AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014"

Transkript

1 AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014

2 Část 08 Zakládání JZD / 1 Velké společenské změny, spojené často s křivdami vůči jednotlivcům a nesmírnými škodami národohospodářskými, na nichž se, ostatně jako všude, ochotně podíleli místní horlivci, zažila i naše obec. Kdeže zůstalo zbožné přání kronikáře z roku 1949, že při budování socialismu přestane být člověk člověku vlkem?! Podle sovětského vzoru a na základě zákona o JZD, který schválilo Národní shromáždění 23. února 1949, začala se zakládat jednotná zemědělská družstva JZD. Ždírečtí hospodáři se už dříve zabývali myšlenkou založení hospodářského družstva, které by mohlo, při spojení prostředků a sil několika zemědělců a při společném využívání nákladnější mechanizace, usnadnit a zefektivnit hospodaření. Vodní a meliorační družstvo už zde existovalo od války a tři větší zemědělci (Benc, Daniel a Fidler) společně zakoupili lehký Melicharův samovazač, který utáhli tři koně. Komunisti po únoru 1948 měli však o družstevním hospodaření zcela jiné představy: kolchozy, třídní boj, rozkulačování. Můžeme říct, že se jim to beze zbytku podařilo. / 2, 3 První počátky socializace ždíreckého zemědělství zaznamenává zdejší kronika v roce 1950: V rámci socialisace vesnice bylo v zimě vyvinuto úsilí založiti ve zdejší obci Jednotné zemědělské družstvo JZD. Byl ustaven přípravný výbor s několika menšími zemědělci i bezzemky, který ke konci roku 1950 měl již 27 přihlášek. Zdejší střední zemědělci odmítali zapojiti se do JZD a hospodařili dále individuálně... V létě a na podzim byla použita forma skupinového obdělávání polí, oralo se společně několika páry koní... V cihelně Rudolfa Pujmana v Novém Ransku zřízena byla státní traktorová stanice, jako pobočný závod STS v Malči. Následujícího roku 1951 tlak na založení JZD opět zesílil: Nutnost uvedení JZD v život se stále naléhavěji projevovala. Opuštěné hospodářství Šupitových bylo těžkým problémem. Nakonec však byla věc vyřešena, příslušné dodávky byly rozvrženy na jednotlivé rolníky [!] a k utvoření JZD nedošlo opět... Stálé pokusy o utvoření JZD nepřinášely výsledku. Mnoho schůzí se konalo, zástupci okresu a kraje přicházeli přesvědčovati o výhodách nového způsobu hospodaření. V dubnu konána exkurse zdejších zemědělců do Sloupna, kde JZD dobře prosperuje. V červenci byly ustaveny žňové hlídky k uchránění úrody před požáry. Dva muži před a dva po půlnoci procházeli vesnicí, střežíce výsledky práce občanů. / Čti: násilná kolektivizace podle ruského vzoru a uloupení majetku zděděného po předcích. 2 - Nešlo o rozkulačování", ale o násilné zahánění do kolchozů. Rolníky zastrašit, sebrat jim půdu, kterou dostali od revoluce a pak je zase na tu půdu vrátit ale už jako nevolníky. Byla to druhá občanská válka nyní proti rolníkům. Byl to velký přelom zlomila se páteř Ruska... Solženicyn: Souostroví GULAG. 3 - Provádíme návštěvu dánských zemědělců po Hané a jsme svědky jejich nelíčeného obdivu pro vyspělost našeho zemědělství. Dr. Jiří Hejda, Naše zemědělství je sto let za vopicema. Václav Havel po návštěvě Dánska, Do tzv. žňových hlídek povinně nastupovali všichni muži. Hlídky byly dvou- později tříčlenné. Sestávaly z požárníka, jednoho spolehlivého" občana (člena KSČ) a třetím do počtu mohl být pod dozorem i občan nespolehlivý. Hlídka měla hlavní stan" v hasičárně, kde jeden její člen stále hlídal a druzí dva chodili po obci a dozírali, aby nějaký třídní sabotér nezapálil úrodu či družstevní stoh. Těmito i tisíci jinými neméně primitivními způsoby se tehdy vyvolávala psychóza strachu a vzájemného podezírání a rozdmychávala nevraživost mezi lidmi a hysterie proti Západu. Vycházelo se přitom ze Stalinovy teze o zostřování třídního boje v období budování socialismu, která, ochotně naplňována jeho poslušnými vazaly, způsobila tolik lidského utrpení a tolik nedozírných hospodářských, kulturních i morálních škod.

3 Žně se pro nepříznivé počasí opozdily, takže vázlo plnění dodávek oproti stanoveným termínům. Ježto nedošlo ke zřízení JZD, bylo okresem nařízeno odebrání a vyvlastnění velké mlátičky a řezačky zdejšímu zemědělci Bencovi. [Zvýrazněno při přepisu.] Bylo intervenováno, aby tyto stroje byly ponechány, neboť na nich prováděli výmlat malí zemědělci, přesto však k odebrání strojů došlo. Vykoupené obilí bylo uskladňováno v sálech zdejších hostinců. K této části kronikářského zápisu dlužno podotknout, že není zcela přesný. K odebrání strojů nedošlo totiž jen u Benců, ale postupně i u některých ostatních rolníků, o kterých se předpokládalo, že jejich vliv brání založení JZD. Byly zabaveny (tj. bez náhrady uloupeny!) mlátičky, elektrické motory, dokonce i řemeny k mlátičkám (!), jediný samovazač ve vsi i jiné stroje, a rolníkům byli násilím odstěhováni i lidé u nich zaměstnaní. / 5 Dodávková povinnost ovšem snížena nebyla. Protože navíc nad sedláky jako Damoklův meč stále visela hrozba uvěznění a vystěhování z rodné usedlosti s celou rodinou, nezbývalo než přihlášku do JZD dobrovolně" podepsat. K přelomu došlo v roce 1952, který... byl pro Ždírec nad jiné významný tím, že na podzim konečně došlo k založení JZD. A to ne JZD, které by jen tak vegetovalo, proto, že si to vláda přeje, nýbrž JZD naplněného vůlí a silou dokázati, že když se chce, i ve Ždírci dovedou v JZD hospodařiti dobře, ba lépe než družstva ostatní. Nešlo to ovšem tak snadno, jak snadno se to napíše: V březnu se konaly instrukční schůze zástupců ONV směřující k založení JZD. Ty neměly ve Ždírci úspěch a k založení JZD bylo stále tak daleko jako dříve... Na jednu schůzi dostavil se referent Frič z Chotěboře dobře informovaný o všech záležitostech JZD, o výhodách, které ze společného hospodaření vyplynou. Před zemědělce byl též postaven problém obhospodařování celého hospodářství Šupitových a řady opuštěných polí. Zemědělci odcházeli z této schůze zvikláni ve vytrvalé vůli hospodařiti dále starým způsobem. Situace zrála. V létě, až do září, opět ustaveny žňové hlídky, tentokrát po třech lidech. Na nové schůzi dne 7. září došlo mezi zemědělci k rozhodnutí založiti JZD. Byly sháněny informace jak uskutečniti toto důležité rozhodnutí... Ze řad MNV a KSČ byly ustaveny dvojice dobře informovaných občanů, které obcházely ty zemědělce, kteří neměli dosud důvěru k novému způsobu hospodaření... Houževnatě vysvětlovali a přesvědčovali [...a vyhrožovali!]. Bylo tak získáno celkem 26 členů družstva, vesměs výkonných zemědělců. Jen několik zemědělců, kteří se nedali přesvědčiti, zůstalo ne zapojeno. Dne 26. září konala se první schůze JZD a zrovna bez dlouhého rozmýšlení k práci. Rozhodnuto provésti rozdělení pozemků na hony, provésti společné ustájení dobytka, stavbu kravína. Od 1. ledna zavésti třetí typ družstva. Předsedou byl zvolen František Dočekal, dosavadní předseda místního JSČZ [Jednotný svaz českých zemědělců], který se ujal svých úkolů s chutí a plnou silou. Nebylo pochopitelně všechno tak idylické, jak to v duchu té doby líčí kronikář. Ve Ždírci bylo JZD založeno k 1. lednu 1953, ovšem po předchozí politické kampani a násilném přesvědčování" zemědělců vysokými dodávkami, nepovolováním domácích 5 - Ke kuriózní situaci došlo v případě Denise Alexejeviče Kovaleva, bývalého donského kozáka uprchlého před rudým vražděním na Donu, který byl od roku 1922 kočím v hospodářství u Fidlerů a žil zde už třicet let jako člen rodiny. Toho komunistická moc násilím přestěhovala na hospodářství státního statku v Dobkově. Tam mu ale nikdo neuvařil co on rád, nikdo mu nevypral ani nespravil prádlo, nikdo nepoklidil v přidělené cimřičce. Nebyl už vykořisťován sveřepým kulakem, ale jinak se o něj nestarali. Denis proto po krátkém čase přišel s prosíkem, aby ho pustili zpátky do Ždírce. Vyřešilo se to tak, že byl přijat za člena ždíreckého JZD a bydlel u Fidlerů jako dřív. Zanedlouho se ve Ždírci dokonce oženil.

