O R F E U S. Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O R F E U S. Výroční zpráva"

Transkript

1 O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Výroční zpráva 2006 ORFEUS,Anastázová 23/5,Praha 6,PSČ ,IČO , č.ú: / mob: , Centrum denních služeb: ORFEUS,Sdružení 39,Praha 4,PSČ 14000, TEL: , FAX:

2 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20

3 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA CENTRA DENNÍCH SLUŢB VALNÁ HROMADA PŘEDSEDA Revizní komise DOBROVOLNÍCI V Ý KO N N Ý Ř E D I T E L SEKCE PORADENSKÁ základní sociální poradenství odborné sociální poradenství skupinové sociální poradenství zdravotně sociální poradenství INFORMAČNÍ SLUŢEB všeobecné poradenství služby osobní asistence supervize pomoc při aktivizační psycholog zaměstnávání služby osvětová práce služby knihovny správa IT krizová linka autodoprava provoz a údržba půjčovna a úpravy pomůcek PODPORY PROJEKTŮ EU HEFAISTOS I. Poslání a cíle organizace Úvodní slovo ORFEUS, jako občanské sdruţení zdravotně postiţených, v souladu se svými stanovami, naplňovalo prakticky myšlenku vyrovnání příleţitostí pro zdravotně postiţené formou poskytování osobní asistence, Centra denních sluţeb, umoţňování zvýhodněné autodopravy, organizací výstavních a odborných akcí, jakoţ i aktivní činností v legislativní oblasti. Pokračovalo v řešení problematiky zaměstnávání zdravotně postiţených a podpory zaměstnavatelů zdravotně postiţených řešením projektu z Programu CIF EQUAL rozvojového partnerství HEFAISTOS. Výrazně tak byla prohloubena spolupráce se zahraničními organizacemi zdravotně postiţených.

4 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20 Cíle občanského sdruţení Základním cílem občanského sdruţení ORFEUS je neustále aktivní snaha o dosaţení rovnoprávného postavení občanů se zdravotním postiţením a rodičů zdravotně postiţených dětí ve společnosti. Sdruţení pro dosaţení tohoto cíle: prosazuje důsledné aplikování poţadavku standardních pravidel pro vyrovnávání příleţitostí pro osoby se zdravotním postiţením schválených Valným shromáţděním OSN aktivně se účastní na tvorbě a úpravách právních předpisů ovlivňujících ţivot zdravotně postiţených zajišťuje sociálně právní poradenství pro zdravotně postiţené občany organizuje a zabezpečuje vzdělávací aktivity pro zdravotně postiţené občany, včetně rekvalifikačních kursů organizuje a pořádá akce v oblasti tělovýchovy, sportu, kultury, umělecké tvořivosti a jiné vydává informační a jiné materiály vztahující se ke zdravotně postiţeným občanům, včetně materiálů informujících je o jejich právním postavení ve společnosti zprostředkovává nákup potřebného technického vybavení umoţňujícího kompenzaci důsledků zdravotního postiţení, které omezuje moţnosti participace na společenském ţivotě poskytuje sluţby sociální intervence a sociální péče poskytuje individuální pomoc zdravotně postiţeným občanům a provozuje další aktivity zaměřené na pomoc těmto osobám. Cílová skupina a - zdravotně postižení: lidé s tělesným postiţením lidé se zrakovým postiţením lidé se sluchovým postiţením lidé s mentálním postiţením lidé postiţení civilizačními chorobami lidé s kombinovaným postiţením b senioři c široká veřejnost d - odborná veřejnost nestátního neziskového sektoru e - státní sektor a instituce f - zaměstnavatelé

