9/2003 VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI. SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod AKTUALITY ORJ BM 9/2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9/2003 VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI. SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod AKTUALITY ORJ BM 9/2003"

Transkript

1 Okres Brno - mìsto Èeská Brno Tel/fax: /2003 Úøední hodiny kanceláøe Tajemník Po Út Èt Pá Hospodáøka St Vyšlo PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI aneb DEN PRO VŠECHNY DÌTI I DOSPÌLÉ SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod v LUŽÁNKÁCH Poslední pøípravná schùzka zástupcù støedisek se koná v pondìlí 1.9. v v zasedací místnosti ORJ na Èeské 11!!! VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 V dubnu 2004 se bude po tøech letech opìt konat volební snìm Okresu Brno-mìsto. Tento snìm bude mimoøádný pøedevším tím, že vìtšina souèasných èlenù pøedsednictva již nebude znovu kandidovat do volených funkcí a také vìtšina jmenovaných zpravodajù již nebude pokraèovat ve své práci v pøedsednictvu v dalším volebním období. Dovoluji si proto apelovat na všechny brnìnské èinovníky, aby se ve svých støediscích velmi vážnì zabývali otázkou kandidatury na nìkterou z volených funkcí v ORJ nebo možností pracovat v ORJ jako jmenovaný zpravodaj. Jistì si všichni uvìdomujeme, že dobøe fungující okresní rada je dùležitá pro všechna støediska k zajištìní nezbytného servisu a toku finanèních prostøedkù. Je proto nutné, aby èleny ORJ byli lidé schopní, ochotní pracovat a øešit vzniklé problémy, tolerantní, schopní komunikovat i naslouchat. V Brnì je 19 støedisek - jestliže každé støedisko najde ve svých øadách jednoho skauta ochotného pracovat v ORJ, není tøeba se o osud a fungování ORJ v nadcházejícím období obávat (v souèasnosti má pøedsednictvo 4 volené èinovníky, 6 zpravodajù a 4 èinovníky v revizní komisi). Pøípadným zájemcùm o práci v ORJ nabízí souèasní èlenové pøedsednictva možnost seznámit se s náplní práce v ORJ ještì pøed snìmem, jmenovaní zpravodajové mohou zauèovat své nástupce již nyní (chcete-li využít této nabídky, kontaktujte tajemníka ORJ). Ve volbách 2004 již nebudou kandidovat: - pøedsedkynì ORJ Mgr. Alexandra Staòková - výchovná zpravodajka DK Alžbìta Sládeèková - výchovný zpravodaj CHK Pavel Lièman Dále je tøeba doplit revizní komisi - vhodní by byli alespoò 3 kandidáti do revizní komise. Ze jmenovaných zpravodajù ukonèí v dubnu 2004 svoji èinnost v ORJ: - tiskový zpravodaj a zpravodaj pro Mlýn Ing. Ivo Brzobohatý - zpravodaj pro duchovní výchovu Ing. Karel Procházka - zdravotní zpravodaj Eva Dojivová - organizaèní zpravodaj Ing. Roman Dvoøák Jakékoli dotazy k volbám 2004 a k èinnosti ORJ mùžete smìøovat pøímo na pøedsedkyni ORJ e- mail Alexandra Staòková - Ája pøedsedkynì ORJ BM STRANA 1

