Partnerské projekty neziskových organizací. (závěrečná práce)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Partnerské projekty neziskových organizací. (závěrečná práce)"

Transkript

1 Partnerské projekty neziskových organizací (závěrečná práce) Ing. Karel Borovička 2008

2 !"####################################################################$ %!&'() *+)&(+,-'.+!/()0 #########################################1 % #################### 1 %2% 4 ################################################ 9 $ :&:':*;&< =>?( Nástroje Evidence námětů 6 $2%?6 ############################################### D $2$? B################################################ D Oslovení potenciálních partnerů Předvýběr partnerů ######################### B####################################### F 4 ############################################# H ############################################## 1,.+&J)< ############################################################### 9 K<L!.M ############################################################### 1

3 Teresa Bednall na své přednášce v květnu 2007 podněcovala neziskové organizace k realizaci evropských partnerských projektů takto: buďte aktivní, máte aktivní lidi; pracujte s cílovou skupinou, to je hlavní předpoklad pro dotace; spojujte se, zvýšíte šanci na podporu a snížíte rizika; malá i velká organizace je pro partnerství přínosem; aktivně se seznamujt,e informujte o své činnosti, např. formou zveřejnění vize, mise; buďte otevření vůči okolí, klientům, členům i dalším organizacím i politikům; velkou výhodou neziskových organizací je, že napomáhají politikům dosahovat jejich cílů; projekty chápejte jako proces trvalého rozvoje, ne jako proces změny. 2

4 1 64N 2 2 O!&(P 4,7 A A A Q 6 E 34 3 B A AR &&! BE 4 4R N7A 4,7 A A AIBA E 6 I 762 & 2 / B8 % $2 / I / AA 48 64I 7 36B A 64N2!6 4 4N4E A7 2 " 364 C6B %HH1 A 4,+!$2$ 64N : ) &W % O:)&P A B $ 2 4,7 " A4 N AI 3A4 AI N46 64 & A 6 Q 1 AI 7 X 6B2!&( 64I 667 C44 2 WWW224 % TYYWWW2224Y $ IR CA 4 TYYWWW2Z2Y64A2 TYYWWW2Z 2Y4NY#26C 3

5 2 KONCEPT PARTNERSKÝCH PROJEKTŮ 4!&( 32!&( N46 I6 I6A 6 N A B 42 6 A 676 N4[T 5 4 E 6I 4 4B A 4B 46IE N Q 5 64 A AE 4 6I 4B 2 E!&( 34 T 5 \ 3A &&!]!&(^ 3 6I B!&(56 &&!E 4^ 4 AR &&!5 E N A 64^ 5C C6B (JE (JE 367 C6B (.Y&^ 5A7 E &&!5 A7 A4 N ^ 66A 64NA 5 A4 BN^ E!&( I6A^ 646N5 _Z$G A7B^ 7R C 4ZA \$ A2 E GZH A2 2 % AE NA A A A 2.A NC 4 4T!&( 5 6N R`4 36 CA4 AA R2 3 5 R4 676NE I 36E N A7 A4 (A4 6 6N 34 B2 4R 3 6A I A A2 A4 6 E A A4 2 & BA N N6N 62 A N7 RR R 47 4 B ABI N6NE 6 N464 I 64 NA 36BE 6 4 %H$ O%H9P2 1 ;!&(2 4

6 %2% 4 '4 6 AR !&( A4 E I 3 6 CA 6T *,C N7 36E AI &6 A 6 4B 36E B 3E Q @A74 B @4 4 4E E AAE 46!&(E 6N E A4 AIE 6 6 A AI 3 INICIAČNÍ A4 76 A 67 72!&( 67 AI 5 A 3 E N O%P 2) 4 64A CA4 A4E 4N 5 A A 34 R A4 64 4^ a46b^ N A C6 5 7 C N7I A aa 6E 4A 64 E 6I 6 A N 6E 6R X4 A A AE ^ A 6N B^ C4 I66 NA N74 E N I A B TYYWWW22YAZ Y4ZAYZA 5

