I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny"

Transkript

1 Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR Špičák 114, CZ Český Krumlov Projektová příloha k žádosti o grantovou finanční podporu MŠMT ČR v roce 2009 Název projektu: Podpora rozvoje a kvality sítě ICM v ČR v roce 2009 Obsah projektu I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny II. Programové oblasti projektu (předmět podávaného projektu) (včetně dílčích rozpočtů a rozpočtu celkového) Rozvoj, stabilizace a kvalita sítě ICM v ČR A.Koncepční, projektová, organizační a administrativní činnost ústředí AICM B. Zkvalitňování informačních služeb a uzemní rozvoj sítě ICM C. Vzdělávací a školící programy AICM v roce 2009 D. Centrální prezentace a výstavy. Propagace AICM a ICM v ČR Příloha Souhrn finančních nákladů a požadavků projektu (rozpočtová tabulka) III. Zdůvodnění a předpokládaný přínos projektu IV. Materiální a personální zajištění projektu V. Rámcový harmonogram realizace projektu (ústředí a ústřední aktivity) VI. Přílohy projektu 1

2 I.Charakteristika AICM ČR. Hlavní strategické úkoly organizace a jejich východiska. Cílové skupiny 1.Poslání AICM AICM ČR vznikla v roce 1999 jako střešní nestátní nezisková organizace ve formě občanského sdružení, jejímž primárním posláním je podpora a pomoc rozvoji sítě informačních center pro mládež (ICM) v České republice v návaznosti na evropské prostředí. 2.Členská základna AICM Na valné hromadě AICM v roce 2008 v Č. Budějovicích byl odsouhlasen nový statut člena AICM ČR a to na člena s hlasem poradním a člena s hlasem rozhodným. AICM sdružuje celkem 27 zřizovatelů informačních center pro mládež z České republiky a vede jednání s dalšími potenciálními členy (zřizovateli ICM) AICM o jejich případném členství v AICM (přehled ICM je uveden v samostatné příloze projektu). 3.Strategické (dlouhodobé) úkoly AICM ČR Základní poslání AICM, lze v jednotlivých konkrétních oblastech zjednodušeně formulovat takto: - Kvantitativní rozvoj sítě ICM a informačních služeb pro mládež - Stabilizace současných funkčních ICM a zvyšování kvality poskytovaných informačních a poradenských služeb v ICM - Informování cílové veřejnosti o službách ICM a společná propagace a PR aktivity ve prospěch ICM v ČR - Kooperace a spolupráce s partnery v oblasti informací pro mládež na republikové a evropské úrovni 4.Cílové skupiny Informační centra pro mládež v ČR jako organizace a jejich pracovníci, spolupracovníci, dobrovolníci. NNO pracující s dětmi a mládeží (centrální organizace, nižší články těchto organizací, samostatné organizace dětí a mládeže, ostatní NNO Instituce školského charakteru a jejich pracovníci Orgány státní správy a obecních samospráv a další veřejnost Neorganizovaná i organizovaná mládež a děti staršího školního věku zprostředkovaně i přímo (uživatelé služeb ICM - samostatně i skupinově) II. Programové oblasti projektu (předmět podávaného projektu) Rozvoj, stabilizace a kvalita sítě ICM v ČR A.Koncepční, projektová, organizační a administrativní činnost ústředí AICM Zajištění činnosti ústředí AICM ČR je, stejně jako v letech předchozích, klíčové pro realizaci plánovaných aktivit AICM ČR v roce Pro celkovou činnost AICM ČR je podstatné zajištění nutných základních provozních prostředků pro činnosti pracovníků, kteří: připravují, garantují a z velké části také realizují centrální programové aktivity (školení, účasti na veletrzích a výstavách, přípravu a tisk centrálních informačních a propagačních materiálů, elektronických a dalších výstupů) řeší strategické a koncepční materiály a výstupy 2

