Občanská sdružení v daňovém a účetním režimu neziskových organizací

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanská sdružení v daňovém a účetním režimu neziskových organizací"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika 1*1*1*1*1*1*1' o T m\ i ÍÓB\ I Občanská sdružení v daňovém a účetním režimu neziskových organizací Civic associations in tax and accounting modes of non-profit organisations Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Jarmila Fojtíková Autor: Alena Bartošová Brno, duben 2006 ^ digitálně podepsáno středisko vědeckých informací Digitally signed bysvi(jiri Polaček) Date: :53:06+01'00 l

2 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Katedra veřejné ekonomie Akademický rok 2005/2006 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro BARTOŠOVÁ Alena Obor Veřejná ekonomika Název tématu: Název tématu v angličtině: Občanská sdružení v daňovém a účetním režimu neziskových organizací Civic associations in tax and accounting modes of non-profit organisations Zásady pro vypracování: Problémová oblast: Občanská sdružení, daňový systém, účetní režim, dopady změn legislativy. Cíl práce: 1. Analýza daňového a účetního režimu a posouzení změn režimu u konkrétního občanského sdružení. 2. Vyvození závěrů a doporučení. Postup práce a použité metody: 1. Prostudovat literaturu vztahující se k danému problému. 2. Deskripce zvláštního systému zdanění a účetního režimu občanských sdružení. 3. Seznámit se blíže s činností konkrétního občanského sdružení. 4. Na základě teoretických a praktických podkladů analyzovat dopady změn účetního a daňového režimu u zvolené organizace. 5. Vytvořit závěry a doporučení.

3 Rozsah grafických prací: Předpoklad cca 10 tabulek a grafů Rozsah průvodní zprávy bez příloh: stran Seznam odborné literatury: 1. DEVEROVÁ, L.a kol: Průvodce neziskovým právem II. díl, Praha 1996, 164 s. 2. JURAJDOVA, H., ŠELEŠOVSKÝ, J. a kol.: Účetnictví, daně, audit a financování územních samosprávných celků a organizací neziskového sektoru, Brno: MU, s. ISBN PLAMÍNEK, J. a kol: 4. Řízení neziskových organizací, 1. vyd. Praha: Nadace Lotos, 1996, 186 s. 5. RŮŽIČKOVÁ R., Neziskové organizace : vznik, účetnictví, daně 2004, 6. aktualit, vyd. Olomouc: Anag, 2004, 199 s., ISBN TAKÁČOVÁ, H.: Účetnictví neziskových organizací, 1. vyd. Praha: VŠE, s, ISBN relevantní legislativa Vedoucí diplomové práce: Ing. Jarmila Fojtíková Datum zadání diplomové práce: Datum odevzdání diplomové práce: V Vedoucí katedry, h±±.!sz.. Děkan V Brně dne

4 Jméno a příjmení autora: Alena Bartošová Název diplomové práce: Občanská sdružení v daňovém a účetním režimu neziskových organizací Název práce v angličtině: Civic associations in tax and accounting modes of non-profit organisations Katedra: Veřejná ekonomie Vedoucí diplomové práce: Ing. Jarmila Fojtíková Rok obhajoby: 2006 Anotace Diplomová práce se zabývá účetním a daňovým režimem občanských sdružení. Poukazuje na změny v zákoně o účetnictví, platné od a jejich dopad na občanská sdružení. Zmiňovány jsou možnosti účtování v občanských sdružení a proces přechodu na podvojné účetnictví. Pozornost je věnována také daňovému režimu občanských sdružení. Je provedena analýza veškerých daní, se kterými se může občanské sdružení setkat. Důraz je kladen na daň z příjmů a daň z přidané hodnoty. V závěru jsou spojeny teoretické a praktické poznatky a předloženy návrhy řešení. Annotation Thesis is covering accounting and taxation of civic associations. Thesis refers to the changes in accounting law valid since January 1st, 2004 and its impact on citizen associations. There are possibilities of accounting ways mentioned as well as procedure for transfer to double-entry accounting. Attention is given also to the taxation regulations. There is an analyse of all the taxes for which civic associations can be concerned. Impact is given on the corporate tax and VAT. In the conclusion theoretic and practical understanding is pooled and the suggested solutions presented as well. Klíčová slova neziskové organizace, občanské sdružení, účetní režim, daňový režim, změna legislativy Keywords non-profit organisations, civic association, accounting mode, tax mode, legislation change

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Občanská sdružení v daňovém a účetním režimu neziskových organizací vypracovala samostatně pod vedením Ing. Jarmily Fojtíkové a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne 19. dubna 2006 vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Jarmile Fojtíkové za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této diplomové práce.

7 OBSAH ÚVOD 8 1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ČLENĚNÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SHRNUTÍ 16 2 ÚČETNÍ REŽIM OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ LEGISLATIVA ÚČETNÍ REŽIM OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ DO ROKU ÚČETNICTVÍ OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ OD ROKU JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ ÚČETNICTVÍ V PLNÉM ROZSAHU, ÚČETNICTVÍ VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ u OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ PŘECHOD Z JEDNODUCHÉHO ÚČETNICTVÍ NA ÚČETNICTVÍ ANALÝZA ÚČETNÍHO REŽIMU v OBČANSKÉM SDRUŽENÍ ALTUS SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ 41 3 DAŇOVÝ REŽIM OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ SILNIČNÍ DAŇ Z NEMOVITOSTÍ DAŇ DĚDICKÁ, DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ DANĚ SPOTŘEBNÍ ANALÝZA DAŇOVÉHO REŽIMU TJ STADION BRNO SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ 76 ZÁVĚR 79 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 82 SEZNAM SCHÉMAT A TABULEK 86 SEZNAM ZKRATEK 88 SEZNAM PŘÍLOH 89