4 zabíjaček i jiným šikanováním, jako byly policejní prohlídky, vyhrožování, zvyšování dodávek, zabavování strojů i lidí. Na ONV v Chotěboři povolovala zabíjačky Emilie Vašíčková ze Sobíňova (později skončila v blázinci), které se přezdívalo Nezabiješ!", neboť kulakům zabíjačku většinou nepovolila. V každé vsi musel být také odhalen nejméně jeden třídní nepřítel kulak / 6 a náležitě, pro výstrahu ostatním a pro jejich přinucení ke vstupu do JZD, potrestán vystěhováním z rodné obce, žalářováním a zabavením veškerého majetku. František Dočekal z čp. 56 první předseda JZD Josef Mísař z čp. 37, bývalý předseda MNV, mně k tomu při jednom rozhovoru důvěrně sdělil: Ve Ždírci bylo vybráno osm kulaků, například i živnostník František Mísař ze správkárny. Agitátor ze Sobíňova, jehož jméno už si nepamatuji, trval na jejich vystěhování. Ale Akční výbor, MNV a zvláště Minda Janáček se proti tomu postavili. (Za kulaky" byli ještě označeni František Benc, František Fidler, Jan Daniel, František Novotný, Miloslav Láznička, Jan Wasserbauer, Richard Starý, Josef Dočekal. Újezdním tajemníkem byl tehdy Ledvinka z Rozsochatce. Informace ovšem nutno brát s určitou rezervou, protože Pepouš" Mísařů byl tehdy jedním z místních vlivných komunistických funkcionářů a jeho matka, stará Mísařka Krejčka, horlivou propagátorkou JZD.) Takže ve Ždírci ke krajnosti vystěhování nedošlo. Právě tak jako za okupace vedli obec naštěstí lidé, kteří přece jenom neztratili všechnu soudnost. 6 - Kulak... Jak jsme tohle slovo doma nesnášeli. Komunisti je převzali z ruštiny. V překladu mělo více významů vesnický boháč, skrblík či pěst. Kulakem byl každý zemědělec s výměrou nad dvacet hektarů, ale v řepařské oblasti již s osmi a v obilnářské s deseti hektary. Mohl jím být ale i sedlák s menší výměrou pozemků, pokud provozoval živnost obchod, řeznictví, pohostinství, mlýn nebo se věnoval ovocnářství, vinařství či chmelařství a potřeboval námezdní pracovní sílu. Vlastně to byl každý samostatně hospodařící rolník, jenž nechtěl vstoupit do JZD. Jindřich Hašek: Zelený baron. Reflex č. 22/ V období tzv. kolektivizace vesnice po roce 1949 likvidaci takřečených kulaků, nelidské vyhánění z jejich usedlostí, neprováděly pouze orgány státní moci. Ve špinavé práci jim pomáhaly také orgány místní správy. Národní výbory, prostě sousedé... Petr Hora-Hořejš: Toulky českou minulostí. - Kulak ve své zlobě notoricky popíjí, zatímco se družstvo hospodářsky rozvíjí. Už nechceme pány, nechcem ani kulaci, rozoráme meze, zpíváme si při práci. Pepa Fousek: Kulakovic Anička (úryvek)

5 Hospodaření JZD V roce 1953 vypukla červenka, obávaná nakažlivá nemoc vepřového bravu, na kterou ve Ždírci uhynula téměř všechna prasata. O JZD ždírecká kronika zaznamenala: Pokračovalo se ve vyměřování honů, v konsolidaci zemědělské půdy, při čemž byly rozorávány meze. Bylo rozhodnuto postaviti kravín na poli za potokem od Dočekalových... Se stavbou kravína začalo se začátkem listopadu. Byla upravena cesta ke staveništi, můstek přes potok a začalo svážení materiálu. Ke konci roku byly svezeny cihly, vykopána vápenka a nahašeno vápno... Zavedením 3. typu JZD k 1. lednu 1953 bylo dne 31. prosince 1952 provedeno společné ustájení hovězího dobytka v několika stájích. Družstevníkům zemědělcům bylo ponecháno 0,5 ha půdy a jedna dojnice co záhumenek... Ve snaze pomoci v těžkých začátcích družstvu, usnesli se členové i někteří nečlenové, že práce vykonané do již pro družstvo, vykonají zdarma, nebudou je počítati. Na stavbu kravína povolen úvěr 1 milión Kčs. Se splácením dluhu bude započato teprve za 3 roky po dokončení stavby. Dále družstvu povolen úvěr k nákupu osiva a sádí a k nákupu hnojiv. O finanční stránku má tedy družstvo ve svých začátcích dobře postaráno. Hůře to jde již s opatřením železa (travers) na stavbu kravína. Až do konce roku nepodařilo se toto vyřešiti. Vlastní stavba kravína byla zahájena 28. března 1953 a brigády konaly se pak s větší či menší intensitou až do konce roku. Brigády na stavbě kravína (1953) Rok 1953 začínal pro družstvo nadějně: V Praze konal se v únoru sjezd zástupců JZD / 7, kterého se zúčastnil též předseda zdejšího JZD František Dočekal. Byly tam projednány návrhy na nové stanovy pro JZD. Z prvních vzorových stanov JZD je zajímavé číst i po letech: Pracující rolníci se dobrovolně sdružují... aby dosáhli vítězství nad kulaky a všemi vykořisťovateli... všechny meze se rozorají a vytvoří se velké scelené lány... [Zde dovolte malé odbočení. V odborném (!) časopisu Myslivost z roku 1950 bylo napsáno: Rozorané meze více prostoru, více klidu pro drobnou zvěř.]... Členská schůze může kulaku, který byl výjimečně přijat za člena, stanovit vyšší povinný vklad do nedělitelného fondu... nejvyšší přípustná výměra záhumenku činí 0,5 ha... představenstvo a členové jsou povinni... získávat ženy... získávat mládež... Ve výjimečných jednotlivých případech smí se 7 - Pozvali nás všecky zemědělské předsedy do Prahy na sjezd zemědělců. A teď tam přišel trpaslík z Ruska a začal nám vykládat, jak rozdojil kozla, že mu nadojil 3,5 litru mléka. My jsme se po sobě jenom podívali... Alois Denemarek, Dolní Vilémovice u Třebíče. Reflex č. 20/2007.

6 stát členem družstva se souhlasem ONV kulak, u něhož jsou předpoklady, že bude v družstvu řádně a poctivě pracovat. Po dobu pěti let nesmí v družstvu zastávat žádné funkce... Všechny zemědělské práce se provádějí úkolově. Nakonec perlička: Tyto stanovy ukazují družstevníkům správnou cestu jak vést a spravovat společné družstevní hospodářství tak, aby se družstvo stalo socialistickým a jeho členové zámožnými. Bylo by to všechno k smíchu, kdyby to nebylo k pláči. V roce výstavba kravína pokračovala zvolněným tempem. Brzdily ji technické potíže, nedostatek kvalifikovaných pracovníků i nedostatek brigádníků. Přesto byl kravín ke konci října již pod střechou, i když prozatím pokrytou pouze prkny. Z JZD byli na vlastní žádost propuštěni rolníci Benc František, Mísař Bohumil a Dočekal Josef... Plánovaná pracovní jednotka v JZD 10,50, docíleno 14,90. Stav hospodářských zvířat v obci: hovězí 198 kusů, z toho JZD 92. Vepři 144, JZD 70. V červnu dalšího roku 1954 dohotovena polovice kravína, na druhé polovici dokončena střecha... Ke konci roku osazení [!] kravína kravami. Svedeno 50 krav. Jistě nechtěly věřit skutečnosti a pokládaly zpočátku pobyt v kravíně za nádhernou rekreaci. [O tom lze s úspěchem pochybovat. V soukromém chlévě se kráva dožívala dvanácti i čtrnácti let, v družstevním maximálně tří až pěti. Pak musela být zubožená odvezena na jatky.] I přes nepřízeň počasí vykázalo hospodaření JZD radostný výsledek. Na jednotku proti plánu Kčs 17,- docíleno Kčs 20,-. [Radostný výsledek? Jednotka většinou představovala družstevníkův celodenní plat!] V roce 1955 postavena velké kolna na nářadí a stroje naproti kravínu. [Opět na nejlepším poli, tentokrát Fidlerově, u stavení a na pietním místě vraždy studenta Josefa Froše. Kravín byl postaven na nejlepším Šupitově poli přímo za chalupou.] Hospodářské výsledky družstva i přes nepříznivý rok více než dobré. Pracovní jednotka 20,- Kčs. Výplata vyrovnávky" byla veselá a byla slavností celé vesnice. [Hlavně pak ale slavností přizvaných funkcionářských vyžírků.] Během zimy došlo k založení JZD také na Starém Ransku, ve Vojnově Městci a v Křížové... Soukromě hospodařící rolník v socialistickém státě musí býti nutně považován za kapitalistický prvek, kterému stát podporu poskytovati nebude. [Jaký to nebetyčný rozdíl oproti chování německých okupantů, kteří naopak rolníky, jako živitele národa, podporovali! Viz vpředu.]... Nemůžeme se divit, že stát zakládání JZD podporuje. Každým založeným JZD ubývá fůra starostí MNV, ONV a tím i státu. [Tyto starosti by ovšem jinak nebyly, kdyby se JZD nezakládala vůbec, nebo aspoň nezakládala násilím.] Hospodaření JZD vyneslo v roce 1956 Kčs 23,- na jednotku. Je to doklad, že lze kolektivně s úspěchem hospodařit i v nadmořské výšce 550 metrů, v poměrech chudých. Dosavadní předseda František Dočekal... předal úřad předsedovi Kozlovi a věnoval se výkonné práci. Kronikář při popisování úspěchů ždíreckého JZD taktně zamlčel, že v roce 1956 došlo zde k důležité události, a to k odhalení zakukleného třídního nepřítele, bývalého živnostníka, pak kulaka, nyní účetního JZD, Františka Fidlera z čp. 61. Ten se po založení JZD nějaký čas domníval, že vše půjde řešit rozumně a družstvo může při dobrém vedení prosperovat i za ztížených podmínek. Protože jako absolvent obchodní školy a bývalý obchodník i úspěšný zemědělec měl odborné předpoklady, a pro svoje zdravotní problémy nemohl těžce fyzicky pracovat, byl zvolen družstevním účetním. Věnoval

