnické sídliště zpět. Skupinu zhruba 60 malých cyklistů doprovázených učiteli i několika rodiči doplnil i pěší průvod prvňáčků, který za nimi dorazil k Modřanské rokli. Cyklojízda Waldorfské školy, které se zúčastnilo také cca 60 žáků a velké množství učitelů i rodičů, vedla od Palackého náměstí po cyklotrase podél Vltavy přes Barrandovský most a Prokopské údolí až do Jinonic. Obě cyklojízdy byly součástí školních plánů mobility představujících strategii škol na podporu bezpečné a šetrné dopravy žáků, na jejichž přípravě se Oživení také podílelo.

12 10 Přednášky o udržitelné dopravě na školách Přednáška o dopravě ve městě ZŠ Písnice foto Oživení V průběhu května jsme na čtyřech pražských základních školách (ZŠ Chvaly, ZŠ L. Coňka, Waldorfská ZŠ Jinonice, ZŠ Veronské náměstí) uspořádali přednášky o dopravě ve městě. Jejich cílem bylo představit žákům jednotlivé druhy městské dopravy z různých úhlů pohledu z hlediska dopadu na životní prostředí, vlivu na lidské zdraví, prostorových nároků, ekonomické výhodnosti, rychlosti atd. Součástí prezentací byla diskuze s dětmi o tom, jak vidí dopravu ve svém městě ony, jaké způsoby dopravování preferují a proč. Přednášky si ve spolupráci s Oživením připravili dopravní projektanti a urbanisté, kteří mají dlouholeté zkušenosti se zklidňováním dopravy a návrhy cyklistické a pěší infrastruktury.

13 11 Prezentace výukového DVD Ukázka z DVD Udržitelná doprava učme se v souvislostech ilustrace Barbora Veselá Na semináři o ovzduší organizovaném o. s. Tereza dne jsme představili pedagogům a školním koordinátorům EVVO práci s naším interaktivním DVD Udržitelná doprava aneb učme se v souvislostech, které jsme vyvinuli ve spolupráci s pedagogy a odborníky na ekologickou výchovu a životní prostředí v předchozím roce. DVD je určeno základním a středním školám a nabízí pedagogům a žákům vzájemně propojená témata ovzduší, hluk, zeleň, veřejný prostor, uhlíková stopa, pěší a cyklistická doprava zpracovaná pro výuku v hodinách environmentální, dopravní, osobnostní a sociální nebo mediální výchovy. Společným jmenovatelem jednotlivých témat je doprava a pohled na ni z různých úhlů jak ovlivňuje kvalitu životního prostředí, jaký má dopad na lidské zdraví a další oblasti lidského života. Cílem tohoto interaktivního výukového nástroje je osvěta a výchova mladé generace směrem k většímu využívání a podpoře šetrných a zdravých způsobů dopravy, jako je chůze či jízda na kole, a k aktivní ochraně životního prostředí. Podpořeno hlavním městem Prahou, MČ Praha 5

14 12 Bezpečné cesty do školy Mapování na ZŠ Chvaly foto Oživení Rizikový přechod na cestě do Waldorfské ZŠ Jinonice foto Libor Kozák Do třetího ročníku programu Bezpečné cesty do školy byly pracovní skupinou BESIP při odboru dopravy MHMP vybrány ZŠ Veronské náměstí v Praze 10, ZŠ Písnice v Praze-Libuši, Waldorfská ZŠ Jinonice v Praze 5 a ZŠ Chvaly v Praze Horních Počernicích. Součástí našich aktivit bylo společně s těmito školami podniknout kroky k zajištění větší bezpečnosti žáků na jejich každodenních cestách a k podpoře využívání šetrných způsobů dopravy, zejména chůze a jízdy na kole. Výsledkem těchto snah bylo po provedení analýzy situace v okolí škol vypracování 4 dopravních studií s návrhy na řešení nebezpečných míst a jejich předložení Magistrátu hl. m. Prahy a dotčeným městským částem k realizaci. Na základě výsledků průzkumu dopravních preferencí žáků realizovaly všechny zapojené školy opatření na podporu ekologické dopravy (instalace stojanů a přístřešků na kola, nákup koloběžek) a zorganizovaly množství doprovodných aktivit (dopravní odpoledne pro děti z MŠ a tříd 1. stupně, cyklojízdy, malování značek na dvoře školy, vlastnoruční výroba map rizikových míst, bezpečnostní šetření na přechodech u školy, slohové práce na téma Moje cesta do školy atd.). V další fázi projektů jsme školám poskytli metodickou podporu a odborné vedení při vypracování tzv. školního plánu mobility dlouhodobé dopravní strategie podporující zdravé a šetrné způsoby dopravování žáků, která se stala povinnou součástí všech projektů realizovaných v rámci programu. Podpořeno MČ Praha 5