7 ' A 6 6 BE 76A!&(^ 6N ^ a6eb6 7 2 $22 A 768 4I A T OP A O%P 4 A4 CA4 6N OW4E C4 4E 3RE N 36 BE R 4 4 C2 N6N4 a 6b2!&( A4E N A BE N 3 7A4 CA4 N AA4 N74 B2 N A6 ZA $9H 64NA C4 62 &&!236 N4 3 H%2 "\A 6A H92 $22% 6 CA I 6

8 projekt č. 01 Nositel Název projektu Úroveň připravenosti* Popis Zdůvodnění Projektový záměr Cíle + přínos Cílové skupiny Aktivity Výstupy Předpoklady a rizika Náklady projektu (Kč) Zdroj financování Poznámka $2%?6 34A 6 E!&( BN7I7 A4 6 AI2 &&! C6B Q4 A! + 6 6BE! 4 6 = AA4 (.Y&2 & 6 QA 362 K6 46E CE A4 3 B A4 B CAT G2 TYYWWW244ZC62Y D2 TYYWWW2C2Y _2 TYYWWW2AA2Y4YC F2 TYYWWW2AC2YY6YXYACY2XYCA#2A $2$? B I!&( 3 6N E 3N 6A N7 B BE N464!&(A 7

9 &&! 6A B 6A 4RA 6 B AI A 4NBA2 "4A 4 Z% N46 N AT AR 4^ AI ^ AR A OC NA 4E AAE E 6 AP^ Q6^ 36N7I A AI 64 CA4 6N4 64A4 5 4I E 36A Q36BE 64I 64A4 N4 3 H%2 $2$2% 36N7 4 A AI N Q O %P2 &7 46 I6B N6 36^ 6 A4 6 & Q N` 2 4 E N E A4 4 6I BE 4BE A 4B ABI ABI 3 4E C G E I A A @ BN 64NA 2 4 6N4 A7 $ ^ 2 O46 4INP^ $2 6I 4 4IN A BNA I 2 H_Y%HHG,N2 O46 4INP^ 12 WZW A A^ 92 WZW N 4 A^ G2 \ % A7 S, c 6 $HYGY%HHD2 8

10 D2 CA44 E A CA4 _2 A7 $ A7 A4^ F2 A7 $ 3 Q.E E 676 A7BE 26 6 Q^ 6 43 N A7 A A2 &7 I6B ABI 467 A N A4 N 47 6R 2 Poznámka: Uvedená kritéria vychází ze zkušeností vedoucích pracovníků dlouhodobě fungujících NNO. Také se vzhledem k podmínkám operačních programů předpokládá, že projekty budou realizovat zejména organizace poskytující sociální služby a že bude poskytována dotace ve výši 100 % 4 AI A 4 3P^ 7R4 @ Q7 E N7I4 4 4 AT 2 C E A R7 B D^ %2 46I^ $2 6E 6!&( N46 I6A 6 6 N46 4 @ 336 N6 T 2 % IN 4^ $2 AE 4^ 12 A4 6C N6B !&( N RRA A N6B2 D N 6 R FHd BN 6BE N H d 3N 6B 6N4 $ZG A7B2 6 6 $H2 12 A7 N74 B2 9

11 @ !&( IA 2 A 6B64 6 A O%H 2 P C 2 4!&( NA OA44P 37 42?6 4 A!&(E BE AI A NA N4 3 H12 AI 4 A 46 6E 6B67 3N 4 A 2 "!!+J;(&< Q6 A NAB N 46I I6 Q6 O64AP4^ 5 N46 7!&( A 6A CA ^ BA 3 6 CAE 4R3 AI A4 AI N^ 6N7 E 646 6A 6 A4 5 AI3 4A 64 E 6I E 7 6 6N7R CAE I BE E 34 6 AIE B^ 6 B^ 366 Q7R BE 7^ 6B7^ 3^ 6 A^ B6 N2.L* &< +:?:* *+)&(+,-'. +!/()0 2!64 2 %2 &6 36B 6 ZCW2 $2 J6I 4B 42 12? 4 B2 10

12 A2 G A AI2 Z N6NE 6 R7 BE 3N A B R BP A42 ) A4 6C A 6 BE 4E E AA A4 N B 4 R7 46I2 4 SHRNUTÍ A4 A ARA A A 36E N A7 A A 7A AE A 4A 4 N E AA4 BE A A A AI 2 3I 4 64ABE AI 4I N6N7 A PŘÍLOHY H,7 H% 6 4E B H$ H1 + B H9 @A7B HG 4 11