2 STRANA 2 AKCE V ZÁØÍ 1. PoSchùzka Sk. den ORJ 2. Út 3. St 4. Èt 5. Pá 6. So 7. Ne 8. Po 9. Út 10.St 11. Èt 12.Pá 13.So Brnìnský skautský den 14. Ne 15. Po 16.Út 17. St 18.Èt 19.Pá Pochod z Brna do Brna Odevzdat rekapitulace táborù 20.So 21. Ne 22.PoKruh Lesních škol DK 23.Út 24.St 25.Èt 26.Pá 27.So Krajské setkání R&R } 28.Ne 29.Po 30.Út Odevzdat pøedpoklad prov. nákladù a èerpání dotace na KA NEJBLIŽŠÍ AKCE Výjezdní plénum ORJ Mlýn } Zdravotní kurz Slamníèek CVVZ 2003 V ZÁØÍ SLAVÍ 55 Let: Václav KØÍŽ, zástupce vùdce 34. oddílu, zástupce vùdce 18. støediska 45 Let Hana DVOØÁKOVÁ - Ku a, zástupkynì vùdkynì 17. oddílu, hospodáøka 26. støediska 25 Let Veronika JANEÈKOVÁ, èlenka 3. oddílu, 12. stø. Petr MRÁZEK, èlen 7. oddílu, 26. støedisko 20 Let Helena ONDRÁÈKOVÁ, zástupce vùdkynì 35. roje svìtlušek, 24. støedisko Petr KUDLIÈKA, zást. vùdce 35. sm. vlèat, 24.stø. Iva ŠAŠVATOVÁ, èlenka 14. dív. oddílu, 28. stø. Jakub KMÍNEK, èlen 4. oddílu, 12. støedisko Jana BALKOVÁ - Kapucínek, èlenka 69. oddílu, 2. støedisko Marek KRÈÁL, èlen 36. kmene roverù, 24. stø. Blanka HOLÍKOVÁ, vùdkynì 35. roje sv., 24. stø. Petr ŠABATA, èlen 4. oddílu, 12. støedisko Pavel MEZERA - Kit, èlen 28. rov. kmene, 8. stø. INFORMACE Z ORJ Termíny zdravotního kurzu Podzimní bìh zdravotního kurzu probìhne v termínech (první víkendovka) a (druhá víkendovka). Testy bude možné absolvovat do konce listopadu. Všichni, kdo podali na zdravotní kurz pøihlášku, a potvrdí svou úèast a zaplatí 100,- Kè jako zálohu na úèastnický poplatek, který zahrnuje ubytování a jídlo na 2. víkendovce, a to nejpozdìji do u tajemníka ORJ. Pokud se úèastník neomluví pøedem a nezúèastní se celého kurzu, záloha propadne. Od ORJ zaène pøijímat pøihlášky na jarní bìh, který probìhne v bøeznu a dubnu Souèástí pøihlášky bude jméno, pøíjmení, rodné èíslo, kontakt - /mobil, støedisko, adresa, souhlas støediska a záloha 100 Kè. Eva Dojivová - Qak zdravotní zpravodaj ORJ Civilní služba na ORJ Souèasný civilní služebník bude v kanceláøi ORJ pracovat do jara pøíštího roku. Zájemci, kteøí by chtìli od bøezna 2004 nastoupit na jeho místo, se mohou už nyní hlásit v kanceláøi.

