Partnerské projekty neziskových organizací. (závěrečná práce)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Partnerské projekty neziskových organizací. (závěrečná práce)"

Transkript

1 Partnerské projekty neziskových organizací (závěrečná práce) Ing. Karel Borovička 2008

2 !"####################################################################$ %!&'() *+)&(+,-'.+!/()0 #########################################1 % #################### 1 %2% 4 ################################################ 9 $ :&:':*;&< =>?( Nástroje Evidence námětů 6 $2%?6 ############################################### D $2$? B################################################ D Oslovení potenciálních partnerů Předvýběr partnerů ######################### B####################################### F 4 ############################################# H ############################################## 1,.+&J)< ############################################################### 9 K<L!.M ############################################################### 1

3 Teresa Bednall na své přednášce v květnu 2007 podněcovala neziskové organizace k realizaci evropských partnerských projektů takto: buďte aktivní, máte aktivní lidi; pracujte s cílovou skupinou, to je hlavní předpoklad pro dotace; spojujte se, zvýšíte šanci na podporu a snížíte rizika; malá i velká organizace je pro partnerství přínosem; aktivně se seznamujt,e informujte o své činnosti, např. formou zveřejnění vize, mise; buďte otevření vůči okolí, klientům, členům i dalším organizacím i politikům; velkou výhodou neziskových organizací je, že napomáhají politikům dosahovat jejich cílů; projekty chápejte jako proces trvalého rozvoje, ne jako proces změny. 2

4 1 64N 2 2 O!&(P 4,7 A A A Q 6 E 34 3 B A AR &&! BE 4 4R N7A 4,7 A A AIBA E 6 I 762 & 2 / B8 % $2 / I / AA 48 64I 7 36B A 64N2!6 4 4N4E A7 2 " 364 C6B %HH1 A 4,+!$2$ 64N : ) &W % O:)&P A B $ 2 4,7 " A4 N AI 3A4 AI N46 64 & A 6 Q 1 AI 7 X 6B2!&( 64I 667 C44 2 WWW224 % TYYWWW2224Y $ IR CA 4 TYYWWW2Z2Y64A2 TYYWWW2Z 2Y4NY#26C 3

5 2 KONCEPT PARTNERSKÝCH PROJEKTŮ 4!&( 32!&( N46 I6 I6A 6 N A B 42 6 A 676 N4[T 5 4 E 6I 4 4B A 4B 46IE N Q 5 64 A AE 4 6I 4B 2 E!&( 34 T 5 \ 3A &&!]!&(^ 3 6I B!&(56 &&!E 4^ 4 AR &&!5 E N A 64^ 5C C6B (JE (JE 367 C6B (.Y&^ 5A7 E &&!5 A7 A4 N ^ 66A 64NA 5 A4 BN^ E!&( I6A^ 646N5 _Z$G A7B^ 7R C 4ZA \$ A2 E GZH A2 2 % AE NA A A A 2.A NC 4 4T!&( 5 6N R`4 36 CA4 AA R2 3 5 R4 676NE I 36E N A7 A4 (A4 6 6N 34 B2 4R 3 6A I A A2 A4 6 E A A4 2 & BA N N6N 62 A N7 RR R 47 4 B ABI N6NE 6 N464 I 64 NA 36BE 6 4 %H$ O%H9P2 1 ;!&(2 4

6 %2% 4 '4 6 AR !&( A4 E I 3 6 CA 6T *,C N7 36E AI &6 A 6 4B 36E B 3E Q @A74 B @4 4 4E E AAE 46!&(E 6N E A4 AIE 6 6 A AI 3 INICIAČNÍ A4 76 A 67 72!&( 67 AI 5 A 3 E N O%P 2) 4 64A CA4 A4E 4N 5 A A 34 R A4 64 4^ a46b^ N A C6 5 7 C N7I A aa 6E 4A 64 E 6I 6 A N 6E 6R X4 A A AE ^ A 6N B^ C4 I66 NA N74 E N I A B TYYWWW22YAZ Y4ZAYZA 5

7 ' A 6 6 BE 76A!&(^ 6N ^ a6eb6 7 2 $22 A 768 4I A T OP A O%P 4 A4 CA4 6N OW4E C4 4E 3RE N 36 BE R 4 4 C2 N6N4 a 6b2!&( A4E N A BE N 3 7A4 CA4 N AA4 N74 B2 N A6 ZA $9H 64NA C4 62 &&!236 N4 3 H%2 "\A 6A H92 $22% 6 CA I 6

