Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ"

Transkript

1 Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

2 Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ Název operačního programu: Operační program Rozvoj lidských zdrojů Číslo priority: 3.1 Název priority: Aktivní politika zaměstnanosti Číslo opatření: Název opatření: Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání Číslo výzvy: 2 Název grantového schématu: Podpora aktivní politiky zaměstnanosti Oblast zásahu: Politika trhu práce 2. Identifikace projektu Název projektu: Zkrácený název: Název projektu anglicky: Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Rekvalifikace Get up, let s go to the job! - administrative worker Předpokládané datum zahájení projektu: Předpokládané datum ukončení projektu: Doba trvání projektu v měsících: Stručný obsah projektu: Změnou zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. se podstatně změnila možnost absolventů získat praxi a tím uplatnit teoretické zkušenosti nabyté studiem. Město Vsetín a spolupracující organizace mají bohaté zkušenosti s využitím práce absolventů formou rotace práce v rámci projektu EQUAL Job Rotation. Tato "absolventská" místa na úřadě již existovala, někde jsou již částečně vybavená a hlavně pracovníci na jednotlivých odborech mají bohaté zkušenosti s prací a mentoringem těchto "zaměstnanců". Jde o komplex aktivit vedoucí k motivaci, vzdělávání a následnému zaměstnání uchazečů o zaměstnání, zejména mladých lidí, kteří jsou v současnosti v evidenci uchazečů o zaměstnání nejen u úřadu práce ve Vsetíně, ale také v okolních obcích bývalého správního celku - okresu Vsetín. Aktivity ovšem budou zasahovat také do zbývajících částí Zlínského kraje. Principem tohoto projektu je ve spolupráci s partnerem projektu - úřadem práce vybrat skupinu 35 osob vhodných na pozici administrativního pracovníka z širšího výběru 60 osob. V rámci realizace kurzu budou absolventi vyškoleni v oblasti technické administrativy, archivace, skartace, spisové služby - půjde o akreditovaný rekvalifikační kurz, jehož teoretická část bude řešena dodavatelsky. Na jeho konci bude vybráno 15 uchazečů a bude jim nabídnuto pracovní umístění např. u Městského úřadu ve Vsetíně či jneziskových organizací v regionu. Místo realizace: Území dopadu: Kód NUTS: Úroveň: Název: CZ072 Kraj Zlínský kraj CZ0723 Okres Vsetín CZ Obec Vsetín Převažující místo realizace: Přesné místo realizace: Obec: Vsetín PSČ: Ulice: Svárov Č. popisné: 1080 Č. orientační: Kraj: Zlínský kraj Okres: Vsetín Umístění projektu: Umístění projektu v městském prostředí: Umístění projektu ve venkovském prostředí: Umístění není územně vymezeno: Ano Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 2 z 29

3 3. Identifikace žadatele Název subjektu: Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Zkratka: Malý a střední podnik: SPKP Právní forma: Obecně prospěšná spol. Plátce DPH: DIČ: CZ IČ: Statutární zástupci právnické osoby Příjmení: Gajdušek Jméno: Lubomír Titul před: JUDr. Titul za: Telefon: Společné podpisové právo: Ulice: Svárov Č. popisné: 1080 Č. orientační: Obec: Vsetín PSČ: Okres: Vsetín Kraj: Zlínský kraj Kontaktní osoba Příjmení: Pifka Jméno: Tomáš Titul před: Ing. Titul za: Telefon: Fax: Mobilní telefon: Úřední adresa: Ulice: Svárov Č. popisné: 1080 Č. orientační: Obec: Vsetín PSČ: Okres: Vsetín Kraj: Zlínský kraj Stát: Česko Adresa pro doručení: Ulice: Svárov Č. popisné: 1080 Č. orientační: Obec: Vsetín PSČ: Okres: Vsetín Kraj: Zlínský kraj Stát: Česko WWW: Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 3 z 29

4 4. Identifikace partnerů žadatele: Partner Název subjektu: Město Vsetín Zkratka: Vsetín Právní forma: Obec Plátce DPH: DIČ: IČ: Partner s finančním příspěvkem: Ano Úřední adresa Ulice: Svárov Č. popisné: 1080 Č. orientační: Obec: Vsetín PSČ: Okres: Vsetín Kraj: Zlínský kraj Partner Název subjektu: Úřad práce ve Vsetíně Zkratka: ÚP Vsetín Právní forma: Org. složka státu Plátce DPH: DIČ: IČ: Partner s finančním příspěvkem: Úřední adresa Ulice: Pod Žamboškou Č. popisné: 1024 Č. orientační: Obec: Vsetín PSČ: Okres: Vsetín Kraj: Zlínský kraj Partner Název subjektu: Masarykovo Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín Zkratka: MG Vsetín Právní forma: Školské zařízení Plátce DPH: DIČ: IČ: Partner s finančním příspěvkem: Ano Úřední adresa Ulice: Tyršova Č. popisné: 1069 Č. orientační: Obec: Vsetín PSČ: Okres: Vsetín Kraj: Zlínský kraj Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 4 z 29

5 5. Popis projektu Zdůvodnění a vazby Zdůvodnění potřebnosti projektu: Změnou zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. se podstatně změnila možnost absolventů a mladých nezaměstnaných ve věku do 26 let získat praxi a tím uplatnit teoretické zkušenosti nabyté studiem. SPKP, Město Vsetín a spolupracující organizace mají bohaté zkušenosti s využitím absolventů formou rotace práce, či práce na jednotlivých odborech městského úřadu nebo přímo u neziskových organizací působících v celém Zlínském kraji. Tato pracovní místa u výše uvedených partnerů v minulosti existovala, ale vzhledem k poměrně demotivující změně zákona o se podstatně snížil zájem ze strany cílových skupin o rekvalifikaci, ve formě, která je v současné době upravena novelou zákona o zaměstnanosti. Další dílčí změnou naváznou na trh práce je změna systému přiznávání a přidělování dávek ze systému státní sociální podpory a částky podpory v nezaměstnanosti. Pro společnost není efektivní, aby mladí lidé, jako hlavní cílová skupina projektu, byli nezaměstnaní a odčerpávali tak prostředky ze sociálního systému, který funguje na konsolidovaných pravidlech. Podle "Zprávy o situaci na trhu práce v okrese Vsetín", kterou vydal a zpracoval Úřad práce ve Vsetíně v únoru letošního roku, byla nezaměstnanost v subregionu Vsetínsko 12,83%, z čehož ve věku let byl podíl ve výši 32,5%. Jedním z nejžádanějších míst, kde převyšuje poptávka zaměstnavatelů nad nabídkou ze strany uchazečů na trhu práce, je profese administrativní pracovník, která je v žebříčku nejžádanějších pracovních pozic na 8. místě. Dále lze z této analýzy vyčíst, že praxe u zaměstnavatele, před novelou zákona o zaměstnanosti v roce 2003 a 2004 využilo 2224 osob, což je dostatečně silné a vypovídající číslo pro realizaci základních nosných cílů projektu. Projekt se proto snaží vytvořit systém vzdělávání, osobnostního rozvoje a motivace s následným zaměstnáním 15 nejlepších absolventů. Díky této obrovské motivaci budou absolventi ochotni nastoupit do programu, který jim přinese teoretické a osobnostní vzdělání a těm nejlepším 15 absolventům 19 měsíců plného zaměstnání, což je velmi významné z hlediska jejich uplatnitelnosti na trhu práce v budoucnosti. Hlavním cílem projektu je tedy organizace takového programu, který se ve svém důsledku skládá z teoretické části a následné praxe, která se bude realizovat formou hlavního pracovního poměru MěÚ Vsetín či neziskové organizaci požadující pracovníka splňujícího podmínky díky rekvalifikačnímu kurzu. V rámci těchto kurzů bude využíváno interakčních metod výuky a pracovní umístění bude organizováno formou rotace práce, tj. získávání praxe na více pracovištích po určitých periodických časových úsecích. S touto metodou má předkladatel projektu i partner MěÚ bohaté zkušenosti realizací projektu Job Rotation v rámci inciativy Společenství EQUAL. Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. se snaží zajišťovat cíle na poli nezaměstnanosti s vazbou na základní aktivity vymezené ve statutu společnosti. Jednou z těchto aktivit je např. vzdělávání. Vazba projektu na příslušné opatření programu: Zvyšování kvalifikace a rozvoj osobnostních dovedností s následným zaměstnáním jako hlavním motivačním prvkem celého programu je nedílnou součástí aktivní politiky zaměstnanosti. Tímto se jednoznačně váže na opatření 1.1 posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů a naplňuje jednotlivé cíle tohoto opatření hlavně v oblasti zvýšení účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání a rozšíření preventivních, poradenských a informačních služeb a zvýšení inovačních a aktivizačních opatření subjektů trhu práce jako prevence nezaměstnanosti. Vazba projektu na strategické dokumenty: zaměstnanost a problematika jejího řešení mají své zastoupení na všech správních a politických úrovních. Střešním dokumentem řešící problematiku nezaměstnanosti a aktivní politiky je Evropská strategie zaměstnanosti, s jejímiž cíli projekt koresponduje a kterou se svými dílčími aktivitami snaží naplňovat. Návazným dokumentem na úrovni NUTS I, tedy České republiky, je Národní akční plán zaměstnonosti, kde je aktivní politika zaměstnanosti a její nástroje také podrobně popsána a řešena. Projekt navrhuje řešení v oblasti problematiky nezaměstnanosti s územním dopadem NUTS IV a popř. III. V rámci krajského dokumentu Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje projekt navazuje na kapitolu 4, bod 3. Lidské zdroje, kde je uveden specifický cíl zvýšit zaměstnanost obyvatelstva a zlepšit nabídku kvalifikovaných pracovních míst. Na území města Vsetína projekt koresponduje se základními cíli strategické mapy města vytvořené metodou Ballanced Scorecard, konkrétně s prioritou na úrovni 3.1 s názvem Motivující pracovní příležitosti. Zaměření, cílové skupiny a činnosti projektu Cíle projektu: Cílem projektu je realizace zajímavého rekvalifikačního kurzu pro uchazeče o zaměstnání z řad mladých nezaměstnaných ve věku do 26 let, jehož součástí bude teoretický blok sestávající se z částí jako odborný základ, osobnostní rozvoj a motivace k práci, na nějž bude navazovat zaměstnání u vhodného zaměstnavatele (MěÚ Vsetín, nezikové organizace a instituce na území mikroregionu Vsetínsko či Zlínského kraje). Jedná se o zaměstnání na plný pracovní úvazek v délce trvání 19 měsíců. Během této doby si musí vybraní uchazeči osvojit pravidla práce v administrativě a takto nabyté zkušenosti pak mohou lépe uplatnit na trhu práce při hledání stálého zaměstnání. Systém výběru účastníků kurzu, na kterém bude SPKP úzce spolupracovat s Úřadem Práce ve Vsetíně bude následující. Úřad práce vytipuje skupinu vhodných uchazečů na pozici administrativního pracovníka, zejména z cílových skupin mladých lidí a absolventů do věku 26 let a matek vracejících se na trh práce po mateřské dovolené. V rámci tohoto výběru by mělo být vybráno pro samotnou realizaci vzdělávacího a motivačního kurzu 35 účastníků, kteří budou proškoleni ve výše Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 5 z 29

