I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny"

Transkript

1 Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR Špičák 114, CZ Český Krumlov Projektová příloha k žádosti o grantovou finanční podporu MŠMT ČR v roce 2009 Název projektu: Podpora rozvoje a kvality sítě ICM v ČR v roce 2009 Obsah projektu I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny II. Programové oblasti projektu (předmět podávaného projektu) (včetně dílčích rozpočtů a rozpočtu celkového) Rozvoj, stabilizace a kvalita sítě ICM v ČR A.Koncepční, projektová, organizační a administrativní činnost ústředí AICM B. Zkvalitňování informačních služeb a uzemní rozvoj sítě ICM C. Vzdělávací a školící programy AICM v roce 2009 D. Centrální prezentace a výstavy. Propagace AICM a ICM v ČR Příloha Souhrn finančních nákladů a požadavků projektu (rozpočtová tabulka) III. Zdůvodnění a předpokládaný přínos projektu IV. Materiální a personální zajištění projektu V. Rámcový harmonogram realizace projektu (ústředí a ústřední aktivity) VI. Přílohy projektu 1

2 I.Charakteristika AICM ČR. Hlavní strategické úkoly organizace a jejich východiska. Cílové skupiny 1.Poslání AICM AICM ČR vznikla v roce 1999 jako střešní nestátní nezisková organizace ve formě občanského sdružení, jejímž primárním posláním je podpora a pomoc rozvoji sítě informačních center pro mládež (ICM) v České republice v návaznosti na evropské prostředí. 2.Členská základna AICM Na valné hromadě AICM v roce 2008 v Č. Budějovicích byl odsouhlasen nový statut člena AICM ČR a to na člena s hlasem poradním a člena s hlasem rozhodným. AICM sdružuje celkem 27 zřizovatelů informačních center pro mládež z České republiky a vede jednání s dalšími potenciálními členy (zřizovateli ICM) AICM o jejich případném členství v AICM (přehled ICM je uveden v samostatné příloze projektu). 3.Strategické (dlouhodobé) úkoly AICM ČR Základní poslání AICM, lze v jednotlivých konkrétních oblastech zjednodušeně formulovat takto: - Kvantitativní rozvoj sítě ICM a informačních služeb pro mládež - Stabilizace současných funkčních ICM a zvyšování kvality poskytovaných informačních a poradenských služeb v ICM - Informování cílové veřejnosti o službách ICM a společná propagace a PR aktivity ve prospěch ICM v ČR - Kooperace a spolupráce s partnery v oblasti informací pro mládež na republikové a evropské úrovni 4.Cílové skupiny Informační centra pro mládež v ČR jako organizace a jejich pracovníci, spolupracovníci, dobrovolníci. NNO pracující s dětmi a mládeží (centrální organizace, nižší články těchto organizací, samostatné organizace dětí a mládeže, ostatní NNO Instituce školského charakteru a jejich pracovníci Orgány státní správy a obecních samospráv a další veřejnost Neorganizovaná i organizovaná mládež a děti staršího školního věku zprostředkovaně i přímo (uživatelé služeb ICM - samostatně i skupinově) II. Programové oblasti projektu (předmět podávaného projektu) Rozvoj, stabilizace a kvalita sítě ICM v ČR A.Koncepční, projektová, organizační a administrativní činnost ústředí AICM Zajištění činnosti ústředí AICM ČR je, stejně jako v letech předchozích, klíčové pro realizaci plánovaných aktivit AICM ČR v roce Pro celkovou činnost AICM ČR je podstatné zajištění nutných základních provozních prostředků pro činnosti pracovníků, kteří: připravují, garantují a z velké části také realizují centrální programové aktivity (školení, účasti na veletrzích a výstavách, přípravu a tisk centrálních informačních a propagačních materiálů, elektronických a dalších výstupů) řeší strategické a koncepční materiály a výstupy 2