8 projekt č. 01 Nositel Název projektu Úroveň připravenosti* Popis Zdůvodnění Projektový záměr Cíle + přínos Cílové skupiny Aktivity Výstupy Předpoklady a rizika Náklady projektu (Kč) Zdroj financování Poznámka $2%?6 34A 6 E!&( BN7I7 A4 6 AI2 &&! C6B Q4 A! + 6 6BE! 4 6 = AA4 (.Y&2 & 6 QA 362 K6 46E CE A4 3 B A4 B CAT G2 TYYWWW244ZC62Y D2 TYYWWW2C2Y _2 TYYWWW2AA2Y4YC F2 TYYWWW2AC2YY6YXYACY2XYCA#2A $2$? B I!&( 3 6N E 3N 6A N7 B BE N464!&(A 7

9 &&! 6A B 6A 4RA 6 B AI A 4NBA2 "4A 4 Z% N46 N AT AR 4^ AI ^ AR A OC NA 4E AAE E 6 AP^ Q6^ 36N7I A AI 64 CA4 6N4 64A4 5 4I E 36A Q36BE 64I 64A4 N4 3 H%2 $2$2% 36N7 4 A AI N Q O %P2 &7 46 I6B N6 36^ 6 A4 6 & Q N` 2 4 E N E A4 4 6I BE 4BE A 4B ABI ABI 3 4E C G E I A A @ BN 64NA 2 4 6N4 A7 $ ^ 2 O46 4INP^ $2 6I 4 4IN A BNA I 2 H_Y%HHG,N2 O46 4INP^ 12 WZW A A^ 92 WZW N 4 A^ G2 \ % A7 S, c 6 $HYGY%HHD2 8

10 D2 CA44 E A CA4 _2 A7 $ A7 A4^ F2 A7 $ 3 Q.E E 676 A7BE 26 6 Q^ 6 43 N A7 A A2 &7 I6B ABI 467 A N A4 N 47 6R 2 Poznámka: Uvedená kritéria vychází ze zkušeností vedoucích pracovníků dlouhodobě fungujících NNO. Také se vzhledem k podmínkám operačních programů předpokládá, že projekty budou realizovat zejména organizace poskytující sociální služby a že bude poskytována dotace ve výši 100 % 4 AI A 4 3P^ 7R4 @ Q7 E N7I4 4 4 AT 2 C E A R7 B D^ %2 46I^ $2 6E 6!&( N46 I6A 6 6 N46 4 @ 336 N6 T 2 % IN 4^ $2 AE 4^ 12 A4 6C N6B !&( N RRA A N6B2 D N 6 R FHd BN 6BE N H d 3N 6B 6N4 $ZG A7B2 6 6 $H2 12 A7 N74 B2 9

11 @ !&( IA 2 A 6B64 6 A O%H 2 P C 2 4!&( NA OA44P 37 42?6 4 A!&(E BE AI A NA N4 3 H12 AI 4 A 46 6E 6B67 3N 4 A 2 "!!+J;(&< Q6 A NAB N 46I I6 Q6 O64AP4^ 5 N46 7!&( A 6A CA ^ BA 3 6 CAE 4R3 AI A4 AI N^ 6N7 E 646 6A 6 A4 5 AI3 4A 64 E 6I E 7 6 6N7R CAE I BE E 34 6 AIE B^ 6 B^ 366 Q7R BE 7^ 6B7^ 3^ 6 A^ B6 N2.L* &< +:?:* *+)&(+,-'. +!/()0 2!64 2 %2 &6 36B 6 ZCW2 $2 J6I 4B 42 12? 4 B2 10

12 A2 G A AI2 Z N6NE 6 R7 BE 3N A B R BP A42 ) A4 6C A 6 BE 4E E AA A4 N B 4 R7 46I2 4 SHRNUTÍ A4 A ARA A A 36E N A7 A A 7A AE A 4A 4 N E AA4 BE A A A AI 2 3I 4 64ABE AI 4I N6N7 A PŘÍLOHY H,7 H% 6 4E B H$ H1 + B H9 @A7B HG 4 11

