Zápis z jednání Hlavního výboru dne 2. prosince 2006 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 2, Praha 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Hlavního výboru dne 2. prosince 2006 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 2, Praha 2"

Transkript

1 Zápis z jednání Hlavního výboru dne 2. prosince 2006 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 2, Praha 2 Přítomni: František Zumr (místopředseda pro ekonomiku), Mgr. Roman Michálek, PhD. (výkonný místopředseda), Ing. Vladislav Souček, Stanislav Kuchař (delegát pro moravské sbory), Mgr. Jana Matušková (OV 200), PaedDr. Jiří Frolík (OV 300), Ing. Hana Kultová (OV 420), Petr Novák (OV 430), Mgr. Miloslav Samek (OV 500), Mgr. Jaroslav Vávra (OV 500, host), doc. Jan Kostečka (host, konzultant pro Jihomoravský a Zlínský kraj), Mgr. Zdeněk Děrkas (OV 700), PaedDr. Eva Burianová (OV 700, host), prof. Dr. Alojzy Suchanek, CSc. (OV 800), Eliška Šrámková (RK), Věra Honcová (RK), doc. RNDr. Jan Voříšek, CSc. (RK), Ing. Stanislav Gawlik (RK), Jan Popelka (vedoucí Sekretariátu), Lya Štěchová (Sekretariát), Josefa Volfová (Sekretariát) Omluveni: prof. PaedDr. Jiří Kolář (předseda), Ing. Vojtěch Vančura (OV 100), Martin Procházka (OV 600), Ing. Lubomír Dokulil (RK) Program jednání: 1 Přivítání přítomných 2 Předání pravomocí prof. Koláře 3 Závěr roku 2006, příprava roku Členská základna 3.2 Zprávy o činnosti sborů v roce 2006 a členské příspěvky na rok Hospodaření Unie 3.4 Finanční uzávěrka Oblastí 3.5 Rozpočet Gymnasia cantant 5 Katalog České sbory 6 Zprávy OV, problémy v Oblastech 7 Festival pěveckých sborů ČR 8 Ocenění 9 Cantus Průběh jednání 1 Přivítání přítomných Přítomné pozdravil a přivítal předsedající schůze, místopředseda pro ekonomiku Mgr. František Zumr a vyřídil všem delegátům srdečné pozdravy předsedy Hlavního výboru, profesora Jiřího Koláře, který se pro náhlou změnu v harmonogramu adventního festivalu, v němž vykonává funkci superarbitra pro Cenu Petra Ebena, nemohl jednání HV zúčastnit. Přivítal dále hosty tohoto zasedání, doc. Kostečku, Mgr. Vávru a dr. Burianovou. 2 Předání pravomocí prof. Koláře Profesor Kolář oznámil již před časem svůj úmysl z osobních a rodinných důvodů rezignovat na funkci předsedy HV. Členové Předsednictva konstatovali, že práce prof. Koláře ve vedení organizace je nezastupitelná a požádali jej, aby z funkce neodstupoval. Jako řešení navrhli rozdělení části pravomocí a povinností předsedy HV mezi ostatní členy PHV. Mgr. František Zumr převzal veškeré ekonomické záležitosti (ekonomické a daňové výkazy, uzavírání pracovních poměrů, schvalování objednávek apod.) a stal se tak místopředsedou pro ekonomiku. Organizační záležitosti (jednání jménem organizace na všech úrovních, včetně grantových a dotačních řízení, stanovení rozsahu pravomocí delegátů OV) převzal dosavadní tajemník, dr. Roman Michálek a stal se tak výkonným místopředsedou. Z kumulace úkolů členů PHV vznikla potřeba zřídit samostatnou funkci vedoucího sekretariátu, jejímž vykonáváním byl pověřen p. Jan Popelka, dosavadní správce informačního portálu Unie. Hlavní výbor rozdělení pravomocí předsedy a z toho vyplývající změny vzal na vědomí. Prof. Kolář již dříve připravil a podepsal příslušná pověření. 3 Závěr roku 2006, příprava roku Zpráva o členské základně P. Jan Popelka přednesl stručnou zprávu o členské základně. Ke dni jednání má Unie českých pěveckých sborů 269 členských sborů, z toho 5 registrovaných a 264 řádných. V roce 2006 došlo k