3 Mìsíc pro dìti, mládež a rodiny Nadace rozvoje obèanské spoleènosti a obèanské sdružení Ratolest poøádají od 18.9 do v OD Tesco na Dornychu 4 ( Malé Tesco) akci s názvem Mìsíc pro dìti, mládež a rodiny. Cílem akce je seznámit veøejnost s èinností neziskových organizací v Brnì a Jihomoravském kraji. Náš junácký okres bude zastoupen prezentaèním panelem. Souèástí akce mají být vždy v sobotu a nedìli odpoledne také rùzná vystoupení (hudební, divadelní...), hry, ukázky èinnosti apod. Pokud by nìkteré støedisko nebo oddíl mìly zájem pøedvést na veøejnosti svou èinnost nìkterou z tìchto forem, obra te se co nejdøíve na tajemníka ORJ. Výroèní zpráva ORJ V souèasné dobì je dokonèována výroèní zpráva ORJ Brno-mìsto za rok Výroèní zpráva je vizitkou každé organizace, svìdèí o její úrovni a transparentnosti. Je velmi pùsobivým doplòkem každé žádosti o dotaci nebo dar. Výroèní zpráva bude umístìna na internetových stránkách odkud ji bude možno stáhnout a vytisknout. Její souèástí bude také barevná obálka. Støediska, která mají zájem o obálky výroèní zprávy, musí nahlásit poèet kusù, které chtìjí odebrat, do 5.9. tajemníkovi ORJ. Prázdniny ve školním roce 2003/4 Období školního vyuèování ve školním roce 2003/2004 zaène ve všech základních, støedních a speciálních školách v pondìlí 1. záøí Vyuèování bude v prvním pololetí ukonèeno ve ètvrtek 29. ledna Období školního vyuèování ve druhém pololetí bude ukonèeno ve støedu 30. èervna Podzimní prázdniny - pondìlí 27. øíjna a støeda 29. øíjna Vánoèní prázdniny - od pondìlí 22. prosince 2003 do pátku 2. ledna Vyuèování zaène v pondìlí 5. ledna Jednodenní pololetní prázdniny - pátek 30. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v Brnì-mìstì Velikonoèní prázdniny - ètvrtek 8. dubna a pátek 9. dubna Hlavní prázdniny - ètvrtek 1. èervence až úterý 31. srpna Fotografie Šibíka z jamboree V èervenci probìhla v Olympii výstava fotografií z jamboree v Thajsku. Bohužel uskuteènìní výstavy (plánované od února) bylo potvrzeno pár dnù pøed zahájením, již po vyjití minulého èísla Aktualit. Zapište se do adresáøe kluboven Na jaøe byl sestaven adresáø kluboven s telefonními kontakty pro nábor nováèkù, který je zveøejnìn na webu junakbrno.cz. Adresáø bude používán i na podzim pøi propagaèních akcích. Zveøejnìní v adresáøi je dobrovolné na pøání žadatele. Chcete-li adresáø opravit nebo pøidat svoji klubovnu, kontaktujte co nejdøíve Datla na (pro Brnìnský skautský den v Lužánkách do 10.9.). Ke zveøejnìní bude použit vždy aktuální kalendáø. K jedné klubovnì uvádìjte maximálnì dvì kontaktní osoby - pro dívky a kluky. Požadovaná struktura údajù: PSÈ klubovny, adresa klubovny, pohlaví a požadovaný vìk nováèkù od - do, jméno (køestní jméno nebo pøezdívka) kontaktní osoby, telefon (preferován je mobil). Aktuální adresáø kluboven naleznete na str. 4 Ivo Brzobohatý - Ještìr tiskový zpravodaj ORJ BM Zpráva pro kluby OS Odznaky 85 let služby OS mùžete získat u tajemníka po zaplacení 25,- Kè za jeden kus. Zdenìk Sláma zpravodaj OS INFO Z MLÝNA Zaèátkem srpna pøevzali správcovství na Mlýnì noví správcové - Provázek a Peca Pospíšilovi. Nezapomeòte si vèas rezervovat víkendy pro svoje vzdìlávací akce v tomto školním roce. Podzim se již plní! KONTAKT MLÝN Jiøí Pospíšil - Provázek Skautská základna Mlýn Ochoz u Brna 235 Tel.: STRANA 3

4 Brno - støed Jiráskova 51 chlapci 7-10 let dívky 7-10 let chlapci let dívky let Kam pelíkova 13 chlapci 5-13 let dívky 5-13 let Pellicova 6 chlapci 6-13 let dívky 6-13 let Srub Lužánky - park chlapci 8-13 let dívky 8-13 let Trýbova 1a chlapci 6-15 let dívky 6-15 let M ilady Horákové 19 chlapci 6-13 let Pivovarská 11 chlapci 6-12 let Brno - Královo pole Slovinská 41 chlapci 6-15 let Brno - Sever Srub M ilénova - u ZŠ chlapci 7-10 let dívky 7-10 let Brno - Židenice Hrozòatova chlapci 8-14 let Jam borova 1 dívky 7-13 let Brno - Líšeò J. Faim onové 30 chlapci 7-10 let Bednaøíkova 9 dívky 8-11 let Brno - Vinohrady M utìnická 5 chlapci 8-11 let dívky 8-11 let Velkopavlovická 13 chlapci 8-14 let dívky 8-14 let Brno - Starý Lískovec El. Pøem yslovny 27 chlapci 7-10 let dívky 7-10 let Brno - Bohunice Hranièky 5 chlapci 6-13 let Tom áš Pavla Jakub Radka (z) - Pavel (z) - Pavel M arek Denisa Honza Zorka Tom áš Lenka Vojta Pavel Tom áš Dick Bessie Radek M onika Dick Lika Kám a Brusinka Pavel Pavel David M arta Helena STRANA 4

