Partnerské projekty neziskových organizací. (závěrečná práce)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Partnerské projekty neziskových organizací. (závěrečná práce)"

Transkript

1 Partnerské projekty neziskových organizací (závěrečná práce) Ing. Karel Borovička 2008

2 !"####################################################################$ %!&'() *+)&(+,-'.+!/()0 #########################################1 % #################### 1 %2% 4 ################################################ 9 $ :&:':*;&< =>?( Nástroje Evidence námětů 6 $2%?6 ############################################### D $2$? B################################################ D Oslovení potenciálních partnerů Předvýběr partnerů ######################### B####################################### F 4 ############################################# H ############################################## 1,.+&J)< ############################################################### 9 K<L!.M ############################################################### 1

3 Teresa Bednall na své přednášce v květnu 2007 podněcovala neziskové organizace k realizaci evropských partnerských projektů takto: buďte aktivní, máte aktivní lidi; pracujte s cílovou skupinou, to je hlavní předpoklad pro dotace; spojujte se, zvýšíte šanci na podporu a snížíte rizika; malá i velká organizace je pro partnerství přínosem; aktivně se seznamujt,e informujte o své činnosti, např. formou zveřejnění vize, mise; buďte otevření vůči okolí, klientům, členům i dalším organizacím i politikům; velkou výhodou neziskových organizací je, že napomáhají politikům dosahovat jejich cílů; projekty chápejte jako proces trvalého rozvoje, ne jako proces změny. 2

4 1 64N 2 2 O!&(P 4,7 A A A Q 6 E 34 3 B A AR &&! BE 4 4R N7A 4,7 A A AIBA E 6 I 762 & 2 / B8 % $2 / I / AA 48 64I 7 36B A 64N2!6 4 4N4E A7 2 " 364 C6B %HH1 A 4,+!$2$ 64N : ) &W % O:)&P A B $ 2 4,7 " A4 N AI 3A4 AI N46 64 & A 6 Q 1 AI 7 X 6B2!&( 64I 667 C44 2 WWW224 % TYYWWW2224Y $ IR CA 4 TYYWWW2Z2Y64A2 TYYWWW2Z 2Y4NY#26C 3

5 2 KONCEPT PARTNERSKÝCH PROJEKTŮ 4!&( 32!&( N46 I6 I6A 6 N A B 42 6 A 676 N4[T 5 4 E 6I 4 4B A 4B 46IE N Q 5 64 A AE 4 6I 4B 2 E!&( 34 T 5 \ 3A &&!]!&(^ 3 6I B!&(56 &&!E 4^ 4 AR &&!5 E N A 64^ 5C C6B (JE (JE 367 C6B (.Y&^ 5A7 E &&!5 A7 A4 N ^ 66A 64NA 5 A4 BN^ E!&( I6A^ 646N5 _Z$G A7B^ 7R C 4ZA \$ A2 E GZH A2 2 % AE NA A A A 2.A NC 4 4T!&( 5 6N R`4 36 CA4 AA R2 3 5 R4 676NE I 36E N A7 A4 (A4 6 6N 34 B2 4R 3 6A I A A2 A4 6 E A A4 2 & BA N N6N 62 A N7 RR R 47 4 B ABI N6NE 6 N464 I 64 NA 36BE 6 4 %H$ O%H9P2 1 ;!&(2 4

6 %2% 4 '4 6 AR !&( A4 E I 3 6 CA 6T *,C N7 36E AI &6 A 6 4B 36E B 3E Q @A74 B @4 4 4E E AAE 46!&(E 6N E A4 AIE 6 6 A AI 3 INICIAČNÍ A4 76 A 67 72!&( 67 AI 5 A 3 E N O%P 2) 4 64A CA4 A4E 4N 5 A A 34 R A4 64 4^ a46b^ N A C6 5 7 C N7I A aa 6E 4A 64 E 6I 6 A N 6E 6R X4 A A AE ^ A 6N B^ C4 I66 NA N74 E N I A B TYYWWW22YAZ Y4ZAYZA 5

