Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:"

Transkript

1

2 Zaèínáme s Money S3

3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické podpory: Aktuální kontakty: Nejèastìjší dotazy: ON-Line konference: Aktualizace Money S3: Horká linka: Od je v ÈR provozována centrální horká linka, zajiš ovaná všemi støedisky technické podpory na jednom telefonním èísle: Linka je v provozu v pracovní dny od 8:00 do 17:00. Maximální délka hovoru je omezena na deset minut. Pøed použitím této linky si prosím pøipravte registraèní èíslo Vaší verze programu. Horká linka je zpoplatnìna èástkou 11,- Kè za jednu minutu hovoru. Registrujte se ještì dnes! více o registraci v pøíloze C Zaèínáme s Money S3 Money, Money 97, Money 2000, Money S3, imoney, APP, Aktivní pracovní plocha, Analyst, Analyst 2000 a CÍGLER SO TWARE, a.s. jsou zapsané mezinárodní slovní a grafické ochranné nebo registrované ochranné známky spoleènosti CÍGLER SO TWARE, a.s. Další v textu použité názvy programových produktù, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami pøíslušných produktù. Veškerá práva vyhrazena. Žádná èást této publikace nesmí být publikována a šíøena žádným zpùsobem a v žádné podobì bez výslovného souhlasu CÍGLER SO TWARE, a.s. 2. upravené vydání. Sazba a jazyková korektura Yvetta Cíglerová. Obálka 2D Studio. Copyright CÍGLER SO TWARE, a.s.,

4 SEZNAM HORKÝCH KLÁVES Agenda D Zmìna agendy/roku A Pøehlášení uživatele H Konec Úèetnictví T Deník (úèetní èi penìžní) D Seznam poklad. dokladù P Seznam bank. dokladù B Seznam závazkù Z Seznam pohledávek H Seznam inter. dokladù I Pøehledové sestavy P U Seznam pøíkazù k úhradì Stav bank. úètù a pokladen Seznam èlenìní DPH Seznam pøedkontací akturace Vystavení faktury Seznam vystav. faktur Pøijetí faktury J Seznam pøijatých faktur J Úprava ceny faktury (pouze na kartì faktury) Adresáø A Seznam adresáøe Sklady S Zásoby na skladì S Pøíjemka P Prodejka R Výdejka V Pøevodka O Výroba B Vystav. dodací list D Pøijatý dodací list A S Pøehledové sestavy Objednávky O Mzdy M Majetek E Nástroje N Støediska Èinnosti Zakázky Bankovní úèty a pokladny Zmìna data D E Editor formuláøù Nápovìda V Nápovìda k programu Doplnìní stejného data do dokladu œ Doplnìní dnešního data - mezerník nebo * na numerické klávesnici Doplnìní úèetního data - napište den + Zvýšení/snížení èíselné hodnoty políèka Rychlý výbìr ze seznamu + podtržené písmeno edit políèka Skrytí modulu na pruh úloh š Instalace verze Start Ovládání programu Založení agendy Pøíklady Technické požadavky Instalace programu Registrace Money S3

5 4 Zaèínáme s Money S3 OBSAH Úvod Instalace verze Start... 8 Spuštìní CD-ROM... 8 Instalace programu... 9 Postup pøi instalaci... 9 Zmìna nastavení... 9 Dokonèení instalace Ovládání programu Aktivní pracovní plocha (APP) Panel Money Plocha zástupcù Schéma Plochy zástupcù Pøidání nové ikony Nastavení plochy Uložení nebo zrušení schématu Pop-up menu Informaèní plocha Nástìnka Velikost Aktivní pracovní plochy Nástrojové lišty Umístìní nástrojových lišt Práce s nástrojovými lištami Pop-up menu Prùvodci Seznamy Tøídìní seznamu Práce se seznamem Složené seznamy Pøíklad založení seznamu Karty iltry Tisk... 23

6 5 3.Založení agendy Nastavení agendy Údaje o firmì Záložka Logo Záložka Pøenos dat Záložka Sklad - generace PLU Nastavení prefixu PLU ve skladových skupinách Nastavení úèetního roku Záložky Úèetnictví, akturace, Sklad a Objednávky Záložky Daò z pøíjmù a Majetek Záložka Mzdy Záložka Zakázky Záložka Archivace zmìn Pøíklady Pøijetí dodavatelské faktury s vazbou na sklad Pøijetí objednávky na zboží Vyøízení objednávky a prodej naskladnìného zboží fakturou vydanou 38 Provedení pøíkazu k úhradì døíve pøijaté dodavatelské faktury Úhrada døíve vystavené odbìratelské faktury zaúètováním bankovního výpisu A.Technické požadavky Minimální konfigurace Volitelné èi doplòkové vybavení Doporuèení pro práci v síti B.Instalace programu Vysvìtlení nìkolika odborných pojmù Co je to hardwarový klíè Problémy pøi instalaci paralelního hardwarového klíèe Co je to sí ový protokol Volba zpùsobu uložení dat Zmìna zpùsobu uložení dat... 48

