Zápis z jednání Hlavního výboru dne 2. prosince 2006 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 2, Praha 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Hlavního výboru dne 2. prosince 2006 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 2, Praha 2"

Transkript

1 Zápis z jednání Hlavního výboru dne 2. prosince 2006 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 2, Praha 2 Přítomni: František Zumr (místopředseda pro ekonomiku), Mgr. Roman Michálek, PhD. (výkonný místopředseda), Ing. Vladislav Souček, Stanislav Kuchař (delegát pro moravské sbory), Mgr. Jana Matušková (OV 200), PaedDr. Jiří Frolík (OV 300), Ing. Hana Kultová (OV 420), Petr Novák (OV 430), Mgr. Miloslav Samek (OV 500), Mgr. Jaroslav Vávra (OV 500, host), doc. Jan Kostečka (host, konzultant pro Jihomoravský a Zlínský kraj), Mgr. Zdeněk Děrkas (OV 700), PaedDr. Eva Burianová (OV 700, host), prof. Dr. Alojzy Suchanek, CSc. (OV 800), Eliška Šrámková (RK), Věra Honcová (RK), doc. RNDr. Jan Voříšek, CSc. (RK), Ing. Stanislav Gawlik (RK), Jan Popelka (vedoucí Sekretariátu), Lya Štěchová (Sekretariát), Josefa Volfová (Sekretariát) Omluveni: prof. PaedDr. Jiří Kolář (předseda), Ing. Vojtěch Vančura (OV 100), Martin Procházka (OV 600), Ing. Lubomír Dokulil (RK) Program jednání: 1 Přivítání přítomných 2 Předání pravomocí prof. Koláře 3 Závěr roku 2006, příprava roku Členská základna 3.2 Zprávy o činnosti sborů v roce 2006 a členské příspěvky na rok Hospodaření Unie 3.4 Finanční uzávěrka Oblastí 3.5 Rozpočet Gymnasia cantant 5 Katalog České sbory 6 Zprávy OV, problémy v Oblastech 7 Festival pěveckých sborů ČR 8 Ocenění 9 Cantus Průběh jednání 1 Přivítání přítomných Přítomné pozdravil a přivítal předsedající schůze, místopředseda pro ekonomiku Mgr. František Zumr a vyřídil všem delegátům srdečné pozdravy předsedy Hlavního výboru, profesora Jiřího Koláře, který se pro náhlou změnu v harmonogramu adventního festivalu, v němž vykonává funkci superarbitra pro Cenu Petra Ebena, nemohl jednání HV zúčastnit. Přivítal dále hosty tohoto zasedání, doc. Kostečku, Mgr. Vávru a dr. Burianovou. 2 Předání pravomocí prof. Koláře Profesor Kolář oznámil již před časem svůj úmysl z osobních a rodinných důvodů rezignovat na funkci předsedy HV. Členové Předsednictva konstatovali, že práce prof. Koláře ve vedení organizace je nezastupitelná a požádali jej, aby z funkce neodstupoval. Jako řešení navrhli rozdělení části pravomocí a povinností předsedy HV mezi ostatní členy PHV. Mgr. František Zumr převzal veškeré ekonomické záležitosti (ekonomické a daňové výkazy, uzavírání pracovních poměrů, schvalování objednávek apod.) a stal se tak místopředsedou pro ekonomiku. Organizační záležitosti (jednání jménem organizace na všech úrovních, včetně grantových a dotačních řízení, stanovení rozsahu pravomocí delegátů OV) převzal dosavadní tajemník, dr. Roman Michálek a stal se tak výkonným místopředsedou. Z kumulace úkolů členů PHV vznikla potřeba zřídit samostatnou funkci vedoucího sekretariátu, jejímž vykonáváním byl pověřen p. Jan Popelka, dosavadní správce informačního portálu Unie. Hlavní výbor rozdělení pravomocí předsedy a z toho vyplývající změny vzal na vědomí. Prof. Kolář již dříve připravil a podepsal příslušná pověření. 3 Závěr roku 2006, příprava roku Zpráva o členské základně P. Jan Popelka přednesl stručnou zprávu o členské základně. Ke dni jednání má Unie českých pěveckých sborů 269 členských sborů, z toho 5 registrovaných a 264 řádných. V roce 2006 došlo k

