Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:"

Transkript

1

2 Zaèínáme s Money S3

3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické podpory: Aktuální kontakty: Nejèastìjší dotazy: ON-Line konference: Aktualizace Money S3: Horká linka: Od je v ÈR provozována centrální horká linka, zajiš ovaná všemi støedisky technické podpory na jednom telefonním èísle: Linka je v provozu v pracovní dny od 8:00 do 17:00. Maximální délka hovoru je omezena na deset minut. Pøed použitím této linky si prosím pøipravte registraèní èíslo Vaší verze programu. Horká linka je zpoplatnìna èástkou 11,- Kè za jednu minutu hovoru. Registrujte se ještì dnes! více o registraci v pøíloze C Zaèínáme s Money S3 Money, Money 97, Money 2000, Money S3, imoney, APP, Aktivní pracovní plocha, Analyst, Analyst 2000 a CÍGLER SO TWARE, a.s. jsou zapsané mezinárodní slovní a grafické ochranné nebo registrované ochranné známky spoleènosti CÍGLER SO TWARE, a.s. Další v textu použité názvy programových produktù, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami pøíslušných produktù. Veškerá práva vyhrazena. Žádná èást této publikace nesmí být publikována a šíøena žádným zpùsobem a v žádné podobì bez výslovného souhlasu CÍGLER SO TWARE, a.s. 2. upravené vydání. Sazba a jazyková korektura Yvetta Cíglerová. Obálka 2D Studio. Copyright CÍGLER SO TWARE, a.s.,

4 SEZNAM HORKÝCH KLÁVES Agenda D Zmìna agendy/roku A Pøehlášení uživatele H Konec Úèetnictví T Deník (úèetní èi penìžní) D Seznam poklad. dokladù P Seznam bank. dokladù B Seznam závazkù Z Seznam pohledávek H Seznam inter. dokladù I Pøehledové sestavy P U Seznam pøíkazù k úhradì Stav bank. úètù a pokladen Seznam èlenìní DPH Seznam pøedkontací akturace Vystavení faktury Seznam vystav. faktur Pøijetí faktury J Seznam pøijatých faktur J Úprava ceny faktury (pouze na kartì faktury) Adresáø A Seznam adresáøe Sklady S Zásoby na skladì S Pøíjemka P Prodejka R Výdejka V Pøevodka O Výroba B Vystav. dodací list D Pøijatý dodací list A S Pøehledové sestavy Objednávky O Mzdy M Majetek E Nástroje N Støediska Èinnosti Zakázky Bankovní úèty a pokladny Zmìna data D E Editor formuláøù Nápovìda V Nápovìda k programu Doplnìní stejného data do dokladu œ Doplnìní dnešního data - mezerník nebo * na numerické klávesnici Doplnìní úèetního data - napište den + Zvýšení/snížení èíselné hodnoty políèka Rychlý výbìr ze seznamu + podtržené písmeno edit políèka Skrytí modulu na pruh úloh š Instalace verze Start Ovládání programu Založení agendy Pøíklady Technické požadavky Instalace programu Registrace Money S3

5 4 Zaèínáme s Money S3 OBSAH Úvod Instalace verze Start... 8 Spuštìní CD-ROM... 8 Instalace programu... 9 Postup pøi instalaci... 9 Zmìna nastavení... 9 Dokonèení instalace Ovládání programu Aktivní pracovní plocha (APP) Panel Money Plocha zástupcù Schéma Plochy zástupcù Pøidání nové ikony Nastavení plochy Uložení nebo zrušení schématu Pop-up menu Informaèní plocha Nástìnka Velikost Aktivní pracovní plochy Nástrojové lišty Umístìní nástrojových lišt Práce s nástrojovými lištami Pop-up menu Prùvodci Seznamy Tøídìní seznamu Práce se seznamem Složené seznamy Pøíklad založení seznamu Karty iltry Tisk... 23

6 5 3.Založení agendy Nastavení agendy Údaje o firmì Záložka Logo Záložka Pøenos dat Záložka Sklad - generace PLU Nastavení prefixu PLU ve skladových skupinách Nastavení úèetního roku Záložky Úèetnictví, akturace, Sklad a Objednávky Záložky Daò z pøíjmù a Majetek Záložka Mzdy Záložka Zakázky Záložka Archivace zmìn Pøíklady Pøijetí dodavatelské faktury s vazbou na sklad Pøijetí objednávky na zboží Vyøízení objednávky a prodej naskladnìného zboží fakturou vydanou 38 Provedení pøíkazu k úhradì døíve pøijaté dodavatelské faktury Úhrada døíve vystavené odbìratelské faktury zaúètováním bankovního výpisu A.Technické požadavky Minimální konfigurace Volitelné èi doplòkové vybavení Doporuèení pro práci v síti B.Instalace programu Vysvìtlení nìkolika odborných pojmù Co je to hardwarový klíè Problémy pøi instalaci paralelního hardwarového klíèe Co je to sí ový protokol Volba zpùsobu uložení dat Zmìna zpùsobu uložení dat... 48

7 6 Zaèínáme s Money S3 Instalace ovladaèù pro hardwarový klíè Lokální klíè Sí ový klíè Souhlas s licenèním ujednáním První instalace programu Instalace Money na samostatný poèítaè (lokální instalace) Typická instalace Pokroèilá instalace Instalace Money do poèítaèové sítì Nastavení MS SQL Serveru Pøipojení ke stávající instalaci Instalace MSDE Typická sí ová instalace Plná instalace Pokroèilá sí ová instalace Dokonèení instalace Opakovaná instalace Money S Aktualizace softwaru Pro uživatele verzí Money S3 Start Pro uživatele licencovaných verzí Money S C.Registrace Money S Registrace verze START Registrace ostatních verzí Money S Licenèní smlouva s koncovým uživatelem na software spoleènosti CÍGLER SO TWARE, a.s Licenèní smlouva spoleènosti CÍGLER SO TWARE, a.s Záruèní podmínky... 61