13 PROJEKT S! HISTORIE PROJEKTU! -ho 1

14 projekty PROJEKTU PRO! ORGANIZACE Proj! O K PARDUBICKA roce KONTAKT , , 2

15

16

17

18

19

20 Projektový záměr: (pracovní název projektu): Škola hrou Název a sídlo organizace: Koalice nevládek Pardubicka Komenského Pardubice Kontaktní údaje: (jméno, telefon, www stránky) doposud nebyl ustaven koordinátor Cíl projektu (popište jednou větou): Zkvalitnit management neziskových organizací poskytujících sociální služby. Zvýšit počet NNO, které v Pardubickém kraji úspěšně registrují sociální služby. Účelem projektu je zvyšovat kvalitu služeb, posilovat stabilitu neziskového sektoru v oblasti sociálních služeb a tím předcházet nezaměstnanosti. Odhad celkové výše potřebné finanční částky Celkové náklady Kč:? Z toho % rozpočtu Zdroje financování: OPLZZ mzdy: OPLZZ osa 1 lektoři: nákup vybavení: ostatní: Zdůvodnění projektu: Základní Idea: Neziskové organizace poskytující sociální služby se potýkají s velkými problémy při zavádění standardů kvality a registraci sociálních služeb. Organizace, které z jakéhokoliv důvodu nezískají registraci, mají existenční problémy, což může mít za následek nejen snížení dostupnosti služeb, ale i růst nezaměstnanosti. Navrhovaný projekt by měl přispět ke zlepšení situace tím, že organizacím poskytne několikastupňovou odbornou pomoc při přípravě a implementaci standardů kvality a registraci sociálních služeb. Odbornou pomoc budou zajišťovat certifikovaní inspektoři sociálních služeb. Při zapojení NNO do projektu proběhne jednoduchá diagnostika a organizace bude zařazena do stupně pomoci, který bude odpovídat vyspělosti zavádění SKSS. Stupně odborné pomoci: 1) Vzdělávání Vzdělávání bude probíhat hromadně a bude poskytovat teoretický základ pro zahájení procesu přípravy SKSS, vzdělávání bude realizováno v tematických blocích (bylo by dobré navrhnout jejich názvy,? je možné takové vzdělávání akreditovat?) Jednotlivci, kteří vzdělávání absolvují, by měli získat znalosti přenositelné v rámci sektoru NNO. 2) Příprava metodik Jednotlivé metodiky SKSS budou připravovat týmy složené ze zástupců organizací s podobným zaměřením. Tým vždy společně připraví vzorovou metodiku, kterou si každá organizace upraví dle svých specifik. Týmy budou metodiky konzultovat s certifikovanými inspektory. 3) Škola hrou Nejvyšším stupněm odborné pomoci bude simulace registračního procesu SS. V jednotlivých organizacích budou certifikovaní inspektoři nacvičovat registraci nanečisto. Zároveň budou probíhat konzultace a supervize. Organizace, které úspěšně dokončí kterýkoliv stupeň pomoci, obdrží osvědčení o absolvování, stejně jako jednotlivci, kteří se vzdělávání či přípravy SKSS účastnili. Z hlediska dotace může být projekt koncipován jako systémový projekt pro podporu zvyšování kvality služeb na území Pardubického kraje NEBO jako zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců! Cílová skupina (tj. na koho je projekt zaměřen): neziskové organizace poskytující sociální služby a jejich zaměstnanci v Pardubickém kraji Velikost cílové skupiny (kolika lidem bude projekt sloužit):