3 zastupují AICM na veřejnosti, realizují jednání s partnery v ČR i zahraničí, připravují kooperační informační aktivity a společné projekty zajišťují kontrolní a metodickou činnost směrem k členským ICM (poznávací a metodické návštěvy členských a dalších ICM v souvislosti s kvalitou služeb poskytovaných v síti ICM a naplňováním v AICM přijatých standardů informačních služeb ad.) iniciují vznik nových ICM a informačních bodů pro mládež v ČR korigují výměnu informací v síti ICM a informační servis směrem k ICM zajišťují ekonomiku a účetnictví AICM realizují úkoly v oblasti informování veřejnosti, propagaci a PR Tým realizátorů a garantů výše uvedených činností ústředí AICM bude pro rok 2009 složen následujícím způsobem: 1.Výkonný výbor AICM ČR V roce 2009 má VV pět členů s gescí každého člena VV AICM ČR nad následujícími oblastmi: Oblast 1 Public relation, propagace, elektronické informace (Miloš Jakubíček) Oblast 2 Členská základna a její rozvoj, spolupráce v ČR (Josef Svoboda) Oblast 3 Zahraniční spolupráce (Vlastimil Kopeček, Václav Pavlík) Oblast 4 - Organizace, administrativa, finanční zdroje a ekonomika (Marie Cagalová, Vlastimil Kopeček) Oblast 5 Revize a kontrola (Stanislava Rotterová, Zdeňka Kösslová, Iva Sukdoláková) Úloha výkonného výboru spočívá především v rozhodovacích procesech, vyhodnocování obsahu činnosti ICM - metodickém a kontrolním působení směrem k členským ICM, supervizi nad jednotlivými obsahovými oblastmi, přípravě a organizaci konkrétních společných akcí a projektů, tvorbě strategií, informačním servisu, informovanosti veřejnosti, propagaci sítě ad. (výčet pracovních oblasti - viz výše) Předpoklad odměňování: dle konkrétní vykonané práce na základě hodinových sazeb (u 4 členů VV formou OPPP, u jednoho člena na základě mandátní smlouvy) 2.Sekretář AICM ČR V roce 2009 předpokládáme, že odměňování sekretáře (p. Jitka Kubíčková) bude realizováno formou mandátní smlouvy ve výši přepočteného úvazku 0,8. Sekretář AICM ČR realizuje administrativní a sekretářské činnosti (korespondence, zápisy z jednání, evidence, statistiky, vyhodnocovací podklady, vyřizování organizačních i obsahových záležitostí projektů AICM, konkrétní realizace elektronických a tištěných informačních výstupů AICM (www stránky, on-line informátor ad.) metodicko-kontrolní činnost v ICM ČR (částečně, ve spolupráci s členy VV) veškerý základní kontaktní a informační servis pro členská ICM a výkonný výbor 4.Účetní AICM ČR má dvě pracovnice v oblasti účetnictví a ekonomiky, které realizují podvojné účetnictví, fakturaci, úhrady, ekonomické a účetní výstupy, daňová a další přiznání ekonomický a účetní dozor projektového hospodaření jednotlivých středisek (aktivit) vyúčtování dotací a příspěvků přípravu ekonomických a účetních podkladů pro jednání výkonného výboru Obě pracovnice budou v roce 2009 svoji činnost vykonávat formou DPČ (OPPP, sazba odměny za hodinu) 3

4 B.Zkvalitňování informačních služeb a uzemní rozvoj sítě ICM 1.Metodicko (- organizační) a informační činnost směrem ke členským ICM v ČR Oblast metodické pomoci členským ICM a poskytovaný informační servis je významnou součástí činnosti ústředí AICM ČR směrem k Informačním centrům pro mládež v ČR pro rok Vybrané, níže uvedené, služby bude poskytovat AICM (ústředí organizace) také nečlenským ICM a dalším organizacím, které poskytují informace pro mládež a mají o pomoc a servis tohoto charakteru zájem. Veškeré níže uvedené činnosti jsou zahrnuty v základním rozpočtu ústředí AICM Metodicko organizační a informační činnost bude v roce 2009 realizována zejména prostřednictvím: poskytování odborných konzultací k obsahu a organizaci činnosti ICM zprostředkování a realizace stáží pracovníků a dobrovolníků z ICM ve vybraných partnerských a zkušenějších ICM v ČR Poznámka: určeno většinou pracovníkům začínajících ICM nebo novým pracovníkům ve stávajících ICM poskytování základních (prvotních) balíčků informací začínajícím ICM (základní informace ze všech informačních oblastí v elektronické podobě (na CD - dle dohody a potřeby s ICM) pomoci a pozitivních intervencí v místě sídel ICM při jednání s orgány místních a krajských samospráv v místě sídel ICM (jednak dle časového plánu AICM a dále dle aktuální potřeby na základě vyžádání ICM) zpracování a vydání elektronické publikace Teorie a praxe poskytování informací pro mládež (pracovní název) v roce 2009 / ucelená metodická publikace zabývající se všemi aspekty založení a denní činnosti plnohodnotného ICM pravidelné vydávání elektronického informačního bulletinu AICM (Zpravodaj AICM, 1 x měsíčně) naplňování aktualit na webové stránky AICM ze strany ústředí i samotných ICM, vytvoření samostatné databáze pro vnitřní předávání informací mezi ICM konzultace a informace k tvorbě grantových žádostí a projektů zdarma poskytování informací z informačního a poradenského servisu Neziskovky, o.p.s., (pravidelně: Grantový kalendář, bulletin Neziskovky.cz,, dále možnost čerpání slev na poradenství, nákup literatury ad.) z titulu plného placeného členství AICM ČR v tomto klubu poskytování informací z Asociace nestátních neziskových organizací (ANNO), které je AICM ČR členem. 2.Aktivity v oblasti územního rozvoje sítě ICM v ČR Územní rozvoj sítě informačních služeb pro mládež a jejich teritoriální vyváženost je významným úkolem ústředí AICM. Na tomto úkolu AICM je však nutno velmi úzce spolupracovat s odborem pro mládež MŠMT ČR a NICM NIDM. Půjde o iniciování vzniku nových ICM v nepokrytých oblastech ČR a v zapojování NNO, které mají ambice poskytovat informace pro mládež, či je nějakým způsobem poskytují, do sítě AICM. Nejvíce aktuální teritoria jsou: -Plzeňský kraj (všeobecně), -Zlínský kraj (krajské město Zlín), -v současné době i kraj Moravskoslezský (zde došlo kromě Opavy k velkému útlumu nebo nečinnosti stávajících ICM). Dalším úkolem je také podporovat místní a regionální snahy o zakládání informačních pointů (přiblížení základních potřebných informací k cílové populaci v místě) 4

