Zápis z 22. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. září 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 22. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. září 2010"

Transkript

1 Zápis z 22. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. září 2010 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková Jiří Horáček Ing. Jaroslav Jelínek František Jirout Tomáš Kopecký Jana Kosová Jaroslava Krákorová JUDr. Miroslav Krištof Karel Kubíček Zdeňka Malá Miroslav Páv Alena Samková Rudolf Vecka Ing. Jiří Vintiška Jiří Vintiška MUDr. Vladimír Vobořil Jaroslav Vomáčka tajemnice Ing. Milena Pekařová Nepřítomni: zastupitelé Marie Brunová Veronika Jiravová Jaroslav Mangl Hosté: právní zástupce MČ Mgr. Ivan Chytil stenografka pí. Jindra Podvalová Předsedající: Alena Samková Zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice zahájila starostka paní Alena Samková v 18,00 hod. Přivítala přítomné zastupitele a hosty zasedání. Na zasedání je přítomno 18 zastupitelů. Zastupitelstvo je schopno se usnášet. Zápis z 21. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice byl ověřen a je vystaven, nebudou-li k němu vzneseny připomínky, bude považován za schválený. 1

2 Úvod Zapisovatelkou jednání byla určena paní Renata Fuchsová. Ověřovateli zápisu byli navrženi: paní Ivana Heřmánková a paní Jaroslava Krákorová. Návrhová komise byla navržena ve složení: pan Miroslav Páv a pan Tomáš Kopecký. Hlasování o ověřovatelích zápisu a o složení návrhové komise (společné hlasování): Z-22/0/10 Zastupitelstvo MČ Praha Čakovice schvaluje ověřovatele zápisu - paní Ivanu Heřmánkovou a paní Jaroslavu Krákorovou a návrhovou komisi ve složení pan Miroslav Páv a pan Tomáš Kopecký. Návrh programu: 1. Zpráva o činnosti rady MČ v období mezi 21. a 22. ZMČ 2. Změny v rámci rozpočtu 3. Odměny členů komisí a výborů 4. Prodej pozemku parc. č. 1336/16 k. ú. Čakovice a vzdání se vlastnického práva ke stavbě trafostanice TS 68 na tomto pozemku 5. Koupě pozemku parc. č. 479/75 k. ú. Třeboradice LAMAR Invest s.r.o. 6. Darování části pozemku parc. č. 1336/2 k. ú. Čakovice na stavbu parkoviště 7. Doplnění usnesení č. Z-20/4/10 smlouva o zřízení věcného břemene PREdistribuce a.s. 8. Smlouva o zřízení věcného břemene PREdistribuce a.s. parc. č. 343 k. ú. Miškovice 9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Telefónica O2, Czech Republic, a.s. na stavbu na pozemcích parc. č. 1252/1 a dalších, k. ú. čakovice 10. Smlouva o zřízení věcného břemene PREdistribuce, a.s. parc. č. 1151/10 a 1560/1, k. ú. Čakovice 11. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na pozemcích parc. č. 1/2, 4/2 a dalších, k. ú. Miškovice 12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s obchodní firmou RNDr. Jan Blažek, na pozemku parc. č k. ú. Čakovice a na parc. č. 489 k. ú. Třeboradice 13. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene PREdistribuce, a.s. parc. č. 1170/3, 1336/2, 1336/29, 1336/30, 1532, 1533/1, 1582, 1628 k. ú. Čakovice 14. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene PREdistribuce, a.s. parc. č. 303/2, 520, 523/1 k. ú. Třeboradice 15. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Telefónica O2, a.s. 1252/110 a 1252/111, k. ú. Čakovice 16. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMČ Závěr Vzhledem k tomu, že se objevily nové okolnosti, týkající se pozemků v bodu 15., navrhla starostka Alena Samková stažení tohoto bodu z programu zasedání zastupitelstva. Hlasování o upraveném programu: 2

