Občanská sdružení v daňovém a účetním režimu neziskových organizací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanská sdružení v daňovém a účetním režimu neziskových organizací"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika 1*1*1*1*1*1*1' o T m\ i ÍÓB\ I Občanská sdružení v daňovém a účetním režimu neziskových organizací Civic associations in tax and accounting modes of non-profit organisations Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Jarmila Fojtíková Autor: Alena Bartošová Brno, duben 2006 ^ digitálně podepsáno středisko vědeckých informací Digitally signed bysvi(jiri Polaček) Date: :53:06+01'00 l

2 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Katedra veřejné ekonomie Akademický rok 2005/2006 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro BARTOŠOVÁ Alena Obor Veřejná ekonomika Název tématu: Název tématu v angličtině: Občanská sdružení v daňovém a účetním režimu neziskových organizací Civic associations in tax and accounting modes of non-profit organisations Zásady pro vypracování: Problémová oblast: Občanská sdružení, daňový systém, účetní režim, dopady změn legislativy. Cíl práce: 1. Analýza daňového a účetního režimu a posouzení změn režimu u konkrétního občanského sdružení. 2. Vyvození závěrů a doporučení. Postup práce a použité metody: 1. Prostudovat literaturu vztahující se k danému problému. 2. Deskripce zvláštního systému zdanění a účetního režimu občanských sdružení. 3. Seznámit se blíže s činností konkrétního občanského sdružení. 4. Na základě teoretických a praktických podkladů analyzovat dopady změn účetního a daňového režimu u zvolené organizace. 5. Vytvořit závěry a doporučení.

3 Rozsah grafických prací: Předpoklad cca 10 tabulek a grafů Rozsah průvodní zprávy bez příloh: stran Seznam odborné literatury: 1. DEVEROVÁ, L.a kol: Průvodce neziskovým právem II. díl, Praha 1996, 164 s. 2. JURAJDOVA, H., ŠELEŠOVSKÝ, J. a kol.: Účetnictví, daně, audit a financování územních samosprávných celků a organizací neziskového sektoru, Brno: MU, s. ISBN PLAMÍNEK, J. a kol: 4. Řízení neziskových organizací, 1. vyd. Praha: Nadace Lotos, 1996, 186 s. 5. RŮŽIČKOVÁ R., Neziskové organizace : vznik, účetnictví, daně 2004, 6. aktualit, vyd. Olomouc: Anag, 2004, 199 s., ISBN TAKÁČOVÁ, H.: Účetnictví neziskových organizací, 1. vyd. Praha: VŠE, s, ISBN relevantní legislativa Vedoucí diplomové práce: Ing. Jarmila Fojtíková Datum zadání diplomové práce: Datum odevzdání diplomové práce: V Vedoucí katedry, h±±.!sz.. Děkan V Brně dne

4 Jméno a příjmení autora: Alena Bartošová Název diplomové práce: Občanská sdružení v daňovém a účetním režimu neziskových organizací Název práce v angličtině: Civic associations in tax and accounting modes of non-profit organisations Katedra: Veřejná ekonomie Vedoucí diplomové práce: Ing. Jarmila Fojtíková Rok obhajoby: 2006 Anotace Diplomová práce se zabývá účetním a daňovým režimem občanských sdružení. Poukazuje na změny v zákoně o účetnictví, platné od a jejich dopad na občanská sdružení. Zmiňovány jsou možnosti účtování v občanských sdružení a proces přechodu na podvojné účetnictví. Pozornost je věnována také daňovému režimu občanských sdružení. Je provedena analýza veškerých daní, se kterými se může občanské sdružení setkat. Důraz je kladen na daň z příjmů a daň z přidané hodnoty. V závěru jsou spojeny teoretické a praktické poznatky a předloženy návrhy řešení. Annotation Thesis is covering accounting and taxation of civic associations. Thesis refers to the changes in accounting law valid since January 1st, 2004 and its impact on citizen associations. There are possibilities of accounting ways mentioned as well as procedure for transfer to double-entry accounting. Attention is given also to the taxation regulations. There is an analyse of all the taxes for which civic associations can be concerned. Impact is given on the corporate tax and VAT. In the conclusion theoretic and practical understanding is pooled and the suggested solutions presented as well. Klíčová slova neziskové organizace, občanské sdružení, účetní režim, daňový režim, změna legislativy Keywords non-profit organisations, civic association, accounting mode, tax mode, legislation change

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Občanská sdružení v daňovém a účetním režimu neziskových organizací vypracovala samostatně pod vedením Ing. Jarmily Fojtíkové a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne 19. dubna 2006 vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Jarmile Fojtíkové za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této diplomové práce.

