Vysoká škola ekonomická v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové práce: Oponent diplomové práce: Bc. Ladislav Pelcl Ing. Dušan Chlapek, Ph.D. prof. Ing. Václav Řepa, CSc. Návrh koncepce IS/ICT pro Junák ČR školní rok 2008/2009

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité prameny a literaturu, ze kterých jsem čerpal. V Praze dne 16. června 2009 Ladislav Pelcl Poděkování Rád bych poděkoval Ing. Dušanu Chlapkovi, Ph.D. za podnětné vedení této diplomové práce. 2/87

3 Abstrakt Cílem diplomové práce je navržení informatické koncepce pro organizaci Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizace je občanským sdružením, zabývajícím se výchovou dětí a mládeže. Jak pro svou hlavní činnost, tak pro související administrativní, ekonomické a další oblasti využívá IS/ICT prostředky, které však v důsledku poměrně nekoordinovaného vývoje v řadě oblastí neumožňují organizaci pracovat efektivně s využitím aktuálních možností IS/ICT. Tím se snižuje její konkurenceschopnost. Práce se snaží přinést organizaci koncepci, kterou bude organizace schopna využít i v případě, že bude chtít některé její součástí v souladu se svými prioritami pozměnit. Práce se snaží ke koncepci IS/ICT dopracovat po úvodním představení organizace uvedením základních pojmů a přístupů k řízení IS/ICT. Dále poměrně zevrubně popisuje a analyzuje stávající IS/ICT řešení, používané v organizaci, aby tak identifikovala slabiny i možnosti do budoucna. S dílčím využitím metody potenciálu zlepšení stanovuje reálné možnosti zvýšení efektivity v různých klíčových aktivit. Velkou pozornost práce soustředí na návrh nových projektů IS/ICT, které by pomohly organizaci k efektivnějšímu fungování či získání konkurenčních výhod díky využití aktuálních trendů IS/ICT. Z navržených projektů dále sestavuje několik hlavních projektů a doporučuje organizaci způsob ohodnocení jejich strategické priority pro následnou realizaci. V samém závěru pak formuluje vlastní koncepci IS/ICT. Autorovým hlavním přínosem je schopnost poukázat na nová řešení, která mohou organizaci pomoci zefektivnit procesy, které aktuálně nefungují optimálně, způsobem, který využívá aktuální možnosti IS/ICT. Díky zkušenostem jak z práce v organizaci, tak v oboru IS/ICT se tak pokouší navrhnout moderní koncepci, uzpůsobenou na míru. Klíčová slova: informační koncepce strategie analýza IS/ICT 3/87

4 Abstract The main goal of the diploma thesis is creating a draft of an information strategy for Junák Association Scouts and Guides CZ. The organization is a Czech NGO, focused on education of children and young people. For both these main activities and also administrative, economical and other areas, it uses IS/ICT resources. Mainly due to a lack of coordination in their past development, in many fields these don t allow the organization to work efficiently and use the current potential of IS/ICT. This leads to diminishing of the organization s competitiveness. The thesis tries to bring such a strategy, that the organization could use even in the case it needs to be modified accordingly to its priorities. The thesis tries to reach the creation of the draft through a number of steps. Following the brief description of the organization, the thesis introduces basic terms and attitudes towards the IS/ICT governance. In order to identify both weaknesses and future potential, it thoroughly describes and analyzes the current IS/ICT projects currently in use in the organization. With partial use of the potential of improvement method, it states reasonable degree of efficiency improvement in various key activities. Great amount of focus is being spent on proposals of new projects, that could lead the organization to efficiency or raising its competitiveness through making the most of current trends in IS/ICT. Major projects are put together out of the proposals as well as the method of their evaluation in relation to the strategic priorities of the organization. Finally, the information strategy is defined. Author s main contribution is in his capability to point out new solutions which could help to improve non-optimal processes in a way, that makes use of current potential of IS/ICT. Using his experience from both the organization itself and the IS/ICT field, he tries to create modern, tailormade information strategy. Keywords: information strategy analysis IS/ICT potential 4/87

5 Obsah 1. Úvod Vymezení tématu práce a důvod výběru tématu Současný stav Cíle práce a způsob jejich dosažení Přínosy práce Předpoklady a omezení práce Přístupy k řešení IS/ICT Informační strategie a koncepce Aplikační architektury Architektura klient-server Architektura orientovaná na služby Vícevrstvá architektura Možnosti vývoje IS/ICT řešení Vlastní vývoj Externí vývoj, vlastní provoz Outsourcing ASP Shrnutí Zmapování oblastí pokrytých současným IS/ICT Obecný pohled na organizaci a její přístup k řízení informatiky Rozdělení oblastí Stávající aplikace a řešení Oblast výchovná (program a jeho vývoj) Oblast evidence členů a jednotek Oblast ekonomická Oblast řízení a správy Oblast personalistická Oblast interní komunikace Oblast propagace Oblast IS/ICT Závěr k oblastem pokrytým dosavadním IS/ICT Potenciál zlepšení Určení klíčových aktivit a jejich priorit Určení absolutního potenciálu zlepšení klíčových aktivit Práce s online evidencí /87

6 Objednávání časopisů Sdílení znalostí a vědomostí Náborová propagace oddílů Zpracování administrativní a ekonomické agendy Interní komunikace online Využívání nástrojů pro spolupráci Vychovávání a setkávání mladších členů online Určení reálného potenciálu zlepšení klíčových aktivit Práce s online evidencí Objednávání časopisů Sdílení znalostí a vědomostí Náborová propagace oddílů Zpracování administrativní a ekonomické agendy Interní komunikace online Využívání nástrojů pro spolupráci Vychovávání a setkávání mladších členů online Hodnocení dosažení reálného potenciálu zlepšení Návrhy nových IS/ICT řešení Úvodní předpoklady Míra úspěšnosti projektů v závislosti na účasti jednotek Vliv zavedení evidence členů a jednotek online Nově navrhované aplikace a řešení Přehled oblastí a navrhovaných řešení Oblast výchovná (program a jeho vývoj) Oblast evidence členů a jednotek Oblast ekonomická Oblast řízení a správy Oblast personalistická Oblast interní komunikace Oblast propagace Oblast IS/ICT Návrh koncepce IS/ICT Návrh hlavních projektů Projekt č. 1 evidence Projekt č. 2 sdílení znalostí Projekt č. 3 podpora náborů Projekt č. 4 online agendy /87