5 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20 Základní údaje o organizaci Občanské sdruţení ORFEUS vzniklo v souladu se zákonem o sdruţování občanů č. 83/99 Sb. na ustavující Valné hromadě 15. června Registrace u Ministerstva vnitra ČR byla provedena pod č.j.: VS/ 1 1/ 44402/ 00 - R ze dne 28. července Má přidělené identifikační číslo ORFEUS patří mezi poskytovatelské i uţivatelské organizace. Pracuje ve třech rovinách: na koncepční bázi svým působením na všech úrovních od místní, přes krajskou aţ po celostátní, s úsilím o vytvoření odpovídajícího společenského klimatu, které by umoţňovalo odstranění diskriminace v podobě veškerých bariér: doprava, vzdělávání, volnočasové aktivity, architektura atd., a při tvorbě legislativy na bázi poradenství a poskytování širokého spektra informací pomoc lidem v řešení sloţitých situací, v nichţ se ocitli a organizování celostátních odborných seminářů a konferencí na bázi poskytování konkrétních sluţeb osobní asistence, doprava apod., které umoţňují přímou kompenzaci postiţení. II. Sluţby pro zdravotně postiţené občany ORFEUS v roce 2006 pokračoval v širokém spektru činností, které souvisejí s poskytováním sluţeb lidem se zdravotním postiţením, z nichţ některé nebyly ani předmětem ţádného projektu. Podílel se tradičně na aktivitách spojených s celostátní akcí 30 dnů neziskového sektoru. Realizoval seminář v Hradci Králové ve spolupráci s tamní Univerzitou Hradec Králové a konferenci v Praze se zahraniční účastí a další neformální besedy se spoluobčany, studenty i některými zástupci podnikatelské sféry na téma pomoci zdravotně postiţeným, seniorům ale i dalším ohroţeným skupinám při jejich uplatnění na trhu práce, hledání vhodných cest k sociální inkluzi a další cílené podpoře. Byly průběţně zkvalitňovány webové stránky i v souvislosti s prolínajícími se potřebami plnění nadnárodních smluv v rámci projektu partnerství Hefaistos s důrazem na zaměstnávání, kde mají moţnost inzerovat jak ti co práci hledají, tak i ti co ji nabízí. Pokračovala aktivní činnost v jednání s potenciálními zaměstnavateli zdravotně postiţených. Záměrem bylo a je komplexní řešení problému, proto ORFEUS byl, je a bude stále iniciátorem a realizátorem dalších akcí v tomto duchu, protoţe jsou přímým nástrojem pro vytváření pracovních míst vzhledem k tomu, ţe současně řeší nabídku i poptávku, tj. výrobu i odbyt. Velmi citlivou a přetrvávající oblastí je ochrana zdravotně postiţených před sexuálním zneuţíváním a před násilím v rodině. Ani vyšší mediální aktivita v tomto směru neubrala nic na aktuálnosti problematiky. Také v roce 2006 se potvrdilo, ţe ten, kdo je poškozen, nemá odvahu ani chuť o tom mluvit a problém řeší většinou aţ kdyţ dospěl do takových rozměrů, ţe jiţ se nedá utajit nebo déle snášet. Práci ztěţuje a její účinnost i dlouhodobost relativizuje poţadavek klientů na trvalou diskrétnost. Ani v roce 2006 jsme neměli dostatečné finanční prostředky na zajištění azylových pobytů. Komplex sluţeb byl zdravotně postiţeným poskytován v rámci jednotlivých projektů, jak uvedeno níţe. Současně byl naplňován jeden z principů, na kterých ORFEUS trvale staví a prosazuje: Podstata pomoci a poskytovaných sluţeb nespočívá v tom, dělat všechno za zdravotně postiţené, ve snaze usnadnit jim ţivot - i kdyţ i to je potřebné a v praxi se uskutečňuje - ale prioritně v tom, umoţnit jim co nejvíce samostatnosti. Aby mohli sami dělat to, co potřebují, pokud moţno co nejkvalitněji tj. vyhledat pro ně moţnosti a vytvářet podmínky pro co největší jejich seberealizaci.

6 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20 Základní činnosti a sluţby, které ORFEUS v roce 2006 poskytoval: Osobní asistence Osobní asistence je velmi ţádaný druh sluţby, kterou lze poskytnout občanům se sníţenou soběstačností, ţijícím ve vlastním domově. ORFEUS je jiţ dobře znám v povědomí těch, co sluţby osobní asistence dlouhodobě vyuţívají. Rok 2006 nebyl výjimkou a tudíţ bylo několikanásobně víc poţadavků na osobní asistence, neţ bylo moţno uspokojit. Základním problémem je nedostatek financí na osobní asistenty, kteří sluţbu poskytují. Je rozdíl v poskytování osobní asistence náhodné, ad hoc třeba sousedskou výpomocí a osobní asistencí poskytovanou odborným personálem. O poskytování sluţby osobní asistence projevilo zájem konkrétní ţádostí 93 klientů. Vzhledem k tomu, ţe v roce 2006 neobdrţel ORFEUS dotaci ani grant, musela být tato sluţba poskytnuta z vlastních prostředků - výběrovým způsobem, tedy pro dlouhodobé klienty. Sluţby osobní asistence byly v průběhu roku 2006 poskytovány těţce zdravotně postiţeným občanům zejména na území města Prahy, ale proběhla jiţ příprava na poskytování sluţeb osobní asistence v Liberci, kde Orfeus otevřel svoji pobočku. Sluţba byla zaměřena především na pomoc při zajišťování základních ţivotních funkcí a potřeb člověka se zdravotním postiţením, jako je osobní hygiena a hygiena prostředí, cvičení, pomoc při nákupech, doprovody na úřady, k lékaři, do společnosti, na vycházky do přírody. Projekt Centra denních služeb (CDS) Záměrem projektu bylo a je trvale umoţnit kontakt s komunitou se stejnými problémy, pomáhat při uplatňování práv a nároků, umoţnit smysluplně trávit volný čas, pomáhat v oblasti vzdělávání a výchově, pomáhat při získávání a udrţování si pracovního místa včetně ţivotního prostředí na pracovišti, pomáhat formou prevence při odstraňování násilí v rodinách se zdravotně postiţenou osobou a vytvářet širší podmínky pro vlastní aktivizaci zdravotně postiţených. Ambulantně poskytované sluţby v oblasti poradenství a informace získané v rámci kaţdodenního působení centra jsou otevřeny pro všechny ţadatele bez ohledu na rozsah a druh zdravotního postiţení. Vyuţívat je mohou kromě osob s akutními problémy všechny osoby, které jsou ohroţeny sociální exkluzí. Ke konci roku byla otevřena pobočka CDS v Liberci. V rámci poskytovaných sluţeb centra zejména: Dále se prohloubila obliba smysluplného trávení volného času v průběhu dne. Touto formou bylo obslouţeno cca 9-11 osob. Současně se objevila téţ poptávka na trávení volného času v kolektivu i během víkendů či svátků a prázdnin. Po dobu celého roku byly poskytovány socioterapeutické sluţby, zajišťované ve spolupráci s externími odborníky (Psychiatrická léčebna Bohnice, Ústav etiky 3. LF UK Praha, Klinika pracovního lékařství Praha), včetně dalších organizací i na soukromé bázi. Na tomto úseku pracovaly zejména odborné poradkyně o.s. ORFEUS MUDr. Jana Spilková a Mgr. Martina Venglářová.

