Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene"

Transkript

1 Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene I. Smluvní strany Město Český Krumlov, IČ , se sídlem Český Krumlov, nám. Svornosti 1 PSČ , zastoupené Ing.Lubošem Jedličkou-starostou města jako prodávající a oprávněný z věcného břemene a jako kupující a povinný z věcného břemene II. Předmět prodeje Město Český Krumlov je vlastníkem níže uvedených nemovitostí v katastrálním území Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov: a) parcela č. 219/67-ostat. plocha/jiná plocha o výměře m 2 b) parcela č. 219/68-ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře m 2 c) parcela č. 219/69-ostat. plocha/jiná plocha o výměře m 2 d) parcela č. 219/72-ostat.plocha/jiná plocha o výměře 226 m 2 Tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj-katastrální pracoviště Český Krumlov na LV č pro obec Český Krumlov, k.ú. Přísečná -Domoradice. Tyto nemovitosti jsou předmětem prodeje dle této kupní smlouvy. III. Prodej Prodávající, město Český Krumlov, prodává touto smlouvou do vlastnictví kupujícího nemovitosti specifikované v čl.ii. této smlouvy se všemi jejich součástmi za 1

2 sjednanou kupní cenu ve výši ,- Kč (slovy čtyřicet čtyři milióny dvacet šest tisíc dvě stě korun českých) a kupující touto smlouvou tyto nemovitosti za tuto cenu do svého vlastnictví kupuje a přijímá. IV. Splatnost kupní ceny Sjednanou kupní cenu v celkové výši ,- Kč se zavazuje kupující zaplatit a již zaplatil na účet města Český Krumlov vedený u Komerční banky a.s., č.ú /0100 před podpisem této kupní smlouvy. V. Stav nemovitostí Kupující prohlašuje, že byl seznámen s technickým a právním stavem převáděných nemovitostí, zejména s tím, že na převáděných nemovitostech se nacházejí inženýrské sítě a stavby specifikované v čl.xi.této smlouvy, dále inženýrské sítě ve vlastnictví třetích osob, zejména parovodní potrubí, plynovodní potrubí, silnoproudé kabely, telekomunikační kabely a dále s tím, že předmětné pozemky se nachází v území, které je v platném územním plánu města Český Krumlov vyznačeno jako poddolované území. Kupující potvrzuje, že byl seznámen s územním plánem města Český Krumlov (dále jen ÚP) platným ke dni uzavření této smlouvy, zejména pak v té části, která stanoví limity funkčního a prostorového uspořádání území tvořeného nemovitostmi, které jsou předmětem prodeje dle této kupní smlouvy. Kupující a prodávající sjednávají, že prodávané nemovitosti se prodávají a kupující je přejímá ve stavu jak stojí a leží, ve smyslu a s právními důsledky dle 501 zák.č.40/1964 Sb. To znamená, že prodávající neodpovídá kujícímu za jakékoli jejich vady. VI. Investiční záměr kupujícího Schválení prodeje nemovitostí specifikovaných v čl. II. této kupní smlouvy Zastupitelstvem města Český Krumlov kupujícímu, je založeno a spojeno s kladným posouzením investičního záměru kupujícího na těchto nemovitostech Zastupitelstvem města Český Krumlov, tak jak je tento investiční záměr specifikován v dokumentaci předložené kupujícím městu Český Krumlov (dále jen dokumentace záměru), která tvoří přílohu usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov č.. /../.. ze dne, kterým byl schválen prodej nemovitostí dle této kupní smlouvy kupujícímu. Kupující je plně seznámen s tím, že investiční záměr, tak jak je specifikován v dokumentaci záměru nemusí být v době uzavření této kupní smlouvy v souladu s platným ÚP a k jeho realizaci (zastavění a využití nemovitostí specifikovaných v čl.i.této smlouvy) je potřebná změna ÚP v rozsahu a obsahu souladném s investičním záměrem kupujícího dle dokumentace záměru a následné vydání 2

3 příslušných správních rozhodnutí, zejména stavebněprávních (územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas). Město Český Krumlov investiční záměr kupujícího, tak jak je specifikován v dokumentaci záměru podporuje. Výslovně se však sjednává a kupující bere na vědomí, že město Český Krumlov negarantuje kupujícímu změnu ÚP v rozsahu a obsahu souladnému s investičním záměrem kupujícího dle dokumentace záměru, ani následné vydání příslušných správních rozhodnutí, zejména stavebněprávních, podmiňujících realizaci investičního záměru kupujícího, když změna ÚP a vydání správních rozhodnutí podléhá režimu stanovenému obecně platnými právními předpisy a je v kompetenci příslušných orgánů státní správy a Zastupitelstva města Český Krumlov. Město Český Krumlov nenese žádnou odpovědnost vůči kupujícímu, či jiným osobám, a kupující nemůže uplatňovat vůči městu Český Krumlov žádné nároky, za nerealizaci změny ÚP či nevydání potřebných rozhodnutí, podmiňujících realizaci investičního záměru kupujícího, ani za nerealizaci tohoto záměru z jakýchkoli jiných důvodů. Tím nejsou dotčena práva kupujícího sjednaná v čl.x. této kupní smlouvy. VII. Zvláštní závazky kupujícího Kupující se zavazuje činit sám nebo prostřednictvím jím pověřených osob veškeré kroky a úkony potřebné k realizaci investičního záměru dle dokumentace záměru specifikované v čl.vi. této kupní smlouvy. Zejména se kupující zavazuje: a) Požádat ve lhůtě nejdéle dvou měsíců od uzavření této kupní smlouvy příslušný Odbor územního plánování a památkové péče MÚ Český Krumlov o poskytnutí územně plánovací informace dle 21 zákona č. 183/2006 Sb. o podmínkách využití území tvořeného nemovitostmi specifikovanými v čl.ii. této kupní smlouvy k investičními záměru kupujícího dle dokumentace záměru ve vztahu k platnému ÚP. V žádosti o územně plánovací informaci musí kupující uvést konkrétní požadavek na informaci zda jeho investiční záměr dle dokumentace záměru je v souladu s platným ÚP a zda realizace jeho investičního záměru dle dokumentace záměru vyžaduje změnu ÚP pro území tvořené nemovitostmi specifikovanými v čl.ii. této kupní smlouvy. V žádosti uvede kupující konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení staveb a případné doplňující informace vyžádané příslušným Odborem územního plánování a památkové péče MÚ Český Krumlov. Se žádosti kupující předloží poskytovateli informace kompletní dokumentaci záměru. Podaná žádost o územně plánovací informaci musí mít obsahové náležitosti stanovené zákonem č.183/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy. Pokud z takto vyžádané územně plánovací informace vyplyne, že investiční záměr kupujícího dle dokumentace záměru není v souladu s platným ÚP, zavazuje se kupující usilovat z pozice vlastníka nemovitostí prodávaných touto smlouvou o 3

