Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 23 Rozeslána dne 2. března 2012 Cena Kč 370, O B S A H : 59. Vyhláška o regulačním výkaznictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 23 Rozeslána dne 2. března 2012 Cena Kč 370, O B S A H : 59. Vyhláška o regulačním výkaznictví"

Transkript

1 Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 23 Rozeslána dne 2. března 2012 Cena Kč 370, 59. Vyhláška o regulačním výkaznictví O B S A H :

2 Strana 474 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka VYHLÁŠKA ze dne 22. února 2012 o regulačním výkaznictví Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.: 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanoví náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby pro účely regulace, pravidla pro sestavování regulačních výkazů a termíny pro jejich předkládání. 2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí a) výnosy tržby dosažené držitelem licence za danou licencovanou činnost a ostatní výnosy plynoucí z licencované činnosti podle zákona o účetnictví, b) povolenými náklady držitele licence náklady k zajištění licencované činnosti číslo 12, 13, 15, 22, 23 a 25 účtované podle zákona o účetnictví po odečtení nepovolených nákladů, c) nepovolenými náklady držitele licence náklady držitele licence na činnosti číslo 12, 13, 15, 22, 23 a 25, které nejsou náklady nebo výdaji k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle zákona o daních z příjmů, dále finanční náklady, mimořádné náklady, časově rozlišené splátky finančního leasingu, daň z příjmu, náklady na tvorbu a čerpání rezerv, zůstatková hodnota dlouhodobého majetku a materiálu vyřazeného v důsledku prodeje, darování, mank a škod, d) provozními aktivy dlouhodobý majetek nezbytný k zajištění licencované činnosti, v případě licencované činnosti číslo 12, 13, 15, 22, 23 a 25 zvýšený o hodnotu předmětů pořízených formou finančního leasingu, snížený o 1. nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek, 2. goodwill podle jiného právního předpisu 1 ), 3. poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek, 4. nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, 5. poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek, 6. opravné položky k majetku, 7. oceňovací rozdíl k nabytému majetku, 8. dlouhodobý finanční majetek, 9. povolenky na emise skleníkových plynů, jedná- -li se o provozní aktiva držitele licence na činnost číslo 31 nebo 32, e) investičními výdaji výdaje související s pořízením provozních aktiv k zajištění licencované činnosti, f) cenovou lokalitou území stanovené držitelem licence pro jím provozovaná tepelná zařízení zahrnující 1. samostatný zdroj tepelné energie anebo rozvodné tepelné zařízení, 2. propojené i nepropojené zdroje tepelné energie anebo rozvodná tepelná zařízení v jedné obci, 3. potrubně propojené zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení v různých obcích, anebo 4. nepropojené zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení ve více obcích ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností 2 ), 1 ) 6 odst. 3 písm. d) vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 2 ) Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů.

3 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 475 přičemž potrubně trvale funkčně propojená tepelná zařízení provozovaná jedním držitelem licence nemohou tvořit více cenových lokalit. 3 Členění a náležitosti regulačních výkazů (1) Regulační výkazy se člení na výkazy a) aktiv a změn aktiv, b) souhrnu investičních akcí, c) aktiv a pasiv, d) hospodářského výsledku, e) nákladů, f) investičních výdajů, g) bilanční, h) technické, i) tarifních statistik, j) provozně technické, k) technické tepelné energie, l) cen a technických parametrů. (2) Seznam regulačních výkazů je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. (3) Regulační výkazy se pro jednotlivé licencované činnosti označují následujícím číslem činnosti: a) číslo 12 distribuce elektřiny; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce, b) číslo 13 přenos elektřiny; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce, c) číslo 15 činnosti operátora trhu; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, d) číslo 22 distribuce plynu; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce, e) číslo 23 přeprava plynu; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce, f) číslo 25 uskladňování plynu; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce, g) číslo 31 výroba tepelné energie; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce, h) číslo 32 rozvod tepelné energie; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce. (4) Součástí regulačních výkazů je příloha, jejíž náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce. (5) Regulační výkazy se zpracovávají za uplynulý kalendářní rok i 2, popřípadě za část kalendářního roku. Regulační výkazy se zpracovávají i jako plán na regulované roky i 1 až i+3. 4 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů (1) Regulační výkazy sestavuje držitel licence na a) přenos elektřiny za přenos elektřiny, obchod se systémovými a podpůrnými službami, aukce na přeshraničních profilech, účast v mechanizmu kompenzace mezi provozovateli přenosových soustav, popřípadě další činnosti v rámci licence a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na přenos elektřiny podle energetického zákona, b) distribuci elektřiny za distribuci elektřiny a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na distribuci elektřiny podle energetického zákona, c) činnosti operátora trhu za činnosti operátora trhu a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na činnosti operátora trhu podle energetického zákona, d) přepravu plynu za přepravu plynu v tranzitním systému, přepravu plynu ve vnitrostátním systému a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na přepravu plynu podle energetického zákona, e) distribuci plynu za distribuci plynu a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na distribuci plynu podle energetického zákona, f) uskladňování plynu za uskladňování plynu a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na uskladnění plynu podle energetického zákona,

