BECHYŇSKÝ DUBEN Krátce zjednání zastupitelstva KLUBOVÁÈINNOST VDOMÌ SPEÈOVATELSKOU SLUŽBOU. Prodloužení provozní doby.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BECHYŇSKÝ DUBEN 2005. Krátce zjednání zastupitelstva 9.3.2005 KLUBOVÁÈINNOST VDOMÌ SPEÈOVATELSKOU SLUŽBOU. Prodloužení provozní doby."

Transkript

1 BECHYŇSKÝ M ÌSTSKÝ Z PRAVODAJ DUBEN 2005 Krátce zjednání zastupitelstva Zastupitelstvo vyslovilopodle ustan. 55 odst. 3písmc) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí ve znění účinném od1. března2005, zánik mandátu člena zastupitelstva MěstaBechyně panamgr.bc. Jana Ingra ačlenkyzastupitelstva Města Bechyně paní Boženy Vorlové. Podle ustan. 5odst. 5 zák.č. 491/2005 Sb., ve znění účinném od 1. března 2005, je funkce člena zastupitelstva města neslučitelná s funkcí statutárního orgánu příspěvkové organizace města (neslučitelnost je dána vůči zastupitelstvu, kterou příspěvkovou organizaci zřídilo). Mgr. Bc. Jan Ingr je ředitelem příspěvkové organizace Základní škola vbechyni, Libušina ul. 164, okres Tábor a paní Božena Vorlová je ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola Jahůdka Bechyně, Na Libuši 890, okrestábor. - Schválen prodej volnébytové jednotky vdomě čp.207 (3+1) za kupnícenu300tis.kč. - Schválenfinančnípříspěvek ŘímskokatolickéfarnostivBechyni vevýši60tis.kč naopravuelektroinstalaceaelektrifikacevěžních hodinazvonů kostelasv.matěje. - Odsouhlaseno zadání Územního plánu (ÚP). Projektant dále můžepokračovatnazpracováníkonceptuúp. - Žádost o prodej přístavby k objektu bývalé kovárny v k.ú. Hvožďany nebylaschválena. - Schváleny další prodeje částí pozemků jejich dlouhodobým uživatelům ve Hvožďanech. Těmito prodeji dochází postupně k vypořádánímajetkoprávníchvztahů kpozemkůmměsta. - Rozhodnuto ovykoupení pozemků vk.u.senožaty za účelem vybudovánívíceúčelovéhohřiště. - Převody infrastrukturního vodohospodářského majetku dochází na jedné straně kbezúplatnému nabytí majetku od obcí, které jsou členyvodárenskéhosdruženíbechyňskoana druhéstraně k bezúplatnému převodu těmto obcím. Jedná se o drobné majetkové převody tak, aby skutečný stav odpovídal stavu právnímu. - Rozhodnutím o vložení nemovitého majetku, který užívala společnost Bytenes Bechyně spol. sr.o. na základě nájemní smlouvy,docházíkezvýšenízákladníhokapitáluspolečnosti. (fs) Prodloužení provozní doby LSPP Súèinnostíod docházíkprodlouženípáteènílékaøskéslužby prvnípomoci(lspp).zaèátek páteèníhoprovozu LSPP,který bylod 17.00hodseposouvájižna15.00hod. PropøehlednostuvádímecelkovýpøehledprovoznídobyLSPP. Pátek od do22.00 hod. Ostatnípracovní dny od do hod. Soboty,nedìle asvátky od 7.00 do hod. tel.lspp Bechynì: Mladíhasièivúnoru Prvníúnorovývíkendjsmejižtradiènìpoøádalihalovousoutìžprojihoèeskéoddíly. Po urputných bojích 38 tøíèlenných hlídekvmotání hadic, požárnickém kuželníku,opièí dráze,kvízu,kimovìhøe,hadicovémkoleauzlové štafetìsepoøadínaèelníchpozicích ustálilonastejnýchsborech jakovminulémroèníku-3. místoobsadilajistebnice, 2. místobechynì,putovnípoháraostatnícenyza1.místoputovalydoobratanì. Posledníúnorovývíkend5zástupcùoddílus1vedoucímbylovyslánona 14.neoficiální halové mistrovstvímladých hasièù zèech, Moravy,Slezska aslovenska. J.Škaloud, M.Kodad,J.Rypáèek,D.Zeman(místonemocného P.Sopka)aLuckaRypáèková(místo nemocnéhoo.èervinky)veštafetìdvojic,uzlovéštafetìištafetì4x40bojovalizevšech sil,alevobrovskékonkurencitostaèilo jen na39.místo.aleúspìchemjepronásuž samotnáúèastvsoutìži,vždyvletošnímroèníkujsmebylijediníjihoèeši. KLUBOVÁÈINNOST VDOMÌ SPEÈOVATELSKOU SLUŽBOU V prùbìhu mìsíce bøezna 2005 byla zahájena èinnost klubovenvdomìspeèovatelskouslužbou.scházejísezderegistrovanéi neformální spolky azájmové skupiny. Každá zájmová skupina má svéhozástupce,kterýotevíráauzavíráklubovnu aruèízajejíbezpeèný provoz.klubovnavobøadnísíni(pøízemí)bylazrušena. ROZVRH JEDNOTLIVÝCH ÈINNOSTÍ SENIOØI (odpovìdný zástupce paní Jindøiška Drdová) klubovna è.401 støeda 13,00 až 18,00 hodin ètvrtek 13,00 až 18,00 hodin ZDRAVOTNÌ POSTIŽENÍ (odpovìdný zástupce paní Libuše Lavièková) klubovna è.401 poslední pondìlí vmìsíci 14,00 až 16,00 hodin poslední úterý vmìsíci 14,00 až 16,00 hodin DIABETICI (odpovìdný zástupce paní Zuzana Vlková) klubovna è.407 úterý 9,00 až 12,00 hodin první pondìlí vmìsíci od 15,00 hodin LETCI (odpovìdný zástupce pan Josef Šastný) klubovna è.406 pondìlí až nedìle od 16,00 hodin MAMINKY SDÌTMI (odpovìdnýzástupce paní Martina Mikešová) klubovna è.405 úterý 10,30 až 14,00 hodin ètvrtek 10,30 až 14,00 hodin Každý, kdo projeví zájem o klubovou èinnost, se mùžete spojit s odpovìdnýmzástupcemkonkrétníhozájmovéhospolkuadohodnoutsi úèast.zájmováèinnostjepøístupnáprovšechnyobèany. V.Fišerová Ze staré školy 14. března byl na základní škole vlibušině ulici zahájen zkušební provoz nové přístavby,která byla vybudována vzadní, jihozápadní části staré budovy. Na konci roku 2004 proběhla kolaudace apo dobudování šaten mohla být vystěhována stará přístavba a přesunutyučebny.vprůběhujarníchprázdninproběhlopodvedením školníka Topiče přenesení a namontování tabulí, dokončilo se propojení mezi oběma budovami apřipravil koridor pro přenášení materiálu. Vednech března byly vyhlášeny 4volné dny.tyto dny využili všichnizaměstnancispolusdobrovolníkyzřadžáků vyššíchročníků kpřestěhování veškerého nábytkuamateriálu zpřístavby CHANOS do nově vybudovaných prostor. Byla to spousta práce -nábytek, kabinet 1. stupně, knihovna, tělocvičné nářadí, šatny, sklad civilní obrany,vybaveníamateriálzetříd,didaktickátechnika,tovšechnose prvnídvadnypřenášelo,dalšídvadnyukládaloarovnalodonového. Chtěl bych tímto článkem poděkovat všem, kteří se této akce zúčastnili: pedagogickým pracovníkům iprovozním zaměstnancům školyasamozřejmě žákům,kteřínaprostodobrovolně přišlisvéškole pomoci.díky! Teď už se jenom těšíme na kompletní dokončení zadního vstupu a hlavně nanovoutělocvičnu,kvůlinížbylaceláakcelonizahájena. Jan Ingr, ředitel školy Schůzka Sdruženírodáků apřátelbechyně se koná 9. dubna 2005vhoteluJupiter od 14 hodin