15 13 Kampaň Chceme být vidět Kampaň Chceme být vidět soutěžní fotografie foto Adéla Kviderová, Andrea Burianová Kampaň Chceme být vidět soutěžní fotografie foto Jonáš Knetl Na konci listopadu 2011 jsme společně s o. s. Pražské matky a Nadací Partnerství zahájili druhý ročník fotografické soutěže pro školy, která byla součástí kampaně za větší viditelnost a bezpečnost chodců a cyklistů v zimních měsících. Zúčastnilo se jí 34 škol z ČR, které zaslaly více než 150 fotografií vzešlých z výběrových školních kol. Kampaň Chceme být vidět propagovala reflexní prvky jako nezbytnou a důležitou součást oblečení, kol či zavazadel, která mnohdy může chodci nebo cyklistovi zachránit život. Kampaň podpořily 3M, BESIP, Amulet Bicycles, Altima, Bonobos.cz, Citybikes, Nakolobce.cz, taneční studio Emotion, hlavní město Praha a finanční skupina Axa. 50 dávám přednost chůzi

16 14 Mezinárodní konference Udržitelná doprava ve městech zemí V4 Konference o udržitelné dopravě ve městech zemí V4 prezentace aktivit Oživení foto Oživení Ve dnech hostilo Oživení zástupce neziskových organizací ze zemí Visegradské čtyřky v rámci konference Udržitelná doprava ve městech zemí V4. Pozvání přijalo polské sdružení Zielone Mazowsze, Združenie Slatinka, Združenie kraj ze Slovenska a maďarská organizace Zöld Fiatolok (Zöfi). Náplní konference bylo představení činnosti jednotlivých sdružení na poli udržitelné dopravy s cílem získání nových zkušeností a inspirace, které by mohly vyústit v další spolupráci na mezinárodních projektech. Součástí konference byla i projížďka na elektrokolech Prahou. Výstupem setkání bylo vydání elektronické brožury představující aktivity jednotlivých sdružení a Memorandum formulující základní cíle zúčastněných organizací pro budoucí spolupráci na poli udržitelné dopravy. Podpořeno International Visegrad Fund