4 Strana 476 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23 g) výrobu tepelné energie nebo na rozvod tepelné energie za činnosti výroba a rozvod tepelné energie. (2) Držitel licence sestavuje a předkládá výkazy na základě úplných, správných a pravdivých informací. (3) Držitel licence je povinen sestavovat a předkládat regulační výkazy odděleně za každou z licencovaných činností, s výjimkou držitelů licence na činnosti číslo 31 a 32. (4) Pokud není uvedeno jinak, držitel licence vykazuje údaje v regulačních výkazech v souladu s Českými účetními standardy podle zákona o účetnictví. 5 Výkazy aktiv a změn aktiv (1) Ve výkazech aktiv a změn aktiv se vykazuje majetek držitele licence, skutečné odpisy a vyřazený majetek, plány aktivovaného majetku, odpisů, vyřazeného majetku a zůstatkových hodnot aktiv. Držitel licence na činnost číslo 12 vykazuje majetek podle napěťových úrovní a držitel licence na činnost číslo 22 podle typů sítě tak, aby toto přiřazení objektivně vyjadřovalo skutečné využití majetku pro danou napěťovou úroveň nebo typ sítě. (2) Výkazy aktiv a změn aktiv se označují písmenem A. (3) Držitel licence vykazuje hodnoty majetku pořízeného formou finančního leasingu po dobu jeho životnosti v souladu s Mezinárodními účetními standardy podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství 3 ). (4) Ve výkazech aktiv a změn aktiv se vykazují a) v účetní pořizovací hodnotě aktiva a aktivovaný majetek, b) v účetní zůstatkové hodnotě aktiva a vyřazený majetek, c) účetní odpisy. 6 Výkazy souhrnu investičních akcí (1) Ve výkazech souhrnu investičních akcí se vykazují aktivované investiční akce. (2) Výkazy souhrnu investičních akcí se označují písmeny IA. 7 Výkazy aktiv a pasiv (1) Výkazy aktiv a pasiv zahrnují údaje o majetku a jiných aktivech, závazcích a jiných pasivech podle zákona o účetnictví. Držitel licence na činnosti číslo 31 nebo 32 sestavuje a předkládá výkaz samostatně za licencované činnosti výroba tepelné energie nebo rozvod tepelné energie a činnost výroba a rozvod tepelné energie, která není vykonávána na základě licence podle energetického zákona (dále jen nelicencovaná činnost výroba a rozvod tepelné energie ), a souhrnně za veškeré činnosti držitele licence. (2) Výkazy aktiv a pasiv se označují písmeny AP. (3) Výkazy aktiv a pasiv obsahují provozní aktiva nezbytná k zajištění činností uvedených v odstavci 1. 8 Výkazy hospodářského výsledku (1) Výkazy hospodářského výsledku obsahují výnosy a náklady držitele licence za jednotlivé činnosti podle 3 odst. 3. (2) Nepřímo přiřaditelné výnosy a náklady pro výkon činnosti souběžného držitele licence na distribuci elektřiny a licence na distribuci plynu se rozdělí na základě poměru hodnot přímo přiřaditelných nákladů licencovaných činností distribuce elektřiny a distribuce plynu z roku předcházejícího vykazovanému období. (3) Výkazy hospodářského výsledku se označují písmeny HV. 9 Výkazy nákladů (1) Výkazy nákladů pro držitele licence na činnosti číslo 12, 22 a 23 obsahují náklady na výkon licencovaných činností, a to v členění na jednotlivé procesy a a) napěťové úrovně u činnosti distribuce elektřiny, b) typy přepravy u činnosti přeprava plynu, c) typy sítě u činnosti distribuce plynu. 3 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o používání Mezinárodních účetních standardů.