8 ÚVOD Neziskové organizace jsou významnou složkou naší společnosti. Představují jeden ze základních nástrojů péče o veřejné zájmy a jejich uskutečňování. Jejich zvláštnost spočívá v tom, že nejsou zakládány za účelem dosahování zisku. Většinou se zaměřují na specifické potřeby lidí, které nemůže stát ani zisková sféra plně uspokojit. Z toho důvodu stát neziskové organizace podporuje a poskytuje jim určitá zvýhodnění v oblasti daní i v účetnictví. V České republice je nejrozšířenější formou neziskové organizace občanské sdružení. K rozvoji občanských sdružení došlo po druhé světové válce. Tento rozvoj lze spojovat zejména s rostoucí vůlí občanů projevit se, svobodně prosadit svoji vůli, rozhodovat se a sdružovat lidi podobných zájmů. Vzhledem k odlišnému charakteru činností těchto organizací bylo nutné vytvořit novou právní úpravu, kterou by se mohly neziskové organizace řídit. Šlo zejména o vymezení podmínek a pravidel hospodaření a začlenění těchto subjektů do daňové soustavy. V současné době se některé zákony změnily, což se samozřejmě dotklo i neziskových organizací. Otázkou je, zda se změnily ve prospěch občanských sdružení, či v jejich neprospěch. Cílem této práce je analyzovat zvláštní účetní a daňový režim, který se vztahuje na občanská sdružení. Na konkrétních občanských sdruženích zkoumat dopady změn legislativy a na základě těchto praktických a teoretických podkladů posoudit, zda je současná legislativa pro občanská sdružení výhodná. Navrhnout možná opatření, která by pomohla činnost občanských sdružení zjednodušit. Práci rozčlením do tří kapitol. V první kapitole vymezím základní pojmy, zvláště pojmy nezisková organizace a občanské sdružení. Budu se zabývat typologií neziskových organizací a dále občanskými sdruženími. Přiblížím proces zakládání občanských sdružení, strukturu orgánů ve sdružení, základní dokumenty a možnosti hospodaření. Druhá kapitola se bude týkat účetního režimu občanských sdružení. Věnovat se budu jak původní legislativě, tak i legislativě nové. Pokusím se výstižně popsat nejdůležitější změny, které pro občanská sdružení spolu s novým zákonem nastaly. Uvedu některá specifika v účtování občanských sdružení a také se zaměřím na přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví (podvojné). V poslední části této kapitoly provedu analýzu účetního režimu u občanského sdružení Altus, neboť toto občanské sdružení přešlo v roce 2005 z jednoduchého účetnictví na účetnictví. Popíšu proces přechodu a nastíním možné problémy, které jsou s přechodem na účetnictví spojené. V této kapitole využiji i informace z jiných občanských sdružení. Předmětem třetí kapitoly bude daňová problematika občanských sdružení. Vymezím základní pojmy, roztřídím daně podle různých hledisek a zmíním se o daňové soustavě v České republice. Dále 8

9 upozorním na zvláštní daňový režim neziskových organizací a analyzuji veškeré daně, se kterými se může občanské sdružení setkat. Dále budu zkoumat, zda je současný daňový systém pro občanská sdružení výhodný. Zvláštní pozornost věnuji dani z příjmů právnických osob, neboť s touto daní je spojeno mnoho problémů. V závěru třetí kapitoly se budu zabývat daňovým režimem občanského sdružení TJ Stadion Brno. Zaměřím se hlavně na daň z příjmů a daň z přidané hodnoty. Při psaní této práce využiji dostupnou odbornou účetní a daňovou literaturu, existující zákony, vyhlášky a odborné články v časopisech. V České republice se zvláštním účetním a daňovým režimem neziskových organizací zabývá např. Marek, J., Bošková, A., Petrlíková, B., Růžičková, R., Urbancová, A. Budu vycházet z jejich publikací a také využiji informací od konkrétních občanských sdružení, se kterými povedu řízené rozhovory. Pro vymezení neziskových organizací a občanských sdružení použiji metodu deskripce. Zvláštní účetní a daňový režim občanských sdružení prozkoumám pomocí deskripce a analýzy. Pomocí komparace budu srovnávat občanská sdružení s podnikatelskými subjekty. Pro získání informací o konkrétních občanských sdruženích povedu se zástupci občanských sdružení řízené rozhovory. V závěru použiji syntézu, která spojí teoretické a praktické poznatky. 9