6 uvedených oblastech. V rámci průběhu vzdělávání budou frekventanti kurzu pozorováni a vyhodnocováni v oblasti pečlivosti, schopnosti učit se, dochvilnosti a pod. Patnáct nejlepších absolventů kurzu pak dostane nabídku na trvalý pracovní poměr uzavřený na dobu určitou, s délkou trvání 19 měsíců. Ostatní uchazeči budou prostřednictvím akvizitorů předkladatele projektu nabízeni konkrétním zaměstnavatelům na trhu práce. Další vzdělání v rámci rekvalifikace osob z cílové skupiny, kteří nebudou vybráni na pracovní pozice vytvořené při projektu, bude jejich konkurenční výhoda oproti ostatním na trhu práce. Rekvalifikace bude zajištěna akreditovanou vzdělávací agenturou, která bude vybrána na základě předběžného průzkumu trhu, v rámci omezeného výběrového řízení s oslovením 5 uchazečů. Oslovovány budou jen akreditované vzdělávací agentury. Cílové skupiny: Osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností Uchazeči o zaměstnání Zájemci o zaměstnání Zaměstnanci ohrožení nezaměstnaností Přínos pro cílovou skupinu: Projekt bude prioritně zaměřen na cílové skupiny absolventů, mladých nezaměstnaných do 26 amatek vracejících se na trh práce, pokud se ovšem nepodaří naplnit kurz z těchto cílových skupin, budou zapojeny i ostatní ohrožené skupiny bez rozdílu. V rámci cílové skupiny absolventů bylo zjištěno, že tato skupina je v mikroregionu Vsetínsko ve velké míře ohrožena nezaměstnaností. osoby z cílové skupiny tak dostanou další šanci, která spočívá ve změně dosavadní kvalifikace (zpravidla k její zvýšení či rozšíření) a dále pak pro 15 nejlepších uchazečů budou připravena pracovní místa na hlavní pracovní poměr uzavřená na dobu určitou, tj. 19 měsíců. Absolventi kurzu si tak budou moci vyzkoušet teoreticky nabyté zkušenosti v praxi a osovjit si systém práce v administrativě, ať už se jedná o práci ve státní správě či v některé z neziskových organizací. Podle "Zprávy o situaci na trhu práce v okrese Vsetín", kterou vydal a zpracoval Úřad práce ve Vsetíně v únoru letošního roku byla nezaměstnanost v subregionu Vsetínsko 12,83%, z čehož ve věku let byl podíl ve výši 32,5%. Jedním z nejžádanějších míst, kde převyšuje poptávka zaměstnavatelů nad nabídkou ze strany uchazečů na trhu práce, je profese administrativní pracovník, která je v žebříčku nejžádanějších pracovních pozic na 8. místě. Dále lze z této analýzy vyčíst, že praxe u zaměstnavatele, před novelou zákona o zaměstnanosti v roce 2003 a 2004 využilo 2224 osob, což je dostatečně silné a vypovídající číslo pro realizaci základních nosných cílů projektu. Hlavním přínosem pro cílovou skupinu bude tedy vytvoření vzdělávacího programu a vyškolení 35 osob v rámci teoretického školení, dále pak zaměstnání 15 nejlepších osob na pracovních pozicích u příjímacích organizací (partnerů projektu) a do budoucna také vznik a odzkoušení typového kurzu administrativní pracovník. přímým přínosem je sestavení silného partnerství na úrovni regionu, tzn. provázání MěÚ Vsetín, ÚP Vsetín a neziskových organizací, což je garancí pro realizaci dalších aktivit v rámci rozvoje lidských zdrojů a hlavně zárukou udržitelnosti výstupů projektu. Zapojení cílových skupin: Cílové skupiny, důkladně vybrány ve spolupráci s ÚP Vsetín, budou aktivně zapojeny do průběhu teoretické vzdělávácí části, která by měla mít svou interakční část, kde se každý frekventant kurzu může prezentovat a svým způsobem i rozhodovat o možném nasměřování kurzu. Přidělení na pracovní umístění v rámci hlavního pracovního poměru s délkou trvání 19 měsíců bude záležet na zájmu a ochotě pracovníků, zejména na jejich aktivitě, šikovnosti a flexibilitě. V rámci umístění na pracovní pozici na jednotlivé odbory městského úřadu či u jednotlivých neziskových organizací regionu bude uchazeč vzděláván zejména praktickými poznámkami a radami mentorů, kteří budou vybráni z řad pracovníků dané přijímací organizace. Počátečním impulzem, který bude zkoumán na jednotlivých prezentacích u úřadu práce bude ochota nezaměstnaných osob zapojit se do tohoto programu. Jak je již zmíněno výše, nejvíce záleží na přístupu rekvalifikantů ke studiu a vzdělávání. V okamžiku snahy a píle mají dobrý předpoklad, že se osvědčí i na pracovní pozici u přijímací organizace. Na počátku kurzu bude 35 osob, přičemž z úspěšných absolventů, kteří dokončí kurz, bude 15 osobám nabídnuta pracovní pozice administrativního pracovníka na dobu určitou s délkou trvání 19 měsíců. Díky tomu, že projekt využívá zkušenosti žadatele a jeho partnerů v oblasti Job Rotation, bude také přístup k jednotlivým osobám, které získají pracovní uplatnění individuální, absolventi si své znalosti a dovednosti mohou pak jednodušeji vyzkoušet na více pozicích v rámci personální struktury přijímací organizace. Činnosti realizované projektem: Motivační aktivity Podpora vytváření nových pracovních míst Poradenství Rekvalifikace Zprostředkování Doprovodná opatření Budou součástí projektu doprovodná opatření: Ano Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 6 z 29