7 OBSAH ÚVOD 8 1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ČLENĚNÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SHRNUTÍ 16 2 ÚČETNÍ REŽIM OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ LEGISLATIVA ÚČETNÍ REŽIM OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ DO ROKU ÚČETNICTVÍ OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ OD ROKU JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ ÚČETNICTVÍ V PLNÉM ROZSAHU, ÚČETNICTVÍ VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ u OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ PŘECHOD Z JEDNODUCHÉHO ÚČETNICTVÍ NA ÚČETNICTVÍ ANALÝZA ÚČETNÍHO REŽIMU v OBČANSKÉM SDRUŽENÍ ALTUS SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ 41 3 DAŇOVÝ REŽIM OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ SILNIČNÍ DAŇ Z NEMOVITOSTÍ DAŇ DĚDICKÁ, DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ DANĚ SPOTŘEBNÍ ANALÝZA DAŇOVÉHO REŽIMU TJ STADION BRNO SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ 76 ZÁVĚR 79 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 82 SEZNAM SCHÉMAT A TABULEK 86 SEZNAM ZKRATEK 88 SEZNAM PŘÍLOH 89

8 ÚVOD Neziskové organizace jsou významnou složkou naší společnosti. Představují jeden ze základních nástrojů péče o veřejné zájmy a jejich uskutečňování. Jejich zvláštnost spočívá v tom, že nejsou zakládány za účelem dosahování zisku. Většinou se zaměřují na specifické potřeby lidí, které nemůže stát ani zisková sféra plně uspokojit. Z toho důvodu stát neziskové organizace podporuje a poskytuje jim určitá zvýhodnění v oblasti daní i v účetnictví. V České republice je nejrozšířenější formou neziskové organizace občanské sdružení. K rozvoji občanských sdružení došlo po druhé světové válce. Tento rozvoj lze spojovat zejména s rostoucí vůlí občanů projevit se, svobodně prosadit svoji vůli, rozhodovat se a sdružovat lidi podobných zájmů. Vzhledem k odlišnému charakteru činností těchto organizací bylo nutné vytvořit novou právní úpravu, kterou by se mohly neziskové organizace řídit. Šlo zejména o vymezení podmínek a pravidel hospodaření a začlenění těchto subjektů do daňové soustavy. V současné době se některé zákony změnily, což se samozřejmě dotklo i neziskových organizací. Otázkou je, zda se změnily ve prospěch občanských sdružení, či v jejich neprospěch. Cílem této práce je analyzovat zvláštní účetní a daňový režim, který se vztahuje na občanská sdružení. Na konkrétních občanských sdruženích zkoumat dopady změn legislativy a na základě těchto praktických a teoretických podkladů posoudit, zda je současná legislativa pro občanská sdružení výhodná. Navrhnout možná opatření, která by pomohla činnost občanských sdružení zjednodušit. Práci rozčlením do tří kapitol. V první kapitole vymezím základní pojmy, zvláště pojmy nezisková organizace a občanské sdružení. Budu se zabývat typologií neziskových organizací a dále občanskými sdruženími. Přiblížím proces zakládání občanských sdružení, strukturu orgánů ve sdružení, základní dokumenty a možnosti hospodaření. Druhá kapitola se bude týkat účetního režimu občanských sdružení. Věnovat se budu jak původní legislativě, tak i legislativě nové. Pokusím se výstižně popsat nejdůležitější změny, které pro občanská sdružení spolu s novým zákonem nastaly. Uvedu některá specifika v účtování občanských sdružení a také se zaměřím na přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví (podvojné). V poslední části této kapitoly provedu analýzu účetního režimu u občanského sdružení Altus, neboť toto občanské sdružení přešlo v roce 2005 z jednoduchého účetnictví na účetnictví. Popíšu proces přechodu a nastíním možné problémy, které jsou s přechodem na účetnictví spojené. V této kapitole využiji i informace z jiných občanských sdružení. Předmětem třetí kapitoly bude daňová problematika občanských sdružení. Vymezím základní pojmy, roztřídím daně podle různých hledisek a zmíním se o daňové soustavě v České republice. Dále 8

9 upozorním na zvláštní daňový režim neziskových organizací a analyzuji veškeré daně, se kterými se může občanské sdružení setkat. Dále budu zkoumat, zda je současný daňový systém pro občanská sdružení výhodný. Zvláštní pozornost věnuji dani z příjmů právnických osob, neboť s touto daní je spojeno mnoho problémů. V závěru třetí kapitoly se budu zabývat daňovým režimem občanského sdružení TJ Stadion Brno. Zaměřím se hlavně na daň z příjmů a daň z přidané hodnoty. Při psaní této práce využiji dostupnou odbornou účetní a daňovou literaturu, existující zákony, vyhlášky a odborné články v časopisech. V České republice se zvláštním účetním a daňovým režimem neziskových organizací zabývá např. Marek, J., Bošková, A., Petrlíková, B., Růžičková, R., Urbancová, A. Budu vycházet z jejich publikací a také využiji informací od konkrétních občanských sdružení, se kterými povedu řízené rozhovory. Pro vymezení neziskových organizací a občanských sdružení použiji metodu deskripce. Zvláštní účetní a daňový režim občanských sdružení prozkoumám pomocí deskripce a analýzy. Pomocí komparace budu srovnávat občanská sdružení s podnikatelskými subjekty. Pro získání informací o konkrétních občanských sdruženích povedu se zástupci občanských sdružení řízené rozhovory. V závěru použiji syntézu, která spojí teoretické a praktické poznatky. 9