2 nárůstu celkem o šestnáct sborů, resp. 18 sborů bylo přijato (nebo jejich členství bylo obnoveno) a 2 sbory ukončily své členství z důvodu ukončení činnosti. Unie českých pěveckých sborů má členů, věkový průměr je 32 let, bez započítání dětských sborů 41 let). OV 100 OV 200 OV 300 OV 420 OV 430 OV 500 OV 600 OV 700 OV 800 Stav k přírůstek úbytek Zprávy o činnosti sborů v roce 2006 a členské příspěvky na rok 2007 Hlavní výbor dlouhodobě usiluje o zjednodušení a zprůhlednění administrativy sborů spojené se členství v Unii českých pěveckých sborů, stejně jako o převedení maxima administrativy z Oblastí na za tímto účelem zřízený Sekretariát. Nicméně členové Unie mají dvě základní členské povinnosti, jejichž splnění je podmínkou pokračování členství odevzdání zprávy o činnosti v uplynulém roce a úhradu členského příspěvku na následující rok. Pro obě povinnosti je sjednocený termín konec ledna následujícího roku, letos tedy 31. ledna Na dodržení tohoto termínu závisí i schopnost Unie dodržet své závazky vůči partnerům (OSA, MK ČR atd.). PHV schválilo formulář zprávy o činnosti, který je oproti loňskému zjednodušen. Povinné části jsou v něm jasně vyznačeny, vyplnění nepovinných částí je pro sbor výhodou znamená širší možnosti propagace v rámci sborového profilu na stránkách portálu České sbory. Formulář je předtištěn daty uvedenými do loňské zprávy, celý proces podání zprávy tedy představuje pouze kontrolu a doplnění údajů. Formulář zprávy bude rozeslán v průběhu prosince spolu s předtištěnou složenkou k úhradě členského příspěvku. Vyplněnou zprávu je třeba zaslat do 31. ledna na adresu Sekretariátu Unie, Masarykovo nábřeží 16, Praha 1. Členský příspěvek se vypočítává z počtu členů sboru (za každého výdělečně činného člena 120 Kč, za studenty a důchodce 60 Kč) a zasílá se na společný transparentní účet u ebanky ( /2400). Kromě předtištěné složenky je také možné příspěvek převést bankovním převodem. Zprávu o činnosti je možné podat také elektronicky na stránkách prostřednictvím uživatelského systému, který je přístupný v sekci Pro členy po zadání přihlašovacích údajů (lze je získat na Vyplnění zprávy elektronicky je záležitostí několika minut. Elektronický formulář je rovněž předvyplněn údaji z loňské evidence. 3.3 Hospodaření Unie Hlavní účetní Unie českých pěveckých sborů je paní Lya Štěchová, která vede účetnictví řádně a průhledně. Jednotlivé Oblasti hospodaří na podúčtech zřízených k hlavnímu účtu u České spořitelny. V příštím roce bude třeba připravit přechod na podvojné účetnictví - podle platného znění zákona o účetnictví jsou občanská sdružení povinna od přejít na nový systém účetnictví, který nahrazuje dřívější podvojné účetnictví v téměř nezměněném rozsahu. Za účelem přípravy tohoto přechodu bude svolána pracovní schůzka oblastních hospodářů. Unie bude však současně připravovat ve spolupráci s ostatními střešními organizacemi kampaň na toto téma, protože toto nové nařízení bude s největší pravděpodobností znamenat zánik celé řady menších občanských sdružení, mezi nimi i pěveckých sborů. Účetnictví v tomto rozsahu již není realizovatelné na laické úrovni, a to ani s pomocí specializovaného (drahého) software, občanská sdružení s obratem v řádu max. desítek tisíc korun nebudou moci financovat služby profesionálního účetního poradce. Zánikem jejich právní subjektivity budou pěvecké sbory ochuzeny o možnost získávání grantů a dotací místní a krajské samosprávy. V tomto ohledu se situace navrací do poměrů před rokem Finanční uzávěrka Oblastí Sekretariát po konzultaci s účetním expertem a oblastními účetními připravil formulář pro jednotnou finanční uzávěrku Oblasti. Unie jako jednotná organizace s jedním IČO musí mít i sjednocené účetnictví (HV i všech Oblastí), které musí být pro potřeby ekonomických výkazů (daňová přiznání) zpracováno jako celek. Oblastní výbory zpracují a zašlou finanční uzávěrku (spolu s přílohami vyúčtování srážkové daně, kopie uzávěrky peněžního deníku, kopie bankovních výpisů a originály (!) dohod o provedení práce) do konce ledna 2007 paní účetní Lye Štěchové na adresu Jihlavská 609, Praha Rozpočet na rok 2007 Rozpočtová komise ve složení František Zumr, Lya Štěchová, Jan Voříšek a Jan Popelka připravila návrh rozpočtu na základě podkladů dodanými Sekretariátem, které se v příjmové oblasti opíraly zejména o současné údaje o členské základně a v ve výdajové oblasti o zkušenosti získané v letošním roce a o informace o chystaném zdražení energií. Rozpočtová komise pracovala se dvěma původními návrhy

