O R F E U S. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O R F E U S. Výroční zpráva"

Transkript

1 O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Výroční zpráva 2006 ORFEUS,Anastázová 23/5,Praha 6,PSČ ,IČO , č.ú: / mob: , Centrum denních služeb: ORFEUS,Sdružení 39,Praha 4,PSČ 14000, TEL: , FAX:

2 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20

3 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA CENTRA DENNÍCH SLUŢB VALNÁ HROMADA PŘEDSEDA Revizní komise DOBROVOLNÍCI V Ý KO N N Ý Ř E D I T E L SEKCE PORADENSKÁ základní sociální poradenství odborné sociální poradenství skupinové sociální poradenství zdravotně sociální poradenství INFORMAČNÍ SLUŢEB všeobecné poradenství služby osobní asistence supervize pomoc při aktivizační psycholog zaměstnávání služby osvětová práce služby knihovny správa IT krizová linka autodoprava provoz a údržba půjčovna a úpravy pomůcek PODPORY PROJEKTŮ EU HEFAISTOS I. Poslání a cíle organizace Úvodní slovo ORFEUS, jako občanské sdruţení zdravotně postiţených, v souladu se svými stanovami, naplňovalo prakticky myšlenku vyrovnání příleţitostí pro zdravotně postiţené formou poskytování osobní asistence, Centra denních sluţeb, umoţňování zvýhodněné autodopravy, organizací výstavních a odborných akcí, jakoţ i aktivní činností v legislativní oblasti. Pokračovalo v řešení problematiky zaměstnávání zdravotně postiţených a podpory zaměstnavatelů zdravotně postiţených řešením projektu z Programu CIF EQUAL rozvojového partnerství HEFAISTOS. Výrazně tak byla prohloubena spolupráce se zahraničními organizacemi zdravotně postiţených.

4 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20 Cíle občanského sdruţení Základním cílem občanského sdruţení ORFEUS je neustále aktivní snaha o dosaţení rovnoprávného postavení občanů se zdravotním postiţením a rodičů zdravotně postiţených dětí ve společnosti. Sdruţení pro dosaţení tohoto cíle: prosazuje důsledné aplikování poţadavku standardních pravidel pro vyrovnávání příleţitostí pro osoby se zdravotním postiţením schválených Valným shromáţděním OSN aktivně se účastní na tvorbě a úpravách právních předpisů ovlivňujících ţivot zdravotně postiţených zajišťuje sociálně právní poradenství pro zdravotně postiţené občany organizuje a zabezpečuje vzdělávací aktivity pro zdravotně postiţené občany, včetně rekvalifikačních kursů organizuje a pořádá akce v oblasti tělovýchovy, sportu, kultury, umělecké tvořivosti a jiné vydává informační a jiné materiály vztahující se ke zdravotně postiţeným občanům, včetně materiálů informujících je o jejich právním postavení ve společnosti zprostředkovává nákup potřebného technického vybavení umoţňujícího kompenzaci důsledků zdravotního postiţení, které omezuje moţnosti participace na společenském ţivotě poskytuje sluţby sociální intervence a sociální péče poskytuje individuální pomoc zdravotně postiţeným občanům a provozuje další aktivity zaměřené na pomoc těmto osobám. Cílová skupina a - zdravotně postižení: lidé s tělesným postiţením lidé se zrakovým postiţením lidé se sluchovým postiţením lidé s mentálním postiţením lidé postiţení civilizačními chorobami lidé s kombinovaným postiţením b senioři c široká veřejnost d - odborná veřejnost nestátního neziskového sektoru e - státní sektor a instituce f - zaměstnavatelé

