9/2003 VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI. SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod AKTUALITY ORJ BM 9/2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9/2003 VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI. SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod AKTUALITY ORJ BM 9/2003"

Transkript

1 Okres Brno - mìsto Èeská Brno Tel/fax: /2003 Úøední hodiny kanceláøe Tajemník Po Út Èt Pá Hospodáøka St Vyšlo PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI aneb DEN PRO VŠECHNY DÌTI I DOSPÌLÉ SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod v LUŽÁNKÁCH Poslední pøípravná schùzka zástupcù støedisek se koná v pondìlí 1.9. v v zasedací místnosti ORJ na Èeské 11!!! VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 V dubnu 2004 se bude po tøech letech opìt konat volební snìm Okresu Brno-mìsto. Tento snìm bude mimoøádný pøedevším tím, že vìtšina souèasných èlenù pøedsednictva již nebude znovu kandidovat do volených funkcí a také vìtšina jmenovaných zpravodajù již nebude pokraèovat ve své práci v pøedsednictvu v dalším volebním období. Dovoluji si proto apelovat na všechny brnìnské èinovníky, aby se ve svých støediscích velmi vážnì zabývali otázkou kandidatury na nìkterou z volených funkcí v ORJ nebo možností pracovat v ORJ jako jmenovaný zpravodaj. Jistì si všichni uvìdomujeme, že dobøe fungující okresní rada je dùležitá pro všechna støediska k zajištìní nezbytného servisu a toku finanèních prostøedkù. Je proto nutné, aby èleny ORJ byli lidé schopní, ochotní pracovat a øešit vzniklé problémy, tolerantní, schopní komunikovat i naslouchat. V Brnì je 19 støedisek - jestliže každé støedisko najde ve svých øadách jednoho skauta ochotného pracovat v ORJ, není tøeba se o osud a fungování ORJ v nadcházejícím období obávat (v souèasnosti má pøedsednictvo 4 volené èinovníky, 6 zpravodajù a 4 èinovníky v revizní komisi). Pøípadným zájemcùm o práci v ORJ nabízí souèasní èlenové pøedsednictva možnost seznámit se s náplní práce v ORJ ještì pøed snìmem, jmenovaní zpravodajové mohou zauèovat své nástupce již nyní (chcete-li využít této nabídky, kontaktujte tajemníka ORJ). Ve volbách 2004 již nebudou kandidovat: - pøedsedkynì ORJ Mgr. Alexandra Staòková - výchovná zpravodajka DK Alžbìta Sládeèková - výchovný zpravodaj CHK Pavel Lièman Dále je tøeba doplit revizní komisi - vhodní by byli alespoò 3 kandidáti do revizní komise. Ze jmenovaných zpravodajù ukonèí v dubnu 2004 svoji èinnost v ORJ: - tiskový zpravodaj a zpravodaj pro Mlýn Ing. Ivo Brzobohatý - zpravodaj pro duchovní výchovu Ing. Karel Procházka - zdravotní zpravodaj Eva Dojivová - organizaèní zpravodaj Ing. Roman Dvoøák Jakékoli dotazy k volbám 2004 a k èinnosti ORJ mùžete smìøovat pøímo na pøedsedkyni ORJ e- mail Alexandra Staòková - Ája pøedsedkynì ORJ BM STRANA 1