7 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20 Byla věnována zvýšená pozornost pomoci při získávání zaměstnání i při jeho udrţení. Byla udrţována a aktualizována specializovaná sekce věnovaná této problematice na vlastních internetových stránkách. Zde byly průběţně zveřejňovány nabídky na moţnost zaměstnávání osob zdravotně postiţených a jejich poptávka po moţnosti sehnat vhodné pracovní uplatnění. Pracovníci centra v této souvislosti průběţně sledovali příslušnou nabídku a poptávku zveřejňovanou na specializovaných internetových serverech a pomocí dohodnutých způsobů kontaktu se svými klienty je pak následně informovali (zejména ty, kteří sami nemají moţnost vyuţít této moţnosti). Uvedené poskytované sluţby CDS dotvářelo do jednotného, vnitřně provázaného komplexu i další aktivity o.s. ORFEUS, kterými jsou například poskytování sluţby zvýhodněné dopravy pro osoby zdravotně postiţené na základě grantu Magistrátu hl.m. Prahy a výstavy NON HANDICAP v rámci PRAGOMEDICA. Byl umoţněn klientům osobní přístup k internetu včetně moţnosti vyuţití internetové pošty (počítače v síti ADSL). Dále bylo umoţněno i sebevzdělávání v jeho vyuţívání a ovládání. Nadále pokračovala snaha podporovat vzdělávání a výchovu. Vyuţívání vlastní odborné knihovny(udrţování vazeb na odbornou knihovnu ICN) i ostatního literárního ţánru. V roce 2006 pokračovalo naplňování knihovny beletrií, literaturou faktu, cestopisného a ostatního ţánru. Byla dokončena katalogizace knih a vydání přehledu na internetu. V první polovině roku 2006 doplnila sluţby CDS činnost vlastní specializované Seznamky pro zdravotně postiţené osoby. V současné době tuto sluţbu mohou vyuţít zájemci z celé republiky. V rámci půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek bylo poskytnuto několik desítek zápůjček kompenzačních pomůcek, jejich drobných oprav a údrţby. Bylo poskytnuto zázemí i pro sluţby osobní asistence, kterou Orfeus vykonává na profesionální úrovni. V rámci činnosti Centra denních sluţeb byla pro stálé a individuální klienty realizována sluţba osobní asistence v rozsahu 1765 asistenčních hodin.vzhledem k finančním moţnostem CDS bylo v průběhu roku poskytování sluţby osobní asistence odmítnuto několika desítkám dalších zájemců s trvalým i krátkodobým zájmem. Byly vydány a pomocí dobrovolníků široce distribuovány letáčky o poskytovaných sluţbách ORFEA, ale i jiných organizacích, které lidé zdravotně postiţení mohou vyhledat nejen v Praze; s kontakty na námi ověřené instituce, které jsou schopny poskytovat kvalitní sluţby. Kromě toho ORFEUS průběţně aktualizoval vlastní webové stránky, kde poskytuje potřebné a ţádané informace, včetně vydávání e-zinu V dobrém tónu a vydal několik čísel tištěného občasníku Poutník ORFEUS. Pokračovala spolupráce se studenty středních a vysokých škol, kteří projevili zájem o námi vydávané publikace, konzultace s našimi poradci a o naše další aktivity (např. NON-HANDICAP) V součinnosti s dalšími subjekty byly hledány další moţnosti, jak vytvářet širší podmínky pro vlastní aktivizaci osob zdravotně postiţených. Stranou pozornosti nezůstaly i nepřímé sluţby jako například informační aktivity - s vyuţitím všech dostupných moţností byl stále větší okruh osob zdravotně postiţených a jejich rodinných příslušníků seznamován s aktuálními informacemi majícími přímý vliv na kvalitu jejich ţivota. Vytváření informačních materiálů, tiskových zpráv, zpracovávání a vydávání odborných publikací, spoluúčast při přípravě specializované výstavy sluţeb a pomůcek pro zdravotně postiţené NON HANDICAP 2006, včetně organizování odborného doprovodného programu, umoţňuje těmto osobám lepší orientaci v dané oblasti. Na poţádání studentek třetího ročníku Evangelické akademie vyšší odborné školy sociálně právní a střední sociální školy v Praze - se uskutečnila v podmínkách Centra denních sluţeb o.s. ORFEUS povinně volitelná praxe. Poţadavkem školy bylo, aby se

