STANOVY. TOPOLKA, z. s. Tenisovdho klubu START PRAIIA - Tcnisovi klub. START PRAHA-TOPOLt(A, z's NaTopolce l, Prahf4\ lc: 6383I619,/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY. TOPOLKA, z. s. Tenisovdho klubu START PRAIIA - Tcnisovi klub. START PRAHA-TOPOLt(A, z's NaTopolce l, 140 00 Prahf4\ lc: 6383I619,/"

Transkript

1 STANOVY Tenisovdho klubu START PRAIIA - TOPOLKA, z. s. Tcnisovi klub START PRAHA-TOPOLt(A, z's NaTopolce l, Prahf4\ lc: 6383I619,/ /d

2 Obsah: I. Zdkladni ustanovenl Posldni a cile II. ln, flenstvi. pniva a povinnostj elent lv. LlensKe pnspevky a popralky V. TK 9rs6ny VI. Clensk6 schrlze TK VIL Vfbor TK VIII. Revizni komise TK IX. Ustanoveni o volb6ch X. Majetek a hospodaleni TK XI. Zastupovdni TK XIL Z6vdredn6ustanovenI 'Ienisow klub '^lll"":'$t:il!!!:hql ler

3 Zdkladni ustanoyeni L II. l. 2. L I. Tenisovi klub START PRAHA - TOPOLKA, z. s. (drile jen,,tk') je spolkem ve smyslu $ 214 a ndsl. zrik. i Sb., obdanskdho z6koniku, v plah6m zndni, a j ako takovli j e pnivnickou osobou zprisobilou k pr6vnimu j edn6ni, Niizev spolku: Tenisovj klub START PRAHA - TOPOLKA, z. s. Sidlo spolku: Praha 4. Na Topolce 1. PSC Identifikadni dislo: Udel spolku: TK je samospr.ivnim, dobrovolnlim svazkem dleni, fyzicky;ch osob, kted se spolduji s cilem uspokojovani jejich potieb a zijm$ formou sporto\,nlho \,yziti, a to zejmdm tenisem. T)to stanovy jsou uloieny v riplndm zn6ni v sidle TK. Hlavni a vedleisi iinnost TK Hla\d dinnost TK smeiuje k ochraad a uspokojeni spolednlfch zijmrl dlenfi TK a napliiovrini jeho poslani prostiednictvim zabezpeao\irn spoflo\ari dinnosti, zejmdna v tenisu, a to fomou jak z6vodniho hmni druzstev a jednotlivcri, tak formou rekeadniho hrani v r6mci TK a d6le dinnosti klubov6. V souvislosti s hlavni cimosti l K zejmdna: a) v1'tvdii podminky pro sportovni dinnost a to jak pro svd dleny, tak v ramci s\,"ich moznosti i pro veiejnost, b) vltvaii ekonomick6 piedpoklady a podminky svd dinnosti, c) ctu',.'i rfava a zajmy svich dlenri souvisejici s dinnosti TK, d) buduje, provozuje a udrzuje sv6 spotovni a jind zaiizeni a tim vj,lv6ii vlastnf mated6lni podminky pro svoji dimost. Vedle sve hlavni dinnosti a kjeji podpoie TK v,.viji take vedlejii hospod6iskou dinnost spodivajici v rozvoji vlastnich hospodriisklfch a finandnich zdrojt a provozovani samostahe hospod6isk6 a viddledn6 dinnosti. Jednii se zejmdna o: a) telov'ichovnd a rehabilitadni dinnosti jako sluzby dlenrim a velejnosti, b) klubovou dinnostpro dleny se zajistdnim spoledenskdho zrfuemi, c) sponzorskd ajind zajistdni sportovni dinnosti, d) jin6 sluzby pro dleny a veiejnost v zaiizeni TK. ilenstvi, nrdva a novinnosti ilenfi t. elenstvi v TK je dobrovolnd. ilenem TK se m0ze stdt kaiis fyzickd osoba, kter6 vyslovi souhlas s tdmito stanovami. Fyzick6 osoby mladsi l8-ti let se mohou st6t dleny pouze se souhlasem ziikonndho zastupce. Tenhor"i khtb START PRAHA"TOP0LY.A, z.t NaTopolc,e 1, I40 00 Praha 4 lc: n

