O R F E U S. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O R F E U S. Výroční zpráva"

Transkript

1 O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Výroční zpráva 2006 ORFEUS,Anastázová 23/5,Praha 6,PSČ ,IČO , č.ú: / mob: , Centrum denních služeb: ORFEUS,Sdružení 39,Praha 4,PSČ 14000, TEL: , FAX:

2 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20

3 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA CENTRA DENNÍCH SLUŢB VALNÁ HROMADA PŘEDSEDA Revizní komise DOBROVOLNÍCI V Ý KO N N Ý Ř E D I T E L SEKCE PORADENSKÁ základní sociální poradenství odborné sociální poradenství skupinové sociální poradenství zdravotně sociální poradenství INFORMAČNÍ SLUŢEB všeobecné poradenství služby osobní asistence supervize pomoc při aktivizační psycholog zaměstnávání služby osvětová práce služby knihovny správa IT krizová linka autodoprava provoz a údržba půjčovna a úpravy pomůcek PODPORY PROJEKTŮ EU HEFAISTOS I. Poslání a cíle organizace Úvodní slovo ORFEUS, jako občanské sdruţení zdravotně postiţených, v souladu se svými stanovami, naplňovalo prakticky myšlenku vyrovnání příleţitostí pro zdravotně postiţené formou poskytování osobní asistence, Centra denních sluţeb, umoţňování zvýhodněné autodopravy, organizací výstavních a odborných akcí, jakoţ i aktivní činností v legislativní oblasti. Pokračovalo v řešení problematiky zaměstnávání zdravotně postiţených a podpory zaměstnavatelů zdravotně postiţených řešením projektu z Programu CIF EQUAL rozvojového partnerství HEFAISTOS. Výrazně tak byla prohloubena spolupráce se zahraničními organizacemi zdravotně postiţených.

4 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20 Cíle občanského sdruţení Základním cílem občanského sdruţení ORFEUS je neustále aktivní snaha o dosaţení rovnoprávného postavení občanů se zdravotním postiţením a rodičů zdravotně postiţených dětí ve společnosti. Sdruţení pro dosaţení tohoto cíle: prosazuje důsledné aplikování poţadavku standardních pravidel pro vyrovnávání příleţitostí pro osoby se zdravotním postiţením schválených Valným shromáţděním OSN aktivně se účastní na tvorbě a úpravách právních předpisů ovlivňujících ţivot zdravotně postiţených zajišťuje sociálně právní poradenství pro zdravotně postiţené občany organizuje a zabezpečuje vzdělávací aktivity pro zdravotně postiţené občany, včetně rekvalifikačních kursů organizuje a pořádá akce v oblasti tělovýchovy, sportu, kultury, umělecké tvořivosti a jiné vydává informační a jiné materiály vztahující se ke zdravotně postiţeným občanům, včetně materiálů informujících je o jejich právním postavení ve společnosti zprostředkovává nákup potřebného technického vybavení umoţňujícího kompenzaci důsledků zdravotního postiţení, které omezuje moţnosti participace na společenském ţivotě poskytuje sluţby sociální intervence a sociální péče poskytuje individuální pomoc zdravotně postiţeným občanům a provozuje další aktivity zaměřené na pomoc těmto osobám. Cílová skupina a - zdravotně postižení: lidé s tělesným postiţením lidé se zrakovým postiţením lidé se sluchovým postiţením lidé s mentálním postiţením lidé postiţení civilizačními chorobami lidé s kombinovaným postiţením b senioři c široká veřejnost d - odborná veřejnost nestátního neziskového sektoru e - státní sektor a instituce f - zaměstnavatelé

