Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene"

Transkript

1 Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene I. Smluvní strany Město Český Krumlov, IČ , se sídlem Český Krumlov, nám. Svornosti 1 PSČ , zastoupené Ing.Lubošem Jedličkou-starostou města jako prodávající a oprávněný z věcného břemene a jako kupující a povinný z věcného břemene II. Předmět prodeje Město Český Krumlov je vlastníkem níže uvedených nemovitostí v katastrálním území Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov: a) parcela č. 219/67-ostat. plocha/jiná plocha o výměře m 2 b) parcela č. 219/68-ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře m 2 c) parcela č. 219/69-ostat. plocha/jiná plocha o výměře m 2 d) parcela č. 219/72-ostat.plocha/jiná plocha o výměře 226 m 2 Tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj-katastrální pracoviště Český Krumlov na LV č pro obec Český Krumlov, k.ú. Přísečná -Domoradice. Tyto nemovitosti jsou předmětem prodeje dle této kupní smlouvy. III. Prodej Prodávající, město Český Krumlov, prodává touto smlouvou do vlastnictví kupujícího nemovitosti specifikované v čl.ii. této smlouvy se všemi jejich součástmi za 1

2 sjednanou kupní cenu ve výši ,- Kč (slovy čtyřicet čtyři milióny dvacet šest tisíc dvě stě korun českých) a kupující touto smlouvou tyto nemovitosti za tuto cenu do svého vlastnictví kupuje a přijímá. IV. Splatnost kupní ceny Sjednanou kupní cenu v celkové výši ,- Kč se zavazuje kupující zaplatit a již zaplatil na účet města Český Krumlov vedený u Komerční banky a.s., č.ú /0100 před podpisem této kupní smlouvy. V. Stav nemovitostí Kupující prohlašuje, že byl seznámen s technickým a právním stavem převáděných nemovitostí, zejména s tím, že na převáděných nemovitostech se nacházejí inženýrské sítě a stavby specifikované v čl.xi.této smlouvy, dále inženýrské sítě ve vlastnictví třetích osob, zejména parovodní potrubí, plynovodní potrubí, silnoproudé kabely, telekomunikační kabely a dále s tím, že předmětné pozemky se nachází v území, které je v platném územním plánu města Český Krumlov vyznačeno jako poddolované území. Kupující potvrzuje, že byl seznámen s územním plánem města Český Krumlov (dále jen ÚP) platným ke dni uzavření této smlouvy, zejména pak v té části, která stanoví limity funkčního a prostorového uspořádání území tvořeného nemovitostmi, které jsou předmětem prodeje dle této kupní smlouvy. Kupující a prodávající sjednávají, že prodávané nemovitosti se prodávají a kupující je přejímá ve stavu jak stojí a leží, ve smyslu a s právními důsledky dle 501 zák.č.40/1964 Sb. To znamená, že prodávající neodpovídá kujícímu za jakékoli jejich vady. VI. Investiční záměr kupujícího Schválení prodeje nemovitostí specifikovaných v čl. II. této kupní smlouvy Zastupitelstvem města Český Krumlov kupujícímu, je založeno a spojeno s kladným posouzením investičního záměru kupujícího na těchto nemovitostech Zastupitelstvem města Český Krumlov, tak jak je tento investiční záměr specifikován v dokumentaci předložené kupujícím městu Český Krumlov (dále jen dokumentace záměru), která tvoří přílohu usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov č.. /../.. ze dne, kterým byl schválen prodej nemovitostí dle této kupní smlouvy kupujícímu. Kupující je plně seznámen s tím, že investiční záměr, tak jak je specifikován v dokumentaci záměru nemusí být v době uzavření této kupní smlouvy v souladu s platným ÚP a k jeho realizaci (zastavění a využití nemovitostí specifikovaných v čl.i.této smlouvy) je potřebná změna ÚP v rozsahu a obsahu souladném s investičním záměrem kupujícího dle dokumentace záměru a následné vydání 2

3 příslušných správních rozhodnutí, zejména stavebněprávních (územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas). Město Český Krumlov investiční záměr kupujícího, tak jak je specifikován v dokumentaci záměru podporuje. Výslovně se však sjednává a kupující bere na vědomí, že město Český Krumlov negarantuje kupujícímu změnu ÚP v rozsahu a obsahu souladnému s investičním záměrem kupujícího dle dokumentace záměru, ani následné vydání příslušných správních rozhodnutí, zejména stavebněprávních, podmiňujících realizaci investičního záměru kupujícího, když změna ÚP a vydání správních rozhodnutí podléhá režimu stanovenému obecně platnými právními předpisy a je v kompetenci příslušných orgánů státní správy a Zastupitelstva města Český Krumlov. Město Český Krumlov nenese žádnou odpovědnost vůči kupujícímu, či jiným osobám, a kupující nemůže uplatňovat vůči městu Český Krumlov žádné nároky, za nerealizaci změny ÚP či nevydání potřebných rozhodnutí, podmiňujících realizaci investičního záměru kupujícího, ani za nerealizaci tohoto záměru z jakýchkoli jiných důvodů. Tím nejsou dotčena práva kupujícího sjednaná v čl.x. této kupní smlouvy. VII. Zvláštní závazky kupujícího Kupující se zavazuje činit sám nebo prostřednictvím jím pověřených osob veškeré kroky a úkony potřebné k realizaci investičního záměru dle dokumentace záměru specifikované v čl.vi. této kupní smlouvy. Zejména se kupující zavazuje: a) Požádat ve lhůtě nejdéle dvou měsíců od uzavření této kupní smlouvy příslušný Odbor územního plánování a památkové péče MÚ Český Krumlov o poskytnutí územně plánovací informace dle 21 zákona č. 183/2006 Sb. o podmínkách využití území tvořeného nemovitostmi specifikovanými v čl.ii. této kupní smlouvy k investičními záměru kupujícího dle dokumentace záměru ve vztahu k platnému ÚP. V žádosti o územně plánovací informaci musí kupující uvést konkrétní požadavek na informaci zda jeho investiční záměr dle dokumentace záměru je v souladu s platným ÚP a zda realizace jeho investičního záměru dle dokumentace záměru vyžaduje změnu ÚP pro území tvořené nemovitostmi specifikovanými v čl.ii. této kupní smlouvy. V žádosti uvede kupující konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení staveb a případné doplňující informace vyžádané příslušným Odborem územního plánování a památkové péče MÚ Český Krumlov. Se žádosti kupující předloží poskytovateli informace kompletní dokumentaci záměru. Podaná žádost o územně plánovací informaci musí mít obsahové náležitosti stanovené zákonem č.183/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy. Pokud z takto vyžádané územně plánovací informace vyplyne, že investiční záměr kupujícího dle dokumentace záměru není v souladu s platným ÚP, zavazuje se kupující usilovat z pozice vlastníka nemovitostí prodávaných touto smlouvou o 3