7 práci všechen čas i zkušenosti a ždírecké družstvo patřilo v té době k nejlepším. Zavedl například systém podvojného účetnictví, při kterém byl dokonalý přehled o hospodaření. Postupně se však do řízení stále více zaplétala politika, rozhodovali převážně radikální proletáři a zkušený hospodář, nyní dokonce účetní odpovědný za finanční stav družstva, nemohl k některým jevům mlčet a občas si řekl svoje. To bylo ostatně jeho povinností. U typového kravína například nebyl vyprojektován průjezd a traktoristé by do něj museli couvat. Účetní prosazoval, aby se udělala vrata také na druhé straně. Vy pořád něco máte, pořád se vám něco nelíbí!, usadil ho stranický vůdce Čepl. Kravín zůstal bez průjezdu až do osmdesátých let, kdy se při přestavbě musel zprůjezdnit. Jako svědomitý účetní považoval za svou povinnost nepřipouštět rozkrádání. Většina majetku v družstvu pocházela od větších hospodářů, a takzvaní kovozemědělci nebo bezzemci, kteří ovšem pro svůj proletářský původ měli rozhodující slovo, se jenom vezli a občas i přikrádali kde se jen dalo. Jeden rok se v družstvu například zabilo dvanáct prasat a vyúčtování žádné. Kradl se stavební materiál určený na stavbu kravína vůz projel ke stavbě a bez vyložení pokračoval na některé soukromé staveniště. Došlo také k tomu, že odhalil rozkrádání tehdejšího okresního zootechnika Karla Starého a trval na tom, aby se z případu vyvodily důsledky. To už si ovšem dovolil příliš a bdělá vládnoucí Strana musela zasáhnout a svého člena se proti nepřejícímu kulakovi zastat. Jedno ke druhému a došlo k tomu, co nutně přijít muselo a co už se dlouho připravovalo: k likvidaci třídního nepřítele, který se zákeřně vetřel do JZD, aby tam škodil. Zakládající člen JZD, zkušený hospodář František Fidler, který dal do družstva veškerý svůj majetek a inventář, a to i takový, který si ostatní ponechali, a poctivě se staral, aby družstvo prosperovalo, byl nyní na plenární členské schůzi zdrcující většinou hlasů přítomných členů z družstva vyloučen. Paní Matoušková, ptal se po vylučující schůzi staré ševcové, proč jste proti mně hlasovala, vždyť víte, že jsem vám vždycky pomáhal? Inu, to víte, odvětila ta nebohá žena, když zdvíhli ruku všichní, co sem měla dělat? Taková to byla doba. A takoví to byli lidé. Myšlenka je to dobrá, říkával František Fidler o družstvech a o socialismu, jenom kdyby se toho nechytili ševci a holiči. V roce 1957 pokračuje kronikář vznikla další JZD v Benátkách, Rovném, Havlíčkově Borové a Oudoleni. JZD ve Starém Ransku stavělo nový kravín. Koncem léta dosáhla socialisticky obhospodařovaná půda 51 %... V rámci mechanisace práce v zemědělství a odstranění nejtěžších fysických prací bylo u nás v posledních několika letech vyrobeno tolik nových zemědělských strojů, ještě více než od počátku zemědělství až dosud. [?] Primitivní nástroje jako kosy, cepy, motyky, hrábě, pohrabáče jdou hromadně do výslužby [Tyto primitivní nástroje" se i v socialismu ještě uplatní. Viz dále.] Velké procento koní jako tažné síly bylo vyřazeno [pozabíjeno na jatkách] a nahraženo traktory. I drobní zemědělci nezapojení dosud v JZD žádají stále více pomoc u traktorových stanic. [Zvýšili jim totiž dodávky a nemohou jako dříve čekat pomoc od větších zemědělců]... Na podzim přijato několik dalších členů JZD drobných zemědělců... Letos bylo založeno trpasličí družstvo i na Kohoutově, jako poslední na okrese. Hospodaří na 80 ha, má 22 krav. Na Kohoutově zůstal jeden soukromý zemědělec. V létě roku 1958 nalezena v katastru mandelinka bramborová [ americký brouk"]... Zdejší JZD, hospodařící zatím na 60 % půdy, vykazuje dobré výsledky. Jsou zde předpoklady pro družstvo celoobecní. Po přesvědčovacích návštěvách mezi ze-

8 mědělci rozhodli se v září zbývající soukromě hospodařící rolníci pro vstup do JZD. Tak vzniklo družstvo celoobecní... V prvním čísle Ždíreckého zpravodaje z dubna 1958 je otištěna výzva představenstva JZD k rozšíření družstva na většinové (když to současné hospodařilo ještě na 45 % zemědělské půdy). Provolání k zemědělcům končí takto: Zemědělci, je třeba, abyste si uvědomili, že pokrok na úseku zemědělské výroby si razí cestu vpřed nejenom v naší zemi, ale v celém světě s tím rozdílem, že v kapitalistických zemích velkovýroba dociluje likvidací malých hospodářství a u nás sdružováním v jednotná zemědělská družstva, která jsou společným majetkem všech členů. Zemědělci, najděte cestu mezi členy JZD, nebuďte brzdou nových, lepších forem práce. Na naší cestě jsou ještě různé nedostatky, ale bude jich stále méně a méně. Přesvědčování pokračuje i v červnovém čísle ŽZ:... Již většina zemědělců v okrese pochopila správnost nastoupené cesty a stojí v čele pokroku a snahy vyrovnat úroveň naší zemědělské výroby se světovým průměrem ovšem jiným způsobem než kapitalistickým pohlcováním dohnat a předehnat je cílem naší snahy, všechny kapitalistické státy. [Doslovný přepis.] Letos hnijí brambory. Koncem srpna pojednou na mnohých parcelách zhnědla a pohynula bramborová nať a hlízy byly napadeny hnilobou. [Počátek invazí plísně bramborové.] Naproti tomu byla letos rekordní nadúroda ovoce, až se stromy lámaly. Jablka a hrušky měnily se za stejné váhové množství brambor, později místy i jablka za polovic brambor... Státní statek Čáslav prodával ke krmení dobytka padané hrušky po 0,40-0,80 Kčs. Na statku v Horním Studenci tak stoupla dojivost až o 4 litry... Bramborů bylo letos málo, byly zrušeny i příděly lihovarům... Výsledky hospodaření: jednotka 18,50 Kčs, k tomu naturálie za 7,- Kčs. Výnosy u pšenice 19 q/ha, žito 24,4, ječmen 20,7, oves 18,4 q/ha. Brambory podprůměrný výnos. Dojivost l na 1 dojnici, / 8 snůška 131 ks na slepici, selata 9 ks na prasnici. Ke konci roku po delším jednání provedeno sloučení družstva ždíreckého s JZD ve Starém Ransku, které s ohledem na malou výměru zemědělské půdy není schopné samostatně hospodařit... Investiční náklad na stavbu raneckého kravína bude z velké části hrazen z prostředků státu. V kravíně bude umístěn mladý dobytek. [Ranečtí nasekali dluhy a teď je musí vytrhnout stát a ždírecké družstvo.] Sloučené družstvo bude obhospodařovat celkem 400 ha zemědělské, z toho asi 170 ha orné půdy... Stará lávka přes Doubravku bude v příštím roce nahrazena řádným mostem, čímž bude délka cesty do Starého Ranska i pro vozidla podstatně zkrácena. [To je přinejmenším nepřesné. Jezdilo se tudy odjakživa mělkým brodem, s krátkým omezením při povodních. O žádné zkrácení tedy nešlo. Teď se pracně a s velkou slávou postaví tzv. most družby", který v roce 1981 podemele velká voda a následujícího roku při regulaci Doubravky bude muset být jako nevyhovující odstraněn a nahrazen novým.] Senoseč roku 1959 ukázala slabiny v pracovních reservách družstva. Vázlo ruční sekání [pan Bílek přece v zápisu z roku 1957 předpovídal, že kosy a hrábě půjdou nyní do výslužby?], vázl svoz sena. Nedostávalo se silných paží ochotných pomoci. Drobní zemědělci, zaměstnaní v továrnách, kteří vstoupili se svými políčky do JZD, byli voláni k pohovorům a přesvědčováni k pomoci [sic!]. Mechanisace, i když je již dost rozsáhlá, na všechny práce nestačí. Žně odbývaly se dosti těžko, počasí nepřálo, 8 - Dojivost pro srovnání: Dojnice holštýnského chovu v Polné, importovaná z Francie, dosáhla v roce 1994 českého rekordu, když za laktaci (305 dní) nadojila kg mléka. (Zpráva z tisku.)