10 1 VYMEZENI ZÁKLADNÍCH POJMU Pro organizace, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání, se používá různých označení, jako neziskové organizace, nevýdělečné organizace nebo organizace neziskového sektoru ap. Ve své diplomové práci budu používat pojem nezisková organizace". v 1.1 Členění národního hospodářství Pro pochopení širších souvislostí nejprve vymezím neziskový sektor v rámci národního hospodářství. Národní hospodářství je možné členit podle různých hledisek. Jako nejvhodnější se mi pro účely této práce zdá kritérium financování. Kritérium financování uvádí ve své knize Y. Strecková 1 (schéma 1). Schéma 1 Členění národního hospodářství podle principu financování Národní hospodářství ziskový (tržní) sektor neziskový (netržní) sektor veřejný sektor soukromý sektor sektor domácností Pramen: Strecková, Y., Malý I. a kol. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Praha: Computer Press, s. 4 Podle kritéria financování se národní hospodářství člení na ziskový a neziskový sektor. Ziskový sektor je financován z tržeb za prodané statky na principu nabídky a poptávky za tržní ceny. Cílem je dosahování zisku. Neziskový sektor je financován většinou z přerozdělovacích procesů. Cílem není zisk, ale realizace poslání a z něj vyplývající užitky. Neziskový sektor se dále člení na sektor veřejný, soukromý a sektor domácností. ^ neziskový veřejný sektor bývá financován z veřejných financí, řídí a spravuje ho veřejná správa, rozhoduje se v něm veřejnou volbou a podléhá veřejné kontrole ^ neziskový soukromý sektor bývá financován ze soukromých prostředků fyzických a právnických osob, které se rozhodly vložit své finance do konkrétní, předem vymezené produkce nebo distribuce statků, aniž by očekávaly, že jim tento vklad přinese finančně vyjádřený zisk > sektor domácností má v národním hospodářství také významnou roli, díky svému začlenění do koloběhu finančních toků a vstupu na trh produktů, faktorů a kapitálu 2. 1 STRECKOVÁ, Y., MALÝ, I. a kol. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Brno: Computer Press, s. 4 10

11 1.2 Neziskové organizace Neziskový sektor lze podle Friče 3 chápat jako sektor působící mezi státem a trhem, proto se mu také někdy říká třetí sektor". V neziskovém sektoru působí řada organizací, které mají několik společných rysů a znaků. Neziskové organizace existují odděleně od státního aparátu a jsou na něm právně a organizačně nezávislé. To však neznamená, že by byly vyloučeny ze státní podpory. Dalším charakteristickým znakem je ne ziskovost. Neziskovostí se rozumí skutečnost, ZQ jakýkoli zisk organizace nesmí být rozdělen mezi zakladatele, členy organizace nebo její pracovníky, ale musí být použit pro další činnost této organizace 4 Neziskové organizace mají samosprávný charakter a vlastní řídící mechanismy. Jsou vybaveny vlastními postupy a mechanismy, které umožňují kontrolu vlastních činností, tzn., že neziskové organizace nejsou ovládány zvenčí, ale jsou schopny řídit samy sebe. Nekontroluje je ani stát, ani instituce stojící mimo ně. 5 Mezi další odlišnosti, kterými se neziskové organizace vyznačují, je to, že pracují a fungují na základě dobrovolníků, tedy lidí, kteří s nadšením pracují bez finanční odměny. Dobrovolnost může mít také formu materiálních darů a podpor nebo čestné účasti ve správních radách. Posledním charakteristickým znakem neziskových organizací je fakt, že jejich činnost směřuje k veřejnému prospěchu. Neziskové organizace jsou většinou vytvářeny za účelem, který přesahuje soukromý prospěch vlastních členů, a tím přispívají k veřejnému blahu. 6 Česká legislativa doposud pojem nezisková organizace nevyjasnila. Neziskové organizace blíže specifikuje pouze zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který stanoví zvláštní režim zdaňování pro poplatníky, kteří nejsou zřízeni nebo založeni za účelem podnikání. " 7 Za neziskové organizace se podle tohoto zákona považují všechny rozpočtové a příspěvkové organizace, církve, odbory, politické strany a hnutí, profesní komory, nadace, občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti. Typologie neziskových organizací Členění neziskových organizací podle zákona o daních z příjmů však není pro pochopení poslání a cílů neziskových organizací dostačující. Existuje celá řada dalších kritérií, podle kterých lze jednotlivé typy neziskových organizací rozdělit a začlenit. 2 STRECKOVÁ, Y., MALÝ, I. a kol. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Brno: Computer Press s. 4 3 FRIC, R, GOULLI, R. a kol. Neziskový sektor v ČR. Praha: Eurolex Bohemia, s PLAMÍNEK, J. a kol. Řízeni neziskových organizaci. Praha: Nadace Lotos, s ŠKARABELOVÁ, S. a kol. Když se řekne nezisková organizace. Brno: Masarykova univerzita, s. 7 * DUBEN, R. Neziskový sektor v ekonomice a společnosti. Praha: CODEX Bohemia, s Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 18 odst. 8 11