8 7 ÚVOD Dìkujeme Vám za dùvìru, kterou jste naší firmì projevili tím, že jste se rozhodli pro ekonomický systém Money S3 z naší produkce. Vìøíme, že tento ekonomický systém bude pro vedení Vaší spoleènosti pøínosem a ušetøí Vám nejen spoustu nepøíjemného papírování, ale souèasnì i vytvoøí potøebné logistické zázemí pro Vaše podnikatelské zámìry. Zpracování ekonomické agendy firmy na poèítaèi pøináší øadu výhod. Práce s celou agendou je o mnoho rychlejší a pøíjemnìjší a vyžaduje od obsluhy menší množství znalostí, než pøi klasickém vedení úèetnictví. Rozhodující výhodou je však skuteènost, že jako uživatelé programu máte v kterémkoliv okamžiku možnost analýzy stavu své firmy, vìtšinou pouhým stiskem jednoho tlaèítka. V bìžné praxi by vyžadovala tato analýza èasovì znaènì nároèné výpoèty, zvláštì pak pøi vìtším množství vstupních dat - úèetních dokladù a dalších podkladù. Ekonomický systém Money S3 svým rozsahem pokrývá celou problematiku øízení firmy - od vedení vlastního úèetnictví, pøes øízení skladu a evidenci majetku, až po personalistiku. Snadná práce je podpoøena hypertextovou nápovìdou. Pøesto se domníváme, že rychlému nasazení programu ve Vaší spoleènosti napomùže i školení Vašich pracovníkù, kteøí budou s Money S3 pracovat - dozví se tak rychle celou øadu pracovních postupù a možností programu, na které by jinak zdlouhavì pøicházeli sami. Tato pøíruèka slouží k první orientaci v programu. Najdete zde popis práce s Money S3 - od vzorové instalace programu (1.kap.), pøes struèný pøehled ovládacích prvkù programu (2.kap.) a podrobný popis krokù nezbytných pro rozjetí programu (3.kap.), až po sérii pøíkladù vystavování dokladù (4.kap.). Další informace naleznete v pøílohách - popis technických požadavkù na konfiguraci poèítaèe (pøíl. A), vyèerpávající popis možností a problémù, které mohou nastat i pøi tìch nejsložitìjších zpùsobech instalace programu (pøíl. B) a postup pøi registraci programu (pøíl. C). Podrobnìjší informace k ovládání programu naleznete v kontextové nápovìdì nebo v pøíruèce Pracujeme s Money S3.

9 8 Zaèínáme s Money S3 1. INSTALACE VERZE START V této kapitole Vás provedeme instalací Money S3 START na lokálním poèítaèi. Jestliže instalujete Money S3 na síti nebo v ostré verzi, pøeètìte si pøílohu B - Instalace programu. Pøed vlastní instalací si doporuèujeme pøeèíst i pøílohu A - Technické požadavky, kde se dozvíte vše o vybavení potøebném pro správný chod programu. UPOZORNÌNÍ: Instalace verze START není urèena pro aktualizaci ostré verze programu. SPUŠTÌNÍ CD-ROM Jestliže jste si Money S3 zakoupili na CD, získáváte kromì programu i aktuální elektronickou dokumentaci ve formátu MS-Word, Multimediálního prùvodce programem Money S3, èasovì omezenou verzi antivirového softwaru AVG a øadu dalších informací o programech, které by Vás mohly zajímat. Po zasunutí CD do mechaniky se Vám automaticky spustí Prùvodce obsahem CD- ROM (v pøípadì Windows NT/2000 je pro instalaci tøeba, abyste byli pøihlášeni jako Administrátor ). Na titulní obrazovce prùvodce naleznete tyto volby: wikony vlajek, pomocí kterých si vyberete èeskou èi slovenskou verzi. wmoney - v této záložce si kromì vlastního Money mùžete nainstalovat i celou øadu dalších demoverzí partnerských øešení. wostatní - zde naleznete kompletní nabídku dalšího obsahu CD-ROM. Pøed instalací Money S3 doporuèujeme využít sharewarové verze programu AVG a zkontrolovat jím poèítaè. UPOZORNÌNÍ: AVG na CD Money S3 je poskytován zdarma se souhlasem výrobce; nemusí být k dispozici na všech CD. wkontakt - spojení na distributora èi výrobce programu. wwww shop - tato volba Vás pošle pøímo do našeho virtuálního obchodního domu. wvideo - dozvíte se více o naší firmì a našich zákaznících. wkonec - ukonèení práce s CD Money S3.

