9/2003 VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI. SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod AKTUALITY ORJ BM 9/2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9/2003 VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI. SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod AKTUALITY ORJ BM 9/2003"

Transkript

1 Okres Brno - mìsto Èeská Brno Tel/fax: /2003 Úøední hodiny kanceláøe Tajemník Po Út Èt Pá Hospodáøka St Vyšlo PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI aneb DEN PRO VŠECHNY DÌTI I DOSPÌLÉ SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod v LUŽÁNKÁCH Poslední pøípravná schùzka zástupcù støedisek se koná v pondìlí 1.9. v v zasedací místnosti ORJ na Èeské 11!!! VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 V dubnu 2004 se bude po tøech letech opìt konat volební snìm Okresu Brno-mìsto. Tento snìm bude mimoøádný pøedevším tím, že vìtšina souèasných èlenù pøedsednictva již nebude znovu kandidovat do volených funkcí a také vìtšina jmenovaných zpravodajù již nebude pokraèovat ve své práci v pøedsednictvu v dalším volebním období. Dovoluji si proto apelovat na všechny brnìnské èinovníky, aby se ve svých støediscích velmi vážnì zabývali otázkou kandidatury na nìkterou z volených funkcí v ORJ nebo možností pracovat v ORJ jako jmenovaný zpravodaj. Jistì si všichni uvìdomujeme, že dobøe fungující okresní rada je dùležitá pro všechna støediska k zajištìní nezbytného servisu a toku finanèních prostøedkù. Je proto nutné, aby èleny ORJ byli lidé schopní, ochotní pracovat a øešit vzniklé problémy, tolerantní, schopní komunikovat i naslouchat. V Brnì je 19 støedisek - jestliže každé støedisko najde ve svých øadách jednoho skauta ochotného pracovat v ORJ, není tøeba se o osud a fungování ORJ v nadcházejícím období obávat (v souèasnosti má pøedsednictvo 4 volené èinovníky, 6 zpravodajù a 4 èinovníky v revizní komisi). Pøípadným zájemcùm o práci v ORJ nabízí souèasní èlenové pøedsednictva možnost seznámit se s náplní práce v ORJ ještì pøed snìmem, jmenovaní zpravodajové mohou zauèovat své nástupce již nyní (chcete-li využít této nabídky, kontaktujte tajemníka ORJ). Ve volbách 2004 již nebudou kandidovat: - pøedsedkynì ORJ Mgr. Alexandra Staòková - výchovná zpravodajka DK Alžbìta Sládeèková - výchovný zpravodaj CHK Pavel Lièman Dále je tøeba doplit revizní komisi - vhodní by byli alespoò 3 kandidáti do revizní komise. Ze jmenovaných zpravodajù ukonèí v dubnu 2004 svoji èinnost v ORJ: - tiskový zpravodaj a zpravodaj pro Mlýn Ing. Ivo Brzobohatý - zpravodaj pro duchovní výchovu Ing. Karel Procházka - zdravotní zpravodaj Eva Dojivová - organizaèní zpravodaj Ing. Roman Dvoøák Jakékoli dotazy k volbám 2004 a k èinnosti ORJ mùžete smìøovat pøímo na pøedsedkyni ORJ e- mail Alexandra Staòková - Ája pøedsedkynì ORJ BM STRANA 1

