Únor 1 / Obcasník pro obcany Slatiny a Nového Sveta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Únor 1 / 2001. Obcasník pro obcany Slatiny a Nového Sveta"

Transkript

1 1 8 Ruzná sdelení Ludek Mícek STAROSTA OBCE Vážení spoluobèané, Únor 1 / 2001 Obcasník pro obcany Slatiny a Nového Sveta Dovolte, abych Vás pozdravil v novém roce, století i tisíciletí. Nepodaøí se každému toto zažít, ale pro vìtinu z nás je to rok jako každý jiný, plný práce, starostí i radostí - od každého nìco. Vìøím, že toto století bude klidnìjí, že mezi lidmi nebude tolik závistí a nenávisti. Možná se nìkteøí podivujete, proè je zasedání zastupitelstva tak brzy. Jak již bylo døíve øeèeno, podle nového zákona o obcích se budeme scházet 5 x roènì. Urèitì to ale není na kodu a nebude to dùvodem ke zmenení Vaeho zájmu o dìní v obci. Jaro pomalu klepe na dveøe, snìhu jsme si moc neužili. Noví pracovníci úøadu se postupnì zapracovávají do svých problematik, pøecházíme na podvojné úèetnictví. Požádali jsme o dotace na úrok z úvìru a na výstavbu nájemních bytù. Rovnìž je navrženo novì zøídit Sdružení obcí Bílovecka, tzv. mikroregion. Toto sdružení umožní jednotlivým obcím mikroregionu spolupracovat napø. pøi øeení nìkterých problémù v otázkách financování obcí, v oblastech spoleèenského a kulturního života i ve sportu. V nejbliží dobì podáme žádost o územní øízení na rekonstrukci st. silnice v Ulici. Byla již zakoupena a instalována ozvuèovací technika pro akce v kulturním domì, novì zaèíná pracovat Klub seniorù. Je mnoho nových informací, proto pøijïte na zasedání zastupitelstva obce, kde budeme moci více pohovoøit o nìkterých otázkách. POZVÁNKA

2 na 11. zasedání zastupitelstva obce Slatina, které se uskuteèní ve støedu dne 28. února 2001 v hodin v sále kulturního domu ve Slatinì. Program: 1. Kontrola usnesení a volba komisí 2. Zpráva starosty 3. Organizaèní 4. Diskuse 5. Usnesení a závìr PRODEJ TEXTILNÍ GALANTERIE MANDLOVÁNÍ PRÁDLA Š DROBNÉ OPRAVY ODEVU ÚSPORA ÈASU V Ý H O D N É C E N Y V KULTURNÍM DOMÌ VE SLATINÌ, 1. PATRO PROVOZOVATEL: IVANA DOHNALÍKOVÁ IÈO: TELEFON: Provozní doba: Pondìlí Úterý Støeda Ètvrtek Pátek 1. bøezna Proè? - Pro získání dùležitých údajù, které nelze získatjiným zpùsobem Výsledky sèítání budoú sloužit jako podklad pro rozhodování. o dalím oblastí života. Jak? - Každá domácnost dostane koncem února 2001 od sèítacího komisaøe tiskopisy. Obèané vyplòují tiskopisy sami. Kdy? - Údaje se do tiskopisù uvádìjí podle stavu o pùlnoci z 28. února na 1. bøezna 2001 Vyplnìné tiskopisy sèítací komisaøi vyzvednou od obèanù bøezna vývoji rùzných sèítací poèátkem Ochrana osiobních údajù je zaruèena! bezplatná informaèní linka: , Scítáme se pro nové tisíciletí Sèítání lidu, domù a bytù

3 7 2 Informace a upozornení Odvoz domovního odpadu ve II. ètvrtletí 2001 (duben - èerven) Odvoz bude organizován SLUMBI Bílovec - vždy každé úterý v sudém týdnu Cena jedné popelnicové známky Nálepka (7 odvozù) 35,- Kè 240,- Kè Poplatky za psy Podle obecnì závazné vyhláky È. 3/1991 O místních poplatcích ve znìní pozdìjích zmìn a doplòkù se již vybírá poplatek ze psù. Poplatek se platí za psy starí 6 mìsícù a sazba èiní za jednoho psa 100,-Kè, za druhého a každého dalího psa základ +50 %. Poplatek je možno uhradit i pøímo na obecním úøadì. Pronájem prostor KD Upozoròujeme obèany, že stále trvá možnost pronájmu sálu nebo pøísálí v objektu kulturního domu ve Slatinì. Nájemné je od 400,-Kè (dle doby nájmu a roèního období) a je v nìm zapoèítáno zapùjèení inventáøe vèetnì potøebného skla (malé a velké odlivky, sklenice na limo, kávu, na pøípitek a pod.) Po dohodì je možno využít pøípravy jídla v místní restauraci. Místnosti jsou vhodné pro rùzné rodinné oslavy, spoleèenské akce èi podobná jednání. Bliží informace poskytnou pracovníci obecního úøadu ve Slatinì. Kulturní akce pøipravované pro rok 2001 Dìtský makarní ples dìti, požádejte rodièe o pøípravu masky a pøijïte se vichni pobavit. Program a tombola pøipravena. Pøedmájová veselice v programu vystoupí agentura Santén Oznámení o zmìnì hodin pro veøejnost na potì ve Slatinì s platností od Pondìlí Úterý zavøeno Støeda Ctvrtek Pátek Sobota zavøeno Širokoúhlé kino Slaina - program na brezen 2001 Ètvrtek 1.3.v hodin Èeská lyrická komedie se zpìvy CESTA Z MÌSTA

