ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č SW HORRY, a.s. IČ: Tyršovo nábřeží č.p Zlín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín"

Transkript

1 VYHOTOVENÍ Č ZNALECKÝ POSUDEK č /2014 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I S W H O R R Y, a. s. Objednatel : IČ: Tyršovo nábřeží č.p Zlín Účel posudku: Odhad ceny předmětu dražby ve smyslu ust. 13 odst.1 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění Posudek vypracoval: Ing. Libor Buček Trávník Staré Město Ocenění provedeno ke dni: 31. prosince 2013 Datum vyhotovení: 1. července 2014

2 Znalecký posudek č /2014 PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný, Ing. Libor Buček prohlašuji, že nemám v současné době a ani v budoucnosti nebudu mít osobní zájem na majetku, který je předmětem tohoto posudku je vyloučeno jakékoli personální propojení či jiné důvody, které by mohly zpochybnit moji nezávislost předpokládám plný soulad se všemi zákony a předpisy v České republice a odpovědné vlastnictví a správu vlastnických práv podklady poskytnuté objednatelem pro účel tohoto ocenění nebyly prověřovány a byly považovány za správné, pravdivé a reálné veškeré změny informací nebo základních předpokladů, z nichž jsem při ocenění vycházel, by mohly mít významný vliv na výslednou hodnotu ocenění v posudku byly respektovány všechny podstatné skutečnosti, které mi byly v době zpracování ocenění známé odhadnutá hodnota respektuje obecné podmínky trhu k datu ocenění toto ocenění bylo provedeno pouze pro účel stanovený v tomto posudku a nejsem odpovědný za jakékoli jiné použití tohoto posudku než pro tento účel Strana 2

3 Znalecký posudek č /2014 NÁLEZ 1 ÚVOD 1.1 ZNALECKÝ ÚKOL Znaleckým úkolem je odhadnout cenu předmětu dražby v místě a čase obvyklou ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění. 1.2 PŘEDMĚT OCENĚNÍ Předmětem posudku je ocenění 20 ks akcií v jednotkové jmenovité hodnotě ,-Kč, na jméno vydaných společností, se sídlem Zlín, Tyršovo nábřeží č.p. 5183, PSČ , IČ: , která byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, dne 7. ledna 1998, oddíl B, vložka 2537 (dále též jen jako SW HORRY nebo společnost ). Ocenění předmětných akcií je provedeno ke dni 31. prosince DRAŽBA CENNÝCH PAPÍRŮ Ustanovení 539 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, upravuje postup nakládání s akciemi, které byly vydány místo akcií prohlášených za neplatné, tak, že představenstvo prodá bez zbytečného odkladu prostřednictvím obchodníka s cennými papíry na účet dotčené osoby ve veřejné dražbě. 1.4 DEN OCENĚNÍ Ocenění je provedeno ke dni 31. prosince Při ocenění předmětných akcií znalec vycházel ze stavu majetku a závazků ke dni 31. prosince K tomuto datu byly společností sestaveny účetní výkazy, jež byly dále použity pro analýzu hospodářské situace společnosti a vlastní ocenění. Vzhledem k této skutečnosti znalec považuje za nutné konstatovat, že od data sestavení výkazů ke dni provedení ocenění, není znalci známo, že by ve společnosti došlo k nějakým událostem, jež by mohly mít zásadní vliv na ocenění. 1.5 OBTÍŽE PŘI ZHOTOVOVÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU Při zajišťování podkladů nezbytných pro ocenění akcií společnosti i při zhotovování znaleckého posudku se nevyskytly žádné potíže ani nebyly kladeny žádné překážky. 1.6 ÚDAJE O POSUDKU Posudek obsahuje 46 stran textu a 44 stran příloh a je vyhotoven ve třech písemných vyhotoveních. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a zbylé je uloženo v archivu znalce. Strana 3

4 Znalecký posudek č / ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní firma: IČ: Sídlo: Tyršovo nábřeží č.p. 5183, Zlín Právní forma: akciová společnost Základní kapitál: ,- Kč Datum vzniku: 7. ledna 1998 Statutární orgán představenstvo: Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem společnosti, jež řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem předseda představenstva: Ing. ZDENĚK HOŘÁK, dat. nar. 26. května 1955 Pastyřica 373, Lukov den vzniku funkce: 21. prosince 2009 den vzniku členství: 21. prosince 2009 člen představenstva: Klára Hořáková, dat. nar. 1. dubna 1986 Lukov, Pastyřica 373, PSČ den vzniku členství: 21. prosince 2009 člen představenstva: JARMILA HOŘÁKOVÁ, dat. nar. 8. září 1957 Pastyřica 373, Lukov den vzniku členství: 21. prosince 2009 Dozorčí rada: Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, která dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. předseda dozorčí rady: RNDr. DAGMAR KOŘENKOVÁ, dat. nar. 13. února 1966 č.p. 7, Vysoké Pole den vzniku funkce: 21. prosince 2009 den vzniku členství: 21. prosince 2009 člen dozorčí rady: Ing. Petr Holub, dat. nar. 18. dubna 1976 Neubuz 57, PSČ den vzniku členství: 21. prosince 2009 člen dozorčí rady: Ing. LADISLAV HOŘÁK, dat. nar. 27. května 1950 Podlesí V 5407, Zlín den vzniku členství: 21. prosince 2009 Zdroj: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik Údaje platné ke dni :00:00 Strana 4

