V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili:"

Transkript

1 Výroční zpráva 2011

2 V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili: Ministerstvo vnitra ČR Siemens Integrity Initiative Nadace Open Society Fund Praha Stefan Batory Foundation Velvyslanectví Spojených států amerických Magistrát hl. m. Prahy International Visegrad Fund Městská část Praha 5 Naši partneři: Dále nás podpořili:

3 Obsah Naši donoři 2. strana obálky Slovo úvodem 2 I. Program Udržitelná doprava 4 Oblasti našich aktivit 5 Výchova k udržitelné mobilitě na školách 6 Bezpečné cesty do školy 12 Kampaň Chceme být vidět 13 Mezinárodní konference Udržitelná doprava ve městech zemí V4 14 Lobbing 15 Pracovní skupina BESIP při odboru dopravy MHMP 15 Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu 15 Poradenská činnost 17 Spolupráce s médii 18 Spolupráce se zahraničními a dalšími subjekty 18 II. Program Bezkorupce 20 Oblasti našich aktivit 21 Veřejné zakázky v ČR a SR 22 Lokální protikorupční politika 25 Síťovací aktivity Bezkorupce, besedy, školení a konference 28 Zahraniční projekty a spolupráce 31 Účast Oživení na tvorbě protikorupčních strategií a legislativy 33 Právní a protikorupční poradna 36 III. Finanční zpráva 40 Vyhodnocení hospodaření 46 Klub Přátel Oživení 47 Struktura organizace 48 Naši spolupracovníci 48 1

4 2 Slovo úvodem Milí přátelé, za uplynulý rok nabylo téma korupce velké pozornosti a dovolím si hned v úvodu říci, že i v tom pozitivním slova smyslu. Nejen v předvolebních kláních, ale dokonce i po posledních volbách a v uplynulém roce zazněl ze stran našich zákonodárců hned několikrát hlas, který naznačoval, že se zde objevuje politická vůle tuto problematiku řešit. Hned po půlročním působení současné vlády vznikl ambiciozní plán s názvem Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, v němž se i díky Oživení objevilo hned několik protikorupčních opatření, která je nutné pro zdravě fungující demokratickou společnost zavést, novelizovat či nově schválit. Jedním z těchto opatření byl zákon o veřejných zakázkách. S mírným odstupem času si dovolím řešení problematiky veřejných zakázek nazvat malou vládní vlajkovou lodí, která se v relativně krátkém čase a za podpory hned několika iniciativ dostala až do širých vod poslanecké sněmovny. Tam po několika silných otřesech obstála aspár šrámy byla přijata, a to i díky přičinění a jednotnému hlasu nás, zástupců občanského sektoru a podnikatelské sféry. Tento příznivý vítr, který zavál ze strany zástupců businessu, nevládních organizací, expertů a odborníků z akademické půdy, vnímám jako životaschopný proces s pozitivním dopadem na vytváření protikorupční legislativy. Nejen naši politici, ale i všichni občané by si takovýto přístup měli vzít za příklad. V dohledné době se totiž bude rozhodovat o dalších právních předpisech, jejichž aktuální znění nebo absence poskytuje vysoký korupční potenciál. Dovolím si upozornit na některé z nich. Jedná se o: zákony o územních samosprávných celcích, které mají nesmírný dopad na hospodárnost a nakládání s veřejným majetkem na municipální úrovni, služební zákon, který musí jasně definovat, kde je hranice rozdělující kompetence mezi politiky a zaměstnanci úřadů i dalších institucí veřejné správy, zákon ošetřující transparentnost a způsob financování politických stran (neúprosně se blíží supervolební rok 2014), právní předpis, který musí rozšířit ochranu oznamovatelů korupčního jednání.

5 3 V pozadí tohoto dnes velmi atraktivního společenského problému, jakým je korupce, se Oživení i nadále věnuje tématu, které naši společnost také v poslední době souží. Trvale udržitelný rozvoj prostředí, ve kterém žijeme, konkrétně pak ve vztahu k dopravě, je dalším ze stěžejních programů, na kterém jsme v uplynulém roce intenzivně pracovali. Život v obcích a městech ČR se kvůli nepřetržitě narůstající hustotě automobilové dopravy stále mění. Na rozdíl od korupce se mi v tomto případě nedaří najít téměř žádný pozitivní úhel pohledu na danou problematiku. Špatné podmínky pro chodce a nedostatečná podpora rozvoje cyklistické dopravy jsou pro naši metropoli, na kterou soustřeďujeme svou pozornost především, charakteristické a odporují si s evolucí a současnými trendy moderních evropských měst. Práce s nejmenšími a zapojování veřejnosti do dění kolem nás jsou nejvýznamnějšími prvky, kterými lze charakterizovat naši činnost v této oblasti. Jako příklad mohu uvést vzdělávací a osvětové aktivity ve prospěch udržitelné dopravy na základních a středních školách a zapojování žáků do kreativního vytváření a přeměny svého okolí. Na začátku tohoto úvodu jsem použil podobenství s vlajkovou lodí, na závěr si přirovnání ještě dovolím doplnit: vlajková loď již vyplula, nyní je nutné, aby ji následoval celý konvoj. Oživení bude i nadále vynakládat své úsilí takovým směrem, aby vlajková loď byla následována, a to nejen na úrovni nových právních předpisů, ale ivrovině tvorby nelegislativních opatření a prosazování nových inovativních strategií a přístupů, které jsou pro život zdravé a tolerantní společnosti naprosto nezbytné. Držíte v ruce zprávu organizace, která zanedlouho oslaví 15 let od svého založení. Vy sami nyní můžete nejlépe vyhodnotit, zda plujeme správným kurzem. Děkujeme za vaši dosavadní podporu. S úctou Štěpán Rattay předseda sdružení Oživení, o. s.