17 15 Lobbing Oživení dlouhodobě působí v oblasti dopravy na odpovědná místa (představitele státní správy i samosprávy), aby vytvářela lepší podmínky pro bezpečnější a příjemnější pohyb chodců a cyklistů v ulicích hlavního města. Využívá k tomu svého působení uvnitř struktury veřejné správy i dlouhodobé spolupráce s dalšími institucemi a nevládními organizacemi, jakož i médii. Pracovní skupina BESIP při odboru dopravy MHMP V rámci členství v této pracovní skupině se zabýváme problematikou bezpečnosti chodců a cyklistů v pražských ulicích. Každý rok se obracíme na představitele hlavního města s žádostí o navýšení položky BESIP, která je součástí dopravního rozpočtu a z níž je mj. financován program Bezpečné cesty do školy. Snažíme se také zasazovat o úpravy komunikací, které byly v rámci programu Bezpečné cesty do školy nebo ve spolupráci s občany či občanskými iniciativami navrženy v dopravních studiích a mají zajistit větší bezpečí nejen dětem na jejich cestách do škol. V roce 2011 byly realizovány tyto úpravy: montovaná obruba na křižovatce Prokopova x Rokycanova (BCŠ 2010, ZŠ Lupáčova, Praha 3) instalace zařízení na měření rychlosti před ZŠ Na Zlíchově (BCŠ 2007, ZŠ Zlíchov, Praha 5) úprava nároží křižovatky Sabinova x Rokycanova (vytažení chodníků, bezbariérový přístup) a stavební úprava přechodu (dělicí ostrůvek) přes Rokycanovu ul. (BCŠ 2008, Hudební škola hl. města Prahy a RKC Nová Trojka, Praha 3) nový přechod pro chodce v ul. Meteorologická (na křižovatce se Šátálskou a Zahrádeckou ul.) (BCŠ 2008, ZŠ Meteorologická, Praha- Libuš) zvednutá plocha křižovatky Sládkova x Havanská (BCŠ 2007, ZŠ Korunovační, Praha 7). Byla též připravena projektová dokumentace k instalaci zpomalovacího prahu před ZŠ Jeseniova a k úpravě křižovatky Jeseniova x Strážní (BCŠ 2009, ZŠ Jeseniova, Praha 3) a k úpravě křižovatky Ke Smíchovu x Na Křenkově (BCŠ 2009, ZŠ Slivenec, Praha-Slivenec).

18 16 Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu Nový přechod s dělicím ostrůvkem na Rokycanově ul., Praha 3 foto Oživení Zvýšená plocha křižovatky Havanská x Sládkova foto Oživení Spolupracujeme se členy Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu, která se snaží prosazovat dopravní opatření posilující cyklistickou infrastrukturu města, její důslednější a systémové budování a realizaci investičních akcí na patřičné technické a odborné úrovni. V lednu 2011 jsme prezentovali představitelům Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu výsledky projektu Jak odstranit klíčové bariéry cyklistické dopravy v Praze realizovaného v roce 2010, jehož cílem bylo zhodnotit cyklisticky problémová místa z hlediska toho, nakolik brání cyklistům v průjezdu a nakolik odrazují obyvatele Prahy od vykonávání jejich denních cest (do práce, do školy,...) na kole. Komisi byly předány zadávací karty zpracované v rámci projektu, které navrhují koncepční řešení 27 problémových lokalit v Praze a budou sloužit jako podklady pro projektové dokumentace řešící úpravy těchto míst.

19 17 Poradenská činnost V rámci této činnosti poskytujeme občanům či institucím, které se na nás obracejí s prosbou o radu v záležitostech týkajících se dopravní problematiky v Praze, konzultace em, telefonicky či formou osobních setkání. Konzultujeme zejména dotazy na řešení dopravního zklidnění okolí škol, radíme školám, jak se zapojit do programu Bezpečné cesty do školy a jak dosáhnout realizace navržených opatření z programů vzešlých, pomáháme řešit konkrétní dopravní problémy občanů v místě jejich bydliště či pracoviště. Napomohli jsme např. ZŠ sv. Augustina vyřešit problém pěšího přístupu ke škole zprostředkováním kontaktu s městskou částí Prahy 4 a dopravními projektanty, kteří pro školu zdarma zpracovali dopravní studii navrhující dopravní zklidnění v okolí školy. Škola je nyní v kontaktu s městskou částí, byla již realizována úprava dopravního značení a připravuje se stavební úprava komunikace Českobudějovická u metra Kačerov. Občanům žijícím na Libocké ulici v Praze 6 jsme poskytli pomoc při řešení problémů s nadměrnou automobilovou dopravou a nebezpečnými podmínkami pro chodce v jejich ulici. Bylo založeno občanské sdružení Bezpečná Liboc, vypracována dopravní studie s návrhy dopravního zklidnění, předložena MČ Praha 6 a zahájena jednání o její realizaci.