10 1 VYMEZENI ZÁKLADNÍCH POJMU Pro organizace, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání, se používá různých označení, jako neziskové organizace, nevýdělečné organizace nebo organizace neziskového sektoru ap. Ve své diplomové práci budu používat pojem nezisková organizace". v 1.1 Členění národního hospodářství Pro pochopení širších souvislostí nejprve vymezím neziskový sektor v rámci národního hospodářství. Národní hospodářství je možné členit podle různých hledisek. Jako nejvhodnější se mi pro účely této práce zdá kritérium financování. Kritérium financování uvádí ve své knize Y. Strecková 1 (schéma 1). Schéma 1 Členění národního hospodářství podle principu financování Národní hospodářství ziskový (tržní) sektor neziskový (netržní) sektor veřejný sektor soukromý sektor sektor domácností Pramen: Strecková, Y., Malý I. a kol. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Praha: Computer Press, s. 4 Podle kritéria financování se národní hospodářství člení na ziskový a neziskový sektor. Ziskový sektor je financován z tržeb za prodané statky na principu nabídky a poptávky za tržní ceny. Cílem je dosahování zisku. Neziskový sektor je financován většinou z přerozdělovacích procesů. Cílem není zisk, ale realizace poslání a z něj vyplývající užitky. Neziskový sektor se dále člení na sektor veřejný, soukromý a sektor domácností. ^ neziskový veřejný sektor bývá financován z veřejných financí, řídí a spravuje ho veřejná správa, rozhoduje se v něm veřejnou volbou a podléhá veřejné kontrole ^ neziskový soukromý sektor bývá financován ze soukromých prostředků fyzických a právnických osob, které se rozhodly vložit své finance do konkrétní, předem vymezené produkce nebo distribuce statků, aniž by očekávaly, že jim tento vklad přinese finančně vyjádřený zisk > sektor domácností má v národním hospodářství také významnou roli, díky svému začlenění do koloběhu finančních toků a vstupu na trh produktů, faktorů a kapitálu 2. 1 STRECKOVÁ, Y., MALÝ, I. a kol. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Brno: Computer Press, s. 4 10

11 1.2 Neziskové organizace Neziskový sektor lze podle Friče 3 chápat jako sektor působící mezi státem a trhem, proto se mu také někdy říká třetí sektor". V neziskovém sektoru působí řada organizací, které mají několik společných rysů a znaků. Neziskové organizace existují odděleně od státního aparátu a jsou na něm právně a organizačně nezávislé. To však neznamená, že by byly vyloučeny ze státní podpory. Dalším charakteristickým znakem je ne ziskovost. Neziskovostí se rozumí skutečnost, ZQ jakýkoli zisk organizace nesmí být rozdělen mezi zakladatele, členy organizace nebo její pracovníky, ale musí být použit pro další činnost této organizace 4 Neziskové organizace mají samosprávný charakter a vlastní řídící mechanismy. Jsou vybaveny vlastními postupy a mechanismy, které umožňují kontrolu vlastních činností, tzn., že neziskové organizace nejsou ovládány zvenčí, ale jsou schopny řídit samy sebe. Nekontroluje je ani stát, ani instituce stojící mimo ně. 5 Mezi další odlišnosti, kterými se neziskové organizace vyznačují, je to, že pracují a fungují na základě dobrovolníků, tedy lidí, kteří s nadšením pracují bez finanční odměny. Dobrovolnost může mít také formu materiálních darů a podpor nebo čestné účasti ve správních radách. Posledním charakteristickým znakem neziskových organizací je fakt, že jejich činnost směřuje k veřejnému prospěchu. Neziskové organizace jsou většinou vytvářeny za účelem, který přesahuje soukromý prospěch vlastních členů, a tím přispívají k veřejnému blahu. 6 Česká legislativa doposud pojem nezisková organizace nevyjasnila. Neziskové organizace blíže specifikuje pouze zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který stanoví zvláštní režim zdaňování pro poplatníky, kteří nejsou zřízeni nebo založeni za účelem podnikání. " 7 Za neziskové organizace se podle tohoto zákona považují všechny rozpočtové a příspěvkové organizace, církve, odbory, politické strany a hnutí, profesní komory, nadace, občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti. Typologie neziskových organizací Členění neziskových organizací podle zákona o daních z příjmů však není pro pochopení poslání a cílů neziskových organizací dostačující. Existuje celá řada dalších kritérií, podle kterých lze jednotlivé typy neziskových organizací rozdělit a začlenit. 2 STRECKOVÁ, Y., MALÝ, I. a kol. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Brno: Computer Press s. 4 3 FRIC, R, GOULLI, R. a kol. Neziskový sektor v ČR. Praha: Eurolex Bohemia, s PLAMÍNEK, J. a kol. Řízeni neziskových organizaci. Praha: Nadace Lotos, s ŠKARABELOVÁ, S. a kol. Když se řekne nezisková organizace. Brno: Masarykova univerzita, s. 7 * DUBEN, R. Neziskový sektor v ekonomice a společnosti. Praha: CODEX Bohemia, s Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 18 odst. 8 11

12 Jedním z kritérií je kritérium globálního charakteru. Používá ho Rektořík a neziskové organizace podle něho člení na dva ideální typy: > organizace veřejně prospěšné, které se zabývají především veřejně prospěšnou činností; jejich cílem je uspokojování potřeb veřejnosti a jejich služby jsou k dispozici všem občanům, kteří tyto služby potřebují > organizace vzájemně prospěšné, které jsou typicky členské organizace a sledují především zájmy a prospěch svých členů. V realitě se oba typy činností do značné míry prolínají, často i v rámci jedné konkrétní organizace. Jako další kritérium, které Rektořík používá, bych chtěla uvést kritérium zakladatele, podle kterého se neziskové organizace člení na: > organizace veřejnoprávní, které jsou založeny veřejnou, tj. státní správou (např. ministerstva) nebo samosprávou (obce, kraje) > organizace soukromoprávní, které může založit fyzická nebo právnická osoba (nebo obě společně) > veřejnoprávní instituce, které vznikají ze zákona (veřejná vysoká škola). Dále je možné neziskové organizace rozdělit podle kritéria financování na organizace: > financované zcela z veřejných rozpočtů (organizační složky státu) > financované zčásti z veřejných rozpočtů (některá občanská sdružení, církve, příspěvkové organizace ap.) > financované z různých zdrojů (dary, sbírky, granty, vlastní činnost) > financované především z výsledků realizace svého poslání. Rektořík uvádí i další kritéria, např. členění dle právně organizační normy nebo charakteristiky realizovaných činností. Tato kritéria vzhledem k rozsahu této práce již uvádět nebudu. V České republice je nejrozšířenější formou neziskové organizace občanské sdružení. Přehled počtu neziskových organizací v České republice v letech ukazuje příloha Občanské sdružení Podle kritérií, která jsem vymezila v předchozí kapitole, řadím občanské sdružení mezi neziskové organizace soukromoprávní. Co se týká vzájemné prospěšnosti, nelze ho jednoznačně zařadit ani mezi vzájemně prospěšné ani mezi veřejně prospěšné organizace. Může totiž sloužit k uspokojování potřeb svých členů (např. sportovní kluby, svazy rybářů ap.), ale i poskytovat služby veřejnosti (např. sdružení nápomoc postiženým, drogově závislým ap.). Také finanční zdroje občanského sdružení jsou 8 REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Praha: EKOPRESS, s