9 skončily jen za pomoci brigád při výmlatu. V neděli 30. srpna odbývaly se ve Ždírci celookresní dožínky... Úroda brambor poněkud podprůměrná... Jednotka 18,- Kčs. Celookresní dožínky ve Ždírci Na výroční schůzi JZD, konané 16. února 1960, byl předsedou zvolen mladý rolník Jaroslav Benc [dříve kulak]... V rámci územní reorganisace bylo ke ždíreckému JZD spolu s obcí přičleněno i družstvo Kohoutov s jednotkou sotva 10,- Kčs. Výhledově se počítá i s Benátky. Ke křížovskému JZD, kde je jednotka 7,- Kčs [!!] bylo přičleněno JZD Hluboká s jednotkou 14,- Kčs... [Ze dvou kulhajících zdravého neuděláš.] Ve žních pršelo, obilí se mnohdy muselo sekat ručně. [Ještě že jsme nezlikvidovali zastaralé kosy!] Také seno se sklízelo pohnilé. Následovala neúroda brambor (příděly 50 kg na osobu) při nadúrodě ovoce... Přesto byly výnosy i výsledky hospodaření dobré, nejlepší ze všech okolních družstev, s jednotkou 19,- + 6,- Kčs. R Ruční sekání polehlého obilí pod Bytexem ( zastaralými kosami ) V roce 1961 v létě nadúroda sena. Jednotka v JZD byla na výroční schůzi v únoru následujícího roku stanovena na 20,- Kčs bez naturálií, které si družstevníci mohou odkoupit po odpracování určitého počtu pracovních jednotek. Hospodaření JZD v roce 1962 dobré, jednotka více než 20,- Kčs. V senoseči a o žních v roce 1963 bylo nepříznivé počasí. Brambor bylo více než jindy, byly ovšem opět napadeny plísní... Výsledky byly opět lepší než loni. Mimo za-

10 vedenou pevnou odměnu 20,- Kčs na jednotku se ještě doplácelo 5,40 Kčs. Během roku byly ke ždíreckému JZD přičleněny Benátky. Skončil tam kritický nedostatek pracovníků a k podojení krav nebylo již třeba četnické asistence [!]... Ke konci roku nastoupil nový předseda za dosavadního Jaroslava Bence, zaměstnanec horáckých tkalcoven Karel Starý [který jako člen KSČ měl ždírecké JZD ideologicky posílit]. / 9 3 Na výroční schůzi JZD 28. února 1964 byla za minulý rok vyplácena jednotka 25,40 Kčs... Celostátního sjezdu JZD v dubnu v Praze se jako delegát zúčastnil předseda Karel Starý... Žně v roce 1964 trvaly až do poloviny září... Za vzorné plnění daných úkolů byl zdejšímu JZD udělen čestný název Družstvo 20. výročí Slovenského národního povstání". [Nesporná zásluha nového předsedy.] V roce 1965 se opět projevila nepřízeň počasí. Senoseč byla obtížná, mnoho sena shnilo. Vrchovatě byly zaplněny silážní jámy... Také žně provázelo deštivé počasí. Letos prvně byly žně zcela mechanisovány. 9 - Karel Starý, jinak pro svou postavu a nabobské vystupování řečený Karel Veliký", pocházel ze Sobíňova, kde ho vlastní otec pro podvody vyhnal z domu. Ve Ždírci přespával na pilinách na place, potom se přiženil k Jaruši Fialové do čp. 35. Za války se hlásil ke své německé babičce Wohlmutové, a kdyby mu to Rakušák Homolka nerozmluvil, uvažoval o tom, že se dá k Němcům. (Z Protokolu ze schůze MNV Ždírec konané dne 1. října 1945, přítomno 15 členů: Bod 3. Návrh na odebrání osvědčení K. Starému. Usneseno: Odebrati jednomyslně. Osvědčení o národní a státní spolehlivosti se vydávalo po válce občanům jako potvrzení o jejich čestném chování v období německé okupace, na základě ústavního dekretu prezidenta republiky č. 33/1945 Sb.) Po válce po vzoru svých sobíňovských partyzánských bratří rychle seznal nový vítr a přesedlal na komunistickou víru. Do roku 1948 pracoval jako tkalcovský dělník. Ve zchátralém domku čp. 35, poškozeném bombardováním, bydlel s rodinou a starou paní Fialovou až do roku 1952, kdy si postavil rodinný domek v ulici 5. května. Po komunistickém puči v únoru 1948 vykonával mj. funkci újezdního stranického tajemníka a v období násilné kolektivizace přesvědčoval rolníky ke vstupu do JZD. Později byl pracovníkem výkupu a okresním zootechnikem. Nic ze socialistického majetku mu přitom nebylo cizí. Ve funkci předsedy JZD Křížová proslul vysokými hektarovými výnosy, které družstvo docilovalo tím, že se falšovala výměra honů. O mrtvých jen dobré? To je tak dobré pro dobré. Jinak ale platí: o mrtvých jen pravdu!

11 Část 09 Budování socialismu pokračuje. Motto: Říkali nám, že budování socialismu bude radostná událost. Že to ale bude taková sranda, to jsme netušili. Rok 1953 byl ve znamení úspěšného zakončení první pětiletky a ždírecký kronikář k tomu podotýká, že... výsledky snažení pracujících musí se brzy dostaviti. Nastaly však nepředvídané problémy: Mezinárodní situace je velmi napjatá, na bodácích ovšem věčně seděti nelze... S platností od 1. ledna 1953 byla učiněna nová opatření v zásobování. Potravinové lístky nebyly vydány občanům a jejich rodinným příslušníkům, kteří nebyli v zaměstnaneckém poměru, tj. živnostníkům, bezdětným manželkám, které nejsou zaměstnány a zemědělcům soukromě hospodařícím [u těch bez ohledu na jejich děti]. Výměr půdy pro dodávkové povinnosti zemědělských plodin byl z 0,5 ha snížen na 0,1 ha (půl míry) zemědělské půdy. Od 0,1 ha do 0,2 ha dodávalo se 20 kg masa nebo 100 vajec. Toto opatření postihlo nově řadu malozemědělců. [Pamětníci vzpomínají, jak funkcionáři MNV, podobně jako Němci za okupace, chodili důsledně kontrolovat chovy slepic, zda někde nezatajili černou nepřihlášenou slípku, která neplní dodávkovou povinnost vůči pracujícím.] Přes všechny tyto nepříjemnosti zúčastnil se předseda JZD František Dočekal lednového sjezdu obránců míru v Praze, aby za zdejší občany manifestoval pro věc míru... Na zdejším hřišti hrálo se téměř denně hockeyové utkání a ždírecké mužstvo bylo na konci sezony v popředí. Celý Tábor Míru postihla však toho roku veliká a nečekaná rána: Dne 5. března 1953 v 8 hodin 30 minut zemřel po těžké srdeční chorobě maršál Sovětského svazu generalisimus J. V. Stalin. [Dnes už víme, jak to s jeho smrtí ve skutečnosti bylo.] Celý svět se zachvěl a zvláště pak socialistická jeho část pod touto nenahraditelnou ztrátou. Pohřeb konal se dne 9. března, dle našeho času v 8 hod. 20 min., kterého se zúčastnil duší nejen celý ruský národ, nýbrž i každý uvědomělý občan demokratické poloviny světa. [Těm neuvědomělým v lágrech naopak svitla naděje.] Z ČSR jeli na pohřeb: president republiky Klement Gottwald, ministři Bacílek a Čepička. V hodinu pohřbu zastavily práci všechny závody v ČSR a pracující vyslechli přímý přenos z pohřebních slavností v Moskvě a projev předsedy vlády Antonína Zápotockého a W. Širokého. Vlaky zastavily se k uctění památky velkého zesnulého tam, kde se právě nacházely. / Po odhalení zločinů komunismu se lidstvo dozvědělo, že Stalin byl jedním z největších masovým vrahů v historii lidstva, hned po Mao Ce-tungovi. Počty jeho obětí nelze spočítat, odhadují se však na desítky milionů! Paranoidní běsnění tohoto asiatského tyrana dosáhlo jednoho z vrcholů v letech během velkého teroru". Čistky se týkaly nejen dřívějších Leninových spolupracovníků, ale doslova všech. Zatímco bývalí prominenti měli nárok na zmanipulovaný proces, kulaci byli popravováni či posíláni do lágrů bez soudu. Jenom za tyto dva roky bylo zatčeno šest milionů osob, tři miliony popraveny, a dva miliony zahynuly v lágrech. Seznamy perzekvovaných Stalin sám osobně kontroloval a podepisoval. Těsně před svou smrtí připravoval další popravy v procesech s židovskými lékaři-vrahy. Stalin byl největší zločinec, jakého dějiny poznaly. Není zločinu, jehož by se nebyl Stalin dopustil. (Djilas); Řezník národů, hromadný vrah. (Stalinova druhá žena N. Allilujevová); Byl by snad deportoval celou Ukrajinu, kdyby Ukrajinců nebylo tolik. Stalin založil svou moc na teroru, násilí a masové represi. Byl to mučitel a vrah, falzifikátor historie, fanatik čistek. (Chruščov); Život každého sovětského člověka té doby je tisíckrát znásobená shakespearovská tragedie... desetiletí mučení, deportací, vraždění... Stalin byl největší popravčí všech dob. (Anna Achmatovová).