3 Program 22. zasedání ZMČ Praha - Čakovice je schválen. Schválený program: 1. Zpráva o činnosti rady MČ v období mezi 21. a 22. ZMČ 2. Změny v rámci rozpočtu 3. Odměny členů komisí a výborů 4. Prodej pozemku parc. č. 1336/16 k. ú. Čakovice a vzdání se vlastnického práva ke stavbě trafostanice TS 68 na tomto pozemku 5. Koupě pozemku parc. č. 479/75 k. ú. Třeboradice LAMAR Invest s.r.o. 6. Darování části pozemku parc. č. 1336/2 k. ú. Čakovice na stavbu parkoviště 7. Doplnění usnesení č. Z-20/4/10 smlouva o zřízení věcného břemene PREdistribuce a.s. 8. Smlouva o zřízení věcného břemene - PREdistribuce a.s. parc. č. 343 k. ú. Miškovice 9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Telefónica O2, Czech Republic, a.s. na stavbu na pozemcích parc. č. 1252/1 a dalších, k. ú. čakovice 10. Smlouva o zřízení věcného břemene PREdistribuce, a.s. parc. č. 1151/10 a 1560/1, k. ú. Čakovice 11. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na pozemcích parc. č. 1/2, 4/2 a dalších, k. ú. Miškovice 12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s obchodní firmou RNDr. Jan Blažek, na pozemku parc. č k. ú. Čakovice a na parc. č. 489 k. ú. Třeboradice 13. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene PREdistribuce, a.s. parc. č. 1170/3, 1336/2, 1336/29, 1336/30, 1532, 1533/1, 1582, 1628 k. ú. Čakovice 14. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene PREdistribuce, a.s. parc. č. 303/2, 520, 523/1 k. ú. Třeboradice 15. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMČ 3

4 K bodu 1. Zpráva o činnosti rady MČ v období mezi 21. a 22. ZMČ Předkládá: tajemnice ÚMČ Ing. Milena Pekařová Zpravodaj: Ing. Milena Pekařová Z-22/1/10 Zastupitelstvo MČ Praha Čakovice bere na vědomí zprávu o činnosti Rady MČ Praha Čakovice v období mezi 21. a 22. zasedáním zastupitelstva, tj. v době od do K bodu 2. Změny v rámci rozpočtu Praha - Čakovice Zpravodaj: Danuška Bossanyiová Z-22/2/10 Zastupitelstvo městské části Praha Čakovice schvaluje rozpočtová opatření pro rok 2010 dle přiložené tabulky č. 1 a 2. K bodu 3. Odměny členů komisí a výborů Zpravodaj: Danuška Bossanyiová Z-22/3/10 Zastupitelstvo MČ Praha Čakovice schvaluje 1. odměny navržené předsedy komisí a výborů pro členy komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, za 1. pololetí roku 2010 uvedené v příloze 2. odměny předsedům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, v této výši: 4

5 200 pan Kantner Václav komise pro dopravu 200 MUDr. Václavek Lubor komise zdravotní 200 Ing. Seidl Michal, MBA komise životního prostředí 200 pan Kolář Václav komise pro Miškovice Starostka Alena Samková předává řízení zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice zástupci starostky JUDr. Miroslavu Krištofovi a předkládá bod č. 4. K bodu 4. Prodej pozemku parc. č. 1336/16 k. ú. Čakovice a vzdání se vlastnického práva ke stavbě trafostanice TS 68 na tomto pozemku Zpravodaj: Alena Samková Bez rozpravy: Z-22/4/10 Zastupitelstvo MČ Praha Čakovice 1. schvaluje prodej pozemku parc. č. 1336/16 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 56 m² v obci Praha, k. ú. Čakovice společnosti PREdistribuce, a.s., IČ: , se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5, PSČ za cenu schvaluje vzdání se vlastnického práva ke stavbě technického vybavení budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, a to distribuční transformační stanice TS 68 postavené na pozemku parc. č. 1336/16 v obci Praha, k. ú. Čakovice ve prospěch PREdistribuce, a.s. IČ , se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5, PSČ Zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof předává řízení zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice zpět starostce Aleně Samkové. K bodu 5. Koupě pozemku parc. č. 479/75 k. ú. Třeboradice LAMAR Invest s.r.o. Zpravodaj: Ing. Jiří Vintiška Z-22/5/10 Zastupitelstvo městské části Praha Čakovice schvaluje koupi pozemku parc. č. 479/75 o výměře 533 m² v obci Praha, k. ú. Třeboradice od společnosti LAMAR Invest s.r.o., se sídlem Komunardů 39, Praha7, IČ včetně na něm vybudovaného parku oddechové 5

