Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:"

Transkript

1

2 Zaèínáme s Money S3

3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické podpory: Aktuální kontakty: Nejèastìjší dotazy: ON-Line konference: Aktualizace Money S3: Horká linka: Od je v ÈR provozována centrální horká linka, zajiš ovaná všemi støedisky technické podpory na jednom telefonním èísle: Linka je v provozu v pracovní dny od 8:00 do 17:00. Maximální délka hovoru je omezena na deset minut. Pøed použitím této linky si prosím pøipravte registraèní èíslo Vaší verze programu. Horká linka je zpoplatnìna èástkou 11,- Kè za jednu minutu hovoru. Registrujte se ještì dnes! více o registraci v pøíloze C Zaèínáme s Money S3 Money, Money 97, Money 2000, Money S3, imoney, APP, Aktivní pracovní plocha, Analyst, Analyst 2000 a CÍGLER SO TWARE, a.s. jsou zapsané mezinárodní slovní a grafické ochranné nebo registrované ochranné známky spoleènosti CÍGLER SO TWARE, a.s. Další v textu použité názvy programových produktù, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami pøíslušných produktù. Veškerá práva vyhrazena. Žádná èást této publikace nesmí být publikována a šíøena žádným zpùsobem a v žádné podobì bez výslovného souhlasu CÍGLER SO TWARE, a.s. 2. upravené vydání. Sazba a jazyková korektura Yvetta Cíglerová. Obálka 2D Studio. Copyright CÍGLER SO TWARE, a.s.,

4 SEZNAM HORKÝCH KLÁVES Agenda D Zmìna agendy/roku A Pøehlášení uživatele H Konec Úèetnictví T Deník (úèetní èi penìžní) D Seznam poklad. dokladù P Seznam bank. dokladù B Seznam závazkù Z Seznam pohledávek H Seznam inter. dokladù I Pøehledové sestavy P U Seznam pøíkazù k úhradì Stav bank. úètù a pokladen Seznam èlenìní DPH Seznam pøedkontací akturace Vystavení faktury Seznam vystav. faktur Pøijetí faktury J Seznam pøijatých faktur J Úprava ceny faktury (pouze na kartì faktury) Adresáø A Seznam adresáøe Sklady S Zásoby na skladì S Pøíjemka P Prodejka R Výdejka V Pøevodka O Výroba B Vystav. dodací list D Pøijatý dodací list A S Pøehledové sestavy Objednávky O Mzdy M Majetek E Nástroje N Støediska Èinnosti Zakázky Bankovní úèty a pokladny Zmìna data D E Editor formuláøù Nápovìda V Nápovìda k programu Doplnìní stejného data do dokladu œ Doplnìní dnešního data - mezerník nebo * na numerické klávesnici Doplnìní úèetního data - napište den + Zvýšení/snížení èíselné hodnoty políèka Rychlý výbìr ze seznamu + podtržené písmeno edit políèka Skrytí modulu na pruh úloh š Instalace verze Start Ovládání programu Založení agendy Pøíklady Technické požadavky Instalace programu Registrace Money S3

5 4 Zaèínáme s Money S3 OBSAH Úvod Instalace verze Start... 8 Spuštìní CD-ROM... 8 Instalace programu... 9 Postup pøi instalaci... 9 Zmìna nastavení... 9 Dokonèení instalace Ovládání programu Aktivní pracovní plocha (APP) Panel Money Plocha zástupcù Schéma Plochy zástupcù Pøidání nové ikony Nastavení plochy Uložení nebo zrušení schématu Pop-up menu Informaèní plocha Nástìnka Velikost Aktivní pracovní plochy Nástrojové lišty Umístìní nástrojových lišt Práce s nástrojovými lištami Pop-up menu Prùvodci Seznamy Tøídìní seznamu Práce se seznamem Složené seznamy Pøíklad založení seznamu Karty iltry Tisk... 23

6 5 3.Založení agendy Nastavení agendy Údaje o firmì Záložka Logo Záložka Pøenos dat Záložka Sklad - generace PLU Nastavení prefixu PLU ve skladových skupinách Nastavení úèetního roku Záložky Úèetnictví, akturace, Sklad a Objednávky Záložky Daò z pøíjmù a Majetek Záložka Mzdy Záložka Zakázky Záložka Archivace zmìn Pøíklady Pøijetí dodavatelské faktury s vazbou na sklad Pøijetí objednávky na zboží Vyøízení objednávky a prodej naskladnìného zboží fakturou vydanou 38 Provedení pøíkazu k úhradì døíve pøijaté dodavatelské faktury Úhrada døíve vystavené odbìratelské faktury zaúètováním bankovního výpisu A.Technické požadavky Minimální konfigurace Volitelné èi doplòkové vybavení Doporuèení pro práci v síti B.Instalace programu Vysvìtlení nìkolika odborných pojmù Co je to hardwarový klíè Problémy pøi instalaci paralelního hardwarového klíèe Co je to sí ový protokol Volba zpùsobu uložení dat Zmìna zpùsobu uložení dat... 48