4 změnu ÚP v rozsahu a obsahu souladném s investičním záměrem kupujícího dle dokumentace záměru. V intencích toho se kupující zavazuje zejména tuto změnu legálním způsobem ( 44 písm.d/ zák.č.183/2006 Sb.) u orgánů a subjektů kompetentních k rozhodování o pořízení územního plánu s potřebnými podklady navrhnout nejpozději do dvanácti měsíců od poskytnutí takové územně plánovací informace. Kupující se zavazuje na podaném návrhu setrvat a s ohledem na skutečnost, že kupujícím navržené pořízení změny územního plánu je vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, úplně uhradit zpracovateli náklady na její zpracování a na mapové podklady ( 45 odst.4 zák.č.183/2006 Sb.) b) V souladu s požadavky obecně platných právních předpisů, zajistit zhotovení veškeré projektové dokumentace potřebné k vydání kladného územního rozhodnutí pro realizaci investičního záměru dle dokumentace záměru, včetně jejího projednání s dotčenými subjekty a orgány a na podkladě toho činit veškeré úkony potřebné k vydání územního rozhodnutí pro stavby a zařízení dle investičního záměru (dále též ÚR). Řádnou žádost o vydání ÚR podat nejpozději do dvanácti měsíců od poskytnutí územně plánovací informace dle čl.vii., písm. a) z níž vyplyne, že investiční záměr kupujícího dle dokumentace záměru je v souladu s platným ÚP. Pokud z poskytnuté územně plánovací informace dle čl.vii., písm. a) vyplyne, že investiční záměr kupujícího dle dokumentace záměru není v souladu s platným ÚP, je kupující povinen podat řádnou žádost o vydání ÚR nejpozději do dvanácti měsíců od vydání změny ÚP 54 zák.č.183/2006 Sb.) v rozsahu a obsahu souladném s investičním záměrem kupujícího dle dokumentace záměru. c) V souladu s požadavky obecně platných právních předpisů zajistit zhotovení veškeré projektové dokumentace potřebné k vydání příslušných kladných rozhodnutí pro realizaci staveb a zařízení dle investičního záměru, zejména stavebních povolení, (dále též SP), včetně jejího projednání s dotčenými subjekty a orgány, a na podkladě toho činit veškeré úkony potřebné k vydání SP pro stavby a zařízení dle investičního záměru. Řádnou žádost o vydání SP v rozsahu a obsahu souladném s investičním záměrem kupujícího dle dokumentace záměru podat nejpozději do dvanácti měsíců od nabytí právní moci vydaného ÚR. d) Zajistit realizaci veškerých staveb a zařízení dle investičního záměru v souladu s podmínkami vydaných SP nejpozději do tří let od nabytí právní moci příslušného vydaného SP. e) Zajistit vydání příslušných rozhodnutí o povolení užívání staveb a zařízení (kolaudační souhlas) dle investičního záměru dle dokumentace záměru do čtyř let od nabytí právní moci vydaného příslušného SP. f) V rámci realizace investičního záměru řešit a vybudovat na vlastní náklad: stavby komunikací pro dopravní napojení a obslužnost nemovitostí prodávaných touto kupní smlouvou a staveb a zařízení na nich dle 4

5 investičního záměru vybudovaných, splňující parametry obecně platných předpisů (zejména zák.č. 13/1997 Sb.), a podmínku zajištění dopravního propojení kruhového objezdu na parcele č.219/3 na sídlišti Mír v Českém Krumlově s parcelami č. 219/66, ostat.pl./ostatní komunikace, č.143/18, ostat.pl./ostatní komunikace a č.219/65, ostat.pl./ostatní komunikace (vše v k.ú. Přísečná Domoradice) a takto vybudované komunikace a jejich součásti dle zákona č.13/1997 Sb., zejména přilehlé chodníky pro pěší, dopravní značení, kanalizaci a úpravy k odvádění vody k odvádění povrchových vod z těchto komunikací, dešťové vpusti s šachtami a přípojkami do kanalizačního řádu, převést na písemnou výzvu města Český Krumlov za cenu ,-Kč s veškerou stavební a provozní dokumentací do vlastnictví města Český Krumlov a k pozemkům na nichž se tyto komunikace a jejich součásti budou nacházet, zřídit bezplatně pro město Český Krumlov věcné břemeno bezplatného umístění, údržby, obnovy a práva užívání těchto komunikací jako veřejně přístupných pozemních komunikací, sloužících převážně místní dopravě a opravňující jejich vlastníka a osoby jím pověřené k přístupu za účelem jejich údržby, oprav, rekonstrukcí a revizí. Vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu (zák.č.274/2001 Sb.) pro zásobování pitnou vodou a svádění a likvidaci odpadních vod a oddílnou kanalizaci sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod pro nemovitosti prodávané touto kupní smlouvou a stavby a zařízení na nich dle investičního záměru vybudovaných, splňující parametry obecně platných předpisů a takto vybudované vodohospodářské stavby převést na písemnou výzvu města Český Krumlov za cenu ,- Kč s veškerou stavební a provozní dokumentací do vlastnictví města Český Krumlov a k pozemkům na nichž se vodohospodářské stavby budou nacházet zřídit bezplatně pro město Český Krumlov věcné břemeno bezplatného umístění, údržby, rekonstrukcí, obnovy a práva užívání těchto staveb k účelu pro který byly zřízeny a opravňující jejich vlastníka a osoby jím pověřené k přístupu za účelem jejich údržby, oprav, rekonstrukcí a revizí. Veřejné osvětlení pro nemovitosti prodávané touto kupní smlouvou a místní komunikace a chodníky na nich dle investičního záměru vybudované, splňující parametry obecně platných předpisů a takto vybudované veřejné osvětlení, převést na písemnou výzvu města Český Krumlov za cenu ,- Kč s veškerou stavební a provozní dokumentací do vlastnictví města Český Krumlov a k pozemkům, na nichž se veřejné osvětlení bude nacházet, zřídit bezplatně pro město Český Krumlov věcné břemeno bezplatného umístění, údržby, rekonstrukcí, obnovy a práva užívání těchto staveb k účelu, pro který byly zřízeny a opravňující jejich vlastníka a osoby jím pověřené k přístupu za účelem jejich údržby, oprav, rekonstrukcí a revizí. g) V rámci realizace investičního záměru řešit na vlastní náklad: 5