21 Popište oblast působnosti projektu (odkud budou lidé, kterým bude projekt sloužit) Pardubický kraj Provádí někdo jiný podobný projekt v rámci kraje, nebo celé ČR? (pokud ano, stručně popište výhody vašeho projektu) Nejsme si doposud vědomi. Předpokládané výsledky projektu (tj. co se má díky projektu změnit, k jakým posunům či změnám dojde, jaké budou výstupy projektu) a) výsledky projektu pro cílovou skupinu: b) výsledky projektu pro vaši organizaci a pro partnery: c) další výsledky (dopady) projektu: Popište, zda se jedná o jednorázovou činnost (akci), nebo zda se bude v určitém časovém období opakovat: Jednotlivé stupně pomoci budou probíhat v kolech, za dobu realizace projektu proběhne xxx kol. První kolo bude realizováno jako PILOTNÍ, přičemž úspěšní absolventi pilotního kola mohou být zapojeni do dalších kol jako konzultanti a své zkušenosti předávat dalším organizacím (multipl. efekt) Jste schopni v projektu pokračovat po určité časové období (např. 5 let)? (po finanční, personální stránce apod. z jakých zdrojů budete financovat další běh projektu) Uveďte možná rizika realizace projektu: (co by mohlo realizaci projektu ohrozit) Nezískáme dostatečný počet lektorů (inspektorů) Organizace nebudou mít zájem se zapojit Legislativní změny v procesu zavádění SKSS a registrace SS Časové vymezení realizace projektu: (kdy by se projekt realizoval a jak dlouho) léto 2008 léto 2010 Potenciální partneři projektu a jejich zapojení: (které organizace by bylo možné do projektu zapojit; název, kontakt, www stránky) Potenciálními partnery by mohly být organizace, které poskytnou prostory pro vzdělávání a přípravu metodik nebo velké NNO se zkušenostmi s celým procesem, které by mohly být konzultanty už v pilotním kole. Jednali jste už s danými organizacemi o záměru?

22 Projekt Společně! Role partnerů v projektech Návrh č. 2 (aktualizace k ) PŘÍLOHA DOHODY O PARTNERSTVÍ ROLE PARTNERŮ V PROJEKTECH - NÁVRH Tabulka 1: Návrh rolí Orgán složení kdo jmenuje kompetence Správní rada KONEP (SPR) Projektová rada (PRA) Klíčový partner (KP) dle jmenování zástupce SPR, zástupce každého klíčového partnera (statutární orgán) manažer projektu valná hromada KONEP 1 Změna vyvolávající změnu smlouvy o financování nebo partnerské smlouvy, např. změna rozpočtu, monitorovacích a závazných ukazatelů Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií y:\projekty\spo\ama\prilohy\p04_spo_role partneru - smlouva v 1.doc Vytvořil Karel Borovička Ing :15:00 čas: 35 vybírá další klíčové partnery a účastníky projektu dle směrnice Postup zapojování partnerů jmenuje a odvolává projektovou radu schvaluje podání žádosti o dotaci schvaluje zpracování projektu projektovým týmem schvaluje partnerské smlouvy spolu s PRA schvaluje majoritní 1 změny v projektu SPR nastavuje projektový záměr (vizi, klíčové aktivity, rozpočtový rámec, monitorovací ukazatele logický rámec) spolu s SPR schvaluje majoritní změny v projektu rozpočet, výstupy, monitorovací ukazatele, odstoupení partnerů vyhlašuje krizi projektu projednává zprávy o postupu realizace projektu (interval 3 měsíců) schvaluje partnerskou smlouvu schvaluje projekt schvaluje výběrové řízení na zakázky nad 500 tis. Kč SPR podílí se na zpracování projektu a žádosti o dotaci zajišťuje si předfinancování pro své aktivity realizuje a monitoruje své aktivity výdaje v projektu nad 50 tis. Kč předem hlásí manažerovi projektu vede svou účetní agendu, odpovídá za věcnou správnost účetních dokladů poskytuje podklady pro monitoring, účtování a kontroly informuje o svých kontaktních osobách pro účetnictví, finanční řízení monitoring a zajišťuje jejich součinnost, vybírá si Účastníky projektu, určuje jejich formu a rozsah zapojení zajišťuje si zahraniční partnery umožňuje kontrolu realizace projektu kontrolním orgánům donora a KONEP koordinuje aktivity případných účastníků daného Poslední změna Karel Borovička Ing. Schválil 1