8 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20 student zdokonalil ve znalostech a praktických dovednostech týkajících se oblasti sociální péče. I nadále byly v letošním roce rozvíjeny mezinárodní vztahy, a to v důsledku aktivit spojených s realizací mezinárodních partnerství v rámci projektu Hefaistos a následně tyto zkušenosti uplatňovány v CDS. Projekt Zvýhodněné autodopravy pro zdravotně postižené Projekt ZVÝHODNĚNÍ PODMÍNEK DOPRAVNÍ OBSLUŢNOSTI pro zdravotně postiţené, zejména občany se ZP, ZTP a ZTP/P, je realizován občanským sdruţením ORFEUS jiţ několik let. Pro uskutečnění kompletních sluţeb pro zdravotně postiţené a zajištění jejich plného komfortu při přepravě, zejména s ohledem na osoby imobilní, s těţkým postiţením pohybového aparátu byl pouţíván FORD Transit v prodlouţené verzi. Je vybavený nájezdovou plošinou, která umoţňuje přepravu vozíčkářů s vozíčky všech typů a zatíţení. Má dostatečný manévrovací prostor i pro vozíky s elektrickým pohonem, které jsou těţší i méně skladné. Kromě nájezdové plošiny byl FORD Transit vybaven dodatečně sklopnými schůdky, které umoţňují snazší nastupování do prostoru osazeného sedadly. Celková technická úprava vozidla umoţňuje přepravu v řadě variant, od přepravy 8 chodících osob aţ po variantu 6 vozíků.+ 2 osob doprovodu. Při realizaci projektu bylo úzce spolupracováno s Praţskou organizací vozíčkářů a Svazem tělesně postiţených v ČR s cílem zajistit maximální uspokojení poţadavků klientů na zajištění jejich dopravy. V rámci realizace projektu bylo ujeto celkem km. Sluţba byla poskytnuta na 125 objednávkách pro 500 osob. Kromě tohoto kvantitativního Počet km s klienty vyjádření je pak důleţité, ţe sluţba přispěla ke zlepšení podmínek zdravotně postiţených občanů Klienti vysoce oceňují kvalifikovanost řidičů osobních asistentů (všichni řidiči prošli proškolením v rámci rekvalifikačních kurzů pro zvýšení odborné kvality 0 0 poskytovaných sluţeb i pravidelným kaţdoročním školením 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q km Přepravených osob řidičů v autoškole Modal). Vedení organizace dbalo na to, aby sluţba probíhala na vysoké úrovni. Je systémově zajištěno, aby přistavení vozidla bylo na stanoveném místě 180 Počet objednávek včas dle domluvy s klientem, aby auto bylo v náleţitém 160 a přepravených osob 140 technickém stavu, včetně poţadovaného bezpečnostního a 120 technického vybavení a čistoty vnitřního prostoru. Pro hodnocení kvality sluţeb je základním kritériem 60 spokojenost klienta. V tomto směru byly vedeny i pravidelné porady v rámci Centra denních sluţeb, kontrolní 0 1. Q 2. Q činnost vlastními silami a vzájemná informovanost mezi Z toho NNO Počet objednávek Přepravených osob Z toho individuální jízdy 3. Q 4. Q součinnostně spolupracujícími v ČR. subjekty POV a STP

