BECHYŇSKÝ DUBEN Krátce zjednání zastupitelstva KLUBOVÁÈINNOST VDOMÌ SPEÈOVATELSKOU SLUŽBOU. Prodloužení provozní doby.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BECHYŇSKÝ DUBEN 2005. Krátce zjednání zastupitelstva 9.3.2005 KLUBOVÁÈINNOST VDOMÌ SPEÈOVATELSKOU SLUŽBOU. Prodloužení provozní doby."

Transkript

1 BECHYŇSKÝ M ÌSTSKÝ Z PRAVODAJ DUBEN 2005 Krátce zjednání zastupitelstva Zastupitelstvo vyslovilopodle ustan. 55 odst. 3písmc) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí ve znění účinném od1. března2005, zánik mandátu člena zastupitelstva MěstaBechyně panamgr.bc. Jana Ingra ačlenkyzastupitelstva Města Bechyně paní Boženy Vorlové. Podle ustan. 5odst. 5 zák.č. 491/2005 Sb., ve znění účinném od 1. března 2005, je funkce člena zastupitelstva města neslučitelná s funkcí statutárního orgánu příspěvkové organizace města (neslučitelnost je dána vůči zastupitelstvu, kterou příspěvkovou organizaci zřídilo). Mgr. Bc. Jan Ingr je ředitelem příspěvkové organizace Základní škola vbechyni, Libušina ul. 164, okres Tábor a paní Božena Vorlová je ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola Jahůdka Bechyně, Na Libuši 890, okrestábor. - Schválen prodej volnébytové jednotky vdomě čp.207 (3+1) za kupnícenu300tis.kč. - Schválenfinančnípříspěvek ŘímskokatolickéfarnostivBechyni vevýši60tis.kč naopravuelektroinstalaceaelektrifikacevěžních hodinazvonů kostelasv.matěje. - Odsouhlaseno zadání Územního plánu (ÚP). Projektant dále můžepokračovatnazpracováníkonceptuúp. - Žádost o prodej přístavby k objektu bývalé kovárny v k.ú. Hvožďany nebylaschválena. - Schváleny další prodeje částí pozemků jejich dlouhodobým uživatelům ve Hvožďanech. Těmito prodeji dochází postupně k vypořádánímajetkoprávníchvztahů kpozemkůmměsta. - Rozhodnuto ovykoupení pozemků vk.u.senožaty za účelem vybudovánívíceúčelovéhohřiště. - Převody infrastrukturního vodohospodářského majetku dochází na jedné straně kbezúplatnému nabytí majetku od obcí, které jsou členyvodárenskéhosdruženíbechyňskoana druhéstraně k bezúplatnému převodu těmto obcím. Jedná se o drobné majetkové převody tak, aby skutečný stav odpovídal stavu právnímu. - Rozhodnutím o vložení nemovitého majetku, který užívala společnost Bytenes Bechyně spol. sr.o. na základě nájemní smlouvy,docházíkezvýšenízákladníhokapitáluspolečnosti. (fs) Prodloužení provozní doby LSPP Súèinnostíod docházíkprodlouženípáteènílékaøskéslužby prvnípomoci(lspp).zaèátek páteèníhoprovozu LSPP,který bylod 17.00hodseposouvájižna15.00hod. PropøehlednostuvádímecelkovýpøehledprovoznídobyLSPP. Pátek od do22.00 hod. Ostatnípracovní dny od do hod. Soboty,nedìle asvátky od 7.00 do hod. tel.lspp Bechynì: Mladíhasièivúnoru Prvníúnorovývíkendjsmejižtradiènìpoøádalihalovousoutìžprojihoèeskéoddíly. Po urputných bojích 38 tøíèlenných hlídekvmotání hadic, požárnickém kuželníku,opièí dráze,kvízu,kimovìhøe,hadicovémkoleauzlové štafetìsepoøadínaèelníchpozicích ustálilonastejnýchsborech jakovminulémroèníku-3. místoobsadilajistebnice, 2. místobechynì,putovnípoháraostatnícenyza1.místoputovalydoobratanì. Posledníúnorovývíkend5zástupcùoddílus1vedoucímbylovyslánona 14.neoficiální halové mistrovstvímladých hasièù zèech, Moravy,Slezska aslovenska. J.Škaloud, M.Kodad,J.Rypáèek,D.Zeman(místonemocného P.Sopka)aLuckaRypáèková(místo nemocnéhoo.èervinky)veštafetìdvojic,uzlovéštafetìištafetì4x40bojovalizevšech sil,alevobrovskékonkurencitostaèilo jen na39.místo.aleúspìchemjepronásuž samotnáúèastvsoutìži,vždyvletošnímroèníkujsmebylijediníjihoèeši. KLUBOVÁÈINNOST VDOMÌ SPEÈOVATELSKOU SLUŽBOU V prùbìhu mìsíce bøezna 2005 byla zahájena èinnost klubovenvdomìspeèovatelskouslužbou.scházejísezderegistrovanéi neformální spolky azájmové skupiny. Každá zájmová skupina má svéhozástupce,kterýotevíráauzavíráklubovnu aruèízajejíbezpeèný provoz.klubovnavobøadnísíni(pøízemí)bylazrušena. ROZVRH JEDNOTLIVÝCH ÈINNOSTÍ SENIOØI (odpovìdný zástupce paní Jindøiška Drdová) klubovna è.401 støeda 13,00 až 18,00 hodin ètvrtek 13,00 až 18,00 hodin ZDRAVOTNÌ POSTIŽENÍ (odpovìdný zástupce paní Libuše Lavièková) klubovna è.401 poslední pondìlí vmìsíci 14,00 až 16,00 hodin poslední úterý vmìsíci 14,00 až 16,00 hodin DIABETICI (odpovìdný zástupce paní Zuzana Vlková) klubovna è.407 úterý 9,00 až 12,00 hodin první pondìlí vmìsíci od 15,00 hodin LETCI (odpovìdný zástupce pan Josef Šastný) klubovna è.406 pondìlí až nedìle od 16,00 hodin MAMINKY SDÌTMI (odpovìdnýzástupce paní Martina Mikešová) klubovna è.405 úterý 10,30 až 14,00 hodin ètvrtek 10,30 až 14,00 hodin Každý, kdo projeví zájem o klubovou èinnost, se mùžete spojit s odpovìdnýmzástupcemkonkrétníhozájmovéhospolkuadohodnoutsi úèast.zájmováèinnostjepøístupnáprovšechnyobèany. V.Fišerová Ze staré školy 14. března byl na základní škole vlibušině ulici zahájen zkušební provoz nové přístavby,která byla vybudována vzadní, jihozápadní části staré budovy. Na konci roku 2004 proběhla kolaudace apo dobudování šaten mohla být vystěhována stará přístavba a přesunutyučebny.vprůběhujarníchprázdninproběhlopodvedením školníka Topiče přenesení a namontování tabulí, dokončilo se propojení mezi oběma budovami apřipravil koridor pro přenášení materiálu. Vednech března byly vyhlášeny 4volné dny.tyto dny využili všichnizaměstnancispolusdobrovolníkyzřadžáků vyššíchročníků kpřestěhování veškerého nábytkuamateriálu zpřístavby CHANOS do nově vybudovaných prostor. Byla to spousta práce -nábytek, kabinet 1. stupně, knihovna, tělocvičné nářadí, šatny, sklad civilní obrany,vybaveníamateriálzetříd,didaktickátechnika,tovšechnose prvnídvadnypřenášelo,dalšídvadnyukládaloarovnalodonového. Chtěl bych tímto článkem poděkovat všem, kteří se této akce zúčastnili: pedagogickým pracovníkům iprovozním zaměstnancům školyasamozřejmě žákům,kteřínaprostodobrovolně přišlisvéškole pomoci.díky! Teď už se jenom těšíme na kompletní dokončení zadního vstupu a hlavně nanovoutělocvičnu,kvůlinížbylaceláakcelonizahájena. Jan Ingr, ředitel školy Schůzka Sdruženírodáků apřátelbechyně se koná 9. dubna 2005vhoteluJupiter od 14 hodin