2 nárůstu celkem o šestnáct sborů, resp. 18 sborů bylo přijato (nebo jejich členství bylo obnoveno) a 2 sbory ukončily své členství z důvodu ukončení činnosti. Unie českých pěveckých sborů má členů, věkový průměr je 32 let, bez započítání dětských sborů 41 let). OV 100 OV 200 OV 300 OV 420 OV 430 OV 500 OV 600 OV 700 OV 800 Stav k přírůstek úbytek Zprávy o činnosti sborů v roce 2006 a členské příspěvky na rok 2007 Hlavní výbor dlouhodobě usiluje o zjednodušení a zprůhlednění administrativy sborů spojené se členství v Unii českých pěveckých sborů, stejně jako o převedení maxima administrativy z Oblastí na za tímto účelem zřízený Sekretariát. Nicméně členové Unie mají dvě základní členské povinnosti, jejichž splnění je podmínkou pokračování členství odevzdání zprávy o činnosti v uplynulém roce a úhradu členského příspěvku na následující rok. Pro obě povinnosti je sjednocený termín konec ledna následujícího roku, letos tedy 31. ledna Na dodržení tohoto termínu závisí i schopnost Unie dodržet své závazky vůči partnerům (OSA, MK ČR atd.). PHV schválilo formulář zprávy o činnosti, který je oproti loňskému zjednodušen. Povinné části jsou v něm jasně vyznačeny, vyplnění nepovinných částí je pro sbor výhodou znamená širší možnosti propagace v rámci sborového profilu na stránkách portálu České sbory. Formulář je předtištěn daty uvedenými do loňské zprávy, celý proces podání zprávy tedy představuje pouze kontrolu a doplnění údajů. Formulář zprávy bude rozeslán v průběhu prosince spolu s předtištěnou složenkou k úhradě členského příspěvku. Vyplněnou zprávu je třeba zaslat do 31. ledna na adresu Sekretariátu Unie, Masarykovo nábřeží 16, Praha 1. Členský příspěvek se vypočítává z počtu členů sboru (za každého výdělečně činného člena 120 Kč, za studenty a důchodce 60 Kč) a zasílá se na společný transparentní účet u ebanky ( /2400). Kromě předtištěné složenky je také možné příspěvek převést bankovním převodem. Zprávu o činnosti je možné podat také elektronicky na stránkách prostřednictvím uživatelského systému, který je přístupný v sekci Pro členy po zadání přihlašovacích údajů (lze je získat na Vyplnění zprávy elektronicky je záležitostí několika minut. Elektronický formulář je rovněž předvyplněn údaji z loňské evidence. 3.3 Hospodaření Unie Hlavní účetní Unie českých pěveckých sborů je paní Lya Štěchová, která vede účetnictví řádně a průhledně. Jednotlivé Oblasti hospodaří na podúčtech zřízených k hlavnímu účtu u České spořitelny. V příštím roce bude třeba připravit přechod na podvojné účetnictví - podle platného znění zákona o účetnictví jsou občanská sdružení povinna od přejít na nový systém účetnictví, který nahrazuje dřívější podvojné účetnictví v téměř nezměněném rozsahu. Za účelem přípravy tohoto přechodu bude svolána pracovní schůzka oblastních hospodářů. Unie bude však současně připravovat ve spolupráci s ostatními střešními organizacemi kampaň na toto téma, protože toto nové nařízení bude s největší pravděpodobností znamenat zánik celé řady menších občanských sdružení, mezi nimi i pěveckých sborů. Účetnictví v tomto rozsahu již není realizovatelné na laické úrovni, a to ani s pomocí specializovaného (drahého) software, občanská sdružení s obratem v řádu max. desítek tisíc korun nebudou moci financovat služby profesionálního účetního poradce. Zánikem jejich právní subjektivity budou pěvecké sbory ochuzeny o možnost získávání grantů a dotací místní a krajské samosprávy. V tomto ohledu se situace navrací do poměrů před rokem Finanční uzávěrka Oblastí Sekretariát po konzultaci s účetním expertem a oblastními účetními připravil formulář pro jednotnou finanční uzávěrku Oblasti. Unie jako jednotná organizace s jedním IČO musí mít i sjednocené účetnictví (HV i všech Oblastí), které musí být pro potřeby ekonomických výkazů (daňová přiznání) zpracováno jako celek. Oblastní výbory zpracují a zašlou finanční uzávěrku (spolu s přílohami vyúčtování srážkové daně, kopie uzávěrky peněžního deníku, kopie bankovních výpisů a originály (!) dohod o provedení práce) do konce ledna 2007 paní účetní Lye Štěchové na adresu Jihlavská 609, Praha Rozpočet na rok 2007 Rozpočtová komise ve složení František Zumr, Lya Štěchová, Jan Voříšek a Jan Popelka připravila návrh rozpočtu na základě podkladů dodanými Sekretariátem, které se v příjmové oblasti opíraly zejména o současné údaje o členské základně a v ve výdajové oblasti o zkušenosti získané v letošním roce a o informace o chystaném zdražení energií. Rozpočtová komise pracovala se dvěma původními návrhy