4 Apgrejdujeme, serfujeme, sejfujeme - Písíèka, noutbúky, mobily... Sípkovice, mátovice, kmínka... Tomá Hanák v pastorální agónii workoholika. Pøístupnost: pøístupný Jednotné vstupné: 29,- Kè Falcon 106 minut Ètvrtek 8.3.v hodin Americký fantastický animovaný film DINOSAURUS Svìte div se! Nevymøeli! Neuvìøitelné dobrodružství z dávnovìku aneb Cesta do pravìku podle Disneyho. Pøístupnost: pøístupný Jednotné vstupné: 29,- Kè Ceská verze 82 minut Ètvrtek 15.3.v hodin Americká irokoúhlá komedie CHARLIEHO ANDÍLCI Když je svìt v nebezpeèí, zavolá mì. A já, Charlie, zavolám své tøi andílky. Drew Barrymoreová, Cameron Diazová a Lucy Lui - tøi sexy agentky v akci! Pøístupnost: pøístupný Jednotné vstupné: 29,- Kè Titulky 92 minut Ètvrtek22.3.v hodin Americký irokoúhlý mystický thriller POD POVRCHEM - je totiž nìco, co se nedá jen tak odehnat! Michelle Pfeifferová a Harrison Ford jako manželé na život a na smrt. Pøístupnost: pøístupný Jednotné vstupné: 29,- Kè Titulky 124 minut Ètvrtek29.3.v hodin Americká drama TROSEÈNÍK Na samém konci svìta se vydal na novou cestu a zaèal nový život. Tom Hanks chøadne a ílí na pustém ostrovì a pokouí se pøežít, aby se mohl vrátit k tìm, které opustil už pøedtím, než jeho letadlo havarovalo. 3 6 Kulturní a spolecenské akce uskutecnené v roce Výroèní valná hromada SDH Slatina Hasièský ples Obecní ples Vítání obèánkù - jubilanti Dìtský makarní ples

5 18.3. Turnaj ve stolním tenise - O starostùv míèek Zájezd do bazénu v Ostravì Pøedmájová veselice Zahájení rybáøské sezóny na Novém Svìtì 1.5. Utkání v kopané svobodní ženatí 6.5. Vechno na ruby - divadelníci z Tìkovíc 8.5. Utkání v kopané Slatina - Stará Ves Oslava Dne matek Soutìž mladých hasièù 3.6. Cesta pohádkovým lesem Rybáøské závody na Novém Svìtì Vítání obèánkù - jubilanti Soutìž hasièù - muži Ptákoviny 9.9. Setkání rodákù Vítání obèánkù jubilanti Zájezd do bazénu v Ostravì Mikuláská nadílka Vánoèní posezení pro obèany GRÁF Rudol 1913 VAVREÈKA Ludvík 1964 LINDOVSKY Frantiek 1936 LINDOVSKY Frantiek 1971 LINDOVSKV Rudolf 1938 (válka) HONOVÁ Zdeòka 1974 HERMAN Josef 1945 HERMAN Radko 1976 BLATECKÝ Frantiek 1950 ONDERKA Zdenìk 1981 HERMAN Josef 1952 VAVREÈKA Roman 1986 BINAR Bohuslav 1953 KADULA Stanislav 1990 ULRICH Václav 1957 VAVREÈKA Roman 1992 FALHAR Ladislav 1960 MÍÈEK Ludìk 1995 Starostové nebo vedoucí cinitelé v naí obci Jubilanti v prvním ctvrtletí 2001 MÍÈKOVÁ Božena KOTALOVÁ Libue VEÈERKOVÁ Marie RICHTÁROVÁ Vlasta OCÁSKOVÁ Frantika Blahopøejeme vem oslavencùm a pøejeme do dalích let mnoho zdraví a životní pohody. Jak jste se mohli doèíst v propagaèní skøíòce nebo slyet v místním rozhlase, zahájil ve støedu 21. února 2001 svou èinnost Seniorklub. Možná si øíkáte, proè se scházet a proè v Seniorklubu? Pokusíme se vám to vysvìtlit: Proè se scházet? Lidem, kteøí z rùzných dùvodù ukonèili své zamìstnání a nemají možnost kontaktu s lidmi, ale i vem lidem, kteøí se chtìjí setkávat se svými známými, nabízíme posezení v kulturním prostøedí. Díky zastupitelstvu obce a OÚ se nám podaøilo toto prostøedí vybudovat v prostorách bývalých kanceláøí OÚ v kulturním domì. Vìøíme, že kdo nás navtíví, bude spokojen. Scházíme se každou støedu od 17 do 21 hodin. Budeme se snažit zajistit vždy hodinový program, a to buï video nebo besedu s nìjakou zajímavou osobností. Mimo to je možno pøi kávì nebo èaji zahrát si dámu nebo achy nebo jen tak poklábosit se svými známými. Budeme také v rámci klubu organizovat turistické výlety po okolí, ať už pìky nebo na kolech.