4 , Minimrilnim podtem dlenr.i TK jsou 3 osoby. elenstvi vznike na z6klade podane piihldsky po jejim schvrileni ze strany viboru. Podtinim piihl63ky projevuje uchazed o dlenstvi svou vili bjt od okamziku vzniku dlenstvi vdz6n stanovami TK. Z6lladni prriva dlena TK jsou: a) tiastnit se podle srjch z6jmri, moinosd a schopnosti sporlovniho a klubovdho Zivota, b) pro$fednictvfm organi TK rozhodovat o dinnosti TK, c) obmcet se na org6ny TK se sv:hrd podnety, navrhy a stiznostmi, d) uvdst sve dlenstvi do "klidu ' (ponechat si v3ecbna pr6va dlena TK s vijimkou hani na kutech) na z6kladd Z6dosti piedand vlfboru - max. na 5 let v iadd za sebou. Zdkladni povinnosti dlena TK jsou: a) doddovat stanovy TK a plnit rozhodnuti piijatajeho orgfuy, b) dodrzovat vnitini smdmice a pokyny, c) Setlit a chninit majetek TK, usilovat o dohd jmeno klubu a respektovat vzajemnou irctu a distojnost mezi dleny TK, d) i6dne a vdas plnit dlenskd piispevky a poplatky stanovend v souladu s dlinkem IV. tdchlo stanov. elenstvi v TK zanika: a) \Tstoupenim dlena, b) vlazenfm dlena pro neplaceni dlenskfch piispevkri, c) vyloudenim Elena prc zayazne poruseni povinnosti rrypljvajicich z dlenstvi (rozhoduje qibor 2/3 vdtsinou dlent \dboru), d) rtnfiim, e) z6nikem TK. Rozhodnuti o vyloudeni se dorudl vyloudendmu dlenovi. ilen mize do pahacti dni od dorudeni rozhodnuti v pisemnd fome nawhnout, aby rozhodnuti o jeho lyloudeni piezkoumala revizni komise TK. Pii zriniku dlenstvi je dlen povinen provdst majetkovd vlpoiddrini nejpozddji ke dni z6niku dlenstvi. 8. V;fbor je povinen vdst seznam dlent TK, kteri je neveiejni. Seznam dlent TK bude veden v elektronickd podobd s tim, Ze z6pisy a vimazy tikajici se dlenstvi osob v TK budou provedeny bez zbytedndho odkladu po td, co dojde k rozhodnd skutednosti. Tenisovi klub START PRAHA'TOPOLI(A' z 5' NaToPolce I Praha a li: ry

5 Iv. l v vi. l Druh a vjsi dlensklfch plispdvkri a poplatht (za nziviri skiiiiky, sportovniho n6dini atp.) navrhuje vfbor a schvaluje dlensk6 schtze. V pravomoci vlfboru je sranovem popla&t za sluzby, ktere jsou zavriddny v obdobi mezi kon6nim dlenskfch schrizi. elenskd piispdvky a poplatky jsou piijmem TK. Zprisob vybir6ni plispevkrl a poplatkrt stanovi vjbor. Jind piijmy, klerd zisk6 TK vlastni aktivitou, jsou piijmem TK ajejich vyuiiti stanovi rr,.fbor v souladu s tdmito stanovarni a piislusnlfoni pr6vnimi ptedpisy. Ore{ny TK elenskd schize Vibor Reviznl komise elenski schtze TK elenskri schrize TK je nejvysdim schvalujicirn a volebnim org6nem TK. Do pravomoci dlenskd schrize patii: a) urdit hlavni zam6ieni dinnosti TK, b) schvalovat stano\t TK, jejich zmdny a dopldky, c) volit a odvolavat dleny qiboru a revizni komise, d) hodnotit dinnost dalsich orgdnt TK, j souji ziizeny, a jejich dlenfi, e) schvalovat plin dinnosti TK a rozpodet TK piedlo2enf vlfborem, 1) schvalovat virodni zpriivu o hospodaieni TK piedlozenou Ufborem, g) schvalovat zpdru o dinnosti TK piedlozenou qfborem, h) schvalovat nrivrh na druh a \4iii dlenskich piispdvkri a poplatk0 piedklddanf qfborem, i) rozhodovat o odvol6ni vfborem vyloudenjch dlenri a dodasne odvolanfch dlenech vjboru, j) rozhodovat o prodeji a zatczovlni \emovitdho majetku zdstavnim priivem, k) rozhodoval o zuseni TK s likvidaci nebo o plemdnd TK. Rddnli dlenski schtze se schazi lx rodne. dlenskou schrizi svoliv6 r,ybor nejpozddji 21 dni piedjejim kon6nlm. Mimoir4dn6 dlenskd schrlze musi blit svoldna vfborem na Z6dost nejm6n6 1/3 vsech dlenri TK (resp. jejich zrikonnlich zastupct v piipade dleni nrladlich 16_ti leo nebo Tenisovt klub START PRAHA-TOPO!r\A, z.s. NaTopolce 1, Praha 4 le: t) /?-