7 6 Zaèínáme s Money S3 Instalace ovladaèù pro hardwarový klíè Lokální klíè Sí ový klíè Souhlas s licenèním ujednáním První instalace programu Instalace Money na samostatný poèítaè (lokální instalace) Typická instalace Pokroèilá instalace Instalace Money do poèítaèové sítì Nastavení MS SQL Serveru Pøipojení ke stávající instalaci Instalace MSDE Typická sí ová instalace Plná instalace Pokroèilá sí ová instalace Dokonèení instalace Opakovaná instalace Money S Aktualizace softwaru Pro uživatele verzí Money S3 Start Pro uživatele licencovaných verzí Money S C.Registrace Money S Registrace verze START Registrace ostatních verzí Money S Licenèní smlouva s koncovým uživatelem na software spoleènosti CÍGLER SO TWARE, a.s Licenèní smlouva spoleènosti CÍGLER SO TWARE, a.s Záruèní podmínky... 61

8 7 ÚVOD Dìkujeme Vám za dùvìru, kterou jste naší firmì projevili tím, že jste se rozhodli pro ekonomický systém Money S3 z naší produkce. Vìøíme, že tento ekonomický systém bude pro vedení Vaší spoleènosti pøínosem a ušetøí Vám nejen spoustu nepøíjemného papírování, ale souèasnì i vytvoøí potøebné logistické zázemí pro Vaše podnikatelské zámìry. Zpracování ekonomické agendy firmy na poèítaèi pøináší øadu výhod. Práce s celou agendou je o mnoho rychlejší a pøíjemnìjší a vyžaduje od obsluhy menší množství znalostí, než pøi klasickém vedení úèetnictví. Rozhodující výhodou je však skuteènost, že jako uživatelé programu máte v kterémkoliv okamžiku možnost analýzy stavu své firmy, vìtšinou pouhým stiskem jednoho tlaèítka. V bìžné praxi by vyžadovala tato analýza èasovì znaènì nároèné výpoèty, zvláštì pak pøi vìtším množství vstupních dat - úèetních dokladù a dalších podkladù. Ekonomický systém Money S3 svým rozsahem pokrývá celou problematiku øízení firmy - od vedení vlastního úèetnictví, pøes øízení skladu a evidenci majetku, až po personalistiku. Snadná práce je podpoøena hypertextovou nápovìdou. Pøesto se domníváme, že rychlému nasazení programu ve Vaší spoleènosti napomùže i školení Vašich pracovníkù, kteøí budou s Money S3 pracovat - dozví se tak rychle celou øadu pracovních postupù a možností programu, na které by jinak zdlouhavì pøicházeli sami. Tato pøíruèka slouží k první orientaci v programu. Najdete zde popis práce s Money S3 - od vzorové instalace programu (1.kap.), pøes struèný pøehled ovládacích prvkù programu (2.kap.) a podrobný popis krokù nezbytných pro rozjetí programu (3.kap.), až po sérii pøíkladù vystavování dokladù (4.kap.). Další informace naleznete v pøílohách - popis technických požadavkù na konfiguraci poèítaèe (pøíl. A), vyèerpávající popis možností a problémù, které mohou nastat i pøi tìch nejsložitìjších zpùsobech instalace programu (pøíl. B) a postup pøi registraci programu (pøíl. C). Podrobnìjší informace k ovládání programu naleznete v kontextové nápovìdì nebo v pøíruèce Pracujeme s Money S3.

9 8 Zaèínáme s Money S3 1. INSTALACE VERZE START V této kapitole Vás provedeme instalací Money S3 START na lokálním poèítaèi. Jestliže instalujete Money S3 na síti nebo v ostré verzi, pøeètìte si pøílohu B - Instalace programu. Pøed vlastní instalací si doporuèujeme pøeèíst i pøílohu A - Technické požadavky, kde se dozvíte vše o vybavení potøebném pro správný chod programu. UPOZORNÌNÍ: Instalace verze START není urèena pro aktualizaci ostré verze programu. SPUŠTÌNÍ CD-ROM Jestliže jste si Money S3 zakoupili na CD, získáváte kromì programu i aktuální elektronickou dokumentaci ve formátu MS-Word, Multimediálního prùvodce programem Money S3, èasovì omezenou verzi antivirového softwaru AVG a øadu dalších informací o programech, které by Vás mohly zajímat. Po zasunutí CD do mechaniky se Vám automaticky spustí Prùvodce obsahem CD- ROM (v pøípadì Windows NT/2000 je pro instalaci tøeba, abyste byli pøihlášeni jako Administrátor ). Na titulní obrazovce prùvodce naleznete tyto volby: wikony vlajek, pomocí kterých si vyberete èeskou èi slovenskou verzi. wmoney - v této záložce si kromì vlastního Money mùžete nainstalovat i celou øadu dalších demoverzí partnerských øešení. wostatní - zde naleznete kompletní nabídku dalšího obsahu CD-ROM. Pøed instalací Money S3 doporuèujeme využít sharewarové verze programu AVG a zkontrolovat jím poèítaè. UPOZORNÌNÍ: AVG na CD Money S3 je poskytován zdarma se souhlasem výrobce; nemusí být k dispozici na všech CD. wkontakt - spojení na distributora èi výrobce programu. wwww shop - tato volba Vás pošle pøímo do našeho virtuálního obchodního domu. wvideo - dozvíte se více o naší firmì a našich zákaznících. wkonec - ukonèení práce s CD Money S3.

