ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č SW HORRY, a.s. IČ: Tyršovo nábřeží č.p Zlín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín"

Transkript

1 VYHOTOVENÍ Č ZNALECKÝ POSUDEK č /2014 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I S W H O R R Y, a. s. Objednatel : IČ: Tyršovo nábřeží č.p Zlín Účel posudku: Odhad ceny předmětu dražby ve smyslu ust. 13 odst.1 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění Posudek vypracoval: Ing. Libor Buček Trávník Staré Město Ocenění provedeno ke dni: 31. prosince 2013 Datum vyhotovení: 1. července 2014

2 Znalecký posudek č /2014 PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný, Ing. Libor Buček prohlašuji, že nemám v současné době a ani v budoucnosti nebudu mít osobní zájem na majetku, který je předmětem tohoto posudku je vyloučeno jakékoli personální propojení či jiné důvody, které by mohly zpochybnit moji nezávislost předpokládám plný soulad se všemi zákony a předpisy v České republice a odpovědné vlastnictví a správu vlastnických práv podklady poskytnuté objednatelem pro účel tohoto ocenění nebyly prověřovány a byly považovány za správné, pravdivé a reálné veškeré změny informací nebo základních předpokladů, z nichž jsem při ocenění vycházel, by mohly mít významný vliv na výslednou hodnotu ocenění v posudku byly respektovány všechny podstatné skutečnosti, které mi byly v době zpracování ocenění známé odhadnutá hodnota respektuje obecné podmínky trhu k datu ocenění toto ocenění bylo provedeno pouze pro účel stanovený v tomto posudku a nejsem odpovědný za jakékoli jiné použití tohoto posudku než pro tento účel Strana 2

3 Znalecký posudek č /2014 NÁLEZ 1 ÚVOD 1.1 ZNALECKÝ ÚKOL Znaleckým úkolem je odhadnout cenu předmětu dražby v místě a čase obvyklou ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění. 1.2 PŘEDMĚT OCENĚNÍ Předmětem posudku je ocenění 20 ks akcií v jednotkové jmenovité hodnotě ,-Kč, na jméno vydaných společností, se sídlem Zlín, Tyršovo nábřeží č.p. 5183, PSČ , IČ: , která byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, dne 7. ledna 1998, oddíl B, vložka 2537 (dále též jen jako SW HORRY nebo společnost ). Ocenění předmětných akcií je provedeno ke dni 31. prosince DRAŽBA CENNÝCH PAPÍRŮ Ustanovení 539 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, upravuje postup nakládání s akciemi, které byly vydány místo akcií prohlášených za neplatné, tak, že představenstvo prodá bez zbytečného odkladu prostřednictvím obchodníka s cennými papíry na účet dotčené osoby ve veřejné dražbě. 1.4 DEN OCENĚNÍ Ocenění je provedeno ke dni 31. prosince Při ocenění předmětných akcií znalec vycházel ze stavu majetku a závazků ke dni 31. prosince K tomuto datu byly společností sestaveny účetní výkazy, jež byly dále použity pro analýzu hospodářské situace společnosti a vlastní ocenění. Vzhledem k této skutečnosti znalec považuje za nutné konstatovat, že od data sestavení výkazů ke dni provedení ocenění, není znalci známo, že by ve společnosti došlo k nějakým událostem, jež by mohly mít zásadní vliv na ocenění. 1.5 OBTÍŽE PŘI ZHOTOVOVÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU Při zajišťování podkladů nezbytných pro ocenění akcií společnosti i při zhotovování znaleckého posudku se nevyskytly žádné potíže ani nebyly kladeny žádné překážky. 1.6 ÚDAJE O POSUDKU Posudek obsahuje 46 stran textu a 44 stran příloh a je vyhotoven ve třech písemných vyhotoveních. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a zbylé je uloženo v archivu znalce. Strana 3

4 Znalecký posudek č / ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní firma: IČ: Sídlo: Tyršovo nábřeží č.p. 5183, Zlín Právní forma: akciová společnost Základní kapitál: ,- Kč Datum vzniku: 7. ledna 1998 Statutární orgán představenstvo: Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem společnosti, jež řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem předseda představenstva: Ing. ZDENĚK HOŘÁK, dat. nar. 26. května 1955 Pastyřica 373, Lukov den vzniku funkce: 21. prosince 2009 den vzniku členství: 21. prosince 2009 člen představenstva: Klára Hořáková, dat. nar. 1. dubna 1986 Lukov, Pastyřica 373, PSČ den vzniku členství: 21. prosince 2009 člen představenstva: JARMILA HOŘÁKOVÁ, dat. nar. 8. září 1957 Pastyřica 373, Lukov den vzniku členství: 21. prosince 2009 Dozorčí rada: Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, která dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. předseda dozorčí rady: RNDr. DAGMAR KOŘENKOVÁ, dat. nar. 13. února 1966 č.p. 7, Vysoké Pole den vzniku funkce: 21. prosince 2009 den vzniku členství: 21. prosince 2009 člen dozorčí rady: Ing. Petr Holub, dat. nar. 18. dubna 1976 Neubuz 57, PSČ den vzniku členství: 21. prosince 2009 člen dozorčí rady: Ing. LADISLAV HOŘÁK, dat. nar. 27. května 1950 Podlesí V 5407, Zlín den vzniku členství: 21. prosince 2009 Zdroj: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik Údaje platné ke dni :00:00 Strana 4