12 Stalinovo heslo Ždírecká tryzna za masového vraha Nenahraditelná ztráta postihla i naši republiku: Po návratu z pohřbu onemocněl na těžký zápal plic a pohrudnic [další falzifikace skutečnosti!] president republiky Klement Gottwald. Přes veškerou lékařskou péči dostavili se k němu i vynikající ruští lékaři podlehl nemoci a zemřel dne 14. března 1953 dopoledne ve věku 56 let. Další osudová rána, která dopadla neočekávaně na náš stát a národ, neboť odešel tvůrce našeho socialistického života v plné tvořivé práci od díla ještě nedokončeného. Velký a důstojný pohřeb za ohromné účasti pracujících konal se v Praze dne 19. března. Smuteční tryzna konala se v hostinci u Lázničků" v den pohřbu večer... / 11 Dne 21. března byl ve velkém Vladislavském sále zvolen jednohlasně presidentem republiky dosavadní ministerský předseda Antonín Zápotocký. Místo předsedy vlády obsazeno bylo náměstkem předsedy vlády Williamem Širokým... Dne 5. května vyhlásil president Antonín Zápotocký velkou amnestii pro vězně s menšími tresty. Ve výročí tragického dne Ždírce 9. května položen u pomníku padlých věnec. Týž den večer dostavili se zmrzlí. Začalo chumelit, sněžilo do rána, sníh cm. Mrzlo... Ani ohlášená brigáda na kravíně se nekonala. Měnová úprava. V sobotu 30. května vyhlásila vláda rozhlasem měnovou úpravu zároveň se zrušením potravinových lístků a zavedením jednotných maloobchodních cen. Pošta a pobočky SBČS přestaly přijímat peníze již 30. května. Zavedeny peníze úplně nové a to jak papírové, tak i drobné kovové. Dne 1. června provede se výměna peněz starých za nové v poměru 5 Kčs starých za 1 Kčs nové měny s kursem 1.80 Kčs za 1 rubl. Pracujícím a jich rodinným příslušníkům bylo vyměněno 300 Kčs starých za 60 Kčs nových na osobu, další peníze v poměru 50 Kčs starých za 1 Kčs novou. Občanům, kteří v ten den nebyli v pracovním poměru a jejich rodinným příslušníkům byly vyměněny všechny peníze jen v poměru 50:1. Vklady na vkladních knížkách převádějí se na novou měnu kursem výhodnějším než peníze hotové. Bez náhrady byly zrušeny vklady vázané z první měnové reformy [!]. Potravinové lístky a body na textilie a veš Za Gottwaldovy vlády, od února 1948 do jeho smrti v březnu 1953, bylo popraveno 189 politických vězňů. Na všech rozsudcích je prezidentův souhlasný podpis. Žádný z dalších komunistických prezidentů Gottwalda v tomto ohledu nepředčil. Ne nadarmo se mu přezdívalo Klement Ukrutný". Špatně balzamovaná Gottwaldova mrtvola, uložená v památníku na Vítkově, se začala rozkládat, proto byla v roce 1962 v tichosti spálena. Po listopadu 89 si urny s ostatky dřívějších komunistických svatých rozebrali příbuzní, ale Gottwaldův popel rodina odmítla převzít. KSČ jej proto uložila do společného hrobu na Olšanech.

13 keré poukazy na příděly různého zboží byly ke dni 1. června zrušeny. Vyhlášeny jednotné maloobchodní ceny pro veškeré zboží. Nové ceny přiblížily se většinou cenám bývalého volného trhu, aby byl zmírněn stávající nedostatek, v ostatních případech byly asi na polovině mezi cenami volnými a vázanými. [Totální zdražení!] / 12 Cenová a mzdová situace vypadala po měnové reformě asi takto: průměrný měsíční výdělek pracujícího člověka činil po reformě asi Kčs 1 000,- s průměrnou hodinovou mzdou 5,- Kčs. Mzdy a platy převedly se totiž ke dni 1. června 5:1, při čemž mzdy a nároky na mzdu od 16. do 31. května 1953 byly vyplaceny již v penězích nových a finanční nároky před tímto datem přepočítaly se kursem 50:1. Ceny nejdůležitějších druhů zboží byly po měnové reformě stanoveny takto: chléb Kčs 2,80, cukr Kčs 14,- (před měnovou reformou na lístky 6,- Kčs, volný Kčs 140,-), mléko 2,- Kčs, brambory Kčs 70,- za 100 kg, zrnková káva 300,- Kčs, máslo 42,- Kčs, maso asi 30,- Kčs, pánský konfekční oblek kolem 400,- Kčs, uhlí podle jakosti 12-15,- Kčs za 100 kg, benzin 8,- Kčs, pár bot ,- Kčs. Výměna starých peněz za nové provedena byla ve dnech června 1953, kterýmžto dnem staré peníze zmizely z oběhu. Zavedeny byly peníze papírové a to v hodnotách Kčs 1, 3, 5, 10, 25, 50 a 100, drobné mince bílé z hliníkové slitiny po 1, 3, 5, 10 a 25 haléřích. Hotové peníze vyměňovaly se na MNV hned z ruky do ruky, vklady na vkladních knížkách přepočteny byly na novou měnu postupně záznamem ve vkladních knížkách. Ve Ždírci vyměňovaly se peníze i občanům z několika okolních vesnic a bylo celkem vyměněno Kčs ,- nových peněz za Kčs 6 miliónů starých. / Češi byli okradeni už osm let před měnovou reformou Dekretem prezidenta Beneše byla po válce nařízena regulace československé měny", při níž se všechny vklady v peněžních ústavech prohlásily za vázané s tím, že budou postupně uvolňovány. Regulace byla mj. zdůvodňována tak, že stejně nelze rozlišit mezi poctivými a nepoctivými penězi, protože prý většina vkladů pochází z rabování v pohraničí, ze šmeliny a z ekonomické činnosti pro okupanty. Ukázalo se, že nějaké uvolnění vázaných vkladů nepřipadlo politikům na mysl: lidé se ke svým majetkům nikdy nedostali Nevěřte šeptandě, kterou k nám šíří štvavé západní vysílačky. Naše měna je pevná, jako nikdy předtím! ujišťoval prezident Antonín Zápotocký v Československém rozhlase v pátek 29. května PENĚŽNÍ LOUPEŽ. Za prvořadý úkol považovalo vedení KSČ zlepšení špatné hospodářské situace. V sobotu 31. května 1953 proto došlo k opatření, které je známé jako měnová reforma. V jejím průběhu nahradily dosud užívaná platidla nové peníze, vytištěné v SSSR. Občané si je mohli vyměnit v různém kursu, stanoveném podle výše jejich hotovosti a úspor. Většina lidí měla právo si vyměnit nejvýše 300 korun v poměru 5:1, všechny ostatní peníze na hotovosti mohli směnit v poměru 50:1. (Někteří, například soukromě hospodařící rolníci, jinou možnost neměli a směli si peníze vyměnit výhradně v kursu 50:1! Naopak funkcionářům, příslušníkům armády a bezpečnosti a jiným prominentům bylo umožněno vyměnit si ve výhodném kursu 5:1 více peněz.) Stát tak získal nejen úspory občanů, ale též výnosy jejich vázaných vkladů a životních pojistek. Touto velkou peněžní loupeží, jak měnovou reformu charakterizoval západní tisk, vyřešilo vedení KSČ nejen své bezprostřední hospodářské problémy, ale dokonce si vytvořilo i finanční rezervu a prostor pro okázalá sociální gesta ( zlevňování ) v nejbližší budoucnosti.v duchu směrnic ÚV KSČ sdělovací prostředky své čtenáře a posluchače přesvědčovaly, že peněžní reforma postihla především bývalé vykořisťovatele, v jejichž rukou zůstalo soustředěno velké množství peněz. Peněžní reformou v roce 1953 však byli postiženi všichni, kdo měli jakékoli peněžní úspory, tedy zdaleka ne jen bývalí kapitalisté. K demonstracím proti peněžní reformě a následně i proti komunistickému režimu došlo ve Strakonicích, Vimperku,. Bohumíně, Orlové, Ostravě, Kopřivnici i na jiných místech. Největší bouře se odehrály v Plzni, kde nespokojení občané dokonce na čas ovládli město včetně radnice a městského rozhlasu, z něhož začali provolávat protesty proti reformě a komunistům, slávu prezidentům Masarykovi a Benešovi a volat po svobodě. Teprve nasazením ozbrojených sil se komunistům podařilo město opět ovládnout. Odplata mocných následovala brzy. Procesy, propouštění z práce a mj. také zásah proti Masarykovu památníku: komunisti zinscenovali jakousi antidemonstraci, při níž provokatéři provolávali heslo Masaryka do šrotu, i tu jeho holotu. Pomník pak odvezli a roztavili a na prostranství zřídili pro jistotu bazén.