3 zastupují AICM na veřejnosti, realizují jednání s partnery v ČR i zahraničí, připravují kooperační informační aktivity a společné projekty zajišťují kontrolní a metodickou činnost směrem k členským ICM (poznávací a metodické návštěvy členských a dalších ICM v souvislosti s kvalitou služeb poskytovaných v síti ICM a naplňováním v AICM přijatých standardů informačních služeb ad.) iniciují vznik nových ICM a informačních bodů pro mládež v ČR korigují výměnu informací v síti ICM a informační servis směrem k ICM zajišťují ekonomiku a účetnictví AICM realizují úkoly v oblasti informování veřejnosti, propagaci a PR Tým realizátorů a garantů výše uvedených činností ústředí AICM bude pro rok 2009 složen následujícím způsobem: 1.Výkonný výbor AICM ČR V roce 2009 má VV pět členů s gescí každého člena VV AICM ČR nad následujícími oblastmi: Oblast 1 Public relation, propagace, elektronické informace (Miloš Jakubíček) Oblast 2 Členská základna a její rozvoj, spolupráce v ČR (Josef Svoboda) Oblast 3 Zahraniční spolupráce (Vlastimil Kopeček, Václav Pavlík) Oblast 4 - Organizace, administrativa, finanční zdroje a ekonomika (Marie Cagalová, Vlastimil Kopeček) Oblast 5 Revize a kontrola (Stanislava Rotterová, Zdeňka Kösslová, Iva Sukdoláková) Úloha výkonného výboru spočívá především v rozhodovacích procesech, vyhodnocování obsahu činnosti ICM - metodickém a kontrolním působení směrem k členským ICM, supervizi nad jednotlivými obsahovými oblastmi, přípravě a organizaci konkrétních společných akcí a projektů, tvorbě strategií, informačním servisu, informovanosti veřejnosti, propagaci sítě ad. (výčet pracovních oblasti - viz výše) Předpoklad odměňování: dle konkrétní vykonané práce na základě hodinových sazeb (u 4 členů VV formou OPPP, u jednoho člena na základě mandátní smlouvy) 2.Sekretář AICM ČR V roce 2009 předpokládáme, že odměňování sekretáře (p. Jitka Kubíčková) bude realizováno formou mandátní smlouvy ve výši přepočteného úvazku 0,8. Sekretář AICM ČR realizuje administrativní a sekretářské činnosti (korespondence, zápisy z jednání, evidence, statistiky, vyhodnocovací podklady, vyřizování organizačních i obsahových záležitostí projektů AICM, konkrétní realizace elektronických a tištěných informačních výstupů AICM (www stránky, on-line informátor ad.) metodicko-kontrolní činnost v ICM ČR (částečně, ve spolupráci s členy VV) veškerý základní kontaktní a informační servis pro členská ICM a výkonný výbor 4.Účetní AICM ČR má dvě pracovnice v oblasti účetnictví a ekonomiky, které realizují podvojné účetnictví, fakturaci, úhrady, ekonomické a účetní výstupy, daňová a další přiznání ekonomický a účetní dozor projektového hospodaření jednotlivých středisek (aktivit) vyúčtování dotací a příspěvků přípravu ekonomických a účetních podkladů pro jednání výkonného výboru Obě pracovnice budou v roce 2009 svoji činnost vykonávat formou DPČ (OPPP, sazba odměny za hodinu) 3

