Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě"

Transkript

1 1 /7 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě uzavřená v souladu s ust a násl. a ust a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) ČL1 Smluvní strany 1. TR styl s.r.o. se sídlem Maršovice 86, Nové Město na Moravě lč: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka zastoupená jednatelem společnosti panem Miroslavem Rolínkem na straně vlastníka a budoucího povinného z věcného břemene (dále Jen budoucípovinný z věcného břemene 9 2. Město Nové Města na Moravě se sídlem Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě lč; DIČ: CZ zastoupenů Michalem Šmardou, starostou bankovní spojení: Komerční banka, a.s. na straně budoucího oprávněného z věcného břemene (dále Jen budoucí oprávněný z věcného břemene 9 a ČL2 Úvodní ustanoveni 1. Budoucí povinný z věcného břemene prohlašuje, že je na základě Smlouvy směnné ze dne , právní účinky vkladu práva ke dni , výlučným vlastníkem pozemku parc. Č. 3432/31 zapsaného v katastru nemovitosti vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Zďár nad Sázavou na LV Č pro katastrální území Nové Město na Moravě a obec Nové Město na Moravě (dále jen budoucí služebný pozemek. 2. Budoucí oprávněný z věcného břemene je budoucím vlastníkem a provozovatelem stavby kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 1 ks stožáru VO a všech součástí a příslušenství (dále Jen inženýrská síť ), která bude umístěna v budoucím služebném pozemku - dle situačního zákresu, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy a je její nedflnou součásti. 3. Budoucí povinný z věcného břemene souhlasí s umístěním inženýrské sítě na pozemku uvedeném v článku 2. odst. 1 této smlouvy. 4. Budoucí oprávněný z věcného břemene se výslovně zavazuje, že do 60 dnů od převzetí stavby do svého majetku nechá vyhotovit geometrický plán, kterým bude věcné břemeno zaměřeno. Smluvní strany se touto smlouvou zavazují, že neprodleně po předložení geometrického plánu, přistoupí k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou uvedeny v Článku 3. této smlouvy. 1/4

2 Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je sjednání závazku obou smluvních stran nejpozději do 12 měsíců od nabytí inženýrské sítě do majetku budoucím oprávněným z věcného břemene uzavřít smlouvu o zřízení práva věcného břemeno - služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu vést přes budoucí služebný pozemek inženýrskou síť, provozovat ji a udržovat, a s tím souvisejícím právu vstupu a vjezdu budoucího oprávněného z věcného břemene či jeho dodavatelů na budoucí služebný pozemek za účelem provozu inženýrské sítě, její údržby, oprav a rekonstrukce (dále jen věcné břemeno ). Věcné břemeno dle této smlouvy bude zahrnovat rovněž právo mít a udržovat na budoucím služebném pozemku také nezbytné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na inženýrské síti úpravy za účelem její modernizace nebo zlepšení její výkonnosti. 2. Budoucí oprávněný z věcného břemeno je v případě provádění plánovaných oprav a udržovacích prací na veřejném osvětlení umístěném na pozemcích budoucího povinného z věcného břemene uvedených v Čl. 2. povinen o takových pracích informovat budoucího povinného z věcného břemene i případně jím sděleného nájemce/pachtýře příslušných pozemků. Po realizaci uvedených prací je pak budoucí oprávněný z věcného břemene povinen na své náklady uvést pracemi dotčené pozemky do původního stavu. 3. Rozsah věcného břemene bude stanoven geometrickým plánem, který na svůj náklad pořídí budoucí oprávněný z věcného břemeno. Uvedený geometrický plán bude nedílnou součásti smlouvy o zřízení věcného břemene. 4. Budoucí oprávněný z věcného břemene právo odpovídající věcnému břemeni přijme a budoucí povinný z věcného břemeno bude povinen toto právo strpěl. 5. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu určitou, a to na dobu životnosti inženýrské sítě. V případě, že budoucí oprávněný z věcného břemeno převede inženýrskou síť na jiného vlastníka, je budoucí oprávněný z věcného břemene povinen do 30 dnů ode dne převodu oznámit budoucímu povinnému z věcného břemeno nového vlastníka inženýrské sítě, přičemž věcné břemeno přechází na nového vlastníka inženýrské sítě. ČL4 Úplata 1. Věcné břemeno se sjednává úplatně s jednorázovou finanční úplatou ve výši 500,- Kč. Finanční úplatu uhradí budoucí oprávněný z věcného břemeno budoucímu povinnému z věcného břemene nejpozději ke dni podpisu řádné smlouvy o zřízení věcného břemene. Čl.5 Vznik věcného břemeno 1. Věcné břemeno ve prospěch budoucího oprávněného z věcného břemeno vznikne vkladem věcného břemeno do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrální pracoviště Zďár nad Sázavou, s právními účinky k okamžiku, kdy návrh na povoleni vkladu práva věcného břemene do katastru nemovitosti došel příslušnému katastrálnímu úřadu. 214