2 MEDAILON OsudyŽidů vbechyni Kdybych se narodil před sto lety vtomhle městě. měl bych krásnou ženu atřiděti zdraví bych mělabylo by mi kolem třiceti celý dlouhý život před sebou celé krásné dvacáté století (Jarek Nohavica) Některé etapy naší historie jsou tak závažné, že je nelze přejít jen jednoustránkouvezpravodaji.tosetýkáiosudů židovskékomunityv našem městě. Pokusímese snaditěmmladým,kteřímají ohistorii zájem, tuto historickou etapu přiblížit. Promiňte tedy trochu zdlouhavějšípovídání. Bechyně se objevilana seznamu obcí, vekterých žili Židé, již vroce Ojejich přítomnosti ve městě kromě hřbitova svědčí také zápisy vměstských knihách o koupi aprodeji domů z poloviny 17.stoletíazačátku18. století.podlesoupisu Židů zroku1715,který nařídila zemskávláda,žilovbechyni14 židovskýchrodin,celkem89 osob. Židovskýnárod byl vhistorii stálepronásledován.ovšemvšechny středověké židovské pogromy předčil šoá, holocaust za 2.světové války, kdy genocida dosáhla obrovských rozměrů ve smyslu masového vraždění nacisty v koncentračních a vyhlazovacích táborech. Předmětemrasovéperzekucesevdobě 2.světovéválkystávalkaždý jedinec,uněhožbylialespoň třiprarodiče,kteřísevminulostihlásilik židovskévíře.víra předků bylavočíchnacistů postačujícíkzařazení mezi představitele té nejnižší rasy. Jejich vylučování ze společenského dění se provádělo postupně (podle tzv. norimberskýchzákonů).od březnar. 1939až do počátkumasových deportací zúzemí protektorátu na podzim 1941 nabylo takového rozsahu,že radikálním způsobem zasáhlo do životakaždé židovské rodinyakaždéhojednotlivce, který bylpovažovánzažida.židůmbyl zakázán přístupdovšecharijskýchspolečností,dohostinců,divadel, biografů, knihoven apod. Byli vyloučeni ze všech spolků. Zpříkazu gestapabylyodebrányžidovskýmrodinámradiopřijímače,šicí stroje, jízdníkola,kožichyacennévěci. Na počátku školního roku byly všechny židovské děti vyloučeny zeškol.vr.1940bylastanovena nákupnídobapro Židy. Židé měli zakázáno se stěhovat a opouštět místa dosavadního pobytu. Nejkrutější byl zákaz prodeje nejdůležitějších potravin: masa, mouky,sýrů, sádla, másla, vajec, ryb, drůbeže izeleniny. Židům byly ponechány potravinové lístky jen na brambory, chléb, cukr a mléko. Od museli všichni židé nosit žlutou šesticípou Davidovuhvězdu snápisemjudenalevéstraně hrudi. Cílemvšechtěchtoopatřeníbylaizolacežidovskéhoobyvatelstva od ostatníspolečnosti asoučasně jeho částečnézdecimováníještě před příchodem do koncentračních táborů. VeStátním okresním archivu vtáboře můžemenajít nařízeníouvolněníbytů židovských občanů vbechyni.jižvprůběhur.1940byly bytyvdomechpatřících Židům přidělovány novým nájemníkům. Dřívější majitelé museli opustitsvédomyažítvestísněnýchpoměrech bylo vyhlášeno Policejní opatření o koupání v řece Lužnici,vněmžjemimojiné zákazžidůmkoupatisevřecelužnici. Takto cílevědomě vytvářená ponižující aubíjející atmosféra nebyla ještě to nejhorší, co Židy čekalo dál. Nacisté se rozhodli prakticky přistoupitkrealizaci konečného řešení židovské otázky ina území protektorátu, jejímž cílem byla naprostá genocida židovského obyvatelstva. Zapomenutétváře,zmizelísousedé takmůžememluvitolidech, jejichž rodiny vbechyni žily často několikgenerací adnes už na ně téměř nikdo nevzpomene. Někdo si řekne, proč vyhledávat zapomenutájménaapřipomínatsije.možnáproto,ženaněužnemá anikdovzpomínat. Všichni, okterých chci psát, mají společný osud spojený sdatem 12.listopadu 1942, kdy byli povoláni na bechyňské náměstí do průjezdu pana Lampla (dnešní Nagano) se svými skrovnými zavazadlyaodtudbyliodvezenináklaďákemnejprvedotáboraapak vlakem do terezínského ghetta. Museli opustit své bechyňské domovy, kam se až na jednoho nevrátili. Naši bývalí židovští spoluobčanéskončilivosvětimi;nezáleželonavěku,aťjimbylotřeba pětletjakosynovipopperů neboosmdesátletjakopanuparýskovi. Nakohosimohoubechyňštíobčanévzpomenout?Připomeňmesity, kteřízde doosudného 12.listopadu1942žili. Většina židovských občanů vbechyni jako ijinde byla obchodníky. Bydlelihlavně vcentrální částiměsta:nanáměstí,vlibušině aširoké ulici. Opravdovými starousedlíky v Bechyni byla rodina Heských. S Ludvíčkem Heskejch bychom se mohli potkat vširoké (dříve Židovské) ulicivdoměč.iv(židovskédomybyly číslovány římskými číslicemi) dnes zde sídlí optik Ursíny.Žil zde smanželkou Emílií. V tomtodomě rodinaheských žilaněkolikgenerací,určitě jižvr Byla to velmi chudá rodina, on byl sklenář avetešník, paní Heská posluhovalaubohatýchžidů. JakuvádíJosefBurianvesvékronice: Jmenován vždy jen zdrobněle, třeba už vpokročilém věku (nar. 1867), budícím svoji potřeštěností, zejména mládeže, příležitostné obveselení. Jejich příbuzná Zdenka Heskábydlela vchudobinci na Větrově. Na náměstí žili dva staří mládenci. Vdruhém domě na sever od kostela (nyní Nagano) žil František Lampl (nar. 1903). Do roku 1939 byl úředníkem vpraze. Také rodina Lamplova patřila mezi nejstaršíbechyňskéžidovskérodiny.františkůvotecludvík zemřelv r.1940,obchodovals kořalkou,alehlavně tobylzemědělec,kterýz židovských vlastníků půdy byl jediným, který ji také sám obhospodařoval. Vseverovýchodním rohu náměstí žil druhý starý mládenec Rudolf Anšerlík (nar.1879),velký podivínapřitomvzdělaný člověk,odmládí žilvcizině,obchodovalvitálii,španělsku,vevídni.do Čechsevrátil ažna stáří. VZářečížilytěsně předválkoutřižidovskérodiny.jednaktobylistaří manželé, Jindřich Spitz (nar. 1866), obchodník se smíšeným zbožímaobilímajehomanželkaleontina(nar.1864).vroce1939se do Zářečí zjihlavy vrátil jejich syn Evžen Spitz (nar. 1898) s manželkouterezií,dceroualicí(nar.1927)asynemjiřím(nar.1925). Evženbyl předválkouzaměstnánvjihlavě vbance vevelmidobrém postavení. Z Prahy se přistěhovala krodičům dcera Spitzových ZdenkaJedlinská (nar.1901)smanželem Alfrédem(1902)asyny Ladislavem (1932) ajiřím (1934). Josef Burian píše ojedlinském jakoočlověku,kterýobdivujehitlera.zřejmě nepochopilonurasovou zrůdnost. Vdomě narohulibušiny aširoké ulice měl obchod se střižním zbožím Karel Zenker. VBechyni žil s manželkou Eleonorou a synem Jiřím od roku Pamětníci vzpomínají, že uněho rádi nakupovali. Chodím raději nakupovat k Židovi než ke křesťanovi; snese mi celý krám kvůli dvoum knoflíkům, jen aby prodal. Úspěšnými obchodníky byli bratři Popperové; psali se i Poper a EduardjenPopr. Bratři Otto, Eduard arudolf přišli do Bechyně roku 1914 zdolního Bukovska. Koupili dům s obchodemodemanuela Kohna(v Manželé Zenkerovi místě dnešnízuzany-jednoty). Nějakou dobu pracovali společně, ale pak se rozdělili akaždý si zařídilsvůjobchod. Otto Popper (1887) měl obchod s koloniálním zbožím aželezářství vdomě, kterýpopříchodu dobechyně bratřikoupili. Jeho manželka se jmenovalaamálie aměli syna Iva, který se narodil v roce Dlouhonemohlimítdítě,ažse tenhleklučík podařil. Jeho osud? Tragický jako ostatně všech. Jako zázrakem přiopravě Lamplova domu za trámem na půděobjevil zedník Frant. Pytlík rodinné album této rodiny a předaljedomístníhomuzea.uveřejňujeme alespoň pár fotografií. Otta Popper Ifotografiedětímohoubýtsmutné. (dokončení na str.5) Paní Popperováa Ivo (vlevo) Ivo s pečovatelkou (vpravo)