13 různorodé. Mohou to být členské příspěvky, dary, příjmy zvláštní činnosti, ale i dotace ze státního rozpočtu nebo rozpočtu obce. Na tyto dotace však není právní nárok a jejich poskytování se řídí předem stanovenými podmínkami. Občanská sdružení působí v různých oblastech života společnosti, zejména v kultuře, výzkumu a vzdělání, zdravotnictví a v sociálních službách. Často to bývají odborové organizace, zahrádkáři, tělovýchovné jednoty, rybářské spolky, včelaři, chovatelé ap. Historie sdružování a důvody vzniku Sdružování občanů má vnáší historii již dlouhou tradici. Státní moc a její aparát má tendenci k neustálému růstu a ovládání celé společnosti. Rostoucí byrokracie zatlačuje jednotlivé subjekty do pozadí a nedává jim žádnou šanci se rostoucímu tlaku bránit. Proto je pro občany výhodné se sdružovat do příslušných institucí a spolků. Tak se totiž mohou tomuto tlaku bránit účinněji než jako jednotlivci. Prostřednictvím těchto sdružení mohou také vyjadřovat své požadavky a přání vůči státní moci a jejím orgánům a institucím. Právo občanů se svobodně sdružovat je zakotveno v ústavním zákoně č. 23/1991 Sb., Listina základních práv a svobod. Jaké jsou důvody vzniku občanských sdružení? Sdružení občanů umožňuje podstatné rozšiřování a prohlubování práv jednotlivých občanů a současně ukazuje státní moci cestu, jak zapojovat jednotlivce a jejich představitele do uskutečňování praktické hospodářské, sociální a kulturní politiky státu. 9 Dalším možným důvodem sdružování občanů může být potřeba nebo touha určité skupiny lidí společně o něco usilovat, scházet se či jinak sdílet své zájmy. 10 Občanské sdružení lze charakterizovat jako specifickou organizaci lidí se společnými zájmy a cíli, k jejichž naplnění je účelné a praktické spojit úsilí a činnost 1:. Legislativa Základní právní předpis, kterým se sdružování občanů řídí, představuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 12 Podle tohoto zákona mají občané právo se svobodně sdružovat bez povolení státního orgánu. Existují však výjimky, na které se tento zákon nevztahuje. Jedná se o sdružování občanů v politických stranách a politických hnutích, k výdělečné činnosti, k zajištění řádného výkonu určitých povolání, v církvích a náboženských společnostech. Vznik občanského sdružení 13 Občanské sdružení vzniká registrací na Ministerstvu vnitra a eviduje se na Českém statistickém úřadě. Občanské sdružení vystupuje jako právnická osoba. Může vstupovat do právních závazkových vztahů a nést z nich vyplývající zodpovědnost. 9 DUBEN, R. Neziskový sektor v ekonomice a společnosti. Praha: CODEX Bohemia, s DEVEROVÁ, L. a kol. Průvodce neziskovým právem I. díl. Praha: [b.j.], s ' DUBEN, R. Neziskový sektor v ekonomice a společnosti. Praha: CODEX Bohemia, s dále jen zákon o sdružování občanů 13 Tato kapitola je zpracována dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů 13

14 Návrh na registraci 14 mohou podávat minimálně tři občané. Ti tvoří přípravný výbor a minimálně jeden z nich musí být starší osmnácti let. Povinnými náležitostmi návrhu na registraci jsou informace o členech přípravného výboru (jejich jména, příjmení, rodná čísla, bydliště a jméno toho, kdo je oprávněn jednat jménem přípravného výboru). Návrh musí podepsat všichni členové přípravného výboru. Pokud návrh neobsahuje všechny povinné náležitosti, nebo jsou údaje neúplné či nepřesné, řízení o registraci nemusí být zahájeno. Ministerstvo vnitra (MV) na tuto skutečnost přípravný výbor upozorní nejpozději do pěti dnů od doručení návrhu. Řízení o registraci začíná až dnem, kdy na MV dojde návrh, který nemá žádné chyby a vady. Aby byla registrace povolena, musí být splněny další požadavky. Nikdo nesmí být nucen ke sdružování, k členství ve sdružení ani k účasti na jejich činnosti. Musí také platit, že ze sdružení se může kdykoli vystoupit. Existují i sdružení nedovolená, jejichž registraci zákon 15 neumožňuje. Jde o taková sdružení, jejichž cílem je omezovat práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické názory, náboženské vyznání či sociální postavení. Dále jsou to sdružení, která sledují dosahování svých zájmů způsoby, které jsou v rozporu s Ústavou a dalšími zákony, a sdružení ozbrojená nebo s ozbrojenými složkami (tedy ty, jejichž členové drží nebo užívají střelné zbraně). Pokud MV nezjistí žádné důvody k odmítnutí registrace, provede registraci do deseti dnů. Platí, že pokud nebylo přípravnému výboru do čtyřiceti dnů od zahájení řízení doručeno rozhodnutí o odmítnutí registrace, považuje se registrace za provedenou. Občanské sdružení vznikne dnem následujícím po uplynutí této lhůty. Tento den se považuje za den registrace. O odmítnutí registrace rozhodne MV do deseti dnů od zahájení řízení. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do šedesáti dnů ode dne, kdy rozhodnutí bylo doručeno. Základní dokument - stanovy Práva a povinnosti členů sdružení upravují stanovy. 16 Stanovy představují základní dokument občanského sdružení a připojují se k návrhu na registraci. Musí mít písemnou podobu a být podepsány zakladateli sdružení. Mezi jejich povinné náležitosti patří: > název sdružení > sídlo > cíl jeho činností > orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení Vzor návrhu na registraci viz Příloha 1 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů 4 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů 6 odst. 2 14