4 změnu ÚP v rozsahu a obsahu souladném s investičním záměrem kupujícího dle dokumentace záměru. V intencích toho se kupující zavazuje zejména tuto změnu legálním způsobem ( 44 písm.d/ zák.č.183/2006 Sb.) u orgánů a subjektů kompetentních k rozhodování o pořízení územního plánu s potřebnými podklady navrhnout nejpozději do dvanácti měsíců od poskytnutí takové územně plánovací informace. Kupující se zavazuje na podaném návrhu setrvat a s ohledem na skutečnost, že kupujícím navržené pořízení změny územního plánu je vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, úplně uhradit zpracovateli náklady na její zpracování a na mapové podklady ( 45 odst.4 zák.č.183/2006 Sb.) b) V souladu s požadavky obecně platných právních předpisů, zajistit zhotovení veškeré projektové dokumentace potřebné k vydání kladného územního rozhodnutí pro realizaci investičního záměru dle dokumentace záměru, včetně jejího projednání s dotčenými subjekty a orgány a na podkladě toho činit veškeré úkony potřebné k vydání územního rozhodnutí pro stavby a zařízení dle investičního záměru (dále též ÚR). Řádnou žádost o vydání ÚR podat nejpozději do dvanácti měsíců od poskytnutí územně plánovací informace dle čl.vii., písm. a) z níž vyplyne, že investiční záměr kupujícího dle dokumentace záměru je v souladu s platným ÚP. Pokud z poskytnuté územně plánovací informace dle čl.vii., písm. a) vyplyne, že investiční záměr kupujícího dle dokumentace záměru není v souladu s platným ÚP, je kupující povinen podat řádnou žádost o vydání ÚR nejpozději do dvanácti měsíců od vydání změny ÚP 54 zák.č.183/2006 Sb.) v rozsahu a obsahu souladném s investičním záměrem kupujícího dle dokumentace záměru. c) V souladu s požadavky obecně platných právních předpisů zajistit zhotovení veškeré projektové dokumentace potřebné k vydání příslušných kladných rozhodnutí pro realizaci staveb a zařízení dle investičního záměru, zejména stavebních povolení, (dále též SP), včetně jejího projednání s dotčenými subjekty a orgány, a na podkladě toho činit veškeré úkony potřebné k vydání SP pro stavby a zařízení dle investičního záměru. Řádnou žádost o vydání SP v rozsahu a obsahu souladném s investičním záměrem kupujícího dle dokumentace záměru podat nejpozději do dvanácti měsíců od nabytí právní moci vydaného ÚR. d) Zajistit realizaci veškerých staveb a zařízení dle investičního záměru v souladu s podmínkami vydaných SP nejpozději do tří let od nabytí právní moci příslušného vydaného SP. e) Zajistit vydání příslušných rozhodnutí o povolení užívání staveb a zařízení (kolaudační souhlas) dle investičního záměru dle dokumentace záměru do čtyř let od nabytí právní moci vydaného příslušného SP. f) V rámci realizace investičního záměru řešit a vybudovat na vlastní náklad: stavby komunikací pro dopravní napojení a obslužnost nemovitostí prodávaných touto kupní smlouvou a staveb a zařízení na nich dle 4

5 investičního záměru vybudovaných, splňující parametry obecně platných předpisů (zejména zák.č. 13/1997 Sb.), a podmínku zajištění dopravního propojení kruhového objezdu na parcele č.219/3 na sídlišti Mír v Českém Krumlově s parcelami č. 219/66, ostat.pl./ostatní komunikace, č.143/18, ostat.pl./ostatní komunikace a č.219/65, ostat.pl./ostatní komunikace (vše v k.ú. Přísečná Domoradice) a takto vybudované komunikace a jejich součásti dle zákona č.13/1997 Sb., zejména přilehlé chodníky pro pěší, dopravní značení, kanalizaci a úpravy k odvádění vody k odvádění povrchových vod z těchto komunikací, dešťové vpusti s šachtami a přípojkami do kanalizačního řádu, převést na písemnou výzvu města Český Krumlov za cenu ,-Kč s veškerou stavební a provozní dokumentací do vlastnictví města Český Krumlov a k pozemkům na nichž se tyto komunikace a jejich součásti budou nacházet, zřídit bezplatně pro město Český Krumlov věcné břemeno bezplatného umístění, údržby, obnovy a práva užívání těchto komunikací jako veřejně přístupných pozemních komunikací, sloužících převážně místní dopravě a opravňující jejich vlastníka a osoby jím pověřené k přístupu za účelem jejich údržby, oprav, rekonstrukcí a revizí. Vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu (zák.č.274/2001 Sb.) pro zásobování pitnou vodou a svádění a likvidaci odpadních vod a oddílnou kanalizaci sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod pro nemovitosti prodávané touto kupní smlouvou a stavby a zařízení na nich dle investičního záměru vybudovaných, splňující parametry obecně platných předpisů a takto vybudované vodohospodářské stavby převést na písemnou výzvu města Český Krumlov za cenu ,- Kč s veškerou stavební a provozní dokumentací do vlastnictví města Český Krumlov a k pozemkům na nichž se vodohospodářské stavby budou nacházet zřídit bezplatně pro město Český Krumlov věcné břemeno bezplatného umístění, údržby, rekonstrukcí, obnovy a práva užívání těchto staveb k účelu pro který byly zřízeny a opravňující jejich vlastníka a osoby jím pověřené k přístupu za účelem jejich údržby, oprav, rekonstrukcí a revizí. Veřejné osvětlení pro nemovitosti prodávané touto kupní smlouvou a místní komunikace a chodníky na nich dle investičního záměru vybudované, splňující parametry obecně platných předpisů a takto vybudované veřejné osvětlení, převést na písemnou výzvu města Český Krumlov za cenu ,- Kč s veškerou stavební a provozní dokumentací do vlastnictví města Český Krumlov a k pozemkům, na nichž se veřejné osvětlení bude nacházet, zřídit bezplatně pro město Český Krumlov věcné břemeno bezplatného umístění, údržby, rekonstrukcí, obnovy a práva užívání těchto staveb k účelu, pro který byly zřízeny a opravňující jejich vlastníka a osoby jím pověřené k přístupu za účelem jejich údržby, oprav, rekonstrukcí a revizí. g) V rámci realizace investičního záměru řešit na vlastní náklad: 5

