Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel"

Transkript

1 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions verze 02/04/2009 Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel 23. září 2009 Lenka Lepičová, Kateřina Slavíková NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ 1 Finanční pravidla projektů 7. RP stávající dokumenty Novinky ve Finančním průvodci 2009, rozšířený výklad problematiky: Koordinátor Uznatelné a neuznatelné náklady Třetí strany Přímé náklady Osobní náklady Další přímé náklady Nepřímé náklady Maximální příspěvek ES Cash flow Osvědčení o metodologii a finančních výkazech Kontroly a sankce Ostatní 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ 2 1

2 Finanční pravidla projektů 7. RP přehled stávajících dokumentů Guide to Financial Issues (version 02/04/2009) Třetí aktualizace: duben/červenec 07 /duben 09 Výklad finančních pravidel projektů 7. RP (Spolupráce a Kapacity) Právně nezávazné, pouze výklad závazných pravidel definovaných v: Nařízení EP a Rady o pravidlech účasti v 7. RP (Rules For Participation) Modelové grantové dohodě (Model Grant Agreement, MGA) Standardní MGA (SP Spolupráce a Kapacity) - ECGA Další podpůrné dokumenty pro výklad finančních pravidel: Guidance Notes on Audit Certification březen 08 / září 2009 List of special clauses duben Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ 3 Koordinátor management konsorcia... Vyjma aktivit, které smí v projektu vykonávat pouze koordinátor, může v případě velkých projektů další manažerské činnosti vykonávat jiný partner (aniž by se podílel na VaV činnostech) Zálohovou platbu by měl koordinátor obdržet na úročený účet Speciální doložka GA č. 38 (viz. slajd 9) pokud nesplňuje podmínky finanční stability ( financially weak entity )... Dobrovolně může poskytnout finanční garance účasti v projektu Pouze záruka banky nebo pojišťovací společnosti Výjimečně se může jednat o záruku v podobě tzv. svěřeneckého účtu (trust account), který je zřízený koordinátorem pouze za účelem realizace projektu 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ 4 2

3 Uznatelné náklady. náklady vynaložené v době trvání projektu.. Výklad podle typu účetnictví organizace Jednoduché účetnictví vznik nákladu ke dni zaplacení faktury Podvojné účetnictví cost are incurred when they are entered into the books Náklad vzniká v momentu, kdy je skutečně spotřebován Dohadné položky Nutno upozornit ve formuláři C, opravit ve formuláři C pro následující období Poslední vykazované období náklady dle dostupných informací ke dni přípravy formuláře C Uznatelnými náklady nejsou nikdy náklady spojené s CA 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ 5 Uznatelné náklady. dle účetní a manažerské praxe organizace.. Nejedná se o absolutní princip, nutno dodržet i ostatní pravidly uznatelnosti nákladů Nelze tvořit účelové směrnice pouze pro projekty 7.RP 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ 6 3

4 Neuznatelné náklady. letištní poplatky (airport taxes).. Rozhodující je povaha poplatku (nature of the tax) Doklad obvykle obsahuje service charge nebo charge nejedná se o daň uznatelný náklad Pokud je na dokladu airport taxes aby byl náklad uznatelný, musí účastník prokázat, že se nejedná o daň Pokud nejsou letištní poplatky identifikovatelné, jsou uznatelné 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ 7 Třetí strany (I).poskytující své zdroje na projekt.. Plná kontrola a zodpovědnost účastníka, který zdroje využívá v projektu Třetí strana není zahrnuta do prací na projektu Práce je obvykle vykonávána v prostorách účastníka Vždy se jedná o skutečné náklady třetí strany a) zdarma. Vykazovány mohou být pouze skutečné režie třetí strany b)...za úplatu Náklady vznikají účastníkovi, jsou v jeho účetnictví a mohou být předmětem auditu 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ 8 4

5 Třetí strany (II) c) speciální případy Možná aplikace speciální doložky č. 38 Pouze pro univerzity a veřejné instituce Třetí strana je kontrolována koordinátorem a má mandát k financial administration of the beneficiary může na svůj účet přijímat platby od EK a rozesílat je ostatním partnerům Koordinátor neztrácí odpovědnost za projekt..vykonávající část práce na projektu.. Hranice 375 tis. pro audit se vztahuje na součet nárokovaných příspěvků účastníkem a jeho třetí strany pracující na projektu Pokud je speciální doložka 10 a stejně tak poskytuje třetí strana své zdroje nutno oddělit Speciální doložka č. 10: třetí strana vyplňuje svůj vlastní formulář C Poskytnutí zdrojů: náklady vzniklé třetí straně jsou ve finančním výkazu účastníka jako náklad/příjem projektu 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ 9 Osobní náklady (I) skutečně odpracované a vykázané hodiny Primárně je potřeba vést timesheet (jiný způsob pouze jako druhá náhradní varianta) nutná vypovídací schopnost pro auditora Pro získání Osvědčení o metodologii od EK - nutné vykazovat celkovou odpracovanou dobu zaměstnance na všech projektech (činnostech) Nový příklad doporučeného timesheet (s čísly) 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ 10 5