15 > ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem > zásady hospodaření. Orgány občanského sdružení Občanské sdružení si může zvolit libovolnou strukturu orgánů. Jejich bližší vymezení ale musí uvést do svých stanov. Orgány mají obvykle následující strukturu. 17 Nejvyšší orgán představuje valná hromada. Valná hromada se schází minimálně jednou za rok a svolává ji předsednictvo. Mezi její pravomoci patří zejména schvalování stanov, plánu činnosti sdružení, výroční zprávy, rozpočtu a roční uzávěrky. Rozhoduje také o výši členských příspěvků, o vyloučení člena nebo o zániku sdružení. Výkonný orgán občanského sdružení obvykle tvoří předsednictvo. Jeho členové jsou voleni valnou hromadou a v jejich čele stojí předseda. Ve stanovách by měl být vymezen minimální a maximální počet členů, jejich funkční období a stanoveno, kolikrát za rok by se mělo předsednictvo sejít. Do působnosti předsednictva náleží koordinace činnosti sdružení mezi zasedáními valné hromady, svolávání valné hromady a příprava podkladů pro její rozhodnutí. Představenstvo také může navrhovat přijetí nového člena sdružení a rozhodovat o zřízení poradních orgánů a pracovních skupin. Jako kontrolní orgán často vystupuje revizní komise. Revizní komise kontroluje, zda jsou prostředky sdružení používány v souladu s jeho cíli. Dohlíží také na poskytování prostředků sdružení třetím osobám. Ve stanovách by opět měl být stanoven počet členů a délka funkčního období. Hospodaření občanského sdružení Občanské sdružení financuje svoji činnost především z příspěvků členů, sponzorů, z dotací a ze zisku z podnikání. Podle zákona o sdružování občanů může občanské sdružení podnikat v rámci své hospodářské (doplňkové, vedlejší) činnosti, tj. v rámci činnosti, pro kterou nebylo založeno. Dosažený zisk z hospodářské činnosti by však neměl převyšovat objem hlavní (zájmové) činnosti a měl by být použit na provozování této hlavní činnosti, tj. činnosti, pro kterou bylo občanské sdružení založeno. Je nutné, aby bylo ve stanovách přesně definováno, co je obsahem hospodářské a co hlavní činnosti, aby se předešlo nejasnostem v oblasti účetnictví i daní. 18 Zánik občanského sdružení Občanské sdružení zaniká dobrovolně nebo nedobrovolně. Dobrovolně zaniká rozpuštěním, obvykle po splnění účelu, pro který vzniklo, nebo po uplynutí doby, na kterou bylo založeno. O zániku sdružení většinou rozhoduje valná hromada a řídí se podmínkami stanovenými ve stanovách. DEVEROVÁ, L. a kol. Průvodce neziskovým právem I. díl. Praha: [b.j.], s. 55 JURAJDOVÁ, H., SELESOVSKÝ, J. a kol. Účetnictví, daně audit a financování územních samosprávných celků a organizací neziskového sektoru. Brno: Masarykova univerzita, s

16 Dobrovolně může občanské sdružení zaniknout také sloučením s jiným sdružením. Při sloučení samozřejmě dochází k převedení všech členů a majetku. Nedobrovolně sdružení zaniká rozhodnutím MV. To může o zániku rozhodnout v případech, kdy sdružení nedodržuje zákon o sdružování občanů (např. provozuje činnosti, na které se zákon nevztahuje, nebo pokud jde o sdružení nedovolené). Nedostatky zákona o sdružování občanů Legislativa, která vymezuje fungování občanských sdružení, je spíše rámcová. To na jedné straně činnost občanských sdružení zjednodušuje, ale na straně druhé znemožňuje veřejnosti jejich kontrolu. V zákoně o sdružování občanů nalezneme určité nedostatky. Tím myslím např. podmínky zániku občanských sdružení. Zánik sdružení totiž není vázán na výmaz z rejstříku občanských sdružení, a proto jsou v tomto seznamu vedena i sdružení, která už svoji činnost ukončila. Statistika občanských sdružení pak není průkazná. Jako další problém se jeví negativní vymezení působnosti. Zákon pozitivně nevymezuje účel, ke kterému mohou být sdružení zakládána. Je v něm pouze stanoveno, jaká sdružení jsou nedovolená. Zákon také nezajišťuje práva třetích osob, neboť umožňuje vystoupení ze sdružení a členové neručí za závazky sdružení. 1.4 Shrnutí V této kapitole jsem vymezila základní pojmy, jako jsou neziskový sektor, nezisková organizace, občanské sdružení. Popsala jsem základní vlastnosti neziskových organizací (existují odděleně od státního aparátu, nesmí si mezi sebe rozdělovat zisk, jsou samosprávné, většinou fungují na bázi dobrovolníků a jejich služby směřují k veřejnému prospěchu). Dále jsem se zabývala typologií neziskových organizací a rozčlenila je podle různých hledisek. Tato práce se zaměřuje na občanská sdružení, proto jsem část této kapitoly věnovala procesu zakládání občanských sdružení a poskytla čtenářům základní informace o této právní formě. Činnost občanských sdružení se řídí zákonem o sdružování občanů. Registrace je nenáročná, při splnění určitých podmínek může občanské sdružení vzniknout během deseti dnů. Občanské sdružení vzniká registrací na MV, žádost o registraci podává přípravný výbor. Základním dokumentem jsou stanovy, které vymezují zejména poslání a cíl sdružení, jeho orgány a zásady hospodaření. Pevná struktura orgánů, které musí být ve sdružení stanoveny, neexistuje. Většinou se jedná o tyto orgány: valná hromada, předsednictvo, revizní komise. Občanské sdružení může kromě hlavní činnosti, tj. činnosti, pro kterou bylo zřízeno, provozovat i činnost hospodářskou. Hospodářská činnost slouží jako dodatečný zdroj financí. Zánik sdružení může být buď dobrovolný (po dosažení účelu, pro který vzniklo, nebo sloučením s j iným sdružením), nebo nedobrovolný (rozhodnutím MV). Zmínila jsem se také o nedostatcích zákona o sdružování občanů. 16