6 Proè Seniorklub? Protože se nechceme omezovat jen na dùchodce. Seniorklub je otevøen pro vechny, kdo se cítí být již seniory nebo mají jen chuť si pobesedovat se známými. Èlenství v klubu je díky OÚ bezplatné, za což dìkujeme pøedevím panu starostovi. Seniorklub Slatina Frantiek Stanovský za vedení Seniorklubu 5 4 Hasici Z cinnosti oddílu stolního tenisu pri TJ Sokol Slatina Školství Sbor dobrovolných hasièù ve Slatinì má celkem 111 èlenù, z toho 20 èlenù do 18 let. Toto bylo konstatováno na Výroèní valné hromadì dne v KD ve Slatinì. Za úèasti místostarosty zastupitelstva obce, èlena okrsku Tísek, kolegù z okolních SDH a velkého poètu èlenu a mladých hasièù jsme hodnotili nai práci za uplynulé období. Starosta ve své zprávì podìkoval SDH za pomoc pøi likvidaci požáru stohu slámy v dubnu ve Slatinì a za dalí pomoc pøi zdolávání ohnì v Bílovci a ve Zbyslavicích. Byla ocenìna práce soutìžního družstva mužù í tìch mladích, kteøí jistì využívají svùj volný èas vhodným zpùsobem a vìnují se dobré vìci. Nai èlenové sesbírali 2x železný rot v obci, zorganizovali dvì fotbalová utkání, dvì soutìže hasièù, byli nápomocni pøi akci JZM a Setkání rodákù obce. Celkem bylo odpracováno 5211 hodin, což je více než loni a opìt zdarma. Byly schváleny úkoly na rok 2001 a pøi spoleèném obèerstvení potom jetì podrobnìji rozebrány nìkteré akce v uplynulém roce Navíc již od loòského záøí mùžete více informací o SDH Slatina najít také na internetu a to na adrese Výbor SDH Slatina Polovina kolního roku ubìhla jako voda. Dìti i uèitelé mají za sebou kus práce, vysvìdèení je rozdáno. Nejvíce to své první vysvìdèení prožívali pochopitelnì prvòáèci. Nìkteøí žáci byli velmi spokojeni, jiní ménì. Ne vechno se vem totiž podaøilo tak, jak chtìli.nic ale není ztraceno.ve druhém pololetí se dá vynaložením vìtího úsilí a píle ledacos zlepit. Pøestože vzdìlávání a výchova je ve kole tím hlavním, dìti se vìnují i jiným èinnostem. Pøed vánoèními svátky si dìti ze kolky i koly pod vedením svých uèitelek pøipravily krásný program pro svou besídku. Tímto programem dìti obohatily Posezení u vánoèního stromku, které probìhlo 16. prosince v kulturním domì. Dìti z MŠ V dobì pøedvánoèní navtívily v Bílovci jednu velmi zajímavou akci - Vánoèní dopoledne s kamarády z Brna, které se jim velice líbilo.