6 Osobní náklady (II) 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ 11 Osobní náklady (III) produktivní hodiny Počet produkt. hodin v roce může být vypočten dvěma zp.: 1. skutečné produktivní hodiny konkrétních zaměstnanců 2. Standardní produktivní hodiny Skutečné produktivní hodiny by se neměly příliš lišit od standardních Do produktivních hodit se počítají i činnosti jako marketing a prodej, příprava návrhu projektů, administrativa a non billable hours Považovány za přímé náklady pozor, nevykazovat zároveň jako nepřímé Do produktivních hodin se nepočítají- školení a interní meetingy (nesouvisející s projektem) Tyto v součtu se sickness day by neměly překročit 15 dní/rok 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ 12 6

7 Osobní náklady (IV) proplácení přesčasů Doplňující požadavky Přesčas musí být skutečně proplacen Práce přesčas je nutná pro realizaci projektu a je v souladu s národní legislativou Vykazovány mohou být pouze hodiny přesčasové práce na daném projektu 7.RP Relevantní hodinová sazby se bere v úvahu odděleně od sazby pro standardní pracovní dobu Náklady na najímaní nových zaměstnanců V principu neuznatelné (na začátku realizace projektu se instituce zavazuje, že má dostatečné personální zdroje pro realizaci projektu) Pokud je nutné v průběhu projektu najmout nového zaměstnance možno zařadit do režijních nákladů 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ 13 Osobní náklady (V) odstupné V principu neuznatelný náklad x výjimka uznatelné, pokud je dána povinnosti ze zákona (národní legislativa) náklady na konzultanty Osobní náklady odměna se odvíjí od odpracovaných hodin (raději než od vykonané práce) Subdodávka úhrada se odvíjí od vykonané práce (raději než podle odpracovaných hodin) fyzické osoby Detailnější vysvětlení - není jim vyplácena a účtována mzda/plat (např. osoby samostatně výdělečně činné, jednočlenná společnost, společník nepobírající mzdu) 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ 14 7

8 Osobní náklady (VI) odměny ( bonus payment ) Obecně platby, které nejsou zaměstnavatelovou povinností vyplývající z národních předpisů či pracovní smlouvy a tak závisí na volném rozhodnutí, by neměly být považovány za uznatelné (i když výplatní páska prokazuje jejich vyplacení) problém kritéria uznatelnosti nákladů nutné pro realizaci projektu ALE Pokud jsou tyto platby považovány za běžnou praxi a splňují všechny pravidla uznatelnosti (hl. zásada úspornosti a souladu s obvyklou účetní a manažerskou praxí), mohou být považovány za uznatelné za předpokladu, že splňují všechny následují podmínky: 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ 15 Osobní náklady (VII) Podmínky pro uznatelnost bonus payment v projektech 7.RP: Systém vyplácení odměn/osobního ohodnocení by měl být upraven interní směrnicí (výpočet, pro jaké kategorie zaměstnanců, maximální částka apod.) Směrnice by měla být aplikována na všechny projekty (EU i mimo EU, národní i mezinárodní) Důsledkem by neměla být úroveň odměňování nesrovnatelná se situací na trhu (pro stejný obor/vzdělání/zkušenosti) Částka musí být zanesena v účetnictví účastníka jako osobní náklad a musí podléhat zdanění a odvodům (pokud nemá výjimku) Tyto bonusy mohou být placeny pouze jako část zaměstnancova hrubého platu 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ 16 8

