Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:"

Transkript

1 Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám VŘ na dodavatele stavby-zateplení ZŠ T.Sviny 3. MěKS-žádost o vyčlenění finanční částky 4. Žádost o splátkový kalendář vyúčtování služeb, sl. Kuthanová 5. Dodatek ke smlouvě o dílo-lokální výsprava výtluků a nerovností 6. Protokol VŘ-bývalá škola Pěčín 7. Pacht rybníků v k.ú. Pěčín u TS 8. Dodatek č.1 k Řádu veřejného pohřebiště T.Sviny 9. Nabídka pozemku k prodeji Ing. Kahounová 10. Žádost o sdělení stanoviska firmě KORAN s.r.o. 11. Smlouva o smlouvě budoucí Lesy ČR (bez materiálu) 12. Smlouva o smlouvě budoucí - p.lepša (bez materiálu) 13. Smlouva o smlouvě budoucí - p.ryba (bez materiálu) 14. Smlouva o smlouvě budoucí p. Bukhanevich revokace (bez materiálu) 15. Smlouva o smlouvě budoucí p. Pašek (bez materiálu) 16. Smlouva o zřízení práva-vb p. Brabec (bez materiálu) 17. Smlouva o zřízení práva VB p. Pilbauer (bez materiálu) 18. Smlouva o zřízení práva VB p.sihelník (bez materiálu) 19. Smlouva o zřízení práva VB pí. Stráská 20. Smlouva o zřízení práva věcné břemeno kamenolom Rejta 21. Rozpočtové opatření č. 10/ Různé 22. Žádost o splátkový kalendář 23. Investiční záměr fa. SCHIESTL 24. MŠMT ČR Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol 25. Informace o jednání ZUR Hlasování o programu: pro: 6 proti: 0 1) Finanční vyrovnání nebytové prostory Bufet, nám. 30 Rada města obdržela od MěÚ T.Sviny opakovanou žádost o prominutím penále za pozdní platbu nájemného. Příloha: Finanční vyrovnání, došlá pošta ze dne Usnesení RM 197/2014: Rada města trvá na svém usnesení RM 90/2014 a nesouhlasí s prominutím penále za pozdní platbu nájemného za nebytové prostory v bufetu Žiž. nám. č.p. 30., EKO 2) VŘ na dodavatele stavby zateplení ZŠ T.Sviny

2 Rada města byla informována o řešení chybného vyhodnocení výběrového řízení na zateplení ZŠ T.Sviny. Dále byla rada města informována o omluvném dopise a nabídce od společnosti Euroforum Group s.r.o., že nebude nic účtováno za zpracování výběrové řízení. Příloha: VŘ, došlý ze dne Usnesení RM 198/2014: Rada města vzala na vědomí dopis společnosti Euroforum Group s.r.o., na základě kterého nebude městu účtována platba ve výši ,- Kč + DPH za výběrové řízení na dodavatele stavby Zateplení ZŠ v Trhových Svinech z důvodu pochybení této společnosti při hodnocení zakázky a souhlasí s návrhem firmy Euroforum Group. Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel: 1 EKO 3) MěKs žádost o vyčlenění finanční částky Rada města obdržela od Kulturního střediska informaci o žádosti o uvolnění finanční částky z vybraného vstupného na divadelní představení Lucerna. Příloha: Žádost, došlá pošta ze dne Usnesení RM 199/2014: Rada města souhlasí s vyčleněním částky ,- Kč z vybraného vstupného na divadelní představení Lucerna, které soubor hraje v červenci a v srpnu 2014 na Buškově hamru v Trhových Svinech. Uvedená částka bude použita na občerstvení souboru ve dnech konání představení. MěKs, EKO 4) Žádost o splátkový kalendář vyúčtování služeb Rada města obdržela od MěÚ T.Sviny žádost o splátkový kalendář. Příloha: Žádost, došlá pošta ze dne Usnesení RM 200/2014: Rada města souhlasí s žádostí o splátkový kalendář na úhradu nedoplatku za vyúčtování služeb za byt č. 9, Husova ulice 143, Trhové Sviny za rok 2013., EKO Tento zápis je anonymizován dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 5) Dodatek ke smlouvě o dílo lokální výsprava výtluků a nerovností Rada města obdržela od MěÚ T.Sviny dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na lokální výspravy výtluků a nerovností. Příloha: Smlouva (3 listy), došlý ze dne Usnesení RM 201/2014: Rada města souhlasí s dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo na lokální výspravy výtluků a nerovností č. 02/2014 R, uzavřenou se společností REACOM s.r.o., Třebíč, dodatek se týká prodloužení doby plnění na roky Rada města pověřuje starostu, v jeho nepřítomnosti místostarostku, jeho podpisem. 6) Protokol VŘ bývalá škola Pěčín Rada města obdržela od MěÚ T.Sviny protokol z otevírání obálek s nabídkami na koupi bývalé školy v Pěčíně. Příloha: Protokol (4 listy), došlá pošta ze dne Usnesení RM 202/2014: Rada města souhlasí s výsledky výběrového řízení a doporučuje ZM prodat budovu bývalé školy v Pěčíně a přilehlé pozemky za nejvýše navrženou cenu ,- Kč.