6 4 Udržitelná doprava Velká studentská cyklojízda Den bez aut, foto Štěpán Hon V rámci tohoto programu se dlouhodobě věnujeme propagaci a podpoře dopravy šetrné k životnímu prostředí. Usilujeme především o snižování nadměrné automobilové zátěže v Praze, zajištění většího bezpečí a komfortu chodců na jejich každodenních cestách městem, vytvoření bezpečné a propojené dopravní infrastruktury pro pražské cyklisty a osvětu zacílenou na podporu nízkoenergetické dopravy ve vztahu k široké veřejnosti, veřejné správě i odborníkům. Zvláštní pozornost věnujeme nejvíce ohroženým a současně znevýhodněným skupinám chodců dětem, seniorům, rodičům s kočárky, občanům s handicapem. Občanským iniciativám, které se zabývají ochranou životního prostředí, ale i jednotlivcům a dalším institucím, mezi něž patří zejména školy, poskytujeme poradenství a zajišťujeme medializaci jejich problémů a výsledků práce. Pořádáme odborné semináře a konference na téma pěší a cyklistické dopravy a osvětové akce pro veřejnost zaměřené na jejich podporu. Naši pracovníci jsou členy odborných pracovních skupin a komisí ve veřejné správě, které se zabývají pěší dopravou a bezpečností silničního provozu v Praze.

7 Cílem našich aktivit je zejména: vytváření podmínek pro bezpečný a pohodlný pohyb pěších ve městě vznik kvalitní a plnohodnotné infrastruktury pro cyklisty v Praze bezpečné a zdravé cesty do škol ekologická výchova, poradenství a osvěta propagace udržitelných forem dopravy zklidňování dopravy ochrana ovzduší 5

8 6 Výchova k udržitelné mobilitě na školách Workshop Město pro lidi NTM foto Oživení Projekt Výchova k udržitelné mobilitě na školách realizovaný v roce 2011 je součástí aktivit Oživení, v rámci kterých vzděláváme žáky, studenty a pedagogy na školách v oblasti udržitelné dopravy a rozvoje. Jedná se o ucelený vzdělávací program, který Oživení realizuje již několik let a průběžně jej rozšiřuje přibývají nové aktivity, výukové materiály a metodiky. Naším cílem je výchova dětí v aktivní občany, kteří vnímají své okolí, uvědomují si souvislosti mezi lidským chováním a jeho dopadem na životní prostředí, dokážou formulovat požadavky na jeho zlepšení a dosáhnout změn. Do realizace školních projektů jsou proto kromě žáků, učitelů a rodičů zapojeny také další subjekty z širší komunity v okolí škol, které mají právo nebo povinnost vyjadřovat se k danému problému a kompetence jej řešit (úředníci městských částí, politici, policie, zájmová sdružení, aktivní jednotlivci). Školám poskytujeme poradenství při řešení problémů s dopravou a vytváření školních plánů mobility (dlouhodobé strategie škol podporující šetrné způsoby dopravování žáků), spolupracujeme s odborníky (zejména dopravními projektanty a environmentalisty) a propojujeme je se školami, pořádáme osvětové akce, semináře a konference, do nichž zapojujeme žáky, pedagogy, úředníky, politiky a nevládní organizace, nabízíme výukové materiály pro využití v hodinách environmentální, dopravní a občanské výchovy. V rámci tohoto vzdělávacího programu jsme v roce 2011 spolupracovali s 8 pražskými základními a 6 středními školami, které se zapojily do níže uvedených aktivit.

9 7 Workshop Město pro lidi Dne jsme realizovali v prostorách Národního technického muzea pilotní workshop Město pro lidi. Scénář workshopu jsme připravili ve spolupráci se skupinou expertů z oblasti urbanismu, architektury a vzdělávání. V současné době je součástí ustálené nabídky programů NTM pro školy. Cílem workshopu určeného pro 2. stupeň základních škol je seznámit žáky interaktivní formou s pojmy veřejný prostor a jeho funkce, doprava, udržitelná doprava, udržitelný rozvoj, architektura, urbanismus a podnítit v nich aktivní způsob uvažování o problematice dnešní podoby měst a života v nich. Při jeho realizaci je využita nová expozice Architektura, stavitelství a design v budově Národního technického muzea v Praze, kde mohou být moderním způsobem rozvinuty tvůrčí aktivity dětí. Workshop ukazuje dětem různé podoby města, učí je vnímat jeho současnou podobu a přemýšlet o podobě ideální. Podporuje u nich aktivní občanský přístup k problematice, zejména jim ukazuje, že pokud vnímají rozpor mezi skutečným a chtěným stavem věcí, mohou u odpovědných subjektů požadovat změnu.

