Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ"

Transkript

1 Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

2 Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ Název operačního programu: Operační program Rozvoj lidských zdrojů Číslo priority: 3.1 Název priority: Aktivní politika zaměstnanosti Číslo opatření: Název opatření: Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání Číslo výzvy: 2 Název grantového schématu: Podpora aktivní politiky zaměstnanosti Oblast zásahu: Politika trhu práce 2. Identifikace projektu Název projektu: Zkrácený název: Název projektu anglicky: Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Rekvalifikace Get up, let s go to the job! - administrative worker Předpokládané datum zahájení projektu: Předpokládané datum ukončení projektu: Doba trvání projektu v měsících: Stručný obsah projektu: Změnou zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. se podstatně změnila možnost absolventů získat praxi a tím uplatnit teoretické zkušenosti nabyté studiem. Město Vsetín a spolupracující organizace mají bohaté zkušenosti s využitím práce absolventů formou rotace práce v rámci projektu EQUAL Job Rotation. Tato "absolventská" místa na úřadě již existovala, někde jsou již částečně vybavená a hlavně pracovníci na jednotlivých odborech mají bohaté zkušenosti s prací a mentoringem těchto "zaměstnanců". Jde o komplex aktivit vedoucí k motivaci, vzdělávání a následnému zaměstnání uchazečů o zaměstnání, zejména mladých lidí, kteří jsou v současnosti v evidenci uchazečů o zaměstnání nejen u úřadu práce ve Vsetíně, ale také v okolních obcích bývalého správního celku - okresu Vsetín. Aktivity ovšem budou zasahovat také do zbývajících částí Zlínského kraje. Principem tohoto projektu je ve spolupráci s partnerem projektu - úřadem práce vybrat skupinu 35 osob vhodných na pozici administrativního pracovníka z širšího výběru 60 osob. V rámci realizace kurzu budou absolventi vyškoleni v oblasti technické administrativy, archivace, skartace, spisové služby - půjde o akreditovaný rekvalifikační kurz, jehož teoretická část bude řešena dodavatelsky. Na jeho konci bude vybráno 15 uchazečů a bude jim nabídnuto pracovní umístění např. u Městského úřadu ve Vsetíně či jneziskových organizací v regionu. Místo realizace: Území dopadu: Kód NUTS: Úroveň: Název: CZ072 Kraj Zlínský kraj CZ0723 Okres Vsetín CZ Obec Vsetín Převažující místo realizace: Přesné místo realizace: Obec: Vsetín PSČ: Ulice: Svárov Č. popisné: 1080 Č. orientační: Kraj: Zlínský kraj Okres: Vsetín Umístění projektu: Umístění projektu v městském prostředí: Umístění projektu ve venkovském prostředí: Umístění není územně vymezeno: Ano Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 2 z 29

3 3. Identifikace žadatele Název subjektu: Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Zkratka: Malý a střední podnik: SPKP Právní forma: Obecně prospěšná spol. Plátce DPH: DIČ: CZ IČ: Statutární zástupci právnické osoby Příjmení: Gajdušek Jméno: Lubomír Titul před: JUDr. Titul za: Telefon: Společné podpisové právo: Ulice: Svárov Č. popisné: 1080 Č. orientační: Obec: Vsetín PSČ: Okres: Vsetín Kraj: Zlínský kraj Kontaktní osoba Příjmení: Pifka Jméno: Tomáš Titul před: Ing. Titul za: Telefon: Fax: Mobilní telefon: Úřední adresa: Ulice: Svárov Č. popisné: 1080 Č. orientační: Obec: Vsetín PSČ: Okres: Vsetín Kraj: Zlínský kraj Stát: Česko Adresa pro doručení: Ulice: Svárov Č. popisné: 1080 Č. orientační: Obec: Vsetín PSČ: Okres: Vsetín Kraj: Zlínský kraj Stát: Česko WWW: Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 3 z 29

4 4. Identifikace partnerů žadatele: Partner Název subjektu: Město Vsetín Zkratka: Vsetín Právní forma: Obec Plátce DPH: DIČ: IČ: Partner s finančním příspěvkem: Ano Úřední adresa Ulice: Svárov Č. popisné: 1080 Č. orientační: Obec: Vsetín PSČ: Okres: Vsetín Kraj: Zlínský kraj Partner Název subjektu: Úřad práce ve Vsetíně Zkratka: ÚP Vsetín Právní forma: Org. složka státu Plátce DPH: DIČ: IČ: Partner s finančním příspěvkem: Úřední adresa Ulice: Pod Žamboškou Č. popisné: 1024 Č. orientační: Obec: Vsetín PSČ: Okres: Vsetín Kraj: Zlínský kraj Partner Název subjektu: Masarykovo Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín Zkratka: MG Vsetín Právní forma: Školské zařízení Plátce DPH: DIČ: IČ: Partner s finančním příspěvkem: Ano Úřední adresa Ulice: Tyršova Č. popisné: 1069 Č. orientační: Obec: Vsetín PSČ: Okres: Vsetín Kraj: Zlínský kraj Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 4 z 29