7 Popis doprovodných opatření: Jako doprovodné opatření v rámci tohoto projektu můžeme brát přímou podporu účastníků, při dojíždění na teoretickou část akreditovaného teoretického vzdělávání, jenž činí na každého účastníka kurzu 500, - Kč na celou dobu trvání teoretické části nabízeného programu. V rámci ostatních doprovodných opatření hrazených z rozpočtové položky Přímá podpora účastníků se zde musí ještě zmínit přímá podpora vyplácených mezd, která dosahuje výše 75% celkové odměny absolventů kurzu. Absolvent po odečtení srážek za zdravotní a sociální pojištění odváděných zaměstnavatelem dostane hrubou mzdu ve výši ,- Kč. Udržitelnost Popis pokračování činností po skončení podpory: Jednou z hlavních aktivit programu je zajištění účastníkům akreditovaný vzdělávací kurz podle vyhlášky č. 524/2004 Sb. o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájmců o zaměstnání. Tato část nabízeného programu bude zajištěna dodavatelsky na základě zjednodušeného výběrového řízení na dodávku služeb podle pokynů vztahujících se na výběrová řízení v rámci Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů. V rámci realizace programu chce žadatel (SPKP) prohloubit spolupráci s dodávající firmou, nebude-li to možné, pokusí se o zajištění vlastní akreditace pro realizaci vlastních vzdělávacích aktivit. Výhody jsou hned dvě, zejména jde o ekonomickou záležistos, kdy je možné počítat s nižšími vlastními náklady na realizaci teoretické vzdělávací části, druhou výhodu spatřujeme zejména v menší časové a organizační náročnosti, kdy se v současně popsaném stavu bude muset hledat kompromis v realizaci vzdělávacích aktivit. V případě vlastní akreditace si můžeme být v rámci realizace projektu "sami sobě pánem". Tato idea vede k tvrzení, že se předpokládá realizace dalších běhů tohoto vzdělávání plynoucí ze silného partnerství utvořeného v rámci tohoto projektu. Deklarativní a podpůrné dokumenty tvoří přílohu č. 9, závazek některých partnerů ke spolupráci i po skončení realizace projektu. Zaměstnávání nejlepších absolventů kurzů bychom chtěli udržet i nadále, jde o získání peněžních prostředků pro tyto aktivity. V současné době již víme, že i v dalším plánovacím období Evropské unie, v letech , bude v rámci konvergenčních programů vytvořena velká suma, která bude cílena na rozvoj lidských zdrojů a následných aktivit. V případě neúspěchu či změny politiky EU mohou pomoci finanční instrumenty úřadů práce či samotného města Vsetína. Rizika Popis rizik a návrh opatření jak jim předcházet: V rámci partnerského setkání při přípravě projektové dokumentace byly metodou brainwritingu nalezeny tyto rizikové body realizace projektu: - projekt neuspěje v konkurenci ostatních projektů v rámci optření 1.1, Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů ve Zlínském kraji. Toto riziko nelze ovlivnit jinak než svědomitou a pečlovou přípravou projektové dokumentace, důsledným promyšlením aktivit a přesnou definicí cílů a výstupů. - uchazeči o zaměstnání nebudou dostatečně motivováni ke vstupu do nabízeného programu. Tento problém bude minimalizován dobrým představením projektových záměrů zástupcům cílových skupin spolu se všemi klady a zápory, které z projektu vyplývají a dále pak motivačním prvkem celého programu - vytvořením 15 pracovních míst u přijímacích organizací na dobu 19 měsíců. Druhou cestou eliminující toto riziko bude také vhodná propagace všemi rozpočtově dostupnými prostředky. - nebude vytvořen dostatečný počet pracovních míst pro úspěšné a vybrané absolventy kurzů u přijímacích organizací. Všechny partnerské organizace se svým podpisem partnerství projektu zaručily, že vytvoří pracovní místa pro potřeby realizace projektu a navíc se zavázaly vytvořená pracovní místa spolufinancovat na stanovené úrovni, 25% mzdových prostředků na nově vytvořená pracovní místa (MěÚ Vsetín - 14 pracovních míst, Masarykovo gymnázium 1 pracovní místo). U města Vsetína je toto riziko eliminováno také usnesením zastupitelstva o realizaci projektu, viz. příloha č. 9. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 7 z 29

8 6. Realizace projektu Popis realizace projektu Klíčové aktivity a metody realizace: Klíčová aktivita Přípravná fáze projektu Metoda realizace Defininice vhodných cílových skupin, jejich oslovení a následný výběr ve spolupráci s partnerem projektu Úřadem práce ve Vsetíně. Oslovení cílových skupin bude prováděno formou prezentací programu, kdy se počítá, že by mohlo být osloveno kolem 60 osob z cílové skupiny mladých nezaměstnaných do věku 26 let a matek vracejících se na trh práce po mateřské dovolené. V rámci vytipovaných osob bude vybráno 35 osob k nástupu do vzdělávacího kurzu. V rámci monitorovací přípravy projektu byl proveden průzkum na trhu vzdělávacích organizací s akreditací pro provádění rekvalifikačních kurzů podle vyhlášky č. 524/2004 Sb. o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání.v rámci zadávacího řízení omezenému počtu uchazečů o zakázku bude osloveno 5 firem ze Zlínskou kraje, podmínkou pro účast v soutěži bude jejich akrditace podle výše uvedené právní normy. S vybraným dodavatelem pak bude muset proběhnout jednání o metodice vzdělávání a organizaci vzdělávacího kurzu, zejména dopřesnění denní časové dotace, zajištění vybavení školících místností, nároky školitelů apod. Tato aktivita je spjata s následujícími monitorovacími indikátory. Počet oslovených osob v rámci této aktivity: 50 osob Počet vybraných osob pro vzdělávání v rekvalifikačním kurzu: 35 osob - vazba na výstup A Fáze teoretického dodavatelského školení absolventů rekvalifikačního kurzu Jednotkové náklady počítány pro 2 osoby z realizačního týmu. Na základě výběrového řízení bude vybrán dodavatel služby - teoretické vzdělávací části, který se rámcově s předkladatelem domluví na časové a metodické organizaci vzdělávacího kurzu. Na základě průzkumu trhu vzdělávacích institucí předkladatel předpokládá s osvlovení společnosti Marlin, která předběžně splňuje zadávací kritéria. Do kurzu bude zapojeno 35 osob. Podle požadavků předkladatele by se kurz měl sestavit z těchto jednotlivých modulů vzdělávání: - obchodní korespondence - komunikační dovednosti - jednání s klientem - základní ekonomické informace v rámci podnikové ekonomiky společnosti/instituce - základní zvládnutí základních softwareových aplikací - sjednocení a rozšíření znalostí MS Office - konverzace v jednom světovém jazyce. V rámci kurzu budou frekventanti proškoleni také v oblasti IT (viz výše) a také v oblasti životního prostředí a přidružené problematice (obě tyto aktivity splňují monitorovací indikátory A a A) Kurz bude zakončen zkouškou, návštěvníci kurzu budou monitorováni a na základě výsledku tohoto monitorování a výsledků závěrečných zkoušek bude 15 nejlepším osobám z tohoto kurzu nabídnuto pracovní uplatnění v rámci hlavního pracovního poměru u přijímací organizace na dobu určitou 19 měsíců. Tato aktivita je spjata s těmito monitorovacími indikátory: Počet vybraných osob pro vzdělávání v rekvalifikačním kurzu: 35 osob - vazba na výstup A Jednotkové náklady rozpočítávány na 37 osob, z toho 35 osob v rámci vzdělávácího kurzu a 2 členové realizačního týmu. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 8 z 29

