PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK STÁTNÍHO ÚSTØEDNÍHO ARCHIVU V PRAZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK STÁTNÍHO ÚSTØEDNÍHO ARCHIVU V PRAZE"

Transkript

1 PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK 8 STÁTNÍHO ÚSTØEDNÍHO ARCHIVU V PRAZE 1

2 Státní ústøední archiv v Praze 2000 ISBN ISSN

3 OBSAH SLOVO ÚVODEM (Vácslav Babièka)...5 BAROKNÍ ŠKOLNÍ HUMOR 17. A 18. STOLETÍ V ÈESKÝCH ZEMÍCH (Václav Bartùšek)...6 STAVOVSKÝ REGISTRÁTOR A ARCHIVÁØ VINCENC PETR ERBEN (Zdeòka Kokošková)...26 RODINNÝ ARCHIV TOSKÁNSKÝCH HABSBURKÙ VYDÁVÁ SVÌDECTVÍ: PRAMENY K LUDVÍKU SALVÁTORU TOSKÁNSKÉMU (Eva Gregorovièová)...38 PØÍPAD UÈITELE JOSEFA KRÁLE (Alexandra Špiritová)...62 VELRYBA V PRAZE (Milena Secká)...67 STALO SE...NA KONCI MILOSTIVÉHO LÉTA 1900 ÚSMÌVNÉ POVÍDÁNÍ O TOM, CO SE PØIHODILO KONCEM POSLEDNÍHO ROKU 19. STOLETÍ, SE ZVLÁŠTNÍM ZØETELEM KU KRÁLOVSKÉMU HLAVNÍMU MÌSTU PRAZE (Eva Drašarová)...74 AFÉRY AGRÁRNÍ STRANY SOUVISEJÍCÍ S PROVÁDÌNÍM POZEMKOVÉ REFORMY (Jana Pšenièková) OSUDY ÈESKÉ KOLONIE NA TAHITI ( ) (Jiøí Køes an) DVÌ KAPITOLKY Z DÌJIN BÝVALÉHO ARCHIVU ZEMÌ ÈESKÉ (Alena Pazderová) POKYNY AUTORÙM

4 4

5 Slovo úvodem Je to ponìkud zvláštní úkaz. Na vìtšinì území zemìkoule se pravidelnì støídají dni a noci, lidé tomu podøizují do jisté míry také pravidelnì svùj životní rytmus, pokud jde o práci, odpoèinek, zábavu, cestování, stravování apod. Pouze jedna noc v roce se z tohoto stereotypního rytmu vymyká, když se mìní letopoèet, století nebo dokonce tisíciletí. Je v tom magie èísel, nebo nìjaká skrytá lidská potøeba èi snad obecnì pøijatá kulturní konvence? Neumím na to odpovìdìt a snad je to otázka spíše pro etnologa, psychologa èi astrologa. A proè je tato noc naplnìna bujarým veselím, køepèením a jucháním a ne tøeba tichým rozjímáním nebo výletem do pøírody? V našem kulturním okruhu jí øíkáme silvestrovská noc, protože v katolickém kalendáøi je poslední den v roce zasvìcen svatému papeži Silvestru I. Tento námìstek Kristùv sice dává poslední noci v roce své jméno, ale jinak žádná souvislost mezi jeho životem a slavením konce roku není. Z jeho života je známo málo ovìøených fakt a bez vlastní zásluhy se stal obìtí pozdìjšího podvodu, tzv. konstantinovské donace, nebot jemu jako papeži pùsobícímu v dobì vlády císaøe Konstantina mìl císaø udìlit vládu nad církevním státem. Také žádná legrace. Dá se øíci, že se papež Silvestr I. dostal do názvu poslední noci v obèanském roce jako povìstný Pilát do kréda. O jeho vztahu k zábavì a humoru není nic známo jako pøíklad pozitivního vztahu církve k humoru bývá citován sv. Tomáš Morus. Ten má však svátek v úplnì jinou dobu 22. èervna. Smiøme se s tím, že nevíme pøesnì, proè nás poslední noc v roce, zvláštì v roce konèícím na dvì nebo tøi nuly, tak vzrušuje a dojímá. Poslední silvestrovská noc byla plná grandiozních oslav, i když to byla jen noc mezi pøedposledním a posledním rokem 20. století. Èeká nás o pøíští silvestrovské noci ještì nìco velkolepìjšího nebo se již invence architektù oslav vyèerpala? A to je a bude jakkoliv, vychází i Státní ústøední archiv v Praze vstøíc obecnému vkusu a ve svazku svého sborníku Paginae historiae na rok 2000 pøináší vedle pøíspìvkù vážných èi nudných i trochu koøení z oblasti historických kuriozit a dìjin humoru. Ukázalo se, že to není tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. Humor a zábava mají situaèní a chvilkový charakter a nebývají tak èasto zaznamenány v písemných pramenech nebo se stávají obìtí skartaèních èistek. Pøísné vìdecké kritiky bych rád uklidnil, že se podobné vyboèení nebude opakovat, alespoò ne èasto. I jim bych pøál, podobnì jako všem ostatním ètenáøùm sborníku, aby jim èetba jubilejního svazku pøinesla trochu osvìžení a obèerstvila jejich duši, okoralou èetbou mnohem duchamornìjších periodik. Tìm, kteøí by chtìli autory tìchto Pagin následovat, bych chtìl adresovat jedno vážnì mínìné varování. Psát o dìjinách humoru není žádná legrace. Vácslav Babièka 5

6 BAROKNÍ ŠKOLNÍ HUMOR 17. A 18. STOLETÍ V ÈESKÝCH ZEMÍCH Václav Bartùšek Již od dávných dob si snažili lidé ulehèit životní údìl zdravým humorem, který je provázel takøka na každém kroku jejich života, pronikal i do všech jeho oblastí, náboženství nevyjímaje, a takto humorem protkaný svìt Boha i èlovìka lidem hluboce zlidš oval, a tudíž i pøibližoval. Nejinak tomu bylo v barokní dobì, kdy probíhaly ve spoleènosti zmìny, které se èasto veselými nezdály a mnohdy, vezmeme-li v úvahu situace od válek, konfesních sporù a robot až po drobná lidská pøíkoøí, skuteènì veselé nebyly. Pøesto ovšem jakoby prameny rozporù i pøívaly neštìstí a katastrof nevyplavily ani z tehdejších lidí to, co bylo pro celé lidské dìní jednou z nejcharakteristiètìjších vlastností a co v nich neustále po svých pøedcích vedle dalších pozitivních i negativních znakù dìdíme humor. Je možné si ještì humor a veselost tehdejších lidí pøiblížit, z jakého prostøedí bychom si je mìli vybrat a proè? Je tento humor ještì natolik blízký a svìží, že nás mùže znovu zhruba po tøech stoletích oslovit, porozumíme mu ještì, èi nás snad dokonce mùže také pobavit? Nejvhodnìjší se mi zdá obrátit se do školy, kde se alespoò èásteènì stíraly sociální rozdíly mezi žáky a studenty tím, že chodili do stejné tøídy. O tom, co se v èeských barokních školách, zejména pak v gymnáziích dìlo, jsme pomìrnì dobøe informováni na základì pramenù, a již uvádìjí jména žákù nebo dokonce i informace o jejich prospìchu. 1 Podobná fakta se dozvídáme z análù jednotlivých øádových domù (kolejí a klášterù), pøi nichž školy byly vìtšinou zøizovány, pøípadnì z dalších pramenù, které nás informují pøímo (deníky, rùzné zápisky a vpisky, poznámky z vizitací) nebo nepøímo (obsahy školních dramat, literární díla tehdejších autorù). 2 Mùžeme si tedy uèinit pøedstavu o tom, jak urèití žáci školu chápali a co si z míst, kde se vlastnì poprvé støetli se základy tehdejší svìtové vzdìlanosti a kultury, do svého dalšího života odnesli a kolik humoru nepøímo nabízeného v této vážnì se tváøící instituci jim zùstalo pro další život. Pøestože informací z tohoto smìru je vlastnì dost a není v silách nìkolikaèlenného kolektivu, natož pak jednotlivce, aby je všechny zachytil, jsou velmi kusé a roztroušené po pramenech v jednotlivých archivech, po odborné literatuøe a dokonce i v literárních, dramatických a hudebních dílech, takže autor je nìkdy nucen použít i jakési modelové rekonstrukce. 6