13 PROJEKT S! HISTORIE PROJEKTU! -ho 1

14 projekty PROJEKTU PRO! ORGANIZACE Proj! O K PARDUBICKA roce KONTAKT , , 2

15

16

17

18

19

20 Projektový záměr: (pracovní název projektu): Škola hrou Název a sídlo organizace: Koalice nevládek Pardubicka Komenského Pardubice Kontaktní údaje: (jméno, telefon, www stránky) doposud nebyl ustaven koordinátor Cíl projektu (popište jednou větou): Zkvalitnit management neziskových organizací poskytujících sociální služby. Zvýšit počet NNO, které v Pardubickém kraji úspěšně registrují sociální služby. Účelem projektu je zvyšovat kvalitu služeb, posilovat stabilitu neziskového sektoru v oblasti sociálních služeb a tím předcházet nezaměstnanosti. Odhad celkové výše potřebné finanční částky Celkové náklady Kč:? Z toho % rozpočtu Zdroje financování: OPLZZ mzdy: OPLZZ osa 1 lektoři: nákup vybavení: ostatní: Zdůvodnění projektu: Základní Idea: Neziskové organizace poskytující sociální služby se potýkají s velkými problémy při zavádění standardů kvality a registraci sociálních služeb. Organizace, které z jakéhokoliv důvodu nezískají registraci, mají existenční problémy, což může mít za následek nejen snížení dostupnosti služeb, ale i růst nezaměstnanosti. Navrhovaný projekt by měl přispět ke zlepšení situace tím, že organizacím poskytne několikastupňovou odbornou pomoc při přípravě a implementaci standardů kvality a registraci sociálních služeb. Odbornou pomoc budou zajišťovat certifikovaní inspektoři sociálních služeb. Při zapojení NNO do projektu proběhne jednoduchá diagnostika a organizace bude zařazena do stupně pomoci, který bude odpovídat vyspělosti zavádění SKSS. Stupně odborné pomoci: 1) Vzdělávání Vzdělávání bude probíhat hromadně a bude poskytovat teoretický základ pro zahájení procesu přípravy SKSS, vzdělávání bude realizováno v tematických blocích (bylo by dobré navrhnout jejich názvy,? je možné takové vzdělávání akreditovat?) Jednotlivci, kteří vzdělávání absolvují, by měli získat znalosti přenositelné v rámci sektoru NNO. 2) Příprava metodik Jednotlivé metodiky SKSS budou připravovat týmy složené ze zástupců organizací s podobným zaměřením. Tým vždy společně připraví vzorovou metodiku, kterou si každá organizace upraví dle svých specifik. Týmy budou metodiky konzultovat s certifikovanými inspektory. 3) Škola hrou Nejvyšším stupněm odborné pomoci bude simulace registračního procesu SS. V jednotlivých organizacích budou certifikovaní inspektoři nacvičovat registraci nanečisto. Zároveň budou probíhat konzultace a supervize. Organizace, které úspěšně dokončí kterýkoliv stupeň pomoci, obdrží osvědčení o absolvování, stejně jako jednotlivci, kteří se vzdělávání či přípravy SKSS účastnili. Z hlediska dotace může být projekt koncipován jako systémový projekt pro podporu zvyšování kvality služeb na území Pardubického kraje NEBO jako zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců! Cílová skupina (tj. na koho je projekt zaměřen): neziskové organizace poskytující sociální služby a jejich zaměstnanci v Pardubickém kraji Velikost cílové skupiny (kolika lidem bude projekt sloužit):

21 Popište oblast působnosti projektu (odkud budou lidé, kterým bude projekt sloužit) Pardubický kraj Provádí někdo jiný podobný projekt v rámci kraje, nebo celé ČR? (pokud ano, stručně popište výhody vašeho projektu) Nejsme si doposud vědomi. Předpokládané výsledky projektu (tj. co se má díky projektu změnit, k jakým posunům či změnám dojde, jaké budou výstupy projektu) a) výsledky projektu pro cílovou skupinu: b) výsledky projektu pro vaši organizaci a pro partnery: c) další výsledky (dopady) projektu: Popište, zda se jedná o jednorázovou činnost (akci), nebo zda se bude v určitém časovém období opakovat: Jednotlivé stupně pomoci budou probíhat v kolech, za dobu realizace projektu proběhne xxx kol. První kolo bude realizováno jako PILOTNÍ, přičemž úspěšní absolventi pilotního kola mohou být zapojeni do dalších kol jako konzultanti a své zkušenosti předávat dalším organizacím (multipl. efekt) Jste schopni v projektu pokračovat po určité časové období (např. 5 let)? (po finanční, personální stránce apod. z jakých zdrojů budete financovat další běh projektu) Uveďte možná rizika realizace projektu: (co by mohlo realizaci projektu ohrozit) Nezískáme dostatečný počet lektorů (inspektorů) Organizace nebudou mít zájem se zapojit Legislativní změny v procesu zavádění SKSS a registrace SS Časové vymezení realizace projektu: (kdy by se projekt realizoval a jak dlouho) léto 2008 léto 2010 Potenciální partneři projektu a jejich zapojení: (které organizace by bylo možné do projektu zapojit; název, kontakt, www stránky) Potenciálními partnery by mohly být organizace, které poskytnou prostory pro vzdělávání a přípravu metodik nebo velké NNO se zkušenostmi s celým procesem, které by mohly být konzultanty už v pilotním kole. Jednali jste už s danými organizacemi o záměru?