5 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20 Základní údaje o organizaci Občanské sdruţení ORFEUS vzniklo v souladu se zákonem o sdruţování občanů č. 83/99 Sb. na ustavující Valné hromadě 15. června Registrace u Ministerstva vnitra ČR byla provedena pod č.j.: VS/ 1 1/ 44402/ 00 - R ze dne 28. července Má přidělené identifikační číslo ORFEUS patří mezi poskytovatelské i uţivatelské organizace. Pracuje ve třech rovinách: na koncepční bázi svým působením na všech úrovních od místní, přes krajskou aţ po celostátní, s úsilím o vytvoření odpovídajícího společenského klimatu, které by umoţňovalo odstranění diskriminace v podobě veškerých bariér: doprava, vzdělávání, volnočasové aktivity, architektura atd., a při tvorbě legislativy na bázi poradenství a poskytování širokého spektra informací pomoc lidem v řešení sloţitých situací, v nichţ se ocitli a organizování celostátních odborných seminářů a konferencí na bázi poskytování konkrétních sluţeb osobní asistence, doprava apod., které umoţňují přímou kompenzaci postiţení. II. Sluţby pro zdravotně postiţené občany ORFEUS v roce 2006 pokračoval v širokém spektru činností, které souvisejí s poskytováním sluţeb lidem se zdravotním postiţením, z nichţ některé nebyly ani předmětem ţádného projektu. Podílel se tradičně na aktivitách spojených s celostátní akcí 30 dnů neziskového sektoru. Realizoval seminář v Hradci Králové ve spolupráci s tamní Univerzitou Hradec Králové a konferenci v Praze se zahraniční účastí a další neformální besedy se spoluobčany, studenty i některými zástupci podnikatelské sféry na téma pomoci zdravotně postiţeným, seniorům ale i dalším ohroţeným skupinám při jejich uplatnění na trhu práce, hledání vhodných cest k sociální inkluzi a další cílené podpoře. Byly průběţně zkvalitňovány webové stránky i v souvislosti s prolínajícími se potřebami plnění nadnárodních smluv v rámci projektu partnerství Hefaistos s důrazem na zaměstnávání, kde mají moţnost inzerovat jak ti co práci hledají, tak i ti co ji nabízí. Pokračovala aktivní činnost v jednání s potenciálními zaměstnavateli zdravotně postiţených. Záměrem bylo a je komplexní řešení problému, proto ORFEUS byl, je a bude stále iniciátorem a realizátorem dalších akcí v tomto duchu, protoţe jsou přímým nástrojem pro vytváření pracovních míst vzhledem k tomu, ţe současně řeší nabídku i poptávku, tj. výrobu i odbyt. Velmi citlivou a přetrvávající oblastí je ochrana zdravotně postiţených před sexuálním zneuţíváním a před násilím v rodině. Ani vyšší mediální aktivita v tomto směru neubrala nic na aktuálnosti problematiky. Také v roce 2006 se potvrdilo, ţe ten, kdo je poškozen, nemá odvahu ani chuť o tom mluvit a problém řeší většinou aţ kdyţ dospěl do takových rozměrů, ţe jiţ se nedá utajit nebo déle snášet. Práci ztěţuje a její účinnost i dlouhodobost relativizuje poţadavek klientů na trvalou diskrétnost. Ani v roce 2006 jsme neměli dostatečné finanční prostředky na zajištění azylových pobytů. Komplex sluţeb byl zdravotně postiţeným poskytován v rámci jednotlivých projektů, jak uvedeno níţe. Současně byl naplňován jeden z principů, na kterých ORFEUS trvale staví a prosazuje: Podstata pomoci a poskytovaných sluţeb nespočívá v tom, dělat všechno za zdravotně postiţené, ve snaze usnadnit jim ţivot - i kdyţ i to je potřebné a v praxi se uskutečňuje - ale prioritně v tom, umoţnit jim co nejvíce samostatnosti. Aby mohli sami dělat to, co potřebují, pokud moţno co nejkvalitněji tj. vyhledat pro ně moţnosti a vytvářet podmínky pro co největší jejich seberealizaci.

6 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20 Základní činnosti a sluţby, které ORFEUS v roce 2006 poskytoval: Osobní asistence Osobní asistence je velmi ţádaný druh sluţby, kterou lze poskytnout občanům se sníţenou soběstačností, ţijícím ve vlastním domově. ORFEUS je jiţ dobře znám v povědomí těch, co sluţby osobní asistence dlouhodobě vyuţívají. Rok 2006 nebyl výjimkou a tudíţ bylo několikanásobně víc poţadavků na osobní asistence, neţ bylo moţno uspokojit. Základním problémem je nedostatek financí na osobní asistenty, kteří sluţbu poskytují. Je rozdíl v poskytování osobní asistence náhodné, ad hoc třeba sousedskou výpomocí a osobní asistencí poskytovanou odborným personálem. O poskytování sluţby osobní asistence projevilo zájem konkrétní ţádostí 93 klientů. Vzhledem k tomu, ţe v roce 2006 neobdrţel ORFEUS dotaci ani grant, musela být tato sluţba poskytnuta z vlastních prostředků - výběrovým způsobem, tedy pro dlouhodobé klienty. Sluţby osobní asistence byly v průběhu roku 2006 poskytovány těţce zdravotně postiţeným občanům zejména na území města Prahy, ale proběhla jiţ příprava na poskytování sluţeb osobní asistence v Liberci, kde Orfeus otevřel svoji pobočku. Sluţba byla zaměřena především na pomoc při zajišťování základních ţivotních funkcí a potřeb člověka se zdravotním postiţením, jako je osobní hygiena a hygiena prostředí, cvičení, pomoc při nákupech, doprovody na úřady, k lékaři, do společnosti, na vycházky do přírody. Projekt Centra denních služeb (CDS) Záměrem projektu bylo a je trvale umoţnit kontakt s komunitou se stejnými problémy, pomáhat při uplatňování práv a nároků, umoţnit smysluplně trávit volný čas, pomáhat v oblasti vzdělávání a výchově, pomáhat při získávání a udrţování si pracovního místa včetně ţivotního prostředí na pracovišti, pomáhat formou prevence při odstraňování násilí v rodinách se zdravotně postiţenou osobou a vytvářet širší podmínky pro vlastní aktivizaci zdravotně postiţených. Ambulantně poskytované sluţby v oblasti poradenství a informace získané v rámci kaţdodenního působení centra jsou otevřeny pro všechny ţadatele bez ohledu na rozsah a druh zdravotního postiţení. Vyuţívat je mohou kromě osob s akutními problémy všechny osoby, které jsou ohroţeny sociální exkluzí. Ke konci roku byla otevřena pobočka CDS v Liberci. V rámci poskytovaných sluţeb centra zejména: Dále se prohloubila obliba smysluplného trávení volného času v průběhu dne. Touto formou bylo obslouţeno cca 9-11 osob. Současně se objevila téţ poptávka na trávení volného času v kolektivu i během víkendů či svátků a prázdnin. Po dobu celého roku byly poskytovány socioterapeutické sluţby, zajišťované ve spolupráci s externími odborníky (Psychiatrická léčebna Bohnice, Ústav etiky 3. LF UK Praha, Klinika pracovního lékařství Praha), včetně dalších organizací i na soukromé bázi. Na tomto úseku pracovaly zejména odborné poradkyně o.s. ORFEUS MUDr. Jana Spilková a Mgr. Martina Venglářová.