7 Stejnì jako v dnešní dobì se i v baroku školství dìlilo do tøí stupòù a již tehdy pøedstavovalo jistý organizovaný chaos, kde jednotliví uchazeèi mohli získat vzdìlání na základì sociálního postavení své rodiny ( jiné nevolníci, jiné svobodní), pøíslušnosti k urèité spoleèenské skupinì, bohatství a koneènì i svého vlastního zájmu a uvážení. Èím vyšší byl stupeò školy, kterým se vzdìlání uzavíralo, tím byl bohatší výbìr jeho možných kombinací. Nelze ani zapomenout, že škola (by i v té nejchabìjší a nejzaostalejší podobì) byla pøedstupnìm pro vyuèení, pøípadnì i jiné aktivity, které uvádìly tehdejšího mladého èlovìka do životní praxe. Ani se sítí škol to nebylo tak špatné, jak se tradiènì uvádìlo v døívìjší literatuøe, která èasto pøipisuje její poèátek až reformám královny Marie Terezie v sedmdesátých letech 18. století. 3 Pro polovinu 18. století lze zhruba konstatovat, že v každé farnosti bývala alespoò jedna škola pøi faøe. Ve vìtších mìstech existovaly nìkdy dokonce i dvì školy podobnì jako i v nìkterých mìstech (vìtšinou s gymnázii), kde obèas mohly pùsobit, ovšem pouze v tìch nejvìtších na krajské úrovni, i mìstské školy soumìøitelné šíøkou poskytovaného vzdìlání s tehdejšími nižšími gymnázii. Praha se svými tøemi, v nìkterých obdobích i ètyømi gymnázii s právem veøejnosti, s nìkolika dalšími školami, které uèily vìtšinou na úrovni nižších gymnázií a specifickou sítí farních škol, zaujímala v systému tehdejšího základního a støedního školství zvláštní postavení. Odmyslíme-li si školy židovského náboženství bylo tehdejší školství plnì po ideologické stránce v rukou katolické církve. Hmotnou stránku nižšího a støedního školství zajiš ovaly pøíslušné obce, kde školy pùsobily. V nìkterých místech, pøedevším v severních Èechách vznikaly i dívèí školy. 4 Zejména ve støedním školství se tehdy angažovaly u nás církevní øády, z nichž nejznámìjší byli jezuité, kteøí vyuèovali na gymnáziích, dále pak piaristé, kteøí se jako jediný církevní øád podíleli na chlapecké výuce v základních (elementárních) školách a potom premonstráti, kteøí pøi svých klášterech zøizovali školy se svìtskými uèiteli a sami vyuèovali na gymnáziích. 5 Výuka tìchto øádù, z nichž jezuité a piaristé náleželi do skupiny øeholních klerikù, pøesahovala i do oblastí vysokých škol, kde se na vzdìlání mladých mužù, stejnì jako v oblasti støedního školství podíleli v menší míøe i jiné øády, napø. benediktini, cisterciáci, františkáni, bosí i obutí augustiniáni, minorité a pavlíni. Všechny církevní øády na našem území mívaly také svá interní øádová uèilištì a studia a na mnohých z nich bylo takto možné získat i filozofické nebo teologické vzdìlání, které tehdy vedle univerzity (tam se daly studovat ještì práva a medicína) poskytoval ještì arcibiskupský semináø. 6 Do gymnaziální výuky se obèas zapojovali i svìtští knìží kaplani z farností vìtších mìst. Pøi piaristických gymnáziích a elementárních školách existovaly ještì aritmetické tøídy, pro pøípravu k praktickému životu, jakési pøedobrazy reálek nebo prùmyslovek, které se postupnì dostaly až na úroveò vyššího vzdìlání v oblasti podvojného úèetnictví, pøedepisovaného ve 7

8 2. polovinì 18. století panovnicí Marií Terezií i úøedníkùm monarchie. 7 Technické a dívèí školství patøí zatím k nejménì prozkoumaným oblastem dìjin pedagogiky raného novovìku u nás. Kromì poznatkù o poèátcích pražské techniky, nebylo o tìchto otázkách u nás témìø nic publikováno. Podobnì kusé jsou i naše znalosti o podmínkách uèení se nejrùznìjším øemeslùm a další zkoumání nabývání zkušeností v nejrùznìjších jiných živnostech a oborech. V této oblasti se výsledky historických výzkumù zatím pohybují vìtšinou v rovinì regionálních studií a nikoliv historických syntéz. 8 Jak vyplývá z tohoto pøehledu, budeme se vìnovat pøedevším gymnáziím a mùžeme si vlastnì na životì osobnosti gymnaziálního profesora, který se po studiu stane øeholním klerikem (nejspíše piaristou), ukázat, co mohl tehdejší èlovìk veselého zažít. Po pobytu doma asi do 5 7 let nastoupila vìtšina chlapcù do základní školy, nejèastìji pøi faøe, kde byli zapsáni v matrice narozených, pokud se s rodièi neodstìhovali jinam. Jen menšinì se v nìkterých mìstech naskytla možnost navštìvovat elementární piaristickou školu, kde dodržovali všude daleko pevnìjší režim. Zde se žáci nauèili pochopitelnì mnohem více než jinde ze základù latiny, náboženství i z ministrování bohoslužeb. 9 Nelze ovšem øíci, že všude, kde uèili svìtští uèitelé, byla úroveò škol horší. Nìkteøí z nich se zpravidla vìnovali ještì hudbì, podobnì jako církevní øády, které mìly mezi èleny zvláštní uèitele hudby, jako napø. piaristé. Èasto si sami vyuèující dovedli udìlat i svìží žert ze svého povolání, jako to napø. vidíme u pražského kantora Šimona Brixiho ( ). V mládí studoval na právnické fakultì Karlo- Ferdinandovy univerzity v Praze a své dìti, máme na mysli jeho syna Františka Xavera Brixiho ( ) pozdìji vynikajícího skladatele a mistra varhanní hudby, nechal studovat u piaristù. Oba hudebníci Brixiové otec i syn byli autory kantorských oper. 10 Otec Šimon v pùvabné opeøe, která byla ztracena a zase znovu objevena, nazvané Jak rak vodí ráèata, aneb Hudební zobrazení kantora, jak uèí žáky slabikovat, ukazuje jakýsi ideální obrázek z barokní školy, kde uèitel na vìtì Conturbabantur Constantinopolitani innumerabilibus sollicitudinibus. cvièí se žáky základní pravidla latinské výslovnosti. I když je obèas èastuje rùznými nadávkami (nejvìtší frekvenci má zde zejména oznaèení osel) a nutí je vìtu neustále opakovat, pøesto ho žáci mají rádi. Nakonec obtížnou látku dobøe zvládnou a spokojený uèitel jim radí, jak se mají chovat pøi cestì ze školy (neprat se na ulici, nekøièet pøed kostelem) a dùraznì jim pøipomíná, aby si opakovali uèivo doma pøed rodièi, pozdravovali je a nezapomnìli pøipomenout, že mají pøinést do školy co nejvyšší sobotales, aby je za to mohl nauèit nìco nadprùmìrného. 8

