Obec Rakvice, Náměstí 22, Rakvice, IČO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568"

Transkript

1 Obec Rakvice, Náměstí 22, Rakvice, IČO č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích Jednání zahájil předsedající, starosta obce Petr Vajbar a přivítal všechny přítomné. Přítomnost členů zastupitelstva obce: Příloha zápisu č. 1 podle prezenční listiny bylo přítomno 6 členů. Omluven: p. Horáček, MUDr. Studýnková, ing. Šikula Účast veřejnosti: podle prezenční listiny 6 občanů Příloha zápisu č. 2 Starosta obce konstatoval, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, veřejnost byla o termínu a místě konání zasedání a o návrhu programu informována pozvánkou na úřední desce obecního úřadu. Dále SMS zprávou a zveřejněním na internetové stránce obce sedm dní před konáním zasedání. Starosta konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Starosta obce navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu z dnešního jednání Usnesení č. 436 Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele zápisu o průběhu jednání p. Valouška a ověřovatele zápisu p. Průdka a MVDr. Janouška. Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 2. Schválení programu jednání Příloha zápisu č. 3 Starosta obce přednesl návrh programu schůze zastupitelstva, který je uveden v příloze a k programu dále navrhl zařadit v bodu různé projednání aktuálních informací a žádostí. Usnesení č. 437 Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání včetně doplnění dle návrhu starosty. 3. Smlouva číslo o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR - zametací vůz Příloha zápisu č.4 ZO projednalo předloženou smlouvu. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podpis smlouvu č o poskytnutí podpory od Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ze a to mezi SFŽP ČR Praha a OÚ Rakvice ve výši 5% uznatelných nákladů, to je ,- Kč. Hlasování: pro 6 členů, proti 0, zdržel se - 0

2 4. Smlouva o budoucím zřízení služebnosti ve věci "Trkmanice-vodovod, kanalizace a ČOV" Příloha zápisu č. 5 Usnesení č. 438 Zastupitelstvo obce schvaluje podpis Smlouvy o budoucím zřízení služebnosti č. PM 2829/ ZDMaj/Sma mezi Povodí Moravy, s.p. Brno a Obcí Rakvice. Výše jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva vyplývajícího ze služebnosti činí ,-Kč bez DPH. Týká se zaústění odtoku z ČOV do Trkmanky v lokalitě Trkmanice. Hlasování: pro - 6 členů, proti - 0, zdržel se Smlouva č /002 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - přípojka NN novostavba RD Ondrůj, ul.václavská Příloha zápisu č. 6 Usnesení č. 439 Zastupitelstvo obce schvaluje podpis smlouvy č /002 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Jde o souhlas s umístněním distribučního zařízení kabelového vedení NN v ul. Václavská, Ondrůj, na p.č. 317/113, mezi E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice, zastoupená E.ON ČR, s.r.o., České Budějovice a Obcí Rakvice. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou částku 500,- Kč bez DPH. 6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - přeložka NTL přípojky v ul. Zahradní pro prodejní středisko Rakvice č.p. 634 Příloha zápisu č. 7 Usnesení č. 440 Zastupitelstvo obce schvaluje podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí Rakvice a RWE Gas Net, s.r.o. Klíšská 940, Ústí n. Labem, zastoupená JMP DS, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno o zřízení a provozování plynárenského zařízení na pozemku obce p.č. 317/145 a 317/164. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za částku 1.000,- Kč bez DPH. Hlasování: pro - 6 členů, proti 0, zdržel se Bezpečnostní situace na teritoriu OO PČR Hustopeče za období roku 2013 Příloha zápisu č. 8 ZO zprávu projednalo a vzalo na vědomí bez připomínek. 8. Organizační zajištění VŘ otvírání obálek a posouzení nabídek stavební úpravy školní kuchyně a gastro vybavení Mgr. Vysloužil sdělil zastupitelům, že výběrové řízení pro obě akce proběhnou společně. Za obec do obou výběrových komisí navrhuje starostu obce, místostarostu a navrhl dále zastupitele p. Průdka. Obě výběrová řízení se uskuteční v 14,00 hod. v budově ZŠ Rakvice. Pověřenou firmou samotné organizace a zpracováním výběrového řízení je firma Garrulus s.r.o. Brno, zastoupená Mgr. Sojkou, kterého navrhl Mgr. Vysloužil současně do obou komisí. Dále navrhl do komise za část gastro soukromého poradce z této oblasti p. Brycha. Do komise za stavební část i gastro ing. Bartolšice z f. Aqua Centrum Břeclav a do obou komisí za ZŠ a MŠ Rakvice Mgr. Vysloužila. Jiné návrhy na doplnění výběrových komisí podány nebyly.