5 5. Popis projektu Zdůvodnění a vazby Zdůvodnění potřebnosti projektu: Změnou zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. se podstatně změnila možnost absolventů a mladých nezaměstnaných ve věku do 26 let získat praxi a tím uplatnit teoretické zkušenosti nabyté studiem. SPKP, Město Vsetín a spolupracující organizace mají bohaté zkušenosti s využitím absolventů formou rotace práce, či práce na jednotlivých odborech městského úřadu nebo přímo u neziskových organizací působících v celém Zlínském kraji. Tato pracovní místa u výše uvedených partnerů v minulosti existovala, ale vzhledem k poměrně demotivující změně zákona o se podstatně snížil zájem ze strany cílových skupin o rekvalifikaci, ve formě, která je v současné době upravena novelou zákona o zaměstnanosti. Další dílčí změnou naváznou na trh práce je změna systému přiznávání a přidělování dávek ze systému státní sociální podpory a částky podpory v nezaměstnanosti. Pro společnost není efektivní, aby mladí lidé, jako hlavní cílová skupina projektu, byli nezaměstnaní a odčerpávali tak prostředky ze sociálního systému, který funguje na konsolidovaných pravidlech. Podle "Zprávy o situaci na trhu práce v okrese Vsetín", kterou vydal a zpracoval Úřad práce ve Vsetíně v únoru letošního roku, byla nezaměstnanost v subregionu Vsetínsko 12,83%, z čehož ve věku let byl podíl ve výši 32,5%. Jedním z nejžádanějších míst, kde převyšuje poptávka zaměstnavatelů nad nabídkou ze strany uchazečů na trhu práce, je profese administrativní pracovník, která je v žebříčku nejžádanějších pracovních pozic na 8. místě. Dále lze z této analýzy vyčíst, že praxe u zaměstnavatele, před novelou zákona o zaměstnanosti v roce 2003 a 2004 využilo 2224 osob, což je dostatečně silné a vypovídající číslo pro realizaci základních nosných cílů projektu. Projekt se proto snaží vytvořit systém vzdělávání, osobnostního rozvoje a motivace s následným zaměstnáním 15 nejlepších absolventů. Díky této obrovské motivaci budou absolventi ochotni nastoupit do programu, který jim přinese teoretické a osobnostní vzdělání a těm nejlepším 15 absolventům 19 měsíců plného zaměstnání, což je velmi významné z hlediska jejich uplatnitelnosti na trhu práce v budoucnosti. Hlavním cílem projektu je tedy organizace takového programu, který se ve svém důsledku skládá z teoretické části a následné praxe, která se bude realizovat formou hlavního pracovního poměru MěÚ Vsetín či neziskové organizaci požadující pracovníka splňujícího podmínky díky rekvalifikačnímu kurzu. V rámci těchto kurzů bude využíváno interakčních metod výuky a pracovní umístění bude organizováno formou rotace práce, tj. získávání praxe na více pracovištích po určitých periodických časových úsecích. S touto metodou má předkladatel projektu i partner MěÚ bohaté zkušenosti realizací projektu Job Rotation v rámci inciativy Společenství EQUAL. Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. se snaží zajišťovat cíle na poli nezaměstnanosti s vazbou na základní aktivity vymezené ve statutu společnosti. Jednou z těchto aktivit je např. vzdělávání. Vazba projektu na příslušné opatření programu: Zvyšování kvalifikace a rozvoj osobnostních dovedností s následným zaměstnáním jako hlavním motivačním prvkem celého programu je nedílnou součástí aktivní politiky zaměstnanosti. Tímto se jednoznačně váže na opatření 1.1 posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů a naplňuje jednotlivé cíle tohoto opatření hlavně v oblasti zvýšení účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání a rozšíření preventivních, poradenských a informačních služeb a zvýšení inovačních a aktivizačních opatření subjektů trhu práce jako prevence nezaměstnanosti. Vazba projektu na strategické dokumenty: zaměstnanost a problematika jejího řešení mají své zastoupení na všech správních a politických úrovních. Střešním dokumentem řešící problematiku nezaměstnanosti a aktivní politiky je Evropská strategie zaměstnanosti, s jejímiž cíli projekt koresponduje a kterou se svými dílčími aktivitami snaží naplňovat. Návazným dokumentem na úrovni NUTS I, tedy České republiky, je Národní akční plán zaměstnonosti, kde je aktivní politika zaměstnanosti a její nástroje také podrobně popsána a řešena. Projekt navrhuje řešení v oblasti problematiky nezaměstnanosti s územním dopadem NUTS IV a popř. III. V rámci krajského dokumentu Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje projekt navazuje na kapitolu 4, bod 3. Lidské zdroje, kde je uveden specifický cíl zvýšit zaměstnanost obyvatelstva a zlepšit nabídku kvalifikovaných pracovních míst. Na území města Vsetína projekt koresponduje se základními cíli strategické mapy města vytvořené metodou Ballanced Scorecard, konkrétně s prioritou na úrovni 3.1 s názvem Motivující pracovní příležitosti. Zaměření, cílové skupiny a činnosti projektu Cíle projektu: Cílem projektu je realizace zajímavého rekvalifikačního kurzu pro uchazeče o zaměstnání z řad mladých nezaměstnaných ve věku do 26 let, jehož součástí bude teoretický blok sestávající se z částí jako odborný základ, osobnostní rozvoj a motivace k práci, na nějž bude navazovat zaměstnání u vhodného zaměstnavatele (MěÚ Vsetín, nezikové organizace a instituce na území mikroregionu Vsetínsko či Zlínského kraje). Jedná se o zaměstnání na plný pracovní úvazek v délce trvání 19 měsíců. Během této doby si musí vybraní uchazeči osvojit pravidla práce v administrativě a takto nabyté zkušenosti pak mohou lépe uplatnit na trhu práce při hledání stálého zaměstnání. Systém výběru účastníků kurzu, na kterém bude SPKP úzce spolupracovat s Úřadem Práce ve Vsetíně bude následující. Úřad práce vytipuje skupinu vhodných uchazečů na pozici administrativního pracovníka, zejména z cílových skupin mladých lidí a absolventů do věku 26 let a matek vracejících se na trh práce po mateřské dovolené. V rámci tohoto výběru by mělo být vybráno pro samotnou realizaci vzdělávacího a motivačního kurzu 35 účastníků, kteří budou proškoleni ve výše Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 5 z 29

6 uvedených oblastech. V rámci průběhu vzdělávání budou frekventanti kurzu pozorováni a vyhodnocováni v oblasti pečlivosti, schopnosti učit se, dochvilnosti a pod. Patnáct nejlepších absolventů kurzu pak dostane nabídku na trvalý pracovní poměr uzavřený na dobu určitou, s délkou trvání 19 měsíců. Ostatní uchazeči budou prostřednictvím akvizitorů předkladatele projektu nabízeni konkrétním zaměstnavatelům na trhu práce. Další vzdělání v rámci rekvalifikace osob z cílové skupiny, kteří nebudou vybráni na pracovní pozice vytvořené při projektu, bude jejich konkurenční výhoda oproti ostatním na trhu práce. Rekvalifikace bude zajištěna akreditovanou vzdělávací agenturou, která bude vybrána na základě předběžného průzkumu trhu, v rámci omezeného výběrového řízení s oslovením 5 uchazečů. Oslovovány budou jen akreditované vzdělávací agentury. Cílové skupiny: Osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností Uchazeči o zaměstnání Zájemci o zaměstnání Zaměstnanci ohrožení nezaměstnaností Přínos pro cílovou skupinu: Projekt bude prioritně zaměřen na cílové skupiny absolventů, mladých nezaměstnaných do 26 amatek vracejících se na trh práce, pokud se ovšem nepodaří naplnit kurz z těchto cílových skupin, budou zapojeny i ostatní ohrožené skupiny bez rozdílu. V rámci cílové skupiny absolventů bylo zjištěno, že tato skupina je v mikroregionu Vsetínsko ve velké míře ohrožena nezaměstnaností. osoby z cílové skupiny tak dostanou další šanci, která spočívá ve změně dosavadní kvalifikace (zpravidla k její zvýšení či rozšíření) a dále pak pro 15 nejlepších uchazečů budou připravena pracovní místa na hlavní pracovní poměr uzavřená na dobu určitou, tj. 19 měsíců. Absolventi kurzu si tak budou moci vyzkoušet teoreticky nabyté zkušenosti v praxi a osovjit si systém práce v administrativě, ať už se jedná o práci ve státní správě či v některé z neziskových organizací. Podle "Zprávy o situaci na trhu práce v okrese Vsetín", kterou vydal a zpracoval Úřad práce ve Vsetíně v únoru letošního roku byla nezaměstnanost v subregionu Vsetínsko 12,83%, z čehož ve věku let byl podíl ve výši 32,5%. Jedním z nejžádanějších míst, kde převyšuje poptávka zaměstnavatelů nad nabídkou ze strany uchazečů na trhu práce, je profese administrativní pracovník, která je v žebříčku nejžádanějších pracovních pozic na 8. místě. Dále lze z této analýzy vyčíst, že praxe u zaměstnavatele, před novelou zákona o zaměstnanosti v roce 2003 a 2004 využilo 2224 osob, což je dostatečně silné a vypovídající číslo pro realizaci základních nosných cílů projektu. Hlavním přínosem pro cílovou skupinu bude tedy vytvoření vzdělávacího programu a vyškolení 35 osob v rámci teoretického školení, dále pak zaměstnání 15 nejlepších osob na pracovních pozicích u příjímacích organizací (partnerů projektu) a do budoucna také vznik a odzkoušení typového kurzu administrativní pracovník. přímým přínosem je sestavení silného partnerství na úrovni regionu, tzn. provázání MěÚ Vsetín, ÚP Vsetín a neziskových organizací, což je garancí pro realizaci dalších aktivit v rámci rozvoje lidských zdrojů a hlavně zárukou udržitelnosti výstupů projektu. Zapojení cílových skupin: Cílové skupiny, důkladně vybrány ve spolupráci s ÚP Vsetín, budou aktivně zapojeny do průběhu teoretické vzdělávácí části, která by měla mít svou interakční část, kde se každý frekventant kurzu může prezentovat a svým způsobem i rozhodovat o možném nasměřování kurzu. Přidělení na pracovní umístění v rámci hlavního pracovního poměru s délkou trvání 19 měsíců bude záležet na zájmu a ochotě pracovníků, zejména na jejich aktivitě, šikovnosti a flexibilitě. V rámci umístění na pracovní pozici na jednotlivé odbory městského úřadu či u jednotlivých neziskových organizací regionu bude uchazeč vzděláván zejména praktickými poznámkami a radami mentorů, kteří budou vybráni z řad pracovníků dané přijímací organizace. Počátečním impulzem, který bude zkoumán na jednotlivých prezentacích u úřadu práce bude ochota nezaměstnaných osob zapojit se do tohoto programu. Jak je již zmíněno výše, nejvíce záleží na přístupu rekvalifikantů ke studiu a vzdělávání. V okamžiku snahy a píle mají dobrý předpoklad, že se osvědčí i na pracovní pozici u přijímací organizace. Na počátku kurzu bude 35 osob, přičemž z úspěšných absolventů, kteří dokončí kurz, bude 15 osobám nabídnuta pracovní pozice administrativního pracovníka na dobu určitou s délkou trvání 19 měsíců. Díky tomu, že projekt využívá zkušenosti žadatele a jeho partnerů v oblasti Job Rotation, bude také přístup k jednotlivým osobám, které získají pracovní uplatnění individuální, absolventi si své znalosti a dovednosti mohou pak jednodušeji vyzkoušet na více pozicích v rámci personální struktury přijímací organizace. Činnosti realizované projektem: Motivační aktivity Podpora vytváření nových pracovních míst Poradenství Rekvalifikace Zprostředkování Doprovodná opatření Budou součástí projektu doprovodná opatření: Ano Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 6 z 29