4 B.Zkvalitňování informačních služeb a uzemní rozvoj sítě ICM 1.Metodicko (- organizační) a informační činnost směrem ke členským ICM v ČR Oblast metodické pomoci členským ICM a poskytovaný informační servis je významnou součástí činnosti ústředí AICM ČR směrem k Informačním centrům pro mládež v ČR pro rok Vybrané, níže uvedené, služby bude poskytovat AICM (ústředí organizace) také nečlenským ICM a dalším organizacím, které poskytují informace pro mládež a mají o pomoc a servis tohoto charakteru zájem. Veškeré níže uvedené činnosti jsou zahrnuty v základním rozpočtu ústředí AICM Metodicko organizační a informační činnost bude v roce 2009 realizována zejména prostřednictvím: poskytování odborných konzultací k obsahu a organizaci činnosti ICM zprostředkování a realizace stáží pracovníků a dobrovolníků z ICM ve vybraných partnerských a zkušenějších ICM v ČR Poznámka: určeno většinou pracovníkům začínajících ICM nebo novým pracovníkům ve stávajících ICM poskytování základních (prvotních) balíčků informací začínajícím ICM (základní informace ze všech informačních oblastí v elektronické podobě (na CD - dle dohody a potřeby s ICM) pomoci a pozitivních intervencí v místě sídel ICM při jednání s orgány místních a krajských samospráv v místě sídel ICM (jednak dle časového plánu AICM a dále dle aktuální potřeby na základě vyžádání ICM) zpracování a vydání elektronické publikace Teorie a praxe poskytování informací pro mládež (pracovní název) v roce 2009 / ucelená metodická publikace zabývající se všemi aspekty založení a denní činnosti plnohodnotného ICM pravidelné vydávání elektronického informačního bulletinu AICM (Zpravodaj AICM, 1 x měsíčně) naplňování aktualit na webové stránky AICM ze strany ústředí i samotných ICM, vytvoření samostatné databáze pro vnitřní předávání informací mezi ICM konzultace a informace k tvorbě grantových žádostí a projektů zdarma poskytování informací z informačního a poradenského servisu Neziskovky, o.p.s., (pravidelně: Grantový kalendář, bulletin Neziskovky.cz,, dále možnost čerpání slev na poradenství, nákup literatury ad.) z titulu plného placeného členství AICM ČR v tomto klubu poskytování informací z Asociace nestátních neziskových organizací (ANNO), které je AICM ČR členem. 2.Aktivity v oblasti územního rozvoje sítě ICM v ČR Územní rozvoj sítě informačních služeb pro mládež a jejich teritoriální vyváženost je významným úkolem ústředí AICM. Na tomto úkolu AICM je však nutno velmi úzce spolupracovat s odborem pro mládež MŠMT ČR a NICM NIDM. Půjde o iniciování vzniku nových ICM v nepokrytých oblastech ČR a v zapojování NNO, které mají ambice poskytovat informace pro mládež, či je nějakým způsobem poskytují, do sítě AICM. Nejvíce aktuální teritoria jsou: -Plzeňský kraj (všeobecně), -Zlínský kraj (krajské město Zlín), -v současné době i kraj Moravskoslezský (zde došlo kromě Opavy k velkému útlumu nebo nečinnosti stávajících ICM). Dalším úkolem je také podporovat místní a regionální snahy o zakládání informačních pointů (přiblížení základních potřebných informací k cílové populaci v místě) 4