6 Odstranění či změny a úpravy staveb a zařízení nevyjmenovaných v čl.v. této smlouvy v případě, že existence takových staveb a zařízení bude zjištěna a že dle uvážení kupujícího budou tato opatření potřebná. h) Kupující a prodávající sjednávají dohodu ve prospěch E.ON Distribuce a.s., IČ a E.ON Česká republika s.r.o., IČ jako oprávněných ze smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění inženýrských sítí a jiných vedení, jejíž kopie tvoří, jako příloha, nedílnou součást této kupní smlouvy tak, že kupující v rozsahu, ve kterém se předmětná smlouva o budoucí smlouvě vztahuje k nemovitostem převáděným touto kupní smlouvou, vstupuje do práv a povinností sjednaných ve shora uvedené smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na místo prodávajícího města Český Krumlov. Tato dohoda o záměně účastníka předmětné smlouvy vstoupí v účinnost dnem, kdy se k ní připojí shora uvedený oprávněný tj. E.ON Distribuce a.s., IČ a E.ON Česká republika s.r.o., IČ VIII. Smluvní pokuta Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu městu Český Krumlov pokutu ve výši (jedné třetiny kupní ceny ) ,-- Kč (slovy:čtrnáct milionů korun českých) pokud nesplní zcela nebo i částečně svůj závazek sjednaný v čl. VII. písm.a), nebo v čl. VII. písm.b), nebo v čl. VII. písm.c), nebo v čl. VII. písm.d), nebo v čl. VII. písm.e), nebo v čl. VII. písm.f) a nebo v čl.vii., písm.g) této kupní smlouvy s tím, že smluvní pokutu lze uplatnit pouze jednou a nikoli opakovaně. IX. Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy Pro případ, že z územně plánovací informace dle čl.vii.,písm.a) vyplyne, že investiční záměr kupujícího dle dokumentace záměru není v souladu s platným ÚP, má kupující právo odstoupit od této kupní smlouvy pokud ve lhůtě 48 (čtyřicet osm) měsíců ode dne kdy kupující splní svůj závazek podat řádný a úplný návrh na změnu ÚP dle 44 písm.d/ zák.č.183/2006 Sb. dle ujednání čl.vii., písm.a) této kupní smlouvy, nedojde k vydání změny ÚP ( 54 zák.č.183/2006 Sb.) v rozsahu a obsahu souladném s investičním záměrem kupujícího dle dokumentace záměru. Kupující má právo od smlouvy odstoupit z tohoto důvodu nejdéle ve lhůtě 6 měsíců ode dne kdy dojde ke vzniku sjednaného důvodu k odstoupení. Marným uplynutím této lhůty sjednané právo kupujícího na odstoupení od smlouvy zaniká. Lhůta k odstoupení je kupujícím dodržena, pokud bude v této lhůtě odstoupení doručeno prodávajícímu městu Český Krumlov. Sjednané právo kupujícího odstoupit od této smlouvy zaniká rovněž v případě, pokud by kupující bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího předmětné nemovitosti specifikované v čl.ii. nebo čl.xv. této smlouvy, nebo jejich část, nebo podíl na nich prodal, daroval, vložil do obchodní společnosti, nebo jinak zcizil, zatížil zástavním právem, věcnými břemeny s výjimkou věcných břemen zřizovaných či vzniklých ze zákona či jinými právy třetích osob. 6

