Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene"

Transkript

1 Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene I. Smluvní strany Město Český Krumlov, IČ , se sídlem Český Krumlov, nám. Svornosti 1 PSČ , zastoupené Ing.Lubošem Jedličkou-starostou města jako prodávající a oprávněný z věcného břemene a jako kupující a povinný z věcného břemene II. Předmět prodeje Město Český Krumlov je vlastníkem níže uvedených nemovitostí v katastrálním území Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov: a) parcela č. 219/67-ostat. plocha/jiná plocha o výměře m 2 b) parcela č. 219/68-ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře m 2 c) parcela č. 219/69-ostat. plocha/jiná plocha o výměře m 2 d) parcela č. 219/72-ostat.plocha/jiná plocha o výměře 226 m 2 Tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj-katastrální pracoviště Český Krumlov na LV č pro obec Český Krumlov, k.ú. Přísečná -Domoradice. Tyto nemovitosti jsou předmětem prodeje dle této kupní smlouvy. III. Prodej Prodávající, město Český Krumlov, prodává touto smlouvou do vlastnictví kupujícího nemovitosti specifikované v čl.ii. této smlouvy se všemi jejich součástmi za 1

2 sjednanou kupní cenu ve výši ,- Kč (slovy čtyřicet čtyři milióny dvacet šest tisíc dvě stě korun českých) a kupující touto smlouvou tyto nemovitosti za tuto cenu do svého vlastnictví kupuje a přijímá. IV. Splatnost kupní ceny Sjednanou kupní cenu v celkové výši ,- Kč se zavazuje kupující zaplatit a již zaplatil na účet města Český Krumlov vedený u Komerční banky a.s., č.ú /0100 před podpisem této kupní smlouvy. V. Stav nemovitostí Kupující prohlašuje, že byl seznámen s technickým a právním stavem převáděných nemovitostí, zejména s tím, že na převáděných nemovitostech se nacházejí inženýrské sítě a stavby specifikované v čl.xi.této smlouvy, dále inženýrské sítě ve vlastnictví třetích osob, zejména parovodní potrubí, plynovodní potrubí, silnoproudé kabely, telekomunikační kabely a dále s tím, že předmětné pozemky se nachází v území, které je v platném územním plánu města Český Krumlov vyznačeno jako poddolované území. Kupující potvrzuje, že byl seznámen s územním plánem města Český Krumlov (dále jen ÚP) platným ke dni uzavření této smlouvy, zejména pak v té části, která stanoví limity funkčního a prostorového uspořádání území tvořeného nemovitostmi, které jsou předmětem prodeje dle této kupní smlouvy. Kupující a prodávající sjednávají, že prodávané nemovitosti se prodávají a kupující je přejímá ve stavu jak stojí a leží, ve smyslu a s právními důsledky dle 501 zák.č.40/1964 Sb. To znamená, že prodávající neodpovídá kujícímu za jakékoli jejich vady. VI. Investiční záměr kupujícího Schválení prodeje nemovitostí specifikovaných v čl. II. této kupní smlouvy Zastupitelstvem města Český Krumlov kupujícímu, je založeno a spojeno s kladným posouzením investičního záměru kupujícího na těchto nemovitostech Zastupitelstvem města Český Krumlov, tak jak je tento investiční záměr specifikován v dokumentaci předložené kupujícím městu Český Krumlov (dále jen dokumentace záměru), která tvoří přílohu usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov č.. /../.. ze dne, kterým byl schválen prodej nemovitostí dle této kupní smlouvy kupujícímu. Kupující je plně seznámen s tím, že investiční záměr, tak jak je specifikován v dokumentaci záměru nemusí být v době uzavření této kupní smlouvy v souladu s platným ÚP a k jeho realizaci (zastavění a využití nemovitostí specifikovaných v čl.i.této smlouvy) je potřebná změna ÚP v rozsahu a obsahu souladném s investičním záměrem kupujícího dle dokumentace záměru a následné vydání 2