5 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20 Základní údaje o organizaci Občanské sdruţení ORFEUS vzniklo v souladu se zákonem o sdruţování občanů č. 83/99 Sb. na ustavující Valné hromadě 15. června Registrace u Ministerstva vnitra ČR byla provedena pod č.j.: VS/ 1 1/ 44402/ 00 - R ze dne 28. července Má přidělené identifikační číslo ORFEUS patří mezi poskytovatelské i uţivatelské organizace. Pracuje ve třech rovinách: na koncepční bázi svým působením na všech úrovních od místní, přes krajskou aţ po celostátní, s úsilím o vytvoření odpovídajícího společenského klimatu, které by umoţňovalo odstranění diskriminace v podobě veškerých bariér: doprava, vzdělávání, volnočasové aktivity, architektura atd., a při tvorbě legislativy na bázi poradenství a poskytování širokého spektra informací pomoc lidem v řešení sloţitých situací, v nichţ se ocitli a organizování celostátních odborných seminářů a konferencí na bázi poskytování konkrétních sluţeb osobní asistence, doprava apod., které umoţňují přímou kompenzaci postiţení. II. Sluţby pro zdravotně postiţené občany ORFEUS v roce 2006 pokračoval v širokém spektru činností, které souvisejí s poskytováním sluţeb lidem se zdravotním postiţením, z nichţ některé nebyly ani předmětem ţádného projektu. Podílel se tradičně na aktivitách spojených s celostátní akcí 30 dnů neziskového sektoru. Realizoval seminář v Hradci Králové ve spolupráci s tamní Univerzitou Hradec Králové a konferenci v Praze se zahraniční účastí a další neformální besedy se spoluobčany, studenty i některými zástupci podnikatelské sféry na téma pomoci zdravotně postiţeným, seniorům ale i dalším ohroţeným skupinám při jejich uplatnění na trhu práce, hledání vhodných cest k sociální inkluzi a další cílené podpoře. Byly průběţně zkvalitňovány webové stránky i v souvislosti s prolínajícími se potřebami plnění nadnárodních smluv v rámci projektu partnerství Hefaistos s důrazem na zaměstnávání, kde mají moţnost inzerovat jak ti co práci hledají, tak i ti co ji nabízí. Pokračovala aktivní činnost v jednání s potenciálními zaměstnavateli zdravotně postiţených. Záměrem bylo a je komplexní řešení problému, proto ORFEUS byl, je a bude stále iniciátorem a realizátorem dalších akcí v tomto duchu, protoţe jsou přímým nástrojem pro vytváření pracovních míst vzhledem k tomu, ţe současně řeší nabídku i poptávku, tj. výrobu i odbyt. Velmi citlivou a přetrvávající oblastí je ochrana zdravotně postiţených před sexuálním zneuţíváním a před násilím v rodině. Ani vyšší mediální aktivita v tomto směru neubrala nic na aktuálnosti problematiky. Také v roce 2006 se potvrdilo, ţe ten, kdo je poškozen, nemá odvahu ani chuť o tom mluvit a problém řeší většinou aţ kdyţ dospěl do takových rozměrů, ţe jiţ se nedá utajit nebo déle snášet. Práci ztěţuje a její účinnost i dlouhodobost relativizuje poţadavek klientů na trvalou diskrétnost. Ani v roce 2006 jsme neměli dostatečné finanční prostředky na zajištění azylových pobytů. Komplex sluţeb byl zdravotně postiţeným poskytován v rámci jednotlivých projektů, jak uvedeno níţe. Současně byl naplňován jeden z principů, na kterých ORFEUS trvale staví a prosazuje: Podstata pomoci a poskytovaných sluţeb nespočívá v tom, dělat všechno za zdravotně postiţené, ve snaze usnadnit jim ţivot - i kdyţ i to je potřebné a v praxi se uskutečňuje - ale prioritně v tom, umoţnit jim co nejvíce samostatnosti. Aby mohli sami dělat to, co potřebují, pokud moţno co nejkvalitněji tj. vyhledat pro ně moţnosti a vytvářet podmínky pro co největší jejich seberealizaci.