5 Znalecký posudek č / KLASIFIKACE EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ - CZ-NACE 62010: Programování 261: Výroba elektronických součástek a desek 46900: Nespecializovaný velkoobchod 47: Maloobchod, kromě motorových vozidel 62020: Poradenství v oblasti informačních technologií 702: Poradenství v oblasti řízení 74: Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 95110: Opravy počítačů a periferních zařízení 952: Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 2.2 HLAVNÍ NÁPLŇ PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI Společnost se zaměřuje na implementaci a vývoj informačního systému pro celkové řízení firmy. Firma dále poskytuje při instalaci zařízení další služby jako realizaci a správu počítačové sítě, dodávku hardware nebo poskytování poradenských služeb. 2.3 AKCIE Druh CP1: Forma CP1: Podoba: Registrace CP1: Počet akcií: Nominální hodnota: Celkový objem emise: Druh CP2: Forma CP2: Podoba: Registrace CP2: Počet akcií: Nominální hodnota: Celkový objem emise: akcie kmenové akcie na jméno listinná nekótovaný CP 200 ks ,- Kč/akcie 2, ,-Kč akcie kmenové akcie na jméno listinná nekótovaný CP 164 ks 1.000,- Kč/akcie ,-Kč 2.4 ÚDAJE O AKCIONÁŘÍCH Na základním kapitálu společnosti se podílí 90,76% Ing. Zdeněk Hořák. 2.5 OSTATNÍ SKUTEČNOSTI Valná hromada společnosti rozhodla o poměrném snížení základního kapitálu společnosti ve výši 90%, tedy snížením jmenovité hodnoty akcií ve jmenovité hodnotě ,- Kč na částku ,- Kč a snížením jmenovité hodnoty akcií ve jmenovité hodnotě ,- Kč na částku 1.000,- Kč. Tato skutečnost byla zapsána do obchodním rejstříku ke dni 18. června Strana 5

6 Znalecký posudek č / MAJETEK A ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI Ke dni 31. prosince 2013 společnost vykazuje ve svém účetnictví majetek a závazky takto: v tis.kč Brutto Netto Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek tvoří dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek. Dlouhodobý majetek představuje 48% z celkových aktiv. V účetnictví podniku je dlouhodobý majetek vykazován takto: Software Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Stroje a zařízení Podíly s podstatným vlivem Oběžná aktiva Oběžná aktiva se sestávají za zásob, krátkodobých pohledávek a krátkodobého finančního majetku. Podíl oběžných aktiv na aktivech celkových činí 51%. V účetnictví podniku jsou oběžná aktiva vykazována takto: Zásoby 6 6 Dlouhodobé pohledávky 0 0 Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Ostatní aktiva v tis.kč Pasiva celkem Vlastní kapitál 4426 Základní kapitál Kapitálové fondy 0 Rezervní fondy 38 Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období 203 Vlastní kapitál představuje 80% z celkových pasiv. Poměr základního kapitálu na pasivech činí 393%. Cizí zdroje 931 Strana 6

7 Znalecký posudek č /2014 Cizí zdroje tvoří krátkodobé závazky a bankovní úvěry. Cizí zdroje představují 17% z celkových pasiv. V účetnictví podniku jsou cizí zdroje vykazovány takto: Krátkodobé závazky 677 Bankovní úvěry 254 Ostatní pasiva 147 Strana 7

8 Znalecký posudek č /2014 POSUDEK 3 STRATEGICKÁ ANALÝZA 3.1 MAKROEKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ Podle aktuálních dat ČSÚ se reálný HDP za celý rok 2013 snížil o 0,9 %. Překvapivě silný mezičtvrtletní růst o 1,8 % ve 4. čtvrtletí 2013 byl sice z větší části dán jednorázovými faktory (předzásobení se cigaretovými kolky v souvislosti se zvýšením spotřební daně z cigaret k ), což se negativně promítne do růstu zejména v 1. čtvrtletí tohoto roku, pozvolné oživování ekonomické aktivity by ale mělo pokračovat. HDP by tak v letošním roce mohl vzrůst o 1,7 %, v roce 2015 by se růst mohl zrychlit na 2,0 %. V tomto i příštím roce by k růstu ekonomiky měly všechny výdajové složky přispívat kladně, přičemž růst by zhruba ze dvou třetin měl být dán domácí poptávkou a z jedné třetiny saldem zahraničního obchodu. Navzdory oslabení koruny vlivem devizových intervencí ČNB by se rok 2014 měl vyznačovat velmi nízkou inflací. Na rozdíl od předchozích let by totiž během celého letošního roku měly administrativní vlivy (zejména pokles cen elektřiny) působit protiinflačně. Míra inflace by tak letos mohla dosáhnout 1,0 %. V roce 2015 by se růst spotřebitelských cen mohl v souvislosti s oživením ekonomiky a zpožděným působením oslabené koruny zrychlit na 2,3 %. Snaha zaměstnavatelů o zvyšování produktivity práce by měla vést k jen minimálnímu růstu zaměstnanosti v tomto i příštím roce. Dopad se předpokládá též na míru nezaměstnanosti (VŠPS), která by se v obou letech měla i přes pozvolný růst ekonomiky snižovat jen nepatrně. Objem mezd a platů by se letos mohl zvýšit o 1,8 %, pro rok 2015 se pak počítá se zrychlením růstu na 3,5 %. Vývoj hlavních makroekonomických indikátorů české ekonomiky a jejich predikce vycházejí z Makroekonomické predikce České republiky, vydávané MF ČR a jsou shrnuty v následující tabulce: zdroj: Makroekonomická predikce České republiky, MF ČR, duben 2014 Strana 8