7 Popis doprovodných opatření: Jako doprovodné opatření v rámci tohoto projektu můžeme brát přímou podporu účastníků, při dojíždění na teoretickou část akreditovaného teoretického vzdělávání, jenž činí na každého účastníka kurzu 500, - Kč na celou dobu trvání teoretické části nabízeného programu. V rámci ostatních doprovodných opatření hrazených z rozpočtové položky Přímá podpora účastníků se zde musí ještě zmínit přímá podpora vyplácených mezd, která dosahuje výše 75% celkové odměny absolventů kurzu. Absolvent po odečtení srážek za zdravotní a sociální pojištění odváděných zaměstnavatelem dostane hrubou mzdu ve výši ,- Kč. Udržitelnost Popis pokračování činností po skončení podpory: Jednou z hlavních aktivit programu je zajištění účastníkům akreditovaný vzdělávací kurz podle vyhlášky č. 524/2004 Sb. o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájmců o zaměstnání. Tato část nabízeného programu bude zajištěna dodavatelsky na základě zjednodušeného výběrového řízení na dodávku služeb podle pokynů vztahujících se na výběrová řízení v rámci Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů. V rámci realizace programu chce žadatel (SPKP) prohloubit spolupráci s dodávající firmou, nebude-li to možné, pokusí se o zajištění vlastní akreditace pro realizaci vlastních vzdělávacích aktivit. Výhody jsou hned dvě, zejména jde o ekonomickou záležistos, kdy je možné počítat s nižšími vlastními náklady na realizaci teoretické vzdělávací části, druhou výhodu spatřujeme zejména v menší časové a organizační náročnosti, kdy se v současně popsaném stavu bude muset hledat kompromis v realizaci vzdělávacích aktivit. V případě vlastní akreditace si můžeme být v rámci realizace projektu "sami sobě pánem". Tato idea vede k tvrzení, že se předpokládá realizace dalších běhů tohoto vzdělávání plynoucí ze silného partnerství utvořeného v rámci tohoto projektu. Deklarativní a podpůrné dokumenty tvoří přílohu č. 9, závazek některých partnerů ke spolupráci i po skončení realizace projektu. Zaměstnávání nejlepších absolventů kurzů bychom chtěli udržet i nadále, jde o získání peněžních prostředků pro tyto aktivity. V současné době již víme, že i v dalším plánovacím období Evropské unie, v letech , bude v rámci konvergenčních programů vytvořena velká suma, která bude cílena na rozvoj lidských zdrojů a následných aktivit. V případě neúspěchu či změny politiky EU mohou pomoci finanční instrumenty úřadů práce či samotného města Vsetína. Rizika Popis rizik a návrh opatření jak jim předcházet: V rámci partnerského setkání při přípravě projektové dokumentace byly metodou brainwritingu nalezeny tyto rizikové body realizace projektu: - projekt neuspěje v konkurenci ostatních projektů v rámci optření 1.1, Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů ve Zlínském kraji. Toto riziko nelze ovlivnit jinak než svědomitou a pečlovou přípravou projektové dokumentace, důsledným promyšlením aktivit a přesnou definicí cílů a výstupů. - uchazeči o zaměstnání nebudou dostatečně motivováni ke vstupu do nabízeného programu. Tento problém bude minimalizován dobrým představením projektových záměrů zástupcům cílových skupin spolu se všemi klady a zápory, které z projektu vyplývají a dále pak motivačním prvkem celého programu - vytvořením 15 pracovních míst u přijímacích organizací na dobu 19 měsíců. Druhou cestou eliminující toto riziko bude také vhodná propagace všemi rozpočtově dostupnými prostředky. - nebude vytvořen dostatečný počet pracovních míst pro úspěšné a vybrané absolventy kurzů u přijímacích organizací. Všechny partnerské organizace se svým podpisem partnerství projektu zaručily, že vytvoří pracovní místa pro potřeby realizace projektu a navíc se zavázaly vytvořená pracovní místa spolufinancovat na stanovené úrovni, 25% mzdových prostředků na nově vytvořená pracovní místa (MěÚ Vsetín - 14 pracovních míst, Masarykovo gymnázium 1 pracovní místo). U města Vsetína je toto riziko eliminováno také usnesením zastupitelstva o realizaci projektu, viz. příloha č. 9. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 7 z 29

8 6. Realizace projektu Popis realizace projektu Klíčové aktivity a metody realizace: Klíčová aktivita Přípravná fáze projektu Metoda realizace Defininice vhodných cílových skupin, jejich oslovení a následný výběr ve spolupráci s partnerem projektu Úřadem práce ve Vsetíně. Oslovení cílových skupin bude prováděno formou prezentací programu, kdy se počítá, že by mohlo být osloveno kolem 60 osob z cílové skupiny mladých nezaměstnaných do věku 26 let a matek vracejících se na trh práce po mateřské dovolené. V rámci vytipovaných osob bude vybráno 35 osob k nástupu do vzdělávacího kurzu. V rámci monitorovací přípravy projektu byl proveden průzkum na trhu vzdělávacích organizací s akreditací pro provádění rekvalifikačních kurzů podle vyhlášky č. 524/2004 Sb. o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání.v rámci zadávacího řízení omezenému počtu uchazečů o zakázku bude osloveno 5 firem ze Zlínskou kraje, podmínkou pro účast v soutěži bude jejich akrditace podle výše uvedené právní normy. S vybraným dodavatelem pak bude muset proběhnout jednání o metodice vzdělávání a organizaci vzdělávacího kurzu, zejména dopřesnění denní časové dotace, zajištění vybavení školících místností, nároky školitelů apod. Tato aktivita je spjata s následujícími monitorovacími indikátory. Počet oslovených osob v rámci této aktivity: 50 osob Počet vybraných osob pro vzdělávání v rekvalifikačním kurzu: 35 osob - vazba na výstup A Fáze teoretického dodavatelského školení absolventů rekvalifikačního kurzu Jednotkové náklady počítány pro 2 osoby z realizačního týmu. Na základě výběrového řízení bude vybrán dodavatel služby - teoretické vzdělávací části, který se rámcově s předkladatelem domluví na časové a metodické organizaci vzdělávacího kurzu. Na základě průzkumu trhu vzdělávacích institucí předkladatel předpokládá s osvlovení společnosti Marlin, která předběžně splňuje zadávací kritéria. Do kurzu bude zapojeno 35 osob. Podle požadavků předkladatele by se kurz měl sestavit z těchto jednotlivých modulů vzdělávání: - obchodní korespondence - komunikační dovednosti - jednání s klientem - základní ekonomické informace v rámci podnikové ekonomiky společnosti/instituce - základní zvládnutí základních softwareových aplikací - sjednocení a rozšíření znalostí MS Office - konverzace v jednom světovém jazyce. V rámci kurzu budou frekventanti proškoleni také v oblasti IT (viz výše) a také v oblasti životního prostředí a přidružené problematice (obě tyto aktivity splňují monitorovací indikátory A a A) Kurz bude zakončen zkouškou, návštěvníci kurzu budou monitorováni a na základě výsledku tohoto monitorování a výsledků závěrečných zkoušek bude 15 nejlepším osobám z tohoto kurzu nabídnuto pracovní uplatnění v rámci hlavního pracovního poměru u přijímací organizace na dobu určitou 19 měsíců. Tato aktivita je spjata s těmito monitorovacími indikátory: Počet vybraných osob pro vzdělávání v rekvalifikačním kurzu: 35 osob - vazba na výstup A Jednotkové náklady rozpočítávány na 37 osob, z toho 35 osob v rámci vzdělávácího kurzu a 2 členové realizačního týmu. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 8 z 29