6 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20 Základní činnosti a sluţby, které ORFEUS v roce 2006 poskytoval: Osobní asistence Osobní asistence je velmi ţádaný druh sluţby, kterou lze poskytnout občanům se sníţenou soběstačností, ţijícím ve vlastním domově. ORFEUS je jiţ dobře znám v povědomí těch, co sluţby osobní asistence dlouhodobě vyuţívají. Rok 2006 nebyl výjimkou a tudíţ bylo několikanásobně víc poţadavků na osobní asistence, neţ bylo moţno uspokojit. Základním problémem je nedostatek financí na osobní asistenty, kteří sluţbu poskytují. Je rozdíl v poskytování osobní asistence náhodné, ad hoc třeba sousedskou výpomocí a osobní asistencí poskytovanou odborným personálem. O poskytování sluţby osobní asistence projevilo zájem konkrétní ţádostí 93 klientů. Vzhledem k tomu, ţe v roce 2006 neobdrţel ORFEUS dotaci ani grant, musela být tato sluţba poskytnuta z vlastních prostředků - výběrovým způsobem, tedy pro dlouhodobé klienty. Sluţby osobní asistence byly v průběhu roku 2006 poskytovány těţce zdravotně postiţeným občanům zejména na území města Prahy, ale proběhla jiţ příprava na poskytování sluţeb osobní asistence v Liberci, kde Orfeus otevřel svoji pobočku. Sluţba byla zaměřena především na pomoc při zajišťování základních ţivotních funkcí a potřeb člověka se zdravotním postiţením, jako je osobní hygiena a hygiena prostředí, cvičení, pomoc při nákupech, doprovody na úřady, k lékaři, do společnosti, na vycházky do přírody. Projekt Centra denních služeb (CDS) Záměrem projektu bylo a je trvale umoţnit kontakt s komunitou se stejnými problémy, pomáhat při uplatňování práv a nároků, umoţnit smysluplně trávit volný čas, pomáhat v oblasti vzdělávání a výchově, pomáhat při získávání a udrţování si pracovního místa včetně ţivotního prostředí na pracovišti, pomáhat formou prevence při odstraňování násilí v rodinách se zdravotně postiţenou osobou a vytvářet širší podmínky pro vlastní aktivizaci zdravotně postiţených. Ambulantně poskytované sluţby v oblasti poradenství a informace získané v rámci kaţdodenního působení centra jsou otevřeny pro všechny ţadatele bez ohledu na rozsah a druh zdravotního postiţení. Vyuţívat je mohou kromě osob s akutními problémy všechny osoby, které jsou ohroţeny sociální exkluzí. Ke konci roku byla otevřena pobočka CDS v Liberci. V rámci poskytovaných sluţeb centra zejména: Dále se prohloubila obliba smysluplného trávení volného času v průběhu dne. Touto formou bylo obslouţeno cca 9-11 osob. Současně se objevila téţ poptávka na trávení volného času v kolektivu i během víkendů či svátků a prázdnin. Po dobu celého roku byly poskytovány socioterapeutické sluţby, zajišťované ve spolupráci s externími odborníky (Psychiatrická léčebna Bohnice, Ústav etiky 3. LF UK Praha, Klinika pracovního lékařství Praha), včetně dalších organizací i na soukromé bázi. Na tomto úseku pracovaly zejména odborné poradkyně o.s. ORFEUS MUDr. Jana Spilková a Mgr. Martina Venglářová.