10 Instalace verze Start 9 INSTALACE PROGRAMU Pøed vlastní instalací programu doporuèujeme ukonèit všechny bìžící aplikace Windows. Poté zvolte v Prùvodci obsahem CD-ROM nabídku Instalovat Money S3 (instalujete-li z disket, spus te instalaèní program INSTALUJ.EXE). Na obrazovce se objeví titulní karta instalaèního programu. Celou práci s instalaèním programem ovládáte tlaèítky: wdalší - tlaèítko Vás vždy pøepne na další krok. wzpìt - tímto tlaèítkem se vrátíte k pøedchozímu kroku, který mùžete kdykoliv opravit. Lze se vracet i o více krokù. wzavøít - tlaèítkem instalaci pøerušíte. winstalovat - zobrazí se po nastavení všech parametrù instalace a jeho stiskem spustíte vlastní instalaci. wdokonèit - objeví se až po provedení instalace a po jeho stisku instalaci Money S3 dokonèíte. Instalace verze Start POSTUP PØI INSTALACI Po uvítací kartì program zobrazí Licenèní a záruèní podmínky a vyžaduje Váš souhlas s nimi. V pøípadì, že s nimi nesouhlasíte, není možné program instalovat. Souhlas s Licenèními podmínkami potvrzujete zaškrtnutím políèka S licenèním ujednáním souhlasím - tímto krokem zpøístupníte tlaèítko Další. Následuje popis konfigurace, v jaké bude program instalován. Instalujete-li Money S3 START poprvé, bude nastavena instalace na Lokální, do adresáøe C:\Program iles\cigler SO TWARE\ Money S3 START. Pøekontrolujte všechny údaje, a pokud potøebujete cokoliv opravit, stisknìte tlaèítko Zmìnit. Program Vám umožní zmìnit nastavení. Zmìna nastavení Nejprve vybíráte mezi Lokální a Sí ovou instalací. V našem pøíkladu se zabýváme instalací Lokální, zvolte ji tedy a pøejdìte dále.

11 10 Zaèínáme s Money S3 Následující karta Vám nabídne cílový adresáø s plnou adresou, kam by mìl být program instalován. Adresáø si mùžete buï pøímo pøepsat, nebo vybrat jiný tlaèítkem Nalistovat. Nelze nainstalovat program do již existující ostré verze. Používáte-li Windows NT4 nebo 2000, zobrazí se poté karta se dvìma volbami: Vytvoøit složky pro aktuálního uživatele - zatrhnìte v pøípadì, kdy chcete mít Money S3 pøístupné jen pro toho uživatele operaèního systému, který program Money instaloval. Vytvoøit složky pro všechny uživatele - zvolte tehdy, pokud chcete, aby do Money mìli pøístup všichni uživatelé poèítaèe. Poté se znovu zobrazí karta s popisem novì nastavené konfigurace. Dokonèení instalace Na další kartì naleznete nejnovìjší informace o zmìnách a novinkách v programu, které se ještì nestaèily promítnout v nápovìdì. Tento text je aktualizován s každou novou verzí programu. Tlaèítkem Tisk máte možnost Zmìny a novinky vytisknout. Poslední karta Vám už umožní dokonèit instalaci pomocí tlaèítka Instalovat. Po ukonèení instalace je tøeba restartovat poèítaè - chcete-li tak uèinit ihned, pøepnìte na Restartovat - po stisku tlaèítka Dokonèit je poèítaè neprodlenì restartován. Jestliže pøepnete na Restartovat pozdìji, je instalace sice dokonèena, ale poèítaè pokraèuje v práci (mùžete tak napøíklad pokraèovat v konfiguraci systému).

12 Ovládání programu OVLÁDÁNÍ PROGRAMU V programu se setkáte s nìkolika typy oken. První z nich je Aktivní pracovní plocha - prostøedí, kde máte umístìny hlavní ovládací prvky programu. Dále jsou to Prùvodci, Seznamy, v nich obsažené Karty, iltry a Nastavení tisku. V následujících kapitolách se doètete, jak funguje ovládání tìchto oken a jak s nimi pracovat. Postupy si mùžete vyzkoušet v demonstraèních agendách, napøíklad na vzorových pøíkladech, které najdete v kapitole 4. AKTIVNÍ PRACOVNÍ PLOCHA (APP) Ovládání programu Hlavní menu Informaèní plocha Nástìnka Panel Money Plocha zástupcù Aktivní informaèní øádek Hlavní menu programu - naleznete je v horní èásti. Chová se stejnì jako v jakýchkoliv jiných programech a slouží k vyvolávání všech funkcí Money S3. Pokud máte nìkteré funkce zobrazeny šedì a nemùžete se na nì dostat, je to proto, že tyto funkce nemáte povoleny v menu Nástroje/Konfigurace/Pøístupová práva. Pod Menu naleznete vlastní Aktivní pracovní plochu, která se dìlí na ètyøi èásti: wpanel Money - obsahuje nìkolik záložek, kde naleznete základní nastavení vzhledu programu. Sem si mùžete pøidat i vlastní záložky s oblíbenými položkami. wplocha zástupcù - v této èásti máte ikony nejèastìji provádìných èinností