7 6 Zaèínáme s Money S3 Instalace ovladaèù pro hardwarový klíè Lokální klíè Sí ový klíè Souhlas s licenèním ujednáním První instalace programu Instalace Money na samostatný poèítaè (lokální instalace) Typická instalace Pokroèilá instalace Instalace Money do poèítaèové sítì Nastavení MS SQL Serveru Pøipojení ke stávající instalaci Instalace MSDE Typická sí ová instalace Plná instalace Pokroèilá sí ová instalace Dokonèení instalace Opakovaná instalace Money S Aktualizace softwaru Pro uživatele verzí Money S3 Start Pro uživatele licencovaných verzí Money S C.Registrace Money S Registrace verze START Registrace ostatních verzí Money S Licenèní smlouva s koncovým uživatelem na software spoleènosti CÍGLER SO TWARE, a.s Licenèní smlouva spoleènosti CÍGLER SO TWARE, a.s Záruèní podmínky... 61

8 7 ÚVOD Dìkujeme Vám za dùvìru, kterou jste naší firmì projevili tím, že jste se rozhodli pro ekonomický systém Money S3 z naší produkce. Vìøíme, že tento ekonomický systém bude pro vedení Vaší spoleènosti pøínosem a ušetøí Vám nejen spoustu nepøíjemného papírování, ale souèasnì i vytvoøí potøebné logistické zázemí pro Vaše podnikatelské zámìry. Zpracování ekonomické agendy firmy na poèítaèi pøináší øadu výhod. Práce s celou agendou je o mnoho rychlejší a pøíjemnìjší a vyžaduje od obsluhy menší množství znalostí, než pøi klasickém vedení úèetnictví. Rozhodující výhodou je však skuteènost, že jako uživatelé programu máte v kterémkoliv okamžiku možnost analýzy stavu své firmy, vìtšinou pouhým stiskem jednoho tlaèítka. V bìžné praxi by vyžadovala tato analýza èasovì znaènì nároèné výpoèty, zvláštì pak pøi vìtším množství vstupních dat - úèetních dokladù a dalších podkladù. Ekonomický systém Money S3 svým rozsahem pokrývá celou problematiku øízení firmy - od vedení vlastního úèetnictví, pøes øízení skladu a evidenci majetku, až po personalistiku. Snadná práce je podpoøena hypertextovou nápovìdou. Pøesto se domníváme, že rychlému nasazení programu ve Vaší spoleènosti napomùže i školení Vašich pracovníkù, kteøí budou s Money S3 pracovat - dozví se tak rychle celou øadu pracovních postupù a možností programu, na které by jinak zdlouhavì pøicházeli sami. Tato pøíruèka slouží k první orientaci v programu. Najdete zde popis práce s Money S3 - od vzorové instalace programu (1.kap.), pøes struèný pøehled ovládacích prvkù programu (2.kap.) a podrobný popis krokù nezbytných pro rozjetí programu (3.kap.), až po sérii pøíkladù vystavování dokladù (4.kap.). Další informace naleznete v pøílohách - popis technických požadavkù na konfiguraci poèítaèe (pøíl. A), vyèerpávající popis možností a problémù, které mohou nastat i pøi tìch nejsložitìjších zpùsobech instalace programu (pøíl. B) a postup pøi registraci programu (pøíl. C). Podrobnìjší informace k ovládání programu naleznete v kontextové nápovìdì nebo v pøíruèce Pracujeme s Money S3.

9 8 Zaèínáme s Money S3 1. INSTALACE VERZE START V této kapitole Vás provedeme instalací Money S3 START na lokálním poèítaèi. Jestliže instalujete Money S3 na síti nebo v ostré verzi, pøeètìte si pøílohu B - Instalace programu. Pøed vlastní instalací si doporuèujeme pøeèíst i pøílohu A - Technické požadavky, kde se dozvíte vše o vybavení potøebném pro správný chod programu. UPOZORNÌNÍ: Instalace verze START není urèena pro aktualizaci ostré verze programu. SPUŠTÌNÍ CD-ROM Jestliže jste si Money S3 zakoupili na CD, získáváte kromì programu i aktuální elektronickou dokumentaci ve formátu MS-Word, Multimediálního prùvodce programem Money S3, èasovì omezenou verzi antivirového softwaru AVG a øadu dalších informací o programech, které by Vás mohly zajímat. Po zasunutí CD do mechaniky se Vám automaticky spustí Prùvodce obsahem CD- ROM (v pøípadì Windows NT/2000 je pro instalaci tøeba, abyste byli pøihlášeni jako Administrátor ). Na titulní obrazovce prùvodce naleznete tyto volby: wikony vlajek, pomocí kterých si vyberete èeskou èi slovenskou verzi. wmoney - v této záložce si kromì vlastního Money mùžete nainstalovat i celou øadu dalších demoverzí partnerských øešení. wostatní - zde naleznete kompletní nabídku dalšího obsahu CD-ROM. Pøed instalací Money S3 doporuèujeme využít sharewarové verze programu AVG a zkontrolovat jím poèítaè. UPOZORNÌNÍ: AVG na CD Money S3 je poskytován zdarma se souhlasem výrobce; nemusí být k dispozici na všech CD. wkontakt - spojení na distributora èi výrobce programu. wwww shop - tato volba Vás pošle pøímo do našeho virtuálního obchodního domu. wvideo - dozvíte se více o naší firmì a našich zákaznících. wkonec - ukonèení práce s CD Money S3.