7 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20 Byla věnována zvýšená pozornost pomoci při získávání zaměstnání i při jeho udrţení. Byla udrţována a aktualizována specializovaná sekce věnovaná této problematice na vlastních internetových stránkách. Zde byly průběţně zveřejňovány nabídky na moţnost zaměstnávání osob zdravotně postiţených a jejich poptávka po moţnosti sehnat vhodné pracovní uplatnění. Pracovníci centra v této souvislosti průběţně sledovali příslušnou nabídku a poptávku zveřejňovanou na specializovaných internetových serverech a pomocí dohodnutých způsobů kontaktu se svými klienty je pak následně informovali (zejména ty, kteří sami nemají moţnost vyuţít této moţnosti). Uvedené poskytované sluţby CDS dotvářelo do jednotného, vnitřně provázaného komplexu i další aktivity o.s. ORFEUS, kterými jsou například poskytování sluţby zvýhodněné dopravy pro osoby zdravotně postiţené na základě grantu Magistrátu hl.m. Prahy a výstavy NON HANDICAP v rámci PRAGOMEDICA. Byl umoţněn klientům osobní přístup k internetu včetně moţnosti vyuţití internetové pošty (počítače v síti ADSL). Dále bylo umoţněno i sebevzdělávání v jeho vyuţívání a ovládání. Nadále pokračovala snaha podporovat vzdělávání a výchovu. Vyuţívání vlastní odborné knihovny(udrţování vazeb na odbornou knihovnu ICN) i ostatního literárního ţánru. V roce 2006 pokračovalo naplňování knihovny beletrií, literaturou faktu, cestopisného a ostatního ţánru. Byla dokončena katalogizace knih a vydání přehledu na internetu. V první polovině roku 2006 doplnila sluţby CDS činnost vlastní specializované Seznamky pro zdravotně postiţené osoby. V současné době tuto sluţbu mohou vyuţít zájemci z celé republiky. V rámci půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek bylo poskytnuto několik desítek zápůjček kompenzačních pomůcek, jejich drobných oprav a údrţby. Bylo poskytnuto zázemí i pro sluţby osobní asistence, kterou Orfeus vykonává na profesionální úrovni. V rámci činnosti Centra denních sluţeb byla pro stálé a individuální klienty realizována sluţba osobní asistence v rozsahu 1765 asistenčních hodin.vzhledem k finančním moţnostem CDS bylo v průběhu roku poskytování sluţby osobní asistence odmítnuto několika desítkám dalších zájemců s trvalým i krátkodobým zájmem. Byly vydány a pomocí dobrovolníků široce distribuovány letáčky o poskytovaných sluţbách ORFEA, ale i jiných organizacích, které lidé zdravotně postiţení mohou vyhledat nejen v Praze; s kontakty na námi ověřené instituce, které jsou schopny poskytovat kvalitní sluţby. Kromě toho ORFEUS průběţně aktualizoval vlastní webové stránky, kde poskytuje potřebné a ţádané informace, včetně vydávání e-zinu V dobrém tónu a vydal několik čísel tištěného občasníku Poutník ORFEUS. Pokračovala spolupráce se studenty středních a vysokých škol, kteří projevili zájem o námi vydávané publikace, konzultace s našimi poradci a o naše další aktivity (např. NON-HANDICAP) V součinnosti s dalšími subjekty byly hledány další moţnosti, jak vytvářet širší podmínky pro vlastní aktivizaci osob zdravotně postiţených. Stranou pozornosti nezůstaly i nepřímé sluţby jako například informační aktivity - s vyuţitím všech dostupných moţností byl stále větší okruh osob zdravotně postiţených a jejich rodinných příslušníků seznamován s aktuálními informacemi majícími přímý vliv na kvalitu jejich ţivota. Vytváření informačních materiálů, tiskových zpráv, zpracovávání a vydávání odborných publikací, spoluúčast při přípravě specializované výstavy sluţeb a pomůcek pro zdravotně postiţené NON HANDICAP 2006, včetně organizování odborného doprovodného programu, umoţňuje těmto osobám lepší orientaci v dané oblasti. Na poţádání studentek třetího ročníku Evangelické akademie vyšší odborné školy sociálně právní a střední sociální školy v Praze - se uskutečnila v podmínkách Centra denních sluţeb o.s. ORFEUS povinně volitelná praxe. Poţadavkem školy bylo, aby se

8 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20 student zdokonalil ve znalostech a praktických dovednostech týkajících se oblasti sociální péče. I nadále byly v letošním roce rozvíjeny mezinárodní vztahy, a to v důsledku aktivit spojených s realizací mezinárodních partnerství v rámci projektu Hefaistos a následně tyto zkušenosti uplatňovány v CDS. Projekt Zvýhodněné autodopravy pro zdravotně postižené Projekt ZVÝHODNĚNÍ PODMÍNEK DOPRAVNÍ OBSLUŢNOSTI pro zdravotně postiţené, zejména občany se ZP, ZTP a ZTP/P, je realizován občanským sdruţením ORFEUS jiţ několik let. Pro uskutečnění kompletních sluţeb pro zdravotně postiţené a zajištění jejich plného komfortu při přepravě, zejména s ohledem na osoby imobilní, s těţkým postiţením pohybového aparátu byl pouţíván FORD Transit v prodlouţené verzi. Je vybavený nájezdovou plošinou, která umoţňuje přepravu vozíčkářů s vozíčky všech typů a zatíţení. Má dostatečný manévrovací prostor i pro vozíky s elektrickým pohonem, které jsou těţší i méně skladné. Kromě nájezdové plošiny byl FORD Transit vybaven dodatečně sklopnými schůdky, které umoţňují snazší nastupování do prostoru osazeného sedadly. Celková technická úprava vozidla umoţňuje přepravu v řadě variant, od přepravy 8 chodících osob aţ po variantu 6 vozíků.+ 2 osob doprovodu. Při realizaci projektu bylo úzce spolupracováno s Praţskou organizací vozíčkářů a Svazem tělesně postiţených v ČR s cílem zajistit maximální uspokojení poţadavků klientů na zajištění jejich dopravy. V rámci realizace projektu bylo ujeto celkem km. Sluţba byla poskytnuta na 125 objednávkách pro 500 osob. Kromě tohoto kvantitativního Počet km s klienty vyjádření je pak důleţité, ţe sluţba přispěla ke zlepšení podmínek zdravotně postiţených občanů Klienti vysoce oceňují kvalifikovanost řidičů osobních asistentů (všichni řidiči prošli proškolením v rámci rekvalifikačních kurzů pro zvýšení odborné kvality 0 0 poskytovaných sluţeb i pravidelným kaţdoročním školením 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q km Přepravených osob řidičů v autoškole Modal). Vedení organizace dbalo na to, aby sluţba probíhala na vysoké úrovni. Je systémově zajištěno, aby přistavení vozidla bylo na stanoveném místě 180 Počet objednávek včas dle domluvy s klientem, aby auto bylo v náleţitém 160 a přepravených osob 140 technickém stavu, včetně poţadovaného bezpečnostního a 120 technického vybavení a čistoty vnitřního prostoru. Pro hodnocení kvality sluţeb je základním kritériem 60 spokojenost klienta. V tomto směru byly vedeny i pravidelné porady v rámci Centra denních sluţeb, kontrolní 0 1. Q 2. Q činnost vlastními silami a vzájemná informovanost mezi Z toho NNO Počet objednávek Přepravených osob Z toho individuální jízdy 3. Q 4. Q součinnostně spolupracujícími v ČR. subjekty POV a STP