5 DOTACE Dùležité termíny pro všechna støediska!!! Žádám všechna støediska o dodržení následujících podzimních termínù vztahujících se k dotacím MŠMT na letošní rok: do odevzdat rekapitulace hospodaøení táborù (formuláø J_FT07, nutno dodat písemnì s pøíslušnými podpisy). do poslat pøedpoklad celkových provozních nákladù støediska v roce 2003 (støedisko vyplní jeden øádek ve formuláøi for_prehled_provoznich_nakladu_2003, sloupec poskytnutá dotace se nevyplòuje; staèí elektronicky) do poslat pøedpoklad, kolik by støedisko bylo schopné vyèerpat na dotaci na krátkodobé akce za rok 2003 (støedisko vyplní jeden øádek ve formuláøi predpoklad_ka_2003, staèí elektronicky). Údaj o možnostech èerpání dotace na KA naším okresem bude sloužit jako podpora pøi pøípadném dorozdìlování dotace ze strany Ústøedí Junáka na konci roku. do poslat vyúètování dotace na provozní náklady (for_prehled_provoznich_ nakladu_2003, vyplnìný podle skuteènosti+ DOT_V2), krátkodobé akce (DOT_V6) a vybavení (DOT_V2). Formuláøe DOT_V2 je potøeba odevzdat také v papírové podobì s podpisem VS a razítkem støediska. Formuláøe, které je potøeba vyplnit bìhem záøí, naleznete v pøíloze tìchto Aktualit. Papírovì rozesíláme pouze rekapitulaci hospodaøení tábora, zbylé dva formuláøe jen elektronicky - mùžete si je rovnìž vyzvednout na ORJ. Okres preferuje ve všech pøípadech, kdy je to možné, elektronickou komunikaci. Zasíláním formuláøù prostøednictvím elektronické pošty šetøíte èas sobì i nám. V èervnu byly støediskùm rozeslány dotace na krátkodobé akce a záloha dotací na vybavení. Pøeplatky nebo nedoplatky dotace na vybavení budou vráceny nebo doplaceny bìhem øíjna - termín bude stanoven pozdìji. Základ dotace na provozní náklady ve výši 39,- Kè na registrovaného èlena bude støediskùm rozeslán v nejbližší dobì. Nádstavba dotace na PN ve výši podle bodového hodnocení støedisek bude rozeslána, jakmile okres obdrží finanèní prostøedky z Ústøedí (na konci listopadu). Petr Žídek - Datel tajemník ORJ BM Dotace MŠMT v roce 2004 prodìlají zásadní zmìnu Podle informací z Kanceláøe Ústøedí Junáka se Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy v pøíštích letech rozhodlo výraznìji zamìøit na podporu práce s neorganizovanou mládeží. Z toho pro nás vyplývají dvì skuteènosti: 1. Pro pøíští rok musíme oèekávat výrazný pokles dotací MŠMT na naši kmenovou èinnost; 2. Vznikla možnost získat dotace na tzv. Projekty pro neorganizovanou mládež (viz èlánek v rubrice Informace z KÚJ). Všechny organizaèní jednotky by se mìly zamyslet nad tím, jestli by nìkteré své èinnosti nemohly financovat právì z tohoto zdroje. Termín pro odevzdání projektù je do KÚJ. Další informace mùžete získat u tajemníka ORJ, který vám také na požádání pošle vzorový projekt. Uvažujete o dalších druzích dotací? Pozor! Byly vyhlášeny termíny pro pøedkládání žádostí o investièní dotaci na rok 2005 (3.10.), dotaci na opravu a údržbu staveb v roce 2004 (3.10.) a dotaci v oblasti zahranièí na rok 2004 (14.10.). Žádosti pøedkládejte v uvedených termínech do KÚJ. Bližší informace naleznete v Pokynech 2003/05, 06, 07, které jsou souèástí tìchto Aktualit. Petr Žídek - Datel, tajemník ORJ BM INFORMACE Z KÚJ Projekty pro neorganizovanou mládež Projekty pro neorganizovanou mládež rozumí MŠMT aktivity zamìøené na dìti a mládež, které nejsou èleny dané nestátní neziskové organizace. Úèast èlenù organizace na aktivitách není vylouèena, ale není cílem tìchto aktivit. Je proto tøeba se zamyslet, jaké aktivity buï - jsou souèástí naší stávající èinnosti a realizujeme je, nebo - odpovídají výchovným cílùm naší organizace, nebo - mohly by Junáku dát nìjaký pøínos (napø. v oblastech propagace, náboru nových èlenù, spolupráce s místní samosprávou) a odpovídají podmínkám MŠMT a mohli bychom na nì žádat zvláštní dotaèní prostøedky. Podle našeho odhadu bude podpora podobných projektù výrazná. STRANA 5