3 výdajů, z nichž vybrala úspornější variantu, kterou dále zpracovala. Komise dále předložila HV ke zvážení dva podněty. První podnět se týká příspěvku na reprezentaci Unie v evropském sboru mládeže (AGEC) EuroChor. Hlavní výbor jednomyslně schválil návrh rozpočtové komise zařadit pro příští rok plánovaný příspěvek ve výši Kč do rozpočtové kapitoly Zahraniční vztahy do nové subkapitoly EuroChor příspěvek na účast. O druhém námětu zřízení rezervního fondu byla vedena delší diskuse, která byla uzavřena hlasováním. Hlavní výbor tento návrh nepřijal (poměrem hlasů 4:3:3). Dále byla vedena diskuse o některých položkách rozpočtu. P. Gawlik v souvislosti s kapitolou týkající se licenční smlouvy s OSA podotkl, že není zaručeno, že autoři dostávají své zákonné odvody za provedení jejich skladeb, a připomněl svou osobní zkušenost v tomto směru. Byla vedena diskuse o výši bankovních poplatků (základní roční poplatek za vedení jednoho podúčtu Oblasti je cca 900 Kč, které jsou hrazeny z provozních prostředků HV, při pohybech se tyto částky zvyšují) a nutnosti vedení účtů u dvou bank. Bylo rozhodnuto prozatím účet u ebanky nerušit a sledovat dále výhodnost jeho udržování. Byla připomenuta nutnost podávání grantů na krajské úřady. Pp. Děrkas a Frolík diskusi doplnili připomínkou svých negativních zkušeností s krajským úřadem v Ostravě a v Plzni, p. Gawlik a p. Michálek vyjádřili přesvědčení, že šance pro získání krajských grantů jsou poměrně dobré, záleží na kvalitě zpracování projektů a osobních konzultacích se příslušnými úředníky. Krajské úřady mají zákonnou povinnost vypisovat grantová řízení pro oblast kultury. P. Michálek nabídl konzultace a případnou schůzku k výměně zkušeností s grantovými řízeními. P. Frolík také navrhl úpravu ceny za předplatné časopisu Cantus. P. Michálek požádal OV o spolupráci při získávání inzerce do časopisu (ceník inzerce je k dispozici na Sekretariátu Unie, na vyžádání je lze zaslat em). V závěru diskuse byl návrh rozpočtu s uvedenou změnou (EuroChor) jednomyslně schválen. 4 Gymnasia cantant Z jednání HV vyplynul požadavek pro OV zajistit pořadatele regionálních kol přehlídky gymnaziálních sborů Gymnasia cantant. Na tento požadavek zatím nereagoval pozitivně žádný z Oblastních výborů, v jehož působnosti se dosud regionální kola nekonala. V letošním roce je jediným pořadatelem regionálních kol Unie českých pěveckých sborů, soubory by tak měly mít příležitost soutěžit ve svém regionu tj. v rozumné dojezdové vzdálenosti. Předchozí praxe, kdy se většina českých sborů bez ohledu na krajskou příslušnost účastnila regionálního kola v Praze, již dále není možné z finančních a organizačních důvodů udržet. Prof. Kolář v září oslovil některé pedagogické