10 8 Velká studentská cyklojízda Evropský den bez aut Velká studentská cyklojízda Den bez aut foto Štěpán Hon V rámci Evropského týdne mobility se na mezinárodní Den bez aut 22. září konal 2. ročník velké studentské cyklojízdy, kterou jsme připravili ve spolupráci se sdružením Pražské matky a iniciativou Auto*mat. Trasu z Pankráce na Kampu a zpět, vedenou z větší části po vozovce, absolvovaly zhruba dvě stovky studentů 6 středních škol a gymnázií. Na Kampě měli studenti za úkol sepsat návrhy na zlepšení dopravní situace v Praze se zaměřením na podmínky pro pražskou cyklistiku. Akce byla velice zdařilá, do velké míry i díky dobré spolupráci s Policií ČR, která pomohla zajistit hladký průjezd Prahou. Cílem studentských cyklojízd je propagovat městskou cyklistiku a podpořit její využívání pro každodenní cesty Prahou (nejen) u mladé generace.

11 9 Cyklojízdy pražských základních škol Cyklojízda ZŠ Jinonice foto Tomáš Cach Cyklojízda ZŠ Písnice foto Oživení Během června jsme se podíleli na organizaci žákovských cyklojízd ZŠ Písnice a Waldorfské ZŠ v Praze-Jinonicích. Trasa cyklojízdy ZŠ Písnice vedla okruhem od školy přes Točnou a Cholupice do Modřanské rokle, kde děti vypracovaly jednoduché úkoly týkající se jízdního kola a jeho vybavení, a přes písnické sídliště zpět. Skupinu zhruba 60 malých cyklistů doprovázených učiteli i několika rodiči doplnil i pěší průvod prvňáčků, který za nimi dorazil k Modřanské rokli. Cyklojízda Waldorfské školy, které se zúčastnilo také cca 60 žáků a velké množství učitelů i rodičů, vedla od Palackého náměstí po cyklotrase podél Vltavy přes Barrandovský most a Prokopské údolí až do Jinonic. Obě cyklojízdy byly součástí školních plánů mobility představujících strategii škol na podporu bezpečné a šetrné dopravy žáků, na jejichž přípravě se Oživení také podílelo.

12 10 Přednášky o udržitelné dopravě na školách Přednáška o dopravě ve městě ZŠ Písnice foto Oživení V průběhu května jsme na čtyřech pražských základních školách (ZŠ Chvaly, ZŠ L. Coňka, Waldorfská ZŠ Jinonice, ZŠ Veronské náměstí) uspořádali přednášky o dopravě ve městě. Jejich cílem bylo představit žákům jednotlivé druhy městské dopravy z různých úhlů pohledu z hlediska dopadu na životní prostředí, vlivu na lidské zdraví, prostorových nároků, ekonomické výhodnosti, rychlosti atd. Součástí prezentací byla diskuze s dětmi o tom, jak vidí dopravu ve svém městě ony, jaké způsoby dopravování preferují a proč. Přednášky si ve spolupráci s Oživením připravili dopravní projektanti a urbanisté, kteří mají dlouholeté zkušenosti se zklidňováním dopravy a návrhy cyklistické a pěší infrastruktury.

13 11 Prezentace výukového DVD Ukázka z DVD Udržitelná doprava učme se v souvislostech ilustrace Barbora Veselá Na semináři o ovzduší organizovaném o. s. Tereza dne jsme představili pedagogům a školním koordinátorům EVVO práci s naším interaktivním DVD Udržitelná doprava aneb učme se v souvislostech, které jsme vyvinuli ve spolupráci s pedagogy a odborníky na ekologickou výchovu a životní prostředí v předchozím roce. DVD je určeno základním a středním školám a nabízí pedagogům a žákům vzájemně propojená témata ovzduší, hluk, zeleň, veřejný prostor, uhlíková stopa, pěší a cyklistická doprava zpracovaná pro výuku v hodinách environmentální, dopravní, osobnostní a sociální nebo mediální výchovy. Společným jmenovatelem jednotlivých témat je doprava a pohled na ni z různých úhlů jak ovlivňuje kvalitu životního prostředí, jaký má dopad na lidské zdraví a další oblasti lidského života. Cílem tohoto interaktivního výukového nástroje je osvěta a výchova mladé generace směrem k většímu využívání a podpoře šetrných a zdravých způsobů dopravy, jako je chůze či jízda na kole, a k aktivní ochraně životního prostředí. Podpořeno hlavním městem Prahou, MČ Praha 5

14 12 Bezpečné cesty do školy Mapování na ZŠ Chvaly foto Oživení Rizikový přechod na cestě do Waldorfské ZŠ Jinonice foto Libor Kozák Do třetího ročníku programu Bezpečné cesty do školy byly pracovní skupinou BESIP při odboru dopravy MHMP vybrány ZŠ Veronské náměstí v Praze 10, ZŠ Písnice v Praze-Libuši, Waldorfská ZŠ Jinonice v Praze 5 a ZŠ Chvaly v Praze Horních Počernicích. Součástí našich aktivit bylo společně s těmito školami podniknout kroky k zajištění větší bezpečnosti žáků na jejich každodenních cestách a k podpoře využívání šetrných způsobů dopravy, zejména chůze a jízdy na kole. Výsledkem těchto snah bylo po provedení analýzy situace v okolí škol vypracování 4 dopravních studií s návrhy na řešení nebezpečných míst a jejich předložení Magistrátu hl. m. Prahy a dotčeným městským částem k realizaci. Na základě výsledků průzkumu dopravních preferencí žáků realizovaly všechny zapojené školy opatření na podporu ekologické dopravy (instalace stojanů a přístřešků na kola, nákup koloběžek) a zorganizovaly množství doprovodných aktivit (dopravní odpoledne pro děti z MŠ a tříd 1. stupně, cyklojízdy, malování značek na dvoře školy, vlastnoruční výroba map rizikových míst, bezpečnostní šetření na přechodech u školy, slohové práce na téma Moje cesta do školy atd.). V další fázi projektů jsme školám poskytli metodickou podporu a odborné vedení při vypracování tzv. školního plánu mobility dlouhodobé dopravní strategie podporující zdravé a šetrné způsoby dopravování žáků, která se stala povinnou součástí všech projektů realizovaných v rámci programu. Podpořeno MČ Praha 5