5 Znalecký posudek č / KLASIFIKACE EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ - CZ-NACE 62010: Programování 261: Výroba elektronických součástek a desek 46900: Nespecializovaný velkoobchod 47: Maloobchod, kromě motorových vozidel 62020: Poradenství v oblasti informačních technologií 702: Poradenství v oblasti řízení 74: Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 95110: Opravy počítačů a periferních zařízení 952: Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 2.2 HLAVNÍ NÁPLŇ PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI Společnost se zaměřuje na implementaci a vývoj informačního systému pro celkové řízení firmy. Firma dále poskytuje při instalaci zařízení další služby jako realizaci a správu počítačové sítě, dodávku hardware nebo poskytování poradenských služeb. 2.3 AKCIE Druh CP1: Forma CP1: Podoba: Registrace CP1: Počet akcií: Nominální hodnota: Celkový objem emise: Druh CP2: Forma CP2: Podoba: Registrace CP2: Počet akcií: Nominální hodnota: Celkový objem emise: akcie kmenové akcie na jméno listinná nekótovaný CP 200 ks ,- Kč/akcie 2, ,-Kč akcie kmenové akcie na jméno listinná nekótovaný CP 164 ks 1.000,- Kč/akcie ,-Kč 2.4 ÚDAJE O AKCIONÁŘÍCH Na základním kapitálu společnosti se podílí 90,76% Ing. Zdeněk Hořák. 2.5 OSTATNÍ SKUTEČNOSTI Valná hromada společnosti rozhodla o poměrném snížení základního kapitálu společnosti ve výši 90%, tedy snížením jmenovité hodnoty akcií ve jmenovité hodnotě ,- Kč na částku ,- Kč a snížením jmenovité hodnoty akcií ve jmenovité hodnotě ,- Kč na částku 1.000,- Kč. Tato skutečnost byla zapsána do obchodním rejstříku ke dni 18. června Strana 5

6 Znalecký posudek č / MAJETEK A ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI Ke dni 31. prosince 2013 společnost vykazuje ve svém účetnictví majetek a závazky takto: v tis.kč Brutto Netto Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek tvoří dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek. Dlouhodobý majetek představuje 48% z celkových aktiv. V účetnictví podniku je dlouhodobý majetek vykazován takto: Software Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Stroje a zařízení Podíly s podstatným vlivem Oběžná aktiva Oběžná aktiva se sestávají za zásob, krátkodobých pohledávek a krátkodobého finančního majetku. Podíl oběžných aktiv na aktivech celkových činí 51%. V účetnictví podniku jsou oběžná aktiva vykazována takto: Zásoby 6 6 Dlouhodobé pohledávky 0 0 Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Ostatní aktiva v tis.kč Pasiva celkem Vlastní kapitál 4426 Základní kapitál Kapitálové fondy 0 Rezervní fondy 38 Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období 203 Vlastní kapitál představuje 80% z celkových pasiv. Poměr základního kapitálu na pasivech činí 393%. Cizí zdroje 931 Strana 6

7 Znalecký posudek č /2014 Cizí zdroje tvoří krátkodobé závazky a bankovní úvěry. Cizí zdroje představují 17% z celkových pasiv. V účetnictví podniku jsou cizí zdroje vykazovány takto: Krátkodobé závazky 677 Bankovní úvěry 254 Ostatní pasiva 147 Strana 7

8 Znalecký posudek č /2014 POSUDEK 3 STRATEGICKÁ ANALÝZA 3.1 MAKROEKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ Podle aktuálních dat ČSÚ se reálný HDP za celý rok 2013 snížil o 0,9 %. Překvapivě silný mezičtvrtletní růst o 1,8 % ve 4. čtvrtletí 2013 byl sice z větší části dán jednorázovými faktory (předzásobení se cigaretovými kolky v souvislosti se zvýšením spotřební daně z cigaret k ), což se negativně promítne do růstu zejména v 1. čtvrtletí tohoto roku, pozvolné oživování ekonomické aktivity by ale mělo pokračovat. HDP by tak v letošním roce mohl vzrůst o 1,7 %, v roce 2015 by se růst mohl zrychlit na 2,0 %. V tomto i příštím roce by k růstu ekonomiky měly všechny výdajové složky přispívat kladně, přičemž růst by zhruba ze dvou třetin měl být dán domácí poptávkou a z jedné třetiny saldem zahraničního obchodu. Navzdory oslabení koruny vlivem devizových intervencí ČNB by se rok 2014 měl vyznačovat velmi nízkou inflací. Na rozdíl od předchozích let by totiž během celého letošního roku měly administrativní vlivy (zejména pokles cen elektřiny) působit protiinflačně. Míra inflace by tak letos mohla dosáhnout 1,0 %. V roce 2015 by se růst spotřebitelských cen mohl v souvislosti s oživením ekonomiky a zpožděným působením oslabené koruny zrychlit na 2,3 %. Snaha zaměstnavatelů o zvyšování produktivity práce by měla vést k jen minimálnímu růstu zaměstnanosti v tomto i příštím roce. Dopad se předpokládá též na míru nezaměstnanosti (VŠPS), která by se v obou letech měla i přes pozvolný růst ekonomiky snižovat jen nepatrně. Objem mezd a platů by se letos mohl zvýšit o 1,8 %, pro rok 2015 se pak počítá se zrychlením růstu na 3,5 %. Vývoj hlavních makroekonomických indikátorů české ekonomiky a jejich predikce vycházejí z Makroekonomické predikce České republiky, vydávané MF ČR a jsou shrnuty v následující tabulce: zdroj: Makroekonomická predikce České republiky, MF ČR, duben 2014 Strana 8