3 výdajů, z nichž vybrala úspornější variantu, kterou dále zpracovala. Komise dále předložila HV ke zvážení dva podněty. První podnět se týká příspěvku na reprezentaci Unie v evropském sboru mládeže (AGEC) EuroChor. Hlavní výbor jednomyslně schválil návrh rozpočtové komise zařadit pro příští rok plánovaný příspěvek ve výši Kč do rozpočtové kapitoly Zahraniční vztahy do nové subkapitoly EuroChor příspěvek na účast. O druhém námětu zřízení rezervního fondu byla vedena delší diskuse, která byla uzavřena hlasováním. Hlavní výbor tento návrh nepřijal (poměrem hlasů 4:3:3). Dále byla vedena diskuse o některých položkách rozpočtu. P. Gawlik v souvislosti s kapitolou týkající se licenční smlouvy s OSA podotkl, že není zaručeno, že autoři dostávají své zákonné odvody za provedení jejich skladeb, a připomněl svou osobní zkušenost v tomto směru. Byla vedena diskuse o výši bankovních poplatků (základní roční poplatek za vedení jednoho podúčtu Oblasti je cca 900 Kč, které jsou hrazeny z provozních prostředků HV, při pohybech se tyto částky zvyšují) a nutnosti vedení účtů u dvou bank. Bylo rozhodnuto prozatím účet u ebanky nerušit a sledovat dále výhodnost jeho udržování. Byla připomenuta nutnost podávání grantů na krajské úřady. Pp. Děrkas a Frolík diskusi doplnili připomínkou svých negativních zkušeností s krajským úřadem v Ostravě a v Plzni, p. Gawlik a p. Michálek vyjádřili přesvědčení, že šance pro získání krajských grantů jsou poměrně dobré, záleží na kvalitě zpracování projektů a osobních konzultacích se příslušnými úředníky. Krajské úřady mají zákonnou povinnost vypisovat grantová řízení pro oblast kultury. P. Michálek nabídl konzultace a případnou schůzku k výměně zkušeností s grantovými řízeními. P. Frolík také navrhl úpravu ceny za předplatné časopisu Cantus. P. Michálek požádal OV o spolupráci při získávání inzerce do časopisu (ceník inzerce je k dispozici na Sekretariátu Unie, na vyžádání je lze zaslat em). V závěru diskuse byl návrh rozpočtu s uvedenou změnou (EuroChor) jednomyslně schválen. 4 Gymnasia cantant Z jednání HV vyplynul požadavek pro OV zajistit pořadatele regionálních kol přehlídky gymnaziálních sborů Gymnasia cantant. Na tento požadavek zatím nereagoval pozitivně žádný z Oblastních výborů, v jehož působnosti se dosud regionální kola nekonala. V letošním roce je jediným pořadatelem regionálních kol Unie českých pěveckých sborů, soubory by tak měly mít příležitost soutěžit ve svém regionu tj. v rozumné dojezdové vzdálenosti. Předchozí praxe, kdy se většina českých sborů bez ohledu na krajskou příslušnost účastnila regionálního kola v Praze, již dále není možné z finančních a organizačních důvodů udržet. Prof. Kolář v září oslovil některé pedagogické fakulty s žádostí o podporu a technické zaštítění regionálních kol. Příslib pomoci získal na fakultě v Plzni (doc. Vimr), Hradci Králové (dr. Ludvíčková), Olomouci (doc. Režný) a Ústí nad Labem (prof. Říha, doc. Holubec, Mgr. Saska). Je třeba, aby se Oblastní výbory spojily s fakultami a pořádání regionálního kola zajistily. Regionální kola GC nejsou finančně náročná, pro jejich zorganizování stačí nejméně tři pěvecké sbory, fakulty jsou ochotny pomoci zajistit porotce a prostory. Pravidla soutěže určují, že z každého regionálního kola může do ústřední přehlídky postoupit jeden sbor, komise může další sbor pro vynikající výkon navrhnout k účasti v ústředním kole jako hosta. Doc. Kostečka jako jeden ze zakladatelů přehlídky Gymnasia cantant apeloval na zástupce oblastních výborů a varoval, že jakýkoli výpadek v tradici pořádání této přehlídky může znamenat její zánik. Přehlídka vychází z myšlenky, že je třeba podporovat všechny články sborového zpěvu zpěv dětí, mládeže i dospělých. Výpadek jakéhokoli z těchto článku se v dlouhodobém horizontu projeví v nedostatku zpěváků dospělých sborů. Lze konstatovat, že současné potíže s nedostatkem zpěváků (zejména mužů) v dospělých sborech je dán mnohaletým vyřazením hudební výchovy z učebních osnov gymnázií. Studenti pražských gymnázií připravili webové stránky na adrese které jsou k dispozici pro publikaci článků a fotogalerií ze setkání gymnaziálních sborů a pro studentskou výměnu zkušeností se sborovým zpěvem. 5 Katalog České sbory Projekt národního katalogu českých pěveckých sborů reaguje na mylné informace o počtu sborů v ČR, s nimiž pracuje MK ČR. Odborné odhady hovoří o více než tisíci sborů v ČR, zatímco oficiální informace ARTAMA uvádí jen zlomek tohoto čísla. K dnešnímu dni je v katalogu zařazeno téměř pět set sborů, v přípravné databázi je nahledáno dalších více než pět set pěveckých sborů. Delegáti OV znovu obdrželi přehledy zjištěných pěveckých sborů fungujících v krajích jejich působnosti, které dosud nejsou evidovány v katalogu České sbory, s žádostí o kontaktování těchto sborů. P. Michálek hovořil o svých zkušenostech se získávání údajů do katalogu a konstatoval, že je nutné představitele sborů o vyplnění dotazníku žádat opakovaně a neúnavně. Delegáti OV obdrží formulář profilu opět em spolu s návodem, jak je možné profil vyplnit elektronicky. 6 Zprávy o činnosti v OV, problémy v Oblastech P. Michálek konstatoval špatné zkušenosti s komunikací s Oblastními výbory a s prezentací práce jednotlivých OV. Získání podpisových vzorů na podúčty i kontaktních údajů na členy OV trvalo v letošním roce neúměrně dlouho (někde i půl roku) a zbytečně vyčerpávalo pracovní síly i provozní prostředky Sekretariátu.