2 MEDAILON OsudyŽidů vbechyni Kdybych se narodil před sto lety vtomhle městě. měl bych krásnou ženu atřiděti zdraví bych mělabylo by mi kolem třiceti celý dlouhý život před sebou celé krásné dvacáté století (Jarek Nohavica) Některé etapy naší historie jsou tak závažné, že je nelze přejít jen jednoustránkouvezpravodaji.tosetýkáiosudů židovskékomunityv našem městě. Pokusímese snaditěmmladým,kteřímají ohistorii zájem, tuto historickou etapu přiblížit. Promiňte tedy trochu zdlouhavějšípovídání. Bechyně se objevilana seznamu obcí, vekterých žili Židé, již vroce Ojejich přítomnosti ve městě kromě hřbitova svědčí také zápisy vměstských knihách o koupi aprodeji domů z poloviny 17.stoletíazačátku18. století.podlesoupisu Židů zroku1715,který nařídila zemskávláda,žilovbechyni14 židovskýchrodin,celkem89 osob. Židovskýnárod byl vhistorii stálepronásledován.ovšemvšechny středověké židovské pogromy předčil šoá, holocaust za 2.světové války, kdy genocida dosáhla obrovských rozměrů ve smyslu masového vraždění nacisty v koncentračních a vyhlazovacích táborech. Předmětemrasovéperzekucesevdobě 2.světovéválkystávalkaždý jedinec,uněhožbylialespoň třiprarodiče,kteřísevminulostihlásilik židovskévíře.víra předků bylavočíchnacistů postačujícíkzařazení mezi představitele té nejnižší rasy. Jejich vylučování ze společenského dění se provádělo postupně (podle tzv. norimberskýchzákonů).od březnar. 1939až do počátkumasových deportací zúzemí protektorátu na podzim 1941 nabylo takového rozsahu,že radikálním způsobem zasáhlo do životakaždé židovské rodinyakaždéhojednotlivce, který bylpovažovánzažida.židůmbyl zakázán přístupdovšecharijskýchspolečností,dohostinců,divadel, biografů, knihoven apod. Byli vyloučeni ze všech spolků. Zpříkazu gestapabylyodebrányžidovskýmrodinámradiopřijímače,šicí stroje, jízdníkola,kožichyacennévěci. Na počátku školního roku byly všechny židovské děti vyloučeny zeškol.vr.1940bylastanovena nákupnídobapro Židy. Židé měli zakázáno se stěhovat a opouštět místa dosavadního pobytu. Nejkrutější byl zákaz prodeje nejdůležitějších potravin: masa, mouky,sýrů, sádla, másla, vajec, ryb, drůbeže izeleniny. Židům byly ponechány potravinové lístky jen na brambory, chléb, cukr a mléko. Od museli všichni židé nosit žlutou šesticípou Davidovuhvězdu snápisemjudenalevéstraně hrudi. Cílemvšechtěchtoopatřeníbylaizolacežidovskéhoobyvatelstva od ostatníspolečnosti asoučasně jeho částečnézdecimováníještě před příchodem do koncentračních táborů. VeStátním okresním archivu vtáboře můžemenajít nařízeníouvolněníbytů židovských občanů vbechyni.jižvprůběhur.1940byly bytyvdomechpatřících Židům přidělovány novým nájemníkům. Dřívější majitelé museli opustitsvédomyažítvestísněnýchpoměrech bylo vyhlášeno Policejní opatření o koupání v řece Lužnici,vněmžjemimojiné zákazžidůmkoupatisevřecelužnici. Takto cílevědomě vytvářená ponižující aubíjející atmosféra nebyla ještě to nejhorší, co Židy čekalo dál. Nacisté se rozhodli prakticky přistoupitkrealizaci konečného řešení židovské otázky ina území protektorátu, jejímž cílem byla naprostá genocida židovského obyvatelstva. Zapomenutétváře,zmizelísousedé takmůžememluvitolidech, jejichž rodiny vbechyni žily často několikgenerací adnes už na ně téměř nikdo nevzpomene. Někdo si řekne, proč vyhledávat zapomenutájménaapřipomínatsije.možnáproto,ženaněužnemá anikdovzpomínat. Všichni, okterých chci psát, mají společný osud spojený sdatem 12.listopadu 1942, kdy byli povoláni na bechyňské náměstí do průjezdu pana Lampla (dnešní Nagano) se svými skrovnými