15 13 Kampaň Chceme být vidět Kampaň Chceme být vidět soutěžní fotografie foto Adéla Kviderová, Andrea Burianová Kampaň Chceme být vidět soutěžní fotografie foto Jonáš Knetl Na konci listopadu 2011 jsme společně s o. s. Pražské matky a Nadací Partnerství zahájili druhý ročník fotografické soutěže pro školy, která byla součástí kampaně za větší viditelnost a bezpečnost chodců a cyklistů v zimních měsících. Zúčastnilo se jí 34 škol z ČR, které zaslaly více než 150 fotografií vzešlých z výběrových školních kol. Kampaň Chceme být vidět propagovala reflexní prvky jako nezbytnou a důležitou součást oblečení, kol či zavazadel, která mnohdy může chodci nebo cyklistovi zachránit život. Kampaň podpořily 3M, BESIP, Amulet Bicycles, Altima, Bonobos.cz, Citybikes, Nakolobce.cz, taneční studio Emotion, hlavní město Praha a finanční skupina Axa. 50 dávám přednost chůzi

16 14 Mezinárodní konference Udržitelná doprava ve městech zemí V4 Konference o udržitelné dopravě ve městech zemí V4 prezentace aktivit Oživení foto Oživení Ve dnech hostilo Oživení zástupce neziskových organizací ze zemí Visegradské čtyřky v rámci konference Udržitelná doprava ve městech zemí V4. Pozvání přijalo polské sdružení Zielone Mazowsze, Združenie Slatinka, Združenie kraj ze Slovenska a maďarská organizace Zöld Fiatolok (Zöfi). Náplní konference bylo představení činnosti jednotlivých sdružení na poli udržitelné dopravy s cílem získání nových zkušeností a inspirace, které by mohly vyústit v další spolupráci na mezinárodních projektech. Součástí konference byla i projížďka na elektrokolech Prahou. Výstupem setkání bylo vydání elektronické brožury představující aktivity jednotlivých sdružení a Memorandum formulující základní cíle zúčastněných organizací pro budoucí spolupráci na poli udržitelné dopravy. Podpořeno International Visegrad Fund

17 15 Lobbing Oživení dlouhodobě působí v oblasti dopravy na odpovědná místa (představitele státní správy i samosprávy), aby vytvářela lepší podmínky pro bezpečnější a příjemnější pohyb chodců a cyklistů v ulicích hlavního města. Využívá k tomu svého působení uvnitř struktury veřejné správy i dlouhodobé spolupráce s dalšími institucemi a nevládními organizacemi, jakož i médii. Pracovní skupina BESIP při odboru dopravy MHMP V rámci členství v této pracovní skupině se zabýváme problematikou bezpečnosti chodců a cyklistů v pražských ulicích. Každý rok se obracíme na představitele hlavního města s žádostí o navýšení položky BESIP, která je součástí dopravního rozpočtu a z níž je mj. financován program Bezpečné cesty do školy. Snažíme se také zasazovat o úpravy komunikací, které byly v rámci programu Bezpečné cesty do školy nebo ve spolupráci s občany či občanskými iniciativami navrženy v dopravních studiích a mají zajistit větší bezpečí nejen dětem na jejich cestách do škol. V roce 2011 byly realizovány tyto úpravy: montovaná obruba na křižovatce Prokopova x Rokycanova (BCŠ 2010, ZŠ Lupáčova, Praha 3) instalace zařízení na měření rychlosti před ZŠ Na Zlíchově (BCŠ 2007, ZŠ Zlíchov, Praha 5) úprava nároží křižovatky Sabinova x Rokycanova (vytažení chodníků, bezbariérový přístup) a stavební úprava přechodu (dělicí ostrůvek) přes Rokycanovu ul. (BCŠ 2008, Hudební škola hl. města Prahy a RKC Nová Trojka, Praha 3) nový přechod pro chodce v ul. Meteorologická (na křižovatce se Šátálskou a Zahrádeckou ul.) (BCŠ 2008, ZŠ Meteorologická, Praha- Libuš) zvednutá plocha křižovatky Sládkova x Havanská (BCŠ 2007, ZŠ Korunovační, Praha 7). Byla též připravena projektová dokumentace k instalaci zpomalovacího prahu před ZŠ Jeseniova a k úpravě křižovatky Jeseniova x Strážní (BCŠ 2009, ZŠ Jeseniova, Praha 3) a k úpravě křižovatky Ke Smíchovu x Na Křenkově (BCŠ 2009, ZŠ Slivenec, Praha-Slivenec).