10 Instalace verze Start 9 INSTALACE PROGRAMU Pøed vlastní instalací programu doporuèujeme ukonèit všechny bìžící aplikace Windows. Poté zvolte v Prùvodci obsahem CD-ROM nabídku Instalovat Money S3 (instalujete-li z disket, spus te instalaèní program INSTALUJ.EXE). Na obrazovce se objeví titulní karta instalaèního programu. Celou práci s instalaèním programem ovládáte tlaèítky: wdalší - tlaèítko Vás vždy pøepne na další krok. wzpìt - tímto tlaèítkem se vrátíte k pøedchozímu kroku, který mùžete kdykoliv opravit. Lze se vracet i o více krokù. wzavøít - tlaèítkem instalaci pøerušíte. winstalovat - zobrazí se po nastavení všech parametrù instalace a jeho stiskem spustíte vlastní instalaci. wdokonèit - objeví se až po provedení instalace a po jeho stisku instalaci Money S3 dokonèíte. Instalace verze Start POSTUP PØI INSTALACI Po uvítací kartì program zobrazí Licenèní a záruèní podmínky a vyžaduje Váš souhlas s nimi. V pøípadì, že s nimi nesouhlasíte, není možné program instalovat. Souhlas s Licenèními podmínkami potvrzujete zaškrtnutím políèka S licenèním ujednáním souhlasím - tímto krokem zpøístupníte tlaèítko Další. Následuje popis konfigurace, v jaké bude program instalován. Instalujete-li Money S3 START poprvé, bude nastavena instalace na Lokální, do adresáøe C:\Program iles\cigler SO TWARE\ Money S3 START. Pøekontrolujte všechny údaje, a pokud potøebujete cokoliv opravit, stisknìte tlaèítko Zmìnit. Program Vám umožní zmìnit nastavení. Zmìna nastavení Nejprve vybíráte mezi Lokální a Sí ovou instalací. V našem pøíkladu se zabýváme instalací Lokální, zvolte ji tedy a pøejdìte dále.

11 10 Zaèínáme s Money S3 Následující karta Vám nabídne cílový adresáø s plnou adresou, kam by mìl být program instalován. Adresáø si mùžete buï pøímo pøepsat, nebo vybrat jiný tlaèítkem Nalistovat. Nelze nainstalovat program do již existující ostré verze. Používáte-li Windows NT4 nebo 2000, zobrazí se poté karta se dvìma volbami: Vytvoøit složky pro aktuálního uživatele - zatrhnìte v pøípadì, kdy chcete mít Money S3 pøístupné jen pro toho uživatele operaèního systému, který program Money instaloval. Vytvoøit složky pro všechny uživatele - zvolte tehdy, pokud chcete, aby do Money mìli pøístup všichni uživatelé poèítaèe. Poté se znovu zobrazí karta s popisem novì nastavené konfigurace. Dokonèení instalace Na další kartì naleznete nejnovìjší informace o zmìnách a novinkách v programu, které se ještì nestaèily promítnout v nápovìdì. Tento text je aktualizován s každou novou verzí programu. Tlaèítkem Tisk máte možnost Zmìny a novinky vytisknout. Poslední karta Vám už umožní dokonèit instalaci pomocí tlaèítka Instalovat. Po ukonèení instalace je tøeba restartovat poèítaè - chcete-li tak uèinit ihned, pøepnìte na Restartovat - po stisku tlaèítka Dokonèit je poèítaè neprodlenì restartován. Jestliže pøepnete na Restartovat pozdìji, je instalace sice dokonèena, ale poèítaè pokraèuje v práci (mùžete tak napøíklad pokraèovat v konfiguraci systému).