20 18 Spolupráce s médii Oživení seznamuje širokou veřejnost se svými aktivitami na svých webových stránkách v rámci svého dopravního programu pak na a v rámci sociálních sítí (facebook: https://www.facebook.com/oziveni.cz). Neoddělitelnou součástí naší práce je spolupráce s pražskými i celostátními médii, která o našich aktivitách a záležitostech souvisejících s dopravou v Praze informují prostřednictvím tiskových zpráv, tiskových besed i vlastních článků. Spolupráce se zahraničními subjekty V roce 2011 jsme navázali spolupráci se slovenskou organizací Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), která provozuje portál sloužící občanům SR k upozorňování na problémy různého charakteru v jejich okolí. Redakční systém tohoto portálu jsme využili jako základ pro portál na jehož vytváření jsme v roce 2011 začali pracovat. Jeho cílem je poskytnout obyvatelům Prahy prostor pro nahlášení problémů, se kterými se setkávají jako chodci na svých cestách Prahou, zaslat podněty příslušným samosprávám a sledovat jejich řešení.

21 19 Spolupráce s dalšími subjekty Oživení spolupracuje s řadou neziskových organizací, které se zabývají obdobnou problematikou, a to sdílením informací, organizováním společných akcí a vzájemnou podporou. Mezi tyto organizace patří zejména sdružení Pražské matky, které se podílelo na realizaci projektu Město pro pěší a se kterým Oživení nadále spolupracuje v programu Bezpečné cesty do školy, Nadace Partnerství s programem Na zelenou, sdružení Auto*Mat s aktivitami směřujícími k prosazování udržitelné mobility ve městě, o. s. Asistence se svými snahami o lepší podmínky pro znevýhodněné občany, zejména o bezbariérovou dopravu, a občanská iniciativa která upozorňuje na riziková místa na pražských komunikacích.

22 20 Program Bezkorupce V rámci tohoto programu dlouhodobě usilujeme o snižování výskytu korupce, střetu zájmů, klientelismu a dalších forem zneužívání veřejné moci k soukromému prospěchu. Poskytujeme obětem korupce komplexní servis včetně právního poradenství, odhalujeme a medializujeme jednotlivé korupční případy, spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení, realizujeme výzkumy, analýzy a protikorupční audity, navrhujeme a prosazujeme systémová opatření. Snažíme se zvýšit transparentnost rozhodování a hospodaření veřejných institucí a vymahatelnost osobní odpovědnosti veřejných funkcionářů a posílit tak aktivní účast občanů. Mezi hlavní oblasti našeho zájmu patří právo na informace, zadávání veřejných zakázek a nakládání s veřejným majetkem. V neposlední řadě se věnujeme šíření protikorupčního know-how, vzdělávání a síťování protikorupčních a občanských aktivistů.

23 Naše aktivity a cíle: posilování transparentnosti veřejné správy vymáhání osobní odpovědnosti veřejných funkcionářů kontrola nakládání s veřejným majetkem prosazování systémových změn prostřednictvím analyzování korupčních rizik a vytváření protikorupčních strategií na úrovni veřejné správy watchdog a medializace korupčních kauz šíření protikorupčního know-how a síťování protikorupčních aktivistů prosazování protikorupčních legislativních změn 21

24 22 Veřejné zakázky v ČR a SR Veřejné zakázky se stávají v naší zemi velmi často objektem korupce. Kauzy zmanipulovaných, předražených nebo nepotřebných veřejných zakázek posledních let jednoznačně ukazují, že se z nich stal spolehlivý zdroj peněz pro korupční obchody. Současná fakta a stav poznání potvrzují, že nehospodárnost a korupce ve veřejných zakázkách se stále více stávají systémovým problémem než pouhým individuálním selháním. Závažnost problému si pod tlakem veřejného mínění uvědomila také naše politická reprezentace a ozdravení veřejných zakázek se stalo jednou z protikorupčních priorit nové vlády. Rok 2011 tak byl ve znamení pokusů vlády zlepšit systém veřejných zakázek legislativní cestou za významné participace odborné veřejnosti a nevládních organizací a iniciativ jak ze strany byznysu, tak neziskové sféry včetně. Oživení do tohoto procesu přispělo následujícími aktivitami. ČR je na 78. místě ze 125 zemí v neregulérních platbách ve veřejných kontraktech (zdroj OECD 2007)