18 16 Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu Nový přechod s dělicím ostrůvkem na Rokycanově ul., Praha 3 foto Oživení Zvýšená plocha křižovatky Havanská x Sládkova foto Oživení Spolupracujeme se členy Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu, která se snaží prosazovat dopravní opatření posilující cyklistickou infrastrukturu města, její důslednější a systémové budování a realizaci investičních akcí na patřičné technické a odborné úrovni. V lednu 2011 jsme prezentovali představitelům Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu výsledky projektu Jak odstranit klíčové bariéry cyklistické dopravy v Praze realizovaného v roce 2010, jehož cílem bylo zhodnotit cyklisticky problémová místa z hlediska toho, nakolik brání cyklistům v průjezdu a nakolik odrazují obyvatele Prahy od vykonávání jejich denních cest (do práce, do školy,...) na kole. Komisi byly předány zadávací karty zpracované v rámci projektu, které navrhují koncepční řešení 27 problémových lokalit v Praze a budou sloužit jako podklady pro projektové dokumentace řešící úpravy těchto míst.

19 17 Poradenská činnost V rámci této činnosti poskytujeme občanům či institucím, které se na nás obracejí s prosbou o radu v záležitostech týkajících se dopravní problematiky v Praze, konzultace em, telefonicky či formou osobních setkání. Konzultujeme zejména dotazy na řešení dopravního zklidnění okolí škol, radíme školám, jak se zapojit do programu Bezpečné cesty do školy a jak dosáhnout realizace navržených opatření z programů vzešlých, pomáháme řešit konkrétní dopravní problémy občanů v místě jejich bydliště či pracoviště. Napomohli jsme např. ZŠ sv. Augustina vyřešit problém pěšího přístupu ke škole zprostředkováním kontaktu s městskou částí Prahy 4 a dopravními projektanty, kteří pro školu zdarma zpracovali dopravní studii navrhující dopravní zklidnění v okolí školy. Škola je nyní v kontaktu s městskou částí, byla již realizována úprava dopravního značení a připravuje se stavební úprava komunikace Českobudějovická u metra Kačerov. Občanům žijícím na Libocké ulici v Praze 6 jsme poskytli pomoc při řešení problémů s nadměrnou automobilovou dopravou a nebezpečnými podmínkami pro chodce v jejich ulici. Bylo založeno občanské sdružení Bezpečná Liboc, vypracována dopravní studie s návrhy dopravního zklidnění, předložena MČ Praha 6 a zahájena jednání o její realizaci.

20 18 Spolupráce s médii Oživení seznamuje širokou veřejnost se svými aktivitami na svých webových stránkách v rámci svého dopravního programu pak na a v rámci sociálních sítí (facebook: https://www.facebook.com/oziveni.cz). Neoddělitelnou součástí naší práce je spolupráce s pražskými i celostátními médii, která o našich aktivitách a záležitostech souvisejících s dopravou v Praze informují prostřednictvím tiskových zpráv, tiskových besed i vlastních článků. Spolupráce se zahraničními subjekty V roce 2011 jsme navázali spolupráci se slovenskou organizací Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), která provozuje portál sloužící občanům SR k upozorňování na problémy různého charakteru v jejich okolí. Redakční systém tohoto portálu jsme využili jako základ pro portál na jehož vytváření jsme v roce 2011 začali pracovat. Jeho cílem je poskytnout obyvatelům Prahy prostor pro nahlášení problémů, se kterými se setkávají jako chodci na svých cestách Prahou, zaslat podněty příslušným samosprávám a sledovat jejich řešení.

21 19 Spolupráce s dalšími subjekty Oživení spolupracuje s řadou neziskových organizací, které se zabývají obdobnou problematikou, a to sdílením informací, organizováním společných akcí a vzájemnou podporou. Mezi tyto organizace patří zejména sdružení Pražské matky, které se podílelo na realizaci projektu Město pro pěší a se kterým Oživení nadále spolupracuje v programu Bezpečné cesty do školy, Nadace Partnerství s programem Na zelenou, sdružení Auto*Mat s aktivitami směřujícími k prosazování udržitelné mobility ve městě, o. s. Asistence se svými snahami o lepší podmínky pro znevýhodněné občany, zejména o bezbariérovou dopravu, a občanská iniciativa která upozorňuje na riziková místa na pražských komunikacích.

22 20 Program Bezkorupce V rámci tohoto programu dlouhodobě usilujeme o snižování výskytu korupce, střetu zájmů, klientelismu a dalších forem zneužívání veřejné moci k soukromému prospěchu. Poskytujeme obětem korupce komplexní servis včetně právního poradenství, odhalujeme a medializujeme jednotlivé korupční případy, spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení, realizujeme výzkumy, analýzy a protikorupční audity, navrhujeme a prosazujeme systémová opatření. Snažíme se zvýšit transparentnost rozhodování a hospodaření veřejných institucí a vymahatelnost osobní odpovědnosti veřejných funkcionářů a posílit tak aktivní účast občanů. Mezi hlavní oblasti našeho zájmu patří právo na informace, zadávání veřejných zakázek a nakládání s veřejným majetkem. V neposlední řadě se věnujeme šíření protikorupčního know-how, vzdělávání a síťování protikorupčních a občanských aktivistů.