12 Ovládání programu OVLÁDÁNÍ PROGRAMU V programu se setkáte s nìkolika typy oken. První z nich je Aktivní pracovní plocha - prostøedí, kde máte umístìny hlavní ovládací prvky programu. Dále jsou to Prùvodci, Seznamy, v nich obsažené Karty, iltry a Nastavení tisku. V následujících kapitolách se doètete, jak funguje ovládání tìchto oken a jak s nimi pracovat. Postupy si mùžete vyzkoušet v demonstraèních agendách, napøíklad na vzorových pøíkladech, které najdete v kapitole 4. AKTIVNÍ PRACOVNÍ PLOCHA (APP) Ovládání programu Hlavní menu Informaèní plocha Nástìnka Panel Money Plocha zástupcù Aktivní informaèní øádek Hlavní menu programu - naleznete je v horní èásti. Chová se stejnì jako v jakýchkoliv jiných programech a slouží k vyvolávání všech funkcí Money S3. Pokud máte nìkteré funkce zobrazeny šedì a nemùžete se na nì dostat, je to proto, že tyto funkce nemáte povoleny v menu Nástroje/Konfigurace/Pøístupová práva. Pod Menu naleznete vlastní Aktivní pracovní plochu, která se dìlí na ètyøi èásti: wpanel Money - obsahuje nìkolik záložek, kde naleznete základní nastavení vzhledu programu. Sem si mùžete pøidat i vlastní záložky s oblíbenými položkami. wplocha zástupcù - v této èásti máte ikony nejèastìji provádìných èinností

13 12 Zaèínáme s Money S3 s programem. Podle nastavení pracovní plochy (viz. dále) jedním stiskem èi poklepáním myší na ikonì spustíte požadovanou èást programu. Podle nastavení Money S3 (Nástroje /Konfigurace/ Uživatelské nastavení, pøepínaè Vícenásobné otevøení oken) se mùžete buï mezi èinnostmi pøepínat (doporuèujeme na rychlejších poèítaèích, APP vlastnì spouští pro zvolenou èinnost další kopie programu), nebo pøed vyvoláním další èinnosti je nutné první èinnost ukonèit. winformaèní plocha - tato èást má tøi funkce, mezi nimiž mùžete pomocí ikonek pøepínat - mùže zobrazovat aktuální popis právì provádìné èinnosti, popø. i s odkazy do nápovìdy èi jiných èástí programu. Další funkcí je prostá informace o kontaktních adresách a telefonních èíslech výrobce - tu využijete vždy, když budete potøebovat rychle poradit v práci. Poslední funkcí informaèní èásti je seznam všech provádìných akcí s programem. winternet Explorer - komponenta internetového prohlížeèe (využívá funkcí nainstalovaného prohlížeèe Microsoft Internet Explorer verze 5 a vyšší). Lze ji použít ke zobrazení obsahu rùzných rozšíøení, jako je tøeba Money S3 DNES, nebo k zobrazení oblíbených položek z internetu. Tyto jednotlivé rozšiøující moduly mají po nainstalování své vlastní záložky na Panelu Money. wnástìnka - umožòuje psát libovolné poznámky ke každé ikonì, a tak si v rámci firmy pøedávat aktuální informace napø. k fakturaci, èi si pøipomínat nìco, co byste nemìli zapomenout. S výjimkou Panelu Money je poloha ostatních tøí èástí mìnitelná, pøípadnì každou z nich mùžete tlaèítkem maximalizovat a tlaèítkem vypnout. Vypnutou plochu vrátíte poklepáním na tlaèítko na zobrazené èásti APP. Aktivní informaèní øádek - ve spodní èásti obrazovky naleznete aktivní informace o stavu programu. Prostým poklepáním na údaje je mùžete mìnit - napø. poklepáním na jménu uživatele se mùžete pøihlásit do programu pod jiným jménem, èi poklepáním na úèetní rok jej zmìníte. Podívejme se nyní podrobnì na nejdùležitìjší èásti aktivní pracovní plochy. PANEL MONEY Pøi prvním spuštìní programu zde naleznete tøi záložky: wplocha - zde pomocí názorných ikonek mìníte uspoøádání APP. wvzhled - pomocí této záložky nastavíte celkový vzhled prostøedí programu - napø. barvy, fonty, podkladové obrázky apod. winternet- sem mùžete pøidat zástupce pro Internet. Na panel je možné pøidat i další záložky - napø. Money S3 DNES. Tato záložka se objeví ve chvíli, kdy si Money S3 DNES nainstalujete.

