V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili:"

Transkript

1 Výroční zpráva 2011

2 V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili: Ministerstvo vnitra ČR Siemens Integrity Initiative Nadace Open Society Fund Praha Stefan Batory Foundation Velvyslanectví Spojených států amerických Magistrát hl. m. Prahy International Visegrad Fund Městská část Praha 5 Naši partneři: Dále nás podpořili:

3 Obsah Naši donoři 2. strana obálky Slovo úvodem 2 I. Program Udržitelná doprava 4 Oblasti našich aktivit 5 Výchova k udržitelné mobilitě na školách 6 Bezpečné cesty do školy 12 Kampaň Chceme být vidět 13 Mezinárodní konference Udržitelná doprava ve městech zemí V4 14 Lobbing 15 Pracovní skupina BESIP při odboru dopravy MHMP 15 Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu 15 Poradenská činnost 17 Spolupráce s médii 18 Spolupráce se zahraničními a dalšími subjekty 18 II. Program Bezkorupce 20 Oblasti našich aktivit 21 Veřejné zakázky v ČR a SR 22 Lokální protikorupční politika 25 Síťovací aktivity Bezkorupce, besedy, školení a konference 28 Zahraniční projekty a spolupráce 31 Účast Oživení na tvorbě protikorupčních strategií a legislativy 33 Právní a protikorupční poradna 36 III. Finanční zpráva 40 Vyhodnocení hospodaření 46 Klub Přátel Oživení 47 Struktura organizace 48 Naši spolupracovníci 48 1

4 2 Slovo úvodem Milí přátelé, za uplynulý rok nabylo téma korupce velké pozornosti a dovolím si hned v úvodu říci, že i v tom pozitivním slova smyslu. Nejen v předvolebních kláních, ale dokonce i po posledních volbách a v uplynulém roce zazněl ze stran našich zákonodárců hned několikrát hlas, který naznačoval, že se zde objevuje politická vůle tuto problematiku řešit. Hned po půlročním působení současné vlády vznikl ambiciozní plán s názvem Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, v němž se i díky Oživení objevilo hned několik protikorupčních opatření, která je nutné pro zdravě fungující demokratickou společnost zavést, novelizovat či nově schválit. Jedním z těchto opatření byl zákon o veřejných zakázkách. S mírným odstupem času si dovolím řešení problematiky veřejných zakázek nazvat malou vládní vlajkovou lodí, která se v relativně krátkém čase a za podpory hned několika iniciativ dostala až do širých vod poslanecké sněmovny. Tam po několika silných otřesech obstála aspár šrámy byla přijata, a to i díky přičinění a jednotnému hlasu nás, zástupců občanského sektoru a podnikatelské sféry. Tento příznivý vítr, který zavál ze strany zástupců businessu, nevládních organizací, expertů a odborníků z akademické půdy, vnímám jako životaschopný proces s pozitivním dopadem na vytváření protikorupční legislativy. Nejen naši politici, ale i všichni občané by si takovýto přístup měli vzít za příklad. V dohledné době se totiž bude rozhodovat o dalších právních předpisech, jejichž aktuální znění nebo absence poskytuje vysoký korupční potenciál. Dovolím si upozornit na některé z nich. Jedná se o: zákony o územních samosprávných celcích, které mají nesmírný dopad na hospodárnost a nakládání s veřejným majetkem na municipální úrovni, služební zákon, který musí jasně definovat, kde je hranice rozdělující kompetence mezi politiky a zaměstnanci úřadů i dalších institucí veřejné správy, zákon ošetřující transparentnost a způsob financování politických stran (neúprosně se blíží supervolební rok 2014), právní předpis, který musí rozšířit ochranu oznamovatelů korupčního jednání.