5 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 477 (2) Výkaz nákladů pro držitele licence na činnost číslo 13 obsahuje povolené náklady na výkon licencované činnosti, a to v členění podle typu činností a typů technologie. (3) Nepřímo přiřaditelné náklady pro výkon činnosti souběžného držitele licence na distribuci elektřiny a licence na distribuci plynu se rozdělí na základě poměru hodnot přímo přiřaditelných nákladů licencovaných činností distribuce elektřiny a distribuce plynu z roku předcházejícího vykazovanému období. (4) Výkazy nákladů se označují písmenem N. 10 Výkazy investičních výdajů (1) Ve výkazech investičních výdajů se vykazují skutečné investiční výdaje a související technické údaje a dále plánované investiční výdaje držitele licence. Investiční výdaje jsou vedeny v členění na obnovu a rozvoj. (2) Výkazy investičních výdajů se označují písmenem I. 11 Výkazy bilanční (1) V bilančních výkazech držitel licence na činnosti číslo 12 a 13 vykazuje bilance množství energií v členění na část zdrojů a část spotřeby pro danou část elektrizační soustavy, na jejíž provozování bylo vydáno rozhodnutí o udělení licence na činnosti číslo 12 nebo 13. Bilanční výkazy dále zahrnují maxima výkonů na rozhraní různých částí elektrizační soustavy provozovaných odlišnými držiteli licence. (2) V bilančních výkazech držitel licence na činnost číslo 22 vykazuje a) bilance množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy a vystupujícího ze soustavy v členění podle tlakových úrovní včetně počtu odběrných míst, b) bilanční rozdíl na základě skutečně vyfakturovaného množství distribuovaného plynu v roce i 3. (3) Bilanční výkazy se označují písmenem B. 12 Výkazy technické (1) V technických výkazech držitel licence na činnosti číslo 12 a 13 vykazuje a) údaje související s podporou zdrojů podle jiných právních předpisů 4 ), b) údaje o podpůrných a systémových službách souvisejících se zajištěním stability provozu elektrizační soustavy. (2) V technických výkazech držitel licence na činnosti číslo 22 a 23 vykazuje a) soudobé maximální dosažené denní kapacity, b) údaje o denní rezervované pevné kapacitě na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy, c) údaje o využití služby flexibility k vyrovnávání přepravní soustavy, d) údaje pro stanovení ceny za přepravu a distribuci plynu. (3) Technické výkazy se označují písmenem D. 13 Výkazy tarifních statistik (1) Ve výkazech tarifních statistik držitel licence na činnost číslo 12 vykazuje a) pro odběr z napěťové hladiny velmi vysokého napětí a vysokého napětí údaje o rezervaci kapacity a spotřebě elektřiny zákazníků včetně tržeb držitele licence za danou licencovanou činnost, b) pro odběr z napěťové hladiny nízkého napětí údaje o rezervovaném příkonu a spotřebě elektřiny zákazníků včetně tržeb držitele licence za danou licencovanou činnost. (2) Ve výkazech tarifních statistik držitel licence na činnost číslo 22 vykazuje údaje o a) distribuovaném množství plynu, b) počtu odběrných míst, c) výši tržeb za stálou a za variabilní složku ceny distribuce včetně ceny přepravy do domácího bodu, d) maximálních denních rezervovaných pevných 4 ) Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů. 32 odst. 3 energetického zákona.

6 Strana 478 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23 i přerušitelných distribučních kapacitách, jejich překročení a odpovídajících tržbách, dále údaje o rezervaci měsíčních a klouzavých kapacit; údaje se vztahují k odběrným místům s ročním odběrem plynu nad 630 MWh, e) výši tržeb za služby poskytované operátorem trhu, f) nákupu distribuce provozovatelem regionální distribuční soustavy od jiných provozovatelů regionálních distribučních soustav, g) prodeji distribuce jinému provozovateli regionální distribuční soustavy, h) množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy z výroben plynu, i) množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy a vystupujícího z distribuční soustavy přeshraničními plynovody včetně tržeb a denních rezervovaných pevných distribučních kapacit, j) distribuovaném množství plynu, rezervované distribuční kapacitě a odpovídajících tržbách pro odběrná místa s charakterem lokálních distribučních soustav. (3) Výkazy tarifních statistik se označují písmenem T. 14 Výkazy provozně technické (1) V provozně technických výkazech držitel licence na činnosti číslo 12 a 13 vykazuje údaje o provozu jednotlivých částí elektrizační soustavy. (2) V provozně technických výkazech se vykazují následující kategorie údajů a) údaje o jednotlivých zařízeních, provozních událostech a hodnocení provozu elektrizační soustavy, b) údaje pro sestavení bilance elektřiny elektrizační soustavy, c) údaje pro sestavení bilancí výkonu. (3) Provozně technické výkazy se označují písmeny ERÚ. 15 Technický výkaz tepelné energie (1) Držitel licence na činnosti číslo 31 nebo 32 sestavuje a předkládá technický výkaz tepelné energie. Držitel licence uvádí údaje za příslušnou licencovanou činnost a za nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie samostatně pro každou cenovou lokalitu. (2) V technickém výkaze tepelné energie se vykazují následující kategorie údajů a) bilance výroby, b) bilance rozvodu, c) přehled zdrojů v cenové lokalitě, d) údaje o domovních kotelnách, e) výsledná kalkulace ceny tepelné energie, f) spotřeba paliva, g) počet odběratelů a odběrných míst, h) nákup tepelné energie od jiných dodavatelů. (3) Držitel licence vykazuje ekonomicky oprávněné náklady, vnitropodnikové výnosy a tržby souhrnně za licencovanou činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie a za nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie v souladu s cenovým rozhodnutím stanovujícím podmínky pro sjednání cen tepelné energie pro kalendářní rok, za který sestavuje technický výkaz tepelné energie. (4) Technický výkaz tepelné energie se označuje písmeny DK. 16 Výkaz cen a technických parametrů (1) Držitel licence na činnosti číslo 31 nebo 32 sestavuje a předkládá výkaz cen a technických parametrů jako plán pro kalendářní rok za licencovanou činnost a nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie. (2) Držitel licence uvádí údaje samostatně za každou cenovou lokalitu. Držitel licence uvádí údaje o cenách samostatně na jednotlivých úrovních předání tepelné energie, kde dodává tepelnou energii odběrateli, a pro vlastní spotřebu. Držitel licence uvádí údaje o cenách v souladu s cenovým rozhodnutím stanovujícím podmínky pro sjednání cen tepelné energie pro kalendářní rok, za který sestavuje výkaz cen a technických parametrů. (3) Výkaz cen a technických parametrů se označuje písmeny CP. 17 Termíny pro předkládání regulačních výkazů (1) Držitel licence předkládá regulační výka-