5 3. Proces standardizace AICM druhý rok auditů kvality členských ICM a)informace k prvnímu roku auditů kvality ICM V návaznosti na poslání a jednu z hlavních činností AICM, kterou jsou aktivity vedoucí ke stabilizaci současných funkčních ICM a zvyšování kvality poskytovaných informačních a poradenských služeb v ICM, byl ze strany výkonného výboru AICM a členské základny AICM zahájen v prosinci 2006 proces přípravy a následné realizace vnitřního zjišťování kvality poskytovaných informačních a poradenských služeb členských ICM spojený s následnou vnitřní certifikací kvality členských ICM ČR. Podmínkou k získání udělení certifikace kvality, jako ukazatele kvalitního, plnohodnotného a dobře fungujícího ICM, je (bylo) naplnění vnitřních standardů kvality AICM ČR, které byly schváleny k realizaci Valnou hromadou členů AICM v Jihlavě v březnu Na základě vypracované metodiky auditu kvality a následné certifikace proběhla v období září 2007 až říjen 2008 v přihlášených ICM první fáze auditů kvality, jejichž úkolem bylo zjišťování naplňování přijatých vnitřních standardů. Do současné doby (říjen 2008) prošlo úspěšně certifikací kvality AICM 10 Informačních center pro mládež. Další etapa vnitřní certifikace členských ICM bude probíhat v období od ledna do září 2009 (orientačně předpokládáme zhruba další 10 přihlášených ICM k certifikaci AICM). Pro realizaci auditů v přihlášených ICM jsou v AICM ČR sestaveny základní auditorské týmy, kdy každý z nich je složen vždy ze dvou členů výkonného výboru a jednoho zástupce některého z členských ICM Předpokládáme, že na sklonku roku 2008 a do budoucna dále již budou certifikace kvality u členských ICM probíhat dle společného plánu šetření v rámci národní certifikace dle MŠMT schválené Koncepce rozvoje ICM v ČR, Tedy v těsné spolupráci s MŠMT a NICM NIDM. C. Vzdělávací a školící aktivity AICM v roce 2009 AICM ČR považuje vzdělávací aktivity, určené pro pracovníky členských ICM v ČR, za zásadní a podstatné pro další úspěšný rozvoj členských ICM a zkvalitňování jimi poskytovaných služeb. V této oblasti starostlivosti o pracovníky ICM v ČR se AICM vhodně doplňuje s aktivitami NICM NIDM a rozšiřuje tak možnosti růstu kvality pracovníků zejména členských ICM (síť AICM ČR). Pro rok 2009 AICM plánuje dva zásadní vzdělávací kurzy: 1.Vzdělávací kurz pro začínající pracovníky ICM a pro zájemce o založení ICM S realizací kurzů tohoto typu má AICM ČR významné zkušenosti. AICM byla první, která začala takové kurzy v ČR pořádat. Tyto kurzy jsou pořádány z naší strany 1 x za dva roky (dáno zatím aktuální potřebou). První kurz tohoto typu se uskutečnil v roce 2003 v Brně, druhý v roce 2005 v Prostějově a třetí v roce 2007 v Liberci. Obsah vzdělávacího kurzu vychází ze základního evropského školícího modulu MBTC (Minimal Basic Training Course), jehož autorem je organizace ERYICA. Osnovy a témata jsou však modifikovány na české prostředí Časový rozsah kurzu je plánován na 40 hodin (5 dní). Realizace tohoto kurzu je plánována na podzim 2009 (pravděpodobně při příležitosti vzdělávací výstavy EDUCA 2009 v Liberci). Předpokládaný počet frekventantů je 15 až 20 účastníků). Každý účastník kurzu.obdrží kompletní studijní materiály a osvědčení o absolvování školení vydané AICM ČR. Kvalita, potřebná kvantita a frekvence vzdělávání má zásadní vliv na úroveň služeb poskytovaných v informačních centrech pro mládež. Začínající pracovníci, spolupracovníci a dobrovolníci z jednotlivých ICM získají v rámci tohoto vzdělávacího programu nové poznatky a zkušenosti, které mohou vhodně aplikovat v práci svých ICM a zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. 5