13 12 Zaèínáme s Money S3 s programem. Podle nastavení pracovní plochy (viz. dále) jedním stiskem èi poklepáním myší na ikonì spustíte požadovanou èást programu. Podle nastavení Money S3 (Nástroje /Konfigurace/ Uživatelské nastavení, pøepínaè Vícenásobné otevøení oken) se mùžete buï mezi èinnostmi pøepínat (doporuèujeme na rychlejších poèítaèích, APP vlastnì spouští pro zvolenou èinnost další kopie programu), nebo pøed vyvoláním další èinnosti je nutné první èinnost ukonèit. winformaèní plocha - tato èást má tøi funkce, mezi nimiž mùžete pomocí ikonek pøepínat - mùže zobrazovat aktuální popis právì provádìné èinnosti, popø. i s odkazy do nápovìdy èi jiných èástí programu. Další funkcí je prostá informace o kontaktních adresách a telefonních èíslech výrobce - tu využijete vždy, když budete potøebovat rychle poradit v práci. Poslední funkcí informaèní èásti je seznam všech provádìných akcí s programem. winternet Explorer - komponenta internetového prohlížeèe (využívá funkcí nainstalovaného prohlížeèe Microsoft Internet Explorer verze 5 a vyšší). Lze ji použít ke zobrazení obsahu rùzných rozšíøení, jako je tøeba Money S3 DNES, nebo k zobrazení oblíbených položek z internetu. Tyto jednotlivé rozšiøující moduly mají po nainstalování své vlastní záložky na Panelu Money. wnástìnka - umožòuje psát libovolné poznámky ke každé ikonì, a tak si v rámci firmy pøedávat aktuální informace napø. k fakturaci, èi si pøipomínat nìco, co byste nemìli zapomenout. S výjimkou Panelu Money je poloha ostatních tøí èástí mìnitelná, pøípadnì každou z nich mùžete tlaèítkem maximalizovat a tlaèítkem vypnout. Vypnutou plochu vrátíte poklepáním na tlaèítko na zobrazené èásti APP. Aktivní informaèní øádek - ve spodní èásti obrazovky naleznete aktivní informace o stavu programu. Prostým poklepáním na údaje je mùžete mìnit - napø. poklepáním na jménu uživatele se mùžete pøihlásit do programu pod jiným jménem, èi poklepáním na úèetní rok jej zmìníte. Podívejme se nyní podrobnì na nejdùležitìjší èásti aktivní pracovní plochy. PANEL MONEY Pøi prvním spuštìní programu zde naleznete tøi záložky: wplocha - zde pomocí názorných ikonek mìníte uspoøádání APP. wvzhled - pomocí této záložky nastavíte celkový vzhled prostøedí programu - napø. barvy, fonty, podkladové obrázky apod. winternet- sem mùžete pøidat zástupce pro Internet. Na panel je možné pøidat i další záložky - napø. Money S3 DNES. Tato záložka se objeví ve chvíli, kdy si Money S3 DNES nainstalujete.

14 Ovládání programu 13 PLOCHA ZÁSTUPCÙ Plocha zástupcù je nejdùležitìjší èástí Aktivní pracovní plochy a je základním ovládacím prvkem Money S3 - byla vyvinuta právì pro ovládání ekonomických systémù a jejím cílem je maximálnì zjednodušit obsluhu a souèasnì zobrazit na monitoru maximum informací, které potøebujete pro svoji práci. Její princip spoèívá v tom, že na Ploše máte ikony zástupcù tìch funkcí programu, které využíváte nejèastìji. unkci pak spustíte pouhým poklepáním na zástupce a vyhnete se tak zdlouhavému hledání v menu. Plocha zástupcù je plnì pøizpùsobitelná Vašim specifickým potøebám. Každý uživatel programu ve Vaší firmì si ji mùže nastavit tak, aby na ní vždy vidìl pouze ty informace a funkce, které nejèastìji využívá. Navíc sousední Informaèní plocha sama reaguje na provádìnou èinnost èi pouhé nastavení myši na Ploše zástupcù a zobrazuje nejen základní informace o této èinnosti, ale pøímo umožòuje volat související èásti programu nebo aktuální téma z nápovìdy. Tato její vlastnost podstatnì zkracuje dobu nutnou k osvojení práce s programem - pozdìji pak mùžete informaèní èást vypnout, aby Vás nerušila v práci. Ovládání programu Schéma Plochy zástupcù Pøi rùzných typech èinností v programu (napø. práce v rùzných agendách) mùžete potøebovat jiné rozvržení zástupcù - jiné schéma. S programem je již dodávána øada pøednastavených schémat - pro úèetní, skladníka, prodejce, manažera. Pokud Vám žádné z nich nevyhovuje, mùžete si samozøejmì nastavit a uložit vlastní. Seznam schémat vyvoláte poklepáním na kterékoliv místo nadpisu Zástupci. Pøidání nové ikony Ikony pøidáváte poklepáním na ikonu Pøidat nebo volbou v Pop-up menu. Zobrazí se karta Vlastnosti ikony, kde zadáváte tyto údaje: wseznam funkcí - vybíráte funkci, jejíž ikonu chcete umístit na plochu. wnáhled - podoba ikony, která bude na ploše symbolizovat výše uvedenou funkci. wtitulek - Vámi zvolený název pro funkci. Implicitnì se zde doplòuje popis ze Seznamu funkcí, který však mùžete mìnit. Je výhodné mìnit popis zejména tehdy, když chcete pøímo z plochy vyvolávat funkce z rùzných úèetních agend èi úèetních let.