7 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20 Byla věnována zvýšená pozornost pomoci při získávání zaměstnání i při jeho udrţení. Byla udrţována a aktualizována specializovaná sekce věnovaná této problematice na vlastních internetových stránkách. Zde byly průběţně zveřejňovány nabídky na moţnost zaměstnávání osob zdravotně postiţených a jejich poptávka po moţnosti sehnat vhodné pracovní uplatnění. Pracovníci centra v této souvislosti průběţně sledovali příslušnou nabídku a poptávku zveřejňovanou na specializovaných internetových serverech a pomocí dohodnutých způsobů kontaktu se svými klienty je pak následně informovali (zejména ty, kteří sami nemají moţnost vyuţít této moţnosti). Uvedené poskytované sluţby CDS dotvářelo do jednotného, vnitřně provázaného komplexu i další aktivity o.s. ORFEUS, kterými jsou například poskytování sluţby zvýhodněné dopravy pro osoby zdravotně postiţené na základě grantu Magistrátu hl.m. Prahy a výstavy NON HANDICAP v rámci PRAGOMEDICA. Byl umoţněn klientům osobní přístup k internetu včetně moţnosti vyuţití internetové pošty (počítače v síti ADSL). Dále bylo umoţněno i sebevzdělávání v jeho vyuţívání a ovládání. Nadále pokračovala snaha podporovat vzdělávání a výchovu. Vyuţívání vlastní odborné knihovny(udrţování vazeb na odbornou knihovnu ICN) i ostatního literárního ţánru. V roce 2006 pokračovalo naplňování knihovny beletrií, literaturou faktu, cestopisného a ostatního ţánru. Byla dokončena katalogizace knih a vydání přehledu na internetu. V první polovině roku 2006 doplnila sluţby CDS činnost vlastní specializované Seznamky pro zdravotně postiţené osoby. V současné době tuto sluţbu mohou vyuţít zájemci z celé republiky. V rámci půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek bylo poskytnuto několik desítek zápůjček kompenzačních pomůcek, jejich drobných oprav a údrţby. Bylo poskytnuto zázemí i pro sluţby osobní asistence, kterou Orfeus vykonává na profesionální úrovni. V rámci činnosti Centra denních sluţeb byla pro stálé a individuální klienty realizována sluţba osobní asistence v rozsahu 1765 asistenčních hodin.vzhledem k finančním moţnostem CDS bylo v průběhu roku poskytování sluţby osobní asistence odmítnuto několika desítkám dalších zájemců s trvalým i krátkodobým zájmem. Byly vydány a pomocí dobrovolníků široce distribuovány letáčky o poskytovaných sluţbách ORFEA, ale i jiných organizacích, které lidé zdravotně postiţení mohou vyhledat nejen v Praze; s kontakty na námi ověřené instituce, které jsou schopny poskytovat kvalitní sluţby. Kromě toho ORFEUS průběţně aktualizoval vlastní webové stránky, kde poskytuje potřebné a ţádané informace, včetně vydávání e-zinu V dobrém tónu a vydal několik čísel tištěného občasníku Poutník ORFEUS. Pokračovala spolupráce se studenty středních a vysokých škol, kteří projevili zájem o námi vydávané publikace, konzultace s našimi poradci a o naše další aktivity (např. NON-HANDICAP) V součinnosti s dalšími subjekty byly hledány další moţnosti, jak vytvářet širší podmínky pro vlastní aktivizaci osob zdravotně postiţených. Stranou pozornosti nezůstaly i nepřímé sluţby jako například informační aktivity - s vyuţitím všech dostupných moţností byl stále větší okruh osob zdravotně postiţených a jejich rodinných příslušníků seznamován s aktuálními informacemi majícími přímý vliv na kvalitu jejich ţivota. Vytváření informačních materiálů, tiskových zpráv, zpracovávání a vydávání odborných publikací, spoluúčast při přípravě specializované výstavy sluţeb a pomůcek pro zdravotně postiţené NON HANDICAP 2006, včetně organizování odborného doprovodného programu, umoţňuje těmto osobám lepší orientaci v dané oblasti. Na poţádání studentek třetího ročníku Evangelické akademie vyšší odborné školy sociálně právní a střední sociální školy v Praze - se uskutečnila v podmínkách Centra denních sluţeb o.s. ORFEUS povinně volitelná praxe. Poţadavkem školy bylo, aby se