9 Přechod do zaměstnání, umístění na trhu práce Po ukončení teoretické vzdělávací části nabízeného programu bude osloveno 15 nejlepších absolventů vzdělávacího kurzu na pracovní pozice u příjímacích institucí (viiz. deklaratorní dokumenty ukazující přistoupení partnerů k projektu a jeho aktivitám, příloha č. 3), kde bude probíhat jejich zaškolování na patřičné místo a ověření jejich teoretických znalostí v praxi. Nad každým pracovníkem bude mít 2 měsíce dohled pracovník z daného úseku přijímací organizace, který bude dohlížet nad věcně správným a časově odpovídajícím plněním úkolů. Tento pracovník bude mít pozici mentora. Mentoři u partnera projektu - MěÚ Vsetín prošli v rámci realizace projektu EQUAL Flexibilní pracoviště výcvikem mentorů koordinovaným vzdělávací společností EuroProfis, s. r. o. z Prahy. v rámci projektu budou mít navíc ještě poradní a praktické činnosti. Projekt počítá s tím, že by frekventanti vystřídali tři pracovní pozice v rámci rotace práce, aby byla ověřena jejich flexibilita a adaptabilita v závislosti na měnících se podmínkách práce. Délka zaměstnání bude u těchto úspěšných absolventů 19 měsíců. Ostatní absolventi kurzu, kteří nedostanou příležitost získat pracovní uplatnění v rámci projektu budou nabídnuti na trh práce prostřednictvím pracovníků žadatele, kteří budou mít konkrétní požadavky od konkrétních zaměstnavatelů v rámci sběru informací o ekonomických možnostech Valašska (bude zpracovávat Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s.) viz příloha č. 10. Jednotkové náklady počítány pro 18 osob, jedná se o mzdy na nová pracovní místa, a projektového týmu + 1 přepočtený úvazek mentora. Závěrečná fáze, evaluace projektu Tato aktivita se přímo váže na tyto monitorovací ukazatele: Počet nových vytvořených pracovních míst: 15 - vazba na výstup A Počet podpořených organizací: 3 (MěÚ Vsetín, SPKP Vsetín, Masyrykovo gymnázium) - vazba na výstup A V závěrečné fázi projektu by mělo dojít k postupnému uzavírání jednotlivých aktivit projektu. Frekventanti na nově vytvořených místech budou mít možnost zůstat na pracovních umístěních, pokud to finanční situace přijímací instituce dovolí, v opačném případě budou prostřednictvím žadatele nabídnuti na trh práce jako kvalifikovaní pracovníci v administativě s 19 měsíční praxí. Mnozí si však jistě naleznou uspokojivé pracovní uplatnění po své vlastní linii, protože nabízený program jim dává nespornou konkurenční výhodu na trhu práce. V rámci této fáze bude následovat konference (setkání), kde se bude předávat dobrá praxe ostatním municipalitám, která bude získána v rámci realizace tohoto projektu. Dále by mělo jít o setkání se zástupci ze strany zaměstnavatelů a podnikatelské sféry, kteří budou informováni o dobré praxi v rámci tohoto projektu a o možnostech návazných aktivit v rámci plánovacího období EU. Pozváni budou také zástupci hospodářské komory, úřadů práce a politici na úrovni krajské a národní. dílnou součástí této fáze je pak administrativní a finanční uzavření projektu, zpracování a odeslání závěrečných zpráv ať už z hlediska administrativního tak finančního plnění, závěrečné setkání partnerů projektu a celkové ukončení projektových aktivit. V rámci této fáze vznikne také summary projektu - Příklad dobré praxe o rozsahu minimálně 5 stran, které bude zpracováno pouze v elektornické podobě ve formátu pdf, jenž bude rozesláno minimálně všem členům Národní sítě zdravých měst ČR (přibližně 40 členů). Na základě tohoto materiálu mohou i další municipality provozovat podobné aktivity na poli řešení problematiky nezaměstnanosti. Jednotkové náklady počítány na 2 osoby (členové realizačního týmu). Plnění monitorovacích indikátorů: Summary - vytvoření elektronického dokumentu v rámci šíření dobré praxe: 1 - vazba na výsledek A Zapojení partnerů: Partner Role Důvod zapojení Práce s cílovou skupinou Město Vsetín Spolupráce na probíhajících aktivitách projektu, zejména na části zaměstnavání úspěšných Změnou zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. přišel městský úřad Vsetín o možnost zaměstnávání stážistů na vytvořených praktikantských místech. Proto se snaží ve spolupráci se žadatelem vytvořit efektivní program, kterého by se chtěly osoby z cílových MěÚ Vsetín se již v minulosti aktivně zabýval problematikou nezaměstnanosti a aktivní politiky zaměstnanosti. Na úřadě proběhl projekt Job Rotation v rámci iniciativy společenství EQUAL, kterého se zúčastnilo více jak 120 náhradníků - Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 9 z 29

10 Úřad práce ve Vsetíně absolventů rekvalifikačních kurzů. Přínosem tohoto partnera do projektu bude umísťování těchto uchazečů na pracovní místa MěÚ, metodické i praktické vedení pracovníky jednotlivých odborů úřadu - profesní a kvalifikační mentoring. spornou výhodou pro absolventy bude jejich získání praxe mnohdy metodou job rotation, se kterou mají pracovníci MěÚ Vsetín velkou zkušenost z předchozí realizace projektu v rámci iniciativy Společenství EQUAL. Úřad práce, jako instituce zabývající se zaměstnaností a zaměstnatelnos tí osob, analýzami trhu práce a dalšími činnostmi spočívajícími v dílčích cílech aktivní politiky zaměstnanosti, rekvalifikacích a pod. Bude mít v projektu zásadní roli, protože bude spolupracovat s předkladatelem projektu a jeho partnerem na vytipování a následném výběru kvalitních zájemců o rekvalifikační kurz administrativní pracovník. Jeho další role je také velmi výrazná, jedná se o pozici poradního a konzultačního orgánu projektu a metodického poradce při skupin zúčastnit ať již z popudu zvyšování kvalifikace či rekvalifikace, tak i vidinou 15 pracovních míst, které na MěÚ Vsetín, u městských příspěvkových organizací či v jiných institucích vzniknou. Z minulého projektu EQUAL Job rotation zůstala část pracovních míst vybavena na něž úspěšní absolventi rekvalifikačního kurzu mohou být umístěni. Pracovníci úřadu tak mohou pokračovat v dlouhodobém předávání praktických znalostí a zkušeností - mentoringu. Zastupitelstvo města Vsetína přijalo svým usnesením spoluúčast na projektu ve smyslu dofinancování 25 % mzdových prostředků na vytvořených 14 pracovních míst. Úřad práce, jako instituce zabývající se zaměstnaností a zaměstnatelností osob, analýzami trhu práce a dalšími aktivitami spočívající v aplikaci aktivní politiky zaměstnanosti, rekvalifikacích a podobných se jasně jeví jako logický partner projektu. Priorita 1.1. je zaměřena na posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání. Hlavní úlohou tohoto partnera projektu je základní oslovení osob z cílových skupin projektu a ve spolupráci se žadatelem prezetovat projet. V rámci této prezentace by mělo být osloveno 60 osob pro výběr do vzdělávací části nabízeného programu. vedlejší rolí pak bude podrobný monitoring průběhu realizace projektu. stážistů, v rámci tohoto projektu byla také vytvořena metodika "Metodika Job Rotation v samosprávných úřadech aneb další krůček ke kvalitě řízení lidských zdrojů". V současnosti se snaží ve spolupráci se žadatelem vytvořit pro uchazeče o rekvalifikační kurz zajímavé a motivační podmínky. Práce s cílovou skupinou je velmi intenzivní a vyplývá z činnosti a náplně práce úřadu práce jako pověřené instituce Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, která má dohled nad funkcí a dodržováním pravidel na trhu práce. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 10 z 29

