STANOVY. TOPOLKA, z. s. Tenisovdho klubu START PRAIIA - Tcnisovi klub. START PRAHA-TOPOLt(A, z's NaTopolce l, Prahf4\ lc: 6383I619,/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY. TOPOLKA, z. s. Tenisovdho klubu START PRAIIA - Tcnisovi klub. START PRAHA-TOPOLt(A, z's NaTopolce l, 140 00 Prahf4\ lc: 6383I619,/"

Transkript

1 STANOVY Tenisovdho klubu START PRAIIA - TOPOLKA, z. s. Tcnisovi klub START PRAHA-TOPOLt(A, z's NaTopolce l, Prahf4\ lc: 6383I619,/ /d

2 Obsah: I. Zdkladni ustanovenl Posldni a cile II. ln, flenstvi. pniva a povinnostj elent lv. LlensKe pnspevky a popralky V. TK 9rs6ny VI. Clensk6 schrlze TK VIL Vfbor TK VIII. Revizni komise TK IX. Ustanoveni o volb6ch X. Majetek a hospodaleni TK XI. Zastupovdni TK XIL Z6vdredn6ustanovenI 'Ienisow klub '^lll"":'$t:il!!!:hql ler

3 Zdkladni ustanoyeni L II. l. 2. L I. Tenisovi klub START PRAHA - TOPOLKA, z. s. (drile jen,,tk') je spolkem ve smyslu $ 214 a ndsl. zrik. i Sb., obdanskdho z6koniku, v plah6m zndni, a j ako takovli j e pnivnickou osobou zprisobilou k pr6vnimu j edn6ni, Niizev spolku: Tenisovj klub START PRAHA - TOPOLKA, z. s. Sidlo spolku: Praha 4. Na Topolce 1. PSC Identifikadni dislo: Udel spolku: TK je samospr.ivnim, dobrovolnlim svazkem dleni, fyzicky;ch osob, kted se spolduji s cilem uspokojovani jejich potieb a zijm$ formou sporto\,nlho \,yziti, a to zejmdm tenisem. T)to stanovy jsou uloieny v riplndm zn6ni v sidle TK. Hlavni a vedleisi iinnost TK Hla\d dinnost TK smeiuje k ochraad a uspokojeni spolednlfch zijmrl dlenfi TK a napliiovrini jeho poslani prostiednictvim zabezpeao\irn spoflo\ari dinnosti, zejmdna v tenisu, a to fomou jak z6vodniho hmni druzstev a jednotlivcri, tak formou rekeadniho hrani v r6mci TK a d6le dinnosti klubov6. V souvislosti s hlavni cimosti l K zejmdna: a) v1'tvdii podminky pro sportovni dinnost a to jak pro svd dleny, tak v ramci s\,"ich moznosti i pro veiejnost, b) vltvaii ekonomick6 piedpoklady a podminky svd dinnosti, c) ctu',.'i rfava a zajmy svich dlenri souvisejici s dinnosti TK, d) buduje, provozuje a udrzuje sv6 spotovni a jind zaiizeni a tim vj,lv6ii vlastnf mated6lni podminky pro svoji dimost. Vedle sve hlavni dinnosti a kjeji podpoie TK v,.viji take vedlejii hospod6iskou dinnost spodivajici v rozvoji vlastnich hospodriisklfch a finandnich zdrojt a provozovani samostahe hospod6isk6 a viddledn6 dinnosti. Jednii se zejmdna o: a) telov'ichovnd a rehabilitadni dinnosti jako sluzby dlenrim a velejnosti, b) klubovou dinnostpro dleny se zajistdnim spoledenskdho zrfuemi, c) sponzorskd ajind zajistdni sportovni dinnosti, d) jin6 sluzby pro dleny a veiejnost v zaiizeni TK. ilenstvi, nrdva a novinnosti ilenfi t. elenstvi v TK je dobrovolnd. ilenem TK se m0ze stdt kaiis fyzickd osoba, kter6 vyslovi souhlas s tdmito stanovami. Fyzick6 osoby mladsi l8-ti let se mohou st6t dleny pouze se souhlasem ziikonndho zastupce. Tenhor"i khtb START PRAHA"TOP0LY.A, z.t NaTopolc,e 1, I40 00 Praha 4 lc: n

4 , Minimrilnim podtem dlenr.i TK jsou 3 osoby. elenstvi vznike na z6klade podane piihldsky po jejim schvrileni ze strany viboru. Podtinim piihl63ky projevuje uchazed o dlenstvi svou vili bjt od okamziku vzniku dlenstvi vdz6n stanovami TK. Z6lladni prriva dlena TK jsou: a) tiastnit se podle srjch z6jmri, moinosd a schopnosti sporlovniho a klubovdho Zivota, b) pro$fednictvfm organi TK rozhodovat o dinnosti TK, c) obmcet se na org6ny TK se sv:hrd podnety, navrhy a stiznostmi, d) uvdst sve dlenstvi do "klidu ' (ponechat si v3ecbna pr6va dlena TK s vijimkou hani na kutech) na z6kladd Z6dosti piedand vlfboru - max. na 5 let v iadd za sebou. Zdkladni povinnosti dlena TK jsou: a) doddovat stanovy TK a plnit rozhodnuti piijatajeho orgfuy, b) dodrzovat vnitini smdmice a pokyny, c) Setlit a chninit majetek TK, usilovat o dohd jmeno klubu a respektovat vzajemnou irctu a distojnost mezi dleny TK, d) i6dne a vdas plnit dlenskd piispevky a poplatky stanovend v souladu s dlinkem IV. tdchlo stanov. elenstvi v TK zanika: a) \Tstoupenim dlena, b) vlazenfm dlena pro neplaceni dlenskfch piispevkri, c) vyloudenim Elena prc zayazne poruseni povinnosti rrypljvajicich z dlenstvi (rozhoduje qibor 2/3 vdtsinou dlent \dboru), d) rtnfiim, e) z6nikem TK. Rozhodnuti o vyloudeni se dorudl vyloudendmu dlenovi. ilen mize do pahacti dni od dorudeni rozhodnuti v pisemnd fome nawhnout, aby rozhodnuti o jeho lyloudeni piezkoumala revizni komise TK. Pii zriniku dlenstvi je dlen povinen provdst majetkovd vlpoiddrini nejpozddji ke dni z6niku dlenstvi. 8. V;fbor je povinen vdst seznam dlent TK, kteri je neveiejni. Seznam dlent TK bude veden v elektronickd podobd s tim, Ze z6pisy a vimazy tikajici se dlenstvi osob v TK budou provedeny bez zbytedndho odkladu po td, co dojde k rozhodnd skutednosti. Tenisovi klub START PRAHA'TOPOLI(A' z 5' NaToPolce I Praha a li: ry