10 Instalace verze Start 9 INSTALACE PROGRAMU Pøed vlastní instalací programu doporuèujeme ukonèit všechny bìžící aplikace Windows. Poté zvolte v Prùvodci obsahem CD-ROM nabídku Instalovat Money S3 (instalujete-li z disket, spus te instalaèní program INSTALUJ.EXE). Na obrazovce se objeví titulní karta instalaèního programu. Celou práci s instalaèním programem ovládáte tlaèítky: wdalší - tlaèítko Vás vždy pøepne na další krok. wzpìt - tímto tlaèítkem se vrátíte k pøedchozímu kroku, který mùžete kdykoliv opravit. Lze se vracet i o více krokù. wzavøít - tlaèítkem instalaci pøerušíte. winstalovat - zobrazí se po nastavení všech parametrù instalace a jeho stiskem spustíte vlastní instalaci. wdokonèit - objeví se až po provedení instalace a po jeho stisku instalaci Money S3 dokonèíte. Instalace verze Start POSTUP PØI INSTALACI Po uvítací kartì program zobrazí Licenèní a záruèní podmínky a vyžaduje Váš souhlas s nimi. V pøípadì, že s nimi nesouhlasíte, není možné program instalovat. Souhlas s Licenèními podmínkami potvrzujete zaškrtnutím políèka S licenèním ujednáním souhlasím - tímto krokem zpøístupníte tlaèítko Další. Následuje popis konfigurace, v jaké bude program instalován. Instalujete-li Money S3 START poprvé, bude nastavena instalace na Lokální, do adresáøe C:\Program iles\cigler SO TWARE\ Money S3 START. Pøekontrolujte všechny údaje, a pokud potøebujete cokoliv opravit, stisknìte tlaèítko Zmìnit. Program Vám umožní zmìnit nastavení. Zmìna nastavení Nejprve vybíráte mezi Lokální a Sí ovou instalací. V našem pøíkladu se zabýváme instalací Lokální, zvolte ji tedy a pøejdìte dále.

11 10 Zaèínáme s Money S3 Následující karta Vám nabídne cílový adresáø s plnou adresou, kam by mìl být program instalován. Adresáø si mùžete buï pøímo pøepsat, nebo vybrat jiný tlaèítkem Nalistovat. Nelze nainstalovat program do již existující ostré verze. Používáte-li Windows NT4 nebo 2000, zobrazí se poté karta se dvìma volbami: Vytvoøit složky pro aktuálního uživatele - zatrhnìte v pøípadì, kdy chcete mít Money S3 pøístupné jen pro toho uživatele operaèního systému, který program Money instaloval. Vytvoøit složky pro všechny uživatele - zvolte tehdy, pokud chcete, aby do Money mìli pøístup všichni uživatelé poèítaèe. Poté se znovu zobrazí karta s popisem novì nastavené konfigurace. Dokonèení instalace Na další kartì naleznete nejnovìjší informace o zmìnách a novinkách v programu, které se ještì nestaèily promítnout v nápovìdì. Tento text je aktualizován s každou novou verzí programu. Tlaèítkem Tisk máte možnost Zmìny a novinky vytisknout. Poslední karta Vám už umožní dokonèit instalaci pomocí tlaèítka Instalovat. Po ukonèení instalace je tøeba restartovat poèítaè - chcete-li tak uèinit ihned, pøepnìte na Restartovat - po stisku tlaèítka Dokonèit je poèítaè neprodlenì restartován. Jestliže pøepnete na Restartovat pozdìji, je instalace sice dokonèena, ale poèítaè pokraèuje v práci (mùžete tak napøíklad pokraèovat v konfiguraci systému).

12 Ovládání programu OVLÁDÁNÍ PROGRAMU V programu se setkáte s nìkolika typy oken. První z nich je Aktivní pracovní plocha - prostøedí, kde máte umístìny hlavní ovládací prvky programu. Dále jsou to Prùvodci, Seznamy, v nich obsažené Karty, iltry a Nastavení tisku. V následujících kapitolách se doètete, jak funguje ovládání tìchto oken a jak s nimi pracovat. Postupy si mùžete vyzkoušet v demonstraèních agendách, napøíklad na vzorových pøíkladech, které najdete v kapitole 4. AKTIVNÍ PRACOVNÍ PLOCHA (APP) Ovládání programu Hlavní menu Informaèní plocha Nástìnka Panel Money Plocha zástupcù Aktivní informaèní øádek Hlavní menu programu - naleznete je v horní èásti. Chová se stejnì jako v jakýchkoliv jiných programech a slouží k vyvolávání všech funkcí Money S3. Pokud máte nìkteré funkce zobrazeny šedì a nemùžete se na nì dostat, je to proto, že tyto funkce nemáte povoleny v menu Nástroje/Konfigurace/Pøístupová práva. Pod Menu naleznete vlastní Aktivní pracovní plochu, která se dìlí na ètyøi èásti: wpanel Money - obsahuje nìkolik záložek, kde naleznete základní nastavení vzhledu programu. Sem si mùžete pøidat i vlastní záložky s oblíbenými položkami. wplocha zástupcù - v této èásti máte ikony nejèastìji provádìných èinností