3 7) Pacht rybníků v k.ú. Pěčín u TS Rada města obdržela od MěÚ T.Sviny žádost od Rybářství Nové Hrady s.r.o. o uzavření nové pachtovní smlouvy na pronájem rybníků v k.ú. Pěčín u TS. Příloha: Žádost (8 listů), došlý ze dne Usnesení RM 203/2014: Rada města souhlasí s propachtováním rybníků na pozemcích: p.č. 698/1 KN, p.č. 12 KN, p.č. 51 KN, p.č. 6/1 KN, p.č. 34 KN, p.č. 704 KN, část p.č. 700 KN, p.č. 706 KN v k.ú. Pěčín u Trhových Svinů fa. Rybářství Nové Hrady, Štiptoň 78, od na dobu 5 let za roční nájemné ve výši 2 800,- Kč za 1 ha s valorizací. Rada města pověřuje starostu, v jeho nepřítomnosti místostarostku, jejím podpisem. 8) Dodatek č.1 k Řádu veřejného pohřebiště T.Sviny Rada města obdržela od MěÚ T.Sviny dodatek č.1 k Řádu veřejného pohřebiště v Trhových Svinech. Tímto dodatkem bude řešeno stanovení provozu rozptylové loučky. Příloha: Dodatek, došlý ze dne Usnesení RM 204/2014: Rada města mění Řád veřejného pohřebiště Města Trhové Sviny ze dne dle předloženého návrhu. Usnesení RM 205/2014: Rada města vydává Dodatek č. 1 stanovení provozu rozptylové loučky k Řádu veřejného pohřebiště Města Trhové Sviny ze dne Usnesení RM 206/2014: Rada města stanovuje cenu 350,- včetně DPH Kč za umožnění jednorázového rozptylu na rozptylové loučce na hřbitově v Trhových Svinech. 9) Nabídka pozemku k prodeji Ing. Kahounová Rada města obdržela od MěÚ T.Sviny vyjádření k prodejní ceně pozemků. Příloha: Nabídka (2 listy), došlý ze dne Usnesení RM 207/2014: Rada města souhlasí a doporučuje ZM koupit pozemek parc. č. 846 o výměře m 2 v k.ú. Trhové Sviny za celkovou cenu ,- Kč. Toto usnesení je anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 10) Žádost o sdělení stanoviska firmě KORAN s.r.o. Rada města obdržela od MěÚ T.Sviny žádost firmy KORAN s.r.o. o sdělení stanoviska k záměru o zřízení vodovodní přípojky do firmy KORAN s.r.o., Rankov. Příloha: Žádost (3 listy), došlý ze dne Usnesení RM 208/2014: Rada města ukládá projednat s ČEVAK a.s. jednotlivé varianty napojení firmy KORAN s.r.o. na veřejný vodovod Rankov a vyčíslit finanční náklady jednotlivých variant.

4 11) Smlouva o smlouvě budoucí Lesy ČR Rada města obdržela návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti od státního podniku Lesy ČR. Usnesení RM 209/2014: služebnosti se státním podnikem Lesy České republiky, Přemyslova 1106, Hradec Králové, za úplatu ,- Kč. Smlouva se týká pozemku parc.č.577/4 k.ú. Bukvice u Trhových Svinů. Služebnost se týká práva města zřídit, provozovat, opravovat a udržovat stavbu Vodovod Třebíčko Bukvice. 12) Smlouva o smlouvě budoucí p. Lepša Rada města obdržela Smlouvu o zřízení věcného břemene, od společnosti E.ON Distribuce a.s., F. Usnesení RM 210/2014: 2151/6, České Budějovice, s názvem Pěčín, K 563/1, Lepša kabel NN, za úplatu ,- Kč. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 1509/2 k.ú. Pěčín u Trhových Svinů. 13) Smlouva o smlouvě budoucí p. Ryba Rada města obdržela Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene souhlas s umístěním distribučního zařízení, od společnosti E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Příloha: Smlouva o zřízení práva, došlý ze dne Usnesení RM 211/2014: 2151/6, České Budějovice, s názvem Trhové Sviny, K 3783/3, Ryba úprava NN, za úplatu ,- Kč. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 3939/1 k.ú. Trhové Sviny. 14) Smlouva o smlouvě budoucí Bukhanevich - revokace Rada města obdržela Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene souhlas s umístěním distribučního zařízení, od společnosti E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Usnesení RM 212/2014: Rada města revokuje usnesení RM č. 72/2014 ze dne Usnesení RM 213/2014: 2151/6, České Budějovice, s názvem Bukvice, K 983/4, Bukhanevich kabel NN, za úplatu ,- Kč. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 1209/14, 1207/1, 982 k.ú. Bukvice u Trhových Svinů.