6 Odstranění či změny a úpravy staveb a zařízení nevyjmenovaných v čl.v. této smlouvy v případě, že existence takových staveb a zařízení bude zjištěna a že dle uvážení kupujícího budou tato opatření potřebná. h) Kupující a prodávající sjednávají dohodu ve prospěch E.ON Distribuce a.s., IČ a E.ON Česká republika s.r.o., IČ jako oprávněných ze smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění inženýrských sítí a jiných vedení, jejíž kopie tvoří, jako příloha, nedílnou součást této kupní smlouvy tak, že kupující v rozsahu, ve kterém se předmětná smlouva o budoucí smlouvě vztahuje k nemovitostem převáděným touto kupní smlouvou, vstupuje do práv a povinností sjednaných ve shora uvedené smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na místo prodávajícího města Český Krumlov. Tato dohoda o záměně účastníka předmětné smlouvy vstoupí v účinnost dnem, kdy se k ní připojí shora uvedený oprávněný tj. E.ON Distribuce a.s., IČ a E.ON Česká republika s.r.o., IČ VIII. Smluvní pokuta Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu městu Český Krumlov pokutu ve výši (jedné třetiny kupní ceny ) ,-- Kč (slovy:čtrnáct milionů korun českých) pokud nesplní zcela nebo i částečně svůj závazek sjednaný v čl. VII. písm.a), nebo v čl. VII. písm.b), nebo v čl. VII. písm.c), nebo v čl. VII. písm.d), nebo v čl. VII. písm.e), nebo v čl. VII. písm.f) a nebo v čl.vii., písm.g) této kupní smlouvy s tím, že smluvní pokutu lze uplatnit pouze jednou a nikoli opakovaně. IX. Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy Pro případ, že z územně plánovací informace dle čl.vii.,písm.a) vyplyne, že investiční záměr kupujícího dle dokumentace záměru není v souladu s platným ÚP, má kupující právo odstoupit od této kupní smlouvy pokud ve lhůtě 48 (čtyřicet osm) měsíců ode dne kdy kupující splní svůj závazek podat řádný a úplný návrh na změnu ÚP dle 44 písm.d/ zák.č.183/2006 Sb. dle ujednání čl.vii., písm.a) této kupní smlouvy, nedojde k vydání změny ÚP ( 54 zák.č.183/2006 Sb.) v rozsahu a obsahu souladném s investičním záměrem kupujícího dle dokumentace záměru. Kupující má právo od smlouvy odstoupit z tohoto důvodu nejdéle ve lhůtě 6 měsíců ode dne kdy dojde ke vzniku sjednaného důvodu k odstoupení. Marným uplynutím této lhůty sjednané právo kupujícího na odstoupení od smlouvy zaniká. Lhůta k odstoupení je kupujícím dodržena, pokud bude v této lhůtě odstoupení doručeno prodávajícímu městu Český Krumlov. Sjednané právo kupujícího odstoupit od této smlouvy zaniká rovněž v případě, pokud by kupující bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího předmětné nemovitosti specifikované v čl.ii. nebo čl.xv. této smlouvy, nebo jejich část, nebo podíl na nich prodal, daroval, vložil do obchodní společnosti, nebo jinak zcizil, zatížil zástavním právem, věcnými břemeny s výjimkou věcných břemen zřizovaných či vzniklých ze zákona či jinými právy třetích osob. 6

7 Odstoupení musí být písemné a musí v něm být uveden konkrétní důvod odstoupení sjednaný touto smlouvou, jinak je neplatné a neúčinné. Parametr souladnosti vydané změny ÚP s investičním záměrem kupujícího dle dokumentace záměru se považuje za splněný, pokud vydanou změnou ÚP bude stanoveno přípustné využití nemovitostí, které tvoří předmět koupě dle této kupní smlouvy, v hlavní funkci pro zařízení obchodní sféry a stavby a zařízení občanské vybavenosti. Úplná detailní shoda vydané změny ÚP s dokumentací záměru se k naplnění parametru souladnosti nevyžaduje. Kupující má právo takto odstoupit od smlouvy pouze tehdy, pokud zcela splní svůj závazek sjednaný v čl. VII. písm.a/ této kupní smlouvy. Odstoupením se tato kupní smlouva zrušuje. Kupující vydá městu Český Krumlov nemovitosti, které tvoří předmět této kupní smlouvy, nezatížené jakýmikoli právy třetích osob, k nimž prodávající nedal předchozí písemný souhlas. Povinnost vydání těchto nemovitostí je ze strany kupujícího splněna tím, že dojde k provedení zápisu vlastnického práva města Český Krumlov do příslušného katastru nemovitostí. Kupující učiní úkony nutné k tomu, aby vlastnické právo prodávajícího města Český Krumlov bylo zapsáno do příslušného katastru nemovitostí zejména uzná vlastnické právo města Český Krumlov k předmětným nemovitostem formou notářského zápisu. Prodávající město Český Krumlov vrátí kupujícímu přijatou kupní cenu za nemovitosti prodané touto kupní smlouvou do šesti měsíců od provedení zápisu vlastnického práva města Český Krumlov k těmto nemovitostem nezatíženým jakýmikoli právy třetích osob k nimž prodávající nedal předchozí písemný souhlas do příslušného katastru nemovitostí. Na úhradu jakýchkoli jiných částek či plnění z titulu odstoupení od smlouvy kupující nemá nárok. X. Právo prodávajícího na odstoupení od smlouvy Prodávající město Český Krumlov má právo odstoupit od této kupní smlouvy pokud : a) kupující nesplní zcela nebo i jen částečně svůj závazek sjednaný v čl. VII. písm.a/ této kupní smlouvy, nebo b) kupující nesplní zcela nebo i jen částečně svůj závazek sjednaný v čl. VII. písm.b/ této kupní smlouvy, nebo c) kupující nesplní zcela nebo i jen částečně svůj závazek sjednaný v čl. VII. písm.c/ této kupní smlouvy, nebo 7