9 Od Františka Xavera Brixiho, který byl studentem piaristického gymnázia v Kosmonosech u Mladé Boleslavi, známe dvì školní opery. 11 První Erat unum cantor bonus zobrazuje opìt uèitele vìtší elementární školy na velké vesnici nebo spíše ve mìstì, protože si uèitel mohl dovolit mít pomocníka. Toho spolu se svým žákem uèí, jak se sám domníval, tehdejší svìtové moudrosti a pøedvádí i své hudební umìní a zpìv. Pan uèitel Punèocha, tak se pravdìpodobnì hlavní hrdina jmenuje, uèí i zde žáky základùm hudební stupnice, kterou rùznì pøevrací a obmìòuje, s pøívalem nadávek i sebechvály. Vzhledem k tomu, že pøednáší i o filozofech, chtìl by být promován doktorem a kvùli svým hudebním kvalitám by si pøál být povýšen od císaøe na dvorního hudebníka. Avšak pomocník si ho srovnává s kantorem z vesnièky, kde on sám chodil do školy a veliký rozdíl neshledává. Celá opera ovšem vedle komického nádechu vyznívá i pozitivnì, když uèitel udílí akademický grad svému pomocníkovi i žáku. 12 Druhá opera Luridi scholares je již z prostøedí gymnázia. 13 Jeden z jejích hrdinù, tøídní profesor, který býval zpravidla jediným vyuèujícím pro dvì po sobì následující tøídy, potøebuje nìco zaøídit a ponechává žáky ve tøídì, aby se chvíli uèili sami. Ti pochopitelnì místo studia hrají karty, což bylo na piaristických gymnáziích a v klášterních školách vùbec velmi pøísnì zakázáno. 14 Profesor se náhle vrátí, studenty pøistihne pøi høe a udílí tresty (kleèení na hanbì apod.) a žáci ho prosí o jejich zmírnìní. Obì opery získaly velikou popularitu nejen v Èechách, ale dokonce i v sousedních zemích. 15 Na gymnáziích byli studenti zøejmì omezováni po celou dobu studia nejrùznìjšími naøízeními, i když se asi jiné zákazy týkaly starších studentù, jiné mladších nebo alumnù v semináøích. 16 Zde to byla na pøíklad i rùzná ustanovení, která usnadòovala vychovatelùm jejich práci a starost o bezpeènost žákù. V premonstrátském klášteøe v Želivì mìli studenti pøísnì zakázáno chodit k øece (Želivce) zejména v zimì a na se klouzat. 17 Bìhem studia se vìtšina žákù a studentù ovšem øídila urèitými zvyklostmi, které vyplývaly nejen z ustanovení tehdejších školních pravidel a øádù, ale byly i návyky a zvyky, které se staly nepsanou souèástí studentského života. A právì proti jejich nevázanému veselí mnohá pøísná ustanovení církevních škol smìøovala a èasto zašla tak daleko, že upravovala podmínky, kdy studenti mohli mluvit s blízkými pøíbuznými a nesmìli napø. bez doprovodu uèitelù nebo øeholníkù do mìsta. Také návštìvy v semináøích a prostorách, kde studenti bydlili, se pochopitelnì nemohly konat bez svolení rektora pøíslušné koleje. 18 Vedle již zmínìného hraní karet se pochopitelnì velmi pøísnì zakazovalo studentùm, stejnì jako jejich øádovým uèitelùm (pod hrozbou pøísných øádových trestù), pití, násilné a neskromné vystupování na veøejnosti, pøílišná náklonnost k dívkám, zejména psaní milostných dopisù. Na lásku mìl student jistì dost èasu po skonèení studií. Teprve po skonèení škol mìl mladý muž, pokud dospìl do pøíslušných let, pøemýšlet o tom, zda 9

10 dá pøednost lásce božské pøed svìtskou. Všichni studenti mìli øádnì studovat, zúèastòovat se (i jako ministranti nebo zpìváèci na kùru) bohoslužeb a svým bezúhonným a zbožným životem jít pøíkladem mladším žáèkùm. 19 V øádném studentském životì nemìly mít místo ani studentské zvyky, které èasto zakazovaly rùzné školní kontroly a vizitace. Ne ovšem všechny mohly vizitace podchytit. Protože k vizitacím docházelo koncem jara a zaèátkem léta, bývalo jedním z nejèastìji zakazovaných zvykù stavìní májí, o nìmž máme napø. informace z roku 1736 z Litomyšle nebo v roce 1740 z Benešova u Prahy. 20 Øádoví pøedstavení mìli obavy, že studenti pøijdou do styku s prostým lidem, který byl, jak víme napø. z ukázek vystupování sedlákù v rùzných lidových komediích a i dobové literární (napø. homiletické) dramatické a operní tvorbì, považován za hrubý až barbarský element. 21 Na druhé stranì mùžeme i v poddanských mìstech, kde pùsobila gymnázia (zejména piaristická), najít i mezi bohatšími øemeslníky mìš any s latinským vzdìláním a nebývalo výjimkou, když purkmistr nebo nìkterý z konšelù, který byl pùvodním povoláním napøíklad øezník, vítal ve mìstì svoji vrchnost nebo jejího zástupce latinským proslovem. Mnozí z tìchto mìš anù posílali své syny na studia, buï aby se uplatnili v životì po získání vysokoškolského vzdìlání v hlavních oborech tehdejších univerzit (teologie, práva a medicína) nebo vysokoškolsky kvalifikovaných znalostí (ve vojenství, lékárenství, uèitelství, pozdìji pro úøedníky i podvojného úèetnictví apod.). Èasto si rodièe pøáli, aby jejich synové alespoò po obdržení vysvìdèení (testimonia) o absolvování celého gymnázia rétorikou (šestou tøídou), pøípadnì jí pøedcházejícími vyššími tøídami (poetikou a syntaxí), nebo vyšší aritmetické tøídy, mohli s vìtším pøehledem a dovedností vykonávat svou (èasto po rodièích zdìdìnou, napø. kupeckou) živnost. V mnoha pøípadech byla mladým mužùm studiem na støedních školách otevøena cesta do úøednických kruhù (k vrchnostem na panstvích do mìstských samospráv nebo i k vojsku) i možnost laického uplatnìní v církevních øádech, zejména po dodateèném vyuèení (zahradníkem, kuchaøem nebo ranhojièem). 22 Z mìst, kde nebyly latinské školy, mìsteèek i dalších obcí odcházeli mnozí studenti do vìtších mìst, kde si museli tìžce opatøovat byt a stravu a probíjet se životem bez ohledu na svùj dosavadní pùvod èasto na vlastní pìst. Zde byl humor pøi èastých existenèních potížích opravdu tøeba. Mùžeme to vidìt i z deníèku a zpìvníèku studenta jezuitského gymnázia v Brnì, který se dochoval z doby kolem roku Šlo o studenta, který nepocházel z Brna, ale v Brnì bydlil a studoval na jezuitském gymnáziu. Zpìvníèek Cantilenae diversae obsahoval celkem 23 latinských a nìmeckých písní, z nichž se nìkteré vázaly k tehdejším studentským zvykùm, zejména ke koledování. Jedna z písní se týkala pravdìpodobnì i masopustu (Bakchových slavností), kterému vìnovali èasto pozornost i jiní tehdejší vzdì- 10