5 3 V pozadí tohoto dnes velmi atraktivního společenského problému, jakým je korupce, se Oživení i nadále věnuje tématu, které naši společnost také v poslední době souží. Trvale udržitelný rozvoj prostředí, ve kterém žijeme, konkrétně pak ve vztahu k dopravě, je dalším ze stěžejních programů, na kterém jsme v uplynulém roce intenzivně pracovali. Život v obcích a městech ČR se kvůli nepřetržitě narůstající hustotě automobilové dopravy stále mění. Na rozdíl od korupce se mi v tomto případě nedaří najít téměř žádný pozitivní úhel pohledu na danou problematiku. Špatné podmínky pro chodce a nedostatečná podpora rozvoje cyklistické dopravy jsou pro naši metropoli, na kterou soustřeďujeme svou pozornost především, charakteristické a odporují si s evolucí a současnými trendy moderních evropských měst. Práce s nejmenšími a zapojování veřejnosti do dění kolem nás jsou nejvýznamnějšími prvky, kterými lze charakterizovat naši činnost v této oblasti. Jako příklad mohu uvést vzdělávací a osvětové aktivity ve prospěch udržitelné dopravy na základních a středních školách a zapojování žáků do kreativního vytváření a přeměny svého okolí. Na začátku tohoto úvodu jsem použil podobenství s vlajkovou lodí, na závěr si přirovnání ještě dovolím doplnit: vlajková loď již vyplula, nyní je nutné, aby ji následoval celý konvoj. Oživení bude i nadále vynakládat své úsilí takovým směrem, aby vlajková loď byla následována, a to nejen na úrovni nových právních předpisů, ale ivrovině tvorby nelegislativních opatření a prosazování nových inovativních strategií a přístupů, které jsou pro život zdravé a tolerantní společnosti naprosto nezbytné. Držíte v ruce zprávu organizace, která zanedlouho oslaví 15 let od svého založení. Vy sami nyní můžete nejlépe vyhodnotit, zda plujeme správným kurzem. Děkujeme za vaši dosavadní podporu. S úctou Štěpán Rattay předseda sdružení Oživení, o. s.

6 4 Udržitelná doprava Velká studentská cyklojízda Den bez aut, foto Štěpán Hon V rámci tohoto programu se dlouhodobě věnujeme propagaci a podpoře dopravy šetrné k životnímu prostředí. Usilujeme především o snižování nadměrné automobilové zátěže v Praze, zajištění většího bezpečí a komfortu chodců na jejich každodenních cestách městem, vytvoření bezpečné a propojené dopravní infrastruktury pro pražské cyklisty a osvětu zacílenou na podporu nízkoenergetické dopravy ve vztahu k široké veřejnosti, veřejné správě i odborníkům. Zvláštní pozornost věnujeme nejvíce ohroženým a současně znevýhodněným skupinám chodců dětem, seniorům, rodičům s kočárky, občanům s handicapem. Občanským iniciativám, které se zabývají ochranou životního prostředí, ale i jednotlivcům a dalším institucím, mezi něž patří zejména školy, poskytujeme poradenství a zajišťujeme medializaci jejich problémů a výsledků práce. Pořádáme odborné semináře a konference na téma pěší a cyklistické dopravy a osvětové akce pro veřejnost zaměřené na jejich podporu. Naši pracovníci jsou členy odborných pracovních skupin a komisí ve veřejné správě, které se zabývají pěší dopravou a bezpečností silničního provozu v Praze.

7 Cílem našich aktivit je zejména: vytváření podmínek pro bezpečný a pohodlný pohyb pěších ve městě vznik kvalitní a plnohodnotné infrastruktury pro cyklisty v Praze bezpečné a zdravé cesty do škol ekologická výchova, poradenství a osvěta propagace udržitelných forem dopravy zklidňování dopravy ochrana ovzduší 5

8 6 Výchova k udržitelné mobilitě na školách Workshop Město pro lidi NTM foto Oživení Projekt Výchova k udržitelné mobilitě na školách realizovaný v roce 2011 je součástí aktivit Oživení, v rámci kterých vzděláváme žáky, studenty a pedagogy na školách v oblasti udržitelné dopravy a rozvoje. Jedná se o ucelený vzdělávací program, který Oživení realizuje již několik let a průběžně jej rozšiřuje přibývají nové aktivity, výukové materiály a metodiky. Naším cílem je výchova dětí v aktivní občany, kteří vnímají své okolí, uvědomují si souvislosti mezi lidským chováním a jeho dopadem na životní prostředí, dokážou formulovat požadavky na jeho zlepšení a dosáhnout změn. Do realizace školních projektů jsou proto kromě žáků, učitelů a rodičů zapojeny také další subjekty z širší komunity v okolí škol, které mají právo nebo povinnost vyjadřovat se k danému problému a kompetence jej řešit (úředníci městských částí, politici, policie, zájmová sdružení, aktivní jednotlivci). Školám poskytujeme poradenství při řešení problémů s dopravou a vytváření školních plánů mobility (dlouhodobé strategie škol podporující šetrné způsoby dopravování žáků), spolupracujeme s odborníky (zejména dopravními projektanty a environmentalisty) a propojujeme je se školami, pořádáme osvětové akce, semináře a konference, do nichž zapojujeme žáky, pedagogy, úředníky, politiky a nevládní organizace, nabízíme výukové materiály pro využití v hodinách environmentální, dopravní a občanské výchovy. V rámci tohoto vzdělávacího programu jsme v roce 2011 spolupracovali s 8 pražskými základními a 6 středními školami, které se zapojily do níže uvedených aktivit.