12 Jedním z kritérií je kritérium globálního charakteru. Používá ho Rektořík a neziskové organizace podle něho člení na dva ideální typy: > organizace veřejně prospěšné, které se zabývají především veřejně prospěšnou činností; jejich cílem je uspokojování potřeb veřejnosti a jejich služby jsou k dispozici všem občanům, kteří tyto služby potřebují > organizace vzájemně prospěšné, které jsou typicky členské organizace a sledují především zájmy a prospěch svých členů. V realitě se oba typy činností do značné míry prolínají, často i v rámci jedné konkrétní organizace. Jako další kritérium, které Rektořík používá, bych chtěla uvést kritérium zakladatele, podle kterého se neziskové organizace člení na: > organizace veřejnoprávní, které jsou založeny veřejnou, tj. státní správou (např. ministerstva) nebo samosprávou (obce, kraje) > organizace soukromoprávní, které může založit fyzická nebo právnická osoba (nebo obě společně) > veřejnoprávní instituce, které vznikají ze zákona (veřejná vysoká škola). Dále je možné neziskové organizace rozdělit podle kritéria financování na organizace: > financované zcela z veřejných rozpočtů (organizační složky státu) > financované zčásti z veřejných rozpočtů (některá občanská sdružení, církve, příspěvkové organizace ap.) > financované z různých zdrojů (dary, sbírky, granty, vlastní činnost) > financované především z výsledků realizace svého poslání. Rektořík uvádí i další kritéria, např. členění dle právně organizační normy nebo charakteristiky realizovaných činností. Tato kritéria vzhledem k rozsahu této práce již uvádět nebudu. V České republice je nejrozšířenější formou neziskové organizace občanské sdružení. Přehled počtu neziskových organizací v České republice v letech ukazuje příloha Občanské sdružení Podle kritérií, která jsem vymezila v předchozí kapitole, řadím občanské sdružení mezi neziskové organizace soukromoprávní. Co se týká vzájemné prospěšnosti, nelze ho jednoznačně zařadit ani mezi vzájemně prospěšné ani mezi veřejně prospěšné organizace. Může totiž sloužit k uspokojování potřeb svých členů (např. sportovní kluby, svazy rybářů ap.), ale i poskytovat služby veřejnosti (např. sdružení nápomoc postiženým, drogově závislým ap.). Také finanční zdroje občanského sdružení jsou 8 REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Praha: EKOPRESS, s

13 různorodé. Mohou to být členské příspěvky, dary, příjmy zvláštní činnosti, ale i dotace ze státního rozpočtu nebo rozpočtu obce. Na tyto dotace však není právní nárok a jejich poskytování se řídí předem stanovenými podmínkami. Občanská sdružení působí v různých oblastech života společnosti, zejména v kultuře, výzkumu a vzdělání, zdravotnictví a v sociálních službách. Často to bývají odborové organizace, zahrádkáři, tělovýchovné jednoty, rybářské spolky, včelaři, chovatelé ap. Historie sdružování a důvody vzniku Sdružování občanů má vnáší historii již dlouhou tradici. Státní moc a její aparát má tendenci k neustálému růstu a ovládání celé společnosti. Rostoucí byrokracie zatlačuje jednotlivé subjekty do pozadí a nedává jim žádnou šanci se rostoucímu tlaku bránit. Proto je pro občany výhodné se sdružovat do příslušných institucí a spolků. Tak se totiž mohou tomuto tlaku bránit účinněji než jako jednotlivci. Prostřednictvím těchto sdružení mohou také vyjadřovat své požadavky a přání vůči státní moci a jejím orgánům a institucím. Právo občanů se svobodně sdružovat je zakotveno v ústavním zákoně č. 23/1991 Sb., Listina základních práv a svobod. Jaké jsou důvody vzniku občanských sdružení? Sdružení občanů umožňuje podstatné rozšiřování a prohlubování práv jednotlivých občanů a současně ukazuje státní moci cestu, jak zapojovat jednotlivce a jejich představitele do uskutečňování praktické hospodářské, sociální a kulturní politiky státu. 9 Dalším možným důvodem sdružování občanů může být potřeba nebo touha určité skupiny lidí společně o něco usilovat, scházet se či jinak sdílet své zájmy. 10 Občanské sdružení lze charakterizovat jako specifickou organizaci lidí se společnými zájmy a cíli, k jejichž naplnění je účelné a praktické spojit úsilí a činnost 1:. Legislativa Základní právní předpis, kterým se sdružování občanů řídí, představuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 12 Podle tohoto zákona mají občané právo se svobodně sdružovat bez povolení státního orgánu. Existují však výjimky, na které se tento zákon nevztahuje. Jedná se o sdružování občanů v politických stranách a politických hnutích, k výdělečné činnosti, k zajištění řádného výkonu určitých povolání, v církvích a náboženských společnostech. Vznik občanského sdružení 13 Občanské sdružení vzniká registrací na Ministerstvu vnitra a eviduje se na Českém statistickém úřadě. Občanské sdružení vystupuje jako právnická osoba. Může vstupovat do právních závazkových vztahů a nést z nich vyplývající zodpovědnost. 9 DUBEN, R. Neziskový sektor v ekonomice a společnosti. Praha: CODEX Bohemia, s DEVEROVÁ, L. a kol. Průvodce neziskovým právem I. díl. Praha: [b.j.], s ' DUBEN, R. Neziskový sektor v ekonomice a společnosti. Praha: CODEX Bohemia, s dále jen zákon o sdružování občanů 13 Tato kapitola je zpracována dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů 13