13 12 Zaèínáme s Money S3 s programem. Podle nastavení pracovní plochy (viz. dále) jedním stiskem èi poklepáním myší na ikonì spustíte požadovanou èást programu. Podle nastavení Money S3 (Nástroje /Konfigurace/ Uživatelské nastavení, pøepínaè Vícenásobné otevøení oken) se mùžete buï mezi èinnostmi pøepínat (doporuèujeme na rychlejších poèítaèích, APP vlastnì spouští pro zvolenou èinnost další kopie programu), nebo pøed vyvoláním další èinnosti je nutné první èinnost ukonèit. winformaèní plocha - tato èást má tøi funkce, mezi nimiž mùžete pomocí ikonek pøepínat - mùže zobrazovat aktuální popis právì provádìné èinnosti, popø. i s odkazy do nápovìdy èi jiných èástí programu. Další funkcí je prostá informace o kontaktních adresách a telefonních èíslech výrobce - tu využijete vždy, když budete potøebovat rychle poradit v práci. Poslední funkcí informaèní èásti je seznam všech provádìných akcí s programem. winternet Explorer - komponenta internetového prohlížeèe (využívá funkcí nainstalovaného prohlížeèe Microsoft Internet Explorer verze 5 a vyšší). Lze ji použít ke zobrazení obsahu rùzných rozšíøení, jako je tøeba Money S3 DNES, nebo k zobrazení oblíbených položek z internetu. Tyto jednotlivé rozšiøující moduly mají po nainstalování své vlastní záložky na Panelu Money. wnástìnka - umožòuje psát libovolné poznámky ke každé ikonì, a tak si v rámci firmy pøedávat aktuální informace napø. k fakturaci, èi si pøipomínat nìco, co byste nemìli zapomenout. S výjimkou Panelu Money je poloha ostatních tøí èástí mìnitelná, pøípadnì každou z nich mùžete tlaèítkem maximalizovat a tlaèítkem vypnout. Vypnutou plochu vrátíte poklepáním na tlaèítko na zobrazené èásti APP. Aktivní informaèní øádek - ve spodní èásti obrazovky naleznete aktivní informace o stavu programu. Prostým poklepáním na údaje je mùžete mìnit - napø. poklepáním na jménu uživatele se mùžete pøihlásit do programu pod jiným jménem, èi poklepáním na úèetní rok jej zmìníte. Podívejme se nyní podrobnì na nejdùležitìjší èásti aktivní pracovní plochy. PANEL MONEY Pøi prvním spuštìní programu zde naleznete tøi záložky: wplocha - zde pomocí názorných ikonek mìníte uspoøádání APP. wvzhled - pomocí této záložky nastavíte celkový vzhled prostøedí programu - napø. barvy, fonty, podkladové obrázky apod. winternet- sem mùžete pøidat zástupce pro Internet. Na panel je možné pøidat i další záložky - napø. Money S3 DNES. Tato záložka se objeví ve chvíli, kdy si Money S3 DNES nainstalujete.

14 Ovládání programu 13 PLOCHA ZÁSTUPCÙ Plocha zástupcù je nejdùležitìjší èástí Aktivní pracovní plochy a je základním ovládacím prvkem Money S3 - byla vyvinuta právì pro ovládání ekonomických systémù a jejím cílem je maximálnì zjednodušit obsluhu a souèasnì zobrazit na monitoru maximum informací, které potøebujete pro svoji práci. Její princip spoèívá v tom, že na Ploše máte ikony zástupcù tìch funkcí programu, které využíváte nejèastìji. unkci pak spustíte pouhým poklepáním na zástupce a vyhnete se tak zdlouhavému hledání v menu. Plocha zástupcù je plnì pøizpùsobitelná Vašim specifickým potøebám. Každý uživatel programu ve Vaší firmì si ji mùže nastavit tak, aby na ní vždy vidìl pouze ty informace a funkce, které nejèastìji využívá. Navíc sousední Informaèní plocha sama reaguje na provádìnou èinnost èi pouhé nastavení myši na Ploše zástupcù a zobrazuje nejen základní informace o této èinnosti, ale pøímo umožòuje volat související èásti programu nebo aktuální téma z nápovìdy. Tato její vlastnost podstatnì zkracuje dobu nutnou k osvojení práce s programem - pozdìji pak mùžete informaèní èást vypnout, aby Vás nerušila v práci. Ovládání programu Schéma Plochy zástupcù Pøi rùzných typech èinností v programu (napø. práce v rùzných agendách) mùžete potøebovat jiné rozvržení zástupcù - jiné schéma. S programem je již dodávána øada pøednastavených schémat - pro úèetní, skladníka, prodejce, manažera. Pokud Vám žádné z nich nevyhovuje, mùžete si samozøejmì nastavit a uložit vlastní. Seznam schémat vyvoláte poklepáním na kterékoliv místo nadpisu Zástupci. Pøidání nové ikony Ikony pøidáváte poklepáním na ikonu Pøidat nebo volbou v Pop-up menu. Zobrazí se karta Vlastnosti ikony, kde zadáváte tyto údaje: wseznam funkcí - vybíráte funkci, jejíž ikonu chcete umístit na plochu. wnáhled - podoba ikony, která bude na ploše symbolizovat výše uvedenou funkci. wtitulek - Vámi zvolený název pro funkci. Implicitnì se zde doplòuje popis ze Seznamu funkcí, který však mùžete mìnit. Je výhodné mìnit popis zejména tehdy, když chcete pøímo z plochy vyvolávat funkce z rùzných úèetních agend èi úèetních let.

15 14 Zaèínáme s Money S3 wspustit v (aktuální) agendì - pøepínaè, kterým volíte, zda se funkce bude vyvolávat pro nastavenou úèetní agendu (kterou vidíte na Aktivním informaèním øádku) nebo pro vybranou úèetní agendu. wspustit v (aktuálním) roce - pøepínaè, kterým mùžete ikonì pøiøadit i úèetní rok - buï aktuální, nebo vybraný. wtoto nastavení použít pro všechny ikony na ploše - chcete-li, aby všechny ikony na ploše pracovaly s jedním úèetním rokem a zvolenou agendou, zatrhnìte pøed uložením tento pøepínaè. Tím zmìníte nastavení všech ikon na ploše na zadaný úèetní rok a úèetní agendu. Nastavení plochy Ikona slouží k nastavení vlastností plochy zástupcù. Po poklepání program zobrazí kartu Nastavení pracovní plochy: wklasický styl ikon- ikony jsou zobrazovány jako ve Windows 95. Ikona je aktivní tehdy, když na ní klepnete myší a až v této chvíli se také mìní obsah Informaèní plochy. unkce pøedstavovaná ikonou se vyvolává poklepáním (dvojitým klikem) myši na této ikonì. wwww styl ikon - styl ikon bìžný z moderních browserù a novìjších verzí Windows. Ikona se stává aktivní prostým najetím kurzoru myši nad ikonu a funkce se vyvolává jednoduchým stiskem tlaèítka myši. Uložení nebo zrušení schématu Po výbìru ikon do vlastního schématu je tøeba toto schéma uložit. Uèiníte tak pomocí pøíkazu v pop-up menu èi poklepáním na ikonku Práce s plochami. Zobrazí se karta Práce s plochami. Zde zadáte pouze jméno svého schématu a uložíte je. Pokud chcete nìkteré z nepoužívaných schémat vymazat, najedete na nì kurzorem a stiskem tlaèítka Vyjmout plochu je zrušíte. Pop-up menu Pop-up menu vyvoláte stiskem pravého tlaèítka myši na kterémkoliv místì Plochy zástupcù. Naleznete zde tyto možnosti: wvelké ikony - tento režim je implicitní a je výhodný tehdy, když nemáte na ploše ikon mnoho. wmalé ikony - jsou výhodné tehdy, když máte mnoho ikon a nebo pracujete-li