3 příslušných správních rozhodnutí, zejména stavebněprávních (územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas). Město Český Krumlov investiční záměr kupujícího, tak jak je specifikován v dokumentaci záměru podporuje. Výslovně se však sjednává a kupující bere na vědomí, že město Český Krumlov negarantuje kupujícímu změnu ÚP v rozsahu a obsahu souladnému s investičním záměrem kupujícího dle dokumentace záměru, ani následné vydání příslušných správních rozhodnutí, zejména stavebněprávních, podmiňujících realizaci investičního záměru kupujícího, když změna ÚP a vydání správních rozhodnutí podléhá režimu stanovenému obecně platnými právními předpisy a je v kompetenci příslušných orgánů státní správy a Zastupitelstva města Český Krumlov. Město Český Krumlov nenese žádnou odpovědnost vůči kupujícímu, či jiným osobám, a kupující nemůže uplatňovat vůči městu Český Krumlov žádné nároky, za nerealizaci změny ÚP či nevydání potřebných rozhodnutí, podmiňujících realizaci investičního záměru kupujícího, ani za nerealizaci tohoto záměru z jakýchkoli jiných důvodů. Tím nejsou dotčena práva kupujícího sjednaná v čl.x. této kupní smlouvy. VII. Zvláštní závazky kupujícího Kupující se zavazuje činit sám nebo prostřednictvím jím pověřených osob veškeré kroky a úkony potřebné k realizaci investičního záměru dle dokumentace záměru specifikované v čl.vi. této kupní smlouvy. Zejména se kupující zavazuje: a) Požádat ve lhůtě nejdéle dvou měsíců od uzavření této kupní smlouvy příslušný Odbor územního plánování a památkové péče MÚ Český Krumlov o poskytnutí územně plánovací informace dle 21 zákona č. 183/2006 Sb. o podmínkách využití území tvořeného nemovitostmi specifikovanými v čl.ii. této kupní smlouvy k investičními záměru kupujícího dle dokumentace záměru ve vztahu k platnému ÚP. V žádosti o územně plánovací informaci musí kupující uvést konkrétní požadavek na informaci zda jeho investiční záměr dle dokumentace záměru je v souladu s platným ÚP a zda realizace jeho investičního záměru dle dokumentace záměru vyžaduje změnu ÚP pro území tvořené nemovitostmi specifikovanými v čl.ii. této kupní smlouvy. V žádosti uvede kupující konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení staveb a případné doplňující informace vyžádané příslušným Odborem územního plánování a památkové péče MÚ Český Krumlov. Se žádosti kupující předloží poskytovateli informace kompletní dokumentaci záměru. Podaná žádost o územně plánovací informaci musí mít obsahové náležitosti stanovené zákonem č.183/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy. Pokud z takto vyžádané územně plánovací informace vyplyne, že investiční záměr kupujícího dle dokumentace záměru není v souladu s platným ÚP, zavazuje se kupující usilovat z pozice vlastníka nemovitostí prodávaných touto smlouvou o 3

4 změnu ÚP v rozsahu a obsahu souladném s investičním záměrem kupujícího dle dokumentace záměru. V intencích toho se kupující zavazuje zejména tuto změnu legálním způsobem ( 44 písm.d/ zák.č.183/2006 Sb.) u orgánů a subjektů kompetentních k rozhodování o pořízení územního plánu s potřebnými podklady navrhnout nejpozději do dvanácti měsíců od poskytnutí takové územně plánovací informace. Kupující se zavazuje na podaném návrhu setrvat a s ohledem na skutečnost, že kupujícím navržené pořízení změny územního plánu je vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, úplně uhradit zpracovateli náklady na její zpracování a na mapové podklady ( 45 odst.4 zák.č.183/2006 Sb.) b) V souladu s požadavky obecně platných právních předpisů, zajistit zhotovení veškeré projektové dokumentace potřebné k vydání kladného územního rozhodnutí pro realizaci investičního záměru dle dokumentace záměru, včetně jejího projednání s dotčenými subjekty a orgány a na podkladě toho činit veškeré úkony potřebné k vydání územního rozhodnutí pro stavby a zařízení dle investičního záměru (dále též ÚR). Řádnou žádost o vydání ÚR podat nejpozději do dvanácti měsíců od poskytnutí územně plánovací informace dle čl.vii., písm. a) z níž vyplyne, že investiční záměr kupujícího dle dokumentace záměru je v souladu s platným ÚP. Pokud z poskytnuté územně plánovací informace dle čl.vii., písm. a) vyplyne, že investiční záměr kupujícího dle dokumentace záměru není v souladu s platným ÚP, je kupující povinen podat řádnou žádost o vydání ÚR nejpozději do dvanácti měsíců od vydání změny ÚP 54 zák.č.183/2006 Sb.) v rozsahu a obsahu souladném s investičním záměrem kupujícího dle dokumentace záměru. c) V souladu s požadavky obecně platných právních předpisů zajistit zhotovení veškeré projektové dokumentace potřebné k vydání příslušných kladných rozhodnutí pro realizaci staveb a zařízení dle investičního záměru, zejména stavebních povolení, (dále též SP), včetně jejího projednání s dotčenými subjekty a orgány, a na podkladě toho činit veškeré úkony potřebné k vydání SP pro stavby a zařízení dle investičního záměru. Řádnou žádost o vydání SP v rozsahu a obsahu souladném s investičním záměrem kupujícího dle dokumentace záměru podat nejpozději do dvanácti měsíců od nabytí právní moci vydaného ÚR. d) Zajistit realizaci veškerých staveb a zařízení dle investičního záměru v souladu s podmínkami vydaných SP nejpozději do tří let od nabytí právní moci příslušného vydaného SP. e) Zajistit vydání příslušných rozhodnutí o povolení užívání staveb a zařízení (kolaudační souhlas) dle investičního záměru dle dokumentace záměru do čtyř let od nabytí právní moci vydaného příslušného SP. f) V rámci realizace investičního záměru řešit a vybudovat na vlastní náklad: stavby komunikací pro dopravní napojení a obslužnost nemovitostí prodávaných touto kupní smlouvou a staveb a zařízení na nich dle 4