7 Projekt č. 5 komunikační portál Další projekty Výběr strategicky důležitých projektů Doporučení k posloupnosti projektů a jejich řízení Budoucnost stávajících aplikací Shrnutí koncepce Závěr Přehled literatury a informačních zdrojů Terminologický slovník /87

8 1. Úvod 1.1. Vymezení tématu práce a důvod výběru tématu Tato práce se zabývá tématem vytvoření koncepce pro IS/ICT 1 pro Junáka svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák). Rozsah tématu je poměrně široký; práce má ambice hledat cesty ke zvýšení efektivity fungování organizace prostřednictvím IS/ICT v celém spektru jejích činností (ač v různém rozsahu). V rámci tématu práce klade značný důraz na analýzu současného stavu a následně vytipování vhodných nových řešení. Důvody volby tématu lze najít jak objektivní, tak subjektivní. Mezi objektivní důvody patří jistě aktuálnost této problematiky u organizace, která v současnosti stále silněji naráží na potřebu zefektivnit některé své existující procesy, ať již kvůli úsporám času a energie či jako nutný předpoklad pro nové rozvojové projekty. Organizace také z povzdálí sleduje moderní trendy, nabízené v oblasti IS/ICT, a poměrně jasně tak spatřuje své zaostávání a s ním spojené nevýhody ušlých příležitostí. V organizaci tedy existuje objektivní potřeba analýzy, která je cílem této práce, v zájmu zachování a zvýšení konkurenceschopnosti organizace. Subjektivním důvodem pro volbu tématu pak jsou autorovy dlouholeté zkušenosti s fungováním Junáka získané při dobrovolné činnosti na celé řadě úrovní a pozic, a tedy zkušenosti s existujícími procesy i potřebami případných nových procesů. Nabízí se tak možnost skloubit zkušenosti z fungování organizace (ač jistě budou potřeba další jejich zdroje) s analytickými schopnostmi, získanými během studia Současný stav Junák je jednou z největších dětských organizací v ČR se svými cca. 44 tisíci členy, převážně dětmi. Je jednoznačně nejznámější českou skautskou organizací; skauting pak můžeme nazvat filosofií či myšlenkovým proudem, který se snaží o zlepšení světa prostřednictvím jednotlivých lidí. Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství. [1, str. 1] Základním nástrojem pro výchovu dětí jsou skautské oddíly, o program oddílů se stará několik tisíc dospělých. Skauting je mezinárodním hnutím, které existuje ve 216 zemích světa a vzniklo ve Velké Británii před 1. světovou válkou. Organizace Junák, potažmo český skauting, má takřka stoletou tradici a pohnutou historii, během které bylo třikrát fungování organizace zakázáno nacisty a komunisty. 8/87

9 V roce 1990 byla organizace obnovena ve formě občanského sdružení ve smyslu zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů [2]. Skládá se z několika stovek organizačních jednotek s vlastní právní subjektivitou krajských, okresních a základních, které sdružují dětské oddíly. Na celostátní úrovni funguje Kancelář ústředí Junáka, která profesionálně zajišťuje fungování některých zásadních agend. Od obnovy Junáka do dnešní doby organizace řešila postupně více a více svých potřeb prostřednictvím prostředků IS/ICT. Historicky tak můžeme jmenovat např. evidenci členů, ekonomické a účetní agendy či kancelářský software. S rozvojem Internetu v devadesátých letech přibyla do dnešní doby celá řada webových aplikací, zejména pak různé CMS 2, webové prezentace či jednoúčelové webové aplikace. Organizace provozuje vlastní server pro web-hosting 3 prezentací svých jednotek či různých webových aplikací. V současné době celá řada organizačních jednotek Junáka pracuje s informacemi o svých členech ve svých webových aplikacích různých účelů. Evidence členů na celorepublikové úrovni však probíhá již sedmým rokem s využitím off-line aplikace 4, která data ukládá ve formátu XML 5, jednou ročně. To v řadě případů způsobuje neaktuálnost údajů a v důsledku i vznik duplicitních databází na jednotlivých jednotkách, která chtějí pracovat se svými aktuálními daty on-line. V důsledku rozhodnutí o zasílání časopisu všem členům se v roce 2008 objevila nevyhnutelná potřeba pracovat průběžně s aktuálními daty členů a tím i jako jedna z variant vývoj nového IS/ICT řešení, které by pomohlo konkurenceschopnosti organizace i v dalších oblastech Cíle práce a způsob jejich dosažení Hlavním cílem práce je vytvoření koncepce IS/ICT. Po výběru vhodné metodiky bude provedena analýza současného stavu organizace, zhodnocení možných zlepšení. Následovat bude vytipování možných vhodných řešení a posléze návrh vlastní koncepce tedy návrh hlavních projektů k realizaci, řešení jejich posloupnosti a integraci s některými stávajícími řešeními. Jako podklady pro analýzu poslouží dokumentace existujících IS/ICT řešení a další data týkající se fungování organizace. S využitím těchto dat a vhodné metodiky pak budou vytipovány další klíčové aktivity, jejichž podpoření významně zefektivní fungování organizace. Kritériem pro posouzení dosažení cíle práce je fakt, zda bude organizace schopna navrženou koncepci IS/ICT využít pro svůj další rozvoj v této oblasti Přínosy práce Hlavním přínosem práce je vytvoření komplexního podkladu pro rozhodnutí o budoucí podobě IS/ICT řešení Junáka. Vzhledem k některým rozbíhajícím se projektům může konkrétní přínos 9/87