23 Projekt Společně! Role partnerů v projektech Návrh č. 2 (aktualizace k ) Manažer projektu (MP) klíčového partnera ředitel řídí přípravu a realizaci projektu zpracovává monitorovací zprávy, zprávy o postupu projektu navrhuje vyhlášení krize v projektu schvaluje výběrová řízení na zakázky nad 100 tis. Kč (i pro nákupy klíčových partnerů) schvaluje vyúčtování projektu zajišťuje proplacení nákladů partnerům jedná jménem projektu vyjma uzavírání smluv zajišťuje publicitu projektů kontroluje realizaci projektu u partnerů připravuje a koordinuje rozpočet projektů; dohlíží na čerpání financí v projektech, dodržení rozpočtů; poskytuje metodickou podporu nastavuje systém výkaznictví závazných i monitorovacích ukazatelů schvaluje malé změny 2 projektů ředitel (VR) SPR zajišťuje prostředky na financování projektů KONEP Schvaluje etapové proplacení nákladů partnerům podepisuje žádost o proplacení výdajů zodpovídá za metodiku spolupráce řídí portfolio projektů rozhoduje o rozpracování námětů schvaluje CI publicity v projektech schvaluje náklady KONEP nad 100 tis. Kč jmenuje manažera projektu a projektový tým KONEP uzavírá smlouvy v rámci rozpočtu vyhlašuje krizi projektu podává SPR v intervalu 3 měsíců souhrnnou zprávu o realizaci projektů 2 změny nemající vliv na smlouvu o financování či smlouvu partnerskou Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií y:\projekty\spo\ama\prilohy\p04_spo_role partneru - smlouva v 1.doc Vytvořil Karel Borovička Ing :15:00 čas: 35 Poslední změna Karel Borovička Ing. Schválil 2

24 NÁSTROJE ZÍSKÁVÁNÍ NÁMĚTŮ VÝJEZDNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ KONEP Výborný nástroj pro získání námětů, utřídění myšlenek, zajištění podpory aktivních organizací, nalezení shody pro postup zapojování partnerů. Během jednoho dvoudenního setkání jsme získali 5 kvalitních témat pro společné projekty, SWOT analýzu neziskového sektoru v PK a nastavili jsme podmínky pro výběr partnerů do společných projektů. Výhody soustředění kreativního potenciálu členské organizace se znají vyšší zájem organizací o spolupráci stmelení kolektivu lze řešit strategické záležitosti soustředěnost na problematiku dostatek času Nevýhody lze uskutečnit pouze výjimečně vysoké nároky na organizaci, přípravu vysoké finanční náklady nutné zapojení moderátora VALNÁ HROMADA KONEP Jako nástroj se neosvědčila. Členské organizace mají zcela jiná témata pro řešení, samo zasedání je poměrně dlouhé a nezáživné. Přítomných zástupců také Jedinou výhodou je možnost provést např. malý dotazníkový výzkum. FOKUSNÍ SKUPINY Výborný nástroj pro tříbení a generování myšlenek, námětů, témat spolupráce. Komplikací je pochopitelný nezájem vedoucích pracovníků se účastnit nějakého marketingového výzkumu. Proto jsme fokusní skupinu spojili se menším školením. Účastníci získali zdarma kvalitní knowhow a za to věnovali svůj čas přípravě projektu. Výhody charakter kvalitativního výzkumu kreativní potenciál Nevýhody nutné nalákat na jinou aktivitu náklady na školitele VÝZVA K ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ Nástroj s dobrým potenciálem, avšak za současné situace málo efektivní. Jedná se o obdobu Výzvy k podávání žádostí o dotaci. KONEP vyzval neziskové organizace k tomu, aby zaslaly vlastní témata na realizaci partnerských projektů, nebo se připojily k některému specifikovanému projektovému záměru. Výzva obsahovala i několik konkrétních námětů, mechanismus výběru a zapojení partnerů. Distribučním kanálem byl hromadný cca 350 aktivním neziskovkám v Pardubickém kraji, inzerát na infoserveru nevladky.cz a prezentace výzvy na akcích pro NNO. Text výzvy obsahuje příloha P02. 1