9 Znalecký posudek č / ODVĚTVOVÁ ANALÝZA Za základ podnikových informačních systémů se považuje ERP (BusinessIT, 2011) (enterprise resource system) systém, respektive jeho nástupce ERP druhé generace, který obsahuje i moduly jiných podnikových systémů, jako je například Supply Chain Management (SCM), Customer Relationship Management (CRM) či Business Intelligence (BI) ČLENĚNÍ PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ERP Enterprise Resource Planning (plánování podnikových zdrojů) - dělí se převážně na logistickou a finanční část. Logistická část zajišťuje správu a řízení skladu, objednávkový systém a jeho správu, expedici a výrobu. Finanční část se věnuje účetnictví, bankovnictví, mzdové agendě a zajišťuje controlling. Využití najde nejlépe na místech, kde je potřeba plánování výroby, skladových zásob a podobně. CRM - Customer Relationship Management (řízení vztahu se zákazníky) Customer relationship management (též CRM nebo řízení vztahů se zákazníky) je databázovou technologií podporovaný proces shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy". (Wikipedia). Tento systém či funkcionalita má uplatnění ve většině odvětví obchodu a služeb. Menší uplatnění najde v oblastech průmyslu, kde odběratel je jen jeden, nebo jich je poměrně málo. BI Business Intelligence (pokročilý nástroj pro analýzu dat a souvislostí) - Business inelligence (BI) je sada postupů, procesů a technologií, jejímž cílem je účinně a účelně podporovat rozhodovací procesy ve firmě. Představuje komplex aplikací IS/ICT, které podporují analytické a plánovací činnosti podniků a organizací a jsou postaveny na specifických, tzv. OLAP (On-Line Analytical Processing) technologiích a jejich modifikacích (Podnikový software). Tento nástroj umožňuje firmě zpracovávat data pomocí různých (obvykle statistických) metod a hlavně mezi nimi hledat souvislosti. Firmy to mohou využívat například k vyhodnocování úspěšnosti reklamních kampaní (vztah mezi prodeji a termínem reklamní akce), hledání závislosti mezi prodejem výrobků firmy a výrobků konkurence, ale i například k předpovědi vývoje prodejů. SCM - Supply Chain Management (řízení dodavatelského řetězce) - povětšinou je tento systém zajištěn v ERP. V tomto případě je nutná spolupráce dodavatele s odběratelem, aby výsledkem mohla být optimalizace celého řetězce. MRP - Manufacturing Resource Planning (plánování podnikových zdrojů) Metoda, která pomocí kusovníku, stavu skladových zásob a plánu výroby stanovuje materiálové požadavky. Stanovuje návrhy na nákup materiálu a výrobní příkazy vyráběných skupin a dílů.. (Podnikový software) MRP v dnešní době je zahrnuto v ERP systémech. Zjednodušeně lze říct, že se jednalo o předchůdce (z hlediska fungování) prvních ERP systémů. PMD Product Data Management (nástroj pro správu dat výrobku) jedná se o software, který se zabývá produktem. Zkoumá jeho technické nároky, z čeho je vyroben, jak je zabalen. Součástí PMD je PLM. (WebFinance, Inc) V tomto systému se využívá dlouhých bar kódů, Strana 9