6 Projekty nemohou být zamìøeny na jednorázové akce, ale jejich smyslem je dlouhodobìjší pùsobení na neorganizovanou mládež. Projekty musí být tedy zamìøeny buï na dlouhodobou èinnost napø. v prùbìhu nìkolika mìsícù, nebo na nìkolik akcí spojených dohromady, pøípadnì na aktivity pravidelnì se opakující. MŠMT mezi svými prioritami uvádí neformální vzdìlávání a výchovu (v oblastech výchovy k demokracii, právního povìdomí, znalostí v humanitních a technických oborech, ochrany životního prostøedí, prevence rasismu a xenofobie), participaci dìtí a mládeže (napø. dìtské parlamenty èi zastupitelstva, event. další aktivity, kde se mladí lidé uèí vyjadøovat a aktivnì napomáhat životu obce, apod.) a práci s talentovanou mládeží. Konkrétnì si mùžeme si pod tìmito aktivitami pøedstavit - dìtské dny, pohádkové lesy, indiánské víkendy, skautské poutì, - veèerní univerzity, diskuzní odpoledne, - pravidelná odpoledne s netradièními sporty, - otevøené klubovny, nízkoprahové kluby, - projekty ve spolupráci s místními školami, obecními úøady, - tvoøivé kroužky (divadelní, hudební, výtvarné, keramické), - tábory a další víkendové akce pro neorganizované dìti a mládež, - a mnoho dalšího podle vlastních nápadù. Konkrétní dotaèní projekty zamìøené na neorganizovanou mládež mohou zasílat jednotlivé organizaèní jednotky do KÚJ nejpozdìji do Projekty musí obsahovat zejména - název akce, identifikaci pøedkladatele, kontakt, popis obsahu projektu, jeho cíl a pøínos, cílovou skupinu (vìkovou strukturu, poèet úèastníkù), termín èi období realizace, ukázky z minulých let (novinové èlánky, fotografie), rozpoèet, zdroje financování, výši požadované dotace a odpovìdnou osobu, pøípadnì další dùležité skuteènosti vztahující se k projektu. Pro zjednodušení je možné využít formuláø for_projekt_akce (pøípadnì ho vzít za osnovu), k dispozici je na Pro pøíští rok je nutné poèítat s tím, že bude pravdìpodobnì zrušena dotaèní kapitola Volný èas a finanèní prostøedky na tyto akce bude možné získat pouze podáním výše popsaného projektu. Boøek Slunéèko hospodáøský zpravodaj Junáka Pracovní semináø k pøípravì projektù Hospodáøský odbor pøipravuje pracovní semináø k podávání projektù na MŠMT, pøípadnì i k pøípravì projektù jiných. V programu pøedpokládáme pøedstavení dotaèní politiky MŠMT, obecné informace k pøípravì a podávání projektù a konzultace jednotlivých projektù. Semináø se uskuteèní v nedìli 7. záøí 2003 v Pardubicích. Zájemci se mohou pøihlásit o bližší informace na Pozvánka na semináø je v pøíloze Aktualit Informace k zák. o úèetnictví Vláda ÈR pøedložila do Parlamentu návrh novely zákona o úèetnictví. Protože se Junáka tato úprava mùže velmi závažným zpùsobem dotknout, chceme Vás s pøedstihem informovat. Podle vládního návrhu by ke konci letošního roku bylo zrušeno jednoduché úèetnictví a všechny právnické osoby by k povinnì zaèaly vést podvojné úèetnictví, organizaèní jednotky pak podvojné úèetnictví ve zjednodušeném rozsahu. V souèasné dobì nelze odhadnout, jakou koneènou podobu dají zákonu poslanci. Situaci v Parlamentu sledujeme a budeme se snažit negativní dopady zákona co nejvíce zmírnit. Protože však po schválení zákona bude již velmi málo èasu, doporuèujeme již nyní zaèít zjiš ovat možnosti pøechodu organizaèních jednotek na podvojné úèetnictví. Fond obnovy nemovitostí Komise Fondu obnovy nemovitostí vyhlásila další termín podávání žádostí o podporu z prostøedkù fondu na 15. záøí Podpora má podobu bezúroèného návratného poskytnutí finanèních prostøedkù na nákup nemovitosti (stavby nebo pozemku), opravu nemovitosti nebo doplnìní nutných vlastních zdrojù pøi èerpání státní dotace na opravu nemovitosti. Prostøedky jsou poskytovány pouze na nemovitosti ve vlastnictví Junáka a jeho organizaèních jednotek nebo k jejich poøízení do vlastnictví. O podporu z Fondu obnovy nemovitostí mohou požádat organizaèní jednotky Junáka, obsah žádosti i seznam dosud poskytnutých prostøedkù je k dispozici na ustredi (blíže: odbory a komise/ fond obnovy nem.). V pøípadì dotazù je možné obracet se na tel nebo Boøek Slunéèko, hosp. zpravodaj Junáka STRANA 6