6 revizni komise a to vhodnjm zpr.isobem a nejpozddji do 30-ti dnri ode dne, kdy vjbor obdrzel Zddost o jeji svol6ni Zpozvinky na dlenskou schfizi musi byt ziqmd misto, das a polad zasedani. Misto a das zaseddnl se urdi tak, aby co nejmend omezovaly moznost dleni se ho irdastnit. Kazdt dlen TK je opravnen fdashdt se zased{inl dlenskd schize osobnd, nebo v piipade dleni mladiich 16-ti let prostiednictvim sr,"jch zr{konrrfch z6stupcrl, volit na nem a pozadovat i dostat na nem rysvdtleni ohledne zalezitosti TK, vztahujeli se pozadovand rysvctleni k pledmctu zased6ni dlensk6 schr.ize. PoZadujeJi dlen TK na zasedani sdcleni o skutednostech, kterd z6kon uvelejnit zakazuje nebo jejichz prozrazed by TK zptsobilo v6znou fjmu, nelze mu je poskltnout. Clensk6 schrlze je schopna usndset se za ridasti min. 1/4 dlenri TK. Ve vdci stanov, zrusen{ TK s likvidaci nebo o jeho piemend a vypoidddni majetku fozhoduje 2/3 vdtiinou piitomnfch dlent, v ostatnich piipadech nadpolovidni vet3inou ptltomntch dlenri. KaZdf dlen m6 jeden hlas Hlasovanl na dlensk6 schizi se prov6di aklamaci, pokud dlensk6 schrlze nerozhodne jinak. Zaseddni dlenskd schrize je vedeno piedsedou, kteri je zvolen na zad6tku zasedrnl spolu se dvdma oveiovateli protokolu ze zasediini, v souladu s ohld3enlim poiadem zasedimi, ledale se 61ensk6 schize usnese na pieddasnem ukondeni zaseddni. Z6leZitost, ktei6 nebyla zaiazen ne polad zaseddni pii jeho ohldseni, lze rozhodnout jen za ridasti a se souhlasem vdech ilent TK opr6vndnich o d hlasoval. O prf,behu a z6vdrech zased6ni dlenskd schtze se poiizuje protokol, jehoz Whotoveni je povinen zabezpedit vjbor do 30 dni od ukondeni zasediini. Tento protokol podepisuji dva ov6iovatel6 z iad zvolentch fdastniku dlensk6 schtze, Z Fotokolu musi bit patmd, kdo zased6ni svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahijil, kdo mu piedsedal, jak6 piipadn6 dalsi dino\a1iky dlenskri schrize zvolila, jakd usneseni pfijala a kdy byl protokol \Thotoven. Kazdt dlen TK mrize nahlizet do protokolt ze zasedrini dlensk6 schtze v sidle TK. Clensk6 schize mrize rczhodovat mimo zaseddni (per tollam) v pisemnd formd nebo elektronickou postou ( em). Ndvrh usneseni zasle piedseda vsem dlentm TK na ovd adresy nebo poltovnl adresy, kter6 jsou uvedeny v seznamu dleni. Ndvrh usneseni obsahuje: a) text navrhovan ho usneseni ajeho zdrivodnbni; b) ptlpadne podklady pottebne pro jeho plijeti; o) adrcsu piedsedy dlensk schtze (postovni nebo ovou), na kterou je tieba rtj6dieni dorudit; d) thritu pro dorudeni rf6dieni individutlnfho dlena (nejmdn6 vsak sedm kalend6inich dnt); pro zad6tek jejlho bdhu je rozhodnd dorudeni n6whu individu6himu dlenu spolku. r""kow klub srmr rniill'*1o;xlnzri L-".--o NaTopolce h n l(-: ojor r"' - \tl -1Al' I