7 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 479 zy v termínech uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce. (2) Držitel licence, který nevede účetnictví v plném rozsahu podle zákona o účetnictví, nepředkládá regulační výkazy, s výjimkou držitele licence na činnosti číslo 31 nebo Přechodné ustanovení Držitel licence na činnost číslo 23 sestavuje a předkládá výkazy 23-D2e) a 23-D2f) podle přílohy č. 6 k této vyhlášce poprvé za období roku Zrušovací ustanovení Vyhláška č. 408/2009 Sb., o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů, se zrušuje. 20 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Předsedkyně: Ing. Vitásková v. r.

8 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 59/2012 Sb. Strana 480 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

9 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 481

10 Strana 482 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

11 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 483

12 Strana 484 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

13 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 485

14 Strana 486 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 59/2012 Sb.

15 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 487

16 Strana 488 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

17 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 489

18 Strana 490 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

19 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 491

20 Strana 492 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

21 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 493

22 Strana 494 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

23 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 495

24 Strana 496 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

25 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 497

26 Strana 498 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

27 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 499

28 Strana 500 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

29 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 501

30 Strana 502 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

31 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 503

32 Strana 504 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

33 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 505

34 Strana 506 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

35 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 507

36 Strana 508 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

37 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 509

38 Strana 510 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

39 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 511

40 Strana 512 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

41 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 513

42 Strana 514 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

43 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 515

44 Strana 516 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

45 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 517

46 Strana 518 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

47 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 519

48 Strana 520 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

49 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 521

50 Strana 522 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

51 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 523

52 Strana 524 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

53 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 525

54 Strana 526 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

55 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 527

56 Strana 528 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

57 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 529

58 Strana 530 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

59 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 531

60 Strana 532 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

61 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 533

62 Strana 534 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

63 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 535

64 Strana 536 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

65 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 537

66 Strana 538 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

67 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 539 Příloha č. 3 k vyhlášce č. 59/2012 Sb.

68 Strana 540 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

69 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 541

70 Strana 542 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

71 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 543

72 Strana 544 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

73 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 545

74 Strana 546 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

75 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 547

76 Strana 548 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

77 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 549

78 Strana 550 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

79 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 551

80 Strana 552 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

81 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 553

82 Strana 554 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

83 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 555

84 Strana 556 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

85 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 557

86 Strana 558 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

87 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 559

88 Strana 560 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

89 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 561

90 Strana 562 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

91 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 563

92 Strana 564 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

93 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 565

94 Strana 566 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 59/2012 Sb.

95 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 567

96 Strana 568 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

97 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 569

98 Strana 570 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

99 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 571

100 Strana 572 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

101 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 573

102 Strana 574 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 59/2012 Sb.

103 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 575

104 Strana 576 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

105 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 577

106 Strana 578 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

107 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 579

108 Strana 580 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

109 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 581

110 Strana 582 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

111 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 583

112 Strana 584 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

113 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 585

114 Strana 586 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

115 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 587

116 Strana 588 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

117 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 589

118 Strana 590 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

119 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 591

120 Strana 592 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

121 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 593

122 Strana 594 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

123 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 595

124 Strana 596 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

125 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 597

126 Strana 598 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

127 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 599

128 Strana 600 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

129 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 601

130 Strana 602 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

131 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 603

132 Strana 604 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

133 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 605

134 Strana 606 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

135 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 607

136 Strana 608 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

137 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 609

138 Strana 610 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

139 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 611

140 Strana 612 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

141 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 613 Příloha č. 6 k vyhlášce č. 59/2012 Sb.