5 investičního záměru vybudovaných, splňující parametry obecně platných předpisů (zejména zák.č. 13/1997 Sb.), a podmínku zajištění dopravního propojení kruhového objezdu na parcele č.219/3 na sídlišti Mír v Českém Krumlově s parcelami č. 219/66, ostat.pl./ostatní komunikace, č.143/18, ostat.pl./ostatní komunikace a č.219/65, ostat.pl./ostatní komunikace (vše v k.ú. Přísečná Domoradice) a takto vybudované komunikace a jejich součásti dle zákona č.13/1997 Sb., zejména přilehlé chodníky pro pěší, dopravní značení, kanalizaci a úpravy k odvádění vody k odvádění povrchových vod z těchto komunikací, dešťové vpusti s šachtami a přípojkami do kanalizačního řádu, převést na písemnou výzvu města Český Krumlov za cenu ,-Kč s veškerou stavební a provozní dokumentací do vlastnictví města Český Krumlov a k pozemkům na nichž se tyto komunikace a jejich součásti budou nacházet, zřídit bezplatně pro město Český Krumlov věcné břemeno bezplatného umístění, údržby, obnovy a práva užívání těchto komunikací jako veřejně přístupných pozemních komunikací, sloužících převážně místní dopravě a opravňující jejich vlastníka a osoby jím pověřené k přístupu za účelem jejich údržby, oprav, rekonstrukcí a revizí. Vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu (zák.č.274/2001 Sb.) pro zásobování pitnou vodou a svádění a likvidaci odpadních vod a oddílnou kanalizaci sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod pro nemovitosti prodávané touto kupní smlouvou a stavby a zařízení na nich dle investičního záměru vybudovaných, splňující parametry obecně platných předpisů a takto vybudované vodohospodářské stavby převést na písemnou výzvu města Český Krumlov za cenu ,- Kč s veškerou stavební a provozní dokumentací do vlastnictví města Český Krumlov a k pozemkům na nichž se vodohospodářské stavby budou nacházet zřídit bezplatně pro město Český Krumlov věcné břemeno bezplatného umístění, údržby, rekonstrukcí, obnovy a práva užívání těchto staveb k účelu pro který byly zřízeny a opravňující jejich vlastníka a osoby jím pověřené k přístupu za účelem jejich údržby, oprav, rekonstrukcí a revizí. Veřejné osvětlení pro nemovitosti prodávané touto kupní smlouvou a místní komunikace a chodníky na nich dle investičního záměru vybudované, splňující parametry obecně platných předpisů a takto vybudované veřejné osvětlení, převést na písemnou výzvu města Český Krumlov za cenu ,- Kč s veškerou stavební a provozní dokumentací do vlastnictví města Český Krumlov a k pozemkům, na nichž se veřejné osvětlení bude nacházet, zřídit bezplatně pro město Český Krumlov věcné břemeno bezplatného umístění, údržby, rekonstrukcí, obnovy a práva užívání těchto staveb k účelu, pro který byly zřízeny a opravňující jejich vlastníka a osoby jím pověřené k přístupu za účelem jejich údržby, oprav, rekonstrukcí a revizí. g) V rámci realizace investičního záměru řešit na vlastní náklad: 5

6 Odstranění či změny a úpravy staveb a zařízení nevyjmenovaných v čl.v. této smlouvy v případě, že existence takových staveb a zařízení bude zjištěna a že dle uvážení kupujícího budou tato opatření potřebná. h) Kupující a prodávající sjednávají dohodu ve prospěch E.ON Distribuce a.s., IČ a E.ON Česká republika s.r.o., IČ jako oprávněných ze smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění inženýrských sítí a jiných vedení, jejíž kopie tvoří, jako příloha, nedílnou součást této kupní smlouvy tak, že kupující v rozsahu, ve kterém se předmětná smlouva o budoucí smlouvě vztahuje k nemovitostem převáděným touto kupní smlouvou, vstupuje do práv a povinností sjednaných ve shora uvedené smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na místo prodávajícího města Český Krumlov. Tato dohoda o záměně účastníka předmětné smlouvy vstoupí v účinnost dnem, kdy se k ní připojí shora uvedený oprávněný tj. E.ON Distribuce a.s., IČ a E.ON Česká republika s.r.o., IČ VIII. Smluvní pokuta Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu městu Český Krumlov pokutu ve výši (jedné třetiny kupní ceny ) ,-- Kč (slovy:čtrnáct milionů korun českých) pokud nesplní zcela nebo i částečně svůj závazek sjednaný v čl. VII. písm.a), nebo v čl. VII. písm.b), nebo v čl. VII. písm.c), nebo v čl. VII. písm.d), nebo v čl. VII. písm.e), nebo v čl. VII. písm.f) a nebo v čl.vii., písm.g) této kupní smlouvy s tím, že smluvní pokutu lze uplatnit pouze jednou a nikoli opakovaně. IX. Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy Pro případ, že z územně plánovací informace dle čl.vii.,písm.a) vyplyne, že investiční záměr kupujícího dle dokumentace záměru není v souladu s platným ÚP, má kupující právo odstoupit od této kupní smlouvy pokud ve lhůtě 48 (čtyřicet osm) měsíců ode dne kdy kupující splní svůj závazek podat řádný a úplný návrh na změnu ÚP dle 44 písm.d/ zák.č.183/2006 Sb. dle ujednání čl.vii., písm.a) této kupní smlouvy, nedojde k vydání změny ÚP ( 54 zák.č.183/2006 Sb.) v rozsahu a obsahu souladném s investičním záměrem kupujícího dle dokumentace záměru. Kupující má právo od smlouvy odstoupit z tohoto důvodu nejdéle ve lhůtě 6 měsíců ode dne kdy dojde ke vzniku sjednaného důvodu k odstoupení. Marným uplynutím této lhůty sjednané právo kupujícího na odstoupení od smlouvy zaniká. Lhůta k odstoupení je kupujícím dodržena, pokud bude v této lhůtě odstoupení doručeno prodávajícímu městu Český Krumlov. Sjednané právo kupujícího odstoupit od této smlouvy zaniká rovněž v případě, pokud by kupující bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího předmětné nemovitosti specifikované v čl.ii. nebo čl.xv. této smlouvy, nebo jejich část, nebo podíl na nich prodal, daroval, vložil do obchodní společnosti, nebo jinak zcizil, zatížil zástavním právem, věcnými břemeny s výjimkou věcných břemen zřizovaných či vzniklých ze zákona či jinými právy třetích osob. 6