5 Iv. l v vi. l Druh a vjsi dlensklfch plispdvkri a poplatht (za nziviri skiiiiky, sportovniho n6dini atp.) navrhuje vfbor a schvaluje dlensk6 schtze. V pravomoci vlfboru je sranovem popla&t za sluzby, ktere jsou zavriddny v obdobi mezi kon6nim dlenskfch schrizi. elenskd piispdvky a poplatky jsou piijmem TK. Zprisob vybir6ni plispevkrl a poplatkrt stanovi vjbor. Jind piijmy, klerd zisk6 TK vlastni aktivitou, jsou piijmem TK ajejich vyuiiti stanovi rr,.fbor v souladu s tdmito stanovarni a piislusnlfoni pr6vnimi ptedpisy. Ore{ny TK elenskd schize Vibor Reviznl komise elenski schtze TK elenskri schrize TK je nejvysdim schvalujicirn a volebnim org6nem TK. Do pravomoci dlenskd schrize patii: a) urdit hlavni zam6ieni dinnosti TK, b) schvalovat stano\t TK, jejich zmdny a dopldky, c) volit a odvolavat dleny qiboru a revizni komise, d) hodnotit dinnost dalsich orgdnt TK, j souji ziizeny, a jejich dlenfi, e) schvalovat plin dinnosti TK a rozpodet TK piedlo2enf vlfborem, 1) schvalovat virodni zpriivu o hospodaieni TK piedlozenou Ufborem, g) schvalovat zpdru o dinnosti TK piedlozenou qfborem, h) schvalovat nrivrh na druh a \4iii dlenskich piispdvkri a poplatk0 piedklddanf qfborem, i) rozhodovat o odvol6ni vfborem vyloudenjch dlenri a dodasne odvolanfch dlenech vjboru, j) rozhodovat o prodeji a zatczovlni \emovitdho majetku zdstavnim priivem, k) rozhodoval o zuseni TK s likvidaci nebo o plemdnd TK. Rddnli dlenski schtze se schazi lx rodne. dlenskou schrizi svoliv6 r,ybor nejpozddji 21 dni piedjejim kon6nlm. Mimoir4dn6 dlenskd schrlze musi blit svoldna vfborem na Z6dost nejm6n6 1/3 vsech dlenri TK (resp. jejich zrikonnlich zastupct v piipade dleni nrladlich 16_ti leo nebo Tenisovt klub START PRAHA-TOPO!r\A, z.s. NaTopolce 1, Praha 4 le: t) /?-

6 revizni komise a to vhodnjm zpr.isobem a nejpozddji do 30-ti dnri ode dne, kdy vjbor obdrzel Zddost o jeji svol6ni Zpozvinky na dlenskou schfizi musi byt ziqmd misto, das a polad zasedani. Misto a das zaseddnl se urdi tak, aby co nejmend omezovaly moznost dleni se ho irdastnit. Kazdt dlen TK je opravnen fdashdt se zased{inl dlenskd schize osobnd, nebo v piipade dleni mladiich 16-ti let prostiednictvim sr,"jch zr{konrrfch z6stupcrl, volit na nem a pozadovat i dostat na nem rysvdtleni ohledne zalezitosti TK, vztahujeli se pozadovand rysvctleni k pledmctu zased6ni dlensk6 schr.ize. PoZadujeJi dlen TK na zasedani sdcleni o skutednostech, kterd z6kon uvelejnit zakazuje nebo jejichz prozrazed by TK zptsobilo v6znou fjmu, nelze mu je poskltnout. Clensk6 schrlze je schopna usndset se za ridasti min. 1/4 dlenri TK. Ve vdci stanov, zrusen{ TK s likvidaci nebo o jeho piemend a vypoidddni majetku fozhoduje 2/3 vdtiinou piitomnfch dlent, v ostatnich piipadech nadpolovidni vet3inou ptltomntch dlenri. KaZdf dlen m6 jeden hlas Hlasovanl na dlensk6 schizi se prov6di aklamaci, pokud dlensk6 schrlze nerozhodne jinak. Zaseddni dlenskd schrize je vedeno piedsedou, kteri je zvolen na zad6tku zasedrnl spolu se dvdma oveiovateli protokolu ze zasediini, v souladu s ohld3enlim poiadem zasedimi, ledale se 61ensk6 schize usnese na pieddasnem ukondeni zaseddni. Z6leZitost, ktei6 nebyla zaiazen ne polad zaseddni pii jeho ohldseni, lze rozhodnout jen za ridasti a se souhlasem vdech ilent TK opr6vndnich o d hlasoval. O prf,behu a z6vdrech zased6ni dlenskd schtze se poiizuje protokol, jehoz Whotoveni je povinen zabezpedit vjbor do 30 dni od ukondeni zasediini. Tento protokol podepisuji dva ov6iovatel6 z iad zvolentch fdastniku dlensk6 schtze, Z Fotokolu musi bit patmd, kdo zased6ni svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahijil, kdo mu piedsedal, jak6 piipadn6 dalsi dino\a1iky dlenskri schrize zvolila, jakd usneseni pfijala a kdy byl protokol \Thotoven. Kazdt dlen TK mrize nahlizet do protokolt ze zasedrini dlensk6 schtze v sidle TK. Clensk6 schize mrize rczhodovat mimo zaseddni (per tollam) v pisemnd formd nebo elektronickou postou ( em). Ndvrh usneseni zasle piedseda vsem dlentm TK na ovd adresy nebo poltovnl adresy, kter6 jsou uvedeny v seznamu dleni. Ndvrh usneseni obsahuje: a) text navrhovan ho usneseni ajeho zdrivodnbni; b) ptlpadne podklady pottebne pro jeho plijeti; o) adrcsu piedsedy dlensk schtze (postovni nebo ovou), na kterou je tieba rtj6dieni dorudit; d) thritu pro dorudeni rf6dieni individutlnfho dlena (nejmdn6 vsak sedm kalend6inich dnt); pro zad6tek jejlho bdhu je rozhodnd dorudeni n6whu individu6himu dlenu spolku. r""kow klub srmr rniill'*1o;xlnzri L-".--o NaTopolce h n l(-: ojor r"' - \tl -1Al' I