142 Strana 614 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

143 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 615

144 Strana 616 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

145 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 617

146 Strana 618 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

147 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 619

148 Strana 620 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

149 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 621

150 Strana 622 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

151 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 623

152 Strana 624 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

153 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 625

154 Strana 626 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

155 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 627

156 Strana 628 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

157 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 629

158 Strana 630 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

159 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 631

160 Strana 632 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

161 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 633

162 Strana 634 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

163 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 635

164 Strana 636 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

165 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 637

166 Strana 638 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

167 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 639

168 Strana 640 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

169 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 641

170 Strana 642 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

171 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 643

172 Strana 644 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

173 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 645

174 Strana 646 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

175 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 647

176 Strana 648 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

177 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 649

178 Strana 650 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

179 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 651

180 Strana 652 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

181 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 653

182 Strana 654 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

183 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 655

184 Strana 656 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23 Příloha č. 7 k vyhlášce č. 59/2012 Sb.

185 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 657

186 Strana 658 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

187 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 659

188 Strana 660 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

189 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 661

190 Strana 662 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

191 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 663 Příloha č. 8 k vyhlášce č. 59/2012 Sb.

192 Strana 664 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

193 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 665

194 Strana 666 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

195 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 667

196 Strana 668 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

197 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 669

198 Strana 670 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

199 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 671

200 Strana 672 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

201 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 673

202 Strana 674 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

203 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 675

204 Strana 676 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

205 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 677

206 Strana 678 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

207 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 679

208 Strana 680 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

209 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 681 Příloha č. 9 k vyhlášce č. 59/2012 Sb.

210 Strana 682 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Částka 23

211 Částka 23 Sbírka zákonů č. 59 / 2012 Strana 683

212 Strana 684 Sbírka zákonů 2012 Částka 23

213 Částka 23 Sbírka zákonů 2012 Strana 685

214 Strana 686 Sbírka zákonů 2012 Částka 23

215 Částka 23 Sbírka zákonů 2012 Strana 687

216 Strana 688 Sbírka zákonů 2012 Částka ISSN Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, Praha 415, telefon: , fax: Redakce: Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, Praha 4, telefon: , fax: Administrace: písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, Břeclav, tel.: , Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, Bratislava, tel.: , fax: Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2012 činí 6 000, Kč) Vychází podle potřeby Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) , objednávky- -knihkupci , zelená linka Internetová prodejna: Drobný prodej Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: ; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: el VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: ; Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.: , fax: ; Olomouc: Knihkupectví ANAG, Ostružnická 8, Zdeněk Chumchal Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41, Právnické a ekonomické knihkupectví, Elišky Krásnohorské 14, tel.: ; Praha 6: PPP Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis- -Ing. Urban, Jablonecká 362, po pá 7 12 hod., tel.: , DOVOZ TISKU SUWECO CZ,Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: ; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: ; Tábor: Milada Šimonová EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L & N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: , fax: , Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: , Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 Vazby Sbírek, tel.: Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 20. srpna 2010 Cena Kč 25, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 20. srpna 2010 Cena Kč 25, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 87 Rozeslána dne 20. srpna 2010 Cena Kč 25, O B S A H : 244. Nález Ústavního soudu ze dne 8. července 2010 ve věci návrhu na zrušení 57 odst. 1 zákona č.

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2012 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 48 Rozeslána dne 5. listopadu 2012 Cena Kč 97, O B S A H : 90. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zřízení Středoevropského

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 25. září 2009 Cena Kč 49, OBSAH:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 25. září 2009 Cena Kč 49, OBSAH: Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 25. září 2009 Cena Kč 49, OBSAH: 332. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. října 2015 o regulačním výkaznictví

VYHLÁŠKA ze dne 1. října 2015 o regulačním výkaznictví Strana 3106 Sbírka zákonů č. 262 / 2015 262 VYHLÁŠKA ze dne 1. října 2015 o regulačním výkaznictví Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2010 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 24 Rozeslána dne 30. června 2010 Cena Kč 48, O B S A H : 53. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 10. prosince 2012 Cena Kč 191, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 10. prosince 2012 Cena Kč 191, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 160 Rozeslána dne 10. prosince 2012 Cena Kč 191, O B S A H : 437. Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2012 sp. zn. Pl. ÚS 1/12 ve věci zrušení 30

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 80 Rozeslána dne 10. srpna 2015 Cena Kč 29, O B S A H : 194. Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 84 Rozeslána dne 13. července 2012 Cena Kč 26, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 84 Rozeslána dne 13. července 2012 Cena Kč 26, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 84 Rozeslána dne 13. července 2012 Cena Kč 26, O B S A H : 246. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2010 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 40 Rozeslána dne 24. září 2010 Cena Kč 56, O B S A H : 82. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 428/2013 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 428/2013 Sb. Částka 167 Sbírka zákonů č. 428 / 2013 Strana 7177 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 428/2013 Sb. Strana 7178 Sbírka zákonů č. 428 / 2013 Částka 167 Částka 167 Sbírka zákonů č. 428 / 2013 Strana 7179 Strana 7180