14 Ovládání programu 13 PLOCHA ZÁSTUPCÙ Plocha zástupcù je nejdùležitìjší èástí Aktivní pracovní plochy a je základním ovládacím prvkem Money S3 - byla vyvinuta právì pro ovládání ekonomických systémù a jejím cílem je maximálnì zjednodušit obsluhu a souèasnì zobrazit na monitoru maximum informací, které potøebujete pro svoji práci. Její princip spoèívá v tom, že na Ploše máte ikony zástupcù tìch funkcí programu, které využíváte nejèastìji. unkci pak spustíte pouhým poklepáním na zástupce a vyhnete se tak zdlouhavému hledání v menu. Plocha zástupcù je plnì pøizpùsobitelná Vašim specifickým potøebám. Každý uživatel programu ve Vaší firmì si ji mùže nastavit tak, aby na ní vždy vidìl pouze ty informace a funkce, které nejèastìji využívá. Navíc sousední Informaèní plocha sama reaguje na provádìnou èinnost èi pouhé nastavení myši na Ploše zástupcù a zobrazuje nejen základní informace o této èinnosti, ale pøímo umožòuje volat související èásti programu nebo aktuální téma z nápovìdy. Tato její vlastnost podstatnì zkracuje dobu nutnou k osvojení práce s programem - pozdìji pak mùžete informaèní èást vypnout, aby Vás nerušila v práci. Ovládání programu Schéma Plochy zástupcù Pøi rùzných typech èinností v programu (napø. práce v rùzných agendách) mùžete potøebovat jiné rozvržení zástupcù - jiné schéma. S programem je již dodávána øada pøednastavených schémat - pro úèetní, skladníka, prodejce, manažera. Pokud Vám žádné z nich nevyhovuje, mùžete si samozøejmì nastavit a uložit vlastní. Seznam schémat vyvoláte poklepáním na kterékoliv místo nadpisu Zástupci. Pøidání nové ikony Ikony pøidáváte poklepáním na ikonu Pøidat nebo volbou v Pop-up menu. Zobrazí se karta Vlastnosti ikony, kde zadáváte tyto údaje: wseznam funkcí - vybíráte funkci, jejíž ikonu chcete umístit na plochu. wnáhled - podoba ikony, která bude na ploše symbolizovat výše uvedenou funkci. wtitulek - Vámi zvolený název pro funkci. Implicitnì se zde doplòuje popis ze Seznamu funkcí, který však mùžete mìnit. Je výhodné mìnit popis zejména tehdy, když chcete pøímo z plochy vyvolávat funkce z rùzných úèetních agend èi úèetních let.

15 14 Zaèínáme s Money S3 wspustit v (aktuální) agendì - pøepínaè, kterým volíte, zda se funkce bude vyvolávat pro nastavenou úèetní agendu (kterou vidíte na Aktivním informaèním øádku) nebo pro vybranou úèetní agendu. wspustit v (aktuálním) roce - pøepínaè, kterým mùžete ikonì pøiøadit i úèetní rok - buï aktuální, nebo vybraný. wtoto nastavení použít pro všechny ikony na ploše - chcete-li, aby všechny ikony na ploše pracovaly s jedním úèetním rokem a zvolenou agendou, zatrhnìte pøed uložením tento pøepínaè. Tím zmìníte nastavení všech ikon na ploše na zadaný úèetní rok a úèetní agendu. Nastavení plochy Ikona slouží k nastavení vlastností plochy zástupcù. Po poklepání program zobrazí kartu Nastavení pracovní plochy: wklasický styl ikon- ikony jsou zobrazovány jako ve Windows 95. Ikona je aktivní tehdy, když na ní klepnete myší a až v této chvíli se také mìní obsah Informaèní plochy. unkce pøedstavovaná ikonou se vyvolává poklepáním (dvojitým klikem) myši na této ikonì. wwww styl ikon - styl ikon bìžný z moderních browserù a novìjších verzí Windows. Ikona se stává aktivní prostým najetím kurzoru myši nad ikonu a funkce se vyvolává jednoduchým stiskem tlaèítka myši. Uložení nebo zrušení schématu Po výbìru ikon do vlastního schématu je tøeba toto schéma uložit. Uèiníte tak pomocí pøíkazu v pop-up menu èi poklepáním na ikonku Práce s plochami. Zobrazí se karta Práce s plochami. Zde zadáte pouze jméno svého schématu a uložíte je. Pokud chcete nìkteré z nepoužívaných schémat vymazat, najedete na nì kurzorem a stiskem tlaèítka Vyjmout plochu je zrušíte. Pop-up menu Pop-up menu vyvoláte stiskem pravého tlaèítka myši na kterémkoliv místì Plochy zástupcù. Naleznete zde tyto možnosti: wvelké ikony - tento režim je implicitní a je výhodný tehdy, když nemáte na ploše ikon mnoho. wmalé ikony - jsou výhodné tehdy, když máte mnoho ikon a nebo pracujete-li