4 Dr. Frolík namítl, že situace v oblastech je složitá a finanční prostředky směřované do Oblastí nejsou dostačující. Dr. Michálek odpověděl, že nelze předpokládat, že finance získané z členských příspěvků budou moci pokrýt práci OV. Je třeba je využít jako provozní kapitál a snažit se o získání financí z grantů a dotací. Je také třeba zvýšit počet sborů v jednotlivých oblastech, čímž dojde i ke zvýšení objemu prostředků, které budou přiděleny Oblasti. Finanční situace Unie českých pěveckých sborů je vzhledem k její velké členské základně relativně dobrá, např. Česká hudební společnost není v současné době schopna financovat z členských příspěvků ani základní provoz. Činnost v Oblastech je však třeba medailizovat zasíláním pozvánek na akce, článků a reportáží, pro které je dostatek místa na webovém portálu České sbory, který je hojně navštěvován. Ve většině Oblastí existuje velký festival, na jehož organizaci se OV nepodílí. Je třeba vstoupit do kontaktu s organizátory a zapojovat je do vlastní činnosti a současně v rámci možností pomoci s organizací festivalu (Bohemia cantat, Královéhradecké slavnosti sborového zpěvu, Mezinárodní sborový festival hudebního romantismu, Šumava-Bayerischer Wald, Foerstrovy Osenice). Pokud chce Unie pro sborové aktivity získávat větší objem finančních prostředků a rozšiřovat dále svou členskou základnu, je nezbytné do hudebního života regionů účinně vstupovat. Není samozřejmě reálné všechny sborové aktivity organizovat a řídit, je však důležité situaci soustavně mapovat a zasahovat aktivně do dění jako spolehlivý partner. Předsednictvo HV vyjádřilo svůj zájem zajistit účast svého delegáta na připravovaných schůzích Oblastních konferencí a žádá Oblastní výbory o včasné zasílání informací o termínech a místech jejich konání. OV 100 Praha a Středočeský kraj [55 sborů] pořádá celoroční festival Musica coniuncta Pragensis a jeho středočeský pendant Musica coniuncta za použití grantových prostředků, díky nimž je schopen zajistit příspěvky na koncerty sborů a/nebo propagaci koncertů. Velké festivalové koncerty se konají ve velkém sále Hlaholu a v kostele sv. Ludmily (letos Koncert k výročí republiky, Hommage a W. A. Mozart, Adventní koncert, Vánoční koncert). Dále pořádá festival studentského umění Musica iuvenalis, regionální kolo Gymnasia cantant a nadregionální festival s mezinárodní účastí Foerstrovy Osenice. Pro své sbory připravuje vícejazyčnou prezentaci pražských a středočeských sborů Relativně dobrá finanční situace umožnila OV 100 i letos přispívat členským sborům na cestovní náklady na festivaly. OV 200 Jihočeský kraj a Vysočina [22 sborů] pořádá koncerty a festivaly: Chodurův festival pěveckých sborů Č. Budějovice (duben), Festival pěveckých sborů Sezimovo Ústí (duben), Studentes cantant dvoudenní mezinár. festival studentských sborů Č. Budějovice, Třeboň (ve spolupráci s Gymnáziem J. V. Jirsíka) (duben), Jarní festival dětských pěveckých sborů Čkyně (květen), Slavnostní sborový večer k jubileu sbormistra Vl. Vačkáře (říjen), Adventní koncert duchovní sborové tvorby v katedrále sv. Mikuláše (prosinec). OV 300 Plzeňský a Karlovarský kraj [17 sborů] připravuje Setkání pěvců Předseda OV konstatoval, že finanční prostředky Oblasti jsou minimální, výbor nemůže přispívat sborům na cestovné. Dr. Frolík potvrdil svůj již dříve avízovaný záměr z časových a rodinných důvodů rezignovat na svoji funkci. V zájmu plynulého přechodu vedení Oblasti se v první polovině roku pokusil svolat konferenci, na jeho výzvu však reagovaly pouze dva sbory. Je třeba urychleně zvolit nové vedení Oblasti. OV 420 Ústecký kraj [15 sborů] v roce 2006 došlo ke stabilizaci výboru, pořádal festival duchovní hudby Tibi laus 2006, sbory se zúčastnily na Mezinárodním jazzovém festivalu v Litvínově. Oblastní výbor spolupracuje s koncertní agenturou Macek Music Management Most (Rybova vánoční mše spolu s festivalovým orchestrem Petra Macka v Mostě a Chomutově) a připravuje se na setkání sborů oblasti OV 430 Liberecký kraj [32 sborů] každoroční festival Malí zpěváčci byl letos zrušen (úmrtí Petra Pálky). Petr Pálka byl in memoriam oceněn hejtmanem za umělecký přínos, bylo prosazeno pojmenování jedné z libereckých ulic Pálkova. Konal se tradiční koncert Zpívají liberecké sbory, nově věnovaný památce Petra Pálky. Oblastní výbor podpořil sbor Ještěd, festival Bohemia cantant a pořádal regionální kolo Gymnasia cantant. OV 500 Královéhradecký a Pardubický kraj [29 sborů] nedodal zprávu o činnosti předem, předseda OV zprávu doplnil na jednání HV. Zástupci OV se zúčastnili řady společenských událostí (Jaromír Jaroměř 150 let), opravil spolkový prapor Jizeranu, spolupracoval s OV 100 na festivalu Foerstrovy Osenice, dramaturgické konzultace poskytl organizátorům Královéhradeckých slavností sborového zpěvu. Připravuje koncerty (Rybova Vánoční mše, Missa solemnis M. Boka). OV 600 Zlínský a Jihomoravský kraj [30 sborů] nedodal zprávu o činnosti, zástupce OV se jednání HV nezúčastnil. Výbor dlouhodobě nepracuje, neschází se, nepřevzal účetnictví od předchozího vedení (p. Polák). Předseda nereaguje na většinu výzev, v listopadu oznámil svoji rezignaci. Bude nutné