7 ' A 6 6 BE 76A!&(^ 6N ^ a6eb6 7 2 $22 A 768 4I A T OP A O%P 4 A4 CA4 6N OW4E C4 4E 3RE N 36 BE R 4 4 C2 N6N4 a 6b2!&( A4E N A BE N 3 7A4 CA4 N AA4 N74 B2 N A6 ZA $9H 64NA C4 62 &&!236 N4 3 H%2 "\A 6A H92 $22% 6 CA I 6

8 projekt č. 01 Nositel Název projektu Úroveň připravenosti* Popis Zdůvodnění Projektový záměr Cíle + přínos Cílové skupiny Aktivity Výstupy Předpoklady a rizika Náklady projektu (Kč) Zdroj financování Poznámka $2%?6 34A 6 E!&( BN7I7 A4 6 AI2 &&! C6B Q4 A! + 6 6BE! 4 6 = AA4 (.Y&2 & 6 QA 362 K6 46E CE A4 3 B A4 B CAT G2 TYYWWW244ZC62Y D2 TYYWWW2C2Y _2 TYYWWW2AA2Y4YC F2 TYYWWW2AC2YY6YXYACY2XYCA#2A $2$? B I!&( 3 6N E 3N 6A N7 B BE N464!&(A 7

9 &&! 6A B 6A 4RA 6 B AI A 4NBA2 "4A 4 Z% N46 N AT AR 4^ AI ^ AR A OC NA 4E AAE E 6 AP^ Q6^ 36N7I A AI 64 CA4 6N4 64A4 5 4I E 36A Q36BE 64I 64A4 N4 3 H%2 $2$2% 36N7 4 A AI N Q O %P2 &7 46 I6B N6 36^ 6 A4 6 & Q N` 2 4 E N E A4 4 6I BE 4BE A 4B ABI ABI 3 4E C G E I A A @ BN 64NA 2 4 6N4 A7 $ ^ 2 O46 4INP^ $2 6I 4 4IN A BNA I 2 H_Y%HHG,N2 O46 4INP^ 12 WZW A A^ 92 WZW N 4 A^ G2 \ % A7 S, c 6 $HYGY%HHD2 8

10 D2 CA44 E A CA4 _2 A7 $ A7 A4^ F2 A7 $ 3 Q.E E 676 A7BE 26 6 Q^ 6 43 N A7 A A2 &7 I6B ABI 467 A N A4 N 47 6R 2 Poznámka: Uvedená kritéria vychází ze zkušeností vedoucích pracovníků dlouhodobě fungujících NNO. Také se vzhledem k podmínkám operačních programů předpokládá, že projekty budou realizovat zejména organizace poskytující sociální služby a že bude poskytována dotace ve výši 100 % 4 AI A 4 3P^ 7R4 @ Q7 E N7I4 4 4 AT 2 C E A R7 B D^ %2 46I^ $2 6E 6!&( N46 I6A 6 6 N46 4 @ 336 N6 T 2 % IN 4^ $2 AE 4^ 12 A4 6C N6B !&( N RRA A N6B2 D N 6 R FHd BN 6BE N H d 3N 6B 6N4 $ZG A7B2 6 6 $H2 12 A7 N74 B2 9

11 @ !&( IA 2 A 6B64 6 A O%H 2 P C 2 4!&( NA OA44P 37 42?6 4 A!&(E BE AI A NA N4 3 H12 AI 4 A 46 6E 6B67 3N 4 A 2 "!!+J;(&< Q6 A NAB N 46I I6 Q6 O64AP4^ 5 N46 7!&( A 6A CA ^ BA 3 6 CAE 4R3 AI A4 AI N^ 6N7 E 646 6A 6 A4 5 AI3 4A 64 E 6I E 7 6 6N7R CAE I BE E 34 6 AIE B^ 6 B^ 366 Q7R BE 7^ 6B7^ 3^ 6 A^ B6 N2.L* &< +:?:* *+)&(+,-'. +!/()0 2!64 2 %2 &6 36B 6 ZCW2 $2 J6I 4B 42 12? 4 B2 10