2 STRANA 2 AKCE V ZÁØÍ 1. PoSchùzka Sk. den ORJ 2. Út 3. St 4. Èt 5. Pá 6. So 7. Ne 8. Po 9. Út 10.St 11. Èt 12.Pá 13.So Brnìnský skautský den 14. Ne 15. Po 16.Út 17. St 18.Èt 19.Pá Pochod z Brna do Brna Odevzdat rekapitulace táborù 20.So 21. Ne 22.PoKruh Lesních škol DK 23.Út 24.St 25.Èt 26.Pá 27.So Krajské setkání R&R } 28.Ne 29.Po 30.Út Odevzdat pøedpoklad prov. nákladù a èerpání dotace na KA NEJBLIŽŠÍ AKCE Výjezdní plénum ORJ Mlýn } Zdravotní kurz Slamníèek CVVZ 2003 V ZÁØÍ SLAVÍ 55 Let: Václav KØÍŽ, zástupce vùdce 34. oddílu, zástupce vùdce 18. støediska 45 Let Hana DVOØÁKOVÁ - Ku a, zástupkynì vùdkynì 17. oddílu, hospodáøka 26. støediska 25 Let Veronika JANEÈKOVÁ, èlenka 3. oddílu, 12. stø. Petr MRÁZEK, èlen 7. oddílu, 26. støedisko 20 Let Helena ONDRÁÈKOVÁ, zástupce vùdkynì 35. roje svìtlušek, 24. støedisko Petr KUDLIÈKA, zást. vùdce 35. sm. vlèat, 24.stø. Iva ŠAŠVATOVÁ, èlenka 14. dív. oddílu, 28. stø. Jakub KMÍNEK, èlen 4. oddílu, 12. støedisko Jana BALKOVÁ - Kapucínek, èlenka 69. oddílu, 2. støedisko Marek KRÈÁL, èlen 36. kmene roverù, 24. stø. Blanka HOLÍKOVÁ, vùdkynì 35. roje sv., 24. stø. Petr ŠABATA, èlen 4. oddílu, 12. støedisko Pavel MEZERA - Kit, èlen 28. rov. kmene, 8. stø. INFORMACE Z ORJ Termíny zdravotního kurzu Podzimní bìh zdravotního kurzu probìhne v termínech (první víkendovka) a (druhá víkendovka). Testy bude možné absolvovat do konce listopadu. Všichni, kdo podali na zdravotní kurz pøihlášku, a potvrdí svou úèast a zaplatí 100,- Kè jako zálohu na úèastnický poplatek, který zahrnuje ubytování a jídlo na 2. víkendovce, a to nejpozdìji do u tajemníka ORJ. Pokud se úèastník neomluví pøedem a nezúèastní se celého kurzu, záloha propadne. Od ORJ zaène pøijímat pøihlášky na jarní bìh, který probìhne v bøeznu a dubnu Souèástí pøihlášky bude jméno, pøíjmení, rodné èíslo, kontakt - /mobil, støedisko, adresa, souhlas støediska a záloha 100 Kè. Eva Dojivová - Qak zdravotní zpravodaj ORJ Civilní služba na ORJ Souèasný civilní služebník bude v kanceláøi ORJ pracovat do jara pøíštího roku. Zájemci, kteøí by chtìli od bøezna 2004 nastoupit na jeho místo, se mohou už nyní hlásit v kanceláøi.

3 Mìsíc pro dìti, mládež a rodiny Nadace rozvoje obèanské spoleènosti a obèanské sdružení Ratolest poøádají od 18.9 do v OD Tesco na Dornychu 4 ( Malé Tesco) akci s názvem Mìsíc pro dìti, mládež a rodiny. Cílem akce je seznámit veøejnost s èinností neziskových organizací v Brnì a Jihomoravském kraji. Náš junácký okres bude zastoupen prezentaèním panelem. Souèástí akce mají být vždy v sobotu a nedìli odpoledne také rùzná vystoupení (hudební, divadelní...), hry, ukázky èinnosti apod. Pokud by nìkteré støedisko nebo oddíl mìly zájem pøedvést na veøejnosti svou èinnost nìkterou z tìchto forem, obra te se co nejdøíve na tajemníka ORJ. Výroèní zpráva ORJ V souèasné dobì je dokonèována výroèní zpráva ORJ Brno-mìsto za rok Výroèní zpráva je vizitkou každé organizace, svìdèí o její úrovni a transparentnosti. Je velmi pùsobivým doplòkem každé žádosti o dotaci nebo dar. Výroèní zpráva bude umístìna na internetových stránkách odkud ji bude možno stáhnout a vytisknout. Její souèástí bude také barevná obálka. Støediska, která mají zájem o obálky výroèní zprávy, musí nahlásit poèet kusù, které chtìjí odebrat, do 5.9. tajemníkovi ORJ. Prázdniny ve školním roce 2003/4 Období školního vyuèování ve školním roce 2003/2004 zaène ve všech základních, støedních a speciálních školách v pondìlí 1. záøí Vyuèování bude v prvním pololetí ukonèeno ve ètvrtek 29. ledna Období školního vyuèování ve druhém pololetí bude ukonèeno ve støedu 30. èervna Podzimní prázdniny - pondìlí 27. øíjna a støeda 29. øíjna Vánoèní prázdniny - od pondìlí 22. prosince 2003 do pátku 2. ledna Vyuèování zaène v pondìlí 5. ledna Jednodenní pololetní prázdniny - pátek 30. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v Brnì-mìstì Velikonoèní prázdniny - ètvrtek 8. dubna a pátek 9. dubna Hlavní prázdniny - ètvrtek 1. èervence až úterý 31. srpna Fotografie Šibíka z jamboree V èervenci probìhla v Olympii výstava fotografií z jamboree v Thajsku. Bohužel uskuteènìní výstavy (plánované od února) bylo potvrzeno pár dnù pøed zahájením, již po vyjití minulého èísla Aktualit. Zapište se do adresáøe kluboven Na jaøe byl sestaven adresáø kluboven s telefonními kontakty pro nábor nováèkù, který je zveøejnìn na webu junakbrno.cz. Adresáø bude používán i na podzim pøi propagaèních akcích. Zveøejnìní v adresáøi je dobrovolné na pøání žadatele. Chcete-li adresáø opravit nebo pøidat svoji klubovnu, kontaktujte co nejdøíve Datla na (pro Brnìnský skautský den v Lužánkách do 10.9.). Ke zveøejnìní bude použit vždy aktuální kalendáø. K jedné klubovnì uvádìjte maximálnì dvì kontaktní osoby - pro dívky a kluky. Požadovaná struktura údajù: PSÈ klubovny, adresa klubovny, pohlaví a požadovaný vìk nováèkù od - do, jméno (køestní jméno nebo pøezdívka) kontaktní osoby, telefon (preferován je mobil). Aktuální adresáø kluboven naleznete na str. 4 Ivo Brzobohatý - Ještìr tiskový zpravodaj ORJ BM Zpráva pro kluby OS Odznaky 85 let služby OS mùžete získat u tajemníka po zaplacení 25,- Kè za jeden kus. Zdenìk Sláma zpravodaj OS INFO Z MLÝNA Zaèátkem srpna pøevzali správcovství na Mlýnì noví správcové - Provázek a Peca Pospíšilovi. Nezapomeòte si vèas rezervovat víkendy pro svoje vzdìlávací akce v tomto školním roce. Podzim se již plní! KONTAKT MLÝN Jiøí Pospíšil - Provázek Skautská základna Mlýn Ochoz u Brna 235 Tel.: STRANA 3