25 23 Analýzy systému veřejných zakázek Oživení zpracovalo ve spolupráci s ekonomickým institutem CERGE- EI dvě rozsáhlé analýzy systému veřejných zakázek v ČR s cílem zjistit aktuální nedostatky v celkové transparentnosti veřejných zakázek a v otevřenosti soutěží o zakázky. Zjištěné výsledky Oživení využilo pro formulování a propagaci žádoucích řešení problémů s nízkou transparentností veřejných zakázek a omezování otevřené soutěže. Výsledky zároveň posloužily pro hodnocení účinnosti a dopadů navrhovaných legislativních opatření a lobování za co nejúčinnější řešení v průběhu celého legislativního procesu. Jak si zadavatelé usnadňují život Kumulace stavebních zakázek pod hranicí 20 mil. Kč (zdroj CERGE-EI) Projekt Zlepšení systému veřejných zakázek v ČR a SR byl podpořen z prostředků Siemens Integrity Initiative.

26 24 Kampaň: Netolerujte korupci! Oživení v roce 2011 zahájilo kampaň se sloganem Netolerujte korupci! foto Oživení Oživení se v minulém roce snažilo zvýšit povědomí široké veřejnosti o problému korupce pomocí dvou spotů Nádraží (http://www. youtube.com/watch?v=pa7dlixrbf8) a Nemocnice (http://www. youtube.com/watch?v=_sj9-ipqiv8), které odlehčenou formou upozorňovaly na absurdní komplikace, jež mohou díky korupci ve veřejných zakázkách nastat. Součástí kampaně byla výzva občanům, aby takové projevy korupce netolerovali a pomohli Oživení s monitorováním korupčních případů. V této souvislosti jsme veřejnosti poskytli jednoduchý manuál, jak může kdokoli monitorovat z veřejně dostupných zdrojů veřejné zakázky. Oba spoty na youtube.com zhlédlo více než 16 tisíc lidí. Spot Nádraží bylo možno zhlédnout také na festivalu Jeden svět a Jeden svět na školách, kde byl vysílán v doprovodném programu sociálních spotů NonCom a hned v několika případech sklidil potlesk. Tyto spoty také převzala do svých programů společnost Aerokino, která zařadila jejich odvysílání před některá velkoplošná promítání filmů. Kampaň: Netolerujte korupci! byla podpořena z prostředků Siemens Integrity Initiative.

27 25 Lokální protikorupční politika Lokální watchdog Na podzim jsme se ve spolupráci s dalšími pěti pražskými iniciativami (Pražské fórum, Praguewatch, Auto*Mat, Arnika, Buskerville) rozhodli zhodnotit podstatné aspekty prvního roku vládnutí nové pražské vládnoucí koalice ODS a ČSSD. V hodnocení předneseném na tiskové konferenci se zhostili tématu aktualizované protikorupční strategie hlavního města a (ne)naplňování strategie původní. V návaznosti na hodnocení jsme se podíleli na vypracování tzv. Šesti požadavků, v nichž jsme společně s ostatními požadovali konkrétní zlepšení zejména v oblastech transparentnosti rozhodovacích procesů a hospodaření městských firem s prostředky města. Po převratu na pražské radnici jsme na společné veřejné debatě (celý záznam si můžete prohlédnout na této adrese požadavky předložili staronovému primátorovi Bohuslavu Svobodovi a krátce po novém roce rada města požadavky částečně splnila. Část závazků ovšem přijala po způsobu chytré horákyně ve vlastním pozměněném znění. Nadále budeme plnění požadavků sledovat a v případě dalších úhybných manévrů vedení města důrazně prosazovat naplnění jejich původního záměru.