9 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20 Projekt NON-HANDICAP 2006 X. ročník výstavy HANDICAP 2006 se konal na Výstavišti Praha Holešovice ve dnech dubna 2006 spolu s 28. ročníkem mezinárodního zdravotnického veletrhu PRAGOMEDICA Podle údajů hlavního organizátora obou akcí společnosti Incheba Praha je shlédlo na návštěvníků z řad odborníků i laické veřejnosti. Na výstavě HANDICAP 2006 se úspěšně prezentovala bezmála stovka obchodních firem a neziskových organizací. Odbornou záštitu nad společnou akcí převzalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbornou spolupráci zajišťoval Svaz českých a moravských výrobních druţstev a odborný doprovodný program zajišťovalo naše občanské sdruţení ORFEUS. V rámci odborného doprovodného programu se ve čtyřech výstavních dnech uskutečnilo celkem 15 samostatných akcí s průměrnou účasti okolo osob. První den byl věnován problematice canisterapie a výcviku asistenčních a vodicích psů (Centrum výcviku psů pro postiţené HELPPES, Pes pro tebe- centrum výcviku vodicích a asistenčních psů, Vzdělávací centrum SVOPAP), ţivota osob s Danovým syndromem (Klub rodičů a přátel dětí s danovým syndromem), dobrovolnictví a profesionální osobní asistenci pro nevidomé ( OKAMŢIK sdruţení pro podporu nejen nevidomých) a vyuţití sociální ekonomiky pro zvýšení zaměstnanosti zdravotně postiţených osob (o.s.orfeus). Dopolední program druhého dne úzce navazoval na předcházející téma programem věnovaným zaměstnanosti zdravotně postiţených jako problému současné doby (NRZP ČR), odpolední byl věnován prezentaci aktivit časopisu Můţeš (Konto BARIERY) a problematice vztahu zdravotně postiţených a počítačové techniky ( BMI sdruţení, Alfa Human Service, Life Tool, FUGASOFT, o.s. PETIT, Elekt.F ČVUT). Třetí den byl dopolední program věnován problematice domácího násilí a zdravotně postiţených (o.s.orfeus) a odpolední pak problematice roztroušené sklerózy (Unie ROSKA) a spoerotním aktivitám zdravotně postiţených ( Český paralympijský výbor). Poslední, čtvrtý den byl jiţ tradičně věnován problematice osobní asistence (o.s.orfeus, Liga za práva vozíčkářů, o.s. Asistence při Jedličkově ústavu). Po dobu výstavy byly ve vlastním stánku o.s. ORFEUS zajišťovány některé další aktivity jako například sociálně právní poradenství, specializované psychoterapeutické a sexuální poradenství, poradenství v oblasti vyuţívání kompenzačních pomůcek a podobně. Ve spolupráci s hlavním organizátorem společností Incheba Praha bylo v zájmu posílení propojení výstavy HANDICAP (v průběhu roku přejmenované na NON-HANDICAP) a mezinárodního veletrhu PRAGOMEDIKA opět zajištěno několik tisíc volných vstupenek, které zejména zdravotně postiţeným a sociálně slabším osobám umoţnilo seznámit se s prezentovanou nabídkou výrobků a sluţeb.