6 Témata (okruhy) tohoto vzdělávacího kurzu jsou následující: Okruh 1 - Informace pro mládež v teorii a praxi (úvodní blok) (Historie vývoje informačních služeb pro mládež v Evropě a ČR. Informace v praxi - etika, pravdivost, nezávislost ad.) Okruh 2 a) Psychosociální specifika cílové skupiny mládeže (Základy psychologie.základy krizové intervence. Způsoby komunikace-verbální, neverbální, komunikační bariéry ad.) b)základy úspěšného vedení lidí a komunikace s lidmi (Sebepoznání. Typologie osobnosti. Způsoby komunikace.) Okruh 3 - Práce s informacemi pro mládež (Metody a způsoby získávání informací. Efektivní a vhodné způsoby prezentace a předávání informací ad.) Okruh 4 - Práce s informačními technologiemi (Ovládání a práce se základními PC programy, práce s internetem a vyhledávání informací, webové stránky, elektronické zpravodaje, dodržování zákonných norem ad.) Okruh 5 - Modelové situace v informačním centru pro mládež (Řešení praktických situací v ICM - první kontakt s uživatelem/návštěvníkem, komunikace ad) Okruh 6 - Prezentace výsledků práce ICM. Vnitřní a vnější komunikace ICM.Image.PR (Využití moderních technologií prezentace. Zásady komunikace a jednání s partnery. Zásady komunikace s médii. Vzhled pracoviště ICM ad.) Okruh 7 Kvalita a certifikace (Průvodce certifikací kvality) Školení začínajících pracovníků ICM-rozpočet Výdaj Celkem MŠMT-dotace Poznámky a vysvětlivky Služby-Ubytování nocí x 20 osob x 350,- Kč/noc Služby-Stravování dnů x 20 osob x 180,- Kč/den Služby-Pronájem pronájem školících prostor Služby-Komunikace telefony Cestovné 8000 cestovné organizátorů, lektorů a organizační 8000 doprava Materiál kancelářský-papíry, flipy, CD, toner OPPP (lektorné) lektorů x 8 hodin x 300,- Kč/hod. Celkem Management úspěšného vedení lidí vzdělávací kurz pro zřizovatelů ICM a vedoucí pracovníky ICM Na základě AICM akcentovaných potřeb vedoucích pracovníků členských ICM v ČR připravuje AICM ČR třídenní školení na téma Management úspěšného vedení lidí. Samostatnému nosnému tématu školení budou věnovaný dva samostatné dny (management). Třetí den pak budě věnován vnitřním programovým záležitostem ICM v ČR a AICM a)základním posláním vzdělávacího kurzu management je především pochopit význam lidského potenciálu jako zásadního elementu pro udržitelnost a rozvoj organizace. Specifické cíle kurzu jsou následující: 1.Posílení manažerských dovedností vedoucích pracovníků 2.Definování vlastní (osobní) strategie manažera 6