3 2. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povoleni vkladu věcného břemene do katastru nemovitosti uhradí budoucí oprávněný z věcného břemena. Budoucí oprávněný z věcného břemena nese rovněž náklady na sepsání této smlouvy. Čl.6 Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva byla projednána na zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaným dne pod bodem Č programu. 2. Budoucí povinný z věcného břemene výslovně prohlašuje, že souhlasí se zpracováním svých údajů budoucím oprávněným z věcného břemene s ohledem na zákon Č. 106/1 999 Sb., o svobodném příslupu k informacím, ve zněni pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazuji, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepouží tyto Informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. 3. Budoucí povinný z věcného břemene souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů Uměna a příjmení, adresy trvalého bydlišlě, rodného Čísla) obsažených v této smlouvě oprávněným z věcného břemene (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedeni evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech oprávněného a zveřejněni rozhodnutí těchto orgánů, uzavřeni smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právniho vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Budoucí povinný z věcného břemene si je zároveň vědom svých práv podle 12 a 21 zákona Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve mění pozdějších předpisů. 4. Budoucí povinný z věcného břemena dále souhlasí s tím, že ze strany budoucího oprávněného z věcného břemene bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její Část nebo dílčí inlormace týkající se této smlouvy a jejího plnění. 5. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně Číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 7. Práva a povinnosti dle této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 8. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, dvě vyhotoveni obdrží budoucí oprávněný z věcného břemene a jedno vyhotovení obdrží budoucí povinný z věcného břemene. 9. Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy. 3/4

4 10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V Novém Městě na Moravě dne...1 I TRStYI s.r.o. Tmditicflal Maršovt 6 relrca Budoucí povinný z věcného břemene: Miroslav Rolínek jednatel V Novém Městě na Moravě dne Budoucí oprávněný z věcného břemene; Michal Šmarda starosta 4/4

5 Y SITUACE PROJEKTOVANÉHO ZAŘIŽENI Ot5M VÝ«ZSU REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENI MARSUVICE. sfvnť MESTO NOVĚ MESTO NA NORAVE, VRATISLAVOVO NAN. 113.PsC 5q2 31 MťefO ÓfAVÖY N. NESlO NŮM. MARSOTICE I AJ i VYSOČINA 241/2 o. VratIsIavo de. 11$ 6 2 $1 *Ě WiIo u Worsvi pyj/: EU/t

6 I Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě uzavřená v souladu s ust a násl. aust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dáte jen občanský zákoník ) Či. 1 Smluvní strany 1. MOREAU AGRI VYSOČINA, spol. s.r.o. se sídlem Maršovice 87, Nové Město na Moravě ič; zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka zastoupená jednatelem společnosti panem Milanem Hájkem, na straně vlastníka a budoucího povinného z věcného břemene (dále Jen budoucípovinný z věcného břemeno ) 2. Město Nové Město na Moravě se sídlem Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě lč: DIČ: CZ zastoupené Michalem Šmardou, starostou bankovní spojení: Komerční banka, a.s. na straně budoucího oprávněného z věcného břemene (dále Jen budoucí oprávněný z věcného břemene 9 a Čt2 Úvodní ustanovení 1. Budoucí povinný z věcného břemene prohlašuje, že je na základě Smlouvy kupní ze dne , právní účinky vkladu práva ke dni , výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 3432/32 zapsaného v katastru nemovitosti vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Zdár nad Sázavou na LV Č pro katastrální území Nové Město na Moravě a obec Nové Město na Moravě (dále jen budouci služebný pozemek ). 2. Budoucí oprávněný z věcného břemene ie budoucím vlastníkem a provozovatelem stavby kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 1 ks stožáru a všech součástí a příslušenství (dále jen 3nženýrská sir), která bude umístěna v budoucím služebném pozemku - dle situačního zákresu, který tvoří přílohu 6.1 této smlouvy a je její nedĺlnou součástí. 3. Budoucí povinný z věcného břemene souhlasí s umístěním inženýrské sítě na pozemku uvedeném v Článku 2. odst. 1 této smlouvy. 4. Budoucí oprávněný z věcného břemene se výslovně zavazuje, že do 60 dnů od převzetí stavby do svého majetku nechá vyhotovit geometrický plán, kterým bude věcné břemeno zaměřeno. Smluvní strany se touto smlouvou zavazují, že neprodleně po 1/4