14 Návrh na registraci 14 mohou podávat minimálně tři občané. Ti tvoří přípravný výbor a minimálně jeden z nich musí být starší osmnácti let. Povinnými náležitostmi návrhu na registraci jsou informace o členech přípravného výboru (jejich jména, příjmení, rodná čísla, bydliště a jméno toho, kdo je oprávněn jednat jménem přípravného výboru). Návrh musí podepsat všichni členové přípravného výboru. Pokud návrh neobsahuje všechny povinné náležitosti, nebo jsou údaje neúplné či nepřesné, řízení o registraci nemusí být zahájeno. Ministerstvo vnitra (MV) na tuto skutečnost přípravný výbor upozorní nejpozději do pěti dnů od doručení návrhu. Řízení o registraci začíná až dnem, kdy na MV dojde návrh, který nemá žádné chyby a vady. Aby byla registrace povolena, musí být splněny další požadavky. Nikdo nesmí být nucen ke sdružování, k členství ve sdružení ani k účasti na jejich činnosti. Musí také platit, že ze sdružení se může kdykoli vystoupit. Existují i sdružení nedovolená, jejichž registraci zákon 15 neumožňuje. Jde o taková sdružení, jejichž cílem je omezovat práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické názory, náboženské vyznání či sociální postavení. Dále jsou to sdružení, která sledují dosahování svých zájmů způsoby, které jsou v rozporu s Ústavou a dalšími zákony, a sdružení ozbrojená nebo s ozbrojenými složkami (tedy ty, jejichž členové drží nebo užívají střelné zbraně). Pokud MV nezjistí žádné důvody k odmítnutí registrace, provede registraci do deseti dnů. Platí, že pokud nebylo přípravnému výboru do čtyřiceti dnů od zahájení řízení doručeno rozhodnutí o odmítnutí registrace, považuje se registrace za provedenou. Občanské sdružení vznikne dnem následujícím po uplynutí této lhůty. Tento den se považuje za den registrace. O odmítnutí registrace rozhodne MV do deseti dnů od zahájení řízení. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do šedesáti dnů ode dne, kdy rozhodnutí bylo doručeno. Základní dokument - stanovy Práva a povinnosti členů sdružení upravují stanovy. 16 Stanovy představují základní dokument občanského sdružení a připojují se k návrhu na registraci. Musí mít písemnou podobu a být podepsány zakladateli sdružení. Mezi jejich povinné náležitosti patří: > název sdružení > sídlo > cíl jeho činností > orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení Vzor návrhu na registraci viz Příloha 1 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů 4 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů 6 odst. 2 14

15 > ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem > zásady hospodaření. Orgány občanského sdružení Občanské sdružení si může zvolit libovolnou strukturu orgánů. Jejich bližší vymezení ale musí uvést do svých stanov. Orgány mají obvykle následující strukturu. 17 Nejvyšší orgán představuje valná hromada. Valná hromada se schází minimálně jednou za rok a svolává ji předsednictvo. Mezi její pravomoci patří zejména schvalování stanov, plánu činnosti sdružení, výroční zprávy, rozpočtu a roční uzávěrky. Rozhoduje také o výši členských příspěvků, o vyloučení člena nebo o zániku sdružení. Výkonný orgán občanského sdružení obvykle tvoří předsednictvo. Jeho členové jsou voleni valnou hromadou a v jejich čele stojí předseda. Ve stanovách by měl být vymezen minimální a maximální počet členů, jejich funkční období a stanoveno, kolikrát za rok by se mělo předsednictvo sejít. Do působnosti předsednictva náleží koordinace činnosti sdružení mezi zasedáními valné hromady, svolávání valné hromady a příprava podkladů pro její rozhodnutí. Představenstvo také může navrhovat přijetí nového člena sdružení a rozhodovat o zřízení poradních orgánů a pracovních skupin. Jako kontrolní orgán často vystupuje revizní komise. Revizní komise kontroluje, zda jsou prostředky sdružení používány v souladu s jeho cíli. Dohlíží také na poskytování prostředků sdružení třetím osobám. Ve stanovách by opět měl být stanoven počet členů a délka funkčního období. Hospodaření občanského sdružení Občanské sdružení financuje svoji činnost především z příspěvků členů, sponzorů, z dotací a ze zisku z podnikání. Podle zákona o sdružování občanů může občanské sdružení podnikat v rámci své hospodářské (doplňkové, vedlejší) činnosti, tj. v rámci činnosti, pro kterou nebylo založeno. Dosažený zisk z hospodářské činnosti by však neměl převyšovat objem hlavní (zájmové) činnosti a měl by být použit na provozování této hlavní činnosti, tj. činnosti, pro kterou bylo občanské sdružení založeno. Je nutné, aby bylo ve stanovách přesně definováno, co je obsahem hospodářské a co hlavní činnosti, aby se předešlo nejasnostem v oblasti účetnictví i daní. 18 Zánik občanského sdružení Občanské sdružení zaniká dobrovolně nebo nedobrovolně. Dobrovolně zaniká rozpuštěním, obvykle po splnění účelu, pro který vzniklo, nebo po uplynutí doby, na kterou bylo založeno. O zániku sdružení většinou rozhoduje valná hromada a řídí se podmínkami stanovenými ve stanovách. DEVEROVÁ, L. a kol. Průvodce neziskovým právem I. díl. Praha: [b.j.], s. 55 JURAJDOVÁ, H., SELESOVSKÝ, J. a kol. Účetnictví, daně audit a financování územních samosprávných celků a organizací neziskového sektoru. Brno: Masarykova univerzita, s