9 Přechod do zaměstnání, umístění na trhu práce Po ukončení teoretické vzdělávací části nabízeného programu bude osloveno 15 nejlepších absolventů vzdělávacího kurzu na pracovní pozice u příjímacích institucí (viiz. deklaratorní dokumenty ukazující přistoupení partnerů k projektu a jeho aktivitám, příloha č. 3), kde bude probíhat jejich zaškolování na patřičné místo a ověření jejich teoretických znalostí v praxi. Nad každým pracovníkem bude mít 2 měsíce dohled pracovník z daného úseku přijímací organizace, který bude dohlížet nad věcně správným a časově odpovídajícím plněním úkolů. Tento pracovník bude mít pozici mentora. Mentoři u partnera projektu - MěÚ Vsetín prošli v rámci realizace projektu EQUAL Flexibilní pracoviště výcvikem mentorů koordinovaným vzdělávací společností EuroProfis, s. r. o. z Prahy. v rámci projektu budou mít navíc ještě poradní a praktické činnosti. Projekt počítá s tím, že by frekventanti vystřídali tři pracovní pozice v rámci rotace práce, aby byla ověřena jejich flexibilita a adaptabilita v závislosti na měnících se podmínkách práce. Délka zaměstnání bude u těchto úspěšných absolventů 19 měsíců. Ostatní absolventi kurzu, kteří nedostanou příležitost získat pracovní uplatnění v rámci projektu budou nabídnuti na trh práce prostřednictvím pracovníků žadatele, kteří budou mít konkrétní požadavky od konkrétních zaměstnavatelů v rámci sběru informací o ekonomických možnostech Valašska (bude zpracovávat Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s.) viz příloha č. 10. Jednotkové náklady počítány pro 18 osob, jedná se o mzdy na nová pracovní místa, a projektového týmu + 1 přepočtený úvazek mentora. Závěrečná fáze, evaluace projektu Tato aktivita se přímo váže na tyto monitorovací ukazatele: Počet nových vytvořených pracovních míst: 15 - vazba na výstup A Počet podpořených organizací: 3 (MěÚ Vsetín, SPKP Vsetín, Masyrykovo gymnázium) - vazba na výstup A V závěrečné fázi projektu by mělo dojít k postupnému uzavírání jednotlivých aktivit projektu. Frekventanti na nově vytvořených místech budou mít možnost zůstat na pracovních umístěních, pokud to finanční situace přijímací instituce dovolí, v opačném případě budou prostřednictvím žadatele nabídnuti na trh práce jako kvalifikovaní pracovníci v administativě s 19 měsíční praxí. Mnozí si však jistě naleznou uspokojivé pracovní uplatnění po své vlastní linii, protože nabízený program jim dává nespornou konkurenční výhodu na trhu práce. V rámci této fáze bude následovat konference (setkání), kde se bude předávat dobrá praxe ostatním municipalitám, která bude získána v rámci realizace tohoto projektu. Dále by mělo jít o setkání se zástupci ze strany zaměstnavatelů a podnikatelské sféry, kteří budou informováni o dobré praxi v rámci tohoto projektu a o možnostech návazných aktivit v rámci plánovacího období EU. Pozváni budou také zástupci hospodářské komory, úřadů práce a politici na úrovni krajské a národní. dílnou součástí této fáze je pak administrativní a finanční uzavření projektu, zpracování a odeslání závěrečných zpráv ať už z hlediska administrativního tak finančního plnění, závěrečné setkání partnerů projektu a celkové ukončení projektových aktivit. V rámci této fáze vznikne také summary projektu - Příklad dobré praxe o rozsahu minimálně 5 stran, které bude zpracováno pouze v elektornické podobě ve formátu pdf, jenž bude rozesláno minimálně všem členům Národní sítě zdravých měst ČR (přibližně 40 členů). Na základě tohoto materiálu mohou i další municipality provozovat podobné aktivity na poli řešení problematiky nezaměstnanosti. Jednotkové náklady počítány na 2 osoby (členové realizačního týmu). Plnění monitorovacích indikátorů: Summary - vytvoření elektronického dokumentu v rámci šíření dobré praxe: 1 - vazba na výsledek A Zapojení partnerů: Partner Role Důvod zapojení Práce s cílovou skupinou Město Vsetín Spolupráce na probíhajících aktivitách projektu, zejména na části zaměstnavání úspěšných Změnou zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. přišel městský úřad Vsetín o možnost zaměstnávání stážistů na vytvořených praktikantských místech. Proto se snaží ve spolupráci se žadatelem vytvořit efektivní program, kterého by se chtěly osoby z cílových MěÚ Vsetín se již v minulosti aktivně zabýval problematikou nezaměstnanosti a aktivní politiky zaměstnanosti. Na úřadě proběhl projekt Job Rotation v rámci iniciativy společenství EQUAL, kterého se zúčastnilo více jak 120 náhradníků - Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 9 z 29

10 Úřad práce ve Vsetíně absolventů rekvalifikačních kurzů. Přínosem tohoto partnera do projektu bude umísťování těchto uchazečů na pracovní místa MěÚ, metodické i praktické vedení pracovníky jednotlivých odborů úřadu - profesní a kvalifikační mentoring. spornou výhodou pro absolventy bude jejich získání praxe mnohdy metodou job rotation, se kterou mají pracovníci MěÚ Vsetín velkou zkušenost z předchozí realizace projektu v rámci iniciativy Společenství EQUAL. Úřad práce, jako instituce zabývající se zaměstnaností a zaměstnatelnos tí osob, analýzami trhu práce a dalšími činnostmi spočívajícími v dílčích cílech aktivní politiky zaměstnanosti, rekvalifikacích a pod. Bude mít v projektu zásadní roli, protože bude spolupracovat s předkladatelem projektu a jeho partnerem na vytipování a následném výběru kvalitních zájemců o rekvalifikační kurz administrativní pracovník. Jeho další role je také velmi výrazná, jedná se o pozici poradního a konzultačního orgánu projektu a metodického poradce při skupin zúčastnit ať již z popudu zvyšování kvalifikace či rekvalifikace, tak i vidinou 15 pracovních míst, které na MěÚ Vsetín, u městských příspěvkových organizací či v jiných institucích vzniknou. Z minulého projektu EQUAL Job rotation zůstala část pracovních míst vybavena na něž úspěšní absolventi rekvalifikačního kurzu mohou být umístěni. Pracovníci úřadu tak mohou pokračovat v dlouhodobém předávání praktických znalostí a zkušeností - mentoringu. Zastupitelstvo města Vsetína přijalo svým usnesením spoluúčast na projektu ve smyslu dofinancování 25 % mzdových prostředků na vytvořených 14 pracovních míst. Úřad práce, jako instituce zabývající se zaměstnaností a zaměstnatelností osob, analýzami trhu práce a dalšími aktivitami spočívající v aplikaci aktivní politiky zaměstnanosti, rekvalifikacích a podobných se jasně jeví jako logický partner projektu. Priorita 1.1. je zaměřena na posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání. Hlavní úlohou tohoto partnera projektu je základní oslovení osob z cílových skupin projektu a ve spolupráci se žadatelem prezetovat projet. V rámci této prezentace by mělo být osloveno 60 osob pro výběr do vzdělávací části nabízeného programu. vedlejší rolí pak bude podrobný monitoring průběhu realizace projektu. stážistů, v rámci tohoto projektu byla také vytvořena metodika "Metodika Job Rotation v samosprávných úřadech aneb další krůček ke kvalitě řízení lidských zdrojů". V současnosti se snaží ve spolupráci se žadatelem vytvořit pro uchazeče o rekvalifikační kurz zajímavé a motivační podmínky. Práce s cílovou skupinou je velmi intenzivní a vyplývá z činnosti a náplně práce úřadu práce jako pověřené instituce Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, která má dohled nad funkcí a dodržováním pravidel na trhu práce. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 10 z 29