10 spočívat také v doplnění či ujasnění dílčího projektu a jeho zasazení do souvislostí ostatních budoucích či stávajících projektů. Přínos v rovině inspirace pro nová řešení je možné nalézt i u jednotlivých nových navrhovaných projektů, které ve výsledku nebudou z hlediska organizace prioritní a nebudou realizovány či budou odloženy kvůli nedostatku prostředků. Tyto projekty mohou stále být impulsem pro některé krajské či základní organizační jednotky, které se mohou pokusit některé pro ně zvláště užitečné prvky realizovat ve vlastní režii při napojení na základní modul IS/ICT na straně ústředí Předpoklady a omezení práce V některých oblastech práce naráží na neexistenci dostatku relevantních dat a některé závěry se tak významně opírají o autorovy předpoklady. V textu toto bude zřejmé. Jedním z omezení práce je pak její aktuálnost a tedy využitelnost poměrně časově omezená. Rychlost vývoje v oblasti IS/ICT a ostatně i dynamika ve vývoji organizace předpokládá opakované vyhodnocování; práce k tomu tak dává přinejmenším nějaká východiska. 10/87

11 2. Přístupy k řešení IS/ICT Po úvodních ujasněních o tématu práce, jejích cílech a přínosech přichází kapitola druhá, vytvářející již předpoklady k dosažení cílů práce kapitola shrnuje existující přístupy k řešení IS/ICT a zahrnuje také výběr metodiky pro další postup Informační strategie a koncepce Východiskem návrhu IS/IT je globální podniková strategie, která určuje hlavní směry a priority rozvoje podniku. Na globální podnikovou strategii navazuje informační strategie, jejímž cílem je navrhnout celkovou koncepci IS/IT podniku tak, aby byly optimálně podpořeny celopodnikové cíle definované v GST, a navrhnout jednotlivé kroky realizace této koncepce, tj. navrhnout jednotlivé postupně budované verze IS/IT. [3, str. 124] při popisu metodiky MDIS 6. Podobně se vyjadřuje [4, str. 371], když uvádí: Cílem strategického řízení informatiky je dosažení jejího racionálního dlouhodobého rozvoje ve vazbě na strategické a podnikatelské záměry společnosti, dosažení vyšší kvality informačního systému, především ve funkcionalitě, disponibilitě a úrovni poskytovaných služeb širokému spektru uživatelů a zákazníků. Hlavní náplní strategického řízení IS/ICT je proces formulace a periodické aktualizace celkové koncepce IS/ICT, tj. informační strategie. Informatika je tedy jedním z nástrojů k dosažení cílů organizace. Umožňuje ve spolupráci s dalšími nástroji přeměnu vize organizace ve strategické záměry a postupně až nejdrobnější jednotlivé cíle. Cíle, jejichž splnění posouvá organizaci vždy o kousek blíže její dlouhodobé vizi. Metodika COBIT uvádí v první fázi svého procesu Plan and organize právě vytváření strategického plánu IS/ICT, který stanoví, jak se cíle této oblasti budou podílet na dosažení strategických cílů organizace s nimi spojenými náklady a riziky [5, str. 30]. Pro úspěšné podílení se na dosažení cílů je třeba začlenit oblast IS/ICT již do vytváření celkového strategického plánu organizace a nikoliv jen do plnění stanovených úkolů. Je prospěšné, když při vytváření strategie organizace mohou být stanovované cíle navrhovány či připomínkovány rovnou i z ohledu na oblast IS/ICT. Zastoupení odborníků v této fázi může pomoci organizaci odhalit možné konkurenční výhody, které by v důsledku rychlého technologického pokroku jinak mohly organizaci zůstat skryty. Podobně je to pochopitelně i v ostatních oblastech. Vzniklá strategie organizace pak dává dostatečné základy pro tvoření navazujících dílčích strategií, které spolu díky společnému základu mohou souviset a spolupracovat. Na informatiku budou klást požadavky změny v obchodní či výrobní strategii, informační strategie může mít návaznosti do strategie personální apod. 11/87

12 Zajímavou metodiku tvorby celkové strategie organizace i navazujících strategií a projektů popisuje [6, str. 47]. V řadě kroků postupně identifikuje aktuální cenové i jiné trendy, identifikuje jednotlivé procesy pomocí BPR 7 či jiných metod a určuje klíčové aktivity těchto procesů. U nich se následně pokouší o stanovení absolutního potenciálu zlepšení, stanovení interních limitů pro toto zlepšení a následně reálný potenciál zlepšení. Dále formuluje metriky procesů, navrhuje hlavní projekty k dosažení úrovně reálného potenciálu zlepšení v době jednoho roku a utváří či aktualizuje tak celkovou strategii organizace. Vybrané kroky této metodiky budou použity ve čtvrté kapitole. V zásadě v podobném duchu nahlíží na tvorbu strategie metodika MMDIS 8, konkrétně tedy informační strategie. Z hlediska obsahu informační strategie [7, str. 36] popisuje její použití takto: základ pro zpracování poptávkového dokumentu na systémovou integraci, základ pro zadávání jednotlivých projektů, jejich vzájemnou koordinaci a kontrolu řešení, definuje vzájemné vazby mezi projekty IS/ICT a ostatními projekty podnikového rozvoje, základem pro řešitele (externí i interní) jednotlivých projektů, úvodních studií a další dokumentace, základ pro kontrolu vývoje informačního systému (jeho obsahu, harmonogramu, technologické úrovně, nákladů a efektů). V [4, str. 371] je za klíčové součásti informační strategie považována zejména aplikační a technologická architektura IS/ICT a od nich odvozený rámcový plán projektů, případně strategii outsourcingu Aplikační architektury Ve chvíli, kdy je z informační strategie jasné, jakých cílů chceme ve vztahu k organizaci dosáhnout, přichází čas mimo jiné na zvážení zmíněné aplikační architektury IS/ICT řešení. Vzhledem k zaměření práce by bylo vhodné přiblížit alespoň několik potenciálně zajímavých modelů. Poznatky z této oblasti budou přínosné v kapitole šesté pro formulování koncepce IS/ICT. 12/87