4 Brno - støed Jiráskova 51 chlapci 7-10 let dívky 7-10 let chlapci let dívky let Kam pelíkova 13 chlapci 5-13 let dívky 5-13 let Pellicova 6 chlapci 6-13 let dívky 6-13 let Srub Lužánky - park chlapci 8-13 let dívky 8-13 let Trýbova 1a chlapci 6-15 let dívky 6-15 let M ilady Horákové 19 chlapci 6-13 let Pivovarská 11 chlapci 6-12 let Brno - Královo pole Slovinská 41 chlapci 6-15 let Brno - Sever Srub M ilénova - u ZŠ chlapci 7-10 let dívky 7-10 let Brno - Židenice Hrozòatova chlapci 8-14 let Jam borova 1 dívky 7-13 let Brno - Líšeò J. Faim onové 30 chlapci 7-10 let Bednaøíkova 9 dívky 8-11 let Brno - Vinohrady M utìnická 5 chlapci 8-11 let dívky 8-11 let Velkopavlovická 13 chlapci 8-14 let dívky 8-14 let Brno - Starý Lískovec El. Pøem yslovny 27 chlapci 7-10 let dívky 7-10 let Brno - Bohunice Hranièky 5 chlapci 6-13 let Tom áš Pavla Jakub Radka (z) - Pavel (z) - Pavel M arek Denisa Honza Zorka Tom áš Lenka Vojta Pavel Tom áš Dick Bessie Radek M onika Dick Lika Kám a Brusinka Pavel Pavel David M arta Helena STRANA 4