23 Naše aktivity a cíle: posilování transparentnosti veřejné správy vymáhání osobní odpovědnosti veřejných funkcionářů kontrola nakládání s veřejným majetkem prosazování systémových změn prostřednictvím analyzování korupčních rizik a vytváření protikorupčních strategií na úrovni veřejné správy watchdog a medializace korupčních kauz šíření protikorupčního know-how a síťování protikorupčních aktivistů prosazování protikorupčních legislativních změn 21

24 22 Veřejné zakázky v ČR a SR Veřejné zakázky se stávají v naší zemi velmi často objektem korupce. Kauzy zmanipulovaných, předražených nebo nepotřebných veřejných zakázek posledních let jednoznačně ukazují, že se z nich stal spolehlivý zdroj peněz pro korupční obchody. Současná fakta a stav poznání potvrzují, že nehospodárnost a korupce ve veřejných zakázkách se stále více stávají systémovým problémem než pouhým individuálním selháním. Závažnost problému si pod tlakem veřejného mínění uvědomila také naše politická reprezentace a ozdravení veřejných zakázek se stalo jednou z protikorupčních priorit nové vlády. Rok 2011 tak byl ve znamení pokusů vlády zlepšit systém veřejných zakázek legislativní cestou za významné participace odborné veřejnosti a nevládních organizací a iniciativ jak ze strany byznysu, tak neziskové sféry včetně. Oživení do tohoto procesu přispělo následujícími aktivitami. ČR je na 78. místě ze 125 zemí v neregulérních platbách ve veřejných kontraktech (zdroj OECD 2007)

25 23 Analýzy systému veřejných zakázek Oživení zpracovalo ve spolupráci s ekonomickým institutem CERGE- EI dvě rozsáhlé analýzy systému veřejných zakázek v ČR s cílem zjistit aktuální nedostatky v celkové transparentnosti veřejných zakázek a v otevřenosti soutěží o zakázky. Zjištěné výsledky Oživení využilo pro formulování a propagaci žádoucích řešení problémů s nízkou transparentností veřejných zakázek a omezování otevřené soutěže. Výsledky zároveň posloužily pro hodnocení účinnosti a dopadů navrhovaných legislativních opatření a lobování za co nejúčinnější řešení v průběhu celého legislativního procesu. Jak si zadavatelé usnadňují život Kumulace stavebních zakázek pod hranicí 20 mil. Kč (zdroj CERGE-EI) Projekt Zlepšení systému veřejných zakázek v ČR a SR byl podpořen z prostředků Siemens Integrity Initiative.

26 24 Kampaň: Netolerujte korupci! Oživení v roce 2011 zahájilo kampaň se sloganem Netolerujte korupci! foto Oživení Oživení se v minulém roce snažilo zvýšit povědomí široké veřejnosti o problému korupce pomocí dvou spotů Nádraží (http://www. youtube.com/watch?v=pa7dlixrbf8) a Nemocnice (http://www. youtube.com/watch?v=_sj9-ipqiv8), které odlehčenou formou upozorňovaly na absurdní komplikace, jež mohou díky korupci ve veřejných zakázkách nastat. Součástí kampaně byla výzva občanům, aby takové projevy korupce netolerovali a pomohli Oživení s monitorováním korupčních případů. V této souvislosti jsme veřejnosti poskytli jednoduchý manuál, jak může kdokoli monitorovat z veřejně dostupných zdrojů veřejné zakázky. Oba spoty na youtube.com zhlédlo více než 16 tisíc lidí. Spot Nádraží bylo možno zhlédnout také na festivalu Jeden svět a Jeden svět na školách, kde byl vysílán v doprovodném programu sociálních spotů NonCom a hned v několika případech sklidil potlesk. Tyto spoty také převzala do svých programů společnost Aerokino, která zařadila jejich odvysílání před některá velkoplošná promítání filmů. Kampaň: Netolerujte korupci! byla podpořena z prostředků Siemens Integrity Initiative.

27 25 Lokální protikorupční politika Lokální watchdog Na podzim jsme se ve spolupráci s dalšími pěti pražskými iniciativami (Pražské fórum, Praguewatch, Auto*Mat, Arnika, Buskerville) rozhodli zhodnotit podstatné aspekty prvního roku vládnutí nové pražské vládnoucí koalice ODS a ČSSD. V hodnocení předneseném na tiskové konferenci se zhostili tématu aktualizované protikorupční strategie hlavního města a (ne)naplňování strategie původní. V návaznosti na hodnocení jsme se podíleli na vypracování tzv. Šesti požadavků, v nichž jsme společně s ostatními požadovali konkrétní zlepšení zejména v oblastech transparentnosti rozhodovacích procesů a hospodaření městských firem s prostředky města. Po převratu na pražské radnici jsme na společné veřejné debatě (celý záznam si můžete prohlédnout na této adrese požadavky předložili staronovému primátorovi Bohuslavu Svobodovi a krátce po novém roce rada města požadavky částečně splnila. Část závazků ovšem přijala po způsobu chytré horákyně ve vlastním pozměněném znění. Nadále budeme plnění požadavků sledovat a v případě dalších úhybných manévrů vedení města důrazně prosazovat naplnění jejich původního záměru.

28 26 Města, obce, bezxkorupce Mapa protikorupčních opatření samospráv Oživení v únoru roku 2011 spustilo projekt Města, obce, bezkorupce internetovou mapu protikorupčních opatření samospráv. Projekt navazuje na Protikorupční desatero Oživení pro kampaň do komunálních voleb v roce Cílem projektu je monitorovat, nakolik komunální politici mysleli svoji předvolební rétoriku v boji proti korupci skutečně vážně a zda jsou ochotni skrze naši aplikaci zveřejnit své plány na lokální protikorupční opatření. V druhé fázi projektu poté bude naším cílem vyhodnotit, nakolik byla deklarovaná opatření účinná a zda mají šanci snižovat korupční příležitosti v daném městě či obci. Z celkem 227 oslovených měst a obcí (samosprávy s rozšířenou působností) se do mapy připojilo v průběhu roku celkem 18 měst s různým rozsahem plánovaných nebo realizovaných opatření. V průběhu roku 2012 plánujeme průběžné hodnocení skutečné úrovně implementace vyhlášených protikorupčních opatření. Projekt byl podpořen z prostředků Americké ambasády v Praze Mapa protikorupčních opatření