13 Architektura klient-server Architektura popisuje vztah dvou programů, kde klient vznáší požadavky na server. Ten může požadavky předávat dále sám (viz vícevrstvá architektura níže). Ukázkovým příkladem aplikace této architektury je používání webového prohlížeče v kombinaci s webovým serverem. Specifikem uvedeného příkladu je jeho velký rozmach od statických webových stránek ve formátu HTML 9 došlo postupně k vytváření webových aplikací, zpřístupňující informace přes webové rozhraní. Další revolucí pokračuje tzv. Web s pomocí dalších technologií, jako např. AJAX 11, který posouvá možnosti uživatelského rozhraní webových aplikací takřka na úroveň klasických desktopových aplikací. Podstatné pro úvahy o volbě aplikační architektury pro IS/ICT kterékoliv organizace, včetně Junáka, je skutečnost, že uživatelské rozhraní webu je stále rostoucí skupině uživatelů intuitivně známo. Přicházejí s ním do styku při čtení zpravodajství, psaní ů či publikování v redakčních systémech. Webové aplikace jsou přitom extrémně nenáročné na programové vybavení uživatelů spokojí se s téměř kterýmkoliv webovým prohlížečem, včetně aplikací v mobilních telefonech či zařízeních PDA 12. Vzhledem k rozsahu organizace je i tento fakt z hlediska případné distribuce klientského software důležitý Architektura orientovaná na služby Další z pozoruhodných modelů se skrývá v angličtině pod zkratkou SOA. Jde o přístup k návrhu nových systémů i integraci stávajících, který se snaží mimo jiné o vytváření modulární struktury, založené na službách částech programu, které typicky vykonávají poměrně jednoduché činnosti s jasně popsanými vstupy a výstupy. Služby spolu komunikují pomocí zpráv a tím se skládá dohromady výsledná aplikace či systém. Toto uspořádání, které se může jevit jako velmi vhodné pro integraci existujících systémů, může mít velmi pozitivní dopady i pro vývoj celých nových systémů (oproti historicky používaným monolitickým aplikacím a systémům). Architektura je založena na celé řadě standardů, jako je XML, SOAP 13, WSDL 14 či UDDI 15, které umožňují jednotlivé služby popsat, stanovují pravidla pro jejich komunikaci a dokonce umožňují vytvářet adresáře těchto služeb [8, str. 363]. Díky volným vazbám jednotlivých služeb, ohraničených pouze standardy, je možné dosáhnout spolupráce i u systémů na různých softwarových platformách i operačních systémech. Uvedené fakty by mohly velmi nahrát možné otevřenosti IS/ICT řešení organizace směrem k dílčím aplikacím, vyvíjeným nezávisle organizačními jednotkami pro vlastní potřebu. 13/87

14 Vícevrstvá architektura Přestože by bylo možné u této architektury vysledovat již zmíněný model klient-server, je vhodné zmínit ji z jiného důvodu. Architektura postavená na více vrstvách odděluje od sebe přinejmenším prezentační, aplikační a datovou vrstvu. Dalších vrstev může být i více ve formě middleware 16, zprostředkující např. předávání zpráv mezi jednotlivými aplikacemi ESB 17. Význam vrstev tkví v možnosti oddělení jednotlivých částí, které je následně možné lépe zabezpečit, škálovat či propojovat (v případě webových služeb a SOA). Oproti monolitickým aplikacím tak je hůře možné narušit z pozice uživatele bezpečnost datové vrstvy, je možné umístit jednotlivé vrstvy v případě velké zátěže na samostatné stroje či clustery. Závazná jsou specifikace rozhraní vrstev, v případě dílčí změny uvnitř se tak není třeba obávat negativního dopadu na chování ostatních vrstev Možnosti vývoje IS/ICT řešení V kapitole o informační strategii a koncepci již bylo zmíněno jedno z důležitých strategických rozhodnutí, které se oblasti IS/ICT vztahuje. Organizace by měla mít jasno v tom, jakým způsobem dojde k dosažení svých informatických cílů zda potřebné nástroje vyvine sama či použije existující řešení, zda ho dále bude udržovat vlastními silami nebo si najde vhodného dodavatele. Jednotlivé aspekty této otázky mohou mít podstatné souvislosti, proto dále následuje stručný popis jednotlivých variant, které mohou být z pohledu této práce zajímavá pro formulaci doporučení v šesté kapitole Vlastní vývoj Ve chvíli, kdy organizace naráží na požadavky, které není schopný zajistit existující TASW 18, jednou z možností je vyvinout si IASW 19 na míru. Tato varianta má nicméně značné personální i finanční požadavky, které jsou navíc zaměřeny mimo oblast hlavní činnosti organizace. V důsledku toho je pravděpodobné, že organizace nebude mít k dispozici takovou úroveň know how, jako firmy specializované na vývoj software, což se může projevit v nárůstu nákladů či snížené kvalitě výsledného produktu Externí vývoj, vlastní provoz V dnešní době podle [9, str. 18] přesáhly požadavky vývoje software pro organizace jejich možnosti a na tuto oblast orientují firmy, které dodávají specializovaný TASW, zejména v podobě ERP 20. Scénář se změnil následovně: Podnik koupí ERP systém a potřebný základní software 14/87