3 Pondělí4. dubna v17.00 vernisáž vgalerii UHrocha Jste srdečně zváni na první prezentaci barevných prostorových fotografií. Unikátní dávno zapomenutá technická hříčka zde byla díky moderní digitální technologii zdokonalena až do barevné podoby. Výstava potrvá do 27. dubna GALERIE JE OTEVŘENADENNĚ Pondělí-pátek hod., sobota -neděle 14-17hod. PŘEDPRODEJ VSTUPENEK Sobota 9. dubna /16.00 hod. /Velký sál /Vstupné 30,- Kč Po zimě je potřeba si rozhýbat tělo. Hraje DJ Bořek Pátek 15. neděle 17. dubna/prostory KD Jihočeská přehlídkadětských divadelních, loutkářských arecitačních kolektivů, ze které postupují ti nejlepší na národní Dětskou scénu. Pátek 22.- neděle 24.dubna /KlubovnaKulturního domu Pro všechny zájemce!pro všechny, kteří si to chtějí zkusit! Pro školáky ipro důchodce, pro sociálně slabé imenšiny! Pro šikovné, nešikovné,zdravé, nemocné, mohoucí anemohoucí! Jedinou podmínkou účasti je chtít si hrát, chtít něco udělat! Již je jasné, že VÝTVARNÁ HROMÁDKA je provšechny? Setkání všech zájemců, kteří se pokouší prostřednictvím předmětu, tvaru, či barvy navázat kontakt sdruhými. Letošním tématem je DIVADLO. Po instalaci zůstanou objekty po celý rok na chodbách KD. Příznivá odezva aktivních účastníků minulých setkání, tak návštěvníků kdysi nehostinných chodeb Kulturníhodomu naznačuje, že itentozpůsob komunikace je nejen možný, ale ipotřebný. Pondělí 11. dubna /19.00 hodin / Velký sál KD /Vstupé 210,- 190,- 150,- Dvojici bavičů známých především zpořadu TELE -TELE teď máte možnost vidět poprvé vbechyni. Jejich drsný svérázný humor je skutečně nezaměnitelný.. Předprodej vgalerii UHrocha Čtvrtek 28. dubna /19.00 hodin /Velký sál /Vstupné 50,- Vrámci 150. výročí BDS sehraje divadelní soubor Havlíček zneratovic výměnné představení. Téměř běžnýmilostný trojúhelník jezde deformován nadsázkou citovéhovzplanutí muže knalezenému psíku. Dozaběhnutého stereotypu manželského soužití, kdy je vše předem naplánováno aočekáváno, přivádí přítelkyni, která ačnení lidskéhorodu, budí svou přítomností stejné reakce acitová vzrušení, jako žádoucí (nebo nežádoucí) milenka. Myšlenílidí se zde sbližuje smyšlením psího plemene,se kterým mámejiž od pravěku obapolnou sympatii. Jak dalece se podaří tlumočit otázky jednotlivýchvztahů záležísamozřejmě na výkladu autora ana těch troufalých toto dramaticky ztvárnit. Sobota 30. dubna/sraz v17.00hodin předkd Obnovená tradice Čarodějnic našla,především u mladých občanů bechyňského regionu, velké zalíbení. Putování čarodějnic bechyňskýmiulicemiasetkání uohně přivádí do průvodu stále více účastníků. Tak se v Bechyni staly Čarodějnice staronovou lidovou slavností. POZOR! Letos dostane každá(opravdová!) čarodějnice kouzelné zrcátko. Spojením paprskuslunce nebo pohledu všech čarodějnic prostřednictvím všech kouzelných zrcátek, dojdekzázračnému zažehnutí pochodně. Vážené čarodějnice, nenechte si ujít účast na tomto zázraku. Čarodějnice vsudoměřicíchaneb Prvé čůrání Jana Žižky Sobota 30. dubna /18.00 hodin Jan Žižka tentokráte nebude čůrat pivo, ale limonádu (haby se inašeděti mohlynapít). Ktomu bude dětská (ale iostatní) veřejnostseznámena snovou hrou,kterou chcemeinstalovat na sudoměřické návsi. Neděle 1. května /17.30 hod. /Velký sál /Vstupné 110, -Kč nejnovějšípředstavenímichalanesvadby Předprodej od1. dubnavgaleriiuhrocha Pátek 27. května Čtvrtek 21. dubna / / Malý sál /Vstupné50,- Kč Čakry jsou energetická centra, převážně vnašem těle. Jsou to jakési retranslační stanice energie. Energie, která prochází naším tělem, může být špatnou funkcí blokována, atomůže vést knemocem. Přednáška je koncipována tak, že si přijdou na své jaklidé se zkušenostmi sjógou, tak inaprostílaici. dětského maškarního odpoledne: Drogerie Jenčík Jenčíková, Potraviny Nám. T.G. Masaryka, VÚ 3517 ao.s. Galaxie za organizační pomoc Pondělky 4.,11.,18. a od 18a19 hod./ KlubovnaKD KD,UNádraží 602, tel.: ,tel./fax: ,