9 7 Workshop Město pro lidi Dne jsme realizovali v prostorách Národního technického muzea pilotní workshop Město pro lidi. Scénář workshopu jsme připravili ve spolupráci se skupinou expertů z oblasti urbanismu, architektury a vzdělávání. V současné době je součástí ustálené nabídky programů NTM pro školy. Cílem workshopu určeného pro 2. stupeň základních škol je seznámit žáky interaktivní formou s pojmy veřejný prostor a jeho funkce, doprava, udržitelná doprava, udržitelný rozvoj, architektura, urbanismus a podnítit v nich aktivní způsob uvažování o problematice dnešní podoby měst a života v nich. Při jeho realizaci je využita nová expozice Architektura, stavitelství a design v budově Národního technického muzea v Praze, kde mohou být moderním způsobem rozvinuty tvůrčí aktivity dětí. Workshop ukazuje dětem různé podoby města, učí je vnímat jeho současnou podobu a přemýšlet o podobě ideální. Podporuje u nich aktivní občanský přístup k problematice, zejména jim ukazuje, že pokud vnímají rozpor mezi skutečným a chtěným stavem věcí, mohou u odpovědných subjektů požadovat změnu.

10 8 Velká studentská cyklojízda Evropský den bez aut Velká studentská cyklojízda Den bez aut foto Štěpán Hon V rámci Evropského týdne mobility se na mezinárodní Den bez aut 22. září konal 2. ročník velké studentské cyklojízdy, kterou jsme připravili ve spolupráci se sdružením Pražské matky a iniciativou Auto*mat. Trasu z Pankráce na Kampu a zpět, vedenou z větší části po vozovce, absolvovaly zhruba dvě stovky studentů 6 středních škol a gymnázií. Na Kampě měli studenti za úkol sepsat návrhy na zlepšení dopravní situace v Praze se zaměřením na podmínky pro pražskou cyklistiku. Akce byla velice zdařilá, do velké míry i díky dobré spolupráci s Policií ČR, která pomohla zajistit hladký průjezd Prahou. Cílem studentských cyklojízd je propagovat městskou cyklistiku a podpořit její využívání pro každodenní cesty Prahou (nejen) u mladé generace.

11 9 Cyklojízdy pražských základních škol Cyklojízda ZŠ Jinonice foto Tomáš Cach Cyklojízda ZŠ Písnice foto Oživení Během června jsme se podíleli na organizaci žákovských cyklojízd ZŠ Písnice a Waldorfské ZŠ v Praze-Jinonicích. Trasa cyklojízdy ZŠ Písnice vedla okruhem od školy přes Točnou a Cholupice do Modřanské rokle, kde děti vypracovaly jednoduché úkoly týkající se jízdního kola a jeho vybavení, a přes písnické sídliště zpět. Skupinu zhruba 60 malých cyklistů doprovázených učiteli i několika rodiči doplnil i pěší průvod prvňáčků, který za nimi dorazil k Modřanské rokli. Cyklojízda Waldorfské školy, které se zúčastnilo také cca 60 žáků a velké množství učitelů i rodičů, vedla od Palackého náměstí po cyklotrase podél Vltavy přes Barrandovský most a Prokopské údolí až do Jinonic. Obě cyklojízdy byly součástí školních plánů mobility představujících strategii škol na podporu bezpečné a šetrné dopravy žáků, na jejichž přípravě se Oživení také podílelo.

12 10 Přednášky o udržitelné dopravě na školách Přednáška o dopravě ve městě ZŠ Písnice foto Oživení V průběhu května jsme na čtyřech pražských základních školách (ZŠ Chvaly, ZŠ L. Coňka, Waldorfská ZŠ Jinonice, ZŠ Veronské náměstí) uspořádali přednášky o dopravě ve městě. Jejich cílem bylo představit žákům jednotlivé druhy městské dopravy z různých úhlů pohledu z hlediska dopadu na životní prostředí, vlivu na lidské zdraví, prostorových nároků, ekonomické výhodnosti, rychlosti atd. Součástí prezentací byla diskuze s dětmi o tom, jak vidí dopravu ve svém městě ony, jaké způsoby dopravování preferují a proč. Přednášky si ve spolupráci s Oživením připravili dopravní projektanti a urbanisté, kteří mají dlouholeté zkušenosti se zklidňováním dopravy a návrhy cyklistické a pěší infrastruktury.