9 Další přímé náklady (I) cestovní náhrady Žádné zvláštní rozdíly pro cesty po Evropě a mimo Evropu (doporučení konzultovat s PO) Musí být nezbytné pro realizaci projektu (neuznatelné konference, kde není realizována práce v rámci projektu, prodloužení služební cesty z důvodů osobních či jiných služebních) Jednorázově najmutí experti v Annexu I dlouhodobý majetek Zdůraznění uznatelný náklad je pouze odpis, ne pořizovací cena Doba odepisování majetku nesmí překročit dobu využití majetku Jednoduché účetnictví možné nárokovat celou pořizovací cenu 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ 17 Další přímé náklady (II) osvědčení o finančních výkazech Uznatelný náklad pouze pokud je povinné (hranice 375 tis. ) Pokud jej vystaví externí auditor = subdodávka, činnosti managementu Pokud jej vystaví Competent Public Officer = ostatní náklady, činnosti managementu konferenční poplatky Uznatelné pokud je účast na konferenci nezbytná pro realizaci projektu (např. prezentace výsledků projektu) Měly by být definovány v Annexu I, pokud ne konzultovat s PO 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ 18 9

10 Nepřímé náklady (I) vykazování úplných nepřímých nákladů Rozvrhová základna Musí být v souladu s účetní praxí instituce, fair and reliable, nesmí se jednat o nepodložené odhady Pokud nebude založena na osobních nákladech (mzdách či odpracovaných hodinách), the result of the application of this cost driver must not exceed the total amount of indirect cost to be allocated Instituce by měly být schopny metodiku zdůvodnit a obhájit (pomocí záznamů v účetnictví) a v případě auditu prokázat, že nepřímé náklady jsou fairly allocated výzkumným projektům 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ 19 Nepřímé náklady (II) 60% pevná sazba Změny zvolené metody pro vykazování režií v 7.RP Pokud instituce používající status pro 60% pevnou sazbu tento status ztratí bude změněno v rámci běžícího projektu (pravidlo 2 let pro status MSP) Pokud instituce získá status s nárokem na 60% pevnou sazbu nelze použít u běžícího projektu, až pro nové projekty Pokud instituce vytvoří metodiku pro vykazování úplných nákladů projektu - použije ji až pro nové projekty Chyba v prvním projektu 7.RP změna možná i dodatečně Nutno informovat EK a doložit: vysvětlení, stanovisko auditora a seznam projektů s chybou EK poté rozhodne V případě povolení změny, je nutný amendment u všech běžících projektů 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ 20 10

11 Nepřímé náklady (III) CSA projekty instituce, které jinak běžně používají 60% pevnou sazbu pro režii, zde použijí 20% pevnou sazbu (protože 60% je využitelných jen v projektech s VaV činnostmi), bude však aplikován limit na příspěvek ES 7% Příklad projektu CSA (univerzita, která běžně používá 60% pevnou sazbu) Přímé náklady = 100 Nepřímé náklady = 20 Celkové náklady = 120 Příspěvek ES = Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ 21 Maximální příspěvek ES (I) činnosti výzkumu a technologického rozvoje Limit 75 % pro instituce středního a vysokoškolského vzdělávání - veřejné i soukromé Pokud instituce získá status s nárokem na 75 % nelze použít u běžícího projektu, až pro nové projekty Pokud MSP ztratí tento status bude změněno v rámci běžícího projektu na 50 % (pravidlo 2 let) Patří sem i koordinace výzkumu (scientific coordination) např.: Vědecká koordinace a sledování realizace WP Dohlížení na plnění milestones a správný vývoj projektu Hodnocení práce vykonané partnery, včetně vědeckých deliverables Research risk management Příprava vědecké části zprávy pro EK 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ 22 11

12 Maximální příspěvek ES (II) manažerské činnosti Příklady: Navrhování a spravování šablon vyplňovaných všemi partnery jako podklad pro vypracování zpráv EK Realizace a správa projektových databází pro reportování a kontrolu, včetně úprav v případě změny pracovního plánu a konsorcia Návrh a správa plánu pro dissemination a exploitation podle požadavků EK Zpracování připomínek a doporučení EK za konsorcium a podpora jejich implementace Příprava, realizace a následné zpracování závěrů z hlavních projektových meetingů (Steering Committee meetings, General Assemblies, Advisory Board meetings) Zajišťování komunikace v rámci konsorcia (zajištění infrastrukutry, list ů) a odpovídání na dotazy partnerů i externích subjektů Zajištění konsorciální smlouvy a dalších otázek souvisejících s IPR 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ 23 Maximální příspěvek ES (III) příjmy projektu Účastníci musí vzít v úvahu a deklarovat příjmy, které vznikly (jsou zaneseny v účetnictví) nebo jsou potvrzeny (příjem/výnos ještě nebyl realizován, ale existuje písemné potvrzení či závazek) v okamžiku předkládání posledního finančního výkazu lump sums Předpokládá se pro zjednodušení, že subjekty, které volí lump sum, realizují v projektu pouze činnosti VaV Aktualizován list ICPC zemí 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ 24 12