16 Ovládání programu 15 v základním rozlišení monitoru 800x600 bodù. Malé ikony rovnìž používají ménì barev, a jsou tedy snadno rozlišitelné i v režimu 16 barev. Mùžete je libovolnì seøadit a jejich øazení je shodné s øazením v režimu velkých ikon. wseznam - jedná se o malé ikony, které jsou øazeny za sebou tak, jak byly postupnì pøidávány, nelze mìnit jejich postavení. wpøidat ikonu - viz. pøedchozí kapitola Pøidání nové ikony. wuložení plochy - viz. pøedchozí kapitola Uložení nebo zrušení schématu. wnastavení APP - viz. kapitola Nastavení plochy. POZNÁMKA: Je-li ikona na ploše ikon šedá, znamená to, že nemáte zakoupen modul, který tato ikona spouští. Je-li ikona èervenì pøeškrtnutá, odkazuje se na neexistující úèetní rok nebo agendu. Ovládání programu IN ORMAÈNÍ PLOCHA Informaèní plocha má tøi funkce, které volíte tlaèítky v její horní èásti: winformace o èinnosti - vyvoláte stiskem tlaèítka. Informaèní plocha pak zobrazuje aktuální nápovìdu k oznaèené ikonì na Ploše ikon. Souèasnì pomocí odkazù v textu umožòuje skoèit na jiné související místo v programu nebo vyvolat aktuální téma nápovìdy s dalšími podrobnostmi. wkontakt - po stisku tlaèítka se zobrazí aktuální informace o spojení na linky s technickou pomocí a adresa výrobce. wakce - po poklepání na tlaèítko bude program na informaèní ploše vypisovat seznam provedených akcí s programem Money S3. U každé akce si program pamatuje její datum, èas a pracovníka, který akci vyvolal. U nìkterých akcí si pamatuje i další údaje, napø. èíslo dokladu nebo jeho èástku. Všechny akce jsou zaøazeny do nìkolika kategorií, podle kterých je možné je tøídit. Databáze akcí se neustále naplòuje a zabírá tak místo na Vašem pevném disku. Proto je vhodné obèas staré záznamy vymazat. K tomu slouží tlaèítko Zruš do data - po zadání zvoleného data se vymažou všechny starší záznamy. Povolení použít toto tlaèítko nastavíte v nabídce Nástroje/Konfigurace/Pøístupová práva, kde zatrhnete Možnost sledování evidence akcí provedených uživateli. Doporuèujeme akce uchovávat alespoò tøi mìsíce zpìtnì - zápisy v této databázi pomohou nejen pøi hledání co a kdy se dìlo s programem, ale i pøi hledání pøípadných pøíèin vzniklých chyb.

17 16 Zaèínáme s Money S3 NÁSTÌNKA Zde máte možnost psát rùzné poznámky vztahující se k urèitým èástem programu. Použijete ji zejména pro pøedávání vnitrofiremních informací aktuálnì k daným úèetním èi obchodním problémùm. Každá poznámka mùže obsahovat až 255 znakù. Existují tøi druhy poznámek, které volíte pomocí ikonek v horní èásti nástìnky: w Globální - tyto poznámky se zobrazí všem uživatelùm bez ohledu na to, kterou ikonu na Ploše zástupcù mají aktivní. w Veøejné - poznámky vidí všichni uživatelé, kteøí mají aktivní ikonu, k níž se poznámka vztahuje. w Soukromé - jsou zobrazeny jen pro pøihlášeného uživatele a danou ikonu. VELIKOST AKTIVNÍ PRACOVNÍ PLOCHY Velikost nejen Aktivní pracovní plochy, ale celé pracovní plochy, kterou máte k dispozici, ovlivòuje rozlišení obrazovky. Optimálním rozlišením pro práci s Money S3 je rozlišení 800x600 (pro 14" monitory) a 1024x768 (pro 15" monitory) bodù a vyšší, pøi kterém teprve mùžete plnì využít možnosti oken programu. Souèasnì totiž mùžete vidìt všechny potøebné informace a nemusíte se neustále mezi okny pøepínat. NÁSTROJOVÉ LIŠTY Stejnì jako slouží APP k maximálnímu zjednodušení pøi pohybu v programu, byly i Nástrojové lišty (tzv. ToolBary) vyvinuty proto, abyste si mohli pøizpùsobit ovládání jednotlivých èástí programu svým potøebám. Nástrojové lišty naleznete všude tam, kde jste nuceni používat vìtší množství ovládacích tlaèítek - v seznamech, kartách, atd. Jsou dodávány s programem vyplnìné, Vy však si mùžete pøidávat nové lišty, mazat stávající nebo v nich pøidávat èi odebírat tlaèítka. Navíc se dá mìnit poloha a tvar jednotlivých lišt a program si toto nastavení u každého uživatele pamatuje.