8 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20 student zdokonalil ve znalostech a praktických dovednostech týkajících se oblasti sociální péče. I nadále byly v letošním roce rozvíjeny mezinárodní vztahy, a to v důsledku aktivit spojených s realizací mezinárodních partnerství v rámci projektu Hefaistos a následně tyto zkušenosti uplatňovány v CDS. Projekt Zvýhodněné autodopravy pro zdravotně postižené Projekt ZVÝHODNĚNÍ PODMÍNEK DOPRAVNÍ OBSLUŢNOSTI pro zdravotně postiţené, zejména občany se ZP, ZTP a ZTP/P, je realizován občanským sdruţením ORFEUS jiţ několik let. Pro uskutečnění kompletních sluţeb pro zdravotně postiţené a zajištění jejich plného komfortu při přepravě, zejména s ohledem na osoby imobilní, s těţkým postiţením pohybového aparátu byl pouţíván FORD Transit v prodlouţené verzi. Je vybavený nájezdovou plošinou, která umoţňuje přepravu vozíčkářů s vozíčky všech typů a zatíţení. Má dostatečný manévrovací prostor i pro vozíky s elektrickým pohonem, které jsou těţší i méně skladné. Kromě nájezdové plošiny byl FORD Transit vybaven dodatečně sklopnými schůdky, které umoţňují snazší nastupování do prostoru osazeného sedadly. Celková technická úprava vozidla umoţňuje přepravu v řadě variant, od přepravy 8 chodících osob aţ po variantu 6 vozíků.+ 2 osob doprovodu. Při realizaci projektu bylo úzce spolupracováno s Praţskou organizací vozíčkářů a Svazem tělesně postiţených v ČR s cílem zajistit maximální uspokojení poţadavků klientů na zajištění jejich dopravy. V rámci realizace projektu bylo ujeto celkem km. Sluţba byla poskytnuta na 125 objednávkách pro 500 osob. Kromě tohoto kvantitativního Počet km s klienty vyjádření je pak důleţité, ţe sluţba přispěla ke zlepšení podmínek zdravotně postiţených občanů Klienti vysoce oceňují kvalifikovanost řidičů osobních asistentů (všichni řidiči prošli proškolením v rámci rekvalifikačních kurzů pro zvýšení odborné kvality 0 0 poskytovaných sluţeb i pravidelným kaţdoročním školením 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q km Přepravených osob řidičů v autoškole Modal). Vedení organizace dbalo na to, aby sluţba probíhala na vysoké úrovni. Je systémově zajištěno, aby přistavení vozidla bylo na stanoveném místě 180 Počet objednávek včas dle domluvy s klientem, aby auto bylo v náleţitém 160 a přepravených osob 140 technickém stavu, včetně poţadovaného bezpečnostního a 120 technického vybavení a čistoty vnitřního prostoru. Pro hodnocení kvality sluţeb je základním kritériem 60 spokojenost klienta. V tomto směru byly vedeny i pravidelné porady v rámci Centra denních sluţeb, kontrolní 0 1. Q 2. Q činnost vlastními silami a vzájemná informovanost mezi Z toho NNO Počet objednávek Přepravených osob Z toho individuální jízdy 3. Q 4. Q součinnostně spolupracujícími v ČR. subjekty POV a STP