4 KINO BECHYNÌ PROGRAM NA DUBEN pátek,2.sobota, 20 hodin Superprohnilí Prohnilíse vracejí, abybyli ještě prohnilejší. 3. neděle,4. pondělí, 20 hodin Kameňák 3 Další pokračováníúspěšnýchkomedií ZdeňkaTrošky 7. čtvrtek, 8. pátek, 20. hodin Kdyžse setmí P.Brosnan,S. Hayek aw.harrelson vhl. rolíchkrimikomedie 9.sobota, 10.neděle, 20 hodin Perly asvině Filmová komedie omladých promladé. 11. pondělí, 12.úterý, 20. hodin Zahulíme, uvidíme HaroldaKumar zažijí nejbláznivější nocsvého života. 14. čtvrtek, 15. pátek, 20. hodin Bokovka Víno chutnáaspolečnost ženblaží. Filmovákomedie Mucha se narodil 24. èervence 1860 vivanèicích na Moravì. Vystudoval Slovanské gymnázium vbrnì. Vìnoval se od mládí malíøství, ale marnì se ucházel opøijetí na pražskoumalíøskouakademii.odešelprotonejprvedovídnì,kdepracovalvmalíøských dílnáchvídeòskéstátníopery,odtuddomnichovaapozdìjidopaøíže.zdepùsobiljako uèitel kreslení na Collarosiho akademii, pozdìji si založil vlastní školu. Ilustroval historická abásnická díla avytváøilpo létaplakáty anávrhy výprav pro divadlo Sarah Bernhardtové,vnížnalezlvelkoupøítelkyni.Odroku1903,kdyodjeldoSpojenýchstátù, vyuèoval na malíøských akademiích vnew Yourku, Chicagu afiladelfii. VNew Yorku vzniklamyšlenkanavytvoøeníobrazovéhoseriáluzeživotaslovanù. Ponávratudovlasti pracovalmuchanatomtodílu odroku vezbirohu.podokonèenívìnoval dvacetiobrazovýseriálnazvanýslovanskáepopejhlavnímumìstupraze.alfonsmucha zemøel14.èervence1939vprazeajepochovánveslavínìnapražskémvyšehradském høbitovì. Prvníèeskoslovenskéznámka Hradèanyvyšla abylytohodnoty5haléøù (zelená)a10haléøù(èervenéznámka).hradèancelkemvyšlo26hodnotneperforovaných aètrnáctperforovanýchvjedenáctidruzíchperforace.nejdražšíznichjsoukombinované kombinace, kdyceny za jednu známku dosahují nìkolikdesítektisíc korun.tato naše známková klasika se sbírá rovnìž na korespondencích ztéto doby. Nejdražší jsou korespondencezprvníhodnevydání(dosahujízajedendopisnìkolikdesítektisíckorun) akorespondence od roku do patøí mezi naše nejhledanìjší klasické filatelistické pøedmìty. Proto všichni pátrejte ve starých korespondencích a nabízejte tyto své poklady filatelistùm. Pøíštì vás seznámím s nejdražšími èeskoslovenskýmiznámkamiasnejvìtšímiraritami. Všechnyty,kteøíseosbíráníznámekzajímají,seznámímsemisnímplánemnarok2005: 16. sobota, 17.neděle, 20. hodin Příběhy obyčejného šílenství Kdyžzastřelímevšechny,tak todobředopadne! Vhlavní roli Ivan Trojan. 18. pondělí, 19.úterý, 20 hodin Ray Soul ježivotní cesta, ale vždyje tocesta nelehká (RayCharles) 23. sobota, 20 hodin, 24. neděle,17 hodin Roboti Animovaná filmovákomedie od tvůrců filmudoba ledová. 25. pondělí, 26.úterý, 20 hodin Letec Leonardo dicaprio vroli slavnéholetce, režiséraadobrodruha. 28. čtvrtek, 29. pátek, 20 hodin Blade: Trinity Třetí pokračováníslavného upírského filmu. Filatelistické okénko Vznik prvních československých známek Když se Èeskoslovensko 28. øíjna 1918 osamostatnilo, nebylo zkušeného umìlce, tiskaøe, ani tiskárny, zbìhlých ve výrobì poštovní známky, nebo dosud platily vèeských zemích rakouské známky tištìné ve Vídni ana SlovenskuuherskéznámkytištìnévBudapešti.Navíctubylyidùsledkyprávì skonèenéválky-velkýnedostatekvšehotiskovéhomateriálupotøebnéjakosti. První èeskoslovenské známky sobrazem Hradèan byly vdùsledku tìchto okolností tištìny knihtiskem abyly vydávány zpoèátku jen nezoubkované. Jejichvýrobuprovázelyspìchaneustálépokusy,jakotomsvìdèítrojívýrobní postup, šestkrátupravovanákresba,rùznájakostadruhpapíru,barev,lepua zoubkování. Jak k tomu došlo? Prozatímní vláda uložila poštovnímu tajemníkovi JaroslavuLešetickému, abyopatøil pøíslušné návrhyazadal tisk nových známek. Návrh vytvoøil akademický malíø Alfons Mucha, jenž mìl ateliérvblízkostipoštovníhoøeditelství.muchabìhemètyødnùudìlalnìkolik návrhù. Byly to Hradèany, Osvobozená vlast, Sokol ahusita. Jako první èeskoslovenskouznámkudoporuèilhradèanyakomisetoschválila.muchato zdùvodnil takto:každý národmá své Palladium, kterému svìøuje osudysvé budoucnosti.jáoddìtstvívidìljsemactilvevznešenýchformáchchrámusv. Vítana hradìpražskémhmotné vtìlenítohotosymbolu. Nemohljsempro to volit žádný jiný pro první naše poštovní známky, vždy se jednalo oprvní svobodné kroky mého národa. Mucha, který vìtšinu svého aktivního života tvoøilažilvzahranièí,byldokoncesvéhoživotavlastenec.kdyžsehokrátce pøed koncem jeho života ptali, proè zvolil motiv prvních èeskoslovenských známek Hradèany, odpovìdìl: Nemohl býti pro mme žádný jiný motiv posvátnìjší, nežnašehradèany.zíralijsmeknim tesknì vdobì naší poroby, zøeli jsmepouhoutemnotu.zokenpražskéhohradunezáøilo nikdy svìtlo na Prahu, národ už pøestal témìø doufat, že se jednou naplní vìštba našeho slavnéhojanakomenského. AlfonsMuchajemalíøsvìtovéhovýznamu.Jejedenzmála,kterýpropracoval stylsecesedoabsolutnídokonalosti. Všichni,kdobytytoznámkysemisníhoplánunarok2005chtìlimít,mùžouse najejichodbìrpøihlásilnakaždotýdenníburzeklubufilatelistùvbechyniod10 do11:30vhotelujupiter.cenyzaznámkyaaršíkyvèistémprovedeníjsouza nominální hodnotubez obchodní pøirážky.vpøípadì, žese nìkdo pøihlásí na odbìrznámekražených,jsoucenypodstatnìnižší. AlfonsMuchavkresbìHradèannakreslilvìc,kteráveskuteènostineexistuje. Kdoznefilatelistùpozná, kterávìctoje,mùžetooznámitnanedìlníchburzách klubufilatelistù.tøi objevitelébudouvylosováni.prvnídostaneknihuumìnía známka a sto èeskoslovenských známek, druhý dostane 100 èeskoslovenskýchznámekatøetí50 èeskoslovenskýchznámek. VáclavKovaøík, pøedsedaklubu filatelistù vbechynì Zpráva pro pozornéavšímavéoèi: Dne jsmebyli upozornìni,ženastarémhøbitovì ukostelasv.michalaje spadlánáhrobnídeskasbronzovoubustouak.malíøerudolfakrajce. Posouhlasupana místostarosty M.Beneše byla bustaasvítilna demontována (zobavy krádežea pøípadnéhoprodeje,jaksednesstává), apøenesena ksochaøir.plachtovi,kterývše zrestaurujeapakpodohodìsradnicívpøípadìcelkovérekonstrukcehrobuznovuosadí. Tentoosudbohuželèekácelou øadu míst našichzemøelých.jeužnutnésezamysletnad stavem tohoto místa, upravit jej zøejmì jako park amísto duševního rozjímání s ošetøenýmivybranýmicennýmiobjekty,kterébudenutnéudržovatvpatøiènémstavu. Radko +AnnaPlachtovi