18 Ovládání programu 17 Umístìní nástrojových lišt Standardnì jsou nástrojové lišty umístìny vodorovnì v horní èásti každého okna. Jednotlivé lišty identifikujete podle svislé èáry (tzv. úchytky), která je v této chvíli vlevo od tlaèítek. Pokud nástrojová lišta není vidìt celá (je napø. èásteènì pøekrytá jinou lištou), je tato skuteènost znázornìna dvojitou šipkou smìøující k pøekrytému místu. Chcete-li zmìnit umístìní lišty, staèí najet kurzorem myši na úchytku a se stisknutým levým tlaèítkem myši táhnout lištu na požadované místo. Lišta se tak dá pøesunout na jiný øádek v horní nebo dolní èásti okna, zmìnit na sloupec v levé èásti okna, pøípadnì umístit na kterékoliv jiné místo, a to i mimo aktivní okno. V této podobì se lišta stává bìžným oknem se standardním ovládáním, tzn. že se pøesouvá uchopením myší za titulkovou lištu. Ovládání programu Práce s nástrojovými lištami Výhodu nástrojových lišt oceníte ve chvíli, kdy zjistíte, že nìkterá ovládací tlaèítka v daném oknì nepoužíváte vùbec, jiná jen pøi práci v urèité èásti okna. Vytvoøíte si tedy vlastní lišty, které umístíte tak, abyste k nim mìli co nejsnadnìjší pøístup. Menu pro práci s lištami otevøete stiskem pravého tlaèítka myši na kterémkoliv místì lišty. Najdete zde seznam všech nástrojových lišt se zaškrtávacími políèky, která urèují, zda jsou jednotlivé lišty zapnuty/ vypnuty. Pod seznamem lišt je nabídka Vlastní, pomocí které otevøete kartu Nastavení pøíkazù. Zde mùžete v záložce Panely nástrojù vytváøet (rušit) vlastní lišty a v záložce Pøíkazy mùžete na lištách mìnit uspoøádání jednotlivých pøíkazù (prostým pøetažením pomocí levého tlaèítka myši z karty je umístíte na libovolnou lištu a obdobnì je odeberete). POP-UP MENU Pop-up menu je další funkcí seznamu, která slouží k urychlení Vaší práce. Tuto nabídku vyvoláte stiskem pravého tlaèítka myši na tzv. aktivních plochách -

19 18 Zaèínáme s Money S3 tedy tìch èástech programu, kde je možnost více akcí. Zobrazí se okno, jež obsahuje nabídku akcí, které je možné na tomto místì uskuteènit. Tytéž funkce vìtšinou naleznete v Nástrojových lištách, zde jsou však vybrány pouze ty, které mají význam pro místo, odkud Pop-up menu voláte. V nìkterých èástech programu však Pop-up menu nabízí i nabídku dalších funkcí, které jinak vyvolat nejdou - pøíkladem je Plocha zástupcù (viz. kap. Pop-up menu). PRÙVODCI S prvním prùvodcem jste se setkali už pøi instalaci programu. S dalšími budete pracovat napø. pøi tisku úèetních sestav, pøidávání nové agendy nebo úèetního roku atp. V prùvodcích se pohybujete pomocí tlaèítek v dolní èásti okna: wzpìt - stiskem tlaèítka se vracíte na pøedchozí stránku prùvodce. wdalší - tlaèítko Vás pøesune na další stranu prùvodce. wdokonèit - na poslední stranì prùvodce se toto tlaèítko zobrazí na místì tlaèítka Další. Po jeho stisku už nemùžete mìnit zadávané údaje a èinnost prùvodce je dokonèena. wzavøít - zde máte možnost práci prùvodce kdykoliv ukonèit, aniž by se napsaná data uložila. V horní èásti každé strany Prùvodce naleznete název a funkci prùvodce, èíslo aktuální strany a celkový poèet stran. Mezi stránkami prùvodce se mùžete libovolnì pohybovat a zpìtnì opravovat vepsané údaje až do okamžiku, kdy stisknete tlaèítko Dokonèit. SEZNAMY Seznamy v programu Money S3 mají dvì funkce. Jednak usnadòují vyplòování opakujících se hodnot (napø. Seznam konstantních symbolù), jednak slouží k pøizpùsobení vlastností programu požadavkùm Vaší firmy (napø. Seznam bankovních úètù èi Èíselné øady).

20 Ovládání programu 19 Vìtšinu seznamù naleznete v menu Nástroje/Seznamy, ale s prohlížeèi seznamù se potkáváte v celém programu - potøebný seznam vyvoláte pomocí tlaèítka tøi teèky. V nìkterých seznamech mohou být spojeny údaje i z nìkolika databází, do každého z nich máte možnost vepisovat údaje nové. TØÍDÌNÍ SEZNAMU Každý seznam se skládá z vodorovné lišty s názvy sloupcù a ze svislé lišty, pomocí které mùžete oznaèovat øádky v seznamu. V seznamu se pohybujete buï myší, nebo klávesami pro ovládání pohybu kurzoru. Podívejme se nyní na nìkteré standardní funkce seznamù: Ovládání programu Ikona pro nastavení tøídìní Pøehnutý roh indikuje indexovou položku Názvy položek databáze Øádek oznaèený kurzorem Oznaèené øádky Lišta pro posuv v horizontálním smìru wzmìna šíøky sloupce - nastavte kurzor myši na mezeru mezi názvy sloupcù. Kurzor myši zde zmìní svùj tvar. V této chvíli podržte levé tlaèítko myši. Nyní mùžete prostým tažením myši mìnit šíøku sloupce. wzmìna poøadí sloupcù - nastavte kurzor myši na nìkterý z názvù sloupcù a stisknìte levé tlaèítko. Na levém okraji celého sloupce se objeví tlustá èára. Tažením myši doprava nebo doleva mìníte polohu celého sloupce. wrychlá zmìna tøídìní - v každém seznamu mùžete tøídit podle všech sloupcù, které jsou oznaèeny pøehnutým rožkem. Jedná se o promìnné, které jsou v databázi indexované, a proto je zmìna tøídìní zcela automatická. Sloupec,