12 A2 G A AI2 Z N6NE 6 R7 BE 3N A B R BP A42 ) A4 6C A 6 BE 4E E AA A4 N B 4 R7 46I2 4 SHRNUTÍ A4 A ARA A A 36E N A7 A A 7A AE A 4A 4 N E AA4 BE A A A AI 2 3I 4 64ABE AI 4I N6N7 A PŘÍLOHY H,7 H% 6 4E B H$ H1 + B H9 @A7B HG 4 11

13 PROJEKT S! HISTORIE PROJEKTU! -ho 1

14 projekty PROJEKTU PRO! ORGANIZACE Proj! O K PARDUBICKA roce KONTAKT , , 2

15

16

17

18

19

20 Projektový záměr: (pracovní název projektu): Škola hrou Název a sídlo organizace: Koalice nevládek Pardubicka Komenského Pardubice Kontaktní údaje: (jméno, telefon, www stránky) doposud nebyl ustaven koordinátor Cíl projektu (popište jednou větou): Zkvalitnit management neziskových organizací poskytujících sociální služby. Zvýšit počet NNO, které v Pardubickém kraji úspěšně registrují sociální služby. Účelem projektu je zvyšovat kvalitu služeb, posilovat stabilitu neziskového sektoru v oblasti sociálních služeb a tím předcházet nezaměstnanosti. Odhad celkové výše potřebné finanční částky Celkové náklady Kč:? Z toho % rozpočtu Zdroje financování: OPLZZ mzdy: OPLZZ osa 1 lektoři: nákup vybavení: ostatní: Zdůvodnění projektu: Základní Idea: Neziskové organizace poskytující sociální služby se potýkají s velkými problémy při zavádění standardů kvality a registraci sociálních služeb. Organizace, které z jakéhokoliv důvodu nezískají registraci, mají existenční problémy, což může mít za následek nejen snížení dostupnosti služeb, ale i růst nezaměstnanosti. Navrhovaný projekt by měl přispět ke zlepšení situace tím, že organizacím poskytne několikastupňovou odbornou pomoc při přípravě a implementaci standardů kvality a registraci sociálních služeb. Odbornou pomoc budou zajišťovat certifikovaní inspektoři sociálních služeb. Při zapojení NNO do projektu proběhne jednoduchá diagnostika a organizace bude zařazena do stupně pomoci, který bude odpovídat vyspělosti zavádění SKSS. Stupně odborné pomoci: 1) Vzdělávání Vzdělávání bude probíhat hromadně a bude poskytovat teoretický základ pro zahájení procesu přípravy SKSS, vzdělávání bude realizováno v tematických blocích (bylo by dobré navrhnout jejich názvy,? je možné takové vzdělávání akreditovat?) Jednotlivci, kteří vzdělávání absolvují, by měli získat znalosti přenositelné v rámci sektoru NNO. 2) Příprava metodik Jednotlivé metodiky SKSS budou připravovat týmy složené ze zástupců organizací s podobným zaměřením. Tým vždy společně připraví vzorovou metodiku, kterou si každá organizace upraví dle svých specifik. Týmy budou metodiky konzultovat s certifikovanými inspektory. 3) Škola hrou Nejvyšším stupněm odborné pomoci bude simulace registračního procesu SS. V jednotlivých organizacích budou certifikovaní inspektoři nacvičovat registraci nanečisto. Zároveň budou probíhat konzultace a supervize. Organizace, které úspěšně dokončí kterýkoliv stupeň pomoci, obdrží osvědčení o absolvování, stejně jako jednotlivci, kteří se vzdělávání či přípravy SKSS účastnili. Z hlediska dotace může být projekt koncipován jako systémový projekt pro podporu zvyšování kvality služeb na území Pardubického kraje NEBO jako zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců! Cílová skupina (tj. na koho je projekt zaměřen): neziskové organizace poskytující sociální služby a jejich zaměstnanci v Pardubickém kraji Velikost cílové skupiny (kolika lidem bude projekt sloužit):