15 14 Zaèínáme s Money S3 wspustit v (aktuální) agendì - pøepínaè, kterým volíte, zda se funkce bude vyvolávat pro nastavenou úèetní agendu (kterou vidíte na Aktivním informaèním øádku) nebo pro vybranou úèetní agendu. wspustit v (aktuálním) roce - pøepínaè, kterým mùžete ikonì pøiøadit i úèetní rok - buï aktuální, nebo vybraný. wtoto nastavení použít pro všechny ikony na ploše - chcete-li, aby všechny ikony na ploše pracovaly s jedním úèetním rokem a zvolenou agendou, zatrhnìte pøed uložením tento pøepínaè. Tím zmìníte nastavení všech ikon na ploše na zadaný úèetní rok a úèetní agendu. Nastavení plochy Ikona slouží k nastavení vlastností plochy zástupcù. Po poklepání program zobrazí kartu Nastavení pracovní plochy: wklasický styl ikon- ikony jsou zobrazovány jako ve Windows 95. Ikona je aktivní tehdy, když na ní klepnete myší a až v této chvíli se také mìní obsah Informaèní plochy. unkce pøedstavovaná ikonou se vyvolává poklepáním (dvojitým klikem) myši na této ikonì. wwww styl ikon - styl ikon bìžný z moderních browserù a novìjších verzí Windows. Ikona se stává aktivní prostým najetím kurzoru myši nad ikonu a funkce se vyvolává jednoduchým stiskem tlaèítka myši. Uložení nebo zrušení schématu Po výbìru ikon do vlastního schématu je tøeba toto schéma uložit. Uèiníte tak pomocí pøíkazu v pop-up menu èi poklepáním na ikonku Práce s plochami. Zobrazí se karta Práce s plochami. Zde zadáte pouze jméno svého schématu a uložíte je. Pokud chcete nìkteré z nepoužívaných schémat vymazat, najedete na nì kurzorem a stiskem tlaèítka Vyjmout plochu je zrušíte. Pop-up menu Pop-up menu vyvoláte stiskem pravého tlaèítka myši na kterémkoliv místì Plochy zástupcù. Naleznete zde tyto možnosti: wvelké ikony - tento režim je implicitní a je výhodný tehdy, když nemáte na ploše ikon mnoho. wmalé ikony - jsou výhodné tehdy, když máte mnoho ikon a nebo pracujete-li

16 Ovládání programu 15 v základním rozlišení monitoru 800x600 bodù. Malé ikony rovnìž používají ménì barev, a jsou tedy snadno rozlišitelné i v režimu 16 barev. Mùžete je libovolnì seøadit a jejich øazení je shodné s øazením v režimu velkých ikon. wseznam - jedná se o malé ikony, které jsou øazeny za sebou tak, jak byly postupnì pøidávány, nelze mìnit jejich postavení. wpøidat ikonu - viz. pøedchozí kapitola Pøidání nové ikony. wuložení plochy - viz. pøedchozí kapitola Uložení nebo zrušení schématu. wnastavení APP - viz. kapitola Nastavení plochy. POZNÁMKA: Je-li ikona na ploše ikon šedá, znamená to, že nemáte zakoupen modul, který tato ikona spouští. Je-li ikona èervenì pøeškrtnutá, odkazuje se na neexistující úèetní rok nebo agendu. Ovládání programu IN ORMAÈNÍ PLOCHA Informaèní plocha má tøi funkce, které volíte tlaèítky v její horní èásti: winformace o èinnosti - vyvoláte stiskem tlaèítka. Informaèní plocha pak zobrazuje aktuální nápovìdu k oznaèené ikonì na Ploše ikon. Souèasnì pomocí odkazù v textu umožòuje skoèit na jiné související místo v programu nebo vyvolat aktuální téma nápovìdy s dalšími podrobnostmi. wkontakt - po stisku tlaèítka se zobrazí aktuální informace o spojení na linky s technickou pomocí a adresa výrobce. wakce - po poklepání na tlaèítko bude program na informaèní ploše vypisovat seznam provedených akcí s programem Money S3. U každé akce si program pamatuje její datum, èas a pracovníka, který akci vyvolal. U nìkterých akcí si pamatuje i další údaje, napø. èíslo dokladu nebo jeho èástku. Všechny akce jsou zaøazeny do nìkolika kategorií, podle kterých je možné je tøídit. Databáze akcí se neustále naplòuje a zabírá tak místo na Vašem pevném disku. Proto je vhodné obèas staré záznamy vymazat. K tomu slouží tlaèítko Zruš do data - po zadání zvoleného data se vymažou všechny starší záznamy. Povolení použít toto tlaèítko nastavíte v nabídce Nástroje/Konfigurace/Pøístupová práva, kde zatrhnete Možnost sledování evidence akcí provedených uživateli. Doporuèujeme akce uchovávat alespoò tøi mìsíce zpìtnì - zápisy v této databázi pomohou nejen pøi hledání co a kdy se dìlo s programem, ale i pøi hledání pøípadných pøíèin vzniklých chyb.