11 Masarykovo Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín realizaci všech aktivit vyplývajících ze závazků projektu. Partner vystupuje jako přijímací instituce pro jednoho úspěšného absolventa kurzu, který bude dále v rámci projektu zaměstnán. Partner ponese náklady na přímou podporu tohoto pracovníka ve výši 25% jeho mzdových prostředků, bude ho ale zároveň mentorovat a přiblíží mu problematiku vedení administrativy ve školském zařízemí tohoto typu. Partner sám projevil přání participovat na projektu vzhledem k tomu, že v minulosti silně využíval práce osob, které svou povinnou vojenskou službu vykonávali v rámci civilní služby. Tato situace se ale velmi zhoršila po zrušení povinné vojenské služby a školská zařízení tohoto typu tak ztratila zdroj levné pracovní síly k zajištění základních ale i nastandartních aktivit. Gymnázium v rámci svého omezeného rozpočtu nemůže přijmout pracovníka na celý úvazek, proto vidí jako jedinečnou šanci participovat na projektech v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Zapojení tohoto partnera s sebou nese jeho závazek spolupodílet se na financování projektu, konkrétně na dofinancování 25 % mzdy 1 nového pracovního místa. Jako školské zařízení pracuje s cílovou skupinou žáků a studentů. Členové pedagogického sboru participují na vzdělávacích aktivitách jiných institucí provádějících vzdělávání zejména v oblasti jazykové vybavenosti a práce s osobním počítačem a výpočetní technikou. Jako stěžejní vzdělávácí instituce figuruje na poli vzdělávání a motivace na území celého města Vsetín, dopad můžeme definovat i na celý region. Vnitřní postupy řízení a hodnocení: Hlavním orgánem dohledu nad realizací projektu je řídící výbor, složený ze zástupců správní rady předkladatele a zástupců z řad rozhodovacích či čelních představitelů organizací partnerů. Těm se ze svých úkolů, činností, dodržování struktury rozpočtu a harmonogramu bude zodpovídat projektový manažer. Uvnitř společnosti bude nastaven řídící a kontrolní systém, který bude dohlížet na průběh jednotlivých fází projektu. Manažer projektu bude pravidelně vyhodnocovat a kontrolovat průběh jednotlivých činností a hodnotit plnění stanovených cílů a úkolů. Rozpracovanost jednotlivých činností a úkolů bude hodnocena na základě předem stanovených měřitelných indikátorů, které schválí Řídící výbor, popř. Správní rada společnosti. Projektový manažer bude mít na starosti také zpracovávání podkladů pro řádné a úplné vedení účetnictví, kde bude spolupracovat s účetním projektu, který bude v jeho rámci figurovat na částečný úvazek. V rámci účetního okruhu společnosti bude vytvořeno další účetní středisko, na jehož vrub se budou účtovat veškeré operace spjaté s realizací projektu. V rámci společnosti je také nastaven systém finančního kontrolingu fungující na principu dodržování zásad účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti, který pozoruje jednotlivé položky podrobného rozpočtu projektu, kontroluje jejich procentní plnění a včes registruje a reaguje na úzké či krizové body v rámci rozpočtu projektu. Organizační struktura viz příloha č. 11. Kritické body pro úspěšnou realizaci projektu byly stanoveny následovně: - dodržování a přesné čerpání rozpočtu projektu - naplnění cílů projektu v průběhu realizace jednotlivých aktivit - dosažení plánovaných výstupů a cíle, jimiž jsou zejména: A Počet podpořených osob, klientů služeb na úrovni 50 osob A Počet účastníků kurzů, klientů služeb na úrovni 35 osob A Počet podpořených pracovních míst na úrovni 15 míst. Opatření pro zajištění publicity: Žadatel se postará o co nejúčinnější propagaci celého projektu. jdůležitější budou veškeré informační materiály o projektu umístěné přímo na Úřadu práce Vsetín, jelikož ten bude hlavním zdrojem kandidátů pro naplnění kursu, posléze vhodná, jasná a srozumitelná propagace programu cílovým skupinám na ÚP. Informace o projektu budou dostupné také na internetových stránkách žadatele, města Vsetína a Úřadu práce Vsetín. Průběh realizace projektu a naplňování cílů bude veřejnosti prezentováno v regionálním tisku, to znamená ve Vsetínských novinách, které dostávají vsetínské domácnosti zdarma do schránek jednou za čtrnáct dní, dále pak v deníku Naše Valašsko a týdeníku Jalovec. V rámci regionální propagace uvažujeme také o využití regionálních příloh celostátních tisků a také televizní prezentaci cílů a výsledků projektu, zejména v regionální televizi a regionální zpravodajství vysílaného v rámci programu ČT 1 z Ostravy s názvem Report.. Veškeré informace budou v případě zájmu sdělovány také přímo pracovníky Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 11 z 29