21 Popište oblast působnosti projektu (odkud budou lidé, kterým bude projekt sloužit) Pardubický kraj Provádí někdo jiný podobný projekt v rámci kraje, nebo celé ČR? (pokud ano, stručně popište výhody vašeho projektu) Nejsme si doposud vědomi. Předpokládané výsledky projektu (tj. co se má díky projektu změnit, k jakým posunům či změnám dojde, jaké budou výstupy projektu) a) výsledky projektu pro cílovou skupinu: b) výsledky projektu pro vaši organizaci a pro partnery: c) další výsledky (dopady) projektu: Popište, zda se jedná o jednorázovou činnost (akci), nebo zda se bude v určitém časovém období opakovat: Jednotlivé stupně pomoci budou probíhat v kolech, za dobu realizace projektu proběhne xxx kol. První kolo bude realizováno jako PILOTNÍ, přičemž úspěšní absolventi pilotního kola mohou být zapojeni do dalších kol jako konzultanti a své zkušenosti předávat dalším organizacím (multipl. efekt) Jste schopni v projektu pokračovat po určité časové období (např. 5 let)? (po finanční, personální stránce apod. z jakých zdrojů budete financovat další běh projektu) Uveďte možná rizika realizace projektu: (co by mohlo realizaci projektu ohrozit) Nezískáme dostatečný počet lektorů (inspektorů) Organizace nebudou mít zájem se zapojit Legislativní změny v procesu zavádění SKSS a registrace SS Časové vymezení realizace projektu: (kdy by se projekt realizoval a jak dlouho) léto 2008 léto 2010 Potenciální partneři projektu a jejich zapojení: (které organizace by bylo možné do projektu zapojit; název, kontakt, www stránky) Potenciálními partnery by mohly být organizace, které poskytnou prostory pro vzdělávání a přípravu metodik nebo velké NNO se zkušenostmi s celým procesem, které by mohly být konzultanty už v pilotním kole. Jednali jste už s danými organizacemi o záměru?

22 Projekt Společně! Role partnerů v projektech Návrh č. 2 (aktualizace k ) PŘÍLOHA DOHODY O PARTNERSTVÍ ROLE PARTNERŮ V PROJEKTECH - NÁVRH Tabulka 1: Návrh rolí Orgán složení kdo jmenuje kompetence Správní rada KONEP (SPR) Projektová rada (PRA) Klíčový partner (KP) dle jmenování zástupce SPR, zástupce každého klíčového partnera (statutární orgán) manažer projektu valná hromada KONEP 1 Změna vyvolávající změnu smlouvy o financování nebo partnerské smlouvy, např. změna rozpočtu, monitorovacích a závazných ukazatelů Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií y:\projekty\spo\ama\prilohy\p04_spo_role partneru - smlouva v 1.doc Vytvořil Karel Borovička Ing :15:00 čas: 35 vybírá další klíčové partnery a účastníky projektu dle směrnice Postup zapojování partnerů jmenuje a odvolává projektovou radu schvaluje podání žádosti o dotaci schvaluje zpracování projektu projektovým týmem schvaluje partnerské smlouvy spolu s PRA schvaluje majoritní 1 změny v projektu SPR nastavuje projektový záměr (vizi, klíčové aktivity, rozpočtový rámec, monitorovací ukazatele logický rámec) spolu s SPR schvaluje majoritní změny v projektu rozpočet, výstupy, monitorovací ukazatele, odstoupení partnerů vyhlašuje krizi projektu projednává zprávy o postupu realizace projektu (interval 3 měsíců) schvaluje partnerskou smlouvu schvaluje projekt schvaluje výběrové řízení na zakázky nad 500 tis. Kč SPR podílí se na zpracování projektu a žádosti o dotaci zajišťuje si předfinancování pro své aktivity realizuje a monitoruje své aktivity výdaje v projektu nad 50 tis. Kč předem hlásí manažerovi projektu vede svou účetní agendu, odpovídá za věcnou správnost účetních dokladů poskytuje podklady pro monitoring, účtování a kontroly informuje o svých kontaktních osobách pro účetnictví, finanční řízení monitoring a zajišťuje jejich součinnost, vybírá si Účastníky projektu, určuje jejich formu a rozsah zapojení zajišťuje si zahraniční partnery umožňuje kontrolu realizace projektu kontrolním orgánům donora a KONEP koordinuje aktivity případných účastníků daného Poslední změna Karel Borovička Ing. Schválil 1