14 V SSSR byla dne 11. července odhalena spiklenecká skupina v čele s ministrem Beriou, která chtěla provést zvrat politiky SSSR. Jako velezrádci byli s celou skupinou pomahačů zneškodněni [tj. zastřeleni ranou do týla ve sklepení ministerstva obrany]. Vedoucím prodejny Pokrok po Františku Sotonovi ustanoven 10. června Vilém Podroužek... K 1. červenci byly z prodejen Pokroku utvořeny Vesnické jednoty... V neděli 26. srpna motocyklové závody na trianglu... Ředitelem školy jmenován Richard Matějíček... K 1. říjnu další zlevnění maloobchodních cen, hlavně průmyslových výrobků. Potraviny zlevnily nepatrně... Koncem listopadu povinná registrace nevojáků do 50 let. Schopným uznán téměř každý... Celý prosinec sucho, byl vypínán elektrický proud, ke slovu přišly staré lampy a svíčky... [Po staru se žít nedá?] Zastavme se chvíli u zprávy o jmenování nového ředitele ždírecké školy. Paní řídící Zdenka Krajinová se snažila seč mohla, aby vyhověla požadavkům nového poúnorového režimu. Bála se pochopitelně o svoji existenci, protože bydlela přímo ve škole a starala se o starou nemocnou matku. Proto svědomitě plnila příkazy shora, organizovala oslavy a vzpomínky jak bylo nařízeno, založila na škole pionýrskou organizaci. Školní děti teď namísto do krucemburského kostela chodily na dobové oslavy do sálu k Lázničkům, případně i do místních závodů a k pomníkům. To všechno ovšem nestačilo, nová moc potřebovala do vedení školy svého člověka, člena KSČ. Toho našli v Richardu Matějíčkovi, který do té doby působil jako ředitel na dvoutřídce v Borovničce u Staré Paky a jeho žena Dana, rozená Němcová ze Ždírce čp. 27, tam působila jako ředitelka mateřské školky. Byl mladý a perspektivní a co hlavní, byl členem komunistické strany. Krajinová musela ustoupit a uvolnit i školní byt. Z toho důvodu se provdala za Karla Jeníčka, bývalého majitele místní tkalcovny, aby měla aspoň střechu nad hlavou. Bydleli pak v přístavku za Fetterovým hostincem. Na škole pro svoji dlouholetou praxi působila ještě nějaký čas, zpočátku ve funkci zástupce ředitele, potom jako řadová učitelka, načež ji před důchodem na stará kolena poslali učit na Slavíkov. Po téměř třiceti letech působení na ždírecké škole! (Ždírecká kronika: Ze zabraného území po provdané Marii Mühlfaitové od 1. dubna 1939 přišla učitelka Zdenka Krajinová.) V roce 1969 se odstěhovala na Opavsko, kde dříve působila, a tam také zakrátko zemřela. Protože je známo, že nové koště dobře mete, nastaly ve škole změny. Případný zájemce může nahlédnout do školních protokolů a do školní kroniky. Hned o prázdninách v roce 1953 dostali učitelé za úkol vypracovat svůj přesný plán prázdninového zaměstnání. Na bývalé prázdninové volno za Rakouska, za republiky i za okupace zapomeňte! Ještě před zahájením školního roku provedl nový ředitel skartaci a vyřazené úřední knihy, spisy a věstníky byly odvezeny do sběru [!]. Nezmizely snad právě tehdy kompromitující zápisy v knize školních protokolů z posledních měsíců německé okupace? Poslední zápis je tam ze 4. září 1943, další listy jsou z této úřední knihy vytrhány! Nový školní rok byl zahájen už za přítomnosti mj. zástupce MO KSČ. Na nejbližších konferencích učitelů přednesl nový ředitel referáty na téma Otázka Německa, Koreje a Lenin k mládeži. V prosinci už nikoli Mikulášská nadílka, ale besídka s dědou Mrázem. / 14 Následovaly přednášky učitelů o diktátech v SSSR (nikoli už o 14 - Přeměna Ježíška v Dědu Mráze, jak ji dětem 24. prosince 1952 vysvětloval Antonín Zápotocký: Všechno se u nás mění, ani vánoce nezůstávají beze změny... Malý Ježíšek, to byl symbol starých vánoc. Měl připomínat pracujícím, že chudí patří do chléva... Doby se ale změnily. Nastaly mnohé pře-

15 sovětské diktatuře) a jejich vzoru pro naše školství, o životě a díle dělnických prezidentů Klementa Gottwalda a Antonína Zápotockého, o V. I. Leninovi a o generalissimu Stalinovi. Učitelům bylo uloženo prostudovat usnesení ÚV KSČ. Ředitel je také nabádal, aby soudružky učitelky věnovaly velkou pozornost a péči žákům zaměstnaných matek a dětem z dělnických rodin. Těm ostatním, zvláště pak dětem třídních nepřátel a dětem ze zemědělských rodin se zřejmě tolik věnovat nemusí. Přitom se při každé příležitosti zdůrazňovala nutnost výchovy v duchu socialistické morálky. Postupně následovaly i besedy se sovětskými přáteli, s partyzány a pamětníky odboje. Vrcholem cynismu byla přednáška Rudolfa Janáčka, známého ždíreckého fašisty a udavače, o odboji ve druhé světové válce. / 15 V únoru 1954 už se nevzpomínalo pouze únorových událostí, ale únorového vítězství pracujícího lidu nad reakcí. Nový školní rok nebyl zahajován státní hymnou Kde domov můj, ale Písní práce. A na konci roku nikoli vánoční prázdniny, ale prázdniny zimní. O prezidentech Masarykovi a Benešovi se mlčelo, právě tak o legionářích a účastnících protiněmeckého odboje na Západě. Vzpomínalo se hlavně sovětských a našich komunistických představitelů, různých dnů armády, letectva, horníků, Slovenského národního povstání a jiných důležitých událostí. Neustále se přitom bojovalo za mír. / 16 Svátek 28. října nebyl už dnem osvobození a vzniku naší samostatnosti, ale dnem znárodnění (i když prezident Beneš podepsal znárodňovací dekret ve skutečnosti 26. října 1945). Představitelé místních orgánů k dětem nemluvili o vlastenectví, ale vytýčovali jim úkoly, zvláště ve sběru odpadových surovin. Oslav bylo ve škole požehnaně a stále přibývaly. Jeden se diví, jak při tom všem mohl zbývat čas na učení. A to ještě nezmiňuji nejrůznější průvody, zvláště na 1. máje. / 17 Rok 1954 započal připojením osady Nové Ransko ke Ždírci... na žádost občanů. Název osady zůstává, mezi lidem udržuje se název Sebranka", který má však dnes příchuť hanlivou. Část obyvatelstva asi před třemi sty léty, složená z cizinců, zabývala se krádežemi dobytka a jiného v okolí. Dnes však zde žijí samí slušní a poctiví lidé. Pět set let odlévaly se ve slévárně na Starém Ransku odlitky všeho druhu, ve starších dobách z rudy vytěžené na blízkém Babyloně, v době novější z rud a ingotů odjinud sem dovážených. Ohromná hromada strusky utrpěla stavebním ruchem značně na svém objemu. Strusky používá se na stavbu cest, pod podlahy domků a k jiným účevraty. Také Ježíšek vyrostl a zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho děda Mráz... Přijíždí k nám od východu a na cestu mu září rudé hvězdy na našich továrnách. Čím více je těchto hvězdiček, tím radostnější budou naše svátky, radostné oslavy splnění úkolů celoroční naší práce Pochybuji, že se odbojář soudruh Rudolf Janáček pochlubil žákům, jak za okupace při Hitlerových narozeninách vlál na jeho chaloupce v nynější Květinové ulici prapor s hákovým křížem Otázka pro Rádio Jerevan: Bude válka nebo mír? Rádio Jerevan: Nebude ani mír, ani válka, ale takový boj za mír, že nezůstane kámen na kameni Už šamani od lovců mamutů věděli, že svátky a oslavy drží kmen pohromadě. A co teprve za bolševika: to šel život od jednoho slavného výročí k druhému. Těch vlajek, mávátek a jásání! Jan A. Novák, Reflex č. 26/ Kalendář nám ještě před nějakými dvaceti lety diktoval povinné oslavy, společnost žila od výročí k výročí. Lidem se vnucovalo důstojné nadšení, většinou z nějakého osvobození. Koncem února se slavilo výročí osvobození od vykořisťování člověka člověkem, březen přinesl oslavy osvobození ženy, květen osvobození práce, následovalo osvobození Rudou armádou... Tolikrát jsme byli osvobozováni, a tak málo svobodní! Věra Nosková, Týdeník Rozhlas, únor 2008.

16 lům v širokém okolí. Též bývalé šachty pomalu zarůstají, jen řada drobných jezírek", které zbyly po bývalých povrchových dolech vzadu za Babylonem, zůstane asi trvalým svědkem zašlé slávy a čilého života v tomto koutě naší vlasti. Nyní, v rámci přeskupování a sjednocování průmyslu, byla slévárna přemístěna na Ransko Nové... To narazilo na odpor staroraneckých slévačů... Protesty nic nezmohly, slévárna přestěhovala se do bývalé Pujmanovy továrny a na Starém Ransku zůstala jen strojírna. Vzpomínka na staroraneckou struskovou haldu S platností od 1. dubna třetí snížení maloobchodních cen zboží května 1954 volby do NV a NS. V obcích do 400 obyvatel společná kandidátka, ve větších obcích obvody s jedním kandidátem. Ve Ždírci všichni navržení kandidáti prošli. Do MNV zvoleni osvědčení staří funkcionáři. Do ONV Bohumil Čepl, t.č. vedoucí strojírny na Starém Ransku. Komentuje to i školní kronika ředitele Matějíčka: Volební místnosti ve škole a na Novém Ransku byly slavnostně vyzdobeny. Volby se staly manifestací pracujícího lidu, který svou účastí i hlasováním potvrdil svůj souhlas s budováním socialismu. Voleb se zúčastnilo přes 99 % voličů, z nichž naprostá většina se vyslovila pro navržené kandidáty NF. Zvoleni do MNV: F. Culek, J. Poříz, M. Janáček, J. Jirásek, A. Starý, F. Dočekal, M. Šmahelová, A. Novotný a J. Korejtko. Dříve byly volby jasné / všechno podle plánu / na sto procent volili jsme / milovanou stranu... a že je to velký cirkus / věděl každý z nás / a ze strachu každým rokem / dával znovu hlas... Uměli to s námi páni / dali najíst, jinak nic / pivo, hokej, seriály / zátarasy u hranic. A když jsme jim nadávali / oni za nic nemohli / sami jsme jim na koníčky/ lhostejností pomohli. Pepa Fousek:Volební song (úryvek) Sportovní hřiště na kopaninách slavnostně odevzdáno v neděli 11. července. Proslov správce zdejší pily Alfonse Ondráčka. SK Tatran funguje jako závodní klub zdejšího největšího podniku... V neděli 25. července na trianglu cyklistické závody, večer na hřišti tradiční karneval. Na konci srpna opět se rozšířila chýra, že padnou peníze", že přijde nová měna. Nakupovalo se možné i nemožné, s penězi se jako obvykle [?] nestalo nic... První televisní anténu na svém domku umístil Otakar Havlík... V lesíku proti pile postaven transformátor. Po plesové sezóně na začátku roku 1955 začínalo se v březnu podpisovou akcí pro zachování míru, které se zúčastnilo všechno obyvatelstvo... Sbírka na památník