5 provést revizi hospodaření Oblasti a ve spolupráci s významnými osobnostmi sborového života z regionu urychleně najít řešení uvedené situace. OV 700 Moravskoslezský a Olomoucký kraj [39 sborů]. Oblastní výbor pracuje intenzivně, letos v Ostravě pořádal velký mezinárodní sborový festival Slezský trojok, zúčastnilo se ho několik desítek sborů a hlavní festivalový koncert navštívilo více než 1000 posluchačů. V roce 2006 udělil 44 stříbrných odznaků, 22 zlatých odznaků, 11 zlatých odznaků s granáty, 34 titul Zasloužilý člen/ka oblasti; podal návrhy na národní ocenění. Organizuje regionální kolo Gymnasia cantant, spolupořádá Mezinárodní festival ve Vrbně pod Pradědem, přehlídku Klimkovický podzim, přehlídku mužských pěveckých sborů v Prostějově. Rovněž vydává tištěný informátor pro své sbory. OV 800 Polské sbory na Těšínsku zprostředkuje kontakty na festivaly a soutěže v Polsku (nejen našim sborům, ale občas i HV UČPS, spolupráce a překlady soutěžních řádů, atd.), zajišťuje možnost čerpání z notových archívů ZŚM, Ars Musica. Prezentuje aktuality OV a informace od sborů na internetu. Zajistil seminář pro předsedy a manažery sborů Přístup k veřejným financím a oslovování sponzorů (březen 2006), seminář a ateliér pro sbormistry a sboristy vedený týmem Prof. Pałki z Hudební akademie v Poznani (listopad 2006). Výbor oblasti je personálně propojen a úzce spolupracuje s občanským sdružením Zrzeszenie śpiewaczo-muzyczne, v oblasti však také pracují a plnoprávnými členy oblasti 800 jsou i polské sbory, které nejsou v ZSM organizovány a o členství v této organizaci nemají zájem. Z pohledu stanov Unie se jedná o dvě samostatné organizace s vlastním IČO členství v Unii nelze v žádném případě podmiňovat členstvím v jiných organizacích! 7 Festival pěveckých sborů ČR HV schválil vstup Unie českých pěveckých sborů do již existujícího Festivalu pěveckých sborů ČR. Je organizován v pražském KC Zahrada a od roku 2007 bude mít novou podobu. Bude se jednat o reprezentativní festival českého sborového umění. Zúčastní se jej vybrané nejlepší sbory z jednotlivých regionů (na návrhy OV vybere Hudební komise), bude se konat 17. listopadu Sbory budou mít zdarma ubytování a stravu, OV přispějí svým sborům na cestovné. V rámci festivalu bude udělena Cena Zdeňka Lukáše. Statut festivalu a propozice budou připraveny a publikovány začátkem roku Ocenění HV dodatečně schválilo udělení zlatého odznaku s granáty paní Marii Klimešové (Jaromír Jaroměř), paní Miroslavě Mičulkové, panu Bruno Šoferovi, panu Oldřichu Valovi a panu Stanislavu Kuchaři (Pěvecké sdružení Ostrava), panu MUDr. Vladimíru Lepšovi a paní Marii Špůrové (PS Záboj Dvůr Králové). Návrhy na toto ocenění (za mnoholetou sborovou činnost více než 25 let) je třeba zasílat písemně, vč. životopisu nominovaného, na adresu Sekretariátu k předběžnému projednání PHV s dostatečným předstihem, aby bylo možné ocenění projednat a zajistit přípravu diplomu, který je součástí ocenění. P. Kuchař konstatoval, že OV 700 využívá v maximální míře možností ocenění dlouholetých zpěváků, a navrhl ostatním OV, aby jejich příkladu následovaly. Stříbrný odznak uděluje OV za nejméně desetiletou pěveckou činnost, zlatý odznak uděluje OV za nejméně dvacetiletou pěveckou činnost. OV si může tyto odznaky á 25 Kč objednat u Sekretariátu. 9 Cantus OV 700 podal návrhy na národní ocenění na Cenu Ferdinanda Vacha navrhuje pana Josefa Kubenku, na Cenu Bedřicha Smetany pana Dobroslava Lidmilu a na Cenu UČPS sbormistr-junior pana Šimáčka. Udělení projedná v prosinci Hudební komise UČPS. Šéfredaktor časopisu CANTUS, p. Miloslav Samek, seznámil členy HV se zněním koncepce časopisu na rok 2007, schválené PHV a redaktory časopisu. CANTUS je jediný český časopis věnovaný sborovému zpěvu. Měl by se proto svým obsahem a zpracování zaměřit na několik cílových skupin a plnit svoji roli nejen v oblasti poučení a zábavy, ale také reprezentace. V roce 2007 bude časopis obsahovat tyto rubriky: Česká sborová tvorba (doc. Stanislav Pecháček) s portréty českých sborových skladatelů, resp. novinkami z notového archivu Unie a příspěvky týkající se konkrétních skladeb; Osobnosti a soubory s titulním rozhovorem čísla, články o jubilujících sborech a sbormistrech (psané třetí osobou), prezentacemi oceněných osobností a nekrology; Dětským sborům (dr. Jaroslava Macková); Duchovní hudba (prof. Bohuslav Korejs) s hlavním článkem doplněným výběrovým slovníčekem pojmů,informacemi SDH apod.; Sborové festivaly s hlavní reportáží s bohatým obrazovým materiálem a kratší reportážemi, pozvánkami (nutno vyvarovat se každoročního opakování textů); Seriál (doc. Stanislav Pecháček) o sborovém zpěvu v Čechách a na Moravě; Vybrali jsme pro Vás (doc. Stanislav Pecháček) s výběry z publikovaných i nepublikovaných odborných studií, i doktorandských (možnost publikačních aktivit potřebných k získání titulu; delší příspěvky mohou být kráceny a v plné verzi uvedeny na webu; Napsali nám prostor pro příspěvky čtenářů (nutno dohlédnout na obsahovou a jazykovou úroveň, dlouhé příspěvky krátit, uveřejňovat v plném znění na webu; snaha dát příležitost všem => neuveřejňovat třikrát po sobě příspěvky od téhož sboru, nedělat z CANTU kroniku činnosti