23 Projekt Společně! Role partnerů v projektech Návrh č. 2 (aktualizace k ) Manažer projektu (MP) klíčového partnera ředitel řídí přípravu a realizaci projektu zpracovává monitorovací zprávy, zprávy o postupu projektu navrhuje vyhlášení krize v projektu schvaluje výběrová řízení na zakázky nad 100 tis. Kč (i pro nákupy klíčových partnerů) schvaluje vyúčtování projektu zajišťuje proplacení nákladů partnerům jedná jménem projektu vyjma uzavírání smluv zajišťuje publicitu projektů kontroluje realizaci projektu u partnerů připravuje a koordinuje rozpočet projektů; dohlíží na čerpání financí v projektech, dodržení rozpočtů; poskytuje metodickou podporu nastavuje systém výkaznictví závazných i monitorovacích ukazatelů schvaluje malé změny 2 projektů ředitel (VR) SPR zajišťuje prostředky na financování projektů KONEP Schvaluje etapové proplacení nákladů partnerům podepisuje žádost o proplacení výdajů zodpovídá za metodiku spolupráce řídí portfolio projektů rozhoduje o rozpracování námětů schvaluje CI publicity v projektech schvaluje náklady KONEP nad 100 tis. Kč jmenuje manažera projektu a projektový tým KONEP uzavírá smlouvy v rámci rozpočtu vyhlašuje krizi projektu podává SPR v intervalu 3 měsíců souhrnnou zprávu o realizaci projektů 2 změny nemající vliv na smlouvu o financování či smlouvu partnerskou Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií y:\projekty\spo\ama\prilohy\p04_spo_role partneru - smlouva v 1.doc Vytvořil Karel Borovička Ing :15:00 čas: 35 Poslední změna Karel Borovička Ing. Schválil 2