16 Ovládání programu 15 v základním rozlišení monitoru 800x600 bodù. Malé ikony rovnìž používají ménì barev, a jsou tedy snadno rozlišitelné i v režimu 16 barev. Mùžete je libovolnì seøadit a jejich øazení je shodné s øazením v režimu velkých ikon. wseznam - jedná se o malé ikony, které jsou øazeny za sebou tak, jak byly postupnì pøidávány, nelze mìnit jejich postavení. wpøidat ikonu - viz. pøedchozí kapitola Pøidání nové ikony. wuložení plochy - viz. pøedchozí kapitola Uložení nebo zrušení schématu. wnastavení APP - viz. kapitola Nastavení plochy. POZNÁMKA: Je-li ikona na ploše ikon šedá, znamená to, že nemáte zakoupen modul, který tato ikona spouští. Je-li ikona èervenì pøeškrtnutá, odkazuje se na neexistující úèetní rok nebo agendu. Ovládání programu IN ORMAÈNÍ PLOCHA Informaèní plocha má tøi funkce, které volíte tlaèítky v její horní èásti: winformace o èinnosti - vyvoláte stiskem tlaèítka. Informaèní plocha pak zobrazuje aktuální nápovìdu k oznaèené ikonì na Ploše ikon. Souèasnì pomocí odkazù v textu umožòuje skoèit na jiné související místo v programu nebo vyvolat aktuální téma nápovìdy s dalšími podrobnostmi. wkontakt - po stisku tlaèítka se zobrazí aktuální informace o spojení na linky s technickou pomocí a adresa výrobce. wakce - po poklepání na tlaèítko bude program na informaèní ploše vypisovat seznam provedených akcí s programem Money S3. U každé akce si program pamatuje její datum, èas a pracovníka, který akci vyvolal. U nìkterých akcí si pamatuje i další údaje, napø. èíslo dokladu nebo jeho èástku. Všechny akce jsou zaøazeny do nìkolika kategorií, podle kterých je možné je tøídit. Databáze akcí se neustále naplòuje a zabírá tak místo na Vašem pevném disku. Proto je vhodné obèas staré záznamy vymazat. K tomu slouží tlaèítko Zruš do data - po zadání zvoleného data se vymažou všechny starší záznamy. Povolení použít toto tlaèítko nastavíte v nabídce Nástroje/Konfigurace/Pøístupová práva, kde zatrhnete Možnost sledování evidence akcí provedených uživateli. Doporuèujeme akce uchovávat alespoò tøi mìsíce zpìtnì - zápisy v této databázi pomohou nejen pøi hledání co a kdy se dìlo s programem, ale i pøi hledání pøípadných pøíèin vzniklých chyb.

17 16 Zaèínáme s Money S3 NÁSTÌNKA Zde máte možnost psát rùzné poznámky vztahující se k urèitým èástem programu. Použijete ji zejména pro pøedávání vnitrofiremních informací aktuálnì k daným úèetním èi obchodním problémùm. Každá poznámka mùže obsahovat až 255 znakù. Existují tøi druhy poznámek, které volíte pomocí ikonek v horní èásti nástìnky: w Globální - tyto poznámky se zobrazí všem uživatelùm bez ohledu na to, kterou ikonu na Ploše zástupcù mají aktivní. w Veøejné - poznámky vidí všichni uživatelé, kteøí mají aktivní ikonu, k níž se poznámka vztahuje. w Soukromé - jsou zobrazeny jen pro pøihlášeného uživatele a danou ikonu. VELIKOST AKTIVNÍ PRACOVNÍ PLOCHY Velikost nejen Aktivní pracovní plochy, ale celé pracovní plochy, kterou máte k dispozici, ovlivòuje rozlišení obrazovky. Optimálním rozlišením pro práci s Money S3 je rozlišení 800x600 (pro 14" monitory) a 1024x768 (pro 15" monitory) bodù a vyšší, pøi kterém teprve mùžete plnì využít možnosti oken programu. Souèasnì totiž mùžete vidìt všechny potøebné informace a nemusíte se neustále mezi okny pøepínat. NÁSTROJOVÉ LIŠTY Stejnì jako slouží APP k maximálnímu zjednodušení pøi pohybu v programu, byly i Nástrojové lišty (tzv. ToolBary) vyvinuty proto, abyste si mohli pøizpùsobit ovládání jednotlivých èástí programu svým potøebám. Nástrojové lišty naleznete všude tam, kde jste nuceni používat vìtší množství ovládacích tlaèítek - v seznamech, kartách, atd. Jsou dodávány s programem vyplnìné, Vy však si mùžete pøidávat nové lišty, mazat stávající nebo v nich pøidávat èi odebírat tlaèítka. Navíc se dá mìnit poloha a tvar jednotlivých lišt a program si toto nastavení u každého uživatele pamatuje.