7 t Nedorudlli individurilni dlen ve lhtte urden6 v ndwhu osobe opr61afn6 ke svolftli dlgnsk6 schize souhlas s nriwhem usneseni, plati, Ze s n6l'rhem nesouhlasi. Rozhodnuti je piijato, jakmile dojde ve stanoven6 lhtt ke kladndmu ryjridieni posledniho individu.ilnlho dlena, kterim bylo dosazeno nadpolovidni vc8iny. Nadpolovidni vdtsina se pro ridely hlasov6ni per rollam poditri z celkov6ho podtu individudlnich ilenri. Visledek rozhodovfui, vdetnd dne jeho pfijeti, ozriml piedseda viboru TK nebo osobq kterd hlasovdni per rollam r,lvolala, neprodlend vjem dlenflm spolku, a to postupem pro svoldni dlenskd schtze. Visledek rozhodovdni per rollam, vdetne zn ni piijatdho usnesenl, bude pisemnd zaznarnen6n v z6pisu z nejblitsiho zased6ni dlensk schtze. Rozhodovat per rollam nelze o zm n6ch stanov, zr.useni TK s likvidaci nebo o ieho piemdnd a \,moi6dad majetku. VII. Vfbor TK 1. Vibor je kolektivnim statut6mim orginem TK, kterf iidi dinnost TK v souladu s tdmito stanovami, obecnd z6vaznimi pr6vnimi ptedpisy, jakoz i jinjmi pledpisy, Llerimi je TK v6z6n, a usnesenim dlenskd sahize. 2, V:fbor zvoleni dlenskou schtzl je 8 dlenni aze sv6ho stiedu si voli piedsedu, kterfje zodpovddni za dinnost \-iboru. 3. VyZdd6-1i si to mimoi6dn6 situace a neklesl-li podet dlenfi vlfboru pod polovinu, mtze se v,.fbor usn st a kooptovat dalsi dleny TK az do podtu 1/3 sv-ich dlent, nebo dodasne odvolat do konini n6sledujici dlenskd schrize dleny vliboru za ptoklzxrott neomluvenou nefdast na schrlzich l"jboru nebo z6vaznd poruienl stanov TK. Dodasnd odvolani dlen vtboru m6 priivo se prcti tomuto rozhodnuti odvolat na dlenskd schtzi. 4. Vfbor se schr2i zpravidla lx mesidne. Svol6v6jej ajedn6ni iidi piedseda v,.fboru nebo povdienlf dlen vfboru. O jednrini vlfboru se poiizuje protokol podepsanj piedsedou popi. povdlenim dlenem v-fboru. Vyhotovenl Fotokolu obdrzi pfedseda rcvizni komise a bude zveiejneno. 5. Vlibor je schopnf usniseni, je-li pfitornna nadpolovidni vdtsina jeho dleni. Rozhodnuti Wboru je piijato, hlasujeji pro nej nadpolovidnl vetsina piitomnich (s qfjimkou bodu III.6.c tdchto stanov). V piipadd ror,nosti hlasr.i rozhoduie hlas piedsedy. 6. Clenov6 \iborujsou voleni dlenskou schfizl na dobu 4 let. ileny r",fboru mohou bjt zvoleni pouze dlenovd stadi 18-ti let, 7, \,I!bor zelmera Tenisovi khb START PRAHA-TOPOLKA, z,s, NaTopolce I Praha 4 ta.6?a1r6rq /\ /,i. / -,,//