10 Znalecký posudek č /2014 nebo nověji QR code. Tento systém šetří čas při získávání dat o produktech, jeho normách a parametrech, materiálu apod. Bývá úzce spjat se SRM při výběru materiálu pro produkty. PLM Product Life-cycle Management (řízení životního cyklu produktu) jedná se o software, který řídí životní cyklus celého výrobku od výzkumu až po vyřazení z výroby či prodeje. SRM - Supplier Relationship Management (řízení vztahu s dodavatelem) software podobný CRM, ale tentokrát je zaměřený na dodavatele místo zákazníků. Tento systém umožňuje například posouzení a výběr nejvhodnějšího dodavatele na základě požadavků (vstupů) na dodávku. Toto vyhodnocování se děje obvykle na základě předchozích zkušeností s dodavatelem, kdy systém tuto zkušenost zaznamenává a posuzuje. WM Warehouse Managment (řízení skladu) jedná se o řízení skladu. Jde celkově o proces příjmu, kontroly, skladování, vyskladnění, balení a odesílání (distribuci) zboží. ERM - Employee Relationship Management (řízení vztahu se zaměstnancem) software podporující řízení vztahů se zaměstnanci. Systém je určen například ke sledování výkonnosti zaměstnanců. ERP II. jedná se o ERP systémy druhé generace, které v sobě nesou znaky nejen ERP systémů, ale některých dalších. O těchto systémech bude převážně pojednávat bakalářská práce. Součástí těchto systému mohou být následující funkcionality: CRM, SCM, BI a ERP jako stěžejní části systému, a následně další funkcionality PMD, PLM, SRM, ERM. Jedná se o tzv. all-in-one systémy, tedy systémy, kdy se pokryjí všechny požadované procesy firmy při jedné instalaci IS. Tyto systémy jsou u malých a středních firem velmi oblíbené, protože systém velmi snadno roste s firmou bez nutnosti větších zásahů. Firma si v případě potřeby dokupuje tzv. balíčky (pro rozšíření nad standard systému) či licence (pro rozšíření počtu uživatelů) KATEGORIE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 1) Systém na míru jedná se o systém, který je vytvořen přímo pro firmu podle jejích potřeb a požadavků. Potřeby bývají něčím specifické a většinou pro ně nelze využít typové řešení. Jde o řešení, které zpravidla trvá nejdéle, co se doby pořizování týče. Většinou toto řešení bývá i nejdražší, protože systém je originální a obvykle nelze využít v jiné firmě. V důsledku toho se nesdílejí náklady na vývoj systému. Příkladem takového systému může být ISIS, tedy informační systém používaný na VŠE. I když byl nejdříve používán na brněnské Mendelově univerzitě, specifické úpravy pro VŠE představovaly značné další náklady. 2) Pořízení typového systému. V tomto případě si firma vybere jeden z předdefinovaných systémů a aplikuje ho u sebe ve firmě. Systém je provozován na firemním hardware. Příkladem je WM běžící na jádře SAP ve firmě Pepsi. 3) Outsourcing využití služeb některé z firem, která provozuje tzv. cloudové řešení či služby spojené s informačními systémy. Systém je provozován u poskytovatele a uživatelé se do Strana 10

11 Znalecký posudek č /2014 systému přihlašují a využívají ho. Za jeho užívání se platí měsíční poplatky. Příkladem je Microsoft Dynamics cloud. 4) Open Source volně šiřitelný software. Uživatel ho může využívat pro své potřeby bez nutnosti za pořízení platit. Open source systémy lze najít ve většině ERP systémů. Příkladem open-source systému může být SugerCRM, které je v některých verzích zdarma. Nevýhodou může být pomalejší vývoj systémů z důvodu nedostatečného přílivu investic do vývoje či volná nabídka pouze starších verzí, které nejsou vždy pro potřeby firmy optimální TRH Český trh oproti světovému využívá spíše služeb českých firem. V České republice začal rozvoj informačních systémů po roce 1990 velmi pozvolna. Na trh začaly pronikat velké zahraniční informační systémy, které si však většina českých firem nemohla dovolit. Důvodů bylo několik. Prvním z nich byla cena systémů a cena hardware celkově. Právě začínající firmy neměly dostatek kapitálu. Systémy si tedy pořizovaly spíše velké koncerny. Druhým důvodem byla nedostatečná osvěta a zkušenost práce s IT technologiemi. České firmy, které se orientovaly na vývoj informačních systémů, vznikaly postupně v první polovině 90. let, nicméně v současné době právě těmto firmám patří přibližně 2/3 českého trhu s podnikovými informačními systémy v segmentu malých a středních firem Vývoj trhu: - roce 2011, dosáhl celkový přírůstek trhu 7,6 procenta, - v letech 2006 až 2007, tedy období hospodářského boomu, dosahovaly přírůstky trhu více jak 12 procent, - v roce 2008, kdy začala hospodářská recese, klesl přírůstek trhu na 6 procent, což zhruba odpovídá situaci v roce 2005, - v roce 2009, kdy již bylo patrné mírné oživení ekonomiky, dosáhl přírůstek trhu více jak 8,5 procenta, - v roce 2010 trh zaznamenal nejnižší nárůst za posledních šest let, a to ve výši necelých 4 procent Velikost trhu: Penetrace plnohodnotnými ERP produkty zůstává i nadále nízká. pouhých 25,2 % sledovaných podniků využívá nějaký ERP systém. U středně velkých podniků je to číslo o něco vyšší 50,2 %. U velkých podniků je podíl 79,6 %. největší rezervy z hlediska používání informačních systémů mají malé firmy. Tab. Podniky používající ERP Strana 11

12 Znalecký posudek č /2014 Segmentace trhu Graf: Podíl ERP systémů na trhu malých firem za rok 2011 Lídry na trhu ERP systémů u malých firem jsou Helios a ABRA, z nichž každá obsluhuje téměř třetinu trhu. Na nimi následuje s desetinovým podílem na trhu Altus. V segmentu malých firem neprosazují velké firmy typu SAP a Oracle. Graf: Podíl ERP systémů na trhu středních firem za rok 2011 Vedoucí firmou v segmentu ERP pro střední firmy je opět Helios, ale jeho pozice není tak silná jako u malých firem má pouze zhruba čtvrtinu trhu. Zhruba 10% podíl na trhu mají 3 firmy ABRA, Microsoft a Byznys ERP. Velkou část trhu v součtu mají i firmy, které se se svým malým podílem zařadily do skupiny ostatní. Z toho lze usuzovat, že trh IS pro střední firmy je více roztříštěný než v segmentu malých firem a že zde nalezne uplatnění i značná část lokálních IT firem. Strana 12