5 3. Proces standardizace AICM druhý rok auditů kvality členských ICM a)informace k prvnímu roku auditů kvality ICM V návaznosti na poslání a jednu z hlavních činností AICM, kterou jsou aktivity vedoucí ke stabilizaci současných funkčních ICM a zvyšování kvality poskytovaných informačních a poradenských služeb v ICM, byl ze strany výkonného výboru AICM a členské základny AICM zahájen v prosinci 2006 proces přípravy a následné realizace vnitřního zjišťování kvality poskytovaných informačních a poradenských služeb členských ICM spojený s následnou vnitřní certifikací kvality členských ICM ČR. Podmínkou k získání udělení certifikace kvality, jako ukazatele kvalitního, plnohodnotného a dobře fungujícího ICM, je (bylo) naplnění vnitřních standardů kvality AICM ČR, které byly schváleny k realizaci Valnou hromadou členů AICM v Jihlavě v březnu Na základě vypracované metodiky auditu kvality a následné certifikace proběhla v období září 2007 až říjen 2008 v přihlášených ICM první fáze auditů kvality, jejichž úkolem bylo zjišťování naplňování přijatých vnitřních standardů. Do současné doby (říjen 2008) prošlo úspěšně certifikací kvality AICM 10 Informačních center pro mládež. Další etapa vnitřní certifikace členských ICM bude probíhat v období od ledna do září 2009 (orientačně předpokládáme zhruba další 10 přihlášených ICM k certifikaci AICM). Pro realizaci auditů v přihlášených ICM jsou v AICM ČR sestaveny základní auditorské týmy, kdy každý z nich je složen vždy ze dvou členů výkonného výboru a jednoho zástupce některého z členských ICM Předpokládáme, že na sklonku roku 2008 a do budoucna dále již budou certifikace kvality u členských ICM probíhat dle společného plánu šetření v rámci národní certifikace dle MŠMT schválené Koncepce rozvoje ICM v ČR, Tedy v těsné spolupráci s MŠMT a NICM NIDM. C. Vzdělávací a školící aktivity AICM v roce 2009 AICM ČR považuje vzdělávací aktivity, určené pro pracovníky členských ICM v ČR, za zásadní a podstatné pro další úspěšný rozvoj členských ICM a zkvalitňování jimi poskytovaných služeb. V této oblasti starostlivosti o pracovníky ICM v ČR se AICM vhodně doplňuje s aktivitami NICM NIDM a rozšiřuje tak možnosti růstu kvality pracovníků zejména členských ICM (síť AICM ČR). Pro rok 2009 AICM plánuje dva zásadní vzdělávací kurzy: 1.Vzdělávací kurz pro začínající pracovníky ICM a pro zájemce o založení ICM S realizací kurzů tohoto typu má AICM ČR významné zkušenosti. AICM byla první, která začala takové kurzy v ČR pořádat. Tyto kurzy jsou pořádány z naší strany 1 x za dva roky (dáno zatím aktuální potřebou). První kurz tohoto typu se uskutečnil v roce 2003 v Brně, druhý v roce 2005 v Prostějově a třetí v roce 2007 v Liberci. Obsah vzdělávacího kurzu vychází ze základního evropského školícího modulu MBTC (Minimal Basic Training Course), jehož autorem je organizace ERYICA. Osnovy a témata jsou však modifikovány na české prostředí Časový rozsah kurzu je plánován na 40 hodin (5 dní). Realizace tohoto kurzu je plánována na podzim 2009 (pravděpodobně při příležitosti vzdělávací výstavy EDUCA 2009 v Liberci). Předpokládaný počet frekventantů je 15 až 20 účastníků). Každý účastník kurzu.obdrží kompletní studijní materiály a osvědčení o absolvování školení vydané AICM ČR. Kvalita, potřebná kvantita a frekvence vzdělávání má zásadní vliv na úroveň služeb poskytovaných v informačních centrech pro mládež. Začínající pracovníci, spolupracovníci a dobrovolníci z jednotlivých ICM získají v rámci tohoto vzdělávacího programu nové poznatky a zkušenosti, které mohou vhodně aplikovat v práci svých ICM a zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. 5

6 Témata (okruhy) tohoto vzdělávacího kurzu jsou následující: Okruh 1 - Informace pro mládež v teorii a praxi (úvodní blok) (Historie vývoje informačních služeb pro mládež v Evropě a ČR. Informace v praxi - etika, pravdivost, nezávislost ad.) Okruh 2 a) Psychosociální specifika cílové skupiny mládeže (Základy psychologie.základy krizové intervence. Způsoby komunikace-verbální, neverbální, komunikační bariéry ad.) b)základy úspěšného vedení lidí a komunikace s lidmi (Sebepoznání. Typologie osobnosti. Způsoby komunikace.) Okruh 3 - Práce s informacemi pro mládež (Metody a způsoby získávání informací. Efektivní a vhodné způsoby prezentace a předávání informací ad.) Okruh 4 - Práce s informačními technologiemi (Ovládání a práce se základními PC programy, práce s internetem a vyhledávání informací, webové stránky, elektronické zpravodaje, dodržování zákonných norem ad.) Okruh 5 - Modelové situace v informačním centru pro mládež (Řešení praktických situací v ICM - první kontakt s uživatelem/návštěvníkem, komunikace ad) Okruh 6 - Prezentace výsledků práce ICM. Vnitřní a vnější komunikace ICM.Image.PR (Využití moderních technologií prezentace. Zásady komunikace a jednání s partnery. Zásady komunikace s médii. Vzhled pracoviště ICM ad.) Okruh 7 Kvalita a certifikace (Průvodce certifikací kvality) Školení začínajících pracovníků ICM-rozpočet Výdaj Celkem MŠMT-dotace Poznámky a vysvětlivky Služby-Ubytování nocí x 20 osob x 350,- Kč/noc Služby-Stravování dnů x 20 osob x 180,- Kč/den Služby-Pronájem pronájem školících prostor Služby-Komunikace telefony Cestovné 8000 cestovné organizátorů, lektorů a organizační 8000 doprava Materiál kancelářský-papíry, flipy, CD, toner OPPP (lektorné) lektorů x 8 hodin x 300,- Kč/hod. Celkem Management úspěšného vedení lidí vzdělávací kurz pro zřizovatelů ICM a vedoucí pracovníky ICM Na základě AICM akcentovaných potřeb vedoucích pracovníků členských ICM v ČR připravuje AICM ČR třídenní školení na téma Management úspěšného vedení lidí. Samostatnému nosnému tématu školení budou věnovaný dva samostatné dny (management). Třetí den pak budě věnován vnitřním programovým záležitostem ICM v ČR a AICM a)základním posláním vzdělávacího kurzu management je především pochopit význam lidského potenciálu jako zásadního elementu pro udržitelnost a rozvoj organizace. Specifické cíle kurzu jsou následující: 1.Posílení manažerských dovedností vedoucích pracovníků 2.Definování vlastní (osobní) strategie manažera 6