15 a hardware od externích dodavatelů. ERP systém v podniku nainstaluje a zprovozní další specializovaná IT firma, tzv. systémový integrátor. Podnik pak provozuje IS/ICT vlastními silami. Pro tuto variantu platí obdobné nevýhody, jako pro minulý model. Organizace sice nakoupí řešení, které obvykle vzniklo s využitím best practices v oboru, a které je profesionálně nasazeno, a to za jasnou cenu. Další údržba a vývoj systému si však stále vyžaduje velké množství finančních a personálních zdrojů, která jsou pro organizaci poměrně fixní položkou v případě změny požadavků není schopen levně snížit rozsah jedněch služeb a zavést služby nové, jelikož již vlastní hardware a software, připravený pro původní řešení. V případě změny organizace řeší náročný projekt, který je pak v téměř v polovině případů zastaven před ukončením či překročí plánovaný rozpočet, v dalších 40 % pak nepřináší plánované přínosy [9, str. 19]. To vše navzdory existenci propracovaných metodik Outsourcing Problémy popsané u minulých modelů se mnoho organizací snaží řešit tzv. outsourcingem tedy přenecháním kompletního provozu informačního systému na dodavatele a nastavením souvisejícího smluvního vztahu. Organizace se tak může soustředit na svou hlavní činnost, kde může získávat konkurenční výhodu. Může změnou smlouvy bez dalších nákladů měnit rozsah poskytovaných služeb. Smluvní vztah je ovšem podle [10, str. 62] kritickým momentem outsourcingu. Mezi organizací a dodavatelem dochází k dohodě o úrovni poskytovaných služeb, tzv. SLA, která popisuje informatickou služby z hlediska obsahu, objemu, kvality a ceny definuje požadavky na systém v terminologii, které rozumí manažeři podniku [9, str. 22]. Přínosy z outsourcingu však podle [9, str. 21] významně klesají při outsourcování nestandardních vysoce customizovaných aplikací, které dodavatel služeb nemůže nabídnout dalším klientům a jeho náklady v důsledku toho neklesají. V určitém smyslu se tak z části dostává do původní pozice organizace outsourcovaná služba se ocitá mimo jeho hlavní činnost a tím ztrácí konkurenční výhodu on ASP Dalším evolučním modelem je ASP 21, kdy dodavatel poskytuje organizaci definovanou informatickou službu online. Významným technologickým předpokladem pro tento model je velké rozšíření připojení k Internetu a také obecný kvalitativní nárůst telekomunikačních cest organizace si může dovolit využívat služby, které jsou provozovány ve vzdáleném výpočetním centru dodavatele, díky rychlým a spolehlivým linkám. Z technologického hlediska je pro tento model přínosné i architektury popsané v předchozí kapitole uživatelé využívají lehkého klienta v podobě webového prohlížeče, systémy se mohou skládat z řady webových služeb. 15/87

16 I zde se však setkáváme s omezením zaměření aplikací velkou výhodou jsou podle [9, str. 107] malé nároky na customizaci 22, jelikož umožňují rozložení nákladů na více klientů. Díky možnostem konektivity mohou dodavatelé poskytovat prakticky totožnou službu z jednoho místa velkému množství organizací. Výhodou pro organizaci je používání nejnovější verze aplikace bez nutnosti řešit složitě distribuci aktualizací. I zde je pochopitelně kladen velký důraz na SLA, kde kromě zmíněných parametrů je pro organizace často podstatná také ochrana dat tentokrát umístěných mimo organizaci Shrnutí Uvedené tři části popsaly aktuální přístupy k řešení oblasti IS/ICT tak, aby bylo možné posoudit jejich možný přínos a vliv pro vývoj IS/ICT řešení Junáka, pro které bude řada uvedených specifik podstatných. V další kapitole bude zmíněn současný přístup organizace ke strategickému plánování. Aplikační architektura může být z hlediska rozmístění organizace po celé republice také podstatná, podobně jako nároky na uživatele systému možnost využít standardní webový prohlížeč je při desetitisících členů dobrovolníků poměrně zásadní. Organizace může mít i specifické předpoklady pro volbu způsobu vývoje, je schopna na bázi dobrovolné práce získat i vysoce odbornou práci, přesto přinejmenším některé aspekty IS/ICT jsou pro ni tak kritické, že je bude chtít mít podložené SLA s jasnými garancemi a tedy profesionálními dodavateli. 16/87

17 3. Zmapování oblastí pokrytých současným IS/ICT V minulé kapitole byly zmíněny aktuální přístupy a trendy v oblasti IS/ICT, předmětem této kapitoly bude přiblížení současného fungování IS/ICT v organizaci Obecný pohled na organizaci a její přístup k řízení informatiky Jednou z hlavních charakteristik IS/ICT Junáka v období po roce 1990, které je pro uvažování o IS/ICT relevantní, je roztříštěnost. Za celou tuto dobu zřejmě nedošlo k tvorbě informační strategie, která by pomohla navázat oblast informatiky na celkovou či globální strategii Junáka. Přesto se v řadě případů daří strategické záměry s využitím IT technologií naplňovat, příkladem může být část zhodnocení části strategie Junáka do roku 2005: Budeme mít dobře fungující síť informačních center, každá podstatná informace dorazí k adresátovi do 48 hodin. [11, str. 7] Informační systém v Junáku se postupně zlepšuje, hlavní informace z ústředí ke členům jdou prostřednictvím Junáka hlásí, Internetu a balíčků. Na internetu jsou informace neúplné, nepřesné a nestrukturované. [12, str. 8] S odstupem několika let lze u tohoto případu již těžko konkrétně určit, zda ke zlepšení došlo díky důslednému uplatnění strategie či zda hlavním impulsem ke zřízení informačního systému byly zkrátka jen nové technické možnosti, kterých organizace intuitivně využila (případně zaštítěna strategií). Vznik nového software pro evidenci členů s poměrně zásadními zlepšeními v roce 2003 tak zhodnocení strategie vcelku nijak nezmiňuje. Jiným případem je výběr software pro vedení účetnictví kolem roku 2004 se objevila legislativou daná nutnost přejít na tzv. podvojné účetnictví (drtivá většina jednotek Junáka přitom účtovala v tzv. jednoduchém účetnictví), což bylo impulsem pro vedení organizace k výběru a doporučení software pro vedení podvojného účetnictví, aby tak Kancelář ústředí Junáka zvládala poskytovat jednotkám metodickou podporu. Výše uvedené by poukazovalo na slabé schopnosti vedení organizace v oblasti strategického řízení, ve hře jsou však ještě přinejmenším dva zajímavé faktory. Prvním je značná rozmanitost organizace. Jak již bylo řečeno v úvodu, organizační struktura Junáka popisuje krajské, okresní a základní organizační jednotky [13, str. 6]. Dále pak zmiňuje také zvláštní organizační jednotky. Základní organizační jednotky sdružují oddíly v rámci jedné lokality (města, několika vesnic) a poskytují jim materiální, finanční, metodické a další zázemí. Okresní a krajské úrovně se zpravidla soustřeďují na vzdělávání vedoucích oddílů a administrativní záležitosti, nicméně ambice některých přesahují až ke krajským akcím či propagačním kampaním. 17/87