5 Osudy Židů vbechyni (dokončení ze str.2) EduardPopr (1893) bylnejmladšízbratří. Postavilsi jednopatrový důmvlibušině ulici(dnešníknihkupectvípetravokapísimandlové), mělobchodslátkami aoděvy.smanželkouvilmouměldceruhelenu (1926). Nejstarší zbratří Rudolf Popper (nar. 1882) byl vroce 1942 už vdovec, mělvelkoobchod se smíšeným zbožím. VLibušině ulici koupil dům Zeiseanajeho místě postavil dvoupatrový dům (dnes drogeriejenčík).kronikář JosefBurianoněmnapsal: přišelsices holýma rukama, avšak s výtečným obchodním duchem a organisačnímnadáním.ikdyžvbechyniznačněozámožnil,nelzemu přičítat příslovečnou užidů šidbu Včasopise Lázně Bechyně z roku 1933 můžeme najít oznámení, že Rudolf Popper nezaměstnanýmprodázákladnípotravinysvýraznouslevou. K rodině Popperů patřila také Ida Fischerová,jejich sestra. S manželem Kamilem asynemjiřímpřišla dobechyně vroce Od Rudolfa Poppera koupili jeho výstavní dům aobchodovali s látkami.jejímanžel zemřelvroce1940. Dalšímúspěšným obchodníkem byl OttoParýsek (nar.1898).jeho otec Adolf Parýsek (1862) se přistěhoval do Zářečí v r. 1895, obchodovalstabákem,obilím,dobytkem. PodleJosefaBuriana pro svoubodrou povahubylvelmioblíben v kruzíchjehozákazníků,ve společnosti bylrádviděn.ottovlastnildůmaobchodvlibušině ulici (dnesklenotnictví pívontrobové)asmanželkourůženoubyl majitel závodu na výrobu mucholapek (dnes objekt p. Vontora). Do transportusnimišlaijejichdcera,desetiletáblanka. BirkenautakérodinyOttyPopperaaAlfrédaEislera. Ovšemveškeré nadějeskončily 8.března1944,kdybylidosudžijícívěznizzářijových transportů nahnáni do plynových komor abez milosti povražděni. Tento den přišlo o život 3792 vězňů, pocházejících především z územíprotektorátu. V Terezíně zemřeli: Bedřich Lenz ( ),Ludvík Heský ( ) aleontina Spitzová ( ). VTerezíně zůstali jen manželéspitzovi,vrátilsevšakjenjindřichspitz. Kromě rodin, které vbechyni žily,měly zdemajetekirodiny,kterétu nebydlely trvale, většinou byly vpraze. VZářečí vlastnili vilku Jelínkovi,vŽidovské ulici byli majiteli patrového domu Jindřich Zucker a jeho sestra Marie Müllerová, také stará bechyňská židovskárodina. Rohový dům vlibušině ulici a vedlejší důmvširoké ulici patřil původně Reinišům.Posmrtirodičů sestalymajitelkami jejichdcery Hilda Wittlerová agiza Rindová. VČechově ulici měla důmvalerie Wolfová. Aniztěchto pražskýchžidů sedobechyně jižnikdonepodíval. Zcelkového počtu 42 deportovaných osob židovského původu v Bechynisevrátiljenjeden,JindřichSpitz.Mezi41obětmiholocaustu je 5dětí, nejmladšímu bylo pětlet, 6mladých lidí do 20 let. Jejich strašlivou anesmyslnou smrt vplynových komorách neměl ani kdo oplakávat,neboť bylyvyvražděnyijejichrodiny. Použitéprameny: Terezínskápamětní kniha Přehled transportů do Terezína aosvětimi apřehled holocaustu z Bechyně data zžidovského muzea vpraze Archiv města Bechyně policejnípřihlášky aprohlášení zamrtvé. Státní okresní archiv Tábor dokumenty ožidovském obyvatelstvu Bechyně zlet Státní okresní archiv Písek -podklady pro sčítání obyvatelbechyně z r a1910 Šatra, Josef: Kronikaměsta Bechyně Burian, Josef: Kronika města Bechyně Chleborad,Arnošt: Popis okresu bechyňského J.Trčková Obchod p.parýska Členem městského zastupitelstva byl Alfréd Eisler (1891). Jeho žena Marta (1894) byla dcerou Mořice Gottlieba (zemřel vr. 1933), váženého občana aobchodníka. Vedl obchod skoloniálním zbožímazemědělskýmiproduktyvmichalskéulici.bylpovažovánza poctivéhoobchodníkaadobrosrdečného člověka.mělijedinoudceru Hanu(1920). VŠiroké ulici, dříve také pojmenované Židovská, mělmalý domek BedřichLenz (1894)ajehomanželkaVěra(1881). NevšichnibechyňštíŽidébyli úspěšnými obchodníkyazámožnými občany, kromě rodiny Heských mezi ty opravdu chudé patřili Reimanovi. Bydleli vmalém domku na Parkánech. Josef Reiman (1880) přišel do Bechyně v roce 1920, živil se jako podomní obchodník,takésběremkůží,peříahadrů. Spolusnímžilamanželka Kamila(1896)asynové Oskar(1922),absolventkeramickéškoly a Karel(1923),učeň,pozdějidělníkvSezimově Ústí. Po anšlusu Rakouska se zvídně přistěhoval Arnošt Herlinger (1913) smanželkou Alžbětou Herlingerovou -Jeletzovou,dcerou paníillínové. MělvúmysluvystěhovatsedoAustrálie,zmeškalvšak termín odjezdu auvízl vbechyni. Jeho ženaalžběta (1916) byla zatčenadříveazemřelazřejměvravensbruckuvr Terezín nebyl pro většinu ztěch, kteří museli 12.listopadu 1942 opustit Bechyni, konečnoustanicí. Na cestu zterezína doosvětimi se kromě rodiny Otty Poppera aalfréda Eislera vydaly transportem soznačenímcqdoosvětimi Birkenau.Dvatransporty vypravené z Terezína 6.září 1943 vybočovaly ze zaběhnutého schématu:transportybylynezvykleveliké,celkem5007osobvjediný den,po příjezdudoosvětimineproběhlaobvykláselekce,věznibyli umístěni vpobočce osvětimského komplexu Birkenau. Tábor byl označován jako terezínský rodinnýtábor, muži, ženy,děti bylisice ubytováni odděleně, ale mohli se navzájem stýkat na společném prostoru. Vězni nebyli využíváni kotrocké práci. Úmyslem nacistů bylo propagandistické využití rodinného tábora pro uklidnění světového veřejného mínění. Transporty 6. září 1943 odvezly do Židovský hřbitov vbechyni SBÍRKA VĚCÍ PRO CHUDÉ se uskutečnívsobotu od 9do 17 hod. avneděli od10 do 13 hod.na obvyklémmístě na nádraží ČD.Bližší údaje najdete na plakátech,nebo na tel ŽIVOTNÍ JUBILEA -DUBEN let Hrachovinová Vlasta 89 let Navrátilová Marie 88 let Rybová Božena 83 let Dohnal Vladimír, Staňková Marie, 82 let Horáček František, Hrachovina Vladimír 81 let Bendová Květuše,Hrubá Vlasta, Písačka Jan, Pítra Jaroslav 80 let Dohnalová Jarmila, Mikšovská Jiřina 79 let Čiháková Vlasta, Englická Květuše,Haškovcová Jaroslava, KlobásováAnna, Šachová Věra 78 let NovotnýVladimír 77 let DlouháMarie, DorňákováAnna 76 let BoučekVáclav,Dolejší Zdeněk 75 let HlasováBožena, KopečkováAnna, SnášelováMarie, Zeilingerová Jiřina GRATULUJEME Osobní údaje vtéto rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů

6 Kurzy angličtiny, aj-konverzace tel: K&K POKER,s.r.o. KamnářstvíBechyně přijmena zkrácený úvazekpro provozovnu Radětice45 účetní Požadujeme: znalost apraxi podvojného účetnictví, znalost skladovéhohospodářství, řidičský průkaz, znalost prácena PC, německýjazykvýhodou Nabídkyse strukturovaným životopisem zasílejte na adresuradětice 45, 39165Bechyně. Tel.: PRODÁM BYT VBECHYNI, 4+1 VOS.VLASTNICTVÍ. NABÍDNĚTĚ.TEL Hledá nové pracovníky natato volná pracovní místa NaLibuši891, Bechyně Tel.: Fax: Kovoobráběče vyučené voboru, práce nacnci klasických strojích, ve vícesměnném provozu. Perspektiva dalšího odborného růstu. Pracovníka úklidu požadujemesamostanýa zodpovědnýpřístup kplnění stanovenýchúkolů. Nástup dle dohody. Kontakt: p. Vacek Nabízíme zajímavou práci vpříjemném prostředí. Za kvalitní práci nabízíme dobré finanční ohodnocení. PODLAHÁØSTVÍ VZORKOVÁ PRODEJNA Provedení rozpoètu amožnost pokládky Provozní doba: Tel , Vinaøického nám. 209, Týn nad Vltavou ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ ALENA STAŇOVÁ Rozšířeno oprodej textilu Dětského/dámského /pánského Velmi příznivé ceny!!! přinákupu nad 500Kč 5% sleva!!! sídl.obránců míru 820 (vedle pekárny zadní vchod) TĚŠÍME SE NAVAŠÍ NÁVŠTĚVU 2 2 Prodám dvougeneraèní RD 141 m se zahradou 1022 m v Bechyni, stáøí 20 let, možnoivýmìnou za 2-3+1na Písecké, platba dohodou. Tel.: Mìstský zpravodaj è.4/2005, denvydání: mìsíèník. Vydává Mìsto Bechynì, IÈO: ,nám.T.G.Masaryka 2, Vychází vbechyni 1. denvmìsíci. Ev.è. period. tisku 37/97.Náklad 2100výtiskù. ZDARMA. Pøipomínky,návrhy apøíjem inzerce (15 Kè/cm )poštou, na tel a , nebo na Tisk RUDI -reklamní studio, tiskárna Planá n.luž, tel