fakulty s žádostí o podporu a technické zaštítění regionálních kol. Příslib pomoci získal na fakultě v Plzni (doc. Vimr), Hradci Králové (dr. Ludvíčková), Olomouci (doc. Režný) a Ústí nad Labem (prof. Říha, doc. Holubec, Mgr. Saska). Je třeba, aby se Oblastní výbory spojily s fakultami a pořádání regionálního kola zajistily. Regionální kola GC nejsou finančně náročná, pro jejich zorganizování stačí nejméně tři pěvecké sbory, fakulty jsou ochotny pomoci zajistit porotce a prostory. Pravidla soutěže určují, že z každého regionálního kola může do ústřední přehlídky postoupit jeden sbor, komise může další sbor pro vynikající výkon navrhnout k účasti v ústředním kole jako hosta. Doc. Kostečka jako jeden ze zakladatelů přehlídky Gymnasia cantant apeloval na zástupce oblastních výborů a varoval, že jakýkoli výpadek v tradici pořádání této přehlídky může znamenat její zánik. Přehlídka vychází z myšlenky, že je třeba podporovat všechny články sborového zpěvu zpěv dětí, mládeže i dospělých. Výpadek jakéhokoli z těchto článku se v dlouhodobém horizontu projeví v nedostatku zpěváků dospělých sborů. Lze konstatovat, že současné potíže s nedostatkem zpěváků (zejména mužů) v dospělých sborech je dán mnohaletým vyřazením hudební výchovy z učebních osnov gymnázií. Studenti pražských gymnázií připravili webové stránky na adrese které jsou k dispozici pro publikaci článků a fotogalerií ze setkání gymnaziálních sborů a pro studentskou výměnu zkušeností se sborovým zpěvem. 5 Katalog České sbory Projekt národního katalogu českých pěveckých sborů reaguje na mylné informace o počtu sborů v ČR, s nimiž pracuje MK ČR. Odborné odhady hovoří o více než tisíci sborů v ČR, zatímco oficiální informace ARTAMA uvádí jen zlomek tohoto čísla. K dnešnímu dni je v katalogu zařazeno téměř pět set sborů, v přípravné databázi je nahledáno dalších více než pět set pěveckých sborů. Delegáti OV znovu obdrželi přehledy zjištěných pěveckých sborů fungujících v krajích jejich působnosti, které dosud nejsou evidovány v katalogu České sbory, s žádostí o kontaktování těchto sborů. P. Michálek hovořil o svých zkušenostech se získávání údajů do katalogu a konstatoval, že je nutné představitele sborů o vyplnění dotazníku žádat opakovaně a neúnavně. Delegáti OV obdrží formulář profilu opět em spolu s návodem, jak je možné profil vyplnit elektronicky. 6 Zprávy o činnosti v OV, problémy v Oblastech P. Michálek konstatoval špatné zkušenosti s komunikací s Oblastními výbory a s prezentací práce jednotlivých OV. Získání podpisových vzorů na podúčty i kontaktních údajů na členy OV trvalo v letošním roce neúměrně dlouho (někde i půl roku) a zbytečně vyčerpávalo pracovní síly i provozní prostředky Sekretariátu.