17 v Leškovicích vynesla 1500,- Kčs. Od 1. dubna vyhlášeno další snížení maloobchodních cen zboží. Po celou letošní zimu prováděn byl geologický průzkum zdejšího kraje co do výskytu uranových rud. Četné sondy a průzkumy hornin byly konány za účasti sovětských odborníků. Byly prý zjištěny uranové žíly v hornině u Košinova, Chotěboře a v Železných horách. Ždírcem projížděl 3. května mezinárodní cyklistický Závod míru. Vesnice byla uklizena, vyzdobena a po dobu závodu byly zastaveny vlaky... Protože začátkem srpna zemřel místní zvoník Lédl, umlkl s ním i zvonek vyzvánějící večerní klekání... Spolek zahrádkářů vyvíjel činnost, za vsí ke Kohoutovu založil s. Janáček pro JZD menší sad a sázel zde moruše s úmyslem pěstovati bource morušového... Na Vysočině probíhaly vojenské manévry, u Slavětína postavena tribuna a tam se též boje končily. Přítomen byl i sám ministr národní obrany Dr. Alexej Čepička... / 18 Vzpomínky na socialistickou realitu Pokračování Tribuna byla postavena pro vojenské a stranické papaláše s tím, že před ní proběhne ukázková závěrečná bitva. Válčící vojska se však díky lampasáckému velení vzájemně minula a byla z toho ostuda. Ministr národní obrany Dr. Alexej Čepička řídil nejprve v padesátých letech komunistické koncentrační tábory a pracovní lágry. Později byl jmenován armádním generálem (na vojně měl hodnost prostého vojína!) Do bolševické věrchušky se dostal jako Stalinův oblíbenec a Gottwaldův zeť, když si vzal za manželku Gottwaldovu dceru Martu s dítětem. Po Gottwaldově smrti byl z vysoké politiky odstaven a na čas jmenován předsedou Státního úřadu pro patenty a vynálezy, v roce 1963 vyloučen z KSČ. Dobová anekdota: Československo je nejdemokratičtější stát na světě. Prezident muž z lidu. Jeho žena dáma z ulice. Jejich dcera matka pluku, a vnučka potomek neznámého vojína.

AKTUALIZOVÁNO v březnu 2016.

AKTUALIZOVÁNO v březnu 2016. AKTUALIZOVÁNO v březnu 2016. Část 08 Zakládání JZD / 1 Velké společenské změny, spojené často s křivdami vůči jednotlivcům a nesmírnými škodami národohospodářskými, na nichž se, ostatně jako všude, ochotně

Více

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014 AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014 Část 09 Budování socialismu pokračuje. Motto: Říkali nám, že budování socialismu bude radostná událost. Že to ale bude taková sranda, to jsme netušili. Rok 1953 byl ve znamení

Více

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960.

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960. Vyhodnocení workshopu: Československo v 50. letech Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum konání: 5. 10. 2012 Místo konání:

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_33 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Budování socialismu v ČSR

Budování socialismu v ČSR VY_12_INOVACE_105 Budování socialismu v ČSR Pro žáky 9. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Moderní doba Únor 2012 Mgr. Regina Kokešová Určeno k prezentaci nového učiva a ověření schopnosti zapamatovat

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959)

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Demo Mikuláš ing. III.2012 VI.2012 1. Zápis ze schůze představenstva J.Z.D. v Chotýši dne 3. ledna 1959 Představenstvo se usneslo zbytek naturálií byti rozdělení

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

(Zdroj: PRŮCHA, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 1992, 2.díl, období 1945 1992. Doplněk, Brno 2009.)

(Zdroj: PRŮCHA, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 1992, 2.díl, období 1945 1992. Doplněk, Brno 2009.) Formy sabotáží vesnických boháčů Od jara 1950 komunističtí funkcionáři řadili rozvíjení třídního boje na vesnici mezi nejdůležitější předpoklady kolektivizace a vznik JZD považovali za výsledek či dovršení

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán ROK 1977 Úvod Partyzánská obec Prostřední Bečva má bohatou minulost. Její zrod se datuje první polovinou XVII. století (1635). Tvrdý život valašského lidu neubral nic na povaze a pracovitosti nynějších

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

REHABILITACE ROLNÍKŮ (INTERVIEW S MINISTREM ZEMĚDĚLSTVÍ)

REHABILITACE ROLNÍKŮ (INTERVIEW S MINISTREM ZEMĚDĚLSTVÍ) REHABILITACE ROLNÍKŮ (INTERVIEW S MINISTREM ZEMĚDĚLSTVÍ) O které případy v podrobnostech půjde? Podle předložené osnovy se případy zemědělců dostanou na pořad v několika polohách. Jsou to především případy,

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_31. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského Dostupné z Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_31. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského Dostupné z  Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_31 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

OBEC OTICE Z historie Počátky školství

OBEC OTICE Z historie Počátky školství OBEC OTICE Otice leží 3,5 km jihozápadně od středu města Opavy v nadmořské výšce 262 m n. m.. Katastrální výměra obce je 721 ha. Nejvyšším bodem obce je Kamenná hora (311m n.m.). Za zhlédnutí jistě stojí

Více

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník.

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. Rok 1947 10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. 22. února ONV v Kamenici n. L. podal začátkem r. 1947 žádost, aby v. v. nemocnice

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 6. Proč se při soudu postavili obyvatelé vesnice proti panu Havelkovi?

1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 6. Proč se při soudu postavili obyvatelé vesnice proti panu Havelkovi? G Šternberk 1 1. Čím byl pan Havelka předtím, než se rozhodl stát hospodářem? 2. Kdy byl pan Havelka odsouzen a na jak dlouho? 3. Jaký vliv mělo na pana Havelku jeho uvěznění? 4. Vstoupil pan Havelka do

Více

Kronika obce Zelenecká Lhota

Kronika obce Zelenecká Lhota Rok 1957 Počasí a úroda Počasí při jarních pracích bylo příznivé. V dubnu sucho, v květnu jen jednou pršelo, i v červnu bylo sucho. V červenci do 10tého ještě sucho, teploty až 37, ale na sv. Sedmi bratří

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

EL NAD č.: 1320 AP.: 216

EL NAD č.: 1320 AP.: 216 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Československá konfederace odborových svazů - Základní organizace Tělovýchovná a rekreační zařízení města Rokycany 1980-1991 Inventář EL

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook POLITICKÝ SYSTÉM OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY (UČEBNICE S. 36 40) V ČSR systém politického pluralismu, politické strany z předválečného období. Nejdůležitější politickou stranou se stala Československá sociálně

Více

- od 1.1. byla u Jan Pokorného v čp. 351 otevřena volná prodejna nutného výseku masa.

- od 1.1. byla u Jan Pokorného v čp. 351 otevřena volná prodejna nutného výseku masa. Rok 1953 - od 1.1. byla u Jan Pokorného v čp. 351 otevřena volná prodejna nutného výseku masa. 10. ledna za odstupující p. Annu Jírovou, členku MNV, byl povolána p. Marie Holá, děl. plat. záv. a převzala

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_37 PROTEKTORÁT ČECHY

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Mizerov, Majakovského 2219 Určeno pro Sekce Předmět 9.třída Rozšířená

Více

pozvánka na ples SDH

pozvánka na ples SDH Rok 1937 Zima Zima z roku 1936 na rok 1937 byla zprvu mírná, v lednu byly však mrazy až 17 C. Koncem ledna napadlo dosti sněhu, takže pro závěje několik dní nejel autobus a vlak. Pošta byla z Nezamyslic

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Celá problematika spojená

Celá problematika spojená (třicátéosmé pokračování) LOTERIE VĚCNÉ Výňatek z knihy LOSY V SRDCI EVROPY Od klasických ke stíracím Vydalo Nakladatelství Olympia, a.s. SAZKA - OLYMPIA 2002 Edice Sazka autor Ivo Kasal Celá problematika

Více

HISTORIE KNIHOVNY V LIDICÍCH A JEJÍ KNIHOVNÍCI (Z obecní kroniky vypisoval Marek Veselý) Rudolf Suchý

HISTORIE KNIHOVNY V LIDICÍCH A JEJÍ KNIHOVNÍCI (Z obecní kroniky vypisoval Marek Veselý) Rudolf Suchý 1 HISTORIE KNIHOVNY V LIDICÍCH A JEJÍ KNIHOVNÍCI (Z obecní kroniky vypisoval Marek Veselý) Rudolf Suchý Rudolf Suchý se narodil 24. 11. 1881 v Lidicích čp. 86 a vyučil se krejčím. Toto povolání vykonával

Více

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Tachov 1953-1960 Inventář Číslo EL NAD: 539 Evidenční číslo pomůcky: 161 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10.