18 Ovládání programu 17 Umístìní nástrojových lišt Standardnì jsou nástrojové lišty umístìny vodorovnì v horní èásti každého okna. Jednotlivé lišty identifikujete podle svislé èáry (tzv. úchytky), která je v této chvíli vlevo od tlaèítek. Pokud nástrojová lišta není vidìt celá (je napø. èásteènì pøekrytá jinou lištou), je tato skuteènost znázornìna dvojitou šipkou smìøující k pøekrytému místu. Chcete-li zmìnit umístìní lišty, staèí najet kurzorem myši na úchytku a se stisknutým levým tlaèítkem myši táhnout lištu na požadované místo. Lišta se tak dá pøesunout na jiný øádek v horní nebo dolní èásti okna, zmìnit na sloupec v levé èásti okna, pøípadnì umístit na kterékoliv jiné místo, a to i mimo aktivní okno. V této podobì se lišta stává bìžným oknem se standardním ovládáním, tzn. že se pøesouvá uchopením myší za titulkovou lištu. Ovládání programu Práce s nástrojovými lištami Výhodu nástrojových lišt oceníte ve chvíli, kdy zjistíte, že nìkterá ovládací tlaèítka v daném oknì nepoužíváte vùbec, jiná jen pøi práci v urèité èásti okna. Vytvoøíte si tedy vlastní lišty, které umístíte tak, abyste k nim mìli co nejsnadnìjší pøístup. Menu pro práci s lištami otevøete stiskem pravého tlaèítka myši na kterémkoliv místì lišty. Najdete zde seznam všech nástrojových lišt se zaškrtávacími políèky, která urèují, zda jsou jednotlivé lišty zapnuty/ vypnuty. Pod seznamem lišt je nabídka Vlastní, pomocí které otevøete kartu Nastavení pøíkazù. Zde mùžete v záložce Panely nástrojù vytváøet (rušit) vlastní lišty a v záložce Pøíkazy mùžete na lištách mìnit uspoøádání jednotlivých pøíkazù (prostým pøetažením pomocí levého tlaèítka myši z karty je umístíte na libovolnou lištu a obdobnì je odeberete). POP-UP MENU Pop-up menu je další funkcí seznamu, která slouží k urychlení Vaší práce. Tuto nabídku vyvoláte stiskem pravého tlaèítka myši na tzv. aktivních plochách -

19 18 Zaèínáme s Money S3 tedy tìch èástech programu, kde je možnost více akcí. Zobrazí se okno, jež obsahuje nabídku akcí, které je možné na tomto místì uskuteènit. Tytéž funkce vìtšinou naleznete v Nástrojových lištách, zde jsou však vybrány pouze ty, které mají význam pro místo, odkud Pop-up menu voláte. V nìkterých èástech programu však Pop-up menu nabízí i nabídku dalších funkcí, které jinak vyvolat nejdou - pøíkladem je Plocha zástupcù (viz. kap. Pop-up menu). PRÙVODCI S prvním prùvodcem jste se setkali už pøi instalaci programu. S dalšími budete pracovat napø. pøi tisku úèetních sestav, pøidávání nové agendy nebo úèetního roku atp. V prùvodcích se pohybujete pomocí tlaèítek v dolní èásti okna: wzpìt - stiskem tlaèítka se vracíte na pøedchozí stránku prùvodce. wdalší - tlaèítko Vás pøesune na další stranu prùvodce. wdokonèit - na poslední stranì prùvodce se toto tlaèítko zobrazí na místì tlaèítka Další. Po jeho stisku už nemùžete mìnit zadávané údaje a èinnost prùvodce je dokonèena. wzavøít - zde máte možnost práci prùvodce kdykoliv ukonèit, aniž by se napsaná data uložila. V horní èásti každé strany Prùvodce naleznete název a funkci prùvodce, èíslo aktuální strany a celkový poèet stran. Mezi stránkami prùvodce se mùžete libovolnì pohybovat a zpìtnì opravovat vepsané údaje až do okamžiku, kdy stisknete tlaèítko Dokonèit. SEZNAMY Seznamy v programu Money S3 mají dvì funkce. Jednak usnadòují vyplòování opakujících se hodnot (napø. Seznam konstantních symbolù), jednak slouží k pøizpùsobení vlastností programu požadavkùm Vaší firmy (napø. Seznam bankovních úètù èi Èíselné øady).