zavazadlyaodtudbyliodvezenináklaďákemnejprvedotáboraapak vlakem do terezínského ghetta. Museli opustit své bechyňské domovy, kam se až na jednoho nevrátili. Naši bývalí židovští spoluobčanéskončilivosvětimi;nezáleželonavěku,aťjimbylotřeba pětletjakosynovipopperů neboosmdesátletjakopanuparýskovi. Nakohosimohoubechyňštíobčanévzpomenout?Připomeňmesity, kteřízde doosudného 12.listopadu1942žili. Většina židovských občanů vbechyni jako ijinde byla obchodníky. Bydlelihlavně vcentrální částiměsta:nanáměstí,vlibušině aširoké ulici. Opravdovými starousedlíky v Bechyni byla rodina Heských. S Ludvíčkem Heskejch bychom se mohli potkat vširoké (dříve Židovské) ulicivdoměč.iv(židovskédomybyly číslovány římskými číslicemi) dnes zde sídlí optik Ursíny.Žil zde smanželkou Emílií. V tomtodomě rodinaheských žilaněkolikgenerací,určitě jižvr Byla to velmi chudá rodina, on byl sklenář avetešník, paní Heská posluhovalaubohatýchžidů. JakuvádíJosefBurianvesvékronice: Jmenován vždy jen zdrobněle, třeba už vpokročilém věku (nar. 1867), budícím svoji potřeštěností, zejména mládeže, příležitostné obveselení. Jejich příbuzná Zdenka Heskábydlela vchudobinci na Větrově. Na náměstí žili dva staří mládenci. Vdruhém domě na sever od kostela (nyní Nagano) žil František Lampl (nar. 1903). Do roku 1939 byl úředníkem vpraze. Také rodina Lamplova patřila mezi nejstaršíbechyňskéžidovskérodiny.františkůvotecludvík zemřelv r.1940,obchodovals kořalkou,alehlavně tobylzemědělec,kterýz židovských vlastníků půdy byl jediným, který ji také sám obhospodařoval. Vseverovýchodním rohu náměstí žil druhý starý mládenec Rudolf Anšerlík (nar.1879),velký podivínapřitomvzdělaný člověk,odmládí žilvcizině,obchodovalvitálii,španělsku,vevídni.do Čechsevrátil ažna stáří. VZářečížilytěsně předválkoutřižidovskérodiny.jednaktobylistaří manželé, Jindřich Spitz (nar. 1866), obchodník se smíšeným zbožímaobilímajehomanželkaleontina(nar.1864).vroce1939se do Zářečí zjihlavy vrátil jejich syn Evžen Spitz (nar. 1898) s manželkouterezií,dceroualicí(nar.1927)asynemjiřím(nar.1925). Evženbyl předválkouzaměstnánvjihlavě vbance vevelmidobrém postavení. Z Prahy se přistěhovala krodičům dcera Spitzových ZdenkaJedlinská (nar.1901)smanželem Alfrédem(1902)asyny Ladislavem (1932) ajiřím (1934). Josef Burian píše ojedlinském jakoočlověku,kterýobdivujehitlera.zřejmě nepochopilonurasovou zrůdnost. Vdomě narohulibušiny aširoké ulice měl obchod se střižním zbožím Karel Zenker. VBechyni žil s manželkou Eleonorou a synem Jiřím od roku Pamětníci vzpomínají, že uněho rádi nakupovali. Chodím raději nakupovat k Židovi než ke křesťanovi; snese mi celý krám kvůli dvoum knoflíkům, jen aby prodal. Úspěšnými obchodníky byli bratři Popperové; psali se i Poper a EduardjenPopr. Bratři Otto, Eduard arudolf přišli do Bechyně roku 1914 zdolního Bukovska. Koupili dům s obchodemodemanuela Kohna(v Manželé Zenkerovi místě dnešnízuzany-jednoty). Nějakou dobu pracovali společně, ale pak se rozdělili akaždý si zařídilsvůjobchod. Otto Popper (1887) měl obchod s koloniálním zbožím aželezářství vdomě, kterýpopříchodu dobechyně bratřikoupili. Jeho manželka se jmenovalaamálie aměli syna Iva, který se narodil v roce Dlouhonemohlimítdítě,ažse tenhleklučík podařil. Jeho osud? Tragický jako ostatně všech. Jako zázrakem přiopravě Lamplova domu za trámem na půděobjevil zedník Frant. Pytlík rodinné album této rodiny a předaljedomístníhomuzea.uveřejňujeme alespoň pár fotografií. Otta Popper Ifotografiedětímohoubýtsmutné. (dokončení na str.5) Paní Popperováa Ivo (vlevo) Ivo s pečovatelkou (vpravo)