10 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20 Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek ORFEUS Kompenzační a rehabilitační pomůcky umoţňují osobám se zdravotním postiţením a seniorům zkvalitnit jejich kaţdodenní ţivot. Ke zmírnění a překonání negativních důsledků, zejména u osob s krátkodobými nebo přechodnými zdravotními problémy slouţí půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. V roce 2006 byly sluţby půjčovny rozšířeny i na pobočku v Liberci, kde byla poskytnuta ministerstvem práce a sociálních věcí podpora ve formě projektu. Občanské sdruţení ORFEUS získalo do pronájmu k poskytování sociálních sluţeb pro zdravotně postiţené a seniory od Města Liberec budovu bývalé, dlouhodobě nevyuţívané a chátrající školky na adrese Klicperova č.p V průběhu první poloviny roku 2006 tento objekt získalo do vlastnictví a po provedení prvních nákladných stavebních úprav zde byla zahájena činnost detašovaného pracoviště Centra denních sluţeb. V rámci první etapy celkové rekonstrukce uvedeného objektu byly zprovozněny i prostory vhodné pro zřízení a nutný běţný provoz půjčovny kompenzačních pomůcek. Na základě zkušeností z provozování obdobné půjčovny v Praze, zkušenostem získaných od jiných nestátních neziskových organizací provozujících tuto činnost a s přihlédnutím k předpokládaným místním potřebám byl zakoupen soubor kompenzačních a rehabilitačních pomůcek zahrnující invalidní vozíky, několik typů chodítek a řadu drobných předmětů jako jsou například hole, nástavce a podobně. Projekt Sociální ekonomika v ČR Občanské sdruţení ORFEUS se zapojilo do Evropských sociálních fondů a řeší projekt Sociální ekonomika v ČR H E FAIS TO S v rámci Programu iniciativy TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOCTEM CESKÉ REPUBLIKY CIP EQUAL. Na projektu se podílí 9 dalších partnerů. O O RGAN IZACN Í STRU KTU RA RP co jde? Mezi lidmi a mezi MPSV CR CIP EQUAL oblastmi jimi obývanými NK EQUAL PW C (PriceW aterhauscooper) vzniká od samého počátku nerovnost šancí. Ta se CSS VYŠKOV CAPZ nepodařila v průběhu dějin M E S TO vyloučit a v současné době P R A C H A TIC E S C M V D se s ní setkáváme také v existující trţní ekonomice, V Š V S M V O R FE U S zaloţené na svobodném H E FAISTO S podnikání za účelem dosaţení zisku. Těmto Sp.Dum M B B R U N TÁ L sociálním nerovnostem jsou S t. M E S TO LIB E R E C O M N I TE M P O R E M O S T O B E C S LO V Á K O V V C R vystaveny zejména nezaměstnaní, noví Z A H R A N IC N Í A K T IV IT Y N A D N Á R O D N Í S M LO U V Y absolventi škol bez předchozí praxe, lidé s nedostatečným vzděláním, lidé předdůchodového věku, lidé bez vyhovujícího bydlení, lidé chudí a matky s malými dětmi. Dále pak i osoby, které se z různých důvodů ocitly mimo hlavní proud společnosti a ztratily přiměřené ţivotní zázemí, zejména bydlení a zaměstnání, tím i finanční příjmy. Specifickou skupinu pak tvoří lidé se zdravotními problémy, zdravotně postiţení