29 27 Protikorupční audit samospráv Vzorec prof. Roberta Klitgaarda, který jsme aplikovali pro definování mapy korupčních rizik v rámci realizace protikorupčního auditu Sedm statečných samospráv se zapojilo do projektu občanského sdružení Oživení a účastní se protikorupčního auditu zaměřeného na rizikové oblasti jako je zadávání veřejných zakázek, hospodaření s veřejným majetkem, veřejná podpora a dotace, informační politika a transparentní rozhodování orgánů samospráv, fungování společností ovládaných samosprávou, nastavení kontrolních mechanismů a vyřizování stížností úřadem samosprávy. Součástí auditu je i předání sady doporučení, která úřady samospráv postupně implementují do svých interních procesů. Audit samospráv byl zahájen na konci října 2011 a do tohoto projektu se zapojilo sedm samospráv: Karlovy Vary, Hodonín, Lanškroun, Černošice, Psáry, Srch a Tisá. Projekt byl podpořen z prostředků Nadace Open Society Fund Praha a částečně z rozpočtů příslušných samospráv.

Mapování na ZŠ Jiřího z Poděbrad

Mapování na ZŠ Jiřího z Poděbrad P R A Ž S K É M A T K Y POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE Pražské matky jsou občanské sdružení, které usiluje o zlepšení stavu životního prostředí v Praze, zvýšení zájmu a odpovědnější přístup občanů i veřejné

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Eva Kyzourová náměstkyně místopředsedkyně vlády ČR a vrchní ředitelka Sekce pro koordinaci boje s korupcí

Více

Radek John ministr vnitra

Radek John ministr vnitra Radek John ministr vnitra Boj o rozpočet 2010 a 2011 Snížení na rok 2011 o 8,3 mld. Kč (původní návrh 10,5 mld.) 62 60 58 56 54 52 50 48 2008 2009 2010 2011 Rozpočet MV v mld Rozpočet na rok 2011: - 3,8

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM PNMO VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Zpracoval: Bc. Zbyněk Hanzl, Zdeňka Jurićová, DiS. Odborný

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ Zápis z Komise Rady Plzeňského kraje pro otevřený kraj

PLZEŇSKÝ KRAJ Zápis z Komise Rady Plzeňského kraje pro otevřený kraj Číslo zasedání 11 Datum konání 13. 11 2014 Místo konání KÚPK, Škroupova 18, zasedací místnost č.dv. 213 Zapisovatel Renata Flimelová Přítomni Milena Stárková, Jan Honomichl, Jan Šašek, Ctibor Fojtíček,

Více

Bezpečné cesty do školy

Bezpečné cesty do školy Bezpečné cesty do školy dosavadní realizace dopravních opatření navržených v rámci školních projektů (leden 2013) Ukázky realizací z dopravních studií viz web Pražských matek: http://www.prazskematky.cz/galerie/bezpecne-cesty-do-skoly-realizovana-dopravni-opatreni.html.

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014 Účinnost od: 1.7.2014 Platnost do: neomezeně Rozsah působnosti: Všechna pracoviště FN Plzeň V souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Rezortní interní protikorupční

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Hospodárné nakládání s majetkem ÚSC

Hospodárné nakládání s majetkem ÚSC Oživení, o.s. Mgr. Tomáš Kramár, DiS. Občanské sdružení Oživení: - poradenství a servis občanům, zastupitelům a veřejné správě (manuál Transparentní samospráva) - protikorupční audity a strategie (MHMP,

Více

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 V roce 2009 naši činnost podpořili: A desítka dobrovolníků, kteří odpracovali bezúplatně více než 1tisíc hodin ve prospěch Trojmezí.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE Zpracoval: Ing. Hana Šišláková Ing. Štěpán Rattay 1 Obsah: SOUHRN HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ... 3 Seznam analyzovaných rizik

Více

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ -samosprávná profesní organizace sdružující autorizované architekty, projektanty, krajinářské

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014 č.j.: 345/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 321 ze dne 07.05.2014 Účast městské části Praha 3 na akci Pražské cyklozvonění 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Setkání se spolky a organizacemi MČ Praha 8 dne 3. 6. 2015

Setkání se spolky a organizacemi MČ Praha 8 dne 3. 6. 2015 Dnešní program Úvod a vzájemné seznámení Představení MA21 Informace o zapojení veřejnosti do přípravy strategickém plánu Participace na vytvoření seznamu služeb pro spolky a neziskové organizace a společnosti

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Z Á P I S. 19. září 2008; 9:00 hod.; MV ČR, náměstí Hrdinů 3, Praha 4; zasedací místnost 1.04, 1. patro

Z Á P I S. 19. září 2008; 9:00 hod.; MV ČR, náměstí Hrdinů 3, Praha 4; zasedací místnost 1.04, 1. patro MINISTERSTVO VNITRA ČR sekce veřejné správy odbor územní veřejné správy Č. j. MV-69775-4/UVS-2008 V Praze dne 3. října 2008 Počet listů: 7 Z Á P I S z porady meziresortní koordinační skupiny pro boj s

Více

Vytvoření webové platformy s nezávislými oponenturami k veřejným zakázkám

Vytvoření webové platformy s nezávislými oponenturami k veřejným zakázkám Vytvoření webové platformy s nezávislými oponenturami k veřejným zakázkám Etický rozměr problematiky veřejných zakázek je nesporný jedná se o výraznou složku veřejných zdrojů a kvůli nedostatečné transparentnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost Založení Partnerství, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 5. 2015 Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec Předkládá: Zpracoval: PhDr.