11 Masarykovo Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín realizaci všech aktivit vyplývajících ze závazků projektu. Partner vystupuje jako přijímací instituce pro jednoho úspěšného absolventa kurzu, který bude dále v rámci projektu zaměstnán. Partner ponese náklady na přímou podporu tohoto pracovníka ve výši 25% jeho mzdových prostředků, bude ho ale zároveň mentorovat a přiblíží mu problematiku vedení administrativy ve školském zařízemí tohoto typu. Partner sám projevil přání participovat na projektu vzhledem k tomu, že v minulosti silně využíval práce osob, které svou povinnou vojenskou službu vykonávali v rámci civilní služby. Tato situace se ale velmi zhoršila po zrušení povinné vojenské služby a školská zařízení tohoto typu tak ztratila zdroj levné pracovní síly k zajištění základních ale i nastandartních aktivit. Gymnázium v rámci svého omezeného rozpočtu nemůže přijmout pracovníka na celý úvazek, proto vidí jako jedinečnou šanci participovat na projektech v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Zapojení tohoto partnera s sebou nese jeho závazek spolupodílet se na financování projektu, konkrétně na dofinancování 25 % mzdy 1 nového pracovního místa. Jako školské zařízení pracuje s cílovou skupinou žáků a studentů. Členové pedagogického sboru participují na vzdělávacích aktivitách jiných institucí provádějících vzdělávání zejména v oblasti jazykové vybavenosti a práce s osobním počítačem a výpočetní technikou. Jako stěžejní vzdělávácí instituce figuruje na poli vzdělávání a motivace na území celého města Vsetín, dopad můžeme definovat i na celý region. Vnitřní postupy řízení a hodnocení: Hlavním orgánem dohledu nad realizací projektu je řídící výbor, složený ze zástupců správní rady předkladatele a zástupců z řad rozhodovacích či čelních představitelů organizací partnerů. Těm se ze svých úkolů, činností, dodržování struktury rozpočtu a harmonogramu bude zodpovídat projektový manažer. Uvnitř společnosti bude nastaven řídící a kontrolní systém, který bude dohlížet na průběh jednotlivých fází projektu. Manažer projektu bude pravidelně vyhodnocovat a kontrolovat průběh jednotlivých činností a hodnotit plnění stanovených cílů a úkolů. Rozpracovanost jednotlivých činností a úkolů bude hodnocena na základě předem stanovených měřitelných indikátorů, které schválí Řídící výbor, popř. Správní rada společnosti. Projektový manažer bude mít na starosti také zpracovávání podkladů pro řádné a úplné vedení účetnictví, kde bude spolupracovat s účetním projektu, který bude v jeho rámci figurovat na částečný úvazek. V rámci účetního okruhu společnosti bude vytvořeno další účetní středisko, na jehož vrub se budou účtovat veškeré operace spjaté s realizací projektu. V rámci společnosti je také nastaven systém finančního kontrolingu fungující na principu dodržování zásad účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti, který pozoruje jednotlivé položky podrobného rozpočtu projektu, kontroluje jejich procentní plnění a včes registruje a reaguje na úzké či krizové body v rámci rozpočtu projektu. Organizační struktura viz příloha č. 11. Kritické body pro úspěšnou realizaci projektu byly stanoveny následovně: - dodržování a přesné čerpání rozpočtu projektu - naplnění cílů projektu v průběhu realizace jednotlivých aktivit - dosažení plánovaných výstupů a cíle, jimiž jsou zejména: A Počet podpořených osob, klientů služeb na úrovni 50 osob A Počet účastníků kurzů, klientů služeb na úrovni 35 osob A Počet podpořených pracovních míst na úrovni 15 míst. Opatření pro zajištění publicity: Žadatel se postará o co nejúčinnější propagaci celého projektu. jdůležitější budou veškeré informační materiály o projektu umístěné přímo na Úřadu práce Vsetín, jelikož ten bude hlavním zdrojem kandidátů pro naplnění kursu, posléze vhodná, jasná a srozumitelná propagace programu cílovým skupinám na ÚP. Informace o projektu budou dostupné také na internetových stránkách žadatele, města Vsetína a Úřadu práce Vsetín. Průběh realizace projektu a naplňování cílů bude veřejnosti prezentováno v regionálním tisku, to znamená ve Vsetínských novinách, které dostávají vsetínské domácnosti zdarma do schránek jednou za čtrnáct dní, dále pak v deníku Naše Valašsko a týdeníku Jalovec. V rámci regionální propagace uvažujeme také o využití regionálních příloh celostátních tisků a také televizní prezentaci cílů a výsledků projektu, zejména v regionální televizi a regionální zpravodajství vysílaného v rámci programu ČT 1 z Ostravy s názvem Report.. Veškeré informace budou v případě zájmu sdělovány také přímo pracovníky Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 11 z 29

12 zúčastněných organizací(žadatel, město Vsetín, ÚP Vsetín). Město Vsetín se velmi aktivně zapojuje do procesu MA 21 a projektu Zdravé město, proto výstupy tohoto projektu budou prezentovány na kampaních pořádaných v rámci projektu Zdravé město po celé republice, v rámci setkávání zdravých měst a na jejich internetových adresách. Na závěr realizace bude zpracován a distribuován elektronický metodický sumář projektu - příklad dobré praxe jako ukázka, jak řešit aktivní politiku zaměstnanosti se zapojením NNO a místních municipalit. Všechny propagační akce a materiály budou označeny v souladu s pravidly pro publicitu projektů podpořených z Evropského sociálního fodu. V čem je projekt inovativní: Spočívá zejména v odpovědi na otázku úspěšného absolventa rekvalifikačního kurzu, co po tomto kurzu budu dělat? Na tuto otázku právě reaguje projekt tím, že nejlepším 15 uchazečům nabídne pracovní uplatnění ve formě trvalého pracovního poměru na dobu určitou s délkou trvání 19 měsíců. Tento fakt má dva aspekty, sociální a motivační. Uchazeči o zaměstnání budou motivováni zúčastnit se nabízeného programu s vidinou pracovního umístění, budou se snažit teoretickou čast programu zvládnout a prosadit se, protože je čeká velká odměna ve formě trvalejšího zaměstnání. Sociálním aspektem je fakt, že zaměstnaní lidé nepobírají sociální dávky, takže neodčerpávají prostředky ze sociálního systému, naopak od nich budou prostředky přicházet v rámci plateb zaměstnance i zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění a na státní politiku zaměstnanosti. Navíc se u přijímacích organizací vyřeší problém, který nastal novelou zákona o zaměstnanosti, kdy se z tohoto zákona vypustil pojem praxe u zaměstnavatele, a instituce, které tento institut využívaly, zejména úřady či nestátní neziskové organizace tak přisly o platně pracovníky, na které nemusely vydávat žádné finanční prostředky. Absolventi kurzů budou k dispozici pouze a výhradně MěÚ Vsetín či nestátním neziskovým organizacím, kde nebudou vytvářet žádnou konkureční výhodu. Inovace spočívá v zapojení na trh práce, kde získá pracovní návyky, ověří si teorii získanou studiem v praxi, pomocí systému Job rotation může své teoretické znalosti uplatnit na více pozicích v rámci personální organizační struktury přijímací organizace. Nad jeho prací bude ze začátku dohlížet mentor, který jej bude metodicky řídit a dohlížet na správné a včasné plnění zadaných úkolů. Složení realizačního týmu Počet podílejících se osob: 3 Zapojení jednotlivých členů týmu v projektu: Role člena týmu Název subjektu Úvazek Zapojení Manažer projektu Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. 0,75 Řízení projektu, organizování a zajišťování jednotlivých fází a aktivit projektu, dohled nad plněním monitorovacích a specifických indikátorů projektu. Kontrola správnosti a oprávněnosti čerpání rozpočtu. Dílčím úkolem manažera projektu bude organizace schůzek a komunikace s projektovými partnery, prezentace projektu na veřejnosti ať už laické tak odborné. Svým postavením a zodpovědností bude podléhat řídícímu výboru projektu, který bude mít rozhodovací kompetence v oblasti rozhodování o vydání většího objemu peněz, zásadní změně projektu či rozpočtu projektu. V rámci činnosti manažera projektu budou vypracovávány přehledy pracovní doby, nastartovány systémy finanční kotroly, sledující množství čerpání jednotlivých kapitol rozpočtu a slabá místa v realizaci projektu. Na pozici manažera projektu bude nominován stávající pracovník žadatele, podmínky na výkon práce budou: - vysokoškolské vzdělání ekonomického, právního či pedagogického zaměření. - praxe v oblasti řízení projektů financovaných z fondů EU - komunikativnost, flexibilita, zvládání stresových situací. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 12 z 29