7 t Nedorudlli individurilni dlen ve lhtte urden6 v ndwhu osobe opr61afn6 ke svolftli dlgnsk6 schize souhlas s nriwhem usneseni, plati, Ze s n6l'rhem nesouhlasi. Rozhodnuti je piijato, jakmile dojde ve stanoven6 lhtt ke kladndmu ryjridieni posledniho individu.ilnlho dlena, kterim bylo dosazeno nadpolovidni vc8iny. Nadpolovidni vdtsina se pro ridely hlasov6ni per rollam poditri z celkov6ho podtu individudlnich ilenri. Visledek rozhodovfui, vdetnd dne jeho pfijeti, ozriml piedseda viboru TK nebo osobq kterd hlasovdni per rollam r,lvolala, neprodlend vjem dlenflm spolku, a to postupem pro svoldni dlenskd schtze. Visledek rozhodovdni per rollam, vdetne zn ni piijatdho usnesenl, bude pisemnd zaznarnen6n v z6pisu z nejblitsiho zased6ni dlensk schtze. Rozhodovat per rollam nelze o zm n6ch stanov, zr.useni TK s likvidaci nebo o ieho piemdnd a \,moi6dad majetku. VII. Vfbor TK 1. Vibor je kolektivnim statut6mim orginem TK, kterf iidi dinnost TK v souladu s tdmito stanovami, obecnd z6vaznimi pr6vnimi ptedpisy, jakoz i jinjmi pledpisy, Llerimi je TK v6z6n, a usnesenim dlenskd sahize. 2, V:fbor zvoleni dlenskou schtzl je 8 dlenni aze sv6ho stiedu si voli piedsedu, kterfje zodpovddni za dinnost \-iboru. 3. VyZdd6-1i si to mimoi6dn6 situace a neklesl-li podet dlenfi vlfboru pod polovinu, mtze se v,.fbor usn st a kooptovat dalsi dleny TK az do podtu 1/3 sv-ich dlent, nebo dodasne odvolat do konini n6sledujici dlenskd schrize dleny vliboru za ptoklzxrott neomluvenou nefdast na schrlzich l"jboru nebo z6vaznd poruienl stanov TK. Dodasnd odvolani dlen vtboru m6 priivo se prcti tomuto rozhodnuti odvolat na dlenskd schtzi. 4. Vfbor se schr2i zpravidla lx mesidne. Svol6v6jej ajedn6ni iidi piedseda v,.fboru nebo povdienlf dlen vfboru. O jednrini vlfboru se poiizuje protokol podepsanj piedsedou popi. povdlenim dlenem v-fboru. Vyhotovenl Fotokolu obdrzi pfedseda rcvizni komise a bude zveiejneno. 5. Vlibor je schopnf usniseni, je-li pfitornna nadpolovidni vdtsina jeho dleni. Rozhodnuti Wboru je piijato, hlasujeji pro nej nadpolovidnl vetsina piitomnich (s qfjimkou bodu III.6.c tdchto stanov). V piipadd ror,nosti hlasr.i rozhoduie hlas piedsedy. 6. Clenov6 \iborujsou voleni dlenskou schfizl na dobu 4 let. ileny r",fboru mohou bjt zvoleni pouze dlenovd stadi 18-ti let, 7, \,I!bor zelmera Tenisovi khb START PRAHA-TOPOLKA, z,s, NaTopolce I Praha 4 ta.6?a1r6rq /\ /,i. / -,,//

8 a) operatimc iidi dinnost TK a vykoniivri rikony ulozen v dlanku II. techto stanov a rozhoduje o viech otdzkach, kterd nejsou pr6r,rrimi pledpisy nebo tdmito stanovami vyhrazeny do pravomoci dlenskd schize, b) piipraruje navrh stanov TK ke schv6leni dlenske schizi a rrydrivd smdmice opemti\a{ho charaktelu, c) zlizuje v plipade potieby odbom6 komise, d) rozhoduje o piijeti dlena do TK a o ukondeni jeho dlenstvi v souladu s dlintem III. techto sta[ov, e) ptedkl6d6 dlensk6 schizi ke schv6leni niivrh na druh a qfsi dlenskfch piispdvkt a poplatku, f) piedkl6d6 dlensk6 schrizi ke schv6leni p16n dinnosti TK, rozpodet TK, vjrodni zprdvu o hospodaieni TK a zpr6vu o dinnosti TK, g) zajisduje provoz a vluziti sportowich ajinichzalizeni slotzicich k dirurosti TK, h) iidi sportovni z6vodni dinnost, i) schvaluje treodrsk a hrridsk6 zaji3tdni zevodnich druzstev a jejich sportovnd materi6lni podminky. 8. Clenstvi ve viboru zanika: a) zvolenim novdho ltboru po upl),nuti funkdniho obdobi, b) odvoldnim dlena z funkce podle odstavce 3 tohoto dlanku, c) odvoldnim dlenskou schrizi, d) vzd6nim se dlenstvi, e) fmrtim. VIII. Revizni komise TK l. Revizni komise je kortrolnim org6nem, k:tery je za svou dinnost odpovednf dlenskd schizi. 2. Revizni komise se sk16d6 ze 3 dlenri TK. 3. YyZid6-li, si to mimoi6dn6 situace a neklesl-li podet dleni reviznl komise pod polovinu, mtze se levizni komise usn6st a kooptovat dalii dleny TK az do podtu 1/3 sr".fch dlenr.i, nebo dodasnd odvolat do konani nrisledujici dlensk6 schtze dleny revizni komise za prokilzanou neomluvenou nefdast na schrizich revizni komise nebo z6vazn6 ponrseni stanov TK. Dodasnd odvolari dlen revizni komise m6 pr6vo se se proti tomuto rozhodnuti odvolat k dlenskd schizi. 4. elenovd revizni komise jsou voleni dlenskou schr.izi na dobu 4 let. ileny revizni komise mohou blit zvoleni pouze dlenovd starii l8-ti let. Tenlsovt klub START PMHA'ToPOIr,A, z.s NaTopolce l, Praha 4 /a lc:6383r61e {ry '

9 5. Clenov6 revizni komise si voli ze sveho stiedu pledsedu, ktert je odpovedni za jeji dinnost. 6. Revizni komise zejmdnal a) dohlizi, jsouji zrilezitosti TK l6dn6 vedeny a r,ykonrivdji TK dinnost v souladu s tdmito stanovami a prevnimi piedpisy, b) konholuje idetnicm a ryzaduje si od viboru piipadnd vysvdtlenl k rnaterialnimu obsahu, c) porovn6v6 fdaje ridetnictvi se schvrilenjm rozpodtem, prvotnimi doklady a prov6di rozbory dosazenich visledkt, d) piipravuje pro jedn6ni ilenskd schuze zpriilu o sv6 dinnosti a vyjddieni k qfoodni zpravd viboru o hospodaieni TK, s kterlfm v piedstihu pled konrinim dlensk6 schtze seznrimi qibol e) zpravidla po skoni ni dt\,'rtleti gov6di kontrolu fdetnictvi a o zjist6nich vf sledcich informuje vfbor, I piezkoum6v6 rozhodnuti \''iboru o \,Tloudenl dlena TK. 7. Revizni komise se schdzi zpravidla lx za dt\41 roku. Svol6v6 ji a jedn6ni tidi jeji piedseda. 8. Revizni komisi musi blft pro qfkon jeji funkce poskltnuty ze stany organt a zam6stnancfi TK v3echny potiebn6 podklady, rczhodnuti, informace a vysvetleni. 9. Na zjilt6nd nedostatky v dinnosti TK upozoriuje revizni komise r{bor. 10. Clensrri r reriznikomisi zanik6: a) zvolenim nove revizni komise po uplynutl funkdniho obdobi, b) odvol6nim dlena z funkce podle odstavce 3 tohoto dl6nku, c) odvol6nim dlenskou schtzi, d) vzdanim se dlenstvi, e) fmrtim. IX. Ustanoyeni o volbfch do ors6nfi TK l. Volby do orgrinri TK ptiprar,uje vibor a iidi volebni komise na\,azen6 Wborem a zvolenii dlenskou schrizi. X, Maietek a hospodaieni TK l. Majetek TK tvoii finandni fondy, hmotni majetek, pohledrivky a jini majetkova priva. Zdrojem majetku j sou zejmdna a) majetek, majetkov6 pr6va a r{nosy z nich, Tenisovt klub START PMHA-TOP0IKA, z t. 9 Na Topolce I, Praha 4,)- lc: '7