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 90 Rozeslána dne 31. července 2013 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 90 Rozeslána dne 31. července 2013 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 90 Rozeslána dne 31. července 2013 Cena Kč 53, O B S A H : 225. Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 29 Rozeslána dne 25. dubna 2014 Cena Kč 36, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 29 Rozeslána dne 25. dubna 2014 Cena Kč 36, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 25. dubna 2014 Cena Kč 36, O B S A H : 76. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2012 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 37 Rozeslána dne 27. července 2012 Cena Kč 82, O B S A H : 68. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mezinárodní ochraně

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2010 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 18 Rozeslána dne 29. března 2010 Cena Kč 21, O B S A H : 40. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Zápisu o opravě Lisabonské smlouvy pozměňující

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 26. září 2011 Cena Kč 339, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 26. září 2011 Cena Kč 339, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 98 Rozeslána dne 26. září 2011 Cena Kč 339, O B S A H : 275. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2012 Strana 3378 Sbírka zákonů č. 275 /

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2011 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 48 Rozeslána dne 12. října 2011 Cena Kč 42, O B S A H : 92. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Celní úmluvy o mezinárodní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2017 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 18 Rozeslána dne 27. února 2017 Cena Kč 102, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2017 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 18 Rozeslána dne 27. února 2017 Cena Kč 102, O B S A H : Ročník 2017 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 18 Rozeslána dne 27. února 2017 Cena Kč 102, O B S A H : 50. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví Strana 498 Sbírka

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2012 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 32 Rozeslána dne 18. června 2012 Cena Kč 50, O B S A H : 61. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 15. května 2014 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 15. května 2014 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 36 Rozeslána dne 15. května 2014 Cena Kč 103, O B S A H : 85. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2010 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 12. února 2010 Cena Kč 83, O B S A H : 10. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2010 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 4 Rozeslána dne 12. února 2010 Cena Kč 83, O B S A H : 10. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech osob se zdravotním

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 24 Rozeslána dne 5. března 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 24 Rozeslána dne 5. března 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 24 Rozeslána dne 5. března 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 80. Nařízení vlády o Národním alokačním plánu pro obchodovací období roků 2008 2012 81. Sdělení

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2012 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 14 Rozeslána dne 9. března 2012 Cena Kč 82, O B S A H : 22. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o převozu těl zemřelých

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2014 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 11 Rozeslána dne 30. května 2014 Cena Kč 82, O B S A H : 31. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 28 Rozeslána dne 14. března 2013 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 28 Rozeslána dne 14. března 2013 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 28 Rozeslána dne 14. března 2013 Cena Kč 103, O B S A H : 62. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Strana 466 Sbírka

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 115 Rozeslána dne 26. října 2015 Cena Kč 45, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 115 Rozeslána dne 26. října 2015 Cena Kč 45, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 115 Rozeslána dne 26. října 2015 Cena Kč 45, O B S A H : 278. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2013 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 8 Rozeslána dne 28. ledna 2013 Cena Kč 113, O B S A H : 14. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2011 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 35 Rozeslána dne 8. července 2011 Cena Kč 77, O B S A H : 65. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 131 Rozeslána dne 29. října 2013 Cena Kč 26, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 131 Rozeslána dne 29. října 2013 Cena Kč 26, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 131 Rozeslána dne 29. října 2013 Cena Kč 26, O B S A H : 337. Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 168 Rozeslána dne 20. prosince 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 168 Rozeslána dne 20. prosince 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 168 Rozeslána dne 20. prosince 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 452. Vyhláška o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 29. dubna 2010 Cena Kč 17, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 29. dubna 2010 Cena Kč 17, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 45 Rozeslána dne 29. dubna 2010 Cena Kč 17, O B S A H : 124. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 1/10-Far, kterým se stanoví

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2014 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 26 Rozeslána dne 2. října 2014 Cena Kč 50, O B S A H : 53. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové smlouvy mezi Českou republikou

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2013 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 36 Rozeslána dne 3. září 2013 Cena Kč 82, O B S A H : 60. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem

Více

Částka 165 Sbírka zákonů č. 405 / 2016 Strana 6347 Příloha

Částka 165 Sbírka zákonů č. 405 / 2016 Strana 6347 Příloha Příloha 406 SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 2. prosince 2016 o vydání cenových rozhodnutí Energetický regulační úřad v souladu s 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2013 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 48 Rozeslána dne 13. listopadu 2013 Cena Kč 50, O B S A H : 90. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2015 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 20 Rozeslána dne 18. května 2015 Cena Kč 50, O B S A H : 34. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2015 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 21 Rozeslána dne 22. května 2015 Cena Kč 36, O B S A H : 35. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 3 k Dohodě mezi Ministerstvem

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 41 Rozeslána dne 10. dubna 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 41 Rozeslána dne 10. dubna 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 41 Rozeslána dne 10. dubna 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 87. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 120 Rozeslána dne 23. září 2016 Cena Kč 100, O B S A H : 308. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2013 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 26 Rozeslána dne 10. června 2013 Cena Kč 128, O B S A H : 42. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2015 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 13 Rozeslána dne 27. března 2015 Cena Kč 36, O B S A H : 23. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 13. února 2015 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 13. února 2015 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 16 Rozeslána dne 13. února 2015 Cena Kč 27, O B S A H : 31. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 25. června 2010 Cena Kč 39, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 25. června 2010 Cena Kč 39, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 25. června 2010 Cena Kč 39, O B S A H : 206. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) Strana 2322