7 Letoní zima byla na sníh docela lakomá, ale v lednu pøece jen na chvíli ukázala, co umí. Bylo by trestuhodné toho bílého nadìlení nevyužít. Dìti ze kolièky stavìly snìhulá ky, jejich starí kamarádi závodili v soutìži Jízda na èemkoli - fantazii se meze nekladou. Byly rozdány diplomy za nejrychlejí sjezd a slalom, za nejnápaditìjí vozidlo a nejoriginálnìjí jízdu. Nejlepí na celé akci vak byla dobrá nálada a radost vech úèastníkù. V pondìlním cvièení rodièù s dìtmi probìhlo v únoru velmi vydaøené soutìžní odpoledne. Výkony dìtí byly odmìnìny medailemi. V pondìlí 5. února probìhl zápis 7 dìtí do první tøídy. Kromì provìøení jejich pøipravenosti pro kolní docházku si dìti mohly prohlédnout celou kolu i družinu. Domù si pak odnesly malý dáreèek pro radost. Ve probìhlo v klidném a pohodovém duchu, neboť prostøedí koly není dìtem cizí. Každoroènì chodí malí koláci na návtìvu ke svým starím kamarádùm, aby vìdìli, co je èeká. Tak tedy - hodnì zdraví a sil do druhé pùle kolního roku. RNDr. Danue Berkusová Petr Stillner za kolský výbor vedoucí stolního tenisu Oddíl stolního tenisu zahájil svou èinnost v roce V souèasnosti kroužek navtìvuje pravidelnì 5 èlenù a nepravidelnì dalí ètyøi zájemci. Cílem družstva je letos postup do I. tøídy okresního pøeboru. Vzhledem k opotøebovanému vybavení hráèù to bude úkol tìžký. Nae výsledky v okresním pøeboru: - sezóna místo - sezóna místo - sezóna místo V této sezónì jsme z dvanácti utkání prohráli pouze jedno a jsme na druhém místì. V roce 2000 jsme uspoøádali v tìlocviènì velikonoèní turnaj ve stolním tenisu za úèasti ètrnácti hráèù. Dne se uskuteèní dalí roèník tohoto turnaje. Už dva roky se potýkáme s malou èlenskou základnou a proto vìøíme, že tento zpùsob propagace naí èinnosti pøiláká nové zájemce o tento sport. Pondìlí rodièe s dìtmi pí. Reková D. Úterý žáci, žákynì pí. Malèíková L. Støeda hasièi p. Míèek L. Ètvrtek ženy pí. Reková M. Pátek muži p. Lindovský D. Nedìle stolní tenis p. Stillner P. Rozpis hodin v telocvicne

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE Fa. Dvoøák Jiøí. Oslava adventu v opraveném parku. Øadì obyvatel mìsta pøestane platit obèanský prùkaz

MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE Fa. Dvoøák Jiøí. Oslava adventu v opraveném parku. Øadì obyvatel mìsta pøestane platit obèanský prùkaz prosinec 008 vánoèní strom. Jeho rozsvícení umožni- lo zavedení elektrického proudu do par- ku. Jedna z rozvodných skøíòek je urèená pøímo pro vysoký jehliènan. Další jsou u podia a nebo fungují pro potøeby

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 53 1/2012 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 INFORMACE Z RADNICE Jarní úklid do kontejnerù V prùbìhu mìsíce dubna bude na obvyklých místech umístìn

Více

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí:

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí: Roèník VII - èíslo 5: kvìten 2001 Noviny mìstské èásti Praha - Letòany Poslední dobou se stále více zamýšlím nad morální úrovní èeské politické scény na všech stupních. Pamatuji èasy krátce po prvních

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a Èíslo 11 listopad - prosinec 2006 Rozvoj dýmkaøské výroby od vedlejší èinnosti k Jan Soukal /64/, Fr. Mlejnek /56/,Ro kovi /6/, Josefa Vávrová øemeslné a pak i tovární formì byl umo òován v obci, nemající

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3.

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3. 6/bøezen/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 26. bøezna 2004 Sloučení mateřských škol na Špičáku Slouèení ètyø špièákovských mateøinek, jejichž zøizovatelem

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil.

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil ÈERVENEC 6 roèník XV/2005 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI Je to neuvìøitelné, ale je to tak. V tìchto dnech je to pøesnì 10 let co byla založena tato zájmová

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas,

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 17., JARO 2002 Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, kde borový zavánìl háj. O lásce šeptal tichý mech;

Více

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi.

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi. SDRUŽENÍ PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUPBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1/2009 Vážení pøátelé, milé kamarádky

Více

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme,

Více

V tomto èísle. Svátek matek. Zmìny zákona o sociálních slu bách

V tomto èísle. Svátek matek. Zmìny zákona o sociálních slu bách Unor 2007 Èíslo 5 kvìten 2007 Kdy válka pokraèovala a na vojnu odcházely postupnì další roèníky, muselo se to projevit v hospodáøství i v celém ivotì spoleènosti. Klesala výroba pro civilní spotøebu, objevil

Více