8 a) operatimc iidi dinnost TK a vykoniivri rikony ulozen v dlanku II. techto stanov a rozhoduje o viech otdzkach, kterd nejsou pr6r,rrimi pledpisy nebo tdmito stanovami vyhrazeny do pravomoci dlenskd schize, b) piipraruje navrh stanov TK ke schv6leni dlenske schizi a rrydrivd smdmice opemti\a{ho charaktelu, c) zlizuje v plipade potieby odbom6 komise, d) rozhoduje o piijeti dlena do TK a o ukondeni jeho dlenstvi v souladu s dlintem III. techto sta[ov, e) ptedkl6d6 dlensk6 schizi ke schv6leni niivrh na druh a qfsi dlenskfch piispdvkt a poplatku, f) piedkl6d6 dlensk6 schrizi ke schv6leni p16n dinnosti TK, rozpodet TK, vjrodni zprdvu o hospodaieni TK a zpr6vu o dinnosti TK, g) zajisduje provoz a vluziti sportowich ajinichzalizeni slotzicich k dirurosti TK, h) iidi sportovni z6vodni dinnost, i) schvaluje treodrsk a hrridsk6 zaji3tdni zevodnich druzstev a jejich sportovnd materi6lni podminky. 8. Clenstvi ve viboru zanika: a) zvolenim novdho ltboru po upl),nuti funkdniho obdobi, b) odvoldnim dlena z funkce podle odstavce 3 tohoto dlanku, c) odvoldnim dlenskou schrizi, d) vzd6nim se dlenstvi, e) fmrtim. VIII. Revizni komise TK l. Revizni komise je kortrolnim org6nem, k:tery je za svou dinnost odpovednf dlenskd schizi. 2. Revizni komise se sk16d6 ze 3 dlenri TK. 3. YyZid6-li, si to mimoi6dn6 situace a neklesl-li podet dleni reviznl komise pod polovinu, mtze se levizni komise usn6st a kooptovat dalii dleny TK az do podtu 1/3 sr".fch dlenr.i, nebo dodasnd odvolat do konani nrisledujici dlensk6 schtze dleny revizni komise za prokilzanou neomluvenou nefdast na schrizich revizni komise nebo z6vazn6 ponrseni stanov TK. Dodasnd odvolari dlen revizni komise m6 pr6vo se se proti tomuto rozhodnuti odvolat k dlenskd schizi. 4. elenovd revizni komise jsou voleni dlenskou schr.izi na dobu 4 let. ileny revizni komise mohou blit zvoleni pouze dlenovd starii l8-ti let. Tenlsovt klub START PMHA'ToPOIr,A, z.s NaTopolce l, Praha 4 /a lc:6383r61e {ry '

9 5. Clenov6 revizni komise si voli ze sveho stiedu pledsedu, ktert je odpovedni za jeji dinnost. 6. Revizni komise zejmdnal a) dohlizi, jsouji zrilezitosti TK l6dn6 vedeny a r,ykonrivdji TK dinnost v souladu s tdmito stanovami a prevnimi piedpisy, b) konholuje idetnicm a ryzaduje si od viboru piipadnd vysvdtlenl k rnaterialnimu obsahu, c) porovn6v6 fdaje ridetnictvi se schvrilenjm rozpodtem, prvotnimi doklady a prov6di rozbory dosazenich visledkt, d) piipravuje pro jedn6ni ilenskd schuze zpriilu o sv6 dinnosti a vyjddieni k qfoodni zpravd viboru o hospodaieni TK, s kterlfm v piedstihu pled konrinim dlensk6 schtze seznrimi qibol e) zpravidla po skoni ni dt\,'rtleti gov6di kontrolu fdetnictvi a o zjist6nich vf sledcich informuje vfbor, I piezkoum6v6 rozhodnuti \''iboru o \,Tloudenl dlena TK. 7. Revizni komise se schdzi zpravidla lx za dt\41 roku. Svol6v6 ji a jedn6ni tidi jeji piedseda. 8. Revizni komisi musi blft pro qfkon jeji funkce poskltnuty ze stany organt a zam6stnancfi TK v3echny potiebn6 podklady, rczhodnuti, informace a vysvetleni. 9. Na zjilt6nd nedostatky v dinnosti TK upozoriuje revizni komise r{bor. 10. Clensrri r reriznikomisi zanik6: a) zvolenim nove revizni komise po uplynutl funkdniho obdobi, b) odvol6nim dlena z funkce podle odstavce 3 tohoto dl6nku, c) odvol6nim dlenskou schtzi, d) vzdanim se dlenstvi, e) fmrtim. IX. Ustanoyeni o volbfch do ors6nfi TK l. Volby do orgrinri TK ptiprar,uje vibor a iidi volebni komise na\,azen6 Wborem a zvolenii dlenskou schrizi. X, Maietek a hospodaieni TK l. Majetek TK tvoii finandni fondy, hmotni majetek, pohledrivky a jini majetkova priva. Zdrojem majetku j sou zejmdna a) majetek, majetkov6 pr6va a r{nosy z nich, Tenisovt klub START PMHA-TOP0IKA, z t. 9 Na Topolce I, Praha 4,)- lc: '7