11 laní autoøi, napø. premonstrát Jiøí Evermord Košetický. Je ovšem otázka, nakolik byli pøísní uèitelé v tìchto èasech veselosti ke svým žákùm shovívaví. Náš student chtìl pøi této slavnosti na školu zapomenout. Je velmi zajímavé, že pøipomíná ze školní výuky též to, co mìlo s masopustem nejvíce spoleèného knihy se školními dramaty. Tyto písnì, zejména pak koledy, které studenti zpívali èasto pøed Vánoci, nám pøipomínají i starší støedovìké studentské písnì, jak veselím, tak i vykreslením chudoby. Náš neznámý autor si napø. stìžuje, že pochází z konšelské rodiny, ale má se nyní hùøe než žebrák, a vyzývá mecenáše k obdarování. Vzhledem k tomu, že v závìru dílka student mluví o své neš astné lásce, je vidìt, že si ti nejostøílenìjší a jistì dosti inteligentní studenti obèas asi z regulí církevních øádù i z pøísných závìrù vizitátorù zas tak tìžkou hlavu nedìlali. Pøes uvedené tìžkosti s návštìvou gymnázií, pøípadnì i aritmetických tøíd piaristických elementárních škol, se tyto školy, jak se zdá, mezi bohatším a mìstským obyvatelstvem tìšily, podobnì jako v jiných katolických èástech Evropy, znaèné oblibì. Gymnázia, vìtšinou provozovaná jezuity, piaristy, premonstráty, pøípadnì i jinými církevními øády, bývala chloubou pøíslušného vìtšinou krajského nebo významného královského mìsta. 24 Mnohá mìsta, která gymnázia nemìla a své studenty èasto dopravovala na obecní náklady na studia jinam, se urychlenì snažila takové školy získat, i když novì založená gymnázia vìtšinou nepøinášela svému mìstu takové hospodáøské zisky jako ta stará tradiènì již zabìhaná. 25 I v nových místech se nacházeli mecenáši, kteøí pøáli zøízení nových škol, pùvodnì z øad šlechty. Ti se již za života nebo svou závìtí stávali zakladateli kavalírských fundací, pozdìji se k nim zaøadili i bohatí mìš- ané. Nejzajímavìjší v tomto smìru byly snahy pelhøimovských mìš anù o získání latinských škol, které mùžeme datovat od období krátce pøed rokem 1655 až do roku Když selhala jednání pelhøimovské mìstské rady s augustiniány v letech , obrátili se roku 1680 pelhøimovští konšelé na piaristy, kteøí se v letech pokoušeli založit kolej v Benešovì u Prahy zatím bez valného úspìchu. Rovnìž tehdy (v l ) se jejich snahy podporované piaristickými provinciály P. Ludovicem Baumannem a S. Luca, P. Ambrosiem Prachovským a S. Ludmila a P. Alexiem Ederem a S. Onuphrio nesetkaly s úspìchem. Tenkrát již napsali piaristickému generálovi P. Carolovi Ioannu Pirronovi a Jesu do Øíma svùj první èeský dopis s prosbou o založení koleje, který asi nevzbudil takový ohlas, jaký pøedpokládali. 27 Ani po tomto neúspìchu se však pelhøimovští jen tak lehce nevzdávali a jejich touha po latinských školách ve mìstì se znovu neztenèenou mìrou projevila v prvním desetiletí 18. století, kdy bylo již založeno benešovské gymnázium a piaristé se dále snažili o rozšiøování svých škol. 28 Nejdøíve se obrátili na zdánlivou konkurenci, na jiný øád na pacovské bosé karmelitány. 29 Když zde neuspìli, vrátili se 11

12 znovu k posílání úpìnlivých žádostí piaristùm. Neobraceli se pouze na øádové provinciály v Mikulovì, ale i pøímo znovu na generála piaristického øádu, který sídlil v Øímì. 30 Ten zde již mìl po pøedchùdcích založenou zvláštní složku s korespondencí, která ve vìci založení gymnázia z Pelhøimova došla od roku V roce 1709 poslali pelhøimovští mìš ané ještì prý znovu øádovému generálovi P. Janu Chrysostomu Salistrovi a S. Paulo èesky psaný dopis, aby ukázali, jak je jim potøebná latina pro navázání kontaktu s tehdejším kulturním svìtem. Zároveò mìlo být asi patrné, že se za posledních tøicet let v tomto smìru nic nezmìnilo. Generál musel poèkat s odpovìdí, až z provincie Germanie pøišel pøeklad jemu nesrozumitelného dopisu do latiny. 32 Církevní historik A. A. Neumann, který první upozornil na tuto skuteènost, to chápal jako projev vypjatého èeského sebevìdomí. Pro tuto událost lze však najít ještì i jiné vysvìtlení. Mìš ané z královského (pomìrnì chudého) mìsta na pomezí Èech a Moravy, kteøí již nìkolik let marnì toužili po latinských školách, chtìli v Øímì ukázat, jak jim latina chybí. Zvolili proto cestu urèité nadsázky, aèkoliv latinu znali, vždy mladíci z Pelhøimova jezdívali studovat na nižší premonstrátské gymnázium do nedalekého kláštera v Želivì a na jezuitská gymnázia v Jihlavì a v Jindøichovì Hradci. Pøestože v samotném mìstì existovalo literátské bratrstvo, které pøi církevních obøadech zpívalo zcela urèitì latinské písnì, rozhodli se mìš ané napsat èeský dopis, aby ukázali, jaké potíže jim neznalost latiny pùsobí. 33 Tam, kde byla založena gymnázia, si jich místní obyvatelé vážili a podporovali je rùznými dary. Nejednalo se pouze o pøedem dohodnuté nadace, které byly pravidelným pøíjmem kolejí od jejich založení a obstarával je zpravidla fundátor. Spolu s dalšími významnými fundacemi, k nimž se vázaly urèité služby (tzv. bøemena vìtšinou služební mší), si je piaristé poznamenávali do zvláštní fundaèní knihy v provinciálním archivu a rovnìž byly zapisovány i do zvláštních knih v jednotlivých kolejích. 34 Nìkdy ovšem najdeme v kolejních kronikách zápisy o významnìjších darech, které piaristé obdrželi od svých pøíznivcù, nebo o opravách koleje èi školního inventáøe, které èasto velmi ochotnì provádìli rodièe žákù tìchto gymnázií. Bylo to zejména v menších a chudších kolejích, kde piaristé mìli èasto strach o svou pravidelnou obživu. 35 Z piaristické koleje v Rychnovì nad Knìžnou, založené hrabìtem Norbertem Leopoldem Kolowratem Liebštejnským roku 1714 pro tøi èleny øádu, se z let zachoval pøesný popis drobných dárkù i pro kolej s vyèíslením ceny a se jménem dárce nebo s jeho struènou charakteristikou, pokud nechtìl být jmenován. Podívejme se tedy, jaké dárky dostali tøi rychnovští piaristé zhruba pøed 250 lety, tedy v roce Jednotlivé dary byly rozdìleny podle mìsícù. V roce 1750 byla podle zápisù knihy jednou z nejvìtších pøíznivkyò koleje místní mlynáøka, která kolej obdarovala v únoru, v bøeznu, dubnu, kvìtnu, srpnu a v prosinci. 12