7 3.Eliminování nedostatků a chyb při práci s lidmi 4.Definování slabých a silných stránek vlastní osobnosti v roli manažera 5.Získání nových znalostí, informací a zkušeností pro aplikaci v manažerské praxi Od specifických cílu vzdělávacího kurzu se odvíjí obsah vzdělávacího kurzu (tématické bloky): I.Kdo je leader?. II.Zvládnutá a nezvládnuta komunikace (Maslowova pyramida potřeb), III.Poznání vlastních priorit (Fyziologické potřeby.potřeba bezpečí. Sociální potřeby. Úcta, respekt, uznání. Růstové potřeby. ) IV.Základní pravidla úspěšné komunikace (Pravidla komunikace). V. Nonferbální komunikace. VI. Zpětné vazby. VII. Emoční inteligence. VIII. Způsoby práce a spolupráce b)třetí den školení vnitřní záležitosti ICM v ČR a AICM Témata: a)potřeby a plán společných vzdělávacích aktivit na rok b)vyhodnocení procesu certifikace kvality v AICM a sjednocení postupů s národní certifikací kvality. Vzděl. kurz management vedení lidí - rozpočet Výdaj Celkem MŠMT-dotace Poznámky a vysvětlivky Služby-Ubytování noci x 35 osob x 400,- Kč /os./noc Služby-Stravování dny x 35 osob x 200,-Kč /os. Služby-Pronájem pronájem konfer. prostor Služby-Komunikace telefony, poštovné Cestovné 7000 cestovné organizátorů, lektorů a organizační 7000 doprava Materiál kancelářský-papíry, flipy, CD, toner OPPP (lektorné) lektor - Jiří Beníšek Celkem Programové setkání se SLOVINSKÝMI ICM Setkání bude mít za cíl vytvoření vzájemných pracovních vztahů mezi Informačními centry pro mládež na Slovinsku a v Čechách, nastartování spolupráce, seznámení s činností slovinských informačních center a především získávání a předávání zkušeností. Dalším bodem setkání bude oboustranné představení jednak činnosti zastřešujících organizací a jednak činnosti samotných ICM. Zde očekáváme vzájemnou výměnu zkušeností, předávání poznatků, pomoci při řešení problémů celkově při chodu a činnosti ICM. Délka konání setkání se předpokládá 2 dny Programové setkání se slovinskými ICM Výdaj Celkem MŠMT-dotace Poznámky a vysvětlivky Služby-Ubytování noc x 40 osob x 500,- Kč /os./noc Služby-Stravování dny x 40 osob x 200,-Kč /os. Služby-Pronájem pronájem konfer. prostor SlužbyKomunikace telefony, poštovné Cestovné cestovné organizátorů, lektorů a organizační doprava Materiál kancelářský-papíry, flipy, CD, toner OPPP 0 0 xxx Celkem