9 Znalecký posudek č / ODVĚTVOVÁ ANALÝZA Za základ podnikových informačních systémů se považuje ERP (BusinessIT, 2011) (enterprise resource system) systém, respektive jeho nástupce ERP druhé generace, který obsahuje i moduly jiných podnikových systémů, jako je například Supply Chain Management (SCM), Customer Relationship Management (CRM) či Business Intelligence (BI) ČLENĚNÍ PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ERP Enterprise Resource Planning (plánování podnikových zdrojů) - dělí se převážně na logistickou a finanční část. Logistická část zajišťuje správu a řízení skladu, objednávkový systém a jeho správu, expedici a výrobu. Finanční část se věnuje účetnictví, bankovnictví, mzdové agendě a zajišťuje controlling. Využití najde nejlépe na místech, kde je potřeba plánování výroby, skladových zásob a podobně. CRM - Customer Relationship Management (řízení vztahu se zákazníky) Customer relationship management (též CRM nebo řízení vztahů se zákazníky) je databázovou technologií podporovaný proces shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy". (Wikipedia). Tento systém či funkcionalita má uplatnění ve většině odvětví obchodu a služeb. Menší uplatnění najde v oblastech průmyslu, kde odběratel je jen jeden, nebo jich je poměrně málo. BI Business Intelligence (pokročilý nástroj pro analýzu dat a souvislostí) - Business inelligence (BI) je sada postupů, procesů a technologií, jejímž cílem je účinně a účelně podporovat rozhodovací procesy ve firmě. Představuje komplex aplikací IS/ICT, které podporují analytické a plánovací činnosti podniků a organizací a jsou postaveny na specifických, tzv. OLAP (On-Line Analytical Processing) technologiích a jejich modifikacích (Podnikový software). Tento nástroj umožňuje firmě zpracovávat data pomocí různých (obvykle statistických) metod a hlavně mezi nimi hledat souvislosti. Firmy to mohou využívat například k vyhodnocování úspěšnosti reklamních kampaní (vztah mezi prodeji a termínem reklamní akce), hledání závislosti mezi prodejem výrobků firmy a výrobků konkurence, ale i například k předpovědi vývoje prodejů. SCM - Supply Chain Management (řízení dodavatelského řetězce) - povětšinou je tento systém zajištěn v ERP. V tomto případě je nutná spolupráce dodavatele s odběratelem, aby výsledkem mohla být optimalizace celého řetězce. MRP - Manufacturing Resource Planning (plánování podnikových zdrojů) Metoda, která pomocí kusovníku, stavu skladových zásob a plánu výroby stanovuje materiálové požadavky. Stanovuje návrhy na nákup materiálu a výrobní příkazy vyráběných skupin a dílů.. (Podnikový software) MRP v dnešní době je zahrnuto v ERP systémech. Zjednodušeně lze říct, že se jednalo o předchůdce (z hlediska fungování) prvních ERP systémů. PMD Product Data Management (nástroj pro správu dat výrobku) jedná se o software, který se zabývá produktem. Zkoumá jeho technické nároky, z čeho je vyroben, jak je zabalen. Součástí PMD je PLM. (WebFinance, Inc) V tomto systému se využívá dlouhých bar kódů, Strana 9