20 Ovládání programu 19 Vìtšinu seznamù naleznete v menu Nástroje/Seznamy, ale s prohlížeèi seznamù se potkáváte v celém programu - potøebný seznam vyvoláte pomocí tlaèítka tøi teèky. V nìkterých seznamech mohou být spojeny údaje i z nìkolika databází, do každého z nich máte možnost vepisovat údaje nové. TØÍDÌNÍ SEZNAMU Každý seznam se skládá z vodorovné lišty s názvy sloupcù a ze svislé lišty, pomocí které mùžete oznaèovat øádky v seznamu. V seznamu se pohybujete buï myší, nebo klávesami pro ovládání pohybu kurzoru. Podívejme se nyní na nìkteré standardní funkce seznamù: Ovládání programu Ikona pro nastavení tøídìní Pøehnutý roh indikuje indexovou položku Názvy položek databáze Øádek oznaèený kurzorem Oznaèené øádky Lišta pro posuv v horizontálním smìru wzmìna šíøky sloupce - nastavte kurzor myši na mezeru mezi názvy sloupcù. Kurzor myši zde zmìní svùj tvar. V této chvíli podržte levé tlaèítko myši. Nyní mùžete prostým tažením myši mìnit šíøku sloupce. wzmìna poøadí sloupcù - nastavte kurzor myši na nìkterý z názvù sloupcù a stisknìte levé tlaèítko. Na levém okraji celého sloupce se objeví tlustá èára. Tažením myši doprava nebo doleva mìníte polohu celého sloupce. wrychlá zmìna tøídìní - v každém seznamu mùžete tøídit podle všech sloupcù, které jsou oznaèeny pøehnutým rožkem. Jedná se o promìnné, které jsou v databázi indexované, a proto je zmìna tøídìní zcela automatická. Sloupec,

21 20 Zaèínáme s Money S3 podle kterého je databáze setøídìna, je oznaèen zvýraznìným názvem. V øadì pøípadù je možné souèasnì tøídit podle více sloupcù. Rychlou zmìnu tøídìní provedete prostým poklepáním myší na názvu sloupce, podle kterého požadujete seznam setøídit. wruèní tøídìní seznamu pomocí výbìru - poklepejte myší na ikonu pro zmìnu tøídìní. Nad nadpisy sloupcù se objeví výbìr z možných zpùsobù tøídìní. Tuto volbu tøídìní je možné vyvolat i klávesou 9. Vyberte si požadovaný zpùsob tøídìní - seznam se podle nìj okamžitì setøídí. wrychlé vyhledávání - podle setøídìného sloupce (sloupcù) mùžete rychle vyhledávat. Staèí, když zaènete pøímo psát - kurzor v seznamu bude automaticky skákat na první øádek (vìtu), která vyhovuje dosud zadaným znakùm. woznaèování øádkù - myší oznaèíte øádky tak, že klepnete na ikonu na levém okraji øádku. Øádek se následnì vypíše inverzní barvou. Opakovaným klepnutím myší na ikonì oznaèení zrušíte. Oznaèit samozøejmì mùžete i více øádkù souèasnì prostým tažením myši po ikonách v levé èásti seznamu. Oznaèit mùžete maximálnì 1000 položek. whromadné oznaèování - provádíte stiskem klávesy plus + na numerické èásti klávesnice. Po jejím stisknutí oznaèíte všechny øádky následující po øádku, na kterém máte kurzor. Maximálnì je takto možné oznaèit 1000 øádkù. Oznaèení zrušíte stiskem klávesy mínus - na numerické èásti klávesnice. PRÁCE SE SEZNAMEM Seznamy ovládáte pomocí základních tlaèítek: wzavøít - tlaèítko má stejnou funkci, jako znaèka - ukonèí práci se seznamem. wopravit - slouží k opravám karet již zaøazených do seznamu. Stiskem tohoto tlaèítka vyvoláte kartu seznamu, na níž je právì nastavený kurzor. Stejnou funkci má i dvojité poklepání myší pøímo na øádku v seznamu. wpøidat - tlaèítko vyvolá novou kartu seznamu, kterou po vyplnìní zaøadíte do seznamu. Do nìkterých seznamù není možné pøidat novou kartu bez vyplnìní urèitých kolonek (napø. Konstantní symbol ve faktuøe). Program Vás upozorní na to, který údaj chybí, a pøipraví kurzor na místo, které je potøeba doplnit. wkopírovat - pomocí tohoto tlaèítka vytvoøíte novou kartu seznamu, ale vyplnìnou daty katry, na které je v seznamu nastaven kurzor. Tuto funkci využijete pøi zadávání podobných údajù do rùzných karet. wvyjmout - slouží ke zrušení karty, která se nachází pod kurzorem. w iltr - nìkteré seznamy mohou být velice obsáhlé. iltr slouží k zúžení množiny zobrazených karet seznamu podle urèitých kriterií. Stiskem tlaèítka vyvoláte kartu filtru, kam zadáte požadované údaje a po stisku tlaèítka OK se zobrazí zúžený seznam. Další podrobnosti naleznete v kapitole iltry.

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Cestovní kanceláø - manuál

Cestovní kanceláø - manuál Cestovní kanceláø - manuál Spravujte svou cestovní kanceláø rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení cestovní kanceláøe...3 1.1 K èemu slouží cestovní kanceláø?...3 1.2.

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2014.01 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend uživatelská příručka CSH software 2010 OBSAH Úvodem 1 Instalace programů 2 Spuštění programů 3 Obecné požadavky na počítač 4 Začínáme

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky... I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...5 III. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 7 IV. POPIS VSTUPU DAT OBECNĚ... 9 A.

Více