13 Cash flow (I) úrok vygenerovaný ze zálohové platby O úrok vygenerovaný ze zálohové platby bude snížena platba následující pouze: Pokud zálohová platba > 50 tis. Pro subjekt, který částku obdrží přímo od EK (koordinátor) Multi-partner actions bude aplikováno pouze na část zálohové platby, která nebude přeposlána koordinátorem ostatním partnerům, tj. koordinátor nemusí vykazovat úrok, který vygenerovala jeho část zálohové platby Mono-partner actions nutné vykazovat úrok z celé obdržené zálohové platby Koordinátor by měl obdržet a spravovat finanční prostředky od EK na bankovním účtu generujícím úrok Detailnější vysvětlení problematiky poskytne EK brzy 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ 25 Cash flow (II) Příklad: Konsorcium obdrží zálohovou platbu ve výši tis.. Koordinátorovi zůstává vlastní záloha ve výši 400 tis. (podle CA) Koordinátor bude vykazovat pouze úrok vygenerovaný zálohovou platbou ve výši tis. a to pouze do té doby než převede prostředky ostatním partnerům 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ 26 13

14 Cash flow (III)..garanční fond příklad výpočtu částky, která je vrácena na konci projektu.. Veřejné subjekty plná výše Soukromé subjekty EK může vracenou částku ponížit, a to max. do výše 1% finálního příspěvku EK Index GF je stanoven EIB každý měsíc, vliv na částku vyplácenou konsorciu na konci projektu, např. 80% Příklad: Příspěvek ES 18 tis., příspěvek do GF 1 tis. Soukromý subjekt: 1000 x 0,8 = 800 vrácená částka, ALE x 0,01= 180 max. lze odečíst proto dostane = Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ 27 Osvědčení o metodologii a finančních výkazech (I)..podmínky pro podání žádosti o osvědčení o metodologii výpočtu osobních a nepřímých nákladů.. Stávající podmínka Min. 8 účastí v 6.RP projektech s příspěvkem ES 375 tis., NEBO Nové podmínky Min. 4 účasti v 7.RP projektech (GA podepsaná do ) s příspěvkem ES 375 tis., NEBO Min. 8 účastí v 7.RP projektech s příspěvkem ES 375 tis... osvědčení o metodologii výpočtu průměrných osobních nákladů.. Budou zveřejněny nové specifické podmínky pro podávání žádosti o osvědčení, současné žádosti jsou proto pozastaveny NOVÉ!!! EK dne 23. června schválila podmínky pro udělování certifikátu, obsaženy v aktualizované verzi průvodce pro auditory a samostatně na o finančních výkazech Finanční zprávy jsou podávány vždy, když kumulativní příspěvek příjemci je vyšší nebo rovno 375 tis. 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ 28 14

15 Osvědčení o metodologii a finančních výkazech (II)..požadavky na auditora.. Kvalifikace auditora dle národní legislativy (implementovaná směrnice č. 2006/43 o statutárním auditu a konsolidovaných účtech, případně jakákoliv nahrazující směrnice) Evropský auditor může realizovat audit u účastníků ze třetích zemí EU kvalifikace + znalost místní legislativy Public officer Pouze pro: veřejné organizace, vysoké školy, v.v.i. 2 podmínky: Osoba, která má oprávnění k realizaci auditů účastníka schvální EK není nutné Nezávislost není ve stavu podřízenosti k osobě, která zpracovává formulář C pro projekt a ani jej sám nezpracovává 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ 29 Kontroly a sankce (I)..audity extrapolation.. Ze závěrečné zprávy auditu EK identifikuje, zda se jedná o chyby systematické povahy a zda mohou mít také vliv na jiné 7.RP projekty účastníka Pokud ano, EK vyzve účastníka dopisem k odstranění chyb a k zaslání opravených finančních výkazů všech projektů v uvedeném čase Opravené finanční výkazy by měly zohlednit zjištění auditu Účastník může předložit odůvodnění, proč by se zjištění chyby nemělo týkat jiných 7.RP projektů Pokud účastník nereaguje, EK pozastaví všechny platby dokud nejsou opravné finanční výkazy odevzdány, může následovat audit ze strany EK 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ 30 15