7 Školení pro zaèáteèníky v oblasti hospodaøení Hospodáøský zpravodaj vyhlašuje termín jednodenního školení pro hospodáøe zaèáteèníky a zájemce o hospodaøení, které se uskuteèní dne 11. øíjna Místo a pøesný èasový harmonogram budou upøesnìny s dostateèným pøedstihem dle poètu pøihlášených. Zájemci se mohou hlásit písemnì na adresu ústøedí nebo em na adresu nejpozdìji do 15. záøí Školení bude obsahovat základy vedení úèetní evidence, výklad právních pøedpisù týkajících se úèetnictví, vnitøní pøedpisy Junáka a další. Školení není primárnì urèeno pro zkušené hospodáøe Skautská nadace Jaroslava Foglara - Vyhlášení termínu grantové uzávìrky Uzávìrka pøijímání žádostí o nadaèní pøíspìvek do grantových programù Dobré skutky, Fons a Prasátko je 15. øíjna Podrobné informace vèetnì formuláøe žádosti naleznete na Pokud si nejste jisti, zda projekt podat èi jak vyplnit žádost, napište na adresu nadace. Po pøedchozí domluvì je možná i schùzka na ústøedí Junáka. : Skautská nadace JF, Senovážné nám. 24, Praha 1, tel.: , Jak propagovat naši èinnost II. roèník víkendového semináøového cyklu Jak propagovat naši èinnost Cíl: pøedat úèastníkùm základní znalosti a dovednosti nezbytné k propagaci skautské èinnosti tak, aby byli pøipraveni vìnovat se této oblast ve svém místì pùsobení. Pro koho: pro všechny zájemce nad 18 let, kteøí se touto èinností chtìjí zbývat. Kdy: celkem ètyøi víkendy v období podzim jaro První víkend øíjna 2003, Nymburk- Tortuga; další víkendy dle domluvy. Program: vztahy s médii (noviny, èasopisy, rádia, televize, elektronická), propagaèní materiály (jednotný styl, letáky, plakáty, webovské prezentace), akce pro veøejnost (organizace, námìty, propagace a reklama), plánování, cílové skupiny, sdìlení a komunikaèní kanály, naše identita a naše image (analýza, výzkum, hodnocení, øízení), mimo víkendy se pøedpokládá domácí pøíprava. Lektoøi: externisté zabývající se public relations, reklamou a grafikou; novináøi, editoøi Podmínky pro úèast: závazný pøedpoklad vìnovat se této èinnosti v rámci Junáka, zájem o problematiku (pøedchozí zkušenost vítána), komunikaèní schopnosti a dobrá znalost skautingu, úèast na všech víkendech. Pøihláška obsahuje: jméno, adresu, datum narození, kontakty, školní a skautské vzdìlání, krátký popis zkušeností s touto oblastí. Elektronická verze pøihlášky je na adrese: gemini. Pøihlášku posílejte do na adresu: Junák - TDC, Senovážné nám. 24, Praha 1, ORJ hledá zájemce o tento semináø, který by se chtìl vìnovat propagaci Junáka v Brnì. Ivo Brzobohatý - Ještìr tiskový zpravodaj ORJ BM RÙZNÉ Skautská základna Strážná už mùže sloužit všem Koncem èervence 2003 byla provedena kolaudace lesní skautské základny pod vrchem Strážná u Lelekovic. Po nìkolikaleté obìtavé práci celého 13. støediska získalo skautské hnutí na brnìnsku nový prostor pro celoroèní skautskou èinnost družin, oddílù, støedisek a nebo pro velké spoleèné akce i nìkolika kolektivù, napø. støediskových závodù nebo pro výchovné a vzdìlávací kursy bez ohledu na poèasí a roèní období. Areál základny sestává z nìkolika lesních paloukù stupòovitì rozložených na jižním úboèí, od sebe oddìlených pásy zelenì, na nichž je možnost bìhem víkendu ubytovat ve stanech jednotlivé družiny nebo oddíly, a ve srubu nejmladší kolektivy. Oddíly mohou pøi dodržení skautských zvyklostí vaøit venku na pozemcích základny. Pitná voda je k dispozici z vlastního vodovodu (ve srubu). Na jedné z plošin je upraven trvalý táborový kruh pro oddíl nebo støedisko. V budovì srubu je k dispozici velká klubovna s krbem, pro špatné poèasí kuchyòka s plynovým sporákem a dostateèným kuchyòským vybavením pro oddíl. Uvaøit je možné èaj nebo jednoduchá jídla a umýt nádobí v teplé tekoucí vodì v kuchyni. Ubytovací prostory jsou umístìny v podkrovních èástech, k tomu úèelu vybavených povleèenými molitanovými matracemi, které se na noc rozloží na zemi. Každý z ubytovaných úèast- STRANA 7