10 b) piispevk) a poplark) ilenfi. c) piijmy ze sportovli, spoledenskd, obchodni ajind hospodrifskd aimostl, d) piijmy z pos$tovanfch sluzeb, e) piispevky, dary, dotace ajin6 piijmy. 2. Hospodaieni TK se iidi rozpodtem schvdlenlfm dlenskou schtzi na obdobi kalend6lnlho roku. 3. Finandnlmi prosttedky TK v ramci schv6len6ho hospodaieni disponuji povdieni dlenovd a pracovnici TK. 4. K pod,iv6ni objedn6vek di jinfch forem zdvazkt je nutni souhlas povdieneho dlena ljboru. 5. Zisk z dinnosti TK lze pouzit pouze pro dinnost a sf6ru TK. o. L tenove tl! nerucr Taleno oruny. XI. Zastupovdni TK 1. TK zastupuje ajeho rcprezentantem navenekje piedseda vlfboru, piipadne poveienf dlen v.fboru nebo v souladu s pr6vnimi pledpisy povdleny dlen di pracovnlk TK. 2. Pr6vni jedn6ni a podepisovrini jm6nem TK dini piedseda vfboru piipadnd spolu sjednlm daliim poveienjm dlenem \".iboru. Stanory schvdleny Mimoliidnou valnou hromadou TK Start Praha Topolka dne Stanory TK byly zarcgistrovriny rejsaikovi ^ "ood. an..'1.(:!.!:.1!(.! in7- frr,trul?t,lr( fita(ttol< urilo', c t Teniso\t klub START PMHA-TOPOLKA, z s. NaTopolce Praha 4 la: l0

Obecni iriad Kramolna. Zasedfini nebylo pieruseno. Alena Kadav6, Jitka Krop6dkov6, Ing. Bohumil Pecold, Jiii Mar5ik, Ladislava Novotn6, Ing.

Obecni iriad Kramolna. Zasedfini nebylo pieruseno. Alena Kadav6, Jitka Krop6dkov6, Ing. Bohumil Pecold, Jiii Mar5ik, Ladislava Novotn6, Ing. ,/ Misto jedn6ni: Hodina zahifeni: Hodina ukondeni: Zdpis i.i z ustavujiciho zaseddni Zastupitelstva obce Kramolna, konan6ho dne 5. listopadu 2014 Obecni iriad Kramolna 18:00 hodin 18:40 hodin Doba pieru5eni

Více

{*n L+"ftrsJ$ poddir{tl km)lgu. Stanovy. Zpdvdckdho spolku,,hlahol" v Praze schv6len6 valnou hromadou dne 30. iljna2}lz

{*n L+ftrsJ$ poddir{tl km)lgu. Stanovy. Zpdvdckdho spolku,,hlahol v Praze schv6len6 valnou hromadou dne 30. iljna2}lz is,.* Stanovy Zpdvdckdho spolku,,hlahol" v Praze schv6len6 valnou hromadou dne 30. iljna2}lz $1 Nizev, sfdloo pn{vnf charakter poddir{tl km)lgu {*n L+"ftrsJ$ l" Nrizev spolku je Zpdviclcf spolek HLAHOL

Více

Z6pis ze z sedilni Zastupitelstva obce Libenice, konan6ho dne 19. l.20l5,od 19:00 hodin. 1. Zzhfijeni zasedrini zastupitelstva

Z6pis ze z sedilni Zastupitelstva obce Libenice, konan6ho dne 19. l.20l5,od 19:00 hodin. 1. Zzhfijeni zasedrini zastupitelstva Obec Libenice Zastupitelstv obce Libenice Z6pis ze z sedilni Zastupitelstva obce Libenice, konan6ho dne 19. l.20l5,od 19:00 hodin. 1. Zzhfijeni zasedrini zastupitelstva Tasedini Zastupitelstva obce Libenice

Více

obeanskeho SDRUZnxf SK SLAVIA vejprnice

obeanskeho SDRUZnxf SK SLAVIA vejprnice STANOrY obeanskeho SDRUZnxf SK SLAVIA vejprnice kolskt 301.33027 VeiPmice Go: esggtzt CL. I. Nizev sfdlo 1. SK Slvi Vejprnice (d6lejen klub), je dobrovolnou orgnizcisdruzujici fyzicke prsvnick6osobys cilemuspokojenijejich

Více

et. z UEel nadainiho fondu

et. z UEel nadainiho fondu STATUT NadaEniho fondu Neuron na podporu v6dy Preambule Karel JaneEek, PhD., r.e.:73o72612039, bytem U Tieti baterie to48121,160 00 Praha 5 Bievnov, zaloiil nadaini fond s ndzvem "Nadadni fond Neuron na

Více

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508 LIBERECKY KRAJ U lezt 642/2a. Liberec 2. 46180 Ej.: ZL- 4/09-S Zlizovaci listina Zastupitelstvo Libereckdho kraje dle ustanoveni $ 35 odst. 2 pism. k) z6kona dislo 12912000 Sb., o krajich, ve zneni pozddjsich

Více

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s I r rscsrstra tasr L FRAI{A 5 J vpsrsra iasr praha s uneo vbsrsrp iasrr praha s PRAVIDLA PRO YYULLVAXI UdNTOWCU NETNVE SrrilviCn pi.ispf vrri NA s rravovani nt ri cl. I Piedm6t fpravy Udelem t6chto pravidel

Více

Zipis ze zasedf,nf Zastupitelstva obce Libeniceo konan6ho dne 27. 4.2015, od 19:00 hodin.

Zipis ze zasedf,nf Zastupitelstva obce Libeniceo konan6ho dne 27. 4.2015, od 19:00 hodin. Obec Libenice Zastupitelstvo obce Libenice Zipis ze zasedf,nf Zastupitelstva obce Libeniceo konan6ho dne 27. 4.2015, od 19:00 hodin. Zahfjeni zas ed 6nf zastupitelstva T.aseddni Zastupitelstva obce Libenice

Více

1. Zahfieni. prezentace" volba orgdnri ShromiZddni. Zhpis z jedn6nf Shrom6id6nf Spoleienstvi vlastnikri domu ip. 3203 v Praze 10 Hyacintov 3208/8

1. Zahfieni. prezentace volba orgdnri ShromiZddni. Zhpis z jedn6nf Shrom6id6nf Spoleienstvi vlastnikri domu ip. 3203 v Praze 10 Hyacintov 3208/8 ,n a-a Zhpis z jedn6nf Shrom6id6nf Spoleienstvi vlastnikri domu ip. 3203 v Praze 10 Hyacintov 3208/8 se sfdlem: Hyacintov6 3208/8, L06 00 Praha 10 ICz 27171205, DIC: C227171205 zaps. u MS v Praze, odd.

Více

. 3.3. Skrut6tor: Franti5ek Kr61. ;""k";;il z(nnamu. I' volba z6stupcri jednotek i. 16 vsech vlastnikr.i Gar6lov6 st6ni 1. podzemn i pod!rti) a i..