7 Odstoupení musí být písemné a musí v něm být uveden konkrétní důvod odstoupení sjednaný touto smlouvou, jinak je neplatné a neúčinné. Parametr souladnosti vydané změny ÚP s investičním záměrem kupujícího dle dokumentace záměru se považuje za splněný, pokud vydanou změnou ÚP bude stanoveno přípustné využití nemovitostí, které tvoří předmět koupě dle této kupní smlouvy, v hlavní funkci pro zařízení obchodní sféry a stavby a zařízení občanské vybavenosti. Úplná detailní shoda vydané změny ÚP s dokumentací záměru se k naplnění parametru souladnosti nevyžaduje. Kupující má právo takto odstoupit od smlouvy pouze tehdy, pokud zcela splní svůj závazek sjednaný v čl. VII. písm.a/ této kupní smlouvy. Odstoupením se tato kupní smlouva zrušuje. Kupující vydá městu Český Krumlov nemovitosti, které tvoří předmět této kupní smlouvy, nezatížené jakýmikoli právy třetích osob, k nimž prodávající nedal předchozí písemný souhlas. Povinnost vydání těchto nemovitostí je ze strany kupujícího splněna tím, že dojde k provedení zápisu vlastnického práva města Český Krumlov do příslušného katastru nemovitostí. Kupující učiní úkony nutné k tomu, aby vlastnické právo prodávajícího města Český Krumlov bylo zapsáno do příslušného katastru nemovitostí zejména uzná vlastnické právo města Český Krumlov k předmětným nemovitostem formou notářského zápisu. Prodávající město Český Krumlov vrátí kupujícímu přijatou kupní cenu za nemovitosti prodané touto kupní smlouvou do šesti měsíců od provedení zápisu vlastnického práva města Český Krumlov k těmto nemovitostem nezatíženým jakýmikoli právy třetích osob k nimž prodávající nedal předchozí písemný souhlas do příslušného katastru nemovitostí. Na úhradu jakýchkoli jiných částek či plnění z titulu odstoupení od smlouvy kupující nemá nárok. X. Právo prodávajícího na odstoupení od smlouvy Prodávající město Český Krumlov má právo odstoupit od této kupní smlouvy pokud : a) kupující nesplní zcela nebo i jen částečně svůj závazek sjednaný v čl. VII. písm.a/ této kupní smlouvy, nebo b) kupující nesplní zcela nebo i jen částečně svůj závazek sjednaný v čl. VII. písm.b/ této kupní smlouvy, nebo c) kupující nesplní zcela nebo i jen částečně svůj závazek sjednaný v čl. VII. písm.c/ této kupní smlouvy, nebo 7

8 d) kupující nesplní zcela nebo i jen částečně svůj závazek sjednaný v čl. VII. písm.d/ této kupní smlouvy, nebo e) kupující nesplní zcela nebo i jen částečně svůj závazek sjednaný v čl. VII. písm.e/ této kupní smlouvy, nebo f) kupující nesplní zcela nebo i jen částečně svůj závazek sjednaný v čl. VII. písm.f/ této kupní smlouvy, nebo g) kupující nesplní, nebo nebude respektovat zcela nebo i jen částečně svůj závazek sjednaný v čl. VII. písm.g) této kupní smlouvy. Odstoupení musí být písemné a musí v něm být uveden konkrétní důvod odstoupení sjednaný touto smlouvou, jinak je neúčinné. Odstoupením se tato kupní smlouva zrušuje. Kupující vydá městu Český Krumlov nemovitosti, které tvoří předmět této kupní smlouvy. Povinnost vydání těchto nemovitostí je ze strany kupujícího splněna tím, že dojde k provedení zápisu vlastnického práva města Český Krumlov do příslušného katastru nemovitostí.kupující učiní úkony nutné k tomu, aby vlastnické právo prodávajícího města Český Krumlov bylo zapsáno do příslušného katastru nemovitostí zejména uzná vlastnické právo města Český Krumlov k předmětným nemovitostem formou notářského zápisu. Prodávající město Český Krumlov vrátí kupujícímu přijatou kupní cenu za nemovitosti prodané touto kupní smlouvou do 12 měsíců od provedení zápisu vlastnického práva města Český Krumlov do příslušného katastru nemovitostí. Na úhradu jakýchkoli jiných částek či plnění z titulu odstoupení od smlouvy kupující nemá nárok. XI. Zřízení věcných břemen A. Kupující, jako vlastník parcely č. 219/68-ostat. plocha/ostat.komunikace v obci Český Krumlov a katastrálním území Přísečná -Domoradice, jako povinný z věcného břemene, zřizuje na celé této parcele ve prospěch prodávajícího města Český Krumlov, jako oprávněného z věcného břemene a jako vlastníka stavby místní komunikace dle 6 zák.č.13/1997 Sb. s jejími součástmi dle 12 zák.č.13/1997 Sb., které tvoří zejména přilehlé chodníky pro pěší, dopravní značení, silniční zeleň, kanalizace a úpravy k odvádění vody k odvádění povrchových vod z této komunikace, dešťové vpusti s šachtami a přípojkami do kanalizačního řádu a veřejné osvětlení, věcné břemeno opravňující k umístění, údržbě, obnově a užívání této místní komunikace jako veřejně přístupné pozemní komunikace, sloužící převážně 8

9 místní dopravě a opravňující jejího vlastníka a osoby jím pověřené k přístupu za účelem údržby, oprav, rekonstrukcí a revizí. Věcné břemeno se zřizuje jako právo věcné, zapisované do katastru nemovitostí, a to úplatně a na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení tohoto věcného břemene se sjednává ve výši ,-Kč (slovy deset-tisíc-korun-českých),a bude oprávněným z věcného břemene uhrazena povinnému z věcného břemene do 20-ti dnů od doručení rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, pracoviště Český Krumlov o vkladu tohoto věcného břemene do katastru nemovitostí. Výkon práv z tohoto věcného břemene oprávněným z věcného břemene je sjednán bezplatně. Takto zřízené věcné břemeno se váže na celé břemenem zatížené nemovitosti a přechází s každým dalším převodem či přechodem vlastnického práva k těmto nemovitostem nebo jejich částem na jejich vlastníka. Takto zřízené věcné břemeno opravňuje vlastníka předmětné místní komunikace a přechází s každým dalším převodem či přechodem vlastnického práva k této stavbě na jejího vlastníka. Oprávněný z věcného břemene právo odpovídající takto zřízenému věcnému břemeni přijímá a povinný z věcného břemene se zavazuje výkon tohoto práva strpět. B. Kupující, jako vlastník parcely č. 219/68-ostat. plocha/ostat.komunikace v obci Český Krumlov a katastrálním území Přísečná -Domoradice č. 219/69-ostat. plocha/jiná plocha v obci Český Krumlov a katastrálním území Přísečná -Domoradice, jako povinný z věcného břemene, zřizuje na celých těchto parcelách ve prospěch prodávajícího města Český Krumlov, jako oprávněného z věcného břemene a jako vlastníka stavby vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu (zák.č.274/2001 Sb.) a oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod, věcné břemeno opravňující k umístění, údržbě, obnově a užívání těchto staveb pro zajištění zásobování pitnou vodou a svádění a likvidaci odpadních vod a k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod a opravňující jejího vlastníka a osoby jím pověřené k přístupu za účelem údržby, oprav, rekonstrukcí a revizí. Věcné břemeno se zřizuje jako právo věcné, zapisované do katastru nemovitostí, a to úplatně a na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení tohoto věcného břemene se sjednává ve výši ,- Kč (slovy deset-tisíc-korun-českých), a bude oprávněným z věcného břemene uhrazena povinnému z věcného břemene do 20-ti dnů od doručení rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, pracoviště Český Krumlov o vkladu tohoto věcného břemene do katastru nemovitostí. Výkon práv z tohoto věcného břemene oprávněným z věcného břemene je sjednán bezplatně. Takto zřízené věcné břemeno se váže na celé břemenem zatížené nemovitosti a přechází s každým dalším převodem či přechodem vlastnického práva k těmto nemovitostem nebo jejich částem na jejich vlastníka. Takto zřízené věcné břemeno opravňuje vlastníka předmětné stavby a přechází s každým dalším převodem či přechodem vlastnického práva k této stavbě na jejího vlastníka. 9