10 Znalecký posudek č /2014 nebo nověji QR code. Tento systém šetří čas při získávání dat o produktech, jeho normách a parametrech, materiálu apod. Bývá úzce spjat se SRM při výběru materiálu pro produkty. PLM Product Life-cycle Management (řízení životního cyklu produktu) jedná se o software, který řídí životní cyklus celého výrobku od výzkumu až po vyřazení z výroby či prodeje. SRM - Supplier Relationship Management (řízení vztahu s dodavatelem) software podobný CRM, ale tentokrát je zaměřený na dodavatele místo zákazníků. Tento systém umožňuje například posouzení a výběr nejvhodnějšího dodavatele na základě požadavků (vstupů) na dodávku. Toto vyhodnocování se děje obvykle na základě předchozích zkušeností s dodavatelem, kdy systém tuto zkušenost zaznamenává a posuzuje. WM Warehouse Managment (řízení skladu) jedná se o řízení skladu. Jde celkově o proces příjmu, kontroly, skladování, vyskladnění, balení a odesílání (distribuci) zboží. ERM - Employee Relationship Management (řízení vztahu se zaměstnancem) software podporující řízení vztahů se zaměstnanci. Systém je určen například ke sledování výkonnosti zaměstnanců. ERP II. jedná se o ERP systémy druhé generace, které v sobě nesou znaky nejen ERP systémů, ale některých dalších. O těchto systémech bude převážně pojednávat bakalářská práce. Součástí těchto systému mohou být následující funkcionality: CRM, SCM, BI a ERP jako stěžejní části systému, a následně další funkcionality PMD, PLM, SRM, ERM. Jedná se o tzv. all-in-one systémy, tedy systémy, kdy se pokryjí všechny požadované procesy firmy při jedné instalaci IS. Tyto systémy jsou u malých a středních firem velmi oblíbené, protože systém velmi snadno roste s firmou bez nutnosti větších zásahů. Firma si v případě potřeby dokupuje tzv. balíčky (pro rozšíření nad standard systému) či licence (pro rozšíření počtu uživatelů) KATEGORIE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 1) Systém na míru jedná se o systém, který je vytvořen přímo pro firmu podle jejích potřeb a požadavků. Potřeby bývají něčím specifické a většinou pro ně nelze využít typové řešení. Jde o řešení, které zpravidla trvá nejdéle, co se doby pořizování týče. Většinou toto řešení bývá i nejdražší, protože systém je originální a obvykle nelze využít v jiné firmě. V důsledku toho se nesdílejí náklady na vývoj systému. Příkladem takového systému může být ISIS, tedy informační systém používaný na VŠE. I když byl nejdříve používán na brněnské Mendelově univerzitě, specifické úpravy pro VŠE představovaly značné další náklady. 2) Pořízení typového systému. V tomto případě si firma vybere jeden z předdefinovaných systémů a aplikuje ho u sebe ve firmě. Systém je provozován na firemním hardware. Příkladem je WM běžící na jádře SAP ve firmě Pepsi. 3) Outsourcing využití služeb některé z firem, která provozuje tzv. cloudové řešení či služby spojené s informačními systémy. Systém je provozován u poskytovatele a uživatelé se do Strana 10

11 Znalecký posudek č /2014 systému přihlašují a využívají ho. Za jeho užívání se platí měsíční poplatky. Příkladem je Microsoft Dynamics cloud. 4) Open Source volně šiřitelný software. Uživatel ho může využívat pro své potřeby bez nutnosti za pořízení platit. Open source systémy lze najít ve většině ERP systémů. Příkladem open-source systému může být SugerCRM, které je v některých verzích zdarma. Nevýhodou může být pomalejší vývoj systémů z důvodu nedostatečného přílivu investic do vývoje či volná nabídka pouze starších verzí, které nejsou vždy pro potřeby firmy optimální TRH Český trh oproti světovému využívá spíše služeb českých firem. V České republice začal rozvoj informačních systémů po roce 1990 velmi pozvolna. Na trh začaly pronikat velké zahraniční informační systémy, které si však většina českých firem nemohla dovolit. Důvodů bylo několik. Prvním z nich byla cena systémů a cena hardware celkově. Právě začínající firmy neměly dostatek kapitálu. Systémy si tedy pořizovaly spíše velké koncerny. Druhým důvodem byla nedostatečná osvěta a zkušenost práce s IT technologiemi. České firmy, které se orientovaly na vývoj informačních systémů, vznikaly postupně v první polovině 90. let, nicméně v současné době právě těmto firmám patří přibližně 2/3 českého trhu s podnikovými informačními systémy v segmentu malých a středních firem Vývoj trhu: - roce 2011, dosáhl celkový přírůstek trhu 7,6 procenta, - v letech 2006 až 2007, tedy období hospodářského boomu, dosahovaly přírůstky trhu více jak 12 procent, - v roce 2008, kdy začala hospodářská recese, klesl přírůstek trhu na 6 procent, což zhruba odpovídá situaci v roce 2005, - v roce 2009, kdy již bylo patrné mírné oživení ekonomiky, dosáhl přírůstek trhu více jak 8,5 procenta, - v roce 2010 trh zaznamenal nejnižší nárůst za posledních šest let, a to ve výši necelých 4 procent Velikost trhu: Penetrace plnohodnotnými ERP produkty zůstává i nadále nízká. pouhých 25,2 % sledovaných podniků využívá nějaký ERP systém. U středně velkých podniků je to číslo o něco vyšší 50,2 %. U velkých podniků je podíl 79,6 %. největší rezervy z hlediska používání informačních systémů mají malé firmy. Tab. Podniky používající ERP Strana 11

12 Znalecký posudek č /2014 Segmentace trhu Graf: Podíl ERP systémů na trhu malých firem za rok 2011 Lídry na trhu ERP systémů u malých firem jsou Helios a ABRA, z nichž každá obsluhuje téměř třetinu trhu. Na nimi následuje s desetinovým podílem na trhu Altus. V segmentu malých firem neprosazují velké firmy typu SAP a Oracle. Graf: Podíl ERP systémů na trhu středních firem za rok 2011 Vedoucí firmou v segmentu ERP pro střední firmy je opět Helios, ale jeho pozice není tak silná jako u malých firem má pouze zhruba čtvrtinu trhu. Zhruba 10% podíl na trhu mají 3 firmy ABRA, Microsoft a Byznys ERP. Velkou část trhu v součtu mají i firmy, které se se svým malým podílem zařadily do skupiny ostatní. Z toho lze usuzovat, že trh IS pro střední firmy je více roztříštěný než v segmentu malých firem a že zde nalezne uplatnění i značná část lokálních IT firem. Strana 12