6 zóny za 1,-Kč., podmínkou převzetí bude splnění norem a bezpečnostních předpisů pro umístění a provoz hracích prvků a skladba rostlin bude odpovídat předloženému seznamu ze dne K bodu 6. Darování části pozemku parc. č. 1336/2 k. ú. Čakovice na stavbu parkoviště Zpravodaj: Ing. Jiří Vintiška Z-22/6/10 Zastupitelstvo městské části Praha Čakovice schvaluje záměr darování částí pozemku parc. č. 1336/2 v obci Praha, k. ú. Čakovice, dle návrhu GP pozemků parc. č. 1336/A o výměře 174 m² a parc. č. 1336/B o výměře 120m², za účelem vybudování parkoviště, Bytovému družstvu Kysucká 1, IČ , se sídlem Kysucká 691/1, Praha 9 Čakovice. Pro: 16 Proti: 2 K bodu 7. Doplnění usnesení č.z-20/4/10 smlouva o zřízení věcného břemene - PREdistribuce a.s. Z-22/7/10 Zastupitelstvo městské části Praha Čakovice doplňuje usnesení č. Z- 20/4/10, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s., IČ , se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5, na zřízení distribuční soustavy kabelové vedení 1 kv uložené v pozemcích parc. č. 1303/4, 1309/22, 1336/2 a 1582, o pozemek parc. č. 1520, vše v obci Praha, k. ú. Čakovice. 6

7 K bodu 8. Smlouva o zřízení věcného břemene PREdistribuce a. s., poz. parc. č. 343, k. ú. Miškovice Z-22/8/10 o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5, PSČ , IČ: , k tíži pozemku parc. č. 343 v obci Praha, k. ú. Miškovice za cenu DPH splatnou do 30 dnů od doručení smlouvy o zřízení věcného břemene s vyznačením vkladu práva do katastru nemovitostí. Věcné břemeno se zřizuje za účelem umístění, zřízení, zajištění provozu, oprav a údržby kabelového vedení 1 kv. K bodu 9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Telefónica O2, Czech Republic, a.s. na stavbu na pozemcích parc. č. 1252/1 a dalších, k. ú. Čakovice Z-22/9/10 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností Telefónica O2, Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, IČ: na stavbu, kterou investor Telefónica O2 Czech Republic, a.s. nazval: , PH9, Čakovice, Hala parc. č. 1252/18, ÚPS, v pozemcích parc. č. 1252/1, 1252/111 a 1252/88 vše obec Praha, k. ú. Čakovice, za cenu příslušná sazba DPH, splatnou do 60 dnů ode dne doručení smlouvy o zřízení věcného břemene s vyznačením vkladu práv do katastru nemovitostí. Věcné břemeno se zřizuje za účelem umístění, zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení. 7