8 d) kupující nesplní zcela nebo i jen částečně svůj závazek sjednaný v čl. VII. písm.d/ této kupní smlouvy, nebo e) kupující nesplní zcela nebo i jen částečně svůj závazek sjednaný v čl. VII. písm.e/ této kupní smlouvy, nebo f) kupující nesplní zcela nebo i jen částečně svůj závazek sjednaný v čl. VII. písm.f/ této kupní smlouvy, nebo g) kupující nesplní, nebo nebude respektovat zcela nebo i jen částečně svůj závazek sjednaný v čl. VII. písm.g) této kupní smlouvy. Odstoupení musí být písemné a musí v něm být uveden konkrétní důvod odstoupení sjednaný touto smlouvou, jinak je neúčinné. Odstoupením se tato kupní smlouva zrušuje. Kupující vydá městu Český Krumlov nemovitosti, které tvoří předmět této kupní smlouvy. Povinnost vydání těchto nemovitostí je ze strany kupujícího splněna tím, že dojde k provedení zápisu vlastnického práva města Český Krumlov do příslušného katastru nemovitostí.kupující učiní úkony nutné k tomu, aby vlastnické právo prodávajícího města Český Krumlov bylo zapsáno do příslušného katastru nemovitostí zejména uzná vlastnické právo města Český Krumlov k předmětným nemovitostem formou notářského zápisu. Prodávající město Český Krumlov vrátí kupujícímu přijatou kupní cenu za nemovitosti prodané touto kupní smlouvou do 12 měsíců od provedení zápisu vlastnického práva města Český Krumlov do příslušného katastru nemovitostí. Na úhradu jakýchkoli jiných částek či plnění z titulu odstoupení od smlouvy kupující nemá nárok. XI. Zřízení věcných břemen A. Kupující, jako vlastník parcely č. 219/68-ostat. plocha/ostat.komunikace v obci Český Krumlov a katastrálním území Přísečná -Domoradice, jako povinný z věcného břemene, zřizuje na celé této parcele ve prospěch prodávajícího města Český Krumlov, jako oprávněného z věcného břemene a jako vlastníka stavby místní komunikace dle 6 zák.č.13/1997 Sb. s jejími součástmi dle 12 zák.č.13/1997 Sb., které tvoří zejména přilehlé chodníky pro pěší, dopravní značení, silniční zeleň, kanalizace a úpravy k odvádění vody k odvádění povrchových vod z této komunikace, dešťové vpusti s šachtami a přípojkami do kanalizačního řádu a veřejné osvětlení, věcné břemeno opravňující k umístění, údržbě, obnově a užívání této místní komunikace jako veřejně přístupné pozemní komunikace, sloužící převážně 8

9 místní dopravě a opravňující jejího vlastníka a osoby jím pověřené k přístupu za účelem údržby, oprav, rekonstrukcí a revizí. Věcné břemeno se zřizuje jako právo věcné, zapisované do katastru nemovitostí, a to úplatně a na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení tohoto věcného břemene se sjednává ve výši ,-Kč (slovy deset-tisíc-korun-českých),a bude oprávněným z věcného břemene uhrazena povinnému z věcného břemene do 20-ti dnů od doručení rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, pracoviště Český Krumlov o vkladu tohoto věcného břemene do katastru nemovitostí. Výkon práv z tohoto věcného břemene oprávněným z věcného břemene je sjednán bezplatně. Takto zřízené věcné břemeno se váže na celé břemenem zatížené nemovitosti a přechází s každým dalším převodem či přechodem vlastnického práva k těmto nemovitostem nebo jejich částem na jejich vlastníka. Takto zřízené věcné břemeno opravňuje vlastníka předmětné místní komunikace a přechází s každým dalším převodem či přechodem vlastnického práva k této stavbě na jejího vlastníka. Oprávněný z věcného břemene právo odpovídající takto zřízenému věcnému břemeni přijímá a povinný z věcného břemene se zavazuje výkon tohoto práva strpět. B. Kupující, jako vlastník parcely č. 219/68-ostat. plocha/ostat.komunikace v obci Český Krumlov a katastrálním území Přísečná -Domoradice č. 219/69-ostat. plocha/jiná plocha v obci Český Krumlov a katastrálním území Přísečná -Domoradice, jako povinný z věcného břemene, zřizuje na celých těchto parcelách ve prospěch prodávajícího města Český Krumlov, jako oprávněného z věcného břemene a jako vlastníka stavby vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu (zák.č.274/2001 Sb.) a oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod, věcné břemeno opravňující k umístění, údržbě, obnově a užívání těchto staveb pro zajištění zásobování pitnou vodou a svádění a likvidaci odpadních vod a k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod a opravňující jejího vlastníka a osoby jím pověřené k přístupu za účelem údržby, oprav, rekonstrukcí a revizí. Věcné břemeno se zřizuje jako právo věcné, zapisované do katastru nemovitostí, a to úplatně a na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení tohoto věcného břemene se sjednává ve výši ,- Kč (slovy deset-tisíc-korun-českých), a bude oprávněným z věcného břemene uhrazena povinnému z věcného břemene do 20-ti dnů od doručení rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, pracoviště Český Krumlov o vkladu tohoto věcného břemene do katastru nemovitostí. Výkon práv z tohoto věcného břemene oprávněným z věcného břemene je sjednán bezplatně. Takto zřízené věcné břemeno se váže na celé břemenem zatížené nemovitosti a přechází s každým dalším převodem či přechodem vlastnického práva k těmto nemovitostem nebo jejich částem na jejich vlastníka. Takto zřízené věcné břemeno opravňuje vlastníka předmětné stavby a přechází s každým dalším převodem či přechodem vlastnického práva k této stavbě na jejího vlastníka. 9

10 Oprávněný z věcného břemene právo odpovídající takto zřízenému věcnému břemeni přijímá a povinný z věcného břemene se zavazuje výkon tohoto práva strpět. C. Kupující, jako vlastník parcely č. 219/68-ostat. plocha/ostat.komunikace v obci Český Krumlov a katastrálním území Přísečná -Domoradice č. 219/69-ostat. plocha/jiná plocha v obci Český Krumlov a katastrálním území Přísečná -Domoradice, jako povinný z věcného břemene, zřizuje na celých těchto parcelách ve prospěch prodávajícího města Český Krumlov, jako oprávněného z věcného břemene a jako vlastníka stavby kolektoru dle rozhodnutí č. SÚ 1753/91-BV ze dne vydané MěÚ Český Krumlov, věcné břemeno opravňující k umístění, údržbě, obnově a užívání této stavby a opravňující k přístupu za účelem údržby, oprav, rekonstrukcí a revizí této stavby. Věcné břemeno se zřizuje jako právo věcné, zapisované do katastru nemovitostí, a to úplatně a na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení tohoto věcného břemene se sjednává ve výši ,-Kč (slovy deset-tisíc-korun-českých),a bude oprávněným z věcného břemene uhrazena povinnému z věcného břemene do 20-ti dnů od doručení rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, pracoviště Český Krumlov o vkladu tohoto věcného břemene do katastru nemovitostí. Výkon práv z tohoto věcného břemene oprávněným z věcného břemene je sjednán bezplatně. Takto zřízené věcné břemeno se váže na celé břemenem zatížené nemovitosti a přechází s každým dalším převodem či přechodem vlastnického práva k těmto nemovitostem nebo jejich částem na jejich vlastníka. Takto zřízené věcné břemeno opravňuje vlastníka předmětné stavby a přechází s každým dalším převodem či přechodem vlastnického práva k této stavbě na jejího vlastníka. Oprávněný z věcného břemene právo odpovídající takto zřízenému věcnému břemeni přijímá a povinný z věcného břemene se zavazuje výkon tohoto práva strpět. XII. Vklad do katastru nemovitostí Podle této smlouvy nechť je povolen a proveden vklad vlastnického práva kupujícího k nemovitostem specifikovaným v čl.ii.této kupní smlouvy a vklad věcných břemen zřízených dle čl.xi. této smlouvy do katastru nemovitostí. XIII. Úhrada správního poplatku Správní poplatek z podání návrhu na vklad práva vlastnického a vklad věcných břemen dle této smlouvy uhradí prodávající. 10