22 Projekt Společně! Role partnerů v projektech Návrh č. 2 (aktualizace k ) PŘÍLOHA DOHODY O PARTNERSTVÍ ROLE PARTNERŮ V PROJEKTECH - NÁVRH Tabulka 1: Návrh rolí Orgán složení kdo jmenuje kompetence Správní rada KONEP (SPR) Projektová rada (PRA) Klíčový partner (KP) dle jmenování zástupce SPR, zástupce každého klíčového partnera (statutární orgán) manažer projektu valná hromada KONEP 1 Změna vyvolávající změnu smlouvy o financování nebo partnerské smlouvy, např. změna rozpočtu, monitorovacích a závazných ukazatelů Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií y:\projekty\spo\ama\prilohy\p04_spo_role partneru - smlouva v 1.doc Vytvořil Karel Borovička Ing :15:00 čas: 35 vybírá další klíčové partnery a účastníky projektu dle směrnice Postup zapojování partnerů jmenuje a odvolává projektovou radu schvaluje podání žádosti o dotaci schvaluje zpracování projektu projektovým týmem schvaluje partnerské smlouvy spolu s PRA schvaluje majoritní 1 změny v projektu SPR nastavuje projektový záměr (vizi, klíčové aktivity, rozpočtový rámec, monitorovací ukazatele logický rámec) spolu s SPR schvaluje majoritní změny v projektu rozpočet, výstupy, monitorovací ukazatele, odstoupení partnerů vyhlašuje krizi projektu projednává zprávy o postupu realizace projektu (interval 3 měsíců) schvaluje partnerskou smlouvu schvaluje projekt schvaluje výběrové řízení na zakázky nad 500 tis. Kč SPR podílí se na zpracování projektu a žádosti o dotaci zajišťuje si předfinancování pro své aktivity realizuje a monitoruje své aktivity výdaje v projektu nad 50 tis. Kč předem hlásí manažerovi projektu vede svou účetní agendu, odpovídá za věcnou správnost účetních dokladů poskytuje podklady pro monitoring, účtování a kontroly informuje o svých kontaktních osobách pro účetnictví, finanční řízení monitoring a zajišťuje jejich součinnost, vybírá si Účastníky projektu, určuje jejich formu a rozsah zapojení zajišťuje si zahraniční partnery umožňuje kontrolu realizace projektu kontrolním orgánům donora a KONEP koordinuje aktivity případných účastníků daného Poslední změna Karel Borovička Ing. Schválil 1

23 Projekt Společně! Role partnerů v projektech Návrh č. 2 (aktualizace k ) Manažer projektu (MP) klíčového partnera ředitel řídí přípravu a realizaci projektu zpracovává monitorovací zprávy, zprávy o postupu projektu navrhuje vyhlášení krize v projektu schvaluje výběrová řízení na zakázky nad 100 tis. Kč (i pro nákupy klíčových partnerů) schvaluje vyúčtování projektu zajišťuje proplacení nákladů partnerům jedná jménem projektu vyjma uzavírání smluv zajišťuje publicitu projektů kontroluje realizaci projektu u partnerů připravuje a koordinuje rozpočet projektů; dohlíží na čerpání financí v projektech, dodržení rozpočtů; poskytuje metodickou podporu nastavuje systém výkaznictví závazných i monitorovacích ukazatelů schvaluje malé změny 2 projektů ředitel (VR) SPR zajišťuje prostředky na financování projektů KONEP Schvaluje etapové proplacení nákladů partnerům podepisuje žádost o proplacení výdajů zodpovídá za metodiku spolupráce řídí portfolio projektů rozhoduje o rozpracování námětů schvaluje CI publicity v projektech schvaluje náklady KONEP nad 100 tis. Kč jmenuje manažera projektu a projektový tým KONEP uzavírá smlouvy v rámci rozpočtu vyhlašuje krizi projektu podává SPR v intervalu 3 měsíců souhrnnou zprávu o realizaci projektů 2 změny nemající vliv na smlouvu o financování či smlouvu partnerskou Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií y:\projekty\spo\ama\prilohy\p04_spo_role partneru - smlouva v 1.doc Vytvořil Karel Borovička Ing :15:00 čas: 35 Poslední změna Karel Borovička Ing. Schválil 2