10 Oprávněný z věcného břemene právo odpovídající takto zřízenému věcnému břemeni přijímá a povinný z věcného břemene se zavazuje výkon tohoto práva strpět. C. Kupující, jako vlastník parcely č. 219/68-ostat. plocha/ostat.komunikace v obci Český Krumlov a katastrálním území Přísečná -Domoradice č. 219/69-ostat. plocha/jiná plocha v obci Český Krumlov a katastrálním území Přísečná -Domoradice, jako povinný z věcného břemene, zřizuje na celých těchto parcelách ve prospěch prodávajícího města Český Krumlov, jako oprávněného z věcného břemene a jako vlastníka stavby kolektoru dle rozhodnutí č. SÚ 1753/91-BV ze dne vydané MěÚ Český Krumlov, věcné břemeno opravňující k umístění, údržbě, obnově a užívání této stavby a opravňující k přístupu za účelem údržby, oprav, rekonstrukcí a revizí této stavby. Věcné břemeno se zřizuje jako právo věcné, zapisované do katastru nemovitostí, a to úplatně a na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení tohoto věcného břemene se sjednává ve výši ,-Kč (slovy deset-tisíc-korun-českých),a bude oprávněným z věcného břemene uhrazena povinnému z věcného břemene do 20-ti dnů od doručení rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, pracoviště Český Krumlov o vkladu tohoto věcného břemene do katastru nemovitostí. Výkon práv z tohoto věcného břemene oprávněným z věcného břemene je sjednán bezplatně. Takto zřízené věcné břemeno se váže na celé břemenem zatížené nemovitosti a přechází s každým dalším převodem či přechodem vlastnického práva k těmto nemovitostem nebo jejich částem na jejich vlastníka. Takto zřízené věcné břemeno opravňuje vlastníka předmětné stavby a přechází s každým dalším převodem či přechodem vlastnického práva k této stavbě na jejího vlastníka. Oprávněný z věcného břemene právo odpovídající takto zřízenému věcnému břemeni přijímá a povinný z věcného břemene se zavazuje výkon tohoto práva strpět. XII. Vklad do katastru nemovitostí Podle této smlouvy nechť je povolen a proveden vklad vlastnického práva kupujícího k nemovitostem specifikovaným v čl.ii.této kupní smlouvy a vklad věcných břemen zřízených dle čl.xi. této smlouvy do katastru nemovitostí. XIII. Úhrada správního poplatku Správní poplatek z podání návrhu na vklad práva vlastnického a vklad věcných břemen dle této smlouvy uhradí prodávající. 10

11 XIV. Závazek kupujícího k převodu vybudovaných infrastrukturních staveb a zařízení do vlastnictví Města Český Krumlov a zřízení věcných břemen Dle článku VII., písmeno f) je kupující zavázán v rámci realizace investičního záměru řešit a vybudovat na vlastní náklad: dopravní napojení nemovitostí prodávaných touto kupní smlouvou a staveb a zařízení na nich dle investičního záměru vybudovaných splňující parametry obecně platných předpisů a podmínku zajištění dopravního propojení kruhového objezdu na parcele 219/3 na sídlišti Mír v Českém Krumlově s parcelami 219/66, ostat.pl./ostatní komunikace, 143/18, ost.pl./ostatní komunikace a 219/65, ostat.pl./ostatní komunikace a takto vybudované komunikace (místní komunikace a chodníky), převést na písemnou výzvu města Český Krumlov za cenu ,-Kč do vlastnictví města Český Krumlov a k pozemkům na nichž se tyto komunikace a chodníky budou nacházet zřídit bezplatně pro město Český Krumlov věcné břemeno bezplatného umístění, užívání a práva údržby a obnovy těchto komunikací a chodníků pro veřejnost. Veřejný vodovod a kanalizaci pro zásobování pitnou vodou a svádění a likvidaci odpadních vod pro nemovitosti prodávané touto kupní smlouvou a staveb a zařízení na nich dle investičního záměru vybudovaných, splňující parametry obecně platných předpisů a takto vybudované vodohospodářské stavby (veřejný vodovod a veřejná kanalizace), převést na písemnou výzvu města Český Krumlov za cenu ,-Kč do vlastnictví města Český Krumlov a k pozemkům na nichž se vodohospodářské stavby budou nacházet zřídit bezplatně pro město Český Krumlov věcné břemeno bezplatného umístění, užívání a práva údržby a obnovy těchto staveb. Veřejné osvětlení pro nemovitosti prodávané touto kupní smlouvou a místní komunikace a chodníky na nich dle investičního záměru vybudované, splňující parametry obecně platných předpisů a takto vybudované veřejné osvětlení, převést na písemnou výzvu města Český Krumlov za cenu ,- Kč do vlastnictví města Český Krumlov a k pozemkům, na nichž se veřejné osvětlení bude nacházet, zřídit bezplatně pro město Český Krumlov věcné břemeno bezplatného umístění, užívání a práva údržby a obnovy této tohoto zařízení. Smluvní strany sjednávají dále, že věcná břemena specifikovaná shora budou zřízena na dobu neurčitou, jako práva věcná, vložená do katastru nemovitostí, oprávněným z věcných břemen bude prodávající, město Český Krumlov povinný bude kupující. Takto zřízená věcná břemena se budou vázat na celé břemenem zatížené nemovitosti a budou přecházet s každým dalším převodem či přechodem vlastnického práva k těmto nemovitostem nebo jejich částem na jejich vlastníka. Ke zřízení věcných břemen se zavazují kupující a prodávající uzavřít řádné smlouvy tak, aby každá smlouva o zřízení věcných břemen, při zachování smyslu a účelu, 11