12 zúčastněných organizací(žadatel, město Vsetín, ÚP Vsetín). Město Vsetín se velmi aktivně zapojuje do procesu MA 21 a projektu Zdravé město, proto výstupy tohoto projektu budou prezentovány na kampaních pořádaných v rámci projektu Zdravé město po celé republice, v rámci setkávání zdravých měst a na jejich internetových adresách. Na závěr realizace bude zpracován a distribuován elektronický metodický sumář projektu - příklad dobré praxe jako ukázka, jak řešit aktivní politiku zaměstnanosti se zapojením NNO a místních municipalit. Všechny propagační akce a materiály budou označeny v souladu s pravidly pro publicitu projektů podpořených z Evropského sociálního fodu. V čem je projekt inovativní: Spočívá zejména v odpovědi na otázku úspěšného absolventa rekvalifikačního kurzu, co po tomto kurzu budu dělat? Na tuto otázku právě reaguje projekt tím, že nejlepším 15 uchazečům nabídne pracovní uplatnění ve formě trvalého pracovního poměru na dobu určitou s délkou trvání 19 měsíců. Tento fakt má dva aspekty, sociální a motivační. Uchazeči o zaměstnání budou motivováni zúčastnit se nabízeného programu s vidinou pracovního umístění, budou se snažit teoretickou čast programu zvládnout a prosadit se, protože je čeká velká odměna ve formě trvalejšího zaměstnání. Sociálním aspektem je fakt, že zaměstnaní lidé nepobírají sociální dávky, takže neodčerpávají prostředky ze sociálního systému, naopak od nich budou prostředky přicházet v rámci plateb zaměstnance i zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění a na státní politiku zaměstnanosti. Navíc se u přijímacích organizací vyřeší problém, který nastal novelou zákona o zaměstnanosti, kdy se z tohoto zákona vypustil pojem praxe u zaměstnavatele, a instituce, které tento institut využívaly, zejména úřady či nestátní neziskové organizace tak přisly o platně pracovníky, na které nemusely vydávat žádné finanční prostředky. Absolventi kurzů budou k dispozici pouze a výhradně MěÚ Vsetín či nestátním neziskovým organizacím, kde nebudou vytvářet žádnou konkureční výhodu. Inovace spočívá v zapojení na trh práce, kde získá pracovní návyky, ověří si teorii získanou studiem v praxi, pomocí systému Job rotation může své teoretické znalosti uplatnit na více pozicích v rámci personální organizační struktury přijímací organizace. Nad jeho prací bude ze začátku dohlížet mentor, který jej bude metodicky řídit a dohlížet na správné a včasné plnění zadaných úkolů. Složení realizačního týmu Počet podílejících se osob: 3 Zapojení jednotlivých členů týmu v projektu: Role člena týmu Název subjektu Úvazek Zapojení Manažer projektu Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. 0,75 Řízení projektu, organizování a zajišťování jednotlivých fází a aktivit projektu, dohled nad plněním monitorovacích a specifických indikátorů projektu. Kontrola správnosti a oprávněnosti čerpání rozpočtu. Dílčím úkolem manažera projektu bude organizace schůzek a komunikace s projektovými partnery, prezentace projektu na veřejnosti ať už laické tak odborné. Svým postavením a zodpovědností bude podléhat řídícímu výboru projektu, který bude mít rozhodovací kompetence v oblasti rozhodování o vydání většího objemu peněz, zásadní změně projektu či rozpočtu projektu. V rámci činnosti manažera projektu budou vypracovávány přehledy pracovní doby, nastartovány systémy finanční kotroly, sledující množství čerpání jednotlivých kapitol rozpočtu a slabá místa v realizaci projektu. Na pozici manažera projektu bude nominován stávající pracovník žadatele, podmínky na výkon práce budou: - vysokoškolské vzdělání ekonomického, právního či pedagogického zaměření. - praxe v oblasti řízení projektů financovaných z fondů EU - komunikativnost, flexibilita, zvládání stresových situací. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 12 z 29

13 Účetní/ekonom projektu Mentor 5 osob Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Město Vsetín 0,3 Pracovní náplní u tohoto člena realizačního týmu je především vedení účetní agendy projektu. Bude se vést podvojné účetnictví a to samostatně, resp. odděleně od účetnictví organizace žadatele formou zřízení nového účetního středika. Úkolem účetního jsou tedy veškeré činnosti, které zajistí průkaznost a úplnost projektového účetnictví. Jedná se především o vedení účetních knih (deníku, hlavní knihy, knihy analytické evidence), pořizování, shromažďování a evidenci účetních dokladů, evidenci majetku nakoupeného v rámci projektu, vedení mzdové agendy realizačního týmu a později také nových zaměstnanců, vedení knih přijatých a vydaných faktur, sestavování účetní závěrky projektu. Zodpovídá dále za plnění rozpočtu projektu a zajišťuje podklady pro podávání veškerých finančních monitorovacích zpráv. Úzce spolupracuje s manažerem projektu, kterému je v rámci organizační struktury projektu přímo podřízen. po dobu 2 měsíců Pracovníci na pozici mentora budou zastávat tuto stěžejní úlohu. Po 0,2 na jednu osobu ukončení teoretické vzdělávací části nabízeného programu bude osloveno 15 nejlepších absolventů vzdělávacího kurzu na pracovní pozice u příjímacích institucí, kde bude probíhat jejich zaškolování na patřičné místo a ověření jejich teoretických znalostí v praxi. Nad každým pracovníkem bude mít 2 měsíce dohled pracovník z daného úseku přijímací organizace, který bude dohlížet nad věcně správným a časově odpovídajícím plnění úkolů. V projektu se počítá s 5 mentory po dobu 2 měsíců, tj. doba pro nutné zapracování absolventů kurzu na daném pracovišti. Jejich úvazek by měl být 0,2 na práci s těmito novými zaměstnaci. Zkušenosti žadatelů a partnerů Zkušenosti žadatele s řízením a realizací projektů v oblasti RLZ: Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s.vznikla v minulém roce jako nástupnická organizace úseku projektů kanceláře strarosty města Vsetína. Její zaměstnanci mají již zkušenosti s řízením projektů a jejich realizací, jedná se o projekty s územním dopadem na region Vsetínska, partnerství ve SROP 3.3 má krajský územní dopad. Společnost, potažmo její pracovníci, mají dostatek zkušeností v řízení projektů týkající se oblasti rozvoje lidských zdrojů a aktivní politiky zaměstnanosti. V minulém roce jí byly schváleny dva projekty v programu PHARE RLZ 1.1. Jedná se o projekty Young Pool a Call Centrum Vsetín, řešící nezaměstnanost nejen na území města Vsetína ale i jeho blízkého okolí. Projekty jsou v současné době v realizaci a mají zásadní dopad na cílovou skupinu, zejména matek vracejících se na trh práce po mateřské dovolené a mladí nezaměstnaní, jenž by mělo projít vzdělávacími, osobnostními a motivačními kurzy v celkovém počtu 180. Spolupracuje s úřadem práce na možnostech vytváření společensky účelových pracovních míst v neziskovém sektoru a na výběru možných kandidátů. Je také v této oblasti garantem grantového schématu pro vytváření společensky účelových míst v neziskových organizacích. Na základě výběru doporučí ke schválení vytvoření tohoto místa, pokud toto dále schválí příslušné úřady, je toto místo zřízeno. Na financování tohoto místa se podílí Městaký úřad Vsetín a Úřad práce Vsetín až do výše ,- Kč včetně odvodů zaměstnavatele. Využitelnost těchto prostředků je šest měsíců až jeden rok. Společnost v minulém roce převzala administraci nad projektem EQUAL Job rotation, který probíhal na městském úřadě téměř tři roky a účastnilo se ho přes sto dvacet účastníků. V současné době se projekt uzavírá a provádí se závěrečné hodnocení. Pracovníci společnosti mají také podíl na Metodice Job rotation, která v průběhu projektu vznikla. Projekt EQUAL byl v letošním roce s úspěchem dokončen a metodika rotace práce je distribuována po celé ČR. Společnost svými projekty řešícími problematiku rozvoje lidských zdrojů plní své základní funkce dané zakládací listnou a statutem. V těchto dokumentech, které jsou součástí přílohy č. 1, je uvedena jako jedna z klíčových funkcí společnosti funkce vzdělávání. Zkušenosti partnera s obdobnými projekty: Partner Popis projektu Město Vsetín EQUAL Flexibilní pracoviště, provozování stáží od roku 2002 do dubna Partnerem v projektu EQUAL Cesta k podnikání, jehož hlavním realizátorem firma Trexima - doba realizace Spolupráce s žadatelem na dalších aktivitách podporující aktivní politiku zaměstnanosti (grantové schéma na vytváření společensky účelných pracovních míst v neziskovém sektoru). Partnerství v projektech Young Pool II a Call centrum Vsetín, které byly schváleny k financování z programu PHARE 2003 RLZ a v současnosti jsou realizovány velký počet osob z cílové skupiny matek na mateřské dovolené a mladých nezaměstnaných. Město Vsetín má rozsáhlé projektové zkušenosti z realizace projektů v rámci programů PHARE, ISPA, OP Infrastruktura, LEADER++. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 13 z 29