13 11 Prezentace výukového DVD Ukázka z DVD Udržitelná doprava učme se v souvislostech ilustrace Barbora Veselá Na semináři o ovzduší organizovaném o. s. Tereza dne jsme představili pedagogům a školním koordinátorům EVVO práci s naším interaktivním DVD Udržitelná doprava aneb učme se v souvislostech, které jsme vyvinuli ve spolupráci s pedagogy a odborníky na ekologickou výchovu a životní prostředí v předchozím roce. DVD je určeno základním a středním školám a nabízí pedagogům a žákům vzájemně propojená témata ovzduší, hluk, zeleň, veřejný prostor, uhlíková stopa, pěší a cyklistická doprava zpracovaná pro výuku v hodinách environmentální, dopravní, osobnostní a sociální nebo mediální výchovy. Společným jmenovatelem jednotlivých témat je doprava a pohled na ni z různých úhlů jak ovlivňuje kvalitu životního prostředí, jaký má dopad na lidské zdraví a další oblasti lidského života. Cílem tohoto interaktivního výukového nástroje je osvěta a výchova mladé generace směrem k většímu využívání a podpoře šetrných a zdravých způsobů dopravy, jako je chůze či jízda na kole, a k aktivní ochraně životního prostředí. Podpořeno hlavním městem Prahou, MČ Praha 5

14 12 Bezpečné cesty do školy Mapování na ZŠ Chvaly foto Oživení Rizikový přechod na cestě do Waldorfské ZŠ Jinonice foto Libor Kozák Do třetího ročníku programu Bezpečné cesty do školy byly pracovní skupinou BESIP při odboru dopravy MHMP vybrány ZŠ Veronské náměstí v Praze 10, ZŠ Písnice v Praze-Libuši, Waldorfská ZŠ Jinonice v Praze 5 a ZŠ Chvaly v Praze Horních Počernicích. Součástí našich aktivit bylo společně s těmito školami podniknout kroky k zajištění větší bezpečnosti žáků na jejich každodenních cestách a k podpoře využívání šetrných způsobů dopravy, zejména chůze a jízdy na kole. Výsledkem těchto snah bylo po provedení analýzy situace v okolí škol vypracování 4 dopravních studií s návrhy na řešení nebezpečných míst a jejich předložení Magistrátu hl. m. Prahy a dotčeným městským částem k realizaci. Na základě výsledků průzkumu dopravních preferencí žáků realizovaly všechny zapojené školy opatření na podporu ekologické dopravy (instalace stojanů a přístřešků na kola, nákup koloběžek) a zorganizovaly množství doprovodných aktivit (dopravní odpoledne pro děti z MŠ a tříd 1. stupně, cyklojízdy, malování značek na dvoře školy, vlastnoruční výroba map rizikových míst, bezpečnostní šetření na přechodech u školy, slohové práce na téma Moje cesta do školy atd.). V další fázi projektů jsme školám poskytli metodickou podporu a odborné vedení při vypracování tzv. školního plánu mobility dlouhodobé dopravní strategie podporující zdravé a šetrné způsoby dopravování žáků, která se stala povinnou součástí všech projektů realizovaných v rámci programu. Podpořeno MČ Praha 5

15 13 Kampaň Chceme být vidět Kampaň Chceme být vidět soutěžní fotografie foto Adéla Kviderová, Andrea Burianová Kampaň Chceme být vidět soutěžní fotografie foto Jonáš Knetl Na konci listopadu 2011 jsme společně s o. s. Pražské matky a Nadací Partnerství zahájili druhý ročník fotografické soutěže pro školy, která byla součástí kampaně za větší viditelnost a bezpečnost chodců a cyklistů v zimních měsících. Zúčastnilo se jí 34 škol z ČR, které zaslaly více než 150 fotografií vzešlých z výběrových školních kol. Kampaň Chceme být vidět propagovala reflexní prvky jako nezbytnou a důležitou součást oblečení, kol či zavazadel, která mnohdy může chodci nebo cyklistovi zachránit život. Kampaň podpořily 3M, BESIP, Amulet Bicycles, Altima, Bonobos.cz, Citybikes, Nakolobce.cz, taneční studio Emotion, hlavní město Praha a finanční skupina Axa. 50 dávám přednost chůzi