12 který je stranami dohodnut, byla dle obecně platných právních předpisů ČR platná a způsobilá ke vkladu do katastru nemovitostí. Totéž platí i pro uzavření smluv o bezplatném převodu místních komunikací, veřejného vodovodu a veřejné kanalizace a veřejného osvětlení do vlastnictví města Český Krumlov. Specifikace staveb a zařízení tvořících předmět převodní smlouvy bude provedena dle aktuálního stavu jejich rozestavěnosti a aktuálních údajů katastru nemovitostí. Prodávající město Český Krumlov na své náklady: a) zajistí potřebné podklady pro uzavření smluv o převodu shora uvedených staveb a zařízení a smluv o zřízení věcných břemen,včetně potřebných geometrických plánů; b) zajistí vyhotovení smluv o převodu shora uvedených staveb a zařízení a smluv o zřízení věcných břemen a příslušných návrhů na vklad práv do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu; c) zajistí podání příslušných návrhů na vklad práv do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu; e) uhradí náklady spojené s řízeními o povolení odpovídajících vkladů do katastru nemovitostí; K tomu je kupující povinen poskytnout Městu Český Krumlov nezbytnou součinnost. XV. Zvláštní oprávnění kupujícího ke koupi jiných nemovitostí Smluvní strany sjednávají, že kupující dle této kupní smlouvy je oprávněn uplatnit u prodávajícího právo na přednostní koupi nemovitostí v katastrálním území Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov: a) parcela č.219/61-orná půda o výměře m2, b) parcela č.219/62-orná půda o výměře m2, c) parcela č.219/73-orná půda o výměře 942 m2, které jsou ve vlastnictví prodávajícího a jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj-katastrální pracoviště Český Krumlov na LV č pro obec Český Krumlov, k.ú. Přísečná -Domoradice za kupní cenu ,- Kč (slovy šestnáct milionů dvě stě čtyřicet pět tisíc pět set padesát korun českých). 12

13 Město Český Krumlov se zavazuje, jako budoucí prodávající uzavřít s kupujícím jako budoucím kupujícím řádnou písemnou kupní smlouvu,s obsahem sjednaným v Příloze č.1 této smlouvy, způsobilou, ve smyslu platných právních předpisů, vkladu do příslušného katastru nemovitostí, ve lhůtě nejpozději dvacet pracovních dnů po kumulativním splnění těchto podmínek: a) Kupující doručí ve lhůtě 60 dnů od uzavření této kupní smlouvy městu Český Krumlov výzvu k uzavření kupní smlouvy s obsahem sjednaným v Příloze č.1 této kupní smlouvy a s touto výzvou předloží a doručí pronajímateli 8 úplných vyhotovení kupní smlouvy s obsahem sjednaným v Příloze č.1 této smlouvy, každé podepsané úředně ověřeným podpisem osoby (osob) oprávněné za kupujícího jednat a podepisovat, 2 (dvě) vyhotovení příslušného návrhu na vklad do katastru nemovitostí, opatřené podpisy osoby oprávněné za kupujícího jednat a podepisovat,originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku v němž bude v rozhodné době kupující zapsán, ne starší 20 (dvacet) dnů. b) Kupující městu Český Krumlov řádně uhradí ve lhůtě 60 dnů od uzavření této kupní smlouvy celou částku představující kupní cenu tj ,- Kč na účet města Český Krumlov vedený u Komerční banky a.s., č.ú /0100. Pokud kupující nesplní podmínky shora stanovené pod písm.a),b), nebo některou z nich, jeho právo na přednostní koupi shora v tomto čl.xiv. specifikovaných nemovitostí a závazek města Český Krumlov k uzavření kupní smlouvy s obsahem sjednaným v Příloze č.1 této kupní smlouvy zaniká. Město se zavazuje připojit podpis svého zástupce na kupní smlouvy a související návrhy na vklad práv do katastru nemovitostí (na listinách kde budou podpisy oprávněné jednat a podepisovat za kupujícího úředně ověřeny budou rovněž podpisy zástupce města Český Krumlov úředně ověřeny a 7 vyhotovení podepsané kupní smlouvy a podepsaný návrh na vklad vlastnického práva kupujícího dle uzavřené kupní smlouvy podat příslušnému Katastrálnímu úřadu pro Jihočeský kraj- Katastrální pracoviště Český Krumlov, to vše nejpozději do 20-ti (dvaceti) dnů od kumulativního splnění podmínek uvedených v tomto čl.xiv. pod písm.a),b). Správní poplatek z podání návrhu na vklad práva vlastnického uhradí město Český Krumlov. Kupující poskytne městu Český Krumlov nezbytnou součinnost. XV. Oznámení záměru a schválení prodeje Záměr prodeje nemovitostí dle této kupní smlouvy byl oznámen od do na úřední desce. Prodej nemovitostí dle této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Český Krumlov č..... ze dne... 13