13 Účetní/ekonom projektu Mentor 5 osob Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Město Vsetín 0,3 Pracovní náplní u tohoto člena realizačního týmu je především vedení účetní agendy projektu. Bude se vést podvojné účetnictví a to samostatně, resp. odděleně od účetnictví organizace žadatele formou zřízení nového účetního středika. Úkolem účetního jsou tedy veškeré činnosti, které zajistí průkaznost a úplnost projektového účetnictví. Jedná se především o vedení účetních knih (deníku, hlavní knihy, knihy analytické evidence), pořizování, shromažďování a evidenci účetních dokladů, evidenci majetku nakoupeného v rámci projektu, vedení mzdové agendy realizačního týmu a později také nových zaměstnanců, vedení knih přijatých a vydaných faktur, sestavování účetní závěrky projektu. Zodpovídá dále za plnění rozpočtu projektu a zajišťuje podklady pro podávání veškerých finančních monitorovacích zpráv. Úzce spolupracuje s manažerem projektu, kterému je v rámci organizační struktury projektu přímo podřízen. po dobu 2 měsíců Pracovníci na pozici mentora budou zastávat tuto stěžejní úlohu. Po 0,2 na jednu osobu ukončení teoretické vzdělávací části nabízeného programu bude osloveno 15 nejlepších absolventů vzdělávacího kurzu na pracovní pozice u příjímacích institucí, kde bude probíhat jejich zaškolování na patřičné místo a ověření jejich teoretických znalostí v praxi. Nad každým pracovníkem bude mít 2 měsíce dohled pracovník z daného úseku přijímací organizace, který bude dohlížet nad věcně správným a časově odpovídajícím plnění úkolů. V projektu se počítá s 5 mentory po dobu 2 měsíců, tj. doba pro nutné zapracování absolventů kurzu na daném pracovišti. Jejich úvazek by měl být 0,2 na práci s těmito novými zaměstnaci. Zkušenosti žadatelů a partnerů Zkušenosti žadatele s řízením a realizací projektů v oblasti RLZ: Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s.vznikla v minulém roce jako nástupnická organizace úseku projektů kanceláře strarosty města Vsetína. Její zaměstnanci mají již zkušenosti s řízením projektů a jejich realizací, jedná se o projekty s územním dopadem na region Vsetínska, partnerství ve SROP 3.3 má krajský územní dopad. Společnost, potažmo její pracovníci, mají dostatek zkušeností v řízení projektů týkající se oblasti rozvoje lidských zdrojů a aktivní politiky zaměstnanosti. V minulém roce jí byly schváleny dva projekty v programu PHARE RLZ 1.1. Jedná se o projekty Young Pool a Call Centrum Vsetín, řešící nezaměstnanost nejen na území města Vsetína ale i jeho blízkého okolí. Projekty jsou v současné době v realizaci a mají zásadní dopad na cílovou skupinu, zejména matek vracejících se na trh práce po mateřské dovolené a mladí nezaměstnaní, jenž by mělo projít vzdělávacími, osobnostními a motivačními kurzy v celkovém počtu 180. Spolupracuje s úřadem práce na možnostech vytváření společensky účelových pracovních míst v neziskovém sektoru a na výběru možných kandidátů. Je také v této oblasti garantem grantového schématu pro vytváření společensky účelových míst v neziskových organizacích. Na základě výběru doporučí ke schválení vytvoření tohoto místa, pokud toto dále schválí příslušné úřady, je toto místo zřízeno. Na financování tohoto místa se podílí Městaký úřad Vsetín a Úřad práce Vsetín až do výše ,- Kč včetně odvodů zaměstnavatele. Využitelnost těchto prostředků je šest měsíců až jeden rok. Společnost v minulém roce převzala administraci nad projektem EQUAL Job rotation, který probíhal na městském úřadě téměř tři roky a účastnilo se ho přes sto dvacet účastníků. V současné době se projekt uzavírá a provádí se závěrečné hodnocení. Pracovníci společnosti mají také podíl na Metodice Job rotation, která v průběhu projektu vznikla. Projekt EQUAL byl v letošním roce s úspěchem dokončen a metodika rotace práce je distribuována po celé ČR. Společnost svými projekty řešícími problematiku rozvoje lidských zdrojů plní své základní funkce dané zakládací listnou a statutem. V těchto dokumentech, které jsou součástí přílohy č. 1, je uvedena jako jedna z klíčových funkcí společnosti funkce vzdělávání. Zkušenosti partnera s obdobnými projekty: Partner Popis projektu Město Vsetín EQUAL Flexibilní pracoviště, provozování stáží od roku 2002 do dubna Partnerem v projektu EQUAL Cesta k podnikání, jehož hlavním realizátorem firma Trexima - doba realizace Spolupráce s žadatelem na dalších aktivitách podporující aktivní politiku zaměstnanosti (grantové schéma na vytváření společensky účelných pracovních míst v neziskovém sektoru). Partnerství v projektech Young Pool II a Call centrum Vsetín, které byly schváleny k financování z programu PHARE 2003 RLZ a v současnosti jsou realizovány velký počet osob z cílové skupiny matek na mateřské dovolené a mladých nezaměstnaných. Město Vsetín má rozsáhlé projektové zkušenosti z realizace projektů v rámci programů PHARE, ISPA, OP Infrastruktura, LEADER++. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 13 z 29

14 Úřad práce ve Vsetíně Masarykovo Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín Předchozí spolupráce s partnerem: Úřad práce je tvůrce a nositel politiky práce a dozorčím orgánem nad trhem práce. - Iniciativa Společenství EQUAL I. kolo KOMPAS program podpory aktivace vlastních schopností pro uchazeče o zaměstnání bez středního odborného vzdělání pilotní ověřování souběhu rekvalifikací a dvouletého učebního oboru projekt zaměřen na uchazeče bez odborného vzdělání, kteří jsou ohrožení na trhu práce předkladatel RRA Ústeckého kraje, a.s. Ústí nad Labem ZAMĚSTNEJ SÁM SEBE - nadregionální projekt, jehož cílem je rozvoj podnikání u osob navracejících se na trh práce po mateřské nebo rodičovské dovolené předkladatelem je sdružení CEPAC MORAVA PRO PLNÝ ŽIVOT - nadregionální projekt, vývoj a zavedení systému celoživotního vzdělávání osob s postižením sluchu, včetně vzdělávání zdravých osob, které s těmito handicapovanými přicházejí do kontaktu předkladatel Free Art Records s.r.o. ROMPROJEKT - spolupráce na vytvoření uceleného systému rekvalifikačních programů s důrazem na praktickou výuku a následné pracovní uplatnění. Dlouhodobým cílem je zvýšení zaměstnanosti Rómu v regionu. - Evropský sociální fond Podíl na implementaci prostředku z ESF v OP RLZ podíl na přípravě a tvorbě návrhu národních a krajských projektů, výběry hodnotitelů, semináře a školení zprostředkovatelů a poradců ÚP, průběžné informování potenciálních předkladatelů projektu v rámci jednotlivých opatření OP RLZ, koordinace jejich projektových záměru. Do současné dobxy partner projektu nemá zkušenosti z řízení projektu v rámci rozvoje lidských zdrojů. S řízením ostatních projektů ovšem zkušenosti má, z podávaných a realizovaných projektů stojí za zmínku projekt 4 vyssegradské mosty, provádí vzdělávání pro pedagogy z celého okresu Vsetín v rámci SIPVZ. dílnou součástí je participace na vzdělávání a rekvalifikačních kurzech jiných zadavatelů, ale také vlastních vzdělávácích a rekvalifikačních akcích. Partner Popis spolupráce Město Vsetín Tento partner pracuje velmi úzce s žadatelem v oblasti grantové politiky města, servisu a pomoci neziskovému sektoru, v oblasti odbourávání bariér na trhu práce formou podpůrných programů, získávání zdrojů z různých dotací a vlastními projekty podporujícím zaměstnávání osob a snižování nezaměstnanosti na území města. Úřad práce ve Vsetíně Masarykovo Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín Město Vsetín je zřizovatelem žadatele, který navazuje svými aktivitami koncepčně navazuje na práci projektového oddělení kanceláře starosty města. Spolupráce při realizacích projektů Young Pool a Call Center Region, zejména ve výběru vhodných uchazečů, možnosti prezentovat přímo v budově ÚP a umožnění bezprostředního, osobního kontaktu s uchazeči a zájemci o zaměstnání. Členouvé pedagogického sboru Masarykova gymnázia se úzce podílejí na realizační částech projektů Young Pool II Vsetín a Call Center, které v současné době žadatel realizuje. Zodpovědnost nesou za realizaci části jazykové a výpočetní techniky. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 14 z 29

15 7. Harmonogram realizace Přípravná fáze projektu Klíčová aktivita Fáze teoretického dodavatelského školení absolventů rekvalifikačního kurzu 1. rok realizace (2006) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ű ű ű ű Přechod do zaměstnání, umístění na trhu práce ű ű ű ű ű Závěrečná fáze, evaluace projektu Přípravná fáze projektu Klíčová aktivita 2. rok realizace (2007) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Fáze teoretického dodavatelského školení absolventů rekvalifikačního kurzu Přechod do zaměstnání, umístění na trhu práce ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Závěrečná fáze, evaluace projektu Přípravná fáze projektu Klíčová aktivita Fáze teoretického dodavatelského školení absolventů rekvalifikačního kurzu Přechod do zaměstnání, umístění na trhu práce ű ű Závěrečná fáze, evaluace projektu 3. rok realizace (2008) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ű Přípravná fáze projektu Klíčová aktivita Fáze teoretického dodavatelského školení absolventů rekvalifikačního kurzu Přechod do zaměstnání, umístění na trhu práce Závěrečná fáze, evaluace projektu 4. rok realizace (2009) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Přípravná fáze projektu Klíčová aktivita Fáze teoretického dodavatelského školení absolventů rekvalifikačního kurzu Přechod do zaměstnání, umístění na trhu práce Závěrečná fáze, evaluace projektu 5. rok realizace (2010) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 15 z 29

16 8. Náklady Rozpočet Náklady na celý projekt Náklady na jednotlivé roky realizace J. cena Celk. náklady % z cel. Druh výdajů Jednotka Počet (Kč) (Kč) nákladů 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 1. Osobní náklady , Náklady na pracovníky Odborný personál hod.(rok) Manažer projektu (0,75 pracovního úvazku) Mentor (5 osob na 0,2 pracovního úvazku po dobu 2 měsíců) Administrativní/pomocný personál Účetní/ekonom projektu (0,3 pracovního úvazku) měsíc měsíc hod.(rok) 0 0 měsíc Cestovné Diety (ubytování a stravné) Zahraniční personál 0 0 den/osoba Místní personál den/osoba Mezinárodní cestovné cesta/osoba Místní cestovné měsíc Zařízení a vybavení Nákup výpočetní techniky kus Nákup jiného zařízení kus Nákup DHM kus Nájem/leasing zařízení, budov 3.5. Amortizace vlastního majetku 3.6. Náklady na opravy a údržbu den 0 0 měsíc 0 0 měsíc Náklady na SW kus Náklady na nákup výsledků výzkumu a odborné činnosti 4. Místní kancelář/náklady projektu 4.1. Spotřební zboží a provozní materiál 4.2. Telefon, fax, poštovné publikace měsíc měsíc Nájem kanceláře měsíc Provoz vozidla měsíc Náklady nákup vody, paliv a energie (elektřina/topení) 4.6. Jiné výše neuvedené náklady (internet, úklid, údržba) měsíc měsíc , Nákup služeb , Publikace/školicí materiály/manuály 5.2. Odborné služby/studie a výzkum kus 1 0 služba 0 0 Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 16 z 29