10 b) piispevk) a poplark) ilenfi. c) piijmy ze sportovli, spoledenskd, obchodni ajind hospodrifskd aimostl, d) piijmy z pos$tovanfch sluzeb, e) piispevky, dary, dotace ajin6 piijmy. 2. Hospodaieni TK se iidi rozpodtem schvdlenlfm dlenskou schtzi na obdobi kalend6lnlho roku. 3. Finandnlmi prosttedky TK v ramci schv6len6ho hospodaieni disponuji povdieni dlenovd a pracovnici TK. 4. K pod,iv6ni objedn6vek di jinfch forem zdvazkt je nutni souhlas povdieneho dlena ljboru. 5. Zisk z dinnosti TK lze pouzit pouze pro dinnost a sf6ru TK. o. L tenove tl! nerucr Taleno oruny. XI. Zastupovdni TK 1. TK zastupuje ajeho rcprezentantem navenekje piedseda vlfboru, piipadne poveienf dlen v.fboru nebo v souladu s pr6vnimi pledpisy povdleny dlen di pracovnlk TK. 2. Pr6vni jedn6ni a podepisovrini jm6nem TK dini piedseda vfboru piipadnd spolu sjednlm daliim poveienjm dlenem \".iboru. Stanory schvdleny Mimoliidnou valnou hromadou TK Start Praha Topolka dne Stanory TK byly zarcgistrovriny rejsaikovi ^ "ood. an..'1.(:!.!:.1!(.! in7- frr,trul?t,lr( fita(ttol< urilo', c t Teniso\t klub START PMHA-TOPOLKA, z s. NaTopolce Praha 4 la: l0

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

S T A N O V Y občanského sdružení s názvem Popice Charlese Sealsfielda, o.s.

S T A N O V Y občanského sdružení s názvem Popice Charlese Sealsfielda, o.s. S T A N O V Y občanského sdružení s názvem Popice Charlese Sealsfielda, o.s. Čl. 1. Název a sídlo Popice Charlese Sealsfielda, o.s. (d{le jen Sdružení). Popice č. 56, 669 02 Znojmo. Čl. 2 Charakter sdružení

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll. SMLOUVA O D1LO i. PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5

Více

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

smlouva o uil,o i.j. vs 131040

smlouva o uil,o i.j. vs 131040 smlouva o uil,o i.j. vs 131040 l00l 12014-33/PRv/005 uzavieni podle $ 536 a nisl. obchodniho zdkoniku ttfnek I Smluvni strany ieskrfl republika, V6zeilskri sluiba iesk6 republiky, se sidlem Soudnf l672lla,140

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Občanské sdružení Jak je založit, jak je provozovat a čeho se vyvarovat. aneb Desatero pro občany. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Manuál byl vytvořen jako součást projektu MV ČR Zpřehledňování fungování neziskového

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi ORGANIZAČNÍ ŘÁD Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních z právách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění

Více

"Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' Vladimir Levandovsk;f +420 266 052 59r levandovsky@fzu,cz. kafkav@fzu.cz

Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' Vladimir Levandovsk;f +420 266 052 59r levandovsky@fzu,cz. kafkav@fzu.cz Akademievdd CR, v. v. i. VYZY A K PODANi NNNIITY K VEREJNE ZAKAZCEMALEHo RoZSAHU s n6zvem doddvek a souvisejfcfch "Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' I. Identifikaini fdaje zadavatele:

Více

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ (1) Po projednání s kněžskou radou stanovuji, že každá farnost pražské arcidiecéze si má právo zřídit si ve smyslu kán. 536 Kodexu kanonického práva (dále jen

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 STANOVY Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 2 1. Obecná ustanovení 1.1. Společnost radiologických asistentů ČR, o.s.

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více