7 / / přediožení geometrického plánu, přistoupí k uzavřeni smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou uvedeny v čiánku 3. této smlouvy. Čl.3 Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je sjednáni závazku obou smluvních stran nejpozději do 12 měsíců od nabytí inženýrské sítě do majetku budoucím oprávněným z věcného břemene uzavřít smlouvu o zřízení práva věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu vést přes budoucí služebný pozemek inženýrskou síť, provozovat ji a udržovat, a s tím souvisejícím právu vstupu a vjezdu budoucího oprávněného z věcného břemene či jeho dodavatelů na budoucí služebný pozemek za účelem provozu inženýrské sítě, její údržby, oprav a rekonstrukce (dále jen břemeno ). Věcné břemeno dle této smlouvy bude zahrnovat rovněž právo mít a udržovat na budoucím služebném pozemku také nezbytné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na inženýrské síti úpravy za účelem její modernizace nebo zlepšeni její výkonnosti. věcné 2. Budoucí oprávněný z věcného břemene je v případě provádění plánovaných oprav a udržovacích prací na veřejném osvětleni umístěném na pozemcích budoucího povinného z věcného břemene uvedených v či. 2. povinen o takových pracích informovat budoucího povinného z věcného břemene i případně jím sděleného nájemce/pachtýře příslušných pozemků. Po realizaci uvedených prací je pak budoucí oprávněný z věcného břemene povinen na své náklady uvést pracemi dotčené pozemky do původního stavu. 3. Rozsah věcného břemene bude stanoven geometrickým plánem, který na svůj náklad pořídí budoucí oprávněný z věcného břemene. Uvedený geometrický plán bude nedílnou součásti smlouvy o zřízení věcného břemene. 4. Budoucí oprávněný z věcného břemene právo odpovídající věcnému břemeni přijme a budoucí povinný z věcného břemene bude povinen toto právo strpět. 5. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu určitou, a to na dobu životnosti Inženýrské sítě. V případě, že budoucí oprávněný z věcného břemene převede inženýrskou síť na jiného vlastníka, je budoucí oprávněný z věcného břemene povinen do 30 dnů ode dne převodu oznámit budoucímu povinnému z věcného břemene nového vlastníka inženýrské sítě, přičemž věcné břemeno přechází na nového vlastníka inženýrské sítě. Čl. 4 Úplata 1. Věcné břemeno se sjednává úplatně s jednorázovou finanční úplatou ve výši 500,- Kč. Finanční úplatu uhradí budoucí oprávněný z věcného břemene budoucímu povinnému z věcného břemene nejpozději ke dni podpisu řádné smlouvy o zřízení věcného břemene. ČL5 Vznik věcného břemene I. Věcné břemeno ve prospěch budoucího oprávněného z věcného břemene vznikne vkladem věcného břemene do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, s právními účinky k okamžiku, kdy návrh na povolení vkladu práva věcného břemene do katastru nemovitosti došel příslušnému katastrálnímu úřadu. 214