17 Služby- nákup teoretické akreditované části kurzu 5.3. Náklady vyplývající přímo ze smlouvy Publicita - novinové články Publicita - tvorba a udržování webu ks služba 0 0 ks služba Náklady na audit služba Bankovní poplatky měsíc Publicita - závěrečná konference pro veřejnost 5.4. Náklady na konference/kurzy ks konf./kurz Jiné náklady Drobné stavební úpravy Drobná stavební úprava úprava Přímá podpora , Mzdové příspěvky 7.2. Cestovné, ubytování a stravné 7.3. Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby 7.4. Jiné výše neuvedené náklady 8. Celkové uznatelné náklady 9. Celkové neuznatelné náklady osoba/měsí c osoba/škole ní osoba/měsí c Náklady celkem: Náklady na aktivity Klíčová aktivita Celkové náklady Jednotkové náklady Přípravná fáze projektu Fáze teoretického dodavatelského školení absolventů rekvalifikačního kurzu Přechod do zaměstnání, umístění na trhu práce Závěrečná fáze, evaluace projektu , , , , , , , ,50 Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 17 z 29

18 9. Předpokládané zdroje financování v Kč Veřejné spolufinancování: Příspěvek ze strukturálních fondů: Příspěvek z národních veřejných zdrojů: Financovaný ze státního rozpočtu: Financovaný z krajského rozpočtu: Náklady projektu Procenta z celkových nákladů , ,00 60, ,00 20, ,00 20,01 0,00 0 Soukromé spolufinancování: Vlastní zdroje: Ostatní zdroje: Přímé výnosy projektu: ,00 19, ,00 19,96 0,00 0 0,00 0 Celkové uznatelné náklady projektu: Celkové neuznatelné náklady projektu: Celkové náklady projektu: ,00 0, ,00 Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 18 z 29

19 10. Očekávané efekty projektu Multiplikační efekty Projekt má multiplikační efekty: Popis multiplikačních efektů: Ano Jedním z nedílných výstupů projektu bude ověření fungování principu vzdělávání a následného zaměstnání, tedy "výchova" pracovníků podle požadavků zaměstnavatelů - partnerů projektu. V rámci tohoto projektu by měla být vytvořena metodika práce, která by v sobě zahrnovala příklady dobré prezentace vzdělávácích programů uchazečům evidovaných na úřadech práce, jejich vhodné oslovení a výběr osob do kurzů. V rámci metodiky by měl být nastíněn základ vzdělávání v rámci teoretického vzdělávacího programu, metody práce a vzdělávání a přístupu k osobám z cílové skupiny. Samostatnou kapitolou pak bude umístění pracovníků do plného pracovního poměru u přijímacích organizací - partnerů projektu. Důkladně zde musí být psána funkce mentora, jeho náplň práce a zejména metody práce se zaměstnancem. dílnou součástí úspěšnosti projektu pak bude využití metody job rotation, kdy si každý takto přijatý pracovník osvojí práci na více pozicích a tím si ověří své znalosti nabyté studiem na škole a v rekvalifikačním kurzu. Tato metodika pak bude zpracována v elektronické podobě a šířena jako příklad dobré praxe ve formátu pdf. Takto se metodika může uplatnit jako manuál pro realizaci podobných aktivit zejnéna v municipalitách, ale také v neziskových organizacích s využitím prostředků Evropského sociálního fondu či jiných fondů, jejichž čerpání se nám otevře v roce 2007, kdy začíná nové plánovací období Evropské unie. Přidaná hodnota Popis přidané hodnoty projektu: Přidanou hodnotou projektu je zejména vyřešení situace a otázky: "Co po úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu?" Na tuto otázku právě reaguje projekt tím, že nejlepším 15 uchazečům nabídne pracovní uplatnění ve formě trvalého pracovního poměru na dobu určitou s délkou trvání 19 měsíců. Tento fakt má dva aspekty, sociální a motivační. Uchazeči o zaměstnání budou motivováni zúčastnit se nabízeného programu s vidinou pracovního umístění, budou se snažit teoretickou částí programu zvládnout a prosadit se, protože je čeká velká odměna ve formě trvalejšího zaměstnání. Sociálním aspektem je fakt, že zaměstnaní lidé nepobírají sociální dávky, takže neodčerpávají prostředky ze sociálního systému, naopak od nich budou prostředky přicházet v rámci plateb zaměstnance i zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění a na státní politiku zaměstnanosti. Navíc se u přijímacích organizací vyřeší problém, který nastal novelou zákona o zaměstnanosti, kdy se z tohoto zákona vypustil pojem praxe u zaměstnavatele, a instituce, které tento institut využívaly, zejména úřady či nestátní neziskové organizace tak přisly o platné pracovníky, na které nemusely vydávat žádné finanční prostředky. Absolventi kurzů budou k dispozici pouze a výhradně MěÚ ve Vsetíně či nestátním neziskovým organizacím, kde nebudou vytvářet žádnou konkureční výhodu. V rámci projektu vznikne také summary projektu - Příklad dobré praxe o rozsahu minimálně 5 stran, které bude zpracováno pouze v elektronické podobě ve formátu pdf, jenž bude rozesláno minimálně všem členům Národní sítě zdravých měst ČR (přibližně 40 členů). Na základě tohoto materiálu mohou i další municipality provozovat podobné aktivity na poli řešení problematiky nezaměstnanosti. Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 19 z 29

20 11. Výstupy a výsledky projektu Výstupy Název ukazatele: A Počet podpořených osob - klientů služeb Jednotka ukazatele: osoba Výchozí hodnota: 0 Plánovaná hodnota: 50 Název ukazatele: A Počet účastníků kurzů - klientů služeb Jednotka ukazatele: osoba Výchozí hodnota: 0 Plánovaná hodnota: 35 Název ukazatele: A Podíl účastníků kurzů s komponentou IT Jednotka ukazatele: % Výchozí hodnota: 0 Plánovaná hodnota: 100 Název ukazatele: A Podíl účastníků kurzů s komponentou ŽP Jednotka ukazatele: % Výchozí hodnota: 0 Plánovaná hodnota: 100 Název ukazatele: A Počet podpořených organizací Jednotka ukazatele: kus Výchozí hodnota: 0 Plánovaná hodnota: 3 Název ukazatele: A Počet podpořených pracovních míst Jednotka ukazatele: kus Výchozí hodnota: 0 Plánovaná hodnota: 15 Název ukazatele: A Počet podpoř. vzděl.programů Jednotka ukazatele: kus Výchozí hodnota: 0 Plánovaná hodnota: 1 Výsledky Název ukazatele: A Podíl úsp.abs,kurz-klient.sl. na cel.poč Jednotka ukazatele: % Výchozí hodnota: 0 Plánovaná hodnota: 65 Název ukazatele: A Podíl osob klientů sl,u kt.pod.spln.úč Jednotka ukazatele: % Výchozí hodnota: 0 Plánovaná hodnota: 46 Název ukazatele: A Počet nově vytvoř. či inovov. produktů Jednotka ukazatele: kus Výchozí hodnota: 0 Plánovaná hodnota: 1 Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: :55:12 Unikátní kód: Strana 20 z 29

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Správci Unikátní kód žádosti: UWapBD 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03 Název operačního programu: Operační program

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Rozpočet projektu podle druhů spolufinancování

Rozpočet projektu podle druhů spolufinancování Rozpočet projektu podle druhů spolufinancování Žadatel: Název projektu: Operační program a opatření: OP RLZ, Op. 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Vyhlašovatel výzvy: kraj Olomoucký Číslo výzvy:

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU PŘÍLOHA 6 PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU OBSAH...Chyba! Záložka není definována. 1. ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍ KAPACITY... 2 2. VAZBA INDIKÁTORŮ A AKTIVIT... 3 3. PODROBNÝ POPIS ANIMACÍ STRATEGIE CLLD...