13 Vìtšinou se jednalo o rùzné druhy peèiva (koláèe nebo mazance), pøípadnì o mouku. Nìkdy pøilepšila piaristùm kapounem nebo medem. Ze zemìdìlských plodin dostávali piaristé vìtšinou z místní i ze sousedních far hrách nebo èoèku, pøípadnì ještì nìkteré obiloviny. Z domácích zvíøat dostali obèas kùzle nebo jehnì, pøípadnì hovìzí a vepøové maso, nejèastìji od panských úøedníkù nebo øemeslníkù, od nichž dostávali také drùbež, zejména krocany a kapouny. Z ryb pak dostávali nìkdy též pstruhy, jednou dokonce štiku. Lovnou zvìø obdrželi zhruba dvakrát za rok z úlovkù pana hrabìte Františka Karla II. Liebštejnského z Kolowrat na honech, vìtšinou kanèí a srnèí zvìø v lednu a v prosinci, což bylo po celý rok doplòováno zajíci a drobnìjším lovným ptactvem (koroptvemi, kvíèalami a bažanty). Dobrodinci posílali piaristùm i pití pivo a víno. Obèas se na jejich stole objevila jídla již pøipravená a delikatesy, jako napø. v prosinci, zøejmì v souvislosti s vánoèními svátky dostali od jakéhosi doktora Ventzela husí játra (paštiku), zajímavá je též zmínka o šnecích limaces (tehdy uznávaných za postní jídlo), které dostali v únoru od pana dùchodního rychnovského panství. Frekvence dárkù bývala asi vìtšinou vyšší v období svátkù, zejména Vánoc a Velikonoc. V této souvislosti je velice zajímavá zmínka, že v srpnu 1750 vìnoval hrabì Kolovrat piaristùm kanèí zvìø, pivo, osm koroptví, šest zajícù a šest bažantù u pøíležitosti oslav svátku, tehdy ještì blahoslaveného zakladatele øádu Josefa Kalasanského (25. srpna). K tomu pøidal ještì jakýsi žák 18 pstruhù. Dary od žákù se v seznamu vyskytují ještì nìkolikrát. Posílali je pravdìpodobnì jejich rodièe, piaristùm tím jistì zpùsobili radost, zda ovšem pøinesly kýžený efekt i žákùm, je otázka, na kterou dnes již nemùžeme odpovìdìt. 37 Vedle pozitivních snah øád obdarovat se bohužel obèas vyskytla i opaèná tendence øádu nìco ukrást. Pokud dostal nìkdo ze studentù zálusk odcizit nìco z luxusního inventáøe barokních kostelù nebo zde vykrást pokladnièku, mohlo to být považováno i za svatokrádež, avšak otcové piaristé byli podobnì jako jezuité v tìchto zemìpisných šíøkách znaènì shovívaví a v pøípadì mladých lidí (svých studentù) praktikovali velmi èasto presumpci neviny. V takových pøípadech asi vìtšinou spravedlivì trestali pouze za krádež. S jedním takovým pøípadem se mùžeme setkat v piaristické koleji v Benešovì v lednu roku Šlo o syna varhaníka ve zdejším dìkanském kostele sv. Mikuláše, studenta poslední tøídy gymnázia tzv. rétoriky Viléma Pavlíèka. Ten zùstal jeden den (14. 1.) po skonèení vyuèování (vèetnì bohoslužeb) v kolejním kostele sv. Anny o nìco déle, pøedstíral náhlý záchvat zbožnosti a pokusil se ho vykrást. Pøi pokusu o zcizení obsahu kolejní pokladnièky se mu podaøilo poškodit oltáø svatého Vavøince a Panny Marie Sedmibolestné. Jelikož se mu to nedaøilo (kronikáø to pøièítá zázraèné moci Panny Marie) schoval se do skrýše, kde usnul a byl zde pozdìji nalezen, protože se pøed tím znaènì opil. Byl pøedveden pøed rektora koleje P. Aegidia Hechta a S. Ferdinando, kde pøiznal, že má klíèe od chrámu 13

14 sv. Anny a potøeboval pro sebe získat peníze. Pravdìpodobnì byl ještì vyslechnut dalšími kleriky z koleje a zavøen do školního vìzení (karceru), kde strávil nìkolik dní o chlebu a vodì. Nakonec (18.1.) pøed všemi kleriky a nastoupenou školou dostal výprask (pardus), což býval na piaristických i jezuitských školách trest pouze výjimeèný, a byl ze škol vylouèen. Na pøímluvu otce byl však znovu pøijat, ale po èase odešel sám, nebo poslední tøídu gymnázia opakoval, což se dìlalo v pøípadì, když chtìl nìkdo studovat dále. Pavlíèek se prý chtìl ještì pøed nìkolika mìsíci stát piaristou. Pøáli si to spíše asi jeho rodièe. To ovšem po tomto zlodìjském incidentu, pøi nìmž si dovolil rektorovi koleje lhát, bylo možné pouze stìží. 38 Pokud se mladým mužùm, na rozdíl od našeho pøedcházejícího studenta, podaøilo vstoupit do nìkterého církevního øádu (zde sc. školního), šli nejdøíve do noviciátu, který se od roku 1634 nacházel pro piaristický øád v koleji v Lipníku nad Beèvou a pozdìji k nìmu ještì pøibyla kolej ve Staré Vodì u Libavé. 39 Noviciát býval dvouletý, novici v nìm po zkušebním období obdrželi øádové jméno a absolvovali další vzdìlání. V nìkterých pøípadech se zdá, že si piaristé mohli výbìr øádového jména alespoò èásteènì upravit sami. Ovlivòovali ho podle jména svìtce nebo jim blízké øádové osoby, pøípadnì si vytvoøit urèitou variantu svého bývalého svìtského jména a pøíjmení. Napøíklad mikulovský student Jiøí Kurtz (latinsky též Curtis nebo Curtius), pozdìji známý piaristický historik, si jako novic v roce 1638 v Lipníku zvolil tøetí jméno a Nativitate B.[eatae] M.[ariae] V.[irginis] podle svého uèitele. Jím nebyl nikdo jiný než blahoslavený P. Pietro Casani a Nativitate B. M. V. ( ). Mladý novic Georgius Curtis ho èasto doprovázel na cestách a byl svìdkem zázraèného uzdravení ženy, které vykonal P. Casani ve Vyškovì v roce Mnozí piaristé používali jako tøetího jména velmi zajímavého svìtce sv. Filipa Neri ( ), který se osobnì znal se zakladatelem piaristického øádu sv. Josefem Kalasanským ( ). Je otázkou, zda je k tomu nemotivovala š astná až humorná povaha tohoto svìtce pokládaného dokonce za patrona humoristù. K nejznámìjším piaristùm v tomto smìru patøil napø. autor nejstaršího zpracování piaristických dìjin pro zaalpskou oblast P. Bernardus Bartlicius a S. Philippo Nerio ( ), dlouholetý pøedstavitel zaalpské provincie Germanie, øádový historiograf a archiváø a asistent generála øádu pro zaalpské provincie v Øímì. 41 Naproti tomu si mohli jiní vybrat i svìtce pøísné, jako to roku 1708 udìlal v noviciátì Karel Jandík z Litomyšle ( ), který si zvolil pro své tøetí jméno sv. Vojtìcha, proslulého svou pøísností. Když v letech a zastával jako P. Germanus a S. Adalberto postupnì úøad nìmeckého a èeského provinciála, patøil skuteènì mezi ty nejpøísnìjší karatele mravù. 42 Jako fonetickou modifikaci pøíjmení mùžeme napø. uvést P. Tobiase Thomase a S. Elia ( ), který se jmenoval Matyáš Jelínek, pocházel z Litomyšle, byl význam- 14