8 níkù má k dispozici vlastní skøíòku s polièkami na osobní vìci a na uložení batohu. Ložnice v podkroví jsou vytápìny v zimním období teplým vzduchem, pøivádìným od speciálních kamen ze spodní hlavní klubovny. Klubovny jsou vybaveny masivními stoly, lavicemi a sklápìcími židlemi. Pro rukodìlnou a tìlovýchovnou èinnost je možno si od správce srubu vypùjèit dílenské a sportovní vybavení. Vytápìní objektu je dále jištìno elektrickými pøímotopy, které zajiš ují temperování budovy po celé chladné období, takže návštìvníci pøicházejí vždy do pøedtopených prostor. Pro sportovní hry a nìkteré atletické disciplíny je k dispozici høištì uprostøed lesa se šplhadly, doskoèištìm a kolmou stìnou na lukostøelbu. Na paloucích je možné provádìt hry a skautský výcvik, vèetnì cvièných táborových staveb, které je možné po pøedchozí dohodì nechat stát na místì doèasnì nebo i trvale (napø. vìž, pøístøešek, ohništì). Hygiena je zajištìna dvìma umývárnami s teplou vodou, sprchou a dvìma splachovacími záchody. V poplatku za pobyt je zapoètena spotøebovaná elektøina, stoèné, ubytovací režie a spotøeba plynu v pøípadì používání kuchynì. Kolektiv, který jen využije prostorù mimo budovu (bez ubytování), hradí jen režijní poplatek. Vedoucí kolektivu se mùže se správcem srubu nebo s STÌHUJEME SE!! vùdcem støediska dohodnout na pøimìøené slevì za pobyt, jestliže provedou pøedem dohodnutou práci, napø. úpravu terénu, úklid palivového døíví apod. Pøíjezd je ze zastávky ÈD Èeská, pìšky z Jehnic, Oøešína, nebo od marketu Globus (MHD). Pobyt je možno zajiš ovat na celý rok dopøedu u vedoucího støediska Ing. Vladimíra Tesaøe - Pima (tel: ) nebo u správce základy Ing. Radka Chmelaøe (tel: ). Ing. Vladimír Tesaø, 13. støedisko PØÍLOHY - pozvánka na pochod Z Brna do Brna (není elektronicky) - rekapitulace hospodaøení akce (J_FT07) - formuláøe for_prehled_provoznich_nakladu_ 2003, predpoklad_ka_2003 (pouze elektron.) - pokyny è. 2003/05, 06, 07 - pozvánka na semináø k dotacím MŠMT Èlenové pøedsednictva ORJ Brno-mìsto Vám všem pøejí mnoho úspìchù a radosti v novém skautském roce. SKAUT, s.r.o. zahajuje od 1.záøí 2003 prodej turistických a skautských potøeb na nové adrese Rooseveltova 12, Brno (naproti Janáèkovu divadlu) telefon a fax: mail: Spojení od hlavního nádraží: tram è.1 na Malinovského nám. (první zastávka smìr Øeèkovice) nebo 10 minut pìšky centem mìsta, kolem budovy Krajského soudu) TÌŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTÌVU! Uzávìrka pøíštích Aktualit je Vydává Okresní rada Junáka Brno-mìsto. Náklad 129 výtiskù, 115 elektronicky. Pøedplatit Aktuality je možno na ORJ nebo objednat v elektronické formì (PDF) na adrese (zdarma). STRANA 8