8 Personální zajištění vzdělávacích aktivit, konference a setkání Školení pro začínající pracovníky ICM Organizačně bude zajišťovat tuto akci především sekretář AICM. Lektorský tým pak bude složen především ze zkušených pracovníků ICM v síti AICM, pracovníků ICM NIDM a částečně externího lektora (psycholog). Celkově školení povede český lektor (Jan Čepelák)- absolvent kurzu školitelů ERYICA (Brusel, Belgie, 2002). Celkově počítáme s cca se sedmi lektory. Management úspěšného vedení lidí vzdělávací kurz pro zřizovatelů ICM a vedoucí pracovníky ICM Tématické bloky managementu bude lektorovat externí lektor (Jiří Beníšek) se specializaci na tuto problematiku, poslední den školení určený pro vnitřní záležitosti AICM budou vést členové výkonného výboru AICM. Programová konference a setkání Slovensko Zde v pravém slova smyslu nepočítáme s lektory, ale tým bude složen ze zkušených zástupců VV AICM a ICM v ČR. S jejich honorováním nepočítáme. D. Centrální prezentace a výstavy. Propagace AICM a ICM v ČR Centrální prezentace a výstavy Účast AICM ČR na důležitých celonárodních prezentačních aktivitách bude v roce 2009 následující: Prezentace AICM na veletrhu Regiontour Brno (leden 2009) Mezinárodní veletrh turistických možnostech v regionech Prezentační expoziční účast na výstavě Vzdělání a řemeslo 2009 (podzim 2009, České Budějovice Prezentace na výstavě "Scholaris" Olomouc- prezentace středních škol (listopad 2009) Informační a prezentační expozice ICM a AICM na veletrhu Educa 2009 (listopad 2009, Liberec) Prezentační výstava na veletrhu "Učeň,středoškolák,vysokoškolák"Ostrava (prosinec 2009) Základní obsah prezentačních projektů: Modelové ICM. Informační sekce o činnosti ICM a partnerů. Tuzemské a EU programy pro mládež. Prezentace informačních materiálů. Realizace odborných seminářů na vybraná témata. Prezentace profesní diagnostiky ad. Výstavy a prezentace Výdaj Celkem MŠMT-dotace Poznámky a vysvětlivky Služby-pronájem Pronáj.výst. prost.-educa, Učeň, Scholaris OPPP Odborná obsluha expozic 10os x 20 hod/os x 60, Kč/h Materiál Výstavní realizace Doprava Doprava materiálu a osob na prezentační výstavy Celkem

9 Propagace AICM a ICM v ČR Pro rok 2009 jsou plánovány následující informačně - propagační záměry: Tištěné materiály Aktualizovaná verze plakátu ICM. Reedice letáku AICM. Propagačně informační drobné předměty Prezenční předměty samolepky, kalendáříky s potiskem ICM, tašky, propagační předměty Propagace a tisk informačních materiálů AICM Výdaj Celkem MŠMT-dotace Poznámky a vysvětlivky Tisk plakátu cca 2000 ks,letáku ICM(reedice)6000ks Služby-tisk Služby kalendáře, samolepky ICM a propagační předměty Celkem

10 AICM ČR Souhrn finančních nákladů a požadavků projektu AICM ČR - MŠMT ČR 2009 IV- I-Ústředí AICM II-Vzdělávání Prezentace.Propagace Celkové součty NÁKLADY / PROJEKT Rozpočet Požadavek Rozpočet Požadavek Rozpočet Požadavek Celkem Požadavek Služby Cestovné,doprava OPPP Materiálové náklady CELKEM % Zdroj Souhrn předpokládaných finančních zdrojů projektu AICM 2009 Předpokládaná částka Vlastní podíl MŠMT ČR Programy EU Celkem