3 Usnesení č. 441 Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh složení výběrových komisí pro výběr dodavatele stavební úpravy a pro gastro vybavení v rámci akce Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Rakvice. Hlasování: pro - 6 členů, proti - 0, zdržel se Různé a) starosta obce podal informaci z pracovní porady starosty konané jedním bodem této porady byl návrh, aby se obec zúčastnila dražby nemovitosti v obci plánovanou Exekutorským úřadem Hodonín na den Aby nedošlo k ovlivnění výsledku a samotného postupu při této dražbě, zastupitelé písemně do zapečetěné obálky přiloží své vyjádření s návrhem maximálního limitu ceny ze strany obce pro tuto dražbu. Zapečetěná obálka bude přílohou tohoto zápisu. - porada řešila rozpočtový výhled na období a přípravu jednání s majiteli pozemků v lokalitě Dílce. Starosta obce navrhl společné pracovní setkání s finančním výborem do konce června 2014 za účelem vypracování konkrétního rozpočtového výhledu na uvedené období. Navrhl dále, že spolu s místostarostou připraví podklady, aby bylo možno oslovit stávající vlastníky pozemků v lokalitě Dílce a to do konce dubna b) stanovisko zastupitelstva k realizaci projektu Dům pro seniory Rakvice. Starosta obce navrhl pracovní setkání na den v 18,00 hod. za účasti Mgr. Bublana s cílem projednat možnosti financování realizace výstavby nájemního domu pro seniory. Zastupitel Mgr. Foldyna navrhl při nejbližší příležitosti se také sejít s novým vedením Mysliveckého sdružení Rakvice, které chce zastupitelům předložit vizi další spolupráce s obcí a dále s podnikatelkou p. Pribilovou, která chce předložit návrh stavebních úprav na cukrárně u sokolovny. c) stanovení podmínek pronájmu sklepu pod sokolovnou. Příloha zápisu č. 9 ZO již dříve projednalo žádost č. j.142/2014 z o prodloužení nájmu vinného sklepu pod sokolovnou. Záměr pronájmu byl zveřejněn Veřejnou vyhláškou Obce Rakvice č.8/2011/vv a jiný zájemce se v termínu nepřihlásil. Usnesení č. 442 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zápůjčce na dobu 5 let na vinný sklep pod budovou sokolovny, Náměstí 146 s nájemcem Vinaři z Rakvic o. s.. Sklep bude zapůjčen občanskému sdružení jako doposud bezplatně, spotřebu vody a el. energie bude obec sdružení účtovat 1x ročně podle skutečné spotřeby (podružné měření). d) stanovení podmínek pronájmu pozemku p.č. 2621/15, vodní plocha a p.č. 2621/4 ostatní plocha. Příloha zápisu č. 10 ZO projednalo žádost p. Jiřího Hollého na další pronájem obecního Šutráku v areálu ZD Rakvice, č. j. 361/2014 z Tento záměr byl zveřejněn Veřejnou vyhláškou Obce Rakvice č.6/2014/vv a jiný zájemce se ve lhůtě nepřihlásil. Usnesení č. 443 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 10 let pro soubor pozemků p. č. 2621/15, vodní plocha o výměře m2 a pozemku p. č. 2621/14, ostatní plocha o výměře m2 s nájemcem p. Jiřím Hollým. Výše nájmu je stanovena na částku ,-Kč ročně s možností úpravy dle míry inflace.

4 e) stanovení podmínek pronájmu části pozemku p.č. 52, ostatní ploch o výměře 360 m2. Příloha zápisu č. 11 ZO již dříve projednalo žádost č. j. 128/2014 ze dne p. Kamila Sedláka o prodloužení nájmu části uvedeného pozemku parkovací plochy v ul. Družstevní před areálem ZD Rakvice. Záměr pronajmout tento majetek obce byl zveřejněn Veřejnou vyhláškou Obce Rakvice č. 7/2014/VV a ve stanovené lhůtě se jiný zájemce nepřihlásil. Usnesení č. 444 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 10 let s roční výpovědní lhůtou na část pozemku p. č. 52, ostatní plocha o výměře 360 m2 s nájemcem Kamilem Sedlákem. Výše nájemného činí 1.233,- Kč měsíčně s možností úpravy dle míry inflace. f) stanovení podmínek prodeje pozemku p.č. 2300/4, vinice o výměře m2. Příloha zápisu č. 12 ZO na základě již dříve přijatého usnesení č. 432 nechalo záměr prodeje pozemku (trvalý porost vinice je ve vlastnictví stávajících nájemníků), zveřejnit Veřejnou vyhláškou Obce Rakvice č.5/2014/vv. Jiný zájemce se nepřihlásil. Usnesení č. 445 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej částí pozemku p. č. KN 2300/4 o celkové výměře m2 žadatelům p. Radim Bednařík a p. Věroslav Cabal za cenu 11,50Kč/1 m2 s tím, že náklady na zpracování GP na rozdělení pozemku a veškeré ostatní poplatky spojené s prodejem uhradí kupující každý jednou polovinou. Před projednáváním dalšího bodu programu se z jednání omluvil p. Valoušek a ZO opustil v hod. Funkci zapisovatele tohoto jednání zastupitelstva obce převzal Mgr. Vysloužil. g) Směrnice ke schvalování účetní závěrky Obce Rakvice a organizací jí zřízených. Příloha zápisu č. 13 ZO projednalo starostou předložený Směrnice a přijalo usnesení. Usnesení č. 446 Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici ke schvalování účetní závěrky Obce Rakvice a organizací jí zřízených. Směrnice nabývá účinnosti dnem Hlasování: pro 5 členů, proti 0, zdržel se -0 h) starosta obce informoval zastupitele o požární technice v souvislosti s pořízením staršího vozidla Tatra a záměru požádat o finanční dotaci za účelem její opravy. Předpokládaný termín realizace je v roce Žádost o dotaci MV ČR je nutno podat do V případě vyhovění žádosti činí max. výše dotace 1,5 mil. Kč. Příloha zápisu č. 14 Usnesení č. 447 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o finanční dotaci od MV- GŘ HZS ČR na rekonstrukci hasičského vozidla zn. Tatra, CAS 32, RZ 3B62538, ve výši do 1,5 mil. Kč. Hlasování: pro 5 členů, proti 0, zdržel se 0 ch) Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-umístnění trafostanice v ul. Rybářská, Rakvice Příloha zápisu č. 15 Usnesení č. 448 Zastupitelstvo obce schvaluje podpis smlouvy č /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.On Distribuce a.s., ve věci umístnění trafostanice el. vedení na pozemcích č.3003/207, 3003/370 a 3003/373. Hlasování: pro 5 členů, proti 0, zdržel se 0