7 Odstoupení musí být písemné a musí v něm být uveden konkrétní důvod odstoupení sjednaný touto smlouvou, jinak je neplatné a neúčinné. Parametr souladnosti vydané změny ÚP s investičním záměrem kupujícího dle dokumentace záměru se považuje za splněný, pokud vydanou změnou ÚP bude stanoveno přípustné využití nemovitostí, které tvoří předmět koupě dle této kupní smlouvy, v hlavní funkci pro zařízení obchodní sféry a stavby a zařízení občanské vybavenosti. Úplná detailní shoda vydané změny ÚP s dokumentací záměru se k naplnění parametru souladnosti nevyžaduje. Kupující má právo takto odstoupit od smlouvy pouze tehdy, pokud zcela splní svůj závazek sjednaný v čl. VII. písm.a/ této kupní smlouvy. Odstoupením se tato kupní smlouva zrušuje. Kupující vydá městu Český Krumlov nemovitosti, které tvoří předmět této kupní smlouvy, nezatížené jakýmikoli právy třetích osob, k nimž prodávající nedal předchozí písemný souhlas. Povinnost vydání těchto nemovitostí je ze strany kupujícího splněna tím, že dojde k provedení zápisu vlastnického práva města Český Krumlov do příslušného katastru nemovitostí. Kupující učiní úkony nutné k tomu, aby vlastnické právo prodávajícího města Český Krumlov bylo zapsáno do příslušného katastru nemovitostí zejména uzná vlastnické právo města Český Krumlov k předmětným nemovitostem formou notářského zápisu. Prodávající město Český Krumlov vrátí kupujícímu přijatou kupní cenu za nemovitosti prodané touto kupní smlouvou do šesti měsíců od provedení zápisu vlastnického práva města Český Krumlov k těmto nemovitostem nezatíženým jakýmikoli právy třetích osob k nimž prodávající nedal předchozí písemný souhlas do příslušného katastru nemovitostí. Na úhradu jakýchkoli jiných částek či plnění z titulu odstoupení od smlouvy kupující nemá nárok. X. Právo prodávajícího na odstoupení od smlouvy Prodávající město Český Krumlov má právo odstoupit od této kupní smlouvy pokud : a) kupující nesplní zcela nebo i jen částečně svůj závazek sjednaný v čl. VII. písm.a/ této kupní smlouvy, nebo b) kupující nesplní zcela nebo i jen částečně svůj závazek sjednaný v čl. VII. písm.b/ této kupní smlouvy, nebo c) kupující nesplní zcela nebo i jen částečně svůj závazek sjednaný v čl. VII. písm.c/ této kupní smlouvy, nebo 7