8 2. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí uhradí budoucí oprávněný z věcného břemene. Budoucí oprávněný z věcného břemena nese rovněž náklady na sepsání této smlouvy. Či. 6 Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva byla projednána na zasedáni Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaným dne pod bodem Č programu. 2. Budoucí povinný z věcného břemene výslovně prohlašuje, že souhlasí se zpracováním svých údajů budoucím oprávněným z věcného břemene s ohledem na zákon Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k Informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazuji, že obchodní a technické informace, které Jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužiji tyto infomiace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. 3. Budoucí povinný z věcného břemene souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, rodného čísla) obsažených v této smlouvě oprávněným z věcného břemene (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech oprávněného a zveřejněni rozhodnuti těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Budoucí povinný z věcného břemene si je zároveň vědom svých práv podle 12 a 21 zákona Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 4. Budoucí povinný z věcného břemene dále souhlasí s tím, že ze strany budoucího oprávněného z věcného břemene bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její Část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plněni. 5. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně Čfslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 7. Práva a povinnosti dle této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 8. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platnosti originálu, dvě vyhotovení obdrží budoucí oprávněný z věcného břemena a jedno vyhotoveni obdrží budoucí povinný z věcněho břemene. 3/4

9 Y 9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy. 10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V Novém Městě na Moravě dne ftý k(ť Budoucí povinný z ěcného břemene: REAUAGRI VYSOČINA SPOL StO. J Maršcvlce Nové Města na Monvě Č D1Č a ĺi. Milan Hájek jednatel V Novém Městě na Moravě dne Budoucí oprávněný z věcného břemene: Michal Šmarda starosta 4,4

10 oaj1 v*s$5u MARSOVICE, VraIIiIavmn ii. 11$ liž Sl kdyj Í4cto i Mwavě tj4 p442 MI 510 5ÝAVŮY N. MESiO MIM, HAROVICE rraj VYSOČINA NPUV 1AVČY 5fAWtNI% 1MÉSTO NOVĚ MĚSTO NA MORAVL VRATISLAVOVO NÁM. 113, PSČ 5S2 31 REKONSTRUKCE VEŘEJNĚHO OSVE TLENI SITUACE PROJEKTOVANĹHO ZMUŽEN! r1fl01!t

11 smlouvy. uzavřená podle ustanovení 1785 ve spojeni s 1257 a násl. zákona Č Sb., Článek I. mezi těmito smluvními stranami: takto: dopravy a silničního hospodářství občanský zákoník, v platném zněnj Smlouva o budoucí smlouvě o zřízeni služebnosti DM 1159/2014 KUJ IC: DIČ: CZ lc: a 1. Budouci povinný ze služebnosti je na základě zákona á. 157/2000 Sb. o přechodu některých 2. Budoucí oprávněný ze služebnosti má v úmyslu vybudovat a provozovat na pozemku stavbu 4. Budouci oprávněný ze služebnosti se výslovně zavazuje, že do 90 dnů ode dne vydáni 3. Budoucí povinný ze služebnosti souhlasl se stavbou na pozemku. Při realizaci stavby na straně budoucího povinného ze služebnosti zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, Jihlava zastoupené starostou města Michalem Smardou k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, Město Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnuti Ministerstva dopravy a spojci Č KM ze dne , výhradním vlastnlkem pozemků par. Č Město na Moravě (dále Jen pozemek). Předmětný pozemek je zapsán ti Katastrálního a v katastrálním území Maršovice u Nového Města na Moravě a obci Nové je orientačně vyznačen nákresem trasy na snímku mapy, který tvoři nedílnou součást této úradu pro Vysočinu, katastrálnl pracoviště Žďár nad Sázavou v katastru nemovitosti pro uvedené k. ú. a obec na LV služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou uvedeny v článku II. této smlouvy. Nedodrženi této lhůty nemá za následek zánik práva na uzavřeni smlouvy o zřízeni služebnosti. je budoucí oprávněný ze služebnosti povinen šetřit majetek vlastníka pozemku. Dále Maršovice, rekonstrukce veřejného osvětleni (dále Jen stavba ). Rozsah a umístěni stavby se zavazuje, že výkopové práce a uvedeni pozemku do původniho stavu budou realizovány v souladu s právnimi předpisy upravujícími ochranu přimdy a krajiny. předloží budoucímu povinnému geometrický plán, kterým bude služebnost zaměřena. kolaudačního souhlasu nebo předávacího protokolu od příslušné příspěvkové organizace Geometrický plán se nesmí významně odchýlit od snímku mapy, do kterého byl zakreslen že neprodleně po předloženi geometrického plánu přistoupí k uzavřeni smlouvy o zřizeni rozsah a umístění stavby. Budoucí oprávněný i budoucí povinný se touto smlouvou zavazuji, Předmět smlouvy 1/3