16 Kontroly a sankce (II)..kdy není požadována náhrada škody.. V případě, kdy jsou veškeré chyby ve finančních výkazech opraveny EK před odesláním platby, musí následovat oprava formuláře C, účastník neobdrží žádné neodůvodnitelné částky V případě, kdy EK odešle platbu a finanční výkaz je následně opraven z vůle účastníka; pokud chybu zjistí v následujícím období EK, bude požadovaná náhrada škody V případě, kdy účastník během auditu jednoho projektu zjistí chybu v jiných 7.RP projektech a z vlastní vůle ji nahlásí a opraví 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ 31 Ostatní..Annex III.. Infrastruktury stanovení jednotkové ceny za přístup k infrastruktuře, zařízení GA definuje minimální počet přístupů financovaných z projektu Příspěvek EK na přístup by neměl převýšit 20% celkových nákladů na přístupy během trvání projektů ERA Net Plus Action - 2 druhy zálohové platby Na management společné výzvy (joint call), definováno v čl. III.5.a) grantové dohody Na první rok následující po výběru projektů, zálohové platby těchto projektů, výše závisí na počtu vybraných projektů k předpokládanému financování, definováno v čl. III.5.b.) grantové dohody 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ 32 16

17 Děkujeme za pozornost Technologické centrum AV ČR Rozvojová 135, Praha Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ 33 17

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady listopad 2010 Lenka Chvojková a Kateřina Rakušanová chvojkova@tc.cz, rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR 1 Úvod do 7. RP;

Více

Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity)

Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity) Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity) Vademecum 7. RP EU DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY Základní informace o 7. RP http://cordis.europa.eu http://ec.europa.eu/research

Více

Finanční řízení projektů 7. RP

Finanční řízení projektů 7. RP Finanční řízení projektů 7. RP 21. října 2010, Ostrava Ing. Lenka Chvojková (Lepičová), TC AV ČR 1 OSNOVA 1. Základní charakteristika 7.RP 2. Základní principy financování projektů 7.RP 3. Příprava a realizace

Více

Finanční řízení projektů H2020

Finanční řízení projektů H2020 Finanční řízení projektů H2020 Praha 19. září 2014 Milena Lojková (lojkova@tc.cz) Finanční NCP pro projekty 7. RP/H2020 Dokumenty upravující finanční pravidla Finanční nařízení č. 966/2012 Pravidla účasti

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 s platností od 4. 7. 2012 OBSAH:

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

Grantová dohoda v rámci 7RP Príloha II Všeobecné podmínky Akce Marie Curie Jediný príjemce

Grantová dohoda v rámci 7RP Príloha II Všeobecné podmínky Akce Marie Curie Jediný príjemce Grantová dohoda v rámci 7RP Príloha II Všeobecné podmínky Akce Marie Curie Jediný príjemce II.1. Definice...2 Cást A PROVÁDENÍ PROJEKTU...3 ODDÍL 1 OBECNÉ ZÁSADY...3 II.2. Zvláštní povinnosti plnení príjemce...3

Více

Grantový systém z pohledu auditů a příjemců

Grantový systém z pohledu auditů a příjemců Grantový systém z pohledu auditů a příjemců Ing. Karolína Neuvirtová a Ing. Markéta Kabourková Praha 12.12.2013 Základní pravidla u grantů každý dotační titul si stanovuje vlastní pravidla realizace projektu

Více

Realizace projektu 7.RP - externí management (vztah konsorcia s EK)

Realizace projektu 7.RP - externí management (vztah konsorcia s EK) Realizace projektu 7.RP - externí management (vztah konsorcia s EK) Květen 2011, Praha Seminář MANAGEMENT PROJEKTŮ 7.RP - 2. den: Jak řídit projekt financovaný ze zdrojů 7.RP Lenka Chvojková (Lepičová)

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Příloha č. 1

Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Příloha č. 1 Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Metodika financování a vykazování projektových aktivit pro projekt Posílení kapacit při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji, verze 3/2007

Více

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Příručka způsobilých výdajů

Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání projektů v rámci

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Příručka způsobilosti výdajů pro program ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

Příručka způsobilosti výdajů pro program ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Příručka způsobilosti výdajů pro program ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Cílem této příručky je poskytnout přehled a výklad k jednotlivým položkám způsobilých výdajů programu ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY v takovém

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO3 Individuální projekty systémové VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídící

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s účinností od 1. 4. 2014 Obsah:

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.0 Verze 1.0 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 12. 9. 2012 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více