15 ným øádovým filozofem a prvním pøedstaveným koleje v Rychnovì nad Knìžnou. 43 Naskýtá se nám ještì otázka, zda ti piaristé, jejichž jména mìla blízko k roztomilým kvìtinám, jako napø. P. Hyacint Schultz a S. Narciso, mohli vùbec udìlit studentùm pøi zkoušení èerný kalkulus nebo zapsat do seznamu k jejich jménu špatnou známku a kritizující poznámku. Rovnìž o tom, zda byli nositelé øádových jmen s nimi spokojeni i ve stáøí nebo k jakým pøezdívkám inspirovala tato jména, když jejich nositelé zaèali vyuèovat, se dnes již vùbec nic nedozvíme. Jezuité, jejichž noviciát se nacházel v Brnì a pøipravoval vedle novicù pro knìžské a uèitelské funkce ve vìtší míøe i laické bratry, kteøí se zde mohli vyuèit napø. i specializovanìjším povoláním, jako byl chirurg nebo lékárník, používali i ve svém øádovém životì civilní jména. 44 Pøesto však i zde máme jednu velmi zajímavou historku, která se dotýká zmìny jména, v našem pøípadì pøíjmení. V rámci tehdejší barokní zbožnosti se cítili ještì v této dobì velice ukøivdìni lidé nesoucí pøíjmení podle nìjaké negativní biblické osoby. V našem pøípadì šlo o jezuitu Jana Piláta (*1628 v Litovli 1689 v Brnì), který požádal o zmìnu svého pøíjmení na Dilát, zøejmì z latinského slova dilato = rozšiøuji (sc. víru). Bylo mu vyhovìno a v jezuitské literatuøe, protože vedle své uèitelské dráhy byl i plodným spisovatelem, bychom ho našli pod jménem Dilát. 44 Zde by asi systém tøetího jména (pøíjmení se pøi tom neužívalo), pøišel vhod. 45 Také premonstráti, po jezuitech a piaristech nejvíce ne støedních školách pùsobící øád, užívali v životì pouze øádových jmen. 46 Piaristické noviciáty vychovávaly budoucí uèitele i bratry laiky (vrátné, zahradníky, kuchaøe). 47 Všichni novici bývali podrobováni po krátké zkušební lhùtì, kdy mohli z noviciátu odejít, ètvrtletním vizitacím, kde byl vedle prospìchu a chování, k nìmuž se vyjadøovali všichni èlenové lipnické nebo starovodské koleje, hodnocen i jejich zdravotní stav. Informují nás o tom knihy kanonických vizitaèních protokolù piaristického øádu, které podle pokynù svého nadøízeného zapisoval vždy pøíslušný sekretáø provinciála. 48 Tak se napø. pøi ètvrtletní vizitaci v srpnu roku 1732, kterou provádìl provinciál P. Basilius Sigel a S. Antonio, dovídáme o novicovi (vìtšinou se již i zde používalo oznaèení F. = frater) F. Julianovi a S. Andrea, že trpìl jakousi chorobou, která se projevovala slabostí hlasu. Protože se mohlo jednat o plicní chorobu, zejména tuberkulózu, které se nadøízení, kteøí mìli na starosti kolektiv novicù (rektor a novicmistr), obávali z dùvodù nákazy, zavolali k nìmu lipnického chirurga. Ten po vyšetøení doporuèil mladíkovi návrat k rodièùm. Kdy a zda k tomu došlo, ovšem pøesnì nevíme, nebo F. Julianus pobýval v koleji ještì asi rok a léèil se. Piaristou se však nestal. O podobných pøípadech plicních onemocnìní mezi novici v noviciátì se dovídáme rovnìž i v dalších letech napø. v roce Obavy z nakažlivé plicní tuberkulózy byly tak veliké, že piaristé pravidelnì dbali 15

16 (i v rámci pøijímání do noviciátu) o prohlídky novicù chirurgem (lékaøem) z Lipníka nebo jiným, v tomto oboru velmi zkušeným odborníkem. Po absolvování noviciátu se mladí pøíslušníci øádu stávali kleriky a dále se vzdìlávali. U piaristù to vìtšinou probíhalo tak, že klerici odešli do vybraných kolejí, kde pøi uèitelské praxi na základní škole nebo v nižších tøídách gymnázia studovali nìkolik let filozofii a pozdìji teologii, než pøijali postupnì knìžská svìcení. 50 Také jejich chování bylo pøedmìtem kanonických vizitací. Velice peèlivì se dbalo na to, aby se v klauzuøe nestýkali se žáky nebo aby naopak bezdùvodnì a beze svìdkù nepobývali v ložnicích starších knìží, zejména svých uèitelù. Rovnìž pøístup žen za nimi do klauzury byl zakázán. Také pøi péèi o zahradu a o kuchyò se doporuèovalo svìøovat tyto práce bratrùm laikùm (takzvaným frateres operarii). Milostné dopisy nebyly pochopitelnì trpìny a jejich pisatelé byli stíháni tresty, napø. týdením vìzením s pùstem o chlebu a vodì a oznámením provinciálovi. 51 Pøi návštìvì mìsta nebo vrchnostenského zámku bývali mladí klerici bráváni pouze jako doprovod a kladnì se hodnotilo jejich zdrženlivé chování. Èasto ovšem doprovázeli starší knìží mladší i pøi velkých zmìnách v rámci stìhování mezi jednotlivými kolejemi a školami, k nìmuž docházelo pravidelnì vždy v øíjnu pøed zahájením nového školního roku. Starším knìžím se doporuèovalo peèlivé sledování novicù a mladých klerikù a pokud se v nìèem spletli, mìli ihned omyl pøivést na pravou míru nebo chybu nìjak napravit. 52 Èasto se jistì mladým klerikùm zastesklo, když si zvykali na tvrdé soužití v koleji nebo tehdy, když jim pøi rozbìhu jejich vlastní aktivity bránili nìkdy zkušenìjší a jindy ovšem øádnì zkostnatìlí a rigidní starší kolegové nebo nadøízení. Za všechny to dokládá nápis na pøídeští jedné z knih pražské piaristické knihovny, pùvodnì používané v koleji v Rychnovì nad Knìžnou, kde si ve druhé polovinì 18. století jeden tehdejší mladý klerik vypsal divy svìta. Nebylo jich zde vyjmenováno sedm, jak býváme zvyklí z dobových uèebnic o starovìku, ale osm, protože tím osmým byla právì rychnovská piaristická kolej. 53 Novici, klerici, stejnì jako pozdìji øádoví uèitelé i ostatní knìží nebo bratøi laici byli øádovými stanovami vedeni k chudobì a k životu vyplnìnému prací, pøevážnì vyuèováním a literární tvorbou. Neznamená to, že by se uèitelé ve svém životì zøekli humoru. Setkávali se s ním témìø na každém kroku, vždy vyuèování pøinášelo jistì celou øadu komických situací, jak už jsme se o tom zmínili v souvislosti se školními operami. Dokonce i v dokumentech, které se k výuce vázaly, vidíme, že nìkteøí uèitelé hledìli na vìci s patøièným nadhledem, i když se jednalo o typický školský humor suššího typu. Projevovalo se to napø. ve vedení školních matrik (seznamù žákù), kam se zapisovalo podle tøíd køestní jméno žáka a pøíjmení, jeho bydlištì (vìtšinou i rodištì), vìk, pøípadnì i další údaje. Pozdìji se zaèaly vést ještì rukopisné knihy, do nichž se zapisoval 16