9 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20 Projekt NON-HANDICAP 2006 X. ročník výstavy HANDICAP 2006 se konal na Výstavišti Praha Holešovice ve dnech dubna 2006 spolu s 28. ročníkem mezinárodního zdravotnického veletrhu PRAGOMEDICA Podle údajů hlavního organizátora obou akcí společnosti Incheba Praha je shlédlo na návštěvníků z řad odborníků i laické veřejnosti. Na výstavě HANDICAP 2006 se úspěšně prezentovala bezmála stovka obchodních firem a neziskových organizací. Odbornou záštitu nad společnou akcí převzalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbornou spolupráci zajišťoval Svaz českých a moravských výrobních druţstev a odborný doprovodný program zajišťovalo naše občanské sdruţení ORFEUS. V rámci odborného doprovodného programu se ve čtyřech výstavních dnech uskutečnilo celkem 15 samostatných akcí s průměrnou účasti okolo osob. První den byl věnován problematice canisterapie a výcviku asistenčních a vodicích psů (Centrum výcviku psů pro postiţené HELPPES, Pes pro tebe- centrum výcviku vodicích a asistenčních psů, Vzdělávací centrum SVOPAP), ţivota osob s Danovým syndromem (Klub rodičů a přátel dětí s danovým syndromem), dobrovolnictví a profesionální osobní asistenci pro nevidomé ( OKAMŢIK sdruţení pro podporu nejen nevidomých) a vyuţití sociální ekonomiky pro zvýšení zaměstnanosti zdravotně postiţených osob (o.s.orfeus). Dopolední program druhého dne úzce navazoval na předcházející téma programem věnovaným zaměstnanosti zdravotně postiţených jako problému současné doby (NRZP ČR), odpolední byl věnován prezentaci aktivit časopisu Můţeš (Konto BARIERY) a problematice vztahu zdravotně postiţených a počítačové techniky ( BMI sdruţení, Alfa Human Service, Life Tool, FUGASOFT, o.s. PETIT, Elekt.F ČVUT). Třetí den byl dopolední program věnován problematice domácího násilí a zdravotně postiţených (o.s.orfeus) a odpolední pak problematice roztroušené sklerózy (Unie ROSKA) a spoerotním aktivitám zdravotně postiţených ( Český paralympijský výbor). Poslední, čtvrtý den byl jiţ tradičně věnován problematice osobní asistence (o.s.orfeus, Liga za práva vozíčkářů, o.s. Asistence při Jedličkově ústavu). Po dobu výstavy byly ve vlastním stánku o.s. ORFEUS zajišťovány některé další aktivity jako například sociálně právní poradenství, specializované psychoterapeutické a sexuální poradenství, poradenství v oblasti vyuţívání kompenzačních pomůcek a podobně. Ve spolupráci s hlavním organizátorem společností Incheba Praha bylo v zájmu posílení propojení výstavy HANDICAP (v průběhu roku přejmenované na NON-HANDICAP) a mezinárodního veletrhu PRAGOMEDIKA opět zajištěno několik tisíc volných vstupenek, které zejména zdravotně postiţeným a sociálně slabším osobám umoţnilo seznámit se s prezentovanou nabídkou výrobků a sluţeb.

10 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20 Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek ORFEUS Kompenzační a rehabilitační pomůcky umoţňují osobám se zdravotním postiţením a seniorům zkvalitnit jejich kaţdodenní ţivot. Ke zmírnění a překonání negativních důsledků, zejména u osob s krátkodobými nebo přechodnými zdravotními problémy slouţí půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. V roce 2006 byly sluţby půjčovny rozšířeny i na pobočku v Liberci, kde byla poskytnuta ministerstvem práce a sociálních věcí podpora ve formě projektu. Občanské sdruţení ORFEUS získalo do pronájmu k poskytování sociálních sluţeb pro zdravotně postiţené a seniory od Města Liberec budovu bývalé, dlouhodobě nevyuţívané a chátrající školky na adrese Klicperova č.p V průběhu první poloviny roku 2006 tento objekt získalo do vlastnictví a po provedení prvních nákladných stavebních úprav zde byla zahájena činnost detašovaného pracoviště Centra denních sluţeb. V rámci první etapy celkové rekonstrukce uvedeného objektu byly zprovozněny i prostory vhodné pro zřízení a nutný běţný provoz půjčovny kompenzačních pomůcek. Na základě zkušeností z provozování obdobné půjčovny v Praze, zkušenostem získaných od jiných nestátních neziskových organizací provozujících tuto činnost a s přihlédnutím k předpokládaným místním potřebám byl zakoupen soubor kompenzačních a rehabilitačních pomůcek zahrnující invalidní vozíky, několik typů chodítek a řadu drobných předmětů jako jsou například hole, nástavce a podobně. Projekt Sociální ekonomika v ČR Občanské sdruţení ORFEUS se zapojilo do Evropských sociálních fondů a řeší projekt Sociální ekonomika v ČR H E FAIS TO S v rámci Programu iniciativy TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOCTEM CESKÉ REPUBLIKY CIP EQUAL. Na projektu se podílí 9 dalších partnerů. O O RGAN IZACN Í STRU KTU RA RP co jde? Mezi lidmi a mezi MPSV CR CIP EQUAL oblastmi jimi obývanými NK EQUAL PW C (PriceW aterhauscooper) vzniká od samého počátku nerovnost šancí. Ta se CSS VYŠKOV CAPZ nepodařila v průběhu dějin M E S TO vyloučit a v současné době P R A C H A TIC E S C M V D se s ní setkáváme také v existující trţní ekonomice, V Š V S M V O R FE U S zaloţené na svobodném H E FAISTO S podnikání za účelem dosaţení zisku. Těmto Sp.Dum M B B R U N TÁ L sociálním nerovnostem jsou S t. M E S TO LIB E R E C O M N I TE M P O R E M O S T O B E C S LO V Á K O V V C R vystaveny zejména nezaměstnaní, noví Z A H R A N IC N Í A K T IV IT Y N A D N Á R O D N Í S M LO U V Y absolventi škol bez předchozí praxe, lidé s nedostatečným vzděláním, lidé předdůchodového věku, lidé bez vyhovujícího bydlení, lidé chudí a matky s malými dětmi. Dále pak i osoby, které se z různých důvodů ocitly mimo hlavní proud společnosti a ztratily přiměřené ţivotní zázemí, zejména bydlení a zaměstnání, tím i finanční příjmy. Specifickou skupinu pak tvoří lidé se zdravotními problémy, zdravotně postiţení