5 DOTACE Dùležité termíny pro všechna støediska!!! Žádám všechna støediska o dodržení následujících podzimních termínù vztahujících se k dotacím MŠMT na letošní rok: do odevzdat rekapitulace hospodaøení táborù (formuláø J_FT07, nutno dodat písemnì s pøíslušnými podpisy). do poslat pøedpoklad celkových provozních nákladù støediska v roce 2003 (støedisko vyplní jeden øádek ve formuláøi for_prehled_provoznich_nakladu_2003, sloupec poskytnutá dotace se nevyplòuje; staèí elektronicky) do poslat pøedpoklad, kolik by støedisko bylo schopné vyèerpat na dotaci na krátkodobé akce za rok 2003 (støedisko vyplní jeden øádek ve formuláøi predpoklad_ka_2003, staèí elektronicky). Údaj o možnostech èerpání dotace na KA naším okresem bude sloužit jako podpora pøi pøípadném dorozdìlování dotace ze strany Ústøedí Junáka na konci roku. do poslat vyúètování dotace na provozní náklady (for_prehled_provoznich_ nakladu_2003, vyplnìný podle skuteènosti+ DOT_V2), krátkodobé akce (DOT_V6) a vybavení (DOT_V2). Formuláøe DOT_V2 je potøeba odevzdat také v papírové podobì s podpisem VS a razítkem støediska. Formuláøe, které je potøeba vyplnit bìhem záøí, naleznete v pøíloze tìchto Aktualit. Papírovì rozesíláme pouze rekapitulaci hospodaøení tábora, zbylé dva formuláøe jen elektronicky - mùžete si je rovnìž vyzvednout na ORJ. Okres preferuje ve všech pøípadech, kdy je to možné, elektronickou komunikaci. Zasíláním formuláøù prostøednictvím elektronické pošty šetøíte èas sobì i nám. V èervnu byly støediskùm rozeslány dotace na krátkodobé akce a záloha dotací na vybavení. Pøeplatky nebo nedoplatky dotace na vybavení budou vráceny nebo doplaceny bìhem øíjna - termín bude stanoven pozdìji. Základ dotace na provozní náklady ve výši 39,- Kè na registrovaného èlena bude støediskùm rozeslán v nejbližší dobì. Nádstavba dotace na PN ve výši podle bodového hodnocení støedisek bude rozeslána, jakmile okres obdrží finanèní prostøedky z Ústøedí (na konci listopadu). Petr Žídek - Datel tajemník ORJ BM Dotace MŠMT v roce 2004 prodìlají zásadní zmìnu Podle informací z Kanceláøe Ústøedí Junáka se Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy v pøíštích letech rozhodlo výraznìji zamìøit na podporu práce s neorganizovanou mládeží. Z toho pro nás vyplývají dvì skuteènosti: 1. Pro pøíští rok musíme oèekávat výrazný pokles dotací MŠMT na naši kmenovou èinnost; 2. Vznikla možnost získat dotace na tzv. Projekty pro neorganizovanou mládež (viz èlánek v rubrice Informace z KÚJ). Všechny organizaèní jednotky by se mìly zamyslet nad tím, jestli by nìkteré své èinnosti nemohly financovat právì z tohoto zdroje. Termín pro odevzdání projektù je do KÚJ. Další informace mùžete získat u tajemníka ORJ, který vám také na požádání pošle vzorový projekt. Uvažujete o dalších druzích dotací? Pozor! Byly vyhlášeny termíny pro pøedkládání žádostí o investièní dotaci na rok 2005 (3.10.), dotaci na opravu a údržbu staveb v roce 2004 (3.10.) a dotaci v oblasti zahranièí na rok 2004 (14.10.). Žádosti pøedkládejte v uvedených termínech do KÚJ. Bližší informace naleznete v Pokynech 2003/05, 06, 07, které jsou souèástí tìchto Aktualit. Petr Žídek - Datel, tajemník ORJ BM INFORMACE Z KÚJ Projekty pro neorganizovanou mládež Projekty pro neorganizovanou mládež rozumí MŠMT aktivity zamìøené na dìti a mládež, které nejsou èleny dané nestátní neziskové organizace. Úèast èlenù organizace na aktivitách není vylouèena, ale není cílem tìchto aktivit. Je proto tøeba se zamyslet, jaké aktivity buï - jsou souèástí naší stávající èinnosti a realizujeme je, nebo - odpovídají výchovným cílùm naší organizace, nebo - mohly by Junáku dát nìjaký pøínos (napø. v oblastech propagace, náboru nových èlenù, spolupráce s místní samosprávou) a odpovídají podmínkám MŠMT a mohli bychom na nì žádat zvláštní dotaèní prostøedky. Podle našeho odhadu bude podpora podobných projektù výrazná. STRANA 5