17 pøedevším prospìch žákù, který se èasto vyjadøoval udílením bílých (kladných) nebo èerných (záporných) kamínkù, tzv. calculi. Proto se tìmto knihám s hodnocením prospìchu studentù, pøípadnì i s poznámkami o nich, øíkalo latinsky Libri calculorum. 54 Napø. v matrice jindøichohradeckého jezuitského gymnázia z konce 17. století se èasto komolilo jméno obce Benešov na Penisov apod. 55 Také jména studentù, obzvláštì tìch, kteøí zlobili a nedbali školních povinností, uèitelé velmi rádi pøedìlávali k obrazu charakteru žáka, který, když se napø. jmenoval Nerad, býval do knih zapisován jako Neøád. 56 Samostatnou studii stran by si jistì zasloužily i poznámky o prospìchu žákù v Liber calculorum. Pro zajímavost mùžeme doložit, jak vypadají takovéto zápisy na pøíkladech z Liber calculorum z piaristického gymnázia v Rychnovì nad Knìžnou. Tato kniha byla vedena od školního roku 1749/50 a je pozoruhodná pøedevším tím, že je zde doložen prospìch Františka Martina Pelcla, pozdìjšího významného historika. 57 Zápisy humorné povahy nenajdeme u nejlepších žákù rychnovských latinských škol, ale právì u tìch nejhorších, i když i tam se èasto obešel zápis o prospìchu uvedením kalkulu a poznámkou, že je student nebo žák líný, nedbalý nebo dokonce hloupý. 58 V roce 1753 bychom se napø. doèetli o žáku Theodoru Èerném z Rychnova z parvy (1. tøídy gymnázia), že je ve svých 11 letech pøímo typem vrcholné lenosti a jeho o dva roky staršímu spolužákovi Františkovi Schubertovi rovnìž z Rychnova, že chybí svìdectví o pilnosti. V další tøídì (principii) se oba spolužáci v roce 1754 zlepšili, i když Èerný spíše nepatrnì až ke konci roku. Velmi pìkný zápis zanechal uèitel P. Chrystophorus Kukeli a S. Jacobo o jedenáctiletém Václavu Millerovi, studentovi parvy minor, jakési spíše pøípravné tøídy pro gymnázium. V charakteristice si pohrál uèitel s jeho jménem a napsal, že Malý mlynáø zadržuje kola, dokud by neuznal, že je tøeba mlít. V roce 1758 charakterizuje P. Florentinus Kotsky a S. Athanasio žáka Františka Prause, který chodil ve svých 18 letech do gramatiky (= 3. tøída gymnázia), jako Milovníka Pytagorejského mlèení, talentem, že se však pøizpùsobí pouze tomu, kolik chce udìlat. Ve výètu charakteristik by bylo možno pokraèovat ještì dále, ale na závìr si dovolím od P. Florentia ještì jednu vtipnou charakteristiku prùmìrného žáka rychnovské gramatiky (= 3. tøídy gymnázia) Františka Pokorného Malého vzrùstu ve studiích vìtšího. 59 Svìdectvím o životì v øádových domech (kolejích a klášterech) byly také, jak je vidìt i z nìkolika citací v této studii, vizitaèní protokoly. Kanonické vizitace vìtšinou provádìli provinciálové øádu se svými sekretáøi nebo zástupci, kteøí o nich poøizovali zápisy. Pokud øády mìly v èele generála, který sídlil obyèejnì v Øímì, konaly ještì obèas i generální vizitace, pøi nichž objel pokud možno øádové domy všech velikostí sám generál øádu se svými zástupci. U piaristù jsme o prùbìhu vizitací v celé provincii soubornì informováni z knihy vizitaè- 17

18 ních protokolù, které se kompletnì dochovaly od roku Vizitátoøi (provinciál se svým sekretáøem) vždy v jarních a letních mìsících roku (v kvìtnu až záøí) projeli všechny koleje a poøídili zápisy se schválením nebo i s výtkami, které struènì formulovali do nìkolika bodù, aby za rok mohli zkontrolovat jejich splnìní. Nabádali pøi nich ostatní èleny øádu k peèlivému dodržování øádových pravidel, ke smíølivému životu, 60 radili, jak se mají èlenové øádu chovat na veøejnosti i v náboženském životì. Všímali si chyb v hospodáøství, ve výuce, ve zpùsobu vedení bohoslužeb i ve styku se svìtskými osobami, zejména s mecenáši z øad šlechty, se svìtskými knìžími nebo vrchnostmi okolních panství. Rozèilovaly je vnitøní rozpory v kolejích, proti kterým se snažili preventivnì postupovat. Hlavní osobou, která mìla úèast v této øádové trestní pravomoci, býval rektor koleje, jemuž pøíslušelo i trestání za pøestupky (opilost, hraní karet, pozdní pøíchody na obøady, do výuky apod.). Vedl však i složitìjší jednání (napø. v pøípadì útìku øeholníka). Spolu s vizitacemi kolejí bývaly do knihy vizitací zapisovány i ètvrtletní vizitace novicù. Generální vizitaci zažili piaristé v 1. pol. 18. století pouze v roce 1726, kdy ji provádìl øádový generál P. Adolphus Groll a S. Georgio ( ). Narodil se v Kromìøíži, kde studoval na zdejším piaristickém gymnáziu s výborným prospìchem, což zdùraznil napø. piarista P. Aegidius Hecht a S. Ferdinando ( ), který jakožto rektor benešovské koleje psal i její dìjiny. 61 Zatímco generální vizitace byla spíše reprezentativní záležitostí, dovedli být provinciálové pøi každoroèních inspekcích i znaènì tvrdí. K takovým patøil i nám již známý P. Germanus Jandík a S. Adalberto ( ), jak vidíme napø. ze zápisù vizitace v piaristické koleji v Bruntále z roku 1747, kde kladl dùraz na to, aby uèitelé netrpìli v celách návštìvy svých žákù, jinak mìli být potrestáni tvrdým pùstem na osm dní. Zakazoval jim chodit na procházky mimo kolej. Podobná naøízení dával také i v jiných kolejích, napø. v Lipníku nad Beèvou. 62 Tento provinciál prý dokonce navrhoval jako opatøení pøi vizitacích známkování uèitelù, kteøí se mìli ráno ukáznìnì ve dvojstupech rozejít do svých tøíd. Pocit všeobecné sledovanosti (èasto i v soukromí) považovali asi nìkteøí klerikové za jednu ze základních podmínek udržení káznì, jak vidíme ještì dnes na obou pøíchodových dveøích v hlavní studovnì Národní knihovny v Praze v nìkdejším Klementinu, kde býval refektáø staromìstské jezuitské koleje. Nad jednìmi (dnes používanými) je zobrazeno boží oko s nápisem Omnia vidit a nad druhými pak i boží ucho s nápisem Omnia audit. Zbývá si ještì položit otázku, jak dlouho dobrá nálada tehdejším uèitelùm vydržela. Bylo to jistì individuální. Mnohým øádovým uèitelùm jistì až do smrti, pokud jim ji nezkazila nìjaká velmi smutná nebo nepøíjemná životní událost. Nìkteøí bývalí uèitelé ovšem na svùj životní optimismus, pokud nepoèítáme s pøirozeným nárùstem skepse se stárnutím, jakoby zapomnìli. Stávali se z nich 18

19 èasto pøísní vizitátoøi, pøípadnì jiní øádoví úøedníci. Po tìch prvních se nám vìtšinou zachovala díla témìø ze všech vìdních oborù, zejména pak uèebnice, které podobnì jako jejich dramata, jež psávali na poèátku pedagogické dráhy pro studenty a žáky svých tøíd, dovedly dodat do lidské duše alespoò jiskøièku optimismu. Po tìch druhých pak nezbylo vùbec nic, pouze nìkolik pøísných naøízení ve vizitaèních protokolech, která nám dnes pøipadají, jakoby rovnìž pocházela z øíše humoru. POZNÁMKY 1 O matrikách a knihách prospìchu (tzv. Libri calculorum) srv. napø. Bartùšek, V.: Cesty studentù z Podblanicka za vzdìláním v 17. století. Sborník vlastivìdných prací z Podblanicka (dále SVPP) 24, 1983, s ; Bartùšek, V.: Cesty studentù z Podblanicka za vzdìláním v první polovinì 18. století. SVPP, 25/1984, s ; Bartùšek, V. a kol.: Piaristé, tradice benešovské vzdìlanosti a kultury. Benešov 1995 (dále Piaristé), 110 s. 2 Nejnovìji Èornejová, I.: Organizace jezuitského školství pøed rokem Z Èeského ráje a Podkrkonoší supplementum 5, Minulost, souèasnost a budoucnost gymnaziálního vzdìlávání. Sborník referátù z konference konané ve dnech èervna 1999 v Jièínì, Semily 2000, s. 9 14; Bartùšek, V.: Dìjiny a specifika piaristických gymnázií v èeských zemích v 17. a 18. století (do roku 1778). Ibid. s Srv. napø. ještì Štverák, V.: Struèné dìjiny pedagogiky. Praha 1983, s Dívèí školy uvádí i v polovinì 18. století napø. i Tereziánský katastr, jehož edice uvádí sice torzovitì, ale již pomìrnì velký poèet uèitelù obecných škol. Tereziánský katastr èeský. Sv. 1. Rustikál (kraje A CH), Praha 1964, 325 s, sv. 2. Rustikál (kraje K Ž), Praha 1966, 525 s. ed.: Chalupa, A., Lišková, M., Nuhlíèek, J., Rajtoral. Nejvíce pøípadù bylo v Litomìøickém kraji. 5 Bartùšek, V.: Pobìlohorské školní øády v èeských zemích. Pedagogika, 1986, s Èornejová, I.: Správní a institucionální vývoj pražské univerzity (Vztah univerzity k panovníkovi, státním a zemským orgánùm). In: Dìjiny Univerzity Karlovy. II , Praha 1995, s Bartùšek, V.: ¼ enseignement du français dans les pays de Bohéme (1620-début XIX e siécle). Archivum Scholarum Piarum, 1990, s Jílek, F. Lomiè, V.: Dìjiny èeského vysokého uèení technického. I/1, Praha 1973, s Bartùšek, V.: Dìjiny a historiografie piaristického øádu z hlediska rekatolizace v èeských zemích. Èasopis Matice moravské (dále ÈMM) 116, 1997, s Volek, T.: Hudební klasicismus. In: Èeskoslovenská vlastivìda. IX Umìní. Sv. 3 Hudba, Praha 1971, (dále ÈSV IX.), s Zde mu napø. vìnoval vynikající pedagogickou péèi øádový skladatel P. Šimon Václav Kalous a S. Bartolomeo ( ), rodák ze Solnice. 12 Texty pøeloženy do èeštiny pod názvem Byl jednou dobrý kantor. 19