18 Mezi oddíly můžeme rozlišit několik výchovných kategorií (podle věku a pohlaví), rozlišujeme i oddíly s vodáckým či náboženským zaměřením. Oddíly se však velmi liší i nad rámec tohoto dělení regionálními specifiky, počtem členů, filosofií svých vedoucích, symbolickým rámce činnosti aj. Podobné odlišnosti, byť menší, lze odpozorovat i u organizačních jednotek. Potřeby jednotlivých jednotek napříč republikou a organizační strukturou jsou proto v některých aspektech velmi různé a místy i protichůdné. S tímto vědomím jsou tedy strategické plány vytvářeny, s cílem neregulovat nepodstatné záležitosti, ale soustředit se na ty významné. Tento fakt je klíčový pro přijetí strategických záměrů napříč celou organizací ve vyšší míře než v organizacích komerčního typu. Souvisí úzce s motivací dospělých členů organizace zapojit se nejen do naplňování těchto záměrů, ale obecně do práce pro organizaci. Vzhledem k dobrovolnému charakteru organizace (s výjimkou několika zaměstnanců Kanceláře ústředí Junáka a Tiskového a distribučního centra jsou víceméně všichni dospělí dobrovolníky) je při jejím řízení nutné opakovaně si pokládat otázku, zda je konkrétní opatření zásadní pro udržení či zvýšení kvality organizace a jaké negativní účinky může mít na svou cílovou skupinu. Případnou frustraci pracovníků se nelze na rozdíl od komerčních organizací pokoušet kompenzovat finančním ohodnocením a z něj plynoucí motivací. Nicméně vzhledem k demokratickému systému fungování organizace toto nebývá tak velkým problémem. Díky tomu, že lidé v organizaci mohou strategické i jiné záměry ovlivnit, se s nimi snadněji ztotožňují a stávají se jejich realizátory. Nicméně klíčovým závěrem je z pohledu autora snaha nevytvářet nepotřebné regulace či vnitřní předpisy, jelikož vždy se může objevit někdo, komu budou na překážku. Ve světle toho si snad lze z části vysvětlit, proč se organizace v uplynulých letech nechávala vláčet okolnostmi a pouze reagovat na některé impulsy ze svého okolí. Druhý faktor se již v zásadě také objevil jde o náročnost vytváření a implementací strategií při omezeném množství lidských zdrojů. Organizace disponuje množstvím odborníků, schopných na formulacích dílčích strategií, včetně té informační, pracovat na dobrovolnické bázi. Méně už se daří nalézt mezi pracovníky takové, kteří by zvládli tyto činnosti koordinovat a stimulovat. Je možné, že není lehké vytvořit pracovní místo projektového vedoucího (či lépe několika) tváří v tvář ostatním výdajům a narůstajícím nákladům; potenciálním problémem může být také výše platů v neziskové sféře pro tyto odborníky. Tolik tedy k důvodům, proč Junák zatím nevytvořil a neimplementoval svou informační strategii. 18/87

19 3.2. Rozdělení oblastí V následujících částech této kapitoly budou blíže přiblíženy jednotlivé oblasti, které jsou v současné době pokryty IS/ICT. Jejich přehled je volně inspirován [9, str. 106]. Oblasti pokryté IS/ICT v Junáku Oblast výchovná (program a jeho vývoj) Oblast evidence členů a jednotek Oblast ekonomická Oblast řízení a správy Oblast personalistická Oblast interní komunikace Oblast propagace Oblast IS/ICT Obrázek 1: Oblasti pokryté IS/ICT v Junáku [autor podle 9, str. 106] Jednotlivé oblasti budou na následujících stránkách podrobněji charakterizovány; po krátkém obecném úvodu do problematiky oblasti budou uvedeny IS/ICT řešení, používaná v současné době. Jednotlivá řešení budou číslována pro snazší orientaci a budou dle potřeby a rozsahu dále popsána, zejména pak jejich základní funkcionalita, skupina uživatelů aj Stávající aplikace a řešení Oblast výchovná (program a jeho vývoj) Oblast výchovy je pro Junáka klíčová, jde o hlavní produkt jeho činnosti, jak je zřejmé z poslání Junáka, zmíněného v úvodu. Junák se snaží vychovávat děti ve svých oddílech tak, aby z nich byli charakterní lidé, schopní života ve společnosti. Vlastní aktivity oddílů, tedy jejich program, z většinové části ovlivňují úspěšnost tohoto snažení organizace. Snahou organizace by mělo být dosažení co největší efektivity v této oblasti, protože právě to zvyšuje konkurenceschopnost organizace. Nejde ani o příliš nadnesené tvrzení bude-li program neefektivní a nezaujme děti v oddílech, sníží se počet členů organizace a tím i její vliv ve prospěch jiných aktivit, kterými děti mohou vyplnit svůj volný čas např. hraní počítačových her, sledování televize, sportovní oddíly aj. Tím by se snížil dopad úsilí organizace, což by pravděpodobně mělo dopad i na financování organizace. Oblast výchovy je proto pro Junáka zásadní a velmi důležitou oblastí. V současné době existuje však pouze několik IS/ICT řešení, které se na tuto oblast orientují. 19/87