2 STRANA 2 AKCE V ZÁØÍ 1. PoSchùzka Sk. den ORJ 2. Út 3. St 4. Èt 5. Pá 6. So 7. Ne 8. Po 9. Út 10.St 11. Èt 12.Pá 13.So Brnìnský skautský den 14. Ne 15. Po 16.Út 17. St 18.Èt 19.Pá Pochod z Brna do Brna Odevzdat rekapitulace táborù 20.So 21. Ne 22.PoKruh Lesních škol DK 23.Út 24.St 25.Èt 26.Pá 27.So Krajské setkání R&R } 28.Ne 29.Po 30.Út Odevzdat pøedpoklad prov. nákladù a èerpání dotace na KA NEJBLIŽŠÍ AKCE Výjezdní plénum ORJ Mlýn } Zdravotní kurz Slamníèek CVVZ 2003 V ZÁØÍ SLAVÍ 55 Let: Václav KØÍŽ, zástupce vùdce 34. oddílu, zástupce vùdce 18. støediska 45 Let Hana DVOØÁKOVÁ - Ku a, zástupkynì vùdkynì 17. oddílu, hospodáøka 26. støediska 25 Let Veronika JANEÈKOVÁ, èlenka 3. oddílu, 12. stø. Petr MRÁZEK, èlen 7. oddílu, 26. støedisko 20 Let Helena ONDRÁÈKOVÁ, zástupce vùdkynì 35. roje svìtlušek, 24. støedisko Petr KUDLIÈKA, zást. vùdce 35. sm. vlèat, 24.stø. Iva ŠAŠVATOVÁ, èlenka 14. dív. oddílu, 28. stø. Jakub KMÍNEK, èlen 4. oddílu, 12. støedisko Jana BALKOVÁ - Kapucínek, èlenka 69. oddílu, 2. støedisko Marek KRÈÁL, èlen 36. kmene roverù, 24. stø. Blanka HOLÍKOVÁ, vùdkynì 35. roje sv., 24. stø. Petr ŠABATA, èlen 4. oddílu, 12. støedisko Pavel MEZERA - Kit, èlen 28. rov. kmene, 8. stø. INFORMACE Z ORJ Termíny zdravotního kurzu Podzimní bìh zdravotního kurzu probìhne v termínech (první víkendovka) a (druhá víkendovka). Testy bude možné absolvovat do konce listopadu. Všichni, kdo podali na zdravotní kurz pøihlášku, a potvrdí svou úèast a zaplatí 100,- Kè jako zálohu na úèastnický poplatek, který zahrnuje ubytování a jídlo na 2. víkendovce, a to nejpozdìji do u tajemníka ORJ. Pokud se úèastník neomluví pøedem a nezúèastní se celého kurzu, záloha propadne. Od ORJ zaène pøijímat pøihlášky na jarní bìh, který probìhne v bøeznu a dubnu Souèástí pøihlášky bude jméno, pøíjmení, rodné èíslo, kontakt - /mobil, støedisko, adresa, souhlas støediska a záloha 100 Kè. Eva Dojivová - Qak zdravotní zpravodaj ORJ Civilní služba na ORJ Souèasný civilní služebník bude v kanceláøi ORJ pracovat do jara pøíštího roku. Zájemci, kteøí by chtìli od bøezna 2004 nastoupit na jeho místo, se mohou už nyní hlásit v kanceláøi.