6 Projekty nemohou být zamìøeny na jednorázové akce, ale jejich smyslem je dlouhodobìjší pùsobení na neorganizovanou mládež. Projekty musí být tedy zamìøeny buï na dlouhodobou èinnost napø. v prùbìhu nìkolika mìsícù, nebo na nìkolik akcí spojených dohromady, pøípadnì na aktivity pravidelnì se opakující. MŠMT mezi svými prioritami uvádí neformální vzdìlávání a výchovu (v oblastech výchovy k demokracii, právního povìdomí, znalostí v humanitních a technických oborech, ochrany životního prostøedí, prevence rasismu a xenofobie), participaci dìtí a mládeže (napø. dìtské parlamenty èi zastupitelstva, event. další aktivity, kde se mladí lidé uèí vyjadøovat a aktivnì napomáhat životu obce, apod.) a práci s talentovanou mládeží. Konkrétnì si mùžeme si pod tìmito aktivitami pøedstavit - dìtské dny, pohádkové lesy, indiánské víkendy, skautské poutì, - veèerní univerzity, diskuzní odpoledne, - pravidelná odpoledne s netradièními sporty, - otevøené klubovny, nízkoprahové kluby, - projekty ve spolupráci s místními školami, obecními úøady, - tvoøivé kroužky (divadelní, hudební, výtvarné, keramické), - tábory a další víkendové akce pro neorganizované dìti a mládež, - a mnoho dalšího podle vlastních nápadù. Konkrétní dotaèní projekty zamìøené na neorganizovanou mládež mohou zasílat jednotlivé organizaèní jednotky do KÚJ nejpozdìji do Projekty musí obsahovat zejména - název akce, identifikaci pøedkladatele, kontakt, popis obsahu projektu, jeho cíl a pøínos, cílovou skupinu (vìkovou strukturu, poèet úèastníkù), termín èi období realizace, ukázky z minulých let (novinové èlánky, fotografie), rozpoèet, zdroje financování, výši požadované dotace a odpovìdnou osobu, pøípadnì další dùležité skuteènosti vztahující se k projektu. Pro zjednodušení je možné využít formuláø for_projekt_akce (pøípadnì ho vzít za osnovu), k dispozici je na Pro pøíští rok je nutné poèítat s tím, že bude pravdìpodobnì zrušena dotaèní kapitola Volný èas a finanèní prostøedky na tyto akce bude možné získat pouze podáním výše popsaného projektu. Boøek Slunéèko hospodáøský zpravodaj Junáka Pracovní semináø k pøípravì projektù Hospodáøský odbor pøipravuje pracovní semináø k podávání projektù na MŠMT, pøípadnì i k pøípravì projektù jiných. V programu pøedpokládáme pøedstavení dotaèní politiky MŠMT, obecné informace k pøípravì a podávání projektù a konzultace jednotlivých projektù. Semináø se uskuteèní v nedìli 7. záøí 2003 v Pardubicích. Zájemci se mohou pøihlásit o bližší informace na Pozvánka na semináø je v pøíloze Aktualit Informace k zák. o úèetnictví Vláda ÈR pøedložila do Parlamentu návrh novely zákona o úèetnictví. Protože se Junáka tato úprava mùže velmi závažným zpùsobem dotknout, chceme Vás s pøedstihem informovat. Podle vládního návrhu by ke konci letošního roku bylo zrušeno jednoduché úèetnictví a všechny právnické osoby by k povinnì zaèaly vést podvojné úèetnictví, organizaèní jednotky pak podvojné úèetnictví ve zjednodušeném rozsahu. V souèasné dobì nelze odhadnout, jakou koneènou podobu dají zákonu poslanci. Situaci v Parlamentu sledujeme a budeme se snažit negativní dopady zákona co nejvíce zmírnit. Protože však po schválení zákona bude již velmi málo èasu, doporuèujeme již nyní zaèít zjiš ovat možnosti pøechodu organizaèních jednotek na podvojné úèetnictví. Fond obnovy nemovitostí Komise Fondu obnovy nemovitostí vyhlásila další termín podávání žádostí o podporu z prostøedkù fondu na 15. záøí Podpora má podobu bezúroèného návratného poskytnutí finanèních prostøedkù na nákup nemovitosti (stavby nebo pozemku), opravu nemovitosti nebo doplnìní nutných vlastních zdrojù pøi èerpání státní dotace na opravu nemovitosti. Prostøedky jsou poskytovány pouze na nemovitosti ve vlastnictví Junáka a jeho organizaèních jednotek nebo k jejich poøízení do vlastnictví. O podporu z Fondu obnovy nemovitostí mohou požádat organizaèní jednotky Junáka, obsah žádosti i seznam dosud poskytnutých prostøedkù je k dispozici na ustredi (blíže: odbory a komise/ fond obnovy nem.). V pøípadì dotazù je možné obracet se na tel nebo Boøek Slunéèko, hosp. zpravodaj Junáka STRANA 6