6 vybraných sborů, upřednostňovat akce většího významu, snažit se však podpořit tímto způsobem i menší sbory, v rubrice zásadně neotiskovat obrazové přílohy, ale vyžadovat je pro případ uveřejnění na webu); Recenze s odbornými recenzemi publikací a nahrávek (jejich autory musí být erudovaní odborníci); Z koncertního života s přehledy koncertů za uplynulé tři měsíce a odbornými recenzemi a kritikami vybraných koncertů k významným výročím, koncertů se zajímavou dramaturgií apod. (jejich autory mají být třetí osoby, pokud možno erudované, dobře vládnoucí perem, ideálně pracovníci fakult nebo studenti doktorského studia možnost publikačních aktivit potřebných k získání titulu); Informatorium (Jan Popelka, Silke Klein). 10 Různé Mgr. Děrkas podal návrh, aby byly pořízeny krabičky, v nichž by mohly být udělovány zlaté odznaky s granáty. Úkoly vyplývající z jednání: 1 Oblastní výbory 1.1 Katalog České sbory navázat kontakt s nečlenskými sbory v kraji (podle předaného seznamu) a jejich zařazení do katalogu. 1.2 Gymnasia cantant ve spolupráci s pedagogickými fakultami zajistit pořádání regionálního kola soutěže v roce Festival pěveckých sborů ČR připravit návrhy nejlepších sborů ze své Oblasti pro účast na reprezentativním Festivalu pěveckých sborů ČR. 1.4 Finanční uzávěrka 2006 finanční uzávěrku vyplnit a spolu s přílohami dodat paní účetní nejpozději do 31. ledna PHV a Sekretariát 2.1 Projednat a koordinovat s kulturními organizacemi v ČR společný postup ve věci změny účetnictví pro spolky a občanská sdružení. (Michálek) 2.2 Projednat s OSA podrobnosti licenční smlouvy na rok 2007 a upozornit na nedostatky v práci komisařů OSA a na případy nevyplácení honorářů autorům sborových skladeb uvedených vykázaných našimi členskými sbory. (Michálek) 2.3 Zajistit předtištěné formuláře zpráv o činnosti a složenky a distribuovat je sborům. Upozornit pěvecké sbory na nutnost splnění této členského povinnosti em. (Sekretariát) 2.4 Zaslat oblastním výborům em formulář profilu pro Katalog české sbory. (Sekretariát) 2.5 Zajistit možnost elektronického podání zprávy o činnosti. (Webmaster) Zapsala: Josefa Volfová Schválil: Mgr. František Zumr

Zápis z jednání Hlavního výboru

Zápis z jednání Hlavního výboru Zápis z jednání Hlavního výboru dne 18.listopadu 2007 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 1, Praha 2 Přítomni: dr. Roman Michálek (tajemník PHV), Mgr. František Zumr (místopředseda UČPS),

Více

Zápis z jednání Hlavního výboru dne 8. března 2008 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 1, Praha 2

Zápis z jednání Hlavního výboru dne 8. března 2008 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 1, Praha 2 Zápis z jednání Hlavního výboru dne 8. března 2008 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 1, Praha 2 Přítomni: dr. Roman Michálek (předseda HV), Mgr. František Zumr (místopředseda HV), Ing.