17 16 Zaèínáme s Money S3 NÁSTÌNKA Zde máte možnost psát rùzné poznámky vztahující se k urèitým èástem programu. Použijete ji zejména pro pøedávání vnitrofiremních informací aktuálnì k daným úèetním èi obchodním problémùm. Každá poznámka mùže obsahovat až 255 znakù. Existují tøi druhy poznámek, které volíte pomocí ikonek v horní èásti nástìnky: w Globální - tyto poznámky se zobrazí všem uživatelùm bez ohledu na to, kterou ikonu na Ploše zástupcù mají aktivní. w Veøejné - poznámky vidí všichni uživatelé, kteøí mají aktivní ikonu, k níž se poznámka vztahuje. w Soukromé - jsou zobrazeny jen pro pøihlášeného uživatele a danou ikonu. VELIKOST AKTIVNÍ PRACOVNÍ PLOCHY Velikost nejen Aktivní pracovní plochy, ale celé pracovní plochy, kterou máte k dispozici, ovlivòuje rozlišení obrazovky. Optimálním rozlišením pro práci s Money S3 je rozlišení 800x600 (pro 14" monitory) a 1024x768 (pro 15" monitory) bodù a vyšší, pøi kterém teprve mùžete plnì využít možnosti oken programu. Souèasnì totiž mùžete vidìt všechny potøebné informace a nemusíte se neustále mezi okny pøepínat. NÁSTROJOVÉ LIŠTY Stejnì jako slouží APP k maximálnímu zjednodušení pøi pohybu v programu, byly i Nástrojové lišty (tzv. ToolBary) vyvinuty proto, abyste si mohli pøizpùsobit ovládání jednotlivých èástí programu svým potøebám. Nástrojové lišty naleznete všude tam, kde jste nuceni používat vìtší množství ovládacích tlaèítek - v seznamech, kartách, atd. Jsou dodávány s programem vyplnìné, Vy však si mùžete pøidávat nové lišty, mazat stávající nebo v nich pøidávat èi odebírat tlaèítka. Navíc se dá mìnit poloha a tvar jednotlivých lišt a program si toto nastavení u každého uživatele pamatuje.

18 Ovládání programu 17 Umístìní nástrojových lišt Standardnì jsou nástrojové lišty umístìny vodorovnì v horní èásti každého okna. Jednotlivé lišty identifikujete podle svislé èáry (tzv. úchytky), která je v této chvíli vlevo od tlaèítek. Pokud nástrojová lišta není vidìt celá (je napø. èásteènì pøekrytá jinou lištou), je tato skuteènost znázornìna dvojitou šipkou smìøující k pøekrytému místu. Chcete-li zmìnit umístìní lišty, staèí najet kurzorem myši na úchytku a se stisknutým levým tlaèítkem myši táhnout lištu na požadované místo. Lišta se tak dá pøesunout na jiný øádek v horní nebo dolní èásti okna, zmìnit na sloupec v levé èásti okna, pøípadnì umístit na kterékoliv jiné místo, a to i mimo aktivní okno. V této podobì se lišta stává bìžným oknem se standardním ovládáním, tzn. že se pøesouvá uchopením myší za titulkovou lištu. Ovládání programu Práce s nástrojovými lištami Výhodu nástrojových lišt oceníte ve chvíli, kdy zjistíte, že nìkterá ovládací tlaèítka v daném oknì nepoužíváte vùbec, jiná jen pøi práci v urèité èásti okna. Vytvoøíte si tedy vlastní lišty, které umístíte tak, abyste k nim mìli co nejsnadnìjší pøístup. Menu pro práci s lištami otevøete stiskem pravého tlaèítka myši na kterémkoliv místì lišty. Najdete zde seznam všech nástrojových lišt se zaškrtávacími políèky, která urèují, zda jsou jednotlivé lišty zapnuty/ vypnuty. Pod seznamem lišt je nabídka Vlastní, pomocí které otevøete kartu Nastavení pøíkazù. Zde mùžete v záložce Panely nástrojù vytváøet (rušit) vlastní lišty a v záložce Pøíkazy mùžete na lištách mìnit uspoøádání jednotlivých pøíkazù (prostým pøetažením pomocí levého tlaèítka myši z karty je umístíte na libovolnou lištu a obdobnì je odeberete). POP-UP MENU Pop-up menu je další funkcí seznamu, která slouží k urychlení Vaší práce. Tuto nabídku vyvoláte stiskem pravého tlaèítka myši na tzv. aktivních plochách -

19 18 Zaèínáme s Money S3 tedy tìch èástech programu, kde je možnost více akcí. Zobrazí se okno, jež obsahuje nabídku akcí, které je možné na tomto místì uskuteènit. Tytéž funkce vìtšinou naleznete v Nástrojových lištách, zde jsou však vybrány pouze ty, které mají význam pro místo, odkud Pop-up menu voláte. V nìkterých èástech programu však Pop-up menu nabízí i nabídku dalších funkcí, které jinak vyvolat nejdou - pøíkladem je Plocha zástupcù (viz. kap. Pop-up menu). PRÙVODCI S prvním prùvodcem jste se setkali už pøi instalaci programu. S dalšími budete pracovat napø. pøi tisku úèetních sestav, pøidávání nové agendy nebo úèetního roku atp. V prùvodcích se pohybujete pomocí tlaèítek v dolní èásti okna: wzpìt - stiskem tlaèítka se vracíte na pøedchozí stránku prùvodce. wdalší - tlaèítko Vás pøesune na další stranu prùvodce. wdokonèit - na poslední stranì prùvodce se toto tlaèítko zobrazí na místì tlaèítka Další. Po jeho stisku už nemùžete mìnit zadávané údaje a èinnost prùvodce je dokonèena. wzavøít - zde máte možnost práci prùvodce kdykoliv ukonèit, aniž by se napsaná data uložila. V horní èásti každé strany Prùvodce naleznete název a funkci prùvodce, èíslo aktuální strany a celkový poèet stran. Mezi stránkami prùvodce se mùžete libovolnì pohybovat a zpìtnì opravovat vepsané údaje až do okamžiku, kdy stisknete tlaèítko Dokonèit. SEZNAMY Seznamy v programu Money S3 mají dvì funkce. Jednak usnadòují vyplòování opakujících se hodnot (napø. Seznam konstantních symbolù), jednak slouží k pøizpùsobení vlastností programu požadavkùm Vaší firmy (napø. Seznam bankovních úètù èi Èíselné øady).