24 NÁSTROJE ZÍSKÁVÁNÍ NÁMĚTŮ VÝJEZDNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ KONEP Výborný nástroj pro získání námětů, utřídění myšlenek, zajištění podpory aktivních organizací, nalezení shody pro postup zapojování partnerů. Během jednoho dvoudenního setkání jsme získali 5 kvalitních témat pro společné projekty, SWOT analýzu neziskového sektoru v PK a nastavili jsme podmínky pro výběr partnerů do společných projektů. Výhody soustředění kreativního potenciálu členské organizace se znají vyšší zájem organizací o spolupráci stmelení kolektivu lze řešit strategické záležitosti soustředěnost na problematiku dostatek času Nevýhody lze uskutečnit pouze výjimečně vysoké nároky na organizaci, přípravu vysoké finanční náklady nutné zapojení moderátora VALNÁ HROMADA KONEP Jako nástroj se neosvědčila. Členské organizace mají zcela jiná témata pro řešení, samo zasedání je poměrně dlouhé a nezáživné. Přítomných zástupců také Jedinou výhodou je možnost provést např. malý dotazníkový výzkum. FOKUSNÍ SKUPINY Výborný nástroj pro tříbení a generování myšlenek, námětů, témat spolupráce. Komplikací je pochopitelný nezájem vedoucích pracovníků se účastnit nějakého marketingového výzkumu. Proto jsme fokusní skupinu spojili se menším školením. Účastníci získali zdarma kvalitní knowhow a za to věnovali svůj čas přípravě projektu. Výhody charakter kvalitativního výzkumu kreativní potenciál Nevýhody nutné nalákat na jinou aktivitu náklady na školitele VÝZVA K ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ Nástroj s dobrým potenciálem, avšak za současné situace málo efektivní. Jedná se o obdobu Výzvy k podávání žádostí o dotaci. KONEP vyzval neziskové organizace k tomu, aby zaslaly vlastní témata na realizaci partnerských projektů, nebo se připojily k některému specifikovanému projektovému záměru. Výzva obsahovala i několik konkrétních námětů, mechanismus výběru a zapojení partnerů. Distribučním kanálem byl hromadný cca 350 aktivním neziskovkám v Pardubickém kraji, inzerát na infoserveru nevladky.cz a prezentace výzvy na akcích pro NNO. Text výzvy obsahuje příloha P02. 1

25 Na výzvu reagovalo celkem 10 neziskovek, z toho 6 členů KONEP a 4 nečlenové. Dvě organizace po první schůzce k projektu odstoupily kvůli nefinacovatelnosti jejich námětů. Nevznikl námět, který by nebyl specifikován ve výzvě, avšak byla navázána spolupráce s nečlenskými organizacemi KONEP. Výhody oslovení širokého a početného okruhu organizací možnost zacílení na konkrétní skupinu organizací vysoká transparentnost Nevýhody komplikovanost, mnoho informací na čtení zklamání neuspokojených organizací nízká návratnost nízká zacílenost - nedostatek informací o organizacích (vize, strategie) KONZULTACE ZÁMĚRŮ PROJEKTŮ KONEP provozuje poradenské centrum pro evropské projekty. Díky tomu KONEP kontaktují různé organizace se svými záměry. Jako nástroj pro získávání záměrů vykazuje velmi nízkou efektivitu. Z 80 konzultací byl získán 1 námět. Výhody přímá komunikace s organizacemi pasivní kanál Nevýhody obecně nízká kvalita záměrů naprostá většina individuálních záměrů TEMATICKÁ SETKÁNÍ KONEP realizuje v rámci osvěty a vzdělávání organizací setkání s neziskovkami v regionech. Setkání se vždy zúčastnilo organizací, jednou dokonce všechny z daného města. Ze čtyř setkání vznikly dva kvalitní záměry. Výhody přímá komunikace zapojení místních organizací budování image odbornosti zapojení místní samosprávy získání informací o potřebách v regionech Nevýhody nutné nalákat na jinou aktivitu nutná vyšší míra organizace různá míra relevance účastníků SETKÁNÍ S POLITIKY, ÚŘEDNÍKY KONEP organizuje setkání neziskovek a politiků a také s politiky individuálně jedná. Na jednáních byl získán pohled z druhé strany a identifikovány potřeby z nadhledu a tím získány náměty na projekty. Efektivní nástroj pro určité oblasti záměrů. Výhody podpora politiků kvalita námětů provázanost na rozvojové koncepce Nevýhody iniciativa ze shora 2