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/ Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/13.00059 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Výzva k předkládání grantových projektů

Výzva k předkládání grantových projektů Výzva k předkládání grantových projektů 1/6 Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor trhu práce Správy služeb zaměstnanosti vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního

Více

Po roce do práce v Jihomoravském kraji

Po roce do práce v Jihomoravském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00029 Po roce do práce v Jihomoravském kraji Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 11. dubna 2013 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. CZ.1.04/2.1.00/70.00072 RECEPT NA ÚSPĚCH Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 28. května 2014 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu Inovativnost projektu

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu 1

Zpráva o výsledcích výběrového procesu 1 I. Identifikace grantového schématu Číslo priority 1 Název priority Číslo opatření 1.1 Název opatření Číslo grantového schématu Název grantového schématu Číslo výzvy 3 II. Obecné informace o výzvě Vyhlašovatel

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti TISKOVÁ ZPRÁVA 10. října 2005 PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti Společnost Sodexho Pass Česká Republika, a.s., ve spolupráci s úřady práce ve Znojmě, Vyškově a Hodoníně a s Ministerstvem

Více

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlašuje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PODPORU Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Nová příležitost Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. POSKYTOVATEL DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky REALIZÁTOR

Více

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání Modul 1 Příprava projektů v programovém období 2014+ Přenos dobré praxe z minulého programového období vlastní vedení

Více

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT CZ 1.04/2.1.00/13.00061 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Fond dalšího vzdělávání. www.fdv.mpsv.cz

Fond dalšího vzdělávání. www.fdv.mpsv.cz Fond dalšího vzdělávání www.fdv.mpsv.cz Poslání a cíle FDV příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Poslání podporovat uplatnitelnost občanů ČR prostřednictvím dalšího vzdělávání. Vize

Více

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 2007-2013 DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ GLOBÁLNÍ CÍL OP LZZ Globálním cílem operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Zadávací dokumentace. Název zakázky. Rekvalifikační kurzy na zvýšení znalostí a dovedností v informační technice. Zadavatel: Druh zakázky

Zadávací dokumentace. Název zakázky. Rekvalifikační kurzy na zvýšení znalostí a dovedností v informační technice. Zadavatel: Druh zakázky Zadávací dokumentace Název zakázky Rekvalifikační kurzy na zvýšení znalostí a dovedností v informační technice Zadavatel: ATOK Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu IČ: 00552062 DIČ: CZ00552062

Více

CZ.1.04/2.1.00/

CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná konference k regionálnímu individuálnímu projektu NA SKOK! CZ.1.04/2.1.00/13.00074 3. prosince 2012 Olomouc, Reprezentační sál Anag, Palác Bohemia Tento projekt je financován z prostředků ESF

Více

IX. Rozpočet projektu

IX. Rozpočet projektu IX. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Jednotka 0 OSOBNÍ NÁKLADY 0 438 893,00 7,74 0,00 0.0 Platy, odměny z dohod a pojistné.0.0.0.0.0.0.0.03.0.04.0.05.0.06.0.07.0.08.0.09.0.0.0..0..0.3.0.4.03.03.0.03.0.04.0.0

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Popis podporovaných aktivit Podpora zaměstnanosti

Popis podporovaných aktivit Podpora zaměstnanosti Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Podpora zaměstnanosti A) Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce a) Nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Finanční řízení. Ing. Jana Čandová

Finanční řízení. Ing. Jana Čandová Finanční řízení Ing. Jana Čandová 1 Obsah Rozpočet projektu Nepřímé náklady Nezpůsobilé výdaje 2 Základní pravidla přiměřenost hospodárnost účelnost efektivnost prokazatelnost časová způsobilost Rozpočet

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM

KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM NSZM - SROP 3.2 Helena Gajdušková, Kateřina Janošková Město Vsetín srdce Valašska (podhůří Beskyd, krásná příroda, bohatý folklór, blízko hranic se Slovenskem 30.000 obyvatel

Více

PODPORA PROSTUPNÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ÚSTECKO CHOMUTOVSKÉ AGLOMERACI

PODPORA PROSTUPNÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ÚSTECKO CHOMUTOVSKÉ AGLOMERACI Statutární město Ústí nad Labem jako nositel Integrované strategie Ústecko chomutovské aglomerace vyhlašuje 2. výzvu k předkládání projektových záměrů z Operačního Programu Zaměstnanost PODPORA PROSTUPNÉHO

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Vědecká knihovna v Olomouci červen 2007 Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Pozice Výše max. hodinové sazby 1. Vedoucí manažer

Pozice Výše max. hodinové sazby 1. Vedoucí manažer Přehled maximálních doporučených hodinových sazeb bez odvodů zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění pro pracovníky v projektech podpořených z programů přeshraniční spolupráce zaměstnané na HPP/DPP/DPČ

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1. Identifikace projektu Název projektu: Regionální centra pomoci a mobility Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Číslo priority: 3.1 Aktivní politika zaměstnanosti Území dopadu: CZ05 NUTS

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Odůvodněníí veřřejjné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Setkání zástupců krajů k problematice rozvoje lidských zdrojů s vazbou na trh práce. Hotel GRAND,Uherské Hradiště 02.04.2008

Setkání zástupců krajů k problematice rozvoje lidských zdrojů s vazbou na trh práce. Hotel GRAND,Uherské Hradiště 02.04.2008 Setkání zástupců krajů k problematice rozvoje lidských zdrojů s vazbou na trh práce Hotel GRAND,Uherské Hradiště 02.04.2008 Partnerství Úřadu práce ve Vsetíně v projektech financovaných ze SF EU Partnerství

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Záruky pro mladé v Jihočeském kraji

Záruky pro mladé v Jihočeském kraji Vítáme vás na informačním semináři projektu ESF Záruky pro mladé v Jihočeském kraji CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000007 Záruky pro mladé v Jihočeském kraji registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000007

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Vyplnění projektové žádosti

Vyplnění projektové žádosti Vyplnění projektové žádosti Projektová přihláška Benefit7 www.eu-zadost.cz www.eu-zadost.eu Projektová přihláška Benefit7 Registrace Přihlášení Registrační formulář Potvrzení registrace, aktivace Přihlášení

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Projekt: Informace o projektech Masarykovy veřejné knihovny Vsetín do strukturálních fondů EU. Praha, Inforum, květen 2005

Projekt: Informace o projektech Masarykovy veřejné knihovny Vsetín do strukturálních fondů EU. Praha, Inforum, květen 2005 Projekt: MASARYKOVA VEŘEJN EJNÁ KNIHOVNA JAKO INSTITUCE KOMUNITNÍCH AKTIVIT A CELOŽIVOTN IVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VSETÍNĚ Informace o projektech Masarykovy veřejné knihovny Vsetín do strukturálních fondů

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Číslo zprávy 4 Monitorované období 1 01.01.2011 3.10.2011 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření 5.3 Rozvoj

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

PŘÍKLAD PROJEKTU NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI

PŘÍKLAD PROJEKTU NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI PŘÍKLAD PROJEKTU NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI Ing. Zuzana Trojanová 12. 9. 2016 Praha 20. 9. 2016 Olomouc ZÁKLAD ÚSPĚŠNÉHO PROJEKTU Individuální přístup k osobám z cílových skupin Respektování specifických

Více

STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM, SPOLEK hledá vhodné uchazeče do svého týmu

STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM, SPOLEK hledá vhodné uchazeče do svého týmu STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM, SPOLEK hledá vhodné uchazeče do svého týmu Místo výkonu práce: Dolní Břežany u Prahy Úvazek: plný časový úvazek Naším cílem je podpora spolupráce mezi inovačními firmami,

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Pracujme společně! Projekt Evropského sociálního fondu

Pracujme společně! Projekt Evropského sociálního fondu Projekt Evropského sociálního fondu Pracujme společně! Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity CZ.1.04/3.3.00/85.00001

Více

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Cíle projektů Cílem tohoto projektu bylo vybrat zřad dlouhodobě nezaměstnaných,

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Praha 8.12.2008 Program dlouhodobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením rekvalifikace - praxe - zaměstnání nebo sebezaměstnání (CARENET II) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 Leden 2016 OBSAH 1 2 ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 7 2.1.1 ÚZEMÍ... 7 2.1.2 OBYVATELSTVO... 11 2.1.3 HOSPODÁŘSTVÍ... 30 2.1.4 INFRASTRUKTURA... 55 2.1.5 VYBAVENOST... 74 2.1.6

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 Monitorovací zprávy OP VK MONITOROVACÍ INDIKÁTORY CZ.1.7/2.4./12.45 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu O1/21 Stav ke dni 3.6.21 Výstupy

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Mikroregiony v Libereckém kraji 2. ZADAVATEL Název Odpovědný zástupce zadavatele Sídlo Úřad práce České republiky Ing. Marie Bílková generální ředitelka

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele

Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele provasvjmk.rcv.czhttp ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa programu: 2. Aktivní politika trhu práce

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více