7 3.Eliminování nedostatků a chyb při práci s lidmi 4.Definování slabých a silných stránek vlastní osobnosti v roli manažera 5.Získání nových znalostí, informací a zkušeností pro aplikaci v manažerské praxi Od specifických cílu vzdělávacího kurzu se odvíjí obsah vzdělávacího kurzu (tématické bloky): I.Kdo je leader?. II.Zvládnutá a nezvládnuta komunikace (Maslowova pyramida potřeb), III.Poznání vlastních priorit (Fyziologické potřeby.potřeba bezpečí. Sociální potřeby. Úcta, respekt, uznání. Růstové potřeby. ) IV.Základní pravidla úspěšné komunikace (Pravidla komunikace). V. Nonferbální komunikace. VI. Zpětné vazby. VII. Emoční inteligence. VIII. Způsoby práce a spolupráce b)třetí den školení vnitřní záležitosti ICM v ČR a AICM Témata: a)potřeby a plán společných vzdělávacích aktivit na rok b)vyhodnocení procesu certifikace kvality v AICM a sjednocení postupů s národní certifikací kvality. Vzděl. kurz management vedení lidí - rozpočet Výdaj Celkem MŠMT-dotace Poznámky a vysvětlivky Služby-Ubytování noci x 35 osob x 400,- Kč /os./noc Služby-Stravování dny x 35 osob x 200,-Kč /os. Služby-Pronájem pronájem konfer. prostor Služby-Komunikace telefony, poštovné Cestovné 7000 cestovné organizátorů, lektorů a organizační 7000 doprava Materiál kancelářský-papíry, flipy, CD, toner OPPP (lektorné) lektor - Jiří Beníšek Celkem Programové setkání se SLOVINSKÝMI ICM Setkání bude mít za cíl vytvoření vzájemných pracovních vztahů mezi Informačními centry pro mládež na Slovinsku a v Čechách, nastartování spolupráce, seznámení s činností slovinských informačních center a především získávání a předávání zkušeností. Dalším bodem setkání bude oboustranné představení jednak činnosti zastřešujících organizací a jednak činnosti samotných ICM. Zde očekáváme vzájemnou výměnu zkušeností, předávání poznatků, pomoci při řešení problémů celkově při chodu a činnosti ICM. Délka konání setkání se předpokládá 2 dny Programové setkání se slovinskými ICM Výdaj Celkem MŠMT-dotace Poznámky a vysvětlivky Služby-Ubytování noc x 40 osob x 500,- Kč /os./noc Služby-Stravování dny x 40 osob x 200,-Kč /os. Služby-Pronájem pronájem konfer. prostor SlužbyKomunikace telefony, poštovné Cestovné cestovné organizátorů, lektorů a organizační doprava Materiál kancelářský-papíry, flipy, CD, toner OPPP 0 0 xxx Celkem

8 Personální zajištění vzdělávacích aktivit, konference a setkání Školení pro začínající pracovníky ICM Organizačně bude zajišťovat tuto akci především sekretář AICM. Lektorský tým pak bude složen především ze zkušených pracovníků ICM v síti AICM, pracovníků ICM NIDM a částečně externího lektora (psycholog). Celkově školení povede český lektor (Jan Čepelák)- absolvent kurzu školitelů ERYICA (Brusel, Belgie, 2002). Celkově počítáme s cca se sedmi lektory. Management úspěšného vedení lidí vzdělávací kurz pro zřizovatelů ICM a vedoucí pracovníky ICM Tématické bloky managementu bude lektorovat externí lektor (Jiří Beníšek) se specializaci na tuto problematiku, poslední den školení určený pro vnitřní záležitosti AICM budou vést členové výkonného výboru AICM. Programová konference a setkání Slovensko Zde v pravém slova smyslu nepočítáme s lektory, ale tým bude složen ze zkušených zástupců VV AICM a ICM v ČR. S jejich honorováním nepočítáme. D. Centrální prezentace a výstavy. Propagace AICM a ICM v ČR Centrální prezentace a výstavy Účast AICM ČR na důležitých celonárodních prezentačních aktivitách bude v roce 2009 následující: Prezentace AICM na veletrhu Regiontour Brno (leden 2009) Mezinárodní veletrh turistických možnostech v regionech Prezentační expoziční účast na výstavě Vzdělání a řemeslo 2009 (podzim 2009, České Budějovice Prezentace na výstavě "Scholaris" Olomouc- prezentace středních škol (listopad 2009) Informační a prezentační expozice ICM a AICM na veletrhu Educa 2009 (listopad 2009, Liberec) Prezentační výstava na veletrhu "Učeň,středoškolák,vysokoškolák"Ostrava (prosinec 2009) Základní obsah prezentačních projektů: Modelové ICM. Informační sekce o činnosti ICM a partnerů. Tuzemské a EU programy pro mládež. Prezentace informačních materiálů. Realizace odborných seminářů na vybraná témata. Prezentace profesní diagnostiky ad. Výstavy a prezentace Výdaj Celkem MŠMT-dotace Poznámky a vysvětlivky Služby-pronájem Pronáj.výst. prost.-educa, Učeň, Scholaris OPPP Odborná obsluha expozic 10os x 20 hod/os x 60, Kč/h Materiál Výstavní realizace Doprava Doprava materiálu a osob na prezentační výstavy Celkem

9 Propagace AICM a ICM v ČR Pro rok 2009 jsou plánovány následující informačně - propagační záměry: Tištěné materiály Aktualizovaná verze plakátu ICM. Reedice letáku AICM. Propagačně informační drobné předměty Prezenční předměty samolepky, kalendáříky s potiskem ICM, tašky, propagační předměty Propagace a tisk informačních materiálů AICM Výdaj Celkem MŠMT-dotace Poznámky a vysvětlivky Tisk plakátu cca 2000 ks,letáku ICM(reedice)6000ks Služby-tisk Služby kalendáře, samolepky ICM a propagační předměty Celkem