3 Pondělí4. dubna v17.00 vernisáž vgalerii UHrocha Jste srdečně zváni na první prezentaci barevných prostorových fotografií. Unikátní dávno zapomenutá technická hříčka zde byla díky moderní digitální technologii zdokonalena až do barevné podoby. Výstava potrvá do 27. dubna GALERIE JE OTEVŘENADENNĚ Pondělí-pátek hod., sobota -neděle 14-17hod. PŘEDPRODEJ VSTUPENEK Sobota 9. dubna /16.00 hod. /Velký sál /Vstupné 30,- Kč Po zimě je potřeba si rozhýbat tělo. Hraje DJ Bořek Pátek 15. neděle 17. dubna/prostory KD Jihočeská přehlídkadětských divadelních, loutkářských arecitačních kolektivů, ze které postupují ti nejlepší na národní Dětskou scénu. Pátek 22.- neděle 24.dubna /KlubovnaKulturního domu Pro všechny zájemce!pro všechny, kteří si to chtějí zkusit! Pro školáky ipro důchodce, pro sociálně slabé imenšiny! Pro šikovné, nešikovné,zdravé, nemocné, mohoucí anemohoucí! Jedinou podmínkou účasti je chtít si hrát, chtít něco udělat! Již je jasné, že VÝTVARNÁ HROMÁDKA je provšechny? Setkání všech zájemců, kteří se pokouší prostřednictvím předmětu, tvaru, či barvy navázat kontakt sdruhými. Letošním tématem je DIVADLO. Po instalaci zůstanou objekty po celý rok na chodbách KD. Příznivá odezva aktivních účastníků minulých setkání, tak návštěvníků kdysi nehostinných chodeb Kulturníhodomu naznačuje, že itentozpůsob komunikace je nejen možný, ale ipotřebný. Pondělí 11. dubna /19.00 hodin / Velký sál KD /Vstupé 210,- 190,- 150,- Dvojici bavičů známých především zpořadu TELE -TELE teď máte možnost vidět poprvé vbechyni. Jejich drsný svérázný humor je skutečně nezaměnitelný.. Předprodej vgalerii UHrocha Čtvrtek 28. dubna /19.00 hodin /Velký sál /Vstupné 50,- Vrámci 150. výročí BDS sehraje divadelní soubor Havlíček zneratovic výměnné představení. Téměř běžnýmilostný trojúhelník jezde deformován nadsázkou citovéhovzplanutí muže knalezenému psíku. Dozaběhnutého stereotypu manželského soužití, kdy je vše předem naplánováno aočekáváno, přivádí přítelkyni, která ačnení lidskéhorodu, budí svou přítomností stejné reakce acitová vzrušení, jako žádoucí (nebo nežádoucí) milenka. Myšlenílidí se zde sbližuje smyšlením psího plemene,se kterým mámejiž od pravěku obapolnou sympatii. Jak dalece se podaří tlumočit otázky jednotlivýchvztahů záležísamozřejmě na výkladu autora ana těch troufalých toto dramaticky ztvárnit. Sobota 30. dubna/sraz v17.00hodin předkd Obnovená tradice Čarodějnic našla,především u mladých občanů bechyňského regionu, velké zalíbení. Putování čarodějnic bechyňskýmiulicemiasetkání uohně přivádí do průvodu stále více účastníků. Tak se v Bechyni staly Čarodějnice staronovou lidovou slavností. POZOR! Letos dostane každá(opravdová!) čarodějnice kouzelné zrcátko. Spojením paprskuslunce nebo pohledu všech čarodějnic prostřednictvím všech kouzelných zrcátek, dojdekzázračnému zažehnutí pochodně. Vážené čarodějnice, nenechte si ujít účast na tomto zázraku. Čarodějnice vsudoměřicíchaneb Prvé čůrání Jana Žižky Sobota 30. dubna /18.00 hodin Jan Žižka tentokráte nebude čůrat pivo, ale limonádu (haby se inašeděti mohlynapít). Ktomu bude dětská (ale iostatní) veřejnostseznámena snovou hrou,kterou chcemeinstalovat na sudoměřické návsi. Neděle 1. května /17.30 hod. /Velký sál /Vstupné 110, -Kč nejnovějšípředstavenímichalanesvadby Předprodej od1. dubnavgaleriiuhrocha Pátek 27. května Čtvrtek 21. dubna / / Malý sál /Vstupné50,- Kč Čakry jsou energetická centra, převážně vnašem těle. Jsou to jakési retranslační stanice energie. Energie, která prochází naším tělem, může být špatnou funkcí blokována, atomůže vést knemocem. Přednáška je koncipována tak, že si přijdou na své jaklidé se zkušenostmi sjógou, tak inaprostílaici. dětského maškarního odpoledne: Drogerie Jenčík Jenčíková, Potraviny Nám. T.G. Masaryka, VÚ 3517 ao.s. Galaxie za organizační pomoc Pondělky 4.,11.,18. a od 18a19 hod./ KlubovnaKD KD,UNádraží 602, tel.: ,tel./fax: ,