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 106 Rozeslána dne 14. září 2012 Cena Kč 26, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 106 Rozeslána dne 14. září 2012 Cena Kč 26, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 106 Rozeslána dne 14. září 2012 Cena Kč 26, O B S A H : 302. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2013 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 16 Rozeslána dne 25. března 2013 Cena Kč 50, O B S A H : 29. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny článku

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 66 Rozeslána dne 4. srpna 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 66 Rozeslána dne 4. srpna 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 66 Rozeslána dne 4. srpna 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 161. Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 28/13 ve věci návrhu na zrušení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 29. června 2016 Cena Kč 36, O B S A H : 207. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2012 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 54 Rozeslána dne 17. prosince 2012 Cena Kč 66, O B S A H : 100. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2013 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 54 Rozeslána dne 11. prosince 2013 Cena Kč 66, O B S A H : 99. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 65 Rozeslána dne 6. června 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 65 Rozeslána dne 6. června 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 65 Rozeslána dne 6. června 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 183. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2013 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 18. dubna 2013 Cena Kč 66, O B S A H : 33. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2014 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 6 Rozeslána dne 17. března 2014 Cena Kč 50, O B S A H : 11. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 3 k Ujednání mezi

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2013 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 27 Rozeslána dne 18. června 2013 Cena Kč 97, O B S A H : 43. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o udržitelném cestovním

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 11. listopadu 2016 Cena Kč 30, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 11. listopadu 2016 Cena Kč 30, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 146 Rozeslána dne 11. listopadu 2016 Cena Kč 30, O B S A H : 366. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017 Strana

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2014 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 35 Rozeslána dne 15. prosince 2014 Cena Kč 50, O B S A H : 70. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího protokolu mezi

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2013 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 31 Rozeslána dne 31. července 2013 Cena Kč 36, O B S A H : 51. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně názvu letiště uvedeného v článku

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2015 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 22 Rozeslána dne 10. června 2015 Cena Kč 82, O B S A H : 36. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o obchodu se zbraněmi

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 30 Rozeslána dne 31. března 2010 Cena Kč 17, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 30 Rozeslána dne 31. března 2010 Cena Kč 17, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 30 Rozeslána dne 31. března 2010 Cena Kč 17, O B S A H : 83. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 129 Rozeslána dne 10. října 2016 Cena Kč 30, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 129 Rozeslána dne 10. října 2016 Cena Kč 30, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 129 Rozeslána dne 10. října 2016 Cena Kč 30, O B S A H : 329. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 286/2015 Sb., kterým se stanoví stupnice

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 3. července 2015 Cena Kč 69, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 3. července 2015 Cena Kč 69, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 3. července 2015 Cena Kč 69, O B S A H : 169. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2016 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 27 Rozeslána dne 26. srpna 2016 Cena Kč 50, O B S A H : 45. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky

Více

Ministr: MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Ministr: MUDr. Němeček, MBA, v. r. Strana 50 Sbírka zákonů č. 2 / 2015 2 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2014 o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče Ministerstvo zdravotnictví

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 12. února 2016 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 12. února 2016 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 12. února 2016 Cena Kč 29, O B S A H : 53. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 152 Rozeslána dne 22. listopadu 2016 Cena Kč 30, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 152 Rozeslána dne 22. listopadu 2016 Cena Kč 30, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 152 Rozeslána dne 22. listopadu 2016 Cena Kč 30, O B S A H : 380. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2015 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 15 Rozeslána dne 14. dubna 2015 Cena Kč 66, O B S A H : 25. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 61 Rozeslána dne 31. května 2013 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 61 Rozeslána dne 31. května 2013 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 61 Rozeslána dne 31. května 2013 Cena Kč 78, O B S A H : 133. Vyhláška o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2015 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 37 Rozeslána dne 7. prosince 2015 Cena Kč 82, O B S A H : 61. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o Visegrádském patentovém

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2014 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 31 Rozeslána dne 7. listopadu 2014 Cena Kč 66, O B S A H : 64. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu, který upravuje

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2016 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 12 Rozeslána dne 13. května 2016 Cena Kč 50, O B S A H : 22. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 4 k Ujednání mezi