21 20 Zaèínáme s Money S3 podle kterého je databáze setøídìna, je oznaèen zvýraznìným názvem. V øadì pøípadù je možné souèasnì tøídit podle více sloupcù. Rychlou zmìnu tøídìní provedete prostým poklepáním myší na názvu sloupce, podle kterého požadujete seznam setøídit. wruèní tøídìní seznamu pomocí výbìru - poklepejte myší na ikonu pro zmìnu tøídìní. Nad nadpisy sloupcù se objeví výbìr z možných zpùsobù tøídìní. Tuto volbu tøídìní je možné vyvolat i klávesou 9. Vyberte si požadovaný zpùsob tøídìní - seznam se podle nìj okamžitì setøídí. wrychlé vyhledávání - podle setøídìného sloupce (sloupcù) mùžete rychle vyhledávat. Staèí, když zaènete pøímo psát - kurzor v seznamu bude automaticky skákat na první øádek (vìtu), která vyhovuje dosud zadaným znakùm. woznaèování øádkù - myší oznaèíte øádky tak, že klepnete na ikonu na levém okraji øádku. Øádek se následnì vypíše inverzní barvou. Opakovaným klepnutím myší na ikonì oznaèení zrušíte. Oznaèit samozøejmì mùžete i více øádkù souèasnì prostým tažením myši po ikonách v levé èásti seznamu. Oznaèit mùžete maximálnì 1000 položek. whromadné oznaèování - provádíte stiskem klávesy plus + na numerické èásti klávesnice. Po jejím stisknutí oznaèíte všechny øádky následující po øádku, na kterém máte kurzor. Maximálnì je takto možné oznaèit 1000 øádkù. Oznaèení zrušíte stiskem klávesy mínus - na numerické èásti klávesnice. PRÁCE SE SEZNAMEM Seznamy ovládáte pomocí základních tlaèítek: wzavøít - tlaèítko má stejnou funkci, jako znaèka - ukonèí práci se seznamem. wopravit - slouží k opravám karet již zaøazených do seznamu. Stiskem tohoto tlaèítka vyvoláte kartu seznamu, na níž je právì nastavený kurzor. Stejnou funkci má i dvojité poklepání myší pøímo na øádku v seznamu. wpøidat - tlaèítko vyvolá novou kartu seznamu, kterou po vyplnìní zaøadíte do seznamu. Do nìkterých seznamù není možné pøidat novou kartu bez vyplnìní urèitých kolonek (napø. Konstantní symbol ve faktuøe). Program Vás upozorní na to, který údaj chybí, a pøipraví kurzor na místo, které je potøeba doplnit. wkopírovat - pomocí tohoto tlaèítka vytvoøíte novou kartu seznamu, ale vyplnìnou daty katry, na které je v seznamu nastaven kurzor. Tuto funkci využijete pøi zadávání podobných údajù do rùzných karet. wvyjmout - slouží ke zrušení karty, která se nachází pod kurzorem. w iltr - nìkteré seznamy mohou být velice obsáhlé. iltr slouží k zúžení množiny zobrazených karet seznamu podle urèitých kriterií. Stiskem tlaèítka vyvoláte kartu filtru, kam zadáte požadované údaje a po stisku tlaèítka OK se zobrazí zúžený seznam. Další podrobnosti naleznete v kapitole iltry.

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 00] Elektronický identifikaèní systém Verze:.0 Datum: 0.02.2006 Obsah Program domovník. Instalace softwaru....2 Odinstalování....3 Spuštìní programu... Ovládání programu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1 Obsah Windows 95 je vaše pracovní ústøedí Viz strana 5 Windows si pamatují, kam co patøí Viz strana 21 Hledání složky nebo souboru Viz strany 28 29 1 2 3 O knize 1 Užiteèné úkoly...2 a nejsnadnìjší zpùsob

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pøevod dat z programu ÚÈTO

Pøevod dat z programu ÚÈTO STEREO Pøevod dat z programu ÚÈTO % _ & _ ' Pøevod dat z programu ÚÈTO Popis instalace a pracovního postupu 2 Vážení uživatelé, pøinášíme Vám pøevodní mùstek z programu ÚÈTO firmy Tichý a spol. do programu

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ NÁVOD PRO INSTALACI SKENERU 1200UB+ Rozbalení skeneru Vybalte pøístroj z obalu a peèlivì zkontrolujte, zda nechybí nebo není poškozena žádná z položek. Balení by mìlo

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Nastavení datové schránky Datová schránka je elektronické úložiště, které je určené k doručování písemností státních institucí (orgánů veřejné moci)

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Vážení zákazníci, připravili jsem pro vás nový modul Zakázka, který Vám přináší nový vzhled a nové možnosti. Pro snadnější přechod na novou verzi zůstává ve WAK INTRA souběžně i stávající modul zakázek.

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka 3 účto Praktický úvod do u Banka verze z 30.3.2005 Zadání Teorie - Rozdíly FAS a - vytvoření příkazu se dělí na dvě části - vytvoření předvýběru - vyhotovení a odeslání příkazu - práce s výpisem se dělí

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury. Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury. Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení v ERP Money Při tvorbě zálohových faktur je potřeba věnovat zvýšenou pozornost správnému zaúčtování

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

KDF KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE * SUPERVIZOR * =============================== =============================== verze 7.