3 Mìsíc pro dìti, mládež a rodiny Nadace rozvoje obèanské spoleènosti a obèanské sdružení Ratolest poøádají od 18.9 do v OD Tesco na Dornychu 4 ( Malé Tesco) akci s názvem Mìsíc pro dìti, mládež a rodiny. Cílem akce je seznámit veøejnost s èinností neziskových organizací v Brnì a Jihomoravském kraji. Náš junácký okres bude zastoupen prezentaèním panelem. Souèástí akce mají být vždy v sobotu a nedìli odpoledne také rùzná vystoupení (hudební, divadelní...), hry, ukázky èinnosti apod. Pokud by nìkteré støedisko nebo oddíl mìly zájem pøedvést na veøejnosti svou èinnost nìkterou z tìchto forem, obra te se co nejdøíve na tajemníka ORJ. Výroèní zpráva ORJ V souèasné dobì je dokonèována výroèní zpráva ORJ Brno-mìsto za rok Výroèní zpráva je vizitkou každé organizace, svìdèí o její úrovni a transparentnosti. Je velmi pùsobivým doplòkem každé žádosti o dotaci nebo dar. Výroèní zpráva bude umístìna na internetových stránkách odkud ji bude možno stáhnout a vytisknout. Její souèástí bude také barevná obálka. Støediska, která mají zájem o obálky výroèní zprávy, musí nahlásit poèet kusù, které chtìjí odebrat, do 5.9. tajemníkovi ORJ. Prázdniny ve školním roce 2003/4 Období školního vyuèování ve školním roce 2003/2004 zaène ve všech základních, støedních a speciálních školách v pondìlí 1. záøí Vyuèování bude v prvním pololetí ukonèeno ve ètvrtek 29. ledna Období školního vyuèování ve druhém pololetí bude ukonèeno ve støedu 30. èervna Podzimní prázdniny - pondìlí 27. øíjna a støeda 29. øíjna Vánoèní prázdniny - od pondìlí 22. prosince 2003 do pátku 2. ledna Vyuèování zaène v pondìlí 5. ledna Jednodenní pololetní prázdniny - pátek 30. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v Brnì-mìstì Velikonoèní prázdniny - ètvrtek 8. dubna a pátek 9. dubna Hlavní prázdniny - ètvrtek 1. èervence až úterý 31. srpna Fotografie Šibíka z jamboree V èervenci probìhla v Olympii výstava fotografií z jamboree v Thajsku. Bohužel uskuteènìní výstavy (plánované od února) bylo potvrzeno pár dnù pøed zahájením, již po vyjití minulého èísla Aktualit. Zapište se do adresáøe kluboven Na jaøe byl sestaven adresáø kluboven s telefonními kontakty pro nábor nováèkù, který je zveøejnìn na webu junakbrno.cz. Adresáø bude používán i na podzim pøi propagaèních akcích. Zveøejnìní v adresáøi je dobrovolné na pøání žadatele. Chcete-li adresáø opravit nebo pøidat svoji klubovnu, kontaktujte co nejdøíve Datla na (pro Brnìnský skautský den v Lužánkách do 10.9.). Ke zveøejnìní bude použit vždy aktuální kalendáø. K jedné klubovnì uvádìjte maximálnì dvì kontaktní osoby - pro dívky a kluky. Požadovaná struktura údajù: PSÈ klubovny, adresa klubovny, pohlaví a požadovaný vìk nováèkù od - do, jméno (køestní jméno nebo pøezdívka) kontaktní osoby, telefon (preferován je mobil). Aktuální adresáø kluboven naleznete na str. 4 Ivo Brzobohatý - Ještìr tiskový zpravodaj ORJ BM Zpráva pro kluby OS Odznaky 85 let služby OS mùžete získat u tajemníka po zaplacení 25,- Kè za jeden kus. Zdenìk Sláma zpravodaj OS INFO Z MLÝNA Zaèátkem srpna pøevzali správcovství na Mlýnì noví správcové - Provázek a Peca Pospíšilovi. Nezapomeòte si vèas rezervovat víkendy pro svoje vzdìlávací akce v tomto školním roce. Podzim se již plní! KONTAKT MLÝN Jiøí Pospíšil - Provázek Skautská základna Mlýn Ochoz u Brna 235 Tel.: STRANA 3

4 Brno - støed Jiráskova 51 chlapci 7-10 let dívky 7-10 let chlapci let dívky let Kam pelíkova 13 chlapci 5-13 let dívky 5-13 let Pellicova 6 chlapci 6-13 let dívky 6-13 let Srub Lužánky - park chlapci 8-13 let dívky 8-13 let Trýbova 1a chlapci 6-15 let dívky 6-15 let M ilady Horákové 19 chlapci 6-13 let Pivovarská 11 chlapci 6-12 let Brno - Královo pole Slovinská 41 chlapci 6-15 let Brno - Sever Srub M ilénova - u ZŠ chlapci 7-10 let dívky 7-10 let Brno - Židenice Hrozòatova chlapci 8-14 let Jam borova 1 dívky 7-13 let Brno - Líšeò J. Faim onové 30 chlapci 7-10 let Bednaøíkova 9 dívky 8-11 let Brno - Vinohrady M utìnická 5 chlapci 8-11 let dívky 8-11 let Velkopavlovická 13 chlapci 8-14 let dívky 8-14 let Brno - Starý Lískovec El. Pøem yslovny 27 chlapci 7-10 let dívky 7-10 let Brno - Bohunice Hranièky 5 chlapci 6-13 let Tom áš Pavla Jakub Radka (z) - Pavel (z) - Pavel M arek Denisa Honza Zorka Tom áš Lenka Vojta Pavel Tom áš Dick Bessie Radek M onika Dick Lika Kám a Brusinka Pavel Pavel David M arta Helena STRANA 4