4 KINO BECHYNÌ PROGRAM NA DUBEN pátek,2.sobota, 20 hodin Superprohnilí Prohnilíse vracejí, abybyli ještě prohnilejší. 3. neděle,4. pondělí, 20 hodin Kameňák 3 Další pokračováníúspěšnýchkomedií ZdeňkaTrošky 7. čtvrtek, 8. pátek, 20. hodin Kdyžse setmí P.Brosnan,S. Hayek aw.harrelson vhl. rolíchkrimikomedie 9.sobota, 10.neděle, 20 hodin Perly asvině Filmová komedie omladých promladé. 11. pondělí, 12.úterý, 20. hodin Zahulíme, uvidíme HaroldaKumar zažijí nejbláznivější nocsvého života. 14. čtvrtek, 15. pátek, 20. hodin Bokovka Víno chutnáaspolečnost ženblaží. Filmovákomedie Mucha se narodil 24. èervence 1860 vivanèicích na Moravì. Vystudoval Slovanské gymnázium vbrnì. Vìnoval se od mládí malíøství, ale marnì se ucházel opøijetí na pražskoumalíøskouakademii.odešelprotonejprvedovídnì,kdepracovalvmalíøských dílnáchvídeòskéstátníopery,odtuddomnichovaapozdìjidopaøíže.zdepùsobiljako uèitel kreslení na Collarosiho akademii, pozdìji si založil vlastní školu. Ilustroval historická abásnická díla avytváøilpo létaplakáty anávrhy výprav pro divadlo Sarah Bernhardtové,vnížnalezlvelkoupøítelkyni.Odroku1903,kdyodjeldoSpojenýchstátù, vyuèoval na malíøských akademiích vnew Yourku, Chicagu afiladelfii. VNew Yorku vzniklamyšlenkanavytvoøeníobrazovéhoseriáluzeživotaslovanù. Ponávratudovlasti pracovalmuchanatomtodílu odroku vezbirohu.podokonèenívìnoval dvacetiobrazovýseriálnazvanýslovanskáepopejhlavnímumìstupraze.alfonsmucha zemøel14.èervence1939vprazeajepochovánveslavínìnapražskémvyšehradském høbitovì. Prvníèeskoslovenskéznámka Hradèanyvyšla abylytohodnoty5haléøù (zelená)a10haléøù(èervenéznámka).hradèancelkemvyšlo26hodnotneperforovaných aètrnáctperforovanýchvjedenáctidruzíchperforace.nejdražšíznichjsoukombinované kombinace, kdyceny za jednu známku dosahují nìkolikdesítektisíc korun.tato naše známková klasika se sbírá rovnìž na korespondencích ztéto doby. Nejdražší jsou korespondencezprvníhodnevydání(dosahujízajedendopisnìkolikdesítektisíckorun) akorespondence od roku do patøí mezi naše nejhledanìjší klasické filatelistické pøedmìty. Proto všichni pátrejte ve starých korespondencích a nabízejte tyto své poklady filatelistùm. Pøíštì vás seznámím s nejdražšími èeskoslovenskýmiznámkamiasnejvìtšímiraritami. Všechnyty,kteøíseosbíráníznámekzajímají,seznámímsemisnímplánemnarok2005: 16. sobota, 17.neděle, 20. hodin Příběhy obyčejného šílenství Kdyžzastřelímevšechny,tak todobředopadne! Vhlavní roli Ivan Trojan. 18. pondělí, 19.úterý, 20 hodin Ray Soul ježivotní cesta, ale vždyje tocesta nelehká (RayCharles) 23. sobota, 20 hodin, 24. neděle,17 hodin Roboti Animovaná filmovákomedie od tvůrců filmudoba ledová. 25. pondělí, 26.úterý, 20 hodin Letec Leonardo dicaprio vroli slavnéholetce, režiséraadobrodruha. 28. čtvrtek, 29. pátek, 20 hodin Blade: Trinity Třetí pokračováníslavného upírského filmu. Filatelistické okénko Vznik prvních československých známek Když se Èeskoslovensko 28. øíjna 1918 osamostatnilo, nebylo zkušeného umìlce, tiskaøe, ani tiskárny, zbìhlých ve výrobì poštovní známky, nebo dosud platily vèeských zemích rakouské známky tištìné ve Vídni ana SlovenskuuherskéznámkytištìnévBudapešti.Navíctubylyidùsledkyprávì skonèenéválky-velkýnedostatekvšehotiskovéhomateriálupotøebnéjakosti. První èeskoslovenské známky sobrazem Hradèan byly vdùsledku tìchto okolností tištìny knihtiskem abyly vydávány zpoèátku jen nezoubkované. Jejichvýrobuprovázelyspìchaneustálépokusy,jakotomsvìdèítrojívýrobní postup, šestkrátupravovanákresba,rùznájakostadruhpapíru,barev,lepua zoubkování. Jak k tomu došlo? Prozatímní vláda uložila poštovnímu tajemníkovi JaroslavuLešetickému, abyopatøil pøíslušné návrhyazadal tisk nových známek. Návrh vytvoøil akademický malíø Alfons Mucha, jenž mìl ateliérvblízkostipoštovníhoøeditelství.muchabìhemètyødnùudìlalnìkolik návrhù. Byly to Hradèany, Osvobozená vlast, Sokol ahusita. Jako první èeskoslovenskouznámkudoporuèilhradèanyakomisetoschválila.muchato zdùvodnil takto:každý národmá své Palladium, kterému svìøuje osudysvé budoucnosti.jáoddìtstvívidìljsemactilvevznešenýchformáchchrámusv. Vítana hradìpražskémhmotné vtìlenítohotosymbolu. Nemohljsempro to volit žádný jiný pro první naše poštovní známky, vždy se jednalo oprvní svobodné kroky mého národa. Mucha, který vìtšinu svého aktivního života tvoøilažilvzahranièí,byldokoncesvéhoživotavlastenec.kdyžsehokrátce pøed koncem jeho života ptali, proè zvolil motiv prvních èeskoslovenských známek Hradèany, odpovìdìl: Nemohl býti pro mme žádný jiný motiv posvátnìjší, nežnašehradèany.zíralijsmeknim tesknì vdobì naší poroby, zøeli jsmepouhoutemnotu.zokenpražskéhohradunezáøilo nikdy svìtlo na Prahu, národ už pøestal témìø doufat, že se jednou naplní vìštba našeho slavnéhojanakomenského. AlfonsMuchajemalíøsvìtovéhovýznamu.Jejedenzmála,kterýpropracoval stylsecesedoabsolutnídokonalosti. Všichni,kdobytytoznámkysemisníhoplánunarok2005chtìlimít,mùžouse najejichodbìrpøihlásilnakaždotýdenníburzeklubufilatelistùvbechyniod10 do11:30vhotelujupiter.cenyzaznámkyaaršíkyvèistémprovedeníjsouza nominální hodnotubez obchodní pøirážky.vpøípadì, žese nìkdo pøihlásí na odbìrznámekražených,jsoucenypodstatnìnižší. AlfonsMuchavkresbìHradèannakreslilvìc,kteráveskuteènostineexistuje. Kdoznefilatelistùpozná, kterávìctoje,mùžetooznámitnanedìlníchburzách klubufilatelistù.tøi objevitelébudouvylosováni.prvnídostaneknihuumìnía známka a sto èeskoslovenských známek, druhý dostane 100 èeskoslovenskýchznámekatøetí50 èeskoslovenskýchznámek. VáclavKovaøík, pøedsedaklubu filatelistù vbechynì Zpráva pro pozornéavšímavéoèi: Dne jsmebyli upozornìni,ženastarémhøbitovì ukostelasv.michalaje spadlánáhrobnídeskasbronzovoubustouak.malíøerudolfakrajce. Posouhlasupana místostarosty M.Beneše byla bustaasvítilna demontována (zobavy krádežea pøípadnéhoprodeje,jaksednesstává), apøenesena ksochaøir.plachtovi,kterývše zrestaurujeapakpodohodìsradnicívpøípadìcelkovérekonstrukcehrobuznovuosadí. Tentoosudbohuželèekácelou øadu míst našichzemøelých.jeužnutnésezamysletnad stavem tohoto místa, upravit jej zøejmì jako park amísto duševního rozjímání s ošetøenýmivybranýmicennýmiobjekty,kterébudenutnéudržovatvpatøiènémstavu. Radko +AnnaPlachtovi