11 XIV. Závazek kupujícího k převodu vybudovaných infrastrukturních staveb a zařízení do vlastnictví Města Český Krumlov a zřízení věcných břemen Dle článku VII., písmeno f) je kupující zavázán v rámci realizace investičního záměru řešit a vybudovat na vlastní náklad: dopravní napojení nemovitostí prodávaných touto kupní smlouvou a staveb a zařízení na nich dle investičního záměru vybudovaných splňující parametry obecně platných předpisů a podmínku zajištění dopravního propojení kruhového objezdu na parcele 219/3 na sídlišti Mír v Českém Krumlově s parcelami 219/66, ostat.pl./ostatní komunikace, 143/18, ost.pl./ostatní komunikace a 219/65, ostat.pl./ostatní komunikace a takto vybudované komunikace (místní komunikace a chodníky), převést na písemnou výzvu města Český Krumlov za cenu ,-Kč do vlastnictví města Český Krumlov a k pozemkům na nichž se tyto komunikace a chodníky budou nacházet zřídit bezplatně pro město Český Krumlov věcné břemeno bezplatného umístění, užívání a práva údržby a obnovy těchto komunikací a chodníků pro veřejnost. Veřejný vodovod a kanalizaci pro zásobování pitnou vodou a svádění a likvidaci odpadních vod pro nemovitosti prodávané touto kupní smlouvou a staveb a zařízení na nich dle investičního záměru vybudovaných, splňující parametry obecně platných předpisů a takto vybudované vodohospodářské stavby (veřejný vodovod a veřejná kanalizace), převést na písemnou výzvu města Český Krumlov za cenu ,-Kč do vlastnictví města Český Krumlov a k pozemkům na nichž se vodohospodářské stavby budou nacházet zřídit bezplatně pro město Český Krumlov věcné břemeno bezplatného umístění, užívání a práva údržby a obnovy těchto staveb. Veřejné osvětlení pro nemovitosti prodávané touto kupní smlouvou a místní komunikace a chodníky na nich dle investičního záměru vybudované, splňující parametry obecně platných předpisů a takto vybudované veřejné osvětlení, převést na písemnou výzvu města Český Krumlov za cenu ,- Kč do vlastnictví města Český Krumlov a k pozemkům, na nichž se veřejné osvětlení bude nacházet, zřídit bezplatně pro město Český Krumlov věcné břemeno bezplatného umístění, užívání a práva údržby a obnovy této tohoto zařízení. Smluvní strany sjednávají dále, že věcná břemena specifikovaná shora budou zřízena na dobu neurčitou, jako práva věcná, vložená do katastru nemovitostí, oprávněným z věcných břemen bude prodávající, město Český Krumlov povinný bude kupující. Takto zřízená věcná břemena se budou vázat na celé břemenem zatížené nemovitosti a budou přecházet s každým dalším převodem či přechodem vlastnického práva k těmto nemovitostem nebo jejich částem na jejich vlastníka. Ke zřízení věcných břemen se zavazují kupující a prodávající uzavřít řádné smlouvy tak, aby každá smlouva o zřízení věcných břemen, při zachování smyslu a účelu, 11

12 který je stranami dohodnut, byla dle obecně platných právních předpisů ČR platná a způsobilá ke vkladu do katastru nemovitostí. Totéž platí i pro uzavření smluv o bezplatném převodu místních komunikací, veřejného vodovodu a veřejné kanalizace a veřejného osvětlení do vlastnictví města Český Krumlov. Specifikace staveb a zařízení tvořících předmět převodní smlouvy bude provedena dle aktuálního stavu jejich rozestavěnosti a aktuálních údajů katastru nemovitostí. Prodávající město Český Krumlov na své náklady: a) zajistí potřebné podklady pro uzavření smluv o převodu shora uvedených staveb a zařízení a smluv o zřízení věcných břemen,včetně potřebných geometrických plánů; b) zajistí vyhotovení smluv o převodu shora uvedených staveb a zařízení a smluv o zřízení věcných břemen a příslušných návrhů na vklad práv do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu; c) zajistí podání příslušných návrhů na vklad práv do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu; e) uhradí náklady spojené s řízeními o povolení odpovídajících vkladů do katastru nemovitostí; K tomu je kupující povinen poskytnout Městu Český Krumlov nezbytnou součinnost. XV. Zvláštní oprávnění kupujícího ke koupi jiných nemovitostí Smluvní strany sjednávají, že kupující dle této kupní smlouvy je oprávněn uplatnit u prodávajícího právo na přednostní koupi nemovitostí v katastrálním území Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov: a) parcela č.219/61-orná půda o výměře m2, b) parcela č.219/62-orná půda o výměře m2, c) parcela č.219/73-orná půda o výměře 942 m2, které jsou ve vlastnictví prodávajícího a jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj-katastrální pracoviště Český Krumlov na LV č pro obec Český Krumlov, k.ú. Přísečná -Domoradice za kupní cenu ,- Kč (slovy šestnáct milionů dvě stě čtyřicet pět tisíc pět set padesát korun českých). 12