16 Dobrovolně může občanské sdružení zaniknout také sloučením s jiným sdružením. Při sloučení samozřejmě dochází k převedení všech členů a majetku. Nedobrovolně sdružení zaniká rozhodnutím MV. To může o zániku rozhodnout v případech, kdy sdružení nedodržuje zákon o sdružování občanů (např. provozuje činnosti, na které se zákon nevztahuje, nebo pokud jde o sdružení nedovolené). Nedostatky zákona o sdružování občanů Legislativa, která vymezuje fungování občanských sdružení, je spíše rámcová. To na jedné straně činnost občanských sdružení zjednodušuje, ale na straně druhé znemožňuje veřejnosti jejich kontrolu. V zákoně o sdružování občanů nalezneme určité nedostatky. Tím myslím např. podmínky zániku občanských sdružení. Zánik sdružení totiž není vázán na výmaz z rejstříku občanských sdružení, a proto jsou v tomto seznamu vedena i sdružení, která už svoji činnost ukončila. Statistika občanských sdružení pak není průkazná. Jako další problém se jeví negativní vymezení působnosti. Zákon pozitivně nevymezuje účel, ke kterému mohou být sdružení zakládána. Je v něm pouze stanoveno, jaká sdružení jsou nedovolená. Zákon také nezajišťuje práva třetích osob, neboť umožňuje vystoupení ze sdružení a členové neručí za závazky sdružení. 1.4 Shrnutí V této kapitole jsem vymezila základní pojmy, jako jsou neziskový sektor, nezisková organizace, občanské sdružení. Popsala jsem základní vlastnosti neziskových organizací (existují odděleně od státního aparátu, nesmí si mezi sebe rozdělovat zisk, jsou samosprávné, většinou fungují na bázi dobrovolníků a jejich služby směřují k veřejnému prospěchu). Dále jsem se zabývala typologií neziskových organizací a rozčlenila je podle různých hledisek. Tato práce se zaměřuje na občanská sdružení, proto jsem část této kapitoly věnovala procesu zakládání občanských sdružení a poskytla čtenářům základní informace o této právní formě. Činnost občanských sdružení se řídí zákonem o sdružování občanů. Registrace je nenáročná, při splnění určitých podmínek může občanské sdružení vzniknout během deseti dnů. Občanské sdružení vzniká registrací na MV, žádost o registraci podává přípravný výbor. Základním dokumentem jsou stanovy, které vymezují zejména poslání a cíl sdružení, jeho orgány a zásady hospodaření. Pevná struktura orgánů, které musí být ve sdružení stanoveny, neexistuje. Většinou se jedná o tyto orgány: valná hromada, předsednictvo, revizní komise. Občanské sdružení může kromě hlavní činnosti, tj. činnosti, pro kterou bylo zřízeno, provozovat i činnost hospodářskou. Hospodářská činnost slouží jako dodatečný zdroj financí. Zánik sdružení může být buď dobrovolný (po dosažení účelu, pro který vzniklo, nebo sloučením s j iným sdružením), nebo nedobrovolný (rozhodnutím MV). Zmínila jsem se také o nedostatcích zákona o sdružování občanů. 16