4 Dr. Frolík namítl, že situace v oblastech je složitá a finanční prostředky směřované do Oblastí nejsou dostačující. Dr. Michálek odpověděl, že nelze předpokládat, že finance získané z členských příspěvků budou moci pokrýt práci OV. Je třeba je využít jako provozní kapitál a snažit se o získání financí z grantů a dotací. Je také třeba zvýšit počet sborů v jednotlivých oblastech, čímž dojde i ke zvýšení objemu prostředků, které budou přiděleny Oblasti. Finanční situace Unie českých pěveckých sborů je vzhledem k její velké členské základně relativně dobrá, např. Česká hudební společnost není v současné době schopna financovat z členských příspěvků ani základní provoz. Činnost v Oblastech je však třeba medailizovat zasíláním pozvánek na akce, článků a reportáží, pro které je dostatek místa na webovém portálu České sbory, který je hojně navštěvován. Ve většině Oblastí existuje velký festival, na jehož organizaci se OV nepodílí. Je třeba vstoupit do kontaktu s organizátory a zapojovat je do vlastní činnosti a současně v rámci možností pomoci s organizací festivalu (Bohemia cantat, Královéhradecké slavnosti sborového zpěvu, Mezinárodní sborový festival hudebního romantismu, Šumava-Bayerischer Wald, Foerstrovy Osenice). Pokud chce Unie pro sborové aktivity získávat větší objem finančních prostředků a rozšiřovat dále svou členskou základnu, je nezbytné do hudebního života regionů účinně vstupovat. Není samozřejmě reálné všechny sborové aktivity organizovat a řídit, je však důležité situaci soustavně mapovat a zasahovat aktivně do dění jako spolehlivý partner. Předsednictvo HV vyjádřilo svůj zájem zajistit účast svého delegáta na připravovaných schůzích Oblastních konferencí a žádá Oblastní výbory o včasné zasílání informací o termínech a místech jejich konání. OV 100 Praha a Středočeský kraj [55 sborů] pořádá celoroční festival Musica coniuncta Pragensis a jeho středočeský pendant Musica coniuncta za použití grantových prostředků, díky nimž je schopen zajistit příspěvky na koncerty sborů a/nebo propagaci koncertů. Velké festivalové koncerty se konají ve velkém sále Hlaholu a v kostele sv. Ludmily (letos Koncert k výročí republiky, Hommage a W. A. Mozart, Adventní koncert, Vánoční koncert). Dále pořádá festival studentského umění Musica iuvenalis, regionální kolo Gymnasia cantant a nadregionální festival s mezinárodní účastí Foerstrovy Osenice. Pro své sbory připravuje vícejazyčnou prezentaci pražských a středočeských sborů Relativně dobrá finanční situace umožnila OV 100 i letos přispívat členským sborům na cestovní náklady na festivaly. OV 200 Jihočeský kraj a Vysočina [22 sborů] pořádá koncerty a festivaly: Chodurův festival pěveckých sborů Č. Budějovice (duben), Festival pěveckých sborů Sezimovo Ústí (duben), Studentes cantant dvoudenní mezinár. festival studentských sborů Č. Budějovice, Třeboň (ve spolupráci s Gymnáziem J. V. Jirsíka) (duben), Jarní festival dětských pěveckých sborů Čkyně (květen), Slavnostní sborový večer k jubileu sbormistra Vl. Vačkáře (říjen), Adventní koncert duchovní sborové tvorby v katedrále sv. Mikuláše (prosinec). OV 300 Plzeňský a Karlovarský kraj [17 sborů] připravuje Setkání pěvců Předseda OV konstatoval, že finanční prostředky Oblasti jsou minimální, výbor nemůže přispívat sborům na cestovné. Dr. Frolík potvrdil svůj již dříve avízovaný záměr z časových a rodinných důvodů rezignovat na svoji funkci. V zájmu plynulého přechodu vedení Oblasti se v první polovině roku pokusil svolat konferenci, na jeho výzvu však reagovaly pouze dva sbory. Je třeba urychleně zvolit nové vedení Oblasti. OV 420 Ústecký kraj [15 sborů] v roce 2006 došlo ke stabilizaci výboru, pořádal festival duchovní hudby Tibi laus 2006, sbory se zúčastnily na Mezinárodním jazzovém festivalu v Litvínově. Oblastní výbor spolupracuje s koncertní agenturou Macek Music Management Most (Rybova vánoční mše spolu s festivalovým orchestrem Petra Macka v Mostě a Chomutově) a připravuje se na setkání sborů oblasti OV 430 Liberecký kraj [32 sborů] každoroční festival Malí zpěváčci byl letos zrušen (úmrtí Petra Pálky). Petr Pálka byl in memoriam oceněn hejtmanem za umělecký přínos, bylo prosazeno pojmenování jedné z libereckých ulic Pálkova. Konal se tradiční koncert Zpívají liberecké sbory, nově věnovaný památce Petra Pálky. Oblastní výbor podpořil sbor Ještěd, festival Bohemia cantant a pořádal regionální kolo Gymnasia cantant. OV 500 Královéhradecký a Pardubický kraj [29 sborů] nedodal zprávu o činnosti předem, předseda OV zprávu doplnil na jednání HV. Zástupci OV se zúčastnili řady společenských událostí (Jaromír Jaroměř 150 let), opravil spolkový prapor Jizeranu, spolupracoval s OV 100 na festivalu Foerstrovy Osenice, dramaturgické konzultace poskytl organizátorům Královéhradeckých slavností sborového zpěvu. Připravuje koncerty (Rybova Vánoční mše, Missa solemnis M. Boka). OV 600 Zlínský a Jihomoravský kraj [30 sborů] nedodal zprávu o činnosti, zástupce OV se jednání HV nezúčastnil. Výbor dlouhodobě nepracuje, neschází se, nepřevzal účetnictví od předchozího vedení (p. Polák). Předseda nereaguje na většinu výzev, v listopadu oznámil svoji rezignaci. Bude nutné