8 K bodu 10. Smlouva o zřízení věcného břemene PREdistribuce a. s., parc. č. 1151/10 a 1560/1, k. ú. Čakovice Z-22/10/10 o zřízení bezúplatného věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5, IČ: na stavbu, kterou investor PREdistribuce, a.s. nazval Stavba č Tělocvična ZŠ Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, v pozemcích parc. č. 1151/10 a 1560/1 vše v obci Praha, k. ú. Čakovice. Věcné břemeno se zřizuje za účelem umístní, zřízení, zajištění provozu, oprav a údržby kabelového vedení. K bodu 11. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene Telefónica O2, Czech Republic, a.s. na pozemcích parc. č. 1/2, 4/2 a dalších, k. ú. Miškovice Z-22/11/10 o zřízení věcného břemene se společností Telefónica O2, Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, IČ: na stavbu podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě pod označením Miškovice, obytný soubor Na Kačence, ÚPS; na pozemcích 1/2, 4/2, 310/14, 310/128, 310/129, 310/132, 336, 337/1, 338/1 vše obec Praha, k. ú. Miškovice, za cenu DPH, splatnou do 30 dnů od doručení listiny, ve které je uvedeno datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí. Věcné břemeno se zřizuje za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení. 8

9 K bodu 12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s obchodní firmou RNDr. Jan Blažek, na pozemku parc. č. 1448, k. ú. Čakovice a na parc. č. 489, k. ú. Třeboradice Z-22/12/10 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s obchodní firmou RNDr. Jan Blažek, se sídlem Na Dračkách 843/24, Praha 6, IČ: , na veřejnou komunikační síť optický kabel a 2 HDPE trubky pod názvem TKR Čakovice, napojení 2, v pozemcích parc. č obec Praha, k. ú. Čakovice a 489 obec Praha, k. ú. Třeboradice, za cenu ,- Kč + DPH, splatnou do 30 dnů od doručení listiny, ve které je uvedeno datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí. Věcné břemeno se zřizuje za účelem zřízení, provozu, oprav a údržby podzemního komunikačního vedení. K bodu 13. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene PREdistribuce a. s., parc. č. 1170/3, 1336/2, 1336/29, 1336/30, 1532, 1533/1, 1582, 1628 k. ú. Čakovice Z-22/13/10 o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5, IČ: na zařízení distribuční soustavy kabelové vedení 1 kv v pozemcích parc. č. 1170/3, 1336/2, 1336/29, 1336/30, 1532, 1533/1, 1582, 1628 vše obec Praha, k. ú. Čakovice, za cenu příslušná sazba DPH, splatnou do 30 dnů od zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí. Věcné břemeno se zřizuje za účelem umístní, zřízení, zajištění provozu, oprav a údržby kabelového vedení. 9

10 K bodu 14. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene PREdistribuce a. s., parc. č. 303/2, 520, 523/1 k. ú. Třeboradice Z-22/14/10 o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5, IČ: na zařízení distribuční soustavy kabelové vedení 1 kv a 22 kv v pozemcích parc. č. 303/2, 520 a 523/1 obec Praha, k. ú. Třeboradice, za cenu příslušná sazba DPH, splatnou do 30 dnů ode dne doručení smlouvy o zřízení věcného břemene s vyznačením vkladu práva do katastru nemovitostí. Věcné břemeno se zřizuje za účelem umístní, zřízení, provozu, oprav a údržby kabelového vedení. K bodu 15. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMČ - Ing. Jaroslav Jelínek, Alena Samková, Rudolf Vecka - JUDr. Miroslav Krištof poslední zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice v tomto složení poděkování, rozloučení Závěr Paní starostka Alena Samková poděkovala všem zastupitelům za práci v zastupitelstvu v tomto volebním období, poděkovala též všem zaměstnancům úřadu MČ Praha Čakovice. Rozloučila se se všemi přítomnými a zasedání zastupitelstva městské části Praha Čakovice hod. ukončila. Diskuse občanů: - bez příspěvku Ověřovatelé zápisu: Ivana Heřmánková.. Jaroslava Krákorová.. Alena Samková starostka MČ Praha Čakovice JUDr. Miroslav Krištof zástupce starostky MČ Praha Čakovice 10