20 Ovládání programu 19 Vìtšinu seznamù naleznete v menu Nástroje/Seznamy, ale s prohlížeèi seznamù se potkáváte v celém programu - potøebný seznam vyvoláte pomocí tlaèítka tøi teèky. V nìkterých seznamech mohou být spojeny údaje i z nìkolika databází, do každého z nich máte možnost vepisovat údaje nové. TØÍDÌNÍ SEZNAMU Každý seznam se skládá z vodorovné lišty s názvy sloupcù a ze svislé lišty, pomocí které mùžete oznaèovat øádky v seznamu. V seznamu se pohybujete buï myší, nebo klávesami pro ovládání pohybu kurzoru. Podívejme se nyní na nìkteré standardní funkce seznamù: Ovládání programu Ikona pro nastavení tøídìní Pøehnutý roh indikuje indexovou položku Názvy položek databáze Øádek oznaèený kurzorem Oznaèené øádky Lišta pro posuv v horizontálním smìru wzmìna šíøky sloupce - nastavte kurzor myši na mezeru mezi názvy sloupcù. Kurzor myši zde zmìní svùj tvar. V této chvíli podržte levé tlaèítko myši. Nyní mùžete prostým tažením myši mìnit šíøku sloupce. wzmìna poøadí sloupcù - nastavte kurzor myši na nìkterý z názvù sloupcù a stisknìte levé tlaèítko. Na levém okraji celého sloupce se objeví tlustá èára. Tažením myši doprava nebo doleva mìníte polohu celého sloupce. wrychlá zmìna tøídìní - v každém seznamu mùžete tøídit podle všech sloupcù, které jsou oznaèeny pøehnutým rožkem. Jedná se o promìnné, které jsou v databázi indexované, a proto je zmìna tøídìní zcela automatická. Sloupec,

21 20 Zaèínáme s Money S3 podle kterého je databáze setøídìna, je oznaèen zvýraznìným názvem. V øadì pøípadù je možné souèasnì tøídit podle více sloupcù. Rychlou zmìnu tøídìní provedete prostým poklepáním myší na názvu sloupce, podle kterého požadujete seznam setøídit. wruèní tøídìní seznamu pomocí výbìru - poklepejte myší na ikonu pro zmìnu tøídìní. Nad nadpisy sloupcù se objeví výbìr z možných zpùsobù tøídìní. Tuto volbu tøídìní je možné vyvolat i klávesou 9. Vyberte si požadovaný zpùsob tøídìní - seznam se podle nìj okamžitì setøídí. wrychlé vyhledávání - podle setøídìného sloupce (sloupcù) mùžete rychle vyhledávat. Staèí, když zaènete pøímo psát - kurzor v seznamu bude automaticky skákat na první øádek (vìtu), která vyhovuje dosud zadaným znakùm. woznaèování øádkù - myší oznaèíte øádky tak, že klepnete na ikonu na levém okraji øádku. Øádek se následnì vypíše inverzní barvou. Opakovaným klepnutím myší na ikonì oznaèení zrušíte. Oznaèit samozøejmì mùžete i více øádkù souèasnì prostým tažením myši po ikonách v levé èásti seznamu. Oznaèit mùžete maximálnì 1000 položek. whromadné oznaèování - provádíte stiskem klávesy plus + na numerické èásti klávesnice. Po jejím stisknutí oznaèíte všechny øádky následující po øádku, na kterém máte kurzor. Maximálnì je takto možné oznaèit 1000 øádkù. Oznaèení zrušíte stiskem klávesy mínus - na numerické èásti klávesnice. PRÁCE SE SEZNAMEM Seznamy ovládáte pomocí základních tlaèítek: wzavøít - tlaèítko má stejnou funkci, jako znaèka - ukonèí práci se seznamem. wopravit - slouží k opravám karet již zaøazených do seznamu. Stiskem tohoto tlaèítka vyvoláte kartu seznamu, na níž je právì nastavený kurzor. Stejnou funkci má i dvojité poklepání myší pøímo na øádku v seznamu. wpøidat - tlaèítko vyvolá novou kartu seznamu, kterou po vyplnìní zaøadíte do seznamu. Do nìkterých seznamù není možné pøidat novou kartu bez vyplnìní urèitých kolonek (napø. Konstantní symbol ve faktuøe). Program Vás upozorní na to, který údaj chybí, a pøipraví kurzor na místo, které je potøeba doplnit. wkopírovat - pomocí tohoto tlaèítka vytvoøíte novou kartu seznamu, ale vyplnìnou daty katry, na které je v seznamu nastaven kurzor. Tuto funkci využijete pøi zadávání podobných údajù do rùzných karet. wvyjmout - slouží ke zrušení karty, která se nachází pod kurzorem. w iltr - nìkteré seznamy mohou být velice obsáhlé. iltr slouží k zúžení množiny zobrazených karet seznamu podle urèitých kriterií. Stiskem tlaèítka vyvoláte kartu filtru, kam zadáte požadované údaje a po stisku tlaèítka OK se zobrazí zúžený seznam. Další podrobnosti naleznete v kapitole iltry.