24 NÁSTROJE ZÍSKÁVÁNÍ NÁMĚTŮ VÝJEZDNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ KONEP Výborný nástroj pro získání námětů, utřídění myšlenek, zajištění podpory aktivních organizací, nalezení shody pro postup zapojování partnerů. Během jednoho dvoudenního setkání jsme získali 5 kvalitních témat pro společné projekty, SWOT analýzu neziskového sektoru v PK a nastavili jsme podmínky pro výběr partnerů do společných projektů. Výhody soustředění kreativního potenciálu členské organizace se znají vyšší zájem organizací o spolupráci stmelení kolektivu lze řešit strategické záležitosti soustředěnost na problematiku dostatek času Nevýhody lze uskutečnit pouze výjimečně vysoké nároky na organizaci, přípravu vysoké finanční náklady nutné zapojení moderátora VALNÁ HROMADA KONEP Jako nástroj se neosvědčila. Členské organizace mají zcela jiná témata pro řešení, samo zasedání je poměrně dlouhé a nezáživné. Přítomných zástupců také Jedinou výhodou je možnost provést např. malý dotazníkový výzkum. FOKUSNÍ SKUPINY Výborný nástroj pro tříbení a generování myšlenek, námětů, témat spolupráce. Komplikací je pochopitelný nezájem vedoucích pracovníků se účastnit nějakého marketingového výzkumu. Proto jsme fokusní skupinu spojili se menším školením. Účastníci získali zdarma kvalitní knowhow a za to věnovali svůj čas přípravě projektu. Výhody charakter kvalitativního výzkumu kreativní potenciál Nevýhody nutné nalákat na jinou aktivitu náklady na školitele VÝZVA K ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ Nástroj s dobrým potenciálem, avšak za současné situace málo efektivní. Jedná se o obdobu Výzvy k podávání žádostí o dotaci. KONEP vyzval neziskové organizace k tomu, aby zaslaly vlastní témata na realizaci partnerských projektů, nebo se připojily k některému specifikovanému projektovému záměru. Výzva obsahovala i několik konkrétních námětů, mechanismus výběru a zapojení partnerů. Distribučním kanálem byl hromadný cca 350 aktivním neziskovkám v Pardubickém kraji, inzerát na infoserveru nevladky.cz a prezentace výzvy na akcích pro NNO. Text výzvy obsahuje příloha P02. 1

25 Na výzvu reagovalo celkem 10 neziskovek, z toho 6 členů KONEP a 4 nečlenové. Dvě organizace po první schůzce k projektu odstoupily kvůli nefinacovatelnosti jejich námětů. Nevznikl námět, který by nebyl specifikován ve výzvě, avšak byla navázána spolupráce s nečlenskými organizacemi KONEP. Výhody oslovení širokého a početného okruhu organizací možnost zacílení na konkrétní skupinu organizací vysoká transparentnost Nevýhody komplikovanost, mnoho informací na čtení zklamání neuspokojených organizací nízká návratnost nízká zacílenost - nedostatek informací o organizacích (vize, strategie) KONZULTACE ZÁMĚRŮ PROJEKTŮ KONEP provozuje poradenské centrum pro evropské projekty. Díky tomu KONEP kontaktují různé organizace se svými záměry. Jako nástroj pro získávání záměrů vykazuje velmi nízkou efektivitu. Z 80 konzultací byl získán 1 námět. Výhody přímá komunikace s organizacemi pasivní kanál Nevýhody obecně nízká kvalita záměrů naprostá většina individuálních záměrů TEMATICKÁ SETKÁNÍ KONEP realizuje v rámci osvěty a vzdělávání organizací setkání s neziskovkami v regionech. Setkání se vždy zúčastnilo organizací, jednou dokonce všechny z daného města. Ze čtyř setkání vznikly dva kvalitní záměry. Výhody přímá komunikace zapojení místních organizací budování image odbornosti zapojení místní samosprávy získání informací o potřebách v regionech Nevýhody nutné nalákat na jinou aktivitu nutná vyšší míra organizace různá míra relevance účastníků SETKÁNÍ S POLITIKY, ÚŘEDNÍKY KONEP organizuje setkání neziskovek a politiků a také s politiky individuálně jedná. Na jednáních byl získán pohled z druhé strany a identifikovány potřeby z nadhledu a tím získány náměty na projekty. Efektivní nástroj pro určité oblasti záměrů. Výhody podpora politiků kvalita námětů provázanost na rozvojové koncepce Nevýhody iniciativa ze shora 2