11 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20 nebo jinak hendikepovaní, drogově závislí, bezdomovci, lidé po návratu z výkonu trestu, z psychiatrických léčeben, po návratu z dlouhodobé nemoci a další. Novodobou skupinu pak tvoří přistěhovalci a uprchlíci, zejména bez odborných a Mezinárodní konference SOCIÁLNÍ EKONOMIKA konaná po d záštitou pan a V ladim íra Š pidly, clena E vrop ské kom ise N O V A P E I jazykových znalostí, a etnické menšiny. Tento problém je natolik závaţný, ţe se jej snaţí řešit i Evropská unie, a to i prostřednictvím projektů. S O C IAL E N TE R P R IS E Základní cíl se spatřuje v dosaţení maximální zaměstnanosti. Evropská komise při zajišťování tohoto úkolu doporučuje zaměřit se FR O M E AS TE R N TO W E S TE R N E U R O P E na oblast sociální ekonomiky, zejména na aktivity spojené s poskytováním placených i neplacených sluţeb, na opětné zapojování znevýhodněných skupin občanů do pracovního procesu a na vytváření rovných podmínek mezi skupinami občanů, včetně mezi muţi a ţenami. ORFEUS, v souladu s podmínkami, vytvořil tři mezinárodní partnerství, která se spolu podílí na řešení problému Hlavním cílem projektu je nalezení moţností, způsobů a podmínek pro vytvoření příleţitostí které by umoţnily skupinám ohroţeným sociální exkluzí vrátit se zpět tj. sociální inkluzi a následně i vytvořily moţnosti prevence a včasného podchycení ohroţeného subjektu menší investice + vyšší efektivita. Bliţší podrobnosti o jeho průběhu jsou na internetových stránkách III. Další činnosti Informační aktivity: V roce 2006 bylo dále rozšířeno internetové zpravodajství na vlastních internetových stránkách a jak je výše uvedeno, byly pro projekt HEFAISTOS zpracovány nové stránky v souladu se záměry nadnárodního partnerství pro zkvalitnění těchto sluţeb. Zájemcům poskytují komplexní informace o činnosti sdruţení ORFEUS, aktivitách Centra denních sluţeb, sluţbách osobní asistence a autodopravy. Nezanedbatelné místo mezi informačními aktivitami mělo vydávání tiskových zpráv určených celostátním deníkům. I v roce 2006 se dále rozvíjela spolupráce s ČTK a dalšími médií. Po celý rok byly informace o činnosti občanského sdruţení a o moţnostech participace na jeho činnosti poskytovány celoplošně. Byly šířeny informace o legislativních aktivitách PS ČR a jiných institucí. S dosahem na všechny pověřené obce byly realizovány informace o projektu HEFAISTOS i s nabídkou na moţnost spolupráce. Pokračovalo vydávání internetového e-zinu V dobrém tónu, kde je široká obec zdravotně postiţených komplexně informována o nejrůznějších činnostech širšího spektra občanských sdruţení, konání různých besed, workshopů, seminářů, klubových akcí, sportovních aktivit a taky dobrých příkladů z okolní praxe.

12 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20 Spolupráce s ostatním subjekty: ORFEUS se podílí na spolupráci také s dalšími organizacemi, které se zabývají problematikou zdravotně postiţených. Tradičně podpořil sdruţení Kruhy ţivota, jehoţ předsedkyně Jaroslava Popperová usiluje o vytvoření materiálních podmínek pro výstavbu komplexního centra pro zdravotně postiţené onkologickými nemocemi, a to zejména při jednáních s představiteli Senátu Parlamentu ČR a s odpovědnými institucemi. Pokračovalo udrţování partnerských vztahů s ostatními organizacemi v rámci dlouhodobé spolupráce. Zahraniční aktivity: Občanské sdruţení ORFEUS v hodnoceném období pokračovalo v zahraničních aktivitách, ke kterým patří zejména rozvoj kontaktů a spolupráce se zástupci organizace zdravotně postiţených v Chorvatsku Udruga invalida rada Zagreb. Mezi jiţ několik let podporované činnosti patří spolupráce v oblasti podpory rekreačních pobytů u moře a recipročně na zajímavých místech naší republiky. Této moţnosti vyuţilo v roce 2006 opět několik desítek zájemců z ČR. Konkrétním místem bylo letovisko Crikvenica a Selce, kde partnerská organizace UIR poskytla jistou kapacitu v průběhu letní sezóny. Kromě výhod levného ubytování a naprosté blízkosti moře (cca 40 m), je nezanedbatelným vztah místních obyvatel, kteří mají se zdravotně postiţenými denní zkušenost, a tak je v sobě přímo integrují, coţ samo působí jako léčebná metoda. Kromě toho byla navázána jednání s vedením lázní Varaţdinské toplice za účelem jejich moţného zvýhodněného uţívání našimi občany se zdravotním postiţením. V rámci nadnárodních partnerství byly rozvíjeny a prohlubovány vztahy s novými partnery ze Španělska, Itálie, Polska a Slovenska v rámci projektů nadnárodních aktivit NOVA PEI, SOCIAL ENTERPRISE a FROM EASTERN TO WESTERN EUROPE. Způsob financování: Financování všech výše uvedených aktivit se děje převáţně ze sponzorských darů a vlastních zdrojů organizace. V roce 2006 nebyly financovány z prostředků státní správy a místní samosprávy. IV. Spolková činnost V roce 2006 se uskutečnilo celkem sedm zasedání Rady o.s. ORFEUS, na nichţ byly projednávány zejména základní otázky činnosti organizace - například vyhodnocení projektů v roce 2005, zpracování a příprava projektů na rok 2007 a pak zejména spolupráce se zahraničními partnery v rámci programu EQUAL, formy zajištění finančních prostředků potřebných k realizaci jednotlivých projektů a podobně. K řešení operativních úkolů a organizačních záleţitostí se v průběhu roku uskutečnilo celkem 9 porad vedení. Na jejich jednání byli přizváváni zejména odpovědní pracovníci za plnění úkolů spojených s jednotlivými projekty a hospodář organizace. Činnost o.s. ORFEUS, zejména v oblasti hospodaření, byla kontrolována Revizní komisí, která se sešla celkem na třech zasedáních.