. 3.3. Skrut6tor: Franti5ek Kr61. ;k;;il z(nnamu. I' volba z6stupcri jednotek i. 16 vsech vlastnikr.i Gar6lov6 st6ni 1. podzemn i pod!rti) a i.. (l---\ Zdpis ze shromriid6ni vlastnikri iednotek Hrlrka I konan6ho dne 11. 06, 2014 ShromaZd6ni bylo svol6no vjborem SVJ Hurka I rozesliinim doporudeniy'ch pozv6nek po5tou a qvesenim piiloh na uiednich

Více

Stanovy bvtoveho druzstva. Ziikladni ustanoveni

Stanovy bvtoveho druzstva. Ziikladni ustanoveni Stanovy bvtoveho druzstva uplne znenl I. Ziikladni ustanoveni al. r Obchodni firma Druzstvo piijalo n6zev obchodni firmy :,,Bltovd druzstvo V zipoli 23" /d6le jen 'druzstvo'7 (r.z Sidlo druzstva Druzsrvo

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky, Školní sportovní klub při Gymn{ziu Petra Bezruče STANOVY. ČSA 517, Frýdek Místek,

Asociace školních sportovních klubů České republiky, Školní sportovní klub při Gymn{ziu Petra Bezruče STANOVY. ČSA 517, Frýdek Místek, Asociace školních sportovních klubů České republiky, Školní sportovní klub při Gymn{ziu Petra Bezruče STANOVY ČSA 517, Frýdek Místek, 738 02 I. Z{kladní ustanovení 1) N{zev: Asociace školních sportovních

Více

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y'

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' Uptne zn ni r. zakladni usrrnovbni ilinek Zfl

Více

I 00 559 032. Zadavatel. Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch zakizkdch platndm zndni)

I 00 559 032. Zadavatel. Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch zakizkdch platndm zndni) Zadavatel Gymnr{zium Brno, tiida Kapitina Jaro5e, piispevkovri organizace ti. Kpt. Jaro5e 14 Brno 658 70 I 00 559 032 Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

I d:.,,1. konan6ho dne L5.12.20L4, od 18:00 hodin, Ziipis. na Obecnim diad6 v Zivanicich. i-* :; -..l. ze zased6ni Zastupit,elstva obce Zivanice,

I d:.,,1. konan6ho dne L5.12.20L4, od 18:00 hodin, Ziipis. na Obecnim diad6 v Zivanicich. i-* :; -..l. ze zased6ni Zastupit,elstva obce Zivanice, i-* :; -..l I d:.,,1 ',.-,.t1"tt t \"-..-j",..,,"' obec Zivanice Zastupitelstvo obce Zivanice Ziipis ze zased6ni Zastupit,elstva obce Zivanice, konan6ho dne L5.12.20L4, od 18:00 hodin, na Obecnim diad6

Více

S T A N O V Y občanského sdružení s názvem Popice Charlese Sealsfielda, o.s.

S T A N O V Y občanského sdružení s názvem Popice Charlese Sealsfielda, o.s. S T A N O V Y občanského sdružení s názvem Popice Charlese Sealsfielda, o.s. Čl. 1. Název a sídlo Popice Charlese Sealsfielda, o.s. (d{le jen Sdružení). Popice č. 56, 669 02 Znojmo. Čl. 2 Charakter sdružení

Více

Stanovy spolku JuniorBand, z. s.

Stanovy spolku JuniorBand, z. s. Stanovy spolku JuniorBand, z. s. Čl{nek I N{zev a sídlo 1. Spolek nese n{zev JuniorBand, z. s. (d{le jen Spolek ). 2. Spolek je spolkem ve smyslu z{kona č. 89/2012 Sb., občanský z{koník, v platném znění.

Více

Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni

Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni odbor kontroly e1: Lr-oo9sn:/Hav Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni obec Kvitkov, ri oosr1531 za rok20l3 Plezkoumfni se uskuteinilo ve dnech: 16.10.2013 2.4.2014 nazdkladd zilkona()..42012004 Sb.,

Více

Česká tábornická unie, z.s. stanovy spolku

Česká tábornická unie, z.s. stanovy spolku Česká tábornická unie, z.s. stanovy spolku ČLÁNEK I. Název a sídlo 1.1 Česká tábornická unie o.s.( dále jen ČTU ) ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

1. ZAkladni ustanoveni

1. ZAkladni ustanoveni Stanovy spoledenstvi vlqltnikn iednoxek YEljmov!l!41qLj 4q1 STANOVY SPOLEdENSTVi VLASTNiKT JEDNOTEK VRATIMOVSKA 481-484 1. ZAkladni ustanoveni 1.1. Spoledenstvi vlash l(ri jednotek (d6le jen,,spoledenstvi"),

Více

WObec Zivanice. konan6ho dne L7. L2.2OL5, od 18:00 hodin, 26pis. na Obecnim riiade v Zivanicich

WObec Zivanice. konan6ho dne L7. L2.2OL5, od 18:00 hodin, 26pis. na Obecnim riiade v Zivanicich WObec Zivanice Zastupitelstvo obce Zivanice 26pis ze zasedsni Zastupitelstva obce Zivanice, konan6ho dne L7. L2.2OL5, od 18:00 hodin, na Obecnim riiade v Zivanicich Zahdjeni zased6ni zastupitelstva Zasediini

Více

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts MEstskS df st Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts Jednini Z ze dne 20.5.201s Zodpovfdit Termin nlneni Nov6 usneseni iislo Snlndno Kontrolni termin Podpisy F,l'i'lr/6 -".* "9 zdstupce starosty

Více

ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl

ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl Preambule V souladu s ust. $ 3 Zil

Více

S t a n o v y Spolku rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí, z.s.

S t a n o v y Spolku rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí, z.s. 1 S t a n o v y Spolku rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí, z.s. Článek I Základní ustanovení 1. Spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole

Více

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti RozHoDr\uri "rnnnvfho AKcroNAi,n v ptsonnosrr valne HRoMADy spor,nixosrr desk[ olympijslci a.s. IC 25268708, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 6, PSe 101 00, zapsanhv obchodnim rejstiiku veden6m Mdstsh-im

Více

STANOVY. Sportovního klubu JUDO České Budějovice, z. s. Článek I. Právní postavení

STANOVY. Sportovního klubu JUDO České Budějovice, z. s. Článek I. Právní postavení STANOVY Sportovního klubu JUDO České Budějovice, z. s. Článek I. Právní postavení 1. Spolek s názvem Sportovní klub JUDO České Budějovice, z. s. (dále jen SK JUDO ČB, z. s.) je samosprávná, dobrovolná

Více

z AP I S i. 612015 ii t Program: 1. Volba ovdiovatelfl o Bez vy'j6dieni' 1. Volba oveiovatehi zdpisu

z AP I S i. 612015 ii t Program: 1. Volba ovdiovatelfl o Bez vy'j6dieni' 1. Volba oveiovatehi zdpisu i{ ii t z AP I S i. 612015 ze zasediniobecniho zastupitelstva konan6ho dne 30. 9. 2015 v Orli od 19.00 hod. I pfitomni: p. Haw6nek, Janou5kov6, Flifu, 1,6ikov6, Jenidek, Brabec, Homfl

Více

Obec DuSniky, orsnny 6s,413 01 Roudnice n. L. tel.fax:+42o 416 847001 mob: 602 656 464

Obec DuSniky, orsnny 6s,413 01 Roudnice n. L. tel.fax:+42o 416 847001 mob: 602 656 464 Obec DuSniky, orsnny 6s,413 01 Roudnice n. L. tel.fax:+42o 416 847001 mob: 602 656 464 teo:00263593 e-mail: info@dusnikv.cz www.dusnikv.cz zlpts z g. ztsnnani z,rsruprrelstva obce DuSniry konan6ho dne

Více

S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště z.s.