17 2 ÚČETNÍ REŽIM OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ 2.1 Vymezení základních pojmů Účetnictví tvoří relativně uzavřenou soustavu s přesně vymezenými metodickými prvky. Dobře vedené účetnictví podává informace o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření (VH). Předmětem účetnictví jsou hospodářské jevy, k nimž došlo ve sledované účetní jednotce během účetního období. 19 Pojem účetní období vymezuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a rozumí se jím období nepřetržitě po sobě jdoucích dvanácti kalendářních měsíců. Účetní období se shoduje buď s kalendářním rokem nebo je hospodářským rokem. Za hospodářský rok se považuje účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce než je leden. Hospodářský rok umožňuje účtovat za období, které vyhovuje charakteru vykonávané činnosti. To ocení zejména neziskové organizace, např. pro školy je výhodnější, aby hospodářský rok odpovídal roku školnímu, pro divadla je zase vhodné, aby se kryl s divadelní sezónou ap. Možnost uplatnit hospodářský rok však neplatí pro všechny neziskové organizace. Organizační složky státu, územně samosprávné celky nebo organizace zřízené zvláštním zákonem tuto možnost nemají. Základní právní normou, kterou se řídí účetnictví, je zákon o účetnictví. Z tohoto zákona plyne povinnost vést účetnictví všem právnickým osobám, i když nepodnikají. Proto se povinnost vést účetnictví vztahuje i na občanská sdružení. Podle zákona o sdružování občanů totiž občanská sdružení patří mezi právnické osoby. 2.2 Legislativa V roce 2004 došlo ke změně zákona o účetnictví. Jeho novelou došlo k zásadním změnám ve formách i způsobech vedení účetnictví. Tyto změny se samozřejmě týkají i občanských sdružení. V současné době se občanská sdružení řídí těmito předpisy: > zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 20 > vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví > České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č BLECHOVÁ, J., JANOUŠKOVÁ, I, BARTECZKOVÁ, I. Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu Praha: GRADA Publishing, s. 10 jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 117/1994 Sb., č. 227/1997 Sb., č. 492/2000 Sb., č. 353/2001 Sb., věznění zákona č. 575/2002 Sb., č. 437/2003 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 669/2004 Sb. 17

18 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 21 vymezuje obecná pravidla pro vedení účetnictví, zásady účtování, účetní dokumentaci, obsah účetních zápisů a účetních knih, obsah účetní závěrky, způsob oceňování, provádění inventarizace majetku a závazků, úschovu účetních písemností a použití výpočetní techniky. Zákon o účetnictví také stanoví účetní jednotky, které se musí tímto zákonem řídit. Účetní jednotky musí povinně účtovat prostřednictvím podvojných zápisů o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Neziskové organizace jsou nazývány účetními jednotkami, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Mezi tyto účetní jednotky patří i občanské sdružení. Prováděcí předpisy k účetnictví se nazývají vyhlášky. Tvoření vyhlášek se řídí zákonem o účetnictví ( 37 b). Vyhlášky vydává Ministerstvo financí (MF) a zveřejňuje je ve Sbírce zákonů. Vyhlášky se vytvářejí pro jednotlivé skupiny účetních jednotek. Na občanské sdružení se vztahuje vyhláška č. 504/2002 Sb. Touto vyhláškou se řídí i některé další neziskové organizace jako jsou politické strany a politická hnutí, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, společenství vlastníků jednotek, veřejné vysoké školy a jiné účetní jednotky, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, s výjimkou obchodních společností. Vyhláška se nevztahuje na územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu (ty upravuje jiný právní předpis 22 ). K vyhláškám vydává MF České účetní standardy (CUS), které jsou vydávány podle zákona o účetnictví ( 36) a zveřejňovány ve Finančním zpravodaji. Jejich hlavním cílem je dosažení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami. CUS rozpracovávají účetní metody a postupy definované zákonem a vyhláškou. Obsahují obecné zásady účetnictví, charakterizují jednotlivé účtové třídy, definují pojmy, způsoby oceňování a stanoví obsahy účtů. Na občanské sdružení se vztahují ČÚSč Účetní režim občanských sdružení do roku 2003 Občanská sdružení a jejich organizační složky s právní subjektivitou patřily mezi ty organizace, které si mohly do konce roku 2003 vybrat, zda chtějí účtovat v jednoduchém nebo podvojném účetnictví. Možnost účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví 23 k měly také další organizace: > církve, náboženské společnosti, a jejich útvary s právní subjektivitou > sdružení právnických osob > nadační fondy, pokud jejich příjmy nepřesáhly Kč. dále jen zákon o účetnictví Vyhláška č. 505/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 18

19 Dále mohly v jednoduchém účetnictví účtovat také: > obecně prospěšné společnosti, pokud neprovozovaly doplňkovou činnost a jejich příjmy za předcházející období nepřesáhly Kč > společenství vlastníků bytových jednotek, pokud s vedením jednoduchého účetnictví souhlasila nadpoloviční většina vlastníků bytových jednotek. Ne všechny organizace však mohly v jednoduchém účetnictví účtovat. Podvojné účetnictví musely vést všechny organizace, kterým nebylo dovoleno účtovat v jednoduchém účetnictví, nebo nesplnily podmínky pro vedení jednoduchého účetnictví, stanovené zákonem. Mezi organizace, které musely povinně účtovat v podvojném účetnictví, patřily např. politické strany a hnutí, obce, krajské úřady, organizační složky ap. 2.4 Účetnictví občanských sdružení od roku 2004 S účinností od platí novelizovaný zákon o účetnictví. 24 které se týkají občanských sdružení. Tento zákon přinesl mnoho změn, Asi nejdůležitější změnou bylo zrušení jednoduchého účetnictví a jeho nahrazení pojmem daňová evidence". Daňovou evidenci již neupravuje zákon o účetnictví, ale řídí se zákonem o daních z příjmů ( 7b). Další změna se týká podvojného účetnictví. Pojem podvojné účetnictví byl nahrazen pojmem účetnictví". Zákon o účetnictví ( 9) stanovuje také nový rozsah vedení účetnictví: > v plném rozsahu > ve zjednodušeném rozsahu. Rok 2004 byl také prvním rokem vydání Českých účetních standardů. Ty vydalo (MF) s účinností od a publikovalo je ve Finančním zpravodaji č /2003. Tyto standardy byly s účinností od novelizovány a publikovány ve Finančním zpravodaji č. 12/3/2004. Tím došlo k určitým změnám a rozšířením v jednotlivých standardech. Nově byl zaveden standard č Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví. 2.5 Jednoduché účetnictví Od sice došlo ke zrušení jednoduchého účetnictví, avšak pro neziskové organizace platila výjimka, stanovená novelou zákona o účetnictví. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění k odst. 3 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví byl novelizován novelou č. 437/2003 Sb. 19