11 III. Zdůvodnění a předpokládaný přínos projektu Důvodem projektu a činnosti AICM spočívá především v realizaci společných aktivit s ICM ČR(školení, veletrhy ad), dává možnost obrátit se, jak ze strany stávajících členů, tak i ze stran zájemců o zřízení ICM, na jeden kontaktní bod AICM s dotazem či problémem. Umožňuje členům participovat na společných projektech.vytváří společný propagační design a aktivně podporuje propagaci AICM a její členů. Napomáhá při vzniku nových ICM.V neposlední řadě řeší strategické a koncepční materiály. Projekt svými aktivitami (školení,vzdělávací kurzy, setkání) přispěje k větší informovanosti a profesionalitě pracovníků ICM, zdokonalí služby a tím zlepší kvalitu informačních center pro mládež v ČR. Proces Certifikace ICM, který v minulých letech (2007,2008) byl realizován jako proces standardů kvality ICM a který je základním schváleným materiálem AICM určeným: a)pro posouzení úrovně kvality služeb v jednotlivých členských ICM ze strany AICM ČR - prostředek a nástroj pro zajištění a kontrolu stanovené úrovně kvality členů Asociace informačních center pro mládež poskytujících informační služby. b)pro zřizovatele, vedoucí a další pracovníky ICM jako závazná osnova pro analýzu a pozitivní korigování vlastní činnosti ICM směrem k vyšší kvalitě poskytovaných služeb Přínosem realizování standardizovaných auditů bude v konečném důsledku zlepšení úrovně a kvality informačních a poradenských služeb, které ICM v ČR poskytují cílovým skupinám dětí, mládeže, pedagogickým a výchovným pracovníkům a další veřejnosti Poznámka: Povinnost zažádat o certifikaci bude mít každý člen AICM ve dvouletém období. Tzn. že současní členové AICM musejí o certifikaci zažádat v období od do ICM, která v tomto období nezažádají o certifikaci nebo standardy nesplní, buď zůstanou dále členi s hlasem poradním nebo se jejich statut změní pouze na členy s hlasem poradním. Proces standardizace rozliší a oddělí informační centra pro mládež, která jsou v současné době členy AICM na Informační centra pro mládež aktivní, fungující a méně fungující. Společnými plánovanými aktivitami (veletrhy apod.) a společným propagačním designem, který se již v minulosti vybudoval, pomůže účinnější a jednodušší cestou zajistit propagaci nejen AICM, ale i všech jejich členů ICM ČR. Zvýší tím povědomí u cílových skupin a široké veřejnosti. Projekt má opodstatnění v lepší přehlednosti o fungování ICM v České republice, možnosti pomoci zájemcům o zřízení nového ICM a zároveň o informační provázanosti mezi jednotlivými informačními centry a ostatními organizacemi (např. NNO). IV. Materiální a personální zajištění projektu Projekt AICM je materiálně zajištěn formou kancelářského pracoviště( prostory ICM Č.Budějovice) pro sekretářské práce.zde je sekretáři k dispozici veškeré technické a materiální zajištění včetně notebooku a barevné tiskárny. Pro konání školení a výstav využívá AICM dataprojektor a vizualizér. 11