26 Přihláška k projektovému záměru Záměr: Mezinárodní projekt Název a sídlo vaší organizace: Jaké konkrétní téma vaši organizaci zajímá: Kontaktní údaje: (jméno, telefon, www) Co konkrétně očekáváte od projektu, jaké přínosy bude mít pro vaši organizaci a klienty, co se pro vás a vaše klienty změní?: VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU ZAŠLETE ELEKTRONICKY NA Jaké konkrétní organizace (české, zahraniční) navrhujete do projektu zapojit? (Název, www stránky) Jednali jste již o záměru s některou organizací? Kterou? Můžete zapojit do přípravy projektu pracovníka, který je schopen jednat se zahraničním partnerem ve světovém jazyce nebo jazyce partnera slovem i písmem? Uveďte počet zaměstnanců a jazyky, kterými vládnou. Vaše organizace se chce do projektu zapojit jako: účastník projektu klíčový partner

27 Dotazník pro organizaci Otázka ANO NE NEVÍM 1 Pracuje vaše organizace kontinuálně s klienty po dobu nejméně 3 let? 2 Je vaše organizace registrovaná ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách? 3 Je vaše organizace ochotna sdílet své stávající know-how s jinými organizacemi? 4 Je vaše organizace ochotna poskytovat know-how nabyté v souvislosti s projektem? 5 Má vaše organizace alespoň 2 samostatně jednající statutární zástupce? 6 Má vaše organizace formulovanou vizi, misi nebo zrpacovanou rozvojovou strategii? 7 Má vaše organizace nejméně 3 zaměstnance na pracovní smlouvy? 8 Má vaše organizace nejméně 3 přepočtené pracovní úvazky na HPP, DPČ? 9 Má vaše organizace popsány role, odpovědnosti zaměstnanců, organizační řád? 10 Vede vaše organizace podvojné účetnictví? 11 Má vaše organizace za poslední uzavřený rok obrat nejméně 1 mil. Kč? 12 Má vaše organizace schválenou účetní závěrku příslušným vnitřním revizním orgánem (dozorčí rada) za poslední rok?

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041 11/2013, Horní Lomná Cíle projektu: zjištění potřeb občanů vyhodnocení

Více

Marketingová strategie školy

Marketingová strategie školy Marketingová strategie školy Zpracovali: datum 1. Úvod metodika - Důvody vytvoření - Postup tvorby - Zapojené osoby a jejich role - Stručný popis struktury dokumenty -1- 2. Analytická

Více

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ Žádost o grant EČ: Předložena dne: Registrační číslo: 1. Základní informace 1.1. Název sub-projektu 1.2. Umístění subprojektu (kraj) 1.3. Plánovaná doba realizace sub-projektu

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Vzor auditní zprávy Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Vzor auditní zprávy Kariéra projektového manažera začíná u nás! Vzor auditní zprávy 1 Zpráva z věcného auditu projektu s názvem (NÁZEV PROJEKTU) řízeného pro (NÁZEV SUBJEKTU NOSITELE PROJEKTU) Audit proveden v rozsahu: Fáze zahájení projektu Fáze navrhování projektu

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Příprava projektu. Základní dokumenty: - Výběr a prostudování konkrétního programu. - Doplňující dokumentace ke každému programu

Příprava projektu. Základní dokumenty: - Výběr a prostudování konkrétního programu. - Doplňující dokumentace ke každému programu Příprava projektu Základní východiska Nutnost pečlivé přípravy Zpracování projektového záměru (abstraktu projektu) Neustálé konzultace s administrátorem dotace (i to se hodnotí při hodnocení projektu)

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Centrum evropského projektování a.s., Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci a administraci

Centrum evropského projektování a.s., Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci a administraci Centrum evropského projektování a.s., se sídlem Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální grant: Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji realizovaný v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 21. 1. 2013 Zlín TENTO

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY

STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY 1 Název a sídlo 1) Název sdružení: STAVÍME EKOLOGICKY 2) Sídlo sdružení: Národní třída 10, 110 00 Praha 1 3) Územní působnost: celé území České republiky 2 Postavení

Více

Žádost o grant. 2. Žadatel. Program CZXX. 1. Základní informace. Příloha č. 4. Název programu. 2.1. Název a kontaktní údaje. 1.1.