9 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20 Projekt NON-HANDICAP 2006 X. ročník výstavy HANDICAP 2006 se konal na Výstavišti Praha Holešovice ve dnech dubna 2006 spolu s 28. ročníkem mezinárodního zdravotnického veletrhu PRAGOMEDICA Podle údajů hlavního organizátora obou akcí společnosti Incheba Praha je shlédlo na návštěvníků z řad odborníků i laické veřejnosti. Na výstavě HANDICAP 2006 se úspěšně prezentovala bezmála stovka obchodních firem a neziskových organizací. Odbornou záštitu nad společnou akcí převzalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbornou spolupráci zajišťoval Svaz českých a moravských výrobních druţstev a odborný doprovodný program zajišťovalo naše občanské sdruţení ORFEUS. V rámci odborného doprovodného programu se ve čtyřech výstavních dnech uskutečnilo celkem 15 samostatných akcí s průměrnou účasti okolo osob. První den byl věnován problematice canisterapie a výcviku asistenčních a vodicích psů (Centrum výcviku psů pro postiţené HELPPES, Pes pro tebe- centrum výcviku vodicích a asistenčních psů, Vzdělávací centrum SVOPAP), ţivota osob s Danovým syndromem (Klub rodičů a přátel dětí s danovým syndromem), dobrovolnictví a profesionální osobní asistenci pro nevidomé ( OKAMŢIK sdruţení pro podporu nejen nevidomých) a vyuţití sociální ekonomiky pro zvýšení zaměstnanosti zdravotně postiţených osob (o.s.orfeus). Dopolední program druhého dne úzce navazoval na předcházející téma programem věnovaným zaměstnanosti zdravotně postiţených jako problému současné doby (NRZP ČR), odpolední byl věnován prezentaci aktivit časopisu Můţeš (Konto BARIERY) a problematice vztahu zdravotně postiţených a počítačové techniky ( BMI sdruţení, Alfa Human Service, Life Tool, FUGASOFT, o.s. PETIT, Elekt.F ČVUT). Třetí den byl dopolední program věnován problematice domácího násilí a zdravotně postiţených (o.s.orfeus) a odpolední pak problematice roztroušené sklerózy (Unie ROSKA) a spoerotním aktivitám zdravotně postiţených ( Český paralympijský výbor). Poslední, čtvrtý den byl jiţ tradičně věnován problematice osobní asistence (o.s.orfeus, Liga za práva vozíčkářů, o.s. Asistence při Jedličkově ústavu). Po dobu výstavy byly ve vlastním stánku o.s. ORFEUS zajišťovány některé další aktivity jako například sociálně právní poradenství, specializované psychoterapeutické a sexuální poradenství, poradenství v oblasti vyuţívání kompenzačních pomůcek a podobně. Ve spolupráci s hlavním organizátorem společností Incheba Praha bylo v zájmu posílení propojení výstavy HANDICAP (v průběhu roku přejmenované na NON-HANDICAP) a mezinárodního veletrhu PRAGOMEDIKA opět zajištěno několik tisíc volných vstupenek, které zejména zdravotně postiţeným a sociálně slabším osobám umoţnilo seznámit se s prezentovanou nabídkou výrobků a sluţeb.