5 provést revizi hospodaření Oblasti a ve spolupráci s významnými osobnostmi sborového života z regionu urychleně najít řešení uvedené situace. OV 700 Moravskoslezský a Olomoucký kraj [39 sborů]. Oblastní výbor pracuje intenzivně, letos v Ostravě pořádal velký mezinárodní sborový festival Slezský trojok, zúčastnilo se ho několik desítek sborů a hlavní festivalový koncert navštívilo více než 1000 posluchačů. V roce 2006 udělil 44 stříbrných odznaků, 22 zlatých odznaků, 11 zlatých odznaků s granáty, 34 titul Zasloužilý člen/ka oblasti; podal návrhy na národní ocenění. Organizuje regionální kolo Gymnasia cantant, spolupořádá Mezinárodní festival ve Vrbně pod Pradědem, přehlídku Klimkovický podzim, přehlídku mužských pěveckých sborů v Prostějově. Rovněž vydává tištěný informátor pro své sbory. OV 800 Polské sbory na Těšínsku zprostředkuje kontakty na festivaly a soutěže v Polsku (nejen našim sborům, ale občas i HV UČPS, spolupráce a překlady soutěžních řádů, atd.), zajišťuje možnost čerpání z notových archívů ZŚM, Ars Musica. Prezentuje aktuality OV a informace od sborů na internetu. Zajistil seminář pro předsedy a manažery sborů Přístup k veřejným financím a oslovování sponzorů (březen 2006), seminář a ateliér pro sbormistry a sboristy vedený týmem Prof. Pałki z Hudební akademie v Poznani (listopad 2006). Výbor oblasti je personálně propojen a úzce spolupracuje s občanským sdružením Zrzeszenie śpiewaczo-muzyczne, v oblasti však také pracují a plnoprávnými členy oblasti 800 jsou i polské sbory, které nejsou v ZSM organizovány a o členství v této organizaci nemají zájem. Z pohledu stanov Unie se jedná o dvě samostatné organizace s vlastním IČO členství v Unii nelze v žádném případě podmiňovat členstvím v jiných organizacích! 7 Festival pěveckých sborů ČR HV schválil vstup Unie českých pěveckých sborů do již existujícího Festivalu pěveckých sborů ČR. Je organizován v pražském KC Zahrada a od roku 2007 bude mít novou podobu. Bude se jednat o reprezentativní festival českého sborového umění. Zúčastní se jej vybrané nejlepší sbory z jednotlivých regionů (na návrhy OV vybere Hudební komise), bude se konat 17. listopadu Sbory budou mít zdarma ubytování a stravu, OV přispějí svým sborům na cestovné. V rámci festivalu bude udělena Cena Zdeňka Lukáše. Statut festivalu a propozice budou připraveny a publikovány začátkem roku Ocenění HV dodatečně schválilo udělení zlatého odznaku s granáty paní Marii Klimešové (Jaromír Jaroměř), paní Miroslavě Mičulkové, panu Bruno Šoferovi, panu Oldřichu Valovi a panu Stanislavu Kuchaři (Pěvecké sdružení Ostrava), panu MUDr. Vladimíru Lepšovi a paní Marii Špůrové (PS Záboj Dvůr Králové). Návrhy na toto ocenění (za mnoholetou sborovou činnost více než 25 let) je třeba zasílat písemně, vč. životopisu nominovaného, na adresu Sekretariátu k předběžnému projednání PHV s dostatečným předstihem, aby bylo možné ocenění projednat a zajistit přípravu diplomu, který je součástí ocenění. P. Kuchař konstatoval, že OV 700 využívá v maximální míře možností ocenění dlouholetých zpěváků, a navrhl ostatním OV, aby jejich příkladu následovaly. Stříbrný odznak uděluje OV za nejméně desetiletou pěveckou činnost, zlatý odznak uděluje OV za nejméně dvacetiletou pěveckou činnost. OV si může tyto odznaky á 25 Kč objednat u Sekretariátu. 9 Cantus OV 700 podal návrhy na národní ocenění na Cenu Ferdinanda Vacha navrhuje pana Josefa Kubenku, na Cenu Bedřicha Smetany pana Dobroslava Lidmilu a na Cenu UČPS sbormistr-junior pana Šimáčka. Udělení projedná v prosinci Hudební komise UČPS. Šéfredaktor časopisu CANTUS, p. Miloslav Samek, seznámil členy HV se zněním koncepce časopisu na rok 2007, schválené PHV a redaktory časopisu. CANTUS je jediný český časopis věnovaný sborovému zpěvu. Měl by se proto svým obsahem a zpracování zaměřit na několik cílových skupin a plnit svoji roli nejen v oblasti poučení a zábavy, ale také reprezentace. V roce 2007 bude časopis obsahovat tyto rubriky: Česká sborová tvorba (doc. Stanislav Pecháček) s portréty českých sborových skladatelů, resp. novinkami z notového archivu Unie a příspěvky týkající se konkrétních skladeb; Osobnosti a soubory s titulním rozhovorem čísla, články o jubilujících sborech a sbormistrech (psané třetí osobou), prezentacemi oceněných osobností a nekrology; Dětským sborům (dr. Jaroslava Macková); Duchovní hudba (prof. Bohuslav Korejs) s hlavním článkem doplněným výběrovým slovníčekem pojmů,informacemi SDH apod.; Sborové festivaly s hlavní reportáží s bohatým obrazovým materiálem a kratší reportážemi, pozvánkami (nutno vyvarovat se každoročního opakování textů); Seriál (doc. Stanislav Pecháček) o sborovém zpěvu v Čechách a na Moravě; Vybrali jsme pro Vás (doc. Stanislav Pecháček) s výběry z publikovaných i nepublikovaných odborných studií, i doktorandských (možnost publikačních aktivit potřebných k získání titulu; delší příspěvky mohou být kráceny a v plné verzi uvedeny na webu; Napsali nám prostor pro příspěvky čtenářů (nutno dohlédnout na obsahovou a jazykovou úroveň, dlouhé příspěvky krátit, uveřejňovat v plném znění na webu; snaha dát příležitost všem => neuveřejňovat třikrát po sobě příspěvky od téhož sboru, nedělat z CANTU kroniku činnosti