13 Město Český Krumlov se zavazuje, jako budoucí prodávající uzavřít s kupujícím jako budoucím kupujícím řádnou písemnou kupní smlouvu,s obsahem sjednaným v Příloze č.1 této smlouvy, způsobilou, ve smyslu platných právních předpisů, vkladu do příslušného katastru nemovitostí, ve lhůtě nejpozději dvacet pracovních dnů po kumulativním splnění těchto podmínek: a) Kupující doručí ve lhůtě 60 dnů od uzavření této kupní smlouvy městu Český Krumlov výzvu k uzavření kupní smlouvy s obsahem sjednaným v Příloze č.1 této kupní smlouvy a s touto výzvou předloží a doručí pronajímateli 8 úplných vyhotovení kupní smlouvy s obsahem sjednaným v Příloze č.1 této smlouvy, každé podepsané úředně ověřeným podpisem osoby (osob) oprávněné za kupujícího jednat a podepisovat, 2 (dvě) vyhotovení příslušného návrhu na vklad do katastru nemovitostí, opatřené podpisy osoby oprávněné za kupujícího jednat a podepisovat,originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku v němž bude v rozhodné době kupující zapsán, ne starší 20 (dvacet) dnů. b) Kupující městu Český Krumlov řádně uhradí ve lhůtě 60 dnů od uzavření této kupní smlouvy celou částku představující kupní cenu tj ,- Kč na účet města Český Krumlov vedený u Komerční banky a.s., č.ú /0100. Pokud kupující nesplní podmínky shora stanovené pod písm.a),b), nebo některou z nich, jeho právo na přednostní koupi shora v tomto čl.xiv. specifikovaných nemovitostí a závazek města Český Krumlov k uzavření kupní smlouvy s obsahem sjednaným v Příloze č.1 této kupní smlouvy zaniká. Město se zavazuje připojit podpis svého zástupce na kupní smlouvy a související návrhy na vklad práv do katastru nemovitostí (na listinách kde budou podpisy oprávněné jednat a podepisovat za kupujícího úředně ověřeny budou rovněž podpisy zástupce města Český Krumlov úředně ověřeny a 7 vyhotovení podepsané kupní smlouvy a podepsaný návrh na vklad vlastnického práva kupujícího dle uzavřené kupní smlouvy podat příslušnému Katastrálnímu úřadu pro Jihočeský kraj- Katastrální pracoviště Český Krumlov, to vše nejpozději do 20-ti (dvaceti) dnů od kumulativního splnění podmínek uvedených v tomto čl.xiv. pod písm.a),b). Správní poplatek z podání návrhu na vklad práva vlastnického uhradí město Český Krumlov. Kupující poskytne městu Český Krumlov nezbytnou součinnost. XV. Oznámení záměru a schválení prodeje Záměr prodeje nemovitostí dle této kupní smlouvy byl oznámen od do na úřední desce. Prodej nemovitostí dle této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Český Krumlov č..... ze dne... 13

14 XVI. Prohlášení stran Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně, podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. V Českém Krumlově dne město Český Krumlov. 14

15 Příloha č.1-vzor budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen dle čl.xv. Kupní smlouva I. Smluvní strany Město Český Krumlov, IČ , se sídlem Český Krumlov, nám. Svornosti 1 PSČ , zastoupené Ing.Lubošem Jedličkou-starostou města jako prodávající a jako kupující II. Předmět prodeje Město Český Krumlov je vlastníkem níže uvedených nemovitostí v katastrálním území Přísečná -Domoradice, obci Český Krumlov: a) parcela č.219/61-orná půda o výměře m2, b) parcela č.219/62-orná půda o výměře m2, c) parcela č.219/73-orná půda o výměře 942 m2, které jsou ve vlastnictví prodávajícího a jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj-katastrální pracoviště Český Krumlov na LV č pro obec Český Krumlov, k.ú. Přísečná -Domoradice. Tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj-katastrální pracoviště Český Krumlov na LV č pro obec Český Krumlov, k.ú. Přísečná - Domoradice. Tyto nemovitosti jsou předmětem prodeje dle této kupní smlouvy. III. Prodej Prodávající, město Český Krumlov, prodává touto smlouvou do vlastnictví kupujícího nemovitosti specifikované v čl.ii. této smlouvy se všemi jejich součástmi za 15

16 sjednanou kupní cenu ve výši ,- Kč (slovy šestnáct milionů dvě stě čtyřicet pět tisíc pět set padesát korun českých)a kupující touto smlouvou tyto nemovitosti za tuto cenu do svého vlastnictví kupuje a přijímá. IV. Splatnost kupní ceny Sjednanou kupní cenu v celkové výši ,-Kč se zavazuje kupující zaplatit a již zaplatil na účet města Český Krumlov vedený u Komerční banky a.s., č.ú /0100, před podpisem této kupní smlouvy. V. Stav nemovitostí Kupující prohlašuje, že byl seznámen s technickým a právním stavem převáděných nemovitostí, zejména s tím, že na převáděných nemovitostech se mohou nacházet inženýrské sítě ve vlastnictví třetích osob a dále s tím, že předmětné pozemky se nachází v území, které je v platném územním plánu města Český Krumlov vyznačeno jako poddolované území. Kupující potvrzuje, že byl seznámen s územním plánem města Český Krumlov (dále jen ÚP) platným ke dni uzavření této smlouvy, zejména pak v té části, která stanoví limity funkčního a prostorového uspořádání území tvořeného nemovitostmi, které jsou předmětem prodeje dle této kupní smlouvy. Kupující a prodávající sjednávají, že prodávané nemovitosti se prodávají a kupující je přejímá ve stavu jak stojí a leží, ve smyslu a s právními důsledky dle 501 zák.č.40/1964 Sb. To znamená, že prodávající neodpovídá kujícímu za jakékoli jejich vady. VI. Vklad do katastru nemovitostí Podle této smlouvy nechť je povolen a proveden vklad vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí. VII. Úhrada správního poplatku Správní poplatek z podání návrhu na vklad práva vlastnického dle této smlouvy uhradí prodávající. VIII. Oznámení záměru a schválení prodeje Záměr prodeje nemovitostí dle této kupní smlouvy byl oznámen od do na úřední desce. Prodej nemovitostí dle této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Český Krumlov č... ze dne... 16

17 IX. Prohlášení stran Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně, podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. V Českém Krumlově dne město Český Krumlov. 17

K U P NÍ SM LOUVA. k u p n í s m l o u v u a. I. Specifikace nemovitostí ve vlastnictví prodávajícího

K U P NÍ SM LOUVA. k u p n í s m l o u v u a. I. Specifikace nemovitostí ve vlastnictví prodávajícího K U P NÍ SM LOUVA 1. Město Český Krumlov se sídlem: Nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov Vnitřní Město IČ: 00245836 zastoupené Ing.Lubošem Jedličkou-starostou města Bankovní spojení:, č.ú. jako prodávající

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

č. UCL/2527/07/KS-496/ÚE/13/Van

č. UCL/2527/07/KS-496/ÚE/13/Van 2818/UCL/2013-UCLM Č.j.: UZSVM/UCL/2745/2013-UCLM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, za kterou jedná Ing. Zdeňka

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu: 1. Město Polná, IČ: 00286435, se sídlem Husovo náměstí 39, PSČ: 588 13, Polná, zastoupené panem Jindřichem Skočdopole, starostou města -dále též budoucí

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo: Kupní smlouva dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany RPG Byty, s.r.o. Ostrava Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701

Více

K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012

K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012 K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012 o prodeji nemovitostí, jež jsou v majetku Města Česká Skalice, uzavřená dnešního dne mezi Městem Česká Skalice, IČ 00272591, Třída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice,

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část "ZM s c h v a l u j e práce v nemovitosti VSK jsou dokončeny, je navrhováno kupní smlouvu uzavřít již nyní.