16 14 Mezinárodní konference Udržitelná doprava ve městech zemí V4 Konference o udržitelné dopravě ve městech zemí V4 prezentace aktivit Oživení foto Oživení Ve dnech hostilo Oživení zástupce neziskových organizací ze zemí Visegradské čtyřky v rámci konference Udržitelná doprava ve městech zemí V4. Pozvání přijalo polské sdružení Zielone Mazowsze, Združenie Slatinka, Združenie kraj ze Slovenska a maďarská organizace Zöld Fiatolok (Zöfi). Náplní konference bylo představení činnosti jednotlivých sdružení na poli udržitelné dopravy s cílem získání nových zkušeností a inspirace, které by mohly vyústit v další spolupráci na mezinárodních projektech. Součástí konference byla i projížďka na elektrokolech Prahou. Výstupem setkání bylo vydání elektronické brožury představující aktivity jednotlivých sdružení a Memorandum formulující základní cíle zúčastněných organizací pro budoucí spolupráci na poli udržitelné dopravy. Podpořeno International Visegrad Fund

17 15 Lobbing Oživení dlouhodobě působí v oblasti dopravy na odpovědná místa (představitele státní správy i samosprávy), aby vytvářela lepší podmínky pro bezpečnější a příjemnější pohyb chodců a cyklistů v ulicích hlavního města. Využívá k tomu svého působení uvnitř struktury veřejné správy i dlouhodobé spolupráce s dalšími institucemi a nevládními organizacemi, jakož i médii. Pracovní skupina BESIP při odboru dopravy MHMP V rámci členství v této pracovní skupině se zabýváme problematikou bezpečnosti chodců a cyklistů v pražských ulicích. Každý rok se obracíme na představitele hlavního města s žádostí o navýšení položky BESIP, která je součástí dopravního rozpočtu a z níž je mj. financován program Bezpečné cesty do školy. Snažíme se také zasazovat o úpravy komunikací, které byly v rámci programu Bezpečné cesty do školy nebo ve spolupráci s občany či občanskými iniciativami navrženy v dopravních studiích a mají zajistit větší bezpečí nejen dětem na jejich cestách do škol. V roce 2011 byly realizovány tyto úpravy: montovaná obruba na křižovatce Prokopova x Rokycanova (BCŠ 2010, ZŠ Lupáčova, Praha 3) instalace zařízení na měření rychlosti před ZŠ Na Zlíchově (BCŠ 2007, ZŠ Zlíchov, Praha 5) úprava nároží křižovatky Sabinova x Rokycanova (vytažení chodníků, bezbariérový přístup) a stavební úprava přechodu (dělicí ostrůvek) přes Rokycanovu ul. (BCŠ 2008, Hudební škola hl. města Prahy a RKC Nová Trojka, Praha 3) nový přechod pro chodce v ul. Meteorologická (na křižovatce se Šátálskou a Zahrádeckou ul.) (BCŠ 2008, ZŠ Meteorologická, Praha- Libuš) zvednutá plocha křižovatky Sládkova x Havanská (BCŠ 2007, ZŠ Korunovační, Praha 7). Byla též připravena projektová dokumentace k instalaci zpomalovacího prahu před ZŠ Jeseniova a k úpravě křižovatky Jeseniova x Strážní (BCŠ 2009, ZŠ Jeseniova, Praha 3) a k úpravě křižovatky Ke Smíchovu x Na Křenkově (BCŠ 2009, ZŠ Slivenec, Praha-Slivenec).

18 16 Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu Nový přechod s dělicím ostrůvkem na Rokycanově ul., Praha 3 foto Oživení Zvýšená plocha křižovatky Havanská x Sládkova foto Oživení Spolupracujeme se členy Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu, která se snaží prosazovat dopravní opatření posilující cyklistickou infrastrukturu města, její důslednější a systémové budování a realizaci investičních akcí na patřičné technické a odborné úrovni. V lednu 2011 jsme prezentovali představitelům Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu výsledky projektu Jak odstranit klíčové bariéry cyklistické dopravy v Praze realizovaného v roce 2010, jehož cílem bylo zhodnotit cyklisticky problémová místa z hlediska toho, nakolik brání cyklistům v průjezdu a nakolik odrazují obyvatele Prahy od vykonávání jejich denních cest (do práce, do školy,...) na kole. Komisi byly předány zadávací karty zpracované v rámci projektu, které navrhují koncepční řešení 27 problémových lokalit v Praze a budou sloužit jako podklady pro projektové dokumentace řešící úpravy těchto míst.