10 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20 Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek ORFEUS Kompenzační a rehabilitační pomůcky umoţňují osobám se zdravotním postiţením a seniorům zkvalitnit jejich kaţdodenní ţivot. Ke zmírnění a překonání negativních důsledků, zejména u osob s krátkodobými nebo přechodnými zdravotními problémy slouţí půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. V roce 2006 byly sluţby půjčovny rozšířeny i na pobočku v Liberci, kde byla poskytnuta ministerstvem práce a sociálních věcí podpora ve formě projektu. Občanské sdruţení ORFEUS získalo do pronájmu k poskytování sociálních sluţeb pro zdravotně postiţené a seniory od Města Liberec budovu bývalé, dlouhodobě nevyuţívané a chátrající školky na adrese Klicperova č.p V průběhu první poloviny roku 2006 tento objekt získalo do vlastnictví a po provedení prvních nákladných stavebních úprav zde byla zahájena činnost detašovaného pracoviště Centra denních sluţeb. V rámci první etapy celkové rekonstrukce uvedeného objektu byly zprovozněny i prostory vhodné pro zřízení a nutný běţný provoz půjčovny kompenzačních pomůcek. Na základě zkušeností z provozování obdobné půjčovny v Praze, zkušenostem získaných od jiných nestátních neziskových organizací provozujících tuto činnost a s přihlédnutím k předpokládaným místním potřebám byl zakoupen soubor kompenzačních a rehabilitačních pomůcek zahrnující invalidní vozíky, několik typů chodítek a řadu drobných předmětů jako jsou například hole, nástavce a podobně. Projekt Sociální ekonomika v ČR Občanské sdruţení ORFEUS se zapojilo do Evropských sociálních fondů a řeší projekt Sociální ekonomika v ČR H E FAIS TO S v rámci Programu iniciativy TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOCTEM CESKÉ REPUBLIKY CIP EQUAL. Na projektu se podílí 9 dalších partnerů. O O RGAN IZACN Í STRU KTU RA RP co jde? Mezi lidmi a mezi MPSV CR CIP EQUAL oblastmi jimi obývanými NK EQUAL PW C (PriceW aterhauscooper) vzniká od samého počátku nerovnost šancí. Ta se CSS VYŠKOV CAPZ nepodařila v průběhu dějin M E S TO vyloučit a v současné době P R A C H A TIC E S C M V D se s ní setkáváme také v existující trţní ekonomice, V Š V S M V O R FE U S zaloţené na svobodném H E FAISTO S podnikání za účelem dosaţení zisku. Těmto Sp.Dum M B B R U N TÁ L sociálním nerovnostem jsou S t. M E S TO LIB E R E C O M N I TE M P O R E M O S T O B E C S LO V Á K O V V C R vystaveny zejména nezaměstnaní, noví Z A H R A N IC N Í A K T IV IT Y N A D N Á R O D N Í S M LO U V Y absolventi škol bez předchozí praxe, lidé s nedostatečným vzděláním, lidé předdůchodového věku, lidé bez vyhovujícího bydlení, lidé chudí a matky s malými dětmi. Dále pak i osoby, které se z různých důvodů ocitly mimo hlavní proud společnosti a ztratily přiměřené ţivotní zázemí, zejména bydlení a zaměstnání, tím i finanční příjmy. Specifickou skupinu pak tvoří lidé se zdravotními problémy, zdravotně postiţení

11 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20 nebo jinak hendikepovaní, drogově závislí, bezdomovci, lidé po návratu z výkonu trestu, z psychiatrických léčeben, po návratu z dlouhodobé nemoci a další. Novodobou skupinu pak tvoří přistěhovalci a uprchlíci, zejména bez odborných a Mezinárodní konference SOCIÁLNÍ EKONOMIKA konaná po d záštitou pan a V ladim íra Š pidly, clena E vrop ské kom ise N O V A P E I jazykových znalostí, a etnické menšiny. Tento problém je natolik závaţný, ţe se jej snaţí řešit i Evropská unie, a to i prostřednictvím projektů. S O C IAL E N TE R P R IS E Základní cíl se spatřuje v dosaţení maximální zaměstnanosti. Evropská komise při zajišťování tohoto úkolu doporučuje zaměřit se FR O M E AS TE R N TO W E S TE R N E U R O P E na oblast sociální ekonomiky, zejména na aktivity spojené s poskytováním placených i neplacených sluţeb, na opětné zapojování znevýhodněných skupin občanů do pracovního procesu a na vytváření rovných podmínek mezi skupinami občanů, včetně mezi muţi a ţenami. ORFEUS, v souladu s podmínkami, vytvořil tři mezinárodní partnerství, která se spolu podílí na řešení problému Hlavním cílem projektu je nalezení moţností, způsobů a podmínek pro vytvoření příleţitostí které by umoţnily skupinám ohroţeným sociální exkluzí vrátit se zpět tj. sociální inkluzi a následně i vytvořily moţnosti prevence a včasného podchycení ohroţeného subjektu menší investice + vyšší efektivita. Bliţší podrobnosti o jeho průběhu jsou na internetových stránkách III. Další činnosti Informační aktivity: V roce 2006 bylo dále rozšířeno internetové zpravodajství na vlastních internetových stránkách a jak je výše uvedeno, byly pro projekt HEFAISTOS zpracovány nové stránky v souladu se záměry nadnárodního partnerství pro zkvalitnění těchto sluţeb. Zájemcům poskytují komplexní informace o činnosti sdruţení ORFEUS, aktivitách Centra denních sluţeb, sluţbách osobní asistence a autodopravy. Nezanedbatelné místo mezi informačními aktivitami mělo vydávání tiskových zpráv určených celostátním deníkům. I v roce 2006 se dále rozvíjela spolupráce s ČTK a dalšími médií. Po celý rok byly informace o činnosti občanského sdruţení a o moţnostech participace na jeho činnosti poskytovány celoplošně. Byly šířeny informace o legislativních aktivitách PS ČR a jiných institucí. S dosahem na všechny pověřené obce byly realizovány informace o projektu HEFAISTOS i s nabídkou na moţnost spolupráce. Pokračovalo vydávání internetového e-zinu V dobrém tónu, kde je široká obec zdravotně postiţených komplexně informována o nejrůznějších činnostech širšího spektra občanských sdruţení, konání různých besed, workshopů, seminářů, klubových akcí, sportovních aktivit a taky dobrých příkladů z okolní praxe.