12 Projekt bude v roce 2009 zajišťován personálně následujícím způsobem: - Výkonný výbor AICM ČR v pětičlenném obsazení - Sekretář AICM ČR - Účetní (smluvní) - Revizní a kontrolní skupinou (tři členové mimo výkonný výbor) - Na realizaci projektu se budou dále podílet pracovníci a dobrovolníci jednotlivých členských ICM dle potřeb a dohod. V.Rámcový harmonogram ústředních aktivit AICM ČR Pravidelné činnosti ústředí AICM ČR -Jednání VV AICM ČR (zasedání ca 1 x za dva měsíce, jinak pravidelná komunikace a řešení aktivit ovou cestou) -Plnění jednotlivých úkolů dle časového harmonogramu aktivit (výbor, členská ICM) -Jednání valné hromady AICM ČR (jaro 2009) -Pravidelná denní činnost sekretáře, členů výboru a účetní (programové, organizační a administrativní činnosti) -Měsíční vydávání informačního elektronického bulletinu AICM ČR -Auditorské cesty po ICM v ČR (kvalita, standardy, pomoc) Rámcové úkoly v jednotlivých měsících roku 2009 Leden -Příprava kalendáře centrálních aktivit AICM a dílčích aktivit ICM v roce Vyhodnocení činnosti ICM a AICM ČR, vyúčtování státních dotací MŠMT za rok Příprava a realizace veletrhu Regiontour v Brně - Oslovení zájemců a následná pomoc při zřízení nových ICM (Plzeňský, Zlínský kraj) Únor - Činnost revizní komise AICM vnitřní kontrola hospodaření v AICM - Příprava a organizační zajištění valné hromady AICM - Zpracování výroční zprávy za rok 2008,příprava VZ ke schválení na valné hromadě v březnu Březen -Výměny informací v síti AICM ČR i mimo ni (včetně elektronicky sdílených informací) - Konání valné hromady AICM - Příprava Programového setkání se slovinskými ICM - Vyhlášení III. fáze auditorských výjezdů - standardizace ICM Duben - Práce na současných webových stránkách (tvorba v německé, anglické a francouzské mutaci) - Konání akce Programové setkání se slovinskými ICM - Auditorské výjezdy v přihlášených ICM v rámci standardizace ICM Květen -Realizace podpory aktivit v oblasti EU spolupráce (Měsíc Evropy v ICM) -Realizace podpory spolupráce s ostatními dětskými a mládežnickými NNO - podpora Bambiriády Auditorské výjezdy v přihlášených ICM v rámci standardizace ICM Červen -Vyhodnocení spolupráce na projektu Bambiriáda -Příprava jednotlivých prezentačních a výstavních projektů AICM ČR (podzimní aktivity) - Auditorské výjezdy v přihlášených ICM v rámci standardizace ICM Červenec a srpen -Příprava tiskových podkladů pro tisk plakátu, reedice letáku,drobné propagační předměty AICM -Příprava účasti AICM a ICM na CVVZ a regionálních VVZ - Konečný tisk a distribuce propagačních materiálů AICM 12

13 - Organizační příprava a oslovení partnerů k účasti kurzu pro zřizovatele ICM Management Září - Uplatňování standardů v praxi vyhodnocení všech ICM. Předání vyhodnocení na MŠMT (odbor pro mládež) jako jeden z podkladů pro hodnocení projektů ICM na rok 2010, Vydávání certifikátů kvality poskytovaných služeb ICM - Konání kurzu pro zřizovatele ICM a vedoucí pracovníky ICM Management úspěšného vedení lidí - Příprava a prezentace AICM, ICM a partnerů na výstavě Vzdělání a řemeslo v ČB Říjen -Zpracování centrálního projektu AICM ČR na rok Příprava a organizační zajištění Vzdělávací kurz pro začínající ICM - Tisk a distribuce malých kalendářů AICM Listopad -Realizace aktivní prezentace AICM, ICM a partnerů na výstavě, Scholaris (Olomouc) a Educa (Liberec) - Konání vzdělávacího kurzu pro začínající ICM (Liberec) Prosinec - Příprava vyhodnocení a vyúčtování projektů ICM a AICM za rok Realizace a prezentace na veletrhu Učeň, středoškolák.(ostrava) Další úkoly budou stanovovány postupně dle dispozic VV AICM ČR. V Českém Krumlově dne 24. října 2008 Za AICM připravili: Vlastimil Kopeček, Jitka Kubíčková 13

Rámcový harmonogram aktivit Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež

Rámcový harmonogram aktivit Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež RÁMCOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT Asociace pro podporu rozvoje informační ch center pro mládež Aktivity a činnosti AICM ČR jsou zaměřeny ve svém obsahu v rozhodující míře na usnadňování rovného přístupu dětí

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013. ICM Prostějov

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013. ICM Prostějov Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2013 ICM Prostějov 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Informační centrum pro mládež Prostějov Komenského 17, 796 01 Prostějov Zřizovatel:

Více

Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy. Dotace pro rok: 2005

Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy. Dotace pro rok: 2005 Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy Dotace pro rok: 2005 Žadatel/predkladatel projektu: (úplný a presný název) Právní forma žadatele:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Jilemnice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Jilemnice ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014 ICM Jilemnice Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Zřizovatel: CMJ o.s. Adresa ICM: ICM Jilemnice, Kostelní 1, 514 01 Jilemnice Adresa sídla: Roztocká

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Prostějov

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Prostějov Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014 ICM Prostějov 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Informační centrum pro mládež Prostějov Komenského 17, 796 01 Prostějov Zřizovatel:

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více