25 Na výzvu reagovalo celkem 10 neziskovek, z toho 6 členů KONEP a 4 nečlenové. Dvě organizace po první schůzce k projektu odstoupily kvůli nefinacovatelnosti jejich námětů. Nevznikl námět, který by nebyl specifikován ve výzvě, avšak byla navázána spolupráce s nečlenskými organizacemi KONEP. Výhody oslovení širokého a početného okruhu organizací možnost zacílení na konkrétní skupinu organizací vysoká transparentnost Nevýhody komplikovanost, mnoho informací na čtení zklamání neuspokojených organizací nízká návratnost nízká zacílenost - nedostatek informací o organizacích (vize, strategie) KONZULTACE ZÁMĚRŮ PROJEKTŮ KONEP provozuje poradenské centrum pro evropské projekty. Díky tomu KONEP kontaktují různé organizace se svými záměry. Jako nástroj pro získávání záměrů vykazuje velmi nízkou efektivitu. Z 80 konzultací byl získán 1 námět. Výhody přímá komunikace s organizacemi pasivní kanál Nevýhody obecně nízká kvalita záměrů naprostá většina individuálních záměrů TEMATICKÁ SETKÁNÍ KONEP realizuje v rámci osvěty a vzdělávání organizací setkání s neziskovkami v regionech. Setkání se vždy zúčastnilo organizací, jednou dokonce všechny z daného města. Ze čtyř setkání vznikly dva kvalitní záměry. Výhody přímá komunikace zapojení místních organizací budování image odbornosti zapojení místní samosprávy získání informací o potřebách v regionech Nevýhody nutné nalákat na jinou aktivitu nutná vyšší míra organizace různá míra relevance účastníků SETKÁNÍ S POLITIKY, ÚŘEDNÍKY KONEP organizuje setkání neziskovek a politiků a také s politiky individuálně jedná. Na jednáních byl získán pohled z druhé strany a identifikovány potřeby z nadhledu a tím získány náměty na projekty. Efektivní nástroj pro určité oblasti záměrů. Výhody podpora politiků kvalita námětů provázanost na rozvojové koncepce Nevýhody iniciativa ze shora 2

26 Přihláška k projektovému záměru Záměr: Mezinárodní projekt Název a sídlo vaší organizace: Jaké konkrétní téma vaši organizaci zajímá: Kontaktní údaje: (jméno, telefon, www) Co konkrétně očekáváte od projektu, jaké přínosy bude mít pro vaši organizaci a klienty, co se pro vás a vaše klienty změní?: VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU ZAŠLETE ELEKTRONICKY NA Jaké konkrétní organizace (české, zahraniční) navrhujete do projektu zapojit? (Název, www stránky) Jednali jste již o záměru s některou organizací? Kterou? Můžete zapojit do přípravy projektu pracovníka, který je schopen jednat se zahraničním partnerem ve světovém jazyce nebo jazyce partnera slovem i písmem? Uveďte počet zaměstnanců a jazyky, kterými vládnou. Vaše organizace se chce do projektu zapojit jako: účastník projektu klíčový partner

27 Dotazník pro organizaci Otázka ANO NE NEVÍM 1 Pracuje vaše organizace kontinuálně s klienty po dobu nejméně 3 let? 2 Je vaše organizace registrovaná ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách? 3 Je vaše organizace ochotna sdílet své stávající know-how s jinými organizacemi? 4 Je vaše organizace ochotna poskytovat know-how nabyté v souvislosti s projektem? 5 Má vaše organizace alespoň 2 samostatně jednající statutární zástupce? 6 Má vaše organizace formulovanou vizi, misi nebo zrpacovanou rozvojovou strategii? 7 Má vaše organizace nejméně 3 zaměstnance na pracovní smlouvy? 8 Má vaše organizace nejméně 3 přepočtené pracovní úvazky na HPP, DPČ? 9 Má vaše organizace popsány role, odpovědnosti zaměstnanců, organizační řád? 10 Vede vaše organizace podvojné účetnictví? 11 Má vaše organizace za poslední uzavřený rok obrat nejméně 1 mil. Kč? 12 Má vaše organizace schválenou účetní závěrku příslušným vnitřním revizním orgánem (dozorčí rada) za poslední rok?

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Téma: Evaluace a monitoring Strategie MAS Schváleno: 14. květen 2015 Dokument Metodika evaluace a monitoringu strategie MAS vydaly místní akční

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít?

Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít? Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít? Potůčky Horní Blatná Pernink Abertamy Jáchymov Merklín Hroznětín Ostrov 1 Strategie rozvoje Le i 5. třída Potůčky

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více