10 AICM ČR Souhrn finančních nákladů a požadavků projektu AICM ČR - MŠMT ČR 2009 IV- I-Ústředí AICM II-Vzdělávání Prezentace.Propagace Celkové součty NÁKLADY / PROJEKT Rozpočet Požadavek Rozpočet Požadavek Rozpočet Požadavek Celkem Požadavek Služby Cestovné,doprava OPPP Materiálové náklady CELKEM % Zdroj Souhrn předpokládaných finančních zdrojů projektu AICM 2009 Předpokládaná částka Vlastní podíl MŠMT ČR Programy EU Celkem

11 III. Zdůvodnění a předpokládaný přínos projektu Důvodem projektu a činnosti AICM spočívá především v realizaci společných aktivit s ICM ČR(školení, veletrhy ad), dává možnost obrátit se, jak ze strany stávajících členů, tak i ze stran zájemců o zřízení ICM, na jeden kontaktní bod AICM s dotazem či problémem. Umožňuje členům participovat na společných projektech.vytváří společný propagační design a aktivně podporuje propagaci AICM a její členů. Napomáhá při vzniku nových ICM.V neposlední řadě řeší strategické a koncepční materiály. Projekt svými aktivitami (školení,vzdělávací kurzy, setkání) přispěje k větší informovanosti a profesionalitě pracovníků ICM, zdokonalí služby a tím zlepší kvalitu informačních center pro mládež v ČR. Proces Certifikace ICM, který v minulých letech (2007,2008) byl realizován jako proces standardů kvality ICM a který je základním schváleným materiálem AICM určeným: a)pro posouzení úrovně kvality služeb v jednotlivých členských ICM ze strany AICM ČR - prostředek a nástroj pro zajištění a kontrolu stanovené úrovně kvality členů Asociace informačních center pro mládež poskytujících informační služby. b)pro zřizovatele, vedoucí a další pracovníky ICM jako závazná osnova pro analýzu a pozitivní korigování vlastní činnosti ICM směrem k vyšší kvalitě poskytovaných služeb Přínosem realizování standardizovaných auditů bude v konečném důsledku zlepšení úrovně a kvality informačních a poradenských služeb, které ICM v ČR poskytují cílovým skupinám dětí, mládeže, pedagogickým a výchovným pracovníkům a další veřejnosti Poznámka: Povinnost zažádat o certifikaci bude mít každý člen AICM ve dvouletém období. Tzn. že současní členové AICM musejí o certifikaci zažádat v období od do ICM, která v tomto období nezažádají o certifikaci nebo standardy nesplní, buď zůstanou dále členi s hlasem poradním nebo se jejich statut změní pouze na členy s hlasem poradním. Proces standardizace rozliší a oddělí informační centra pro mládež, která jsou v současné době členy AICM na Informační centra pro mládež aktivní, fungující a méně fungující. Společnými plánovanými aktivitami (veletrhy apod.) a společným propagačním designem, který se již v minulosti vybudoval, pomůže účinnější a jednodušší cestou zajistit propagaci nejen AICM, ale i všech jejich členů ICM ČR. Zvýší tím povědomí u cílových skupin a široké veřejnosti. Projekt má opodstatnění v lepší přehlednosti o fungování ICM v České republice, možnosti pomoci zájemcům o zřízení nového ICM a zároveň o informační provázanosti mezi jednotlivými informačními centry a ostatními organizacemi (např. NNO). IV. Materiální a personální zajištění projektu Projekt AICM je materiálně zajištěn formou kancelářského pracoviště( prostory ICM Č.Budějovice) pro sekretářské práce.zde je sekretáři k dispozici veškeré technické a materiální zajištění včetně notebooku a barevné tiskárny. Pro konání školení a výstav využívá AICM dataprojektor a vizualizér. 11