S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště z.s. STANOVY SPOLKU s S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště z.s. TJ Sokol Staré Hradiště z.s. se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu ve Starém Hradiště a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek

Více

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve Stranajedna $T'W.trNffi{',{s NOTAfrSKYZAPTS NZ 503t2014 sepsanf dne 26.6.2014 (slovy: dvac6t6ho Sestdho dervna roku dva tisice 6trnfct) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, nolsiem v Prazn, not6iskou kancel6ii

Více

STANOVY. Tenisového klubu Ústí nad Orlicí, z.s.

STANOVY. Tenisového klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Tenisový klub Ústí nad Orlicí, z.s. STANOVY Tenisového klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Stránka 1 z 6 Článek I. Základní údaje o spolku 1. Název: Tenisový klub Ústí nad Orlicí, z.s. (dále jen Spolek) V běžném

Více

Zapisovatel: Piitomno obdant: Host6:

Zapisovatel: Piitomno obdant: Host6: // Misto jednrini: Hodina zahdjeni: Hodina ukondenf: Zfpis i.iii ze zasedilni Zastupitelstva obce Kramolna, konan6ho dne 18. rinora 2015 Obecni riiad Kramolna 18:00 hodin 19:41 hodin Doba pieruseni zasedini:

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: 26989247 STANOVY I. NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1. Název organizace je Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485 (dále jen spolek) 2. Sídlo

Více

MEsto NEmiice nad Hanou

MEsto NEmiice nad Hanou MEsto NEmiice nad Hanou Obecnd ztvazna vyhli5ka 8.312012, o mistnim poplatku zaprovoz syst6mu shromalilovdni, sberu, piepravy, tiid6ni, vyulivini a odstraiovfni komun6lnich odpadri Zastupitelstvo mdsta

Více

Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha.

Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha. I. NÁZEV A SÍDLO Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha. II. ÚČEL Spolek je dobrovolný a samosprávný

Více

S T A N O V Y. TJ Sokol Charvátská Nová Ves z.s. I. Základní ustanovení. Sídlem TJ je: Charvátská Nová Ves, Tyršův sad č. 206/4, Břeclav-6

S T A N O V Y. TJ Sokol Charvátská Nová Ves z.s. I. Základní ustanovení. Sídlem TJ je: Charvátská Nová Ves, Tyršův sad č. 206/4, Břeclav-6 S T A N O V Y TJ Sokol Charvátská Nová Ves z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem TJ Sokol Charvátská Nová Ves z.s.(dále jen TJ) je dobrovolný a samosprávný svazek členů, kteří provozují sport, tanec,

Více

STANOVY Společnosti pro výživu, z.s.

STANOVY Společnosti pro výživu, z.s. 1. Název spolku: Společnost pro výživu, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. STANOVY Společnosti pro výživu, z.s. Čl. I. Název, sídlo a působnost Čl. II. Charakter Spolku

Více

ZAKLADACI SMLOUVA. L N6zev obecn6 prosp65n6 spolednosti 1.1 N6zev obecne prosp65n6 spolednosti zni Geopark Ralsko o.p.s.

ZAKLADACI SMLOUVA. L N6zev obecn6 prosp65n6 spolednosti 1.1 N6zev obecne prosp65n6 spolednosti zni Geopark Ralsko o.p.s. ZAKLADACI SMLOUVA Jan Ludvik, trvale bytem Jiiiho z Poddbrad 1435, eesk5 Lipa, PSe 47001, r.6. 760105/3669 Anna Jeikov6, trvale bytem fiebiz 28, PSe 273 75, r.d. 79533'1/0101 -a- -a- Petr Hlinka, trvale

Více

vef,ejnopnavni smr.ouvu o poskyrnuti (INvESTreNi) DorAcE ZR.OZPOCTU OBCE LIBINA (ddle jen smlouva)

vef,ejnopnavni smr.ouvu o poskyrnuti (INvESTreNi) DorAcE ZR.OZPOCTU OBCE LIBINA (ddle jen smlouva) Obec Libina, Id: 00302899, se sidlem: Libina 521,78805 Libina zastoupen6: mistostarostkou obce Bc. Ladou Cinegrovou bankovni spojeni: irdet d. 18824471910300 vedeny u Ceskoslovensk6 obchodni banky a. s.

Více

konan6ho 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, ze zased6

konan6ho 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, ze zased6 Obec Zivanice Zastu pitelstvo obce Ziivanice ze zased6 konan6ho na 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich Zahijeni zased6ni Zaseddni Zastupitelstva obce

Více

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I.

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I. SMLOUVA O DILO kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni pozdej5fch zm6n uzaviraji M6sto Neratovice se sidlem : jehoz jm6nem jedn6 starosta : ve vdcech veiejnjch : IE:

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení CZECH MDS GROUP I. Název a sídlo občanského sdružení 1) Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení s názvem CZECH MDS GROUP (dále jen sdružení ). Sdružení je dobrovolným

Více

S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s.

S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. (dále jen NK Bajda ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují

Více

Úplné znění Stanov Rodičovského spolku při ZŠ a MŠ Olešnice, z.s. ke dni Název spolku. Rodičovský spolek při ZŠ a MŠ Olešnice, z.s. II.

Úplné znění Stanov Rodičovského spolku při ZŠ a MŠ Olešnice, z.s. ke dni Název spolku. Rodičovský spolek při ZŠ a MŠ Olešnice, z.s. II. Úplné znění Stanov Rodičovského spolku při ZŠ a MŠ Olešnice, z.s. ke dni 4.12.2015 I. Název spolku Rodičovský spolek při ZŠ a MŠ Olešnice, z.s. II. Sídlo spolku Sídlem spolku je: Hliníky 108, 679 74 Olešnice

Více

STANOVY. LEZECKÉHO KROUŽKU PRACHOV, z.s.

STANOVY. LEZECKÉHO KROUŽKU PRACHOV, z.s. NÁVR STANOV LKP JIČÍN PRO SCHVÁLENÍ NA VALNÉ HROMADĚ LKP DNE 26.2.2016 Tučným textem jsou označeny změny STANOVY LEZECKÉHO KROUŽKU PRACHOV, z.s. OBSAH: I. Základní ustanovení II. Poslání a úkoly III. Členství

Více

ledku pi;ezkoumrini hospodaieni

ledku pi;ezkoumrini hospodaieni Krajshj fiad S Odbor finandni kontroly Zborovskd 11 15021 Praha 5 esk6ho kraje SpZn: SZ _86240/ 2008 IKU ij., 009248/2009/KUSK Stejnopis d. 2 Zprhva o ledku pi;ezkoumrini hospodaieni Obce ESTAJO\r'ICE,

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s.

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. I. Základní ustanovení 1. Klub vodních sportů Hranice, z.s. (dále jen KVS) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozujícím tělovýchovu, sport, turistiku,

Více

Stanovy spolku Lékárníci pro život, z.s.