11 Příloha č. 1 k bodu č. 3. odměny za 1. pololetí 2010 Návrh odměn členům komisí a výborů zastupitelstva viz tabulka Návrh odměn předsedům komisí a výborů zastupitelstva viz usnesení VÝBORY A KOMISE Kontrolní výbor František Jirout Daniel Kajpr Václav Kapal Jan Pollák Jiří Vintiška st. Lenka Vojpichová Finanční výbor Danuška Bossanyiová Milena Černohorská Antonín Černý Václav Kolář Mgr. Hana Kociánová komise školská Jana Kosová MUDr. Vladimír Vobořil Marcela Neumannová Petra Boháčková Kateřina Navarová komise pro dopravu Václav Kantner Jaroslav Mangl Karel Kubíček Zdeněk Kučera Miroslav Páv Danuška Bossanyiová komise pro bezpečnost Jaroslav Mangl Tomáš Kopecký Karel Kubíček komise místního hospodářství Miroslav Páv Jan Pollák Miroslav Vaněk Jiří Hurda komise pro sport a tělovýchovu Karel Kubíček Miloš Vojáček Ing. Miroslav Petřík Jiří Rys komise stavební a územního rozvoje Jiří Vintiška st. MUDr. Vladimír Vobořil Miloš Vojáček Jan Hořice František Šnobl komise bytová a sociální Rudolf Vecka Josef Hříbal Eva Hýblová Hana Eisová Marie Kofláková komise kulturní Ivana Heřmánková Vladimíra Jakimeczková 11 Odměna Kč ,--Kč

12 Helena Volková Dana Buzková komise zdravotní MUDr. Lubor Václavek Eva Hýblová JUDr. Miroslav Krištof komise životního prostředí Ing. Michal Seidl, MBA Miloslav Enc Tomáš Kopecký Aleš Navrátil Zora Vorbsová Ing. Jan Klouda komise pro Miškovice Václav Kolář Václav Kapal Ing. Michal Seidl, MBA Ludvík Hrdina Petr Rožek komise pro Třeboradice Jaroslav Vomáčka Zdeněk Tyrner František Čech Blanka Paulová Michaela Šimůnková Martina Černá Ladislav Přibyl Marie Brunová Miloslav Enc celkem ,- Kč pan Kantner Václav komise pro dopravu 200 MUDr. Václavek Lubor komise zdravotní 200 Ing. Seidl Michal, MBA komise životního prostředí 200 pan Kolář Václav komise pro Miškovice členové + předsedové celkem

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 77 konané dne 5. 10. 2009 389/2009 402/2009 Přítomni : zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof (vyjma body 3-5), ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová,

Více

USN RM 220/2013 USN RM 221/2013 USN RM 222/2013 USN RM 223/2013 USN RM 224/2013 USN RM 225/2013 Smlouva o spolupráci - časopis U nás v Čakovicích Žádost o výpůjčku prostor - Bílej mlejn o.s. Žádost o příspěvek

Více

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Viz Prezenční listina pan Jiří Knotek, Bc. Michal Selinger

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 24 konané dne 8. 8. 2011 USN RM 277/2011 298/2011

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 24 konané dne 8. 8. 2011 USN RM 277/2011 298/2011 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 24 konané dne 8. 8. 2011 277/2011 298/2011 Přítomni: zástupci starosty Ing. Jiří Vintiška, Mgr. Jana Kopecká Ing. Michal Motyčka, Ilona Bervicová tajemnice

Více

Přehled usnesení MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE dle čísel ze dne: 08.10.2012 Číslo Název Předkladatel 438/2012 439/2012 440/2012 441/2012 442/2012 443/2012 444/2012 445/2012 446/2012 447/2012 448/2012 449/2012

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Č. 115/05 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod bodem II., s majetkoprávními operacemi pod bodem I. Ing. Evě Kočárkové,

Více

z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 20. 7. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 20. 7. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 9. schůze, konané dne 24.04.2013 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 12/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Žofia Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková,

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více