5 DOTACE Dùležité termíny pro všechna støediska!!! Žádám všechna støediska o dodržení následujících podzimních termínù vztahujících se k dotacím MŠMT na letošní rok: do odevzdat rekapitulace hospodaøení táborù (formuláø J_FT07, nutno dodat písemnì s pøíslušnými podpisy). do poslat pøedpoklad celkových provozních nákladù støediska v roce 2003 (støedisko vyplní jeden øádek ve formuláøi for_prehled_provoznich_nakladu_2003, sloupec poskytnutá dotace se nevyplòuje; staèí elektronicky) do poslat pøedpoklad, kolik by støedisko bylo schopné vyèerpat na dotaci na krátkodobé akce za rok 2003 (støedisko vyplní jeden øádek ve formuláøi predpoklad_ka_2003, staèí elektronicky). Údaj o možnostech èerpání dotace na KA naším okresem bude sloužit jako podpora pøi pøípadném dorozdìlování dotace ze strany Ústøedí Junáka na konci roku. do poslat vyúètování dotace na provozní náklady (for_prehled_provoznich_ nakladu_2003, vyplnìný podle skuteènosti+ DOT_V2), krátkodobé akce (DOT_V6) a vybavení (DOT_V2). Formuláøe DOT_V2 je potøeba odevzdat také v papírové podobì s podpisem VS a razítkem støediska. Formuláøe, které je potøeba vyplnit bìhem záøí, naleznete v pøíloze tìchto Aktualit. Papírovì rozesíláme pouze rekapitulaci hospodaøení tábora, zbylé dva formuláøe jen elektronicky - mùžete si je rovnìž vyzvednout na ORJ. Okres preferuje ve všech pøípadech, kdy je to možné, elektronickou komunikaci. Zasíláním formuláøù prostøednictvím elektronické pošty šetøíte èas sobì i nám. V èervnu byly støediskùm rozeslány dotace na krátkodobé akce a záloha dotací na vybavení. Pøeplatky nebo nedoplatky dotace na vybavení budou vráceny nebo doplaceny bìhem øíjna - termín bude stanoven pozdìji. Základ dotace na provozní náklady ve výši 39,- Kè na registrovaného èlena bude støediskùm rozeslán v nejbližší dobì. Nádstavba dotace na PN ve výši podle bodového hodnocení støedisek bude rozeslána, jakmile okres obdrží finanèní prostøedky z Ústøedí (na konci listopadu). Petr Žídek - Datel tajemník ORJ BM Dotace MŠMT v roce 2004 prodìlají zásadní zmìnu Podle informací z Kanceláøe Ústøedí Junáka se Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy v pøíštích letech rozhodlo výraznìji zamìøit na podporu práce s neorganizovanou mládeží. Z toho pro nás vyplývají dvì skuteènosti: 1. Pro pøíští rok musíme oèekávat výrazný pokles dotací MŠMT na naši kmenovou èinnost; 2. Vznikla možnost získat dotace na tzv. Projekty pro neorganizovanou mládež (viz èlánek v rubrice Informace z KÚJ). Všechny organizaèní jednotky by se mìly zamyslet nad tím, jestli by nìkteré své èinnosti nemohly financovat právì z tohoto zdroje. Termín pro odevzdání projektù je do KÚJ. Další informace mùžete získat u tajemníka ORJ, který vám také na požádání pošle vzorový projekt. Uvažujete o dalších druzích dotací? Pozor! Byly vyhlášeny termíny pro pøedkládání žádostí o investièní dotaci na rok 2005 (3.10.), dotaci na opravu a údržbu staveb v roce 2004 (3.10.) a dotaci v oblasti zahranièí na rok 2004 (14.10.). Žádosti pøedkládejte v uvedených termínech do KÚJ. Bližší informace naleznete v Pokynech 2003/05, 06, 07, které jsou souèástí tìchto Aktualit. Petr Žídek - Datel, tajemník ORJ BM INFORMACE Z KÚJ Projekty pro neorganizovanou mládež Projekty pro neorganizovanou mládež rozumí MŠMT aktivity zamìøené na dìti a mládež, které nejsou èleny dané nestátní neziskové organizace. Úèast èlenù organizace na aktivitách není vylouèena, ale není cílem tìchto aktivit. Je proto tøeba se zamyslet, jaké aktivity buï - jsou souèástí naší stávající èinnosti a realizujeme je, nebo - odpovídají výchovným cílùm naší organizace, nebo - mohly by Junáku dát nìjaký pøínos (napø. v oblastech propagace, náboru nových èlenù, spolupráce s místní samosprávou) a odpovídají podmínkám MŠMT a mohli bychom na nì žádat zvláštní dotaèní prostøedky. Podle našeho odhadu bude podpora podobných projektù výrazná. STRANA 5