Stanovy spolku Lékárníci pro život, z.s. Stanovy spolku Lékárníci pro život, z.s. Článek 1 Název: Lékárníci pro život, z.s. Sídlo: Březina 214, 67905 Křtiny Působnost: Česká republika Charakteristika: Spolek Lékárníci pro život, z.s. (dále Spolek

Více

Stanovy. čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy. čl. I Úvodní ustanovení Spolek rodičů žáků Gymnázia a Střední průmyslové školy Duchcov Stanovy čl. I Úvodní ustanovení 1) Sdružení rodičů gymnázia Duchcov, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

STANOVY. ve znění ke dni 20. listopadu I. Základní ustanovení. Sídlo: tenisový areál Tuhnice, Bečovská 1811/11, Karlovy Vary, PSČ

STANOVY. ve znění ke dni 20. listopadu I. Základní ustanovení. Sídlo: tenisový areál Tuhnice, Bečovská 1811/11, Karlovy Vary, PSČ T E N I S O V Ý K L U B L O K O M O T I V A K A R L O V Y V A R Y, Z. S. Obsah : 1. Základní ustanovení 2. Poslání a cíle 3. Orgány TKL 4. Společné zásady členství 5. Práva a povinnosti členů 6. Majetek

Více

STANOVY Spolku Spolek majitelů lesa Rašín

STANOVY Spolku Spolek majitelů lesa Rašín STANOVY Spolku Spolek majitelů lesa Rašín I. Úvodní ustanovení a výklad pojmů pro účely těchto stanov 1. "OZ" se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 2. "Pozemky Spolku" se rozumí souhrnné označení

Více

S T A N O V Y TJ Litohlavy z.s.

S T A N O V Y TJ Litohlavy z.s. S T A N O V Y TJ Litohlavy z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem TJ Litohlavy z.s. (dále jen spolek) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Stanovy občanského sdružení CZEMP (Česká skupina pro Ph- myeloproliferativní onemocnění)

Stanovy občanského sdružení CZEMP (Česká skupina pro Ph- myeloproliferativní onemocnění) Stanovy občanského sdružení CZEMP (Česká skupina pro Ph- myeloproliferativní onemocnění) I. Název a sídlo občanského sdružení 1. Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení s názvem: CZEMP (Česká skupina

Více

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis strana prvni NZ 650t201r N 67512011 S t e j n o p i s Notfiskf z6pis sepsanli dne druh6ho z\ii rokt dva tisice jeden6ct (2.9.2011) mnou, Mgr. Pavlem Bemardem, notaiem se sidlem v Bm6, v md kancel6ii v

Více

cj. tt34-512010-2697 V Praze dnejy'. dubna 2010 Vjlisk d. 1 Podet listi: 5

cj. tt34-512010-2697 V Praze dnejy'. dubna 2010 Vjlisk d. 1 Podet listi: 5 MINISTR OBRANY cj. tt34-512010-2697 V Praze dnejy'. dubna 2010 Vjlisk d. 1 Podet listi: 5 Opatieni o zmene ziizo vaci listiny piispevkov6 organizace Vojenskd lazeilska relreadni zaiizeni iesk6 republika

Více

STANOVY Tělocvičné jednoty Sokol Jinonice, z.s.

STANOVY Tělocvičné jednoty Sokol Jinonice, z.s. Preambule Tělocvičná jednota Sokol Jinonice byla založena v roce 1897 jako Tělocvičná jednota Sokol Tyrš Jinonice. STANOVY Tělocvičné jednoty Sokol Jinonice, z.s. I. Tělocvičná jednota Sokol Jinonice,

Více

Z6pis i.30 12006 ze zasedhni zastupitelstva obce Velichovo konan6ho dne 28. 8. 2006. Program:

Z6pis i.30 12006 ze zasedhni zastupitelstva obce Velichovo konan6ho dne 28. 8. 2006. Program: r Z6pis i.30 12006 ze zasedhni zastupitelstva obce Velichovo konan6ho dne 28. 8. 2006 Piitomni : pp. Bitman Jiif, Hospodskjr Alois, OndrddkovdJana, Radakovid Jiii, Riedl Franti5ek, Rieger Pavel, Smejkal

Více

2. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. I. Název a sídlo spolku Název: FREEWEST, z.s. (dále jen spolek") Sídlo: Zahradní 173/2, Plzeň, 326 00 II. Právní postavení spolku 1. Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., který vyvíjí

Více

NorA{sKf z.{prs I I. - stanovami eeskdho olympijskdho \"iboru opatien mi dolozkou Ministerstva vnitoa Ceskd

NorA{sKf z.{prs I I. - stanovami eeskdho olympijskdho \iboru opatien mi dolozkou Ministerstva vnitoa Ceskd registrovan u Mipister.stva vniia eesk6 republilfy dne 25.1.1993 pod d. VS/1_17 98x/93_R (d6le t6z Stranajedna NZ 59/20t3 STEJNOPIS NorA{sKf z.{prs sepsani dne 15.2.2013 (slovy: patndctiho inola roku dva

Více

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku STANOVY České origami společnosti I. Název spolku Česká origami společnost, z. s. II. Sídlo spolku Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, 141 00 III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku Česká origami

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Stanovy Klubu přátel základní školy při ZŠ Písnická, se sídlem Praha 4,

Stanovy Klubu přátel základní školy při ZŠ Písnická, se sídlem Praha 4, Stanovy Klubu přátel základní školy při ZŠ Písnická, se sídlem Praha 4, I. Klubu přátel školy (KPZŠ), při ZŠ Písnická 760, Praha 4, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

STANOVY KLUBU SBĚRATELŮ BALENÉHO CUKRU

STANOVY KLUBU SBĚRATELŮ BALENÉHO CUKRU STANOVY KLUBU SBĚRATELŮ BALENÉHO CUKRU Část I. Základní ustanovení 1 Klub sběratelů baleného cukru, z.s. (dále jen klub) je zapsaný spolek a jeho sídlo je: Olbramovická 712, 142 00 Praha 4 Kamýk. Odůvodnění:

Více

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s.

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Zápis č. 3/2015 ze zasedání představenstva Jihoměstská sociální, a. s., konaného dne 11. 2. 2015 místo jednání: zasedací místnost Šalounova ulice, Praha 11 Představenstvo:

Více

Klub chovatelů a příznivců fretek, z.s.

Klub chovatelů a příznivců fretek, z.s. Stanovy spolku Klub chovatelů a příznivců fretek, z.s. IČ 26599473 zřízeného dle ustanovení 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Klub chovatelů a příznivců fretek, z.s. Čl. I Název spolku

Více

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení Občanské sdružení SAKUMPIKUM o.s., IČ: 22879374 registrované Ministerstvem vnitra dne 4. 8. 2011 pod č.j.: VS/11/85347/11-R ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s.

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s. S T A N O V Y Tenisový klub Jeseník, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Tenisový klub Jeseník, z.s., je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport. Sídlem Tenisového klubu Jeseník,

Více

STANOVY Kruhu přátel muzea Varnsdorf

STANOVY Kruhu přátel muzea Varnsdorf STANOVY Kruhu přátel muzea Varnsdorf Úplné znění ze dne 18.11.2015 I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Kruh přátel muzea Varnsdorf, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Legií 2574, Varnsdorf, PSČ

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie Článek I. Základní ustanovení 4. Název sdružení zní: Komora obnovitelných zdrojů energie Sídlo sdružení: Sněmovní 174/7,

Více

NÁVRH STANOV Křesťanská společnost Cesta života České Budějovice z.s.