12 Projekt bude v roce 2009 zajišťován personálně následujícím způsobem: - Výkonný výbor AICM ČR v pětičlenném obsazení - Sekretář AICM ČR - Účetní (smluvní) - Revizní a kontrolní skupinou (tři členové mimo výkonný výbor) - Na realizaci projektu se budou dále podílet pracovníci a dobrovolníci jednotlivých členských ICM dle potřeb a dohod. V.Rámcový harmonogram ústředních aktivit AICM ČR Pravidelné činnosti ústředí AICM ČR -Jednání VV AICM ČR (zasedání ca 1 x za dva měsíce, jinak pravidelná komunikace a řešení aktivit ovou cestou) -Plnění jednotlivých úkolů dle časového harmonogramu aktivit (výbor, členská ICM) -Jednání valné hromady AICM ČR (jaro 2009) -Pravidelná denní činnost sekretáře, členů výboru a účetní (programové, organizační a administrativní činnosti) -Měsíční vydávání informačního elektronického bulletinu AICM ČR -Auditorské cesty po ICM v ČR (kvalita, standardy, pomoc) Rámcové úkoly v jednotlivých měsících roku 2009 Leden -Příprava kalendáře centrálních aktivit AICM a dílčích aktivit ICM v roce Vyhodnocení činnosti ICM a AICM ČR, vyúčtování státních dotací MŠMT za rok Příprava a realizace veletrhu Regiontour v Brně - Oslovení zájemců a následná pomoc při zřízení nových ICM (Plzeňský, Zlínský kraj) Únor - Činnost revizní komise AICM vnitřní kontrola hospodaření v AICM - Příprava a organizační zajištění valné hromady AICM - Zpracování výroční zprávy za rok 2008,příprava VZ ke schválení na valné hromadě v březnu Březen -Výměny informací v síti AICM ČR i mimo ni (včetně elektronicky sdílených informací) - Konání valné hromady AICM - Příprava Programového setkání se slovinskými ICM - Vyhlášení III. fáze auditorských výjezdů - standardizace ICM Duben - Práce na současných webových stránkách (tvorba v německé, anglické a francouzské mutaci) - Konání akce Programové setkání se slovinskými ICM - Auditorské výjezdy v přihlášených ICM v rámci standardizace ICM Květen -Realizace podpory aktivit v oblasti EU spolupráce (Měsíc Evropy v ICM) -Realizace podpory spolupráce s ostatními dětskými a mládežnickými NNO - podpora Bambiriády Auditorské výjezdy v přihlášených ICM v rámci standardizace ICM Červen -Vyhodnocení spolupráce na projektu Bambiriáda -Příprava jednotlivých prezentačních a výstavních projektů AICM ČR (podzimní aktivity) - Auditorské výjezdy v přihlášených ICM v rámci standardizace ICM Červenec a srpen -Příprava tiskových podkladů pro tisk plakátu, reedice letáku,drobné propagační předměty AICM -Příprava účasti AICM a ICM na CVVZ a regionálních VVZ - Konečný tisk a distribuce propagačních materiálů AICM 12

13 - Organizační příprava a oslovení partnerů k účasti kurzu pro zřizovatele ICM Management Září - Uplatňování standardů v praxi vyhodnocení všech ICM. Předání vyhodnocení na MŠMT (odbor pro mládež) jako jeden z podkladů pro hodnocení projektů ICM na rok 2010, Vydávání certifikátů kvality poskytovaných služeb ICM - Konání kurzu pro zřizovatele ICM a vedoucí pracovníky ICM Management úspěšného vedení lidí - Příprava a prezentace AICM, ICM a partnerů na výstavě Vzdělání a řemeslo v ČB Říjen -Zpracování centrálního projektu AICM ČR na rok Příprava a organizační zajištění Vzdělávací kurz pro začínající ICM - Tisk a distribuce malých kalendářů AICM Listopad -Realizace aktivní prezentace AICM, ICM a partnerů na výstavě, Scholaris (Olomouc) a Educa (Liberec) - Konání vzdělávacího kurzu pro začínající ICM (Liberec) Prosinec - Příprava vyhodnocení a vyúčtování projektů ICM a AICM za rok Realizace a prezentace na veletrhu Učeň, středoškolák.(ostrava) Další úkoly budou stanovovány postupně dle dispozic VV AICM ČR. V Českém Krumlově dne 24. října 2008 Za AICM připravili: Vlastimil Kopeček, Jitka Kubíčková 13

Rámcový harmonogram aktivit Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež

Rámcový harmonogram aktivit Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež RÁMCOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT Asociace pro podporu rozvoje informační ch center pro mládež Aktivity a činnosti AICM ČR jsou zaměřeny ve svém obsahu v rozhodující míře na usnadňování rovného přístupu dětí

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Výkonný výbor AICM ČR se aktuální situací AICM ČR zabýval na svém jednání dne 4.února 2015

Výkonný výbor AICM ČR se aktuální situací AICM ČR zabýval na svém jednání dne 4.února 2015 18.února 2015 Výkonný výbor AICM ČR, členŧm AICM ČR Váţené kolegyně a kolegové, výkonný výbor AICM ČR si tímto dovoluje obrátit se na vás s aktuálními informacemi týkajícími se jednotlivých oblastí činnosti

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů

Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů Příloha č. 4 Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů (Interní dokument Koordinační rady poskytovatelů informací pro mládež a Kontrolní komise, který upravuje postup kontrolní komise

Více

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení. Zpráva o činnosti Asociace

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení. Zpráva o činnosti Asociace Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení Zpráva o činnosti Asociace 2008 2010 Úkoly APIC na rok 2008 2010 dané valnou hromadou APIC konanou dne 22. 10. 2008 1. SW pro IC V průběhu

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krnovská 9, 792 01 Bruntál tel.: 554 717 737 e-mail: citadela@iol.cz web: www.hasik.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR POSKYTNUTÉ NA ROK 2013 ROZHODNUTÍM Č.J.