6 Projekty nemohou být zamìøeny na jednorázové akce, ale jejich smyslem je dlouhodobìjší pùsobení na neorganizovanou mládež. Projekty musí být tedy zamìøeny buï na dlouhodobou èinnost napø. v prùbìhu nìkolika mìsícù, nebo na nìkolik akcí spojených dohromady, pøípadnì na aktivity pravidelnì se opakující. MŠMT mezi svými prioritami uvádí neformální vzdìlávání a výchovu (v oblastech výchovy k demokracii, právního povìdomí, znalostí v humanitních a technických oborech, ochrany životního prostøedí, prevence rasismu a xenofobie), participaci dìtí a mládeže (napø. dìtské parlamenty èi zastupitelstva, event. další aktivity, kde se mladí lidé uèí vyjadøovat a aktivnì napomáhat životu obce, apod.) a práci s talentovanou mládeží. Konkrétnì si mùžeme si pod tìmito aktivitami pøedstavit - dìtské dny, pohádkové lesy, indiánské víkendy, skautské poutì, - veèerní univerzity, diskuzní odpoledne, - pravidelná odpoledne s netradièními sporty, - otevøené klubovny, nízkoprahové kluby, - projekty ve spolupráci s místními školami, obecními úøady, - tvoøivé kroužky (divadelní, hudební, výtvarné, keramické), - tábory a další víkendové akce pro neorganizované dìti a mládež, - a mnoho dalšího podle vlastních nápadù. Konkrétní dotaèní projekty zamìøené na neorganizovanou mládež mohou zasílat jednotlivé organizaèní jednotky do KÚJ nejpozdìji do Projekty musí obsahovat zejména - název akce, identifikaci pøedkladatele, kontakt, popis obsahu projektu, jeho cíl a pøínos, cílovou skupinu (vìkovou strukturu, poèet úèastníkù), termín èi období realizace, ukázky z minulých let (novinové èlánky, fotografie), rozpoèet, zdroje financování, výši požadované dotace a odpovìdnou osobu, pøípadnì další dùležité skuteènosti vztahující se k projektu. Pro zjednodušení je možné využít formuláø for_projekt_akce (pøípadnì ho vzít za osnovu), k dispozici je na Pro pøíští rok je nutné poèítat s tím, že bude pravdìpodobnì zrušena dotaèní kapitola Volný èas a finanèní prostøedky na tyto akce bude možné získat pouze podáním výše popsaného projektu. Boøek Slunéèko hospodáøský zpravodaj Junáka Pracovní semináø k pøípravì projektù Hospodáøský odbor pøipravuje pracovní semináø k podávání projektù na MŠMT, pøípadnì i k pøípravì projektù jiných. V programu pøedpokládáme pøedstavení dotaèní politiky MŠMT, obecné informace k pøípravì a podávání projektù a konzultace jednotlivých projektù. Semináø se uskuteèní v nedìli 7. záøí 2003 v Pardubicích. Zájemci se mohou pøihlásit o bližší informace na Pozvánka na semináø je v pøíloze Aktualit Informace k zák. o úèetnictví Vláda ÈR pøedložila do Parlamentu návrh novely zákona o úèetnictví. Protože se Junáka tato úprava mùže velmi závažným zpùsobem dotknout, chceme Vás s pøedstihem informovat. Podle vládního návrhu by ke konci letošního roku bylo zrušeno jednoduché úèetnictví a všechny právnické osoby by k povinnì zaèaly vést podvojné úèetnictví, organizaèní jednotky pak podvojné úèetnictví ve zjednodušeném rozsahu. V souèasné dobì nelze odhadnout, jakou koneènou podobu dají zákonu poslanci. Situaci v Parlamentu sledujeme a budeme se snažit negativní dopady zákona co nejvíce zmírnit. Protože však po schválení zákona bude již velmi málo èasu, doporuèujeme již nyní zaèít zjiš ovat možnosti pøechodu organizaèních jednotek na podvojné úèetnictví. Fond obnovy nemovitostí Komise Fondu obnovy nemovitostí vyhlásila další termín podávání žádostí o podporu z prostøedkù fondu na 15. záøí Podpora má podobu bezúroèného návratného poskytnutí finanèních prostøedkù na nákup nemovitosti (stavby nebo pozemku), opravu nemovitosti nebo doplnìní nutných vlastních zdrojù pøi èerpání státní dotace na opravu nemovitosti. Prostøedky jsou poskytovány pouze na nemovitosti ve vlastnictví Junáka a jeho organizaèních jednotek nebo k jejich poøízení do vlastnictví. O podporu z Fondu obnovy nemovitostí mohou požádat organizaèní jednotky Junáka, obsah žádosti i seznam dosud poskytnutých prostøedkù je k dispozici na ustredi (blíže: odbory a komise/ fond obnovy nem.). V pøípadì dotazù je možné obracet se na tel nebo Boøek Slunéèko, hosp. zpravodaj Junáka STRANA 6