13 Znalecký posudek č /2014 Graf: Podíl ERP systémů na trhu velkých firem za rok 2011 I v segmentu velkých firem si svoji první pozici udržel Helios, ale téměř pětinový podíl má na druhém místě firma SAP. Z větších firem, které operují na světovém trhu, se v tomto segmentu kromě Microsoftu objevuje také Infor. Na zrychlení růstu českého ERP trhu se v roce 2011 nejvíce podílely malé a střední podniky. Dohromady zrealizovaly více jak dva tisíce implementačních projektů, čímž se podařilo zvrátit negativní trend z roku ERP systémy úspěšně pronikají také do mikrofirem. I když tento segment neměříme, je zřejmé, že právě podniky s počtem zaměstnanců menším jak deset, dávají často přednost modernímu ERP řešení před ekonomickým informačním systémem. V mikrofirmách jsou úspěšné zejména produkty Abra G2, G3, Money S4 a částečně i Money S5. Abra eviduje více jak tisíc mikrofirem mezi svými zákazníky užívajícími plnohodnotné ERP produkty, u Cígler Software, výrobce Money S4 a S5, jsou jich desítky. Následující graf shrnuje celková data za poslední roky a potvrzuje vedoucí pozici Heliosu, i když jeho podíl v posledních letech spíše stagnuje. Strana 13

14 Znalecký posudek č / DŮVODY PRO POŘÍZENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU tlak na zvyšování konkurenceschopnosti vyvolaný sílícími požadavky na dodržování termínů dodávek, automatizaci objednávkového cyklu a zajištění komplexních služeb u produktů s vysokou přidanou hodnotou, zejména v automobilovém či strojírenském průmyslu a také v oblasti velkoobchodu, požadavky na automatizaci procesů v dodavatelském řetězci, především (ale nejen) v automobilovém průmyslu, podpora pořizování IS/ICT pro průmyslové firmy v rámci dotačního programu ICT v podnicích, byť se celkový výsledný efekt projeví až v průběhu několika dalších let ZÁKAZNÍCI Malé podniky naráží na problém vysoké ceny pořízení IS/ICT nebo poplatků za související služby. zkušenost přitom ukazuje, že i malé podniky jsou ochotny investovat nemalou částku do informačního systému, a to v řádech jednotek milionů korun. Očekávají za to ale adekvátní implementační projekt zohledňující specifika hodnototvorných procesů, popřípadě konzultační služby, které povedou k jejich standardizaci a zlepšení. Ty ovšem nejsou obvyklou součástí nabídky dodavatelů informačních systémů, kteří se snaží v malých podnicích realizovat především nízkorozpočtové projekty znamenající zároveň nízkou přidanou hodnotu pro zákazníka. Malé podniky mají rovněž obavu z dlouhotrvajících implementací, na něž nebudou mít dostatek času a personálních kapacit. Na straně dodavatelů tak postrádají nabídku na standardizovanou štíhlou implementaci, která by malou firmu zatížila co nejméně, a přitom rychle a efektivně zajistila nasazení informačního systému. V každém případě posiluje trend odklonu od krabicových řešení, respektive jednoduchých ekonomických systémů. Pokud existuje adekvátní nabídka od dodavatele plnohodnotného ERP systému, jako jsou Helios Orange nebo Abra G3, pak na ni malý podnik přistoupí raději i s tím, že mu třeba i odlehčená verze takového řešení poskytne do budoucna možnost dále jej rozvíjet pro větší počet uživatelů a pokrytí více procesů, než je tomu na počátku pořízení, kdy takový systém může být nasazen pouze na ekonomické a personální agendy. Kategorii středních podniků tvoří široké spektrum organizací, a to počínaje těmi, které se svým chováním, možnostmi a znalostmi podobají malým firmám, až po ty, jež jsou vysoce profesionálně řízené a dostatečně flexibilní k tomu, aby byly schopny realizovat například ERP projekt na vyšší úrovni než leckterá velká organizace. Proto také není divu, že ve středních podnicích jasně vzrůstá tlak na co nejlepší poměr ceny, kvality a přidané hodnoty ERP řešení. Jen pro vysvětlení: cenu, kterou organizace vynaloží za pořízení, implementaci a provoz informačního systému, lze nejlépe vyjádřit celkovými náklady na vlastnictví (TCO total costs of ownership). Ty jsou determinovány především správným provedením veškerých přípravných analytických prací a výběrového řízení, na něž musí být společnost odborně i organizačně dobře připravena. Kvalitu informačního systému předurčuje zejména jeho funkčnost, spolehlivost, udržitelnost, uživatelský komfort, přizpůsobitelnost, schopnost dalšího rozvoje a zabezpečení. Je však třeba od sebe odlišit obecné kvalitativní charakteristiky informačního systému a jejich Strana 14