26 Přihláška k projektovému záměru Záměr: Mezinárodní projekt Název a sídlo vaší organizace: Jaké konkrétní téma vaši organizaci zajímá: Kontaktní údaje: (jméno, telefon, www) Co konkrétně očekáváte od projektu, jaké přínosy bude mít pro vaši organizaci a klienty, co se pro vás a vaše klienty změní?: VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU ZAŠLETE ELEKTRONICKY NA Jaké konkrétní organizace (české, zahraniční) navrhujete do projektu zapojit? (Název, www stránky) Jednali jste již o záměru s některou organizací? Kterou? Můžete zapojit do přípravy projektu pracovníka, který je schopen jednat se zahraničním partnerem ve světovém jazyce nebo jazyce partnera slovem i písmem? Uveďte počet zaměstnanců a jazyky, kterými vládnou. Vaše organizace se chce do projektu zapojit jako: účastník projektu klíčový partner

27 Dotazník pro organizaci Otázka ANO NE NEVÍM 1 Pracuje vaše organizace kontinuálně s klienty po dobu nejméně 3 let? 2 Je vaše organizace registrovaná ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách? 3 Je vaše organizace ochotna sdílet své stávající know-how s jinými organizacemi? 4 Je vaše organizace ochotna poskytovat know-how nabyté v souvislosti s projektem? 5 Má vaše organizace alespoň 2 samostatně jednající statutární zástupce? 6 Má vaše organizace formulovanou vizi, misi nebo zrpacovanou rozvojovou strategii? 7 Má vaše organizace nejméně 3 zaměstnance na pracovní smlouvy? 8 Má vaše organizace nejméně 3 přepočtené pracovní úvazky na HPP, DPČ? 9 Má vaše organizace popsány role, odpovědnosti zaměstnanců, organizační řád? 10 Vede vaše organizace podvojné účetnictví? 11 Má vaše organizace za poslední uzavřený rok obrat nejméně 1 mil. Kč? 12 Má vaše organizace schválenou účetní závěrku příslušným vnitřním revizním orgánem (dozorčí rada) za poslední rok?

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU PŘÍLOHA 6 PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU OBSAH...Chyba! Záložka není definována. 1. ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍ KAPACITY... 2 2. VAZBA INDIKÁTORŮ A AKTIVIT... 3 3. PODROBNÝ POPIS ANIMACÍ STRATEGIE CLLD...

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl dne 12. října 2007 schválen Evropskou komisí. Na

Více

Dopad (D) V=P*D. Finanční riziko

Dopad (D) V=P*D. Finanční riziko Název rizika prostředků na realizaci SCLLD, nemožnost financovat SCLLD z evropských fondů prostředků určených na režii Buchlov vlastních zdrojů Buchlov Výskyt neočekávaných výdajů Buchlov Nedostatečná

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) Fáze projektového cyklu Řízení projektového cyklu Projektový

Více

Marketingová strategie školy

Marketingová strategie školy Marketingová strategie školy Zpracovali: datum 1. Úvod metodika - Důvody vytvoření - Postup tvorby - Zapojené osoby a jejich role - Stručný popis struktury dokumenty -1- 2. Analytická

Více

Centrum evropského projektování a.s., Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci a administraci

Centrum evropského projektování a.s., Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci a administraci Centrum evropského projektování a.s., se sídlem Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům

Více

Vyplnění projektové žádosti

Vyplnění projektové žádosti Vyplnění projektové žádosti Projektová přihláška Benefit7 www.eu-zadost.cz www.eu-zadost.eu Projektová přihláška Benefit7 Registrace Přihlášení Registrační formulář Potvrzení registrace, aktivace Přihlášení