7 Školení pro zaèáteèníky v oblasti hospodaøení Hospodáøský zpravodaj vyhlašuje termín jednodenního školení pro hospodáøe zaèáteèníky a zájemce o hospodaøení, které se uskuteèní dne 11. øíjna Místo a pøesný èasový harmonogram budou upøesnìny s dostateèným pøedstihem dle poètu pøihlášených. Zájemci se mohou hlásit písemnì na adresu ústøedí nebo em na adresu nejpozdìji do 15. záøí Školení bude obsahovat základy vedení úèetní evidence, výklad právních pøedpisù týkajících se úèetnictví, vnitøní pøedpisy Junáka a další. Školení není primárnì urèeno pro zkušené hospodáøe Skautská nadace Jaroslava Foglara - Vyhlášení termínu grantové uzávìrky Uzávìrka pøijímání žádostí o nadaèní pøíspìvek do grantových programù Dobré skutky, Fons a Prasátko je 15. øíjna Podrobné informace vèetnì formuláøe žádosti naleznete na Pokud si nejste jisti, zda projekt podat èi jak vyplnit žádost, napište na adresu nadace. Po pøedchozí domluvì je možná i schùzka na ústøedí Junáka. : Skautská nadace JF, Senovážné nám. 24, Praha 1, tel.: , Jak propagovat naši èinnost II. roèník víkendového semináøového cyklu Jak propagovat naši èinnost Cíl: pøedat úèastníkùm základní znalosti a dovednosti nezbytné k propagaci skautské èinnosti tak, aby byli pøipraveni vìnovat se této oblast ve svém místì pùsobení. Pro koho: pro všechny zájemce nad 18 let, kteøí se touto èinností chtìjí zbývat. Kdy: celkem ètyøi víkendy v období podzim jaro První víkend øíjna 2003, Nymburk- Tortuga; další víkendy dle domluvy. Program: vztahy s médii (noviny, èasopisy, rádia, televize, elektronická), propagaèní materiály (jednotný styl, letáky, plakáty, webovské prezentace), akce pro veøejnost (organizace, námìty, propagace a reklama), plánování, cílové skupiny, sdìlení a komunikaèní kanály, naše identita a naše image (analýza, výzkum, hodnocení, øízení), mimo víkendy se pøedpokládá domácí pøíprava. Lektoøi: externisté zabývající se public relations, reklamou a grafikou; novináøi, editoøi Podmínky pro úèast: závazný pøedpoklad vìnovat se této èinnosti v rámci Junáka, zájem o problematiku (pøedchozí zkušenost vítána), komunikaèní schopnosti a dobrá znalost skautingu, úèast na všech víkendech. Pøihláška obsahuje: jméno, adresu, datum narození, kontakty, školní a skautské vzdìlání, krátký popis zkušeností s touto oblastí. Elektronická verze pøihlášky je na adrese: gemini. Pøihlášku posílejte do na adresu: Junák - TDC, Senovážné nám. 24, Praha 1, ORJ hledá zájemce o tento semináø, který by se chtìl vìnovat propagaci Junáka v Brnì. Ivo Brzobohatý - Ještìr tiskový zpravodaj ORJ BM RÙZNÉ Skautská základna Strážná už mùže sloužit všem Koncem èervence 2003 byla provedena kolaudace lesní skautské základny pod vrchem Strážná u Lelekovic. Po nìkolikaleté obìtavé práci celého 13. støediska získalo skautské hnutí na brnìnsku nový prostor pro celoroèní skautskou èinnost družin, oddílù, støedisek a nebo pro velké spoleèné akce i nìkolika kolektivù, napø. støediskových závodù nebo pro výchovné a vzdìlávací kursy bez ohledu na poèasí a roèní období. Areál základny sestává z nìkolika lesních paloukù stupòovitì rozložených na jižním úboèí, od sebe oddìlených pásy zelenì, na nichž je možnost bìhem víkendu ubytovat ve stanech jednotlivé družiny nebo oddíly, a ve srubu nejmladší kolektivy. Oddíly mohou pøi dodržení skautských zvyklostí vaøit venku na pozemcích základny. Pitná voda je k dispozici z vlastního vodovodu (ve srubu). Na jedné z plošin je upraven trvalý táborový kruh pro oddíl nebo støedisko. V budovì srubu je k dispozici velká klubovna s krbem, pro špatné poèasí kuchyòka s plynovým sporákem a dostateèným kuchyòským vybavením pro oddíl. Uvaøit je možné èaj nebo jednoduchá jídla a umýt nádobí v teplé tekoucí vodì v kuchyni. Ubytovací prostory jsou umístìny v podkrovních èástech, k tomu úèelu vybavených povleèenými molitanovými matracemi, které se na noc rozloží na zemi. Každý z ubytovaných úèast- STRANA 7