15 Znalecký posudek č /2014 skutečnou uplatnitelnost v daných podmínkách konkrétní organizace. Ta je přímo spjata s přidanou hodnotou informačního systému, která je vytvářena za patřičné součinnosti zadavatele konzultačním týmem dodavatele. Tito specialisté dokážou do vlastností a funkcí systému vložit know-how a nejlepší praktiky s cílem zajistit optimální řízení podnikových procesů, elektronickou komunikaci pomocí infrastrukturních aplikací a celkově podpořit výkonnost a konkurenceschopnost organizace. Informační systémy do středních podniků tak nejlépe prodává porozumění podnikání ze strany dodavatele. Jako příklad lze uvést implementační projekty ve společnostech Imtradex (IFS Aplikace), Ponast (QAD EA) nebo LDM (Helios Green). Projekty s vysokou přidanou hodnotou se daří realizovat i v malých podnicích, jako například implementace ERP systému Abra G4 ve společnosti Variant Plus ERP SYSTÉMY VYVÍJENÉ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY I přes uvedené nedostatky je třeba říci, že nabídka ERP systémů představujících rozhodující IS/ICT produkt pro SME trh za posledních deset let podstatně vyspěla. V počátcích příliš nerespektovala potřeby menších organizací a byla pro ně spíše nákladovou pastí s omezenou funkčností. Například ceny světových ERP systémů vycházely z možností středně velkých organizací vyspělých států Evropy nebo severoamerického kontinentu a omezená funkcionalita těchto upravených verzí mohla výrazně limitovat budoucí vývoj podniku. V následujícím poměrně krátkém období dodavatelé informačních systémů pochopili, že musí svou nabídku pro SME trh přehodnotit. Ta se postupně rozdělila do tří hlavních směrů. Prvním z nich jsou ERP řešení původně vyvíjená pro malé a středně velké firmy. Jako vzorové příklady můžeme označit produkty Helios Orange, Abra G3 nebo Altec Aplikace. První dva uvedené systémy lze uplatnit na širokém segmentu obchodních, výrobních či servisních organizací. Tuto svou roli na trhu také beze zbytku sehrávají, a proto patří mezi nejprodávanější ERP produkty v České republice, právě do segmentu SME. Altec Aplikace lze také použít u všech typů organizací jako univerzální systém. Největší užitek ale nabídnou zejména výrobním podnikům. Již ve svém jádru poskytují základní plánovací algoritmy a prostřednictvím komplementárních produktů je lze rozšířit o plnohodnotné pokročilé plánování a rozvrhování výroby (inplan) a řízení dokumentů (M-Files). Helios Orange, Abra G3 i Altec Aplikace dokážou nabídnout i oborová řešení, díky nimž se uplatňují také ve středních průmyslových podnicích vyžadujících od informačního systému funkční specializaci na konkrétní typy procesů v daném odvětví. Hodnoceno 40(2011), 43 (2009), 50 (2007), 53 (2005) ERP systémů určených pro malé a střední podniky (SME) dodávaných v ČR (zdroj: CVIS 2012) Strana 15

16 Znalecký posudek č / VNITŘNÍ POTENCIÁL SPOLEČNOSTI PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI SW Horry, a.s. podniká na trhu B2B, a proto jejími zákazníky jsou podnikatelské subjekty. Obchodování na trhu B2B je složitější v tom, že zákazníky bývají firmy se specifickými cíly a určitým obchodním jednáním PŘEDMĚT ČINNOSTI A HLAVNÍ VÝROBKY Hlavním produktem firmy je ekonomický software zabezpečující chod organizací nejrůznějšího zaměření DODAVATELÉ Hlavním dodavatelem společnosti SW Horry, a.s. je firma věnující se tvorbě vývojového programovacího prostředí. Programátoři firmy využívají ke tvorbě programů své zkušenosti, znalosti a vytrvalost. Produkty, které firmě ulehčují a urychlují proces vývoje HorryWin, jsou programovací jazyky C++ a Jawa. Dalším dodavatelem, který zajišťuje internetové připojení a telefonní spojení, je firma O2. Firma Horry kromě softwaru dodává a spravuje mnoha firmám hardware. Ostravské obchodní zastoupení firmy řadí mezi své dodavatele hardwaru firmy ed' system Czech, a.s., ABM Morava s.r.o. nebo ALFA COMPUTER a.s. Mezi další dodavatelé patří firmy zajišťující kancelářské potřeby, drobné techniky, elektrickou energii, vodu či hygienické potřeby ZÁKAZNÍCI V současné době používá systém asi stálých zákazníků, kteří se dělí na uživatele DoSovské verze a systému HorryWin. Pro klienty je často mnohem důležitější dlouhodobá péče než samotný nákup programu. Právě této služby si zákazníci firmy cenní ze všeho nejvíce. Novými zákazníky firmy bývají poslední dobou především logistické společnosti, které využívají propracovaný systém on-line řízení skladových operací Termos. Zákazník je schopen díky tomuto systému sledovat pohyb zboží ze skladu od nakládky až po doručení KONKURENCE Konkurenční produkty větší a střední zákazníci: - Navision (Microsoft Dynamics NAV) - QI system - HELIOS - Kvasar spol.s r.o. - ABRA software Strana 16