13 Znalecký posudek č /2014 Graf: Podíl ERP systémů na trhu velkých firem za rok 2011 I v segmentu velkých firem si svoji první pozici udržel Helios, ale téměř pětinový podíl má na druhém místě firma SAP. Z větších firem, které operují na světovém trhu, se v tomto segmentu kromě Microsoftu objevuje také Infor. Na zrychlení růstu českého ERP trhu se v roce 2011 nejvíce podílely malé a střední podniky. Dohromady zrealizovaly více jak dva tisíce implementačních projektů, čímž se podařilo zvrátit negativní trend z roku ERP systémy úspěšně pronikají také do mikrofirem. I když tento segment neměříme, je zřejmé, že právě podniky s počtem zaměstnanců menším jak deset, dávají často přednost modernímu ERP řešení před ekonomickým informačním systémem. V mikrofirmách jsou úspěšné zejména produkty Abra G2, G3, Money S4 a částečně i Money S5. Abra eviduje více jak tisíc mikrofirem mezi svými zákazníky užívajícími plnohodnotné ERP produkty, u Cígler Software, výrobce Money S4 a S5, jsou jich desítky. Následující graf shrnuje celková data za poslední roky a potvrzuje vedoucí pozici Heliosu, i když jeho podíl v posledních letech spíše stagnuje. Strana 13

14 Znalecký posudek č / DŮVODY PRO POŘÍZENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU tlak na zvyšování konkurenceschopnosti vyvolaný sílícími požadavky na dodržování termínů dodávek, automatizaci objednávkového cyklu a zajištění komplexních služeb u produktů s vysokou přidanou hodnotou, zejména v automobilovém či strojírenském průmyslu a také v oblasti velkoobchodu, požadavky na automatizaci procesů v dodavatelském řetězci, především (ale nejen) v automobilovém průmyslu, podpora pořizování IS/ICT pro průmyslové firmy v rámci dotačního programu ICT v podnicích, byť se celkový výsledný efekt projeví až v průběhu několika dalších let ZÁKAZNÍCI Malé podniky naráží na problém vysoké ceny pořízení IS/ICT nebo poplatků za související služby. zkušenost přitom ukazuje, že i malé podniky jsou ochotny investovat nemalou částku do informačního systému, a to v řádech jednotek milionů korun. Očekávají za to ale adekvátní implementační projekt zohledňující specifika hodnototvorných procesů, popřípadě konzultační služby, které povedou k jejich standardizaci a zlepšení. Ty ovšem nejsou obvyklou součástí nabídky dodavatelů informačních systémů, kteří se snaží v malých podnicích realizovat především nízkorozpočtové projekty znamenající zároveň nízkou přidanou hodnotu pro zákazníka. Malé podniky mají rovněž obavu z dlouhotrvajících implementací, na něž nebudou mít dostatek času a personálních kapacit. Na straně dodavatelů tak postrádají nabídku na standardizovanou štíhlou implementaci, která by malou firmu zatížila co nejméně, a přitom rychle a efektivně zajistila nasazení informačního systému. V každém případě posiluje trend odklonu od krabicových řešení, respektive jednoduchých ekonomických systémů. Pokud existuje adekvátní nabídka od dodavatele plnohodnotného ERP systému, jako jsou Helios Orange nebo Abra G3, pak na ni malý podnik přistoupí raději i s tím, že mu třeba i odlehčená verze takového řešení poskytne do budoucna možnost dále jej rozvíjet pro větší počet uživatelů a pokrytí více procesů, než je tomu na počátku pořízení, kdy takový systém může být nasazen pouze na ekonomické a personální agendy. Kategorii středních podniků tvoří široké spektrum organizací, a to počínaje těmi, které se svým chováním, možnostmi a znalostmi podobají malým firmám, až po ty, jež jsou vysoce profesionálně řízené a dostatečně flexibilní k tomu, aby byly schopny realizovat například ERP projekt na vyšší úrovni než leckterá velká organizace. Proto také není divu, že ve středních podnicích jasně vzrůstá tlak na co nejlepší poměr ceny, kvality a přidané hodnoty ERP řešení. Jen pro vysvětlení: cenu, kterou organizace vynaloží za pořízení, implementaci a provoz informačního systému, lze nejlépe vyjádřit celkovými náklady na vlastnictví (TCO total costs of ownership). Ty jsou determinovány především správným provedením veškerých přípravných analytických prací a výběrového řízení, na něž musí být společnost odborně i organizačně dobře připravena. Kvalitu informačního systému předurčuje zejména jeho funkčnost, spolehlivost, udržitelnost, uživatelský komfort, přizpůsobitelnost, schopnost dalšího rozvoje a zabezpečení. Je však třeba od sebe odlišit obecné kvalitativní charakteristiky informačního systému a jejich Strana 14