8 níkù má k dispozici vlastní skøíòku s polièkami na osobní vìci a na uložení batohu. Ložnice v podkroví jsou vytápìny v zimním období teplým vzduchem, pøivádìným od speciálních kamen ze spodní hlavní klubovny. Klubovny jsou vybaveny masivními stoly, lavicemi a sklápìcími židlemi. Pro rukodìlnou a tìlovýchovnou èinnost je možno si od správce srubu vypùjèit dílenské a sportovní vybavení. Vytápìní objektu je dále jištìno elektrickými pøímotopy, které zajiš ují temperování budovy po celé chladné období, takže návštìvníci pøicházejí vždy do pøedtopených prostor. Pro sportovní hry a nìkteré atletické disciplíny je k dispozici høištì uprostøed lesa se šplhadly, doskoèištìm a kolmou stìnou na lukostøelbu. Na paloucích je možné provádìt hry a skautský výcvik, vèetnì cvièných táborových staveb, které je možné po pøedchozí dohodì nechat stát na místì doèasnì nebo i trvale (napø. vìž, pøístøešek, ohništì). Hygiena je zajištìna dvìma umývárnami s teplou vodou, sprchou a dvìma splachovacími záchody. V poplatku za pobyt je zapoètena spotøebovaná elektøina, stoèné, ubytovací režie a spotøeba plynu v pøípadì používání kuchynì. Kolektiv, který jen využije prostorù mimo budovu (bez ubytování), hradí jen režijní poplatek. Vedoucí kolektivu se mùže se správcem srubu nebo s STÌHUJEME SE!! vùdcem støediska dohodnout na pøimìøené slevì za pobyt, jestliže provedou pøedem dohodnutou práci, napø. úpravu terénu, úklid palivového døíví apod. Pøíjezd je ze zastávky ÈD Èeská, pìšky z Jehnic, Oøešína, nebo od marketu Globus (MHD). Pobyt je možno zajiš ovat na celý rok dopøedu u vedoucího støediska Ing. Vladimíra Tesaøe - Pima (tel: ) nebo u správce základy Ing. Radka Chmelaøe (tel: ). Ing. Vladimír Tesaø, 13. støedisko PØÍLOHY - pozvánka na pochod Z Brna do Brna (není elektronicky) - rekapitulace hospodaøení akce (J_FT07) - formuláøe for_prehled_provoznich_nakladu_ 2003, predpoklad_ka_2003 (pouze elektron.) - pokyny è. 2003/05, 06, 07 - pozvánka na semináø k dotacím MŠMT Èlenové pøedsednictva ORJ Brno-mìsto Vám všem pøejí mnoho úspìchù a radosti v novém skautském roce. SKAUT, s.r.o. zahajuje od 1.záøí 2003 prodej turistických a skautských potøeb na nové adrese Rooseveltova 12, Brno (naproti Janáèkovu divadlu) telefon a fax: mail: Spojení od hlavního nádraží: tram è.1 na Malinovského nám. (první zastávka smìr Øeèkovice) nebo 10 minut pìšky centem mìsta, kolem budovy Krajského soudu) TÌŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTÌVU! Uzávìrka pøíštích Aktualit je Vydává Okresní rada Junáka Brno-mìsto. Náklad 129 výtiskù, 115 elektronicky. Pøedplatit Aktuality je možno na ORJ nebo objednat v elektronické formì (PDF) na adrese (zdarma). STRANA 8