8 d) kupující nesplní zcela nebo i jen částečně svůj závazek sjednaný v čl. VII. písm.d/ této kupní smlouvy, nebo e) kupující nesplní zcela nebo i jen částečně svůj závazek sjednaný v čl. VII. písm.e/ této kupní smlouvy, nebo f) kupující nesplní zcela nebo i jen částečně svůj závazek sjednaný v čl. VII. písm.f/ této kupní smlouvy, nebo g) kupující nesplní, nebo nebude respektovat zcela nebo i jen částečně svůj závazek sjednaný v čl. VII. písm.g) této kupní smlouvy. Odstoupení musí být písemné a musí v něm být uveden konkrétní důvod odstoupení sjednaný touto smlouvou, jinak je neúčinné. Odstoupením se tato kupní smlouva zrušuje. Kupující vydá městu Český Krumlov nemovitosti, které tvoří předmět této kupní smlouvy. Povinnost vydání těchto nemovitostí je ze strany kupujícího splněna tím, že dojde k provedení zápisu vlastnického práva města Český Krumlov do příslušného katastru nemovitostí.kupující učiní úkony nutné k tomu, aby vlastnické právo prodávajícího města Český Krumlov bylo zapsáno do příslušného katastru nemovitostí zejména uzná vlastnické právo města Český Krumlov k předmětným nemovitostem formou notářského zápisu. Prodávající město Český Krumlov vrátí kupujícímu přijatou kupní cenu za nemovitosti prodané touto kupní smlouvou do 12 měsíců od provedení zápisu vlastnického práva města Český Krumlov do příslušného katastru nemovitostí. Na úhradu jakýchkoli jiných částek či plnění z titulu odstoupení od smlouvy kupující nemá nárok. XI. Zřízení věcných břemen A. Kupující, jako vlastník parcely č. 219/68-ostat. plocha/ostat.komunikace v obci Český Krumlov a katastrálním území Přísečná -Domoradice, jako povinný z věcného břemene, zřizuje na celé této parcele ve prospěch prodávajícího města Český Krumlov, jako oprávněného z věcného břemene a jako vlastníka stavby místní komunikace dle 6 zák.č.13/1997 Sb. s jejími součástmi dle 12 zák.č.13/1997 Sb., které tvoří zejména přilehlé chodníky pro pěší, dopravní značení, silniční zeleň, kanalizace a úpravy k odvádění vody k odvádění povrchových vod z této komunikace, dešťové vpusti s šachtami a přípojkami do kanalizačního řádu a veřejné osvětlení, věcné břemeno opravňující k umístění, údržbě, obnově a užívání této místní komunikace jako veřejně přístupné pozemní komunikace, sloužící převážně 8

9 místní dopravě a opravňující jejího vlastníka a osoby jím pověřené k přístupu za účelem údržby, oprav, rekonstrukcí a revizí. Věcné břemeno se zřizuje jako právo věcné, zapisované do katastru nemovitostí, a to úplatně a na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení tohoto věcného břemene se sjednává ve výši ,-Kč (slovy deset-tisíc-korun-českých),a bude oprávněným z věcného břemene uhrazena povinnému z věcného břemene do 20-ti dnů od doručení rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, pracoviště Český Krumlov o vkladu tohoto věcného břemene do katastru nemovitostí. Výkon práv z tohoto věcného břemene oprávněným z věcného břemene je sjednán bezplatně. Takto zřízené věcné břemeno se váže na celé břemenem zatížené nemovitosti a přechází s každým dalším převodem či přechodem vlastnického práva k těmto nemovitostem nebo jejich částem na jejich vlastníka. Takto zřízené věcné břemeno opravňuje vlastníka předmětné místní komunikace a přechází s každým dalším převodem či přechodem vlastnického práva k této stavbě na jejího vlastníka. Oprávněný z věcného břemene právo odpovídající takto zřízenému věcnému břemeni přijímá a povinný z věcného břemene se zavazuje výkon tohoto práva strpět. B. Kupující, jako vlastník parcely č. 219/68-ostat. plocha/ostat.komunikace v obci Český Krumlov a katastrálním území Přísečná -Domoradice č. 219/69-ostat. plocha/jiná plocha v obci Český Krumlov a katastrálním území Přísečná -Domoradice, jako povinný z věcného břemene, zřizuje na celých těchto parcelách ve prospěch prodávajícího města Český Krumlov, jako oprávněného z věcného břemene a jako vlastníka stavby vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu (zák.č.274/2001 Sb.) a oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod, věcné břemeno opravňující k umístění, údržbě, obnově a užívání těchto staveb pro zajištění zásobování pitnou vodou a svádění a likvidaci odpadních vod a k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod a opravňující jejího vlastníka a osoby jím pověřené k přístupu za účelem údržby, oprav, rekonstrukcí a revizí. Věcné břemeno se zřizuje jako právo věcné, zapisované do katastru nemovitostí, a to úplatně a na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení tohoto věcného břemene se sjednává ve výši ,- Kč (slovy deset-tisíc-korun-českých), a bude oprávněným z věcného břemene uhrazena povinnému z věcného břemene do 20-ti dnů od doručení rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, pracoviště Český Krumlov o vkladu tohoto věcného břemene do katastru nemovitostí. Výkon práv z tohoto věcného břemene oprávněným z věcného břemene je sjednán bezplatně. Takto zřízené věcné břemeno se váže na celé břemenem zatížené nemovitosti a přechází s každým dalším převodem či přechodem vlastnického práva k těmto nemovitostem nebo jejich částem na jejich vlastníka. Takto zřízené věcné břemeno opravňuje vlastníka předmětné stavby a přechází s každým dalším převodem či přechodem vlastnického práva k této stavbě na jejího vlastníka. 9