14 Úřad práce ve Vsetíně Masarykovo Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín Předchozí spolupráce s partnerem: Úřad práce je tvůrce a nositel politiky práce a dozorčím orgánem nad trhem práce. - Iniciativa Společenství EQUAL I. kolo KOMPAS program podpory aktivace vlastních schopností pro uchazeče o zaměstnání bez středního odborného vzdělání pilotní ověřování souběhu rekvalifikací a dvouletého učebního oboru projekt zaměřen na uchazeče bez odborného vzdělání, kteří jsou ohrožení na trhu práce předkladatel RRA Ústeckého kraje, a.s. Ústí nad Labem ZAMĚSTNEJ SÁM SEBE - nadregionální projekt, jehož cílem je rozvoj podnikání u osob navracejících se na trh práce po mateřské nebo rodičovské dovolené předkladatelem je sdružení CEPAC MORAVA PRO PLNÝ ŽIVOT - nadregionální projekt, vývoj a zavedení systému celoživotního vzdělávání osob s postižením sluchu, včetně vzdělávání zdravých osob, které s těmito handicapovanými přicházejí do kontaktu předkladatel Free Art Records s.r.o. ROMPROJEKT - spolupráce na vytvoření uceleného systému rekvalifikačních programů s důrazem na praktickou výuku a následné pracovní uplatnění. Dlouhodobým cílem je zvýšení zaměstnanosti Rómu v regionu. - Evropský sociální fond Podíl na implementaci prostředku z ESF v OP RLZ podíl na přípravě a tvorbě návrhu národních a krajských projektů, výběry hodnotitelů, semináře a školení zprostředkovatelů a poradců ÚP, průběžné informování potenciálních předkladatelů projektu v rámci jednotlivých opatření OP RLZ, koordinace jejich projektových záměru. Do současné dobxy partner projektu nemá zkušenosti z řízení projektu v rámci rozvoje lidských zdrojů. S řízením ostatních projektů ovšem zkušenosti má, z podávaných a realizovaných projektů stojí za zmínku projekt 4 vyssegradské mosty, provádí vzdělávání pro pedagogy z celého okresu Vsetín v rámci SIPVZ. dílnou součástí je participace na vzdělávání a rekvalifikačních kurzech jiných zadavatelů, ale také vlastních vzdělávácích a rekvalifikačních akcích. Partner Popis spolupráce Město Vsetín Tento partner pracuje velmi úzce s žadatelem v oblasti grantové politiky města, servisu a pomoci neziskovému sektoru, v oblasti odbourávání bariér na trhu práce formou podpůrných programů, získávání zdrojů z různých dotací a vlastními projekty podporujícím zaměstnávání osob a snižování nezaměstnanosti na území města. Úřad práce ve Vsetíně Masarykovo Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín Město Vsetín je zřizovatelem žadatele, který navazuje svými aktivitami koncepčně navazuje na práci projektového oddělení kanceláře starosty města. Spolupráce při realizacích projektů Young Pool a Call Center Region, zejména ve výběru vhodných uchazečů, možnosti prezentovat přímo v budově ÚP a umožnění bezprostředního, osobního kontaktu s uchazeči a zájemci o zaměstnání. Členouvé pedagogického sboru Masarykova gymnázia se úzce podílejí na realizační částech projektů Young Pool II Vsetín a Call Center, které v současné době žadatel realizuje. Zodpovědnost nesou za realizaci části jazykové a výpočetní techniky. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 14 z 29

15 7. Harmonogram realizace Přípravná fáze projektu Klíčová aktivita Fáze teoretického dodavatelského školení absolventů rekvalifikačního kurzu 1. rok realizace (2006) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ű ű ű ű Přechod do zaměstnání, umístění na trhu práce ű ű ű ű ű Závěrečná fáze, evaluace projektu Přípravná fáze projektu Klíčová aktivita 2. rok realizace (2007) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Fáze teoretického dodavatelského školení absolventů rekvalifikačního kurzu Přechod do zaměstnání, umístění na trhu práce ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Závěrečná fáze, evaluace projektu Přípravná fáze projektu Klíčová aktivita Fáze teoretického dodavatelského školení absolventů rekvalifikačního kurzu Přechod do zaměstnání, umístění na trhu práce ű ű Závěrečná fáze, evaluace projektu 3. rok realizace (2008) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ű Přípravná fáze projektu Klíčová aktivita Fáze teoretického dodavatelského školení absolventů rekvalifikačního kurzu Přechod do zaměstnání, umístění na trhu práce Závěrečná fáze, evaluace projektu 4. rok realizace (2009) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Přípravná fáze projektu Klíčová aktivita Fáze teoretického dodavatelského školení absolventů rekvalifikačního kurzu Přechod do zaměstnání, umístění na trhu práce Závěrečná fáze, evaluace projektu 5. rok realizace (2010) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 15 z 29

16 8. Náklady Rozpočet Náklady na celý projekt Náklady na jednotlivé roky realizace J. cena Celk. náklady % z cel. Druh výdajů Jednotka Počet (Kč) (Kč) nákladů 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 1. Osobní náklady , Náklady na pracovníky Odborný personál hod.(rok) Manažer projektu (0,75 pracovního úvazku) Mentor (5 osob na 0,2 pracovního úvazku po dobu 2 měsíců) Administrativní/pomocný personál Účetní/ekonom projektu (0,3 pracovního úvazku) měsíc měsíc hod.(rok) 0 0 měsíc Cestovné Diety (ubytování a stravné) Zahraniční personál 0 0 den/osoba Místní personál den/osoba Mezinárodní cestovné cesta/osoba Místní cestovné měsíc Zařízení a vybavení Nákup výpočetní techniky kus Nákup jiného zařízení kus Nákup DHM kus Nájem/leasing zařízení, budov 3.5. Amortizace vlastního majetku 3.6. Náklady na opravy a údržbu den 0 0 měsíc 0 0 měsíc Náklady na SW kus Náklady na nákup výsledků výzkumu a odborné činnosti 4. Místní kancelář/náklady projektu 4.1. Spotřební zboží a provozní materiál 4.2. Telefon, fax, poštovné publikace měsíc měsíc Nájem kanceláře měsíc Provoz vozidla měsíc Náklady nákup vody, paliv a energie (elektřina/topení) 4.6. Jiné výše neuvedené náklady (internet, úklid, údržba) měsíc měsíc , Nákup služeb , Publikace/školicí materiály/manuály 5.2. Odborné služby/studie a výzkum kus 1 0 služba 0 0 Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 16 z 29

17 Služby- nákup teoretické akreditované části kurzu 5.3. Náklady vyplývající přímo ze smlouvy Publicita - novinové články Publicita - tvorba a udržování webu ks služba 0 0 ks služba Náklady na audit služba Bankovní poplatky měsíc Publicita - závěrečná konference pro veřejnost 5.4. Náklady na konference/kurzy ks konf./kurz Jiné náklady Drobné stavební úpravy Drobná stavební úprava úprava Přímá podpora , Mzdové příspěvky 7.2. Cestovné, ubytování a stravné 7.3. Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby 7.4. Jiné výše neuvedené náklady 8. Celkové uznatelné náklady 9. Celkové neuznatelné náklady osoba/měsí c osoba/škole ní osoba/měsí c Náklady celkem: Náklady na aktivity Klíčová aktivita Celkové náklady Jednotkové náklady Přípravná fáze projektu Fáze teoretického dodavatelského školení absolventů rekvalifikačního kurzu Přechod do zaměstnání, umístění na trhu práce Závěrečná fáze, evaluace projektu , , , , , , , ,50 Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 17 z 29

18 9. Předpokládané zdroje financování v Kč Veřejné spolufinancování: Příspěvek ze strukturálních fondů: Příspěvek z národních veřejných zdrojů: Financovaný ze státního rozpočtu: Financovaný z krajského rozpočtu: Náklady projektu Procenta z celkových nákladů , ,00 60, ,00 20, ,00 20,01 0,00 0 Soukromé spolufinancování: Vlastní zdroje: Ostatní zdroje: Přímé výnosy projektu: ,00 19, ,00 19,96 0,00 0 0,00 0 Celkové uznatelné náklady projektu: Celkové neuznatelné náklady projektu: Celkové náklady projektu: ,00 0, ,00 Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 18 z 29