19 17 Poradenská činnost V rámci této činnosti poskytujeme občanům či institucím, které se na nás obracejí s prosbou o radu v záležitostech týkajících se dopravní problematiky v Praze, konzultace em, telefonicky či formou osobních setkání. Konzultujeme zejména dotazy na řešení dopravního zklidnění okolí škol, radíme školám, jak se zapojit do programu Bezpečné cesty do školy a jak dosáhnout realizace navržených opatření z programů vzešlých, pomáháme řešit konkrétní dopravní problémy občanů v místě jejich bydliště či pracoviště. Napomohli jsme např. ZŠ sv. Augustina vyřešit problém pěšího přístupu ke škole zprostředkováním kontaktu s městskou částí Prahy 4 a dopravními projektanty, kteří pro školu zdarma zpracovali dopravní studii navrhující dopravní zklidnění v okolí školy. Škola je nyní v kontaktu s městskou částí, byla již realizována úprava dopravního značení a připravuje se stavební úprava komunikace Českobudějovická u metra Kačerov. Občanům žijícím na Libocké ulici v Praze 6 jsme poskytli pomoc při řešení problémů s nadměrnou automobilovou dopravou a nebezpečnými podmínkami pro chodce v jejich ulici. Bylo založeno občanské sdružení Bezpečná Liboc, vypracována dopravní studie s návrhy dopravního zklidnění, předložena MČ Praha 6 a zahájena jednání o její realizaci.

20 18 Spolupráce s médii Oživení seznamuje širokou veřejnost se svými aktivitami na svých webových stránkách v rámci svého dopravního programu pak na a v rámci sociálních sítí (facebook: https://www.facebook.com/oziveni.cz). Neoddělitelnou součástí naší práce je spolupráce s pražskými i celostátními médii, která o našich aktivitách a záležitostech souvisejících s dopravou v Praze informují prostřednictvím tiskových zpráv, tiskových besed i vlastních článků. Spolupráce se zahraničními subjekty V roce 2011 jsme navázali spolupráci se slovenskou organizací Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), která provozuje portál sloužící občanům SR k upozorňování na problémy různého charakteru v jejich okolí. Redakční systém tohoto portálu jsme využili jako základ pro portál na jehož vytváření jsme v roce 2011 začali pracovat. Jeho cílem je poskytnout obyvatelům Prahy prostor pro nahlášení problémů, se kterými se setkávají jako chodci na svých cestách Prahou, zaslat podněty příslušným samosprávám a sledovat jejich řešení.

21 19 Spolupráce s dalšími subjekty Oživení spolupracuje s řadou neziskových organizací, které se zabývají obdobnou problematikou, a to sdílením informací, organizováním společných akcí a vzájemnou podporou. Mezi tyto organizace patří zejména sdružení Pražské matky, které se podílelo na realizaci projektu Město pro pěší a se kterým Oživení nadále spolupracuje v programu Bezpečné cesty do školy, Nadace Partnerství s programem Na zelenou, sdružení Auto*Mat s aktivitami směřujícími k prosazování udržitelné mobility ve městě, o. s. Asistence se svými snahami o lepší podmínky pro znevýhodněné občany, zejména o bezbariérovou dopravu, a občanská iniciativa která upozorňuje na riziková místa na pražských komunikacích.

22 20 Program Bezkorupce V rámci tohoto programu dlouhodobě usilujeme o snižování výskytu korupce, střetu zájmů, klientelismu a dalších forem zneužívání veřejné moci k soukromému prospěchu. Poskytujeme obětem korupce komplexní servis včetně právního poradenství, odhalujeme a medializujeme jednotlivé korupční případy, spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení, realizujeme výzkumy, analýzy a protikorupční audity, navrhujeme a prosazujeme systémová opatření. Snažíme se zvýšit transparentnost rozhodování a hospodaření veřejných institucí a vymahatelnost osobní odpovědnosti veřejných funkcionářů a posílit tak aktivní účast občanů. Mezi hlavní oblasti našeho zájmu patří právo na informace, zadávání veřejných zakázek a nakládání s veřejným majetkem. V neposlední řadě se věnujeme šíření protikorupčního know-how, vzdělávání a síťování protikorupčních a občanských aktivistů.