11 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20 nebo jinak hendikepovaní, drogově závislí, bezdomovci, lidé po návratu z výkonu trestu, z psychiatrických léčeben, po návratu z dlouhodobé nemoci a další. Novodobou skupinu pak tvoří přistěhovalci a uprchlíci, zejména bez odborných a Mezinárodní konference SOCIÁLNÍ EKONOMIKA konaná po d záštitou pan a V ladim íra Š pidly, clena E vrop ské kom ise N O V A P E I jazykových znalostí, a etnické menšiny. Tento problém je natolik závaţný, ţe se jej snaţí řešit i Evropská unie, a to i prostřednictvím projektů. S O C IAL E N TE R P R IS E Základní cíl se spatřuje v dosaţení maximální zaměstnanosti. Evropská komise při zajišťování tohoto úkolu doporučuje zaměřit se FR O M E AS TE R N TO W E S TE R N E U R O P E na oblast sociální ekonomiky, zejména na aktivity spojené s poskytováním placených i neplacených sluţeb, na opětné zapojování znevýhodněných skupin občanů do pracovního procesu a na vytváření rovných podmínek mezi skupinami občanů, včetně mezi muţi a ţenami. ORFEUS, v souladu s podmínkami, vytvořil tři mezinárodní partnerství, která se spolu podílí na řešení problému Hlavním cílem projektu je nalezení moţností, způsobů a podmínek pro vytvoření příleţitostí které by umoţnily skupinám ohroţeným sociální exkluzí vrátit se zpět tj. sociální inkluzi a následně i vytvořily moţnosti prevence a včasného podchycení ohroţeného subjektu menší investice + vyšší efektivita. Bliţší podrobnosti o jeho průběhu jsou na internetových stránkách III. Další činnosti Informační aktivity: V roce 2006 bylo dále rozšířeno internetové zpravodajství na vlastních internetových stránkách a jak je výše uvedeno, byly pro projekt HEFAISTOS zpracovány nové stránky v souladu se záměry nadnárodního partnerství pro zkvalitnění těchto sluţeb. Zájemcům poskytují komplexní informace o činnosti sdruţení ORFEUS, aktivitách Centra denních sluţeb, sluţbách osobní asistence a autodopravy. Nezanedbatelné místo mezi informačními aktivitami mělo vydávání tiskových zpráv určených celostátním deníkům. I v roce 2006 se dále rozvíjela spolupráce s ČTK a dalšími médií. Po celý rok byly informace o činnosti občanského sdruţení a o moţnostech participace na jeho činnosti poskytovány celoplošně. Byly šířeny informace o legislativních aktivitách PS ČR a jiných institucí. S dosahem na všechny pověřené obce byly realizovány informace o projektu HEFAISTOS i s nabídkou na moţnost spolupráce. Pokračovalo vydávání internetového e-zinu V dobrém tónu, kde je široká obec zdravotně postiţených komplexně informována o nejrůznějších činnostech širšího spektra občanských sdruţení, konání různých besed, workshopů, seminářů, klubových akcí, sportovních aktivit a taky dobrých příkladů z okolní praxe.