12 m Článek lil. služebnosti. na pozemku. vjíždět na pozemek, uvedený v Čl. I. odst. 1. této smlouvy, za účelem prohlidky a údržby 2. Oprávněný ze služebnosti má v souvislosti se zřízením a provozem stavby právo vstupovat a užíváni pozemku, ve prospěch oprávněného, spočivajici ve zřízeni a provozováni slavby Článek II. OM 1159/ Služebnost se sjednává bezúplatně ve smyslu článku 3. odst. 2 Pravidel, 3. Oprávněný právo odpovídající služebnosti přijme a vlastník pozemku bude povinen toto 6. Služebnost bude sjednána na dobu, po kterou bude oprávněným provozována stavba 5. Správní poplatek za vklad práva odpovídajícího služebnosti uhradí oprávněný. 1. Smluvní strany se dohodly, že smlouvou o zřízení služebnosti bude zřízena služebnost 7. Oprávněný a povinný následně uzavřou dohodu o zrušeni služebnosti s tím, že náklady 6. O uzavřeni smlouvy o zřizeni služebnosti, ve prospěch oprávněného spočívající ve zřízeni, 9. Smluvní strany berou na vědomí, že právo odpovídající služebnosti nabude oprávněný 1. Budoucí oprávněný se zavazuje písemně, v souladu se zákonem, oznámit příslušné 2. Budoucí oprávněný se zavazuje, že stavba bude vybudována dle schválené projektové vlastnika, vyjma případu přeměny oprávněného jako právnické osoby, je oprávněný povinen do 30 dnů ode dne převodu oznámit povinnému nového vlastníka stavby. stavby. Rozsah služebnosti bude stanoven geometrickým plánem, který na svcij náklad pořídí oprávněný. Uvedený geometrický plán bude nedilnou součásti smlouvy o zřizenl právo strpět. na pozemku vlastníka. V případě, že oprávněný ze služebnosti převede tuto stavbu na jiného souvisejíc! se zrušením služebnosti hradí oprávněný. provozováni a údržbě stavby v rozsahu zaměřeném geometrickým plánem, bude v souladu s ustanovením 5 59 odst. 3 zákona č Sb., o krajich, v platném zněni rozhodovat usnesením Rada Kraje Vysočina. vkladem práva s právními účinky k okamžiku podáni návrhu na vklad do katastru nemovitosti příspěvkové organizaci, která majetek užívá, každý zásah a účel zásahu na pozemku budoucího povinného, ke kterému je oprávněn z této smlouvy a šetřit co nejvíce jeho u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou. vlastníka zatěžované nemovitosti škoda a znehodnoceni pozemku, ponese náklady na jejich majetek, Pokud z dúsledku existence služebnosti vznikne výstavbou, údržbou a opravami stavby, ze strany budoucího oprávněného, ale i nezaviněně, tj. provozní závadou, straně odstraněni budoucí oprávněný, případně zajistí nápravu v plném rozsahu. dokumentace. Povinnosti budouciho oprávněného při zřízeni, provozováni a údržbě stavby Podstatné náležitosti smlouvy o zřízeni služebnosti

13 QM 1159/2014 I V případě, že nebude budoucím oprávněným ze služebnosti do tři let od podpisu této smlouvy započata stavba, uvedená v článku L bod 2., na uvedeném pozemku, ruší se tato smlouva o budoucí smlouvě o zřizení služebnosti od samého počátku. Článek IV. Závěrečná ustanoveni 1. Skutečnosti ve smlouvě blíže nespecifikované se řídl přislušnými ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákonlk, v platném zněni. 2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž po dvou výtiscích je určeno pro budoucího oprávněného a budoucího povinného. 3. Podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízeni služebnosti oběma smluvními stranami vzniká budoucímu oprávněnému právo realizovat uvažovanou stavbu na pozemku. 4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízeni služebnosti nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 5. O uzavřeni smlouvy o budoucí smlouvě o zřizeni služebnosti bylo v souladu s ustanovením 59 odst. 3 zákona Č Sb., o krajích, ve zněni pozdějších předpisů rozhodnuto usnesením Rady Kraje Vysočina 2098/ RK dne Smluvní strany této smlouvy prohlašuji, že si smlouvu o budoucí smlouvě o zřízeni služebnosti přečetly, že je uzavírána po vzájemném projednáni, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli vtísni ani za nápadně nevýhodných podminek. Na důkaz toho připojuji podpisy svých zástupcü U V dne VJihlavědne Za budoucího oprávněného Za budoucího povinného VysonnQ 57, Sd? 3JJhava Michal Šmard starosta města 7 J,! náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství 3)3