28 26 Města, obce, bezxkorupce Mapa protikorupčních opatření samospráv Oživení v únoru roku 2011 spustilo projekt Města, obce, bezkorupce internetovou mapu protikorupčních opatření samospráv. Projekt navazuje na Protikorupční desatero Oživení pro kampaň do komunálních voleb v roce Cílem projektu je monitorovat, nakolik komunální politici mysleli svoji předvolební rétoriku v boji proti korupci skutečně vážně a zda jsou ochotni skrze naši aplikaci zveřejnit své plány na lokální protikorupční opatření. V druhé fázi projektu poté bude naším cílem vyhodnotit, nakolik byla deklarovaná opatření účinná a zda mají šanci snižovat korupční příležitosti v daném městě či obci. Z celkem 227 oslovených měst a obcí (samosprávy s rozšířenou působností) se do mapy připojilo v průběhu roku celkem 18 měst s různým rozsahem plánovaných nebo realizovaných opatření. V průběhu roku 2012 plánujeme průběžné hodnocení skutečné úrovně implementace vyhlášených protikorupčních opatření. Projekt byl podpořen z prostředků Americké ambasády v Praze Mapa protikorupčních opatření

29 27 Protikorupční audit samospráv Vzorec prof. Roberta Klitgaarda, který jsme aplikovali pro definování mapy korupčních rizik v rámci realizace protikorupčního auditu Sedm statečných samospráv se zapojilo do projektu občanského sdružení Oživení a účastní se protikorupčního auditu zaměřeného na rizikové oblasti jako je zadávání veřejných zakázek, hospodaření s veřejným majetkem, veřejná podpora a dotace, informační politika a transparentní rozhodování orgánů samospráv, fungování společností ovládaných samosprávou, nastavení kontrolních mechanismů a vyřizování stížností úřadem samosprávy. Součástí auditu je i předání sady doporučení, která úřady samospráv postupně implementují do svých interních procesů. Audit samospráv byl zahájen na konci října 2011 a do tohoto projektu se zapojilo sedm samospráv: Karlovy Vary, Hodonín, Lanškroun, Černošice, Psáry, Srch a Tisá. Projekt byl podpořen z prostředků Nadace Open Society Fund Praha a částečně z rozpočtů příslušných samospráv.

Zpráva Oživení, o. s., o provozu protikorupční linky 199 za období leden - prosinec 2011

Zpráva Oživení, o. s., o provozu protikorupční linky 199 za období leden - prosinec 2011 Zpráva Oživení, o. s., o provozu protikorupční linky 199 za období leden - prosinec 2011 Oživení provozuje protikorupční linku 199 od ledna 2011. Provoz linky zajišťují studenti posledních ročníků právnické

Více

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení O PROGRAMU určen školám na území Prahy (mimo Prahu realizuje projekty bezpečných cest Nadace Partnerství v rámci programu

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Eva Kyzourová náměstkyně místopředsedkyně vlády ČR a vrchní ředitelka Sekce pro koordinaci boje s korupcí

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

Zpráva o provozu protikorupční linky 199 za období od 1. ledna do 31. prosince 2011

Zpráva o provozu protikorupční linky 199 za období od 1. ledna do 31. prosince 2011 Zpráva o provozu protikorupční linky 199 za období od 1. ledna do 31. prosince 2011 Praha 2012 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. KRITÉRIA HODNOCENÍ ČINNOSTI LINKY 199... 5 2.1 POČET USKUTEČNĚNÝCH HOVORŮ

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Protikorupční strategie. Olomouckého kraje

Protikorupční strategie. Olomouckého kraje Protikorupční strategie Olomouckého kraje Hodnocení k 31. 12. 2015 HODNOCENÍ PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE Olomouckého kraje k 31. 12. 2015 S Protikorupční strategií Olomouckého kraje byla veřejnost seznámena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015 za rok 2015 Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31. prosince 2015 na základě vyhodnocení činnosti Z&S Apache Team, z.s. a její jednotlivá ustanovení byla