12 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20 Spolupráce s ostatním subjekty: ORFEUS se podílí na spolupráci také s dalšími organizacemi, které se zabývají problematikou zdravotně postiţených. Tradičně podpořil sdruţení Kruhy ţivota, jehoţ předsedkyně Jaroslava Popperová usiluje o vytvoření materiálních podmínek pro výstavbu komplexního centra pro zdravotně postiţené onkologickými nemocemi, a to zejména při jednáních s představiteli Senátu Parlamentu ČR a s odpovědnými institucemi. Pokračovalo udrţování partnerských vztahů s ostatními organizacemi v rámci dlouhodobé spolupráce. Zahraniční aktivity: Občanské sdruţení ORFEUS v hodnoceném období pokračovalo v zahraničních aktivitách, ke kterým patří zejména rozvoj kontaktů a spolupráce se zástupci organizace zdravotně postiţených v Chorvatsku Udruga invalida rada Zagreb. Mezi jiţ několik let podporované činnosti patří spolupráce v oblasti podpory rekreačních pobytů u moře a recipročně na zajímavých místech naší republiky. Této moţnosti vyuţilo v roce 2006 opět několik desítek zájemců z ČR. Konkrétním místem bylo letovisko Crikvenica a Selce, kde partnerská organizace UIR poskytla jistou kapacitu v průběhu letní sezóny. Kromě výhod levného ubytování a naprosté blízkosti moře (cca 40 m), je nezanedbatelným vztah místních obyvatel, kteří mají se zdravotně postiţenými denní zkušenost, a tak je v sobě přímo integrují, coţ samo působí jako léčebná metoda. Kromě toho byla navázána jednání s vedením lázní Varaţdinské toplice za účelem jejich moţného zvýhodněného uţívání našimi občany se zdravotním postiţením. V rámci nadnárodních partnerství byly rozvíjeny a prohlubovány vztahy s novými partnery ze Španělska, Itálie, Polska a Slovenska v rámci projektů nadnárodních aktivit NOVA PEI, SOCIAL ENTERPRISE a FROM EASTERN TO WESTERN EUROPE. Způsob financování: Financování všech výše uvedených aktivit se děje převáţně ze sponzorských darů a vlastních zdrojů organizace. V roce 2006 nebyly financovány z prostředků státní správy a místní samosprávy. IV. Spolková činnost V roce 2006 se uskutečnilo celkem sedm zasedání Rady o.s. ORFEUS, na nichţ byly projednávány zejména základní otázky činnosti organizace - například vyhodnocení projektů v roce 2005, zpracování a příprava projektů na rok 2007 a pak zejména spolupráce se zahraničními partnery v rámci programu EQUAL, formy zajištění finančních prostředků potřebných k realizaci jednotlivých projektů a podobně. K řešení operativních úkolů a organizačních záleţitostí se v průběhu roku uskutečnilo celkem 9 porad vedení. Na jejich jednání byli přizváváni zejména odpovědní pracovníci za plnění úkolů spojených s jednotlivými projekty a hospodář organizace. Činnost o.s. ORFEUS, zejména v oblasti hospodaření, byla kontrolována Revizní komisí, která se sešla celkem na třech zasedáních.

13 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20 Kromě uvedeného byla dále projednávaná územní, finanční a fyzická dostupnost základní lékařské péče pro osoby s těţkým zdravotním postiţením a projednáván reálný stav v úrovni poskytování osobní asistence a její četnosti Organizační záleţitosti organizace byly řešeny operativně na řadě pracovních schůzek. V. Všeobecné a statistické údaje o organizaci Finanční a ekonomická zpráva Občanské sdruţení ORFEUS vykázalo za rok 2006 záporný účetní zisk ve výši ,04 Kč. Celkové výnosy činily ,80 Kč a celkové náklady ,84 Kč. Výnosy byly rozděleny následovně: Výnosy Kč Náklady byly čerpány následovně: dotace zvýhodněná doprava ,00 Handicap ,00 Půjčovna kompenzačních pomůcek ,00 CDS ,00 Equal ,96 CELKEM Dotace ,96 ostatní výnosy úroky 1 712,53 výnosy ze sluţeb ,00 prodej zboţí 2 773,00 aktivace vnitropodnikových sluţeb ,32 členské příspěvky 3 000,00 dary (peněţní a nepeněţní) ,00 ostatní výnosy 3 992,99 CELKEM Ostatní výnosy ,84 Výnosy CELKEM ,80 Náklady Poloţka Náklady celkem Náklady z dotace Náklady z vlastních prostředků materiálové náklady , , ,00 energie , , ,32 opravy a udrţování , , ,00 cestovné , ,17 0,00 sluţby , , ,82 mzdové náklady , , ,00 DPČ a DPP , ,00 0,00 odvody , , ,00 ostatní náklady , , ,74 CELKEM , , ,88

O R F E U S. Výroční zpráva. občanské sdružení zdravotně postižených

O R F E U S. Výroční zpráva. občanské sdružení zdravotně postižených O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Výroční zpráva 2007 ORFEUS,Anastázová 23/5,Praha 6,PSČ 169 00,IČO 70893721, č.ú: 173081881/0300 www.orfeus-cr.cz e-mail: reditel@orfeus-cr.cz mob: 602

Více

O R F E U S. Výroční zpráva

O R F E U S. Výroční zpráva O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Výroční zpráva 2008 ORFEUS,Anastázová 23/5,Praha 6,PSČ 169 00,IČO 70893721, č.ú: 173081881/0300 www.orfeus-cr.cz e-mail: reditel@orfeus-cr.cz mob: 602

Více

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy.