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10. Rok 1997 Počasí. Počasí v r. 1997. Leden přetrvává mrazivé počasí z minulého roku. Mrazy však zmírnily na 10 až 20.Od 13. ledna ve dne slunečno, teploty do 5, v noci 10. Od 20. ledna je zmírnění ve dne

Více

ROK 1986. Úvod. Volby MNV

ROK 1986. Úvod. Volby MNV ROK 1986 Úvod Rok 1986 se vyznačoval závažnými vnitropolitickými událostmi především konáním sjezdu KS SSSR a ostatních socialistických států, u nás konáním 17. sjezdu KSČ ve dnech 24. 28. března v Praze.

Více

KSČ místní výbor Chrást

KSČ místní výbor Chrást Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích KSČ místní výbor Chrást 1950 1964 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1058 Evidenční číslo pomůcky: 164 Kateřina Nová Plasy 2005 Obsah Obsah 2 Úvod I. Vývoj

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

Příloha č. 1: Zákon, jímž se vymezuje pojem československého partyzána (textový dokument). Zákony pro lidi. cz [online]

Příloha č. 1: Zákon, jímž se vymezuje pojem československého partyzána (textový dokument). Zákony pro lidi. cz [online] Přílohy Příloha č. 1: Zákon, jímž se vymezuje pojem československého partyzána (textový dokument). Zákony pro lidi. cz [online]. 27. 02. 2013. Předpis č. 34/1946 Sb. Zákon, jímž se vymezuje pojem "československého

Více

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959)

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Demo Mikuláš ing. III.2012 VI.2012 Zápis ze schůze členů JZD v Chotýši ze dne 1.února 1956, za účasti 17 členů. Usneseno, aby Antonii Pokorné byly proplaceny 1 kráva

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy.

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. Vznik Československa Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. 28. října 1918 vyhlášen samostatný československý stát Národní výbor (červen 1918) orgán, který

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

130 let školy v Nové Vsi u Světlé

130 let školy v Nové Vsi u Světlé 130 let školy v Nové Vsi u Světlé 1. období 1885-1976 Škola Nová školní budova nahradila školu postavenou v roce 1837 na místě č. p. 58 (dnes Bohemia Machine). O stavbě nové budovy pro dvoutřídní školu

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 1989 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě

Více

Vladislav Vrkoč, oběť kolektivizace

Vladislav Vrkoč, oběť kolektivizace VY_32_INOVACE_DEJ_34 Vladislav Vrkoč, oběť kolektivizace Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Budování socialismu v Československu, diktatura KSČ

Více

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010 Vážení spoluobčané! Letošní jarní měsíce přinesly klimatické podmínky, v opačném pořadí než jsme obvykle zvyklí. Poměrně rychlý nástup jara a vysokých teplot vystřídal abnormálně deštivý a chladný květen.

Více

Rusko v meziválečném období

Rusko v meziválečném období Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Východní blok. Státy a organizace východního bloku

Východní blok. Státy a organizace východního bloku Východní blok Státy a organizace východního bloku Státy východního bloku Hlavní slovo SSSR 15 svazových republik SSSR největší stát na světě Vliv ve většině států střední a východní Evropy Komunisté s

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA

JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA Ze samotného zákona není snadné poznat, že jeho cílem je vybudovat kolektivní zemědělský systém. V prvním paragrafu se dočteme, že: V zájmu zajištění blahodárného rozvoje zemědělského

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Místní národní výbor Smědčice

Místní národní výbor Smědčice Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Rokycany Místní národní výbor Smědčice (1915) 1945 1960 (1980) Dílčí inventář EL NAD č.: 160 AP č.: 203 ROKYCANY 2007 Obsah Úvod: II. Vývoj a dějiny

Více

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Dějiny Sovětského svazu

Dějiny Sovětského svazu Dějiny Sovětského svazu Sovětský svaz (zkr. SSSR) bylo dřívější Rusko. Sovětským svazem se stalo v roce po ruské bolševické revoluci v roce 1917 za První světové války vedením Vladimíra Iljičem Lenina.

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1945 Vyhlásené: 09.08.1945 Časová verzia predpisu účinná od: 09.08.1945 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 32. V l á d n í n a ř í z e n í ze dne

Více

V CHRÁSTU ODHALILI PRAVOU TVÁŘ VESNICKÉHO BOHÁČE

V CHRÁSTU ODHALILI PRAVOU TVÁŘ VESNICKÉHO BOHÁČE DODÁVKOVÉ SMLOUVY Charakteristickým rysem poválečné ekonomiky se stal systém povinných dodávek zemědělských výrobků a jejich výkup. Tento systém byl po roce 1948 využit jako nástroj perzekuce selského

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

(1953) EL NAD č.: 18 AP.: 7

(1953) EL NAD č.: 18 AP.: 7 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Archiv obce Borek - Obecní úřad Borek u Rokycan 1807-1945 (1953) Inventář EL NAD č.: 18 AP.: 7 prom. hist. Petros Cironis Rokycany 1962 Obsah

Více

Č.P. 93 obecní úřad.

Č.P. 93 obecní úřad. Č.P. 93 obecní úřad. Na fotografii z roku 2003 obecní úřad se nachází v patře, vlevo dole, na místě bývalého skladiště místních hasiců, sklad nářadí pro úklid obce a napravo povětšinou nevyužívaná místnost

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Dalším archivem je Národní archiv v Praze. Má dvě pracoviště, jedno je na Chodovci, kde je i jeho sídlo a druhé je v Dejvicích. Zde jsou

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

Krajské státní zastupitelství v Brně (včetně poboček ve Zlíně a v Jihlavě)

Krajské státní zastupitelství v Brně (včetně poboček ve Zlíně a v Jihlavě) (včetně poboček ve Zlíně a v Jihlavě) Usnesení o zastavení trestního stíhání na základě čl. II rozhodnutí prezidenta republiky Václava Klause o amnestii ze dne 1. 1. 2013 1 Číslo: 1 Č. j. nebo sp. zn.:

Více

NOSITELÉ TITULU ČESTNÝ OBČAN MĚSTA TURNOVA (ponecháno i s dobovým vysvětlením udělení)

NOSITELÉ TITULU ČESTNÝ OBČAN MĚSTA TURNOVA (ponecháno i s dobovým vysvětlením udělení) NOSITELÉ TITULU ČESTNÝ OBČAN MĚSTA TURNOVA (ponecháno i s dobovým vysvětlením udělení) 13. 11. 1911 uděleno čestné měšťanství města Turnova prof. JUDr. Jaromíru Čelakovskému, rektoru české univerzity,

Více

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1591 č. archivní pomůcky: 8956 KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky 1956-1986 inventář Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 2014

Více

KOMUNISMUS V SSSR. Socialismus, marxismus-leninismus, komunismus

KOMUNISMUS V SSSR. Socialismus, marxismus-leninismus, komunismus KOMUNISMUS V SSSR Socialismus, marxismus-leninismus, komunismus SOCIALISMUS -19. stol. průmyslová revoluce nová spol. vrstva - proletariát (= dělníci) -těžké podmínky snaha o zlepšení jejich postavení

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

JOSEF KOŠŤÁL. (KETTNER, P.: Nepřátelé vesnice bez masky, Praha: Státní zemědělské nakladatelství 1953, s. 42.)

JOSEF KOŠŤÁL. (KETTNER, P.: Nepřátelé vesnice bez masky, Praha: Státní zemědělské nakladatelství 1953, s. 42.) JOSEF KOŠŤÁL Kulak, kterému se podaří získat důvěru družstevníků a dostane se na důležitou funkci v JZD, se snaží všemi prostředky ochromit práci družstva. Ale sleduje přitom i svůj osobní prospěch, snaží

Více

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník srpen 2012. Srpen. Historie továrny v Dolní Brusnici II.

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník srpen 2012. Srpen. Historie továrny v Dolní Brusnici II. Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník srpen 2012 Historie továrny v Dolní Brusnici II. Ve zpravodaji naleznete: Historie továrny v Dolní Brusnici str. 1 a 2 Pivní slavnosti Brusnický

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015 SNP 14. března 1939 vznikl samostatný slovenský stát totalitní režim, satelit Německa. Prezidentem byl zvolen Josef Tiso. Jedinou povolenou stranou byla Hlinkova slovenská ĺudová strana (KLEROFAŠISTICKÁ

Více

REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči

REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči PRAMENY K JENEČSKÉ HISTORII Svazek č. 4 REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči 1930 1947 Přehled sestavený na základě úředních knih ze SOA Praha Státního okresního archivu Kladno z fondu Okresní

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 [1] [2] Zápis ze schůze byra (předsednictva) OV KSČ 12. 1. 1966 1966 A 98 1. Kádrové návrhy 2. Organizační záležitosti 3.

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov.

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. Opakování Mnichovská dohoda 29.9.1938 Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. a Podkarpatské Rusi. ČSR přišla o cca 30% svého území s 1 450 000

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4360_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více