Žádost o grant. 2. Žadatel. Program CZXX. 1. Základní informace. Příloha č. 4. Název programu. 2.1. Název a kontaktní údaje. 1.1. Žádost o grant Příloha č. 4 Program CZXX Název programu 1. Základní informace 1.1. Název iniciativy Anglický název iniciativy 1.2. Číslo realizovaného projektu/subprojektu u MGS Název realizovaného projektu/subprojektu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU

BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU Příloha 4 Formulář Žádosti o poskytnutí grantu POZOR! TOTO JE POUZE VZOR FORMULÁŘE ŽÁDOSTI. PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Podještědí, z.s. se sídlem Proseč pod Ještědem 89,

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Hodnocení čerpání prostředků EU v podmínkách MV Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Odbor interního auditu a supervize Praha 12 / 2 / 2009 Obsah Jaké jsou možnosti čerpání z čeho čerpáme Ministerstvo

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 CO VÁS V PROJEKTU ČEKÁ? Co Vás v projektu čeká? AKTIVITY PROJEKTU

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

PRACOVNÍ PŘEKLAD PODPORA NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ

PRACOVNÍ PŘEKLAD PODPORA NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ PRACOVNÍ PŘEKLAD Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 1 OBSAH 1. OBECNĚ. 3 2. CO JE TO.. 3 3. VÝŠE GRANTOVÉ POMOCI A SPOLUFINANCOVÁNÍ...3 4. POSTUPY PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

Více

Stanovy spolku. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku

Stanovy spolku. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku Stanovy spolku Čl. 1 Název a sídlo Název: Spolek MAS BRÁNA PÍSECKA z.s. (dále jen spolek ) Sídlo: Čížová 75, 398 31 Čížová Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD BRNO 2005 Obsah 1 Účel...3 2 Výkonný výbor...3 2.1 Složení výkonného výboru:...3 2.2 Předseda výkonného výboru...3 2.3 Předseda komise trenérsko metodické - 1.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

"Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2015

Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2015 "Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2015 1. Základní informace Záměrem tohoto projektu je podpořit realizaci intervenčních programů na základních školách, a to v návaznosti na

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Závěr projektu - požadavky na součinnost Ing. Ivan Stuchlík Manažer projektu 16.6.2015 1. Dokončení nákupů SW a příslušenství

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.3 Podpořit kapacity pro

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Výzva Školení je šance

Výzva Školení je šance Příloha 1 Výzva Školení je šance Zaměření výzvy Výzva je zaměřena na zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Organizační řád Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se sídlem Lázeňská 826, 289 12 Sadská Závazný pro: zaměstnance Vzdělávacího institutu Středočeského

Více

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

Metodický manuál (5)

Metodický manuál (5) MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Svatoplukova žadatele 16, Červenka, 784 01 www.moravska-cesta.cz IČO: 270 37 932 Číslo účtu: 1816129389/0800 Metodický manuál (5) Osnova projektu k 2. výzvě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Příručka pro monitoring a kontrolu Směrnice č.10

Příručka pro monitoring a kontrolu Směrnice č.10 Příručka pro monitoring a kontrolu Směrnice č.10 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah: 1. ÚVOD 3 2. ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU 3 2.1 MONITOROVACÍ VÝBOR

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Představení 1. výzvy FNNO

Představení 1. výzvy FNNO Představení 1. výzvy FNNO Alexandra McGehee, NROS ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Alokace pro celé období implementace FNNO (v prioritních oblastech podpory) 205,060,852 Kč Počet výzev

Více

Analýza stavu projektového řízení v krajích. Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal

Analýza stavu projektového řízení v krajích. Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal Analýza stavu projektového řízení v krajích Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal Agenda Úvod Analýza stavu projektového řízení v krajích Doporučení a možnosti řešení Závěr 2 ITEG a.s. Poradenská a konzultační

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více