5 Osudy Židů vbechyni (dokončení ze str.2) EduardPopr (1893) bylnejmladšízbratří. Postavilsi jednopatrový důmvlibušině ulici(dnešníknihkupectvípetravokapísimandlové), mělobchodslátkami aoděvy.smanželkouvilmouměldceruhelenu (1926). Nejstarší zbratří Rudolf Popper (nar. 1882) byl vroce 1942 už vdovec, mělvelkoobchod se smíšeným zbožím. VLibušině ulici koupil dům Zeiseanajeho místě postavil dvoupatrový dům (dnes drogeriejenčík).kronikář JosefBurianoněmnapsal: přišelsices holýma rukama, avšak s výtečným obchodním duchem a organisačnímnadáním.ikdyžvbechyniznačněozámožnil,nelzemu přičítat příslovečnou užidů šidbu Včasopise Lázně Bechyně z roku 1933 můžeme najít oznámení, že Rudolf Popper nezaměstnanýmprodázákladnípotravinysvýraznouslevou. K rodině Popperů patřila také Ida Fischerová,jejich sestra. S manželem Kamilem asynemjiřímpřišla dobechyně vroce Od Rudolfa Poppera koupili jeho výstavní dům aobchodovali s látkami.jejímanžel zemřelvroce1940. Dalšímúspěšným obchodníkem byl OttoParýsek (nar.1898).jeho otec Adolf Parýsek (1862) se přistěhoval do Zářečí v r. 1895, obchodovalstabákem,obilím,dobytkem. PodleJosefaBuriana pro svoubodrou povahubylvelmioblíben v kruzíchjehozákazníků,ve společnosti bylrádviděn.ottovlastnildůmaobchodvlibušině ulici (dnesklenotnictví pívontrobové)asmanželkourůženoubyl majitel závodu na výrobu mucholapek (dnes objekt p. Vontora). Do transportusnimišlaijejichdcera,desetiletáblanka. BirkenautakérodinyOttyPopperaaAlfrédaEislera. Ovšemveškeré nadějeskončily 8.března1944,kdybylidosudžijícívěznizzářijových transportů nahnáni do plynových komor abez milosti povražděni. Tento den přišlo o život 3792 vězňů, pocházejících především z územíprotektorátu. V Terezíně zemřeli: Bedřich Lenz ( ),Ludvík Heský ( ) aleontina Spitzová ( ). VTerezíně zůstali jen manželéspitzovi,vrátilsevšakjenjindřichspitz. Kromě rodin, které vbechyni žily,měly zdemajetekirodiny,kterétu nebydlely trvale, většinou byly vpraze. VZářečí vlastnili vilku Jelínkovi,vŽidovské ulici byli majiteli patrového domu Jindřich Zucker a jeho sestra Marie Müllerová, také stará bechyňská židovskárodina. Rohový dům vlibušině ulici a vedlejší důmvširoké ulici patřil původně Reinišům.Posmrtirodičů sestalymajitelkami jejichdcery Hilda Wittlerová agiza Rindová. VČechově ulici měla důmvalerie Wolfová. Aniztěchto pražskýchžidů sedobechyně jižnikdonepodíval. Zcelkového počtu 42 deportovaných osob židovského původu v Bechynisevrátiljenjeden,JindřichSpitz.Mezi41obětmiholocaustu je 5dětí, nejmladšímu bylo pětlet, 6mladých lidí do 20 let. Jejich strašlivou anesmyslnou smrt vplynových komorách neměl ani kdo oplakávat,neboť bylyvyvražděnyijejichrodiny. Použitéprameny: Terezínskápamětní kniha Přehled transportů do Terezína aosvětimi apřehled holocaustu z Bechyně data zžidovského muzea vpraze Archiv města Bechyně policejnípřihlášky aprohlášení zamrtvé. Státní okresní archiv Tábor dokumenty ožidovském obyvatelstvu Bechyně zlet Státní okresní archiv Písek -podklady pro sčítání obyvatelbechyně z r a1910 Šatra, Josef: Kronikaměsta Bechyně Burian, Josef: Kronika města Bechyně Chleborad,Arnošt: Popis okresu bechyňského J.Trčková Obchod p.parýska Členem městského zastupitelstva byl Alfréd Eisler (1891). Jeho žena Marta (1894) byla dcerou Mořice Gottlieba (zemřel vr. 1933), váženého občana aobchodníka. Vedl obchod skoloniálním zbožímazemědělskýmiproduktyvmichalskéulici.bylpovažovánza poctivéhoobchodníkaadobrosrdečného člověka.mělijedinoudceru Hanu(1920). VŠiroké ulici, dříve také pojmenované Židovská, mělmalý domek BedřichLenz (1894)ajehomanželkaVěra(1881). NevšichnibechyňštíŽidébyli úspěšnými obchodníkyazámožnými občany, kromě rodiny Heských mezi ty opravdu chudé patřili Reimanovi. Bydleli vmalém domku na Parkánech. Josef Reiman (1880) přišel do Bechyně v roce 1920, živil se jako podomní obchodník,takésběremkůží,peříahadrů. Spolusnímžilamanželka Kamila(1896)asynové Oskar(1922),absolventkeramickéškoly a Karel(1923),učeň,pozdějidělníkvSezimově Ústí. Po anšlusu Rakouska se zvídně přistěhoval Arnošt Herlinger (1913) smanželkou Alžbětou Herlingerovou -Jeletzovou,dcerou paníillínové. MělvúmysluvystěhovatsedoAustrálie,zmeškalvšak termín odjezdu auvízl vbechyni. Jeho ženaalžběta (1916) byla zatčenadříveazemřelazřejměvravensbruckuvr Terezín nebyl pro většinu ztěch, kteří museli 12.listopadu 1942 opustit Bechyni, konečnoustanicí. Na cestu zterezína doosvětimi se kromě rodiny Otty Poppera aalfréda Eislera vydaly transportem soznačenímcqdoosvětimi Birkenau.Dvatransporty vypravené z Terezína 6.září 1943 vybočovaly ze zaběhnutého schématu:transportybylynezvykleveliké,celkem5007osobvjediný den,po příjezdudoosvětimineproběhlaobvykláselekce,věznibyli umístěni vpobočce osvětimského komplexu Birkenau. Tábor byl označován jako terezínský rodinnýtábor, muži, ženy,děti bylisice ubytováni odděleně, ale mohli se navzájem stýkat na společném prostoru. Vězni nebyli využíváni kotrocké práci. Úmyslem nacistů bylo propagandistické využití rodinného tábora pro uklidnění světového veřejného mínění. Transporty 6. září 1943 odvezly do Židovský hřbitov vbechyni SBÍRKA VĚCÍ PRO CHUDÉ se uskutečnívsobotu od 9do 17 hod. avneděli od10 do 13 hod.na obvyklémmístě na nádraží ČD.Bližší údaje najdete na plakátech,nebo na tel ŽIVOTNÍ JUBILEA -DUBEN let Hrachovinová Vlasta 89 let Navrátilová Marie 88 let Rybová Božena 83 let Dohnal Vladimír, Staňková Marie, 82 let Horáček František, Hrachovina Vladimír 81 let Bendová Květuše,Hrubá Vlasta, Písačka Jan, Pítra Jaroslav 80 let Dohnalová Jarmila, Mikšovská Jiřina 79 let Čiháková Vlasta, Englická Květuše,Haškovcová Jaroslava, KlobásováAnna, Šachová Věra 78 let NovotnýVladimír 77 let DlouháMarie, DorňákováAnna 76 let BoučekVáclav,Dolejší Zdeněk 75 let HlasováBožena, KopečkováAnna, SnášelováMarie, Zeilingerová Jiřina GRATULUJEME Osobní údaje vtéto rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů

6 Kurzy angličtiny, aj-konverzace tel: K&K POKER,s.r.o. KamnářstvíBechyně přijmena zkrácený úvazekpro provozovnu Radětice45 účetní Požadujeme: znalost apraxi podvojného účetnictví, znalost skladovéhohospodářství, řidičský průkaz, znalost prácena PC, německýjazykvýhodou Nabídkyse strukturovaným životopisem zasílejte na adresuradětice 45, 39165Bechyně. Tel.: PRODÁM BYT VBECHYNI, 4+1 VOS.VLASTNICTVÍ. NABÍDNĚTĚ.TEL Hledá nové pracovníky natato volná pracovní místa NaLibuši891, Bechyně Tel.: Fax: Kovoobráběče vyučené voboru, práce nacnci klasických strojích, ve vícesměnném provozu. Perspektiva dalšího odborného růstu. Pracovníka úklidu požadujemesamostanýa zodpovědnýpřístup kplnění stanovenýchúkolů. Nástup dle dohody. Kontakt: p. Vacek Nabízíme zajímavou práci vpříjemném prostředí. Za kvalitní práci nabízíme dobré finanční ohodnocení. PODLAHÁØSTVÍ VZORKOVÁ PRODEJNA Provedení rozpoètu amožnost pokládky Provozní doba: Tel , Vinaøického nám. 209, Týn nad Vltavou ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ ALENA STAŇOVÁ Rozšířeno oprodej textilu Dětského/dámského /pánského Velmi příznivé ceny!!! přinákupu nad 500Kč 5% sleva!!! sídl.obránců míru 820 (vedle pekárny zadní vchod) TĚŠÍME SE NAVAŠÍ NÁVŠTĚVU 2 2 Prodám dvougeneraèní RD 141 m se zahradou 1022 m v Bechyni, stáøí 20 let, možnoivýmìnou za 2-3+1na Písecké, platba dohodou. Tel.: Mìstský zpravodaj è.4/2005, denvydání: mìsíèník. Vydává Mìsto Bechynì, IÈO: ,nám.T.G.Masaryka 2, Vychází vbechyni 1. denvmìsíci. Ev.è. period. tisku 37/97.Náklad 2100výtiskù. ZDARMA. Pøipomínky,návrhy apøíjem inzerce (15 Kè/cm )poštou, na tel a , nebo na Tisk RUDI -reklamní studio, tiskárna Planá n.luž, tel