7 Školení pro zaèáteèníky v oblasti hospodaøení Hospodáøský zpravodaj vyhlašuje termín jednodenního školení pro hospodáøe zaèáteèníky a zájemce o hospodaøení, které se uskuteèní dne 11. øíjna Místo a pøesný èasový harmonogram budou upøesnìny s dostateèným pøedstihem dle poètu pøihlášených. Zájemci se mohou hlásit písemnì na adresu ústøedí nebo em na adresu nejpozdìji do 15. záøí Školení bude obsahovat základy vedení úèetní evidence, výklad právních pøedpisù týkajících se úèetnictví, vnitøní pøedpisy Junáka a další. Školení není primárnì urèeno pro zkušené hospodáøe Skautská nadace Jaroslava Foglara - Vyhlášení termínu grantové uzávìrky Uzávìrka pøijímání žádostí o nadaèní pøíspìvek do grantových programù Dobré skutky, Fons a Prasátko je 15. øíjna Podrobné informace vèetnì formuláøe žádosti naleznete na Pokud si nejste jisti, zda projekt podat èi jak vyplnit žádost, napište na adresu nadace. Po pøedchozí domluvì je možná i schùzka na ústøedí Junáka. : Skautská nadace JF, Senovážné nám. 24, Praha 1, tel.: , Jak propagovat naši èinnost II. roèník víkendového semináøového cyklu Jak propagovat naši èinnost Cíl: pøedat úèastníkùm základní znalosti a dovednosti nezbytné k propagaci skautské èinnosti tak, aby byli pøipraveni vìnovat se této oblast ve svém místì pùsobení. Pro koho: pro všechny zájemce nad 18 let, kteøí se touto èinností chtìjí zbývat. Kdy: celkem ètyøi víkendy v období podzim jaro První víkend øíjna 2003, Nymburk- Tortuga; další víkendy dle domluvy. Program: vztahy s médii (noviny, èasopisy, rádia, televize, elektronická), propagaèní materiály (jednotný styl, letáky, plakáty, webovské prezentace), akce pro veøejnost (organizace, námìty, propagace a reklama), plánování, cílové skupiny, sdìlení a komunikaèní kanály, naše identita a naše image (analýza, výzkum, hodnocení, øízení), mimo víkendy se pøedpokládá domácí pøíprava. Lektoøi: externisté zabývající se public relations, reklamou a grafikou; novináøi, editoøi Podmínky pro úèast: závazný pøedpoklad vìnovat se této èinnosti v rámci Junáka, zájem o problematiku (pøedchozí zkušenost vítána), komunikaèní schopnosti a dobrá znalost skautingu, úèast na všech víkendech. Pøihláška obsahuje: jméno, adresu, datum narození, kontakty, školní a skautské vzdìlání, krátký popis zkušeností s touto oblastí. Elektronická verze pøihlášky je na adrese: gemini. Pøihlášku posílejte do na adresu: Junák - TDC, Senovážné nám. 24, Praha 1, ORJ hledá zájemce o tento semináø, který by se chtìl vìnovat propagaci Junáka v Brnì. Ivo Brzobohatý - Ještìr tiskový zpravodaj ORJ BM RÙZNÉ Skautská základna Strážná už mùže sloužit všem Koncem èervence 2003 byla provedena kolaudace lesní skautské základny pod vrchem Strážná u Lelekovic. Po nìkolikaleté obìtavé práci celého 13. støediska získalo skautské hnutí na brnìnsku nový prostor pro celoroèní skautskou èinnost družin, oddílù, støedisek a nebo pro velké spoleèné akce i nìkolika kolektivù, napø. støediskových závodù nebo pro výchovné a vzdìlávací kursy bez ohledu na poèasí a roèní období. Areál základny sestává z nìkolika lesních paloukù stupòovitì rozložených na jižním úboèí, od sebe oddìlených pásy zelenì, na nichž je možnost bìhem víkendu ubytovat ve stanech jednotlivé družiny nebo oddíly, a ve srubu nejmladší kolektivy. Oddíly mohou pøi dodržení skautských zvyklostí vaøit venku na pozemcích základny. Pitná voda je k dispozici z vlastního vodovodu (ve srubu). Na jedné z plošin je upraven trvalý táborový kruh pro oddíl nebo støedisko. V budovì srubu je k dispozici velká klubovna s krbem, pro špatné poèasí kuchyòka s plynovým sporákem a dostateèným kuchyòským vybavením pro oddíl. Uvaøit je možné èaj nebo jednoduchá jídla a umýt nádobí v teplé tekoucí vodì v kuchyni. Ubytovací prostory jsou umístìny v podkrovních èástech, k tomu úèelu vybavených povleèenými molitanovými matracemi, které se na noc rozloží na zemi. Každý z ubytovaných úèast- STRANA 7