Více

Obsah Slovo úvodem O nás Zlepšování systému veřejných zakázek Transparentnost dotací samospráv Rozšířené hodnocení krajů

Obsah Slovo úvodem O nás Zlepšování systému veřejných zakázek Transparentnost dotací samospráv Rozšířené hodnocení krajů Obsah Slovo úvodem 3 O nás 4 Zlepšování systému veřejných zakázek 7 Transparentnost dotací samospráv 14 Rozšířené hodnocení krajů 15 Protikorupční právní poradna 2.0 15 Prosazování vymahatelnosti protikorupčních

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Uplatňování principů Leader na Vysočině

Uplatňování principů Leader na Vysočině Uplatňování principů Leader na Vysočině 8. 6. 2015 Chocerady Uplatňování principů Leader na Vysočině Projekt - Uplatňování principů Leader na Vysočině, opatření IV. 2. 1 Realizace projektů spolupráce PRV

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

egovernment jako cesta k transparentní veřejné správě Markéta Reedová náměstkyně primátora hl. m. Prahy

egovernment jako cesta k transparentní veřejné správě Markéta Reedová náměstkyně primátora hl. m. Prahy egovernment jako cesta k transparentní veřejné správě Markéta Reedová náměstkyně primátora hl. m. Prahy Principy (nejen pražské) efektivní veřejné správy: Odpovědnost Profesionalita Otevřenost Tři součásti

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

New City Primary School, Londýn

New City Primary School, Londýn Příklady školních plánů mobility The Czech Environmental Partnership Foundation Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 New City Primary School, Londýn Kancelář v Praze Krátká

Více

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň Č. j.: SOAP/006-0573/2015 Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni 1 Úvod V prostředí veřejné správy České republiky je

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového)

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

Škála aktivit EPS je široká, svou činnost dělíme do těchto oblastí:

Škála aktivit EPS je široká, svou činnost dělíme do těchto oblastí: Jsme neziskovou organizací právníků. Poskytujeme bezplatné právní poradenství a řešíme vybrané případy s rozsáhlým společenským dopadem. Našim cílem je přispět k účinnějšímu vymáhání práv občanů, dodržování

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Zápis z 3. jednání Poradního sboru. konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis z 3. jednání Poradního sboru. konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis z 3. jednání Poradního sboru předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni Mgr. Karolína Peake - místopředsedkyně vlády ČR, Ing. Robert Vacek

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Zápis z 1. jednání Poradního sboru. konaného dne 19. září 2011

Zápis z 1. jednání Poradního sboru. konaného dne 19. září 2011 Zápis z 1. jednání Poradního sboru předsedkyně Vládního výboru pro koordinace boje s korupcí konaného dne 19. září 2011 Přítomni Mgr. Karolína Peake - místopředsedkyně vlády ČR, Ing. Robert Vacek - Úřad

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 Interní protikorupční program Psychiatrické nemocnice Brno Rozsah platnosti: všichni zaměstnanci nemocnice Účinnost dnem:

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7.

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7. OBSAH: Poslání 2 Rok 2006 2 Činnost 3 Dárci a partneři 4 Granty 4 Rozvoj 5 Organizační struktura 7 Kontakty 7 Finanční zpráva 8 Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů na správu nadačního fondu 10 Poslání

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Partner z donorské země. Ideas Bank Foundation (Norsko) The Ideas Bank Foundation (Norsko)

Partner z donorské země. Ideas Bank Foundation (Norsko) The Ideas Bank Foundation (Norsko) 3630037 Centrum pro komunitní práci západní Čechy Název Plzeň - město (politické) kultury: Podpora participativní demokracie na místní úrovni Ideas Bank Foundation 21 1 763 591 1 959 546 Plzeňský Cílem

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti. Agora CE

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti. Agora CE Výroční zpráva 2008 Obecně prospěšné společnosti Agora CE O AGOŘE CE Obecně prospěšnou společnost Agora CE jsme založili v roce 2007 jako nástupnickou organizaci občanského sdružení Agora Central Europe.

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2008 Watchdog - kontroluj svého zastupitele, autorka Silvia Gajdošíková SLOVO ÚVODEM Milí přátelé, občanské sdružení Oživení a jeho pracovní tým se v uplynulém

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení)

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení) Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1, Czech Republic Zápis ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S FINANČNÍM MAJETKEM obce Tisá

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S FINANČNÍM MAJETKEM obce Tisá MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S FINANČNÍM MAJETKEM obce Tisá Zpracoval: Ing. Libor Michálek Oživení, o. s., prosinec 2011 1 Obsah SOUHRN HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ... 3 Seznam analyzovaných rizik nakládání

Více

S M L O U VA č. 11 o poskytnutí nadačního příspěvku z výnosů Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 2008 a 2009

S M L O U VA č. 11 o poskytnutí nadačního příspěvku z výnosů Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 2008 a 2009 Kód 67000/6 2010 S M L O U VA č. 11 o poskytnutí nadačního příspěvku z výnosů Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 2008 a 2009 Nadace Open Society Fund Praha se sídlem Seifertova 47, Praha 3 zapsaná

Více