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 161 Rozeslána dne 7. prosince 2016 Cena Kč 31, O B S A H : 395. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2014 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 28 Rozeslána dne 20. října 2014 Cena Kč 144, O B S A H : 55. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 26. března 2012 Cena Kč 154, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 26. března 2012 Cena Kč 154, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 36 Rozeslána dne 26. března 2012 Cena Kč 154, O B S A H : 92. Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2014 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 20. srpna 2014 Cena Kč 50, O B S A H : 43. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 130 Rozeslána dne 11. října 2016 Cena Kč 61, O B S A H : 332. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 4 Rozeslána dne 19. ledna 2016 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 4 Rozeslána dne 19. ledna 2016 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 4 Rozeslána dne 19. ledna 2016 Cena Kč 29, O B S A H : 11. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 165 Rozeslána dne 12. prosince 2016 Cena Kč 47, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 165 Rozeslána dne 12. prosince 2016 Cena Kč 47, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 165 Rozeslána dne 12. prosince 2016 Cena Kč 47, O B S A H : 405. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2012 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 44 Rozeslána dne 19. října 2012 Cena Kč 50, O B S A H : 82. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2015 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 16 Rozeslána dne 14. dubna 2015 Cena Kč 36, O B S A H : 27. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Úmluvy o posuzování vlivů

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2015 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 27 Rozeslána dne 10. srpna 2015 Cena Kč 66, O B S A H : 43. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny článku

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2008 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 2 Rozeslána dne 16. ledna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : 2. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2015 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 7 Rozeslána dne 11. února 2015 Cena Kč 36, O B S A H : 13. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví Švýcarska v České republice

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 67 Rozeslána dne 8. června 2016 Cena Kč 61, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 67 Rozeslána dne 8. června 2016 Cena Kč 61, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 67 Rozeslána dne 8. června 2016 Cena Kč 61, O B S A H : 177. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 130 Rozeslána dne 23. prosince 2014 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 130 Rozeslána dne 23. prosince 2014 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 130 Rozeslána dne 23. prosince 2014 Cena Kč 27, O B S A H : 327. Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 133 Rozeslána dne 18. října 2016 Cena Kč 30, O B S A H : 340. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 24 Rozeslána dne 5. března 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 24 Rozeslána dne 5. března 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 24 Rozeslána dne 5. března 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 80. Nařízení vlády o Národním alokačním plánu pro obchodovací období roků 2008 2012 81. Sdělení

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2012 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 55 Rozeslána dne 31. prosince 2012 Cena Kč 113, O B S A H : 102. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2016 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 4 Rozeslána dne 4. února 2016 Cena Kč 66, O B S A H : 12. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 4 Rozeslána dne 9. ledna 2015 Cena Kč 36, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 4 Rozeslána dne 9. ledna 2015 Cena Kč 36, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 4 Rozeslána dne 9. ledna 2015 Cena Kč 36, O B S A H : 5. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 57 Rozeslána dne 26. května 2010 Cena Kč 25, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 57 Rozeslána dne 26. května 2010 Cena Kč 25, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 57 Rozeslána dne 26. května 2010 Cena Kč 25, O B S A H : 162. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2015 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 38 Rozeslána dne 16. prosince 2015 Cena Kč 50, O B S A H : 62. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2013 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 50 Rozeslána dne 25. listopadu 2013 Cena Kč 82, O B S A H : 92. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 51 Rozeslána dne 21. května 2015 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 51 Rozeslána dne 21. května 2015 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 51 Rozeslána dne 21. května 2015 Cena Kč 27, O B S A H : 120. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou

Více

Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 106 Rozeslána dne 14. října 2015 Cena Kč 243, O B S A H : 262. Vyhláška o regulačním výkaznictví

Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 106 Rozeslána dne 14. října 2015 Cena Kč 243, O B S A H : 262. Vyhláška o regulačním výkaznictví Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 106 Rozeslána dne 14. října 2015 Cena Kč 243, 262. Vyhláška o regulačním výkaznictví O B S A H : Strana 3106 Sbírka zákonů č. 262 / 2015 Částka 106 262

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 110 Rozeslána dne 24. září 2012 Cena Kč 26, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 110 Rozeslána dne 24. září 2012 Cena Kč 26, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 110 Rozeslána dne 24. září 2012 Cena Kč 26, O B S A H : 307. Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb Strana 3986 Sbírka zákonů č.

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2014 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 22 Rozeslána dne 5. září 2014 Cena Kč 97, O B S A H : 47. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2010 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 38 Rozeslána dne 24. září 2010 Cena Kč 174, O B S A H : 78. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o dalším snižování

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 163 Rozeslána dne 13. prosince 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 163 Rozeslána dne 13. prosince 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 163 Rozeslána dne 13. prosince 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 442. Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 27. července 2009 Cena Kč 37, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 27. července 2009 Cena Kč 37, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 27. července 2009 Cena Kč 37, O B S A H : 228. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 73 Rozeslána dne 17. června 2016 Cena Kč 30, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 73 Rozeslána dne 17. června 2016 Cena Kč 30, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 73 Rozeslána dne 17. června 2016 Cena Kč 30, O B S A H : 196. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 7 Rozeslána dne 21. ledna 2014 Cena Kč 26, O B S A H : 14. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb

Více