14 XVI. Prohlášení stran Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně, podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. V Českém Krumlově dne město Český Krumlov. 14

15 Příloha č.1-vzor budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen dle čl.xv. Kupní smlouva I. Smluvní strany Město Český Krumlov, IČ , se sídlem Český Krumlov, nám. Svornosti 1 PSČ , zastoupené Ing.Lubošem Jedličkou-starostou města jako prodávající a jako kupující II. Předmět prodeje Město Český Krumlov je vlastníkem níže uvedených nemovitostí v katastrálním území Přísečná -Domoradice, obci Český Krumlov: a) parcela č.219/61-orná půda o výměře m2, b) parcela č.219/62-orná půda o výměře m2, c) parcela č.219/73-orná půda o výměře 942 m2, které jsou ve vlastnictví prodávajícího a jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj-katastrální pracoviště Český Krumlov na LV č pro obec Český Krumlov, k.ú. Přísečná -Domoradice. Tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj-katastrální pracoviště Český Krumlov na LV č pro obec Český Krumlov, k.ú. Přísečná - Domoradice. Tyto nemovitosti jsou předmětem prodeje dle této kupní smlouvy. III. Prodej Prodávající, město Český Krumlov, prodává touto smlouvou do vlastnictví kupujícího nemovitosti specifikované v čl.ii. této smlouvy se všemi jejich součástmi za 15

16 sjednanou kupní cenu ve výši ,- Kč (slovy šestnáct milionů dvě stě čtyřicet pět tisíc pět set padesát korun českých)a kupující touto smlouvou tyto nemovitosti za tuto cenu do svého vlastnictví kupuje a přijímá. IV. Splatnost kupní ceny Sjednanou kupní cenu v celkové výši ,-Kč se zavazuje kupující zaplatit a již zaplatil na účet města Český Krumlov vedený u Komerční banky a.s., č.ú /0100, před podpisem této kupní smlouvy. V. Stav nemovitostí Kupující prohlašuje, že byl seznámen s technickým a právním stavem převáděných nemovitostí, zejména s tím, že na převáděných nemovitostech se mohou nacházet inženýrské sítě ve vlastnictví třetích osob a dále s tím, že předmětné pozemky se nachází v území, které je v platném územním plánu města Český Krumlov vyznačeno jako poddolované území. Kupující potvrzuje, že byl seznámen s územním plánem města Český Krumlov (dále jen ÚP) platným ke dni uzavření této smlouvy, zejména pak v té části, která stanoví limity funkčního a prostorového uspořádání území tvořeného nemovitostmi, které jsou předmětem prodeje dle této kupní smlouvy. Kupující a prodávající sjednávají, že prodávané nemovitosti se prodávají a kupující je přejímá ve stavu jak stojí a leží, ve smyslu a s právními důsledky dle 501 zák.č.40/1964 Sb. To znamená, že prodávající neodpovídá kujícímu za jakékoli jejich vady. VI. Vklad do katastru nemovitostí Podle této smlouvy nechť je povolen a proveden vklad vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí. VII. Úhrada správního poplatku Správní poplatek z podání návrhu na vklad práva vlastnického dle této smlouvy uhradí prodávající. VIII. Oznámení záměru a schválení prodeje Záměr prodeje nemovitostí dle této kupní smlouvy byl oznámen od do na úřední desce. Prodej nemovitostí dle této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Český Krumlov č... ze dne... 16

17 IX. Prohlášení stran Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně, podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. V Českém Krumlově dne město Český Krumlov. 17

K U P NÍ SM LOUVA. k u p n í s m l o u v u a. I. Specifikace nemovitostí ve vlastnictví prodávajícího

K U P NÍ SM LOUVA. k u p n í s m l o u v u a. I. Specifikace nemovitostí ve vlastnictví prodávajícího K U P NÍ SM LOUVA 1. Město Český Krumlov se sídlem: Nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov Vnitřní Město IČ: 00245836 zastoupené Ing.Lubošem Jedličkou-starostou města Bankovní spojení:, č.ú. jako prodávající

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

U P N Í S M L O U V U

U P N Í S M L O U V U KUPNÍ SMLOUVA Obec Chýně IČ: 00241296 sídlo: Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice zast.: Mgr. Annou Chvojkovou, starostkou obce, a Ing. Petrou Vackovou, místostarostkou obce (dále jen obec Chýně nebo obec

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Účastníci: SMLOUVA Registrační číslo: 13/114/BN/Ku/BS o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Příbram dne 8.4.2013 pod usnesen ím č.234/2013

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov identifikační číslo: 002 96 759 sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91 zastoupené: Petrem Sagitariem,

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku)

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku) 592/CPT/2014-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/638/2014-CPTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 - Nové Město zastoupená JUDr. Milanem Cícerem,

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(CDE2014)-K2-0xxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN OMIKRON, a.s. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOVZ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI Zakázka: Rekonstrukce mostu ul. Slavkovská SMPOZ27/947/15 Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... (pro případ,

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem Smluvní strany budoucí prodávající - společnost ONO-development, s.r.o., IČ: 278 39 605, se sídlem Frýdek- Místek, Na Poříčí

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Moravec Alexandr a Moravcová Helena Dlouhý Most 121,46312 (dále jen strana "Budoucí na straně jedné a povinná") Obec Dlouhý Most, IČO: 46744941, Se sídlem: č.p. 193,463 12 Dlouhý Most, zastoupená: Ing.

Více

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Ing. Davidem Jánošíkem, Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, insolvenčním správcem dlužníka STAPI-BET s.r.o.,

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

KUPNÍ SMLOUVA Koupě nemovité věci

KUPNÍ SMLOUVA Koupě nemovité věci KUPNÍ SMLOUVA Koupě nemovité věci Smluvní strany: TOMA rezidenční Kroměříž, s.r.o. se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice IČO: 28333012 DIČ: CZ28333012 zapsaná u Krajského soudu v Brně, odd.