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha-Libuš Akční Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je Komisí pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš stanoveno, jakého zlepšení

Více

O P R O J E K T U. 1. Shrnutí projektu

O P R O J E K T U. 1. Shrnutí projektu O P R O J E K T U O PROJEKTU 1. Shrnutí projektu Úroveň zapojení občanů, především pak mladých lidí, do rozhodovacích procesů je v České republice všeobecně nízká. Aktivity zapojující mládež do demokratického

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Cílem organizace je podporovat blízký vztah lidí ke krajině,

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 27. listopadu 2014 KA ČR - úvod je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ -samosprávná profesní organizace sdružující autorizované architekty, projektanty, krajinářské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Otevřená data: zdroj příležitostí, nápadů a inovací pro Českou republiku ve 21. století

Otevřená data: zdroj příležitostí, nápadů a inovací pro Českou republiku ve 21. století #opendatacz Otevřená data: zdroj příležitostí, nápadů a inovací pro Českou republiku ve 21. století Aneb Jak v Česku otevíráme data Michal Kubáň 7.11. 2015, Brno Konference Open Alt 2015 Fond Otakara Motejla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2014 Základní informace o organizaci Vznik organizace Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra): 6. 9. 2011. Činnost organizace byla zahájena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP)

Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Správa Krkonošského národního parku Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Stránka 1 z 9 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

Česko na kola. Tour de Table. Cyklistické NNO v Evropě a role ECF. Aktivity cyklistických NNO v Česku. Cíle národní cyklistické federace. Jak dál?

Česko na kola. Tour de Table. Cyklistické NNO v Evropě a role ECF. Aktivity cyklistických NNO v Česku. Cíle národní cyklistické federace. Jak dál? Česko na kola Tour de Table Cyklistické NNO v Evropě a role ECF Aktivity cyklistických NNO v Česku Cíle národní cyklistické federace Jak dál? Proč vůbec jezdit na kole? 2 Cyklistická doprava je systém

Více

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5 Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

PraŽskÉ matky (PM) Poradenství. Lobing PROJEKTY

PraŽskÉ matky (PM) Poradenství. Lobing PROJEKTY výroční zpráva 2014 PraŽskÉ matky (PM) jsou nezisková organizace usilující o zlepšení stavu životního prostředí, zvýšení zájmu veřejnosti o tuto problematiku a především o odpovědnější přístup občanů i

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP)

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) červenec 2014 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí Plán udržitelné mobility Prahy a okolí Mgr. Jaroslav Mach, odbor rozvoje a financování dopravy MHMP mobilitapraha@praha.eu www.poladprahu.cz Co je plán udržitelné mobility? Strategická koncepce dopravy

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření

Více

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program verze č. 1 strana č. 1 z 7 Obsah: ČÁST PRVNÍ - Úvod... 2 ČÁST DRUHÁ - INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Článek 1 - Vytváření a posilování protikorupčního

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Bezpečné cesty do školy. Pardubice-Polabiny

Bezpečné cesty do školy. Pardubice-Polabiny Bezpečné cesty do školy Pardubice-Polabiny Radek Patrný, Petr Šmíd 22. 4. 2015 Nadace Partnerství Pomáháme lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Jak našeho poslání dosahujeme? udělujeme

Více

Podmínky pro naplňování principů 3E při přípravě a zadávání veřejných zakázek v ČR

Podmínky pro naplňování principů 3E při přípravě a zadávání veřejných zakázek v ČR Nová etapa v zadávání veřejných zakázek revoluce v roce 2016, aneb taky co nového v elektronizaci přezkumu a auditu Podmínky pro naplňování principů 3E při přípravě a zadávání veřejných zakázek v ČR Martin

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí. Ing. Martin Havelka odbor rozvoje a financování dopravy MHMP

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí. Ing. Martin Havelka odbor rozvoje a financování dopravy MHMP Plán udržitelné mobility Prahy a okolí Ing. Martin Havelka odbor rozvoje a financování dopravy MHMP mobilitapraha@praha.eu www.poladprahu.cz Co je plán udržitelné mobility? Strategická koncepce dopravy

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 5. 2015 Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec Předkládá: Zpracoval: PhDr.