Více

Sektorové rady v České republice

Sektorové rady v České republice Sektorové rady v České republice Historie a současnost SR v ČR 2005-2006 Vznik prvních pilotních sektorových rad v ČR dle modelu Sector Skills Councils z Velké Británie. 2007 2008 Rozvoj sítě sektorových

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD AKTUALIZACE: V N I T Ř N Í NORMY SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ, SMETANOVO NÁM. 7, OSTRAVA Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento organizační řád upravuje organizační strukturu,

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice

Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice 1. Úvod Snaha o zkvalitňování a systémové rozšíření sítě Informačních center pro mládež v ČR, jejímž prostřednictvím je poskytován dětem

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Žádost o státní dotaci

Žádost o státní dotaci Žádost o státní dotaci Název poskytovatele dotace: MŠMT Evidenční číslo: 0065/PP/2013 Dotační oblast: Oblast protidrogové politiky 2013 Realizace projektu (počet let): Název projektu: Působnost projektu:

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Neziskový inkubátor Nadace OKD

Neziskový inkubátor Nadace OKD Neziskový inkubátor Nadace OKD Nadace OKD je již šestým rokem strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. Do komunity v průměru investuje 50 milionů korun ročně. V dubnu roku 2013

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Asociace NR ČR Vznikla v r. 2009 V současné době funguje 18

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Klíče pro život v datech (21.11.2012)

Klíče pro život v datech (21.11.2012) Klíče pro život v datech (21.11.2012) Realizátoři 1. 4. 2009 28. 2. 2013 Doba trvání celkem: 47 měsíců Počet dnů realizace: 1430 ČRDM SP DDM ČR AVŠZ ministerstva, krajské úřady, zahraniční partneři, profesní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

STRATEGICKÉ DOKUMENTY STRATEGICKÉ DOKUMENTY Koncepce Hygienické služby a prevence Zákon č. 258/2000 Sb. jeho novela Zdraví 21 Zdraví 2020 MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání

Hodnocení úrovně vzdělávání Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Dokument byl vypracován skupinou odborných konzultantů KA 02 ve složení: Lucie Jindrová, Martina Heřmanová, Martin Ježek HODNOCENÍ

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Public relations v sociálních službách Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2015

Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2015 Projednal a schválil SV ATOK dne 4. 11. 2014 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Mgr.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009. ICM Prostějov

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009. ICM Prostějov ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 ICM Prostějov 1. Úvod - představení ICM (vznik, hlavní činnost, služby ICM ) Zahájení činnosti Informačního centra pro mládež Prostějov: září 2001. Informační centrum

Více

Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Č.j.: MSMT -3250/2013-413 Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Aktualizace č. 4 Kapitola/strana Změny v textu oproti verzi ze dne 6. 9. 2011 Východisko

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí Kalendář společných akcí certifikovaných a N v roce 2011* 2. pololetí Měsíc Datum Název akce Organizačně zabezpečí N Zabezpečí regionální Červen? Workshop v rámci projektu N - Krok za Krokem - Program

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová Interní audit v Jihočeském kraji Helena Plosová Historie 2002 - zřízení oddělení interního auditu + jmenování vedoucí oddělení 2003 personální posílení IA + 1 2005 personální posílení IA + 1 2006 spojení

Více

Házená pro všechny. 1) Finanční podpora

Házená pro všechny. 1) Finanční podpora Házená pro všechny Projekt Házená pro všechny, na který rozhodnutím Exekutivy ČSH a Rady ČSH byla vyčleněna částka 2.500.000 Kč, se zaměřuje na další rozvoj úspěšného projektu Školních lig (ŠL). Hlavním

Více

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD BRNO 2005 Obsah 1 Účel...3 2 Výkonný výbor...3 2.1 Složení výkonného výboru:...3 2.2 Předseda výkonného výboru...3 2.3 Předseda komise trenérsko metodické - 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení)

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení) Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1, Czech Republic Zápis ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MAS kraje Vysočina o.p.s. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry 1 Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více