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

5/2002. Kapka (nadìje) 3. roèník Triatlonu PØIPRAVOVANÉ AKCE AKTUALITY BRJ 5/2002 STRANA 1. Okres Brno - mìsto

5/2002. Kapka (nadìje) 3. roèník Triatlonu PØIPRAVOVANÉ AKCE AKTUALITY BRJ 5/2002 STRANA 1. Okres Brno - mìsto Okres Brno - mìsto Èeská 11 602 00 Brno Tel/fax: 05/32 19 31 68 E-mail: brj@junak.cz www.volny.cz/brj 5/2002 Úøední hodiny kanceláøe Tajemník P o 14.00-18.00 Út 13.00-15.00 Èt 14.00-16.30 Pá 13.00-15.00

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

3/2002 INFORMACE Z ÚRJ ZDRAVOTNÍ KURZY JUNÁKA. Vyšlo 27.2. 2002 AKREDITACE A KVALIFIKACE. Junák - Okres Brno - mìsto

3/2002 INFORMACE Z ÚRJ ZDRAVOTNÍ KURZY JUNÁKA. Vyšlo 27.2. 2002 AKREDITACE A KVALIFIKACE. Junák - Okres Brno - mìsto Junák - Okres Brno - mìsto Èeská 11 602 00 Brno Tel/fax: 05 / 32 193 168 E-mail: brj@junak.cz www: www.volny.cz/brj 3/2002 Tajemník P o 14.00 18.00 Út, Pá 13.00 15.00 Èt 14.00 16.30 Hospodáøka St 16.00

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média.

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Èeská komora architektù vyhlašuje veøejnou neanonymní soutìž: Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Pøedmìt Termín Cena Cílem soutìže je návrh a realizace nové jednotné

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Svazek obcí regionu Ruda, 9. kvìtna 40 78963 Ruda nad Moravou, Obec, IÈ:69601488 sestaven k : 31.12.2010 za období:

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Èástka 1 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 1998 Strana 7 Èást B: KONTROLNÍ ZÁVÌRY 97/03 Kontrolní závìr z kontrolní akce Televizní poplatky vybírané na základì zákona Kontrolní akce byla zaøazena do

Více

PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001

PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001 PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001 Pravidla Svojsíkova závodu pro rok 2001 obsahují další zmìny. K tìm nejdùležitìjším patøí další posílení role družiny v závodì, zaøazení hodnocení èinnosti bìhem roku a

Více