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII Dick Francis: AŽ ZA HROB Dotisk 2. vyd., 240 s., cena brož. 299 Kè Samotáøský podivín Alexander Kinloch žije ve zchátralé pastoušce na úboèí skotského pohoøí, kde maluje obrazy.

Více

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil.

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil ÈERVENEC 6 roèník XV/2005 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI Je to neuvìøitelné, ale je to tak. V tìchto dnech je to pøesnì 10 let co byla založena tato zájmová

Více

1 CENTRUM DÌTSKÝCH AKTIVIT NIPOS-ARTAMA Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 900, fax: 221 507 955 e-mail: artama.dc@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz/artama Tajemník Centra dìtských aktivit:

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme,

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí:

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí: Roèník VII - èíslo 5: kvìten 2001 Noviny mìstské èásti Praha - Letòany Poslední dobou se stále více zamýšlím nad morální úrovní èeské politické scény na všech stupních. Pamatuji èasy krátce po prvních

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE Fa. Dvoøák Jiøí. Oslava adventu v opraveném parku. Øadì obyvatel mìsta pøestane platit obèanský prùkaz

MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE Fa. Dvoøák Jiøí. Oslava adventu v opraveném parku. Øadì obyvatel mìsta pøestane platit obèanský prùkaz prosinec 008 vánoèní strom. Jeho rozsvícení umožni- lo zavedení elektrického proudu do par- ku. Jedna z rozvodných skøíòek je urèená pøímo pro vysoký jehliènan. Další jsou u podia a nebo fungují pro potøeby

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší ZPRAVODAJ č. 3/2006 Děčín Město čtrnáctideník DISTRIBUUJE SE ZDARMA DO VŠECH SCHRÁNEK V DĚČÍNĚ A JEHO OKOLÍ NEPRODEJNÝ VÝTISK - VYTIŠTĚNO V NÁKLADU 25 000 KS Jednání na úøadì bude pohodlnìjší Nová pravidla

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi.

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi. SDRUŽENÍ PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUPBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1/2009 Vážení pøátelé, milé kamarádky

Více