23 Naše aktivity a cíle: posilování transparentnosti veřejné správy vymáhání osobní odpovědnosti veřejných funkcionářů kontrola nakládání s veřejným majetkem prosazování systémových změn prostřednictvím analyzování korupčních rizik a vytváření protikorupčních strategií na úrovni veřejné správy watchdog a medializace korupčních kauz šíření protikorupčního know-how a síťování protikorupčních aktivistů prosazování protikorupčních legislativních změn 21

24 22 Veřejné zakázky v ČR a SR Veřejné zakázky se stávají v naší zemi velmi často objektem korupce. Kauzy zmanipulovaných, předražených nebo nepotřebných veřejných zakázek posledních let jednoznačně ukazují, že se z nich stal spolehlivý zdroj peněz pro korupční obchody. Současná fakta a stav poznání potvrzují, že nehospodárnost a korupce ve veřejných zakázkách se stále více stávají systémovým problémem než pouhým individuálním selháním. Závažnost problému si pod tlakem veřejného mínění uvědomila také naše politická reprezentace a ozdravení veřejných zakázek se stalo jednou z protikorupčních priorit nové vlády. Rok 2011 tak byl ve znamení pokusů vlády zlepšit systém veřejných zakázek legislativní cestou za významné participace odborné veřejnosti a nevládních organizací a iniciativ jak ze strany byznysu, tak neziskové sféry včetně. Oživení do tohoto procesu přispělo následujícími aktivitami. ČR je na 78. místě ze 125 zemí v neregulérních platbách ve veřejných kontraktech (zdroj OECD 2007)

25 23 Analýzy systému veřejných zakázek Oživení zpracovalo ve spolupráci s ekonomickým institutem CERGE- EI dvě rozsáhlé analýzy systému veřejných zakázek v ČR s cílem zjistit aktuální nedostatky v celkové transparentnosti veřejných zakázek a v otevřenosti soutěží o zakázky. Zjištěné výsledky Oživení využilo pro formulování a propagaci žádoucích řešení problémů s nízkou transparentností veřejných zakázek a omezování otevřené soutěže. Výsledky zároveň posloužily pro hodnocení účinnosti a dopadů navrhovaných legislativních opatření a lobování za co nejúčinnější řešení v průběhu celého legislativního procesu. Jak si zadavatelé usnadňují život Kumulace stavebních zakázek pod hranicí 20 mil. Kč (zdroj CERGE-EI) Projekt Zlepšení systému veřejných zakázek v ČR a SR byl podpořen z prostředků Siemens Integrity Initiative.

26 24 Kampaň: Netolerujte korupci! Oživení v roce 2011 zahájilo kampaň se sloganem Netolerujte korupci! foto Oživení Oživení se v minulém roce snažilo zvýšit povědomí široké veřejnosti o problému korupce pomocí dvou spotů Nádraží (http://www. youtube.com/watch?v=pa7dlixrbf8) a Nemocnice (http://www. youtube.com/watch?v=_sj9-ipqiv8), které odlehčenou formou upozorňovaly na absurdní komplikace, jež mohou díky korupci ve veřejných zakázkách nastat. Součástí kampaně byla výzva občanům, aby takové projevy korupce netolerovali a pomohli Oživení s monitorováním korupčních případů. V této souvislosti jsme veřejnosti poskytli jednoduchý manuál, jak může kdokoli monitorovat z veřejně dostupných zdrojů veřejné zakázky. Oba spoty na youtube.com zhlédlo více než 16 tisíc lidí. Spot Nádraží bylo možno zhlédnout také na festivalu Jeden svět a Jeden svět na školách, kde byl vysílán v doprovodném programu sociálních spotů NonCom a hned v několika případech sklidil potlesk. Tyto spoty také převzala do svých programů společnost Aerokino, která zařadila jejich odvysílání před některá velkoplošná promítání filmů. Kampaň: Netolerujte korupci! byla podpořena z prostředků Siemens Integrity Initiative.