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část ZM s c h v a l u j e práce v nemovitosti VSK jsou dokončeny, je navrhováno kupní smlouvu uzavřít již nyní. I. Důvodová zpráva - Schválení kupní smlouvy s VSK Č.K. Rozhodnutí ve věci schválení vlastní kupní smlouvy navazující na již schválenou a podepsanou budoucí smlouvu kupní reg. č. 434/212/OSM ze dne 11.6.2012,

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Čj.MULA 23756/2016 Ukládací znak: 56.4. Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli M ě s t o L a n š k r o u n, IČO 279 102, se sídlem náměstí J. M. Marků

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 6 k bodu č. 39 Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-065-015-16 ze dne 11.4.2016 Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú. Modřany Rada městské části 1. b e r e n a vědomí

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849 1. Agrovysočina, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín zastoupená ing.gabrielem Večeřou, předsedou představenstva IČ: 469 00 721 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 2200751/0100 a zapsaná

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 23.11.2016 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: OSM Termín konání: 06.12.2016 Věc: Návrh kupní smlouvy pan Konečný Projednáno a doporučeno: RM 22.11.2016

Více

GIBELOTTE a.s. IČ: 28195701 se sídlem Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 jednající prostřednictvím Tomáše Jirků, předsedy představenstva

GIBELOTTE a.s. IČ: 28195701 se sídlem Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 jednající prostřednictvím Tomáše Jirků, předsedy představenstva Město Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 se sídlem Nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa jednající Mgr. Hanou Moudrou, starostkou Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále jen prodávající ) a GIBELOTTE

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV, se sídlem Šeříková, 1/616, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990, DIČ: CZ481339, číslo účtu: 3113-85508881/0710,

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 20 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 20 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 07.09.2016 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 20 Předkládá: OSM Termín konání: 20.09.2016 Věc: Návrh kupní smlouvy manželé Külzer Projednáno a doporučeno: RM

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 370/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 353 ze dne 27.05.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemků parc. č. 2930/44 a parc.č. 2930/21, vše v k.ú. Žižkov, Bytovému družstvu

Více

Centrum sportu Ministerstva vnitra

Centrum sportu Ministerstva vnitra Centrum sportu Ministerstva vnitra organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008 Sídlo: Za Císařským

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 314 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 314 ze dne č.j.: 353/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 314 ze dne 13.05.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2040 v k.ú. Žižkov, Družstvu nájemníků Hájkova 9/1633, IČ 601

Více

J. V., nar..., bytem Bankovní spojení:, číslo účtu:..

J. V., nar..., bytem Bankovní spojení:, číslo účtu:.. J. V., nar..., bytem Bankovní spojení:, číslo účtu:.. jako strana budoucí povinná z věcného břemene (dále jen Budoucí povinný ) a Město Semily se sídlem Husova 82, 513 13 Semily IČ: 00276111 DIČ: CZ00276111

Více

Město Deštná na základě 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění tímto zveřejňuje svůj záměr

Město Deštná na základě 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění tímto zveřejňuje svůj záměr MĚSTO DEŠTNÁ nám. Míru 65, 378 25 Deštná, okr. Jindřichův Hradec telefon: 384 384 291; tel./fax: 384 384 231; IČ: 00246506; DIČ: CZ00246506; email: podatelna@destna.cz Město Deštná na základě 39 odst.

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

nebo manželé xy.., RČ, a.zy.., RČ.., oba trvale bytem na straně druhé jako budoucí kupující I. Prohlášení budoucího prodávajícího

nebo manželé xy.., RČ, a.zy.., RČ.., oba trvale bytem na straně druhé jako budoucí kupující I. Prohlášení budoucího prodávajícího Obec Břehy, IČ: 00273392, se sídlem Břehy, Bahníkova 8, 535 01 Přelouč, zastoupená Ing. Petrem Morávkem starostou obce na straně jedné jako budoucí prodávající a pan, paní, RČ, trvale bytem.. nebo manželé

Více

Smlouva o smlouvě budoucí. o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí. o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřená dne 2016 mezi obcí Strančice jako budoucím povinným a společností ARENDON a. s. jako budoucím oprávněným Strana 1 (celkem 7) IČO: 002 40 788 sídlem

Více

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami: (1) Městem Rychnov u Jablonce nad Nisou se sídlem Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552,

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-115-024-13 ze dne 14.5.2013 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městskou částí Praha 12 a společností Pontos Property,

Více

SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY, PRÁVU PROVÉST STAVBU A O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY, PRÁVU PROVÉST STAVBU A O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY, PRÁVU PROVÉST STAVBU A O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená dle ust. 1240, 1746 odst. 2 a 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1.

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

II. Údaje o dotčené veřejné infrastruktuře a její stručná charakteristika v dané lokalitě

II. Údaje o dotčené veřejné infrastruktuře a její stručná charakteristika v dané lokalitě P L Á N O V A C Í S M L O U V A 12.09.c uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 66 a násl. 69 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, mezi účastníky:

Více

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor 5416023838 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: LACRUM Brno, státní podnik

Více

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Účastníci: SMLOUVA Registrační číslo: 13/114/BN/Ku/BS o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Příbram dne 8.4.2013 pod usnesen ím č.234/2013

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s.

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 240/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 212 ze dne 08.04.2015 Návrh vzorové kupní smlouvy k prodeji spoluvlastnických podílů k pozemku parc.č. 2535 v k.ú. Vinohrady, ulice

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV se sídlem: Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 Malá Strana IČO: 48133990 DIČ: CZ48133990 číslo účtu: 3113-85508881/0710

Více

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III 111111111

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III 111111111 [ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III 111111111 3117/0VS/2011-0VSM Č.j.: UZSVM/OVS/3273/2011-0VSM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dle 1785 a násl. resp. 1257 a násl. z.č. 89/2012 Sb. o.z. a 110 ods.2 písm. a) z.č. 183/2006 Sb. s.z.) Obec Malá Skála, IČ 002 62 463 se sídlem Vranové

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o úplatném převodu vlastnictví k nemovitostem s dohodou o zřízení předkupního a zástavního práva

Smlouva o budoucí smlouvě o úplatném převodu vlastnictví k nemovitostem s dohodou o zřízení předkupního a zástavního práva Smluvní strany: Smlouva o budoucí smlouvě o úplatném převodu vlastnictví k nemovitostem s dohodou o zřízení předkupního a zástavního práva TJ Lokomotiva Česká Lípa, IČ: 43560106 se sídlem Mánesova 1580,

Více

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově Materiál číslo: 26 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

Kupní smlouva. Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu:

Kupní smlouva. Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu: Kupní smlouva Prodávající:., Kupující:., Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu: I. Prodávající prohlašuje, že v jeho vlastnictví

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 8658/U/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/U/6635/2015-HMSU Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 1562/ULN/2015-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/1844/2015-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, zastoupená Ing. Milošem

Více

I. Smluvní strany. II. Prohlášení

I. Smluvní strany. II. Prohlášení Plánovací smlouva dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti uzavřena v souladu s 86, odst.