10 Oprávněný z věcného břemene právo odpovídající takto zřízenému věcnému břemeni přijímá a povinný z věcného břemene se zavazuje výkon tohoto práva strpět. C. Kupující, jako vlastník parcely č. 219/68-ostat. plocha/ostat.komunikace v obci Český Krumlov a katastrálním území Přísečná -Domoradice č. 219/69-ostat. plocha/jiná plocha v obci Český Krumlov a katastrálním území Přísečná -Domoradice, jako povinný z věcného břemene, zřizuje na celých těchto parcelách ve prospěch prodávajícího města Český Krumlov, jako oprávněného z věcného břemene a jako vlastníka stavby kolektoru dle rozhodnutí č. SÚ 1753/91-BV ze dne vydané MěÚ Český Krumlov, věcné břemeno opravňující k umístění, údržbě, obnově a užívání této stavby a opravňující k přístupu za účelem údržby, oprav, rekonstrukcí a revizí této stavby. Věcné břemeno se zřizuje jako právo věcné, zapisované do katastru nemovitostí, a to úplatně a na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení tohoto věcného břemene se sjednává ve výši ,-Kč (slovy deset-tisíc-korun-českých),a bude oprávněným z věcného břemene uhrazena povinnému z věcného břemene do 20-ti dnů od doručení rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, pracoviště Český Krumlov o vkladu tohoto věcného břemene do katastru nemovitostí. Výkon práv z tohoto věcného břemene oprávněným z věcného břemene je sjednán bezplatně. Takto zřízené věcné břemeno se váže na celé břemenem zatížené nemovitosti a přechází s každým dalším převodem či přechodem vlastnického práva k těmto nemovitostem nebo jejich částem na jejich vlastníka. Takto zřízené věcné břemeno opravňuje vlastníka předmětné stavby a přechází s každým dalším převodem či přechodem vlastnického práva k této stavbě na jejího vlastníka. Oprávněný z věcného břemene právo odpovídající takto zřízenému věcnému břemeni přijímá a povinný z věcného břemene se zavazuje výkon tohoto práva strpět. XII. Vklad do katastru nemovitostí Podle této smlouvy nechť je povolen a proveden vklad vlastnického práva kupujícího k nemovitostem specifikovaným v čl.ii.této kupní smlouvy a vklad věcných břemen zřízených dle čl.xi. této smlouvy do katastru nemovitostí. XIII. Úhrada správního poplatku Správní poplatek z podání návrhu na vklad práva vlastnického a vklad věcných břemen dle této smlouvy uhradí prodávající. 10

11 XIV. Závazek kupujícího k převodu vybudovaných infrastrukturních staveb a zařízení do vlastnictví Města Český Krumlov a zřízení věcných břemen Dle článku VII., písmeno f) je kupující zavázán v rámci realizace investičního záměru řešit a vybudovat na vlastní náklad: dopravní napojení nemovitostí prodávaných touto kupní smlouvou a staveb a zařízení na nich dle investičního záměru vybudovaných splňující parametry obecně platných předpisů a podmínku zajištění dopravního propojení kruhového objezdu na parcele 219/3 na sídlišti Mír v Českém Krumlově s parcelami 219/66, ostat.pl./ostatní komunikace, 143/18, ost.pl./ostatní komunikace a 219/65, ostat.pl./ostatní komunikace a takto vybudované komunikace (místní komunikace a chodníky), převést na písemnou výzvu města Český Krumlov za cenu ,-Kč do vlastnictví města Český Krumlov a k pozemkům na nichž se tyto komunikace a chodníky budou nacházet zřídit bezplatně pro město Český Krumlov věcné břemeno bezplatného umístění, užívání a práva údržby a obnovy těchto komunikací a chodníků pro veřejnost. Veřejný vodovod a kanalizaci pro zásobování pitnou vodou a svádění a likvidaci odpadních vod pro nemovitosti prodávané touto kupní smlouvou a staveb a zařízení na nich dle investičního záměru vybudovaných, splňující parametry obecně platných předpisů a takto vybudované vodohospodářské stavby (veřejný vodovod a veřejná kanalizace), převést na písemnou výzvu města Český Krumlov za cenu ,-Kč do vlastnictví města Český Krumlov a k pozemkům na nichž se vodohospodářské stavby budou nacházet zřídit bezplatně pro město Český Krumlov věcné břemeno bezplatného umístění, užívání a práva údržby a obnovy těchto staveb. Veřejné osvětlení pro nemovitosti prodávané touto kupní smlouvou a místní komunikace a chodníky na nich dle investičního záměru vybudované, splňující parametry obecně platných předpisů a takto vybudované veřejné osvětlení, převést na písemnou výzvu města Český Krumlov za cenu ,- Kč do vlastnictví města Český Krumlov a k pozemkům, na nichž se veřejné osvětlení bude nacházet, zřídit bezplatně pro město Český Krumlov věcné břemeno bezplatného umístění, užívání a práva údržby a obnovy této tohoto zařízení. Smluvní strany sjednávají dále, že věcná břemena specifikovaná shora budou zřízena na dobu neurčitou, jako práva věcná, vložená do katastru nemovitostí, oprávněným z věcných břemen bude prodávající, město Český Krumlov povinný bude kupující. Takto zřízená věcná břemena se budou vázat na celé břemenem zatížené nemovitosti a budou přecházet s každým dalším převodem či přechodem vlastnického práva k těmto nemovitostem nebo jejich částem na jejich vlastníka. Ke zřízení věcných břemen se zavazují kupující a prodávající uzavřít řádné smlouvy tak, aby každá smlouva o zřízení věcných břemen, při zachování smyslu a účelu, 11