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Pøevod dat z programu ÚÈTO

Pøevod dat z programu ÚÈTO STEREO Pøevod dat z programu ÚÈTO % _ & _ ' Pøevod dat z programu ÚÈTO Popis instalace a pracovního postupu 2 Vážení uživatelé, pøinášíme Vám pøevodní mùstek z programu ÚÈTO firmy Tichý a spol. do programu

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

KDF KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE * SUPERVIZOR * =============================== =============================== verze 7.

KDF KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE * SUPERVIZOR * =============================== =============================== verze 7. GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KDF =============================== KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR =============================== UŽIVATELSKÁ PØÍRUÈKA * SUPERVIZOR * verze

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12 PC pokladna TigoPos 1/12 Úvod Pokladna TigoPos slouží ve spolupráci s programem J2 sklad k rychlému prodeji zboží. Při využití periferií jako jsou bankovní tiskárny, snímače čárových kódů, dotykové monitory

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1-

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1- E-shop - manuál Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení E-shopu...2 1.1. Co Vám náš e-shop umožní?...2 2 Rozhraní e-shopu....3 3. Postup

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Instalace a provoz programu DUEL v síti

Instalace a provoz programu DUEL v síti N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 1 ekonomický systém pro subjekty úètující v soustavì podvojného úèetnictví Instalace a provoz programu DUEL v síti Ježek software

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Redakèní systém - manuál

Redakèní systém - manuál Redakèní systém - manuál Pomocí našeho redakèního systému zvládne své stránky aktualizovat každý uživatel i bez znalosti programování. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení redakèního systému...2

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Realitní kanceláø - manuál

Realitní kanceláø - manuál Realitní kanceláø - manuál Spravujte svou realitní kanceláø pohodlnì, rychle a efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení Realitní kanceláøe...2 1.1. Co je redakèní systém a k èemu slouží?...2

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Rozdílová pøíruèka pro verzi 4.0

Rozdílová pøíruèka pro verzi 4.0 Ekonomický systém pro subjekty zpracovávající úèetnictví Rozdílová pøíruèka pro verzi 4.0 Ježek software s.r.o. Copyright 2008 Rozdílová pøíruèka pro DUEL od firmy Ježek software s.r.o. Vydání Únor 2008

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle

Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle www.money.cz 2 Money S4 Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle Instalace Money S4 Instalace produktu Money S4 je velmi snadná a intuitivní, instalační program uskuteční

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Kapitola 33. Správa hardwaru pomocí softwarových aplikací

Kapitola 33. Správa hardwaru pomocí softwarových aplikací 827 Kapitola 33 Správa hardwaru pomocí softwarových aplikací 828 Správa hardwaru pomocí softwarových aplikací Hardware a software poèítaèových systémù nelze navzájem oddìlit. Aby mohlo nové hardwarové

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz Modul Upomínky a penalizace www.money.cz 2 Money S5 Upomínky a penalizace Představení modulu Obchodní modul Upomínky a penalizace je v Money zařazen do části Účetnictví. Volba menu Účetnictví / Upomínky

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda WinZápočet 8.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 05 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4.. Instalace

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Instalaèní pøíruèka 1 2 3 Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Pøedmluva Aplikace DeskTopBinder V2 Lite dokáôe integrovat a spravovat rùznorodá data, napøíklad soubory vytvoøené rùznîmi

Více

PATH DATA=. PATH DATA=

PATH DATA=. PATH DATA= Program Pam5 postup instalace nebo přeinstalace Celý následující instalační proces je nutno provádět pod jménem uživatele Windows, pod kterým pak budeme s programem pracovat!!! 1. Z mého webu (http://betak-dr.cz/)

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

prírucka Fax Hlasitý telefon Záznamník

prírucka Fax Hlasitý telefon Záznamník e W in P hon Uživatelská prírucka Fax Hlasitý telefon Záznamník Instalace aplikace WinPhone - stavový øádek INSTALACE APLIKACE WINPHONE Spuštìní instalace: 1. Spus te systém Windows (pokud již nebìží).

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Využití systému v Money Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který eviduje všechny subjekty registrované v České republice,

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

KASA - ON-LINE MODUL PRODEJE ZE SKLADU

KASA - ON-LINE MODUL PRODEJE ZE SKLADU Kasa 1 Obsah Co je potřeba nastavit, než začnete prodávat...2 Seznam nepeněžních platidel...3 Vystavení prodejky...4 Seznam prodejek...6 Zaúčtování prodejek...7 Vklad do provozní pokladny...8 Výběr z provozní

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Nastavení e-mailové schránky

Nastavení e-mailové schránky Windows Live Essentials lze zdarma nainstalovat na operační systémy Windows XP, Vista a samozřejmě i Windows 7. V OS Windows 7 nenajdete defaultní e-mailovou aplikaci. Kromě práce s elektronickou poštou

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Uživatelská pøíruèka URÈENO PRO WINDOWS 95/98/NT/2000 OBSAH I. NEŽ ZAÈNETE INSTALOVAT............................ 4 1. SLOVO ÚVODEM....................................... 4 2. ÚVODNÍ OBRAZOVKA...................................

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Modul Účetní centrála

Modul Účetní centrála Modul Účetní centrála Money S3 - Účetní centrála 1 Obsah Instalace modulu Účetní centrála / Účetní klient... 2 Účetní centrála / Účetní klient... 5 Modul Účetní centrála šetří práci a čas účetních a jejich

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více