5 15) Smlouvě o smlouvě budoucí p.pašek Rada města obdržela Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene souhlas s umístěním distribučního zařízení, od společnosti E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Usnesení RM 214/2014: 2151/6, České Budějovice, s názvem Todně, K 383, Pašek kabel NN, za úplatu ,- Kč. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 979/1 k.ú. Todně. 16) Smlouva o zřízení práva věcné řemeno p. Brabec Usnesení RM 215/2014: České Budějovice, s názvem Něchov, K 249/3, Brabec kabel NN, za úplatu ,- Kč. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 1045/1, 1047/1, 1050/1, st. 42 k.ú. Něchov. 17) Smlouva o zřízení práva věcné břemeno p. Pilbauer Usnesení RM 216/2014: České Budějovice, s názvem Otěvěk, PK 27/1, Pilbauer úprava NN, za úplatu 500,- Kč. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 2245/11 k.ú. Otěvěk. 18) Smlouva o zřízení práva věcné břemeno p. Sihelník Usnesení RM 217/2014: České Budějovice, s názvem Trhové Sviny, K 380/16, Sihelník kabelové vedení NN, za úplatu 500,- Kč. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 2245/11 k.ú. Trhové Sviny. 19) Smlouva o zřízení práva věcné břemeno pí. Stráská

6 Usnesení RM 218/2014: České Budějovice, s názvem Rejta, K 2192/4, Stráská kabelové vedení NN, za úplatu 500,- Kč. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 380/23 k.ú. Trhové Sviny. 20) Smlouva o zřízení práva věcné břemeno kamenolom Rejta Usnesení RM 219/2014: České Budějovice, s názvem Rejta, přeložka TS Kamenolom, za úplatu ,- Kč. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 2262/16, 3912/130 k.ú. Trhové Sviny. 21) Rozpočtové opatření č. 10/2014 Rada města obdržela od odboru ekonomiky, školství a investic MěÚ Trhové Sviny návrh rozpočtového opatření č. 10/2014. Příloha: Informace o rozpočtovém opatření, došlá pošta ze dne Usnesení RM 220/2014: Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2014 a předkládá ZM na vědomí. Změny v příjmech o celkovou částku ,00,- Kč Změny ve výdajích o celkovou částku ,00,- Kč EKO 22) Žádost o splátkový kalendář Rada města obdržela od MěÚ Trhové Sviny žádost o splátkový kalendář na úhradu poplatku z prodlení za pozdní úhradu nájemného za rok Příloha: Žádost, došlá pošta ze dne Usnesení RM 221/2014: Rada města souhlasí se splátkovým kalendářem včetně podmínek splácení na úhradu poplatku z prodlení za pozdní úhradu nájemného za rok 2011, byt č. 8, Třebízského 805, Trhové Sviny. EKO, Tento zápis je anonymizován dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 23) Investiční záměr firmy SCHIESTL Rada města byla místostarostkou města informována o investičním záměru na využití přebytkového tepla z TH TS firmou SCHIESTL, Praha. Příloha: Informace, došlá pošta ze dne Usnesení RM 222/2014: Rada města vzala na vědomí investiční záměr firmy SCHIESTL na využití přebytkového tepla z Tepelného hospodářství TS a pověřuje ředitele TH dalším jednáním s firmou SCHIESTL. místostarostka

7 24) MŠMT ČR Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol Rada města byla místostarostkou města informována o možnosti získání dotace z Fondu rozvoje kapacit mateřských a základních škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Příloha: MŠMT ČR, došlá pošta ze dne Usnesení RM 223/2014: Rada města pověřuje investiční oddělení MěÚ T.Sviny zpracováním a podáním žádosti o dotaci v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z Fondu rozvoje kapacit mateřských a základních škol. EKO 25) Informace o jednání ZÚR Rada města byla místostarostkou města informována o jednání s hejtmanem Jihočeského kraje Mgr. Jiřím Zimolou o řešení dopravy v Trhových Svinech v rámci ZÚR Jihočeského kraje.

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

na víceúčelovém hřišti za rok 2011

na víceúčelovém hřišti za rok 2011 ze dne usnesení text usnesení termín plnění zodpovědná osoba splněné/nesplněnáhradní termín poznámka 23.1.2012 1/1/12 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ: 1/4/2014 : Žádost Diama s.p., OZ Dolní Rožínka o mimořádné přidělení bytu pro svého

USNESENÍ: 1/4/2014 : Žádost Diama s.p., OZ Dolní Rožínka o mimořádné přidělení bytu pro svého M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 4 / 2014 konané dne 25.3.2014 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 107/15: Rada města schválila program jednání

Více

Z á p i s ze 146. jednání Rady města Strakonice konané 24.5. 2006 v kanceláři starosty

Z á p i s ze 146. jednání Rady města Strakonice konané 24.5. 2006 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení

1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 56. jednání Rady města

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více