KDF KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE * SUPERVIZOR * =============================== =============================== verze 7. GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KDF =============================== KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR =============================== UŽIVATELSKÁ PØÍRUÈKA * SUPERVIZOR * verze

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

WinFAS. 4 účto. Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace)

WinFAS. 4 účto. Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace) 4 účto Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace) verze z 4.5.2005 Zadání WinFAS Zadání úkolů: 1) Vystavte fakturu s více položkami - vystavte fakturu pro firmu Zempomarket a.s. - adresa pro placení

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Aktivní saldo. Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Aktivní saldo. Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Aktivní saldo Copyright 1 Money S3 Aktivní saldo Obsah Co lze od modulu Aktivní saldo očekávat... 2 Instalace modulu Aktivní saldo... 2 Aktivní saldo... 5 Hierarchický seznam Aktivní saldo... 6 Obecné

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12 PC pokladna TigoPos 1/12 Úvod Pokladna TigoPos slouží ve spolupráci s programem J2 sklad k rychlému prodeji zboží. Při využití periferií jako jsou bankovní tiskárny, snímače čárových kódů, dotykové monitory

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1-

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1- E-shop - manuál Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení E-shopu...2 1.1. Co Vám náš e-shop umožní?...2 2 Rozhraní e-shopu....3 3. Postup

Více

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz Modul Upomínky a penalizace www.money.cz 2 Money S5 Upomínky a penalizace Představení modulu Obchodní modul Upomínky a penalizace je v Money zařazen do části Účetnictví. Volba menu Účetnictví / Upomínky

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

Otevøený výukový program. Interaktivní výuka. 4.2 Professional. Pøíruèka uživatele

Otevøený výukový program. Interaktivní výuka. 4.2 Professional. Pøíruèka uživatele Otevøený výukový program Interaktivní výuka 4.2 Professional Pøíruèka uživatele 1 Copyright 2005 Ing. Radomír Kadlec, Ing. Lubomír Kadlec Grafická úprava: Iveta Kadlecová 2 Interaktivní výuka Obsah Úvod...

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

OHGHQ ~QRU E H]HQ GXEHQ NY WHQ þhuyhq. SROROHWt

OHGHQ ~QRU E H]HQ GXEHQ NY WHQ þhuyhq. SROROHWt Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Systém monitoringu návštěvnosti a využívání služeb TIC Projekt: Marketingové aktivity ke zvýšení

Více

Instalace a provoz programu DUEL v síti

Instalace a provoz programu DUEL v síti N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 1 ekonomický systém pro subjekty úètující v soustavì podvojného úèetnictví Instalace a provoz programu DUEL v síti Ježek software

Více

VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU

VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU Windows Server 2008 Windows Server 2012 ipodnik cloud ipodnik pro Vás provozuje: BIZ-ONE EU s.r.o. Jiráskova 306 252 25 Jinočany, Praha Západ Web: www.ipodnik.cz Tel.: 605

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

WinFAS. 5 účto. Praktický úvod do WinFASu Prohlížení knih

WinFAS. 5 účto. Praktický úvod do WinFASu Prohlížení knih 5 účto Praktický úvod do WinFASu Prohlížení knih verze z 30.3.2005 Zadání WinFAS K čemu slouží aplikace *1018 Prohlížení knih Aplikace slouží pro zobrazení podrobných informací o dokladech uložených v

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

Hromadné odesílání e-mailů. Praktické příklady. www.money.cz

Hromadné odesílání e-mailů. Praktické příklady. www.money.cz Hromadné odesílání e-mailů Praktické příklady www.money.cz 2 Money S4 Hromadné odesílání e-mailů Hromadné odesílání e-mailů z prostředí Money Program Money nabízí řadu možností, jak konfigurovat odesílání

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Redakèní systém - manuál

Redakèní systém - manuál Redakèní systém - manuál Pomocí našeho redakèního systému zvládne své stránky aktualizovat každý uživatel i bez znalosti programování. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení redakèního systému...2

Více

Obsah. spuštění modulu Sklad. skladové položky

Obsah. spuštění modulu Sklad. skladové položky Obsah...3 Úvod...3 První...3 spuštění modulu Konfigurace...3 skladů ové... položky Karta... skladové položky Hromadný...5 příjem, výdej, převod Individuální...5 příjem, výdej, převod Automatický...6 výdej

Více

Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější)

Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější) Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější) Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port. (Pokud je tiskárna

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení v ERP Money Při tvorbě zálohových faktur je třeba věnovat zvýšenou pozornost správnému

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG Příručka pro použití systému studijní agendy STAG na PdF UP Určeno pro koordinátory STAGu kateder Část 3: Zapisování známek do STAGu a generování zkušebních katalogů Vypracoval: PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Otevøený výukový program. Interaktivní výuka. 4.2 Professional. Pøíruèka správce programu

Otevøený výukový program. Interaktivní výuka. 4.2 Professional. Pøíruèka správce programu Otevøený výukový program Interaktivní výuka 4.2 Professional Pøíruèka správce programu 1 Copyright 2005 Ing. Radomír Kadlec, Ing. Lubomír Kadlec Grafická úprava: Iveta Kadlecová 2 Interaktivní výuka Obsah

Více

NÁVOD K POUŽITÍ TESTER PRO NADPROUDOVÉ SPOUŠTÌ ZES-3. Montáž, obsluhu a údržbu smí provádìt jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

NÁVOD K POUŽITÍ TESTER PRO NADPROUDOVÉ SPOUŠTÌ ZES-3. Montáž, obsluhu a údržbu smí provádìt jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. NÁVOD K POUŽITÍ TESTER PRO NADPROUDOVÉ SPOUŠTÌ ZES-3 Montáž, obsluhu a údržbu smí provádìt jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. 991005 Osnova 1. Úvod...3 2. Pøíslušenství testeru...4

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více