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje. Účetnictví a výkaznictví

Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje. Účetnictví a výkaznictví Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje Účetnictví a výkaznictví Legislativa Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (připravuje se novela s účinností od 1. 1. 2016) Vyhláška č. 410/2009

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM PNMO VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Zpracoval: Bc. Zbyněk Hanzl, Zdeňka Jurićová, DiS. Odborný

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014 Tisková konference 8. listopadu 2011 PLÁN ČINNOSTI PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 17. února 2011 vznik Pražské protikorupční rady (PRAPOR), opřipomínkování

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: červenec 2016 Číslo: 2/2016 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

Mapování na ZŠ Jiřího z Poděbrad

Mapování na ZŠ Jiřího z Poděbrad P R A Ž S K É M A T K Y POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE Pražské matky jsou občanské sdružení, které usiluje o zlepšení stavu životního prostředí v Praze, zvýšení zájmu a odpovědnější přístup občanů i veřejné

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených OFICIÁLNÍ ZÁZNAM 1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených konaný v Lidovém domě (Steinerově sále), ulici Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1 dne 4.

Více

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 V roce 2009 naši činnost podpořili: A desítka dobrovolníků, kteří odpracovali bezúplatně více než 1tisíc hodin ve prospěch Trojmezí.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Bezpečné cesty do školy projekt pro města a obce v ČR

Bezpečné cesty do školy projekt pro města a obce v ČR Bezpečné cesty do školy projekt pro města a obce v ČR X. KONFERENCE O ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI V OBCÍCH A MĚSTECH Ing. Radek Patrný 22. 11. 2016, PRAHA, HOTEL STEP**** Nadace Partnerství největší česká nadace

Více

Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí

Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí Příloha k ROZ 7-2015, č.j. 2747/CEN/15 Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí Obsah: srpen 2015 Úvod... 1 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 18. října 2013 KA ČR je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné. jedním z

Více

NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Obecný přístup k novému zákonu princip obecné regulace, zákon není návod východiskem směrnice, věcný záměr, výsledky konzultací od obecné části ke speciálním odpovědnost

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Hospodárné nakládání s majetkem ÚSC

Hospodárné nakládání s majetkem ÚSC Oživení, o.s. Mgr. Tomáš Kramár, DiS. Občanské sdružení Oživení: - poradenství a servis občanům, zastupitelům a veřejné správě (manuál Transparentní samospráva) - protikorupční audity a strategie (MHMP,

Více

Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí

Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí I. Úvodem O připojení k mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí rozhodla vláda České republiky svým usnesením ze dne 14. září 2011 č. 691 a pověřila místopředsedkyni vlády, předsedkyni

Více

Občanské sdružení. P.O. Box 651 661 51 Brno 2 tel./fax: 545 246 166 e-mail: horizonty@post.cz www.horizonty.org

Občanské sdružení. P.O. Box 651 661 51 Brno 2 tel./fax: 545 246 166 e-mail: horizonty@post.cz www.horizonty.org zpráva 2006 Občanské sdružení zpráva 2006 P.O. Box 651 661 51 Brno 2 tel./fax: 545 246 166 e-mail: horizonty@post.cz www.horizonty.org Kdo jsme? Občanské sdružení Horizonty bylo založeno v roce 1999. Sdružení

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

Stanovy. Základní ustanovení

Stanovy. Základní ustanovení Stanovy Občanské sdružení Asociace pro mediální pedagogiku je dobrovolné společenství občanů, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby se zájmem o mediální pedagogiku a disciplíny hraniční a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Obec Blatnička IČ: za období od

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Obec Blatnička IČ: za období od Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb.,o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření. pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IC za období od

Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření. pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IC za období od Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření Podle zákona Č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve zneru pozdějších předpisů, auditorského standardu Č. 52, dalších relevantních předpisů

Více