BECHYŇSKÝ. PF 2 11 Šťastný a klidný nový rok 2011 všem občanům Bechyně přeje vedení radnice.

BECHYŇSKÝ. PF 2 11 Šťastný a klidný nový rok 2011 všem občanům Bechyně přeje vedení radnice. +KNOFLÍKIÁDA BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ PF 2 11 Šťastný a klidný nový rok 2011 všem občanům Bechyně přeje vedení radnice. nebo kousky dřeva, nezapínalo se ale dírkami, ale smyčkami. Když se totiž oděv

Více

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz Milevský zpravodaj 12 2014 MILEVSKÝ str. 1 www.milevsko-mesto.cz prosinec ZPRAVODAJ 2014 www.milevsko-mesto.cz V á ž e n í spoluobčané, milí přátelé dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců městského

Více

č.6 DNES V LISTECH: www.zamberk.cz ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XIX.

č.6 DNES V LISTECH: www.zamberk.cz ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XIX. ŽAMBERSKÉ LISTY www.zamberk.cz 1 ROČNÍK XIX. Zámecký rybník, foto: Pavel Morávek DNES V LISTECH: POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MOBILNÍ SVOZ ODPADŮ LIDOVÝ DŮM - OREL VZPOMÍNKA NA RADOVANA LUKAVSKÉHO ČTRNÁCTIDENÍK

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Někteří dobří rodáci z Novopacka

Někteří dobří rodáci z Novopacka 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ * 9.1.1905 Rulf Eduard ing. redaktor Čsl. Rozhlasu Káhira v letech Lázně Bělohrad 1942-1944 * 11. 1. 1915 Mlejnková Anna novinářka popravená nacisty Stará

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Ročník: XIX 11. 1. listopadu 2011 Den Sociálních služeb Města Milevska v Domě kultury v Milevsku Ve středu 12. října 2011 se v Domě kultury v Milevsku uskutečnil Den Sociálních

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Volby do Zastupitelstva města Tábora se konají 20. a 21. října

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Volby do Zastupitelstva města Tábora se konají 20. a 21. října www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Pro tento krátký úvodník jsem nevybral ani žádné hodnocení úspěšných zářijových Táborek, ani zamyšlení nad v říjnu očekávanými komunálními

Více

Vydává město Uherský Brod únor 2012 číslo 02 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Panský dům čekají velké změny

Vydává město Uherský Brod únor 2012 číslo 02 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Panský dům čekají velké změny Vydává město Uherský Brod únor číslo zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Panský dům čekají velké změny Formace Please The Trees hrající indie-rock vystoupila v kině Máj. Více str. 1 Foto: Jiří Zerzáň Monumentální

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Komunální volby v Otrokovicích vyhrála ČSSD

Komunální volby v Otrokovicích vyhrála ČSSD Měsíčník obyvatel města Otrokovice Společnost Westminster a Asociace komunikačních agentur udělují v rámci European Monitor of Government Communications 2008 ČESTNÉ UZNÁNÍ Společnost Westminster a Asociace

Více

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH 3 / 2015 POHOŘELICE, 17. 3. 2015 ZDARMA Tento článek vzniká koncem února a musíme konstatovat, že se opakuje situace z loňského roku,

Více

se zprávami z Jaroměřic a Chornic

se zprávami z Jaroměřic a Chornic se zprávami z Jaroměřic a Chornic KVĚTEN/2010 65 let od osvobození Československa Občané Jevíčka v nacistických věznicích a koncentračních táborech Tragické události roku 1938 a to, co následovalo po té,

Více

Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba

Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba 11/2006 Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba Na titulní straně Domoradice (místní část Vysokého Mýta, 4 km jihozápadně od města) Archeologické nálezy svědčí o dávném osídlení

Více

Vydává město Uherský Brod únor 2013 číslo 2 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Fašanku, fašanku, Veliká noc bude...

Vydává město Uherský Brod únor 2013 číslo 2 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Fašanku, fašanku, Veliká noc bude... Vydává město Uherský Brod únor číslo zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Fašanku, fašanku, Veliká noc bude Na sedmdesát účinkujících se představilo v krásném pořadu s živým betlémem v atriu Muzea J. A.

Více

Hole ovsko. 6/2010 25. bfiezna 2010 roãník XVI. Velikonoční jarmark v Holešově. Co vy na to, pane starosto? Noční prohlídka zámku

Hole ovsko. 6/2010 25. bfiezna 2010 roãník XVI. Velikonoční jarmark v Holešově. Co vy na to, pane starosto? Noční prohlídka zámku Zahrádkáři v Dobroticích slavili. Str. 4 Vlaďka Dvořáková o Žebrácké opeře. Str. 17 Orfeus vyvolal bouřlivé ovace. Str. 18 a 19 6/2010 25. bfiezna 2010 roãník XVI. Hole ovsko cena 12,- Kã Regionální ãtrnáctideník

Více

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs Rok 1991 Charakteristickým rysem vývoje společnosti v letošním roce, který se plně promítal i do místních poměrů, byla polarizace názorů uvnitř politických stran a hnutí a jejich organizační upevňování.

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal Z P R A V O D A J M Ě S T A 6. října 2010 ČÍSLO 19 ROČNÍK XI ZDARMA Městské zastupitelstvo schválilo založení společné organizace na podporu rozvoje cestovního ruchu Významný krok k dalšímu rozvoji spolupráce

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. PŮJČKY na dluhy a exekuce VÝROBA RAZÍTEK. Průtah městem dokončen. Tel.: 739 443 544 www.dinero.cz AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT...

Z RCA DLO Z RCA DLO. PŮJČKY na dluhy a exekuce VÝROBA RAZÍTEK. Průtah městem dokončen. Tel.: 739 443 544 www.dinero.cz AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... PŮJČKY na dluhy a exekuce Tel.: 739 443 544 www.dinero.cz ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRO VÍCE VĚŘITELŮ Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník X. Číslo 21 18. listopadu 2011 Distribuční síť: cílený roznos

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

DETAŠOVANÉ ÚŘADY V PRAZE ČEKÁ STĚHOVÁNÍ A RUŠENÍ

DETAŠOVANÉ ÚŘADY V PRAZE ČEKÁ STĚHOVÁNÍ A RUŠENÍ Ročník 7 jaro 2015 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Zpravodaj o životě v mikroregionu Střední Polabí Budova detašovaného pracoviště na náměstí Republiky v Praze POHODLNÝ PŘÍSTUP K ÚŘEDNÍM SLUŽBÁM KONČÍ

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

Kalendář akcí v Horních Počernicích v červnu 2014

Kalendář akcí v Horních Počernicích v červnu 2014 06/2014 Ročník 62 S KOLEM BEZPEČNĚ NA PRÁZDNINY 12. 6., ZŠ Stoliňská Kalendář akcí v Horních Počernicích v červnu 2014 DO 1. 6. VÝSTAVA FENOMÉN IGRÁČEK...CHVALSKÝ ZÁMEK DO 1. 6. MILOŠ FIKEJZ: TVÁŘE SVĚTA

Více