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. OBSAH Předmluva... Poděkování... Fáze procesu... Přípravná fáze - Předkontaktní... Předkontaktní

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Seminář k pracovní rehabilitaci Projekt: RP: Příjemce: RAP Rehabilitace Aktivace Práce PENTACOM Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Základní informace Projekt Rehabilitace- Aktivace-Práce 40 partnerských

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013 EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Příleţitosti pro mladé Evropany Pardubice, 12.3.2013 1 www. www. Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Hospodaření sdružení 10 Identifikační údaje 11 Poděkování

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením Svaz průmyslu a dopravy je partnerem projektu EQUAL II Rehabilitace- Aktivace-Práce. Projekt "Rehabilitace-aktivace-práce", ve kterém je náš svaz aktivně zapojen, je jedním z projektů, který je realizován

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Veřejný závazek. Popis služby

Veřejný závazek. Popis služby Popis sociální služby poskytované Střediskem pro ranou péči Liberec, o.p.s. rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením v Královéhradeckém kraji Veřejný závazek Poslání: Poskytujeme odborné sluţby,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INKANO PÍSEK o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INKANO PÍSEK o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 INKANO PÍSEK o. s. Úvodní slovo předsedkyně sdružení Váţení přátelé, do rukou se Vám dostává Výroční zpráva občanského sdruţení INKANO Písek za rok 2007. Je v ní shrnuta činnost ze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Příloha 9.1. Vnitřní směrnice ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A POČET PRACOVNÍCH MÍST. LIPKA,z.s., Tetín 1506/1, Prostějov

Příloha 9.1. Vnitřní směrnice ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A POČET PRACOVNÍCH MÍST. LIPKA,z.s., Tetín 1506/1, Prostějov Příloha 9.1. Vnitřní směrnice ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A POČET PRACOVNÍCH MÍST LIPKA,z.s., Tetín 1506/1, 796 01 Prostějov 1. Organizační struktura poskytovatele NNO LIPKA, z.s. je dobrovolná, nezávislá, nestátní

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Úvodní slovo. Vznik organizace. Poslání a cíle

Úvodní slovo. Vznik organizace. Poslání a cíle ÚSTÍ NAD LABEM Úvodní slovo Uplynulý rok 2014 byl pro nás náročnou zkouškou vše kompletně zvládnout, starosti o chráněnou dílnu, odborné sociální poradenství, tlumočnické služby a též i o pokračující projekty

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2010 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Terapie očima dětí 11 Hospodaření sdružení 12 Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Základní údaje Občanské sdružení

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Jak za prací do Evropy Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

1. Název organizace:.

1. Název organizace:. ÚDAJE O ZŘIZOVATELI 1. Název organizace:. 2. Forma právní subjektivity: občanské sdružení nadace, nadační fond obecně prospěšná společnost organizace zřízená státem církevní právnická osoba organizace

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Návrh úprav Prováděcího dokument OP VK k 17. 6. 2009

Návrh úprav Prováděcího dokument OP VK k 17. 6. 2009 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Návrh úprav Prováděcího dokument OP VK k 17. 6. 2009 Kapitola/ 3.3.11/41 Odstranění textu: 3.1.12/22 3.2.12/31 3.3.12/42 Není tedy chápán jako veřejná

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

ORGANIZACE ZAJIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB

ORGANIZACE ZAJIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB ORGANIZACE ZAJIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB Organizační a příspěvkové organizace ÚVODEM Veřejné statky: ekonomické aktivity, které nesou společnosti větší/menší uţitek není vhodné je nechat na soukromém sektoru

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ.02285266 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Obsah 1 Základní informace:... 4 2 Cíle společnosti... 5 2.1 Cílové skupiny, na které společnost orientuje

Více

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE: AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2018 Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 16. února 2015 Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM Kartouzská 6 150 98 Praha 5 IČO 70105081 DIČ: CZ70105081 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČOPN ZA ROK 2015 Valná hromada ČOPN, restrukturalizace spolku

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2011 Odborné sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

Stanovy. Revma Ligy v ČR, o.s.

Stanovy. Revma Ligy v ČR, o.s. Stanovy Revma Ligy v ČR, o.s. Revma Liga v Č R je občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, které bylo registrováno Ministerstvem vnitra České republiky dne 15. 8. 1991 pod

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář:

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: 38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: V odboru sociálních věcí a zdravotnictví nenastaly v průběhu roku 2005 žádné organizační ani závažné legislativní změny, které by měly vazbu

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více