6 vybraných sborů, upřednostňovat akce většího významu, snažit se však podpořit tímto způsobem i menší sbory, v rubrice zásadně neotiskovat obrazové přílohy, ale vyžadovat je pro případ uveřejnění na webu); Recenze s odbornými recenzemi publikací a nahrávek (jejich autory musí být erudovaní odborníci); Z koncertního života s přehledy koncertů za uplynulé tři měsíce a odbornými recenzemi a kritikami vybraných koncertů k významným výročím, koncertů se zajímavou dramaturgií apod. (jejich autory mají být třetí osoby, pokud možno erudované, dobře vládnoucí perem, ideálně pracovníci fakult nebo studenti doktorského studia možnost publikačních aktivit potřebných k získání titulu); Informatorium (Jan Popelka, Silke Klein). 10 Různé Mgr. Děrkas podal návrh, aby byly pořízeny krabičky, v nichž by mohly být udělovány zlaté odznaky s granáty. Úkoly vyplývající z jednání: 1 Oblastní výbory 1.1 Katalog České sbory navázat kontakt s nečlenskými sbory v kraji (podle předaného seznamu) a jejich zařazení do katalogu. 1.2 Gymnasia cantant ve spolupráci s pedagogickými fakultami zajistit pořádání regionálního kola soutěže v roce Festival pěveckých sborů ČR připravit návrhy nejlepších sborů ze své Oblasti pro účast na reprezentativním Festivalu pěveckých sborů ČR. 1.4 Finanční uzávěrka 2006 finanční uzávěrku vyplnit a spolu s přílohami dodat paní účetní nejpozději do 31. ledna PHV a Sekretariát 2.1 Projednat a koordinovat s kulturními organizacemi v ČR společný postup ve věci změny účetnictví pro spolky a občanská sdružení. (Michálek) 2.2 Projednat s OSA podrobnosti licenční smlouvy na rok 2007 a upozornit na nedostatky v práci komisařů OSA a na případy nevyplácení honorářů autorům sborových skladeb uvedených vykázaných našimi členskými sbory. (Michálek) 2.3 Zajistit předtištěné formuláře zpráv o činnosti a složenky a distribuovat je sborům. Upozornit pěvecké sbory na nutnost splnění této členského povinnosti em. (Sekretariát) 2.4 Zaslat oblastním výborům em formulář profilu pro Katalog české sbory. (Sekretariát) 2.5 Zajistit možnost elektronického podání zprávy o činnosti. (Webmaster) Zapsala: Josefa Volfová Schválil: Mgr. František Zumr