17 2 ÚČETNÍ REŽIM OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ 2.1 Vymezení základních pojmů Účetnictví tvoří relativně uzavřenou soustavu s přesně vymezenými metodickými prvky. Dobře vedené účetnictví podává informace o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření (VH). Předmětem účetnictví jsou hospodářské jevy, k nimž došlo ve sledované účetní jednotce během účetního období. 19 Pojem účetní období vymezuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a rozumí se jím období nepřetržitě po sobě jdoucích dvanácti kalendářních měsíců. Účetní období se shoduje buď s kalendářním rokem nebo je hospodářským rokem. Za hospodářský rok se považuje účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce než je leden. Hospodářský rok umožňuje účtovat za období, které vyhovuje charakteru vykonávané činnosti. To ocení zejména neziskové organizace, např. pro školy je výhodnější, aby hospodářský rok odpovídal roku školnímu, pro divadla je zase vhodné, aby se kryl s divadelní sezónou ap. Možnost uplatnit hospodářský rok však neplatí pro všechny neziskové organizace. Organizační složky státu, územně samosprávné celky nebo organizace zřízené zvláštním zákonem tuto možnost nemají. Základní právní normou, kterou se řídí účetnictví, je zákon o účetnictví. Z tohoto zákona plyne povinnost vést účetnictví všem právnickým osobám, i když nepodnikají. Proto se povinnost vést účetnictví vztahuje i na občanská sdružení. Podle zákona o sdružování občanů totiž občanská sdružení patří mezi právnické osoby. 2.2 Legislativa V roce 2004 došlo ke změně zákona o účetnictví. Jeho novelou došlo k zásadním změnám ve formách i způsobech vedení účetnictví. Tyto změny se samozřejmě týkají i občanských sdružení. V současné době se občanská sdružení řídí těmito předpisy: > zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 20 > vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví > České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č BLECHOVÁ, J., JANOUŠKOVÁ, I, BARTECZKOVÁ, I. Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu Praha: GRADA Publishing, s. 10 jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 117/1994 Sb., č. 227/1997 Sb., č. 492/2000 Sb., č. 353/2001 Sb., věznění zákona č. 575/2002 Sb., č. 437/2003 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 669/2004 Sb. 17

18 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 21 vymezuje obecná pravidla pro vedení účetnictví, zásady účtování, účetní dokumentaci, obsah účetních zápisů a účetních knih, obsah účetní závěrky, způsob oceňování, provádění inventarizace majetku a závazků, úschovu účetních písemností a použití výpočetní techniky. Zákon o účetnictví také stanoví účetní jednotky, které se musí tímto zákonem řídit. Účetní jednotky musí povinně účtovat prostřednictvím podvojných zápisů o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Neziskové organizace jsou nazývány účetními jednotkami, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Mezi tyto účetní jednotky patří i občanské sdružení. Prováděcí předpisy k účetnictví se nazývají vyhlášky. Tvoření vyhlášek se řídí zákonem o účetnictví ( 37 b). Vyhlášky vydává Ministerstvo financí (MF) a zveřejňuje je ve Sbírce zákonů. Vyhlášky se vytvářejí pro jednotlivé skupiny účetních jednotek. Na občanské sdružení se vztahuje vyhláška č. 504/2002 Sb. Touto vyhláškou se řídí i některé další neziskové organizace jako jsou politické strany a politická hnutí, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, společenství vlastníků jednotek, veřejné vysoké školy a jiné účetní jednotky, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, s výjimkou obchodních společností. Vyhláška se nevztahuje na územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu (ty upravuje jiný právní předpis 22 ). K vyhláškám vydává MF České účetní standardy (CUS), které jsou vydávány podle zákona o účetnictví ( 36) a zveřejňovány ve Finančním zpravodaji. Jejich hlavním cílem je dosažení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami. CUS rozpracovávají účetní metody a postupy definované zákonem a vyhláškou. Obsahují obecné zásady účetnictví, charakterizují jednotlivé účtové třídy, definují pojmy, způsoby oceňování a stanoví obsahy účtů. Na občanské sdružení se vztahují ČÚSč Účetní režim občanských sdružení do roku 2003 Občanská sdružení a jejich organizační složky s právní subjektivitou patřily mezi ty organizace, které si mohly do konce roku 2003 vybrat, zda chtějí účtovat v jednoduchém nebo podvojném účetnictví. Možnost účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví 23 k měly také další organizace: > církve, náboženské společnosti, a jejich útvary s právní subjektivitou > sdružení právnických osob > nadační fondy, pokud jejich příjmy nepřesáhly Kč. dále jen zákon o účetnictví Vyhláška č. 505/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 18