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041 11/2013, Horní Lomná Cíle projektu: zjištění potřeb občanů vyhodnocení

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Stanovy spolku. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku

Stanovy spolku. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku Stanovy spolku Čl. 1 Název a sídlo Název: Spolek MAS BRÁNA PÍSECKA z.s. (dále jen spolek ) Sídlo: Čížová 75, 398 31 Čížová Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Moravskoslezského kraje

Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Moravskoslezského kraje Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Moravskoslezského kraje Čl. I Úvodní ustanovení - název a sídlo Asociace nestátních neziskových organizací Moravskoslezského kraje, z. s., zkráceně ANNO

Více

Představení IPRM. Seminář PAAK - Příprava a realizace dílčích projektů IPRM

Představení IPRM. Seminář PAAK - Příprava a realizace dílčích projektů IPRM Představení IPRM Seminář PAAK - Příprava a realizace dílčích projektů IPRM Obsah prezentace Co? Definice IPRM, členění Aplikace IPRM v podmínkách ČR Proč? Zdůvodnění vzniku IPRM Jak? Příprava IPRM Řízení

Více

Šablony projektové dokumentace 1

Šablony projektové dokumentace 1 Šablony 1 příloha Metodické příručky řízení projektů realizovaných MF MINISTERSTVO FINANCÍ Šablony projektové dokumentace 1 Word šablony Česáková Jana Ing. 22.8.2016 Word šablony projektové dokumentace

Více

Žádost o grant. 2. Žadatel. Program CZXX. 1. Základní informace. Příloha č. 4. Název programu. 2.1. Název a kontaktní údaje. 1.1.

Žádost o grant. 2. Žadatel. Program CZXX. 1. Základní informace. Příloha č. 4. Název programu. 2.1. Název a kontaktní údaje. 1.1. Žádost o grant Příloha č. 4 Program CZXX Název programu 1. Základní informace 1.1. Název iniciativy Anglický název iniciativy 1.2. Číslo realizovaného projektu/subprojektu u MGS Název realizovaného projektu/subprojektu

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Podještědí, z.s. se sídlem Proseč pod Ještědem 89,

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.3 Podpořit kapacity pro

Více

Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda

Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Cheb na období 2014+ 1. Úvodní slovo - Ing. Petr Navrátil,

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

STANOVY MAS Brána do Českého ráje, z.s.

STANOVY MAS Brána do Českého ráje, z.s. STANOVY MAS Brána do Českého ráje, z.s. Schválené valnou hromadou MAS Brána do Českého ráje, z.s. dne 26.10. 2015 I. Základní ustanovení 1. Název spolku je MAS Brána do Českého ráje, z.s. 2. Identifikační

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná

Více

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Prezentace projektu 16. 4. 2015 Praha MŠMT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Projekt CEV Realizátor: UJEP v Ústí nad Labem,

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. MAS Zlatá cesta, o. p. s. (dále jen společnost ) vznikla dne 3. srpna 2006 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR U S N E S E N Í Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR číslo 27 ze dne 1. prosince 2016 ke kritériím pro výběr operací Operačního programu Praha pól růstu ČR v případě finančních

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

STATUT. SANANIM z.ú. V Praze dne Dr. Martina Richterová ředitelka

STATUT. SANANIM z.ú. V Praze dne Dr. Martina Richterová ředitelka STATUT SANANIM z.ú V Praze dne 10.6.2014 Dr. Martina Richterová ředitelka 1. SYSTÉM ŘÍZENÍ 1.1 Podrobné vztahy a kompetence orgánů sdružení 1.2 Přímé provozní řízení 1.2.1 Ředitel 1.2.2 Výkonný ředitel

Více

Osnova projektu pro podopatření

Osnova projektu pro podopatření Osnova projektu pro podopatření 1.3.3. 1. Název projektu 1.1. Stručný a výstižný název projektu - uveďte, stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření a investičnímu

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

Osnova projektu Základní (identifikační) informace o projektu krátký popis projektu, jeho cíle

Osnova projektu Základní (identifikační) informace o projektu krátký popis projektu, jeho cíle Investiční záměr c): 2. skupina osvojování schopností 1. Název projektu 1.1. Stručný a výstižný název projektu uveďte, stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY

STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY 1 Název a sídlo 1) Název sdružení: STAVÍME EKOLOGICKY 2) Sídlo sdružení: Národní třída 10, 110 00 Praha 1 3) Územní působnost: celé území České republiky 2 Postavení