15 Znalecký posudek č /2014 skutečnou uplatnitelnost v daných podmínkách konkrétní organizace. Ta je přímo spjata s přidanou hodnotou informačního systému, která je vytvářena za patřičné součinnosti zadavatele konzultačním týmem dodavatele. Tito specialisté dokážou do vlastností a funkcí systému vložit know-how a nejlepší praktiky s cílem zajistit optimální řízení podnikových procesů, elektronickou komunikaci pomocí infrastrukturních aplikací a celkově podpořit výkonnost a konkurenceschopnost organizace. Informační systémy do středních podniků tak nejlépe prodává porozumění podnikání ze strany dodavatele. Jako příklad lze uvést implementační projekty ve společnostech Imtradex (IFS Aplikace), Ponast (QAD EA) nebo LDM (Helios Green). Projekty s vysokou přidanou hodnotou se daří realizovat i v malých podnicích, jako například implementace ERP systému Abra G4 ve společnosti Variant Plus ERP SYSTÉMY VYVÍJENÉ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY I přes uvedené nedostatky je třeba říci, že nabídka ERP systémů představujících rozhodující IS/ICT produkt pro SME trh za posledních deset let podstatně vyspěla. V počátcích příliš nerespektovala potřeby menších organizací a byla pro ně spíše nákladovou pastí s omezenou funkčností. Například ceny světových ERP systémů vycházely z možností středně velkých organizací vyspělých států Evropy nebo severoamerického kontinentu a omezená funkcionalita těchto upravených verzí mohla výrazně limitovat budoucí vývoj podniku. V následujícím poměrně krátkém období dodavatelé informačních systémů pochopili, že musí svou nabídku pro SME trh přehodnotit. Ta se postupně rozdělila do tří hlavních směrů. Prvním z nich jsou ERP řešení původně vyvíjená pro malé a středně velké firmy. Jako vzorové příklady můžeme označit produkty Helios Orange, Abra G3 nebo Altec Aplikace. První dva uvedené systémy lze uplatnit na širokém segmentu obchodních, výrobních či servisních organizací. Tuto svou roli na trhu také beze zbytku sehrávají, a proto patří mezi nejprodávanější ERP produkty v České republice, právě do segmentu SME. Altec Aplikace lze také použít u všech typů organizací jako univerzální systém. Největší užitek ale nabídnou zejména výrobním podnikům. Již ve svém jádru poskytují základní plánovací algoritmy a prostřednictvím komplementárních produktů je lze rozšířit o plnohodnotné pokročilé plánování a rozvrhování výroby (inplan) a řízení dokumentů (M-Files). Helios Orange, Abra G3 i Altec Aplikace dokážou nabídnout i oborová řešení, díky nimž se uplatňují také ve středních průmyslových podnicích vyžadujících od informačního systému funkční specializaci na konkrétní typy procesů v daném odvětví. Hodnoceno 40(2011), 43 (2009), 50 (2007), 53 (2005) ERP systémů určených pro malé a střední podniky (SME) dodávaných v ČR (zdroj: CVIS 2012) Strana 15

16 Znalecký posudek č / VNITŘNÍ POTENCIÁL SPOLEČNOSTI PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI SW Horry, a.s. podniká na trhu B2B, a proto jejími zákazníky jsou podnikatelské subjekty. Obchodování na trhu B2B je složitější v tom, že zákazníky bývají firmy se specifickými cíly a určitým obchodním jednáním PŘEDMĚT ČINNOSTI A HLAVNÍ VÝROBKY Hlavním produktem firmy je ekonomický software zabezpečující chod organizací nejrůznějšího zaměření DODAVATELÉ Hlavním dodavatelem společnosti SW Horry, a.s. je firma věnující se tvorbě vývojového programovacího prostředí. Programátoři firmy využívají ke tvorbě programů své zkušenosti, znalosti a vytrvalost. Produkty, které firmě ulehčují a urychlují proces vývoje HorryWin, jsou programovací jazyky C++ a Jawa. Dalším dodavatelem, který zajišťuje internetové připojení a telefonní spojení, je firma O2. Firma Horry kromě softwaru dodává a spravuje mnoha firmám hardware. Ostravské obchodní zastoupení firmy řadí mezi své dodavatele hardwaru firmy ed' system Czech, a.s., ABM Morava s.r.o. nebo ALFA COMPUTER a.s. Mezi další dodavatelé patří firmy zajišťující kancelářské potřeby, drobné techniky, elektrickou energii, vodu či hygienické potřeby ZÁKAZNÍCI V současné době používá systém asi stálých zákazníků, kteří se dělí na uživatele DoSovské verze a systému HorryWin. Pro klienty je často mnohem důležitější dlouhodobá péče než samotný nákup programu. Právě této služby si zákazníci firmy cenní ze všeho nejvíce. Novými zákazníky firmy bývají poslední dobou především logistické společnosti, které využívají propracovaný systém on-line řízení skladových operací Termos. Zákazník je schopen díky tomuto systému sledovat pohyb zboží ze skladu od nakládky až po doručení KONKURENCE Konkurenční produkty větší a střední zákazníci: - Navision (Microsoft Dynamics NAV) - QI system - HELIOS - Kvasar spol.s r.o. - ABRA software Strana 16