12 který je stranami dohodnut, byla dle obecně platných právních předpisů ČR platná a způsobilá ke vkladu do katastru nemovitostí. Totéž platí i pro uzavření smluv o bezplatném převodu místních komunikací, veřejného vodovodu a veřejné kanalizace a veřejného osvětlení do vlastnictví města Český Krumlov. Specifikace staveb a zařízení tvořících předmět převodní smlouvy bude provedena dle aktuálního stavu jejich rozestavěnosti a aktuálních údajů katastru nemovitostí. Prodávající město Český Krumlov na své náklady: a) zajistí potřebné podklady pro uzavření smluv o převodu shora uvedených staveb a zařízení a smluv o zřízení věcných břemen,včetně potřebných geometrických plánů; b) zajistí vyhotovení smluv o převodu shora uvedených staveb a zařízení a smluv o zřízení věcných břemen a příslušných návrhů na vklad práv do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu; c) zajistí podání příslušných návrhů na vklad práv do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu; e) uhradí náklady spojené s řízeními o povolení odpovídajících vkladů do katastru nemovitostí; K tomu je kupující povinen poskytnout Městu Český Krumlov nezbytnou součinnost. XV. Zvláštní oprávnění kupujícího ke koupi jiných nemovitostí Smluvní strany sjednávají, že kupující dle této kupní smlouvy je oprávněn uplatnit u prodávajícího právo na přednostní koupi nemovitostí v katastrálním území Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov: a) parcela č.219/61-orná půda o výměře m2, b) parcela č.219/62-orná půda o výměře m2, c) parcela č.219/73-orná půda o výměře 942 m2, které jsou ve vlastnictví prodávajícího a jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj-katastrální pracoviště Český Krumlov na LV č pro obec Český Krumlov, k.ú. Přísečná -Domoradice za kupní cenu ,- Kč (slovy šestnáct milionů dvě stě čtyřicet pět tisíc pět set padesát korun českých). 12

13 Město Český Krumlov se zavazuje, jako budoucí prodávající uzavřít s kupujícím jako budoucím kupujícím řádnou písemnou kupní smlouvu,s obsahem sjednaným v Příloze č.1 této smlouvy, způsobilou, ve smyslu platných právních předpisů, vkladu do příslušného katastru nemovitostí, ve lhůtě nejpozději dvacet pracovních dnů po kumulativním splnění těchto podmínek: a) Kupující doručí ve lhůtě 60 dnů od uzavření této kupní smlouvy městu Český Krumlov výzvu k uzavření kupní smlouvy s obsahem sjednaným v Příloze č.1 této kupní smlouvy a s touto výzvou předloží a doručí pronajímateli 8 úplných vyhotovení kupní smlouvy s obsahem sjednaným v Příloze č.1 této smlouvy, každé podepsané úředně ověřeným podpisem osoby (osob) oprávněné za kupujícího jednat a podepisovat, 2 (dvě) vyhotovení příslušného návrhu na vklad do katastru nemovitostí, opatřené podpisy osoby oprávněné za kupujícího jednat a podepisovat,originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku v němž bude v rozhodné době kupující zapsán, ne starší 20 (dvacet) dnů. b) Kupující městu Český Krumlov řádně uhradí ve lhůtě 60 dnů od uzavření této kupní smlouvy celou částku představující kupní cenu tj ,- Kč na účet města Český Krumlov vedený u Komerční banky a.s., č.ú /0100. Pokud kupující nesplní podmínky shora stanovené pod písm.a),b), nebo některou z nich, jeho právo na přednostní koupi shora v tomto čl.xiv. specifikovaných nemovitostí a závazek města Český Krumlov k uzavření kupní smlouvy s obsahem sjednaným v Příloze č.1 této kupní smlouvy zaniká. Město se zavazuje připojit podpis svého zástupce na kupní smlouvy a související návrhy na vklad práv do katastru nemovitostí (na listinách kde budou podpisy oprávněné jednat a podepisovat za kupujícího úředně ověřeny budou rovněž podpisy zástupce města Český Krumlov úředně ověřeny a 7 vyhotovení podepsané kupní smlouvy a podepsaný návrh na vklad vlastnického práva kupujícího dle uzavřené kupní smlouvy podat příslušnému Katastrálnímu úřadu pro Jihočeský kraj- Katastrální pracoviště Český Krumlov, to vše nejpozději do 20-ti (dvaceti) dnů od kumulativního splnění podmínek uvedených v tomto čl.xiv. pod písm.a),b). Správní poplatek z podání návrhu na vklad práva vlastnického uhradí město Český Krumlov. Kupující poskytne městu Český Krumlov nezbytnou součinnost. XV. Oznámení záměru a schválení prodeje Záměr prodeje nemovitostí dle této kupní smlouvy byl oznámen od do na úřední desce. Prodej nemovitostí dle této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Český Krumlov č..... ze dne... 13