17 Znalecký posudek č /2014 Asseco Solutions, a.s. Asseco Solutions, a.s., je největším producentem podnikových informačních systémů HELIOS na českém a slovenském trhu. Softwarové aplikace z jeho produkce jsou distribuovány i na dalších trzích v rámci střední Evropy. Společnost se zabývá nejen vývojem, ale také implementací a podporou specializovaných systémů pro organizace všech velikostí v nejrůznějších oblastech jejich působení. Produktové portfolio sahá od informačních systémů pro nejširší spektrum podniků zabývajících se výrobou, obchodem či službami přes produkty pro oblast veřejné správy až po např. produkty pokrývající specializované potřeby ubytovacích a stravovacích zařízení. Všechny produkty jsou doplněné širokou nabídkou služeb a partnerských programů. Kromě základních modulů a funkcionalit poskytují též řešení pro jednotlivé oblasti podnikání, tzv. oborová řešení. Asseco Solutions je nositelem certifikátu kvality ISO 9001:2008 a je členem nadnárodní skupiny ASSECO Group. ABRA Software patří k největším českým producentům podnikových informačních systémů. ABRA Software a.s. je členem skupiny United Software a.s. Vyrábí ucelenou řadu informačních a ERP systémů ABRA pro podniky všech velikostí a živnostníky. Působí v České a Slovenské republice od roku V současnosti má více než klientů.více než 30 prodejních míst v České a Slovenské republice. Produkt společnosti DC Concept Systém QI je v současnosti rozdělen na více než 300 obchodních jednotek tematicky sdružených do 7 skupin. Klient si vybírá jen to, co skutečně potřebuje. Ql se nejčastěji používá ve společnostech s zaměstnanci. Jako jediný v ČR nabízí informační systém, integrující procesní a projektové řízení do jednoho produktu. Díky stavebnicovému systému nelze definovat typického zákazníka ani oborově zařadit. Společnost Kvasar byla založena se zaměřením na oblast vývoje speciálního aplikačního programového vybavení. Na základě dynamického rozvoje společnosti a vyhodnocení trendů vývoje v oblasti informačních technologií a poptávky služeb klientů, došlo k rozšíření oboru podnikání na zpracovávání dat a poradenské služby zaměřené na oblast personálních agend a výpočtů mezd. Strana 17

18 Znalecký posudek č /2014 NAVISYS je přední dodavatel podnikového informačního systému Microsoft Dynamics Nav (dříve Navision) a vertikálních řešení pro obchod a marketing (CRM), finanční management a controlling, řízení a plánování výroby, projekty a servis, skaldy a zásobování, mzdy a personalistika. Produkty značky Microsoft Dynamics jsou podniková ERP řešení, která řídí veškeré procesy ve středně velkých a velkých organizací a vytváří tak ucelenou základnu obsahující důležité informace, která jsou stěžejní pro rozhodování na manažerské úrovni. Integrují v sobě důležité Business Intelligence nástroje, které analyzují a vyhodnocují dění v organizaci. Vynikají svou adaptabilitou, přátelským prostředím, mezinárodní působností, snadnou konfigurací a rychlou implementací. Konkurenční produkty menší zákazníci: - POHODA (STORMWARE) - MRS-P K/S (MRP a.s.) - MONEY S3 (CÍGLER SOFTWARE a.s.) - STEREO (KASTNER SOFTWARE) Program POHODA je komplexní účetní a ekonomický software pro malé, střední a větší firmy z řad fyzických i právnických osob. Jeho jednotlivé varianty obsahují různý rozsah a kombinaci funkcí. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci a vyhoví plátcům i neplátcům DPH. Systém je oborově neutrální a vhodný pro živnostníky, podnikatele a společnosti, které se zabývají výrobou, obchodem i poskytováním služeb, pro svobodná povolání a účtující příspěvkové a neziskové organizace. Základem systému je propracovaný adresář a řada agend pro komplexní řízení firmy, například agendy (zálohových) faktur, Banka, Pokladna, Majetek, Sklady atd. Systém umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci, účtovat zásoby metodou A i B a zpracovávat mzdy pro neomezený počet zaměstnanců. Zvládne pobočkové zpracování dat, homebanking, obchodování na internetu i prodej zásob pomocí vestavěné prodejny nebo pomocí modulu pro offline maloobchodní prodej. Podporuje cizí měny včetně automatického načítání kurzového lístku. Umožňuje sledování salda a finanční analýzu Strana 18

19 Znalecký posudek č /2014 MRS-P K/S Komplexní účetně-informační systém, který posouvá hranici dokonalosti a vytváří tak nové měřítko kvality v oblasti bezpečnosti účetních systémů. Vzhledem k použité architektuře Klient/Server je určen zejména těm podnikatelům a firmám, kteří kromě komfortu obsluhy požadují maximální zabezpečení svých vlastních dat. Systém umožňuje práci jak v počítačových sítích, přes internet, tak i na samostatném počítači. V základní verzi obsahuje všechny agendy: účetnictví, daňová evidence, fakturace (s podporou formátů ISDOC, INHOUSE), sklady (FIFO i vážený průměr), mzdy a personalistika - s výpočtem čisté mzdy, sociálního a zdravotního pojištění, náhrad mzdy.., majetek, maloobchod, restaurace, daň z příjmu, analýzy, kniha bankovních výpisů a příkazů k úhradě v návaznosti na internetbanking, daňové optimalizace, a další Celý systém se vyznačuje jednoduchou obsluhou, pravidelnými aktualizacemi - prvním rokem zdarma, hotline poradenstvím zdarma. Money S3 Účetní program Money S3 patří mezi nejrozšířenější ekonomické systémy pro malé i střední firmy v České i Slovenské republice. Money S3 nabízí všechny potřebné moduly: podvojné účetnictví i daňovou evidenci, adresář, fakturaci, sklady, objednávky, mzdy a řadu dalších funkcí včetně homebankingu, propojení s pokladními systémy, internetovými obchody a dalšími aplikacemi. Produkt využívá široké spektrum zákazníků napříč všemi obory, od nákupu a prodeje až po výrobu a služby. Mezi jeho typické uživatele patří podnikatelé, drobní živnostníci, prodejci, poskytovatelé služeb, velkoobchodní řetězce, zemědělská družstva, strojírenské firmy a samozřejmě účetní firmy. V nabídce jsou rovněž varianty Money S3 pro neziskové organizace a školy. Vše při velmi dobrém poměru cena-výkon, zajištěnou servisní sítí po celém území ČR a pravidelnou aktualizací. STEREO je kompletní ekonomický systém pro účetní firmy, daňové poradce, malé firmy, živnostníky, nevýdělečné organizace. Produkt umožňuje elektronická podání, datové schránky, 2000 formulářů a funkce FORM studia. Strana 19