27 25 Lokální protikorupční politika Lokální watchdog Na podzim jsme se ve spolupráci s dalšími pěti pražskými iniciativami (Pražské fórum, Praguewatch, Auto*Mat, Arnika, Buskerville) rozhodli zhodnotit podstatné aspekty prvního roku vládnutí nové pražské vládnoucí koalice ODS a ČSSD. V hodnocení předneseném na tiskové konferenci se zhostili tématu aktualizované protikorupční strategie hlavního města a (ne)naplňování strategie původní. V návaznosti na hodnocení jsme se podíleli na vypracování tzv. Šesti požadavků, v nichž jsme společně s ostatními požadovali konkrétní zlepšení zejména v oblastech transparentnosti rozhodovacích procesů a hospodaření městských firem s prostředky města. Po převratu na pražské radnici jsme na společné veřejné debatě (celý záznam si můžete prohlédnout na této adrese požadavky předložili staronovému primátorovi Bohuslavu Svobodovi a krátce po novém roce rada města požadavky částečně splnila. Část závazků ovšem přijala po způsobu chytré horákyně ve vlastním pozměněném znění. Nadále budeme plnění požadavků sledovat a v případě dalších úhybných manévrů vedení města důrazně prosazovat naplnění jejich původního záměru.

28 26 Města, obce, bezxkorupce Mapa protikorupčních opatření samospráv Oživení v únoru roku 2011 spustilo projekt Města, obce, bezkorupce internetovou mapu protikorupčních opatření samospráv. Projekt navazuje na Protikorupční desatero Oživení pro kampaň do komunálních voleb v roce Cílem projektu je monitorovat, nakolik komunální politici mysleli svoji předvolební rétoriku v boji proti korupci skutečně vážně a zda jsou ochotni skrze naši aplikaci zveřejnit své plány na lokální protikorupční opatření. V druhé fázi projektu poté bude naším cílem vyhodnotit, nakolik byla deklarovaná opatření účinná a zda mají šanci snižovat korupční příležitosti v daném městě či obci. Z celkem 227 oslovených měst a obcí (samosprávy s rozšířenou působností) se do mapy připojilo v průběhu roku celkem 18 měst s různým rozsahem plánovaných nebo realizovaných opatření. V průběhu roku 2012 plánujeme průběžné hodnocení skutečné úrovně implementace vyhlášených protikorupčních opatření. Projekt byl podpořen z prostředků Americké ambasády v Praze Mapa protikorupčních opatření

29 27 Protikorupční audit samospráv Vzorec prof. Roberta Klitgaarda, který jsme aplikovali pro definování mapy korupčních rizik v rámci realizace protikorupčního auditu Sedm statečných samospráv se zapojilo do projektu občanského sdružení Oživení a účastní se protikorupčního auditu zaměřeného na rizikové oblasti jako je zadávání veřejných zakázek, hospodaření s veřejným majetkem, veřejná podpora a dotace, informační politika a transparentní rozhodování orgánů samospráv, fungování společností ovládaných samosprávou, nastavení kontrolních mechanismů a vyřizování stížností úřadem samosprávy. Součástí auditu je i předání sady doporučení, která úřady samospráv postupně implementují do svých interních procesů. Audit samospráv byl zahájen na konci října 2011 a do tohoto projektu se zapojilo sedm samospráv: Karlovy Vary, Hodonín, Lanškroun, Černošice, Psáry, Srch a Tisá. Projekt byl podpořen z prostředků Nadace Open Society Fund Praha a částečně z rozpočtů příslušných samospráv.

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Akční plán boje s korupcí na rok 2015 Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Praha, prosinec 2014 Obsah Úvod... 3 1. Výkonná a nezávislá exekutiva... 6 2. Transparentnost

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Zpráva za roky 2008 2009. Iuridicum Remedium. Foto na obálce: Vladislav Škach, Václav Vašků, Radek Denár

Zpráva za roky 2008 2009. Iuridicum Remedium. Foto na obálce: Vladislav Škach, Václav Vašků, Radek Denár Zpráva za roky 2008 2009 Iuridicum Remedium 1 Iuridicum Remedium (IuRe) Pro aktuální informace o našich projektech a aktivitách navštivte www.iure.org; www.bigbrotherawards.cz; www.slidilove.cz; www.uzijsisvaprava.cz;

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA OBSAH: ÚVOD 5 1 ZAPOJENÍ VĚŘEJNOSTI 7 2 CYKLISTIKA V ŠIRŠÍM KONTEXTU 8 A CYKLISTIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 8 B CYKLISTIKA A MOBILITA 9 C CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ 10 D CYKLISTIKA

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2006 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více