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Úvodní ustanovení ČL. III. Účel spolku. Čl. IV. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Úvodní ustanovení ČL. III. Účel spolku. Čl. IV. Hlavní činnost spolku Hudba při Hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, z.s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo 1. Název: Hudba při hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, z.s. 2. Sídlo: Hněvotín 140, 783 47 Hněvotín

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství Příloha č.1 PŘIHLÁŠKA k členství v ČMOS PŠ podle čl.10 Stanov ČMOS PŠ Jméno a příjmení Datum narození Adresa bydliště Telefon E-mail Pracovní zařazení Třída Adresa pracoviště (u důchodců adresa posledního

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví. Období činnosti: školní rok 2015/2016

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví. Období činnosti: školní rok 2015/2016 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví Období činnosti: školní rok 2015/2016 Dne 20. 10. 2011 bylo zaevidováno Ministerstvem vnitra Sdružení rodičů a přátel při stavební

Více

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Z Á P I S z 21. zasedání v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s. I. Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Omská, z. s. 2. Sídlo spolku: Gymnázium, Omská 1300, 100 00 Praha 10. 3. Spolek je

Více

STANOVY. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. I. Úvodní ustanovení STANOVY I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích, IČ: 616 86 123, bylo založeno v roce 1995 dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, za účelem koordinace

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

KOVÁŘOVNET, z.s. Stanovy spolku. Čl. I Název a sídlo. KOVÁŘOVNET, z.s. ( dále jen spolek ) má sídlo na adrese Radvánov 33, Kovářov

KOVÁŘOVNET, z.s. Stanovy spolku. Čl. I Název a sídlo. KOVÁŘOVNET, z.s. ( dále jen spolek ) má sídlo na adrese Radvánov 33, Kovářov KOVÁŘOVNET, z.s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo KOVÁŘOVNET, z.s. ( dále jen spolek ) má sídlo na adrese Radvánov 33, Kovářov 398 55. Čl. II Účel spolku 1) Účelem spolku je poskytovat svým členům, připojení

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT 4.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 229/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT Jednací řád Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

Mladí sociální demokraté Lidový dům Hybernská Praha 1 Tel.: e - mail:

Mladí sociální demokraté Lidový dům Hybernská Praha 1 Tel.: e - mail: Mladí sociální demokraté Lidový dům Hybernská 7 110 00 Praha 1 Tel.: 775 644 592 e - mail: msd@mladi.cz http://www.mladi.cz Usnesení z 1. zasedání P MSD Čas a místo konání: 21. 9. 2014 v 17:30 Sekretariát

Více

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Platné znění Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2009 č. 1457, ve znění usnesení vlády ze

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

P O Z V Á N K A. s v o l á v á všechny členy spolku. organizované do následujících orgánů spolku:

P O Z V Á N K A. s v o l á v á všechny členy spolku. organizované do následujících orgánů spolku: Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. se sídlem U Hřebčince 479, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek IČ 601 61 370 zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI)

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) čl. 1. Název a sídlo Název společnosti: Česko-Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.1: Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na vytváření a

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

V07 Karlovarský V08 Královéhradecký V09 Liberecký (5 mandátů)

V07 Karlovarský V08 Královéhradecký V09 Liberecký (5 mandátů) Položka 215 216 217 218 219 V1 Výnosy za poslanecký mandát V2 Výnosy za senátorský mandát V3 Výnosy za krajské mandáty V4 Hlavní město Praha (5 mandátů) V5 Jihočeský 2 85 3 325 1 187 5 2 85 3 483 333 1

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s.

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASOCIACE SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o. s. STANOVY Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název sdružení: Zkrácené označení: Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASP ČR, o. s. Sídlo: Základní

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI FRANZE KAFKY zapsaného spolku

STANOVY SPOLEČNOSTI FRANZE KAFKY zapsaného spolku STANOVY SPOLEČNOSTI FRANZE KAFKY zapsaného spolku Během uplynulých let ztratilo už několik generací naší země povědomí o středoevropském charakteru naší kultury, o německy psané pražské literatuře, o židovské

Více

V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 V02 Výnosy za senátorský mandát V03 Výnosy za krajské mandáty V04 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast.

V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 V02 Výnosy za senátorský mandát V03 Výnosy za krajské mandáty V04 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast. V1 Výnosy za poslanecký mandát V2 Výnosy za senátorský mandát V3 Výnosy za krajské mandáty V4 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast.) 4 129 65 2 764 5 627 V5 Jihočeský V6 Jihomoravský V7 Karlovarský V8 Královéhradecký

Více

Celkem 2014 V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 0

Celkem 2014 V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 0 2014 Index y/y V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 0 V02 Výnosy za senátorský mandát 4 129 650 1 567 500 2,63 V03 Výnosy za krajské mandáty 2 764 500 2 434 375 1,14 V04 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast.)

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne 13. 3. 2012 1. Rudolf Chloupek 6. Oldřich Sedlák 2. Jaroslav Soukup 7. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jiří Kvasnička

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KLUBU LOVECKÉ LUKOSTŘELBY ČMMJ. 1. Název klubu: Klub lovecké lukostřelby ČMMJ (dále jen klub).