14 \ Ii W, J J443/! /7 I na Uoroyé 3fl

15 ) W a 35 VY? fl ztyt II

16 W, O

17 I Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě uzavřená v souladu s ust a násl. a ust a násl zákona Č. 69/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) ČL1 Smluvní strany 1. na straně vlastníka a budoucího povinného z věcného břemeríe (dále Jen budoucí povíriflí z věcného břemene 9 2. Město Nové Město na Moravě se sídlem Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě ič: DIČ: CZ zastoupené Michalem Šmardou, starostou bankovní spojeni: Komerční banka, a.s. na straně budoucího oprávněného z věcného břemene (dále Jen budoucí oprávněný z věcného bfemene ) a ČI.2 Úvodní ustanovení 1. Budoucí povinní z věcného břemene prohlašuji, že jsou na základě Kupní smlouvy Vil 316/2000 ze dne , právní účinky vkladu ke dni , výlučnými vlastníky pozemků parc. Č. 221/8, 221/9, zapsaných v katastru nemovitosti vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálnim pracovištěm Žďár nad Sázavou na LV Č pro katastrální území Maršovice u Nového Města na Moravě a obec Nové Město na Moravě (dále Jen budoucí služebný pozemek. 2. Budoucí oprávněný ie budoucím vlastníkem a provozovatelem stavby kabelového vedení veřejného osvětlení, včetně 2 ks stožáru a všech součástí a příslušenství (dále jen Inženýrská síť ), která bude umístěna v budoucím služebném pozemku - dle situačniho zákresu, který tvoři přílohu Č.1 této smlouvy a je její nedílnou součásti. 3. Budoucí povinni z věcného břemene souhlasí s umístěním Inženýrské sítě na pozemku uvedeném v Článku 2. odst. 1 této smlouvy. 4. Budoucí oprávněný z věcného bremene 5B výslovně zavazuje, že do 60 dnů od převzetí stavby do svého majetku nechá vyhotovit geometrický plán, kterým bude věcné břemeno zaměřeno. Smluvní strany se touto smlouvou zavazuji, že neprodleně po předložení geometrického plánu, přistoupí k uzavřeni smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou uvedeny v Článku 3. této smlouvy 1/4

18 ČL3 Predmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je sjednání závazku obou smluvních stran nejpozději do 12 měsíců od nabytí inženýrské sítě do majetku budoucím oprávněným z věcného břemene uzavřít smlouvu o zřízení práva věcného bremene - služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu vést přes budoucí služebný pozemek inženýrskou síť, provozovat ji a udržovat, a s tím souvisejícím právu vstupu a vjezdu budoucího oprávněného z věcného břemene či jeho dodavatelů na budoucí služebný pozemek za účelem provozu inženýrské sítě, její údržby, oprav a rekonstrukce (dále jen věcné břemeno ). Věcné břemeno dle této smlouvy bude zahrnovat rovněž právo mít a udržovat na budoucím služebném pozemku také nezbytné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na inženýrské síti úpravy za účelem její modernizace nebo zlepšení její výkonnosti. 2. Budoucí oprávněný z věcného břemene je v případě povádění plánovaných oprav a udržovacích prací na veřejném osvětlení umístěném na pozemcích budoucích povinných z větjiého břemene uvedených v Čl. 2. povinen o takových pracích informovat budoucí povinné z věcného břemene i případně jimi sděleného nájemce/pachtýře příslušných pozemků. Po realizaci uvedených prací je pak budoucí oprávněný z věcného břemene povinen na své náklady uvést pracemi dotčené pozemky do původního stavu. 3. Rozsah věcného břemene bude stanoven geometrickým plánem, který na svij náklad pořídí budoucí oprávněný z věcného břemene. Uvedený geometrický plán bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného bremene. 4. Budoucí oprávněný z věcného břemene právo odpovídající věcnému břemeni přijme a budoucí povinni z věcného břemene budou povinni toto právo strpět. 5. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu určitou, a to na dobu životnosti inženýrské sítě. V případě, že budoucí oprávněný z věcného břemene převede inženýrskou síť na jiného vlastníka, je budoucí oprávněný z věcného břemene povinen do 30 dnů ode dne převodu oznámit budoucím povinným z věcného břemene nového vlastníka inženýrské sítě, přičemž věcné břemeno přechází na nového vlastníka inženýrské sítě. Čl.4 Upleta 1. Věcné břemeno se sjednává úplatně s jednorázovou finanční úplatou ve výši 500,-Kč. Finanční úplatu uhradí budoucí oprávněný z věcného břemene budoucím povinným z věcného břemene nejpozději ke dni podpisu řádné smlouvy o zřízení věcného břemene. ČI.5 Vznik věcného břemene I. Věcně břemeno ve prospěch budoucího oprávněného z věcného břemene vznikne vkladem věcného břemene do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, s právními účinky k okamžiku, kdy návrh na povolení vkladu práva věcného břemene do katastru nemovitostí došel příslušnému katastrálnímu úřadu. 2/4