20 Kdo účtuje v jednoduchém účetnictví Občanská sdružení a jejich organizační jednotky s právní subjektivitou, které k účtovaly v soustavě jednoduchého účetnictví, mohly vést jednoduché účetnictví až do konce roku Povinnost přejít na účetnictví (podvojné) pro ně platila až od Tato výjimka se vztahovala i na církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, honební společenstva, nadační fondy a společenství vlastníků bytových jednotek, pokud ke dni účtovaly v soustavě jednoduchého účetnictví. Toto rozhodnutí však nebylo konečné. Další novela zákona o účetnictví, účinná od umožnila některým účetním jednotkám posunutí termínu povinného přechodu na účetnictví. Jedná se o tyto účetní jednotky: > občanská sdružení a jejich organizační jednotky s právní subjektivitou > církve a náboženské společností (nebo církevní instituce, které jsou právnickou osobou) > honební společenská, která účtovala k v soustavě jednoduchého účetnictví, mohou vést toto jednoduché účetnictví podle původních předpisů až do Do této doby se na ně vztahují ustanovení zákona o účetnictví a jeho prováděcích právních předpisů, která upravují účtování v soustavě jednoduchého účetnictví ve znění účinném k , 25 Předpisy pro vedení jednoduchého účetnictví Zvýše uvedeného plyne, že občanská sdružení mohou vést jednoduché účetnictví až do Přehled předpisů, kterými se při vedení jednoduchého účetnictví musí řídit, ukazuje tabulka 1. Tabulka 1 Přehled platnosti předpisů pro jednoduché účetnictví - občanská sdružení Období Předpisy odl do Opatření MF čj. 281,283/77 411/2000 Sb. odl do Vyhláška č. 507/2002 Sb. Pramen: URBANCOVA, A. Účetnictví nevýdělečných organizaci A. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, s. 45 Jednoduché účetnictví občanských sdružení upravovalo od Opatření MF čj. 281,283/77 411/2000 Sb., které stanovilo postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví. V průběhu roku 2003 toto opatření platilo společně s vyhláškou č. 507/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. Platnost tohoto opatření skončila posledním dnem roku Vyhláškou č. 507/2002 Sb. se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. Tato vyhláška platila od do a postupovaly podle nijak neziskové organizace, tak i ziskové subjekty. Platnost vyhlášky sice k skončila, ale vybrané neziskové organizace (ty, na které se 25 Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví 38a 20

Masarykova univerzita ZJEDNODUŠENÉ PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ U NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ

Masarykova univerzita ZJEDNODUŠENÉ PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ U NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika ZJEDNODUŠENÉ PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ U NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Hana Jurajdová

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a daňová specifika hospodaření církevních organizací Accounting and tax specifics of management of church organizations Irena Doksanská

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE Právní úprava účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ,pro úč. jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY Martina Bujáčková, DiS Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá převodem daňové evidence na účetnictví v Římskokatolické farnosti

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra Křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské

Více

Účetní a daňové aspekty ÚSC. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Accounting and tax aspects of local government

Účetní a daňové aspekty ÚSC. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Accounting and tax aspects of local government Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa Účetní a daňové aspekty ÚSC Accounting and tax aspects of local government Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Účetnictví I. Distanční studijní opora Jaroslav Sedláček Brno 2005 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu

Více

REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ

REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ Provision, accounting and tax conception Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Eva HÝBLOVÁ,

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

Více

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna:

Více

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 563/1991 Sb Zákon o účetnictví Ve znění: 348/2007 Znění platné od 1.1.2008 Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 563/1991 Sb. - poslední stav textu 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna:

Více

Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 (1) Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropské unie1) rozsah

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část), 257/2004 Sb. Změna: 669/2004 Sb. Změna: 495/2005 Sb.

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ č. 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Ve znění k 01.01.2012 Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vnitropodnikové směrnice upravující účetnictví v praxi konkrétního podniku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vnitropodnikové směrnice upravující účetnictví v praxi konkrétního podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vnitropodnikové směrnice upravující účetnictví v praxi konkrétního podniku Internal directives on accounting practice in a particular

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné organizace v teorii. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více