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

KUPNÍ SMLOUVU SMLO UVU O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁV A SMLO UVU O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOS TI. číslo

KUPNÍ SMLOUVU SMLO UVU O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁV A SMLO UVU O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOS TI. číslo Město Hořice IČ: 00271560 sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 50819 Hořice zastoupené starostou Alešem Svobodou (ve smlouvě dále jen jako prodávající) a..., IČ: sídlo:... zastoupená,... (ve smlouvě dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka (Prodávající) a. (Kupujícím) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek, se sídlem Praha 1, Kaprova

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 5 č. / /OM uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

5834/OFM/2014-OFMM Č.j.: UZSVM/OFM/5792/2014-OFMM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 zastoupená Ing. Karolem Siwkem, ředitelem

Více

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva )

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 04 usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. května 2016 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení

Více

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek O b e c P í š ť 747 18 Píšť č. p. 58 ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek Zastupitelstvo Obce Píšť rozhodlo na svém 2. zasedání dne 22.12.2010 o následujícím postupu (dále jen Zásady) při prodeji

Více

Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na rodinný dům

Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na rodinný dům Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na rodinný dům Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka...... (dále jen budoucí

Více

ZÁMĚR PRODEJE A PRONÁJMU STAVEBNÍCH POZEMKŮ V LOKALITĚ U LETIŠTĚ

ZÁMĚR PRODEJE A PRONÁJMU STAVEBNÍCH POZEMKŮ V LOKALITĚ U LETIŠTĚ ZÁMĚR PRODEJE A PRONÁJMU STAVEBNÍCH POZEMKŮ V LOKALITĚ U LETIŠTĚ Město Ústí nad Orlicí tímto zveřejňuje záměr prodeje a pronájmu níže uvedených stavebních pozemků k výstavbě v souladu s regulačním plánem

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na byt

Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na byt Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na byt Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka...... (dále jen budoucí prodávající")

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009XH6Z* KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800

Více

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci TO o o -Q a O E "af ea E "O "a SMLOUVA Číslo smi. povinného: 13/245/KH/Rý/BS o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Účastníci: Středočeský kraj se sídlem v Praze 5 - Smíchově,

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

U P N Í S M L O U V U

U P N Í S M L O U V U KUPNÍ SMLOUVA Obec Chýně IČ: 00241296 sídlo: Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice zast.: Mgr. Annou Chvojkovou, starostkou obce, a Ing. Petrou Vackovou, místostarostkou obce (dále jen obec Chýně nebo obec

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10603/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: počítáno - 88,-Kč/m2 Katastrální území: Podměstí. m2 Kč celkem 1/4 uhrazeno Kč

DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: počítáno - 88,-Kč/m2 Katastrální území: Podměstí. m2 Kč celkem 1/4 uhrazeno Kč Kupní smlouvou č.j. V-4713/2002 ze dne 27.11. 2002 byla zakoupena p.č. v PK 648 o výměře 4902 m2 od manželů Kovářových za 88,-Kč/m2 DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: 25922157 počítáno

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Veřejné osvětlení Drbalova

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Veřejné osvětlení Drbalova Materiál číslo: 22 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 27.06.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Účastníci této smlouvy prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. II.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. II. Směnná smlouva se smlouvou o zřízení věcného břemene kterou uzavřeli podle 611 a 151n a násl. zákona č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů její účastníci Statutární město Ostrava

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

Kupní smlouva. uzavřená podle zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami Kupní smlouva uzavřená podle zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, Radlice, PSČ 150 57 IČ: 27081907 Zapsaná

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 15.02.2017 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: OSM Termín konání: 28.02.2017 Věc: Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy REAL AP Blansko, s.r.o.

Více

č. UZSVM/O/18426/2015-HMSU

č. UZSVM/O/18426/2015-HMSU II an / i / U l n KUMSP88D6WZT MORAVSKOSLEZSKY KRAJ - KRAJI )1IWC 29917/O/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/O/18426/2015-HMSU joř. číslo Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ č.j. : OLP/1728/2012

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ č.j. : OLP/1728/2012 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ č.j. : OLP/1728/2012 uzavřená podle ustanovení 50a a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů mezi těmito smluvními stranami:

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Moravec Alexandr a Moravcová Helena Dlouhý Most 121,46312 (dále jen strana "Budoucí na straně jedné a povinná") Obec Dlouhý Most, IČO: 46744941, Se sídlem: č.p. 193,463 12 Dlouhý Most, zastoupená: Ing.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: Sídlo: Doručovací adresa: IČ/DIČ: Obchodní rejstřík:

Více

třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice Vyhlašuje výběrové řízení na prodej pozemku parcelní číslo 56/11

třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice  Vyhlašuje výběrové řízení na prodej pozemku parcelní číslo 56/11 třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice www.ceskaskalice.cz Vyhlašuje výběrové řízení na prodej pozemku parcelní číslo 56/11 v obci Česká Skalice a v katastrálním území Malá Skalice pro výstavbu

Více

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem a o zřízení zástavního práva uzavřené podle 2079 a násl. a 1309 a násl. zák.č.89/2012 Sb., obč. zákoník, mezi těmito smluvními stranami: 1. Statutární

Více

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Smlouva o smlouvě budoucí kupní Smlouva o smlouvě budoucí kupní 1/ STAVCONSULT PROJEKT a.s. IČ: 282 07 696 se sídlem Praha 2, Vinohradská 365/10, PSČ 120 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovitostí v obci Česká Skalice

vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovitostí v obci Česká Skalice třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice www.ceskaskalice.cz vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovitostí v obci Česká Skalice Prodej přízemního objektu s nevyužitým podkrovím, kde se nachází 2

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-159-021-14 ze dne 27.5.2014 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městskou částí Praha 12 a společností Linkin Invest

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-23-006-13 ze dne 23.4.2013 Prodej pozemku parc. č. 1333/8 v k. ú. Modřany při ulici Lysinská 23. zasedání Zastupitelstva mě stské č ásti

Více

o prodeji nemovitých věcí, uzavřená podle ustanovení 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

o prodeji nemovitých věcí, uzavřená podle ustanovení 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva o prodeji nemovitých věcí, uzavřená podle ustanovení 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se zřízením věcných břemen podle ust. 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více