8 níkù má k dispozici vlastní skøíòku s polièkami na osobní vìci a na uložení batohu. Ložnice v podkroví jsou vytápìny v zimním období teplým vzduchem, pøivádìným od speciálních kamen ze spodní hlavní klubovny. Klubovny jsou vybaveny masivními stoly, lavicemi a sklápìcími židlemi. Pro rukodìlnou a tìlovýchovnou èinnost je možno si od správce srubu vypùjèit dílenské a sportovní vybavení. Vytápìní objektu je dále jištìno elektrickými pøímotopy, které zajiš ují temperování budovy po celé chladné období, takže návštìvníci pøicházejí vždy do pøedtopených prostor. Pro sportovní hry a nìkteré atletické disciplíny je k dispozici høištì uprostøed lesa se šplhadly, doskoèištìm a kolmou stìnou na lukostøelbu. Na paloucích je možné provádìt hry a skautský výcvik, vèetnì cvièných táborových staveb, které je možné po pøedchozí dohodì nechat stát na místì doèasnì nebo i trvale (napø. vìž, pøístøešek, ohništì). Hygiena je zajištìna dvìma umývárnami s teplou vodou, sprchou a dvìma splachovacími záchody. V poplatku za pobyt je zapoètena spotøebovaná elektøina, stoèné, ubytovací režie a spotøeba plynu v pøípadì používání kuchynì. Kolektiv, který jen využije prostorù mimo budovu (bez ubytování), hradí jen režijní poplatek. Vedoucí kolektivu se mùže se správcem srubu nebo s STÌHUJEME SE!! vùdcem støediska dohodnout na pøimìøené slevì za pobyt, jestliže provedou pøedem dohodnutou práci, napø. úpravu terénu, úklid palivového døíví apod. Pøíjezd je ze zastávky ÈD Èeská, pìšky z Jehnic, Oøešína, nebo od marketu Globus (MHD). Pobyt je možno zajiš ovat na celý rok dopøedu u vedoucího støediska Ing. Vladimíra Tesaøe - Pima (tel: ) nebo u správce základy Ing. Radka Chmelaøe (tel: ). Ing. Vladimír Tesaø, 13. støedisko PØÍLOHY - pozvánka na pochod Z Brna do Brna (není elektronicky) - rekapitulace hospodaøení akce (J_FT07) - formuláøe for_prehled_provoznich_nakladu_ 2003, predpoklad_ka_2003 (pouze elektron.) - pokyny è. 2003/05, 06, 07 - pozvánka na semináø k dotacím MŠMT Èlenové pøedsednictva ORJ Brno-mìsto Vám všem pøejí mnoho úspìchù a radosti v novém skautském roce. SKAUT, s.r.o. zahajuje od 1.záøí 2003 prodej turistických a skautských potøeb na nové adrese Rooseveltova 12, Brno (naproti Janáèkovu divadlu) telefon a fax: mail: Spojení od hlavního nádraží: tram è.1 na Malinovského nám. (první zastávka smìr Øeèkovice) nebo 10 minut pìšky centem mìsta, kolem budovy Krajského soudu) TÌŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTÌVU! Uzávìrka pøíštích Aktualit je Vydává Okresní rada Junáka Brno-mìsto. Náklad 129 výtiskù, 115 elektronicky. Pøedplatit Aktuality je možno na ORJ nebo objednat v elektronické formì (PDF) na adrese (zdarma). STRANA 8

7-8/2003. Rádcovský kurz Rozrazil RK III. okrsku Rozrazil bude jako tradiènì otevøen DALŠÍ INFORMACE K DOTACÍM NA VYBAVENÍ

7-8/2003. Rádcovský kurz Rozrazil RK III. okrsku Rozrazil bude jako tradiènì otevøen DALŠÍ INFORMACE K DOTACÍM NA VYBAVENÍ Okres Brno - mìsto Èeská 11 602 00 Brno Tel/fax: 532 193 168 E-mail: brj@junak.cz www.junakbrno.cz Rádcovský kurz Rozrazil RK III. okrsku Rozrazil bude jako tradiènì otevøen všem rádcùm ve vìku 14-15 let