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KLUBU LOVECKÉ LUKOSTŘELBY ČMMJ. 1. Název klubu: Klub lovecké lukostřelby ČMMJ (dále jen klub). ORGANIZAČNÍ ŘÁD KLUBU LOVECKÉ LUKOSTŘELBY ČMMJ I. Název a sídlo 1. Název klubu: Klub lovecké lukostřelby ČMMJ (dále jen klub). 2. Sídlo: 141 00 Praha 4, Lešanská 1176/2a. 3. Klub je zřízen podle Stanov

Více

STANOVY SDRUŽENÍ Institut pro hermeneutiku

STANOVY SDRUŽENÍ Institut pro hermeneutiku Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SDRUŽENÍ Institut pro hermeneutiku Název: Institut pro hermeneutiku (dále jen sdružení ) Sídlo: Brno Adresa: Institut pro hermeneutiku, Magdalena Konečná, Marie Majerové 473/6,

Více

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: 26989247 STANOVY I. NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1. Název organizace je Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485 (dále jen spolek) 2. Sídlo

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Němčice u Kolína, 03. 12. 2015; čas jednání 11:15-18:10 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, M. Komárek, R. Novák, P. Ticháček,

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne 31. 1. 2012 1. Stanislav Hanuš 7. Oldřich Sedlák 2. Rudolf Chloupek 8. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jaroslav

Více

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, 141 00 Článek I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel gymnázia při Gymnáziu, Praha 4, Postupická

Více

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení fyzických a právnických osob DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH

Více

PROGRAM ZASEDÁNÍ. ANO NE ZDRŽELO SE Výsledek hlasování 8 0 0

PROGRAM ZASEDÁNÍ. ANO NE ZDRŽELO SE Výsledek hlasování 8 0 0 Z Á P I S z 24. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 7. října 2008 v 16:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Hlína Přítomni : viz presenční listina Omluveni

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Č.j. ASFS/14-16/Z/18 Z Á P I S z 18. zasedání Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze konaného

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Kopidlno, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Kopidlno, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Kopidlno, z.s. I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a přátel ZŠ v Kopidlně, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne 3.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, 440 01 Louny Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Použité zkratky: 1/7. schválil: VK ČSTS dne: Úplné znění platnost od: účinnost od:

Použité zkratky: 1/7. schválil: VK ČSTS dne: Úplné znění platnost od: účinnost od: Obsah: 1 Právnický subjekt ČSTS 2 Účetnictví 3 Příspěvky členů ČSTS 4 Granty a dotace 5 Správní poplatky 6 Startovné a výše cen při soutěžích pořádaných dle Soutěžního řádu ČSTS 7 Honoráře, odměny za provedení

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února 2015

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února 2015 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 TEL. 224 266 235, 224 266 241WWW.CSOL.CZ SEKRETARIAT@CSOL.CZ Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení S T A N O V Y občanského sdružení MLADÍ pro Dobřany čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název sdružení je: Mladí pro Dobřany (dále jen sdružení ). 2. Sídlem sdružení jsou Dobřany, ulice

Více

Zápis. Přítomni: dle prezenční listiny, počet přítomných členů VVVZ 10. Program:

Zápis. Přítomni: dle prezenční listiny, počet přítomných členů VVVZ 10. Program: Zápis z 2. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konané dne 10. února 2009 ve 14:00 hodin, Regiocentrum Nový Pivovar, Hradec Králové Přítomni: dle

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ Čl. 1. Základní ustanovení (1) Česká matematická společnost (dále jen ČMS), pobočný spolek

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Hotel Legie, Sokolská 33, Praha 2 tel ,

LEGIONÁŘSKÁ. Hotel Legie, Sokolská 33, Praha 2 tel , ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ Hotel Legie, Sokolská 33, 120 00 Praha 2 tel. 224 266 235, 224 266 241 www.csol.cz sekretariat@csol.cz Zápis z jednání Statutárního orgánu ČsOL dne 7. června 2016 Přítomní:

Více

Stanovy spolku ART Foundation z.s.

Stanovy spolku ART Foundation z.s. Stanovy spolku ART Foundation z.s. registrovaného Mininisterstvem vnitra ČR, dne 16.01.2007 pod č.j. VS/1-1/66 255/07-R, IČ 27053474, zapsaného u Městského soudu v Praze, L 17368 Stanovy schváleny Správní

Více

Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne

Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne 29.9.2016 Přítomni: dle presenční listiny Program : 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení z posledního

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ a MŠ J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ a MŠ J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice Stanovy Spolku rodičů při ZŠ a MŠ J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice Článek I. Úvodní ustanovení Původní název spolku: Sdružení přátel základní školy ul. J. Š. Baara 20, 370 01 České Budějovice,

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava.

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. 1 Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. Čl. 2 Statut Spolku 1. My 50 plus, zapsaný spolek (dále jen spolek ),

Více

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO konaná dne 26. září 2016 v 17:00 hod. v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice Přítomní členové správního výboru: Naděžda Chajmová,

Více

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou"

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

S T A N O V Y SPOLKU. Next RC Rally, z.s. Čl. I. Název, forma a sídlo

S T A N O V Y SPOLKU. Next RC Rally, z.s. Čl. I. Název, forma a sídlo S T A N O V Y SPOLKU Next RC Rally, z.s. Čl. I. Název, forma a sídlo Název spolku je Next RC Rally, z.s. (dále jen spolek ). Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel.,fax: , mobil

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel.,fax: , mobil Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel.,fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.cz Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hnanice č

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Zápis č. 6. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne

Zápis č. 6. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne Zápis č. 6 z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova ze dne 20. 7. 2015 Přítomni: Nepřítomni: Pavel Košutek Mgr. Bc. Věra Václavíčková Ing. Michal Majer Mgr. Petr Kouba Mgr. Přemysl

Více