17 Znalecký posudek č /2014 Asseco Solutions, a.s. Asseco Solutions, a.s., je největším producentem podnikových informačních systémů HELIOS na českém a slovenském trhu. Softwarové aplikace z jeho produkce jsou distribuovány i na dalších trzích v rámci střední Evropy. Společnost se zabývá nejen vývojem, ale také implementací a podporou specializovaných systémů pro organizace všech velikostí v nejrůznějších oblastech jejich působení. Produktové portfolio sahá od informačních systémů pro nejširší spektrum podniků zabývajících se výrobou, obchodem či službami přes produkty pro oblast veřejné správy až po např. produkty pokrývající specializované potřeby ubytovacích a stravovacích zařízení. Všechny produkty jsou doplněné širokou nabídkou služeb a partnerských programů. Kromě základních modulů a funkcionalit poskytují též řešení pro jednotlivé oblasti podnikání, tzv. oborová řešení. Asseco Solutions je nositelem certifikátu kvality ISO 9001:2008 a je členem nadnárodní skupiny ASSECO Group. ABRA Software patří k největším českým producentům podnikových informačních systémů. ABRA Software a.s. je členem skupiny United Software a.s. Vyrábí ucelenou řadu informačních a ERP systémů ABRA pro podniky všech velikostí a živnostníky. Působí v České a Slovenské republice od roku V současnosti má více než klientů.více než 30 prodejních míst v České a Slovenské republice. Produkt společnosti DC Concept Systém QI je v současnosti rozdělen na více než 300 obchodních jednotek tematicky sdružených do 7 skupin. Klient si vybírá jen to, co skutečně potřebuje. Ql se nejčastěji používá ve společnostech s zaměstnanci. Jako jediný v ČR nabízí informační systém, integrující procesní a projektové řízení do jednoho produktu. Díky stavebnicovému systému nelze definovat typického zákazníka ani oborově zařadit. Společnost Kvasar byla založena se zaměřením na oblast vývoje speciálního aplikačního programového vybavení. Na základě dynamického rozvoje společnosti a vyhodnocení trendů vývoje v oblasti informačních technologií a poptávky služeb klientů, došlo k rozšíření oboru podnikání na zpracovávání dat a poradenské služby zaměřené na oblast personálních agend a výpočtů mezd. Strana 17

18 Znalecký posudek č /2014 NAVISYS je přední dodavatel podnikového informačního systému Microsoft Dynamics Nav (dříve Navision) a vertikálních řešení pro obchod a marketing (CRM), finanční management a controlling, řízení a plánování výroby, projekty a servis, skaldy a zásobování, mzdy a personalistika. Produkty značky Microsoft Dynamics jsou podniková ERP řešení, která řídí veškeré procesy ve středně velkých a velkých organizací a vytváří tak ucelenou základnu obsahující důležité informace, která jsou stěžejní pro rozhodování na manažerské úrovni. Integrují v sobě důležité Business Intelligence nástroje, které analyzují a vyhodnocují dění v organizaci. Vynikají svou adaptabilitou, přátelským prostředím, mezinárodní působností, snadnou konfigurací a rychlou implementací. Konkurenční produkty menší zákazníci: - POHODA (STORMWARE) - MRS-P K/S (MRP a.s.) - MONEY S3 (CÍGLER SOFTWARE a.s.) - STEREO (KASTNER SOFTWARE) Program POHODA je komplexní účetní a ekonomický software pro malé, střední a větší firmy z řad fyzických i právnických osob. Jeho jednotlivé varianty obsahují různý rozsah a kombinaci funkcí. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci a vyhoví plátcům i neplátcům DPH. Systém je oborově neutrální a vhodný pro živnostníky, podnikatele a společnosti, které se zabývají výrobou, obchodem i poskytováním služeb, pro svobodná povolání a účtující příspěvkové a neziskové organizace. Základem systému je propracovaný adresář a řada agend pro komplexní řízení firmy, například agendy (zálohových) faktur, Banka, Pokladna, Majetek, Sklady atd. Systém umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci, účtovat zásoby metodou A i B a zpracovávat mzdy pro neomezený počet zaměstnanců. Zvládne pobočkové zpracování dat, homebanking, obchodování na internetu i prodej zásob pomocí vestavěné prodejny nebo pomocí modulu pro offline maloobchodní prodej. Podporuje cizí měny včetně automatického načítání kurzového lístku. Umožňuje sledování salda a finanční analýzu Strana 18

19 Znalecký posudek č /2014 MRS-P K/S Komplexní účetně-informační systém, který posouvá hranici dokonalosti a vytváří tak nové měřítko kvality v oblasti bezpečnosti účetních systémů. Vzhledem k použité architektuře Klient/Server je určen zejména těm podnikatelům a firmám, kteří kromě komfortu obsluhy požadují maximální zabezpečení svých vlastních dat. Systém umožňuje práci jak v počítačových sítích, přes internet, tak i na samostatném počítači. V základní verzi obsahuje všechny agendy: účetnictví, daňová evidence, fakturace (s podporou formátů ISDOC, INHOUSE), sklady (FIFO i vážený průměr), mzdy a personalistika - s výpočtem čisté mzdy, sociálního a zdravotního pojištění, náhrad mzdy.., majetek, maloobchod, restaurace, daň z příjmu, analýzy, kniha bankovních výpisů a příkazů k úhradě v návaznosti na internetbanking, daňové optimalizace, a další Celý systém se vyznačuje jednoduchou obsluhou, pravidelnými aktualizacemi - prvním rokem zdarma, hotline poradenstvím zdarma. Money S3 Účetní program Money S3 patří mezi nejrozšířenější ekonomické systémy pro malé i střední firmy v České i Slovenské republice. Money S3 nabízí všechny potřebné moduly: podvojné účetnictví i daňovou evidenci, adresář, fakturaci, sklady, objednávky, mzdy a řadu dalších funkcí včetně homebankingu, propojení s pokladními systémy, internetovými obchody a dalšími aplikacemi. Produkt využívá široké spektrum zákazníků napříč všemi obory, od nákupu a prodeje až po výrobu a služby. Mezi jeho typické uživatele patří podnikatelé, drobní živnostníci, prodejci, poskytovatelé služeb, velkoobchodní řetězce, zemědělská družstva, strojírenské firmy a samozřejmě účetní firmy. V nabídce jsou rovněž varianty Money S3 pro neziskové organizace a školy. Vše při velmi dobrém poměru cena-výkon, zajištěnou servisní sítí po celém území ČR a pravidelnou aktualizací. STEREO je kompletní ekonomický systém pro účetní firmy, daňové poradce, malé firmy, živnostníky, nevýdělečné organizace. Produkt umožňuje elektronická podání, datové schránky, 2000 formulářů a funkce FORM studia. Strana 19