5 i) Nájemní smlouva na pozemek SŽDS Příloha zápisu č. 16 Usnesení č. 449 Zastupitelstvo obce schvaluje podpis nájemní smlouvy o nájmu pozemku č. S 6071/2014 OŘ Brno-ÚE VS pronájem části pozemku p.č. 3843/3 pro ukládání zeminy, na dobu neurčitou, za roční nájemné 2.700,- Kč. Hlasování: pro 5 členů, proti 0, zdržel se - 0 j) informace starosty - k opravě místního kostela - první fáze akce odvodnění bude zahájena v nejbližší době - o opravě schodiště před budovou Beseda jedná starosta obce s firmou MM fasády Břeclav - ing. Fabičovic telefonicky přislíbil během 3 týdnů stažení žaloby na pronájem Honitby Rakvice MO Myslivecké sdružení Rakvice Diskuse: P. R. Rozsypalová se dotázala na proplacení odměn členům FV z řad občanů za účast na jednání FV v minulém volebním období. Zodpověděl starosta obce s tím, že revizí zápisů o jednáních této komise bylo ověřeno, že u zápisů nebyly přiloženy žádné prezenční listiny prokazující účast členů výboru. Nelze tedy náhrady ani zpětně vyplatit. MVDr. Vladimír Janoušek připomínka k opravě cesty u Janami směrem k Jezerům. Starosta obce sdělil, že uvedená oprava probíhá a není ještě dokončena. P. Minaříková dotaz k zametání novou technikou v obci. Starosta obce sdělil, že režim úklidových prací touto technikou bude teprve řešen. P. O. Filípek měl dotaz, jak se v připravovaném zástavbovém prostoru Dílce budou řešit cesty. Starosta obce odpověděl, že ZO již dříve vybralo a schválilo variantu zástavbové studie v lokalitě Dílce, tj. celkové dispoziční řešení včetně vozovek a chodníků P. R. Rozsypalová dotaz k údržbě předzahrádek na obecních pozemcích. Starosta obce sdělil, že zaměstnanci obce s technikou budou provádět kromě zimní údržby chodníků i údržbu těch veřejných prostranství, která se dají provádět touto komunální technikou a prostranství, která přímo nesouvisí s předzahrádkami rod. domů. P. O. Filípek dotaz k budoucí údržbě trávníků v ul. Dolní před domy po rekonstrukci chodníků. Starosta obce sdělil, že prostranství mezi chodníky a silnicí v ul. Dolní budou zatravněna a udržována obecní technikou tak jak bylo písemně sděleno všem majitelům přilehlých nemovitostí. Jelikož již dalších připomínek či návrhů nebylo, starosta obce schůzi zastupitelstva ukončil v 19,52 hod. Zapsal: Valoušek Petr Čistopis zápisu vyhotoven dne: Ověřovatelé zápisu: Průdek R. MVDr. Janoušek.. Vajbar P. starosta obce

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 19. 3. 2014 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis z jednání ZO. č. 6/2010. ze dne 7.10.2010 - 1 -

Zápis z jednání ZO. č. 6/2010. ze dne 7.10.2010 - 1 - Zápis z jednání ZO č. 6/2010 ze dne 7.10.2010-1 - P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 7.10.2010, v 19.00 hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení (místostarosta)

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015 Zápis č. 6/2015 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 27. dubna 2015 v 17.30 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále

Více

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 19. 3. 2010

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 19. 3. 2010 1 Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 19. 3. 2010 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hlaváček, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Příkazský, paní Rozkydalová,

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN

Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN Přítomni : p. Balogh, p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan Aleš

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

* * * Ing. Chalupníková podala dne 2.10.2012 námitku s požadavkem na opravení formy minulého zápisu tak, jak to vlastně myslela.

* * * Ing. Chalupníková podala dne 2.10.2012 námitku s požadavkem na opravení formy minulého zápisu tak, jak to vlastně myslela. Zápis č. 12/2012 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 5.listopadu 2012 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00281/15 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více