20 Databáze programů (S1) Při přípravě programu oddílu mohou vedoucím ušetřit čas aktivity, vymyšlené ostatními. Webová aplikace tedy funguje na principu sdílení znalostí. Umožňuje jak vyhledávání programů dle věkových kategorií, zacílení, délky či prostředí, ve kterém se program může odehrávat. Programy je možné i zadávat, čehož však z členů organizace využívá minimum drtivá většina zadaných programů pochází z dílny metodických skupin ústředí. Aplikace je dostupná na URI 23 : Technicky vzato jde tedy o webovou aplikaci, která komukoliv umožňuje vyhledávání programů, po přihlášení umožňuje programy přidávat. Je součástí portálu Skautská křižovatka (S18), viz dále. Aplikace vyvinuli placení pracovníci Junáka. Teepek.cz (S2) Výstupem projektu, jehož cílovou skupinou jsou přímo děti ze skautských oddílů, je aplikace Teepek.cz. Vznikl coby náhrada časopisu pro věkovou skupinu let. Svým uživatelům nabízí širokou škálu článků, připravovaných redakcí a uživateli samotnými, dále možnost zasílat ostatním uživatelům zprávy, diskutovat ve fórech, hlasovat v anketách, možností vyhledávání aj. Aplikace je dostupná na URI: Technickým řešením je i tentokrát webová aplikace, představuje samostatný portál na platformě CMS systému WebRedie společnosti Továrna: WebRedie je náš vlastní redakční systém určený pro správu obsahu všech typů webových stránek od malých internetových prezentací a microsite až po velké zpravodajské servery [14]. Zprovoznění aplikace zrealizovala jmenovaná firma na zakázku, další vývoj realizují placení zaměstnanci Junáka. RoverNet (S3) Oproti předešlému řešení, RoverNet je záležitostí poměrně samonosnou. Jeho snahou je být komunitním webem pro věkovou skupinu tzv. roverů členů Junáka ve věku let. Jeho součástí je kalendář akcí, diskusní fóra a databáze odkazů. Těžištěm jsou však články na hlavní straně, které může psát kdokoliv, RoverNet také postrádá redakci. Aplikace je dostupná na URI: RoverNet byl zprovozněn na dobrovolnické bázi v roce 2004, jeho další údržbu provádějí také dobrovolníci. Shrnutí Vzhledem k důležitosti této oblasti a záběru současných IS/ICT řešení by bylo vhodné pokusit se přinejmenším zachovat stávající aplikace, zvážit možnosti jejich rozšíření a obecně vytipovat další 20/87

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele MINISTERSTVO VNITRA odbor strukturálních fondů č.j. MV- 82945-5 /OSF Praha dne 24. listopadu 2009 Počet listů: 5 Odpověď zadavatele na otázky ze dne 20. listopadu 2009 k Zadávací dokumentaci na veřejnou

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyjádření k oponentnímu posudku zpracovanému společností Deloitte Advisory, s.r.o. Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 11. 3. 2014 (verze 1.00)

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů. Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013

Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů. Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013 Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013 Agenda 1) Požadavky organizací veřejného sektoru 2) Porovnání standardních a specializovaných BI 3)

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

2. Podnik a jeho řízení

2. Podnik a jeho řízení 2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku Vazba strategie procesy Strategie podniku SWOT analýza Podnik a IS Strategie IS/ICT Projekty 1/35 Řízení podniku - 1 Vrcholové vedení Řídící aktivity

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP

Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha listopad 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

IS RŽP. informační systém pro vedení živnostenského rejstříku a jeho propojení na registry veřejné správy. Ministerstvo průmyslu a obchodu

IS RŽP. informační systém pro vedení živnostenského rejstříku a jeho propojení na registry veřejné správy. Ministerstvo průmyslu a obchodu IS RŽP informační systém pro vedení živnostenského rejstříku a jeho propojení na registry veřejné správy Ing. Bc. Petr Kameník Ing. Miloslav Marčan Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Program

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR Plzeňský kraj Palackého tř. 16, PLZEŇ

Junák svaz skautů a skautek ČR Plzeňský kraj Palackého tř. 16, PLZEŇ Vyhláška Junáka svazu skautů a skautek ČR, Plzeňského kraje č. 01/2008, o rozdělování a přidělování dotací jejím organizačním jednotkám 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tato vyhláška vymezuje obecné podmínky pro

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Komplexní informační systém AMOS IS

Komplexní informační systém AMOS IS Strana 1 Komplexní informační systém AMOS IS Strana 2 Obsah Obsah... 2 Systém AMOS IS... 3 Výhody AMOS IS... 3 Hlavní funkce AMOS IS... 3 Cenová politika... 3 Moduly a funkce systému AMOS IS... 4 Jádro

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP Legislativní

Více

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Příloha č. 3 zadávací dokumentace Příloha č. 3 zadávací dokumentace 1. Stávající stav 1.1. Východiska pro systém základních registrů Současný systém veřejné správy vychází a bude i nadále založen na principech hierarchického modelu v podobě,

Více

Praktické aspekty ABC

Praktické aspekty ABC Praktické aspekty ABC Metoda maticového propočtu 1. Zjednodušený procesní model 2. Produktový přístup k nákladům 3. Analýza vnitřních produktů 4. Sestavení ABC rozpočtů 5. Maticový propočet Tomáš Nekvapil

Více

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk ORJ ŠUMPERK (ÚZKÁ) Místo a datum konání: Přítomni: U Martina a Mirabelky neděle 11. ledna 2015 13:30 17:00 br. Pavel Fornůsek - Stopař, br. Petr Fornůsek Waope,

Více

ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESORTNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNOSTI. Webový Portál farmáře byl vytvořen pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe).

ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESORTNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNOSTI. Webový Portál farmáře byl vytvořen pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe). PORTÁL FARMÁŘE MZE ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESORTNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNOSTI - PŘÍPADOVÁ STUDIE O zákazníkovi Webový Portál farmáře byl vytvořen pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe). Ministerstvo zemědělství

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Úvod a teoretický vstup do procesního řízení. Procesy Jičín, Bloky B2 B4 / B5 B7

Úvod a teoretický vstup do procesního řízení. Procesy Jičín, Bloky B2 B4 / B5 B7 Úvod a teoretický vstup do procesního řízení Procesy Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Bloky B2 B4 / B5 B7 Program 1. Základní zarámování projektu 2. Teoretický vstup do procesního řízení U1 Některé hlavní problémy,

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Ing. Radek Augustýn Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Zdiby Abstrakt V návaznosti na zpřístupnění dat Registru

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 1 Vypracoval: Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA datum: datum: podpis: podpis: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 2 1. ZALOŽENÍ, VZNIK A PŘEDMĚT

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Pokyn k registraci pro rok 2012

Pokyn k registraci pro rok 2012 Junák svaz skautů a skautek ČR Pokyn k registraci pro rok 2012 1. Úvodní ustanovení (1) Tento pokyn upravuje průběh registrace členů Junáka v roce 2012 v návaznosti na obecná pravidla stanovená Směrnicí

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Výzva k podání alternativních nabídek

Výzva k podání alternativních nabídek Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Identifikace společenských výzev, požadavků, potřeb a funkcí, návrh vizí architektury a koncepce IS resortu zemědělství Sídlem:

Více

Žádost organizace o státní dotaci v roce 2007 (zašlete též elektronicky)

Žádost organizace o státní dotaci v roce 2007 (zašlete též elektronicky) Žádost organizace o státní dotaci v roce 2007 (zašlete též elektronicky) obecná část Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace: MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Název dotačního

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009

Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009 Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 8 Manažerské shrnutí Strategické podněty Plnění programů a projektů Financování

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Členské a klubové příspěvky

Členské a klubové příspěvky Členské a klubové příspěvky Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha Údaje o zápisu ve spolkovém

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny dopravní telematika

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny dopravní telematika TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA SVA skupiny dopravní telematika SVA skupiny dopravní telematika - Inteligentní dopravní systémy obsah: Popis současného stavu Popis cílového stavu včetně hlavních

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Koncept řešení EOS komplexní řešení informačních systémů EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Městský rok informatiky v Olomouci Datum: 12.6. 2009 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16, 326 00 Plzeň Jaroslav PEROUTKA

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

6 Sportovní fond. Vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLČÍHO FONDU

6 Sportovní fond. Vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLČÍHO FONDU Sportovní fond Vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLČÍHO FONDU Číslo a název dílčího fondu 6 Sportovní fond Správce programů dílčího fondu Odbor cestovního ruchu, kultury

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Informace a znalosti v organizaci

Informace a znalosti v organizaci Informace a znalosti v organizaci Vladimíra Zádová Postavení informací a znalostí z hlediska úspěšnosti firmy Vnitřní faktory Rámec 7S faktorů úspěchu firmy [ Mc Kinsey ] Struktura Strategie Systémy Spolupracovníci

Více

Vize. Thang Do. Adam Papoušek.

Vize. Thang Do. Adam Papoušek. Vize Thang Do dothang@fel.cvut.cz Adam Papoušek papouada@fel.cvut.cz 1 Základní informace... 3 2 Zainteresované osoby a instituce... 3 2.1 Zákazník... 3 2.2 Dodavatel... 3 2.3 Uživatelé systému... 3 3

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Program č. 4.4 - PROGRAM SOUTĚŽE A PODPORA TALENTOVANÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 4 a) ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ Číslo a název programu: 4.4

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT OBSAH Úvod... 4 Developerský projekt... 5 Seznam developerských projektů... 5 Základní údaje... 6 Popis... 7 Technické detaily... 8 Reality... 11 Foto... 13 Obchodní případ...

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.1 Úplné elektronické podání Ministerstvo vnitra Správa základních registrů, OSS,

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Mgr. Tomáš Kroupa Ministerstvo vnitra - Samostatné oddělení hlavního architekta egovernmentu Agenda Proč to všechno děláme Co máme za sebou Co nás

Více

Systém evidence hotovostních plateb v ČR

Systém evidence hotovostních plateb v ČR Systém evidence hotovostních plateb v ČR Ing. Jiří Fridrich V Praze 22. 23. ledna 2015 Proč? Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky Efektivnější

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

RD.CZ : EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ

RD.CZ : EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ RD.CZ : EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ Pavel Kocourek, Incad Praha Přestože mnohé knihovny v České republice digitalizují své dokumenty a další se na to chystají, neprobíhá

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace

Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Pořadové číslo dodatečných informací: 14. ČÁST 1: Přesné znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Otázka

Více

Schválená HZS ČR Květoslava Skalská prosinec 2011

Schválená HZS ČR Květoslava Skalská prosinec 2011 Schválená koncepce požární prevence HZS ČR 2012-2016 Květoslava Skalská prosinec 2011 Koncepce má ukazovat naši budoucnost v následujících 5 letech Hlavní poslání požární prevence Vytvářet účinnou a společensky

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Litoměřice, 16. března 2016 www.zdravamesta.cz/js2016 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více