13 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20 Kromě uvedeného byla dále projednávaná územní, finanční a fyzická dostupnost základní lékařské péče pro osoby s těţkým zdravotním postiţením a projednáván reálný stav v úrovni poskytování osobní asistence a její četnosti Organizační záleţitosti organizace byly řešeny operativně na řadě pracovních schůzek. V. Všeobecné a statistické údaje o organizaci Finanční a ekonomická zpráva Občanské sdruţení ORFEUS vykázalo za rok 2006 záporný účetní zisk ve výši ,04 Kč. Celkové výnosy činily ,80 Kč a celkové náklady ,84 Kč. Výnosy byly rozděleny následovně: Výnosy Kč Náklady byly čerpány následovně: dotace zvýhodněná doprava ,00 Handicap ,00 Půjčovna kompenzačních pomůcek ,00 CDS ,00 Equal ,96 CELKEM Dotace ,96 ostatní výnosy úroky 1 712,53 výnosy ze sluţeb ,00 prodej zboţí 2 773,00 aktivace vnitropodnikových sluţeb ,32 členské příspěvky 3 000,00 dary (peněţní a nepeněţní) ,00 ostatní výnosy 3 992,99 CELKEM Ostatní výnosy ,84 Výnosy CELKEM ,80 Náklady Poloţka Náklady celkem Náklady z dotace Náklady z vlastních prostředků materiálové náklady , , ,00 energie , , ,32 opravy a udrţování , , ,00 cestovné , ,17 0,00 sluţby , , ,82 mzdové náklady , , ,00 DPČ a DPP , ,00 0,00 odvody , , ,00 ostatní náklady , , ,74 CELKEM , , ,88

Výroční zpráva 2014 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1/28

Výroční zpráva 2014 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1/28 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1/28 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 2/28 Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, stejně jako v posledních patnácti letech jsem potěšen, že Vám mohu i letos nabídnout novou

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016 Příloha č. 1 mat. č. 205/ZK/15 AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016 Schváleno usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. xxx/2015/zk-xx ze dne 25.

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV. Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107

PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV. Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107 PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 4 1.1 Identifikace zařízení... 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 Září 2011 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ A POLITICKÝ RÁMEC ROMSKÉ INTEGRACE... 5 2.1 NÁRODNÍ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ ROMSKÉ INTEGRACE...

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB Praha 2008 komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 2 NEPRODEJNÉ V roce 2008 pro MČ Praha 7 vydal Kulturní dům

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Zpracovatelé: Petra Musilová, projektová manažerka MěÚ Česká Lípa Bc. Eva Stehlíková, ředitelka Sociálních služeb města České Lípy, p.o. 1 Obsah: 1 Úvod

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Říčařova 277, Hradec Králové 1 Obsah: 1 Celková charakteristika a hodnocení

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 30. 6. 2012 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 28. 7. 2011 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více