20 Znalecký posudek č / ANALÝZA VNĚJŠÍHO POTENCIÁLU Hlavní činností společnosti je programování CZ-NACE Z kvantitativního hlediska relevantní trh v tomto ocenění je vymezen tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb v rámci tohoto oboru. Mezi faktory, které působí zejména na velikost relevantního trhu náleží celkový hospodářský vývoj, který se odráží ve vývoji HDP a inflace. Budoucí vývoj relevantního trhu byl projektován na základě analýzy časového trendu vývoje tržeb za prodej výrobků a služeb a regresní analýzy závislosti vývoje tržeb za prodej výrobků a služeb na hrubém domácím produktu a taktéž v kombinaci hrubého domácího produktu s inflací. Prognóza relevantního trhu pokrývá předpokládanou délku první fáze výnosového ocenění a slouží jako základ pro odhad tempa růstu pro druhou fázi. Údaje o HDP v běžných cenách a inflace byly převzaty z dat ČSÚ. Na základě regresní analýzy a analýzy časového trendu bylo projektováno pro období 2014 až 2019 průměrné tempo růstu vývoje HDP v běžných cenách na úrovni 3,89%. růstu tržeb společnosti - lineárně na úrovni -7,83% - s faktorem HDP na úrovni -11,95% - s faktory HDP a inflace na úrovni -12,44% V jednotlivých projekcích byla zjišťována statistická závislost vývoje tržeb na časovém trendu a faktorů ovlivňujících relevantní trh pomocí korelačního koeficientu. Korelace je ve statistice vzájemný vztah mezi znaky či veličinami. Korelační koeficient může nabývat hodnot od 1 až po +1. Hodnota korelačního koeficientu 1 značí zcela nepřímou závislost, tedy čím více se zvětší hodnoty v první skupině znaků, tím více se zmenší hodnoty v druhé skupině znaků. Hodnota korelačního koeficientu +1 značí zcela přímou závislost. Hodnota korelačního koeficientu byla v případě a) regresní analýzy závislosti tržeb na HDP zjištěna ve výši 0,61108 b) regresní analýzy závislosti tržeb na HDP a inflaci zjištěna ve výši 0, Vyšší hodnota korelačního koeficientu byla zjištěna u závislosti tržeb za vlastní výrobky a služby na HDP a inflaci, což indikuje vyšší významnou závislost. Proto v projekci budoucích tržeb relevantního trhu se přikláním k projekci tržeb relevantního trhu na základě provedené regresní analýzy závislosti tržeb na HDP a inflaci. Analýza vývoje tržeb společnosti je přílohou č. 6 tohoto znaleckého posudku. Strana 20

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE KE DNI

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE KE DNI PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE KE DNI 31. 12. 2015 Obchodní firma: Sídlo: Právní forma: Agro ZPMA s.r.o. Zámecká 83/1, 793 95 Město Albrechtice Společnost s ručením omezeným IČ: 025 27 804 Příloha roční

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x Příloha k účetní závěrce Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud

Více

Obchodní korzo a.s. 2013

Obchodní korzo a.s. 2013 Obchodní korzo a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Otázky: 1. Jaká je prodejní cena zboží u p. Novotného? a) Kč b) Kč c) Kč d) Kč

Otázky: 1. Jaká je prodejní cena zboží u p. Novotného? a) Kč b) Kč c) Kč d) Kč Ukázka č. 1 Společnost DOKA, s.r.o., tuzemský plátce DPH dodává zboží podnikateli, fyzické osobě Janu Novotnému, neplátci DPH a společnosti LEX, s.r.o., plátci DPH. Dodané zboží podléhá základní sazbě

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924, Znojmo IČ , CZ Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864

AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924, Znojmo IČ , CZ Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864 AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924,669 02 Znojmo IČ 46902180, CZ46902180 Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Za účetní období od 1. 1. 2013 do 31.

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. vyhlášky č. 00/00 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 216 ( údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč ) sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce za účetní období 1. 1. 2012 31. 12. 2012 Veškeré hodnotové údaje jsou uváděny v tisících Kč. 1 Obecné informace 1.1 Popis účetní jednotky Název Společenství vlastníků jednotek

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více