12 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20 Spolupráce s ostatním subjekty: ORFEUS se podílí na spolupráci také s dalšími organizacemi, které se zabývají problematikou zdravotně postiţených. Tradičně podpořil sdruţení Kruhy ţivota, jehoţ předsedkyně Jaroslava Popperová usiluje o vytvoření materiálních podmínek pro výstavbu komplexního centra pro zdravotně postiţené onkologickými nemocemi, a to zejména při jednáních s představiteli Senátu Parlamentu ČR a s odpovědnými institucemi. Pokračovalo udrţování partnerských vztahů s ostatními organizacemi v rámci dlouhodobé spolupráce. Zahraniční aktivity: Občanské sdruţení ORFEUS v hodnoceném období pokračovalo v zahraničních aktivitách, ke kterým patří zejména rozvoj kontaktů a spolupráce se zástupci organizace zdravotně postiţených v Chorvatsku Udruga invalida rada Zagreb. Mezi jiţ několik let podporované činnosti patří spolupráce v oblasti podpory rekreačních pobytů u moře a recipročně na zajímavých místech naší republiky. Této moţnosti vyuţilo v roce 2006 opět několik desítek zájemců z ČR. Konkrétním místem bylo letovisko Crikvenica a Selce, kde partnerská organizace UIR poskytla jistou kapacitu v průběhu letní sezóny. Kromě výhod levného ubytování a naprosté blízkosti moře (cca 40 m), je nezanedbatelným vztah místních obyvatel, kteří mají se zdravotně postiţenými denní zkušenost, a tak je v sobě přímo integrují, coţ samo působí jako léčebná metoda. Kromě toho byla navázána jednání s vedením lázní Varaţdinské toplice za účelem jejich moţného zvýhodněného uţívání našimi občany se zdravotním postiţením. V rámci nadnárodních partnerství byly rozvíjeny a prohlubovány vztahy s novými partnery ze Španělska, Itálie, Polska a Slovenska v rámci projektů nadnárodních aktivit NOVA PEI, SOCIAL ENTERPRISE a FROM EASTERN TO WESTERN EUROPE. Způsob financování: Financování všech výše uvedených aktivit se děje převáţně ze sponzorských darů a vlastních zdrojů organizace. V roce 2006 nebyly financovány z prostředků státní správy a místní samosprávy. IV. Spolková činnost V roce 2006 se uskutečnilo celkem sedm zasedání Rady o.s. ORFEUS, na nichţ byly projednávány zejména základní otázky činnosti organizace - například vyhodnocení projektů v roce 2005, zpracování a příprava projektů na rok 2007 a pak zejména spolupráce se zahraničními partnery v rámci programu EQUAL, formy zajištění finančních prostředků potřebných k realizaci jednotlivých projektů a podobně. K řešení operativních úkolů a organizačních záleţitostí se v průběhu roku uskutečnilo celkem 9 porad vedení. Na jejich jednání byli přizváváni zejména odpovědní pracovníci za plnění úkolů spojených s jednotlivými projekty a hospodář organizace. Činnost o.s. ORFEUS, zejména v oblasti hospodaření, byla kontrolována Revizní komisí, která se sešla celkem na třech zasedáních.

13 ORFEUS Výroční zpráva za rok z 20 Kromě uvedeného byla dále projednávaná územní, finanční a fyzická dostupnost základní lékařské péče pro osoby s těţkým zdravotním postiţením a projednáván reálný stav v úrovni poskytování osobní asistence a její četnosti Organizační záleţitosti organizace byly řešeny operativně na řadě pracovních schůzek. V. Všeobecné a statistické údaje o organizaci Finanční a ekonomická zpráva Občanské sdruţení ORFEUS vykázalo za rok 2006 záporný účetní zisk ve výši ,04 Kč. Celkové výnosy činily ,80 Kč a celkové náklady ,84 Kč. Výnosy byly rozděleny následovně: Výnosy Kč Náklady byly čerpány následovně: dotace zvýhodněná doprava ,00 Handicap ,00 Půjčovna kompenzačních pomůcek ,00 CDS ,00 Equal ,96 CELKEM Dotace ,96 ostatní výnosy úroky 1 712,53 výnosy ze sluţeb ,00 prodej zboţí 2 773,00 aktivace vnitropodnikových sluţeb ,32 členské příspěvky 3 000,00 dary (peněţní a nepeněţní) ,00 ostatní výnosy 3 992,99 CELKEM Ostatní výnosy ,84 Výnosy CELKEM ,80 Náklady Poloţka Náklady celkem Náklady z dotace Náklady z vlastních prostředků materiálové náklady , , ,00 energie , , ,32 opravy a udrţování , , ,00 cestovné , ,17 0,00 sluţby , , ,82 mzdové náklady , , ,00 DPČ a DPP , ,00 0,00 odvody , , ,00 ostatní náklady , , ,74 CELKEM , , ,88