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

KONKURENCESCHOPNÉ INOVATIVNÍ FIRMY

KONKURENCESCHOPNÉ INOVATIVNÍ FIRMY KONKURENCESCHOPNÉ INOVATIVNÍ FIRMY PRACOVNÍ SKUPINA REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Program 3. jednání 1. Talent Attraction Management (TAM) 2. Pilotní mise do Tampere: vhodná aktivita

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ

STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ Článek I Název a sídlo Název občanského sdružení: Sídlo sdružení: Česká Bělá 300. Článek II Postavení Unie. Občanské sdružení unie rodičů při ZŠ a MŠ Česká

Více

Příloha 7 Osnova projektu pro podopatření Osnova projektu pro podopatření /Investiční záměr a) založení producentských organizací/

Příloha 7 Osnova projektu pro podopatření Osnova projektu pro podopatření /Investiční záměr a) založení producentských organizací/ /Investiční záměr a) založení producentských organizací/ 1. Název projektu 1.1. Stručný a výstižný název projektu - uveďte stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření

Více

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Organizační řád Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se sídlem Lázeňská 826, 289 12 Sadská Závazný pro: zaměstnance Vzdělávacího institutu Středočeského

Více

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ Žádost o grant EČ: Předložena dne: Registrační číslo: 1. Základní informace 1.1. Název sub-projektu 1.2. Umístění subprojektu (kraj) 1.3. Plánovaná doba realizace sub-projektu

Více

Výzva Školení je šance

Výzva Školení je šance Příloha 1 Výzva Školení je šance Zaměření výzvy Výzva je zaměřena na zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení fyzických a právnických osob DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD BRNO 2005 Obsah 1 Účel...3 2 Výkonný výbor...3 2.1 Složení výkonného výboru:...3 2.2 Předseda výkonného výboru...3 2.3 Předseda komise trenérsko metodické - 1.

Více

Příprava projektu. Základní dokumenty: - Výběr a prostudování konkrétního programu. - Doplňující dokumentace ke každému programu

Příprava projektu. Základní dokumenty: - Výběr a prostudování konkrétního programu. - Doplňující dokumentace ke každému programu Příprava projektu Základní východiska Nutnost pečlivé přípravy Zpracování projektového záměru (abstraktu projektu) Neustálé konzultace s administrátorem dotace (i to se hodnotí při hodnocení projektu)

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 5 k 30. 6. 2015

Více

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání Modul 1 Příprava projektů v programovém období 2014+ Přenos dobré praxe z minulého programového období vlastní vedení

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. realizace: 6/2016 6/2019 (předpoklad) Místo realizace: celá Česká republika Adresa sídla: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Čl. 3 Způsob podávání žádostí Čl. 4 Způsob poskytnutí dotace

Čl. 3 Způsob podávání žádostí Čl. 4 Způsob poskytnutí dotace Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017 čj.: MSMT-33509/2016 ze dne 11. listopadu 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Vnitřní směrnice MAS. pro monitoring a evaluaci SCLLD

Vnitřní směrnice MAS. pro monitoring a evaluaci SCLLD Vnitřní směrnice MAS pro monitoring a evaluaci SCLLD Tato směrnice upravuje postupy pro monitorování a vyhodnocování realizace projektu: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Zlatá

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy. Podporujeme vaši budoucnost

Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy. Podporujeme vaši budoucnost Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy Upřesnění výzvy v bodě 3.4 a specifikace podporovaných klíčových aktivit Cílem výzvy je v

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

Pozice Výše max. hodinové sazby 1. Vedoucí manažer

Pozice Výše max. hodinové sazby 1. Vedoucí manažer Přehled maximálních doporučených hodinových sazeb bez odvodů zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění pro pracovníky v projektech podpořených z programů přeshraniční spolupráce zaměstnané na HPP/DPP/DPČ

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Proces střednědobého plánování sociálních služeb v Třinci

Proces střednědobého plánování sociálních služeb v Třinci Označení dokumentu: S/18/2015 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 01.09. 2015 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: 9/1 MĚSTO

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Závěr projektu - požadavky na součinnost Ing. Ivan Stuchlík Manažer projektu 16.6.2015 1. Dokončení nákupů SW a příslušenství

Více

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI)

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) čl. 1. Název a sídlo Název společnosti: Česko-Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 10/2016 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Čl. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více