20 Znalecký posudek č / ANALÝZA VNĚJŠÍHO POTENCIÁLU Hlavní činností společnosti je programování CZ-NACE Z kvantitativního hlediska relevantní trh v tomto ocenění je vymezen tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb v rámci tohoto oboru. Mezi faktory, které působí zejména na velikost relevantního trhu náleží celkový hospodářský vývoj, který se odráží ve vývoji HDP a inflace. Budoucí vývoj relevantního trhu byl projektován na základě analýzy časového trendu vývoje tržeb za prodej výrobků a služeb a regresní analýzy závislosti vývoje tržeb za prodej výrobků a služeb na hrubém domácím produktu a taktéž v kombinaci hrubého domácího produktu s inflací. Prognóza relevantního trhu pokrývá předpokládanou délku první fáze výnosového ocenění a slouží jako základ pro odhad tempa růstu pro druhou fázi. Údaje o HDP v běžných cenách a inflace byly převzaty z dat ČSÚ. Na základě regresní analýzy a analýzy časového trendu bylo projektováno pro období 2014 až 2019 průměrné tempo růstu vývoje HDP v běžných cenách na úrovni 3,89%. růstu tržeb společnosti - lineárně na úrovni -7,83% - s faktorem HDP na úrovni -11,95% - s faktory HDP a inflace na úrovni -12,44% V jednotlivých projekcích byla zjišťována statistická závislost vývoje tržeb na časovém trendu a faktorů ovlivňujících relevantní trh pomocí korelačního koeficientu. Korelace je ve statistice vzájemný vztah mezi znaky či veličinami. Korelační koeficient může nabývat hodnot od 1 až po +1. Hodnota korelačního koeficientu 1 značí zcela nepřímou závislost, tedy čím více se zvětší hodnoty v první skupině znaků, tím více se zmenší hodnoty v druhé skupině znaků. Hodnota korelačního koeficientu +1 značí zcela přímou závislost. Hodnota korelačního koeficientu byla v případě a) regresní analýzy závislosti tržeb na HDP zjištěna ve výši 0,61108 b) regresní analýzy závislosti tržeb na HDP a inflaci zjištěna ve výši 0, Vyšší hodnota korelačního koeficientu byla zjištěna u závislosti tržeb za vlastní výrobky a služby na HDP a inflaci, což indikuje vyšší významnou závislost. Proto v projekci budoucích tržeb relevantního trhu se přikláním k projekci tržeb relevantního trhu na základě provedené regresní analýzy závislosti tržeb na HDP a inflaci. Analýza vývoje tržeb společnosti je přílohou č. 6 tohoto znaleckého posudku. Strana 20

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o.

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční 2004 zpráva Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční zpráva 2004 RENAULT LEASING CZ s.r.o. Obsah Profil společnosti & statutární orgány společnosti................................... 6 Úvodní slovo jednatelů...............ˇ

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Assel Dochshanova Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Bakalářská

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 TRŽNÍ OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI č. 16/Z/2006 Selekta Pacov, a.s. Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 Zhotovitel: Euro-Trend, s.r.o. znalecký ústav Praha 5 Smíchov

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Výroční zpráva 2012 KLÍČOVÉ HODNOTY Společnost CPI BYTY v číslech 2012 464 961 Hrubý příjem z nájmu 7 407 109 (v tis. Kč) Investice do nemovitostí (v tis. Kč) 3 394 261 Vlastní kapitál

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU

POLOLETNÍ ZPRÁVA. CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU POLOLETNÍ ZPRÁVA CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU 2005 Obsah pololetní zprávy za rok 2005 I. Popisná část 1. základní údaje o emitentovi 2. informace pro akcionáře 3. popis podnikatelské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PROFIL SPOLEČNOSTI 3 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 5 ZÁKAZNÍCI 7 CÍLENÝ MARKETING 9 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 11 AIMTEC ZAMĚSTNAVATEL 13

VÝROČNÍ ZPRÁVA PROFIL SPOLEČNOSTI 3 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 5 ZÁKAZNÍCI 7 CÍLENÝ MARKETING 9 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 11 AIMTEC ZAMĚSTNAVATEL 13 ... možnosti technologiím, sny lidem. PROFIL SPOLEČNOSTI 3 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 5 ZÁKAZNÍCI 7 CÍLENÝ MARKETING 9 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 11 ZAMĚSTNAVATEL 13 15 LET NA TRHU 15 ZHODNOCENÍ ROKU 2011 17 VÝROČNÍ

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více