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Nerudova Hostivice, listopad 2010 Ulice Nerudova 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass Projekt Historie Židů a současná situace na Blízkém východě Dílna Židovské Brno, Pavel Hass 19.5.-23.5.2008 ZŠ Kotlářská, Brno Zpracovala Mgr. Yvona Dvořáková 1. Evokace (obr. č.1, 2, 3) Zamysleme se nad

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187 Dům č. p. 181 Dům na bývalém pozemku velkostatku zvaném Prozdol, postavil v r. 1936 Dobeš Jakub z č. 103 s manželkou Marií roz. Zálešáková z č. 55. Manželé byli bezdětní. V roce 1965 jej předali neteři

Více

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 28. 11. 2001

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 28. 11. 2001 MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ ze dne 28. 11. 2001 Usnesení č. 110 ZM mění své usnesení č. 57 a 58 ze dne 17.9.2001 tak, že části pozemku č.par. 1246/6 pracovně označené jako díl A

Více

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Nikdo však tehdy netušil, že od zákazů pěstovat holuby, rybařit, chovat papouška a kanárky, povede cesta ke komínům pecí osvětimských krematorií. Nakonec směli židé jen zemřít. Karel

Více

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust RAKOVNÍK Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust 1. Pátrání ve Státním okresním archivu v Rakovníku zde se nám podařilo získat materiál k historii Židů na Rakovnicku,

Více

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Příběhy našich sousedů Božena Klusáková Scénář k hlasové reportáži Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Pedagogické vedení: Mgr. Radka Hodačová Škola: ZŠ Jana Ámose

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 6. 2015 (usnesení č. 189-206) USNESENÍ č. 189/14-15 R I. p o v o l u j e nájemcům bytu číslo 7 v domě čp. xxxxxxxxxxxxx na sídl. xxxxxxxxx, Ing. xxxxxxxxx

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 5. května Hostivice, listopad 2010 Ulice 5. května 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 25. 9. 2002

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 25. 9. 2002 MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ ze dne 25. 9. 2002 Usnesení č. 88 ZM schvaluje RZ č. 12/2002 v tomto znění: snížení výdajů na par.2212 silnice, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 28. října

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 28. října HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 28. října Hostivice, květen 2010 Ulice 28. října 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Paměť, na kterou se dá sáhnout. Pomníky, památníky a připomínání si minulosti

Paměť, na kterou se dá sáhnout. Pomníky, památníky a připomínání si minulosti Paměť, na kterou se dá sáhnout. Pomníky, památníky a připomínání si minulosti Skutečná minulost je to, co po sobě nezanechá žádnou památku. Heda Kovályová 1 Klíčové otázky Které události minulosti si máme

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 21/8/RM/2016 - bod 3), 21/8/RM/2016

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.03.2017 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

PRŮBĚŽNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

PRŮBĚŽNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 PRŮBĚŽNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 PLÁNOVANÉ AKCE - TRVALKY PRVÉ ČŮRÁNÍ ŽIŽKY (XIII.) čtvrtek 30. duben (od 17.00 hod.) Při této nové tradici vítání jara si rodiče a děti hrají s barvami a se stavebnicí.

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK Číslo 1/2013 DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfa Nytla Vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou první vydání našeho zpravodaje,

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Zámecké zdi Hostivice, leden 2009 Ulice U Zámecké zdi 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne 10. 3. 2014 (usnesení č. 47-63) USNESENÍ č. 47/07-14 R vyhovět společné žádosti manželů xxxxx xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx, nar.

Více

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 4 Městyse Knínice u Boskovic 2008 velikonoční výstavka V neděli 23. března 2008 mohli naši spoluobčané shlédnout velikonoční výstavku, na které se podílelo 12 vystavovatelů. K vidění byly perníkové

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 17. listopadu

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 17. listopadu HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 17. listopadu Hostivice, listopad 2010 Ulice 17. listopadu 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_31. Úvodní část seznámení s cílem hodiny - B. Němcová - životopis

VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_31. Úvodní část seznámení s cílem hodiny - B. Němcová - životopis VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_31 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - B. Němcová - životopis Hlavní část čtení textu s porozuměním, seznámení se s tématem životopis Boženy Němcové Závěrečná část

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 3. 2015 (usnesení č. 71-92)

Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 3. 2015 (usnesení č. 71-92) Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 3. 2015 (usnesení č. 71-92) USNESENÍ č. 71/07-15 R 1. Rozpočtové opatření č. 5/2015: snížení výdajů na: par.3999 ostatní záležitosti kultury, církví

Více

Historie. Folklór. Tradice. Turismus. Sport OBEC SPYTIHNĚV

Historie. Folklór. Tradice. Turismus. Sport OBEC SPYTIHNĚV Historie Folklór OBEC SPYTIHNĚV Tradice Sport Turismus 15:57 Aktuální dění v obci Z důvodu probíhající rekonstrukce budovy obecního úřadu je kancelář obce a obecního úřadu otevřena pouze v úředních dnech,

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Tréninková příprava 2015 termín

Tréninková příprava 2015 termín Tréninková příprava 2015 termín tréninková náplň pondělí 2.2.2015 spinning úterý 3.2.2015 středa 4.2.2015 relax bazén čtvrtek 5.2.2015 trénink v tělocvičně pátek 6.2.2015 sobota 7.2.2015 neděle 8.2.2015

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy 1 1 Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad 2015 úterý 10. listopadu, 19.00 hodin Kino Vatra Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy Jak se díváme na svět? Proč naše oči vidí právě to, co vidí?

Více

Tragický osud dvou kamarádek

Tragický osud dvou kamarádek Tragický osud dvou kamarádek Když jsme počátkem května připravovali články o blovických obětech 2. světové války, popisovali jsme osudy mnoha lidí. Vůbec jsme tenkrát netušili, že dvě zemřelé dívky se

Více

Stolpersteine v Lomnici

Stolpersteine v Lomnici Stolpersteine v Lomnici...naši blízcí budou mít památku, jež je pomyslně spojí mezi sebou, s námi i s těmi, kteří se zde zastaví a skloní hlavu Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí se účastní mezinárodního

Více

Usnesení ze 3. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 2. 2015 (usnesení č. 39-55)

Usnesení ze 3. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 2. 2015 (usnesení č. 39-55) Usnesení ze 3. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 2. 2015 (usnesení č. 39-55) USNESENÍ č. 39/03-15 R zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "T.G. Masaryka č.p. 4, Bechyně - výměna oken ve 2. NP".