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. IMMOINVEST Development s.r.o. se sídlem Praha 2, Třebízského 1388/7, PSČ 120 00 IČ: 256 85 899, č.ú.../0100, Komerční banka a.s. zapsaná v obchodním rejstříku

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 40/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 38 ze dne 15.01.2014 Návrh kupní smlouvy k odkoupení pozemků parc. č. 3020/8, 3020/1, 2930/47 a 3021/5, vše v k.ú. Žižkov, obec

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-LB-xxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN LIBERTY s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Příloha E- vyhlášky č.2 Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-L2-0XXX uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN THÉTA s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Smluvní strany: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále jen

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Smlouva o výstavbě (plánovací smlouva)

Smlouva o výstavbě (plánovací smlouva) Smlouva o výstavbě (plánovací smlouva) 1. Město Bystřice, se sídlem Dr.E.Beneše 25, 257 51 Bystřice, IČ: 00231525, zastoupeno osobou oprávněnou, panem Danielem Štěpánkem, starostou města (dále jen Město

Více

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená Příloha smlouvy č.3: Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU podle 207 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen,,zákon o obchodních korporacích ) Městská část Praha 7, IČO: 00063754 se sídlem nábř.

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená. I. Preambule

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená. I. Preambule Kupní smlouva o prodeji nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění změn a

Více

Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:...

Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:... Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:... uzavřená podle ustanovení 59 odst. 2 zákona č. 458/2000Sb., energetický zákon, v platném znění a 1257 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Kupní smlouva na pozemek E_/2. I. Úvodní ustanovení

Kupní smlouva na pozemek E_/2. I. Úvodní ustanovení Kupní smlouva na pozemek E_/2 Účastníci smlouvy: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále

Více

Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku

Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku Příloha č. 2 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol jednající:... IČ:. 60460709, DIČ: CZ60460709

Více

Smlouva o prodeji koně

Smlouva o prodeji koně MAENTIVA GALOPP, S.R.O. Smlouva o prodeji koně valach, plemene A1/1 Dangerous Gleam (GER) Generous (IRE) - Dyveke (GER)(Lando) Narozen : 30.1.2009 Mgr. Jan Kužel XX.XX.XXXX [Předmětem této smlouvy je prodej

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami: (1) Univerzita Hradec Králové se sídlem Rokitanského 62, Hradec Králové, 500 03, IČ: 62690094, DIČ: CZ62690094, zastupující doc.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana )

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana ) KUPNÍ SMLOUVA Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČ 44555601 se sídlem Pasteurova 1, 400 11 Ústí nad Labem, zastoupená doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem č. ú. 260118822/0300

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí

Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí uzavřená v souladu s ustanovením 139 odst. 2 občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění). I. Účastníci

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Právní rámec převodu družstevního podílu

Právní rámec převodu družstevního podílu Právní rámec převodu družstevního podílu Zákon č. 90/2012, o obchodních korporacích: Převod družstevního podílu 599 Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle ustanovení tohoto zákona

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 132/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 118 ze dne 02.03.2015 Návrh souhlasného prohlášení o neplatnosti kupní smlouvy č. 2012/00399/8.1, uzavřené dne 30.1.2013 mezi hl.

Více

IV-12-4012374/02. název stavby: LBC, DLOUHÝ MOST, 122/2, KNN BLAŽEK. Článek I. Prohlášení o právním a faktickém

IV-12-4012374/02. název stavby: LBC, DLOUHÝ MOST, 122/2, KNN BLAŽEK. Článek I. Prohlášení o právním a faktickém - Obec Dlouhý Most. IČO: 46744941. bytem: Dlouhý Most 193J63 41,/ zástupce: ~ "'#.-:-:.~f:.1!(f'!!..~.~ ~. funkce:?f.~~.f.!?-.-:f. telefonní číslo:!!ť.r..f.'i..r...~.(ř. :;;:;)",. email: ~ '!??!~.{!1I.:7~~I(Ý./l~(9"

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č. 916321461K

KUPNÍ SMLOUVA Č. 916321461K KUPNÍ SMLOUVA Č. 916321461K uzavřená podle ust. ~ 588 až ~ 610 občanského zákoníku Účastníci smlouvy: Městská část Praha 11 se sídlem Ocelíkova 672, Praha 4, PSC 149 41 zastoupená zástupcem starostky Ing.

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Článek I Statutární město Děčín zřizuje v souladu se zákonem o obcích a dalšími platnými právními předpisy věcná

Více

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň váš dopis zn.: ze dne: naše zn.: SOAP/002-0931/2015 vyřizuje: Ing. Kasíková, Ing. Šimáně tel: 377 222 480 373 740 108 e-mail: kasikova@soaplzen.cz

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Líbeznický dvur NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY

Líbeznický dvur NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY Smlouva o budoucí kupní smlouvě Identifikační číslo: číslo pozemku bez lomítka KM Developers s.r.o. se sídlem: Dušní 112/16, 110 00 Praha 1 IČO: 26081300 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb. ( zákona o obcích) ve znění zákonů pozměňujících a doplňujících Zastupitelstvem

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI S /2014/ODŽP SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany BOŘISLAVKA OFFICE & SHOPPING CENTRE s.r.o., IČ: 27457621

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. NÁVRH PRAVIDLA. pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s.

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. NÁVRH PRAVIDLA. pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s. Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. NÁVRH PRAVIDLA pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s. Pravidla jsou vydávány k zabezpečení jednotného postupu při přejímání nepeněžitých vkladů infrastrukturního

Více

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA SMLOUVA O REZERVACI č. R/ uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen OZ ) týkající se stavby nazvané REZIDENCE NOVÁ KAROLINA 1. SMLUVNÍ STRANY: Prodávající:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více