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

10/2002. Nejste sami! Jihomoravská lesní škola 2003. Zdravotnický kurz zrušen AKTUALITY BRJ 10/2002 STRANA 1

10/2002. Nejste sami! Jihomoravská lesní škola 2003. Zdravotnický kurz zrušen AKTUALITY BRJ 10/2002 STRANA 1 Okres Brno - mìsto Úøední hodiny kanceláøe Èeská 11 Tajemník Po 14.00-18.00 602 00 Brno Út 13.00-15.00 Tel/fax: 532 193 168 Èt 14.00-16.30 Pá 13.00-15.00 E-mail: brj@junak.cz Hospodáøka St 16.00-17.00

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

5/2002. Kapka (nadìje) 3. roèník Triatlonu PØIPRAVOVANÉ AKCE AKTUALITY BRJ 5/2002 STRANA 1. Okres Brno - mìsto

5/2002. Kapka (nadìje) 3. roèník Triatlonu PØIPRAVOVANÉ AKCE AKTUALITY BRJ 5/2002 STRANA 1. Okres Brno - mìsto Okres Brno - mìsto Èeská 11 602 00 Brno Tel/fax: 05/32 19 31 68 E-mail: brj@junak.cz www.volny.cz/brj 5/2002 Úøední hodiny kanceláøe Tajemník P o 14.00-18.00 Út 13.00-15.00 Èt 14.00-16.30 Pá 13.00-15.00

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka Tajemník ÚMÈ Brno - Královo Pole V Bmì dne 25.9.2001 Pøíkaz è. 3/01 Vìc: Zajištìní inventarizace majetku a závazkù MÈ Brno - Královo Pole v r.2001 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: MŠ Malá Morava, pøíspìvková organizace

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: MŠ Malá Morava, pøíspìvková organizace PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 71008462 Název: MŠ Malá Morava, pøíspìvková organizace Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010

Více

Svazek obcí regionu Ruda

Svazek obcí regionu Ruda A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 69601488 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Svazek obcí regionu

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

3/2002 INFORMACE Z ÚRJ ZDRAVOTNÍ KURZY JUNÁKA. Vyšlo 27.2. 2002 AKREDITACE A KVALIFIKACE. Junák - Okres Brno - mìsto

3/2002 INFORMACE Z ÚRJ ZDRAVOTNÍ KURZY JUNÁKA. Vyšlo 27.2. 2002 AKREDITACE A KVALIFIKACE. Junák - Okres Brno - mìsto Junák - Okres Brno - mìsto Èeská 11 602 00 Brno Tel/fax: 05 / 32 193 168 E-mail: brj@junak.cz www: www.volny.cz/brj 3/2002 Tajemník P o 14.00 18.00 Út, Pá 13.00 15.00 Èt 14.00 16.30 Hospodáøka St 16.00

Více

identifikaèní èíslo hlavní èinnost Zdravotní péèe o pøíslušníky AÈR Zdravotní péèe o ostaní obyvatelstvo

identifikaèní èíslo hlavní èinnost Zdravotní péèe o pøíslušníky AÈR Zdravotní péèe o ostaní obyvatelstvo PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované OSS (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2012 IÈO: 71203354 Název: Mariánskolázeòsko, dobrovolný

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

VEDOUCÍ TÁBORA: Magdaléna Soukupová 777 031 830 mag.soukupova@centrum.cz Miroslav Horák 603 972 299 horak21@tiscali.cz

VEDOUCÍ TÁBORA: Magdaléna Soukupová 777 031 830 mag.soukupova@centrum.cz Miroslav Horák 603 972 299 horak21@tiscali.cz Informace o jachtaøském soustøedìní mládeže 2011 TERMÍN: 8. - 17. èervence 2011 MÍSTO KONÁNÍ: areál YC TJ Lokomotiva Plzeò ADRESA: Plzeò, U Velkého rybníka E980 (GPS - 49 46'18.12"N; 13 23'46.4"E) VEDOUCÍ

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 9 / 2012 IÈO: 00282103 Název: Mìsto Modøice Sestavená k rozvahovému

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

název DSO Podještìdí Proseè 2105

název DSO Podještìdí Proseè 2105 DSO Podještìdí Proseè 2105 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 17.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 69898111 název DSO Podještìdí Proseè 2105 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 70887489 Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více