NÁVRH STANOV Křesťanská společnost Cesta života České Budějovice z.s. NÁVRH STANOV Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice z.s. Název spolku Křesťanská společnost Cesta života České Budějovice z.s. IČO 625 34 165 Sídlo spolku Kraj Země Statutární orgán spolku

Více

Not6iskf zripis. I t. osvddieni. ilinek prvni. --N 266/20t2. l.volby organizovala, sditala hlasy a visledky vyhlaiovala Sestidlenn6 voleb i

Not6iskf zripis. I t. osvddieni. ilinek prvni. --N 266/20t2. l.volby organizovala, sditala hlasy a visledky vyhlaiovala Sestidlenn6 voleb i ij 4421-6 -11-2012 Stejnopis --N 266/20t2 NZ 242/2012 Not6iskf zripis sepsanj dne 5.11.2012 (p6teho listopadu roku dvoutisiciho Miloslavem Jindiichem, notiiiem se sidlem v Beneiov6, v Beneiovd. T,'rio\a

Více

z 12. z*seonrui zastuprrelsrva uesrsre casr PRAHA - suchdol

z 12. z*seonrui zastuprrelsrva uesrsre casr PRAHA - suchdol ZAPIS z 12. z*seonrui zastuprrelsrva uesrsre casr PRAHA - suchdol DNE 18. ZARI 2008 Udast piizah5jeni zased6ni: 13 zastupitel0 Omluveni: pi Turchichov6, Mgr. Borov6, Starosta konstatoval, 2e je piltomna

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Stanovy Hranice.net, z.s.

Stanovy Hranice.net, z.s. Stanovy Hranice.net, z.s. Název: Hranice.net, z.s. IČ: 27008428 (dále jen spolek ) Sídlo: Borová 3, 285 22 Zruč nad Sázavou Statutární orgán: Rada spolku Čl. 1 Základní ustanovení 1. Spolek je samostatnou

Více

PROJEKT ZMENY PRAVNI FORMY

PROJEKT ZMENY PRAVNI FORMY PROJEKT ZMENY PRAVNI FORMY vypracovanf statut6rnim org6nem spolednosti ROLOFOL s.r.o. Osobou z0dastn6nou na piem6ne je spolednost: ROLOFOL s.r.o. lc: 258 73750 se sidlem: Bordovice 9, PSe : 744 01 zapsanf

Více

Stanovy Kulturní a divadelní spolek Jizeran

Stanovy Kulturní a divadelní spolek Jizeran Stanovy Kulturní a divadelní spolek Jizeran Spolek s názvem Kulturní a divadelní spolek Jizeran je dobrovolné, neziskové, nezávislé a nepolitické sdružení občanů provozujících tělovýchovu, sport, turistiku,

Více

Stanovy spolku Neuropsychiatrické fórum

Stanovy spolku Neuropsychiatrické fórum Stanovy spolku Neuropsychiatrické fórum I. Neuropsychiatrické fórum, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen NOZ ),

Více

4 1*'"'*J:l;,iiil,;,",,i;ilf:::.:T;J5ilx:T,:il?.?l;yRt'l;l;!;';1"." piik,adu dobr6 praxe -

4 1*''*J:l;,iiil,;,,,i;ilf:::.:T;J5ilx:T,:il?.?l;yRt'l;l;!;';1. piik,adu dobr6 praxe - Mistni akdni skupina Krdlovstvi- Jestiebi hory, o.p.s. Pod Mdstem 624,542 32 Upice, tel.: 499 397 232, - patovstv IESTDEBI lilopr ZAPIS Valn6 shrom6ideni Mistni akini skupiny Kr6lovstvi - Jestiebi hory,

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ Preambule Občanské sdružení rodičů při ZŠDP bylo založeno 9. dubna 2008, dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. S účinností zákona č. 89/2012

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

ej., oo34sv2o12ikusk I\EBOVIDY Ii: 00235571 za rok 20LL Zprtva o vfsledku piezkoumfni hospodaieni obce t ).2.2012 r $. l2.20ii

ej., oo34sv2o12ikusk I\EBOVIDY Ii: 00235571 za rok 20LL Zprtva o vfsledku piezkoumfni hospodaieni obce t ).2.2012 r $. l2.20ii Kraisk'0 0iad StiedoEesk6ho kraie Zborovsk6 1 1 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_087 646120 1 IIKUSK ej., oo34sv2o12ikusk Stejnopis d. d Zprtva o vfsledku piezkoumfni hospodaieni obce I\EBOVIDY Ii: 00235571 za

Více

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor obecni Unno H RADEC Ing. fan Nozar, auditor Na Vfhledech 3r5, 33+ 52 Merklin dislo opravnlnlr4z4 o zapisu do seznamu auditoru lc +gz 37 6or Doslodne: 71, 05, 2012 Piiloha: Zpr ix a neziivisl6ho auditora

Více

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s.

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s. S T A N O V Y Tenisový klub Jeseník, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Tenisový klub Jeseník, z.s., je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, osvětovou, vzdělávací a hospodářskou

Více

Stanovy spolku. Aeroklub Havlíčkův Brod, z. s. Preambule

Stanovy spolku. Aeroklub Havlíčkův Brod, z. s. Preambule Stanovy spolku Aeroklub Havlíčkův Brod, z. s. Preambule Aeroklub Havlíčkův Brod, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Název, sídlo a IČO Úvodní ustanovení 1 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou (dále jen

Více

,4,4,rdf. 3 295852,22 100,00% e -nirptrat(jve vyoale 561313,00 100,00% Celkov6 vfdaje 3 857165,22 100.00% :noa 6 -trnancov6nt I 'KU-rozpocet

,4,4,rdf. 3 295852,22 100,00% e -nirptrat(jve vyoale 561313,00 100,00% Celkov6 vfdaje 3 857165,22 100.00% :noa 6 -trnancov6nt I 'KU-rozpocet Obec Moraved Z6v6rednf ridet za rok 2014 - n6vrh ($ 17 z6kona c. 250/20005b o rozpoctovych pravidrech fzemnich rozpoctu ve zn6nr pozd6jsrch piedpisu) o riijmt a vlidajfr za rok 2014 Pf n6ni k 31.12.2014

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Reg. Ministerstvo vnitra ČR, VS / 1-1 / 58 269 / 04 2 dne 25.8.2004 IČO: 266 72 715 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ založeného v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Článek 1 Název a sídlo

Více

Tělovýchovná jednota Slavoj Suchdol, z. s. Stanovy

Tělovýchovná jednota Slavoj Suchdol, z. s. Stanovy Stanovy TJ Slavoj Suchdol schválené členskou schůzí dne 8.května 1990 se mění tak, že jejich text se nahrazuje novým zněním takto: Tělovýchovná jednota Slavoj Suchdol, z. s. Stanovy Článek I. Založení,

Více

S T A N O V Y Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod z.s.

S T A N O V Y Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod z.s. S T A N O V Y Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod, z. s. (dále jen spolek) je skupina majitelů lesní, zemědělské,

Více

Not6isky zrflpis. zaloleni spolednosti s ruienim omezenym dle $ 105 a ndsl. Obchodniho zrikonfku. N 157t20t2

Not6isky zrflpis. zaloleni spolednosti s ruienim omezenym dle $ 105 a ndsl. Obchodniho zrikonfku. N 157t20t2 STBJNOPIS strana prv6 NZ t38/2012 N 157t20t2 Not6isky zrflpis sepsan;f jmdnem JUDr. Vladimiry Kostiicov6, not6iky se sidlem v Brn6, dne 08.02.2012 (slovy: osm6ho rinora roku dva tisice dvan6ct) v kancel6ii

Více