19 Dále mohly v jednoduchém účetnictví účtovat také: > obecně prospěšné společnosti, pokud neprovozovaly doplňkovou činnost a jejich příjmy za předcházející období nepřesáhly Kč > společenství vlastníků bytových jednotek, pokud s vedením jednoduchého účetnictví souhlasila nadpoloviční většina vlastníků bytových jednotek. Ne všechny organizace však mohly v jednoduchém účetnictví účtovat. Podvojné účetnictví musely vést všechny organizace, kterým nebylo dovoleno účtovat v jednoduchém účetnictví, nebo nesplnily podmínky pro vedení jednoduchého účetnictví, stanovené zákonem. Mezi organizace, které musely povinně účtovat v podvojném účetnictví, patřily např. politické strany a hnutí, obce, krajské úřady, organizační složky ap. 2.4 Účetnictví občanských sdružení od roku 2004 S účinností od platí novelizovaný zákon o účetnictví. 24 které se týkají občanských sdružení. Tento zákon přinesl mnoho změn, Asi nejdůležitější změnou bylo zrušení jednoduchého účetnictví a jeho nahrazení pojmem daňová evidence". Daňovou evidenci již neupravuje zákon o účetnictví, ale řídí se zákonem o daních z příjmů ( 7b). Další změna se týká podvojného účetnictví. Pojem podvojné účetnictví byl nahrazen pojmem účetnictví". Zákon o účetnictví ( 9) stanovuje také nový rozsah vedení účetnictví: > v plném rozsahu > ve zjednodušeném rozsahu. Rok 2004 byl také prvním rokem vydání Českých účetních standardů. Ty vydalo (MF) s účinností od a publikovalo je ve Finančním zpravodaji č /2003. Tyto standardy byly s účinností od novelizovány a publikovány ve Finančním zpravodaji č. 12/3/2004. Tím došlo k určitým změnám a rozšířením v jednotlivých standardech. Nově byl zaveden standard č Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví. 2.5 Jednoduché účetnictví Od sice došlo ke zrušení jednoduchého účetnictví, avšak pro neziskové organizace platila výjimka, stanovená novelou zákona o účetnictví. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění k odst. 3 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví byl novelizován novelou č. 437/2003 Sb. 19

20 Kdo účtuje v jednoduchém účetnictví Občanská sdružení a jejich organizační jednotky s právní subjektivitou, které k účtovaly v soustavě jednoduchého účetnictví, mohly vést jednoduché účetnictví až do konce roku Povinnost přejít na účetnictví (podvojné) pro ně platila až od Tato výjimka se vztahovala i na církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, honební společenstva, nadační fondy a společenství vlastníků bytových jednotek, pokud ke dni účtovaly v soustavě jednoduchého účetnictví. Toto rozhodnutí však nebylo konečné. Další novela zákona o účetnictví, účinná od umožnila některým účetním jednotkám posunutí termínu povinného přechodu na účetnictví. Jedná se o tyto účetní jednotky: > občanská sdružení a jejich organizační jednotky s právní subjektivitou > církve a náboženské společností (nebo církevní instituce, které jsou právnickou osobou) > honební společenská, která účtovala k v soustavě jednoduchého účetnictví, mohou vést toto jednoduché účetnictví podle původních předpisů až do Do této doby se na ně vztahují ustanovení zákona o účetnictví a jeho prováděcích právních předpisů, která upravují účtování v soustavě jednoduchého účetnictví ve znění účinném k , 25 Předpisy pro vedení jednoduchého účetnictví Zvýše uvedeného plyne, že občanská sdružení mohou vést jednoduché účetnictví až do Přehled předpisů, kterými se při vedení jednoduchého účetnictví musí řídit, ukazuje tabulka 1. Tabulka 1 Přehled platnosti předpisů pro jednoduché účetnictví - občanská sdružení Období Předpisy odl do Opatření MF čj. 281,283/77 411/2000 Sb. odl do Vyhláška č. 507/2002 Sb. Pramen: URBANCOVA, A. Účetnictví nevýdělečných organizaci A. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, s. 45 Jednoduché účetnictví občanských sdružení upravovalo od Opatření MF čj. 281,283/77 411/2000 Sb., které stanovilo postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví. V průběhu roku 2003 toto opatření platilo společně s vyhláškou č. 507/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. Platnost tohoto opatření skončila posledním dnem roku Vyhláškou č. 507/2002 Sb. se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. Tato vyhláška platila od do a postupovaly podle nijak neziskové organizace, tak i ziskové subjekty. Platnost vyhlášky sice k skončila, ale vybrané neziskové organizace (ty, na které se 25 Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví 38a 20

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 2 7 Edice Účetnictví a daně

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE Právní úprava účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ,pro úč. jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Příloha č. 4 usnesení 66. Rady města Stříbra ze dne 2. 6. 2010. Směrnice o účetnictví

Příloha č. 4 usnesení 66. Rady města Stříbra ze dne 2. 6. 2010. Směrnice o účetnictví Příloha č. 21 Organizačního řádu MěÚ Směrnice o účetnictví Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Systém zpracování účetnictví III. Příjmový a výdajový okruh IV. Účtový rozvrh V. Účetní knihy a způsob