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012

ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012 ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012 Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté, dámy a pánové, za uplynulých dva

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Výroční zpráva. Spolku pro obnovu venkova čr. od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L

Výroční zpráva. Spolku pro obnovu venkova čr. od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L Výroční zpráva Spolku pro obnovu venkova čr KSPOLEK PRO OBNOVU VEN OVA od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L Vítězové 18. ročníku soutěže Vesnice roku se 6. prosince 2012 sešli v

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 Podklady pro jednání Obsah bulletinu Základní informace k VH Návrh programu VH Základní informace k volbám Návrh jednacího a volebního

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006 61. kongres OEC v Toulouse KONTAKTY Institut Svazu účetních, a. s. V Tůních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz E-mail:

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY GRANTOVÁ POLITIKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ Připravili: komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, Poradní sbor primátora

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno 2 OBSAH: ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO... 6 Zpráva o činnosti FOS JÁNOŠÍK

Více

Bulletin advokacie 9/2005 obsah

Bulletin advokacie 9/2005 obsah Bulletin advokacie 9/2005 obsah Bulletinadvokacie ÚVODEM...3 4. SNĚM ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Pořad jednání sněmu...5 Návrh na obsazení orgánů sněmu...5 Zpráva předsedy představenstva o činnosti představenstva

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2006 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 listopad 2010 Ministerstvo kultury 1 OBSAH PREAMBULE... 3 ÚVOD... 4 1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU... 6 1.1 KINEMATOGRAFIE

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Úvodní slovo zakladatelů Milí přátelé, v uplynulém roce jsme si prošli hlubokou krizí, následným oživením a pozitivním vývojem,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS 1 1 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 Úlohou Rady galerií je reprezentovat sbírkotvorné galerie (muzea umění) s cílem napomáhat jejich rozvoji jako speciální části českého

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více