19 10. Očekávané efekty projektu Multiplikační efekty Projekt má multiplikační efekty: Popis multiplikačních efektů: Ano Jedním z nedílných výstupů projektu bude ověření fungování principu vzdělávání a následného zaměstnání, tedy "výchova" pracovníků podle požadavků zaměstnavatelů - partnerů projektu. V rámci tohoto projektu by měla být vytvořena metodika práce, která by v sobě zahrnovala příklady dobré prezentace vzdělávácích programů uchazečům evidovaných na úřadech práce, jejich vhodné oslovení a výběr osob do kurzů. V rámci metodiky by měl být nastíněn základ vzdělávání v rámci teoretického vzdělávacího programu, metody práce a vzdělávání a přístupu k osobám z cílové skupiny. Samostatnou kapitolou pak bude umístění pracovníků do plného pracovního poměru u přijímacích organizací - partnerů projektu. Důkladně zde musí být psána funkce mentora, jeho náplň práce a zejména metody práce se zaměstnancem. dílnou součástí úspěšnosti projektu pak bude využití metody job rotation, kdy si každý takto přijatý pracovník osvojí práci na více pozicích a tím si ověří své znalosti nabyté studiem na škole a v rekvalifikačním kurzu. Tato metodika pak bude zpracována v elektronické podobě a šířena jako příklad dobré praxe ve formátu pdf. Takto se metodika může uplatnit jako manuál pro realizaci podobných aktivit zejnéna v municipalitách, ale také v neziskových organizacích s využitím prostředků Evropského sociálního fondu či jiných fondů, jejichž čerpání se nám otevře v roce 2007, kdy začíná nové plánovací období Evropské unie. Přidaná hodnota Popis přidané hodnoty projektu: Přidanou hodnotou projektu je zejména vyřešení situace a otázky: "Co po úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu?" Na tuto otázku právě reaguje projekt tím, že nejlepším 15 uchazečům nabídne pracovní uplatnění ve formě trvalého pracovního poměru na dobu určitou s délkou trvání 19 měsíců. Tento fakt má dva aspekty, sociální a motivační. Uchazeči o zaměstnání budou motivováni zúčastnit se nabízeného programu s vidinou pracovního umístění, budou se snažit teoretickou částí programu zvládnout a prosadit se, protože je čeká velká odměna ve formě trvalejšího zaměstnání. Sociálním aspektem je fakt, že zaměstnaní lidé nepobírají sociální dávky, takže neodčerpávají prostředky ze sociálního systému, naopak od nich budou prostředky přicházet v rámci plateb zaměstnance i zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění a na státní politiku zaměstnanosti. Navíc se u přijímacích organizací vyřeší problém, který nastal novelou zákona o zaměstnanosti, kdy se z tohoto zákona vypustil pojem praxe u zaměstnavatele, a instituce, které tento institut využívaly, zejména úřady či nestátní neziskové organizace tak přisly o platné pracovníky, na které nemusely vydávat žádné finanční prostředky. Absolventi kurzů budou k dispozici pouze a výhradně MěÚ ve Vsetíně či nestátním neziskovým organizacím, kde nebudou vytvářet žádnou konkureční výhodu. V rámci projektu vznikne také summary projektu - Příklad dobré praxe o rozsahu minimálně 5 stran, které bude zpracováno pouze v elektronické podobě ve formátu pdf, jenž bude rozesláno minimálně všem členům Národní sítě zdravých měst ČR (přibližně 40 členů). Na základě tohoto materiálu mohou i další municipality provozovat podobné aktivity na poli řešení problematiky nezaměstnanosti. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 19 z 29

20 11. Výstupy a výsledky projektu Výstupy Název ukazatele: A Počet podpořených osob - klientů služeb Jednotka ukazatele: osoba Výchozí hodnota: 0 Plánovaná hodnota: 50 Název ukazatele: A Počet účastníků kurzů - klientů služeb Jednotka ukazatele: osoba Výchozí hodnota: 0 Plánovaná hodnota: 35 Název ukazatele: A Podíl účastníků kurzů s komponentou IT Jednotka ukazatele: % Výchozí hodnota: 0 Plánovaná hodnota: 100 Název ukazatele: A Podíl účastníků kurzů s komponentou ŽP Jednotka ukazatele: % Výchozí hodnota: 0 Plánovaná hodnota: 100 Název ukazatele: A Počet podpořených organizací Jednotka ukazatele: kus Výchozí hodnota: 0 Plánovaná hodnota: 3 Název ukazatele: A Počet podpořených pracovních míst Jednotka ukazatele: kus Výchozí hodnota: 0 Plánovaná hodnota: 15 Název ukazatele: A Počet podpoř. vzděl.programů Jednotka ukazatele: kus Výchozí hodnota: 0 Plánovaná hodnota: 1 Výsledky Název ukazatele: A Podíl úsp.abs,kurz-klient.sl. na cel.poč Jednotka ukazatele: % Výchozí hodnota: 0 Plánovaná hodnota: 65 Název ukazatele: A Podíl osob klientů sl,u kt.pod.spln.úč Jednotka ukazatele: % Výchozí hodnota: 0 Plánovaná hodnota: 46 Název ukazatele: A Počet nově vytvoř. či inovov. produktů Jednotka ukazatele: kus Výchozí hodnota: 0 Plánovaná hodnota: 1 Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 20 z 29

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Projekt OP RLZ Opatření 2.1 Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Realizátor: Prezentuje: Sdružení CEPAC Morava, Olomouc Mgr. Jitka Zemanová, koordinátor projektu Projekt je spolufinancován evropským

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

IX. Rozpočet projektu

IX. Rozpočet projektu IX. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Jednotka 0 OSOBNÍ NÁKLADY 0 438 893,00 7,74 0,00 0.0 Platy, odměny z dohod a pojistné.0.0.0.0.0.0.0.03.0.04.0.05.0.06.0.07.0.08.0.09.0.0.0..0..0.3.0.4.03.03.0.03.0.04.0.0

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje Strana 1 z 8 Směrnice č. 1/2009 Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje platnost: 1.12.2009 zpracovala: Simona Bonková Strana 2 z 8 1 Účel Účelem

Více

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Název projektu: Celoživotním vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb Zkrácený název projektu: Vzděláváním

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Pracovní sešit Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů CENTRUM

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy

ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy PŘEHLED ZÁKLADNÍCH POJMŮ Evropský sociální fond (ESF) Globální grant (GG) Operační program Rozvoj

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1. Identifikace projektu Název projektu: Regionální centra pomoci a mobility Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Číslo priority: 3.1 Aktivní politika zaměstnanosti Území dopadu: CZ05 NUTS

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti TISKOVÁ ZPRÁVA 10. října 2005 PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti Společnost Sodexho Pass Česká Republika, a.s., ve spolupráci s úřady práce ve Znojmě, Vyškově a Hodoníně a s Ministerstvem

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Evidenční

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

458wHPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

458wHPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Unikátní kód žádosti: 458wHPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Příloha č. 1 - Žádost

Příloha č. 1 - Žádost Tiskový výstup Informačního systému SIPVZ Projekt 1290P2006, příloha č. 1 Příloha č. 1 - Žádost Souhlasíme s elektronickým zpracováním dat uvedených do databáze projektů. Žádost právnické osoby o dotaci

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

Zajištění vzdělávacích kurzů II.

Zajištění vzdělávacích kurzů II. Zlínský kraj Zajištění vzdělávacích kurzů II. Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů a výcviků pro sociální pracovníky

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání prosperita grantový projekt číslo CZ.1.04/3.4.04/26.00328 NABÍDKA SPECIFICKÝCH E-LEARNINGOVÝCH

Více

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA)

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Číslo globálního

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 1 Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 2 Podpora bude poskytnuta neinvestičním projektům zaměřeným na snížení počtu sociálně vyloučených osob, zejména starších 15

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD)

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) 20. 11. 2014 Praha Miroslav Procházka, FDV O čem budu hovořit Podpora DV FDV kdo jsme FDV co děláme Vybrané projekty

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více