14 XVI. Prohlášení stran Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně, podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. V Českém Krumlově dne město Český Krumlov. 14

15 Příloha č.1-vzor budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen dle čl.xv. Kupní smlouva I. Smluvní strany Město Český Krumlov, IČ , se sídlem Český Krumlov, nám. Svornosti 1 PSČ , zastoupené Ing.Lubošem Jedličkou-starostou města jako prodávající a jako kupující II. Předmět prodeje Město Český Krumlov je vlastníkem níže uvedených nemovitostí v katastrálním území Přísečná -Domoradice, obci Český Krumlov: a) parcela č.219/61-orná půda o výměře m2, b) parcela č.219/62-orná půda o výměře m2, c) parcela č.219/73-orná půda o výměře 942 m2, které jsou ve vlastnictví prodávajícího a jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj-katastrální pracoviště Český Krumlov na LV č pro obec Český Krumlov, k.ú. Přísečná -Domoradice. Tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj-katastrální pracoviště Český Krumlov na LV č pro obec Český Krumlov, k.ú. Přísečná - Domoradice. Tyto nemovitosti jsou předmětem prodeje dle této kupní smlouvy. III. Prodej Prodávající, město Český Krumlov, prodává touto smlouvou do vlastnictví kupujícího nemovitosti specifikované v čl.ii. této smlouvy se všemi jejich součástmi za 15

16 sjednanou kupní cenu ve výši ,- Kč (slovy šestnáct milionů dvě stě čtyřicet pět tisíc pět set padesát korun českých)a kupující touto smlouvou tyto nemovitosti za tuto cenu do svého vlastnictví kupuje a přijímá. IV. Splatnost kupní ceny Sjednanou kupní cenu v celkové výši ,-Kč se zavazuje kupující zaplatit a již zaplatil na účet města Český Krumlov vedený u Komerční banky a.s., č.ú /0100, před podpisem této kupní smlouvy. V. Stav nemovitostí Kupující prohlašuje, že byl seznámen s technickým a právním stavem převáděných nemovitostí, zejména s tím, že na převáděných nemovitostech se mohou nacházet inženýrské sítě ve vlastnictví třetích osob a dále s tím, že předmětné pozemky se nachází v území, které je v platném územním plánu města Český Krumlov vyznačeno jako poddolované území. Kupující potvrzuje, že byl seznámen s územním plánem města Český Krumlov (dále jen ÚP) platným ke dni uzavření této smlouvy, zejména pak v té části, která stanoví limity funkčního a prostorového uspořádání území tvořeného nemovitostmi, které jsou předmětem prodeje dle této kupní smlouvy. Kupující a prodávající sjednávají, že prodávané nemovitosti se prodávají a kupující je přejímá ve stavu jak stojí a leží, ve smyslu a s právními důsledky dle 501 zák.č.40/1964 Sb. To znamená, že prodávající neodpovídá kujícímu za jakékoli jejich vady. VI. Vklad do katastru nemovitostí Podle této smlouvy nechť je povolen a proveden vklad vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí. VII. Úhrada správního poplatku Správní poplatek z podání návrhu na vklad práva vlastnického dle této smlouvy uhradí prodávající. VIII. Oznámení záměru a schválení prodeje Záměr prodeje nemovitostí dle této kupní smlouvy byl oznámen od do na úřední desce. Prodej nemovitostí dle této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Český Krumlov č... ze dne... 16

17 IX. Prohlášení stran Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně, podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. V Českém Krumlově dne město Český Krumlov. 17

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH mezi městem Prostějov a MANTHELLAN a.s. ze dne 16.7. 2010 www.ssd.com OBSAH SMLOUVY Článek 1 Definice, výklad...2 Článek 2 Povinnosti před uzavřením Kupních smluv...5 Článek

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-LB-xxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN LIBERTY s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ]

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ] Zástavní smlouva k nemovitostem č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

Úplné znění stanov JIHOČESKÉHO VODÁRENSKÉHO SVAZU

Úplné znění stanov JIHOČESKÉHO VODÁRENSKÉHO SVAZU Úplné znění stanov JIHOČESKÉHO VODÁRENSKÉHO SVAZU dle novely zákona o obcích č.128/2000 Sb. a zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 Název a sídlo sdružení 1.1. Název: JIHOČESKÝ

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

S M L O U V A O D Í LO

S M L O U V A O D Í LO S M L O U V A O D Í LO dle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s Strana první NZ 610/2014 N 652/2014 OPIS Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne dvanáctého září roku dvatisícečtrnáct (12.9.2014) jménem JUDr. Hany Kožiakové, notáře v Opavě,

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ 00281131 se sídlem: Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně

Více

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU podle 207 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen,,zákon o obchodních korporacích ) Městská část Praha 7, IČO: 00063754 se sídlem nábř.

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru.

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru. Strana 1 of 12 PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více