20 13 Èesky pod názvem Bledí žáci. 14 Moravský zemský archiv Brno (dále MZA Brno), fond Piaristé Mikulov (E 53), Liber visitationum provinciálium. rkp. 14 A 14 (dále uvádím pouze signaturu rukopisu), pag. 93 (kolej Vídeò). Podobná opatøení proti hrám platila pochopitelnì i pro uèitele. Viz s. 156 ibid. 15 ÈSV IX., s Bartùšek, V.: Pobìlohorské školní øády. s Státní oblastní archiv Tøeboò (dále SOA Tøeboò), fond Premonstráti Želiv, Regulae aneb pravidla k zachování od mládeže pøi gymnasium (alumnatum) slavného kláštera želivského, kn MZA Brno, fond Piaristé Mikulov (E 53), rkp.. 14 A 14, napø. pag. 84 (Vizitace koleje v Kosmonosech r. 1736) nebo s. 252 (Vizitace koleje v Bílé Vodì v r. 1751). 19 Slušné chování se pochopitelnì vyžadovalo od studentù i o prázdninách, stejnì tak jako od klerikù i v této dobì, kdy nebyli pøed svými žáky a pochopitelnì i na cestách mezi jednotlivými kolejemi. Je tøeba si ovšem uvìdomit, že i tehdejší život napø. v poddanských mìstech byl rovnìž omezen podobnými naøízeními o slušném chování. Srv. napø.: Procházková, E.: K životu poddanského malomìsta na Benešovsku v první polovinì 18. století (Možnosti využití vrchnostenských instrukcí). SVPP 23, 1982, s MZA Brno, fond Piaristé Mikulov, (E 53), kn. 14 A 14, pag. 86, 87 (Vizitace koleje v Litomyšli r. 1736), s. 148 (Vizitace koleje v Benešovì u Prahy r. 1740). 21 Jednalo se vlastnì o literární typ tzv. villanus quadratus, jak ho mùžeme napø. poznat v dílech sebraných uèeným premonstrátem J. E. Košetickým ( ) hlavnì z tvorby více než o generaci staršího uèitele V. F. Kocmánka. Srv.: Podlaha, A.: Tøetí díl rukopisného sborníku Evermorda Jiøího Košetického. Sborník historického kroužku (dále SHK), 1908, s. 78; Cesnaková-Michalcová M. Kopecký, J.: Osudy humanisticé divadelní tradice v emigraci i doma, Kopecký, J. Volek, T.: Èeské barokní divadlo lidové. In.: Dìjiny èeského divadla I., Praha 1968, s , K podrobnìjšímu pøíkladu jak tehdy vypadala mìstská rada srv. napø. Procházková, E.: Mìstská správa v Benešovì v 1. polovinì 18. století. Støedoèeský sborník historický 13, 1978, s Cantilenae diversae. Ed. Štìdroò J., Opus musicum. Brno V královských a krajských mìstech vznikla v èeských zemích pøedevším jezuitská gymnázia. 25 Kavalírské fundace piaristù zakládané do poloviny 18. století šlechtici bývaly èasto až na výjimky (Mikulov, Litomyšl) menšího rozsahu. 26 Bartùšek, V.: Pokusy o založení gymnázia v Pelhøimovì. Jihoèeský sborník historický (dále JSH) 52, 1983, s Piaristé. s ; Generální archiv piaristù Øím (dále GA), fond Hist Bibl. CART 133 A, P R. Fundationes variae ad finem non deductae. Ab anno 1619 ad Dopis byl v roce 1684 notáøsky ovìøen. 28 Bartùšek, V.: Pokusy 20

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky.

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky. Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky Dnes je ji všeobecnì velmi dobøe známo, e výuka jazykù se v Evropì,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 7 5 Dìkujeme redakci za

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM.

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM. Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6-7 ŠKOLA BY NEMĚLA UČIT, ALE VZDĚLÁVAT (LADISLAV

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò Kari Fasting Nadìžda Knorre Norská sportovní univerzita a Èeský olympijský výbor Oslo a Praha 2005 Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

STRUÈNÝ HISTORICKÝ PØEHLED

STRUÈNÝ HISTORICKÝ PØEHLED ZEMÌ PÙVODU: Èeská republika. DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO PÙVODNÍHO STANDARDU: 12. øíjna. 1980 POUŽITÍ: Spoleèenské plemeno KLASIFIKACE F.C.I.: Po jeho mezinárodním uznání: skupina 9 - spoleèenská plemena

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Ppress ve keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých

Více

Evangelický kostel se mìl stát dominantou projektovaného, ale nikdy nedokonèeného, trnovanského námìstí. Okolní domy na rohu Scheinerovy a Nedbalovy

Evangelický kostel se mìl stát dominantou projektovaného, ale nikdy nedokonèeného, trnovanského námìstí. Okolní domy na rohu Scheinerovy a Nedbalovy èást tøetí èást/str. obsah 1/2 Fy. Schilling& Graebner 1/3 radnice Dresden Pieschen 1/4 nìkdejí kostel Chabaøovice 1/5 nìkdejí kostel Teplice Trnovany 1/6-7 kostel Hrob u Duchcova 1/8-10 kostel Duchcov

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko QUEDLINBURG 14 D SACHSEN-ANHALT SASKO-ANHALTSKO Staré mìsto Quedlinburg bylo spolu se

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 0 2 PhDr. Irena Wagnerová,

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

ROZSUDEK. takto: Odùvodnìn

ROZSUDEK. takto: Odùvodnìn 11 03 ~cf,+t 5 Ca 148/2006-35 c :ská REPUBLlKA, JMENEM ROZSUDEK REPUBLIKY Mìstský soud v Praze rozhodl v senátì složeném z pøedsedkynì JUDr. Evy Pechové a soudcù Mgr. Aleny Krýlové a Mgr. Jaromíra Sklenáøe

Více

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc. KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc. KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc. KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3234. publikaci Odpovìdná

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Studium knižní, toť pohyb skomíravý a chabý a nikterak nerozehøívá; naopak, rozprávka zároveò pøinese pouèení i poskytne cvik. (Montaigne) Podìkování

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 4 Roèník 2013 OBSAH: Sdìlení Ministerstva prùmyslu a obchodu ÈR 10. Vydání pøíležitostné poštovní známky Krásy naší vlasti: 750. výroèí založení kláštera

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více