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Ing. Vladimír Schiffer AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2008 Část I. Pohled na účetnictví

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu Aktuální informace str. 1 Centrální systém účetních informací státu Novela zákona o účetnictví provedená zákonem č. 304/2008 Sb. zařadila do zákona podmínky pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Název účtu (pokladna) MD číslo účtu (211) D

Název účtu (pokladna) MD číslo účtu (211) D Účet, účetní zápisy, účetní knihy, kontrola zaúčtování, účtová osnova Sestavovat rozvahu pro každý účetní případ je prakticky nemožné. Denně se vyskytuje velký počet účetních případů a po každém účetním

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ č. Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice IČO: 00273295 Obec Žernov se sídlem Žernov čp. 112, 552 03 IČO 00273295 Směrnici zpracovala: Jitka Kropáčková, účetní

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací

Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací Osnova 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví 2. Vyhláška 504/2002 Sb. 3. České účetní standardy 401-414 4. Předmět účetnictví 5. Období vedení účetnictví

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 19/2014 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků ČL. 1 Úvodní ustanovení

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část Převodový můstek 1 Převodový můstek Zákonný rámec: Český účetní standard č. 702 Příloha k ČÚS č. 702 2 Český účetní standard č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih 3. Postup

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2015. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 292 s. Autoři jednotlivých

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Daně a účetnictví NNO

Daně a účetnictví NNO Daně a účetnictví NNO Upozornění: následující materiál se bohužel týká daní a účetnictví, tedy sektoru, který podléhá změnám až nezdravou rychlostí. Může se tedy hravě stát, že zanedlouho začnou platit

Více

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ Vzhledem k velkému počtu účetních případů se provádí rozklad rozvahy a výsledovky na soustavu tabulek tzv. účtů, kdy se pro každou položku zřídí samostatná evidence = přehledná tabulka,

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Aktuální informace str. 1 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Vybrané účetní jednotky se musí řídit těmito změněnými a doplněnými předpisy: 1. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Účetní systémy 1. a) Účetní formy historické a současné b) Účtová osnova c) Regulace účetnictví v ČR. a) Účetní formy historické a současné

Účetní systémy 1. a) Účetní formy historické a současné b) Účtová osnova c) Regulace účetnictví v ČR. a) Účetní formy historické a současné Účetní systémy 1 5. přednáška a) Účetní formy historické a současné b) Účtová osnova c) Regulace účetnictví v ČR a) Účetní formy historické a současné Současná podoba účetních zápisů: Zápisy a) chronologické

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Díl I Daně 1 Daň z nabytí nemovitých věcí...21 2 Daň z nemovitých věcí...33 2.1 Daň z pozemků...34 2.2

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012

ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012 Účetní jednotka: Sportovní klub SC Kolín Brankovická 1289, Kolín ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012 Systém zpracování účetnictví Úschova účetních písemností Systém zpracování účetnictví Řídí se příslušnými

Více

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví ÚSC, PO, SF, OSS Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ OBSAH KAPITOLY Podstata, význam a funkce účetnictví Účetní soustavy Účetní doklady, jejich význam, náležitosti, vyhotovování Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín účetnictví je písemné zaznamenávání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání Seznam standardů... n 1 ČÚS č. 401 Účty, účtování na účtech a vnitroorganizační účetnictví... n 2 ČÚS č.

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 1-1z/2012 dne 1. 2. 2012 Podepsal:... starosta obce Nabývá účinnosti dne 2.

Více

Brno International Business School. základy účetnictví. Martin Landa. KEY Publishing s.r.o. Ostrava

Brno International Business School. základy účetnictví. Martin Landa. KEY Publishing s.r.o. Ostrava Brno International Business School základy účetnictví Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manařerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008.

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Finanční zpravodaj 12/2/2004

Finanční zpravodaj 12/2/2004 Strana 324 Finanční zpravodaj 12/2/2004 65 Ministerstvo financí podle 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českých účetních standardů pro zdravotní

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701

Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701 Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701 ČÚS č. 701 Cíl a obsah Cílem standardu je stanovit základní postupy účtování na účtech za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

Více

Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701. ČÚS č. 701 Cíl a obsah. Účtový rozvrh

Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701. ČÚS č. 701 Cíl a obsah. Účtový rozvrh Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701 ČÚS č. 701 Cíl a obsah Cílem standardu je stanovit základní postupy účtování na účtech za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

Více

Organizační směrnice č. 31/2012/SŘ. O účetnictví

Organizační směrnice č. 31/2012/SŘ. O účetnictví Organizační směrnice č. 31/2012/SŘ O účetnictví Čj.: SŠNM/2281/2012 Podklady připravil: Jitka Hybešová, hlavní účetní V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka.

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka. Rozvaha KAPITOLA 4 Funkce a obsah rozvahy Zákon o účetnictví ukládá podnikatelským subjektům, aby prokazovaly stav svého majetku, kapitálu a závazků v přehledné tabulce rozvaze. Rozvaha je jeden z nejdůležitějších

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012)

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) 1 Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) Pozn.: V podstatě platí i pro předmět Účetnictví 2 Předmět spočívá ve výkladu Účetní závěrky, Daně v účetnictví včetně Odložené daně, Cash flow

Více

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence Daňová evidence Ing. Štěpánka Fröhlichová Obsah 1. Úvod do DE kdo vede DE 2. Obsah daňové evidence 3. Forma daňové evidence 4. Peněžní deník 5. Evidence pohledávek a závazků 6. Evidence dlouhodobého majetku

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více