19 2. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí uhradí budoucí oprávněný z věcného břemene. Budoucí oprávněný z věcného břemene nese rovněž náklady na sepsání této smlouvy. ČL6 Závěrečná ustanoveni 1. Tato smlouva byla projednána na zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaným dne a schválena usnesením přijatým pod bodem Č programu. 2. Budoucí povinní z větného břemene výslovně prohlašují, že souhlasí se zpracováním svých údajů budoucím oprávněným z věcného břemene s ohledem na zákon Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužiji tyto Informace k jiným účelům, než jek plnění podmínek smlouvy. 3. Budoucí povinní z věcného břemene souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů Uměna a přmeni, adresy trvalého bydliště, rodného čísla) obsažených v této smlouvě oprávněným z věcného břemene (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech oprávněného a zveřejnění rozhodnuti těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Budoucí povinní z věcného břemene si jsou zároveň vědomi svých práv podle 12 a 21 zákona Č Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů. 4. Budoucí povinní z věcného břemene dále souhlasí s tím, že ze strany budoucího oprávněného z věcného břemene bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem Č. 101(2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění. 5. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, 7. Práva a povinnosti dle této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 8. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, dvě vyhotovení obdrží budoucí oprávněný z věcného břemene a jedno vyhotovení obdrží budoucí povinni z věcného bremene. 3,4

20 9. Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připaluji své podpisy. 10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V Novám Městě na Moravě dne Budoucí povinni z věcného břemena/ r V Novém Městě na Moravě dne Budoucí oprávněný z věcného břemena: Michal Šmarda starosta města 4,4

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-LB-xxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN LIBERTY s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ]

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ] Zástavní smlouva k nemovitostem č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor RK-28-2012-58, RK-28-2012-xx, př. 1 př. 1 Počet počet stran: 20 stran: 20 Smlouva o podnájmu nebytových prostor Název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Sídlo: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava IČ:

Více

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU podle 207 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen,,zákon o obchodních korporacích ) Městská část Praha 7, IČO: 00063754 se sídlem nábř.

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato: (VZOR) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění mezi následujícími Smluvními

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ 00281131 se sídlem: Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně

Více

S M L O U V A O D Í LO

S M L O U V A O D Í LO S M L O U V A O D Í LO dle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH mezi městem Prostějov a MANTHELLAN a.s. ze dne 16.7. 2010 www.ssd.com OBSAH SMLOUVY Článek 1 Definice, výklad...2 Článek 2 Povinnosti před uzavřením Kupních smluv...5 Článek

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY Příloha č. 5 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato: (VZOR) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění mezi následujícími

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ : 00098604 DIČ: CZ00098604 bankovní spojení : KB Rožnov p/r

Více

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s Strana první NZ 610/2014 N 652/2014 OPIS Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne dvanáctého září roku dvatisícečtrnáct (12.9.2014) jménem JUDr. Hany Kožiakové, notáře v Opavě,

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více