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INKANO PÍSEK o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INKANO PÍSEK o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 INKANO PÍSEK o. s. Úvodní slovo předsedkyně sdružení Váţení přátelé, do rukou se Vám dostává Výroční zpráva občanského sdruţení INKANO Písek za rok 2007. Je v ní shrnuta činnost ze

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Seminář k pracovní rehabilitaci Projekt: RP: Příjemce: RAP Rehabilitace Aktivace Práce PENTACOM Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Základní informace Projekt Rehabilitace- Aktivace-Práce 40 partnerských

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013 EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Příleţitosti pro mladé Evropany Pardubice, 12.3.2013 1 www. www. Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA INKANO PÍSEK. Úvodní slovo předsedkyně sdružení. Váţení přátelé,

VÝROČNÍ ZPRÁVA INKANO PÍSEK. Úvodní slovo předsedkyně sdružení. Váţení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 INKANO PÍSEK Úvodní slovo předsedkyně sdružení Váţení přátelé, do rukou se Vám dostává Výroční zpráva občanského sdruţení INKANO Písek za rok 2006. Je v ní shrnuta činnost ze všech

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2010

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2010 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2010 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Jak za prací do Evropy Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název projektu: Příjemce dotace:

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SAAK - společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci,

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2009

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2009 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2009 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Výroční zpráva za rok 2004. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2004. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2004 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň....................................................

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Vznik občanského sdružení Občanské sdruţení NA KŘIŽOVATCE bylo registrováno na Ministerstvu vnitra ČR č.j.: VS/1-1/51156/02-R dne 11.9.2002

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb.,

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů

Více

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení VýroČní zpráva 2009 stránka 1 z 5 Poslání a cíle organizace Somatopedická společnost,o.s. je profesně orientované občanské sdružení, založené v roce 1991,

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

Občanská poradna poskytovala sociálně právní poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Vážení přátelé, opět po roce se Vám dostává do rukou výroční zpráva našeho sdružení, ve které máte možnost seznámit se s činností v roce 2005. INKANO Písek se svými aktivitami snaží o všestranný rozvoj

Více

Ţ Á D O S T p r o r o k 2 0 1 2

Ţ Á D O S T p r o r o k 2 0 1 2 Formulář pro Státní dotaci Ţ Á D O S T p r o r o k 2 0 1 2 N e i n v e s t i č n í státní dotace Vyplní ţadatel pro jednu z uvedených variant Oficiální ţádost podávána na vyhlášený PROGRAM č. : * III.

Více

Váţení přátelé, dárci, příznivci,

Váţení přátelé, dárci, příznivci, ZPRÁVA O ČINNOSTI CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Pardubice 2 0 1 1 Váţení přátelé, dárci, příznivci, rádi bychom Vám přiblíţili činnost Pardubického Centra v roce 2011. Ředitelka organizace

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení. Zpráva o činnosti Asociace

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení. Zpráva o činnosti Asociace Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení Zpráva o činnosti Asociace 2008 2010 Úkoly APIC na rok 2008 2010 dané valnou hromadou APIC konanou dne 22. 10. 2008 1. SW pro IC V průběhu

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program)

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) 1. Základní informace - program SMP0010 1.1. Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne. 10. 009 1.. Název jednoletého

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádraţní 120, 702 00 Ostrava Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Vzděláváme k rozšíření Vašeho uplatnění na trhu práce a k obohacení

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné Výroční konference Příklady úspěšného čerpání a spolupráce projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti: 17. února 2005 Ve znění

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko znáte nás? KLIK-a přijďte k nám, o.s. již sám název naší organizace vyjadřuje její poslání: Komunita Lidé

Více

Programová dotace v sociální oblasti pro rok 2015 - II.kolo

Programová dotace v sociální oblasti pro rok 2015 - II.kolo Programová dotace v sociální oblasti pro rok 2015 - II.kolo Statut programové dotace Článek I. Úvodní ustanovení 1. Posláním programové dotace v sociální oblasti je podpora poskytovatelů sociálních nebo

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 Reg. číslo IPRM: 1/SZ/40 Nositel IPRM: Statutární město Chomutov Dohoda č.: 4463 (v CES) se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Plánované změny v IPRM výstiţný popis dle

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Výroční zpráva 2007 PEOPLE 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Obsah Obsah... 2 Základní identifikační údaje o 4PEOPLE o. s.... 3 Představení 4PEOPLE o. s.... 4 Aktivity sdružení v roce 2007...

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE: AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více