Více

Přehled plánovaných akcí v MŠ Zátor školní rok 2015-2016

Přehled plánovaných akcí v MŠ Zátor školní rok 2015-2016 Přehled plánovaných akcí v MŠ Zátor školní rok 2015-2016 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Úterý Zahájení školního roku, dárečky novým dětem 14. 9. Pondělí Divadlo Šikulka 45,00kč 8:45 Jak se prasátka

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Z vily, ve které nyní sídlí naše školka, zmizeli téměř před 70 lety lidé. Kdo to byl? Proč odešli? Proč budou před školkou nějaké kameny? I v tomto školním roce se s

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007 Městské muzeum a galerie Hustopeče (dále jen MMG) je organizační složkou Města Hustopeče a v roce 2007 disponovalo třemi stálými expozicemi

Více

Borotínský zpravodaj

Borotínský zpravodaj Opravená terasa na výstavním pavilonu v arboretu v Borotíně foto: Fr. Chlup ml. Borotínský zpravodaj Březen 2013 vydává zastupitelstvo Obce Borotín www.obecborotin.cz Důležitá tel. čísla: Tísňové volání

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Časopis o životě v našem domově

Časopis o životě v našem domově Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Časopis o životě v našem domově Duben květen červen 2012

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Příloha č. 1: Soupis židovských familiantů ve Čkyni k roku Statek Čkyně. kupecké zboží, hauzírnictví

Příloha č. 1: Soupis židovských familiantů ve Čkyni k roku Statek Čkyně. kupecké zboží, hauzírnictví Seznam příloh: Příloha č. 1: Soupis židovských familiantů ve Čkyni k roku 178 Příloha č. 2: Opis zápisu ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 4. března 199 Příloha č. : Odvolání proti přiřknutí

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 06.02.2013 Autor: Mgr.

Více

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016 Životický portál Od 24. října do 30. října 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal 170 93 MIKULENKA Radomír 121 60 MACÍČEK Stanislav 165 81

Více

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

Obec: Žernov IČO:

Obec: Žernov IČO: Obec: Žernov IČO: 002 73 295 Adresa: 552 03, Česká Skalice ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU Preambule I. S přihlédnutím k počtu osob tvořících obecní úřad a k rozsahu činnosti obecního úřadu,

Více

Usnesení z 12. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 12. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 12. schůze Rady města Bechyně konané dne 4. 5. 2015 (usnesení č. 148 164) USNESENÍ č. 148/12-15 R I. r o z h o d l a uzavřít s manželi xxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx, nar.

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Doplň: Nevěstu do svatební síně přivádí., ženicha..

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Doplň: Nevěstu do svatební síně přivádí., ženicha.. OPAKOVÁNÍ A 1. Popisem rodokmenů se zabývá 2. Dcera sestry mé matky je moje. 3. Manželka mého bratra je moje. 4. Manžel dcery je 5. Napiš 4 možnosti, kterými může probíhat náhradní rodinná výchova nezletilých

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 24. 10. 2016 (usnesení č. 280-297) USNESENÍ č. 280/24-16 R I. n e s o u h l a s í s uzavřením nové nájemní smlouvy k bytu č. 4 o velikosti 2+1 s příslušenstvím

Více

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu MĚSTO LIBOCHOVICE Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, 411 17 Libochovice Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Libochovice Městský úřad

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Nařízení č. 1/2012, kterým se mění Nařízení č. 8/2010, kterým se vydává Tržní řád Schváleno: 24.01.2012 Účinnost: 08.02.2012 Zpracovatel: Odbor organizační Rada města Karviné na

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 1.6.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/21/RM/2015 Kontrola plnění usnesení prodloužení termínu plnění usnesení č. 34/14/RM/2015

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

INFOKANÁL KBTV Březová Aktualizace: 8. února 2016 06:47

INFOKANÁL KBTV Březová Aktualizace: 8. února 2016 06:47 INFOKANÁL KBTV Březová Aktualizace: 8. února 2016 06:47 Služby: - Odjezdy autobusů, Ordinace doktorů a úřady poběží na začátku každé hodiny. Novinky z obce: Valná hromada TJ SOKOL. Upozornění. Poplatky

Více

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč DŮM KULTURY Nádražní 846 Provozní doba pokladny: PO PÁ: 7:00-11:30 a 12:15-15:30 tel.: 383 809 200, info@dkmilevsko.cz pondělí 1. 9. 15.00 17.00 taneční sál NÁBOR DO TANEČNÍ SKUPINY EFK pondělí 1. 9. 18.45

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016. Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016. Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 (včetně odl. pracoviště Sokolská 26) Mateřinky v pohybu 7.

Více

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne Výpis přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 05. 10. 2010 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

KALENDÁŘ AKCÍ 2017 den datum akce místo čas středa 4.1. Doba ledová: Mamutí drcnutí kino Mže 17,30 hod. středa film Broučkova rodina kino Mže

KALENDÁŘ AKCÍ 2017 den datum akce místo čas středa 4.1. Doba ledová: Mamutí drcnutí kino Mže 17,30 hod. středa film Broučkova rodina kino Mže KALENDÁŘ AKCÍ 2017 den datum akce místo čas středa 4.1. Doba ledová: Mamutí drcnutí kino Mže 17,30 hod. středa 11.1. film Broučkova rodina kino Mže 17,30 hod. film Listopad kino Mže 19,00 hod. 12.1. 13.1.

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

ZÁVIŠAN. Obecní úřad informuje. Placená inzerce. Poplatek za odpad na 1. pololetí 2011. Revize komínů. Zpravodaj /únor 2011. Zpravodaj/únor 2011

ZÁVIŠAN. Obecní úřad informuje. Placená inzerce. Poplatek za odpad na 1. pololetí 2011. Revize komínů. Zpravodaj /únor 2011. Zpravodaj/únor 2011 Placená inzerce ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E / Ú N O R 2 0 1 1 / C E N A 3 K Č Obecní úřad informuje Poplatek za odpad na 1. pololetí 2011 Žádáme občany, kteří neuhradili poplatek

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Příběhy našich sousedů Ing. Bohuslav Strejc

Příběhy našich sousedů Ing. Bohuslav Strejc Post bellum a Bolevecká základní škola, náměstí Odboje 18, Plzeň Příběhy našich sousedů Ing. Bohuslav Strejc školní rok 2013/2014 Zpracovala skupina pod vedením pana učitele Zdeňka Diviše se žáky Adame

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne 12. 3. 2008 USNESENÍ č. 4/2-08 Z I. n e s o u h l a s í s udělením výjimky z Pravidel pro pronajímání městských bytů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Písecký zpravodaj Únor 2010

Písecký zpravodaj Únor 2010 Písecký zpravodaj Únor 2010 Vyšla publikace Židé v Jablunkově Začátkem prosince roku 2009 byla v nakladatelství Beskydy vydána publikace Josefa Byrtuse Židé v Jablunkově, která poprvé systematicky a do

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více